eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C"

Transkript

1 eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C

2 2

3 OBSAH Záznam o zmnách...6 Rozsah znalostí...7 Seznam použitých znaek a zkratek...9 Vysvtlení pojm...12 ÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...13 ÁST DRUHÁ - POVINNOSTI ZAMSTNANC D ZÚASTNNÝCH NA PEPRAV...14 Kapitola I Zásady profesionálního a obchodního pístupu...14 A. POVINNOSTI ZAMSTNANC D VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKM...14 B. SLUŽEBNÍ VZTAHY MEZI ZAMSTNANCI D...15 C. ÚSTROJOVÁ KÁZE...17 D. OHROŽENÍ ZAMSTNANCE D...18 Kapitola II Prostory D v železniních stanicích...19 A. POBYT CESTUJÍCÍCH V PROSTORECH D...19 B. VÝDEJNY JÍZDENEK, MÍSTENEK, PRKAZ A OSTATNÍCH DOKLAD D...21 C. D CENTRA...22 D. ZÁKAZNICKÁ A INFORMANÍ CENTRA...22 E. EKÁRNY A KULTURNÍ STEDISKA...22 F. KOUENÍ...22 Kapitola III Stížnosti, oznámení, podnty...23 ÁST TETÍ - VNITROSTÁTNÍ PEPRAVA...24 Kapitola I Obecná ustanovení...24 A. JÍZDENKY...24 Psaná jízdenka ( )...24 Zjednodušená psaná jízdenka ( )...26 Blokové jízdenky ( )...27 Kilometrická banka D ( )...28 Elektronicky vydávané jízdenky...30 Hlášenka ( )...31 Polopropustný destruktivní hologram ( )...38 Hologram k prkazm na žákovské jízdné ( )...38 B. PRKAZY D NA ZVLÁŠTNÍ NEBO ZLEVNNÉ JÍZDNÉ...39 C. NEPLATNÉ A ODEBRANÉ DOKLADY...43 D. ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH...46 E. ODBAVENÍ NA ÚVR...50 P eprava na úvrovou p epravenku AR...50 P eprava na úvr Sdružení eská katolická charita...54 P eprava na úvr akciové spolenosti Lázn Františkovy Lázn...56 P eprava na úvr pro školy...57 P eprava na úvr SA...58 F. ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH NA TRAT A VLAKY PROVOZOVANÉ JINÝMI ŽELEZNINÍMI DOPRAVCI...60 G. PEHLED PRKAZ OPRAVUJÍCÍCH K BEZPLATNÉ PEPRAV VE VLACÍCH D...62 H. PEHLED OPRÁVNNÝCH OSOB A DOKLAD OPRÁVUJÍCÍCH POUŽÍT VLAKY VYŠŠÍ KVALITY BEZ PÍPLATKU...63 I. ZPOŽDNÝ ODJEZD, PÍJEZD, VYNECHÁNÍ VLAKU, ZTRÁTA PÍPOJE...64 J. POTVRZENÍ O NEVYUŽITÍ, UPLATNNÍ PRÁVA Z PEPRAVNÍ SMLOUVY

4 K. PROKAZOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ A VYLOUENÍ CESTUJÍCÍHO Z PEPRAVY...70 L. ZMNA AZENÍ VLAKU...72 M. NALEZENÉ VCI...73 N. SLUŽEBNÍ MOBILNÍ TELEFONY...77 O. PEPRAVA CESTUJÍCÍCH ODKÁZANÝCH PI POHYBU NA VOZÍK PRO INVALIDY...79 P. VYHRAZENÍ MÍST...81 Kapitola II innosti ve výdejn jízdenek...84 A. OBJEDNÁVKA A VYSTAVENÍ PÍPLATK A MÍSTENEK VE VÝDEJN JÍZDENEK BEZ ZAÍZENÍ UNIPOK...84 B. PEDBŽNÁ REZERVACE...84 C. OBJEDNÁVKA MÍST...85 D.OBJEDNÁVKA ZVLÁŠTNÍHO VOZU NEBO VLAKU...87 E. OBJEDNÁVKA MIMOÁDNÉHO ZASTAVENÍ VLAKU...88 F. STANINÍ DATOVÉ RAZÍTKO...89 Kapitola III innosti u vlaku a ve vlaku...90 A. POMCKY PRO VÝKON SLUŽBY...90 B. VLAKOVÁ DOKUMENTACE, ZÁZNAM VOZOVÝCH ZÁVAD, HLÁŠENKA, OZNÁMENÍ O ZÁVADÁCH...91 C. INNOSTI PRVODÍHO VE VÝCHOZÍ STANICI VLAKU...93 D. INNOSTI PRVODÍHO BHEM JÍZDY VLAKU, V NÁCESTNÉ STANICI A V CÍLOVÉ STANICI...95 E. KONTROLA A OZNAOVÁNÍ JÍZDNÍCH DOKLAD, PRKAZ, VYSTAVENÍ NÁHRADNÍ JÍZDENKY I. Kontrola II. Vystavení náhradní jízdenky prvodím III. Oznaování jízdních doklad F. MANIPULACE S PESN ÚTOVANÝMI TISKOPISY A ODVOD TRŽBY G. INNOST PRVODÍHO VE VOZECH ZVLÁŠTNÍ STAVBY I. Lžkové a lehátkové vozy II. Restauraní vozy H. KOMERNÍ A KONTROLNÍ INNOST CIZÍCH SUBJEKT Kapitola IV Zamstnanecké jízdní výhody Železniní prkazka Služební jízdenka Služební traová jízdenka Prkaz pro bezplatnou jízdu Neplatnost a zneužití jízdních výhod dle p edpisu Ok Prkazka FIP Mezinárodní kuponový sešitek pro zamstnance železnic Jednorázová volná jízdenka OSŽD Mezinárodní jízdní doklad Neplatnost a zneužití jízdních výhod dle p edpisu Ok Zamstnanecké jízdní výhody ZSSK a ŽSR uznávané na D Mezinárodní elektronická jízdenka pro zamstnance železnic Zamstnanecké jízdní výhody Vogtlandbahn uznávané na D

5 ÁST TVRTÁ - MEZINÁRODNÍ PEPRAVA A. JÍZDNÍ DOKLADY V MEZINÁRODNÍ PEPRAV B. VYBRANÁ PRAVIDLA PRO MEZINÁRODNÍ JÍZDNÍ DOKLADY C. KONTROLA A OZNAOVÁNÍ JÍZDNÍCH DOKLAD D. ZÁZNAMY NA JÍZDNÍCH DOKLADECH A POTVRZENÍ E. JÍZDNÍ DOKLADY PRO ZVLÁŠTNÍ NABÍDKY INTER RAIL EURO DOMINO WASTEELS 26 / BIJ PRAGUE EXCURSION PASS (EURAIDE) SÍOVÉ JÍZDENKY VYDÁVANÉ V ZÁMOÍ EURAILTICKET RAIL PLUS CITY STAR MNOHOSTRANNÁ DOHODA RIT F. VYPRAVENÍ VE VZÁJEMNÝCH PEPRAVÁCH G. MEZINÁRODNÍ SLUŽEBNÍ JÍZDENKY H. ZMNA PEPRAVNÍ CESTY I. ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH VE VLAKU Z POHRANINÍHO BODU J. DOPLATEK K JÍZDNÉMU PI POUŽITÍ 1. VOZOVÉ TÍDY K. PLATBA V CIZÍ MN L. CHARTA CESTUJÍCÍHO SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PEDPISY PÍLOHY : Píloha 1 Vzorník A. JÍZDNÍ DOKLADY A PRKAZY B. PEPRAVNÍ DOKLADY C. MANIPULANÍ A PRODEJNÉ TISKOPISY Píloha 2 P epravní a tarifní vstník Píloha 3 Policie eské republiky - Služba železniní policie Píloha 4 Mapy tratí MPS a tratí, na kterých platí víkendová nabídka D DB Píloha 5 Informaní servis pro cestující Píloha 6 Postup p i vzniku požáru, nehodové události nebo jiné mimo ádnosti v objektu železniního tunelu Píloha 7 Zásady pro kontakt s nevidomým a zásady pro pomoc cestujícím na vozíku v prost edí železniní dopravy 5

6 ZÁZNAM O ZMNÁCH Zmna P edpis íslo íslo jednací úinnost od opravil dne podpis / / / / / Držitel tohoto výtisku je odpovdný za vasné a správné provedení schválených zmn a provedení záznamu na této stránce. Upozornní: p íloha 1 ke KC 1 Vzorník má vlastní záznam o zmnách, proto zmny a doplky p ílohy 1 do tohoto záznamu o zmnách nezapisujte. 6

7 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizaní složka G OPT Olomouc DVI, RCV UŽST Funkce Zamstnanci na úseku osobní dopravy a p epravy Zamstnanci pov ení agendou osobní p epravy Lekto i, odborní lekto i, manažer Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-00: ostatní dílí innosti v os. peprav Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-01: manipulaní innosti Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-02: operátor pepravy Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-03: informátor pepravy cestujících Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-04: obsluha vlaku osobní dopravy Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-05: osobní pokladník vnitrost. peprava Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-06 ZSSK: osobní pokladník mezinárodní peprava ZSSK a O-06: osobní pokladník - mezinárodní peprava Úplná Znalost Dle rozhodnutí vedoucího organizaní jednotky úplná nebo informativní Úplná Rozsah znalostí stanoví vrchní p ednosta UŽST Úplná znalost: ást 2 kap. I, ást 3 kap. I oddíl O. Informativní znalost: ást 2 kap. II. P ílohy 1, 2, 3 a 5. Úplná znalost: ást 2 kap.i, kap. II oddíl A, ást 3 kap. IV. P ílohy 1, 2, 3, 5. Informativní znalost: ást 2 kap. II oddíly B-F, ást 3 kap. I oddíly I a O, ást 4., p íloha 4. Úplná znalost: ást 1, 2, 3 kap.i (mimo l ), kap. IV. P ílohy 1, 2, 3, 5. Informativní znalost: ást 3 kap. II, III, ást 4., p íloha 4. Úplná Úplná Úplná 7

8 DKV Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-04a: obsluha vlaku osobní dopravy strojvedoucím s odbavením cestujících Úplná znalost: ást 1, 2 (mimo kap. II oddíly B, C, D a E), 3 kap. I A, B, C (l , 91, 92), D, E, F, G, H, I (l. 172, 173), J (l. 180, 181, 185), K, M (l ), N (l. 240, 241 a, 242, 244), kap. III A, B, C (mimo l. 335, 338, 339), D, E, F, kap. IV, ást 4., p ílohy 1, 3, 4 (v rámci MPS), 5 (pouze kapitoly VII, VIII a IX) a 6. Informativní znalost: ást 2 kap. III, ást 3 kap. I oddíl O, P, kap. II oddíl D, kap. III oddíl H, p ílohy 2, 4 (mimo MPS) a kapitola 5 (kapitoly I VI). Zamstnanec s odbornou zkouškou dle p edpisu Ok 2 O-04b: obsluha lanové dráhy Zamstnanec DKV pov ený agendou ve vztahu k osobní p eprav Úplná znalost: ást 1, 2 kap.i Informativní znalost: zbylé ásti p edpisu. Informativní Ostatní Odpovdní zamstnanci cizích právních subjekt na základ smlouvy o odbavování cestujících Prvodci voz zvláštní stavby Rozsah znalostí stanoví smlouva. Zamstnanci spoleností poskytujících služby ve vlacích Pov eným zamstnancm D, oprávnným ke kontrole jízdních doklad a k odbavení cestujících ve vlaku, musí být výtisk tohoto p edpisu zapjen do osobního užívání. Ostatním zamstnancm D s p edepsanou úplnou znalostí a zamstnancm D s p edepsanou informativní znalostí, musí být tento p edpis na pracovišti k dispozici. Odborná zpsobilost zamstnance k urené zkoušce je uvedena v p íslušné p íloze ZDD. 8

9 AR AVJ CK CPS CZK D D-T KCH R SA DB DKV DPH DSV DVI EC EDPS eshop EUR Ex FIP G GVD IC IDOS IDS ISIC J D KC 1 Zmna. 4 - Úinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAEK A ZKRATEK Armáda eské republiky Automat na výdej jízdenek (mobilní ve vlaku i stacionární v ŽST typ Mikroelektronika) Cestovní kancelá Cizí právní subjekt eská koruna eské dráhy, a.s. D-Telematika, a.s. Sdružení eská katolická charita eská republika eské aerolinie, a.s. Nmecká dráha Depo kolejových vozidel Da z p idané hodnoty Domovská stanice vlakových et Dopravní vzdlávací institut, a.s. EuroCity (vlak vyšší kvality) Elektronická depeše Internetový prodej jízdních doklad D na adrese Euro spolená mna zemí Evropské mnové unie Expres (vlak vyšší kvality) Sdružení pro mezinárodní jízdní výhody zamstnanc železnic Generální editelství eských drah Grafikon vlakové dopravy (období platného jízdního ádu) InterCity (vlak vyšší kvality) Informaní dopravní systém Integrovaný dopravní systém The International Student Identity Card (Mezinárodní studentská identifikaní karta) Platný jízdní ád (ve smyslu všech pomcek) KMB Kilometrická banka D (obchodní nabídka dle tarifu TR 10) KCODP Krajské centrum osobní dopravy a p epravy KOP Zamstnanec specializované kontroly v osobní doprav a p eprav MD R Ministerstvo dopravy eské republiky MF R Ministerstvo financí eské republiky MPS MTZ Malý pohraniní styk Materiáln technické zásobování 9

10 NAD NS OPT Os OSŽD ÖBB PAJ PKP POP PPS P PTV RIT RCP RCV RODV Náhradní autobusová doprava Nizozemské státní dráhy Odútovna p epravních tržeb Olomouc Osobní vlak Organizace pro spolupráci železnic Rakouské spolkové dráhy Prodejní automat jízdenek (stacionární v ŽST typ Merona, Klüssendorf) Polské státní dráhy P enosná osobní pokladna Pohraniní p echodová ŽST Vyhláška MDS.175/2000 Sb., o p epravním ádu pro ve ejnou železniní a silniní osobní, v platném znní dopravu (zkrácen p epravní ád ) P epravní a tarifní vstník Rail International Ticketing (jízdenka vydávaná v zahranií bez uvedené ceny) Regionální centrum provozu Regionální centrum vzdlávání Rozkaz o doprovodu vlak R, Sp Rychlíky, spšné vlaky Sb. SC SCPP SD SKK SMPS SZS TJ Sbírka zákon eské republiky SuperCity (vlak vyšší kvality) Služba cizinecké pohraniní policie Jiný (soukromý) železniní dopravce R Slovenská koruna Dohoda o mezinárodní p eprav cestujících Skupina zákaznického servisu Traová jízdenka UNIPOK Univerzální pokladna UMIKA Oddlení rezervací odboru osobní dopravy a p epravy G D UŽST VLR VÚP WAP ZDD ZC ZSSK ZTP ZTP/P Uzlová železniní stanice Vlakový revizor Vojenská úvrová p epravenka Wireless Aplication Protocol systém pro prohlížení internetových stránek na dispeji mobilního telefonu Základní dopravní dokumentace Zásobovací centrum Praha Železniná spolonos (železniní dopravce ve Slovenské republice) Prkaz pro osobu zvláš tžce postiženou na zdraví Prkaz pro osobu zvláš tžce postiženou na zdraví, jejíž zdravotní 10

11 ŽP ŽSR ŽST stav vyžaduje doprovod Železniní prkazka bezkontaktní ipová karta (ve smyslu Ok 9 a Ok 10) Železnice slovenské republiky (provozovatel dráhy ve Slovenské republice) Železniní stanice (ve smyslu tohoto p edpisu stanice i zastávka) 11

12 Doprava Dopravce Elektronická depeše Mezinárodní p eprava Neobsazená stanice Obsazená stanice Obsluha vlaku Osobní údaje Pokladník Prvodí P eprava P ípravná doba Stanice Vlakvedoucí Vnitrostátní p eprava Zamstnanecké jízdní výhody VYSVTLENÍ POJM p emisovací innost charakterizovaná pohybem dopravních prost edk po dopravní cest. fyzická nebo právnická osoba, která provádí p epravu osob a vcí pro cizí pot ebu. elektronická zpráva, která slouží výhradn pro ízení železniní dopravy a p epravy (mže být i pilná ). je p eprava cestujících a jejich zavazadel podle mezinárodních tarifních a p epravních podmínek ze ŽST D (pohraniního bodu) do ŽST cizích železniních správ nebo v opaném smru. je stanice, ve které není z ízena výdejna jízdních (p epravních) doklad nebo je u použitého vlaku uzav ena, p ípadn byl povolen nástup do vlaku bez jízdních (p epravních) doklad. je stanice, ve které je z ízena výdejna jízdních (p epravních) doklad, pokud není u použitého vlaku uzav ena nebo nebyl povolen nástup do vlaku bez jízdních (p epravních) doklad. je stanovené obsazení vlaku odborn zpsobilými osobami (vyjma lokomotivní ety); pro vedoucího obsluhy vlaku se v tomto p edpisu používá pojem vlakvedoucí. jméno, p íjmení, rodné íslo nebo datum narození, adresa; prokazují se osobním dokladem cestujícího vydaným orgánem státní správy (nap. obanský prkaz, cestovní pas, prkaz o povolení k pobytu pro cizince atd.), který je opat en fotografií. ve smyslu tohoto p edpisu se jedná o pov eného zamstnance D oprávnného k odbavení cestujících ve stanici. ve smyslu tohoto p edpisu se jedná o pov eného zamstnance D oprávnného ke kontrole jízdních doklad a k odbavení cestujících ve vlaku vetn vlakvedoucího a strojvedoucího s komerním odbavením cestujících. souhrn aktivit zahrnující vlastní dopravu a služby s tímto procesem související. asové vyjád ení p ípravné práce prvodích, které zahrnuje innosti p ed zapoetím a po ukonení pracovního úkolu a innosti na zaátku a p ed ukonením smny. železniní stanice otev ená pro osobní p epravu (ve smyslu tohoto p edpisu stanice i zastávka). vedoucí obsluhy vlaku (v p edpisu se uvádí pouze tehdy, pokud vykonává další specifické úkony odlišné od povinností prvodího). je p eprava cestujících a jejich zavazadel podle vnitrostátních tarifních a p epravních podmínek ze ŽST D do ŽST D po území R nebo p es ást území sousedního státu (peážní p eprava). jízdní a p epravní výhody poskytované ve smyslu p edpis Ok 9, Ok 10 a Ok

13 ÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. P edpis pro p epravu cestujících KC 1 je uren jen pro služební pot ebu a vyjma p ílohy 1 nesmí být dán k dispozici cestujícím, ani jeho ásti nesmí být ve ejn publikovány. Ve styku s cestující ve ejností nelze argumentovat ustanoveními tohoto p edpisu. 2. P edpis pro p epravu cestujících KC 1 je závazný pro všechny zamstnance D, kte í se zúastují na osobní doprav a p eprav. Porušení ustanovení p edpisu KC 1 bude posuzováno jako porušení pracovních povinností. 3. Osobní doprava a p eprava se ídí podle: a) Zákona íslo 266/94 Sb., o dráhách, v platném znní, b) Vyhlášky MDS. 175/2000 Sb., o p epravním ádu pro ve ejnou drážní a silniní dopravu (p epravní ád), v platném znní, c) SPPO, d) TR 6 (pouze elektronická verze, ást osobní p epravy s názvem Seznam stanic s rozsahem odbavení a poskytovanými službami v osobní p eprav), TR 10, TR 14, TR 16, TR 18 a Zvláštní ujednání k TCV a TR18, e) platného jízdního ádu, f) KC 1, g) Seznamu ŽST s asov omezeným výdejem jízdenek, h) CIV, i) zvláštních p ípojk TCV, j) PIA/PC, k) KC Zmny a doplky k tomuto p edpisu se vyhlašují v PTV (uspo ádání vyhlášek PTV viz píloha 2 ke KC 1) a elektronickými depešemi. S tmito vyhláškami, elektronickými depešemi a veškerými dalšími opat eními ve vztahu k osobní p eprav musí být prokazateln seznámeni (nap íklad zápisem v knize normálií) všichni zamstnanci D zúastnní na osobní p eprav. Doklad o seznámení musí být uložen minimáln po celou dobu platnosti vyhlášeného opat ení a musí obsahovat: datum zve ejnní, datum seznámení, data platnosti opat ení a jeho název, seznam zamstnanc, podpisy zamstnanc. 5. Tiskopisy, používané D p i p eprav cestujících, zavazadel a zásilek jsou uvedeny v jednotném íselníku materiálu - výrobky polygrafické Hm 4, který obsahuje seznam manipulaních, p esn útovaných a prodejných tiskopis. Vzory tiskopis používaných v osobní p eprav jsou zve ejnny v píloze 1 ke KC Pokud tento p edpis výslovn nestanoví konkrétní postup, postupují zamstnanci D p i ešení nastalé situace v duchu SPPO, tarifu TR 10 a p ípadn dalších p edpis nebo vyhlášených na ízení tak, aby nedošlo k jejich porušení nebo nedodržení a cestujícímu bylo v rámci možností vyhovno Neobsazeno 13

14 ÁST DRUHÁ POVINNOSTI ZAMSTNANC D ZÚASTNNÝCH NA PEPRAV Kapitola I Zásady profesionálního a obchodního pístupu A. POVINNOSTI ZAMSTNANC D VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKM 10. Základní p ístup k cestujícím a zákazníkm musí být veden obchodními zájmy D a loajalitou k firm na jedné stran, na stran druhé snahou o spokojenost cestujícího i zákazníka a udržení jeho stálého zájmu o nabízené služby. 11. Zamstnanec D je povinen: dostavit se do služby odpoinutý, vas a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek; osvojit si znalosti SPPO, tarif, p edpis, vyhlášek v PTV (podmínky IDS pouze v rámci obvod, ve kterých vykonává pracovní innost), elektronických depeší a znalosti J tak, aby mohl cestujícího ádn odbavit a poskytnout mu spolehlivé informace; dodržovat p i styku s cestujícími slušné, zdvo ilé a korektní jednání, p i kontaktu s cestujícími (prodej jízdenek, poskytování informací, kontrola jízdních doklad atd.) zdvo ile pozdravit jako první, na pozdrav odpovdt; vy izovat žádosti cestujícího vst ícn, ochotn a se snahou o jeho maximální spokojenost; dodržovat p i plnní pracovních povinností, pokud je zamstnanec D ve styku s cestujícími, naprostý zákaz kou ení, konzumace jídla nebo nápoj, žvýkání a používání soukromých mobilních telefon. Toto platí po dobu celého výkonu služby vetn souvisejících inností, kdy lze p edpokládat kontakt s cestujícími; osvojit si základní zásady správné komunikace dle l Základní zásady p i komunikaci s cestujícím: hlas výrazn artikulovat a sílu hlasu p izpsobit prost edí, p ílišná hlasitost je agresivní; slova vyjad ovat se p esn a nepoužívat nesrozumitelná nebo nespisovná slova a zkratky, které nemohou být cestujícím vzhledem ke specifice železniního provozu známé nebo srozumitelné (nap. UNIPOK, POP atd.); gesta nepoužívat gesta p íliš rychlá, negativní nebo gesta vyjad ující nad azenost a pohrdání; navázání kontaktu hovor musí být vždy veden v p átelském duchu tak, aby se cestující nemohl cítit doten; p átelské chování (úsmv, slušnost, zájem o cestujícího). Zásady pro kontakt s nevidomými a zásady pro pomoc cestujícím na vozíku v prost edí železniní dopravy jsou zve ejnny v p íloze 7 k tomuto p edpisu. 13. D podávají cestujícím informace týkající se osobní dopravy a p epravy: a) ústní formou (hlášením rozhlasu, telefonickým hovorem, p ímým ústním rozhovorem), 14

15 b) písemnou formou (písemnou informací na vývskách, v J, dopisem, faxem, p edložením SPPO, tarifu TR 10 nebo p ílohy 1 k D KC 1 k nahlédnutí), c) elektronickou formou (informaním systémem jako Solari, Pragotron apod., internetem, em, WAP funkcí mobilních telefon, elektronickým jízdním ádem - IDOS). 14. Každý zamstnanec D je povinen podat cestujícímu požadovanou informaci, která se týká osobní p epravy nebo dalších služeb D, p ípadn mu doporuit, kde pot ebnou informaci získá, nemže-li ji sám poskytnout. 15. Zamstnancm D je zakázáno podávat cestujícím informace soukromého charakteru nebo informace poškozující zájmy a pozitivní prezentaci D. 16. Zamstnanci D zúastnní na p eprav cestujících musí mít p i výkonu služby k dispozici platný J, SPPO, tarif TR 10 a p ílohu 1 ke KC 1, které na požádání cestujícím zapjí k nahlédnutí. Dozorci nástupiš a informáto i musí mít p i výkonu služby u sebe minimáln platný J Neobsazeno. B. SLUŽEBNÍ VZTAHY MEZI ZAMSTNANCI D 20. ešení odborných dotaz a problematiky mezi zamstnanci ŽST s ídícími složkami vyšších stup se uskuteuje podle posloupnosti: zamstnanci v provozu, jejich nad ízení vedoucí v UŽST, SZS nebo KCODP, do jehož psobnosti UŽST spadá, p ípadn DVI (viz dále), OPT (ve vcech úetních) nebo D-T (ve vcech informaních systém), G D. Veškerá podání, která zamstnanci D postupují ídícím složkám, musí být vasná, výstižn formulována a musí obsahovat všechny údaje pot ebné k posouzení p ípadu. Zamstnanci D se mohou obracet se žádostmi o vysvtlení p edpisových ustanovení i na DVI, lekto i ve sporných p ípadech požádají o závazný výklad garanta p edpisu G D prost ednictvím SZS. 21. P i zahájení osobního jednání v prbhu kontrolní innosti se zamstnanec oprávnný ke kontrole musí prokázat prkazem kontrolor osobní p epravy nebo odznakem kontrolor nebo služebním prkazem, p ípadn zvláštním pov ením ke kontrole. Kontrolovaný zamstnanec je povinen p edstavit se jménem a p íjmením, pracovním za azením a u prvodích i názvem DSV. Tato ustanovení platí rovnž p im en pro služební styk zamstnanc ŽST s ídícími složkami podle posloupnosti uvedené v l Vrchní p ednosta UŽST zajistí v rámci osobní dopravy a p epravy: pravidelnou kontrolu plnní pracovních povinností, sledování a dsledné projednávání všech zjištných závad. Závady vzniklé nesprávným výkonem služby ve vlastní ŽST bezodkladn projedná s odpovídajícím postihem. P i vzniklé škod zajistí projednání a p edepsání náhrady škody p íslušnému zamstnanci podle Zákoníku práce a p edpisu Op 21 a sleduje úhradu škody. 15

16 Závady zavinné zamstnancem jiné výkonné jednotky oznámí vrchní p ednosta UŽST bez prtahu prost ednictvím SZS p ednostovi této jednotky k projednání. Vrchní p ednosta UŽST, jemuž byla závada ohlášena, podá o výsledku projednání a uinných opat eních zptn zprávu. Pokud závada nebyla projednána, opakují-li se nedostatky nadále nebo vy ízení nebylo uspokojivé, oznámí to vrchní p ednosta UŽST p íslušné SZS. Vyžádaná zpráva o projednání oznámené závady musí být vypracována a odeslána do 7 dn ode dne doruení (nestanoví-li oznamovatel jiný termín), doložena doklady a ov ena vrchním p ednostou UŽST. Spisy o závadách nebo stížnostech, projednávaných ve vlastní pravomoci, uloží vrchní p ednosta UŽST po dobu t í let ode dne jejich koneného vy ízení. Pokud se stížnost týkala porušení SPPO, TR 10, výnos IDS, služebních p edpis nebo opat ení a vyhlášek, mimo ádností v osobní doprav atd., zašle vrchní p ednosta UŽST kopii stížnosti, odeslané odpovdi a vyšet ovací materiály nad ízené SZS do 10 dn od jejího uzav ení. Spisový materiál o projednání závažnjších závad zašle pro úely školení prost ednictvím SZS editeli O16 G D. Odpovdnost zamstnanc D 23. Zamstnanci D odpovídají: za ádný a bezzávadný výkon své služby v rozsahu schválené pracovní nápln, za prokázanou škodu podle zákoníku práce, která D z jejich innosti vznikne, pokud ji zavinili. Za škodu, která vznikne cestujícím v dsledku jednání zamstnanc D p i výkonu jejich služby, odpovídají D jako organizace, avšak tím není nikterak dotena odpovdnost zamstnanc D podle p íslušných právních norem, zejména trestního zákona, zákoníku práce a obanského zákoníku. 24. Samostatn mohou vykonávat službu nebo dozor nad výkonem služby pouze ti zamstnanci D, kte í složili p edepsané zkoušky a byli pov eni výkonem funkce. Do služby mohou být za azeni také zamstnanci k výcviku nebo zácviku. Do výcviku se za azují zamstnanci, kte í nemají složenou odbornou zkoušku (ást odborné zkoušky) stanovenou výcvikovým a zkušebním ádem, která je opravuje k samostatnému výkonu služby na p íslušném pracovišti. P i výcviku vykonávají veškeré úkony vždy pod osobním dozorem a za plné odpovdnosti zamstnance, kterému byli do výcviku p idleni vedoucím zamstnancem pracovišt. Do zácviku se za azují zamstnanci, kte í mají složenou odbornou zkoušku (ást odborné zkoušky) stanovenou výcvikovým a zkušebním ádem, avšak samostatn smjí vykonávat službu na pracovišti, kde se zacviují, až po dob urené v ZDD. Zamstnanec v zácviku je odpovdný za úkony odpovídající jeho složené zkoušce. Zamstnanci bhem výcviku nebo zácviku (i když nosí stejnokroj nebo pracovní odv) jsou povinni být oznaeni ve služb na levém rukávu žlutou služební páskou. Za ádné oznaení zamstnance ve výcviku nebo zácviku spoluodpovídá zamstnanec D, kterému byl do výcviku nebo zácviku p idlen. Bez vdomí zamstnance D, kterému byl p idlen, nesmí zamstnanec D ve výcviku nebo zácviku vykonat svévoln žádný pracovní úkon. Pokud toto ustanovení poruší, je za provedené pracovní úkony pln odpovdný Neobsazeno. 16

17 C. ÚSTROJOVÁ KÁZE 30. Zamstnanci D zúastnní na p eprav jsou povinni: a. p i výkonu služby být vždy upraveni v istém, p edepsaném stejnokroji, je-li jim p idlen (ve smyslu p edpisu D Ok 3); b. ke stejnokroji nosit pouze obuv erné barvy, ponožky erné nebo tmav modré barvy, ženy punochové kalhoty tlové, erné nebo modré barvy, p ípadn rukavice erné barvy; c. ke stejnokrojovým kalhotám nebo stejnokrojové sukni používat: bundokošili modrou s krátkým rukávem a logem D (neplatí pro prvodí vlak vyšší kvality), košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, sponu na vázanku, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, sako, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem s logem D, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem vázanku, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem s logem D, sako, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, sako, kabát (bundu), košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, kabát (bundu), šle erné nebo modré barvy a to pouze pod sakem, bundokošilí, pulovrem bez rukávu nebo s dlouhým rukávem nebo pod kabátem (bundou). d. dodržovat zákaz kombinace stejnokroje s obanským odvem a kombinace letních a zimních stejnokrojových souástí; e. mít stejnokrojové sako ádn zapnuto (není dovoleno nosit rozhalenku). Letními kombinacemi výstrojních souástí se rozumí kombinace uvedené v odrážce první a druhé l. 30 c. p edpisu KC 1. Prvodí doprovázející vlaky vyšší kvality používají vázanku (ženy p ípadn šátek) odpovídající barvy dle druhu vlaku, který doprovázejí. 31. Stejnokrojovou epici D nemusí mít len vlakové ety na hlav p i pobytu uvnit vlakové soupravy. epici si mže uložit na vhodném míst nebo ji mít p i sob. P i úasti na dopravních úkonech, p i pobytu u vlaku p ed odjezdem vlaku a p i pobytu u vlaku v nácestné stanici v rámci plnní povinností stanovených tímto p edpisem ve vztahu k cestujícím musí mít len vlakové ety stejnokrojovou epici D vždy na hlav. Zamstnanc m D je zakázáno jakkoliv mnit úpravu a stih stejnokroje! 32. Všichni zamstnanci D zúastnní na osobní p eprav, kte í jsou ve styku s cestujícími, musí být oznaeni identifikaním štítkem ( pov ená osoba, výpraví, revizor). Identifikaní štítek obsahuje logo D, název spolenosti, evidenní íslo prkazu ve výkonné jednotce, fotografii (bez pokrývky hlavy, v civilním obleku nebo v uniform D) a domovskou stanici (výkonnou jednotku) zamstnance D vetn zkratky typu výkonné jednotky (nap. DKV, UŽST atd.). Identifikaní štítek je výmnný a zakládá se do plastového pouzdra s úchytem ( ). Zamstnanci D nosí identifikaní štítek p ipevnný na levé stran hrudi. V p ípad ztráty identifikaního štítku se do doby vystavení nového štítku zamstnanec D na žádost cestujícího prokáže služebním prkazem (u nhož zakryje rodné íslo). Nov vydaný identifikaní štítek má vždy nové evidenní íslo. 33. Neobsazeno. 17

18 D. OHROŽENÍ ZAMSTNANCE D 34. Dojde-li k ohrožení zamstnance D p i výkonu služby, je zamstnanec povinen ihned nahlásit tuto skutenost v dotené (nejbližší) ŽST a následn svému nad ízenému (vedení UŽST). Za ohrožení lze považovat zejména, když cestující slovním projevem, ale i nap íklad posunkem, zamstnanci D vyhrožuje, pop ípad ho fyzicky napadá nebo se k napadání zjevn chystá. Pokud se jedná o zamstnance D, který souasn zabezpeuje i provozování drážní dopravy, jedná se o naplnní pojmového znaku p estupku podle 23 odst. 1 písm. f) p estupkového zákona. 200/1990 Sb. v platném znní. Vrchní p ednosta UŽST, nebo jím pov ený zamstnanec, dále postupuje v souladu s opat ením k zajištní bezpenosti osob a sv eného majetku v podmínkách D vzájemné vztahy s Policií R (.j /2000-Ú 30 v platném znní). Vzory tiskopis - podnt k zahájení trestního stíhání neznámého pachatele - podnt k projednání p ípadu podle p estupkového zákona. 200/90 Sb. jsou k dispozici elektronicky na SZS. 18

19 Kapitola II Prostory D v železniních stanicích A. POBYT CESTUJÍCÍCH V PROSTORECH D 35. Rozsah poskytovaných služeb cestujícím je uveden v elektronické verzi TR 6 na intranetu D htpp://ciselniky.datis.cdrail.cz a v platném J. Místa poskytování jednotlivých služeb musí být oznaena p íslušnými piktogramy nebo nápisy v souladu s p ílohou. 5 ke KC 1. Prostory v obvodu D veejnosti nepístupné: 36. Ve ejnosti nep ístupné jsou všechny prostory vyjma prostor urených pro ve ejnost (viz dále), ve ejn p ístupných úelových komunikací v obvodu D a volné plochy vzdálené nejmén 2,5 m od osy krajní koleje (viz 4a zákona 266/94 Sb., o dráhách, v platném znní). Vstup nebo vjezd do ve ejnosti nep ístupných prostor je povolen pouze zamstnancm D (na základ služebního prkazu D), kte í v nm vykonávají službu nebo dozor, p ípadn osobám na základ zvláštního povolení. Povolení vydávají p íslušné výkonné jednotky, jim nad ízené složky D nebo orgány státní správy. Služební místnosti, které nejsou ureny pro styk s ve ejností, jsou vždy považovány za prostory ve ejnosti nep ístupné. 37. Na dodržování zákazu vstupu do ve ejnosti nep ístupných prostor dohlížejí všichni zamstnanci D. Osoby, které neoprávnn vstoupí do ve ejnosti nep ístupných prostor D, jsou povinny zaplatit p irážku dle SPPO. Vybrání p irážky zajistí pov ený zamstnanec D a vykáže je z tchto prostor. Prostory v obvodu D urené pro veejnost: 38. Prostory p ístupné bez omezení jsou p ístupové cesty, haly a vestibuly v prostorech p ed výdejnami jízdenek a odbavovacími terminály nebo D centra, zákaznická a informaní centra. Pobyt cestujících bez platných doklad je i v tchto prostorech možno usmrnit na dobu nezbytn nutnou (nap. do doby zakoupení dokladu nebo získání informace o spojení atd.), na což se upozorní vývskou. 39. Prostory p ístupné s omezením jsou prostory p ístupné pouze s platnými doklady dle SPPO, které opravují cestující nebo ve ejnost k pobytu v prostorech ŽST, ve kterých jsou poskytovány služby související s ve ejnou železniní dopravou (nap. ekárny) a k p ístupu a pobytu na nástupištích. Do prostor p ístupných pouze s platnými doklady dle SPPO mohou bez uvedených doklad vstoupit: a) osoby, které na základ smlouvy s D zajišují další služby; b) léka i a zdravotníci, kte í jsou p ivoláni k zákroku a osoby, které obstarávají p evoz (p enos) nemocných nebo ranných; c) orgány vojenské správy (vojenské kontroly), Vojenské policie, Policie R, mstské policie a orgány státní správy, státního zastupitelství nebo soudu, v rámci plnní svých povinností a zamstnanci smluvních bezpenostních služeb D v míst výkonu ostrahy; d) osoby, které by jinak nemohly vy ídit své pracovní nebo osobní záležitosti v organizacích, umístných ve vyhrazených prostorách ŽST; e) zamstnanci D a jejich rodinní p íslušníci, kte í bydlí v obvodu D; 19

20 f) cestující, kte í p icházejí k vlaku se specifickým zpsobem odbavování cestujících, nebo byla-li v obsazené ŽST u použitého vlaku uzav ena výdejna jízdenek; g) cestující, kterým byl mimo ádn povolen nástup do vlaku bez jízdních doklad. Podle místních pomr mže vrchní p ednosta UŽST dovolit p ístup do tchto prostor i jiným osobám. 40. Vrchní p ednosta UŽST zodpovídá za zve ejnní prostor urených pro ve ejnost na vývsce s oznaením T1 a oznaení prostor p ístupných jen na základ platných doklad dle SPPO. 41. Pov ení zamstnanci D jsou oprávnni vyzvat všechny osoby, které se pohybují v prostorách D p ístupných na základ platných doklad dle SPPO, k p edložení doklad opravujících je ke vstupu do tchto prostor. Osoby, které se neprokáží, jsou povinny zaplatit p irážku dle SPPO a okamžit tyto prostory opustit. V p ípad neuposlechnutí, požádá pov ený zamstnanec D o pomoc a zásah Policii R. 42. Podle místních podmínek a rozsahu osobní vlakové dopravy mohou být v uritém asovém období nkteré prostory ŽST pro ve ejnost zcela uzav eny. V p ípad, že v dob uzav ení odjíždí (p ijíždí) ze ŽST vlaky, musí k nim (od nich) být zajištn bezpený p íchod (odchod) a p ístupová cesta ádn vyznaena a osvtlena. Osoby, které se v uzavíraných prostorách zdržují a jsou držiteli platného dokladu dle SPPO opravujícího ke vstupu do vyhrazených prostor D, je musí opustit ješt p ed uzav ením. Neopustí-li tyto prostory po výzv ureného zamstnance D, tento vybere p irážku dle SPPO a cestujícího vykáže, p ípadn i za asistence Policie R (event. Mstské policie, bezpenostní agentury apod.). 43. Vrchní p ednosta UŽST zodpovídá za provádní úklidových prací ve všech prostorech v ŽST p ístupných ve ejnosti. V ŽST, které mají p idleny zametací a mycí stroje, pop. i další úklidovou techniku, musí být pro tyto mechanizmy k zajištní maximálního využívání jednotlivých stroj zpracovány samostatné technologické postupy práce a harmonogramy ištní zapracované do ZDD. 44. Vrchní p ednosta UŽST je odpovdný za správné a vasné osvtlování, vytápní a vtrání prostor urených pro ve ejnost Neobsazeno. 20

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 14 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 4. 02. 2015 pod č.j.: 55 454/2015

Více

1. DRUHY SPOLUPRÁCE... 3 2. KONTAKTNÍ BODY... 3 3. VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5

1. DRUHY SPOLUPRÁCE... 3 2. KONTAKTNÍ BODY... 3 3. VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5 METODICKÉ POKYNY PRO SPOLUPRÁCI JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY ESKÉ REPUBLIKY A HASISKÉHO A ZÁCHRANNÉHO SBORU A HASISKÝCH JEDNOTEK SLOVENSKÉ REPUBLIKY PI VZÁJEMNÉ POMOCI PI ZDOLÁVÁNÍ MIMOÁDNÝCH UDÁLOSTÍ eské

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více