eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C"

Transkript

1 eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C

2 2

3 OBSAH Záznam o zmnách...6 Rozsah znalostí...7 Seznam použitých znaek a zkratek...9 Vysvtlení pojm...12 ÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...13 ÁST DRUHÁ - POVINNOSTI ZAMSTNANC D ZÚASTNNÝCH NA PEPRAV...14 Kapitola I Zásady profesionálního a obchodního pístupu...14 A. POVINNOSTI ZAMSTNANC D VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKM...14 B. SLUŽEBNÍ VZTAHY MEZI ZAMSTNANCI D...15 C. ÚSTROJOVÁ KÁZE...17 D. OHROŽENÍ ZAMSTNANCE D...18 Kapitola II Prostory D v železniních stanicích...19 A. POBYT CESTUJÍCÍCH V PROSTORECH D...19 B. VÝDEJNY JÍZDENEK, MÍSTENEK, PRKAZ A OSTATNÍCH DOKLAD D...21 C. D CENTRA...22 D. ZÁKAZNICKÁ A INFORMANÍ CENTRA...22 E. EKÁRNY A KULTURNÍ STEDISKA...22 F. KOUENÍ...22 Kapitola III Stížnosti, oznámení, podnty...23 ÁST TETÍ - VNITROSTÁTNÍ PEPRAVA...24 Kapitola I Obecná ustanovení...24 A. JÍZDENKY...24 Psaná jízdenka ( )...24 Zjednodušená psaná jízdenka ( )...26 Blokové jízdenky ( )...27 Kilometrická banka D ( )...28 Elektronicky vydávané jízdenky...30 Hlášenka ( )...31 Polopropustný destruktivní hologram ( )...38 Hologram k prkazm na žákovské jízdné ( )...38 B. PRKAZY D NA ZVLÁŠTNÍ NEBO ZLEVNNÉ JÍZDNÉ...39 C. NEPLATNÉ A ODEBRANÉ DOKLADY...43 D. ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH...46 E. ODBAVENÍ NA ÚVR...50 P eprava na úvrovou p epravenku AR...50 P eprava na úvr Sdružení eská katolická charita...54 P eprava na úvr akciové spolenosti Lázn Františkovy Lázn...56 P eprava na úvr pro školy...57 P eprava na úvr SA...58 F. ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH NA TRAT A VLAKY PROVOZOVANÉ JINÝMI ŽELEZNINÍMI DOPRAVCI...60 G. PEHLED PRKAZ OPRAVUJÍCÍCH K BEZPLATNÉ PEPRAV VE VLACÍCH D...62 H. PEHLED OPRÁVNNÝCH OSOB A DOKLAD OPRÁVUJÍCÍCH POUŽÍT VLAKY VYŠŠÍ KVALITY BEZ PÍPLATKU...63 I. ZPOŽDNÝ ODJEZD, PÍJEZD, VYNECHÁNÍ VLAKU, ZTRÁTA PÍPOJE...64 J. POTVRZENÍ O NEVYUŽITÍ, UPLATNNÍ PRÁVA Z PEPRAVNÍ SMLOUVY

4 K. PROKAZOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ A VYLOUENÍ CESTUJÍCÍHO Z PEPRAVY...70 L. ZMNA AZENÍ VLAKU...72 M. NALEZENÉ VCI...73 N. SLUŽEBNÍ MOBILNÍ TELEFONY...77 O. PEPRAVA CESTUJÍCÍCH ODKÁZANÝCH PI POHYBU NA VOZÍK PRO INVALIDY...79 P. VYHRAZENÍ MÍST...81 Kapitola II innosti ve výdejn jízdenek...84 A. OBJEDNÁVKA A VYSTAVENÍ PÍPLATK A MÍSTENEK VE VÝDEJN JÍZDENEK BEZ ZAÍZENÍ UNIPOK...84 B. PEDBŽNÁ REZERVACE...84 C. OBJEDNÁVKA MÍST...85 D.OBJEDNÁVKA ZVLÁŠTNÍHO VOZU NEBO VLAKU...87 E. OBJEDNÁVKA MIMOÁDNÉHO ZASTAVENÍ VLAKU...88 F. STANINÍ DATOVÉ RAZÍTKO...89 Kapitola III innosti u vlaku a ve vlaku...90 A. POMCKY PRO VÝKON SLUŽBY...90 B. VLAKOVÁ DOKUMENTACE, ZÁZNAM VOZOVÝCH ZÁVAD, HLÁŠENKA, OZNÁMENÍ O ZÁVADÁCH...91 C. INNOSTI PRVODÍHO VE VÝCHOZÍ STANICI VLAKU...93 D. INNOSTI PRVODÍHO BHEM JÍZDY VLAKU, V NÁCESTNÉ STANICI A V CÍLOVÉ STANICI...95 E. KONTROLA A OZNAOVÁNÍ JÍZDNÍCH DOKLAD, PRKAZ, VYSTAVENÍ NÁHRADNÍ JÍZDENKY I. Kontrola II. Vystavení náhradní jízdenky prvodím III. Oznaování jízdních doklad F. MANIPULACE S PESN ÚTOVANÝMI TISKOPISY A ODVOD TRŽBY G. INNOST PRVODÍHO VE VOZECH ZVLÁŠTNÍ STAVBY I. Lžkové a lehátkové vozy II. Restauraní vozy H. KOMERNÍ A KONTROLNÍ INNOST CIZÍCH SUBJEKT Kapitola IV Zamstnanecké jízdní výhody Železniní prkazka Služební jízdenka Služební traová jízdenka Prkaz pro bezplatnou jízdu Neplatnost a zneužití jízdních výhod dle p edpisu Ok Prkazka FIP Mezinárodní kuponový sešitek pro zamstnance železnic Jednorázová volná jízdenka OSŽD Mezinárodní jízdní doklad Neplatnost a zneužití jízdních výhod dle p edpisu Ok Zamstnanecké jízdní výhody ZSSK a ŽSR uznávané na D Mezinárodní elektronická jízdenka pro zamstnance železnic Zamstnanecké jízdní výhody Vogtlandbahn uznávané na D

5 ÁST TVRTÁ - MEZINÁRODNÍ PEPRAVA A. JÍZDNÍ DOKLADY V MEZINÁRODNÍ PEPRAV B. VYBRANÁ PRAVIDLA PRO MEZINÁRODNÍ JÍZDNÍ DOKLADY C. KONTROLA A OZNAOVÁNÍ JÍZDNÍCH DOKLAD D. ZÁZNAMY NA JÍZDNÍCH DOKLADECH A POTVRZENÍ E. JÍZDNÍ DOKLADY PRO ZVLÁŠTNÍ NABÍDKY INTER RAIL EURO DOMINO WASTEELS 26 / BIJ PRAGUE EXCURSION PASS (EURAIDE) SÍOVÉ JÍZDENKY VYDÁVANÉ V ZÁMOÍ EURAILTICKET RAIL PLUS CITY STAR MNOHOSTRANNÁ DOHODA RIT F. VYPRAVENÍ VE VZÁJEMNÝCH PEPRAVÁCH G. MEZINÁRODNÍ SLUŽEBNÍ JÍZDENKY H. ZMNA PEPRAVNÍ CESTY I. ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH VE VLAKU Z POHRANINÍHO BODU J. DOPLATEK K JÍZDNÉMU PI POUŽITÍ 1. VOZOVÉ TÍDY K. PLATBA V CIZÍ MN L. CHARTA CESTUJÍCÍHO SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PEDPISY PÍLOHY : Píloha 1 Vzorník A. JÍZDNÍ DOKLADY A PRKAZY B. PEPRAVNÍ DOKLADY C. MANIPULANÍ A PRODEJNÉ TISKOPISY Píloha 2 P epravní a tarifní vstník Píloha 3 Policie eské republiky - Služba železniní policie Píloha 4 Mapy tratí MPS a tratí, na kterých platí víkendová nabídka D DB Píloha 5 Informaní servis pro cestující Píloha 6 Postup p i vzniku požáru, nehodové události nebo jiné mimo ádnosti v objektu železniního tunelu Píloha 7 Zásady pro kontakt s nevidomým a zásady pro pomoc cestujícím na vozíku v prost edí železniní dopravy 5

6 ZÁZNAM O ZMNÁCH Zmna P edpis íslo íslo jednací úinnost od opravil dne podpis / / / / / Držitel tohoto výtisku je odpovdný za vasné a správné provedení schválených zmn a provedení záznamu na této stránce. Upozornní: p íloha 1 ke KC 1 Vzorník má vlastní záznam o zmnách, proto zmny a doplky p ílohy 1 do tohoto záznamu o zmnách nezapisujte. 6

7 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizaní složka G OPT Olomouc DVI, RCV UŽST Funkce Zamstnanci na úseku osobní dopravy a p epravy Zamstnanci pov ení agendou osobní p epravy Lekto i, odborní lekto i, manažer Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-00: ostatní dílí innosti v os. peprav Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-01: manipulaní innosti Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-02: operátor pepravy Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-03: informátor pepravy cestujících Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-04: obsluha vlaku osobní dopravy Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-05: osobní pokladník vnitrost. peprava Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-06 ZSSK: osobní pokladník mezinárodní peprava ZSSK a O-06: osobní pokladník - mezinárodní peprava Úplná Znalost Dle rozhodnutí vedoucího organizaní jednotky úplná nebo informativní Úplná Rozsah znalostí stanoví vrchní p ednosta UŽST Úplná znalost: ást 2 kap. I, ást 3 kap. I oddíl O. Informativní znalost: ást 2 kap. II. P ílohy 1, 2, 3 a 5. Úplná znalost: ást 2 kap.i, kap. II oddíl A, ást 3 kap. IV. P ílohy 1, 2, 3, 5. Informativní znalost: ást 2 kap. II oddíly B-F, ást 3 kap. I oddíly I a O, ást 4., p íloha 4. Úplná znalost: ást 1, 2, 3 kap.i (mimo l ), kap. IV. P ílohy 1, 2, 3, 5. Informativní znalost: ást 3 kap. II, III, ást 4., p íloha 4. Úplná Úplná Úplná 7

8 DKV Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-04a: obsluha vlaku osobní dopravy strojvedoucím s odbavením cestujících Úplná znalost: ást 1, 2 (mimo kap. II oddíly B, C, D a E), 3 kap. I A, B, C (l , 91, 92), D, E, F, G, H, I (l. 172, 173), J (l. 180, 181, 185), K, M (l ), N (l. 240, 241 a, 242, 244), kap. III A, B, C (mimo l. 335, 338, 339), D, E, F, kap. IV, ást 4., p ílohy 1, 3, 4 (v rámci MPS), 5 (pouze kapitoly VII, VIII a IX) a 6. Informativní znalost: ást 2 kap. III, ást 3 kap. I oddíl O, P, kap. II oddíl D, kap. III oddíl H, p ílohy 2, 4 (mimo MPS) a kapitola 5 (kapitoly I VI). Zamstnanec s odbornou zkouškou dle p edpisu Ok 2 O-04b: obsluha lanové dráhy Zamstnanec DKV pov ený agendou ve vztahu k osobní p eprav Úplná znalost: ást 1, 2 kap.i Informativní znalost: zbylé ásti p edpisu. Informativní Ostatní Odpovdní zamstnanci cizích právních subjekt na základ smlouvy o odbavování cestujících Prvodci voz zvláštní stavby Rozsah znalostí stanoví smlouva. Zamstnanci spoleností poskytujících služby ve vlacích Pov eným zamstnancm D, oprávnným ke kontrole jízdních doklad a k odbavení cestujících ve vlaku, musí být výtisk tohoto p edpisu zapjen do osobního užívání. Ostatním zamstnancm D s p edepsanou úplnou znalostí a zamstnancm D s p edepsanou informativní znalostí, musí být tento p edpis na pracovišti k dispozici. Odborná zpsobilost zamstnance k urené zkoušce je uvedena v p íslušné p íloze ZDD. 8

9 AR AVJ CK CPS CZK D D-T KCH R SA DB DKV DPH DSV DVI EC EDPS eshop EUR Ex FIP G GVD IC IDOS IDS ISIC J D KC 1 Zmna. 4 - Úinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAEK A ZKRATEK Armáda eské republiky Automat na výdej jízdenek (mobilní ve vlaku i stacionární v ŽST typ Mikroelektronika) Cestovní kancelá Cizí právní subjekt eská koruna eské dráhy, a.s. D-Telematika, a.s. Sdružení eská katolická charita eská republika eské aerolinie, a.s. Nmecká dráha Depo kolejových vozidel Da z p idané hodnoty Domovská stanice vlakových et Dopravní vzdlávací institut, a.s. EuroCity (vlak vyšší kvality) Elektronická depeše Internetový prodej jízdních doklad D na adrese Euro spolená mna zemí Evropské mnové unie Expres (vlak vyšší kvality) Sdružení pro mezinárodní jízdní výhody zamstnanc železnic Generální editelství eských drah Grafikon vlakové dopravy (období platného jízdního ádu) InterCity (vlak vyšší kvality) Informaní dopravní systém Integrovaný dopravní systém The International Student Identity Card (Mezinárodní studentská identifikaní karta) Platný jízdní ád (ve smyslu všech pomcek) KMB Kilometrická banka D (obchodní nabídka dle tarifu TR 10) KCODP Krajské centrum osobní dopravy a p epravy KOP Zamstnanec specializované kontroly v osobní doprav a p eprav MD R Ministerstvo dopravy eské republiky MF R Ministerstvo financí eské republiky MPS MTZ Malý pohraniní styk Materiáln technické zásobování 9

10 NAD NS OPT Os OSŽD ÖBB PAJ PKP POP PPS P PTV RIT RCP RCV RODV Náhradní autobusová doprava Nizozemské státní dráhy Odútovna p epravních tržeb Olomouc Osobní vlak Organizace pro spolupráci železnic Rakouské spolkové dráhy Prodejní automat jízdenek (stacionární v ŽST typ Merona, Klüssendorf) Polské státní dráhy P enosná osobní pokladna Pohraniní p echodová ŽST Vyhláška MDS.175/2000 Sb., o p epravním ádu pro ve ejnou železniní a silniní osobní, v platném znní dopravu (zkrácen p epravní ád ) P epravní a tarifní vstník Rail International Ticketing (jízdenka vydávaná v zahranií bez uvedené ceny) Regionální centrum provozu Regionální centrum vzdlávání Rozkaz o doprovodu vlak R, Sp Rychlíky, spšné vlaky Sb. SC SCPP SD SKK SMPS SZS TJ Sbírka zákon eské republiky SuperCity (vlak vyšší kvality) Služba cizinecké pohraniní policie Jiný (soukromý) železniní dopravce R Slovenská koruna Dohoda o mezinárodní p eprav cestujících Skupina zákaznického servisu Traová jízdenka UNIPOK Univerzální pokladna UMIKA Oddlení rezervací odboru osobní dopravy a p epravy G D UŽST VLR VÚP WAP ZDD ZC ZSSK ZTP ZTP/P Uzlová železniní stanice Vlakový revizor Vojenská úvrová p epravenka Wireless Aplication Protocol systém pro prohlížení internetových stránek na dispeji mobilního telefonu Základní dopravní dokumentace Zásobovací centrum Praha Železniná spolonos (železniní dopravce ve Slovenské republice) Prkaz pro osobu zvláš tžce postiženou na zdraví Prkaz pro osobu zvláš tžce postiženou na zdraví, jejíž zdravotní 10

11 ŽP ŽSR ŽST stav vyžaduje doprovod Železniní prkazka bezkontaktní ipová karta (ve smyslu Ok 9 a Ok 10) Železnice slovenské republiky (provozovatel dráhy ve Slovenské republice) Železniní stanice (ve smyslu tohoto p edpisu stanice i zastávka) 11

12 Doprava Dopravce Elektronická depeše Mezinárodní p eprava Neobsazená stanice Obsazená stanice Obsluha vlaku Osobní údaje Pokladník Prvodí P eprava P ípravná doba Stanice Vlakvedoucí Vnitrostátní p eprava Zamstnanecké jízdní výhody VYSVTLENÍ POJM p emisovací innost charakterizovaná pohybem dopravních prost edk po dopravní cest. fyzická nebo právnická osoba, která provádí p epravu osob a vcí pro cizí pot ebu. elektronická zpráva, která slouží výhradn pro ízení železniní dopravy a p epravy (mže být i pilná ). je p eprava cestujících a jejich zavazadel podle mezinárodních tarifních a p epravních podmínek ze ŽST D (pohraniního bodu) do ŽST cizích železniních správ nebo v opaném smru. je stanice, ve které není z ízena výdejna jízdních (p epravních) doklad nebo je u použitého vlaku uzav ena, p ípadn byl povolen nástup do vlaku bez jízdních (p epravních) doklad. je stanice, ve které je z ízena výdejna jízdních (p epravních) doklad, pokud není u použitého vlaku uzav ena nebo nebyl povolen nástup do vlaku bez jízdních (p epravních) doklad. je stanovené obsazení vlaku odborn zpsobilými osobami (vyjma lokomotivní ety); pro vedoucího obsluhy vlaku se v tomto p edpisu používá pojem vlakvedoucí. jméno, p íjmení, rodné íslo nebo datum narození, adresa; prokazují se osobním dokladem cestujícího vydaným orgánem státní správy (nap. obanský prkaz, cestovní pas, prkaz o povolení k pobytu pro cizince atd.), který je opat en fotografií. ve smyslu tohoto p edpisu se jedná o pov eného zamstnance D oprávnného k odbavení cestujících ve stanici. ve smyslu tohoto p edpisu se jedná o pov eného zamstnance D oprávnného ke kontrole jízdních doklad a k odbavení cestujících ve vlaku vetn vlakvedoucího a strojvedoucího s komerním odbavením cestujících. souhrn aktivit zahrnující vlastní dopravu a služby s tímto procesem související. asové vyjád ení p ípravné práce prvodích, které zahrnuje innosti p ed zapoetím a po ukonení pracovního úkolu a innosti na zaátku a p ed ukonením smny. železniní stanice otev ená pro osobní p epravu (ve smyslu tohoto p edpisu stanice i zastávka). vedoucí obsluhy vlaku (v p edpisu se uvádí pouze tehdy, pokud vykonává další specifické úkony odlišné od povinností prvodího). je p eprava cestujících a jejich zavazadel podle vnitrostátních tarifních a p epravních podmínek ze ŽST D do ŽST D po území R nebo p es ást území sousedního státu (peážní p eprava). jízdní a p epravní výhody poskytované ve smyslu p edpis Ok 9, Ok 10 a Ok

13 ÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. P edpis pro p epravu cestujících KC 1 je uren jen pro služební pot ebu a vyjma p ílohy 1 nesmí být dán k dispozici cestujícím, ani jeho ásti nesmí být ve ejn publikovány. Ve styku s cestující ve ejností nelze argumentovat ustanoveními tohoto p edpisu. 2. P edpis pro p epravu cestujících KC 1 je závazný pro všechny zamstnance D, kte í se zúastují na osobní doprav a p eprav. Porušení ustanovení p edpisu KC 1 bude posuzováno jako porušení pracovních povinností. 3. Osobní doprava a p eprava se ídí podle: a) Zákona íslo 266/94 Sb., o dráhách, v platném znní, b) Vyhlášky MDS. 175/2000 Sb., o p epravním ádu pro ve ejnou drážní a silniní dopravu (p epravní ád), v platném znní, c) SPPO, d) TR 6 (pouze elektronická verze, ást osobní p epravy s názvem Seznam stanic s rozsahem odbavení a poskytovanými službami v osobní p eprav), TR 10, TR 14, TR 16, TR 18 a Zvláštní ujednání k TCV a TR18, e) platného jízdního ádu, f) KC 1, g) Seznamu ŽST s asov omezeným výdejem jízdenek, h) CIV, i) zvláštních p ípojk TCV, j) PIA/PC, k) KC Zmny a doplky k tomuto p edpisu se vyhlašují v PTV (uspo ádání vyhlášek PTV viz píloha 2 ke KC 1) a elektronickými depešemi. S tmito vyhláškami, elektronickými depešemi a veškerými dalšími opat eními ve vztahu k osobní p eprav musí být prokazateln seznámeni (nap íklad zápisem v knize normálií) všichni zamstnanci D zúastnní na osobní p eprav. Doklad o seznámení musí být uložen minimáln po celou dobu platnosti vyhlášeného opat ení a musí obsahovat: datum zve ejnní, datum seznámení, data platnosti opat ení a jeho název, seznam zamstnanc, podpisy zamstnanc. 5. Tiskopisy, používané D p i p eprav cestujících, zavazadel a zásilek jsou uvedeny v jednotném íselníku materiálu - výrobky polygrafické Hm 4, který obsahuje seznam manipulaních, p esn útovaných a prodejných tiskopis. Vzory tiskopis používaných v osobní p eprav jsou zve ejnny v píloze 1 ke KC Pokud tento p edpis výslovn nestanoví konkrétní postup, postupují zamstnanci D p i ešení nastalé situace v duchu SPPO, tarifu TR 10 a p ípadn dalších p edpis nebo vyhlášených na ízení tak, aby nedošlo k jejich porušení nebo nedodržení a cestujícímu bylo v rámci možností vyhovno Neobsazeno 13

14 ÁST DRUHÁ POVINNOSTI ZAMSTNANC D ZÚASTNNÝCH NA PEPRAV Kapitola I Zásady profesionálního a obchodního pístupu A. POVINNOSTI ZAMSTNANC D VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKM 10. Základní p ístup k cestujícím a zákazníkm musí být veden obchodními zájmy D a loajalitou k firm na jedné stran, na stran druhé snahou o spokojenost cestujícího i zákazníka a udržení jeho stálého zájmu o nabízené služby. 11. Zamstnanec D je povinen: dostavit se do služby odpoinutý, vas a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek; osvojit si znalosti SPPO, tarif, p edpis, vyhlášek v PTV (podmínky IDS pouze v rámci obvod, ve kterých vykonává pracovní innost), elektronických depeší a znalosti J tak, aby mohl cestujícího ádn odbavit a poskytnout mu spolehlivé informace; dodržovat p i styku s cestujícími slušné, zdvo ilé a korektní jednání, p i kontaktu s cestujícími (prodej jízdenek, poskytování informací, kontrola jízdních doklad atd.) zdvo ile pozdravit jako první, na pozdrav odpovdt; vy izovat žádosti cestujícího vst ícn, ochotn a se snahou o jeho maximální spokojenost; dodržovat p i plnní pracovních povinností, pokud je zamstnanec D ve styku s cestujícími, naprostý zákaz kou ení, konzumace jídla nebo nápoj, žvýkání a používání soukromých mobilních telefon. Toto platí po dobu celého výkonu služby vetn souvisejících inností, kdy lze p edpokládat kontakt s cestujícími; osvojit si základní zásady správné komunikace dle l Základní zásady p i komunikaci s cestujícím: hlas výrazn artikulovat a sílu hlasu p izpsobit prost edí, p ílišná hlasitost je agresivní; slova vyjad ovat se p esn a nepoužívat nesrozumitelná nebo nespisovná slova a zkratky, které nemohou být cestujícím vzhledem ke specifice železniního provozu známé nebo srozumitelné (nap. UNIPOK, POP atd.); gesta nepoužívat gesta p íliš rychlá, negativní nebo gesta vyjad ující nad azenost a pohrdání; navázání kontaktu hovor musí být vždy veden v p átelském duchu tak, aby se cestující nemohl cítit doten; p átelské chování (úsmv, slušnost, zájem o cestujícího). Zásady pro kontakt s nevidomými a zásady pro pomoc cestujícím na vozíku v prost edí železniní dopravy jsou zve ejnny v p íloze 7 k tomuto p edpisu. 13. D podávají cestujícím informace týkající se osobní dopravy a p epravy: a) ústní formou (hlášením rozhlasu, telefonickým hovorem, p ímým ústním rozhovorem), 14

15 b) písemnou formou (písemnou informací na vývskách, v J, dopisem, faxem, p edložením SPPO, tarifu TR 10 nebo p ílohy 1 k D KC 1 k nahlédnutí), c) elektronickou formou (informaním systémem jako Solari, Pragotron apod., internetem, em, WAP funkcí mobilních telefon, elektronickým jízdním ádem - IDOS). 14. Každý zamstnanec D je povinen podat cestujícímu požadovanou informaci, která se týká osobní p epravy nebo dalších služeb D, p ípadn mu doporuit, kde pot ebnou informaci získá, nemže-li ji sám poskytnout. 15. Zamstnancm D je zakázáno podávat cestujícím informace soukromého charakteru nebo informace poškozující zájmy a pozitivní prezentaci D. 16. Zamstnanci D zúastnní na p eprav cestujících musí mít p i výkonu služby k dispozici platný J, SPPO, tarif TR 10 a p ílohu 1 ke KC 1, které na požádání cestujícím zapjí k nahlédnutí. Dozorci nástupiš a informáto i musí mít p i výkonu služby u sebe minimáln platný J Neobsazeno. B. SLUŽEBNÍ VZTAHY MEZI ZAMSTNANCI D 20. ešení odborných dotaz a problematiky mezi zamstnanci ŽST s ídícími složkami vyšších stup se uskuteuje podle posloupnosti: zamstnanci v provozu, jejich nad ízení vedoucí v UŽST, SZS nebo KCODP, do jehož psobnosti UŽST spadá, p ípadn DVI (viz dále), OPT (ve vcech úetních) nebo D-T (ve vcech informaních systém), G D. Veškerá podání, která zamstnanci D postupují ídícím složkám, musí být vasná, výstižn formulována a musí obsahovat všechny údaje pot ebné k posouzení p ípadu. Zamstnanci D se mohou obracet se žádostmi o vysvtlení p edpisových ustanovení i na DVI, lekto i ve sporných p ípadech požádají o závazný výklad garanta p edpisu G D prost ednictvím SZS. 21. P i zahájení osobního jednání v prbhu kontrolní innosti se zamstnanec oprávnný ke kontrole musí prokázat prkazem kontrolor osobní p epravy nebo odznakem kontrolor nebo služebním prkazem, p ípadn zvláštním pov ením ke kontrole. Kontrolovaný zamstnanec je povinen p edstavit se jménem a p íjmením, pracovním za azením a u prvodích i názvem DSV. Tato ustanovení platí rovnž p im en pro služební styk zamstnanc ŽST s ídícími složkami podle posloupnosti uvedené v l Vrchní p ednosta UŽST zajistí v rámci osobní dopravy a p epravy: pravidelnou kontrolu plnní pracovních povinností, sledování a dsledné projednávání všech zjištných závad. Závady vzniklé nesprávným výkonem služby ve vlastní ŽST bezodkladn projedná s odpovídajícím postihem. P i vzniklé škod zajistí projednání a p edepsání náhrady škody p íslušnému zamstnanci podle Zákoníku práce a p edpisu Op 21 a sleduje úhradu škody. 15

16 Závady zavinné zamstnancem jiné výkonné jednotky oznámí vrchní p ednosta UŽST bez prtahu prost ednictvím SZS p ednostovi této jednotky k projednání. Vrchní p ednosta UŽST, jemuž byla závada ohlášena, podá o výsledku projednání a uinných opat eních zptn zprávu. Pokud závada nebyla projednána, opakují-li se nedostatky nadále nebo vy ízení nebylo uspokojivé, oznámí to vrchní p ednosta UŽST p íslušné SZS. Vyžádaná zpráva o projednání oznámené závady musí být vypracována a odeslána do 7 dn ode dne doruení (nestanoví-li oznamovatel jiný termín), doložena doklady a ov ena vrchním p ednostou UŽST. Spisy o závadách nebo stížnostech, projednávaných ve vlastní pravomoci, uloží vrchní p ednosta UŽST po dobu t í let ode dne jejich koneného vy ízení. Pokud se stížnost týkala porušení SPPO, TR 10, výnos IDS, služebních p edpis nebo opat ení a vyhlášek, mimo ádností v osobní doprav atd., zašle vrchní p ednosta UŽST kopii stížnosti, odeslané odpovdi a vyšet ovací materiály nad ízené SZS do 10 dn od jejího uzav ení. Spisový materiál o projednání závažnjších závad zašle pro úely školení prost ednictvím SZS editeli O16 G D. Odpovdnost zamstnanc D 23. Zamstnanci D odpovídají: za ádný a bezzávadný výkon své služby v rozsahu schválené pracovní nápln, za prokázanou škodu podle zákoníku práce, která D z jejich innosti vznikne, pokud ji zavinili. Za škodu, která vznikne cestujícím v dsledku jednání zamstnanc D p i výkonu jejich služby, odpovídají D jako organizace, avšak tím není nikterak dotena odpovdnost zamstnanc D podle p íslušných právních norem, zejména trestního zákona, zákoníku práce a obanského zákoníku. 24. Samostatn mohou vykonávat službu nebo dozor nad výkonem služby pouze ti zamstnanci D, kte í složili p edepsané zkoušky a byli pov eni výkonem funkce. Do služby mohou být za azeni také zamstnanci k výcviku nebo zácviku. Do výcviku se za azují zamstnanci, kte í nemají složenou odbornou zkoušku (ást odborné zkoušky) stanovenou výcvikovým a zkušebním ádem, která je opravuje k samostatnému výkonu služby na p íslušném pracovišti. P i výcviku vykonávají veškeré úkony vždy pod osobním dozorem a za plné odpovdnosti zamstnance, kterému byli do výcviku p idleni vedoucím zamstnancem pracovišt. Do zácviku se za azují zamstnanci, kte í mají složenou odbornou zkoušku (ást odborné zkoušky) stanovenou výcvikovým a zkušebním ádem, avšak samostatn smjí vykonávat službu na pracovišti, kde se zacviují, až po dob urené v ZDD. Zamstnanec v zácviku je odpovdný za úkony odpovídající jeho složené zkoušce. Zamstnanci bhem výcviku nebo zácviku (i když nosí stejnokroj nebo pracovní odv) jsou povinni být oznaeni ve služb na levém rukávu žlutou služební páskou. Za ádné oznaení zamstnance ve výcviku nebo zácviku spoluodpovídá zamstnanec D, kterému byl do výcviku nebo zácviku p idlen. Bez vdomí zamstnance D, kterému byl p idlen, nesmí zamstnanec D ve výcviku nebo zácviku vykonat svévoln žádný pracovní úkon. Pokud toto ustanovení poruší, je za provedené pracovní úkony pln odpovdný Neobsazeno. 16

17 C. ÚSTROJOVÁ KÁZE 30. Zamstnanci D zúastnní na p eprav jsou povinni: a. p i výkonu služby být vždy upraveni v istém, p edepsaném stejnokroji, je-li jim p idlen (ve smyslu p edpisu D Ok 3); b. ke stejnokroji nosit pouze obuv erné barvy, ponožky erné nebo tmav modré barvy, ženy punochové kalhoty tlové, erné nebo modré barvy, p ípadn rukavice erné barvy; c. ke stejnokrojovým kalhotám nebo stejnokrojové sukni používat: bundokošili modrou s krátkým rukávem a logem D (neplatí pro prvodí vlak vyšší kvality), košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, sponu na vázanku, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, sako, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem s logem D, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem vázanku, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem s logem D, sako, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, sako, kabát (bundu), košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, kabát (bundu), šle erné nebo modré barvy a to pouze pod sakem, bundokošilí, pulovrem bez rukávu nebo s dlouhým rukávem nebo pod kabátem (bundou). d. dodržovat zákaz kombinace stejnokroje s obanským odvem a kombinace letních a zimních stejnokrojových souástí; e. mít stejnokrojové sako ádn zapnuto (není dovoleno nosit rozhalenku). Letními kombinacemi výstrojních souástí se rozumí kombinace uvedené v odrážce první a druhé l. 30 c. p edpisu KC 1. Prvodí doprovázející vlaky vyšší kvality používají vázanku (ženy p ípadn šátek) odpovídající barvy dle druhu vlaku, který doprovázejí. 31. Stejnokrojovou epici D nemusí mít len vlakové ety na hlav p i pobytu uvnit vlakové soupravy. epici si mže uložit na vhodném míst nebo ji mít p i sob. P i úasti na dopravních úkonech, p i pobytu u vlaku p ed odjezdem vlaku a p i pobytu u vlaku v nácestné stanici v rámci plnní povinností stanovených tímto p edpisem ve vztahu k cestujícím musí mít len vlakové ety stejnokrojovou epici D vždy na hlav. Zamstnanc m D je zakázáno jakkoliv mnit úpravu a stih stejnokroje! 32. Všichni zamstnanci D zúastnní na osobní p eprav, kte í jsou ve styku s cestujícími, musí být oznaeni identifikaním štítkem ( pov ená osoba, výpraví, revizor). Identifikaní štítek obsahuje logo D, název spolenosti, evidenní íslo prkazu ve výkonné jednotce, fotografii (bez pokrývky hlavy, v civilním obleku nebo v uniform D) a domovskou stanici (výkonnou jednotku) zamstnance D vetn zkratky typu výkonné jednotky (nap. DKV, UŽST atd.). Identifikaní štítek je výmnný a zakládá se do plastového pouzdra s úchytem ( ). Zamstnanci D nosí identifikaní štítek p ipevnný na levé stran hrudi. V p ípad ztráty identifikaního štítku se do doby vystavení nového štítku zamstnanec D na žádost cestujícího prokáže služebním prkazem (u nhož zakryje rodné íslo). Nov vydaný identifikaní štítek má vždy nové evidenní íslo. 33. Neobsazeno. 17

18 D. OHROŽENÍ ZAMSTNANCE D 34. Dojde-li k ohrožení zamstnance D p i výkonu služby, je zamstnanec povinen ihned nahlásit tuto skutenost v dotené (nejbližší) ŽST a následn svému nad ízenému (vedení UŽST). Za ohrožení lze považovat zejména, když cestující slovním projevem, ale i nap íklad posunkem, zamstnanci D vyhrožuje, pop ípad ho fyzicky napadá nebo se k napadání zjevn chystá. Pokud se jedná o zamstnance D, který souasn zabezpeuje i provozování drážní dopravy, jedná se o naplnní pojmového znaku p estupku podle 23 odst. 1 písm. f) p estupkového zákona. 200/1990 Sb. v platném znní. Vrchní p ednosta UŽST, nebo jím pov ený zamstnanec, dále postupuje v souladu s opat ením k zajištní bezpenosti osob a sv eného majetku v podmínkách D vzájemné vztahy s Policií R (.j /2000-Ú 30 v platném znní). Vzory tiskopis - podnt k zahájení trestního stíhání neznámého pachatele - podnt k projednání p ípadu podle p estupkového zákona. 200/90 Sb. jsou k dispozici elektronicky na SZS. 18

19 Kapitola II Prostory D v železniních stanicích A. POBYT CESTUJÍCÍCH V PROSTORECH D 35. Rozsah poskytovaných služeb cestujícím je uveden v elektronické verzi TR 6 na intranetu D htpp://ciselniky.datis.cdrail.cz a v platném J. Místa poskytování jednotlivých služeb musí být oznaena p íslušnými piktogramy nebo nápisy v souladu s p ílohou. 5 ke KC 1. Prostory v obvodu D veejnosti nepístupné: 36. Ve ejnosti nep ístupné jsou všechny prostory vyjma prostor urených pro ve ejnost (viz dále), ve ejn p ístupných úelových komunikací v obvodu D a volné plochy vzdálené nejmén 2,5 m od osy krajní koleje (viz 4a zákona 266/94 Sb., o dráhách, v platném znní). Vstup nebo vjezd do ve ejnosti nep ístupných prostor je povolen pouze zamstnancm D (na základ služebního prkazu D), kte í v nm vykonávají službu nebo dozor, p ípadn osobám na základ zvláštního povolení. Povolení vydávají p íslušné výkonné jednotky, jim nad ízené složky D nebo orgány státní správy. Služební místnosti, které nejsou ureny pro styk s ve ejností, jsou vždy považovány za prostory ve ejnosti nep ístupné. 37. Na dodržování zákazu vstupu do ve ejnosti nep ístupných prostor dohlížejí všichni zamstnanci D. Osoby, které neoprávnn vstoupí do ve ejnosti nep ístupných prostor D, jsou povinny zaplatit p irážku dle SPPO. Vybrání p irážky zajistí pov ený zamstnanec D a vykáže je z tchto prostor. Prostory v obvodu D urené pro veejnost: 38. Prostory p ístupné bez omezení jsou p ístupové cesty, haly a vestibuly v prostorech p ed výdejnami jízdenek a odbavovacími terminály nebo D centra, zákaznická a informaní centra. Pobyt cestujících bez platných doklad je i v tchto prostorech možno usmrnit na dobu nezbytn nutnou (nap. do doby zakoupení dokladu nebo získání informace o spojení atd.), na což se upozorní vývskou. 39. Prostory p ístupné s omezením jsou prostory p ístupné pouze s platnými doklady dle SPPO, které opravují cestující nebo ve ejnost k pobytu v prostorech ŽST, ve kterých jsou poskytovány služby související s ve ejnou železniní dopravou (nap. ekárny) a k p ístupu a pobytu na nástupištích. Do prostor p ístupných pouze s platnými doklady dle SPPO mohou bez uvedených doklad vstoupit: a) osoby, které na základ smlouvy s D zajišují další služby; b) léka i a zdravotníci, kte í jsou p ivoláni k zákroku a osoby, které obstarávají p evoz (p enos) nemocných nebo ranných; c) orgány vojenské správy (vojenské kontroly), Vojenské policie, Policie R, mstské policie a orgány státní správy, státního zastupitelství nebo soudu, v rámci plnní svých povinností a zamstnanci smluvních bezpenostních služeb D v míst výkonu ostrahy; d) osoby, které by jinak nemohly vy ídit své pracovní nebo osobní záležitosti v organizacích, umístných ve vyhrazených prostorách ŽST; e) zamstnanci D a jejich rodinní p íslušníci, kte í bydlí v obvodu D; 19

20 f) cestující, kte í p icházejí k vlaku se specifickým zpsobem odbavování cestujících, nebo byla-li v obsazené ŽST u použitého vlaku uzav ena výdejna jízdenek; g) cestující, kterým byl mimo ádn povolen nástup do vlaku bez jízdních doklad. Podle místních pomr mže vrchní p ednosta UŽST dovolit p ístup do tchto prostor i jiným osobám. 40. Vrchní p ednosta UŽST zodpovídá za zve ejnní prostor urených pro ve ejnost na vývsce s oznaením T1 a oznaení prostor p ístupných jen na základ platných doklad dle SPPO. 41. Pov ení zamstnanci D jsou oprávnni vyzvat všechny osoby, které se pohybují v prostorách D p ístupných na základ platných doklad dle SPPO, k p edložení doklad opravujících je ke vstupu do tchto prostor. Osoby, které se neprokáží, jsou povinny zaplatit p irážku dle SPPO a okamžit tyto prostory opustit. V p ípad neuposlechnutí, požádá pov ený zamstnanec D o pomoc a zásah Policii R. 42. Podle místních podmínek a rozsahu osobní vlakové dopravy mohou být v uritém asovém období nkteré prostory ŽST pro ve ejnost zcela uzav eny. V p ípad, že v dob uzav ení odjíždí (p ijíždí) ze ŽST vlaky, musí k nim (od nich) být zajištn bezpený p íchod (odchod) a p ístupová cesta ádn vyznaena a osvtlena. Osoby, které se v uzavíraných prostorách zdržují a jsou držiteli platného dokladu dle SPPO opravujícího ke vstupu do vyhrazených prostor D, je musí opustit ješt p ed uzav ením. Neopustí-li tyto prostory po výzv ureného zamstnance D, tento vybere p irážku dle SPPO a cestujícího vykáže, p ípadn i za asistence Policie R (event. Mstské policie, bezpenostní agentury apod.). 43. Vrchní p ednosta UŽST zodpovídá za provádní úklidových prací ve všech prostorech v ŽST p ístupných ve ejnosti. V ŽST, které mají p idleny zametací a mycí stroje, pop. i další úklidovou techniku, musí být pro tyto mechanizmy k zajištní maximálního využívání jednotlivých stroj zpracovány samostatné technologické postupy práce a harmonogramy ištní zapracované do ZDD. 44. Vrchní p ednosta UŽST je odpovdný za správné a vasné osvtlování, vytápní a vtrání prostor urených pro ve ejnost Neobsazeno. 20

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C 2 O B S A H Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých znaek a zkratek... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

D TR 10 Zm na. 22 - ú innost od 09. 12. 2007

D TR 10 Zm na. 22 - ú innost od 09. 12. 2007 OBSAH Obsah... 3 Záznam o zm nách... 5 Seznam použitých zna ek a zkratek... 6 Vysv tlení pojm... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 9 Kapitola I - Ur ené podmínky... 9 Kapitola II - Druhy jízdného... 10

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím

Více

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011 Účinnost od: 11. 12. 2011

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011 Účinnost od: 11. 12. 2011 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 2 Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Přednášející: Ing. Tomáš Čech České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní možnosti cenotvorby v osobní dopravě Tarif zónový Malá srozumitelnost při

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

SM RNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH

SM RNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH SMRNICE. 1/2012 SPISOVÝ ÁD OBSAH 1 edmt úpravy...2 2 Vymezení pojm...2 3 íjem dokument...2 4 íjem a oznaování dokument v analogové podob...2 5 íjem a oznaování dokument v digitální podob...3 6 Evidence

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ 31 Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2015 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného Tarifní pásmo km

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Tarif Českých drah pro lanové dráhy České dráhy, a.s. ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 10 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 13. 10. 2014 pod č. j.: 58 308/2014 O 16 Účinnost od: 14. 12.

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více