eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C"

Transkript

1 eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C

2 2

3 OBSAH Záznam o zmnách...6 Rozsah znalostí...7 Seznam použitých znaek a zkratek...9 Vysvtlení pojm...12 ÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...13 ÁST DRUHÁ - POVINNOSTI ZAMSTNANC D ZÚASTNNÝCH NA PEPRAV...14 Kapitola I Zásady profesionálního a obchodního pístupu...14 A. POVINNOSTI ZAMSTNANC D VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKM...14 B. SLUŽEBNÍ VZTAHY MEZI ZAMSTNANCI D...15 C. ÚSTROJOVÁ KÁZE...17 D. OHROŽENÍ ZAMSTNANCE D...18 Kapitola II Prostory D v železniních stanicích...19 A. POBYT CESTUJÍCÍCH V PROSTORECH D...19 B. VÝDEJNY JÍZDENEK, MÍSTENEK, PRKAZ A OSTATNÍCH DOKLAD D...21 C. D CENTRA...22 D. ZÁKAZNICKÁ A INFORMANÍ CENTRA...22 E. EKÁRNY A KULTURNÍ STEDISKA...22 F. KOUENÍ...22 Kapitola III Stížnosti, oznámení, podnty...23 ÁST TETÍ - VNITROSTÁTNÍ PEPRAVA...24 Kapitola I Obecná ustanovení...24 A. JÍZDENKY...24 Psaná jízdenka ( )...24 Zjednodušená psaná jízdenka ( )...26 Blokové jízdenky ( )...27 Kilometrická banka D ( )...28 Elektronicky vydávané jízdenky...30 Hlášenka ( )...31 Polopropustný destruktivní hologram ( )...38 Hologram k prkazm na žákovské jízdné ( )...38 B. PRKAZY D NA ZVLÁŠTNÍ NEBO ZLEVNNÉ JÍZDNÉ...39 C. NEPLATNÉ A ODEBRANÉ DOKLADY...43 D. ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH...46 E. ODBAVENÍ NA ÚVR...50 P eprava na úvrovou p epravenku AR...50 P eprava na úvr Sdružení eská katolická charita...54 P eprava na úvr akciové spolenosti Lázn Františkovy Lázn...56 P eprava na úvr pro školy...57 P eprava na úvr SA...58 F. ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH NA TRAT A VLAKY PROVOZOVANÉ JINÝMI ŽELEZNINÍMI DOPRAVCI...60 G. PEHLED PRKAZ OPRAVUJÍCÍCH K BEZPLATNÉ PEPRAV VE VLACÍCH D...62 H. PEHLED OPRÁVNNÝCH OSOB A DOKLAD OPRÁVUJÍCÍCH POUŽÍT VLAKY VYŠŠÍ KVALITY BEZ PÍPLATKU...63 I. ZPOŽDNÝ ODJEZD, PÍJEZD, VYNECHÁNÍ VLAKU, ZTRÁTA PÍPOJE...64 J. POTVRZENÍ O NEVYUŽITÍ, UPLATNNÍ PRÁVA Z PEPRAVNÍ SMLOUVY

4 K. PROKAZOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ A VYLOUENÍ CESTUJÍCÍHO Z PEPRAVY...70 L. ZMNA AZENÍ VLAKU...72 M. NALEZENÉ VCI...73 N. SLUŽEBNÍ MOBILNÍ TELEFONY...77 O. PEPRAVA CESTUJÍCÍCH ODKÁZANÝCH PI POHYBU NA VOZÍK PRO INVALIDY...79 P. VYHRAZENÍ MÍST...81 Kapitola II innosti ve výdejn jízdenek...84 A. OBJEDNÁVKA A VYSTAVENÍ PÍPLATK A MÍSTENEK VE VÝDEJN JÍZDENEK BEZ ZAÍZENÍ UNIPOK...84 B. PEDBŽNÁ REZERVACE...84 C. OBJEDNÁVKA MÍST...85 D.OBJEDNÁVKA ZVLÁŠTNÍHO VOZU NEBO VLAKU...87 E. OBJEDNÁVKA MIMOÁDNÉHO ZASTAVENÍ VLAKU...88 F. STANINÍ DATOVÉ RAZÍTKO...89 Kapitola III innosti u vlaku a ve vlaku...90 A. POMCKY PRO VÝKON SLUŽBY...90 B. VLAKOVÁ DOKUMENTACE, ZÁZNAM VOZOVÝCH ZÁVAD, HLÁŠENKA, OZNÁMENÍ O ZÁVADÁCH...91 C. INNOSTI PRVODÍHO VE VÝCHOZÍ STANICI VLAKU...93 D. INNOSTI PRVODÍHO BHEM JÍZDY VLAKU, V NÁCESTNÉ STANICI A V CÍLOVÉ STANICI...95 E. KONTROLA A OZNAOVÁNÍ JÍZDNÍCH DOKLAD, PRKAZ, VYSTAVENÍ NÁHRADNÍ JÍZDENKY I. Kontrola II. Vystavení náhradní jízdenky prvodím III. Oznaování jízdních doklad F. MANIPULACE S PESN ÚTOVANÝMI TISKOPISY A ODVOD TRŽBY G. INNOST PRVODÍHO VE VOZECH ZVLÁŠTNÍ STAVBY I. Lžkové a lehátkové vozy II. Restauraní vozy H. KOMERNÍ A KONTROLNÍ INNOST CIZÍCH SUBJEKT Kapitola IV Zamstnanecké jízdní výhody Železniní prkazka Služební jízdenka Služební traová jízdenka Prkaz pro bezplatnou jízdu Neplatnost a zneužití jízdních výhod dle p edpisu Ok Prkazka FIP Mezinárodní kuponový sešitek pro zamstnance železnic Jednorázová volná jízdenka OSŽD Mezinárodní jízdní doklad Neplatnost a zneužití jízdních výhod dle p edpisu Ok Zamstnanecké jízdní výhody ZSSK a ŽSR uznávané na D Mezinárodní elektronická jízdenka pro zamstnance železnic Zamstnanecké jízdní výhody Vogtlandbahn uznávané na D

5 ÁST TVRTÁ - MEZINÁRODNÍ PEPRAVA A. JÍZDNÍ DOKLADY V MEZINÁRODNÍ PEPRAV B. VYBRANÁ PRAVIDLA PRO MEZINÁRODNÍ JÍZDNÍ DOKLADY C. KONTROLA A OZNAOVÁNÍ JÍZDNÍCH DOKLAD D. ZÁZNAMY NA JÍZDNÍCH DOKLADECH A POTVRZENÍ E. JÍZDNÍ DOKLADY PRO ZVLÁŠTNÍ NABÍDKY INTER RAIL EURO DOMINO WASTEELS 26 / BIJ PRAGUE EXCURSION PASS (EURAIDE) SÍOVÉ JÍZDENKY VYDÁVANÉ V ZÁMOÍ EURAILTICKET RAIL PLUS CITY STAR MNOHOSTRANNÁ DOHODA RIT F. VYPRAVENÍ VE VZÁJEMNÝCH PEPRAVÁCH G. MEZINÁRODNÍ SLUŽEBNÍ JÍZDENKY H. ZMNA PEPRAVNÍ CESTY I. ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH VE VLAKU Z POHRANINÍHO BODU J. DOPLATEK K JÍZDNÉMU PI POUŽITÍ 1. VOZOVÉ TÍDY K. PLATBA V CIZÍ MN L. CHARTA CESTUJÍCÍHO SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PEDPISY PÍLOHY : Píloha 1 Vzorník A. JÍZDNÍ DOKLADY A PRKAZY B. PEPRAVNÍ DOKLADY C. MANIPULANÍ A PRODEJNÉ TISKOPISY Píloha 2 P epravní a tarifní vstník Píloha 3 Policie eské republiky - Služba železniní policie Píloha 4 Mapy tratí MPS a tratí, na kterých platí víkendová nabídka D DB Píloha 5 Informaní servis pro cestující Píloha 6 Postup p i vzniku požáru, nehodové události nebo jiné mimo ádnosti v objektu železniního tunelu Píloha 7 Zásady pro kontakt s nevidomým a zásady pro pomoc cestujícím na vozíku v prost edí železniní dopravy 5

6 ZÁZNAM O ZMNÁCH Zmna P edpis íslo íslo jednací úinnost od opravil dne podpis / / / / / Držitel tohoto výtisku je odpovdný za vasné a správné provedení schválených zmn a provedení záznamu na této stránce. Upozornní: p íloha 1 ke KC 1 Vzorník má vlastní záznam o zmnách, proto zmny a doplky p ílohy 1 do tohoto záznamu o zmnách nezapisujte. 6

7 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizaní složka G OPT Olomouc DVI, RCV UŽST Funkce Zamstnanci na úseku osobní dopravy a p epravy Zamstnanci pov ení agendou osobní p epravy Lekto i, odborní lekto i, manažer Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-00: ostatní dílí innosti v os. peprav Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-01: manipulaní innosti Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-02: operátor pepravy Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-03: informátor pepravy cestujících Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-04: obsluha vlaku osobní dopravy Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-05: osobní pokladník vnitrost. peprava Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-06 ZSSK: osobní pokladník mezinárodní peprava ZSSK a O-06: osobní pokladník - mezinárodní peprava Úplná Znalost Dle rozhodnutí vedoucího organizaní jednotky úplná nebo informativní Úplná Rozsah znalostí stanoví vrchní p ednosta UŽST Úplná znalost: ást 2 kap. I, ást 3 kap. I oddíl O. Informativní znalost: ást 2 kap. II. P ílohy 1, 2, 3 a 5. Úplná znalost: ást 2 kap.i, kap. II oddíl A, ást 3 kap. IV. P ílohy 1, 2, 3, 5. Informativní znalost: ást 2 kap. II oddíly B-F, ást 3 kap. I oddíly I a O, ást 4., p íloha 4. Úplná znalost: ást 1, 2, 3 kap.i (mimo l ), kap. IV. P ílohy 1, 2, 3, 5. Informativní znalost: ást 3 kap. II, III, ást 4., p íloha 4. Úplná Úplná Úplná 7

8 DKV Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle p edpisu Ok 2. O-04a: obsluha vlaku osobní dopravy strojvedoucím s odbavením cestujících Úplná znalost: ást 1, 2 (mimo kap. II oddíly B, C, D a E), 3 kap. I A, B, C (l , 91, 92), D, E, F, G, H, I (l. 172, 173), J (l. 180, 181, 185), K, M (l ), N (l. 240, 241 a, 242, 244), kap. III A, B, C (mimo l. 335, 338, 339), D, E, F, kap. IV, ást 4., p ílohy 1, 3, 4 (v rámci MPS), 5 (pouze kapitoly VII, VIII a IX) a 6. Informativní znalost: ást 2 kap. III, ást 3 kap. I oddíl O, P, kap. II oddíl D, kap. III oddíl H, p ílohy 2, 4 (mimo MPS) a kapitola 5 (kapitoly I VI). Zamstnanec s odbornou zkouškou dle p edpisu Ok 2 O-04b: obsluha lanové dráhy Zamstnanec DKV pov ený agendou ve vztahu k osobní p eprav Úplná znalost: ást 1, 2 kap.i Informativní znalost: zbylé ásti p edpisu. Informativní Ostatní Odpovdní zamstnanci cizích právních subjekt na základ smlouvy o odbavování cestujících Prvodci voz zvláštní stavby Rozsah znalostí stanoví smlouva. Zamstnanci spoleností poskytujících služby ve vlacích Pov eným zamstnancm D, oprávnným ke kontrole jízdních doklad a k odbavení cestujících ve vlaku, musí být výtisk tohoto p edpisu zapjen do osobního užívání. Ostatním zamstnancm D s p edepsanou úplnou znalostí a zamstnancm D s p edepsanou informativní znalostí, musí být tento p edpis na pracovišti k dispozici. Odborná zpsobilost zamstnance k urené zkoušce je uvedena v p íslušné p íloze ZDD. 8

9 AR AVJ CK CPS CZK D D-T KCH R SA DB DKV DPH DSV DVI EC EDPS eshop EUR Ex FIP G GVD IC IDOS IDS ISIC J D KC 1 Zmna. 4 - Úinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAEK A ZKRATEK Armáda eské republiky Automat na výdej jízdenek (mobilní ve vlaku i stacionární v ŽST typ Mikroelektronika) Cestovní kancelá Cizí právní subjekt eská koruna eské dráhy, a.s. D-Telematika, a.s. Sdružení eská katolická charita eská republika eské aerolinie, a.s. Nmecká dráha Depo kolejových vozidel Da z p idané hodnoty Domovská stanice vlakových et Dopravní vzdlávací institut, a.s. EuroCity (vlak vyšší kvality) Elektronická depeše Internetový prodej jízdních doklad D na adrese Euro spolená mna zemí Evropské mnové unie Expres (vlak vyšší kvality) Sdružení pro mezinárodní jízdní výhody zamstnanc železnic Generální editelství eských drah Grafikon vlakové dopravy (období platného jízdního ádu) InterCity (vlak vyšší kvality) Informaní dopravní systém Integrovaný dopravní systém The International Student Identity Card (Mezinárodní studentská identifikaní karta) Platný jízdní ád (ve smyslu všech pomcek) KMB Kilometrická banka D (obchodní nabídka dle tarifu TR 10) KCODP Krajské centrum osobní dopravy a p epravy KOP Zamstnanec specializované kontroly v osobní doprav a p eprav MD R Ministerstvo dopravy eské republiky MF R Ministerstvo financí eské republiky MPS MTZ Malý pohraniní styk Materiáln technické zásobování 9

10 NAD NS OPT Os OSŽD ÖBB PAJ PKP POP PPS P PTV RIT RCP RCV RODV Náhradní autobusová doprava Nizozemské státní dráhy Odútovna p epravních tržeb Olomouc Osobní vlak Organizace pro spolupráci železnic Rakouské spolkové dráhy Prodejní automat jízdenek (stacionární v ŽST typ Merona, Klüssendorf) Polské státní dráhy P enosná osobní pokladna Pohraniní p echodová ŽST Vyhláška MDS.175/2000 Sb., o p epravním ádu pro ve ejnou železniní a silniní osobní, v platném znní dopravu (zkrácen p epravní ád ) P epravní a tarifní vstník Rail International Ticketing (jízdenka vydávaná v zahranií bez uvedené ceny) Regionální centrum provozu Regionální centrum vzdlávání Rozkaz o doprovodu vlak R, Sp Rychlíky, spšné vlaky Sb. SC SCPP SD SKK SMPS SZS TJ Sbírka zákon eské republiky SuperCity (vlak vyšší kvality) Služba cizinecké pohraniní policie Jiný (soukromý) železniní dopravce R Slovenská koruna Dohoda o mezinárodní p eprav cestujících Skupina zákaznického servisu Traová jízdenka UNIPOK Univerzální pokladna UMIKA Oddlení rezervací odboru osobní dopravy a p epravy G D UŽST VLR VÚP WAP ZDD ZC ZSSK ZTP ZTP/P Uzlová železniní stanice Vlakový revizor Vojenská úvrová p epravenka Wireless Aplication Protocol systém pro prohlížení internetových stránek na dispeji mobilního telefonu Základní dopravní dokumentace Zásobovací centrum Praha Železniná spolonos (železniní dopravce ve Slovenské republice) Prkaz pro osobu zvláš tžce postiženou na zdraví Prkaz pro osobu zvláš tžce postiženou na zdraví, jejíž zdravotní 10

11 ŽP ŽSR ŽST stav vyžaduje doprovod Železniní prkazka bezkontaktní ipová karta (ve smyslu Ok 9 a Ok 10) Železnice slovenské republiky (provozovatel dráhy ve Slovenské republice) Železniní stanice (ve smyslu tohoto p edpisu stanice i zastávka) 11

12 Doprava Dopravce Elektronická depeše Mezinárodní p eprava Neobsazená stanice Obsazená stanice Obsluha vlaku Osobní údaje Pokladník Prvodí P eprava P ípravná doba Stanice Vlakvedoucí Vnitrostátní p eprava Zamstnanecké jízdní výhody VYSVTLENÍ POJM p emisovací innost charakterizovaná pohybem dopravních prost edk po dopravní cest. fyzická nebo právnická osoba, která provádí p epravu osob a vcí pro cizí pot ebu. elektronická zpráva, která slouží výhradn pro ízení železniní dopravy a p epravy (mže být i pilná ). je p eprava cestujících a jejich zavazadel podle mezinárodních tarifních a p epravních podmínek ze ŽST D (pohraniního bodu) do ŽST cizích železniních správ nebo v opaném smru. je stanice, ve které není z ízena výdejna jízdních (p epravních) doklad nebo je u použitého vlaku uzav ena, p ípadn byl povolen nástup do vlaku bez jízdních (p epravních) doklad. je stanice, ve které je z ízena výdejna jízdních (p epravních) doklad, pokud není u použitého vlaku uzav ena nebo nebyl povolen nástup do vlaku bez jízdních (p epravních) doklad. je stanovené obsazení vlaku odborn zpsobilými osobami (vyjma lokomotivní ety); pro vedoucího obsluhy vlaku se v tomto p edpisu používá pojem vlakvedoucí. jméno, p íjmení, rodné íslo nebo datum narození, adresa; prokazují se osobním dokladem cestujícího vydaným orgánem státní správy (nap. obanský prkaz, cestovní pas, prkaz o povolení k pobytu pro cizince atd.), který je opat en fotografií. ve smyslu tohoto p edpisu se jedná o pov eného zamstnance D oprávnného k odbavení cestujících ve stanici. ve smyslu tohoto p edpisu se jedná o pov eného zamstnance D oprávnného ke kontrole jízdních doklad a k odbavení cestujících ve vlaku vetn vlakvedoucího a strojvedoucího s komerním odbavením cestujících. souhrn aktivit zahrnující vlastní dopravu a služby s tímto procesem související. asové vyjád ení p ípravné práce prvodích, které zahrnuje innosti p ed zapoetím a po ukonení pracovního úkolu a innosti na zaátku a p ed ukonením smny. železniní stanice otev ená pro osobní p epravu (ve smyslu tohoto p edpisu stanice i zastávka). vedoucí obsluhy vlaku (v p edpisu se uvádí pouze tehdy, pokud vykonává další specifické úkony odlišné od povinností prvodího). je p eprava cestujících a jejich zavazadel podle vnitrostátních tarifních a p epravních podmínek ze ŽST D do ŽST D po území R nebo p es ást území sousedního státu (peážní p eprava). jízdní a p epravní výhody poskytované ve smyslu p edpis Ok 9, Ok 10 a Ok

13 ÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. P edpis pro p epravu cestujících KC 1 je uren jen pro služební pot ebu a vyjma p ílohy 1 nesmí být dán k dispozici cestujícím, ani jeho ásti nesmí být ve ejn publikovány. Ve styku s cestující ve ejností nelze argumentovat ustanoveními tohoto p edpisu. 2. P edpis pro p epravu cestujících KC 1 je závazný pro všechny zamstnance D, kte í se zúastují na osobní doprav a p eprav. Porušení ustanovení p edpisu KC 1 bude posuzováno jako porušení pracovních povinností. 3. Osobní doprava a p eprava se ídí podle: a) Zákona íslo 266/94 Sb., o dráhách, v platném znní, b) Vyhlášky MDS. 175/2000 Sb., o p epravním ádu pro ve ejnou drážní a silniní dopravu (p epravní ád), v platném znní, c) SPPO, d) TR 6 (pouze elektronická verze, ást osobní p epravy s názvem Seznam stanic s rozsahem odbavení a poskytovanými službami v osobní p eprav), TR 10, TR 14, TR 16, TR 18 a Zvláštní ujednání k TCV a TR18, e) platného jízdního ádu, f) KC 1, g) Seznamu ŽST s asov omezeným výdejem jízdenek, h) CIV, i) zvláštních p ípojk TCV, j) PIA/PC, k) KC Zmny a doplky k tomuto p edpisu se vyhlašují v PTV (uspo ádání vyhlášek PTV viz píloha 2 ke KC 1) a elektronickými depešemi. S tmito vyhláškami, elektronickými depešemi a veškerými dalšími opat eními ve vztahu k osobní p eprav musí být prokazateln seznámeni (nap íklad zápisem v knize normálií) všichni zamstnanci D zúastnní na osobní p eprav. Doklad o seznámení musí být uložen minimáln po celou dobu platnosti vyhlášeného opat ení a musí obsahovat: datum zve ejnní, datum seznámení, data platnosti opat ení a jeho název, seznam zamstnanc, podpisy zamstnanc. 5. Tiskopisy, používané D p i p eprav cestujících, zavazadel a zásilek jsou uvedeny v jednotném íselníku materiálu - výrobky polygrafické Hm 4, který obsahuje seznam manipulaních, p esn útovaných a prodejných tiskopis. Vzory tiskopis používaných v osobní p eprav jsou zve ejnny v píloze 1 ke KC Pokud tento p edpis výslovn nestanoví konkrétní postup, postupují zamstnanci D p i ešení nastalé situace v duchu SPPO, tarifu TR 10 a p ípadn dalších p edpis nebo vyhlášených na ízení tak, aby nedošlo k jejich porušení nebo nedodržení a cestujícímu bylo v rámci možností vyhovno Neobsazeno 13

14 ÁST DRUHÁ POVINNOSTI ZAMSTNANC D ZÚASTNNÝCH NA PEPRAV Kapitola I Zásady profesionálního a obchodního pístupu A. POVINNOSTI ZAMSTNANC D VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKM 10. Základní p ístup k cestujícím a zákazníkm musí být veden obchodními zájmy D a loajalitou k firm na jedné stran, na stran druhé snahou o spokojenost cestujícího i zákazníka a udržení jeho stálého zájmu o nabízené služby. 11. Zamstnanec D je povinen: dostavit se do služby odpoinutý, vas a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek; osvojit si znalosti SPPO, tarif, p edpis, vyhlášek v PTV (podmínky IDS pouze v rámci obvod, ve kterých vykonává pracovní innost), elektronických depeší a znalosti J tak, aby mohl cestujícího ádn odbavit a poskytnout mu spolehlivé informace; dodržovat p i styku s cestujícími slušné, zdvo ilé a korektní jednání, p i kontaktu s cestujícími (prodej jízdenek, poskytování informací, kontrola jízdních doklad atd.) zdvo ile pozdravit jako první, na pozdrav odpovdt; vy izovat žádosti cestujícího vst ícn, ochotn a se snahou o jeho maximální spokojenost; dodržovat p i plnní pracovních povinností, pokud je zamstnanec D ve styku s cestujícími, naprostý zákaz kou ení, konzumace jídla nebo nápoj, žvýkání a používání soukromých mobilních telefon. Toto platí po dobu celého výkonu služby vetn souvisejících inností, kdy lze p edpokládat kontakt s cestujícími; osvojit si základní zásady správné komunikace dle l Základní zásady p i komunikaci s cestujícím: hlas výrazn artikulovat a sílu hlasu p izpsobit prost edí, p ílišná hlasitost je agresivní; slova vyjad ovat se p esn a nepoužívat nesrozumitelná nebo nespisovná slova a zkratky, které nemohou být cestujícím vzhledem ke specifice železniního provozu známé nebo srozumitelné (nap. UNIPOK, POP atd.); gesta nepoužívat gesta p íliš rychlá, negativní nebo gesta vyjad ující nad azenost a pohrdání; navázání kontaktu hovor musí být vždy veden v p átelském duchu tak, aby se cestující nemohl cítit doten; p átelské chování (úsmv, slušnost, zájem o cestujícího). Zásady pro kontakt s nevidomými a zásady pro pomoc cestujícím na vozíku v prost edí železniní dopravy jsou zve ejnny v p íloze 7 k tomuto p edpisu. 13. D podávají cestujícím informace týkající se osobní dopravy a p epravy: a) ústní formou (hlášením rozhlasu, telefonickým hovorem, p ímým ústním rozhovorem), 14

15 b) písemnou formou (písemnou informací na vývskách, v J, dopisem, faxem, p edložením SPPO, tarifu TR 10 nebo p ílohy 1 k D KC 1 k nahlédnutí), c) elektronickou formou (informaním systémem jako Solari, Pragotron apod., internetem, em, WAP funkcí mobilních telefon, elektronickým jízdním ádem - IDOS). 14. Každý zamstnanec D je povinen podat cestujícímu požadovanou informaci, která se týká osobní p epravy nebo dalších služeb D, p ípadn mu doporuit, kde pot ebnou informaci získá, nemže-li ji sám poskytnout. 15. Zamstnancm D je zakázáno podávat cestujícím informace soukromého charakteru nebo informace poškozující zájmy a pozitivní prezentaci D. 16. Zamstnanci D zúastnní na p eprav cestujících musí mít p i výkonu služby k dispozici platný J, SPPO, tarif TR 10 a p ílohu 1 ke KC 1, které na požádání cestujícím zapjí k nahlédnutí. Dozorci nástupiš a informáto i musí mít p i výkonu služby u sebe minimáln platný J Neobsazeno. B. SLUŽEBNÍ VZTAHY MEZI ZAMSTNANCI D 20. ešení odborných dotaz a problematiky mezi zamstnanci ŽST s ídícími složkami vyšších stup se uskuteuje podle posloupnosti: zamstnanci v provozu, jejich nad ízení vedoucí v UŽST, SZS nebo KCODP, do jehož psobnosti UŽST spadá, p ípadn DVI (viz dále), OPT (ve vcech úetních) nebo D-T (ve vcech informaních systém), G D. Veškerá podání, která zamstnanci D postupují ídícím složkám, musí být vasná, výstižn formulována a musí obsahovat všechny údaje pot ebné k posouzení p ípadu. Zamstnanci D se mohou obracet se žádostmi o vysvtlení p edpisových ustanovení i na DVI, lekto i ve sporných p ípadech požádají o závazný výklad garanta p edpisu G D prost ednictvím SZS. 21. P i zahájení osobního jednání v prbhu kontrolní innosti se zamstnanec oprávnný ke kontrole musí prokázat prkazem kontrolor osobní p epravy nebo odznakem kontrolor nebo služebním prkazem, p ípadn zvláštním pov ením ke kontrole. Kontrolovaný zamstnanec je povinen p edstavit se jménem a p íjmením, pracovním za azením a u prvodích i názvem DSV. Tato ustanovení platí rovnž p im en pro služební styk zamstnanc ŽST s ídícími složkami podle posloupnosti uvedené v l Vrchní p ednosta UŽST zajistí v rámci osobní dopravy a p epravy: pravidelnou kontrolu plnní pracovních povinností, sledování a dsledné projednávání všech zjištných závad. Závady vzniklé nesprávným výkonem služby ve vlastní ŽST bezodkladn projedná s odpovídajícím postihem. P i vzniklé škod zajistí projednání a p edepsání náhrady škody p íslušnému zamstnanci podle Zákoníku práce a p edpisu Op 21 a sleduje úhradu škody. 15

16 Závady zavinné zamstnancem jiné výkonné jednotky oznámí vrchní p ednosta UŽST bez prtahu prost ednictvím SZS p ednostovi této jednotky k projednání. Vrchní p ednosta UŽST, jemuž byla závada ohlášena, podá o výsledku projednání a uinných opat eních zptn zprávu. Pokud závada nebyla projednána, opakují-li se nedostatky nadále nebo vy ízení nebylo uspokojivé, oznámí to vrchní p ednosta UŽST p íslušné SZS. Vyžádaná zpráva o projednání oznámené závady musí být vypracována a odeslána do 7 dn ode dne doruení (nestanoví-li oznamovatel jiný termín), doložena doklady a ov ena vrchním p ednostou UŽST. Spisy o závadách nebo stížnostech, projednávaných ve vlastní pravomoci, uloží vrchní p ednosta UŽST po dobu t í let ode dne jejich koneného vy ízení. Pokud se stížnost týkala porušení SPPO, TR 10, výnos IDS, služebních p edpis nebo opat ení a vyhlášek, mimo ádností v osobní doprav atd., zašle vrchní p ednosta UŽST kopii stížnosti, odeslané odpovdi a vyšet ovací materiály nad ízené SZS do 10 dn od jejího uzav ení. Spisový materiál o projednání závažnjších závad zašle pro úely školení prost ednictvím SZS editeli O16 G D. Odpovdnost zamstnanc D 23. Zamstnanci D odpovídají: za ádný a bezzávadný výkon své služby v rozsahu schválené pracovní nápln, za prokázanou škodu podle zákoníku práce, která D z jejich innosti vznikne, pokud ji zavinili. Za škodu, která vznikne cestujícím v dsledku jednání zamstnanc D p i výkonu jejich služby, odpovídají D jako organizace, avšak tím není nikterak dotena odpovdnost zamstnanc D podle p íslušných právních norem, zejména trestního zákona, zákoníku práce a obanského zákoníku. 24. Samostatn mohou vykonávat službu nebo dozor nad výkonem služby pouze ti zamstnanci D, kte í složili p edepsané zkoušky a byli pov eni výkonem funkce. Do služby mohou být za azeni také zamstnanci k výcviku nebo zácviku. Do výcviku se za azují zamstnanci, kte í nemají složenou odbornou zkoušku (ást odborné zkoušky) stanovenou výcvikovým a zkušebním ádem, která je opravuje k samostatnému výkonu služby na p íslušném pracovišti. P i výcviku vykonávají veškeré úkony vždy pod osobním dozorem a za plné odpovdnosti zamstnance, kterému byli do výcviku p idleni vedoucím zamstnancem pracovišt. Do zácviku se za azují zamstnanci, kte í mají složenou odbornou zkoušku (ást odborné zkoušky) stanovenou výcvikovým a zkušebním ádem, avšak samostatn smjí vykonávat službu na pracovišti, kde se zacviují, až po dob urené v ZDD. Zamstnanec v zácviku je odpovdný za úkony odpovídající jeho složené zkoušce. Zamstnanci bhem výcviku nebo zácviku (i když nosí stejnokroj nebo pracovní odv) jsou povinni být oznaeni ve služb na levém rukávu žlutou služební páskou. Za ádné oznaení zamstnance ve výcviku nebo zácviku spoluodpovídá zamstnanec D, kterému byl do výcviku nebo zácviku p idlen. Bez vdomí zamstnance D, kterému byl p idlen, nesmí zamstnanec D ve výcviku nebo zácviku vykonat svévoln žádný pracovní úkon. Pokud toto ustanovení poruší, je za provedené pracovní úkony pln odpovdný Neobsazeno. 16

17 C. ÚSTROJOVÁ KÁZE 30. Zamstnanci D zúastnní na p eprav jsou povinni: a. p i výkonu služby být vždy upraveni v istém, p edepsaném stejnokroji, je-li jim p idlen (ve smyslu p edpisu D Ok 3); b. ke stejnokroji nosit pouze obuv erné barvy, ponožky erné nebo tmav modré barvy, ženy punochové kalhoty tlové, erné nebo modré barvy, p ípadn rukavice erné barvy; c. ke stejnokrojovým kalhotám nebo stejnokrojové sukni používat: bundokošili modrou s krátkým rukávem a logem D (neplatí pro prvodí vlak vyšší kvality), košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, sponu na vázanku, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, sako, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem s logem D, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem vázanku, pulovr bez rukávu nebo s dlouhým rukávem s logem D, sako, košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, sako, kabát (bundu), košili s krátkým nebo dlouhým rukávem, vázanku, kabát (bundu), šle erné nebo modré barvy a to pouze pod sakem, bundokošilí, pulovrem bez rukávu nebo s dlouhým rukávem nebo pod kabátem (bundou). d. dodržovat zákaz kombinace stejnokroje s obanským odvem a kombinace letních a zimních stejnokrojových souástí; e. mít stejnokrojové sako ádn zapnuto (není dovoleno nosit rozhalenku). Letními kombinacemi výstrojních souástí se rozumí kombinace uvedené v odrážce první a druhé l. 30 c. p edpisu KC 1. Prvodí doprovázející vlaky vyšší kvality používají vázanku (ženy p ípadn šátek) odpovídající barvy dle druhu vlaku, který doprovázejí. 31. Stejnokrojovou epici D nemusí mít len vlakové ety na hlav p i pobytu uvnit vlakové soupravy. epici si mže uložit na vhodném míst nebo ji mít p i sob. P i úasti na dopravních úkonech, p i pobytu u vlaku p ed odjezdem vlaku a p i pobytu u vlaku v nácestné stanici v rámci plnní povinností stanovených tímto p edpisem ve vztahu k cestujícím musí mít len vlakové ety stejnokrojovou epici D vždy na hlav. Zamstnanc m D je zakázáno jakkoliv mnit úpravu a stih stejnokroje! 32. Všichni zamstnanci D zúastnní na osobní p eprav, kte í jsou ve styku s cestujícími, musí být oznaeni identifikaním štítkem ( pov ená osoba, výpraví, revizor). Identifikaní štítek obsahuje logo D, název spolenosti, evidenní íslo prkazu ve výkonné jednotce, fotografii (bez pokrývky hlavy, v civilním obleku nebo v uniform D) a domovskou stanici (výkonnou jednotku) zamstnance D vetn zkratky typu výkonné jednotky (nap. DKV, UŽST atd.). Identifikaní štítek je výmnný a zakládá se do plastového pouzdra s úchytem ( ). Zamstnanci D nosí identifikaní štítek p ipevnný na levé stran hrudi. V p ípad ztráty identifikaního štítku se do doby vystavení nového štítku zamstnanec D na žádost cestujícího prokáže služebním prkazem (u nhož zakryje rodné íslo). Nov vydaný identifikaní štítek má vždy nové evidenní íslo. 33. Neobsazeno. 17

18 D. OHROŽENÍ ZAMSTNANCE D 34. Dojde-li k ohrožení zamstnance D p i výkonu služby, je zamstnanec povinen ihned nahlásit tuto skutenost v dotené (nejbližší) ŽST a následn svému nad ízenému (vedení UŽST). Za ohrožení lze považovat zejména, když cestující slovním projevem, ale i nap íklad posunkem, zamstnanci D vyhrožuje, pop ípad ho fyzicky napadá nebo se k napadání zjevn chystá. Pokud se jedná o zamstnance D, který souasn zabezpeuje i provozování drážní dopravy, jedná se o naplnní pojmového znaku p estupku podle 23 odst. 1 písm. f) p estupkového zákona. 200/1990 Sb. v platném znní. Vrchní p ednosta UŽST, nebo jím pov ený zamstnanec, dále postupuje v souladu s opat ením k zajištní bezpenosti osob a sv eného majetku v podmínkách D vzájemné vztahy s Policií R (.j /2000-Ú 30 v platném znní). Vzory tiskopis - podnt k zahájení trestního stíhání neznámého pachatele - podnt k projednání p ípadu podle p estupkového zákona. 200/90 Sb. jsou k dispozici elektronicky na SZS. 18

19 Kapitola II Prostory D v železniních stanicích A. POBYT CESTUJÍCÍCH V PROSTORECH D 35. Rozsah poskytovaných služeb cestujícím je uveden v elektronické verzi TR 6 na intranetu D htpp://ciselniky.datis.cdrail.cz a v platném J. Místa poskytování jednotlivých služeb musí být oznaena p íslušnými piktogramy nebo nápisy v souladu s p ílohou. 5 ke KC 1. Prostory v obvodu D veejnosti nepístupné: 36. Ve ejnosti nep ístupné jsou všechny prostory vyjma prostor urených pro ve ejnost (viz dále), ve ejn p ístupných úelových komunikací v obvodu D a volné plochy vzdálené nejmén 2,5 m od osy krajní koleje (viz 4a zákona 266/94 Sb., o dráhách, v platném znní). Vstup nebo vjezd do ve ejnosti nep ístupných prostor je povolen pouze zamstnancm D (na základ služebního prkazu D), kte í v nm vykonávají službu nebo dozor, p ípadn osobám na základ zvláštního povolení. Povolení vydávají p íslušné výkonné jednotky, jim nad ízené složky D nebo orgány státní správy. Služební místnosti, které nejsou ureny pro styk s ve ejností, jsou vždy považovány za prostory ve ejnosti nep ístupné. 37. Na dodržování zákazu vstupu do ve ejnosti nep ístupných prostor dohlížejí všichni zamstnanci D. Osoby, které neoprávnn vstoupí do ve ejnosti nep ístupných prostor D, jsou povinny zaplatit p irážku dle SPPO. Vybrání p irážky zajistí pov ený zamstnanec D a vykáže je z tchto prostor. Prostory v obvodu D urené pro veejnost: 38. Prostory p ístupné bez omezení jsou p ístupové cesty, haly a vestibuly v prostorech p ed výdejnami jízdenek a odbavovacími terminály nebo D centra, zákaznická a informaní centra. Pobyt cestujících bez platných doklad je i v tchto prostorech možno usmrnit na dobu nezbytn nutnou (nap. do doby zakoupení dokladu nebo získání informace o spojení atd.), na což se upozorní vývskou. 39. Prostory p ístupné s omezením jsou prostory p ístupné pouze s platnými doklady dle SPPO, které opravují cestující nebo ve ejnost k pobytu v prostorech ŽST, ve kterých jsou poskytovány služby související s ve ejnou železniní dopravou (nap. ekárny) a k p ístupu a pobytu na nástupištích. Do prostor p ístupných pouze s platnými doklady dle SPPO mohou bez uvedených doklad vstoupit: a) osoby, které na základ smlouvy s D zajišují další služby; b) léka i a zdravotníci, kte í jsou p ivoláni k zákroku a osoby, které obstarávají p evoz (p enos) nemocných nebo ranných; c) orgány vojenské správy (vojenské kontroly), Vojenské policie, Policie R, mstské policie a orgány státní správy, státního zastupitelství nebo soudu, v rámci plnní svých povinností a zamstnanci smluvních bezpenostních služeb D v míst výkonu ostrahy; d) osoby, které by jinak nemohly vy ídit své pracovní nebo osobní záležitosti v organizacích, umístných ve vyhrazených prostorách ŽST; e) zamstnanci D a jejich rodinní p íslušníci, kte í bydlí v obvodu D; 19

20 f) cestující, kte í p icházejí k vlaku se specifickým zpsobem odbavování cestujících, nebo byla-li v obsazené ŽST u použitého vlaku uzav ena výdejna jízdenek; g) cestující, kterým byl mimo ádn povolen nástup do vlaku bez jízdních doklad. Podle místních pomr mže vrchní p ednosta UŽST dovolit p ístup do tchto prostor i jiným osobám. 40. Vrchní p ednosta UŽST zodpovídá za zve ejnní prostor urených pro ve ejnost na vývsce s oznaením T1 a oznaení prostor p ístupných jen na základ platných doklad dle SPPO. 41. Pov ení zamstnanci D jsou oprávnni vyzvat všechny osoby, které se pohybují v prostorách D p ístupných na základ platných doklad dle SPPO, k p edložení doklad opravujících je ke vstupu do tchto prostor. Osoby, které se neprokáží, jsou povinny zaplatit p irážku dle SPPO a okamžit tyto prostory opustit. V p ípad neuposlechnutí, požádá pov ený zamstnanec D o pomoc a zásah Policii R. 42. Podle místních podmínek a rozsahu osobní vlakové dopravy mohou být v uritém asovém období nkteré prostory ŽST pro ve ejnost zcela uzav eny. V p ípad, že v dob uzav ení odjíždí (p ijíždí) ze ŽST vlaky, musí k nim (od nich) být zajištn bezpený p íchod (odchod) a p ístupová cesta ádn vyznaena a osvtlena. Osoby, které se v uzavíraných prostorách zdržují a jsou držiteli platného dokladu dle SPPO opravujícího ke vstupu do vyhrazených prostor D, je musí opustit ješt p ed uzav ením. Neopustí-li tyto prostory po výzv ureného zamstnance D, tento vybere p irážku dle SPPO a cestujícího vykáže, p ípadn i za asistence Policie R (event. Mstské policie, bezpenostní agentury apod.). 43. Vrchní p ednosta UŽST zodpovídá za provádní úklidových prací ve všech prostorech v ŽST p ístupných ve ejnosti. V ŽST, které mají p idleny zametací a mycí stroje, pop. i další úklidovou techniku, musí být pro tyto mechanizmy k zajištní maximálního využívání jednotlivých stroj zpracovány samostatné technologické postupy práce a harmonogramy ištní zapracované do ZDD. 44. Vrchní p ednosta UŽST je odpovdný za správné a vasné osvtlování, vytápní a vtrání prostor urených pro ve ejnost Neobsazeno. 20

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Průzkum skladby jízdních dokladů v dálkové dopravě 2011 CZECH Consult, s.r.o.

Průzkum skladby jízdních dokladů v dálkové dopravě 2011 CZECH Consult, s.r.o. Průzkum skladby jízdních dokladů v dálkové dopravě 2011 CZECH Consult, s.r.o. Sčítací formulář slevy dle cenového výměru dle nabídek ČD Den průzkumu: středa 2.11.2011 Provozní poznámky (zpoždění atp.):

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE Vzory jízdních dokladů ČD platných na autobusové lince AE Stav k 15. 6. 2014 POSTUP PŘI KONTROLE JÍZDNÍCH DOKLADŮ 3 1. JÍZDENKY VYSTAVENÉ NA STANDARDNÍCH TISKOPISECH 3 1.1 Jednosměrná jízdenka pro všechny

Více

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C 2 O B S A H Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých znaek a zkratek... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2014, ročník LXX 22. ledna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Typy jízdních dokladů ve vlakové dopravě 2012 CZECH Consult, s.r.o.

Typy jízdních dokladů ve vlakové dopravě 2012 CZECH Consult, s.r.o. Typy jízdních dokladů ve vlakové dopravě 2012 CZECH Consult, s.r.o. Tiskopisy ČD pro výdej jízdenek jízdenka vydaná z UNIPOKu jízdenka vydaná z POPu jízdenka z eshopu jízdenka vydaná z UNIPAJ Základní

Více

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 14/2015 24. července 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2

Více

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu

Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna číslo 9 Úroveň přístupu A Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing.

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje SPP-IDOK Smluvní přepravní podmínky Integrované dopravy Karlovarského kraje Účinnost od 1.7.2004 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČR IDS KPT PTV PŘ Sb.

Více

České dráhy, a.s. ČD KC 1. Předpis. pro činnosti ve vlacích ve vztahu k osobní dopravě a přepravě. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD KC 1. Předpis. pro činnosti ve vlacích ve vztahu k osobní dopravě a přepravě. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD KC 1 Předpis pro činnosti ve vlacích ve vztahu k osobní dopravě a přepravě Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD KC 1 Předpis pro činnosti ve vlacích ve vztahu k osobní dopravě a

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

edpis pro osobní p epravu

edpis pro osobní p epravu D KC 1 edpis pro osobní p epravu eprava cestujících a související innosti v železni ních stanicích a ve vlacích Úrove p ístupu B2,C D KC 1 edpis pro osobní p epravu eprava cestujících a související innosti

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje České dráhy, a.s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Schváleno rozhodnutím ředitele Krajského centra osobní dopravy Brno dne 16. dubna 2014

Více

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ Příloha č. 5 k výměru MF č. 01/2013 URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ I. Obecné podmínky 1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) ve

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 8/2015 4. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Číslo 12/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 27. června 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 12/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 27. června 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 12/2014, ročník LXX 27. června 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 15 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 29. 05. 2015 pod č.j.: 56 791/2015

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Příloha I Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě lze uplatnit: z důvodu na straně železnice, z důvodu na straně cestujícího. Právo z přepravní

Více

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. Za zlevněné

Více

D TR 10 Zm na. 22 - ú innost od 09. 12. 2007

D TR 10 Zm na. 22 - ú innost od 09. 12. 2007 OBSAH Obsah... 3 Záznam o zm nách... 5 Seznam použitých zna ek a zkratek... 6 Vysv tlení pojm... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 9 Kapitola I - Ur ené podmínky... 9 Kapitola II - Druhy jízdného... 10

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 10 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 5. 11. 2013 pod č.j.: 58 778/2013

Více

Úschovny a ukládací skříňky

Úschovny a ukládací skříňky České dráhy, a.s. ČD K 16 Úschovny a ukládací skříňky Modře jsou zapracovány vyhlášené rukopisné opravy dle: EDPS 557 z 8.12.06 EDPS 447 z 5.12.2007 EDPS 3561 z 28.2.2008 EDPS 1309 z 10.12.2008 (pro informaci

Více

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě TARIF společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě platný od 21.3.2016 ROZSAH PLATNOSTI Společnost ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

Příloha č. 5. Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje

Příloha č. 5. Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje Příloha č. 5 Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje platný od. 2016 1 OBSAH: 1. Preambule... 4 2. Úvodní ustanovení... 4 3. Základní pojmy... 4 4. Druhy jízdného... 6 5. Tarifní pravidla...

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2012 (aktualizace od 1. 6. 2013) Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Dodatek č. 3 s platností od 2. 1. 2011 k SPP PID vydaným k 14. 12. 2008 1/5 1. V čl. 3.1 se ruší text odst. 1 a nahrazuje

Více

CENÍK OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4

CENÍK OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 Stránka 1 z 18 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II Druhy jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ

Více

ČSAD Vsetín, akciová společnost

ČSAD Vsetín, akciová společnost ČSAD Vsetín, akciová společnost Přepravní a tarifní podmínky v provozu městské hromadné dopravy ve Vsetíně provozované ČSAD Vsetín a.s. Schváleny Zastupitelstvem města Vsetína dne 14. 6.2011 s platností

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD - SLUŽBA TELETIKET (Stav k 4.3.

TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD - SLUŽBA TELETIKET (Stav k 4.3. TELETIKET Pravidla a podmínky telefonického prodeje dokladů etiket prostřednictvím Kontaktního centra ČD - SLUŽBA TELETIKET (Stav k 4.3. 2014) Prodej jízdních dokladů, místenek, lůžek a lehátek prostřednictvím

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE Podmínky pro vydávání a používání Plzeské karty v mobilním telefonu s technologií NFC / Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronického penžního prostedku Plzeská karta v mobilním telefonu s technologií

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje Dodatek č. 1 (úplné znění) Platnost od 1. dubna 2016 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní pojmy 4 III. Platnost a pravidla příslušných

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21 Oznámení o zahájení zadávacího ízení ve ejná zakázka malého rozsahu (otev ené ízení) Název zakázky edm t zakázky Dodávka osobního automobilu Dodávka osobního automobilu dle Zadávací dokumentace Datum vyhlášení

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Školení revizních technik elektrických za ízení E2A

Školení revizních technik elektrických za ízení E2A Agentura WEC Ing. Radim Jane ek, Ploukonice 46, 511 01 Turnov Akreditované vzd lávací za ízení Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R pro kvalifikaci elektro vyhláška 50/78 Sb. Vás zve na kurz

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 15 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OHLÁŠENÍ ODSTRAN NÍ podle ustanovení 128 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3.

Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 3. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 27-28/2013, ročník LXIX. 3. července 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Sm rnice pro ú etn pokladní innost v osobní p eprav

Sm rnice pro ú etn pokladní innost v osobní p eprav Sm rnice pro ú etn pokladní innost v osobní p eprav.j. 265/2013-O1 ze dne 12.12.2013 innost od 1.1.2014 Obsah 1. Základní pojmy a zkratky... 5 2. Spole ná ustanovení obecné zásady... 7 3. Evidence p esn

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

České dráhy. PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s.

České dráhy. PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. České dráhy ČD Ok 3 PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 10.01.2008 č.j.: 61 746/2007-O8 Účinnost od 01.01.2008 Strana 2 (celkem

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

České dráhy, a.s. ČD KC 2. Předpis. pro činnosti v železničních stanicích ve vztahu k osobní dopravě a přepravě. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD KC 2. Předpis. pro činnosti v železničních stanicích ve vztahu k osobní dopravě a přepravě. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD KC 2 Předpis pro činnosti v železničních stanicích ve vztahu k osobní dopravě a přepravě Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD KC 2 Předpis pro činnosti v železničních stanicích

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty Jihočeský svaz karate Ekonomická směrnice č.1/2013 I. Účel směrnice II. Identifikační údaje subjektu Jihočeský svaz karate III. Rámcové zásady účetní spolupráce mezi JčSKe a JčKS ČSTV IV. Zásady bezhotovostního

Více