INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55. Slovanská 1000/55, Děčín VI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55. Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI"

Transkript

1 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55 Slovanská 1000/55, Děčín VI Identifikátor školy: Termín konání inspekce: a 25. duben 2005 Čj: Signatura f6-1090/ of7fy523

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55, škola s dlouholetou tradicí výuky, je příspěvková organizace zřízená Ústeckým krajem. V souladu s Rozhodnutím o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení čj / s účinností od škola formou denního studia ve školním roce 2004/2005 poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika M/001 Technické lyceum M/006 Provoz a ekonomika dopravy V době konání inspekce studovalo v jednadvaceti třídách čtyř ročníků celkem 523 žáků, celková schválená kapacita školy (900 žáků) tak byla naplněna na 58,11 %. PŘEDMĚT INSPEKCE Personální a materiálně-technické podmínky a průběh a výsledky vzdělání v předmětech anglický jazyk, matematika, mechanika, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, strojní součásti a technické kreslení v oboru vzdělání M/001 Strojírenství; v předmětech anglický jazyk, matematika, elektrotechnická měření, energetika v dopravě a základy elektrotechniky v oboru vzdělání M/002 Elektrotechnika; v předmětech matematika a ekonomika v oboru vzdělání M/001 Technické lyceum; v předmětech anglický jazyk, matematika, doprava a přeprava, železniční přeprava, ekonomika, účetnictví, technika administrativy a fiktivní firma v oboru vzdělání M/006 Provoz a ekonomika dopravy. Realizace tematicky zaměřené inspekce: Sledování a hodnocení účinnosti prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Ve školním roce 2004/2005 zajišťuje ve škole vzdělávání a výchovu celkem 53 pedagogů včetně ředitele školy, který splňuje předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka a ředitele svojí odbornou kvalifikací a praxí. Z uvedeného počtu pedagogů je devět externistů a čtyři důchodci. Matematiku vyučuje šest učitelů s odbornou kvalifikací. Výuku anglického jazyka zajišťuje celkem pět vyučujících, z nichž jedna má potřebnou kvalifikaci, jedna odbornou kvalifikaci pro základní školu a tři jsou nekvalifikovaní, z toho je jeden zahraniční lektor. Týdně se vyučuje 77 hodin anglického jazyka, z tohoto počtu plně kvalifikovaně 28,6 % hodin, odborně 28,6 % a nekvalifikovaně 43,8 % hodin. Z pěti vyučujících odborných ekonomických předmětů mají dvě ukončené vysokoškolské vzdělání studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu bez pedagogického vzdělání a tři jsou nekvalifikované. Sledovanou skupinu profilových odborných předmětů v oboru strojírenství vyučují čtyři učitelé. Všichni absolvovali vysokoškolské odborné vzdělání, pedagogické vzdělání doložili pouze dva z nich. Ze sedmi 2

3 vyučujících odborných elektrotechnických předmětů tři splňují podmínky odborné kvalifikace. Čtyři mají ukončené vysokoškolské vzdělání bez pedagogického studia a jeden je nekvalifikovaný. Výuku odborných dopravních předmětů zajišťuje pět učitelů, dva z nich splňují podmínky odborné kvalifikace, jedna učitelka má ukončené vysokoškolské odborné vzdělání, pedagogické si doplňuje studiem. Dva vyučující jsou nekvalifikovaní. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Úvazky vyučujících jsou stanoveny s ohledem na možnosti školy, výchozí vzdělání vyučujících i jejich zkušenosti zpředchozí praxe. Část pedagogického sboru má vyšší věkový průměr. Organizační struktura školy umožňuje bezproblémový chod školy. V čele stojí ředitel, který jmenoval své dva zástupce a delegoval na ně část řídících pravomocí dle vyučovaných oborů. Kromě nich se k vedení školy přiřazuje vedoucí dílen a výchovná poradkyně. Přesně stanovené kompetence vedoucích pracovníků (včetně zastupitelnosti) jsou písemně zpracované. Povinnosti pedagogických pracovníků jsou vymezeny Pracovním řádem pro pracovníky škol a školských zařízení, které jsou dále konkretizovány v Organizačním řádu školy. Informační systém vůči zaměstnancům využívá standardní i elektronické prostředky, není však vždy oboustranně funkční (např. mezi vedením školy a učiteli anglického jazyka). K řízení výchovně vzdělávací činnosti jsou stanoveny poradní orgány. Ve škole pracuje devět předmětových komisí. Předložené zápisy svědčí o tom, že předmětové komise jsou svolávány několikrát během školního roku a jsou při nich řešeny aktuální úkoly a problémy (např. projednávání tematických plánů, výběr témat k maturitní zkoušce, organizace soutěží, materiální zabezpečení výuky, aj.). S ohledem na hodnocení některých ukazatelů kvality vzdělávání (viz kapitola Průběh a výsledky vzdělávání), zvláště organizace výuky, používané formy a metody práce ve spojení s využitím didaktické techniky, má v práci předmětových komisí malý prostor metodika výuky. Pedagogická rada, další poradní orgán, se schází podle stanoveného plánu. Součástí zápisů z pedagogických rad jsou přehledy o prospěchu a chování žáků, neobsahují ale analýzu a hodnocení výchovně vzdělávací práce školy. Poradní funkce je z nich málo zřejmá. Vedení školy spolupracuje s Radou rodičů a studentským parlamentem a využívá získané informace a podněty pro zlepšení organizace školy. Vedení pedagogických i nepedagogických pracovníků je zajišťováno systémem vnitřních norem, projednáváním aktuální problematiky na pedagogických a provozních poradách a přímým kontaktem spracovníky. Vedení začínajících pedagogů je svěřeno uvádějícím učitelům. Systém kontrol je zpracován a naplánován jen obecně. Vedení školy si však záznamy o provedených kontrolách, kromě hospitací a kontrol hospodaření, nevede. Frekvence hospitací je ze strany vedení nerovnoměrná a nízká, její vliv na výchovně-vzdělávací činnost není zřetelný. Nedostatky vykazuje i kontrola práce třídních učitelů, což například potvrzují nedostatky zjištěné ve vedení povinné dokumentace (viz kap. Vyučované obory). Vedení školy vytváří podmínky pro zvyšování kvalifikace. Tři vyučující si doplňují pedagogické vzdělání a jedna ukončuje vysokoškolské studium. Další vzdělávání vychází především z nabídky pedagogických center, ředitel školy klade důraz na získávání informační gramotnosti a aktualizaci znalostí učitelů odborných předmětů. Další vzdělávání učitelů ostatních sledovaných předmětů je spíše nahodilé (např. anglický jazyk). Akce zaměřené na efektivní metody a formy vyučování, zejména pro učitele bez pedagogického vzdělání a nekvalifikované, ale i pro ostatní vyučující, u kterých přetrvávají zaběhané postupy práce, navštíveny nebyly. Kritéria hmotného stimulování jsou uvedena ve Vnitřním platovém předpisu. Ta jsou při 3

4 hodnocení pracovníků dodržována. Pro přiznání nenárokových složek platu chybí účinnější motivace ke zkvalitnění výuky využíváním nových metod a forem práce. Personální podmínky vzdělávání jsou průměrné. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Škola má ve vztahu k počtu žáků a zvoleným vzdělávacím programům odpovídající prostorové podmínky. Komplex budov, kde výuka probíhá, se nachází v klidné části města. K teoretickému vyučování slouží třiadvacet běžných učeben, jedenáct odborných učeben a tři laboratoře. Jsou zde i dílny pro praktické vyučování. Tři učebny výpočetní techniky (celkem 46 PC) umožňují každému žákovi pracovat na vlastním pracovišti s moderním hardwarem i softwarem. V těchto učebnách mají vyučující k dispozici dataprojektory, tiskárny, k efektivitě výuky přispívá i internetové připojení. Učebny jsou po celý den využívány pro výuku výpočetní techniky a dalších odborných předmětů. K dalšímu prostorovému zázemí s 36 PC patří kabinety, ředitelna a kanceláře. Škola má vlastní tělocvičnu s posilovnou, venkovní hřiště a tenisové kurty. Šatny v suterénu i sociální zařízení pro žáky i učitele vyžadují modernizaci. Ve škole jsou nápojové automaty, žáci mají možnost po celý den využívat služeb školního bufetu. V aule školy je zřízena žákovská knihovna s beletrií i s tituly odborné literatury. Třídy jsou ve škole prostorné, většinu je možno v případě potřeby zastínit. Tyto jsou vybaveny udržovaným školním nábytkem, jejich výzdobě je až na výjimky, věnována malá pozornost, málo podnětně působí i některé chodby školy. Vymalování vyžaduje řada tříd a společných prostor, větší pozornost zasluhuje i průběžná drobná údržba. Škola je vybavena funkční didaktickou technikou. V pěti běžných učebnách jsou napevno zabudované televizory a videopřehrávače, v dalších šesti televizní okruhy, k dispozici jsou zpětné projektory a radiomagnetofony. Pro výuku fyziky a dalších předmětů je možné v odborné učebně využít multimediální projektor. Materiálně-technické vybavení pro výuku anglického jazyka je průměrné. Většina hodin se odehrává v kmenových učebnách, které jsou pro výuku jazyků nepodnětné, a ve dvou jazykových učebnách bez speciálního vybavení. Vyučující mají pro výuku jen nejzákladnější vybavení: magnetofony, učebnice s nahrávkami, jednu mapu a sadu map Spojeného království pro žáky, jeden překladový a jeden výkladový slovník. Škola odebírá anglický neodborný časopis i pro žáky. Chybí sada slovníků pro práci ve třídě, videokazety, počítačové programy, učebnice a slovníky odborného jazyka, mapy, obrazový materiál. Materiálně-technické podmínky pro výuku oboru strojírenství jsou velmi dobré. Škola má k dispozici odbornou učebnu strojírenství s TV okruhem a názornými pomůckami, obrazovým materiálem, tematickými videokazetami, CD ROMY, apod. Výuka předmětu kontrola a měření je uskutečňována ve standardně vybavené strojírenské laboratoři. Odpovídající je softwarové i hardwarové vybavení PC učebny výpočetní techniky včetně periferního zařízení (tiskárna a plotter pro kreslení formátu A1), zaměřené na kreslící CAD programy ať již ve 2D či 3D (dvojrozměrném, či trojrozměrném zobrazení). Učebnice ve všech sledovaných strojírenských předmětech žáci kdispozici nemají. Některé z nich si v omezené míře mohou studenti zapůjčit vknihovně školy, případně na základě doporučení vyučujících dobrovolně zakoupit. Materiální zázemí pro výuku matematiky je na průměrné úrovni. Sbírka pomůcek obsahuje pouze tradiční stereometrické modely, rýsovací soupravy a učebnice pro vyučující. Využívat lze zpětný projektor, který je nutno do tříd přenášet, což je v případě pětiminutových 4

5 přestávek obtížné. Vybavení učebními pomůckami pro dopravní předměty odpovídá dlouholeté tradici výuky těchto oborů ve škole. Žáci mají k dispozici dopravní sál, ve kterém mohou cvičně stavět vlakovou cestu. Pro výuku předmětu doprava a přeprava využívá škola přímo dopravních předpisů Českých drah (D1, D2, D3, Op16, V15/1 a další). Pro elektrotechnické předměty je ve škole laboratoř, ve které probíhá předmět elektrotechnická měření. Přístrojové vybavení laboratoří umožňuje plnit učební osnovy tohoto předmětu. Škola také žákům zapůjčuje některé starší učebnice. Výuka ekonomiky a účetnictví probíhala v běžných učebnách, technika administrativy v učebně vybavené elektronickými psacími stroji. Pro výuku předmětu fiktivní firma nebyla využita odborná učebna. Výuka probíhala v aule školy. Škola vlastní spediční software a program pro vedení účetnictví. K dispozici je meotar, u vyučujících je uložena odborná literatura a časopisy. Pokud existují vhodné učebnice, žáci si je na doporučení vyučujících kupují, popř. nahrazují kopírovanými materiály. Materiálně-technické zázemí pro výuku ekonomických předmětů je průměrné, stejně jako jeho využití v době konání inspekce. Ředitel školy má jasnou představu o dalším postupu v řešení materiálně-technického zázemí školy. Dokladem je průběžné zlepšování materiálního zázemí (např. modernizace výpočetní techniky) dle financích možností školy. Vedení školy si uvědomuje nezbytnost většího využití stávajících pomůcek vyučujícími a s tím spojené zlepšení názornosti výuky. Materiálně-technické vybavení pro výuku sledovaných předmětů je průměrné. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Vyučované obory Vyučované obory vzdělání jsou realizovány v souladu s rozhodnutím o zařazení do sítě škol a podle schválených učebních dokumentů. Učební plány vyučovaných oborů jsou rozpracovány vždy na školní rok pro jednotlivé ročníky. Forma tohoto zpracování však neumožňuje přehledné ověření plnění hodinových dotací konkrétní třídy v průběhu celého studia. Tyto odrážejí momentální stav a nedokládají návaznost učiva (např. předmět účetnictví v oboru vzdělání M/006 Provoz a ekonomika dopravy). Provedené úpravy učebních plánů jsou v rámci povolených změn, nejsou vždy vyvolány potřebami žáků, ale organizačními požadavky vzniklými při spojování různých oborů do jedné třídy (např. třída L1 Elektrotechnika a Technické lyceum, T2.A Provoz a ekonomika dopravy a Technické lyceum). Povinná dokumentace je vedena. Nedostatky ve školním roce 2004/2005 byly zjištěny ve vedení třídních knih a třídních výkazů (např. opravy bílením, chybějící podpisy a zápisy probraného učiva v třídních knihách (např. T4.B praxe), některé zápisy v třídních knihách nezachycují průběh vzdělávání průkazně (jsou obecné a často se opakující např. třída T4.B, T2.A, T1.B), nepřehledně jsou zaznamenávány změny počtu žáků v třídních výkazech, špatné jsou názvy některých předmětů v třídních knihách i v třídních výkazech např. u třídy S3 je uveden předmět výpočetní technika, má být práce s počítačem, třída T2.B místo správného názvu předmětu dopravní zeměpis je uveden název dopravní a hospodářský zeměpis, atd.). Kontrola naplňování učebních dokumentů spadá do kompetence dvou zástupců ředitele. K nedostatkům vdodržování učebních plánů ve školním roce 2004/2005 patří časté odpadávání hodin (např. ve třídě T3 dne odpadla praxe a anglický jazyk, ve třídě T1.B 5

6 tělesná výchova odpadla , , , , atd.). Ve sledovaných předmětech byly ve školním roce 2004/2005 učební osnovy reálně naplňovány. Pouze při kontrole plnění osnov anglického jazyka bylo zjištěno, že vyučující nemají k dispozici platné osnovy s návazností na základní školu. V rozporu s požadavky učebních osnov cizích jazyků se ve školním roce 2003/2004 nepsaly předepsané písemné práce z anglického jazyka, rovněž v letošním roce do doby konání inspekce nebyly podle záznamů v třídních knihách realizovány. K nedostatkům patří cca tříměsíční skluzy ve výuce anglického jazyka a elektrotechniky ve třídě E2.A a strojírenské technologie ve třídě S2. Způsob kontroly plnění učebních plánů a osnov není plně účinný, o nedostatečné kontrolní činnosti svědčí výše uvedené nedostatky. Rozvrh hodin vychází ze schválených učebních dokumentů a je sestaven s přihlédnutím k podmínkám školy. Z hlediska psychohygieny není jeho skladba vždy ideální, řazení předmětů a rytmizace vyučovacích hodin (např. ve třídě T3 zařazení 3 vyučovacích hodin angličtiny do jednoho dne čtvrtek 1., 4. a 5. vyučovací hodinu, třída T4.B ekonomika v úterý 1. a 4. vyučovací hodinu), ovlivňují mimo jiné i organizaci výuky. Školní řád obsahuje především povinnosti žáků. Práva žáků nejsou dostatečně deklarována, přestože jim nejsou upírána (např. právo na informace či využívání počítačové učebny mimo výuku). Ve školním řádu jsou uvedena i některá problematická ustanovení např. Chování studentů mimo školu. Informační systém vůči rodičům a zletilým žákům je funkční. Škola má aktualizované internetové stránky, dvakrát ročně jsou svolávány schůzky rodičů, jsou pořádány dny otevřených dveří. Anglický jazyk V průběhu inspekce proběhlo celkem třináct hospitací u všech přítomných učitelů. Plánování a příprava na výuku vychází z ročních časově tematických plánů, vypracovaných bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků na celý vzdělávací cyklus a bez návaznosti na učivo základní školy. V jejich plnění byly shledány závažné, až tříměsíční odchylky. Příprava na samotnou výuku ve všech sledovaných hodinách byla pečlivá a svědomitá. Stanovení cílů odpovídalo věku a specifikům probíraného učiva pouze částečně, pokročilosti žáků jen minimálně. Učivo bylo podáváno věcně i odborně správně. Organizace hodin byla klasická, po opakování následoval výklad a procvičení nového učiva a zadání domácího úkolu. Vyučující vesměs preferovali frontální výuku, párová a skupinová práce se objevovala sporadicky.ve třídě E 4.A zařadil vyučující velmi vhodně diferencovanou práci žákům podle pokročilosti. Materiální podpora výuky a názornost byla na minimální úrovni, stávající vybavení se vyučující snaží využívat. Společným nedostatkem všech sledovaných hodin byla absence závěrečného shrnutí a upevnění učiva a časté protahování hodin do přestávek. Motivace byla uplatněna na počátku sdělením výukového cíle, v průběhu hodiny chyběla aplikace učiva na vlastní zkušenosti žáků, využití mezipředmětových vztahů a odborného jazyka. Rovněž chybělo motivující ocenění úspěchu. Nedostatky ve vybavení neumožňují vyučujícím využívat atraktivní a motivující pomůcky a postupy. Všichni vyučující disponují vynikajícím jazykovým zázemím, přesto byla výuka vedena převážně česky. Komunikace směřovala od učitele k žákovi a měla podobu otázky a odpovědi, v případě slabších žáků co nejkratší. Ojediněle žáci mluvili anglicky při párové práci a i ve vyšších ročnících chyběl souvislý kreativní projev. Atmosféra ve všech sledovaných hodinách byla klidná a přátelská, žáci respektovali dohodnutá pravidla chování. 6

7 V hodinách převažovalo slovní hodnocení, spočívající v důsledné a účelné opravě chyb. V případě klasifikace byla známka objektivní, ale nezdůvodněná. Studijní průkazy s možností zápisu známek žáci nemají, ve třídních knihách jsou založeny klasifikační přehledy, vedené pověřeným žákem. V kontrolovaných přehledech bylo známek málo a jejich vypovídací hodnota nízká. K vlastnímu hodnocení práce a dosažených výsledků žáci vedeni nejsou. Průběh a výsledky vzdělávání jsou v anglickém jazyce vyhovující. Matematika Hospitace proběhly u pěti vyučujících ve všech sledovaných studijních oborech, jak je uvedeno v předmětu kontroly. Ve hospitovaných hodinách byly stanovené přiměřené cíle, které odpovídaly charakteru sledovaného studijního oboru i osnovám. V bezprostřední přípravě vyučujících na výuku převažovala odborná složka nad metodickou. Učitelé při plánování a rozvržení učiva vycházeli z platných učebních osnov. Rozvržení učiva matematiky pouze do tří ročníků není vhodné z hlediska didaktického i metodického, neboť je zkrácen čas na upevňování a opakování učiva, tolik potřebného pro slabší žáky. Hodiny matematiky ve čtvrtém ročníku jsou pak zaměřeny na přípravu k vykonání maturitní zkoušky. Rozsah i obsah učiva již není přesně stanoven. Matematika je vyučována v běžných učebnách, jejichž vybavení i výzdoba nepůsobí vždy motivačně. Pro názornost byly využívány zejména nákresy na tabuli. Jen v jedné třídě byla použita názorná pomůcka a práce s učebnicí. Zadání příkladů byla žákům diktována, výjimečně dostali nakopírované texty. Didaktická technika nebyla použita v žádné ze sledovaných hodin, přestože že to charakter probírané látky vyžadoval. Výuka matematiky, kromě jedné hodiny ve třídě E2A, byla monotónní, s minimálním prostorem pro aktivní učení a rozvíjení dovedností, což snižovalo jejich efektivitu. Ve čtvrtém ročníku byli aktivně zapojováni do výuky pouze žáci, kteří zdaného předmětu maturují. Učivo bylo probíráno věcně a odborně správně. Nové učivo však bylo většinou souhrnem informací předkládaných formou přednášky spojené s řešením příkladů. Malá pozornost byla věnována zadávání problémových úkolů a práci s chybou. Řada hodin postrádala úvodní motivaci, průběžné a systematické hodnocení provedených úkolů a pochvalu, jako silný motivační náboj. Výjimku tvořila opět výuka ve třídě E2A, kde žáci pracovali ve skupinách, analýza chyb a hodnocení vedly ke zvýšení motivace a výkonu. V závěru vyučovací jednotky nebylo pravidlem ověřování pochopení nového učiva a utřídění nových poznatků. Případné stručné shrnutí proběhlo bez aktivní účasti žáků. K hodnocení znalostí žáků sloužily metody tradičního individuálního zkoušení či frontálního písemného zkoušení. Hodnocení a klasifikace odpovídaly ve všech případech znalostem, příliš obecné zdůvodnění poskytovalo žákům minimální zpětnou vazbu. Ve většině hodin způsob komunikace a přístup učitelů k žákům měl příznivý dopad na průběh výuky. Na podněty reagovali žáci přirozeně. Komunikace však probíhala pouze jednostranně (učitel-žák) a ne vždy byly komunikační dovednosti dostatečně rozvíjeny. Často se učitelé spokojili s jednoslovní odpovědí. Od žáků nebylo vyžadováno zdůvodnění svého řešení nebo komentování řešení při psaní na tabuli. Průběh a výsledky vzdělávání jsou v matematice průměrné. Odborné předměty strojírenské (mechanika, strojní součásti, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, technické kreslení) Plánování výuky vychází ze schválených učebních dokumentů (učebních plánů a osnov) 7

8 a z jednání předmětové komise. Tato upřesňuje učební plány, rozpracovává osnovy sledovaných předmětů do jednotlivých ročníků a zabezpečuje tak mezipředmětové vazby mezi konstrukčně a technologicky orientovanými předměty. Na tomto základě si jednotliví vyučující vypracovávají vlastní tematické časové plány (dále jen TČP), ze kterých se odvíjí i bezprostřední příprava na vyučování. Vlastní výuka ve sledovaných předmětech je v souladu s předloženými TČP, osnovy jsou plněny. Pouze v předmětu strojírenská technologie ve třídě S2 byl ve výuce zaznamenám mírný skluz, který však prozatím plnění osnov neohrožuje. Materiální podpora výuky ve sledovaných hodinách byla vždy ve shodě s potřebami probíraného tématu a charakterem sledované hodiny. Využíván byl obrazový materiál, zpětný projektor i velmi dobré vybavení odborné učebny pro strojírenství. V řadě sledovaných hodin neměli žáci k dispozici vhodné učebnice. Tento handicap byl částečně kompenzován rozdáváním nakopírovaných materiálů, promítáním textu zpětným projektorem, případně diktováním poznámek. Sledované hodiny měly z pohledu metodických přístupů rozdílnou úroveň a tím i hodnocení. Hodiny s tradiční stavbou opakováním formou klasifikovaného zkoušení nebo frontálním způsobem, přechodem k výkladu s větším či menším zapojením žáků, diktováním poznámek a shrnutím látky na konci hodiny s případným zadáním domácího cvičení. V takto vedených hodinách většinou chyběla autoevaluace žáků a podrobnější hodnocení klasifikace při zkoušení, větší zapojení žáků do výuky, prvky problémové výuky a dostatek času pro získávání zpětnovazebních informací o efektivitě právě proběhlé vyučovací jednotky. Na druhé straně byly zaznamenány hodiny, kde byl výklad stavěn na zkušenostech žáků uplatňovaných při řízeném rozhovoru. V průběhu takto vedené hodiny bylo postupně jasné, do jaké míry žáci danou problematiku pochopili. Rozvíjení komunikativních dovedností bylo nejvíce zřetelné v opakovacích hodinách čtvrtého ročníku v rámci přípravy na maturitní zkoušku. V ostatních sledovaných hodinách nebyla tomuto aspektu výchovy a vzdělávání věnována větší pozornost. Vynikající hodnocení z hlediska metodických přístupů měly hodiny realizované v odborné učebně výpočetní techniky, ve kterých převládal individuální přístup vyučujícího k jednotlivým žákům při řešení konkrétní zadané konstrukční úlohy prostřednictvím kreslících programů. Učivo bylo podáváno vždy věcně správně, tempo výuky bylo přiměřené obtížnosti látky a intelektovým schopnostem žáků. Aktivita a zájem žáků o výuku byly v nižších ročnících spíše průměrné. Větší zájem byl zaznamenán při práci v PC učebně a u žáků motivovaných blížící se maturitou. Osobnost a erudice některých vyučujících byla při výuce také významným motivačním prvkem pro žáky. Pozitivně motivačního hodnocení bylo využíváno pouze ojediněle. Klima ve třídách bylo ve sledovaných hodinách příznivé a přispívalo tak k dobré pohodě. Psaná i nepsaná pravidla komunikace vycházející ze vzájemného respektu a tolerance byla oboustranně dodržována. Žádné rušivé vlivy nebyly v hospitovaných hodinách zaznamenány. Klasifikace je kromě tradiční písemné a ústní podoby doplněna hodnocením vypracovaných žákovských prací. Přidělený klasifikační stupeň v každém případě odpovídal předváděným znalostem i ustanovením klasifikačního řádu. Četnost klasifikace v dostatečné míře umožňovala objektivní hodnocení v daném klasifikačním období. Průběh a výsledky vzdělávání jsou ve sledované skupině odborných strojírenských předmětů velmi dobré. 8

9 Odborné předměty dopravní a elektrotechnické (doprava a přeprava, železniční přeprava, elektrotechnická měření, energetika v dopravě, základy elektrotechniky) Počty hodin jednotlivých předmětů vycházejí z celostátně platných učebních dokumentů pro vyučované obory. Vlastní náplň výuky jednotlivých předmětů mají učitelé rozpracovanou do časově tématických plánů. V dopravních oborech (37-41-M/006 provoz a ekonomika dopravy) jsou v rámci předmětu doprava zařazeny pro všechny žáky odborné zkoušky dle předpisu ČD OK2/1 pro funkci skladník přepravy (na konci 3. ročníku) a funkci osobní pokladník (začátek 4. ročníku). Zájemcům škola umožní i složení zkoušek pro další funkce: nákladní pokladník, obsluha vlaku, případně i hradlař a hláskař. Zkoušky probíhají dle předpisů ČD a výhodou je, že absolventi školy mohou s těmito zkouškami již po krátkém zácviku ihned nastoupit do výkonu těchto funkcí. Menší pozornost je věnována mezipředmětovým vztahům u elektrotechnických oborů ( M/002 elektrotechnika), žáci tohoto oboru mají ve druhém ročníku od listopadu v předmětu fyzika zařazenu část věnovanou elektrickým jevům. Těmto se věnuje velmi podrobně předmět základy elektrotechniky, který mají v I. i II. ročníku po 3 hodinách týdně, navíc ve druhém ročníku jim přistupují předměty elektronika a elektrotechnologie. Všichni učitelé jsou odborníky ve svém oboru, odborná správnost jejich výkladu byla pro všechny hodiny charakteristická. I když se jednalo o rozdílné hodiny (opakovací, s výkladem nové látky), měla většina hodin stejnou stavbu: po krátkém úvodu, případně zopakování a přezkoušení se přešlo k výkladu nové látky. Nutno konstatovat, že v jedné hodině však chyběl jakýkoli úvod. Ne ve všech hodinách však dokázali učitelé zapojit do opakování i žáky. Při výkladu měli také ve všech hodinách dominantní postavení vyučující a jejich verbální projev. V některých hodinách byl časový prostor pro vyjádření názorů a stanovisek žáků prakticky nulový. Chyběl prostor pro jejich individuální nebo skupinovou aktivitu. Metody skupinové práce žáků nebyly zařazeny v žádné z kontrolovaných hodin. Počítání jednoho příkladu na tabuli po celou hodinu, při kterém se vystřídali dva žáci, nebo střídání otázek učitele a stručných nekomentovaných odpovědí vyvolaných žáků působí na žáky poněkud monotónně. Většině hodin chyběl rovněž jakýkoli závěr, shrnutí nebo zhodnocení hodiny. Vstupní, průběžná ani závěrečná motivace účelově využívány nebyly. V některých hodinách byly zastoupeny pouze seznámením s cílem a programem výuky, ve dvou hodinách však chyběla jakákoli motivace. Velmi málo učitelé také používají příkladů z praxe. Nedostatkem bylo prakticky nulové průběžné hodnocení žáků, ať pozitivní či negativní. Žáci jsou zkoušeni ústně, případně písemnými testy. Při ústním zkoušení učitelé nezdůvodňují výslednou známku. Průběh a výsledky vzdělávání jsou ve sledované skupině odborných předmětů dopravních a elektrotechnických průměrné. Odborné předměty ekonomické (ekonomika, účetnictví, technika administrativy, fiktivní firma) Rozvržení rámcového obsahu učiva do jednotlivých ročníků je dáno časově-tematickými plány vyučujících, které vycházejí z názvů jednotlivých kapitol učebních osnov. Rozpis učiva má roční platnost, není z něho zřejmá mezipředmětová návaznost a kontinuita výuky v rámci jednoho vzdělávacího cyklu. V časově-tematickém plánu ekonomiky není zařazeno specifické učivo podle zaměření oboru-ekonomika dopravy. Kontrolou zápisů v třídních knihách tříd 4.A a 4. B bylo zjištěno, že vlastní probraná látka v předmětu fiktivní firma vždy nekoresponduje s náplní učební osnovy, kterou sama škola vypracovala. Ze zápisů v třídních knihách není 9

10 také patrné, zda jsou v ekonomice v souladu s požadavky učebních osnov ekonomiky realizovaná cvičení. Bezprostřední příprava výuky se týkala převážně obsahu výuky. Menší pozornost věnovali vyučující časovému rozvržení vyučovacích hodin a kombinaci vyučovacích metod, což se ve svém důsledku odrazilo v menší efektivitě výuky. Pro výuku techniky administrativy je využívána učebna vybavená dostatečným množstvím elektronických psacích strojů. Ostatní předměty jsou vyučovány v běžných třídách, ve kterých chybí jakákoli výzdoba týkající se problematiky vyučovaného oboru. Materiální podpora výuky sledovaných hodin byla většinou pouze tradiční (tabule, křída), didaktická technika zůstala nevyužitá, přestože charakter probíraného učiva to v některých hodinách vyžadoval. Názornost a vazbu na reálnou praxi v účetnictví podpořila práce s namnoženým formulářem. Při technice administrativy měli žáci k dispozici starší učebnice. Výuka byla odborně a věcně správná. Ve všech hodinách převládla frontální výuka se snahou o řízený rozhovor, bez střídání dalších metod a forem práce. Téměř ve všech hodinách byli žáci pasivními účastníky, poznatky jim byly předávány v hotové podobě. Osnovami doporučovaná práce se zdroji informací, samostatná práce žáků a týmové řešení problémových situací realizováno nebylo. Efektivitu ve využití vyučovací doby snižovalo diktování poznámek. Některé hodiny sloužily k opakování maturitních témat, dokonce i v předmětu fiktivní firma. Tyto hodiny nebyly využity k posílení činnostního vyučování ve vazbě na reálnou praxi (např. pro týmovou práci při řešení problémových situací, atd.). Výběr a množství informací v ekonomice ve třídě T2.A nebyl přiměřený věku a možnostem žáků, což může být jednou z příčin pasivity a nezájmu žáků. Činnostní charakter dominoval v hodinách techniky administrativy, kde byli žáci vedeni k psaní desetiprstovou hmatovou metodou. Žáci pracovali individuálním tempem, v hodinách však chybělo zařazení relaxačních chvilek a různých metod nácviku psaní, což snižovalo efektivitu výuky. Žáci jsou vedeni k pečlivosti, jejich práce jsou průběžně hodnoceny. To je objektivní, odvislé od počtu chyb a čistých úhozů. Vstupní motivace vycházela ze sdělení obsahu hodiny, v průběhu hodin byla zaznamenána motivace pochvalou, další motivační výzvy však chyběly. V několika případech byly uplatněny mezipředmětové vztahy a vazba na praxi. V některých hodinách vyučující dokázali výuku zpestřit aktualizací učiva a zvýšit tak aktivitu a zájem žáků o výuku. Vztahy mezi žáky a učiteli byly založeny na vzájemném respektování stanovených pravidel, kázeňské problémy nebyly v době inspekční činnosti zaznamenány. Vyučující vystupovali přátelsky. Dialog mezi nimi a žáky probíhal převážně formou uzavřených otázek, které limitují rozvoj diskuse. Žáci neměli prostor pro delší souvislý ústní projev, prezentaci výsledků své práce, obhajobu vlastního řešení, atd. Používané metody jim ve sledovaných hodinách neumožnily naplnit profil absolventa v oblasti komunikativních dovedností a rozvoje některých klíčových dovedností, zejména řešit problémy a pracovat s informacemi. Vyučující prověřovali znalosti žáků písemným a ústním (někdy velmi zdlouhavým) zkoušením. Otázky při zkoušení a opakováni byly žákům kladeny se zaměřením na pamětní zvládnutí učiva a měly spíše izolovaný charakter, chyběla větší návaznost na širší ucelené struktury. Během ústního zkoušení jednotlivce u tabule bylo v hodinách mnoho mrtvého času, zbytek třídy nebyl zaměstnán. Zhodnocení hodin a dosažených výsledků většinou chybělo, vyučující tak nezískali zpětnou vazbu o kvalitě svého působení na žáky. Průběh a výsledky vzdělávání jsou ve sledovaných předmětech průměrné. 10

11 Výsledky vzdělávání zjišťované školou Kromě běžné klasifikace využívá škola testy SCIO a Maturita nanečisto v matematice, českém jazyce, cizích jazycích (anglický a německý) a občanském základu. Tyto testy jsou předávány k centrálnímu zpracování. Škola sleduje studijní výsledky žáků při maturitních zkouškách a jejich úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy a uplatnění na trhu práce. Srovnání s jinými školami je vyvozováno na základě výsledů v celostátní soutěži CAD/CAM a matematické soutěže probíhající mezi odbornými školami. Škola také hodnotí výsledky účastí žáků v soutěžích např. v matematické soutěži Klokan a organizuje krajské kolo fyzikální olympiády. Výsledky vzdělávání tříd v jednotlivých předmětech jsou uváděny v zápisech z pedagogických rad. V těchto chybí podrobná analýza prospěchu (jak již bylo zmíněno) a přijatá opatření kodstranění nedostatků, neboť výsledky pololetní klasifikace ve školním roce 2004/2005 jsou v některých třídách velmi slabé - např. průměrný prospěch třídy E 4.B. za první pololetí školního roku byl 3,66 %. Z devatenácti žáků ve třídě jedenáct neprospělo (57,89 %), z toho pět z jednoho předmětu, jeden žák ze dvou a pět žáků ze tří a více předmětů. Jednou z příčin může být vysoká absence žáků (18,14 %), podcenění domácí přípravy a v neposlední řadě i uplatňované formy a metody výuky. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Průběh a výsledky vzdělávání jsou celkově průměrné. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ V průběhu inspekce byla realizována tematicky zaměřená inspekce Sledování a hodnocení účinnosti prevence sociálně patologických jevů ve školách školských zařízeních snásledujícím závěrem: Funkci školního metodika prevence (dále jen ŠMP) vykonávají již sedmým rokem dvě pedagožky s odbornou způsobilostí pro výuku českého jazyka a literatury, občanské nauky a psychologie. Obě absolvovaly týdenní kurz pořádaný pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem. Průběžně se v této oblasti vzdělávají formou samostudia, školení, kurzů a seminářů organizovaných okresním metodikem prevence (např. programy Dokážeš to, Šikana a agrese, apod.). Společně vypracovávají školní verzi minimálního preventivního programu (dále jen MPP), která je každým rokem aktualizována. MPP má tři intervenční roviny učitelé, rodiče, žáci. Zahrnuje i zařazení problematiky do výuky jednotlivých předmětů (občanská nauka, chemie, český jazyk a literatura, tělesná výchova a dějepis), dále obsahuje měsíční plány činnosti a aktivit včetně spolupráce s relevantními organizacemi (K-centrum, Linka důvěry, Ekocentrum, PPP atd.). Písemně stanovenu náplň práce ředitelem školy nemají, ta vychází především z ústní dohody s ředitelem školy a řídí se převážně pokyny okresního metodika. Mezi hlavní úkoly ŠMP patří příprava, realizace a inovace MPP, odborná a metodická pomoc učitelům, zajišťování materiálů a pomůcek a vhodných akcí, podpora aktivit, navrhování opatření kodhalování a k řešení sociálně-patologických jevů a v neposlední řadě i vyhodnocování účinnosti MPP. Časový prostor pro výkon této funkce považují obě ŠMP za dostatečný, spolupráce s kolegy je podle jejich názoru velmi dobrá, přínos okresního metodika prevence hodnotí ŠMP pouze jako částečný. Ze sociálně-patologických jevů se zaměřují především na distribuci a užívání drog, 11

12 kouření, šikanu, požívání alkoholu, rasizmus a xenofobii. Problémy záškoláctví jsou řešeny společně s vedením školy a výchovnou poradkyní, se kterou ŠMP velmi dobře spolupracují. Ve školním řádu je ošetřena záležitost související s kouřením, přinášením, distribucí a užíváním škodlivých látek. Problematika šikany přímo zmíněna není. Vyhodnocování účinnosti MPP je prováděno jednou až dvakrát ročně v písemné podobě. Účinnost MPP je vyhodnocována jako dobrá, hlavním důvodem pro toto hodnocení je trvale minimální výskyt projevů sociálně patologických jevů na škole. Pokyny pracovníkům školy ohledně prevence sociálně-patologických jevů jsou předávány 2 3x ročně na pedagogických radách (písemně doloženo není) a především osobně ŠMP. Rodiče jsou o této problematice informováni formou krátkých vstupů na třídních schůzkách, v případě problémů osobně. Aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů se zúčastňují ojediněle vybrané třídy, nejefektivnější jsou v tomto ohledu tzv. víkendové programy, jejichž realizace v širším měřítku naráží na finanční problémy. Škola v souvislosti s touto problematikou disponuje bohatou řadou materiálů. Jedná se o metodické pokyny MŠMT, odbornou a populárně naučnou literaturu, letáky, plakáty, časopisy a řadu videokazet. Nejvíce jsou tyto využívány kromě ŠMP také žáky, méně již pedagogickými pracovníky. Za diskrétní formy komunikace mezi žáky a pedagogy je možné považovat schránku důvěry a dotazníková šetření organizovaná každoročně v takovém výběru tříd, aby bylo možno objektivně vysledovat tendence výskytu těchto nežádoucích jevů. Předloženy byly závěry z průzkumu kontaktu žáků s drogami uskutečněné v minulém a letošním školním roce. V letošním školním roce, ale i v minulosti, škola řešila případy kouření (cca jednou za měsíc), jednou až dvakrát do roka je probíráno záškoláctví a ve stejném časovém období i případy vulgárního chování. Frekvence řešení těchto případů ani jejich závažnost se dlouhodobě nemění. Výše uvedené pozitivní skutečnosti nejsou v rozporu s výsledky nezávislého dotazníkového průzkumu uskutečněného v rámci této tematické inspekce. Škola se problematikou prevence sociálně patologických jevů zabývá, přijatý systém je účinný. Ve škole pracuje odborová organizace, která má svedením školy uzavřenou kolektivní smlouvu. Ve škole pracuje železniční kroužek, ve volném čase mohou žáci využívat tělocvičnu a posilovnu. Širší veřejnost dostává informace o škole na dnech otevřených dveří, na prezentačních akcích v regionu a na webových stránkách školy. V březnu 2004 byla škola zařazena do dalšího mezinárodního projektu SOCRATES zaměřený na práci fiktivních studentských firem. V červnu 2004 proběhlo zhodnocení úspěšného tříletého projektu, který se realizoval se školami ve Finsku, Polsku, Slovensku, SRN a v ČR. Škola je společně s GŘ ČD garantem pilotního programu, který se týká evropského oboru vzdělání Prodejce dopravních služeb v EU. Tento obor je vytvářen ve spolupráci s dopravně železničními firmami SRN, Francie, Velké Británie, Belgie, Dánska a Polska a po obsahovém odsouhlasení s NÚOV Praha bude zařazen do vzdělávací nabídky. 12

13 VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje Č.J.: 138/2001 ze dne 28. listopadu 2001 včetně dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2. Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j / ze dne 17. února 2003 s účinností od Učební dokumenty studijního oboru M/001 Strojírenství schválené MŠMT dne , č. j /97-23 s platností od , počínaje prvním ročníkem 4. Učební dokumenty studijního oboru M/002 Elektrotechnika schválené MŠMT dne , č. j /99-23 s platností od 1. září 1999, počínaje 1. ročníkem 5. Učební dokumenty studijního oboru M/001 Technické lyceum schválené MŠMT dne č. j s platností od 1. září 1999, počínaje 1. ročníkem 6. Učební dokumenty studijního oboru M/006 Provoz a ekonomika dopravy schválené MŠMT dne č. j /99-23 s platností od , počínaje 1. ročníkem 7. Učební osnova cizích jazyků pro SOŠ a SOU č. j /99-22, schválená MŠMT ČR dne 3. září 1999 s platností od 1. září 2000, počínaje prvním ročníkem 8. Učební osnova matematiky pro SOŠ a SOU č. j /200-22, schválená MŠMT dne 14. července 2000 s platností od 1. září 2000, počínaje 1. ročníkem 9. Zápis o zjištěných nedostatcích ze dne 25. dubna Rozvrh hodin tříd ve školním roce 2004/ Rozvrh hodin vyučujících pro školní rok 2004/ Plán práce pro školní rok 2004/2005 (bez data) 13. Plán kontrolní činnosti pro školní rok 2004/2005 (bez data) 14. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků na období let ze dne Plán vzdělávání (bez data) 16. Dlouhodobý záměr školy na období ze dne 31. března Třídní knihy všech tříd ve školním roce 2003/ Třídní knihy všech tříd ve školním roce 2004/ Třídní výkazy tříd T1B, E2A, L1, D3, D4, T2A, T2B, T3, S3, S4, E3A, E3B, E4A, E4B školního roku 2004/ Školní řád (výňatek) platný od Hodnocení a klasifikace žáků středních škol (bez data) 22. Časově-tematické plány hospitovaných předmětů pro školní rok 2004/ Zápis z pedagogické rady ze dne a Zápis z provozní porady ze dne a Organizační řád ze dne Provozní řád ze dne Vnitřní platový předpis ze dne Zápisy z porad předmětových komisí ve školním roce 2004/ Parametry PC techniky určené pro konstruování (software i hardware) 30. Personální dokumentace vyučujících strojírenských předmětů 13

14 31. Minimální preventivní program školní verze 32. Dotazník Prevence sociálně patologických jevů určený školnímu metodikovi prevence a řediteli školy 33. Zpráva o kontaktu s drogami (dotazníková akce organizovaná školou) z dubna roku 2004 a dubna Dotazníky Jaké to tady je rozdané a vybrané ČŠI v rámci TZI ze tříd S1 a S3 35. Kniha úrazů 36. Výroční zpráva za školní rok 2002/2003 a 2003/2004 ZÁVĚR Pro výuku sledovaných předmětů má škola poměrně kvalifikovaný a stabilizovaný pedagogický sbor. Absence pedagogického vzdělání a v některých případech ve spojení s krátkou pedagogickou praxí se negativně promítla ve volbě forem a metod práce a v organizaci hodin. Organizační a informační systémy jsou, až na výjimky, funkční a umožňují bezproblémový chod školy. Kontrolní systém je vytvořen, vzhledem k některým zjištěným nedostatkům však jeho efektivita vykazuje slabší místa, chybí v něm prvky zpětné vazby, nízká je analytická úroveň hodnocení vzdělávací práce školy. Promyšlená a účinná je prevence sociálněpatologických jevů. V materiálně technické oblasti představuje nejvýznamnější posun zkvalitnění ve vybavenosti a využívání výpočetní techniky, a to nejen při výuce, ale i jako interní komunikační prostředek. Vybavení ostatních kabinetů a učeben zaostává. Využití dostupných učebních pomůcek ve sledované výuce bylo ojedinělé, ale vždy přispělo k vyšší efektivitě. Škola plánuje výuku dle platných dokumentů, jejich reálné naplňování není ale vždy důsledně kontrolováno. Kvalitu vzdělávání ve sledovaných předmětech hodnotí ČŠI celkově průměrně. Úroveň výuky strojírenských předmětů je ve srovnání s ostatními předměty poněkud lepší a to i díky velmi dobrému materiálnímu vybavení a efektivnímu využívání výpočetní techniky pro konstruování. Ve většině sledovaných hodin převládly tradiční stavba hodin a frontální vedení výuky. Efektivní formy výuky včetně aktivního učení a rozvoje klíčových kompetencí byly spíše ojedinělým jevem. Pro zavádění nových trendů do výuky chybí účinnější metodicko-instrukční pomoc ze strany vedení. Koncepční záměry školy směřující k rozšíření nabídky oborů, umožňující uplatnění na trhu práce, a ke zkvalitnění podmínek vzdělávání jsou reálné a jsou postupně uskutečňovány. Hodnotící stupnice: vynikající velmi dobrý dobrý (průměrný) vyhovující nevyhovující 14

15 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Ing. Zdeňka Hájková Z..Hájková.v.r... Člen týmu Mgr. Věra Heřmánková V.Heřmánková.v.r... Člen týmu Ing. Josef Chvosta J.Chvosta.v.r... Člen týmu Mgr. Věra Slezáková V.Slezáková.v.r... Člen týmu Ing. Josef Toman J.Toman.v.r... Člen týmu Alena Pospíšilová A.Pospíšilová.v.r... Člen týmu Jana Sejvalová J.Sejvalová.v.r... Člen týmu Eva Bechyňová E.Bechyňová.v.r... V Ústí nad Labem dne16. května 2005 Razítko 15

16 Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Winstona Churchilla 6, Ústí nad Labem. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Datum a podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy Datum: 2. června 2005 Razítko Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu Titul, jméno a příjmení Ing. Josef Šlapák ředitel školy Podpis Ing..Šlapák.Josef.v.r... 16

17 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Zřizovatel KÚ Ústeckého kraje 7. července 2005 f6-1127/ Školská rada Připomínky ředitele školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány. 17

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584. Topolová 584, 434 47 Most. Identifikátor školy: 600 011 089

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584. Topolová 584, 434 47 Most. Identifikátor školy: 600 011 089 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584 Topolová 584, 434 47 Most Identifikátor školy: 600 011 089 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola InterDACT s. r. o., Most, Pionýrů 2806. Adresa: 434 01 Most, Pionýrů 2806. Identifikátor školy: 600 011 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola InterDACT s. r. o., Most, Pionýrů 2806. Adresa: 434 01 Most, Pionýrů 2806. Identifikátor školy: 600 011 127 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola InterDACT s. r. o., Most, Pionýrů 2806 Adresa: 434 01 Most, Pionýrů 2806 Identifikátor školy: 600 011 127 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem Identifikátor školy: 600 007 669 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10 Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Identifikátor školy: 600 004 856 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421. Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 007 316

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421. Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 007 316 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Identifikátor školy: 600 007 316 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní střední odborná škola, Spálené Poříčí, Zámecká 1. Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí. Identifikátor školy: 600 009 785

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní střední odborná škola, Spálené Poříčí, Zámecká 1. Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí. Identifikátor školy: 600 009 785 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní střední odborná škola, Spálené Poříčí, Zámecká 1 Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí Identifikátor školy: 600 009 785 Termín konání inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Sokolova 4, 619 00

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram. Chraštice 44, 262 72 Březnice. Identifikátor školy: 600 054 471

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram. Chraštice 44, 262 72 Březnice. Identifikátor školy: 600 054 471 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram Chraštice 44, 262 72 Březnice Identifikátor školy: 600 054 471 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče Identifikátor školy: 600 014 134 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou. Adresa: Pulická 378, 518 01 Dobruška

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou. Adresa: Pulická 378, 518 01 Dobruška Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: Pulická 378, 518 01 Dobruška Identifikátor školy: 600 097 579

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 Purkyňova 97, 612 00 Brno Identifikátor školy: 600 171 027 Termín konání inspekce: 20. 22.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440. Komenského náměstí 440, 767 01 Kroměříž. Identifikátor školy: 600 118 576

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440. Komenského náměstí 440, 767 01 Kroměříž. Identifikátor školy: 600 118 576 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440 Komenského náměstí 440, 767 01 Kroměříž Identifikátor školy: 600 118 576 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bystřany, okres Teplice. 417 61 Bystřany, Pražská 216. Identifikátor školy: 600 084 604

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bystřany, okres Teplice. 417 61 Bystřany, Pražská 216. Identifikátor školy: 600 084 604 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bystřany, okres Teplice 417 61 Bystřany, Pražská 216 Identifikátor školy: 600 084 604 Termín konání inspekce: 7. - 10. prosinec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres Teplice. 417 02 Dubí 2, Tovární 110. Identifikátor školy: 600 084 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres Teplice. 417 02 Dubí 2, Tovární 110. Identifikátor školy: 600 084 680 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres Teplice 417 02 Dubí 2, Tovární 110 Identifikátor školy: 600 084 680 Termín konání inspekce: 6., 8. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno - INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 133 796 Termín konání inspekce: 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Verneřice, okres Děčín Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice Identifikátor školy: 600 076 393 Termín konání inspekce: 14. 16. duben

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kadaň. Pionýrů 1102, okres Chomutov. Pionýrů 1102, Kadaň, PSČ 432 01. Identifikátor školy: 600 077 446

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kadaň. Pionýrů 1102, okres Chomutov. Pionýrů 1102, Kadaň, PSČ 432 01. Identifikátor školy: 600 077 446 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kadaň. Pionýrů 1102, okres Chomutov Pionýrů 1102, Kadaň, PSČ 432 01 Identifikátor školy: 600 077 446 Termín konání inspekce: 20.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 133 796 Zřizovatel: Město Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město Identifikátor školy: 600 006 662 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o. Zoubkova 20, 634 00 Brno Nový Lískovec. Identifikátor školy: 600 013 715

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o. Zoubkova 20, 634 00 Brno Nový Lískovec. Identifikátor školy: 600 013 715 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o. Zoubkova 20, 634 00 Brno Nový Lískovec Identifikátor školy: 600 013 715 Termín konání

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Karlovy Vary, Krušnohorská 735/11 Krušnohorská 11/735, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Koryčanská 47, 768 04 Střílky Identifikátor školy: 600 118 657 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580 Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc Identifikátor školy:

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Štefcova 1092. Adresa: Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Štefcova 1092. Adresa: Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 Adresa: Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové Identifikátor

Více