SmI2014/075110ZI.DZI č.47/3150/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SmI2014/075110ZI.DZI č.47/3150/2014"

Transkript

1 Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb pro 15 základních škol a 1 mateřskou školu na Praze 8 Smluvní strany Kupní smlouva SmI2014/075110ZI.DZI č.47/3150/2014 Kupující: se sídlem: IČ: Statutární orgán: bankovní spojení číslo účtu Městská část Praha 8 Zenklova 35/čp.1, PSČ , Praha Ing. Jiří Janků,starosta Městské části Praha 8 Česká spořitelna a.s /0800 (dále jen kupující) Prodávající se sídlem: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zastoupená: telefon: fax: BSS Praha s.r.o. V Holešovičkách 1451/20, Praha CZ Komerční banka, a.s /0100 Petrem Silovským, jednatelem Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném U Městského soudu v Praze, spisová značka C (dále jen "prodávající") Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení "Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb pro 15 základních škol a 1 mateřskou školu na Praze 8" a dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění, tuto kupní smlouvu. I. Předmět smlouvy 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané zboží dle článku II. této smlouvy a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit prodávajícímu cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě Prodávající dodá zboží dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní zboží v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy a obecně závazných právních předpisů. II. Specifikace dodávky Předmětem je dodávka zboží dle této smlouvy pro veřejnou zakázku označenou "Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb pro 15 základních škol a 1 mateřskou školu na strana: I

2 Praze 8", která je řešena dále uvedenou nabídkou prodávajícího (příloha č. 1 této smlouvy), ze dne Přitom platí, že předmětem dodávky je provedení všech dodávek obsažených ve výzvě k podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku. Předmětem dodávky jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou obsaženy v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy, ale o kterých prodávající věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl, a jsou k řádnému fungování všeho dodaného vybavení třeba. Dodávka zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci této akce, a to zejména.: a) V rámci předmětu plnění bude zajištěna kompletní dodávka dle specifikace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. b) Podmínky plnění dodávky: Kupující bude přebírat jednotlivé vybavení vybalené, a plně funkční Součástí dodávky je doprava do místa určeného kupujícím na náklady prodávajícího. c) Podrobné zaškolení v místě plnění a to v termínu určeném kupujícím, a to vše v místě provádění dodávek dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak Změny předmětu dodávky, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, musí být specifikovány v písemném, číslovaném dodatku k této smlouvě a pro prodávajícího se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. ID. Doba plnění Smluvní strany se dohodly, že dodávka zboží bude provedena jako celek, a to v následujících termínech: zahájení dodávek ukončení dodávek a protokolární předání: Ihned po podpisu smlouvy nejpozději 30 dní od zahájení prací III.2. o předání a převzetí zboží se sepíše protokol, který jsou povinny podepsat obě smluvní strany. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí zboží dle článku III. odst. III. 1. této smlouvy není kupující povinen od prodávající zboží či kteroukoli jeho část převzít. IV. Místo plnění IV. I. Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu upřesněnou kupujícím. V. Kupní cena a způsob její úhrady V.l. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za dodané zboží ve výši: Cena bez DPH ,- Kč DPH ,- Kč Celková cena včetně DPH ,- Kč (dále jen "kupní cena") V.2. V ceně za dodání zboží jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží. Cena za dodání zboží nebude po dobu do ukončení dodávky předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Prodávající prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky dodávky zahrnul do kalkulace kupní ceny. strana: 2

3 V.3. Kupujícím nebudou na kupní cenu poskytovány jakákoli plnění před zahájením dodávky. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě faktury vystavené prodávajícím ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předané kupujícímu. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a kupujícím podepsaný předávací protokol dodaného zboží ke dni vystavení faktury zpracovaný dle nabídkového rozpočtu. Jako podklad pro vystavení předávacího protokolu bude sloužit soupis předaného vybavení, zahrnující i všechny dílčí součásti dodávky. VA. Ve faktuře uvede prodávající fakturovanou část kupní ceny bez DPH a s DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Faktura bude mít splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání kupujícímu. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, kupující je oprávněn vrátit ji prodávajícímu k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury kupujícímu. VI. Podmínky provádění VLl. Prodávající zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této smlouvě a zabezpečí kontrolu dodávek zboží tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Bez písemného souhlasu kupujícího nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadávací dokumentaci. Současně se prodávající zavazuje a ručí za to, že při realizaci dodávky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, žeje škodlivým. VII. Předání a převzetí VILI. VII.2. VIL3. VIlA. VIl.5. VII.6. Prodávající se zavazuje řádně protokolárně předat zboží kupujícímu nejpozději v termínu dle čl. III. odst. III. 1. této smlouvy. Nejpozději na poslední den možného dodání zboží, resp. jeho části, svolá prodávající přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve prodávající kupujícího. K předání zboží, resp. jeho části, prodávajícím kupujícímu dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že se při přejímání zboží kupujícím prokáže, že je prodávajícím předáváno zboží, které nese vady, není kupující povinen předávané zboží převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad zboží či jeho části, pro které kupující odmítl od prodávajícího zboží převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí dodávky. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech zboží, stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Prodávající je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady zboží neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese prodávající, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě. Nepřistoupí-li prodávající k odstraňování těchto vad zboží nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předáni zboží prodávajícím kupujícímu, je kupující oprávněn postupovat dle článku IX. této smlouvy. strana: 3

4 VIII. Záruční doba VlILI. Prodávající se zavazuje, že předané zboží bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle zadávací dokumentace, obecně závazných technických norem a této smlouvy, dále bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Prodávající poskytuje kupujícímu: Záruku za jakost v délce 24 měsíců ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné opravy nebo výměna zboží bude provedena prodávajícím nejpozději do jednoho měsíce po nahlášení závady. VIII.2. Prodávající bude kupujícímu poskytovat bezplatný záruční servis a odstranění vad na kupujícím reklamované vady zboží po celou záruční dobu dle této smlouvy. IX. úrok z prodlení IX.I. V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy, je stanoven ÚTok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou. V důsledku vyloučení ustanovení 1805 Občanského zákoníku je kupující oprávněn vyžadovat úhradu celé částky úroků z prodlení bez ohledu na skutečnost, že převyšují částku jistiny dluhu. X. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva X.I. Prodávající na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na dodávaném zboží, tzn. do převzetí zboží kupujícím bez vad, stejně tak za škody způsobené svou činností kupujícímu nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. XI. Platební styk XLI. XI.2. Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak. Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany. XII. Oprávněné osoby XII.1. XII.2. XII.3. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob prodávajícího nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u kupujícího nesmí v jednom okamžiku přesáhnout tři osoby u každé ze dvou níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Oprávněné osoby kupujícího se dělí do těchto kategorií: a) oprávněné osoby ve věcech technických, strana: 4

5 XII.4. XII.5. XII.6. b) oprávněné osoby se všeobecnou působností. Oprávněné osoby kupujícího Se všeobecnou působností mohou za kupujícího jednat ve všech věcech v rámci této smlouvy. Oprávněné osoby kupujícího Ing.Jiří Janků - starosta Mgr. Marek Braidl- vedoucí odboru zakázek a investic Mgr.Petr Svoboda - vedoucí odboru školství, tel , Oprávněné osoby prodávajícího: a) Petr Silovský, tel , XIII. Závěrečná ustanovení XIII.l. XIII.2. XIII.3. XIII.4. XIII.5. XIII. 6. XIII.7. XIII.8. XIII.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: příloha Č. 1: Položkový rozpočet pro jednotlivé ZŠ příloha Č. 2: Seznam požadavků na dodávku prezentační techniky. Obě smluvní strany prohlašují, že _ si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. V Praze dne... V.p.:..?:..~.t7 ~..6 _ V Praze dne.. /... P;:;d~~~fZ:r Petr Silovský - jednatel strana: 5 Hana Hoffmanová Správce rozpočtu:. u uu u.u JtL u uuu

6 \ \.\

7 Příloha Č. 1 kupní smlouvy - Položkový rozpočet pro jednotlivé základní školy. A, 211. " II jednotková celková cena celková I' Škola p,ožadavek nabízený produkt cena bez!dph počet bez DPH 21%!D:PI'i cena s DPH zs Libčická interaktivní tabule Activboard Touch data a video oroiektor HITACHI CP-CX250N ls Petra Strozziho interaktivní tabule Activboard Touch data a video oroiektor HITACHI CP-CX250N výukový software Activlnsoire Professional odpovědní systém základní ActiVote , ,6 zs Burešova interaktivní tabule Activboard Touch data a video oroiektor HITACHI CP-CX250N odpovědní svstém základní ActiVote , ,6 ls Bohumila Hrabala interaktivní tabule Activboard Touch data a video projektor HITACHI CP-CX250N výukový software Activlnspire Professional odpovědní systém základní ActiVote , ,8 instalace včetně materiálu, dooravv zs Mazurská interaktivní tabule Activboard Touch data a video oroiektor HITACHI CP-CX250N instalace včetně materiálu, dooravv '" list 1/3

8 jednotková celková cena celková Škola požadavek nabízený produkt cena bez DPH počet bez DPH 21% DPH cena s DPH ZS Ustavní interaktivni tabule Activboard Touch data a video oroiektor HITACHI CP-CX250N výukový software Activlnspire Professional odpovědní systém základní ActiVote , ,8 pvlonovv systém Activpylon instalace včetně materiálu, dopravy školici program dle akreditovaného vzděl. program ZS Na Slovance interaktivní tabule Activboard Touch data a video oroiektor HITACHI CP-CX250N ZS Dolákova interaktivní tabule Activboard Touch data a video projektor HITACHI CP-CX250N ZS Zernosecká interaktivní tabule Activboard Touch data a video projektor HITACHI CP-CX250N výukový software Activlnsoire Professional lovlonovv systém ActivPylon instalace včetně materiálu, dopravy ZS Palmovka interaktivní tabule Activboard Touch data a video proiektor HITACHI CP-CX250N výukový software Activlnspire Professional dataprojektor k projekci na plát HITACHI CP-EX ovlonovv systém ActivPylon instalace včetně materiálu, dopravy list 2/3

9 I jednotková celková cena celková Škola požadavek nabízený produkt cena bez DPH počet bez DPH 21% DPH cena s DPH ls Na Sutce interaktivní tabule Activboard Touch data a video orolektor HITACHI CP-CX250N odpovědní systém základní ActiVote , ,8 zs Hovorčovická interaktivní tabule Activboard Touch data a video projektor HITACHI CP-CX250N výukový software Activlnsoire Professional ZS Lvčkovo náměstí interaktivní tabule Activboard Touch data a video projektor HITACHI CP-CX250N výukový software Activlnspire Professional instalace včetně materiálu, dopravy zs U Skolské zahrady interaktivní tabule Activboard Touch data a video projektor HITACHI CP-CX250N ovlonovv svstém ActivPvlon zs Glowackého interaktivní tabule Activboard Touch data a video projektor HITACHI CP-CX250N MS Chabařovická interaktivní tabule Activboard Touch data a video projektor HITACHI cp-cx250n výukový software Activlnsoire Professional instalace včetně materiálu, dopravy Celkem list 3/3 V Praze dne Petr Silovský Jednatel

10 Předmětem je nákup: 1. Interaktivnítabule Počet kusů: 26 Formát 4:3, s úhlopříčkou aktivní plochy nejméně 195 cm, možnost ovládání perem i dotykem ruky, funkce multi-dotyk pro manipulaci s objekty pomocí gest, tabule s odolným, Minimální požadované magnetickým, matným projekčním povrchem (nevhodnost lesklé vrstvy, tj. běžné technické parametry: keramické tabule), výkonné ozvučení (min. 2x20W) s dálkovým ovládáním hlasitosti, reproduktory konstrukčně připevněné přímo k interaktivní tabuli, kvalitní reprodukce hudby i mluveného slova. 2a. Dataprojektork interaktivní tabuli včetně držáku Počet kusů: 26 Technologie LCD, nativní rozlišení XGA 1024x768, formát 4:3, výkon 2500 ANSI lm, Minimální požadované projekční vzdálenost max. 1 m pro obraz o úhlopříčce 200cm, hybridní filtr, perioda čištění technicképarametry: 5000h, životnost výbojky 5000h, hlučnost do 37dB, menu v češtině, možnost zámku PIN kódem, držák pro montáž na zeď, záruka na oroiektor i lamou 36 měsíců 2b. Dataprojektork projekci na plátno Počet kusů: 2 Technologie LCD, nativní rozlišení XGA 1024x768, formát 4:3, výkon 3200 ANSI lm, Minimální požadované životnost výbojky 5000h, hlučnost do 37dB, menu v češtině, možnost zámku PIN kódem, technicképarametry: záruka na projektor i lampu 36 měsíců 3. Výukový SW - licence pro jednu interaktivní tabuli Počet kusů: 26 Prostředí ovládacího software lokalizované do českého jazyka, návody v českém jazyce, česká verze dostupná pro všechny operační systémy (Windows, Mac, Linux), k plné verzi SW dále musí existovat jeho volně dostupná verze, tak aby měli možnost si materiály otevřít i další zájemci (partneři, zřizovatel, studenti), kteří nesplňují podmínky licence software, součástí SW musí být i zjednodušená verze pro použití na 1. stupni ZŠ či při výuce žáků se speciálními potřebami (např. zjednodušená grafika, ovládací prvky ve Minimální požadované spodní části obrazu apod.) Software v základní verzi musí obsahovat dostatečný počet technicképarametry: minimálně souborů, šablon, interaktivních a multimediálních obrázků (animací) a pozadí pro přípravu podkladů pro výuku, (u těchto zdrojů jsou vyřešena autorská práva, která nepodléhají třetím osobám). Dostatečná rozšířenost softwaru v českém i světovém školství (dostatečně známé a užívané prostředí mezi učiteli, existence funkčního a pravidelně aktualizovaného výukového portálu s volně kvalitními a volně dostupnými DUM (min příprav). Dodaný autorský nástroj v sobě musí přímo integrovat využití dalších interaktivních prvků, jako jsou odpovědní svstémv, bezdrátové tabletv, vizualizéry apod. 4. Odpovědní systém základní Počet kusů: 7 Radiofrekvenční technologie, možnost adresného (jmenného) přihlášení studenta, volba Minimální požadované technicképarametry: z minimálně šesti možností, ovládání hlasování (zadání otázek, stav odpovědí, statistiky apod.) přímo z ovládacího prostředí interaktivní tabule (integrace do softwarového prostředí tabule), možnost přenášení a použití i v učebnách bez interaktivní tabule. 5. Pylonový systém Počet kusů: 5 Minimální požadované Modulární pylonový systém umožňující vertikální posuv poptávané interaktivní tabule a technicképarametry: příslušného data proiektoru s krátkou projekční vzdáleností. 6. Instalace Počet kusů: 26 Kompletní instalace, montáž a vzájemné propojení dodaného vybavení s důrazem na bezproblémovou provozuschopnost dodaného zařízení a dodržení veškerých Minimální požadavky: bezpečnostních předpisů platných pro školní zařízení, kabely v lištách bez volného ložení, vzdálenost PC od tabule do 5m, závěrečná revizní zpráva podle ČSN ).

11 7. Škoiící program pro interaktivní výuku Počet kusů: 16 Ucelený školící program pro pedagogy zaměřený na tvorbu digitálních učebních materiálů (DUM) na platformě ovládacího a výukového softwaru, který je součástí dodávky interaktivních tabulí. Místo konání: učebna výpočetní techniky či jiná učebna školy. Rozsah a doba konání: 1 kurz obsahující teoretickou i praktickou část v trvání minimálně 2 hodiny Minimální požadovaný prezenčně a 5 hodin distančně. Úroveň kurzu bude stanovena individuálně po dohodě obsah programu: S vedením jednotlivých škol. Cena programu musí obsahovat veškeré náklady na dopravné, školící pomůcky. Jednotlivé kurzy, které jsou součástí školícího programu, musí být akreditované v systému DVPP MŠMT ČR, po úspěšném zakončení programu vystaví dodavatel osvědčení o absolvování vzdělávacího programu pro každého z účastníků.

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ: 70889660 DIČ: CZ70889660 E-mail: info@sshrnp.cz jednající ředitelem Ing. Josefem Juránkem jako

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany Číslo smlouvy MF 3302/013/2013 Toto číslo uvádějte při fakturaci SMLOUVA O DÍLO Dodávka montáž a integrace zabezpečovacího systému v objektu AO Politických vězňů uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více