Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah"

Transkript

1 .6.4 ETR9.doc Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 9. ŘÍZENÍ VOZIDEL Obsah 1 Úvod...3 Přenos informací na vozidlo Liniový vlakový zabezpečovač LS II-IV, LS ARS metro Praha Indusi I 6, PZb JZG 7 Ericsson Zařízení ZUB -Siemens PA 135 Matra Zařízení LZB - Siemens ERTMS/ETCS Bezdrátové radiové spojení....1 Magnetické informační body pro AVV... 3 Stanoviště Pracovní podmínky Uspořádání stanoviště Ovladače Sdělovače Řízení jízdy Dynamika jízdy a tachogramy Spotřeba energie Řízení tažné/brzdné síly, zrychlení Řízení rychlosti Cílové brzdění Výběh a optimalizace jízdy Automatizace řízení Systém řízení u ČD Regulátor tahu Regulátor rychlosti

2 Obsah Cílové brzdění a optimalizace jízdy; Automatické řízení vozidel metra Literatura

3 1. Úvod 1 ÚVOD Podobně jako ostatní témata v elektrické trakci využívá i řízení poznatky z celé řady technických a navíc i dalších, netechnických oblastí. Navíc podle znalostí autora není tato problematika v dosažitelné literatuře souhrnně zpracována a proto následující text je třeba posuzovat jako první pokus o utřídění a výklad zkušeností a poznatků v tomto oboru. Pojem řízení a regulace je pro technické systémy definován. Oba pojmy se liší v zásadě existencí zpětné vazby v případě regulace. Při řízení vozidel ale přistupuje velmi významný lidský činitel, který dnes a v mnoha případech i v budoucnu bude zřejmě nenahraditelný. Proto v dalším budeme chápat obecněji (a nepřesně) řízení jako činnost pro dosažení daného cíle. Pro tuto činnost je třeba mít k dispozici jednak potřebné informace, jednak přiměřené nástroje (zařízení). Obr. 1 Základní struktura řízení (blok_1.dwg) Informace mohou být obsaženy jednak v paměti, jednak jsou získávány více méně průběžně v během procesu řízení. Týkají se především zmíněného cíle, momentálních prostředků (možnosti zařízení) pro jeho dosažení, které jsou k dispozici a informací o okolí, jeho vlivech na proces řízení. Tyto informace je třeba zpracovat a na základě jejich zpracování rozhodovat. Při tom je nutno přirozeně rozhodovat v reálném čase a nesprávné rozhodnutí může mít až katastrofální následky. Právě ve způsobu rozhodování jsou vlastnosti člověka a stroje zásadně odlišné: technická zařízení používají různých předem daných a různě realizovaných algoritmů, které udávají řešení předvídaných situací; rozhodnutí (odezva) zařízení jsou obyčejně rychlejší, přesná a v odpovídajících situacích vždy stejná, člověk se sice ve standardních situacích řídí také algoritmy (školení, předpisy apod., které jsou obecně stejné pro všechny ), jinak však není obecně zaručeno, že každý bude postupovat vždy - 3 -

4 1. Úvod stejně (individuální zkušenosti, schopnosti, momentální dispozice). Na druhé straně je člověk schopen řešit nesrovnatelně širší škálu problémů a rozhodovat se na základě intuice, odhadu, zkušenosti. Strukturu činností při řízení vozidla můžeme velmi zhruba znázornit podle Obr. 1. Podmínkou řízení jak bylo uvedeno dříve je zřejmě vždy existence zpětné vazby (jak zjistit, zda se blížíme k cíli?). Ta je ale v daném případě realizována pouze zčásti technickými prostředky jak je schématicky znázorněno v Obr. 1. Poměr mezi rozsahem obou způsobů souvisí bezprostředně s tím, do jaké míry lze provoz vozidla algoritmizovat, do jaké míry lze předvídat možné provozní situace. Čím jsou podmínky provozu složitější, tím obtížněji lze čistě technickými prostředky (algoritmicky) zaručit vždy správné reakce zařízení a tím větší míru rozhodování musí proto převzít člověk, řidič nebo strojvedoucí. Významná je při tom také úplnost a spolehlivost informací, které jsou oběma způsoby získány. Při neúplné, ne zcela spolehlivé (odporující jiným okolnostem, běžnému nebo očekávanému stavu apod.) případně nepřesné informaci může zřejmě člověk spíše nalézt vhodné řešení než zařízení. Problematiku tedy můžeme rozdělit na několik dílčích složek možnosti, schopnosti a další specifické vlastnosti člověka jako hlavní součásti netechnické zpětné vazby, řešení rozhraní mezi člověkem a strojem (MMI Man Mashin Interface), prakticky provedení stanoviště, vlastní technické zařízení jeho možnosti, omezení, přenos a zpracování informací v zařízení. Vlastnostem technického zařízení byly v podstatě věnovány všechny předchozí díly a proto se o něm zmíníme jen okrajově a ve výkladu budeme předpokládat obecně vozidlo s plynulou regulací v jízdě a brzdění bez dalšího rozlišení. Vlastnostem člověka ve vztahu k řízení vozidla se věnují speciální obory (například inženýrská psychologie, ergonomie, hygiena práce). Tato problematika, jakkoliv významná, se zcela vymyká zaměření těchto skript a poučení je třeba hledat ve specializované literatuře. Pouze s ohledem na požadavky provedení stanovišť uvedeme některé údaje převzaté z [1], kde je také uvedena další literatura. Činnost člověka při řízení lze rozdělit na informační, rozhodovací a pohybovou. Hlavním zdrojem informací je zrak, kterým jsou vnímány informace z výhledu i údaje sdělovačů. Schopnost správně rozpoznat optický signál závisí na velikosti, kontrastu a jasu předmětu ve vzájemné závislosti podle Obr. ( velikostí se v této souvislosti rozumí úhel, po kterým pozorovatel předmět vidí v úhlových minutách nebo stupních)

5 1. Úvod Obr. Vztah mezi jasem, kontrastem a velkostí předmětu (jas.bmp) Odtud je vidět, že optimální hodnota jasu je asi 5 cd/m, vyšší již způsobují oslnění. Při tomto jasu a kontrastu asi 13% lze vnímat předmět pod úhlem, při kontrastu menším je potřebný úhel větší (větší předmět nebo menší pozorovací vzdálenost). Statická ostrost zraku se také výrazně snižuje směrem od osy přímého vidění (Obr. 3). V ose pohledu lze rozlišit asi 1, u periferního vidění asi 1. Periferní vidění je ale citlivější na vnímání pohybu (rozlišitelný pohyb asi 1 /s, jde o zděděný výstražný systém ). Obr. 3 Závislost zrakové ostrosti na úhlu od osy přímého pohledu (ostrost.bmp) Výsledkem podobných úvah je pak doporučení, že například znaky na displeji musí mít dostatečný jas a být kontrast bez odrazů, mezi dílky stupnic by měla být vzdálenost alespoň,5, osvětlení přístrojů by mělo být alespoň v úhlu 45 nad úhlem pohledu aby nedocházelo k oslnění (prakticky nezvládnutelné je přímé sluneční světlo, dopadající na displeje). Rovněž údaje o rychlosti při změně zaměření pohledu mohou být důležité. Doba pro zaměření v oblasti centrálního vidění je asi 5 ms. Závislost reakční doby na vzdálenosti cíle ukazuje Obr

6 1. Úvod Obr. 4 Doba reakce při změně "cíle" (pohyb.bmp) Vynecháme činnost rozhodovací, která s technikou přímo nesouvisí. Důležité jsou pohybové možnosti, především rukou. Ty jsou rozhodující především pro uspořádání ovladačů na stanovišti (viz dále). Pro posouzení možností člověka při reakci na signály uveďme alespoň údaj o rychlosti reakce na zvukové podněty 1 15 ms, na světelné podněty asi 15 ms [], [3]. Další údaje lze získat v odborné literatuře, například [], [3] a v normách a předpisech. Ty úmyslně uváděny nejsou, protože se poměrně rychle mění

7 . Přenos informací na vozidlo PŘENOS INFORMACÍ NA VOZIDLO Významný rozdíl proti stacionárním zařízením představuje nutnost přenosu informací z proměnlivého okolí na pohyblivé vozidlo. Vozidlo většinou sdílí okolí s jinými vozidly, zařízeními, přepravovanými nebo jinak přítomnými osobami atd., které jsou často také v pohybu. Toto okolí představuje pro konkrétní vozidlo nadřazený systém. Bezkonfliktní sdílení společného prostoru s ostatními uživateli zajišťují jednak informace, uložené v paměti (obsluhy i zařízení, například pravidla silničního provozu, dopravní, návěstní a další obdobné předpisy, omezení maximální rychlosti aj.) a proměnné informace, předávané na vozidlo. Jedná se především o informace pro obsluhu (řidiče, strojvedoucího). Ty mohou být získány přímo sledováním okolí ( přes okno, pozorováním provozu, návěstí atd.), a/nebo sledováním přístrojů, které přenášejí informace na vozidlo technickými prostředky (například návěstním opakovačem, dispečerským rozhlasem apod., analogie letu naslepo, podle přístrojů). První případ umožňuje získat velmi široké a různorodé informace (často zbytečné) a jejich přenos závisí na moha vnějších okolnostech, které mohou přenos ztížit nebo i znemožnit (snížená viditelnost apod.). V druhém případě je přenos na těchto okolnostech prakticky nezávislý a tedy spolehlivější, jde ovšem vždy o relativně omezený výběr údajů. V obou případech je informována obsluha a výhradně na její úvaze (pozornosti, zkušenosti, pohotovosti atd.) závisí povely, vydávané pro zařízení vozidla. Jde tedy vždy za informace nezabezpečené ve smyslu zabezpečovací techniky a to ovšem i v případech, kdy samotná informace (například poloha návěstidel) je generována bezpečným způsobem (například traťovým zabezpečovacím zařízením). Další skupinu představují informace přenášené bezprostředně do zařízení vozidla, a to informace zabezpečené. Zabezpečený přenos podléhá velmi přísným požadavkům a musí mj. zajistit, že při poruše nebude ohrožena bezpečnost (fail safe). Technické zabezpečení tohoto požadavku je poměrně komplikované a jeho řešením se zabývá zabezpečovací technika. V dalším uvedeme jen přehled hlavních způsobů se zřetelem k řízení vozidel. Bezpečným způsobem se na vozidlo přenáší obyčejně jen omezený počet informací. Pro provozní využití je totiž nutno vybavit zabezpečovacím zařízením přiměřeně dlouhý traťový úsek a všechna vozidla, která se na něm mají pohybovat, což je ekonomicky velmi náročné. Takto získané informace mají při tom charakter ochran (dohled), omezují prostor pro rozhodnutí obsluhy. Proto musí být tyto informace zabezpečeny a nadřazeny rozhodnutím obsluhy, přinejmenším v normálních provozních podmínkách. Jakékoliv výjimky jsou velmi bedlivě posuzovány (srov. s preferencí brzd v díle 8. Elektrické ovládání brzd), a ošetřeny v předpisech (tedy nezabezpečeně). Zařízením tohoto druhu nejsou různé způsoby kontroly bdělosti strojvedoucího. Spočívají nejčastěji v povinnosti trvale nebo za určitých provozních situací obsluhovat tlačítka nebo pedály bdělosti, ( živák, Totmann, apod.). V případě, že toto zařízení není správně obsluhováno, přenáší se do zařízení přesně vzato pouze informace, že strojvedoucí se neřídí předpisy, možná není schopen vozidlo řídit a to má za následek zpravidla nouzové brzdění. Často bývají tato zařízení - 7 -

8 . Přenos informací na vozidlo součástí zařízení složitějších pro případ jejich poruchy nebo umožňují jízdu v mimořádných případech. Příklady jsou uvedeny dále. V novějších zařízení se využívá složitějších způsobů kontroly. V zařízení KLUB MTS (Rusko) se sleduje kožně-galvanická reakce speciálním náramkem s bezdrátovým spojením s vyhodnocovacím zařízením na stanovišti. Potřeby jednotlivých typů vozidel a také možnosti využití přenesené informace se velmi liší podle charakteru provozu. Jako krajní příklady lze uvést na jedné straně provoz na metru (jeden druh vozidel, vlastní oddělený provozní prostor, paralelní grafikon, pouze doprava osob atd.) a na druhé straně řízení trolejbusů nebo tramvají v městském pouličním provozu. Přenosem signálů z trati na vozidlo se zabývá široce zabezpečovací technika. Ta představuje samostatný obor, z něhož bez nároků na přesnost a úplnost vybíráme několik informací, které se týkají přenosu informací z trati na vozidlo. V zásadě rozeznáváme přenos liniový, kdy je informace přenášena na vozidlo průběžně například kódovanými proudy v kolejových obvodech, nebo v kabelových smyčkách uložených v kolejišti, nejnověji pak zabezpečeným (zpravidla obousměrným) bezdrátovým digitálním přenosem, přenos bodový, kdy se přenos nebo i výměna informací mezi vozidlem a tratí (pevným stanovištěm) děje v určitém, přesně definovaném bodě trati (tím je zároveň určena okamžitá poloha vozidla na trati). Hlavní výhodou liniových systémů je trvalý přenos informace, který je spolehlivější a operativnější než bodový.--. Pomocí bodového přenosu informace lze určit vozidlu přesně polohu na trati.. Optimální je přirozeně kombinace obou systémů, která je základem moderních systémů. Prakticky všechna dále zmíněná zařízení jsou schopna přenášet na vozidlo návěstní znaky nejbližšího návěstidla ve směru jízdy vozidla. Dokonalejší často využívanou možností je kontrola rychlosti buď jen v případech, kdy je ji třeba ji snižovat (k místu se sníženou rychlostí nebo k místu zastavení) nebo průběžně (maximální traťová ev. vlaková rychlost v úseku). Možnosti přímého zásahu do zařízení vozidla mohou být však velmi rozdílné. Závisí to na množství předávaných informací a na způsobu jejich zabezpečení. Nejjednodušší je zavedení nouzového brzdění (zpravidla ve vlakových zabezpečovačích s kontrolou bdělosti strojvedoucího) a v poslední generaci systémů s kontrolou rychlosti i včasné provozní brzdění. O některých komplexnějších systémech bude zmínka v souvislosti s automatizací řízení v kap. Error! Reference source not found.. Pro základní představu uvedeme stručnou charakteristiku některých systémů, užívaných na vozidlech železničního typu (včetně metra) [5]. V zásadě rozeznáváme přenos liniový, kdy je informace přenášena na vozidlo průběžně například kódovanými proudy v kolejnicích nebo v kabelech uložených v kolejišti, nejnověji pak zabezpečeným bezdrátovým digitálním přenosem, - 8 -

9 . Přenos informací na vozidlo přenos bodový, kdy se přenos nebo i výměna informací mezi vozidlem a tratí (pevným stanovištěm) děje v určitém, přesně definovaném bodě trati (tím je zároveň určena okamžitá poloha vozidla na trati). Hlavní výhodou liniových systémů je trvalý přenos informace, který je spolehlivější a operativnější než bodový a ihned po zapnutí plně funkční. Bodový zase může určit vozidlu přesně polohu na trati a většinou také přenést více informací. Optimální je přirozeně kombinace obou systémů, která je základem moderních systémů. Prakticky všechna dále zmíněná zařízení jsou schopna přenášet na vozidlo návěstní znaky nejbližšího návěstidla. Dokonalejší často využívanou možností je kontrola rychlosti buď jen v případech, kdy je ji třeba ji snižovat (k místu se sníženou rychlostí nebo k místu zastavení) nebo průběžně (maximální traťová ev. vlaková rychlost v úseku). Možnosti přímého zásahu do zařízení vozidla mohou být však velmi rozdílné. Závisí to na množství předávaných informací a na jejich zabezpečení. Nejjednodušší je zavedení nouzového brzdění a v případech kontroly rychlosti i včasné provozní brzdění. O některých komplexnějších systémech bude zmínka v souvislosti s automatizací řízení v kap. 5. Pro základní představu uvedeme stručnou charakteristiku některých systémů, užívaných na vozidlech železničního typu (včetně metra) [5]..1 LINIOVÝ VLAKOVÝ ZABEZPEČOVAČ LS II-IV, LS 9 Liniový vlakový zabezpečovač s nízkofrekvenčním induktivním přenosem informace z trati na vozidlo pomocí kolejových obvodů byl zaveden v USA a odtud se rozšířil do Evropy (Holandsko) a SSSR. Po. světové válce byl převzat pro východoevropské železnice a také pro ČSD. Základní princip funkce ([5], [6]) pro nejjednodušší případ koleje, pojížděné v jednom směru, je na Error! Reference source not found.. Obr. 5 Schéma činnosti LVZ (ls9.dwg) Trať je rozdělena na oddíly kryté oddílovými návěstidly. Kolejové pásy jsou na hranicích oddílů přerušeny a izolovány izolovanými styky.(is).zpětné vedení trakčního proudu je zajištěno stykovými transformátory KT. Pokud se trakční proudy dělí do obou kolejnic rovnoměrně, neindukuje se do sekundárních vinutí stykových transformátorů žádné napětí. Směrem od návěstidla proti směru jízdy vlaku je kolejový obvod tvořený kolejovými pásy napájen proudem A o kmitočtu 5Hz (u původních kolejových obvodů na stejnosměrném systému budovaných do r.197) nebo 75 Hz (na systému střídavém a nově od r. 197 i na stejnosměrném systému.)

10 . Přenos informací na vozidlo Pokud je traťový oddíl volný, je kolejové relé R na začátku oddílu přitažené a indikuje volnost traťového oddílu do zabezpečovacího zařízení (případ prvního a třetího oddílu). Pokud do oddílu vjede vozidlo uzavře první dvojkolí proudovou smyčku a kolejové relé R odpadne. Tím jednak signalizuje zabezpečovacímu zařízení, že traťový oddíl je obsazený, jednak uvede v činnost kodér K u příslušného návěstidla, který klíčuje vysílaný kmitočet se střídou asi 1:1. Kmitočet klíčování nese informaci o návěstním znaku příslušného návěstidla: červená (na konci tohoto oddílu očekávej stůj),9 Hz, na opakovači červená, návěst, požadující na konci tohoto oddílu omezení rychlosti na 4, 6, 8 nebo 1 km/h 1,8 Hz, na opakovači žluté mezikruží, žlutá (na konci následujícího oddílu očekávej výstrahu) 3,4 Hz, na opakovači žlutá, zelená (volno nejvyšší dovolenou rychlostí) 5,4 Hz, na opakovači zelená. Na vozidle jsou před první nápravou umístěny cívky snímačů s jádrem z transformátorových plechů, do nichž se proudem v kolejnicích indukuje příslušným způsobem klíčované napětí. Mobilní část LVZ signál vyhodnocuje a ovládá návěstní opakovač v kabině strojvedoucího. Pokud na opakovači svítí červená nebo žluté mezikruží musí strojvedoucí pravidelně ovládat tlačítko bdělosti (TB), jinak LVZ zavede nouzové brzdění. To je jediný přímý zásah do řízení vozidla, který je ale vázán na činnost strojvedoucího (TB). Na opakovači je navíc ještě modré světlo, značící výluku LVZ. Zhasnutá všechna světla znamenají podle okolností poruchu zařízení (přenosu), vjezd do obsazeného oddílu nebo vjezd do oddílu bez LVZ. V prvních dvou případech lze za jistých předpokladů (omezená rychlost a obsluha TB) pokračovat v jízdě, v posledním je třeba zavést výluku LVZ, který pak zjišťuje pouze činnost tlačítka bdělosti. Uvedený systém je principielně nízkokapacitní a přenáší na návěstní opakovač pět bitů informace (včetně zhasnutého stavu) a jak je zřejmé, jsou přenesené informace někdy víceznačné.. ARS METRO PRAHA Jde o podobný systém jako v předchozím případě, používaný na tratích, kde jsou provozovány původní starší vozidla ruské výroby [5]. Pro přenos informací jsou použity kolejové obvody a induktivní snímače na čelních vozidlech. Do obsazených traťových oddílů se zavádí (nekódovaný) střídavý proud, jehož kmitočet vyjadřuje maximální dovolenou rychlost soupravy: 75 Hz 8 km/h, 15 Hz 6 km/h, 175 Hz 4 km/h, 5 Hz km/h a 75 Hz km/h (stůj). Do neobsazeného traťového oddílu se vysílá proud o kmitočtu 75 Hz. K překonání traťových oddílů bez signálu slouží tlačítko bdělosti umožňující jízdu rychlostí km/h. Při překročení maximální rychlosti zareaguje elektropneumatická nouzová brzda. Dále se strojvedoucímu signalizuje i dovolená rychlost v následujícím traťovém oddílu (funkce předvěsti). Řízení vysílaných kmitočtů zajišťuje stacionární zabezpečovací zařízení v závislosti na obsazení traťových oddílů, poloze návěstidel, výměn a dalších informací

11 .3 INDUSI I 6, PZB 8 Elektrická trakce 9 Řízení vozidel. Přenos informací na vozidlo Tento systém používá bodový způsob přenosu a je zhruba stejně starý jako předchozí nízkofrekvenční liniový vlakový zabezpečovač [5], [7], [8]. Existuje řada variant jednoho principu. Zjednodušené schéma je na Error! Reference source not found.. Na pravé vnější straně koleje je umístěna cívka s otevřeným magnetickým obvodem (tzv. traťový induktor), která je součástí pasivního rezonančního obvodu. Existují tři typy informačních bodů s rezonančním kmitočtem 5 Hz, 1 Hz a Hz. Cívku lze spojit dokrátka pomocí kontaktu spínaného v případě, že na následujícím návěstidle je návěst, která neomezuje rychlost vlaku. Rezonanční obvod je pak neúčinný a žádná informace se na vozidlo nepřenáší. Obr. 6 Princip přenosu informací pomocí Indusi (ls9.dwg) Na vozidle jsou umístěny tři nezávislé sériové rezonanční obvody buzené odpovídajícím kmitočtem, jejichž cívky jsou při přejezdu informačního bodu magneticky vázány s cívkou informačního bodu. Proud v obvodu, jehož kmitočet odpovídá nastavenému kmitočtu obvodu v informačním bodu vzroste a tak předá vyhodnocovacímu zařízení na vozidle informaci jednak o minutí informačního bodu, jednak o nastaveném kmitočtu. Vyhodnocovací zařízení obsahuje řadu programů, charakterizovaných nejvyšší dovolenou rychlostí, kterou před jízdou zadává strojvedoucí. Při vyhodnocení kmitočtu 5 Hz se kontroluje průběh rychlosti tak, aby na předepsané dráze byla dosažena rychlost 4 km/h. Při vyhodnocení kmitočtu 1 Hz je rychlost podobným způsobem kontrolována pro dosažení rychlosti 6 km/h a její udržování na následující dráze 14 m při současné obsluze tlačítka bdělosti. Při vyhodnocení kmitočtu Hz se zavádí okamžité nouzové brzdění. Průběžně se mimo to kontroluje dodržování maximální rychlosti podle zadaného programu. Na vozidlo se tedy v informačním bodě přenáší bity informace (druh informačního bodu+informace o poloze vozidla). Její skutečný význam pro činnost vozidla je spoluurčen nastaveným programem. Na rozdíl od předchozího systému s kontrolou bdělosti strojvedoucího lze u poslední generace systému Indusi v průběhu jízdy kontrolovat rychlost vozidla. Překročení požadovaného průběhu je nejprve akusticky signalizováno a poté se zavádí nouzové brzdění

12 .4 JZG 7 ERICSSON Elektrická trakce 9 Řízení vozidel. Přenos informací na vozidlo Tento systém je východiskem moderních bodových přenosů [5]. Využívá vysokofrekvenčního přenosu a informaci přenáší sériovým způsobem ( telegram ). Na vozidle je anténa a vysílač pracující na kmitočtu 7 MHz a příjímač pracující na kmitočtu 4,5 MHz. Činnost řídí centrální procesorová jednotka, která zajišťuje také odměřování ujeté dráhy, ovládání brzd a displeje na stanovišti. Traťový informační bod je tvořen anténami a elektronickými obvody, které jsou umístěny na desce (traťovém majáku balíze) umístěné v ose koleje. Při přejíždění vozidla přes informační bod jsou jeho obvody vybuzeny (napájeny) příjmaným kmitočtem 7 Mhz, který je vysílán vozidlem. Vysílač traťového majáku balízy pracující na nosném kmitočtu 4,5 MHz je příjmaným kmitočtem synchronizován. Nosný kmitočet je modulován v logických obvodech podle druhu informačního bodu. Informace se na vozidlo přenáší telegramem o délce 3 bit, z nichž 1 nese informaci. Ostatní zabezpečují přenos. Zároveň se určuje poloha vozidla na trati. Rychlost přenosu 5 kbit/s zajišťuje i při rychlosti jízdy 3 km/h osminásobné opakování zprávy. Přenášená informace může být pevně nastavená v paměti informačního bodu (možno ji ovšem v paměti ručně změnit) nebo proměnná, závislá na poloze návěstidla. Zjednodušené blokové schéma je na Error! Reference source not found.. Obr. 7 Blokové schéma bodového přenosu informace JZG 7 (ls9.dwg) Na základě přenesené informace centrální počítačová jednotka na vozidle kontroluje, zda vozidlo nepřekračuje maximální rychlost, zadanou strojvedoucím dovolenou traťovou rychlost, trvalé nebo dočasné omezení traťové rychlosti pro daný úsek, rychlosti stanovené výpočtem bezpečnostní křivky při snižování rychlosti k místům s omezenou rychlostí. Pokud strojvedoucí tato omezení dodržuje, zařízení do řízení nezasahuje. Při jejich překročení se tato skutečnost opticky a akusticky signalizuje a pokud ani pak rychlost náležitě nepoklesne zavádí se provozní brzdění. Pokud rychlost poklesne pod požadovanou mez může strojvedoucí (tlačítkem) takto zavedené brzdění zrušit a pokračovat v jízdě v rámci omezení (souprava není brzděna nouzovou brzdou)

13 . Přenos informací na vozidlo Na rozdíl od předchozích systémů je rychlost kontrolována průběžně a zásah do řízení vozidla nastává včas, takže může předcházet vzniku nebezpečné situace. V tomto případě má tedy činnost zařízení charakter ochrany resp. řízeného omezovače rychlosti..5 ZAŘÍZENÍ ZUB -SIEMENS Zařízení ZUB (Zugbeeinflussunssystem), používaný na DB obsahuje v principu jednak systém Indusi, jednak systém podobný systému Ericsson (JZG 7) [1], [11]. Existuje řada variant, přizpůsobených různým provozním požadavkům. Provedení ZUB 1 je zjednodušeně znázorněno na Obr. 8. Obr. 8 Zjednodušené schéma přenosu informací systémem ZUB 1 (zub_lsb.dwg) Zařízení sestává z vozidlové a traťové části. Informační body jsou umístěny vně koleje podobně jako u systému Indusi. Napájení traťové části z vozidlové při průjezdu je v daném případě zajištěno samostatným kanálem s kmitočtem 1 khz. Kanál pracující na kmitočtu 5 khz odpovídá původní funkci Indusi a tvoří zálohu pro případ poruchy na ostatním zařízení (Rückfallebene). Přenos informací normálně zajišťuje kanál pracující na nosném kmitočtu 85 khz, který přenáší především informace z traťové části na vozidlo (o poloze návěstidel, míst se sníženou rychlostí atd.), může ale zajistit i přenos opačným směrem (z vozidla na stacionární zařízení). Informace se přenáší telegramem s délkou až do 64 informačních bitů. Hlavní přenášené informace se týkají vzdáleností jednotlivých míst a rychlostí, které v nich nesmí být překročeny, návěstních pojmů a řady dalších informací podle místních poměrů a požadavků. Provedení je znázorněno na Error! Reference source not found., kde je patrná část traťová, snímač na vozidle a čidlo rychlosti (ujeté dráhy)

14 . Přenos informací na vozidlo Obr. 9 Uspořádání traťové a vozidlové části zařízení ZUB (zub.bmp) Informace se vyhodnocují na vozidle v procesorovém systému, který komunikuje s displejem na stanovišti, určuje dráhu ujetou od přejezdu posledního informačního bodu. V závislosti na tom generuje průběh okamžité rychlosti, který zajišťuje navedení vlaku na rychlost předepsanou v cíli, kontroluje, že celý vlak projede místem s omezenou rychlostí nejvýše předepsanou rychlostí, jestliže skutečná rychlost překročí předepsanou rychlost (maximální v momentálním místě na trati) indikuje se tato skutečnost strojvedoucímu a v případě neuposlechnutí zavádí provozní brzdění. Opačným směrem lze přenášet až 8 informačních bitů, které mohou obsahovat informace o vozidle, stavu jeho hlavních agregátů, evidenční číslo, cílovou stanici, délku vlaku apod. Telegramy se stačí přenést ještě při rychlosti 35 km/h třikrát..6 PA 135 MATRA Jedná se o sytém zabezpečení a řízení jízdy souprav v pražském metru, který postupně nahrazuje systém ARS především na tratích s provozem modernizovaných a nových souprav. Je zaměřen speciálně na provozní podmínky a požadavky metra, zejména na zajištění maximálního přepravního výkonu s intervalem mezi soupravami od 9 s.umožňuje několik způsobů práce: režim automatického vedení vlaku (ATO Automatic Train Operation), o kterém se zmíníme později (zajišťuje dodržení rozestupu vlaků, respektování návěstí, včasné brzdění před místy zastavení a zastavení na předepsaném místě u nástupiště aj.), režim vlakového zabezpečovače (ATP Automatic Train Protection), který tvoří podsystém zabezpečující především dodržování povolených rychlostí,

15 . Přenos informací na vozidlo režim tlačítek bdělosti, kdy je souprava ovládána ručně a rychlost je omezena na 3 km/h, vypnutý stav, pouze pro provoz bez cestujících. Informace se přenáší z programového pásu, koberce, na anténu na vozidle. Koberec je tvořen dvojicí vedení podle Obr. 1 uložených mezi kolejnicemi normálně při pravé straně. Vodiče koberce jsou napájeny z dispečerského zabezpečovacího zařízení, které řídí provoz na trati. Obr. 1 Provedení traťové části pro přenos signálů (matra.dwg) Na nosný kmitočet 135 khz je namodulováno až 9 kmitočtů v pásmu 1.. khz, které vyjadřují přenášenou informaci (paralelní přenos 9 bitů informace). Pro průběžnou kontrolu rychlosti se využívá míst křížení kabelů v koberci. Kontroluje se, že mezi přejetím sousedních křížení uplyne minimálně 9 ms, takže vzdálenost křížení pro 8 km/h odpovídá asi 6,66 m, pro rychlost nižší se vzdálenost zkracuje..7 ZAŘÍZENÍ LZB - SIEMENS Zavádění vysokorychlostní dopravy v Německu (vlaky ICE) si vyžádalo vzhledem k rostoucí zábrzdné dráze nové způsoby zabezpečení a přenosu informací na vozidlo. Brzdná dráha při km/h je stanovena na m a při 8 km/h 4 m. Včasný přenos návěstí na vozidlo jako klíčové informace technickými prostředky je nezbytný. Proto byl vyvinut (Siemens) liniový zabezpečovací systém LZB (Linienzugbeeinflussungssystem) [1], [13]. Zařízení je schematicky zobrazeno na Obr. 11. Mezi kolejnicemi při jedné straně je uložena kabelová smyčka, při čemž kabely jsou v pravidelných vzdálenostech asi 1 m překříženy. Tím je určena (korigována) poloha vozidla na trati. Smyčka může být až 17 m dlouhá a je napájena z traťových centrál, které jsou propojeny navzájem a s nadřazenými systémy. Centrála volá cyklicky všechna vozidla, která se nacházejí v oblasti její působnosti prostřednictvím telegramů s rychlostí přenosu 1 bit/s tak, že každé vozidlo je voláno asi 1..4 krát za sekundu. Předávaný telegram je přijímán pouze adresovaným vozidlem a obsahuje 83 bit, z toho je 7 bit je užitečných. Pro přenos z trati na vozidla je použit nosný kmitočet 36 khz. Na vozidle (ICE) jsou umístěny dva páry přijímacích a dvě vysílací antény. Jejich signály zpracovává procesorový systém LZB 8. Telegram pro vozidlo obsahuje zejména údaje o potřebném brzdění, o cíli, o návěsti a pomocné informace. Na jejich základě a podle údajů tachogenerátoru na nápravě počítač na vozidle vypočítává průběžně maximální dovolenou rychlost jízdy a v případě potřeby zavádí provozní brzdění

16 . Přenos informací na vozidlo Obr. 11 Princip zařízení LZB 8 (matra.dwg) Volané vozidlo odpovídá telegramem o délce 41 bit, z toho je 3 užitečných rychlostí 6 bit/s. Telegram pro centrálu obsahuje zejména hlášení o poloze vlaku, brzdovou schopnost, skutečnou rychlost, provozní a diagnostické informace. Pro přenos opačným směrem se používá kmitočet 56 khz. Zařízení umožňuje přenos návěsti na vozidlo vzdálené až 1 km a průběžně kontroluje, že není překračována vypočtená maximální rychlost. Jako záloha je do zařízení začleněn systém INDUSI 8. Bodový systém ZUB a liniový LZB byly také kombinovány a použity na dánských železnicích [14]..8 ERTMS/ETCS Zabezpečovací systémy a odpovídající způsoby přenosu a využívání informací na vozidlech se vyvíjely u jednotlivých železničních správ samostatně a proto vzniklo množství navzájem většinou neslučitelných systémů. V literatuře se udávají různé počty používaných systémů vlakových zabezpečovačů, pokud započítáme i systémy střední Evropy lze jejich počet odhadnout na ([16], [18]). To přirozeně velmi komplikuje mezinárodní provoz, trakční vozidla musí být vybavena kompletně systémy všech drah, na kterých mají být provozována. Jako příklad je na Error! Reference source not found. uvedeno umístění antén (snímačů) u 4 systémové lokomotivy BR 189 (DB), které jsou potřebné pro provoz na evropských drahách [19]

17 . Přenos informací na vozidlo Obr. 1 Snímače na lokomotivě BR 189 (anteny.bmp) Protože s ohledem na investiční náklady nelze v dohledné době zavést jediný univerzální systém byl vypracován komplex projektů, snažící se integrovat do stávajících systémů nové požadavky s využitím současné techniky. Z nich nejvšeobecnější je asi projekt ERTMS (European Rail Traffic Management Systém) pro řízení a zabezpečení dopravy podle norem CENELEC). Jádrem tohoto projektu je projekt ETCS (European Train Control System). ETCS je založen na kombinovaném bodovém (EUROBALISE) a liniovém (EURORADIO) systému zabezpečení a přenosu a na sjednoceném displeji pro ovládání a komunikaci s obsluhou na vozidle (EUROCAB), Obr. 13. Obr. 13 Základní rozvržení údajů a ovladačů na obrazovce Eurocab (mmi.bmp) Zatímco bodový přenos vychází ze systémů dříve popsaných pro liniový systém se používá digitální přenos bezdrátový, vycházející ze systému pro mobilní telefony GSM a označený jako GSM- R (Global Systém for Mobile Communication Rail). Pro určení polohy vozidla na trati se kromě využití bodového přenosu a odměřování dráhy jako u systémů stávajících zkouší také využití GPS (Global Positioning System). Projekt byl zahájen z iniciativy UIC v roce 1991 ([5]) a předpokládalo se, že systém by mohl být připraven do roku 1996 ([16]). Ve skutečnosti se realizace zpožďuje, pilotní projekt u DB byl dán do

18 . Přenos informací na vozidlo provozu koncem roku ([]). Jednotlivé komponenty (například Eurobalisy informační body) se ovšem zavádějí průběžně a zároveň se upřesňují požadavky a vlastnosti. Obr. 14 Schématicky naznačené úrovně 1 a realizace ETCS (lev1.bmp, lev.bmp, lev3.bmp) Vzhledem k rozsahu a náročnosti projektu byly definovány 3 úrovně resp. stupně realizace (Level 1,, 3). Schematicky jsou znázorněny na Obr. 14 ([1]). Úroveň 1 (Level 1) prakticky odpovídá bodovému zabezpečovacímu zařízení, například popsanému systému ZUB. Pro bodový přenos informací na vozidlo jsou užity Eurobalisy, rychlost jízdy vozidla se průběžně kontroluje, sled vlaků je dán klasickými traťovými oddíly ohraničenými návěstidly. Tato úroveň připadá v úvahu pouze na tratích, na kterých dosud podobný systém zaveden není. Úroveň (Level ) již předpokládá trvalý přenos informací mezi vozidlem a dispečinkem pouze bezdrátově bez vnějších návěstidel. Podél trati je vybudována řada vysílačů/příjmačů trvalý pro styk s vozidlem, které jsou řízeny centrálou RBC (centrála radiobloku). Zabezpečené digitální spojení GSM R probíhá v kmitočtovém pásmu 9 MHz Průběžně se kontroluje rychlost jízdy. Centrální dispečink zajišťuje stavění vlakové cesty (výměn) i přenos potřebných návěstí. Pevné traťové oddíly ale zůstávají zachovány. Eurobalisy slouží pouze pro určení místa na trati. Na těchto tratích smějí jezdit pouze vozidla vybavená zařízením ETCS. Tato úroveň se v současné době začíná zkoušet u řady evropských železničních správ (např. DB, SNCF, RENFE, OBB) [1] v ostrém trvalém provozu je u SBB. Úroveň 3 (Level 3) představuje systém budoucnosti, plně řízený a zabezpečený centrálně počítačem (radioblok) a je schématicky naznačeno na Error! Reference source not found.. Obr. 15 Schématické uspořádání přenosu ETCS úroveň 3 (lev3.bmp)

19 . Přenos informací na vozidlo Podrobnější a přehledný výklad funkcí systému ETCS nalézt například v [5]. Protože v současné době jsou prakticky všechny hlavní trati již zabezpečeny, řeší se zavádění ETCS pomocí národních modulů STM, které představují interface mezi národním systémem přenosu informací a vlastním zařízením ETCS. Příklad blokového uspořádání zařízení pro provoz na ČD a DB je na Obr. 16. Obr. 16 Schématické uspořádání ETCS pro vozidlo pro provoz na ČD a DB (etcs.dwg) Zde jsou zakresleny i bloky radiového spojení (pro ČD místní na 16 MHz a dispečerské na 45 MHz) a digitální fonické spojení na 9 MHz. Druhý kanál 9 MHz je zabezpečený a slouží pro přenos řídicích informací. Ideový projekt třísystémové rychlé elektrické naklápěcí soupravy ČD ( Pendolino ) řady 68 je popsán v [] a ukazuje komplikace při zavádění ETCS v praxi na vozidle, určeném pro mezinárodní provoz. Ty spočívají všeobecně v technické nejednotnosti stávajících zařízení na různých tratích i v rámci jedné dráhy, v různém časovém postupu zavádění ETCS a různých často pozměňovaných plánovaných termínech a úrovních realizace, v konkurenčním prostředí hlavních výrobců (Siemens, Alsthom, Alcatel, Bombardier a další), které brání transparentnosti řešení, jeho jednotnosti, dostupnosti technických údajů a možnosti spolupráce zařízení jednotlivých výrobců, ve vysokých nákladech, které zavedení ETCS představuje a které ve svých důsledcích povede k situaci, kdy ke stávajícím mnoha systémům přibude systém další (ovšem v řadě lokálních variant). To v souhrnu a v konečném efektu spolu s přirozeně dlouhodobým procesem zavádění ETCS oslabuje původní myšlenku jednotnosti. Další vývoj ukáže, do jaké míry se tato skeptická předpověď potvrdí. V optimálním případě lze očekávat, že by se mohl ve více méně jednotném provedení uplatnit v síti vybraných mezinárodních tratích, odkud také původní potřeba vznikla

20 .9 BEZDRÁTOVÉ RADIOVÉ SPOJENÍ Elektrická trakce 9 Řízení vozidel. Přenos informací na vozidlo Uvedené způsoby se týkají především přenosu informací pro zabezpečovací techniku a jejich hlavními návaznostmi a využitím jsme se úmyslně nezabývali. V následujících odstavcích uvedeme další příklady přenosu informací na vozidlo, které slouží především pro řízení jízdy a pro zabezpečení (zatím) jen omezeně. Nejběžnějším a široce používaným způsobem je ovšem dispečerské bezdrátové telefonní spojení. Pro tramvaje a podobná vozidla je prakticky jediným používaným způsobem, protože množství možných přenášených informací (obousměrně!) je téměř neomezené tak, jak to odpovídá poměrům v provozu těchto vozidel. Uplatní se ovšem i u všech ostatních dopravních systémů právě pro svou operativnost například v mimořádných situacích. Příklad dispečerského spojení u ČD byl zmíněn v Obr MAGNETICKÉ INFORMAČNÍ BODY PRO AVV Pro účely automatického vedení vlaku, o kterém bude řeč později byl u ČD vyvinut (VÚŽ, později AŽD Praha) způsob přenosu informací na jedoucí vozidlo pomocí magnetických informačních bodů ([3]). Jeho princip je uveden na Obr. 17. Obr. 17 Uspořádání přenosu informace magnetickými informačními body (AŽD) (infbod.dwg) V kolejišti jsou umístěny podélně vedle sebe dvě čtveřice permanentních magnetů, které mohou být orientovány tak, že na svrchní straně je buď severní nebo jižní pól. Na vozidle jsou umístěny dva snímače (polarizované kontakty), které při přejezdu nad magnety sepnou odpovídající výstup. Informace ze snímačů se ve vyhodnocovacím zařízení zpracují na 16 bitové číslo. To pak jednoznačně určuje adresu (z celkového počtu možných, v nich je zároveň zakódovaný i směr jízdy). Podle ní se v paměti řídicího systému na vozidle zjistí potřebné informace o místě, traťových poměrech atd. - -

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Ing. Petr Kolář 25. 6. 2014 GNSS Centre of Excellence Obsah Úvod Železniční doprava o Mimořádné události o Přejezdy Technické předpoklady pro rozvoj železničních

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Pracovní skupina ATO TEN-T

Pracovní skupina ATO TEN-T AŽD Praha s.r.o. Pracovní skupina ATO TEN-T Automatic Train Operation Over ETCS on Trans European Network Aleš Lieskovský AŽD Praha s.r.o. ZTE VaV VP01 Složení skupiny Alstom (BE) Ansaldo STS (IT, SE)

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ZABABOV Elektrické zapojení modulů

ZABABOV Elektrické zapojení modulů ZABABOV Elektrické zapojení modulů H0-ČSD 2.února 2007, verze 2.3 1 1 Úvod Tento text je souhrnem závazných požadavků a doporučení kladených na elektrické zapojení modulů. Vycházejí nejen z nutnosti vzájemné

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Ministerstvo ivotního prost edí Státní fond ivotního prost edí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz SYSTÉM

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Měření elektrické energie pro kolejová vozidla MEEHDV

Měření elektrické energie pro kolejová vozidla MEEHDV Měření elektrické energie pro kolejová vozidla MEEHDV Pavel ZAHÁLKA Ing. Zahálka Pavel, UniControls a.s. Vývoj a současný stav měření elektrické energie HDV v Evropě Proces oddělení železniční dopravní

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Celý systém se skládá z několika částí (modulů) : 1. elektronické a mechanické zabezpečení společných prostor garážových

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Řešení SIMU. pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU

Řešení SIMU. pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU Řešení SIMU pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU Nedělejte kompromisy! Už nemusíte před vjezdem do garáže vystupovat z auta na frekventovanou silnici nebo do nepřízně počasí. Využívejte naplno všech

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Řízení provozu na vedlejší železničních tratích

Řízení provozu na vedlejší železničních tratích Řízení provozu na vedlejší železničních tratích Ing. Petr Kolář 21. 5. 2014 ZČU Plzeň Fakulta elektrotechnická Obsah Úvod Železniční doprava v současnosti Regionální tratě o Mimořádné události o Technické

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 854 580

Návod k obsluze Obj.č.: 854 580 Návod k obsluze Obj.č.: 854 580 Přístroj slouží pro kontrolu tlaku vzduchu a teploty pneumatiky u všech čtyřech kol. Do kontroly je zahrnuta i rezervní pneumatika v autě.k přístroji se dodávají i čidla,která

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více