V Praze dne OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY"

Transkript

1 V Praze dne OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 10398, svolává řádnou valnou hromadu která se bude konat od 13:00 v sídle společnosti na adrese Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ Program řádné valné hromady: 1. Zahájení řádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti; 2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů); 3. Projednání zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na úhradu ztráty za rok 2013; 4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013; 5. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2013, o návrhu na vypořádání ztráty za rok 2013; 6. Projednání a schválení snížení základního kapitálu za účelem úhrady celkové ztráty společnosti; 7. Změna stanov; 8. Odvolání členů představenstva; 9. Volba členů představenstva; 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva; 11. Projednání rezignace člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Chlupa; 12. Odvolání členů dozorčí rady; 13. Volba členů dozorčí rady společnosti; 14. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady; 15. Projednání doporučení schválených na valné hromadě konané dne ; 16. Projednání a schválení podnikatelského plánu činnosti společnosti na rok 2014; 17. Závěr řádné valné hromady. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za

2 neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, tj. je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů společnosti. Dnem rozhodným pro účast akcionáře na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od hod. V souladu s 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně: Bod č. 2 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů) Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: - předseda valné hromady: Mgr. Pavla Brennan Kahounová, advokát advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková, se sídlem Ostrovní 30/126, Praha 1, ev. č. ČAK zapisovatel: Mgr. Radomil Kožuský, MBA, advokát, ev. č. ČAK ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Rejzl; předseda představenstva a Ing. Václav Studený; předseda dozorčí rady

3 - sčitatelé: JUDr. Štefan Malatín a Ing. Tomáš Vacek Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Bod č. 3 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada projednala zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zprávu, řádnou účetní závěrku za rok 2013, návrh na úhradu ztráty za rok 2013 a vzala ji na vědomí. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s 435 odst. 4 ZOK. (Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zpráva, řádná účetní závěrka za rok 2013 tvoří přílohu č. 1 této pozvánky). Bod č. 4 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013 Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 a návrh na úhradu ztráty za rok 2013 a vzala ji na vědomí. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s 447 odst. 3 ZOK. Bod č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady

4 Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2013, o návrhu na vypořádání ztráty za rok 2013 Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2013, ve výši ,30 Kč, takto: Převod ztráty za období 2013 na účet neuhrazené ztráty minulých let: Celková ztráta na účtu neuhrazené ztráty minulých let: ,30 Kč ,66 Kč Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu ztráty za období 2013 na účet neuhrazené ztráty minulých let. Celková ztráta na účtu neuhrazené ztráty minulých let bude vypořádána prostřednictvím snížení základního kapitálu, tak jak je uvedeno v návrhu usnesení bodu 6 této pozvánky. Bod č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu a za účelem úhrady ztráty snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to tak, že nová jmenovitá hodnota 1 ks akcie bude nově ve výši ,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu celkové ztráty společnosti. Lhůta pro předložení akcií k výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisem členů představenstva je 45 dnů ode dne nabytí právní moci zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení řešení ztráty prostřednictvím snížení jmenovité hodnoty akcií v souladu s čl. VII bod. 5 stanov a v souladu s 544 odst. 1 písm. a)

5 ZOK, když fakticky jiné možnosti úhrady ztráty nejsou realizovatelné s ohledem na stav rezerv a rezervního fondu. Bod č. 7 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady Změna stanov Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na změnu stanov tak, že nově budou stanovy znít takto: (text návrhu změny stanov společnosti tvoří přílohu č. 2 této pozvánky) Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí navrženého znění stanov, tak jak jsou předloženy. Návrh stanov společnosti se podřizuje nové právní úpravě, účinné po rekodifikaci soukromého práva, k jejíž účinnosti došlo od 1. ledna Nejzásadnějším z nových zákonů je pro problematiku stanov akciové společnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jehož úpravu návrh stanov reflektuje. Některé ze změn stanov si vyžádala též nová právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se zejména o změnu koncepce způsobu jednání za právnickou osobu. Stanovy společnosti jsou jako celek přizpůsobeny zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, čímž do budoucna nevzniká problematika jejich výkladu s ohledem na dnes již neúčinný zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Bod č. 8 pořadu jednání řádné valné hromady Odvolání členů představenstva Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. považuje návrh na odvolání členů představenstva za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. V důsledku této skutečnosti nemá představenstvo proti navrhovanému bodu námitky. Bod č. 9 pořadu jednání řádné valné hromady Volba členů představenstva Zdůvodnění:

6 Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. považuje návrh na volbu členů představenstva za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. V důsledku této skutečnosti nemá představenstvo proti navrhovanému bodu námitky, obzvláště v situaci, kdy je v předchozím bodu programu jednání řádné valné hromady navrženo odvolání členů představenstva. Bod č. 10 pořadu jednání řádné valné hromady Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva tohoto znění: (text návrhu smluv o výkonu funkce členů představenstva tvoří přílohu č. 3 pozvánky) Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. zařadilo tento bod na program jednání valné hromady z důvodu předcházejících bodů 7 a 8, a rovněž s ohledem na 777 odst. 5 ZOK, který uvádí, že ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se přizpůsobí ZOK do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný. Bod č. 11 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání rezignace člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Chlupa Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada dnešního dne projednává rezignaci člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Chlupa s tím, že jeho funkce končí dnešního dne. Zdůvodnění: Představenstvo obdrželo písemně rezignaci člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Chlupa v souladu s 59 odst. 5 ZOK. V důsledku této skutečnosti valná hromada rozhodne o tom, že projednáním rezignace výkon funkce člena dozorčí rady končí. Bod č. 12 pořadu jednání řádné valné hromady Odvolání členů dozorčí rady

7 Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. považuje návrh na odvolání členů dozorčí rady za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. V důsledku této skutečnosti nemá představenstvo proti navrhovanému bodu námitky. Bod č. 13 pořadu jednání řádné valné hromady Volba členů dozorčí rady Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. považuje návrh na volbu členů dozorčí rady za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. V důsledku této skutečnosti nemá představenstvo proti navrhovanému bodu námitky, obzvláště v situaci, kdy je v předchozím bodu programu jednání řádné valné hromady navrženo odvolání členů dozorčí rady. Bod č. 14 pořadu jednání řádné valné hromady Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje řádné valné hromadě aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady tohoto znění: (text návrhu smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady tvoří přílohu č. 4 pozvánky) Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. zařadilo tento bod na program jednání valné hromady z důvodu předcházejících bodů 7 a 8, a rovněž s ohledem na 777 odst. 5 ZOK, který uvádí, že ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se přizpůsobí ZOK do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný. Bod č. 15 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání doporučení schválených na valné hromadě konané dne Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. zařazuje tento bod na program řádné valné hromady z důvodu, aby akcionáři mohli projednat a zároveň ověřit, zda, popř. v jakém

8 rozsahu byla doporučení přijatá na valné hromadě konané dne realizována, či realizována nebyla. Bod č. 16 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání a schválení podnikatelského plánu činnosti společnosti na rok 2014 Zdůvodnění: Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. zařazuje tento bod na program řádné valné hromady již tradičně, a to z důvodu, aby akcionáři mohli projednat a zároveň schválit plán činnosti společnosti na rok předseda představenstva XT-Card a.s. Ing. Martin Rejzl člen představenstva XT-Card a.s. Ing. Tomáš Vacek Příloha: zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku za rok 2013, výroční zpráva, řádná účetní závěrka za rok 2013 návrh stanov návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 XT-Card a.s.

10 1. Profil společnosti Společnost XT-Card a.s. je předním českým dodavatelem systémů bezkontaktních čipových technologií. XT-Card a.s. staví řešení na multiaplikačních systémech, které využívají bezkontaktních čipových karet pro platební, dopravní, identifikační a další aplikace. Společnost působí rovněž významně na trhu informačních technologií v oblasti dopravy a dopravní telematiky. Činnost společnosti je zaměřena zejména na využití bezkontaktních čipových karet pro dopravní a platební aplikace. Jádro pracovního týmu společnosti XT-Card a.s. je tvořeno odborníky na problematiku čipových karet s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Tito pracovníci se podíleli na realizaci řady kartových projektů z oblasti městských, dopravních a bankovních karet. Společnost XT-Card je proto připravena nabídnout kvalifikovaný návrh řešení komplexního kartového systému. Široké spektrum funkcí a služeb tak z čipových technologií činí atraktivní nástroje nejen na celostátních, krajských, regionálních, městských či podnikových úrovních, ale i v rámci dopravních služeb, firem a institucí. Pro realizované projekty XT-Card a.s. vytvořil několik fungujících a prověřených aplikací, které je možno dále rozšířit a upravit podle individuálních potřeb klientů. Další aplikace jsou ve vývoji. Rok 2013 byl pro společnost XT-Card a.s. ve znamení dalšího pokračování v realizaci vlastních aplikací a systémů v dopravní sféře, systémů clearingu transakcí na krajské úrovni a údržbě řešení z oblasti využití čipových karet z oblasti nedopravní sféry. Realizovaná řešení otevírají nové možnosti v segmentu trhu platebních aplikací využívajících proprietárních řešení uzavřených platebních systémů, avšak s důrazem na zachování multiaplikačních řešení s možností integrace do vyšších nadřazených systémů využívajících shodnou platformu bezkontaktní čipové karty. Společnost má nadále zájem uplatnit svá řešení jak na poli dopravních aplikací, tak na poli nedopravních aplikací, s tím že zastoupení segmentu nedopravních aplikací bude zastávat na výsledné produkci společnosti stále významnější podíl, avšak oblast dopravních aplikací bude pro společnost i nadále klíčovou komponentou portfolia produktů. Ambice společnosti jsou jednoznačně spojené s našimi stálými a perspektivními novými zákazníky a takovými řešeními a službami, které budou znamenat vysokou hodnotu a přínos. V těchto souvislostech také uzavíráme strategická partnerství s profesionály v daném oboru, abychom mohli nabídnout komplexní služby a řešení. Spokojenost našich zákazníků bude i do budoucna měřítkem úspěšnosti naší práce. Společnost XT-Card a.s. je řádným členem Sdružení pro dopravní telematiku. XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 2/13

11 2. Členové statutárních orgánů společnosti Valná hromada akcionářů - je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech podstatných věcech v souladu s ustanovením obchodního zákoníku a Stanovami společnosti. Schází se minimálně 1 x za kalendářní rok. Představenstvo společnosti - je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo má celkem tři členy. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. Dozorčí rada - je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti. Dozorčí rada má tři členy. Představenstvo společnosti k : Ing. Martin Rejzl, předseda představenstva Ing. Tomáš Vacek, místopředseda představenstva Bc. Václav Nebeský, člen představenstva Dozorčí rada společnosti k : Ing. Václav Studený, předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Chlup, místopředseda dozorčí rady Petr Borecký, člen dozorčí rady Žádný z výše uvedených členů představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti nebyl trestán pro trestný čin majetkové ani jiné povahy. 3. Předmět podnikání společnosti - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Pronájem a půjčování věcí movitých - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 3/13

12 4. Cíle společnosti Mezi základní cíle a projekty společnosti XT-Card a.s. patří: a) Projekt dopravně odbavovacího systému pro společnost OREDO s.r.o. Cílem společnosti je v této oblasti dokončit realizaci dopravně odbavovacího systému pro Královehradecký a Pardubický kraj, na základě úspěšného výběrového řízení, to spolu se společností ČD- Telamatika a.s. V roce 2013 byl ve znamení činností směřujících k dokončení projektu, které je očekáváno v období Jedná se historicky o nejrozsáhlejší zakázku, kterou společnost realizovala to jak v oblasti dodávky SW, tak HW, vč. HW pro obchodní místa a centrální systémy. Cílem společnosti je v následujícím období realizovat podporu dodaného řešení a v oblasti tzv. krajských dopravněodbavovacích systémů je ucházet se o realizaci obdobných řešení v dalších krajích ČR. b) Projekt realizace clearingového systému pro společnost Koordinátora ODIS s.r.o. podpora Společnost v období 2012 uzavřela smlouvu na dodávku podpory clearingového systému pro společnost Koordinátor ODIS s.r.o. a následně smluvní podporu zabezpečení provozu dodaného řešení. Cílem společnosti je nadále s touto společností spolupracovat. c) Projekt univerzitní elektronické peněženky na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU) - podpora V minulém období realizoval XT-Card a.s. pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze kompletní dodávku systému elektronické peněženky ČZU. Co-brand platební karty Komerční banky a studentského průkazu ČZU je vybaven technologií MIFARE DESFire. Elektronickou peněženku lze využít k platbám za stravování, kopírování a tisk, studijní poplatky, v knihovně atd. Nabíjení probíhá prostřednictvím samoobslužných automatů. V současné době poskytuje XT-Card a.s. podporu tomuto řešení a podílí se na něm rovněž jako významný dodavatel hardwarových komponent, u kterých zajišťuje rovněž jejich rozvoj a rozšiřování funkcionalit. d) Projekt řešení bezpečnosti pro České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) XT-Card a.s. dříve realizoval návrh a dodávku řešení bezpečnosti pro ČVUT, založené na vlastní HW a SW platformě řešení. V současné době je poskytována podpora dodanému řešení. Cílem společnosti je i nadále se podílet na dodávkách HW a SW pro tuto univerzitu, a v případě úspěchu při případném výběrovém řízení realizovat systém elektronické peněženky obdobný jako v projektu ČZU, včetně poskytování související podpory. XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 4/13

13 e) Realizace projektů Univerzitní elektronické peněženky XT-Card a.s. by v následujících obdobích rád realizoval další řešení elektronické peněženky a souvisejících systémů pro další univerzity. Podstatnou referencí je realizace projektu pro ČZU v Praze. Řešení je dodáváno na klíč uzpůsobené přáním zákazníka, avšak s ohledem na jeho případnou interoperabilitu. XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 5/13

14 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Rok 2013 byl pro společnost ve znamení pokračování realizace dříve započatých zakázek v oblasti krajských řešení odbavovacích systémů, tak pokračující reorganizací společnosti, o které bylo rozhodnuto na konci období Reorganizace společnosti byla spojena s vyššími náklady plynoucími v souvislosti s uvolněním části zaměstnanců z pracovního poměru, v souvislosti s představenstvem schváleným plánem reorganizace. Plán hospodaření byl společností průběžně plněn až do června Při porovnání plánu prezentovaného na valné hromadě v roce 2013 a skutečného stavu na konci období 2013 lze konstatovat, že k neplnění plánu došlo zejména v důsledku neplnění obchodního plánu společnosti v 2. pololetí 2013, dále pak v souvislosti s neplánovanými náklady spojenými s rozpracovanou a zcela neukončenou zakázkou realizovanou pro společnost OREDO s.r.o. na základě smlouvy o dílo uzavřené v období Nepodařilo se též v období 2013 uzavřít smlouvu na provoz dodaného řešení pro společnost OREDO s.r.o.. Společnost měla zájem podílet se na řešení krajských odbavovacích systémů též jako subdodavatel, například pro řešení elektronického odbavování cestujících v Jihomoravském kraji, avšak výběrové řízení bylo zadavatelem zrušeno z důvodu nedostatečného počtu odevzdaných nabídek. U několika očekávaných výběrových řízení, ve kterých měla společnost zájem se účastnit soutěže a v případě úspěchu se podílet na řešení jako dodavatel či subdodavatel, nedošlo vůbec k jejich vypsání z důvodu realizovaných úsporných opatření na straně zadavatele. Společnost se tak potýkala po celý rok s úspornými opatřeními u stávajících i potencionálních zákazníků, v tomto důsledku nedošlo k realizaci plánovaných a smluvně nezajištěných zakázek. Stávající zakázky provozního charakteru a údržby dříve dodaných řešení nebyly v účetním období 2013 schopny pokrýt výpadek v plánovaných tržbách, společnost tak dosáhla podruhé za období své existence účetní ztráty (byť v méně než poloviční výši než v předcházejícím období 2012). Společnost taktéž realizovala úsporná opatření, aby negativní dopady působily na hospodářský výsledek menší měrou, to zejména v oblasti provozní. Společnost k vykazovala oproti dřívějším obdobím značný nárůst pohledávek a závazků po splatnosti, které jsou spojeny zejména se zakázkou realizovanou pro společnost OREDO s.r.o. na základě smlouvy o dílo. K datu činil stav zaměstnanců 11. V souvislosti s realizací dále zmíněných aktivit neočekáváme navýšení stavu zaměstnanců v následujícím období, naopak je očekáváno snížení XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 6/13

15 stavu. Pokud by došlo k navýšení oproti plánu, bude provedeno pouze v souvislosti s realizací neplánovaných podnikatelských aktivit. V oblasti externích nákladů došlo k úsporám oproti plánu. Podstatné úspory jsou spojeny s nerealizací některých původně plánovaných zakázek s vysokým podílem externí přidané hodnoty. K pozitivnímu vývoji v nákladové oblasti dochází rovněž v oblasti osobních nákladů, kdy v důsledku ztráty a neplnění plánu nebyly vyplaceny zaměstnancům roční odměny v měsíci prosinci, tak v důsledku úsporných opatření byla zcela zrušena jedna administrativní pozice. S tímto řešením počítá společnost i v budoucím období. Provozní a mzdové účetnictví pro společnost zpracovává z důvodu optimální výše nákladů společnosti externí firma. Pozice účetního není ve firmě obsazena, a obsazení této pozice není plánováno ani v budoucím období. V období 2013 společnost dosáhla účetní ztráty ve výši 5,217 mil. Kč. Obchodní jmění společnosti nekleslo pod zákonem stanovenou hranici, ve společnosti nejsou přítomny žádné cizí finanční či jiné zdroje jako úvěry a půjčky, společnost rovněž nepřijala žádné ručení za třetí strany. Společnost není účastníkem žádného probíhajícího soudního řízení, a není tedy vystavena nebezpečí souvisejícího plnění. Společnost není účastníkem žádného právního sporu s jiným subjektem. V uplynulém účetním období společnost nepořizovala vlastní akcie, zatímní listy a obchodní podíly, ani akcie, zatímní listy a obchodní podíly ovládající osoby. Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 7/13

16 6. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát Rozvaha společnosti ke dni (hodnoty v tis. Kč): Označ. Aktiva Řádek Běžné účetní období Min. úč. období Bruto Korekce Netto Netto a B c Aktiva celkem (ř ) B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje B. I. 3. Software B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C. I. 5 Zboží C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 6. Stát daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení (ř.64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Označ. Pasiva Řádek Stav v běž. úč. období Stav v min. úč. období a b c Pasiva celkem (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) A. I. 1. Základní kapitál A. III. Rez. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku (ř ) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- )/ř.01-( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7 Stát daňové závazky a dotace B. III. 10. Dohadné účty pasivní B. III. 11. Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období C. I. 2. Výnosy příštích období XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 8/13

17 Výkaz zisku a ztrát společnosti ke dni (hodnoty v tis. Kč): Označení TEXT Řádek Skutečnost v účetním období A B c Sledovaném Minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ( ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. ZC prodaného dlouhodobého majetku a materiálu ( ř ) F. 1. ZC prodaného dlouhodobého majetku IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření /(ř (- 28)-(-29)/ X. Výnosové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření (ř (-46)+(-47)) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q.1 -splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 9/13

18 7. Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni (hodnoty v tis. Kč): Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D XX XX XX E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulých účetních období K. Ztráta minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX * Celkem XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 10/13

19 8. Zpráva předsedy představenstva, návrh na vypořádání hospodářského výsledku Dovolte, abych uvedl návrh na schválení roční účetní závěrky za rok Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 (v Kč): Název ukazatele Tvorba HV k rozdělení: Výsledek hospodaření za úč. období před zdaněním Daň z příjmů právnických osob Výsledek hospodaření k rozdělení Rozdělení disponibilního HV: Převod ztráty za období 2013 na účet neuhrazené ztráty minulých let: Celková ztráta na účtu neuhrazené ztráty minulých let: Částka v Kč ,30 Kč 0,00 Kč ,30 Kč ,30 Kč ,66 Kč Představenstvo společnosti navrhuje uhradit celkovou ztrátu evidovanou na účtu neuhrazené ztráty minulých let ve výši ,66 Kč tak, že valná hromada společnosti rozhodne o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu a za účelem úhrady této ztráty snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to tak, že nová jmenovitá hodnota 1 ks akcie bude nově ve výši ,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu celkové neuhrazené ztráty společnosti. Děkuji za pozornost. Podpis předsedy představenstva XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 11/13

20 9. Naši partneři Cardsoft, a.s. ČD Telematika a.s. ČD - Informační Systémy, a.s. Česká asociace organizátorů veřejné dopravy Česká zemědělská univerzita v Praze České dráhy, a.s. České vysoké učení technické v Praze ČSAD SVT Praha, s.r.o. DELIKOMAT s.r.o. Dopravní podnik Hlavního města Prahy, a.s. EM TEST ČR, spol. s r.o. CHAPS spol. s r.o. Koordinátor ODIS s.r.o. ODP-software, spol. s r.o. OKsystem s. r. o. OLTIS GROUP a.s. OREDO s.r.o. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, s.p. TELMAX s.r.o. TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. T-MAPY spol. s r.o. XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 12/13

21 10. Kontakty Název společnosti: XT-Card a.s. Právní forma: akciová společnost Datum založení: Datum zápisu: Základní kapitál: Kč ,00 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Sídlo společnosti: Seifertova 327/85, PSČ Praha 3 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú /0100 Internet: Telefon: Fax: Dne Ing. Martin Rejzl Předseda představenstva Ing. Tomáš Vacek Místopředseda představenstva Bc. Václav Nebeský Člen představenstva XT-Card a.s., Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka Číslo účtu /0100. Výroční zpráva 2013 Strana 13/13

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

V Praze dne 10. 02. 2014 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

V Praze dne 10. 02. 2014 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Praze dne 10. 02. 2014 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČ: 27408256, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

řádnou valnou hromadu na den 23. června 2016 v hod. v sídle společnosti Plachého 35, Plzeň.

řádnou valnou hromadu na den 23. června 2016 v hod. v sídle společnosti Plachého 35, Plzeň. Představenstvo společnosti SUDOP Project Plzeň a. s., se sídlem v Plzni, Plachého 35, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Plzni, odd. B, vl. 199, svolává řádnou valnou hromadu na den

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU V Praze, dne 24.6. 2016 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČO: 274 08 256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s.

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Úplné znění schválené valnou hromadou konanou dne 2.12.2016 Č l á n e k I. Úvodní ustanovení Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny

Více

V Praze dne 23. 05. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

V Praze dne 23. 05. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V Praze dne 23. 05. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČ: 27408256, zapsané v obchodním rejstříku

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.

Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. JEDNACÍ a HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady obchodní společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávské ul. 20 IČO 465 04 991 konané dne 29. června 2015 v Náchodě Článek I 1.

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více