Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby"

Transkript

1 Komplexní řešení vašich analytických potřeb HiQ speciální plyny, armatury a služby

2 02 HiQ speciální plyny, armatury a služby HiQ čisté plyny, plynné směsi a chemikálie. Potřebujete se absolutně spolehnout na výsledky vašich měření? Právě proto společnost Linde Gas zavedla HiQ koncept. HiQ představuje to nejlepší z vysoce čistých, procesních a kalibračních plynů, pečlivě navržených rozvodů plynů a dalších služeb. To vše pro vaše optimální výsledky. Naše vize konceptu HiQ je jasná: dodáváme zákazníkovi řešení na míru podle jeho potřeb. Na přesnosti záleží napříč celým průmyslem. Linde Gas spolupracuje s mnoha předními korporacemi, výrobci, výzkumnými organizacemi, vládními agenturami a úzce profilovanými specialisty, kterým dodává celou řadu speciálních plynů pro nejrůznější použití. Výzkumné a testovací laboratoře potřebují široké spektrum standardních plynů i plynů vyráběných na zakázku, vysoce čistých plynů a plynných směsí. Zkušenosti a znalosti Linde Gas umožňují těmto požadavkům plně vyhovět. Vysoce čisté plyny pro přístrojovou techniku HiQ speciální plyny a armatury hrají důležitou roli v mnoha oblastech výzkumu, vývoje a v komerčních laboratořích. Nabídka zákazníkům se pohybuje od potřeby surovin pro chemické syntézy až po katalyzátory u chemických reakcí. Čisté plyny pro přístrojovou techniku jako je např. syntetický vzduch, helium, vodík nebo dusík se používají k nastavení nulové hodnoty analytických přístrojů a k jejich proplachování. Vysoce čisté plyny HiQ se používají v plynové chromatografii, ICP analýze, atomové absorpční spektrometrii (AAS) apod. Kalibrační a procesní plynné směsi Pro aplikační a technické potřeby se používají specifické plynné směsi. Řada kalibračních plynů, od dvou po vícesložkové, se využívá k zajištění správné kalibrace analytických přístrojů. Každé požadované složení směsi je posuzováno specialistou firmy Linde Gas tak, aby plyn vyhovoval danému použití při dodržení přísných kvalitativních a bezpečnostních zásad. Linde Gas nabízí celou řadu kalibračních plynů dodaných s návazností na referenční materiály dle ISO 6142 nebo s kalibračním listem dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Vzácné plyny a chemikálie Linde Gas nabízí vzácné plyny jako jsou neon, krypton a xenon v jejich nejvyšší čistotě dodávané v různých typech a velikostech lahví i dodávaném množství. Deuterium a jiné isotopické produkty jsou dodávány na poptávku. Uhlovodíky určené k výzkumu jako metan, etan a jiné jsou k dispozici v různých stupních čistoty a balení. Chemikálie jako chlorovodík, čpavek a oxid siřičitý jsou dodávány v tlakových lahvích, sudech nebo velkých cisternách.

3 HiQ speciální plyny, armatury a služby 03 Vládní agentury, komerční laboratoře a průmyslové závody po celém světě volí Linde Gas jako svého dodavatele kalibračních plynů pro environmentální potřeby Přenosná lahev ECOCYL s integrovaným ventilem určená pro snadnou manipulaci Mezinárodní dohody jako je Montrealský protokol či Kjótský protokol zavazují firmy k monitorování, kontrole a snižování emisí vypuštěných do ovzduší. Mnoho plynných emisí a emisí drobného prachu je vypouštěno z komínů zpracovatelského, chemického, petrochemického a elektrárenského průmyslu. Rostoucí využití obnovitelných zdrojů výrazně napomáhá ke snížení emisí výfukových plynů vozidel. Klíčové oblasti měření: Oxid uhelnatý (CO) ve zpracovatelském průmyslu při nedokonalém spalování dřeva, nafty, plynu a uhlí Oxid uhličitý (CO 2 ), oxid siřičitý (SO 2 ) a oxidy dusíku (NO a NO 2 ) při spalování plynu, nafty a uhlí Sirovodík (H 2 S) a metyl merkaptan (CH 3 SH) při výrobě celulózy a papíru Uhlovodíky vznikající při nedokonalém spalování paliv Těkavé organické složky (VOC) v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém a zpracovatelském průmyslu, kde se používají rozpouštědla s nízkým tlakem par Oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO 2 ), propan (C 3 H 8 ), oxid dusnatý (NO) a kyslík (O 2 ) při měření emisí výfukových plynů Metan (CH 4 ), oxid uhličitý (CO 2 ), sirovodík (H 2 S), kyslík (O 2 ), vodík (H 2 ) a čpavek (NH 3 ) používané ke kontrole procesů při výrobě bioplynu Monitorování kvality ovzduší HiQ provozní a environmentální kalibrační plyny se používají ke kalibraci a nulování nejen různých detektorů plynové chromatografie jako jsou detektory plamenoionizační (FID), fotoionizační (PID) a detektory s elektronovým záchytem (ECD), ale i specifických plynových senzorů pro měření nízkých koncentrací kyselých dešťů a emisí skleníkových plynů. Tyto kalibrační plyny se používají k monitorování ovzduší v místech vzdálených od zdroje emisí anebo k jejich průběžnému monitorování v místě zdroje. Monitorování rozpouštědel a těkavých organických složek (VOC) V zájmu ochrany životního prostředí je nutné snižovat emise těkavých organických látek, přičemž jejich recyklace je ekonomicky výhodná. Nezbytné monitorování a měření těkavých organických látek je technologicky náročné, neboť je lze jen velmi těžko identifikovat. K jejich měření jsou potřeba speciální analytické přístroje GC MS (plynová chromatografie hmotnostní spektrometrie). HiQ speciální plyny se používají k zajištění přesné kalibrace a správného provozu analytických zařízení. Kontrola půdy a vody Kontaminace půdy a vody může být způsobena několika činiteli: kyselými dešti, pesticidy, průmyslovým odpadem, skládkami, splašky. Analytické procedury zahrnují LC MS (kapalinová chromatografie hmotnostní spektrometrie) a GC MS (plynová chromatografie hmotnostní spektrometrie). HiQ speciální plyny jsou zde používány jako nosné plyny, dále k proplachu analytických zařízení a také jako kalibrační standardy VOC a BTEX. Testování výfukových plynů Koncepce, metody a standardy pro testování emisí výfukových plynů se mezi EU státy a státy mimo EU zónu výrazně liší. Důležitou součástí vývoje a výroby v automobilovém průmyslu je zajištění souladu výrobků s předpisy a legislativou státu, ve kterém jsou prodávány. S pomocí analýz výrobce testuje a certifikuje vozidla pro daný trh. Pro detekci oxidu uhelnatého a uhlovodíků při nízkých a vysokých otáčkách motoru se používají speciální přístroje, zejména plynové chromatografy s FID detektorem. Zařízení ke kontrole emisí výfukových plynů musí být kalibrována kalibračními plyny vyrobenými dle požadavků platné legislativy. HiQ speciální plyny se používají k zajištění přesné kalibrace a správného provozu analytických zařízení.

4 04 HiQ speciální plyny, armatury a služby Maximální přesnost pro měřitelný úspěch. HiQ referenční materiály a jiné akreditované kalibrační plyny. Linde Gas HiQ speciální plyny. Spolehlivý dodavatel kalibračních plynů. Požadavky našich klientů se pohybují v koncentracích od procent až po ppt (parts per trilion) a mohou zahrnovat: monitorování vypouštěných emisí, emisí výfukových plynů, měření kvality ovzduší stejně jako oblast řízení jakosti výroby. Linde Gas vždy usiluje o inovativní zpracování, jako příklad můžeme uvést patentovanou přípravu lahví pasivací, vysoce kvalitní výrobní technologie a nejmodernější analytické metody. Díky tomuto přístupu Linde Gas dodává špičkové kalibrační plyny splňující náročné normy. HiQ akreditované kalibrační plyny V dnešní době globálních trhů, musí být výsledky analytických měření porovnatelné. Porovnatelnost a návaznost jsou zajištěny celou řadou mezinárodních směrnic a standardů, např. DIN EN ISO/IEC 17025:2005, které upravují postup ověření a dohledání naměřených výsledků. Návaznost je možnost porovnání hodnot dosažených kalibrací s hodnotami dosaženými měřicími přístroji se známou nejistotou, jež se vztahuje k uznaným měřicím standardům jednotkám SI. Tento princip je základem pro činnost analytických laboratoří. HiQ referenční materiály ISO Guide 34 definuje přípravu referenčních materiálů s velmi přesným složením přímo navázaných na mezinárodní jednotky SI. Referenční materiály používané ke kalibraci měřicích zařízení tvoří podstatnou část analytické chemie.

5 HiQ speciální plyny, armatury a služby 05 Lahev s HiQ kalibračním plynem při kalibraci plynového chromatografu Lahev ECOCYL Kalibrační plyny referenční materiály pro ekologii Moderní kalibrační plyny pro měření škodlivin v životním prostředí jsou vyráběny a používány v souladu s požadavky různých institucí. Linde Gas vyrábí referenční materiály pro měření skleníkových plynů, včetně standardů pro stanovení rtuti, čpavku, chlorovodíku, oxidu dusného a formaldehydu. Těkavé organické látky (VOC) jsou jedny z nejhůře identifikovatelných a měřitelných látek znečišťujících životní prostředí. VOC mohou ohrozit zdraví již při velmi nízkých koncentracích na úrovni ppb. Kalibrační plyny SPECTRA VOC jsou vyrobené a certifikované tak, aby vyhověly těm nejpřísnějším metodám měření kvality životního prostředí. S ohledem na současně platná i nově navrhovaná omezení emisí rtuti je nezbytné tyto emise monitorovat. Díky inovacím Linde Gas nabízí dostatečně stabilní kalibrační plyn obsahující rtuť Hg 0 v syntetickém vzduchu nebo v dusíku. Přenosná balení HiQ speciálních plynů Kalibrace zařízení se neprovádějí jen v laboratořích. Je nutno kalibrovat zařízení pro monitorování objektů, perimetrické monitorování emisí, vzdálené monitorování výfukových plynů, kalibraci senzorů na zdrojích emisí a mnohá další. Pro tyto aplikace Linde Gas nabízí speciální plyny dodávané v přenosném, pohodlném a bezpečném balení. Lahve ECOCYL Přenosné lahve ECOCYL představují inovativní a spolehlivý obal pro speciální plyny. Lahve ECOCYL jsou vybaveny uzavíracím ventilem, integrovaným redukčním ventilem a kalibrovaným regulátorem průtoku. Řada ECOCYL je moderní alternativa k tradičním nevratným lahvím malého objemu. Kalibrační plyny SPECTRA-SEAL Moderní technologie SPECTRA-SEAL, jež byla během posledních 30 let neustále zdokonalována, zaručuje dlouhodobou přesnost, spolehlivost a stabilitu v řádu ppb až ppm a dokládá ji poskytnutím garance pětileté stability. Mezi složky SPECTRA-SEAL kalibračních plynů patří vlhkost, oxid uhelnatý, sirovodík, karbonylsulfid, metyl merkaptan, oxid siřičitý, oxid dusnatý a oxid dusičitý. Povaha těchto směsí vyžaduje, aby výrobky SPECTRA-SEAL byly vždy dodávány v hliníkových lahvích prvotřídní kvality. Speciální plyny HiQ 60 Číslo 60 znamená záruku stability směsí a vysoce čistých plynů po dobu 60 měsíců. Výrobky řady HiQ 60 rozšiřují řadu SPECTRA-SEAL o směsi s vyšší koncentrací inertních a hořlavých složek a také o vysoce čisté plyny.

6 06 HiQ speciální plyny, armatury a služby Špičková odběrová zařízení pro vysoce čisté plyny. HiQ speciální odběrová zařízení. Při použití speciálních plynů pro analytické účely nebo v high-tech výrobě je důležité zajistit integritu mezi plynem v lahvi a přístrojem. Kvalita dodávaného plynu může být jen tak dobrá jako je kvalita rozvodu. Proto je nanejvýš důležité tyto rozvody pečlivě navrhnout a naplánovat. HiQ speciální vybavení a rozvody plynů byly navrženy s cílem vyhovět nejrůznějším podmínkám zákazníků za předpokladu udržení čistoty plynu. REDLINE je moderní, pečlivě navržený sortiment redukčních, regulačních a uzavíracích armatur k distribuci speciálních plynů, který splňuje požadavky na čistotu až do výše 6.0 (99,9999 %) a flexibilně reaguje na požadavky zákazníků. REDLINE armatury jsou navrženy pro širokou řadu aplikací, jako je farmacie, chemie, petrochemie, výroba automobilů, ochrana životního prostředí, univerzity či výzkumné ústavy. Koncept HiQ se věnuje rovněž bezpečnému skladování plynů, a to od jednotlivých tlakových lahví určených k vnitřnímu uskladnění až po velkoobjemové zásobníky pro vnější uskladnění (doplněné rozvodem plynu), čímž je zaručeno bezpečné skladování a nakládání s plyny. Přenosné detektory plynů Linde Gas G-TECTA TM jsou navrženy k zajištění bezpečného pracovního prostředí pro personál, který s plyny přímo pracuje nebo jimi může být ohrožen. G-TECTA TM přístroje jsou snadno ovladatelné, odolné, s dobře čitelnými displeji. Tyto přístroje detekují celou řadu plynů; slouží k ochraně lidí v pracovním prostředí a mohou být použity společně s lahvemi ECOCYL a malými jednorázovými lahvemi. HiQ laboratorní plynové generátory jsou určeny pro laboratoře, kde není vhodné uchovávat a používat tlakové lahve se stlačeným plynem. Tyto generátory jsou malé a spolehlivé, přímo na místě dodávají plyn k okamžitému použití a v případě výpadku elektrického proudu dodávku plynu automaticky vypnou. V závislosti na požadované čistotě lze nastavit variabilní průtok plynu. Vzorky plynů mohou být odebírány do vhodných vzorkovnic nebo vaků a poté analyzovány. Doporučovaným řešením pro jednorázové kalibrace nebo odběry je HiQ PLASTIGAS. Jde o plastikový vak o objemu 2,5 až 27 litrů opatřený ventilkem nebo septem, který můžete použít pro odběr vzorku pro analýzu nebo jej naplnit vzorkem kalibračního plynu a provést orientační analýzu přímo v provozu. Ve vaší laboratoři či výrobě jsou kvalita, bezpečnost, výkonnost, spolehlivost, ergonomie a efektivita důležitými předpoklady dosažení úspěchu. Centrální distribuční systém sestavený z komponent REDLINE a vysoce kvalitních rozvodů pro speciální plyny, zajišťuje splnění všech těchto předpokladů. Linde Gas nabízí dodávku kompletního řešení, navrhne a nainstaluje rozvody speciálních plynů dle vašich požadavků.

7 HiQ speciální plyny, armatury a služby 07 Dodávkou plynu to nekončí. Výhody dalších služeb Linde Gas. HiQ speciální plyny se od ostatních plynů neliší jen kvalitou. Linde Gas navíc nabízí široké spektrum služeb, které vám pomohou zvýšit bezpečnost a efektivitu výrobních a analytických procesů a ulehčí manipulaci s plyny. Bezpečné a efektivní zacházení s plyny Všechna průmyslová odvětví čelí rostoucím požadavkům na zvyšování bezpečnosti a ekologické nezávadnosti výrobků. Koncept bezpečného a efektivního nakládání s plyny zajišťuje, že všechny produkty Linde Gas tyto požadavky splňují nebo dokonce převyšují a vyhovují veškeré národní i mezinárodní legislativě. Koncept bezpečného zacházení s plyny zahrnuje identifikaci a vyhodnocení možných rizik a nebezpečí, která mohou vzejít ve všech fázích životního cyklu výrobku od výzkumu a vývoje, přes výrobu, skladování, přepravu, maloobchod a používání, až po jeho recyklaci a likvidaci. Možná rizika jsou posuzována vzhledem k zaměstnancům, místním obyvatelům, zákazníkům, majetku a životnímu prostředí. Cílem je snížení těchto rizik na nejnižší možnou míru. Školení bezpečnosti Nehledě na to, zda práce s plyny představuje podstatnou nebo marginální část vašich procesů, znalost vlastností plynů vždy vede ke zvýšení bezpečnosti práce. Zkušenosti Linde Gas vyplývají z více než 150 let praxe v oboru; umožněte našim specialistům vás vyškolit, jak se stlačenými či kapalnými plyny bezpečně pracovat, manipulovat a jak je skladovat. Jestliže máte zájem o školení bezpečnosti, kontaktujte prosím obchodního zástupce pro speciální plyny Linde Gas. Efektivnější administrativa Administrativní procesy jako jsou evidence majetku, objednávání produktů či kontrola dodávek a faktur jsou činnostmi, jež nevytvářejí hodnotu pro vaše zákazníky. Pro snížení administrativních nákladů pomocí rychlých a zjednodušených operací je třeba zajistit, aby tyto operace byly co nejvíce transparentní jen tak lze udržet náklady pod kontrolou. S našimi zkušenostmi jsme schopni tyto cíle přeměnit v řešení, která vaše nákupní a platební procesy zjednoduší. Jsme si vědomi toho, že jednoduché a transparentní procesy vám umožní více se koncentrovat na klíčovou oblast vašeho podnikání nebo výzkumu; proto nabízíme řešení na míru vašim požadavkům. Projekt ACCURA Cylinder Management umožňuje vedení evidence a kontrolu pohybu lahví ve vašem areálu. Spolehlivost dodávek Pro vaše analýzy potřebujete zajistit plynulou dodávku plynů. Současně se však musíte zaměřit na hlavní cíle svého podnikání nebo výzkumu, s dodávkou plynů si nedělat starosti a k tomu potřebujete spolehlivého partnera. S Linde Gas po vašem boku se můžete plně soustředit na vaše klíčové činnosti. Zaručíme, že neplánované výpadky dodávek plynů nebo rozvodů jsou minulostí. V případě nepředpokládané události se na nás můžete spolehnout. Jsme tady proto, abychom vám pomáhali. Pro další informace o specifických službách dostupných ve vaší oblasti prosím kontaktujte obchodního zástupce Linde Gas.

8 Náskok díky inovacím Díky svým inovativním koncepcím je Linde Gas průkopníkem na globálním trhu. V roli technologického lídra je naším úkolem neustále zvyšovat laťku. Neustále pracujeme na vývoji nových vysoce kvalitních produktů a inovativních procesů. Linde Gas nabízí více. Vytváříme přidanou hodnotu, jasné a rozeznatelné výhody ve srovnání s konkurencí a vyšší ziskovost. Každá koncepce je přizpůsobena požadavkům konkrétního zákazníka nabízíme standardizovaná, ale zároveň zákazníkům na míru vytvořená řešení. To se týká veškerých průmyslových odvětví a všech firem, bez ohledu na jejich velikost. Jestliže chcete držet krok se zítřejší konkurencí, potřebujete mít po svém boku partnera, pro kterého je nejvyšší kvalita, optimalizace postupů a zvyšování produktivity součástí každodenní práce. My definujeme partnerství nikoli pouze jako být zde pro Vás, nýbrž jako být zde s Vámi. Vždyť spolupráce tvoří základ obchodního úspěchu. Linde Gas ideas become solutions. Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324, Praha 9, Česká republika Zákaznické centrum: , GM 1074/ HiQ, ECOCYL, SPECTRA-SEAL, REDLINE a ACCURA jsou registrované obchodní značky Linde Group.

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii.

Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii. Aplikační list HiQ - Plynová chromatografie Aplikační list pro HiQ speciální plyny. Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii. Autor Peter Adam, Linde AG, Linde Gases Division, Seitnerstrasse

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné

Více

Nejčastěji monitorované plynové nečistoty jsou: SO2 H2S CxHy NOx TRS PAH O3 NH3 HF CO VOC

Nejčastěji monitorované plynové nečistoty jsou: SO2 H2S CxHy NOx TRS PAH O3 NH3 HF CO VOC Systémy pro monitorování vnějšího ovzduší Systémy pro monitorování vnějšího ovzduší ECM jsou integrovány do klimatizovaných tepelně izolovaných kontejnerů. Monitorovací stanice mohou být stabilní nebo

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

Úprava vzduchu sušení

Úprava vzduchu sušení Úprava vzduchu sušení Zařízení pro vysokou úroveň úpravy stlačeného vzduchu. Úprava vzduchu pro všechny provozy. Naše sušičky spolehlivě odstraní kondenzát a v kombinaci s námi dodávanou filtrací zajistí

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

DEGA 05L-2-AC-x-yL kompaktní detektor DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH PLYNŮ ISO 9001:2008

DEGA 05L-2-AC-x-yL kompaktní detektor DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH PLYNŮ ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com MOŽNOST PŘÍDAVNÝCH FUNKCÍ DETEKCE KRITICKÉ TEPLOTY DETEKCE ZAPLAVENÍ ELEKTROCHEMICKÝ SENZOR KATALYTICKY SENZOR INFRAČERVENÝ SENZOR

Více

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce:

LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce: LABORATOŘ OBORU I F Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Eva Vrbková F07, F08 1 ÚVOD Hydrogenace je uplatňována v nejrůznějších odvětvích chemických

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz Lidé na svém místě Profil společnosti Lidé na svém místě CCE Group Základy CCE Group byly položeny v roce 1990, historie některých členů skupiny však sahá až do šedesátých let minulého století. Skupinu

Více

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3802 Pořizování zařízení elektráren ČSN EN 45510-1 (38 0210), kat. č. 53977 Pořizování zařízení elektráren Vydána: 1998-11 ČSN EN 45510-2-2 (38 0210), kat. č. 64855 2-2:

Více

Průvodce GMDP. Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí

Průvodce GMDP. Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí Průvodce GMDP GMDP Snížení rizik Minimalizace chyb Zlepšení kvality Snížení nákladů Ochrana Vašich investic Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí Untitled-1.indd 1 7.1.2015 11:17:33 Zlepšení

Více

Alternativní palivo. Energie. Energetické využití odpadů. Snížení Odborné znalosti. Elektřina. Náklady. Komunální Slunce

Alternativní palivo. Energie. Energetické využití odpadů. Snížení Odborné znalosti. Elektřina. Náklady. Komunální Slunce Alternativní palivo Syntetický plyn N Ekologické 2 Dřevo Pára Bezpečné Spolehlivé Lidé Odpad CO 2 Bioplyn O Energie 2 Spalování Zlepšovat Fotovoltaika Zplyňování Obohacení Biomasa legislativa Energetické

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Podstata procesu výpal uhličitanu vápenatého při teplotách mezi 900 a 1300 o C reaktivita vápna závisí zejména

Více

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas.

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas. Speciální pěny Polyetylenové pěny vysoké výkonnosti Polyetylénové pěnové výrobky Automobilový průmysl Elektronika Vzdušný a kosmický prostor Stavebnictví Sport a volný čas Armáda Speciální pěny Podnikání

Více

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ Č. j.: Vyřizuje Praha dne 422/ENV/15 Ing. Bodzáš 21. 1. 2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí (dále jen ministerstvo ), orgán státní správy příslušný podle ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 201/2012

Více

Linde pro plastikářský průmysl.

Linde pro plastikářský průmysl. Linde pro plastikářský průmysl. 2 Společnost Linde Gas pro plastikářský průmysl. Nespokojte se s řešeními, která nejsou dokonale přizpůsobena vašim potřebám. Plastikářský průmysl, dělící se na řadu zpracovatelských

Více

ALIGAL. Přirozená ochrana Vašich produktů. www.airliquide.cz

ALIGAL. Přirozená ochrana Vašich produktů. www.airliquide.cz ALIGAL TM Přirozená ochrana Vašich produktů www.airliquide.cz ALIGAL klíč ke zvýšení trvanlivosti výrobků. Uchování kvality a trvanlivosti potravin je prioritou výrobců a prodejců z oboru potravinářství.

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9 Obsah Souhrnné informace o přípravě a hodnocení...2 1. Úvod...3 2. Příprava vzorků...3 3. Kontrola homogenity a stability vzorků...3 4. Hodnocení ukazatelů...3 4.1. Určení vztažné hodnoty a vztažné odchylky...3

Více

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Printed in Germany, PT PM 018 03/06 CS MT17 01 03/06 CS Zařízení pro výrobu a dávkování chlordioxidu Generátory

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

DEGA NSx-yL II snímač detekce plynů DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH PLYNŮ. Krytí IP 64

DEGA NSx-yL II snímač detekce plynů DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH PLYNŮ. Krytí IP 64 ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com ELEKTROCHEMICKÝ SENZOR KATALYTICKY SENZOR INFRAČERVENÝ SENZOR POLOVODIČOVÝ SENZOR EX zóna 2 DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH

Více

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O MAZIVECH Výměna oleje je 1. podmínkou údržby. PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Je nezbytné pravidelně měnit motorový olej a používat maziva

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Regulátory průtoku Brooks modely SLA5850, SLA5851, SLA5853 a průtokoměry Brooks modely SLA5860, SLA5861, SLA5863

Regulátory průtoku Brooks modely SLA5850, SLA5851, SLA5853 a průtokoměry Brooks modely SLA5860, SLA5861, SLA5863 Regulátory průtoku Brooks modely SLA5850, SLA5851, SLA5853 a průtokoměry Brooks modely SLA5860, SLA5861, SLA5863 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA široký měřící rozsah pro měření a regulaci průtoku plynů od 3 cm

Více

Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE

Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE Příloha č. 2 Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE Část B AN1, AN2 Analyzátor pro stanovení oxidu uhelnatého,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Atlas Copco Generátory dusíku PSA Řada NG 7-81

Atlas Copco Generátory dusíku PSA Řada NG 7-81 Atlas Copco Generátory dusíku PSA Řada NG 7-81 Snadné a nenákladné zásobování dusíkem Ať již se vaše společnost specializuje na výrobu chemikálií, výrobu elektroniky, řezání laserem nebo zpracování a balení

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Servis pro trvalou a permanentní energii

Servis pro trvalou a permanentní energii Servis pro trvalou a permanentní energii Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Trvalé servisní řešení pro: Trakční systémy Motive Power všech technologií Bateriové nabíjecí

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Specifikace předmětu

Specifikace předmětu Specifikace předmětu 1. Přenosný disperzní Ramanův spektrometr: - spektrální rozsah měření Ramanova posunu: minimálně 250 až 2800 cm 1, - spektrální rozlišení minimálně nebo lepší než 11 cm 1v celém spektrálním

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min www.almig.cz Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

Pneumatické prvky pro potravinářský průmysl

Pneumatické prvky pro potravinářský průmysl Pneumatické prvky pro potravinářský průmysl Zdeněk KAHUDA FESTO Praha Každá společnost, která má významné postavení na trhu, má svůj recept na úspěch. K receptu na úspěch společnosti Festo patří celosvětový

Více

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Jiří Jedlička Vladimír Adamec Jiří Dufek Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 146-153 VÝVOJ

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn Technika Topná technika grzewcza 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění 5 VRSTEV INOVACE CAPRICORN 10 let záruky Otestována v laboratořích Capricorn 100% kontrola výrobních procesů

Více

LEON. Aerodynamická sada ENJOYNEERING

LEON. Aerodynamická sada ENJOYNEERING LEON Aerodynamická sada ENJOYNEERING AERODYNAMIKA, KTERÁ MĚNÍ SÍLU ODPORU NA PODPORU LEON AERODYNAMICKÁ SADA Výkon a elegance na pozadí aerodynamiky Aerodynamická sada SEAT je určena pro skvělý zážitek

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o.

Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o. Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o. Mgr. Markéta Donthová 3.6.2015 Brno 4.6.2015 Praha NOVINKY - Novinky ve firmě - Novinky v sortimentu se zaměřením na GC - přístroje - drobné přístroje - spotřební

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách.

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. ALLIGATOR sens.it Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, stejně jako ke snížení

Více

Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS

Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS TVIP 2015, 18. 20. 3. 2015, HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS Ing. Libor Baraňák, Ostravská LTS a.s. libor.baranak@ovalts.cz Abstrakt The paper describes

Více

ODORIZACE CO 2 PRO POUŽITÍ JAKO HASIVO

ODORIZACE CO 2 PRO POUŽITÍ JAKO HASIVO ODORIZACE CO 2 PRO POUŽITÍ JAKO HASIVO IGC Doc 105/03/E Český překlad proveden pracovní skupinou PS-4 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION (EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ) AVENUE DES ARTS 3-5 B

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

skydoo catalogue 11_02

skydoo catalogue 11_02 skydoo catalogue 11_02 Společnost SKYDOO je specialista na rychlé a spolehlivé dodávky interiérových dveří. Uvědomujeme si, že právě tyto vlastnosti jsou klíčové pro developerské společnosti a regionální

Více

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě Zpráva zpracovaná na základě PROTOKOLU č 11410/2014 o zkoušce palivového kondicionéru Boogie Energy Pill společnostní DEKRA CZ a.s. pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR podle zákona č. 56/2001 Sb.

Více

Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011

Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011 Část 1 - Údaje o činnostech společnosti v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v roce 2011 Souhrnná tabulka sledování indikátorů výsledků HSE č. indikátor jednotka hodnota Bezpečnost

Více

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER. Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER. Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls Výsledkem použití originálních dílů je nižší spotřeba energie Používání originálních nahradních dílů pro Sabroe chladící

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

SEZNAMTE SE S FIRMOU PUREON. Čištění stroj. součástí a výr. zařízení Recyklace drahých kovů Rafinace drahých kovů.

SEZNAMTE SE S FIRMOU PUREON. Čištění stroj. součástí a výr. zařízení Recyklace drahých kovů Rafinace drahých kovů. SEZNAMTE SE S FIRMOU PUREON Čištění stroj. součástí a výr. zařízení Recyklace drahých kovů Rafinace drahých kovů February 4, 2013 AGENDA Úvod Služby v průmyslových odvětvích Příklady služeb Výrobní možnosti

Více

Veřejná zakázka s názvem

Veřejná zakázka s názvem Příloha č. 3 zadávací dokumentace Veřejná zakázka s názvem Dodávka zařízení pro odběr a distribuci vzorků atmosféry a kalibračních plynů pro atmosférickou stanici Křešín u Pacova Podrobné technické specifikace

Více

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 28.5.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Snímače plynů, měřiče koncentrace Koncentrace látky udává, s

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Platnost od: 15.1.2009 Kyslíkem obohacený vzduch (dále jen KOV) dodávaný do rozvodných systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických

Více

Monitoring těkavých organických látek

Monitoring těkavých organických látek Monitoring těkavých organických látek Minulost, současnost, budoucnost (?) Ing. Věra Vrbíková Monitoring těkavých organických látek Začátek: rok 1999, odběry v 5 městech Praha Ústí nad Labem Sokolov Karviná

Více