V Praze dne OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY"

Transkript

1 V Praze dne OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 10398, svolává řádnou valnou hromadu která se bude konat od 13:00 v sídle společnosti na adrese Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ Program řádné valné hromady: 1. Zahájení řádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti; 2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů); 3. Projednání zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na úhradu ztráty za rok 2013; 4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013; 5. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2013, o návrhu na vypořádání ztráty za rok 2013; 6. Projednání a schválení snížení základního kapitálu za účelem úhrady celkové ztráty společnosti; 7. Změna stanov; 8. Odvolání členů představenstva; 9. Volba členů představenstva; 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva; 11. Projednání rezignace člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Chlupa; 12. Odvolání členů dozorčí rady; 13. Volba členů dozorčí rady společnosti; 14. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady; 15. Projednání doporučení schválených na valné hromadě konané dne ; 16. Projednání a schválení podnikatelského plánu činnosti společnosti na rok 2014; 17. Závěr řádné valné hromady. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za

2 neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, tj. je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů společnosti. Dnem rozhodným pro účast akcionáře na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od hod. V souladu s 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně: Bod č. 2 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů) Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: - předseda valné hromady: Mgr. Pavla Brennan Kahounová, advokát advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková, se sídlem Ostrovní 30/126, Praha 1, ev. č. ČAK zapisovatel: Mgr. Radomil Kožuský, MBA, advokát, ev. č. ČAK ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Rejzl; předseda představenstva a Ing. Václav Studený; předseda dozorčí rady

3 - sčitatelé: JUDr. Štefan Malatín a Ing. Tomáš Vacek Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Bod č. 3 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada projednala zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zprávu, řádnou účetní závěrku za rok 2013, návrh na úhradu ztráty za rok 2013 a vzala ji na vědomí. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s 435 odst. 4 ZOK. (Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zpráva, řádná účetní závěrka za rok 2013 tvoří přílohu č. 1 této pozvánky). Bod č. 4 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 a návrh na úhradu ztráty za rok 2013 a vzala ji na vědomí. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s 447 odst. 3 ZOK. Bod č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady

4 Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2013, o návrhu na vypořádání ztráty za rok 2013 Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2013, ve výši ,30 Kč, takto: Převod ztráty za období 2013 na účet neuhrazené ztráty minulých let: Celková ztráta na účtu neuhrazené ztráty minulých let: ,30 Kč ,66 Kč Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu ztráty za období 2013 na účet neuhrazené ztráty minulých let. Celková ztráta na účtu neuhrazené ztráty minulých let bude vypořádána prostřednictvím snížení základního kapitálu, tak jak je uvedeno v návrhu usnesení bodu 6 této pozvánky. Bod č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu a za účelem úhrady ztráty snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to tak, že nová jmenovitá hodnota 1 ks akcie bude nově ve výši ,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu celkové ztráty společnosti. Lhůta pro předložení akcií k výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisem členů představenstva je 45 dnů ode dne nabytí právní moci zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení řešení ztráty prostřednictvím snížení jmenovité hodnoty akcií v souladu s čl. VII bod. 5 stanov a v souladu s 544 odst. 1 písm. a)

5 ZOK, když fakticky jiné možnosti úhrady ztráty nejsou realizovatelné s ohledem na stav rezerv a rezervního fondu. Bod č. 7 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady Změna stanov Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na změnu stanov tak, že nově budou stanovy znít takto: (text návrhu změny stanov společnosti tvoří přílohu č. 2 této pozvánky) Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí navrženého znění stanov, tak jak jsou předloženy. Návrh stanov společnosti se podřizuje nové právní úpravě, účinné po rekodifikaci soukromého práva, k jejíž účinnosti došlo od 1. ledna Nejzásadnějším z nových zákonů je pro problematiku stanov akciové společnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jehož úpravu návrh stanov reflektuje. Některé ze změn stanov si vyžádala též nová právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se zejména o změnu koncepce způsobu jednání za právnickou osobu. Stanovy společnosti jsou jako celek přizpůsobeny zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, čímž do budoucna nevzniká problematika jejich výkladu s ohledem na dnes již neúčinný zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Bod č. 8 pořadu jednání řádné valné hromady Odvolání členů představenstva Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. považuje návrh na odvolání členů představenstva za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. V důsledku této skutečnosti nemá představenstvo proti navrhovanému bodu námitky. Bod č. 9 pořadu jednání řádné valné hromady Volba členů představenstva Zdůvodnění:

6 Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. považuje návrh na volbu členů představenstva za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. V důsledku této skutečnosti nemá představenstvo proti navrhovanému bodu námitky, obzvláště v situaci, kdy je v předchozím bodu programu jednání řádné valné hromady navrženo odvolání členů představenstva. Bod č. 10 pořadu jednání řádné valné hromady Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva tohoto znění: (text návrhu smluv o výkonu funkce členů představenstva tvoří přílohu č. 3 pozvánky) Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. zařadilo tento bod na program jednání valné hromady z důvodu předcházejících bodů 7 a 8, a rovněž s ohledem na 777 odst. 5 ZOK, který uvádí, že ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se přizpůsobí ZOK do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný. Bod č. 11 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání rezignace člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Chlupa Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada dnešního dne projednává rezignaci člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Chlupa s tím, že jeho funkce končí dnešního dne. Zdůvodnění: Představenstvo obdrželo písemně rezignaci člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Chlupa v souladu s 59 odst. 5 ZOK. V důsledku této skutečnosti valná hromada rozhodne o tom, že projednáním rezignace výkon funkce člena dozorčí rady končí. Bod č. 12 pořadu jednání řádné valné hromady Odvolání členů dozorčí rady

7 Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. považuje návrh na odvolání členů dozorčí rady za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. V důsledku této skutečnosti nemá představenstvo proti navrhovanému bodu námitky. Bod č. 13 pořadu jednání řádné valné hromady Volba členů dozorčí rady Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. považuje návrh na volbu členů dozorčí rady za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. V důsledku této skutečnosti nemá představenstvo proti navrhovanému bodu námitky, obzvláště v situaci, kdy je v předchozím bodu programu jednání řádné valné hromady navrženo odvolání členů dozorčí rady. Bod č. 14 pořadu jednání řádné valné hromady Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady tohoto znění: (text návrhu smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady tvoří přílohu č. 4 pozvánky) Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. zařadilo tento bod na program jednání valné hromady z důvodu předcházejících bodů 7 a 8, a rovněž s ohledem na 777 odst. 5 ZOK, který uvádí, že ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se přizpůsobí ZOK do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný. Bod č. 15 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání doporučení schválených na valné hromadě konané dne Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. zařazuje tento bod na program řádné valné hromady z důvodu, aby akcionáři mohli projednat a zároveň ověřit, zda, popř. v jakém

8 rozsahu byla doporučení přijatá na valné hromadě konané dne realizována, či realizována nebyla. Bod č. 16 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání a schválení podnikatelského plánu činnosti společnosti na rok 2014 Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. zařazuje tento bod na program řádné valné hromady již tradičně, a to z důvodu, aby akcionáři mohli projednat a zároveň schválit plán činnosti společnosti na rok předseda představenstva XT-Card a.s. Ing. Martin Rejzl člen představenstva XT-Card a.s. Ing. Tomáš Vacek Příloha: zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zpráva, řádná účetní závěrka za rok 2013 návrh stanov návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 XT-Card a.s.

10 1. Profil společnosti Společnost XT-Card a.s. je předním českým dodavatelem systémů bezkontaktních čipových technologií. XT-Card a.s. staví řešení na multiaplikačních systémech, které využívají bezkontaktních čipových karet pro platební, dopravní, identifikační a další aplikace. Společnost působí rovněž významně na trhu informačních technologií v oblasti dopravy a dopravní telematiky. Činnost společnosti je zaměřena zejména na využití bezkontaktních čipových karet pro dopravní a platební aplikace. Jádro pracovního týmu společnosti XT-Card a.s. je tvořeno odborníky na problematiku čipových karet s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Tito pracovníci se podíleli na realizaci řady kartových projektů z oblasti městských, dopravních a bankovních karet. Společnost XT-Card je proto připravena nabídnout kvalifikovaný návrh řešení komplexního kartového systému. Široké spektrum funkcí a služeb tak z čipových technologií činí atraktivní nástroje nejen na celostátních, krajských, regionálních, městských či podnikových úrovních, ale i v rámci dopravních služeb, firem a institucí. Pro realizované projekty XT-Card a.s. vytvořil několik fungujících a prověřených aplikací, které je možno dále rozšířit a upravit podle individuálních potřeb klientů. Další aplikace jsou ve vývoji. Rok 2013 byl pro společnost XT-Card a.s. ve znamení dalšího pokračování v realizaci vlastních aplikací a systémů v dopravní sféře, systémů clearingu transakcí na krajské úrovni a údržbě řešení z oblasti využití čipových karet z oblasti nedopravní sféry. Realizovaná řešení otevírají nové možnosti v segmentu trhu platebních aplikací využívajících proprietárních řešení uzavřených platebních systémů, avšak s důrazem na zachování multiaplikačních řešení s možností integrace do vyšších nadřazených systémů využívajících shodnou platformu bezkontaktní čipové karty. Společnost má nadále zájem uplatnit svá řešení jak na poli dopravních aplikací, tak na poli nedopravních aplikací, s tím že zastoupení segmentu nedopravních aplikací bude zastávat na výsledné produkci společnosti stále významnější podíl, avšak oblast dopravních aplikací bude pro společnost i nadále klíčovou komponentou portfolia produktů. Ambice společnosti jsou jednoznačně spojené s našimi stálými a perspektivními novými zákazníky a takovými řešeními a službami, které budou znamenat vysokou hodnotu a přínos. V těchto souvislostech také uzavíráme strategická partnerství s profesionály v daném oboru, abychom mohli nabídnout komplexní služby a řešení. Spokojenost našich zákazníků bude i do budoucna měřítkem úspěšnosti naší práce. Společnost XT-Card a.s. je řádným členem Sdružení pro dopravní telematiku. XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 2/13

11 2. Členové statutárních orgánů společnosti Valná hromada akcionářů - je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech podstatných věcech v souladu s ustanovením obchodního zákoníku a Stanovami společnosti. Schází se minimálně 1 x za kalendářní rok. Představenstvo společnosti - je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo má celkem tři členy. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. Dozorčí rada - je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti. Dozorčí rada má tři členy. Představenstvo společnosti k : Ing. Martin Rejzl, předseda představenstva Ing. Tomáš Vacek, místopředseda představenstva Bc. Václav Nebeský, člen představenstva Dozorčí rada společnosti k : Ing. Václav Studený, předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Chlup, místopředseda dozorčí rady Petr Borecký, člen dozorčí rady Žádný z výše uvedených členů představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti nebyl trestán pro trestný čin majetkové ani jiné povahy. 3. Předmět podnikání společnosti - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Pronájem a půjčování věcí movitých - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 3/13

12 4. Cíle společnosti Mezi základní cíle a projekty společnosti XT-Card a.s. patří: a) Projekt dopravně odbavovacího systému pro společnost OREDO s.r.o. Cílem společnosti je v této oblasti dokončit realizaci dopravně odbavovacího systému pro Královehradecký a Pardubický kraj, na základě úspěšného výběrového řízení, to spolu se společností ČD- Telamatika a.s. V roce 2013 byl ve znamení činností směřujících k dokončení projektu, které je očekáváno v období Jedná se historicky o nejrozsáhlejší zakázku, kterou společnost realizovala to jak v oblasti dodávky SW, tak HW, vč. HW pro obchodní místa a centrální systémy. Cílem společnosti je v následujícím období realizovat podporu dodaného řešení a v oblasti tzv. krajských dopravněodbavovacích systémů je ucházet se o realizaci obdobných řešení v dalších krajích ČR. b) Projekt realizace clearingového systému pro společnost Koordinátora ODIS s.r.o. podpora Společnost v období 2012 uzavřela smlouvu na dodávku podpory clearingového systému pro společnost Koordinátor ODIS s.r.o. a následně smluvní podporu zabezpečení provozu dodaného řešení. Cílem společnosti je nadále s touto společností spolupracovat. c) Projekt univerzitní elektronické peněženky na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU) - podpora V minulém období realizoval XT-Card a.s. pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze kompletní dodávku systému elektronické peněženky ČZU. Co-brand platební karty Komerční banky a studentského průkazu ČZU je vybaven technologií MIFARE DESFire. Elektronickou peněženku lze využít k platbám za stravování, kopírování a tisk, studijní poplatky, v knihovně atd. Nabíjení probíhá prostřednictvím samoobslužných automatů. V současné době poskytuje XT-Card a.s. podporu tomuto řešení a podílí se na něm rovněž jako významný dodavatel hardwarových komponent, u kterých zajišťuje rovněž jejich rozvoj a rozšiřování funkcionalit. d) Projekt řešení bezpečnosti pro České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) XT-Card a.s. dříve realizoval návrh a dodávku řešení bezpečnosti pro ČVUT, založené na vlastní HW a SW platformě řešení. V současné době je poskytována podpora dodanému řešení. Cílem společnosti je i nadále se podílet na dodávkách HW a SW pro tuto univerzitu, a v případě úspěchu při případném výběrovém řízení realizovat systém elektronické peněženky obdobný jako v projektu ČZU, včetně poskytování související podpory. XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 4/13

13 e) Realizace projektů Univerzitní elektronické peněženky XT-Card a.s. by v následujících obdobích rád realizoval další řešení elektronické peněženky a souvisejících systémů pro další univerzity. Podstatnou referencí je realizace projektu pro ČZU v Praze. Řešení je dodáváno na klíč uzpůsobené přáním zákazníka, avšak s ohledem na jeho případnou interoperabilitu. XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 5/13

14 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Rok 2013 byl pro společnost ve znamení pokračování realizace dříve započatých zakázek v oblasti krajských řešení odbavovacích systémů, tak pokračující reorganizací společnosti, o které bylo rozhodnuto na konci období Reorganizace společnosti byla spojena s vyššími náklady plynoucími v souvislosti s uvolněním části zaměstnanců z pracovního poměru, v souvislosti s představenstvem schváleným plánem reorganizace. Plán hospodaření byl společností průběžně plněn až do června Při porovnání plánu prezentovaného na valné hromadě v roce 2013 a skutečného stavu na konci období 2013 lze konstatovat, že k neplnění plánu došlo zejména v důsledku neplnění obchodního plánu společnosti v 2. pololetí 2013, dále pak v souvislosti s neplánovanými náklady spojenými s rozpracovanou a zcela neukončenou zakázkou realizovanou pro společnost OREDO s.r.o. na základě smlouvy o dílo uzavřené v období Nepodařilo se též v období 2013 uzavřít smlouvu na provoz dodaného řešení pro společnost OREDO s.r.o.. Společnost měla zájem podílet se na řešení krajských odbavovacích systémů též jako subdodavatel, například pro řešení elektronického odbavování cestujících v Jihomoravském kraji, avšak výběrové řízení bylo zadavatelem zrušeno z důvodu nedostatečného počtu odevzdaných nabídek. U několika očekávaných výběrových řízení, ve kterých měla společnost zájem se účastnit soutěže a v případě úspěchu se podílet na řešení jako dodavatel či subdodavatel, nedošlo vůbec k jejich vypsání z důvodu realizovaných úsporných opatření na straně zadavatele. Společnost se tak potýkala po celý rok s úspornými opatřeními u stávajících i potencionálních zákazníků, v tomto důsledku nedošlo k realizaci plánovaných a smluvně nezajištěných zakázek. Stávající zakázky provozního charakteru a údržby dříve dodaných řešení nebyly v účetním období 2013 schopny pokrýt výpadek v plánovaných tržbách, společnost tak dosáhla podruhé za období své existence účetní ztráty (byť v méně než poloviční výši než v předcházejícím období 2012). Společnost taktéž realizovala úsporná opatření, aby negativní dopady působily na hospodářský výsledek menší měrou, to zejména v oblasti provozní. Společnost k vykazovala oproti dřívějším obdobím značný nárůst pohledávek a závazků po splatnosti, které jsou spojeny zejména se zakázkou realizovanou pro společnost OREDO s.r.o. na základě smlouvy o dílo. K datu činil stav zaměstnanců 11. V souvislosti s realizací dále zmíněných aktivit neočekáváme navýšení stavu zaměstnanců v následujícím období, naopak je očekáváno snížení XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 6/13

15 stavu. Pokud by došlo k navýšení oproti plánu, bude provedeno pouze v souvislosti s realizací neplánovaných podnikatelských aktivit. V oblasti externích nákladů došlo k úsporám oproti plánu. Podstatné úspory jsou spojeny s nerealizací některých původně plánovaných zakázek s vysokým podílem externí přidané hodnoty. K pozitivnímu vývoji v nákladové oblasti dochází rovněž v oblasti osobních nákladů, kdy v důsledku ztráty a neplnění plánu nebyly vyplaceny zaměstnancům roční odměny v měsíci prosinci, tak v důsledku úsporných opatření byla zcela zrušena jedna administrativní pozice. S tímto řešením počítá společnost i v budoucím období. Provozní a mzdové účetnictví pro společnost zpracovává z důvodu optimální výše nákladů společnosti externí firma. Pozice účetního není ve firmě obsazena, a obsazení této pozice není plánováno ani v budoucím období. V období 2013 společnost dosáhla účetní ztráty ve výši 5,217 mil. Kč. Obchodní jmění společnosti nekleslo pod zákonem stanovenou hranici, ve společnosti nejsou přítomny žádné cizí finanční či jiné zdroje jako úvěry a půjčky, společnost rovněž nepřijala žádné ručení za třetí strany. Společnost není účastníkem žádného probíhajícího soudního řízení, a není tedy vystavena nebezpečí souvisejícího plnění. Společnost není účastníkem žádného právního sporu s jiným subjektem. V uplynulém účetním období společnost nepořizovala vlastní akcie, zatímní listy a obchodní podíly, ani akcie, zatímní listy a obchodní podíly ovládající osoby. Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 7/13

16 6. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát Rozvaha společnosti ke dni (hodnoty v tis. Kč): Označ. Aktiva Řádek Běžné účetní období Min. úč. období Bruto Korekce Netto Netto a B c Aktiva celkem (ř ) B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje B. I. 3. Software B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C. I. 5 Zboží C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 6. Stát daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení (ř.64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Označ. Pasiva Řádek Stav v běž. úč. období Stav v min. úč. období a b c Pasiva celkem (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) A. I. 1. Základní kapitál A. III. Rez. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku (ř ) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- )/ř.01-( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7 Stát daňové závazky a dotace B. III. 10. Dohadné účty pasivní B. III. 11. Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období C. I. 2. Výnosy příštích období XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 8/13

17 Výkaz zisku a ztrát společnosti ke dni (hodnoty v tis. Kč): Označení TEXT Řádek Skutečnost v účetním období A B c Sledovaném Minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ( ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. ZC prodaného dlouhodobého majetku a materiálu ( ř ) F. 1. ZC prodaného dlouhodobého majetku IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření /(ř (- 28)-(-29)/ X. Výnosové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření (ř (-46)+(-47)) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q.1 -splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 9/13

18 7. Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni (hodnoty v tis. Kč): Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D XX XX XX E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulých účetních období K. Ztráta minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX * Celkem XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 10/13

19 8. Zpráva předsedy představenstva, návrh na vypořádání hospodářského výsledku Dovolte, abych uvedl návrh na schválení roční účetní závěrky za rok Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 (v Kč): Název ukazatele Tvorba HV k rozdělení: Výsledek hospodaření za úč. období před zdaněním Daň z příjmů právnických osob Výsledek hospodaření k rozdělení Rozdělení disponibilního HV: Převod ztráty za období 2013 na účet neuhrazené ztráty minulých let: Celková ztráta na účtu neuhrazené ztráty minulých let: Částka v Kč ,30 Kč 0,00 Kč ,30 Kč ,30 Kč ,66 Kč Představenstvo společnosti navrhuje uhradit celkovou ztrátu evidovanou na účtu neuhrazené ztráty minulých let ve výši ,66 Kč tak, že valná hromada společnosti rozhodne o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu a za účelem úhrady této ztráty snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to tak, že nová jmenovitá hodnota 1 ks akcie bude nově ve výši ,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu celkové neuhrazené ztráty společnosti. Děkuji za pozornost. Podpis předsedy představenstva XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 11/13

20 9. Naši partneři Cardsoft, a.s. ČD Telematika a.s. ČD - Informační Systémy, a.s. Česká asociace organizátorů veřejné dopravy Česká zemědělská univerzita v Praze České dráhy, a.s. České vysoké učení technické v Praze ČSAD SVT Praha, s.r.o. DELIKOMAT s.r.o. Dopravní podnik Hlavního města Prahy, a.s. EM TEST ČR, spol. s r.o. CHAPS spol. s r.o. Koordinátor ODIS s.r.o. ODP-software, spol. s r.o. OKsystem s. r. o. OLTIS GROUP a.s. OREDO s.r.o. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, s.p. TELMAX s.r.o. TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. T-MAPY spol. s r.o. XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 12/13

21 10. Kontakty Název společnosti: XT-Card a.s. Právní forma: akciová společnost Datum založení: Datum zápisu: Základní kapitál: Kč ,00 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Sídlo společnosti: Seifertova 327/85, PSČ Praha 3 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú /0100 Internet: Telefon: Fax: Dne Ing. Martin Rejzl Předseda představenstva Ing. Tomáš Vacek Místopředseda představenstva Bc. Václav Nebeský Člen představenstva XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 13/13

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

V Praze dne 10. 02. 2014 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

V Praze dne 10. 02. 2014 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Praze dne 10. 02. 2014 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČ: 27408256, zapsané v obchodním rejstříku

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Návrh stanov akciové společnosti - investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ: 284 70 729 Článek 1

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

1. Firma, sídlo a trvání společnosti

1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I N T E G R O a.s. (dále jen společnost ).---------- 1.2. Sídlem společnosti je: Kladruby čp. 81, PSČ 338 08.-------------------------------------

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více