Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD"

Transkript

1 Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD Verze SW 52.2, HW Řešení provozních a poruchových stavů ČD, a.s. - DKV Praha Určeno pro strojvedoucí DKV Praha Verze dokumentu 1_ KV DKV Praha Sestaveno na základě firemní dokumentace a zkušeností z provozu.

2 V tomto návodu jsou obsaženy informace pro řešení provozních stavů a závad na lokomotivě řady 380. Při signalizaci (alarmu) poruchy lze vyhledat podrobnější informaci a návod k řešení na displeji diagnostiky obsluhou sw tlačítka Help a příslušného alarmu. Pořadí jednotlivých úkonů je nutno dodržet! Použité zkratky: ávada Projev závady + signalizace Technická opatření Dopravní opatření Aktualizace souboru najdete na: Aktuální změny jsou zvýrazněny probarvením sloupce vpravo.

3 Opatření SŽDC Omezení provozu - Pokyn č.12/ měna č. 2 Na základě podmínek stanovených VÚŽ může na uvedených traťových úsecích s kolejovými obvody 25 Hz lokomotiva typu 109 E řady 380 vyvíjet tažnou sílu s aktivovanou funkcí lokomotivy KO 25 Hz, kdy je zajištěno omezení maximálního trakčního výkonu proudově na hodnotu 150 Aef. Trať - číslo: 324 / na trati Brno hl.n. Kutná Hora: - přes žst. Kutná Hora ve všech dopravních kolejích obousměrně, (úsek mezi vj.náv. 1L v km 286,309 resp. 2L v km 286,330 až vj. náv. 1S a 2S v km 288,480), 713 A/B /na trati Beroun - Plzeň hl.n. Cheb: - přes žst. Plzeň hl.n. v dopravních kolejích obousměrně, (úsek mezi vj. náv. CH1L a CH2L v km 108,002 a odj. náv. 1S, 2S a 3S v km 351,441 směr Cheb), 704 / na trati České Budějovice Benešov u Prahy obousměrně: - v úseku mezi km 17,040 a km 20,060 (přes žst. Chotýčany tj. mezi vj. náv. 1L, 2L a předvěstí Př1L) - v úseku mezi km 31,450 a km 36,938 (mezi předvěstí PřL do žst. Horusice a vj. náv. L do Veselí n.l.), - v úseku mezi km 56,209 a km 58,781 (mezi Se44 v žst. Veselí n.l. a náv. So u zastávky Řípec-Dráchov), 701 A/ na trati Veselí n.l. Havlíčkův Brod obousměrně: - v úseku mezi km 53,698 a km 57,520 (mezi žst. Jihlávka a zastávkou Horní Ves), - v úseku mezi km 63,720 a km 87,025 (předvěst PřS žst. Rantířov ve směru od žst. Jihlava město). Ve smyslu Rozhodnutí o zařazení vozidla řady 380 ČD mezi stanovená vozidla čj /2012-OTH platí pro HV 380 horní rychlostníky. V případě vypnutí mazání okolků není možno horní rychlostníky využít! Rekuperace Na základě Pokynu generálního ředitele č. 14/2008 (5. změna) lze používat rekuperaci na střídavém systému v úseku Břeclav st. hranice - Břeclav - Brno - Svitavy (mimo) a Břeclav st. hr. (km 78,000) Nedakonice (neutrální pole TNS Nedakonice km 132,051). POOR! Strojvedoucí po výpadku napětí v trakčním vedení smí použít rekuperaci nejdříve za 5 minut po obnovení trakčního napětí! Rekuperace na tratích ŽSR je na ss i st systému zakázaná! Provozní stavy Uvedení do provozu kontrolujte, zda na lokomotivě nikdo nepracuje. Pohledem zkontrolujte stav: / zabrzdění lokomotivy (střadačovou brzdou nebo klíny a/nebo zarážkami); / kabelů k nápravovým sběračům a snímačům; / kohoutů (hlavních vzduchojemů -14 a rozvaděče -20), vzduchových spojek, konektorů a spřáhlového ústrojí; / pojezdu lokomotivy. kontrolujte, zda není lokomotiva nebo souprava připojena: / k topnému stojanu; / k síti 3 x 400 V. Otevřete kohout -SQ2 brzdiče BSE. Otevřete kohout MIREL. kontrolujte: / stav kohoutů k přístrojům a kompresoru; / stav kohoutů brzdy (zejména -KP/S1 a -KP/S2 napájení tlakových relé TR4; -SQ3 k brzdiči BSE;

4 / zda jsou jističe pomocných pohonů v příslušné poloze a všechny přepínače nouzového ovládání ve svislé poloze (normální provoz); / zda není zapnuta nouzová jízda na mezistěně; / zda je přepínač režimu řízení -S137 v poloze 1 (řídicí lokomotiva). Přestavte přepínač režimu brzdy -S173 do příslušné polohy G-P-R. apněte odpojovač baterie klíčkem -S140 na mezistěně 1. stanoviště. Na voltmetru zkontrolujte napětí baterie (musí být min. 19 V). V případě nízkého napětí baterie zapněte ještě před zapnutím řízení pomocný kompresor spínačem na pultu. apněte řízení spínačem na mezistěně (při aplikaci předchozího bodu až po vypnutí pomocného kompresoru). Vyčkejte aktivace displejů (cca 1,5 min od zapnutí baterie). Na obrazovce P93 zvolte sběrač. Dejte povel ke zvednutí sběrače a zapnutí HV (symbol sběrače na displeji nesmí být přeškrtlý"). Proveďte test V. Proveďte zkoušku brzdy a zkoušku funkčnosti lokomotivy podle národních předpisů. Odstavení Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Bude-li probíhat odstavení lokomotivy pomocí posunovací lokomotivy (např. v depu), přepněte V MIREL do režimu ÁVES, zrušte parkovací brzdu a navolte požadovaný směr. V místě odstavení zabrzděte lokomotivu střadačovou brzdou (zkontrolujte rozsvícení tlačítka na mezistěně a signalizaci zabrzdění na displeji). Vynulujte údaje v tachografu. Odvětrejte zcela provozním brzděním hlavní potrubí a HJP poté přeložte do polohy "Výběh". Vypněte řízení (spínačem na mezistěně). Vypněte baterii uzamykatelným spínačem na 1. stanovišti na mezistěně (pokud se baterie nevypne, stiskněte opět na delší dobu tlačítko bezpečnostního vypnutí). Na manometru zkontrolujte úplné odvětrání hlavního potrubí. Uzavřete kohout V MIREL. Uzavřete výstupní kohout -SQ2 (HP) brzdiče DAKO-BSE. Respektujte místní ustanovení pro odstavování vozidel! V případě nefunkčnosti střadačové brzdy použijte klíny a/nebo zarážky. Proveďte odstavné práce podle národních předpisů. Uzamkněte lokomotivu (POOR na zabouchnutí klíčů na lokomotivě). Aktivní odstavení abrzděte HV střadačovou brzdou (zkontrolujte rozsvícení tlačítka na mezistěně a signalizaci zabrzdění na displeji). V případě potřeby zapněte klimatizaci stanovišť a nastavte přiměřenou teplotu. Proveďte test zařízení LIM. Na stanovišti 1. přeložte HJP do polohy "Výběh". Přepínač směru přepněte do polohy 0. Přepínač -S137 na mezistěně přepněte do polohy AO. Na displeji ověřte zavedení aktivního odstavení lokomotivy. Vypněte spínač řízení -S101. Spínač baterie přepněte do polohy "0" (na 1. stanovišti na mezistěně)! Odevzdejte klíče na určeném místě. rušení aktivního odstavení proveďte opačným postupem. Posun v depu posunovací lokomotivou se strojvedoucím na lokomotivě 380 a s posunovači Lokomotivy spojte jen šroubovkou bez připojení vzduchového potrubí. Po zapnutí baterie (na 1. st.), řízení a při dostatku vzduchu odbrzděte střadačovou brzdu tlačítkem na mezistěně (pohasne kontrolka střadačové brzdy).

5 V případě neúspěchu musíte nouzově odbrzdit střadačovou brzdu. V obou případech se přesvědčte o odbrzdění střadačové brzdy. Po ukončení posunu zabrzděte pomocí tlačítka na stanovišti střadačovou brzdu a přesvědčte se o zabrzdění střadačové brzdy. V případě neúspěchu (nedostatek vzduchu) nutno zajistit lokomotivu klíny a/nebo zarážkami. Nyní je možno odvěsit posunovací lokomotivu. Při nedostatku ovládacího vzduchu je nutno připojit lokomotivu ke zdroji stlačeného vzduchu nebo ji uvést do provozu. Posun posunovací lokomotivou jen s posunovači Lokomotivy spojte šroubovkou a spojte hlavní potrubí. Odstraňte zajišťovací klíny, případně zarážky. Po naplnění hlavního potrubí zkontrolujte odbrzděný stav střadačové a pneumatické brzdy na boku lokomotivy. Lokomotiva musí mít vypnuté baterie!!! Po ukončení posunu rozpojte hlavní potrubí, hlavní potrubí lokomotivy 380 zcela odvětrejte a v PJ Vršovice podložte lokomotivu klíny a na určených místech ještě zarážkami. kontrolujte zabrzdění pneumatické brzdy na boku lokomotivy. Nyní je možno odvěsit posunovací lokomotivu. Pokud nelze naplnit hlavní potrubí nebo nedojde k odbrzdění lokomotivy je nutná přítomnost strojvedoucího! Bezpečný stav na lokomotivě postup je nutno dodržet! Tlačítkem proveďte bezpečnostní vypnutí lokomotivy. Pohledem zkontrolujte na obrazovce beznapěťový stav lokomotivy, stažení sběračů a vypnutí hlavního vypínače. Pohledem zkontrolujte spuštění sběračů a na voltmetrech ve strojovně beznapěťový stav filtrů. Uzavřete kohouty ke sběračům - dojde k odpojení odpojovačů sběračů. Na skříňce bezpečnostních klíčů ve strojovně přestavte páku kohoutu -S411 a vyjměte příslušný klíč. Pomocí klíče uvolněte a pákou uzemněte střešní uzemňovač Q37. Po uzemnění střešního uzemňovače Q37 vyjměte klíč od zámku výstupu na střechu (klíč slouží jako symbol bezpečného stavu na lokomotivě). Klíčem lze odjistit výstup na střechu. Přeprava lokomotivy Lokomotiva je brzděná: abrzděte lokomotivu střadačovou brzdou (zkontrolujte rozsvícení tlačítka na mezistěně a indikaci zabrzdění na displeji). Tlačítkem proveďte bezpečnostní vypnutí lokomotivy. Odvětrejte zcela provozním brzděním hlavní potrubí a HJP přeložte do polohy "Výběh". Vypněte řízení. Vypněte baterii (uzamykatelným spínačem na 1. stanovišti). kontrolujte, zda je hlavní potrubí zcela odvětráno! Uzavřete kohout V MIREL. Uzavřete kohout SQ2 brzdiče Dako BSE. V případě, že nebudou propojeny spojky napájecího potrubí, zkontrolujte na hlavním vzduchovém panelu otevření kohoutu napájení brzdy z hlavního potrubí -KP/HP! Pokud je vypnuta baterie klíčkem na mezistěně a tlak v hlavním potrubí je zvýšen nad 2,5 bar, bude střadačová brzda automaticky odbrzděna. Lokomotiva je brzděna v režimu P a to nezávisle na poloze voliče na mezistěně, protismyk je funkční. Poklesem tlaku v hlavním potrubí pod 2,5 bar je střadačová brzda automaticky zabrzděna! Jistič protismyku F221 musí být zapnutý. Jistič F195 musí být zapnutý z důvodu ovládání brzd. Napětí baterie musí být větší než 19 V.

6 V průběhu vlečení musí být hodnota napětí baterie kontrolována (při napětí baterie minimálně 21 V každých 6 hodin, při napětí baterie pod 21 V - každé 3 hodiny). V případě poklesu napětí pod 19 V je nutné přepravovat lokomotivu jako nebrzděnou - není již zajištěna funkčnost protismyku! Lokomotiva není brzděná (lokomotiva musí být zajištěna proti pohybu!!!!): Při přepravě nebrzděné lokomotivy proveďte navíc tyto manipulace: / uzavřete kohouty střadačové brzdy obou podvozků -KP/BV1a -KP/BV2; / uzavřete: kohout -SQ3 brzdiče Dako BSE; kohouty brzdových válců -S420 (SQ4) a -S421 (SQ5); kohout -KP/HP; kohout (-14) mezi napájecím potrubím a vzduchojemem (žlutý na podélníku lokomotivy). Nouzově odbrzděte střadačovou brzdu pomocí čtyřhranu vně lokomotivy. kontrolujte odbrzdění lokomotivy! Jízda na přípřeži Dohodněte, ze které lokomotivy bude napájeno topení vlaku. Ověřte, zda vlaková lokomotiva je schopna přenášet požadované napětí potřebné pro napájení vlaku. kontrolujte polohu klíče vlakového topení, případně nastavte na displeji režim topení na systému 25 kv. Nastavte maximální dovolenou rychlost vlaku (může být omezena vlakovou lokomotivou). Na displeji P93 navolte příslušný provoz (řazení ve vlaku) a příslušný sběrač. Jízda s přípřeží (na zavěšeném postrku) - nevedoucí lokomotiva Dohodněte, ze které lokomotivy bude napájeno topení vlaku. adejte potřebná data do tachografu. Nastavte případně na displeji režim topení na systému 25 kv. Na displeji P91 navolte režim Nevedoucí lokomotiva. Bude vypnuta parkovací brzda, zaveden závěr brzdiče a zablokovány režimy řízení "AUT" a "CB". Uzavřete kohout -SQ2 brzdiče DAKO BSE. V případě účinkování pojišťovacích ventilů uzavřete kohout -14 mezi hlavními vzduchojemy a napájecím potrubím. Navolte příslušný směr. Přestavte krátce HJP do polohy Souhlas dojde k odblokování zámku trakce", tj. umožnění činnosti EDB a tahu. Provoz s V MIREL: V MIREL přepněte do režimu AV. Provoz s V PB/LB a SIFA: V LB/PB vypněte (pořadí následujících bodů musí být dodrženo): / vozidlo musí stát; / musí být naplněno hlavní potrubí; / vypněte hlavní vypínač; / stáhněte oba sběrače; / nastavte směr do polohy 0 ; / snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar; / přepněte spínač S283 do polohy Aus (v případě neúspěchu uzavřete kohout PB/LB). Vypněte zařízení SIFA přepínačem S281 (poloha 0 ). Provedení zkoušek V PB/LB + SIFA Uzavírací kohout V PB/LB musí být otevřen, tj. ve svislé poloze (pokud byl uzavřen a po jeho otevření přes něj uniká vzduch, stačí ho otevřít až po navázání komunikace - viz dále). Poruchové ovladače V PB/LB ve strojovně musí být v poloze Provoz.

7 Přepínač režimů V PB/LB musí být v poloze Ein. Přepínač režimů SIFA ve strojovně musí být v poloze A. Přepínače režimů LB na stanovištích (na mezistěnách) musí být poloze Betrieb. ařízení LIM musí být v činnosti na provozní obrazovce je zobrazena šedivá ikona LIM test. Musí být navolen směr Vpřed, naplněno hlavní potrubí a nastaven režim MAN. Vlastní provedení zkoušek: Na obrazovce P99 Výběr železniční správy nastavte předvolbu Německo (NáVo ikona předvolba železniční správy Německo). Bude automaticky zapnut V LB/PB a SIFA, V MIREL bude samočinně vypnut, po dobu cca 10 s uniká vzduch přes ventil MIREL/SIFA a zní houkačka. Inicializace zařízení PB/LB trvá cca 2 minuty, během této doby svítí na provozní obrazovce nápis Porucha komunikace LB, avšak o poruchu se nejedná! Vyčkejte, až nápis zmizí. Test SIFA: Sešlápněte a držte pedál SIFA. Cca po 30 sekundách dojde k optické a zvukové signalizaci a po několika sekundách dojde následně k odvětrání hlavního potrubí přes ventil MIREL/SIFA. Uvolněte, stlačte a opět uvolněte pedál SIFA. Dojde k naplnění hlavního potrubí. Test SIFA lze provádět během inicializace V PB/LB. Test V PB/LB: Na obrazovce P21 adání dat o vlaku LB (zobrazí se automaticky po inicializaci LB/PB) aktivujte pomocí tlačítka kouška LB/PB zkoušku V PB/LB. Během zkoušky dojde k odvětrání hlavního potrubí a celé řadě vnitřních testů zařízení. Během zkoušky svítí na provozní obrazovce nápis Probíhá funkční zkouška. kouška trvá cca 1 minutu. Pro vykonání zkoušky musí být otevřen kohout V LB/PB. Pokud bude kohout uzavřen, zkoušku nelze provést, tlačítko kouška LB/PB nereaguje kohout otevřete! Po ukončení zkoušky proveďte následující úkony, přičemž je nutno dodržet jejich pořadí! musí být naplněno hlavní potrubí vypněte hlavní vypínač stáhněte sběrače přestavte směr do polohy 0 stiskněte červený nápis měnit národní nastavení potvrďte otázku: ANO na obrazovce P99 Výběr železniční správy stiskněte volbu (nápis) Česká republika (NáVo nápis Česká republika ) a vraťte se zpět na základní obrazovku aktivuje se V MIREL snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar V PB/LB bude vypnut žlutá ikona MIREL PB/LB se změní na modrou ikonu MIREL a přestanou blikat dvojtečky mezi časovými údaji hodin, minut a vteřin zprovozněte lokomotivu obvyklým způsobem proveďte test V MIREL Přejezd hranic ČD na SK nebo z SK na ČD: Předvolbu země, do které jedete, provádějte zásadně při stání lokomotivy v poslední ŽST, kde vlak pravidelně zastavuje! Na Provozní obrazovce (P1), tj. na obrazovce s rychloměrem, obsloužíme ikonu Národní volba". Na následné obrazovce P99 Výběr železniční zprávy obslužte ikonu národní předvolby a stiskněte textové pole s názvem země, do které jedete. Proveďte návrat na Provozní obrazovku (P1). Během přejezdu hranice vypněte HV (při změně trakčních systémů navíc stáhněte sběrače a stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí) a na Provozní obrazovce (P1) obslužte textové pole s nápisem "měnit národní nastavení". Následný dotaz potvrďte volbou ANO.

8 provozněte lokomotivu a pokračujte v jízdě. Nechtěná volba Německo: Vyčkejte řádné inicializace V PB/LB, tj. vyčkat stavu, při kterém na Provozní obrazovce (P1) zmizí nápis o poruše komunikace LB a na ákladní obrazovce (P3) se otevře snímek nazvaný adání dat o vlaku LB (P21); stav inicializace trvá v řádu jednotek minut (cca 2 minuty) a mj. je blokována tažná síla. Na Provozní obrazovce (P1) je poté nutno dokončit změnu národního nastavení na Německo, znovu stisknout tlačítko NáVo a rovnou (tj. bez předvolby) stisknout textové pole s názvem Česká republika ; nyní je důležité deaktivovat V PB/LB dále podle uvedených bodů: / vozidlo musí stát; / musí být naplněno hlavní potrubí; / stáhněte oba sběrače; / nastavte směr do polohy 0 ; / snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar; / proveďte test V MIREL. ČD na DB: Uzavírací kohout V PB/LB musí být otevřen, tj. ve svislé poloze (pokud byl uzavřen a po jeho otevření přes něj uniká vzduch, stačí ho otevřít až po navázání komunikace). Poruchové ovladače V PB/LB ve strojovně musí být v poloze Provoz. Přepínač režimů V PB/LB musí být v poloze Ein. Přepínač režimů SIFA ve strojovně musí být v poloze A. Přepínače režimů LB na stanovištích (na mezistěnách) musí být poloze Betrieb. ařízení LIM musí být v činnosti na provozní obrazovce je zobrazena šedivá ikona LIM test. Musí být navolen směr Vpřed, naplněno hlavní potrubí a nastaven režim MAN. Na obrazovce P99 Výběr železniční správy nastavte předvolbu Německo (NáVo ikona předvolba železniční správy Německo). Bude automaticky zapnut V LB/PB a SIFA, V MIREL bude samočinně vypnut, po dobu cca 10 s uniká vzduch přes ventil MIREL/SIFA a zní houkačka. Inicializace zařízení PB/LB trvá cca 2 minuty, během této doby svítí na provozní obrazovce nápis Porucha komunikace LB, avšak o poruchu se nejedná! Vyčkejte, až nápis zmizí. adejte data do systému V LB/PB (zadaná data je nutno potvrdit 3 x na displeji, 1 x obsloužit Wachsamtaste). Proveďte zkoušku V PB/LB a SIFA. Jeďte na státní hranici rychlostí na českém území max. 100 km/h! Při změně systému stáhněte sběrač, vypněte hlavní vypínač a stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Potvrďte Národní volbu" Německo na Provozní obrazovce. dvihněte sběrač a zapněte hlavní vypínač. V případě poruchy V LB/PB přepněte přepínač S283 do polohy Aus! Přepnutí musí být provedeno při stání lokomotivy, po předchozí národní volbě Německo. DB na ČD: V poslední předhraniční ŽST, kde vlak zastavuje, nastavte na obrazovce P99 Národní předvolba Česká republika. Po nastavení nedojde k žádné změně V. Při změně systému stáhněte sběrač, vypněte hlavní vypínač a stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Potvrďte Národní volbu tlačítkem na Provozní obrazovce. V PB/LB a SIFA zůstávají zapnuty. Teprve poté zadejte povel ke zdvižení sběrače a zapnutí hlavního vypínače! Rychlost na českém území je max. 100 km/h! Po prvním následujícím zastavení vozidla bude vždy automaticky zapnut V MIREL a už v tomto místě zastavení je nutno vykonat postup dále uvedený. Po zastavení vlaku za státní hranicí přepněte V LB/PB na V MIREL takto: / vozidlo musí stát; / musí být naplněno hlavní potrubí; / stáhněte oba sběrače; / vypněte hlavní vypínač; / nastavte směr do polohy 0 ;

9 / snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar; / zvedněte sběrač, zapněte hlavní vypínač; / proveďte test V MIREL. měna z ÖBB na ČD v ŽST Břeclav: Po zastavení vlaku v ŽST Břeclav přepněte V LB/PB na V MIREL takto: / vozidlo musí stát a musí být přepnuto do národní volby Česká republika ; / musí být naplněno hlavní potrubí; / vypněte hlavní vypínač; / stáhněte oba sběrače; / nastavte směr do polohy 0 ; / snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar; / zvedněte sběrač, zapněte hlavní vypínač; / proveďte test V MIREL. měna trakčního systému Přeložte HJP do polohy Výběh. Přepněte ovladač sběračů do polohy "Stáhnout sběrač + vypnout hlavní vypínač" a v této poloze jej PONECHEJTE!! Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Na příslušnou návěst zadejte povel vedni sběrač + zapni hlavní vypínač. Po odblokování trakce lze zadat tažnou sílu. Připojení vlakového topení Vyjměte klíč vlakového topení ze spínače v mezistěně. Přepínač sběračů přepněte do polohy Stáhnout sběrače a vypnout hlavní vypínače" a ponechte jej v této poloze. Ovladač vysokého napětí přepněte do polohy Vypnutí hlavního vypínače" a ponechte jej v této poloze. Stiskněte tlačítko nouzového vypnutí. Pohledem zkontrolujte spuštění sběračů, beznapěťový stav lokomotivy, filtrů a vypnutí hlavního vypínače na displeji. Stiskněte tlačítko obsluhy vlakového topení na displeji a tlačítko držte stisknuté (cca 2 sekundy), dokud se neobjeví signalizace bezpečného stavu pro obsluhu vlakového topení (zelená barva) Pokud trvale svítí ikona neurčitého stavu, i když byly splněny předchozí podmínky, lze vydat závěrný klíč (manipulovat s topnou spojkou) jen při splnění následujících podmínek: kontrolujte na voltmetrech ve strojovně beznapěťový stav filtrů (celkem 10 voltmetrů, žádný nesmí ukazovat napětí větší než 50 V). Uzavřete kohouty sběračů (dojde k odpojení odpojovačů sběračů). Na skříňce bezpečnostních klíčů ve strojovně přestavte páku kohoutu -S411 a vyjměte příslušný klíč. Pomocí klíče uvolněte a pákou uzemněte střešní uzemňovač Q37. Po uzemnění střešního uzemňovače Q37 vyjměte klíč od zámku výstupu na střechu (klíč slouží jako symbol bezpečného stavu na lokomotivě). Vypnutí střadačové brzdy ajistěte lokomotivu proti pohybu (klíny, zarážky). abrzděte střadačovou brzdu tlačítkem na mezistěně. Uzavřete kohouty střadačové brzdy obou podvozků na pomocném vzduchovém panelu ve strojovně. Odbrzděte všechny brzdy tak, aby nebyl tlak v brzdových válcích. Nouzově odbrzděte střadačovou brzdu na všech nápravách pomocí čtyřhranného klíče vně lokomotivy. Přesvědčte se, že je střadačová brzda odbrzděná (vysunutí kolíků). Na obrazovce P94 Brzdy potvrďte vypnutí střadačové brzdy. Vozidlo musí stát. Vypnutí PB/LB

10 Vypněte hlavní vypínač. Stáhněte oba sběrače. Nastavte směr do polohy 0. Snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar. Přepněte spínač S283 do polohy Aus (v případě úniku vzduchu uzavřete kohout V PB/LB). Vypnutí parkovací brzdy HJP přeložte do polohy BE, držte v této poloze a současně stiskněte tlačítko - na klávesnici zadávání rychlosti (vpravo). Přeložte HJP do polohy Jízda pro odbrzdění doplňkové brzdy. Pro opětovné zapnutí parkovací brzdy přeložte HJP do polohy BE, držte v této poloze a současně stiskněte tlačítko + na klávesnici zadávání rychlosti (vpravo) nebo na chvíli přepněte přepínač režimů jízdy z MAN do AUT a zpět. Připojení HV k vlaku (najetí na soupravu) v režimu AUT apněte režim AUT. Postupným stiskem kláves [0] a [+] navolte rychlost 1 km/h. V poloze HJP Souhlas udržuje lokomotiva rychlost 1 km/h a po 10 sec zaparkuje. V poloze "Jízda" netáhne. Pro plynulou jízdu je třeba přeložit HJP z polohy "Souhlas" do polohy "Jízda" a zpět do polohy "Souhlas". V poloze HJP Výběh lokomotiva ihned zaparkuje. Odpojení HV od vlaku (namáčknutí) Nastavte směr vzad. Snižte tlak v hlavním potrubí (tlak musí být po snížení vyšší než 4,0 bar). aveďte ávěr. Dejte HJP do polohy Souhlas dokud se lokomotiva nepohne (je třeba přemoci zabrzdění lokomotivy průběžnou brzdou v důsledku snížení tlaku v hlavním potrubí), pak zadejte Výběh. Uvolněním HJP tah zrušen. Alternativně lze použít tento postup: Nastavte směr vzad. Přeložte HJP do polohy Výběh. apněte režim namáčknutí soupravy (stisk klávesy [P+] na 3 sec). Na displeje je režim indikován příslušným symbolem. Dojde k aktivaci PJP a snížení tlaku v hlavním potrubí, souprava i lokomotiva se zabrzdí. Dejte PJP do polohy Souhlas dokud se lokomotiva nepohne (je třeba přemoci zabrzdění lokomotivy průběžnou brzdou v důsledku snížení tlaku v hlavním potrubí), pak zadejte Výběh. Uvolněním PJP tah zrušen. Režim namáčknutí je ukončen stiskem klávesy [P ] na 3 sec. Aktivace PJP Přeložte HJP do polohy Výběh. Aktivujte pomocnou jízdní páku tlačítkem na displeji (Menu - Ovládací panel) nebo tlačítkem "Centrální zavírání dveří". Polohou PJP Souhlas uvolníte zámek trakce. V poloze PJP Souhlas narůstá poměrný tah (100 % za 12 s). V poloze PJP Jízda zůstává konstantní hodnota požadovaného tahu (poloha je nearetovaná, nutno najít zoubek ). V poloze PJP Výběh klesá tažná síla k nule (ze 100 % na 0 % za 10 s). Uvolněním PJP je zrušen tah, ale není zrušena brzda. Rychlost jízdy při ovládání vozidla pomocí PJP není nijak omezována. Deaktivaci PJP proveďte přeložením HJP do polohy "Jízda".

11 Nouzová jízda Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Přepínač režimu UIC přepněte do polohy 0. Přepněte přepínač směru do polohy 0". Přepněte ve strojovně poruchový spínač tachografu do polohy Porucha". Přepněte ve strojovně poruchový spínač MIREL do polohy M". Vypněte jističe F220 a F224. Vypněte zařízení LIM. Přepněte přepínač nouzové jízdy do požadované polohy. Stiskněte tlačítko označené symbolem START SOS S239. Povelem Start vysokého napětí nebo vedni sběrač uveďte lokomotivu do provozu. Odbrzděte soupravu polohou HJP Souhlas". Přepínačem směru navolte směr. Polohou HJP Souhlas zadejte tah. Odlišnosti při ovládání lokomotivy v režimu nouzová jízda: Po zadání povelu vedni sběrač ovladačem sběračů S125 ( S126) budou zvednuty oba sběrače. Pro stažení sběračů je nutno použít tlačítka bezpečnostní Stop ( S123, S124)! Při nouzové jízdě nelze provést změnu trakčního napájecího systému. Při odbrzdění s HJP v poloze Souhlas je nutné nastavit směr 0. Pokud není nastaven směr 0, dojde k nárůstu tažné síly při zabrzděné průběžné brzdě!!! Kompresor lze ovládat v režimu nouzové jízdy pouze ručně. Regulace tlaku v hlavním vzduchojemu je plně v kompetenci strojvedoucího na základě údajů mechanického manometru. Napájení vlaku je při zavedení nouzové jízdy blokováno! Dveře soupravy budou odblokovány! Vícenásobné řízení Spojení vozidel provádějte pouze tehdy, pokud je na obou lokomotivách stažen sběrač. Po spojení obou kabelů vedení UIC558 se na TDD objeví obrazovka P98 Řízená lokomotiva. Řízená lokomotiva / všechny ovladače přídavné brzdy musí být v poloze "O2 Odbrzdit ; / ovladače sběračů a HV přepněte do polohy Držet stav"; / přepínač směru přepněte do polohy 0"; / přepínač režimu přepněte do polohy MAN"; / HJP přeložte do polohy Výběh"; / stiskněte tlačítko průchod strojovnou; / přepněte přepínač provozního režimu -S137 do polohy (Řízená lokomotiva) ; / vypněte spínač řízení. Řídicí lokomotiva Na obrazovce P98 - Řízená lokomotiva: / povolte zapnutí řízení na řízené lokomotivě; / povolte připojení řízené lokomotivy k vysokému napětí; / povolte případně zapnutí topení vlaku na řízené lokomotivě; / zablokujte případně pískování řízené lokomotivy. Uveďte lokomotivy do provozu. kouška LIM Přepínač sběračů přepněte do polohy Stáhnout sběrače a vypnout hlavní vypínače" a ponechte jej v této poloze. Ovladač vysokého napětí přepněte do polohy Vypnutí hlavního vypínače" a ponechte jej v této poloze. Pokud je test vyžadován, stiskněte oranžové blikající tlačítko s textem LIM test dopor." na provozním displeji, v případě ručního spuštění testu, stiskněte tlačítko s nápisem LIM. Tlačítko změní barvu na šedou a textem LIM test probíhá".

12 Test zařízení trvá cca 30 sec. Po ukončení testu se v tlačítku zobrazí nápis "LIM test OK" na modrém pozadí a lokomotivu je možno uvést do provozu (tlačítko LIM test OK" zmizí za dalších cca 30 sec). Poruchové stavy Řídicí systém Porucha obou displejů na stanovišti atuhnutí nebo zhasnutí obou obrazovek trvalý stav. Vypnout a po 20 s zapnout jističe displejů -F205 a -F207. Případné zpoždění nebo neschopnost ohlásit dispečerovi a strojmistrovi. Trakce Porucha trakčního motoru Hlášení diagnostiky. Řídit se pokyny diagnostiky. Další jízda s omezeným trakčním výkonem je možná, ohlásit dispečerovi možné prodloužení jízdní doby, závadu ohlásit strojmistrovi. Vypnutí trakčního motoru (podvozku). Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Stiskněte tlačítko příslušného střídače (podvozku) na obrazovce P92. Po cca 5 sec bude pohon elektricky odpojen. Další jízda s omezeným trakčním výkonem je možná, ohlásit dispečerovi možné prodloužení jízdní doby, závadu ohlásit strojmistrovi. Pomocné pohony Porucha primárního měniče Hlášení diagnostiky. Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Stiskněte tlačítko vypnutí příslušného primárního měniče na obrazovce P92. Po cca 5 sec bude střídač elektricky odpojen. Další jízda bez omezení. Porucha sekundárního měniče Hlášení diagnostiky. V případě poruchy některého střídače pomocných pohonů je možné jeho funkci nahradit střídačem pro pohon chlazení brzdového odporníku. EDB nebude v tomto případě k dispozici. Při poruše střídače U79 (vlastní spotřeba) je blokována jízda, při poruše U74, U75, U78 je možná jízda bez omezení do přehřátí příslušného uzlu. astavte a zajistěte lokomotivu proti pohybu. Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Vypněte EDB příslušného podvozku tlačítkem na obrazovce P92. Ve strojovně proveďte příslušné manipulace. Další jízda bez EDB. Brzdy Vypnutí doplňkové, přídavné nebo parkovací brzdy Uzavřít příslušný kohout a odvětrat prostory stiskací záklopkou (kontrola odvětrání na manometru)! Dbát na neúčinnost vypnutých brzdových systémů! Nouzové odbrzdění střadačové brzdy Hlášení diagnostiky.

13 ajistěte lokomotivu proti pohybu (klíny, zarážky). abrzděte střadačovou brzdu tlačítkem na mezistěně. Uzavřete kohouty střadačové brzdy obou podvozků na pomocném vzduchovém panelu ve strojovně. Odbrzděte všechny brzdy tak, aby nebyl tlak v brzdových válcích. Nouzově odbrzděte střadačovou brzdu na všech nápravách pomocí čtyřhranného klíče vně lokomotivy. Přesvědčte se, že je střadačová brzda odbrzděná (vysunutí kolíků). Na obrazovce P94 Brzdy potvrďte vypnutí střadačové brzdy. Před další jízdou odstraňte zajišťovací klíny nebo zarážky. Dbát na neúčinnost vypnutých brzdových systémů! Po změně stanoviště je trvale zaveden závěr a je odvětráno hlavní potrubí Kontrola přepnutí přepínačů UIC S159 ( S160). Na obou stanovištích musí být ve stejné poloze! abezpečovací zařízení Porucha V PB/LB Signalizace zařízení V PB/LB + únik vzduchu z hlavního potrubí. V PB/LB vypnout jističem a opět zapnout, překontrolovat koncovou polohu uzavíracího ventilu PB na pneumatickém panelu (čtyřhran), v případě neúspěchu přepnout přepínač - S283 do polohy AUS", v případě dalšího úniku vzduchu z HP uzavřít kohout PB a vypnout jistič zařízení. Vyrozumět B, VL a strojmistra, Vmax = 50 km/h. Porucha MIREL Nouzové brzdění + možná signalizace Err na opakovači, případně nepřenášení návěstí. Vypnout a po 10 sekundách zapnout jistič MIREL, v případě neúspěchu přepnout poruchový spínač MIREL do polohy "0" a vypnout jistič MIREL, v případě dalšího úniku vzduchu uzavřít kohout MIREL. ávadu ohlásit dispečerovi a strojmistrovi, do KO zapsat případný kód poruchy Err (zobrazí se po stisknutí tlačítka Enter), postupovat dle SŽDC (ČD) T108, SŽDC D1 a ČD D2. Porucha SIFA Nouzové brzdění + poruchové hlášení. Přepnout spínač SIFA na skříni V do polohy "0". V případě dalšího úniku vzduchu uzavřít kohout MIREL. Postupujte podle národních předpisů (50 km/h)! Porucha čidla rychlosti tachografu Hlášení diagnostiky. Při poruše čidla rychlosti tachografu lze přepnout tachograf na čidlo měření rychlosti pro CRV/AVV (A). Rychlost je zaznamenávána v tachografu standardním způsobem. Na obrazovce P97 Čidla rychlosti stiskněte tlačítko měnit v řádku Tacho. Porucha tachografu Na displeji je indikována závažná porucha tachografu. Vypněte jistič tachografu -F149 (stanoviště 2). Přepněte přepínač tachografu S279 do polohy PORUCHA". Ručně zapněte příslušný národní zabezpečovač do polohy M (poloha spínače vpravo). Tachograf není schopen rychlost měřit nebo registrovat. Po vypnutí tachografu bude zobrazována rychlost z CRV/AVV, ale nebude registrována! Jízdu ukončete v následující ŽST (viz předpis V8/I, čl. 26) a požádejte o náhradní stroj! Při D - testu MIRELu nedojde k opětovnému naplnění hlavního potrubí

14 Při prvním krátkodobém odpadu EPV nedojde k opětovnému naplnění hlavního potrubí (projev podobný stržené záchranné brzdě). Při poklesu tlaku v hlavním potrubí zaúčinkují potrubní zrychlovače soupravy, je nutno zavést ávěr brzdiče nebo rychločinně zabrzdit a vyčkat úplného odvětrání hlavního potrubí. Hlášení horké ložisko Hlášení diagnostiky. Lokomotiva zavede provozní brzdění. Při podkročení rychlosti 60 km/h lze naplnit hlavní potrubí a v případě potřeby pokračovat max. 60 km/h. astavte na vhodném místě. kontrolujte stav ložisek. V případě závady měření (poškození čidla měření, kabeláže) kvitujte poruchu na obrazovce P59 a pokračujte dále bez omezení. Případné zpoždění nebo neschopnost ohlásit dispečerovi a strojmistrovi. Porucha protismyku Hlášení diagnostiky. Vypněte jistič -F221. Nastavte režim brzdění P nebo G. Přepočítejte případně skutečná brzdící procenta vlaku podle nastaveného režimu brzdění. Dopravovaná lokomotiva se závadou protismyku musí mít vypnutou průběžnou brzdu! Ostatní Porucha houkačky Houkačka je stále účinná. Uzavřít kohout příslušné houkačky na pomocném vzduchovém panelu. Postupujte podle národních předpisů! Nelze vypnout baterii Řídicí systém nereaguje na povely spínačů řízení a vypnutí baterie. Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Poznámky

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Typ interní normy Směrnice Označení KVs3-B-2010 Nahrazuje Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

CITROËN C4 Návod k použití

CITROËN C4 Návod k použití CITROËN C4 Návod k použití Tento návod byl vypracován na základě seznamu výbavy (sériové nebo doplňkové) a technických charakteristik známých v době tvorby návodu. Úroveň vybavení Vašeho vozidla závisí

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Statická změna zatížení

Statická změna zatížení Popis funkcí Trailer EBS E1 6 Jinými slovy: Při změně zatížení zůstane vozidlo v nastavené výšce, zatímco u konvenčního vzduchového pérování musí být výška doregulována ručně. Pomocí signálu rychlosti

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste si vybral právě značku Alfa Romeo. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality tohoto vozidla.

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T D U C A T O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat Ducato. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI 1100-2000 NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

4 - Seznámení s vozidlem

4 - Seznámení s vozidlem 4 - Seznámení s vozidlem MÍSTO ŘIDIČE 1. Ovladač regulátoru rychlosti / omezovače rychlosti. 2. Ovladač seřizování volantu. 3. Ovladače osvětlení a směrových světel. 4. Přístrojová deska. 5. Nafukovací

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Zafira 08/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 26 Sedadla, zádržné prvky... 43 Úložná schránka... 67 Přístroje a ovládací prvky... 78 Osvětlení... 111 Klimatizace... 119 Řízení

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 www.dozitplus.cz OBSAH Základní činnost...3 Bezpečnostní opatření...4 Programování: Z počítače (Notebooku).....13

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více