Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby"

Transkript

1 Komplexní řešení vašich analytických potřeb HiQ speciální plyny, armatury a služby

2 02 HiQ speciální plyny, armatury a služby HiQ čisté plyny, plynné směsi a chemikálie. Potřebujete se absolutně spolehnout na výsledky vašich měření? Právě proto společnost Linde Gas zavedla HiQ koncept. HiQ představuje to nejlepší z vysoce čistých, procesních a kalibračních plynů, pečlivě navržených rozvodů plynů a dalších služeb. To vše pro vaše optimální výsledky. Naše vize konceptu HiQ je jasná: dodáváme zákazníkovi řešení na míru podle jeho potřeb. Na přesnosti záleží napříč celým průmyslem. Linde Gas spolupracuje s mnoha předními korporacemi, výrobci, výzkumnými organizacemi, vládními agenturami a úzce profilovanými specialisty, kterým dodává celou řadu speciálních plynů pro nejrůznější použití. Výzkumné a testovací laboratoře potřebují široké spektrum standardních plynů i plynů vyráběných na zakázku, vysoce čistých plynů a plynných směsí. Zkušenosti a znalosti Linde Gas umožňují těmto požadavkům plně vyhovět. Vysoce čisté plyny pro přístrojovou techniku HiQ speciální plyny a armatury hrají důležitou roli v mnoha oblastech výzkumu, vývoje a v komerčních laboratořích. Nabídka zákazníkům se pohybuje od potřeby surovin pro chemické syntézy až po katalyzátory u chemických reakcí. Čisté plyny pro přístrojovou techniku jako je např. syntetický vzduch, helium, vodík nebo dusík se používají k nastavení nulové hodnoty analytických přístrojů a k jejich proplachování. Vysoce čisté plyny HiQ se používají v plynové chromatografii, ICP analýze, atomové absorpční spektrometrii (AAS) apod. Kalibrační a procesní plynné směsi Pro aplikační a technické potřeby se používají specifické plynné směsi. Řada kalibračních plynů, od dvou po vícesložkové, se využívá k zajištění správné kalibrace analytických přístrojů. Každé požadované složení směsi je posuzováno specialistou firmy Linde Gas tak, aby plyn vyhovoval danému použití při dodržení přísných kvalitativních a bezpečnostních zásad. Linde Gas nabízí celou řadu kalibračních plynů dodaných s návazností na referenční materiály dle ISO 6142 nebo s kalibračním listem dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Vzácné plyny a chemikálie Linde Gas nabízí vzácné plyny jako jsou neon, krypton a xenon v jejich nejvyšší čistotě dodávané v různých typech a velikostech lahví i dodávaném množství. Deuterium a jiné isotopické produkty jsou dodávány na poptávku. Uhlovodíky určené k výzkumu jako metan, etan a jiné jsou k dispozici v různých stupních čistoty a balení. Chemikálie jako chlorovodík, čpavek a oxid siřičitý jsou dodávány v tlakových lahvích, sudech nebo velkých cisternách.

3 HiQ speciální plyny, armatury a služby 03 Vládní agentury, komerční laboratoře a průmyslové závody po celém světě volí Linde Gas jako svého dodavatele kalibračních plynů pro environmentální potřeby Přenosná lahev ECOCYL s integrovaným ventilem určená pro snadnou manipulaci Mezinárodní dohody jako je Montrealský protokol či Kjótský protokol zavazují firmy k monitorování, kontrole a snižování emisí vypuštěných do ovzduší. Mnoho plynných emisí a emisí drobného prachu je vypouštěno z komínů zpracovatelského, chemického, petrochemického a elektrárenského průmyslu. Rostoucí využití obnovitelných zdrojů výrazně napomáhá ke snížení emisí výfukových plynů vozidel. Klíčové oblasti měření: Oxid uhelnatý (CO) ve zpracovatelském průmyslu při nedokonalém spalování dřeva, nafty, plynu a uhlí Oxid uhličitý (CO 2 ), oxid siřičitý (SO 2 ) a oxidy dusíku (NO a NO 2 ) při spalování plynu, nafty a uhlí Sirovodík (H 2 S) a metyl merkaptan (CH 3 SH) při výrobě celulózy a papíru Uhlovodíky vznikající při nedokonalém spalování paliv Těkavé organické složky (VOC) v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém a zpracovatelském průmyslu, kde se používají rozpouštědla s nízkým tlakem par Oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO 2 ), propan (C 3 H 8 ), oxid dusnatý (NO) a kyslík (O 2 ) při měření emisí výfukových plynů Metan (CH 4 ), oxid uhličitý (CO 2 ), sirovodík (H 2 S), kyslík (O 2 ), vodík (H 2 ) a čpavek (NH 3 ) používané ke kontrole procesů při výrobě bioplynu Monitorování kvality ovzduší HiQ provozní a environmentální kalibrační plyny se používají ke kalibraci a nulování nejen různých detektorů plynové chromatografie jako jsou detektory plamenoionizační (FID), fotoionizační (PID) a detektory s elektronovým záchytem (ECD), ale i specifických plynových senzorů pro měření nízkých koncentrací kyselých dešťů a emisí skleníkových plynů. Tyto kalibrační plyny se používají k monitorování ovzduší v místech vzdálených od zdroje emisí anebo k jejich průběžnému monitorování v místě zdroje. Monitorování rozpouštědel a těkavých organických složek (VOC) V zájmu ochrany životního prostředí je nutné snižovat emise těkavých organických látek, přičemž jejich recyklace je ekonomicky výhodná. Nezbytné monitorování a měření těkavých organických látek je technologicky náročné, neboť je lze jen velmi těžko identifikovat. K jejich měření jsou potřeba speciální analytické přístroje GC MS (plynová chromatografie hmotnostní spektrometrie). HiQ speciální plyny se používají k zajištění přesné kalibrace a správného provozu analytických zařízení. Kontrola půdy a vody Kontaminace půdy a vody může být způsobena několika činiteli: kyselými dešti, pesticidy, průmyslovým odpadem, skládkami, splašky. Analytické procedury zahrnují LC MS (kapalinová chromatografie hmotnostní spektrometrie) a GC MS (plynová chromatografie hmotnostní spektrometrie). HiQ speciální plyny jsou zde používány jako nosné plyny, dále k proplachu analytických zařízení a také jako kalibrační standardy VOC a BTEX. Testování výfukových plynů Koncepce, metody a standardy pro testování emisí výfukových plynů se mezi EU státy a státy mimo EU zónu výrazně liší. Důležitou součástí vývoje a výroby v automobilovém průmyslu je zajištění souladu výrobků s předpisy a legislativou státu, ve kterém jsou prodávány. S pomocí analýz výrobce testuje a certifikuje vozidla pro daný trh. Pro detekci oxidu uhelnatého a uhlovodíků při nízkých a vysokých otáčkách motoru se používají speciální přístroje, zejména plynové chromatografy s FID detektorem. Zařízení ke kontrole emisí výfukových plynů musí být kalibrována kalibračními plyny vyrobenými dle požadavků platné legislativy. HiQ speciální plyny se používají k zajištění přesné kalibrace a správného provozu analytických zařízení.

4 04 HiQ speciální plyny, armatury a služby Maximální přesnost pro měřitelný úspěch. HiQ referenční materiály a jiné akreditované kalibrační plyny. Linde Gas HiQ speciální plyny. Spolehlivý dodavatel kalibračních plynů. Požadavky našich klientů se pohybují v koncentracích od procent až po ppt (parts per trilion) a mohou zahrnovat: monitorování vypouštěných emisí, emisí výfukových plynů, měření kvality ovzduší stejně jako oblast řízení jakosti výroby. Linde Gas vždy usiluje o inovativní zpracování, jako příklad můžeme uvést patentovanou přípravu lahví pasivací, vysoce kvalitní výrobní technologie a nejmodernější analytické metody. Díky tomuto přístupu Linde Gas dodává špičkové kalibrační plyny splňující náročné normy. HiQ akreditované kalibrační plyny V dnešní době globálních trhů, musí být výsledky analytických měření porovnatelné. Porovnatelnost a návaznost jsou zajištěny celou řadou mezinárodních směrnic a standardů, např. DIN EN ISO/IEC 17025:2005, které upravují postup ověření a dohledání naměřených výsledků. Návaznost je možnost porovnání hodnot dosažených kalibrací s hodnotami dosaženými měřicími přístroji se známou nejistotou, jež se vztahuje k uznaným měřicím standardům jednotkám SI. Tento princip je základem pro činnost analytických laboratoří. HiQ referenční materiály ISO Guide 34 definuje přípravu referenčních materiálů s velmi přesným složením přímo navázaných na mezinárodní jednotky SI. Referenční materiály používané ke kalibraci měřicích zařízení tvoří podstatnou část analytické chemie.

5 HiQ speciální plyny, armatury a služby 05 Lahev s HiQ kalibračním plynem při kalibraci plynového chromatografu Lahev ECOCYL Kalibrační plyny referenční materiály pro ekologii Moderní kalibrační plyny pro měření škodlivin v životním prostředí jsou vyráběny a používány v souladu s požadavky různých institucí. Linde Gas vyrábí referenční materiály pro měření skleníkových plynů, včetně standardů pro stanovení rtuti, čpavku, chlorovodíku, oxidu dusného a formaldehydu. Těkavé organické látky (VOC) jsou jedny z nejhůře identifikovatelných a měřitelných látek znečišťujících životní prostředí. VOC mohou ohrozit zdraví již při velmi nízkých koncentracích na úrovni ppb. Kalibrační plyny SPECTRA VOC jsou vyrobené a certifikované tak, aby vyhověly těm nejpřísnějším metodám měření kvality životního prostředí. S ohledem na současně platná i nově navrhovaná omezení emisí rtuti je nezbytné tyto emise monitorovat. Díky inovacím Linde Gas nabízí dostatečně stabilní kalibrační plyn obsahující rtuť Hg 0 v syntetickém vzduchu nebo v dusíku. Přenosná balení HiQ speciálních plynů Kalibrace zařízení se neprovádějí jen v laboratořích. Je nutno kalibrovat zařízení pro monitorování objektů, perimetrické monitorování emisí, vzdálené monitorování výfukových plynů, kalibraci senzorů na zdrojích emisí a mnohá další. Pro tyto aplikace Linde Gas nabízí speciální plyny dodávané v přenosném, pohodlném a bezpečném balení. Lahve ECOCYL Přenosné lahve ECOCYL představují inovativní a spolehlivý obal pro speciální plyny. Lahve ECOCYL jsou vybaveny uzavíracím ventilem, integrovaným redukčním ventilem a kalibrovaným regulátorem průtoku. Řada ECOCYL je moderní alternativa k tradičním nevratným lahvím malého objemu. Kalibrační plyny SPECTRA-SEAL Moderní technologie SPECTRA-SEAL, jež byla během posledních 30 let neustále zdokonalována, zaručuje dlouhodobou přesnost, spolehlivost a stabilitu v řádu ppb až ppm a dokládá ji poskytnutím garance pětileté stability. Mezi složky SPECTRA-SEAL kalibračních plynů patří vlhkost, oxid uhelnatý, sirovodík, karbonylsulfid, metyl merkaptan, oxid siřičitý, oxid dusnatý a oxid dusičitý. Povaha těchto směsí vyžaduje, aby výrobky SPECTRA-SEAL byly vždy dodávány v hliníkových lahvích prvotřídní kvality. Speciální plyny HiQ 60 Číslo 60 znamená záruku stability směsí a vysoce čistých plynů po dobu 60 měsíců. Výrobky řady HiQ 60 rozšiřují řadu SPECTRA-SEAL o směsi s vyšší koncentrací inertních a hořlavých složek a také o vysoce čisté plyny.

6 06 HiQ speciální plyny, armatury a služby Špičková odběrová zařízení pro vysoce čisté plyny. HiQ speciální odběrová zařízení. Při použití speciálních plynů pro analytické účely nebo v high-tech výrobě je důležité zajistit integritu mezi plynem v lahvi a přístrojem. Kvalita dodávaného plynu může být jen tak dobrá jako je kvalita rozvodu. Proto je nanejvýš důležité tyto rozvody pečlivě navrhnout a naplánovat. HiQ speciální vybavení a rozvody plynů byly navrženy s cílem vyhovět nejrůznějším podmínkám zákazníků za předpokladu udržení čistoty plynu. REDLINE je moderní, pečlivě navržený sortiment redukčních, regulačních a uzavíracích armatur k distribuci speciálních plynů, který splňuje požadavky na čistotu až do výše 6.0 (99,9999 %) a flexibilně reaguje na požadavky zákazníků. REDLINE armatury jsou navrženy pro širokou řadu aplikací, jako je farmacie, chemie, petrochemie, výroba automobilů, ochrana životního prostředí, univerzity či výzkumné ústavy. Koncept HiQ se věnuje rovněž bezpečnému skladování plynů, a to od jednotlivých tlakových lahví určených k vnitřnímu uskladnění až po velkoobjemové zásobníky pro vnější uskladnění (doplněné rozvodem plynu), čímž je zaručeno bezpečné skladování a nakládání s plyny. Přenosné detektory plynů Linde Gas G-TECTA TM jsou navrženy k zajištění bezpečného pracovního prostředí pro personál, který s plyny přímo pracuje nebo jimi může být ohrožen. G-TECTA TM přístroje jsou snadno ovladatelné, odolné, s dobře čitelnými displeji. Tyto přístroje detekují celou řadu plynů; slouží k ochraně lidí v pracovním prostředí a mohou být použity společně s lahvemi ECOCYL a malými jednorázovými lahvemi. HiQ laboratorní plynové generátory jsou určeny pro laboratoře, kde není vhodné uchovávat a používat tlakové lahve se stlačeným plynem. Tyto generátory jsou malé a spolehlivé, přímo na místě dodávají plyn k okamžitému použití a v případě výpadku elektrického proudu dodávku plynu automaticky vypnou. V závislosti na požadované čistotě lze nastavit variabilní průtok plynu. Vzorky plynů mohou být odebírány do vhodných vzorkovnic nebo vaků a poté analyzovány. Doporučovaným řešením pro jednorázové kalibrace nebo odběry je HiQ PLASTIGAS. Jde o plastikový vak o objemu 2,5 až 27 litrů opatřený ventilkem nebo septem, který můžete použít pro odběr vzorku pro analýzu nebo jej naplnit vzorkem kalibračního plynu a provést orientační analýzu přímo v provozu. Ve vaší laboratoři či výrobě jsou kvalita, bezpečnost, výkonnost, spolehlivost, ergonomie a efektivita důležitými předpoklady dosažení úspěchu. Centrální distribuční systém sestavený z komponent REDLINE a vysoce kvalitních rozvodů pro speciální plyny, zajišťuje splnění všech těchto předpokladů. Linde Gas nabízí dodávku kompletního řešení, navrhne a nainstaluje rozvody speciálních plynů dle vašich požadavků.

7 HiQ speciální plyny, armatury a služby 07 Dodávkou plynu to nekončí. Výhody dalších služeb Linde Gas. HiQ speciální plyny se od ostatních plynů neliší jen kvalitou. Linde Gas navíc nabízí široké spektrum služeb, které vám pomohou zvýšit bezpečnost a efektivitu výrobních a analytických procesů a ulehčí manipulaci s plyny. Bezpečné a efektivní zacházení s plyny Všechna průmyslová odvětví čelí rostoucím požadavkům na zvyšování bezpečnosti a ekologické nezávadnosti výrobků. Koncept bezpečného a efektivního nakládání s plyny zajišťuje, že všechny produkty Linde Gas tyto požadavky splňují nebo dokonce převyšují a vyhovují veškeré národní i mezinárodní legislativě. Koncept bezpečného zacházení s plyny zahrnuje identifikaci a vyhodnocení možných rizik a nebezpečí, která mohou vzejít ve všech fázích životního cyklu výrobku od výzkumu a vývoje, přes výrobu, skladování, přepravu, maloobchod a používání, až po jeho recyklaci a likvidaci. Možná rizika jsou posuzována vzhledem k zaměstnancům, místním obyvatelům, zákazníkům, majetku a životnímu prostředí. Cílem je snížení těchto rizik na nejnižší možnou míru. Školení bezpečnosti Nehledě na to, zda práce s plyny představuje podstatnou nebo marginální část vašich procesů, znalost vlastností plynů vždy vede ke zvýšení bezpečnosti práce. Zkušenosti Linde Gas vyplývají z více než 150 let praxe v oboru; umožněte našim specialistům vás vyškolit, jak se stlačenými či kapalnými plyny bezpečně pracovat, manipulovat a jak je skladovat. Jestliže máte zájem o školení bezpečnosti, kontaktujte prosím obchodního zástupce pro speciální plyny Linde Gas. Efektivnější administrativa Administrativní procesy jako jsou evidence majetku, objednávání produktů či kontrola dodávek a faktur jsou činnostmi, jež nevytvářejí hodnotu pro vaše zákazníky. Pro snížení administrativních nákladů pomocí rychlých a zjednodušených operací je třeba zajistit, aby tyto operace byly co nejvíce transparentní jen tak lze udržet náklady pod kontrolou. S našimi zkušenostmi jsme schopni tyto cíle přeměnit v řešení, která vaše nákupní a platební procesy zjednoduší. Jsme si vědomi toho, že jednoduché a transparentní procesy vám umožní více se koncentrovat na klíčovou oblast vašeho podnikání nebo výzkumu; proto nabízíme řešení na míru vašim požadavkům. Projekt ACCURA Cylinder Management umožňuje vedení evidence a kontrolu pohybu lahví ve vašem areálu. Spolehlivost dodávek Pro vaše analýzy potřebujete zajistit plynulou dodávku plynů. Současně se však musíte zaměřit na hlavní cíle svého podnikání nebo výzkumu, s dodávkou plynů si nedělat starosti a k tomu potřebujete spolehlivého partnera. S Linde Gas po vašem boku se můžete plně soustředit na vaše klíčové činnosti. Zaručíme, že neplánované výpadky dodávek plynů nebo rozvodů jsou minulostí. V případě nepředpokládané události se na nás můžete spolehnout. Jsme tady proto, abychom vám pomáhali. Pro další informace o specifických službách dostupných ve vaší oblasti prosím kontaktujte obchodního zástupce Linde Gas.

8 Náskok díky inovacím Díky svým inovativním koncepcím je Linde Gas průkopníkem na globálním trhu. V roli technologického lídra je naším úkolem neustále zvyšovat laťku. Neustále pracujeme na vývoji nových vysoce kvalitních produktů a inovativních procesů. Linde Gas nabízí více. Vytváříme přidanou hodnotu, jasné a rozeznatelné výhody ve srovnání s konkurencí a vyšší ziskovost. Každá koncepce je přizpůsobena požadavkům konkrétního zákazníka nabízíme standardizovaná, ale zároveň zákazníkům na míru vytvořená řešení. To se týká veškerých průmyslových odvětví a všech firem, bez ohledu na jejich velikost. Jestliže chcete držet krok se zítřejší konkurencí, potřebujete mít po svém boku partnera, pro kterého je nejvyšší kvalita, optimalizace postupů a zvyšování produktivity součástí každodenní práce. My definujeme partnerství nikoli pouze jako být zde pro Vás, nýbrž jako být zde s Vámi. Vždyť spolupráce tvoří základ obchodního úspěchu. Linde Gas ideas become solutions. Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324, Praha 9, Česká republika Zákaznické centrum: , GM 1074/ HiQ, ECOCYL, SPECTRA-SEAL, REDLINE a ACCURA jsou registrované obchodní značky Linde Group.

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Výrobní systém Toyota TPS

Výrobní systém Toyota TPS www.toyota-forklifts.cz Výrobní systém Toyota TPS a jeho přínosy pro podnikání Obsah Toyota Way 4 Definice Výrobního systému Toyota 5 Historie TPS 6 Just-in-Time 8 Jidoka 10 Kaizen 12 Životní prostředí

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

Vytváření sdílených hodnot 2012

Vytváření sdílených hodnot 2012 Vytváření sdílených hodnot 2012 Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v České a Slovenské republice OBSAH 1 Přístup Nestlé k podnikání a společenské odpovědnosti 2 Hodnotový řetězec Nestlé 3 Zemědělství

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více