Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010"

Transkript

1 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta Aktualizace na rok 2007 Projednáno Vědeckou radou PF UJEP Schváleno AS PF UJEP Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. děkan V Ústí nad Labem, dne 26. února

2 1. ÚVOD 1.1 Priority 1. Podporovat vědu a výzkum a udržovat kontakty se špičkovými vědeckými institucemi a vysokými školami v oborech na PF pěstovaných (v podobě smluvně podložené spolupráce). 2. Provést vnitřní reorganizaci pracovišť PF tak, aby se zajistil jejich budoucí rozvoj a flexibilita. V roce 2007 zřídit katedru výchov uměním, katedru primární jazykové výchovy a ekonomicky oddělit 1. stupeň na KTV (a současně jmenovat vedoucího oddělení). 3. Ve spolupráci s jinými součástmi UJEP usilovat o získání akreditace studijních programů spadajících do působnosti a odborné způsobilosti pracovišť PF (zejména příprava učitelů, ale i příprava dalších odborníků). 4. Navázat a rozšiřovat spolupráci se základními, speciálními a středními školami v Ústeckém kraji (výchovné a diagnostické ústavy, speciálněpedagogická zařízení a další), jakož i občanskými sdruženími, profesními uskupeními a dalšími zařízeními, kde je možnost realizovat praxe studentů učitelského a dalšího odborného studia. 2. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 2.1 Studijní programy a studijní obory Po ukončení strukturace učitelských studií a akreditaci nových bakalářských a navazujících magisterských oborů v roce 2007 akreditovat nové studijní obory (zejména bakalářské) vycházející z potřeb praxe a regionu, což povede k rozšíření nabídky studia na PF. V oblasti akreditace studijních oborů by se mělo jednat zejména o tyto oblasti: Rozšířit akreditaci bakalářského studijního programu Filologie o obor Bohemistika se zaměřením na tvůrčí psaní a mediální komunikaci. Rozšířit akreditaci bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice o obory Anglický jazyk a literatura (jednooborové), Výtvarná výchova (dvouoborové), Pedagogicko-psychologická způsobilost, Výchova ke zdraví. Akreditovat navazující magisterský studijní program Specializace v pedagogice (případně studijní program Vychovatelství) s oborem Vychovatelství se speciální pedagogikou (jedná se o pracovní název). Rozšířit akreditaci bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport o obory Aktivity v přírodě, Ochrana obyvatelstva v krizových situacích a Edukace bezpečnostních a ochranných složek. Akreditovat navazující magisterský studijní program Tělesná výchova a sport s oborem Tělesná výchova a sport s učitelstvím. V rámci vzdělávací činnosti budou dále realizovány zejména tyto priority: Důsledně uplatňovat inovované předpisy týkající se studia na PF (Studijní a zkušební řád UJEP). V souladu s DZ UJEP zahájit přechod na úplný evropský model transferu kreditů ECTS, včetně hodnocení všech typů a forem zkoušek. Od akademického roku 2007/2008 uplatnit toto hodnocení u prvních ročníků ve všech formách studia. 2

3 Zefektivnit a z kvantitativního hlediska rozšířit hodnocení výuky studenty PF a využívat ho pro zlepšení pedagogické činnosti. Počet studentů na PF by měl odpovídat přechodu na strukturovaná studia, transformaci PF ukončené v roce 2006 a dobíhající platnosti akreditace dlouhých magisterských programů. Přehled počtu studentů uvádí následující tabulka: Bc. Mgr. NMgr. Ph.D. Celkem Centrum celoživotního vzdělávání Při realizaci programů a kurzů celoživotního vzdělávání bude CCV v roce 2007 vycházet z Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty UJEP na léta , ve kterém si dalo za cíl dále rozvíjet a rozšiřovat nabídku programů a kurzů celoživotního vzdělávání. Programy a kurzy budou garantovány jednotlivými katedrami PF a zajišťovány Centrem celoživotního vzdělávání PF. Důraz bude kladen na to, aby zásadní programy a kurzy byly akreditovány MŠMT. I nadále by se měla rozvíjet spolupráce Centra s pracovišti v Mostě a v Karlových Varech, případně v dalších oblastech regionu. Po akreditaci podle nového zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 317/2005 bude Centrum realizovat programy celoživotního vzdělávání Školský management a Výchovné poradenství. Pro katedru tělesné výchovy bude připravena akreditace 12 kurzů zaměřených na vzdělávání instruktorů a lektorů pohybových aktivit. Na základě jednání s Českými drahami, a.s. bude realizováno pedagogické minimum pro zaměstnance ČD. Na základě nabídky kateder jsou připravovány též nové kurzy a programy. V roce 2007 významně ovlivní činnost CCV projekt ESF Rozvoj elektronických forem vzdělávání v rámci nabídky Centra celoživotního vzdělávání na PF UJEP. Do realizace elektronických kurzů se zapojí katedry anglistiky, germanistiky, bohemistiky, primárního vzdělávání a společenských věd. Očekáváme zájem dalších pracovišť. CCV ve spolupráci s vedením vypracuje jednotnou metodiku, která bude řešit možnosti přijímání účastníků programů celoživotního vzdělávání do akreditovaných studijních programů a možnosti uznávání zkoušek CŽV v řádném studiu. V komerční oblasti bude centrum nabízet kurzy na míru podnikům a institucím. V současných programech bude v případě malého zájmu provádět restrikce a preferovat kurzy a programy, o které je značný zájem a které jsou ekonomicky výhodné. 2.3 Centrum interkulturního vzdělávání V roce 2007 se CIV bude podílet na pedagogické, výzkumné a koncepční práci PF UJEP zejména ve vztahu ke: Spoluřešitelství grantového projektu MPSV CEP Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání (hlavní řešitel PaedDr. Ivana Čepičková, Ph.D.). 3

4 Partnerství se společností při České televizi Člověk v tísni, o.p.s., v projektech Polis (program podpory sociálně integrační politiky měst a obcí), Podpora vzdělávání (terénní program, zaměřený zejména na využití volného času dětí a mladých lidí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí) a Nízkoprahová centra (terénní dlouhodobá a systematická činnost, organizace a koordinace služeb dobrovolníků - studentů UJEP, odborný výcvik dobrovolníků). Individuální spolupráci (především formou vzájemné výměny dokumentů a krátkodobých stáží v oblasti integračních vzdělávacích politik) s Ministère de l'éducation nationale, Direction de l enseignement scolaire (Ministerstvo národního vzdělávání tj. Ministerstvo školství Francouzské republiky, Odbor/správa školního vyučování) Francie a Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Basiseducatie (Vlámské ministerstvo školství, Odbor základního vzdělávání) Brusel, Belgie a Universite de Saint Quentin et Yvellines de Versailles, Francie. 2.4 Centrum jazykové přípravy CJP bude zajišťovat garanci, výuku a konzultace v rámci odborného cizího jazyka pro akademické a profesní účely studentům všech studijních oborů akreditovaných na PF i na jiných součástech UJEP. CJP se v příštím období zaměří na: Další specializaci výuky odborného cizího jazyk pro potřeby nově vznikajících oborů. Zavádění programů celoživotního vzdělávání (kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny pro potřeby učitelů různých aprobací v praxi, nového komerčního kurzu přípravy na Cambridgeské jazykové zkoušky FCE) ve spolupráci s CCV PF UJEP. Profesní kurzy cizích jazyků pro pedagogické pracovníky z praxe budou za pomoci CCV akreditovány (možnost certifikace). Pilotní verze jazykových kurzů ve spolupráci s partnerskými školami v Ústí nad Labem v rámci dvouletého grantového projektu Zlepšení profesních kompetencí učitele prostřednictvím kurzů cizího jazyka vybavených standardními a elektronickými materiály (CZ / /0084) Evropského sociálního fondu, které proběhnou v období mezi únorem a červnem Pokračování v organizaci kurzů cizích jazyků pro zaměstnance se zaměřením na cizí jazyk pro potřeby profese. Péči o rozvoj akademických a profesních cizojazyčných dovedností doktorandů, včetně organizace jazykových zkoušek. Pokračovánív účasti na projektu nadace Slovo 21: příprava romských absolventů středních škol k přijímacím zkouškám na vysoké školy z anglického a německého jazyka. 3. VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST Vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost bude zaměřena na pedagogický, psychologický a oborově didaktický výzkum a dále na výzkum směřující k rozšíření vědecké základny všech na fakultě vyučovaných oborů, a to zejména v následujících oblastech: Transformace školského systému v ČR v souvislosti s evropskou dimenzí vzdělávání. Řízení učební činnosti žáků. Pohybové aktivity a zdraví člověka. 4

5 Literárně historický výzkum literatury posledních tří set let (se zřetelem na českoněmecké vztahy). Lingvistický výzkum jazykového systému a jeho popis. Lingvodidaktické aspekty při výuce češtiny jako cizího jazyka. Didaktika literatury a jazyka jako teoretický a praktický problém. Rozvoj uměleckoliterárních oborů, tvůrčí psaní a publicistika se zaměřením na potřeby regionu. Analytické stylové sondy české sborové tvorby 20. století. Česká hudební teorie 20. století. Aplikace a využití ICT ve vyučování matematice. Rozvoj uměleckých oborů ve vztahu k integračním trendům současné školské praxe. Didaktika informačních technologií, mateřského jazyka a literatury, anglického jazyka, hudební a výtvarné a tělesné výchovy. Dále bude PF usilovat o: Navyšování objemu finančních prostředků získaných z vědy a výzkumu. Získání výzkumného záměru MŠMT. Maximální úspěšnost v získávání národních mimorozpočtových prostředků (projekty CEP a CEZ, projekty FRVŠ, Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem a další). Získání finančních prostředků z EU (zejména ESV OP RLZ). Širší zapojení do programů Evropské unie (prostřednictvím ESF apod.). O důslednější propojení VaV se vzdělávací činností s důrazem na zapojování studentů magisterských a doktorských studijních programů (formou závěrečných prací). PF v roce 2007 rovněž bude: Realizovat pravidelné roční hodnocení vědecké, výzkumné a umělecké činnosti na PF a interní hodnocení akademických pracovníků. Podílet se na organizaci a průběhu Týdne vědy a umění na UJEP. 3.1 Publikační a ediční činnost PF se zaměří na: Publikování v renomovaných časopisech (s impakt faktorem). Publikování v univerzitní edici Acta Universitatis (budou upřednostňovány práce směřující k získání vědeckých a vědeckopedagogických titulů). Vytváření a vydávání studijních opor hlavně pro kombinované studium. 3.2 Mobilita studentů a akademických pracovníků Důraz bude kladen především na prohlubování kvality navázané mezinárodní spolupráce na úrovni jednotlivých kateder (výměna přednášejících, účast na konferencích, uměleckých festivalech a workshopech, publikační činnost apod.). A dále na: Zvyšování zájmu zahraničních studentů o studium na univerzitě pomocí realizace kurzů češtiny pro zahraniční studenty. Navýšení počtu studentů PF vyjíždějících v programu Sokrates/Erasmus. Navýšení stávajícího objemu mobilit pedagogů PF v programu Sokrates/Erasmus. Navýšení počtu přijíždějících studentů a akademických pracovníků v rámci programu Sokrates/Erasmus. Navýšení mobility studentů v rámci Rozvojových programů MŠMT. Zkvalitnění organizace zahraničních mobilit na PF (nový koordinátor). 5

6 3.3 Ústřední knihovna PF UJEP a přístup k informačním zdrojům Pokračovat v budování knihovního fondu Ústřední knihovny PF UJEP jako základu univerzitní knihovny. Podporovat v souladu s Dlouhodobým záměrem UJEP výstavbu nové víceúčelové budovy Informačního a studijního centra UJEP (v rámci projektu Kampus), jehož součástí bude Univerzitní knihovna UJEP. Zabezpečit standardní úroveň veškerých knihovnicko-informačních služeb. 4. MANAGEMENT, ŘÍDÍCÍ ČINNOST A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ Pokračovat v optimalizaci řídící a organizační struktury. Postupně zavádět a neustále zdokonalovat integrovaný manažerský informační systém (IMIS). Provést aktualizaci analýzy rizik na PF. Pokusit se změnit kvalifikační strukturu na katedrách tak, aby byla dlouhodobě zajištěna akreditace a reakreditace vzdělávacích programů (katedra anglistiky, katedra psychologie). Zintenzívnit vědeckou přípravu mladých akademických pracovníků (stimulační systém podpory při získání Ph.D. a docentury do 35 let věku a profesury do 45 let věku). V oblasti vnitřní ekonomické činnosti PF bude i nadále základním určujícím faktorem pro rozdělení státní dotace i pro hodnocení součástí fakulty přepočtený počet financovaných studentů. V plném rozsahu aplikovat nový model mzdové kalkulace na jednotlivých katedrách. (Podrobná specifikace viz Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta ) 5. Informatizace a informační systém Zvýšit přístup studentů k vnějším informačním zdrojům. Inovovat a aktualizovat webové stránky PF a pravidelnou kontrolou dosáhnout zvýšení jejich úrovně. Využívat vnitřní informační systémy ke zvyšování informovanosti studentů o průběhu výuky. Podporovat autory e-learningových kurzů poskytováním technické a servisní podpory. Dosáhnout zvýšení podílu elektronického vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia. 6

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NA OBDOBÍ 2011-2015 A JEHO AKTUALIZACE NA ROK 2011

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 013 Pedagogická fakulta 2013 Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 22. dubna 2014. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Pedagogické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

A1 Vzdělávací politika ČR

A1 Vzdělávací politika ČR Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více