Program na podporu počítačové gramotnosti. Zdeněk Toušek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program na podporu počítačové gramotnosti. Zdeněk Toušek"

Transkript

1 Program na podporu počítačové gramotnosti Zdeněk Toušek 2007

2 Obsah Úvod 3 Cílová skupina 5 Vzdělávací cíle 5 Formy vzdělávání 7 Metody 7 Personální podmínky 7 Technické podmínky 8 Didaktické materiály 10 Struktura 10 Obsah kognitivních výukových jednotek 13 Výukové moduly 14 Doporučená literatura 27 Zdeněk Toušek, 2007 Dílny tvořivosti, 2007 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

3 Úvod Jedním z fenoménů, které dnešní doba přináší, je všeobecná computerizace. Z výpočetních středisek, průmyslových podniků a kanceláří pronikly počítače v podobě kompaktních a finančně dostupných PC či notebooků již do 40 % všech českých domácností. Ale není to jen zmenšená velikost a snížení cena, co za tímto masovým rozšířením stojí. Děrné štítky, pásky a příkazy psané běžnému člověku nesrozumitelnými programovacími jazyky vystřídalo uživatelsky naprosto komfortní a intuitivní ovládání s grafickým rozhraním. Počítač už také dávno neslouží jen k provádění sofistikovaných matematických výpočtů, ale ze svých pozic vytlačil nebo vytlačuje psací stroj, kalkulačku, diář, různé formy databanky, hudební přehrávače, televizi, běžné dopisy, telefon atd. Oblast výpočetní techniky díky tomu přestala být doménou mladých počítačových nadšenců. Dnes nás proto již nemůže překvapit, když prostřednictvím u, icq, Skype apod. spolu komunikují například babičky se svými vnoučaty. Potenciál, který nabízejí počítače svým uživatelům, nezůstal dlouho ležet ladem ani v případě osob s postižením. Mezi první vlaštovky v této oblasti u nás můžeme zařadit pracovní využití počítačů v některých výrobních družstvech invalidů, která byla zaměřena na programování. K individuálnímu využití počítače jako kompenzační pomůcky, komunikačního prostředku nebo terapeutického přístroje pak začalo docházet v širším měřítku během první poloviny 90. let. Vedle otevření hranic po roce 1989 k tomu výrazně přispěl operační systém od firmy Microsoft pod známým obchodní označením Windows nejprve verze 3.1, a posléze 95 atd. Ten umožnil nejen výrazně jednodušší spouštění programů, operace se soubory a vůbec ovládání jako takové, ale postupem času také čím dál větší možnosti přizpůsobení individuálním požadavkům uživatele a usnadnění přístupu. Díky všem těmto faktorům mohly začít počítače v polovině 90. let využívat také osoby se sníženými rozumovými schopnostmi, a to ať již pro práci s různými specializovanými edukačními programy, nebo s běžným softwarovým vybavením. Informační technologie si našly své místo v osnovách a později rámcových vzdělávacích programech pro žáky s mentálním postižením. Ve vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením v oblasti informačních technologií patří k průkopníkům tzv. večerní školy pořádané Sdružením pro pomoc mentálně postiženým. V posledních letech bylo podle dostupných informací realizováno několik dílčích vzdělávacích projektů financovaných převážně z evropských fondů. Bohužel jejich dopad významněji nepřekročil vymezenou cílovou skupinu a výstupy projektu tak nemají prakticky žádný obecnější systémový či metodický přesah. Na druhou stranu zde však lze vnímat tlak, který je i v této oblasti vyvíjen platnými zákonnými normami a mezinárodními závazky České republiky. Tyto dokumenty se jednoznačně staví proti exkluzi jakýchkoli dílčích skupin ze 3

4 společnosti ve všech sférách života, tedy i v oblasti vzdělávání zahrnující pochopitelně i vzdělávání v oblasti informačních technologií. Věnovat pozornost rozvoji kompetencí osob s mentálním postižením v oblasti informačních technologií je tedy společenskou poptávkou. Bylo by však chybou, aby taková snaha byla motivována jen tímto imperativem a stal se z ní tak pouze normativní apel na dodržování lidských práv a rovných příležitostí. Naopak, je třeba vyzdvihnout a zdůraznit, že vzdělávání v této oblasti není pouhým formálním naplněním litery zákona a dalších norem, ale je jednoznačně faktorem, který s sebou může přinést rozvoj člověka ve všech jeho složkách a tím pozitivně ovlivňovat jeho zdraví chápané jako bio-psycho-sociální jednotu, respektive tak zlepšovat kvalitu života lidí se sníženými rozumovými schopnostmi. V letech realizovalo občanské sdružení Dílny tvořivosti ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou Jabok projekt nazvaný Mám co nabídnout - individualizace a stabilizace poskytovaných služeb v oblasti integrace a zaměstnanosti mladých lidí s postižením. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Hlavním cílem byla podpora aktivního zapojení mladých lidí - absolventů speciálních škol a osob po poškození mozku do života společnosti s důrazem na podporu zaměstnanosti. Projekt se skládal z řady dílčích aktivit zaměřených na přímou práci s klienty a na rozvoj kapacit organizace a kvality poskytovaných služeb. Jednou z jeho součástí byl i Program na podporu počítačové gramotnosti, který byl realizován v těsné spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity. V rámci projektu Mám co nabídnout bylo při vědomí možností, které počítač lidem s postižením nabízí, zahrnuto vzdělávání s primárním cílem podpory rozvoje informační a počítačové gramotnosti, sekundárně poté s pozitivními dopady v jiných oblastech. Tato dílčí projektová aktivita byla realizována prostřednictvím intenzivního kurzu, který proběhl v lednu roku 2007, a následně formou individuálních konzultací v průběhu dalšího poskytování služeb klientům. Text, který se vám nyní dostává do rukou, je původním metodickým materiálem, na základě něhož byla vzdělávací aktivita uskutečněna, doplněným o zkušenosti z realizace. Smyslem jeho publikování je umožnit dalším poskytovatelům sociálních služeb, zájmovým sdružením či vzdělavatelům v oblasti informačních technologií využít know how získané v průběhu realizace projektu Mám co nabídnout při zvyšování kvality služeb poskytovaných svým klientům. Materiál se také v ideálním případě může stát předmětem odborné diskuse a výměny zkušeností s organizacemi, které podobné aktivity již také uskutečnily. To by do budoucna umožnilo významný kvalitativní posun v celoživotním vzdělávání osob se sníženými rozumovými schopnostmi v oblasti informačních technologií. Cílem tohoto 4

5 materiálu naopak není a nemůže být suplovat specializované učebnice pro výuku výpočetní techniky, ani popisovat konkrétní individuální postupy při výuce jednotlivých účastníků pilotního kurzu. Přenositelnost takových informací by byla velmi problematická a zavádějící s ohledem na variabilitu všech faktorů, které mohou v případě dané cílové skupiny účastníků vzdělávací proces ovlivnit. Cílová skupina Tento program je zaměřen v souladu s vymezením projektu Mám co nabídnout na skupinu osob, které mají problémy s uplatněním na otevřeném trhu práce z důvodu těžšího zdravotního postižení. V praxi se jedná zejména o klienty, které lze obecně rozdělit do dvou skupin. První jsou mladí lidé s lehčími formami mentálního postižení, kteří absolvovali speciální školy, a druhou lidé po poškození mozku, nejčastěji následkem úrazu. Charakteristickým rysem cílové skupiny je tak výrazná variabilita narušení rozumových schopností. Významnou proměnnou jsou v tomto případě také znalosti v oblasti výpočetní techniky. Tato různorodost profilů účastníků klade výrazné nároky na zpracování metodiky, na druhou stranu však díky tomu dosahuje takové míry zobecnění, že umožňuje tento materiál využít i v jiných obdobně zaměřených organizacích. Základními vstupními předpoklady účastníků této vzdělávací aktivity je schopnost čtení s porozuměním a motivace k účasti ve vzdělávacím programu, respektive k výuce na počítači. Vzdělávací cíle Zařazení programu na rozvoj počítačové gramotnosti do projektu zaměřeného na zlepšení možnosti zaměstnanosti bylo motivováno jednak případným přímým využitím počítače nebo Internetu v rámci budoucí pracovní náplně klientů, ale s ohledem na charakter a hloubku postižení většiny z nich zejména nepřímým zvýšením šancí na pracovní uplatnění. V tomto směru jde především o čtyři roviny. První z nich je získání nového informačního zdroje využitelného například při vyhledávání pracovního místa, informací o dopravní dostupnosti pracoviště nebo bližších údajích o organizaci. Druhým pozitivem je rozšíření možností komunikace. Použití tradičního u nebo chatu, ale zejména internetové telefonie má pro klienty značný význam. Komunikace se zaměstnavatelem nebo s agenturou práce, konzultace s pracovním asistentem, sdílení dojmů ze zaměstnání s rodiči nebo přáteli... Při použití běžných telekomunikačních technologií a většinou podprůměrném platu samostatně žijícího člověka se zdravotním postižením jsou náklady neúnosně vysoké a Internet je v tomto případě vhodné řešení. Z psychického hlediska může mít schopnost ovládat počítač a 5

6 využívat Internet pro mladého člověka s těžkým postižením kladný vliv na sebedůvěru a sebehodnocení a pocit sociálního začlenění mezi vrstevníky. Nová média jsou dnes do značné míry fenoménem, a tak rozhovor o internetových stránkách, vzájemná výměna ových adres nebo ICQ čísel je zkrátka in. Velmi důležitý je i pocit samostatnosti, který pramení z možnosti aktivně komunikovat a také vyhledat a uložit si důležité informace. A v neposlední řadě může být počítač pro osoby s mentálním postižením nebo po poškození mozku vhodným terapeutickým prostředkem, neboť přináší nové možnosti tréninku paměti a dalších pro život nezbytných mozkových funkcí, a to jak v podobě speciálních didaktických her, tak prostřednictvím běžných funkcí i samotného výuky na PC. Primárním cílem tohoto vzdělávacího programu je podpora, respektive zvýšení počítačové gramotnosti klientů. Konkrétními plánovanými výstupy jsou: aktivní znalost základních pojmů v oblasti ICT, základní uživatelská obsluha počítače, ovládání počítače pomocí ovládacích prvků, psaní a úprava textu v textovém editoru, vytvoření grafického prvku, získávání informací prostřednictvím sítě Internet, elektronická komunikace, obsluha základních periferií. Uvedené kompetence jsou ideálním cílovým stavem. Neznamená to tedy, že jich každý klient musí nezbytně nutně dosáhnout, zásadní je poskytnout mu takovou podporu, která zaručí co možná největší rozvoj schopností směrem k uvedeným cílům. Klienti v rámci programu také rozvíjejí své obecné klíčové kompetence v individuální návaznosti na dosaženou úroveň. Jedná se zejména o: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 6

7 kompetence pracovní. Mezi přidružené cíle lze začlenit rozvoj rozumových schopností, morálně volních vlastností a jemné motoriky. Objektivní vyhodnocení plnění těchto cílů i cílů v oblasti klíčových kompetencí však není s ohledem na dobu trvání programu možné. Důležité proto je zaměřit se na podporu motivace účastníků k pokračování ve vzdělávání a v rozvoji kompetencí prostřednictvím praktického využití získaných znalostí a dovedností. Formy vzdělávání Vzdělávání v rámci Programu na podporu počítačové gramotnosti je rozděleno do dvou částí, z nichž první je realizována formou osmidenního intenzivního kurzu a druhá prostřednictvím návazné individuální práce s klienty. Východiskem pro tuto koncepci je jednak samozřejmá snaha o maximalizaci výsledného efektu vzdělávání, na druhou stranu jsou brány v potaz časové a jiné možnosti účastníků zařazených do programu přípravy na zaměstnání. Počáteční intenzivní kurz by proto měl zajistit významný posun v rozvoji kompetencí při práci na PC a tím motivovat k dalšímu kontinuálnímu vzdělávání, a to ať již v rámci následných osobních konzultací, nebo v rámci jiného vzdělávacího programu. Zároveň však svým rozsahem osmi dní nijak významně nenarušuje přípravu klientů v dalších oblastech. Metody Při realizaci intenzivního kurzu na podporu počítačové gramotnosti je s ohledem na specifika cílové skupiny maximálně využito názorných a individuálních vzdělávacích metod. Vzhledem k tomu, že se jedná o kurz, který lze zařadit mezi zájmové neformální vzdělávání, je velký důraz kladen na participaci klientů, která umožňuje jejich aktivní zapojení do tvorby vlastního vzdělávacího plánu a zvyšuje tak jejich motivaci ke vzdělávání. Personální podmínky Kurz na podporu počítačové gramotnosti je realizován lektorem a variabilním počtem asistentů. Jejich množství závisí zejména na počtu, schopnostech a zdravotním omezení účastníků, a není tedy možné ho zobecnit. Asistenti by měli sami ovládat počítač na velmi dobré uživatelské úrovni a měli by 7

8 být předem proškoleni a seznámeni s obsahem tohoto metodického materiálu, aby dodržovali standardní terminologii a postupy. Technické podmínky Cílem programu na podporu počítačové gramotnosti není vybavit absolventy univerzálními schopnostmi a znalostmi ovládat jakýkoli osobní počítač. Tento přístup by nebyl adekvátní jak ve vztahu k rozsahu kurzu a možnostem účastníků, tak k současným trendům v oblasti informačních technologií. V dnešní době se sice v České republice využívá prakticky na všech běžných počítačích operační systém Windows, ovšem v různých vývojových stupních a v různém osobním nastavení. Podobná situace platí i v oblasti kancelářských programů. Příkladem těchto změn budiž například nový operační systém Windows Vista a kompatibilní kancelářský balík Office 2007, které zavádějí v mnoha ohledech zcela nový způsob ovládání bourající zažité postupy. Podle řady odborníků navíc paradoxně vývoj grafické podoby uživatelského rozhraní zvyšuje nepřehlednost a složitost ovládání. Programy jsou mnohdy přesyceny efekty a novými marginálními funkcemi, které využije pouze nepatrná část uživatelů. Pro cílovou skupinu, na níž je tento program zaměřen, se proto až na výjimky jeví jako výhodnější strategie maximálního usnadnění přístupu, kdy je v rámci běžného volitelného nastavení programů ovládání zjednodušeno a zpřehledněno a účastníci se mohou soustředit na funkci programu a nejsou rozptylováni formou a unavováni hledáním ovládacích prvků. Podobná úprava je účastníkům doporučena i v případě, že vlastní svůj počítač. V zájmu zlepšení obsluhy PC jsou možné i specifické úpravy uživatelského rozhraní, jako je např. zvýraznění nebo naopak překrytí některých kláves či znaků, omezení funkčnosti pravého tlačítka myši apod. V případě, že účastník má pohybové omezení v takové míře, že to negativně ovlivňuje jeho schopnost ovládat počítač, je vhodné využít nabídky výrobců a dovozců speciálního hardwaru, zejména pak ovládacích prvků jako jsou klávesnice, myši, joysticky, trackbally apod. Většinu z tohoto vybavení lze nejen zakoupit, ale také zapůjčit, což dává účastníkům kurzu možnost vyzkoušet si různá provedení jednotlivých zařízení a ve spolupráci s lektorem a asistenty zvolit optimální variantu, která jim umožní ovládat počítač pokud možno s co nejmenšími technickými obtížemi. Pro zajištění dalšího kontinuálního rozvoje počítačové gramotnosti je však v takovém případě třeba zaznamenat pro budoucí učitele, lektory, asistenty apod., ale např. i pro rodinné příslušníky, s jakým softwarovým nastavením a hardwarovým vybavením účastník pracoval. Každý následný nezainteresovaný přístup, byť v rámci dobře míněné pomoci, podpory či výuky, může do nově vytvořené struktury znalostí a dovedností vnést v nejlepším případě zmatek. To se musí nutně negativně projevit nejistotou při zvládání již dříve osvojených 8

9 činností, ztrátou sebedůvěry, poklesem motivace a zpomalením či zastavením dalšího výukového procesu. K uchování takového souboru informací může posloužit např. tištěná příloha k certifikátu o absolvování kurzu, nebo ještě lépe CD s výukovým softwarem a hodnocením, které účastníci obdrží po skončení vzdělávacího programu. Informace o některých organizacích nabízejících služby v oblasti zpřístupnění počítačů osobám se zdravotním postižením. Petit, o. s. Rooseveletova Olomouc tel.: Občanské sdružení Petit se zabývá vývojem, tvorbou speciálních výchovně vzdělávacích a diagnostických počítačových programů, prodejem pomůcek pro snadnější ovládání počítače a pomocí osobám se zdravotním postižením při získávání výpočetní techniky. Svaz paraplegiků - Centrum Paraple Ovčárská Praha 8 - Malešice tel.: , Centrum Paraple nabízí speciální pomůcky pro ovládání počítačů a Programy, návod na nastavení pomůcky systému Windows pro tělesně postižené, různé druhy speciálních klávesnic a speciálních hardwarových ovladačů. Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Tyršova Praha 2 tel.: tel./fax:

10 Organizace nabízí k prodeji i k zapůjčení speciální zařízení usnadňující osobám se zdravotním postižením přístup k počítači, výukový software dostupný, speciální software a pomůcky pro alternativní komunikaci. ITAAC - Mgr. Lucie Laudová Kodaňská Praha tel.: , V nabídce naleznete pomůcky určené lidem, kteří mají obtíže s přímým ovládáním počítače či dalších pomůcek z důvodu omezené pohyblivosti ruky. Didaktické materiály Při výuce nejsou používány žádné standardní učebnice ani jiné výukové materiály. Každý účastník však může obdržet CD, jehož obsahem jsou vedle souborů, které sám v průběhu kurzu vytvořil, také didaktické programy, hry a volně šiřitelný software, který může účastník využít na svém domácím počítači. Struktura kurzu Intenzivní kurz je rozdělen do tří základních fází: vstupní, edukační, evaluační. Vstupní fáze Vstupní fáze je zařazena na úvod kurzu. Jejím cílem je především vzájemné seznámení účastníků a lektorů, harmonizace očekávání, motivace klientů a definování individuálních cílů vzdělávání. Tato fáze probíhá ve čtyřech na sebe navazujících krocích: 1. zjištění individuálních očekávání klienta, 10

11 2. testování znalostí a dovedností klienta v oblasti ICT, 3. diskuse klienta a lektora o cílech vzdělávání, 4. formulace konsensuálních bodů individuálního vzdělávacího plánu klienta. Edukační fáze Těžištěm edukační fáze je vlastní vzdělávání vedoucí primárně ke zvýšení počítačové gramotnosti. Časový prostor věnovaný výuce je rozdělen na výukové jednotky. Jejich rozsah vychází z možností a potřeb cílové skupiny a je buď společný, nebo individuální. S ohledem na specifičnost skupiny jsou výukové jednotky členěny na: kognitivní, procvičovací, opakovací, relaxační. Kognitivní výukové jednotky jsou zaměřeny na přijímání nových informací, pro klienty buď dosud zcela neznámých nebo nedostatečně zpracovaných. Tyto čerstvě nabyté vědomosti pak jsou potvrzeny v následující procvičovací jednotce, na jejímž konci je zařazeno formativní hodnocení. Pokud bude úspěšné, může klient vstoupit do dalšího modulu, a pokud ne, projde ještě nejméně jednou procvičovací jednotkou k danému modulu. Cíl upevnit nabyté znalosti a dovednosti mají také opakovací jednotky. Ty jsou řazeny v pravidelných intervalech a koncipovány průřezově napříč absolvovanými moduly, což má mimo jiné také významný zpětnovazební efekt. Poslední typ jednotky je relaxační. Tyto jednotky jsou včleňovány jak cyklicky, například ve formě času na občerstvení, na oběd apod., ale také na základě individuálních či skupinových potřeb. Jejich náplní jsou zejména relaxační aktivity spojené s počítačem, tedy zejména různé typy her, ale zařazeny mohou být i techniky nebo činnosti kompenzující zatížení CNS či pohybového ústrojí při výuce, tedy různé formy cvičení či relaxačních technik. 11

12 Evaluační fáze Na závěr kurzu je zařazena evaluační fáze, jejímž smyslem je: najít silné a slabé stránky účastníka v oblasti ICT a tím jej pozitivně motivovat ke vzdělávání a napomoci mu definovat jeho další vzdělávací cíle, umožnit zpětnou vazbu klientovi a napomoci tak jeho dalšímu osobnostnímu rozvoji, zjistit stav kompetencí jednotlivých klientů v oblasti počítačové gramotnosti v okamžiku ukončení výuky a získat tak možnost vyhodnocení úspěšnosti kurzu. Evaluace může být realizována formou: praktického testu získaných kompetencí v oblasti ICT, ústního skupinového hodnocení, na němž jsou přítomni účastníci, lektoři a zástupci poskytovatele služeb, ústního individuálního hodnotícího rozhovoru mezi účastníkem a lektorem, závěrečnou písemnou individuální hodnotící zprávou obsahující i doporučení pro další vzdělávání. Ústní skupinové i individuální hodnocení, fakultativně doplněné o dotazník, zároveň také umožňují evaluaci kurzu ze strany klientů, což je mimo jiné nezbytné pro zajištění deklarované participace. Na základě vykonaného praktického testu obdrží klient certifikát o absolutoriu kurzu, jehož důležitost tkví jednak v tom, že díky své formě, díky hmatatelnému dokladu umožní klientům zažít pocit úspěchu a smysluplnosti své činnosti, což mohou být do budoucna významné zdroje motivace k dalšímu rozvoji. Zároveň s tím může v souvislosti s realizovanými změnami v systému uznávání kvalifikací takovýto certifikát z neformálního vzdělávání nabýt na významu i oficiálně. Jako velmi vhodné se jeví využití potenciálu CD disku se softwarem, který obdrží každý účastník po absolutoriu. Na tento disk lze také uložit jak certifikát, tak i závěrečné hodnocení v elektronické podobě. 12

13 Obsah kognitivních výukových jednotek Kognitivní výukové jednotky jsou pro klienty v rámci programu stěžejní z hlediska získávání nových poznatků. S ohledem na specifickou cílovou skupinu je třeba, aby tyto jednotky byly relativně krátké, intenzivní a zároveň jednoznačně ohraničené. To umožňuje nové informace bez problémů zpracovat a upevnit v procvičovací fázi. Díky tomu lze předpokládat, že následné formativní hodnocení bude účastníkům přinášet kladnou zpětnou vazbu, což se nepochybně promítne do motivace k dalšímu vzdělávání, ale také pozitivně ovlivní sebevědomí a sebehodnocení. Z uvedených tezí vyplývá, že cíle vzdělávání, které jsou pro tento program stanoveny, je třeba dále členit na jednotlivé kroky. Zároveň je ale třeba, aby tyto kroky nebyly na sebe navzájem systematicky vázány tak, jak je tomu běžné u standardních vzdělávacích ICT kurzů. Je totiž zřejmé, že v situaci, kdy nejsou účastníci programu vybíráni na základě podobnosti rozsahu znalostí, ale podle jiných kritérií, se budou jednotlivci ve zvládání výpočetní techniky značně lišit. Zároveň je třeba předpokládat, že průřez znalostí bude nevyrovnaný i v případě každého jednoho účastníka. Přístup ke klientům tak bude muset být ve všech směrech zcela individuální. Výuková témata jsou proto rozdělena na řadu modulů, jejichž suma obsahů je rovna v úvodu vymezeným cílům programu. Výuka je koncipována tak, že není třeba postupovat striktně podle řazení modulů v přehledu (viz níže), ale jsou zohledňovány dílčí znalosti klientů a případné technické či další překážky, jejichž pravděpodobnost výskytu je poměrně vysoká. Jednotlivé výukové moduly jsou označeny písmeny a v celkovém rozsahu představují jakousi abecedu uživatele počítače. Témata jednotlivých modulů jsou zvýrazněna tučným písmem. Normálním písmem je uvedena struktura modulu, tedy to, co by měl být účastník v ideálním případě schopen realizovat. Kurzívou jsou pak vřazeny metodické poznámky vycházející jak z teoretických poznatků, tak ze zkušeností při realizaci kurzu. 13

14 Výukové moduly A: Základní terminologie. Vysvětlení pojmů počítač, monitor, ovládací prvky (klávesnice, myš apod.), pevný disk, paměťová média atd. Pochopení základních termínů a jejich následné užívání jak účastníky, tak lektory, je základním předpokladem pro vzájemné porozumění při výuce. Proto by jejich výuce a procvičování měla být věnována pozornost v celém průběhu vzdělávacího programu, tedy i v rámci individuálních konzultací. B: Zapnutí/vypnutí počítače. Zapnutí počítače stiskem tlačítka umístěného na jednotce, případně stisk trojkombinace Ctrl+Alt+Del. Vypínání přes ikonu Start Vypnout počítač. Zapnutí a vypnutí počítače jsou velmi důležité kroky, kterým by měly začínat a končit práci všichni klienti, tedy i ti, kteří dosud samostatně počítač neobsluhovali nebo jejichž současný stupeň rozvoje schopností neumožňuje počítač využívat bez asistence. V těchto případech nejsou zapnutí a vypnutí počítače operacemi, bez nichž by nebylo možné na počítači pracovat, dokonce může být asistent veden v dobré víře snahou nejprve účastníka motivovat možností vyzkoušet si některé atraktivní funkce a až poté věnovat pozornost těmto technickým úkonům. Ve skutečnosti však tímto způsobem může narůstat respekt účastníka k počítači, který lektor umocňuje svým exkluzívním přístupem. Znalost zapnutí a vypnutí jakéhokoli zařízení dává každému člověku důležitý pocit ovládání přístroje, který reaguje na jeho pokyny, čímž počáteční strach může částečně ustoupit. C: Práce s myší (nebo jejím ekvivalentem). Vysvětlení vztahu mezi pohybem myši a kurzorem na obrazovce. Nácvik jednokliku, dvojkliku na levém i pravém tlačítku myši; nejprve velké ikony, poté malé, pro zdokonalení koordinace pohybů využití počítačové hry. Schopnost pohybovat kurzorem prostřednictvím myši či jejího ekvivalentu a používat tlačítka je v současnosti pro ovládání běžného počítače naprosto nezbytné. Těmto úkonům je proto třeba věnovat významnou pozornost. Pro jejich nácvik je možné s úspěchem využít vedle plochy operačního systému a kancelářského softwaru speciálně vyvinutých didaktických programů, nebo také jednoduchých počítačových her založených ovládání pohybem myši a zmáčknutí tlačítka (tlačítek). 14

15 Těchto her, zejména ve formátu Flash, je na Internetu volně dostupné nesmírné množství, a to jak ke stažení pro hraní off line, tak ve verzích on line vyžadujících stálé připojení k síti. Pro nalezení her stačí do internetového vyhledávače zadat slova flash a hry. Při počátečním nácviku ovládání myši je vhodné využívat pouze levého tlačítka myši, kterým se ovládá drtivá většina funkcí. Nácvik práce s pravým tlačítkem, kolečkem či dalšími ovládacími prvky je možné realizovat až ve chvíli, kdy bude jejich využití aktuální. Pro některé klienty může být zpočátku problémem nechtěná aktivace pravého tlačítka myši místo používanějšího levého nebo nejistota, které tlačítko zvolit. V případě, že je nácvik správného použití myši v tomto směru neúspěšný, je možné deaktivovat pravé tlačítko, a to buď softwarově prostřednictvím nastavení myši, nebo jednoduše mechanicky vložením drobného předmětu (sirka apod.) pod tlačítko. V případě, že používání levého tlačítka je problematické z důvodu pohybového postižení klienta a využití pravého tlačítka by bylo ergonomičtější, je možné prostřednictvím softwarového nastavení myši funkci tlačítek invertovat. D: Práce s klávesnicí. Názorné vysvětlení funkcí systémových kláves (Caps Lock, Shift, Delete, Enter, Backspace atd.). Nácvik psaní jednoduchého textu. Pro nácvik práce s klávesnicí platí analogicky totéž, co pro práci s myší. S úspěchem lze využít nejen kancelářské programy, ale také různé didaktické či běžné hry. I pro základní práci s textovým editorem, internetovým prohlížečem nebo ovým rozhraním je nezbytná znalost funkce kláves, jako je např. Enter či Delete. Specifickým problémem při práci s klávesnicí se v počátečních fázích nácviku (případně i dále) může stát zaměňování či nedostatečné pochopení funkce kláves Backspace a Delete a také numerické klávesnice. V případě kláves určeným k odstraňování textu apod. je proto vhodné alespoň zpočátku výhradně využívat klávesu Delete (důvod viz níže) a nepoužívat, případně tlačítkem Num Lock vyřadit z provozu numerickou klávesnici. V případech, kdy dochází k dlouhodobému opakování těchto chyb, je možné barevně (např. červeně) zvýraznit klávesu Delete či zakrýt numerickou klávesnici (tuhým papírem apod.). Pro některé klienty může být problémem záměna kláves Enter, Backspace, levé kurzorové klávesy, případně klávesy 4 na numerické klávesnici. Všechny tyto klávesy jsou totiž mimo jiné označeny symbolem šipky směřující vlevo. Tomuto problému je především vhodné předejít. Zpočátku je možné 15

16 využívat z těchto kláves pouze Enter. Kurzorové klávesy v této fázi není nutné používat a k mazání je možné využít klávesu Delete. V případě, že má klient soustavné potíže s orientací na klávesnici, je možné pro další práci využít speciálních klávesnic obsahujících menší počet kláves s větší plochou a výraznými popisky. E: Prostředí Windows. Vysvětlení principu práce v prostředí operačního systému Windows a funkcí základních komponent na ploše. Pro samostatnou práci na počítači je třeba pochopit základní prvky uživatelského rozhraní operačního systému, tedy pracovní plochu, okna programů, soubory, složky apod. Pochopení těchto pojmů a jejich zvnitřnění vyžaduje poměrně významnou míru abstrakce, což může být pro účastníky problematické. Proto je třeba věnovat výuce v tomto modulu dostatečnou pozornost a uvedenou terminologii neustále používat a procvičovat i v jiných modulech. Jednotlivé pojmy je vhodné předvést na konkrétním modelu, tedy např. plochy jako desky stolu, na níž jsou odkládány jednotlivé složky s dokumenty. Po jejich otevření je plocha stolu zakrytá, není vidět, proto je potřeba složku zavřít nebo odsunout stranou atd. F: Druhy programů a jejich vyhledávání. Představení základního dělení programů. Vyhledávání programů na ploše, pomocí tlačítka Start Programy, případně s využitím Průzkumníka. Pro vyhledávání programů je alespoň zpočátku vhodné zvolit jeden z možných způsobů. Jako nejjednodušší se pochopitelně jeví hledání programů na ploše na základě specifických ikon. Je proto vhodné, aby tyto ikony byly na ploše umístěny v jiné části, než budou následně ukládány vytvoření soubory. G: Spuštění a vypnutí programu. Spuštění programu dvojklikem levým tlačítkem myši na ikonu na ploše, kliknutím na tlačítko na liště nebo pomocí tlačítka Start Programy. Zavření programu. I v tomto případě platí, že s ohledem na omezený čas pro výuku i s přihlédnutím k individuálním schopnostem účastníků je u začátečníků vhodné preferovat jeden ze způsobů spouštění programů, přičemž patrně nejefektivnějším se jeví spouštění prostřednictvím dvojkliku na ikonu programu na 16

17 ploše. U pokročilejších uživatelů, kteří již mají zkušenosti, je naopak vhodné znalosti prohloubit a věnovat pozornost výhodám využití toho kterého způsobu ve specifických situacích. Pro vypnutí programu je pro začátečníky vhodné preferovat využití křížku v pravém horním rohu okna. U ostatních účastníků lze tento prostor zaměřit obdobně jako v předchozím případě. H: Práce v jednoduchém textovém editoru. Vyhledání a spuštění programu Poznámkový blok nebo WordPad. Otevření existujícího dokumentu. Vysvětlení funkce tlačítek na panelu nástrojů uzavření programu. Jednoduché textové editory, které jsou integrální součástí operačního systému Windows, jsou velmi vhodné jak pro začátečníky, tak v mnoha případech i pro zkušené uživatele. Jejich výhodou je snadná obsluha, jedinečná přehlednost, minimální nároky na hardware a malá velikost výsledných souborů. Program WordPad již poskytuje řadu základních funkcí, které pro nejběžnější využití plně postačují. Jeho nespornou výhodou je také to, že jeho uživatelské rozhraní doznává historicky nepatrných změn, a je tedy nenáročný na přizpůsobení uživatele. Pro danou cílovou skupinu je také výhodou, že podobně jako v případě dalších programů je možné i u WordPadu pomocí nastavení v ovládacích panelech operačního systému Windows zvětšit velikost systémového písma, a tak díky zvětšeným příkazům v nabídce usnadnit práci uživatelům s problémy se zrakem či pohybovými potížemi. I: Vytvoření textového dokumentu. Spuštění textového editoru. Napsání krátkého textu. Formátování textu pomocí panelů nástrojů. Praktické využití WordPadu je vhodné pro účastníky dokumentovat možností sepsání krátké zprávy svým blízkým, přátelům nebo jiným účastníkům. Tato zpráva se může stát prvním záznamem v deníku, který si účastníci mohou vést a na kterém lze demonstrovat celou řadu dílčích úkonů. J: Uložení souboru. Pojmenování a uložení souboru pomocí příkazu Soubor Uložit jako... Objasnění smyslu průběžného ukládání. Automatická výzva k uložení při zavírání programu. 17

18 Důležitost správného osvojení tohoto úkonu je zřejmá, neboť je základem jakékoli koncepční práce na počítači. Možná i to je důvod, proč je ukládání zároveň jednou z nejčastějších a nejbolestivějších chyb, s níž se setkal snad každý uživatel počítače, a zároveň proč existuje tolik alternativních možností pro ukládání. S ohledem na cílovou skupinu je však vhodné alespoň pro prvotní nácvik zvolit pouze jeden způsob. Jako nejvhodnější se jednoznačně jeví ukládání pomocí funkce Uložit jako... v nabídce Soubor, která je implementována ve všech programech z rodiny Microsoftu. Důvodem této volby je univerzálnost použití tohoto postupu. Může sloužit jak k průběžnému ukládání dat, tak k ukládání po ukončení práce. Zároveň se právě tato nabídka zobrazí při snaze o zavření souboru bez předchozího uložení. Ve všech těchto případech se uživateli zobrazí stejné dialogové okno, a pokud bude na tuto variantu připraven, bude se možnost chyby minimalizovat. Při výuce nebo na počítači, na němž uživatel dlouhodobě pracuje, je vhodné u jednotlivých programů nastavit v možnostech preferované umístění souborů, tedy cílovou složku, která je při ukládání souboru uživateli prioritně nabízena. Touto složkou by v ideálním případě měla být plocha, neboť v tomto umístění jsou i chybně uložené soubory snadno dohledatelné a navíc je s nimi umožněna snadná manipulace prostřednictvím myši. K: Kreslení v jednoduchém grafickém programu. Využití jednotlivých nástrojů v programu Malování. Po spuštění programu pomocí dvojkliku na ikonu připravenou na ploše je vhodné seznámit účastníky s uživatelským rozhraním. Jeho velkou výhodou je v případě programu Malování jednak standardizace vlastní všem programům Microsoft, a jednak pojmová i grafická podobnost nástrojů a jejich ovládacích prvků s reálními pomůckami pro výtvarnou činnost, jako jsou například tužka, štětec, sprej, guma apod. Kreslení na počítači je činností uživatelsky velmi vděčnou a pro dosažení konkrétního výstupu není třeba žádných specifických schopností. Po zvládnutí základních dovedností proto může být práce s tímto programem v případě zájmu účastníků o tuto činnost řazena i jako součást relaxačních výukových jednotek L: Vytvoření složky na ploše. Vysvětlení principu funkce složky, její vytvoření a pojmenování. Přesunutí souboru do složky pomocí myši. Uložení vytvořeného souboru do složky pomocí tlačítek Soubor Uložit jako Plocha složka. 18

19 Vytvoření složky nebo složek je významné zejména pro uživatele, kteří využívají počítač pravidelně, respektive dlouhodobě a přitom vytvářejí vlastní soubory či pracují se soubory uloženými nebo přijatými a potřebují ke své práci vytvořit vlastní systém ukládání dat. Oproti prostému ukládání souborů přímo na plochu vyžaduje práce se složkami vyšší míru abstrakce, a proto může být pro některé frekventanty problémem. Je proto vhodné pokusit se vysvětlit funkci a význam složky na praktickém příkladu, vzhledem k podobnosti se standardní ikonou asi nejlépe na příkladu desek, tašky či přihrádky v pořadači. Významnou roli pak pochopitelně hraje také pojmenování složky, které by mělo být jednoduché, jednoznačné a zejména výrazně odlišné od ostatních složek a souborů. Vhodné je také grafické odlišení názvu pomocí použití velkých písmen, případně i proložení. Pro zjednodušení ukládání nových souborů do složky lze s úspěchem využít plochu, zvláště je-li nastavena jako primární pro umístění souborů. Uživatel nejprve bez potíží provede první krok, kterým je známé uložení na plochu, a poté soubor pomocí myši přesune do požadované složky. M: Textový editor MS Word. Názorné vysvětlení hlavních funkcí programu. Formátování textu. Vkládání obrázků. Microsoft Word je v současnosti patrně nejpoužívanějším textovým editorem na světě, proto jej pochopitelně nelze vynechat. S výše zmíněným programem WordPad má společnou řadu základních funkcí, jako jsou např. formátování písma, odstavců, stránek apod. Oproti němu však disponuje celou řadou dalších nástrojů, z nichž ovšem velkou část běžný uživatel nevyužívá nebo nezná. Při standardním nastavení je okno programu zatíženo mnoha ikonami, které ztěžují orientaci a zejména lidem s pohybovým postižením znepříjemňují ovládání. S uvedením nejnovější verze Word 2007 se tato situace nezlepšila, ba v některých směrech je ještě složitější. Naštěstí panely nástrojů lze v širokém rozsahu individuálně přizpůsobovat, čímž se dá ovládání zpřehlednit a nastavit na míru konkrétnímu uživateli. Navíc lze vedle systémového písma (a tím i velikosti příkazů v nabídkách) zvětšit i ikony, a významně tak usnadnit ovládání pro osoby s omezenou nebo zhoršenou hybností horních končetin. Při výuce začátečníků nebo mírně pokročilých je vhodné při stanovování cílů vycházet z aktuálních individuálních potřeb uživatele, neboť tak je zajištěna dostatečná motivace pro dosažení pokroku. Ze zkušeností vyplývá, že většina uživatelů v rámci dané cílové skupiny využívá nebo by chtěla využívat počítač, potažmo textový editor pro psaní dopisů, vzkazů, případně poznámek či vlastních prozaických textů. Tím je dáno i většinové zaměření výuky na formátování textu, případně základní formátování 19

20 odstavců či stránek. V panelech nástrojů tak mohou být zachovány, či případně také doplněny potřebné ikony a ostatní lze odstranit. Tím se v kombinaci se zvětšením ikon významně zvýší přehlednost a uživatelský komfort. N: Připojení k síti Internet. Připojení k síti. Základní charakteristiky Internetu. Současná doba je v oblasti českého Internet ve znamení nástupu vysokorychlostního připojení. Cílem výuky však primárně není představení jednotlivých typů připojení a jejich charakteristik, ale schopnost Internet převážně ve svém přirozeném prostředí používat. Je tedy zřejmé, že zásadní je reagovat na momentální vybavenost klienta či domácnosti, ve které žije, a tomu individuálně výuku přizpůsobit. Situace je o to jednodušší, že většinu dnešních připojení po prvotní instalaci již dále řídí příslušný software samočinně s minimálními nebo dokonce nulovými nároky na obsluhu. Stejně tak účastníci, kteří vlastním připojením k Internetu dosud nedisponují a budou s ním zatím pracovat na počítačích ve veřejných prostorách, u známých apod., budou mít připojení již navázáno. Připojením prostřednictvím speciálního hardwaru, softwaru, s využitím uživatelského jména a hesla apod. je tedy třeba se zabývat pouze v případě, že takový postup musí uživatel používat na počítači, s nímž běžně pracuje či bude pracovat. Důležitým cílem tohoto modulu je, aby účastník alespoň rámcově pochopil, co to Internet je a zejména v čem je jeho přínos, co může nabídnout. Vhodné je samozřejmě tuto motivaci podpořit praktickými ukázkami, co lze prostřednictvím Internetu vyhledat, zjistit, stáhnout atd. O: Práce s prohlížečem. Vysvětlení funkce prohlížeče. Ovládání prohlížeče pomocí myši. Funkce tlačítek Zpět, Vpřed, Domů. Zadání adresy webové stránky. Podobně jako v případě jiných programů, je i při výběru prohlížeče pro výuku vhodné zapomenout na některé ideové postoje a v zájmu účastníků preferovat zejména hledisko rozšířenosti, není-li to v rozporu s nainstalovaným prohlížečem v počítači, na němž v domácím prostředí či jinde pracují nejčastěji. Z tohoto hlediska je zřejmé, že výběr ve většině případů padne na další produkt firmy Microsoft Internet Explorer. Jeho základní výhodou pro účely výuky je vedle masivního rozšíření opět, jako v několika předchozích případech, jeho podobnost s ostatními softwarovými produkty firmy 20

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra

Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Metodologická příručka, která umožní dětem s mentální retardací a autismem využívat informační

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

První kroky. k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let

První kroky. k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let První kroky k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let První kroky... k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let Petra Ištvániková Jana Pleskačová Jiří Stuchl M am aloca

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Jak využívat informační a komunikační technologii u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra

Jak využívat informační a komunikační technologii u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Jak využívat informační a komunikační technologii u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Metodologická příručka, která umožní dětem s mentální retardací a autismem využívat informační

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Základní škola Kovářov, okres Písek Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Absolventská práce Mgr. Libor Mandovec 9. třída školní rok 2014-2015 Obsah Úvod..... 3 Teoretická část...

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM v rámci projektu Dynamizace dalšího vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii 4IT (I Take - I Teach - I Touch - I Test), registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0057

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM Fügnerova 30 613 00, Brno - Černá Pole vzdelavani@apla-jm.cz www.apla-jm.cz Projekt: Zaměstnávání lidí s autismem Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00241

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties

Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties Some Hints Daži ieteikumi Několik tipů Βιβλίο Συμβουλών Overvejelser ved anvendelse Agreement n. 129341-CP-1-2006-1-LV-COMENIUS-C21

Více