OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka."

Transkript

1 Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka v 18,30 hodin a přivítala přítomné. Bod č. 1 Zahájení Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Jevišovka nejméně sedm dní před konáním zastupitelstva. Starostka konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva ( p. Lukáč Miroslav se omluvil ), zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přítomni viz. prezenční listina. Zapisovatelkou byla jmenována Bošiaková Jindřiška. Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zastupitelstva byl řádně ověřen a vyložen k nahlédnutí v kanceláři starostky. Starostka navrhla ověřovatele zápisu : pp. Furiš Ladislav a Šaroun Pavel. Nebyl předložen jiný návrh. Usnesení č. 18/1 Zastupitelé obce schvalují ověřovatele zápisu z 18. zasedání zastupitelstva pp. Ladislava Furiše a Pavla Šarouna a zapisovatelku p. Jindřišku Bošiakovou. Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Starostka přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva, který byl doplněn ještě o několik bodů. Zastupitelstvo Obce Jevišovka schvaluje následující program zasedán zastupitelstva: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Stavy účtů 4. Zpráva kontrolního výboru 5. Zpráva finančního výboru 6. Zpráva kulturního výboru 7. Zpráva výboru životního prostředí 8. Rozpočtové opatření č. 2 a 3/ Závěrečný účet Obce Jevišovka za rok Půjčka z BFJ 11. Digitální povodňový plán obce Jevišovka 12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON 13. Smlouva o zajištění zpětného odběru s EKO-KOM 14. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o. 15. Výběr dodavatele Územního plánu obce Jevišovka 16. Prodeje pozemků 17. Diskuse 18. Závěr Usnesení č. 18/2 Zastupitelstvo Obce Jevišovka schvaluje program 18.zasedání zastupitelstva. Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Bod č. 2 Kontrola usnesení Předseda kontrolního výboru p. Ladislav Furiš přednesl zprávu o splnění usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva. Uložené úkoly starostka splnila. Usnesení č.18/3

2 Zastupitelstvo obce v souladu s 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení. Strana 1 ( celkem 5 ) Bod č. 3 Stavy účtů Místostarosta obce ing.patrik Lukáč seznámil přítomné se stavem běžného účtu obce, o zůstatku na účtu bytového fondu Obce Jevišovka a také o zůstatku na účtu u České národní banky. Usnesení č. 18/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zůstatky na běžných účtech a bytovém fondu Obce Jevišovka. Bod č. 4 Zpráva kontrolního výboru Předseda kontrolního výboru p. Ladislav Furiš seznámil přítomné s jednáním kontrolního výboru dne Usnesení č. 18/5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Bod č. 5 Zpráva finančního výboru Předseda finančního výboru p. Michal Vago seznámil přítomné s jednání finančního výboru dne Usnesení č. 18/6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. Bod č. 6 Zpráva kulturního výboru Předsedkyně kulturního výboru p. Jitka Radkovičová seznámila přítomné s plněním kulturního a sportovního kalendáře na rok Připomněla přítomným, že do bude vydáno nové číslo Zpravodaje, proto žádá o zasílání příspěvků co nejdříve. Usnesení č. 18/7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kulturního výboru. Bod č. 7 Zpráva výboru životního prostředí Předseda výboru životního prostředí p. Pavel Šaroun seznámil přítomné o činnosti výboru a zjištěných nedostatcích. Usnesení č. 18/8 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu výboru životního prostředí. Bod č. 8 Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2014 Účetní seznámila přítomné s návrhem Rozpočtového opatření č. 2/2014, kde příjmy a výdaje byly navýšeny o částku Kč. Nebyly žádné dotazy. Usnesení č. 18/9 V souladu s 84 odst. 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014, kterým se zvyšují příjmy a výdaje o částku Kč. Dále účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2014, kde budou příjmy a výdaje navýšeny o Kč. Navýšení příjmů zdůvodnila příjmem dotace na Revitalizace údolní nivy a navýšení výdajů taktéž touto akcí. Nebyly žádné dotazy. Usnesení č. 18/10 V souladu s 84 odst. 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014, kterým se zvyšují příjmy a výdaje o částku Kč. Bod č. 9 - Závěrečný účet Obce Jevišovka za rok 2013 Zastupitelé byli seznámeni se Závěrečným účtem Obce Jevišovka za rok 2013, tento byl řádně vyvěšen na obou úředních deskách v požadované době. Nebyly žádné dotazy ani připomínky. Usnesení č. 18/11 V souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření:

3 Záměr o výpůjčce bude zveřejňován na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů, o pohledávkách bude účtováno od dne účinnosti nájemní smlouvy. Strana 2 ( celkem 5 ) Bod č Půjčka z BFJ Žádost o půjčku z bytového fondu předložil opakovaně p. S. Z., majitel nemovitosti č.p. 88. Žádá o půjčku ve výši Kč na izolaci a fasádu domu č.p. 88. Usnesení č. 18/12 ZO schvaluje půjčku z bytového fondu obce Jevišovka ve výši Kč p. Z. S.i dle Směrnice č. 1/2011. Bod č Digitální povodňový plán obce Jevišovka Zastupitelstvu byl předložen návrh Digitálního povodňového plánu obce, který zpracovala firma VRV Praha v rámci společného projektu s obcí Hevlín Informační systémy a digitální povodňové plány obcí Jevišovka a Hevlín. Občan p. TJ. kdo určuje hranici zaplaveného území? V návrhu jsou místa, kam se voda nikdy nedostala. Místostarosta odpověděl, že tyto mapy jsou na všech portálech s vyznačením leté vody. Nebyly další dotazy. Usnesení č. 18/13 Zastupitelstvo obce schvaluje Digitální povodňový plán obce Jevišovka, zpracovaný firmou VRV a.s. Praha a Hydrosoft Velaslavín s.r.o. Praha, návrh ze dne Bod č Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON Starostka předložila ZO Smlouvu č /004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na par.č. 745/29, 461/1 pro přípojku NN staveb. Smlouva je úplatná v celkové výši za 2000 bez DPH. Usnesení č. 18/14 ZO schvaluje Smlouvu č /004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce. Bod č Smlouva o zajištění zpětného odběru s EKO-KOM Starostka předložila ZO novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. Praha. Nebyly žádné dotazy. Usnesení č. 18/15 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů číslo OS ev.č. 20/0554. Zároveň se smlouvou byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, kterým obec pověřuje plněním některých svých povinností vůči společnosti EKO- KOM firmu STKO Mikulov. Usnesení č. 18/16 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, kterým obec pověřuje plněním některých svých povinností vůči společnosti EKO-KOM firmu STKO Mikulov. Bod č. 14 -Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o. Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o. na parc , 1055/11 a 1066/1 pro plynovod v lokalitě Nová. Toto bylo již schváleno Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Nebyly žádné dotazy. Usnesení č. 18/17 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č /1-1/14/k.u.Jevisovka úplatnou ve výši 1000 Kč bez DPH. Bod č Výběr dodavatele Územního plánu obce Jevišovka

4 Starostka informovala zastupitele o výběru dodavatele územního plánu obce Jevišovka. Z důvodu nedostatku ve výběrových podmínkách bylo toto výběrové řízení zrušeno a dodavatelé budou osloveni opakovaně. Strana 3 ( celkem 5 ) Usnesení č. 18/18 Zastupitelé berou na vědomí výběr dodavatele územního plánu obce Jevišovka. Bod č. 16 Prodeje pozemků 1/ Žádost o odkoupení pozemku pro stavbu rodinného domu si podal p. T. P., bytem Mikulov. Žádá o parcelu č. 1065/6 o výměře 727 m2. Byl seznámen s podmínkami prodeje. Usnesení č. 18/19 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.č. 1065/6 o výměře 727 m2 panu T. P., bytem Mikulov k výstavbě rodinného domu v ceně za parcelu 727 x 120 = Kč, poplatek za GP 2500 Kč, poplatek za přípojky (voda,kanalizace,nn) Kč. 2/ Žádost o odkoupení pozemku pro přístavbu k rodinnému domu si podaly M. a M.S. Jevišovka 212. Žádají o parcelu č. 87 o výměře 225 m2. Usnesení č. 18/20 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p.č. 87 o výměře 225 m2 paní M a M. S. pro přístavbu ke stávajícímu domu. Cena je 225 x 120 = Kč. 3/ Žádost o odkoupení pozemku nad sklepem si podal p. Š. V., Jevišovka. Žádá o odprodej par.č. 116 o výměře 56 m2. Usnesení č. 18/21 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej par.č. 116 o výměře 56 m2 panu V. Š. v ceně 56 x 120 = Kč. 4/ Žádost o odkoupení pozemku pro stavbu rodinného domu si podal p. T. K. tč. bytem Sierentz, Francie. Žádá o odprodej par.č. 1066/6 o výměře 1534 m2. Byl seznámen s podmínkami prodeje. Usnesení č. 18/22 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej par.č. 1066/6 o výměře m2 panu T.K. bytem t.č. Sierentz ve Francii. V ceně za parcelu 1534 x 120 = Kč, poplatek za GP 2500 Kč, poplatek za přípojky (voda,kanalizace,nn) Kč. 5/ Žádost o odkoupení pozemku pro stavbu rodinného domu si poslala ing. R. P. bytem Banská Bystrica, Slovensko. Žádá o odprodej par.č. 1065/4 o výměře m2. Usnesení č. 18/23 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej par.č. 1065/4 o výměře m2 paní ing. R. P. bytem Banská Bystrica, Slovensko. V ceně za parcelu 1078 x 120 Kč = Kč,, poplatek za GP 2500 Kč, poplatek za přípojky (voda,kanalizace,nn) Kč. Hlasování: Pro: 0 Proti: 4 Zdržel se: 2 Odprodej pozemku nebyl schválen. 6/ Žádost o odkoupení pozemku pro přístavbu k rodinnému domu si podal p. S. Z., bytem Dolní Dunajovice č. 242, majitel nemovitosti č. p. 88. Žádá o odprodej parcely č. 260 a 262 o výměře 199 a 202 m2. Z důvodu dlouhodobého pronájmu p.č. 262 p. Z. P. ( žádá o odkoupení této parcely ) bylo schvalován pouze prodej par.č. 260 o výměře 199 m2. Usnesení č. 18/24 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej par.č. 260 o výměře 199 m2 panu Z. S.i, bytem Dolní Dunajovice 242 pro přístavbu k rodinnému domu č.p. 88.Cena za parcelu je 199 x 120 = Kč. Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 7/ Žádost o odkoupení pozemku pro přístavbu k rodinnému domu si podal p. Z.P., bytem Kutná Hora č. 605, majitel nemovitosti č.p. 85. Žádá o odprodej par.č. 260 a 262 o výměře 199 a 202 m2.

5 Z důvodu pronájmu par.č. 260 p. S. Z. ( požádal o odkoupení této parcely ) bylo schvalován pouze prodej par.č. 262 o výměře 202 m2. Usnesení č. 18/25 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej par.č. 262 o výměře 202 m2 panu P.Z., bytem Kutná Hora 605 pro přístavbu k rodinnému domu č.p. 85. Cena za parcelu je 202x 120 = Kč. Hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 2 strana 4 ( celkem 5 ) Bod č. 17 Diskuse Starostka informovala zastupitele o zamítnutí žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování Bezpečného dětského hřiště pro děti. Dříve již byla zamítnuta dotace z projektu Oranžové hřiště. Z důvodu nutnosti velké opravy prvků, aby mohla být zajištěna bezpečnost na hřišti navrhuje starostka, aby vybavení dětského hřiště bylo realizováno z finančních prostředků obce ve výši dle žádosti o dotaci. Usnesení č. 18/26 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výměny prvků dětského hřiště do výše Kč. Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Starostka oslovila kamenickou firmu pro opravu pomníku příchodu Chorvatů. Nabídka je na Kč vč. vyčištění a oprava písma. Pan Vago navrhuje oslovit další firmu. Pan Lawitschka Josef z Vídně informoval starostku o vydání knihy o Frélichovu v německém jazyce. Jejím prostřednictvím žádá o finanční příspěvek. Kniha zatím nebyla předána k nahlédnutí. Vzhledem k vydání v německém jazyce je tato kniha pro obec málo využitelná. Zastupitelé nedoporučují finanční příspěvek na vydání. Starostka informovala o probíhajících akcích a projektech : - Mokřady v průběhu června bude akce ukončena, fakturace probíhá, financování ze strany fondu zatím neproběhlo. - Lokalita Nová je zkolaudován plynovod vč. přípojek, vodovod vč. přípojek, kanalizace. V dalším týdnu firma nastupuje na budování komunikace a také firmy E.ON začíná budovat NN. - Výsadba polní cesty IP 20 je dokončena a byla předána, dosud nemáme smlouvu s fondem - Výsadba ulice k Hrušovanům probíhá - Podlaha v KD je provedena izolace, betonový podklad, probíhá vysychání, od nastupuje firma na podium a stavební úpravy. - Nájezd na hřbitov byly rozeslány výzvy firmám, začátkem června bude vybrán dodavatel - Informační systém a digi povodňový plán akce je již zrealizována, čeká se na financování - Zateplení malometrážních domků žádosti o dotaci jsou zaregistrovány, čekáme na smlouvu s fondem - Revitalizace slepého ramene čekáme na smlouvu s fondem životního prostředí Pan Furiš se dotazuje, zda uschlé stromy švestky v aleji kolem inlinestezky firma vysadí nové. Starostka odpověděla, že tento projekt byl realizován bez následné péče a proto bude muset obec tyto stromy vyměnit. Dále se p. Furiš dotazuje, zda bude znovu natřena čekárna na vlak. Pan Vago projednal dodání barvy od ČD, ovšem dosud nebyla dodána. Zaurgujeme. Pan TJ. se tázal, kolik domácností dosud není napojeno na kanalizaci. Starostka odpověděla, že se jedná většinou o neobydlené domy ( přesně 13 domů ) a obydlených celkem 6 ( s některými vlastníky se stále jedná ). Bod č Závěr Starostka poděkovala všem přítomným za účast a popřála hezký večer. Zápis vyhotoven dne Bošiakovou Jindřiškou Ing. Patrik Lukáč místostarosta obce Bošiaková Božena starostka obce

6 Ověřovatelé zápisu: Furiš Ladislav... Šaroun Pavel... Strana 5 ( celkem 5 )

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2014 dne 24. dubna 2014 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, J. Hrnčíř,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Zahájeno: 18.05 hod. Ukončeno: 20.25 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více