Předpis. pro jednotné označování tratí. a kolejišť. v informačním systému ČD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpis. pro jednotné označování tratí. a kolejišť. v informačním systému ČD"

Transkript

1 České dráhy ČD M12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v informačním systému ČD

2 M12 Účinnost od

3 České dráhy ČD M12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v informačním systému ČD Schváleno rozhodnutím dne č.j.: Účinnost od

4 M12 Účinnost od

5 OBSAH Záznam o změnách 5 Rozsah znalostí 7 Seznam použitých značek a zkratek 9 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 13 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ POSTUPY POPISU TRATÍ 14 Kapitola I Hlavní zásady 14 Kapitola II Definiční úsek 14 Kapitola III Vlastnosti definičních úseků 15 Kapitola IV Definiční nadúseky 15 Kapitola V Staničení kolejí a tratí 16 Kapitola VI Hranice definičních úseků 17 ČÁST TŘETÍ ZÁKLADNÍ POSTUPY POPISU KOLEJIŠŤ 18 Kapitola I Všeobecná pravidla 18 Kapitola II Kolejová trasa 18 ČÁST ČTVRTÁ ORGANIZAČNÍ ZÁSADY 20 Kapitola I Uplatnění pravidel předpisu v IS ČD 20 Kapitola II Stálé odborné komise pro správu popisu tratí 21 Kapitola III Automatizační podpora správy souboru TUDU 21 Kapitola IV Pracovní postupy správy souboru TUDU 21 ČÁST PÁTÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 23 ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 24 PŘÍLOHY: 1. Základní a související pojmy. 2. Upřesnění rozsahu popisu sítě železničních tratí a kolejišť v IS ČD. 3. Zásady rozkalkulace údajů o tratích vedených dle metodik provozních evidencí popisu tratí na jednotlivé DÚ. 4. Statut stálých odborných komisí pro tvorbu a údržbu číselníkového souboru TUDU. 5. Schéma toku dat a řídících vztahů při zpracování číselníkového souboru definičních úseků. 6. Související předpisy.

6 M12 Účinnost od

7 číslo č.j. Změna ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 7

8 8

9 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost odbor informatiky a programu CEDRIS GŘ ČD ekonomické odbory a sekce GŘ, DOP, DDC komise pro správu souboru DÚ správa IS ČD správa síťových číselníků, číselníku definičních úseků a SR70/P pracoviště, provádějící sestavu jízdních řádů a dopravní statistiku DDC TÚDC pracoviště správy a využití pasportních souborů infrastruktury gesce pasportních úloh projekční pracoviště pro tvorbu IS ČD kromě DDC a pracoviště autorské správy projektů IS projekce zařízení tratí ředitel ředitel a určení referenti členové správci vedoucí zpracovatelé ředitelé sekcí ředitelé org. jednotek informatici programátoři vedoucí zpracovatelé gestoři projektant autorský správce projektant informativní informativní úplná úplná informativní úplná informativní informativní informativní informativní informativní úplná informativní informativní, v případech externích organizací smluvně vymezené části informativní, v případech externích organizací smluvně vymezené části projekční pracoviště pro tvorbu IS DDC a pracoviště autorské správy projektů IS DDC projektant autorský správce úplná v případech externích organizací smluvně vymezené části 9

10 10

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK CIT ČD DC DDC DKV DOP DNÚ DÚ DVM GIS GŘ GVD HIM hrtkm IS IZÚ JKSO JŽM MDS OPŘ OTV PC PJ PDÚ SDC SDÚ SKP SR SW SŽE SŽG SŽT TH TNŽ TÚ TÚ DC TUDU UDÚ VJ VK VK IS VLUS vlkm žst. Centrum informační technologie České dráhy, s.o. dopravní cesta divize dopravní cesty depo kolejových vozidel divize obchodně provozní definiční nadúsek definiční úsek jako reálná část některého traťového úseku (srv. TUDU) dopravně významné místo geografický informační systém generální ředitelství grafikon vlakové dopravy hmotný investiční majetek hrubý tunokilometr informační systém integrovaný zájmový úsek Jednotná klasifikace stavebních objektů Jednotná železniční mapa ministerstvo dopravy a spojů obchodně provozní ředitelství opravna trakčního vedení personální počítač provozní jednotka paralelní definiční úsek správa dopravní cesty sériový definiční úsek Standardní klasifikace produkce služební rukověť software správa železniční energetiky středisko železniční geodézie správa železničních telekomunikací traťové hospodářství technická norma železnice traťový úsek Technická ústředna dopravní cesty označení datového objektu definiční úsek uzlový definiční nadúsek výkonná jednotka stálá vrcholová komise pro číselník TUDU vrcholová komise pro uplatnění souboru TUDU v IS ČD vlakový úsek vlakový kilometr železniční stanice 11

12 12

13 ÈÁSTPRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předpis ČD M 12 pro "Jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD" (dále jen předpis) obsahuje základní ustanovení, upravující metodiku: základního popisu železniční sítě tratí a kolejišť ČD a jejich dílčích částí, vzájemných převodů mezi různými systematikami popisu sítě tratí a kolejišť, používanými v informačních systémech (IS) jednotlivých služebních odvětví, postupů pro vytvoření a aktualizaci číselníkových souborů popisu sítě tratí. 2. Předpis je závazný pro: a) všechny organizační složky ČD, udržující, zpracovávající a využívající: celosíťové průřezové (vazební) číselníkové soubory, vztahující se k popisu sítě tratí a kolejišť, pasportní evidence zařízení železniční infrastruktury, všechny jiné datové základny, které výše uvedené soubory využívají. b) všechny externí organizace, které pro ČD řeší a realizují projekty: výstavby a údržby investičního majetku železniční infrastruktury, informačního systému ČD. Tato povinnost musí být vždy zabezpečena ve smlouvě s příslušným zhotovitelem, a to odpovědným pracovníkem zadavatele ČD a v rozsahu, přiměřeném danému problému. 3. V míře dané zvláštními ujednáními, se zásady uvedené v předpisu uplatňují i při komunikaci IS ČD s těmi informačními systémy podstatného informačního okolí ČD, které ho akceptovaly (např. MDS, systému ZABAGED ap.). 4. Veškerá data popisující trati a kolejiště ČD v rozsahu tohoto předpisu jsou určena pouze pro služební potřebu ČD. Jejich případné využití pro jiné účely proto musí být předmětem zvláštního posouzení a v souladu s příslušnými služebními předpisy. 5. Podrobný popis pravidel konstrukce elementárních prvků tratí, řešení sporných a nejednoznačných případů, postupy při změnách a postupy automatizační podpory vedení jejich evidence jsou uvedeny ve služební rukověti SR 12 (M) a navazující dokumentaci projektu automatizační podpory. Základní pojmy definované předpisem a pojmy související jsou obsahem přílohy 1, podrobnější vysvětlení jejich náplně a komentář k případům jejich nejednoznačností jsou uvedeny v příloze Dnem nabytí účinnosti této novely se ruší platnost předchozího znění předpisu, platného s účinností od na dodatky 13

14 ÈÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ POSTUPY POPISU TRATÍ Kapitola I. Hlavní zásady 9. Pro potřeby pasportních, evidenčních a provozně - ekonomických úloh IS ČD (resp. jejich projektů automatizační podpory) mohou být v rámci IS ČD definovány takové systematiky popisu sítě tratí a kolejišť, které nejlépe vyhovují cílům a potřebám jednotlivých odvětví ČD. Přitom jsou rozlišovány celkem tři stupně přesnosti popisu tratí a jejich funkčně podstatného okolí: síť tratí a kolejišť, umožňující získat základní přehled o prostorovém rozmístění tratí a kolejišť a jejich základních parametrech pro potřeby vrcholového řízení rozvoje a využití sítě tratí a kolejišť z globálních hledisek přepravních, dopravních, investičních a všeobecně ekonomických, síť kolejí v dopravním smyslu (kolejových tras), poskytující hlavní podklady zejména pro provozní řízení především dopravních procesů, síť jednotlivých prvků a zařízení tratí, postihující především na problematiku jejich správy. 10. Společnou vztažnou metodikou pro všechny popisy sítě tratí a kolejišť, umožňující jejich vzájemný převod a základní lokalizaci objektů sítě kolejí a jejich podstatného okolí, je popis tratí a kolejišť pomocí definičních úseků (dále DÚ). 11. Ostatní metodiky popisu tratí se na metodiku popisu pomocí systému DÚ převádí: pomocí účelově sestavených množin DÚ - definičních nadúseků, pomocí hodnot kilometrické polohy charakteristických bodů objektů kolejišť (začátků, konců ap.) v rámci příslušného definičního úseku, pomocí identifikačních položek jednotlivých objektů. Přehled úrovní přesnosti zobrazení a popisu prvků tratí a kolejišť a způsoby sestavení definičních nadúseků jsou uvedeny na obr. 3 příl Popis tratí a kolejišť pomocí DÚ se vztahuje, kromě tratí a kolejišť ve správě ČD, i na ostatní trati a kolejiště obsluhované náležitostmi ČD a ve zvlášť určených případech i na jiné trati a kolejiště. Přehled všech možných skupin evidovatelných DÚ je uveden v příl. 2. obr na dodatky Kapitola II. Definiční úsek 16. Definiční úsek, tvořený vymezenou částí prostoru okolí určené kolejové trasy (viz též čl. 19 příl. 1), je základní evidenční a identifikační jednotkou, určenou číselníkem definičních úseků, která umožňuje: rozčlenit železniční síť z hledisek: geometrických, resp. topologických, provozně - technických (jak z hledisek infrastruktury, tak dopravy a přepravy), správních (včetně vlastnických) a jiných obecně ekonomických. vyjádřit lokalizaci objektů tratí a jejich podstatného okolí v pasportních a provozně ekonomických evidencích. 17. Pro potřeby zákresu na mapách a schématech lze definiční úsek vyjádřit metodami, uvedenými v čl. 55 až 61, podrobněji upravenými ve služební rukověti SR 12 (M) a dokumentovanými v jejích přílohách, jako plochu průniku prostoru tvořícího DÚ se zemským povrchem. 18. Z hledisek evidence v sobě definiční úsek zahrnuje, kromě části zemského povrchu, i všechny nemovité objekty a zařízení ČD i cizích správců, které do něj územně spadají. V tomto smyslu slouží i pro evidenci geodetické dokumentace, pasportizaci a další postupy technicko - ekonomické a provozní evidence. 19. Předmětem evidence DÚ jsou kromě aktivních kolejišť i kolejiště dočasně pasivní (např. oddělená od zbytku železniční sítě odmontovanou výhybkou, červeným terčem apod.), na nichž však jsou stále umístěna zařízení ve správě organizačních složek železniční infrastruktury ČD. 20. V rámci DÚ je vždy definováno jediné a jednoznačně rostoucí podélné statistické staničení. Ke skokům ve staničení může docházet: a) v hraničních bodech DÚ libovolně, 14

15 b) uvnitř DÚ jen ve směru nahoru tak, aby byl údaj o staničení každého bodu v celém DÚ jedinečný. 21. Při určování hranic DÚ a definování podélného statistického staničení, se zpravidla stanoví některá kolejová trasa v DÚ obsažená jako jeho reprezentant. V případech dvojkolejných tratí je v mezistaničních úsecích takovouto vztažnou kolejí vždy první kolej v dopravním smyslu, u tratí tříkolejných kolej nultá. U vícekolejných tratí stanoví vztažnou kolej hlavní geodet ČD na dodatky Kapitola III. Vlastnosti definičních úseků 24. Pro použití v cílových úlohách IS ČD mohou být jednotlivým DÚ přiřazovány vhodné vlastnosti, charakterizující daný DÚ resp. trati a kolejiště v něm obsažené, jako informační jednotku z hledisek sledovaných danou úlohou. Tím dochází k rozšíření základního číselníku DÚ na číselníkový soubor popisu tratí pomocí TUDU. Toto zobecnění je m.j. spojeno s rozdělením dělby zodpovědnosti za správu základních a rozšiřujících dat o TUDU různými gestory (viz část čtvrtou). Tato dělba odpovědnosti přitom nemá žádný vztah k technicko - informační realizaci softwarové podpory správy souboru TUDU, která je jednotná pro všechny účastníky správy souboru TUDU. 25. Základní atributy souboru TUDU jsou popsány kódovníky, uvedenými v SR12 (M) příl. 1 kap. 1. Rozšiřující vlastnosti DÚ resp. tratí a kolejišť v nich obsažených jsou uvedeny v SR12 (M) příl. 1 kap. 2 a 3. Správa všech těchto kódovníků je podřízena obecným pravidlům práce s kódovníky v IS ČD. 26. Technické, ekonomické a provozní atributy, přiřazované DÚ jsou chápány jako účelové generalizace vlastností definované pro úroveň tratí, vycházející z podrobnějších charakteristik, uváděných v příslušné pasportní nebo jiné provozní evidenci pro jednotlivé prvky a zařízení sítě tratí. Proto musí být zajištěn jejich metodický soulad a synchronní aktualizace, zajištěná v případech automatizační podpory přímým datovým rozhraním příslušné pasportní nebo jiné provozní evidence s příslušnou částí základní nebo rozšiřující správy souboru TUDU. 27. Základní geometrické vlastnosti (zejména stavební délku a geometrické charakteristiky) přebírá DÚ od kolejové trasy, která je jeho reprezentantem (vztažná kolejová trasa), případně jemu přiřazených charakteristických bodů (jde zejména o geodetické polohy začátku, konce a jiných důležitých míst). Ostatní rozšiřující vlastnosti lze převzít z dalších pasportů zařízení infrastruktury ležících v daném DÚ výběrem vhodného reprezentačního (limitního ap.) údaje (např. údaje o přechodnosti nebo prostorové průchodnosti v kritickém bodě DÚ, charakteristiky zabezpečovacích zařízení, trakce ap.). 28. K TUDU jako informační jednotce lze dále, agregací nebo jiným statistickým vyhodnocením, přiřadit libovolné vhodné údaje charakterizující části tratí (např. náklady na údržbu zařízení, souhrnnou délku a počet kolejí v DÚ apod.). Tyto údaje ani metodiky případně SW podpora jejich vyhodnocování netvoří součást správy souboru TUDU ale způsob využití souboru TUDU pro účely zpracování statistik a jiných datových základen o síti tratí ČD. Základní metodou získání tohoto typu dat je jejich překalkulace z dat, vedených pomocí jiných systematik značení tratí, které přes daný DÚ procházejí a pro něž vytváří metodika práce s TUDU vhodný převodový můstek. Jde např. o údaje o dopravených hrtkm, vlkm a počtu vlaků, zjišťovaných v metodice členění tratí dle vlakových úseků ap. (viz kap. IV a příl. 2, 3). 29. Pro potřeby některých specializovaných úloh může být DÚ dále členěn na menší (elementární) úseky. Ty pak zpravidla mají obecně jiné (podrobněji určené) vlastnosti než DÚ jako celek. Tyto úseky nemají vlastní identifikaci a s výjimkou uvedenou v čl. 28 nepodléhají centrální správě. Korektnost jejich stavu (aktualizace apod.) ve vztahu k základnímu souboru TUDU si proto musí vždy zajišťovat úloha, která je definovala. 30. Elementárním úsekem DÚ ve smyslu čl. 27 je zejména část DÚ, náležející do správy určité organizační složky ve smyslu předpisu ČD SR71. Takto definovaný úsek má význam pro: vymezení okruhu odpovědnosti za stav zařízení v daném elementárním úseku, zpracování dat technicko - ekonomické evidence, kombinující lokalizační a organizační princip. Z uvedených důvodů je vazba mezi obsahem SR71 a souborem TUDU podporována z úrovně centrální správy číselníku TUDU na dodatky Kapitola IV. Definiční nadúseky 33. Pro potřeby vzájemných převodů různých systematik popisů sítě tratí (např. dle vlakových úseků, tratí dle GVD, území rozsáhlejších prvků HIM mimo železničního svršku ap.) lze definovat libovolné množství agregací DÚ, které 15

16 se označují jako definiční nadúseky (DNÚ). Těmto nadúsekům lze přiřazovat samostatné vlastnosti a charakteristiky. 34. Definiční nadúseky musí být vždy formulovány ve smyslu definice 21 příl. 1 tak, aby byly zajištěny: jejich vzájemná korektní převoditelnost, sčítatelnost těch jejich vlastností, u nichž má věcný význam, případná překalkulace údajů vztažených k jednotlivým DÚ. 35. Jednotlivé DÚ mohou být v DNÚ uspořádány sériově (liniový DNÚ) nebo paralelně (plošný DNÚ) a mohou jim být při zařazení do DNÚ přiřazeny vlastnosti, umožňující různé operace s hodnotami sledovaných vlastností (překalkulace ap.). 36. Elementárními definičními nadúseky, zavedenými tímto předpisem a podporovanými základními postupy správy souboru DÚ jsou: definiční úsek, traťový úsek, uzlový definiční nadúsek. 37. Traťový úsek (TÚ - viz čl. 24 příl. 1) je množinou DÚ, uspořádanou dle stavebně - technických a historických hledisek do základní linie, tvořené převážně sériovými mezistaničními a staničními DÚ, pro níž je definováno společné statistické staničení (s možnou výjimkou ve smyslu čl. 20). Tato linie může být v dopravně významných, případně i jiných místech doplněna navazujícími plošně uspořádanými paralelními úseky. 38. Z důvodů uvedených v čl. 36 se TÚ liší od jakýchkoli jiných definičních nadúseků, a proto také jeho označení tvoří první část identifikace všech DÚ, které ho společně vytvářejí. 39. Uzlový DNÚ slouží pro zařazení (identifikaci) objektů ČD a nákladů s nimi spojených k danému dopravně významnému místu jako celku. Zásadně není určen k vyjadřování polohy objektů pomocí údajů o staničení, které se váží k DÚ. Proto se u uzlových DÚ neuvádí kilometrická poloha začátku ani konce. 40. Označení TÚ ani DÚ nemají charakter třídícího klíče v jakémkoli smyslu. Skutečné pořadí DÚ v TÚ je určeno výhradně způsobem uspořádání seznamu DÚ, podrobněji popsaném v SR12(M). 41. Speciálním definičním nadúsekem je ekonomický definiční úsek, pomocí něhož je definováno určité zájmové místo (zakázka), sledované v ekonomických evidencích. Jednoznačné propojení tohoto DNÚ k pasportně evidovaným prvkům, které spadají do DÚ, a které (resp. která) takové DNÚ tvoří, musí být realizováno prostřednictvím příslušné pasportní evidence. 42. Korektní správu souborů DNÚ nedefinovaných tímto předpisem a jejich vztah k aktuálně existujícímu, případně historicky archivovanému základnímu souboru TUDU musí vždy zajistit úloha, která je definuje na dodatky Kapitola V. Staničení kolejí a tratí 45. V provozní a evidenční praxi ČD mohou být definovány různé systémy staničení tratí, odlišující se vzájemně přesností, počátkem, průběhem osy staničení a jinými charakteristikami. Pro potřeby informačního systému, popisovaného tímto předpisem, je jednotně používáno statistické staničení, spojené se systémem TÚ. Vlastnosti jiných systémů staničení jsou předmětem jiných předpisů. 46. Z hlediska přesnosti lze rozlišit dvě úrovně systému staničení: a) v cílovém stavu korektního systému staničení tratí, definovaného pro potřeby geodetické resp. projekční, je vzdálenost kolmých průmětů dvou charakteristických bodů koleje dána součtem přímkových a křivkových úseků projektované osy koleje (resp. osy staničení), měřených s maximálně dosažitelnou přesností (centimetr až milimetr), b) pro účely pasportizace a popisu tratí (včetně vyhodnocování statistik o tratích) se polohy bodů uvádějí v rámci tzv. statistického 1 staničení s přesností na metr. Pro účely popisu jiných systémů členění sítě tratí mohou být definována provozní staničení, odvozená od některého z výše uvedených systémů. 47. Evidenčním nositelem údajů o statistickém staničení je osa vztažné kolejové trasy, jejíž počátek a konec jsou určeny v evidenci TÚ. 48. Pouze ve smyslu pomocného prostředku lze přiřadit k hodnotě statistického staničení charakteristického bodu železniční dopravní cesty: 1 Systémy statistického resp. provozního staničení z výše uvedených důvodů v žádném případě nenahrazují státní geodetický systém nebo jeho transformace, určené pro potřeby projektování staveb, digitálního mapování a geodetických kontrolních měření na železniční dopravní cestě. 16

17 vodorovnou vzdálenost tohoto bodu od osy staničení v její okamžité poloze s údajem levé či pravé orientace vzhledem ke směru růstu hodnot staničení, rozdíl výšky (resp. hloubky) charakteristického bodu a nepřevýšeného temene kolejnice. Obě hodnoty jsou měřeny v rovině kolmé k ose koleje a procházejí určovaným charakteristickým bodem. 49. V systému statistického staničení se udávají hodnoty polohy charakteristických bodů ve tvaru: xxx,x + yyy kde xxx,x je údaj, uváděný na nejbližším staničníku v kilometrech yyy je absolutní vzdálenost (i záporná) průmětu polohy charakteristického bodu od staničníku, udávaná v metrech (výjimečně může být i větší než 100 m). 50. Jednotlivé SW produkty IS ČD mohou pro své účely využívat kromě uživatelsky orientovaných systémů staničení, definovaných některým předpisem (z hledisek SW produktu externích) i vhodně zvolené systémy interního staničení. Mezi oběma typy systémů však musí být zaručen vztah, odpovídající požadované přesnosti zpracování dat v daném SW produktu. 51. Zajištění vztahu takto definovaného interního systému staničení k systému externího staničení dle čl. 50 musí být zajištěno úlohou, která ho používá na dodatky Kapitola VI. Hranice definičních úseků 55. Při určování hranic definičních úseků jsou rozhodující základní kritéria, obsažená ve čl a 24 tohoto předpisu. 56. Definiční úsek začíná (končí) ve směru růstu staničení vztažné kolejové trasy vždy: a) na hranici: státu, vlastníka (resp. správce) příslušné části dopravní cesty, traťového úseku, b) na fyzickém nebo administrativně určeném konci vztažné kolejové trasy, resp. v případě kusých kolejí ve stanoveném prodloužení osy koleje, c) na hranici DVM na prvé výhybce ve směru pohledu z širé tratě, a to s ohledem na její uložení do koleje na té její části (začátku nebo konci 2 ), která bezprostředně navazuje na předchozí úsek trati, d) v místě změny soustavy trakčního napájení, e) výjimečně i v jiném místě, schváleném příslušným orgánem. 57. Po stranách je definiční úsek vymezen: sousedícím definičním úsekem, administrativně určenou hranicí, ležící zpravidla v úrovni ochranného pásma dráhy. 58. Ve směru vertikálním je prostor, zahrnovaný do definičního úseku, určen: výškou resp. hloubkou posledního objektu nebo zařízení, které má význam pro evidenci, případným mimoúrovňovým křížením s jiným definičním úsekem. 59. Dále se uplatňují následující pravidla: a) jednotlivé definiční úseky na sebe navazují pouze ve stanovených styčných plochách a vzájemně se neprolínají, b) údaj o kilometrické poloze (hodnota externí souřadnice statistického staničení v podélném směru) charakteristických bodů tratě a jejího podstatného okolí má význam pouze ve spojení s údajem o definičním úseku, c) údaje kilometrické polohy charakteristických bodů různých traťových objektů uváděné v systému statistického staničení (externí polohy) mají pouze informativní a lokální význam a nelze je využít při stanovování délek liniových zařízení. K tomuto účelu lze použít s přiměřenou přesností pouze některou z korektně určených interních souřadných soustav, zavedených v projektech investiční výstavby zařízení, v GIS nebo pasportech, d) pro účely pasportizace a úloh řešených v úrovni tratí se externí kilometrická poloha zaokrouhluje vždy na celé metry tak, že u fyzicky navazujících prvků je v případě, že v daném bodě není skok ve staničení, poloha konce jednoho prvku totožná s polohou začátku druhého prvku, 3 2 Začátek resp. konec výhybky je určen v dispozičním plánu příslušného typu výhybky. 17

18 e) pro určení hranic traťových úseků a dalších agregovaných identifikací tratí, které lze vyjádřit pomocí seznamu DÚ (vlakových úseků apod.), platí výše uvedené zásady určování hranic DÚ přiměřeně účelu navržené identifikace a způsobu jejího vyjádření pomocí DÚ, f) výjimečně se může DÚ skládat z místně oddělených částí, splňuje-li podmínky: jedinečnost identifikace, shody parametrů systému staničení v obou oddělených částech (počátek, směr růstu), všechny oddělené části musí mít shodné základní typové atributy DÚ uvedené v příl. 1 SR 12 (M) (např. provozní účel, správce). 60. V případech, kdy o určení hranice definičních úseků nerozhodují jen základní prostorová pravidla, se tyto hranice určují dle provozně - technických a ekonomických potřeb všech služebních odvětví ČD, které kolejiště a objekty obsažené v daném definičním úseku spravují a provozně využívají tak, aby bylo možno ostatní způsoby popisu tratí a kolejišť vyjádřit postupem dle čl Postupy při řešení sporných a nejednoznačných případů při stanovení DÚ a jejich změn jsou upraveny organizačně v čl. 89 a příloze 4 tohoto předpisu a ve služební rukověti SR 12 (M) na dodatky ÈÁST TŘETÍ ZÁKLADNÍ POSTUPY POPISU KOLEJIŠŤ Kapitola I. Všeobecná pravidla 65. Pro potřeby provozních, ekonomických a pasportních evidencí mohou být jednotlivé objekty tratí a kolejišť ČD definovány jako různé informační entity. Ty mohou být v rámci každé z takovýchto evidencí jednoznačně určeny pomocí vzájemně různých identifikátorů. K tomu, aby mohla být vyjádřena totožnost takto různě definovaných entit, musí informační věta každé z nich obsahovat předepsaný společný klíčový údaj. 66. K tomu, aby mohl být libovolný objekt železniční infrastruktury ČD definován jako entita, náležející k některé trati resp. kolejišti, musí informační věta takovéto entity obsahovat identifikátor toho DÚ, v němž se nachází jeho charakteristický bod, určující lokalizaci objektu. 67. Popis objektů, které tvoří prvky tratí a kolejišť dle čl. 65, se dále řídí zásadami: a) identifikace stavebních objektů tratí a kolejišť je z ekonomických hledisek stanovena předpisy SR74 (Sei) "Třídění a odepisování hmotného a nehmotného investičního majetku" a Sei 2/300a "Evidence hmotného a nehmotného majetku" - příloha č.2. Je určena inventárním číslem. Údaj o umístění v definičním úseku a dopravní označení prvku jsou z tohoto hlediska pouze informativní. b) pro potřeby dopravního provozu jsou kolejové trasy a výhybky identifikovány dle předpisu D2 resp. D5 bez ohledu na jejich umístění v DÚ. Bez udání DÚ však není tato identifikace jednoznačná v rámci celé sítě. Metoda jejich pasportní identifikace je uvedena v čl. 71. c) identifikace stavebních prvků tratí a kolejišť je z technických hledisek stanovena příslušnými pasporty železniční infrastruktury. Je jednoznačná jen s udáním DÚ, v kterém příslušný objekt leží na dodatky Kapitola II. Kolejová trasa 70. Základem pro vyhodnocení pasportních dat z dopravních a dalších hledisek, vyžadujících data o geometrických a topologických souvislostech kolejí v dopravním smyslu, je popis kolejových tras. Tento popis je tvořen uspořádaným seznamem všech objektů, které danou trasu tvoří. 71. V pasportní evidenci železničního svršku je kolejová trasa identifikována shodnou metodou jako jednotlivé koleje s tím, že: a) pasportní identifikaci, případně charakteristiky, které popisují vlastnosti kolejové trasy, určí správce pasportu v dané správcovské jednotce ČD, která má dané kolejiště ve správě podle reprezentanta celé koleje v dopravním smyslu, v případě staničních kolejí s ohledem na údaje uváděné ve staničních řádech, 3 Právě tím se zásadně liší přesnost lokalizačních údajů pasportů od přesnosti těchže údajů v projekční a geodetické dokumentaci. 18

19 b) návaznost na fyzické pokračování dané kolejové trasy v sousední správcovské jednotce ČD nebo jiného správce či vlastníka, která může obecně použít jinou identifikaci, musí být zajištěna zvláštní datovou vazbou. Údaje o prvcích, tvořících rozhraní kolejových tras, získá každý správce od sousedního správce daného objektu vzájemnou výměnou dat. 72. Z kolejových tras se skládají kolejové sítě a dopravní trasy. 73. Dopravní trasu tvoří uspořádaný seznam kolejových tras, případně i překračující hranice jedné správcovské jednotky, navazujících na sebe v počátečních resp. koncových bodech tak, že se žádný z těchto bodů neopakuje. Pokud na sebe dvě kolejové trasy navazují ve více než jednom bodě, vzniká kolejová síť (viz kap. V SR 12 (M)). 74. Začátek a konec koleje a tedy i kolejové nebo dopravní trasy může být určen: stykem přiléhající výhybky nebo výhybce podobnému zařízení, fyzickým koncem koleje, administrativně určeným koncem koleje (hranice státu, obvodu dráhy apod.). 75. Z technického hlediska jsou začátek a konec koleje (kolejové trasy) záměnné. Liší se pouze polohou ve smyslu staničení, které je u začátku vždy dáno nižší hodnotou na dodatky 19

20 ÈÁST ČTVRTÁ ORGANIZAČNÍ ZÁSADY Kapitola I. Uplatnění pravidel předpisu v IS ČD 79. Uvedené metodické zásady se prolínají celým IS s.o. ČD a vytvářejí předpoklady pro korektní transformace dat mezi jednotlivými odvětvími. Proto je jejich dodržování naprosto nezbytné nejen v automatizované části, zpracovávané dle předpisu ČD M55, ale přiměřeně obsahu i ve všech ostatních, dosud automatizovaně nepodpořených dokumentacích, v nichž je popisován stav a rozložení sítě tratí ČD (vč. dokumentace investiční výstavby a vztahů dokumentací DDC a DOP). 80. Soubor DÚ, vytvořený dle zásad tohoto předpisu a doplněný o další technická pravidla práce s číselníkovými soubory, je začleněn do systému správy číselníků IS ČD a jeho jednotlivé položky a kódovníky do datového sborníku ČD. 81. Za uplatnění uvedených zásad, umožňujících jednoznačnou konverzi libovolné metodiky popisu sítě tratí ve směru k systematice DÚ, odpovídá vždy navrhovatel nové systematiky resp. správce současné systematiky. Navržené úpravy a konverze musí projednat s příslušným gestorem a správci datového modelu. 82. Vrcholovým koordinátorem tvorby a údržby číselníkového souboru definičních úseků je odbor informatiky a programu CEDRIS GŘ ČD. Ten dále: jmenuje složení komisí, které provádějí činnosti dle stanovených statutů (příl. 4), určuje pravomoci a kompetence ostatních subjektů správy souboru DÚ, vč. složek, provádějících kontrolu stavu souboru a výkonu jednotlivých funkcí jeho komplexní správy, organizuje spolupráci všech ostatních odborných útvarů ČD, které vykonávají na základě tohoto pověření jednotlivé metodické a technické činnosti. 83. Hlavním gestorem obsahu souborů, vedených dle předpisu M12 je Technická ústředna DC, zajišťující veškerý servis související s aktualizací dat souboru TUDU a organizační zajištění zabezpečení základní správy souboru TUDU. Dílčími gestory provedení činností dle kap. IV, zajišťujícími rozšířenou správu dat souboru TUDU jsou dále v rozsahu svých kompetencí: a) hlavní geodet ČD sledující soulad lokalizačních údajů v rámci celého IS ČD a součinnost s IS Železniční geodézie, b) jednotlivé sekce DDC, sledující soulad dat TUDU s údaji o skutečné (projektované) lokalizaci jednotlivých zařízení a vlastnostech přenášených z pasportních dat k popisu tratí, c) stálé odborné komise ustavené dle čl.89 a následujícími zabezpečující uplatnění hledisek odborností dopravy a přepravy dle místních podmínek, d) CIT Praha, který je stanoven současně distributorem souboru, sledující návaznosti souboru TUDU na ostatní celosíťové číselníkové soubory, e) jiné odborné útvary resp. komise, určené k vymezeným činnostem (např. gesci definic různých typů DNÚ, vztahu k dalším celosíťovým číselníkům - zejména SR71 a SR72, popisu provozních a ekonomických atributů TUDU resp. DNÚ, použitých názvů dopraven ap.) vrcholovým koordinátorem. 84. Za udržení aktuálnosti stavu všech datových souborů pasportních evidencí zařízení kolejišť a popisu kolejových tras tak, aby odpovídaly skutečnosti, jsou odpovědné: a) všechny správcovské jednotky ČD (správci příslušných souvisejících evidencí). Ty jsou v případě stavebních, vlastnických nebo organizačních změn povinny předkládat v termínech, předepsaných v příslušném organizačním opatření GŘ, ke schválení návrhy aktualizace číselníku DÚ resp. označení prvků kolejišť, b) ostatní útvary GŘ ČD, DOP a DDC a jimi řízené organizace, v nichž vznikají potřeby k aktualizacím uvedeného okruhu dat. 85. Tyto útvary jsou povinny předkládat potřebné podklady odpovědným správcům včas a v zaručené kvalitě hlavnímu gestorovi cestou stálých odborných komisí. Schéma datových, informačních a řídících toků mezi zúčastněnými organizačními složkami a komisemi je uvedeno v příloze Orgánem, který v rámci své činnosti prověřuje soulad skutečného a evidovaného stavu popisu železničních tratí je TÚDC, pracoviště měřících vozů, a to v rozsahu, určeném ve služebním předpise SR103/4. Soulad skutečného a evidovaného stavu popisu ostatních kolejišť, které nejsou předmětem těchto měření musí být zajišťován pomocí 20

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Číselník železničních stanic,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Číselník železničních stanic, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst Schváleno generálním

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Prostorová data na železnici z pohledu provozovatele dráhy ve vlastnictví státu

Prostorová data na železnici z pohledu provozovatele dráhy ve vlastnictví státu Prostorová data pro rozhodovací procesy státní správy Prostorová data na železnici z pohledu provozovatele dráhy ve vlastnictví státu Radomír Havlíček Praha, 26. května 2016 SŽDC s.o., GŘ Geomatika a garantovaná

Více

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek České dráhy a.s. Odbor provozování dráhy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039 Č.j.: 758/2004-O11

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 1. června 2015 č.j.: S 1819/2015-O13 Účinnost

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení Příloha 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení 1 Směrnice SŽDC 3/2003 Přechodné ubytování zaměstnanců státní organizace

Více

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení...

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... OBSAH OBSAH... 2 Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 5 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 1.1 Úvodní ustanovení... 6 2. VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ... 7 2.1 Úvodní ustanovení... 7 2.2

Více

STANDARDIZACE POPISU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ JAKO SOUČÁSTI REALIZACE GEOINFOSTRATEGIE ČR

STANDARDIZACE POPISU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ JAKO SOUČÁSTI REALIZACE GEOINFOSTRATEGIE ČR STANDARDIZACE POPISU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ JAKO SOUČÁSTI REALIZACE GEOINFOSTRATEGIE ČR Ing. Robert Číhal CSc. Brno OSNOVA různorodost dopravních cest sloužící pro zajištění mnohostranných potřeb společnosti

Více

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD I 15 Správa číselníků Úroveň přístupu C České dráhy ČD I 15 Správa číselníků ČD Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 8.12.2004 č.j.: 62000771/2004-O26 Účinnost

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů Příloha k č.j. ČÚZK 6495/2009-22 Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů 1. Geometrické a polohové určení 1.1. Katastrální území a nemovitosti evidované

Více

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU Předpis ČD Ok 2 Příloha 5 účinnost od 1. 1.

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 smlouvy PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je: 1.1 Zpracování akčních plánů (AP) Jihomoravského kraje v souladu se zákonem č.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 172 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček Zajištění absolutní polohy koleje Radomír Havlíček Zlín, 27.- 29.března 2007 Vysvětlení pojmů Prostorová poloha koleje je množinou bodů osy koleje jednoznačně určených v projektu polohopisnými souřadnicemi

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU Změna č. 1 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH...4 ČÁST PRVNÍ ZÁVAZNÁ KVALIFIKACE

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH. Kapitola 32 ZAŘÍZENÍ TRATÍ A TRAŤOVÉ ZNAČKY

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH. Kapitola 32 ZAŘÍZENÍ TRATÍ A TRAŤOVÉ ZNAČKY Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH DRAH Kapitola 32 ZAŘÍZENÍ TRATÍ A TRAŤOVÉ ZNAČKY Třetí - aktualizované vydání změna č. 8 Schváleno generálním

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

České dráhy. Předpis. Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí. Českých drah

České dráhy. Předpis. Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí. Českých drah České dráhy ČD S 65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. 4. 1999 čj. 61 356/98 O 13 Účinnost od 1. 6. 1999

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

ZÁSADY REKONSTRUKCÍ NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH VE VLASTNICTVÍ STÁTU

ZÁSADY REKONSTRUKCÍ NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH VE VLASTNICTVÍ STÁTU ZÁSADY REKONSTRUKCÍ NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH VE VLASTNICTVÍ STÁTU Ing. Radovan KOVAŘÍK, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8 - Karlín Z důvodů stanovení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Rozhodnutí generálního ředitele č. 3/2014

Rozhodnutí generálního ředitele č. 3/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Rozhodnutí generálního ředitele 3/2014 Věc: Zrušení některých řídicích aktů Čj.: S 23180/2014-O26 Ukládací znak: 01.3.2

Více

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru České dráhy ČD S 7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru Schváleno rozhodnutím GŘ ČD Dne 11.6.2001 č.j.: 60 586/2000 Účinnost od 1.

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Zajišťování provozuschopnosti dráhy. Ing. Bohuslav Navrátil

Zajišťování provozuschopnosti dráhy. Ing. Bohuslav Navrátil Zajišťování provozuschopnosti dráhy Ing. Bohuslav Navrátil Železniční dopravní cesta 2014 9. dubna 2014 Zajišťování provozuschopnosti Správcovská činnost (evidence majetku, nakládání s majetkem) Dohlédací

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

DATOVÝ MODEL DOPRAVNÍ SÍTĚ PRO SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

DATOVÝ MODEL DOPRAVNÍ SÍTĚ PRO SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY DATOVÝ MODEL DOPRAVNÍ SÍTĚ PRO SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY Lenka ZAJÍČKOVÁ, Katedra geoinformatiky UPOL Patrik BŘEČKA, Asseco Central Europe, a.s. SPRÁVA GEODAT O SÍTI VEŘEJNÉ DOPRAVY

Více

PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY

PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY 18.12.2014 ÚAP OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Agenda pořizování ÚAP definována zákonem 500/2006 Sb.,

Více

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby,

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby, PŘÍLOHY PŘÍLOHA A Vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy Ministerstvo dopravy stanoví podle 39a odst. 3 a 39b odst.

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prvního pluku 367/ Praha 8 - Karlín

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prvního pluku 367/ Praha 8 - Karlín Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prvního pluku 367/5 186 00 Praha 8 - Karlín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: 6238/07-OP VYŘIZUJE: Ing. Igielski, Ing. Trejtnar, TEL.: 972742750 FAX:

Více

Prostorová poloha koleje

Prostorová poloha koleje Prostorová poloha koleje Zajištění. Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 3. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12 2.D Přehled evidovaných údajů a koncept evidenčního listu V tabulkách přílohy je uveden přehledně seznam evidovaných údajů v rámci IS MES. Relevantní údaje z tohoto přehledu rovněž slouží jako koncept

Více

Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty. Metody evidence a popisu přejezdů mimo správu SŽDC

Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty. Metody evidence a popisu přejezdů mimo správu SŽDC PRV 10 met Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty Metody evidence a popisu přejezdů mimo správu SŽDC Přehled platných legislativních a správních

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D5 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 22. 2.

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 4

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4 Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 č. j.: 497/2016/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Aplikace novelizované ČSN v oblasti měření a hodnocení GPK

Aplikace novelizované ČSN v oblasti měření a hodnocení GPK Aplikace novelizované ČSN 7 660 v oblasti měření a hodnocení GPK České dráhy, as, wwwcdcz Technická ústředna Českých drah, wwwtucdcz ČSN 7 660 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

ČD T 113 Účinnost od. České dráhy ČD T 113. Předpis. pro vypracování traťových schémat. zabezpečovacích zařízení

ČD T 113 Účinnost od. České dráhy ČD T 113. Předpis. pro vypracování traťových schémat. zabezpečovacích zařízení ČD T 113 Účinnost od České dráhy ČD T 113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení 1 České dráhy ČD T 113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení Schváleno

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015. DIPRO, spol s.r.o.

Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015. DIPRO, spol s.r.o. Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015 DIPRO, spol s.r.o. SEZNAM NOREM URČENÝCH K REVIZI PRVNÍ ETAPA: ČSN 28 0318 PRŮJEZDNÉ PRŮŘEZY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ ČSN 28

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

Č.j. 26/ IZD/1

Č.j. 26/ IZD/1 Č.j. 26/2016-910-IZD/1 Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho

Více

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu 2 T a b u l k a 1 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Datum vydání: 14. ledna 1998 PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Obsah: Závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje jednotný postup při provozování a využívání informačního

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 ve znění změny č. 1 (účinnost ode

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Článek 1 Úvodní ustanovení Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Fond"),

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více