INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55. Slovanská 1000/55, Děčín VI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55. Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI"

Transkript

1 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55 Slovanská 1000/55, Děčín VI Identifikátor školy: Termín konání inspekce: a 25. duben 2005 Čj: Signatura f6-1090/ of7fy523

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55, škola s dlouholetou tradicí výuky, je příspěvková organizace zřízená Ústeckým krajem. V souladu s Rozhodnutím o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení čj / s účinností od škola formou denního studia ve školním roce 2004/2005 poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: M/001 Strojírenství M/002 Elektrotechnika M/001 Technické lyceum M/006 Provoz a ekonomika dopravy V době konání inspekce studovalo v jednadvaceti třídách čtyř ročníků celkem 523 žáků, celková schválená kapacita školy (900 žáků) tak byla naplněna na 58,11 %. PŘEDMĚT INSPEKCE Personální a materiálně-technické podmínky a průběh a výsledky vzdělání v předmětech anglický jazyk, matematika, mechanika, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, strojní součásti a technické kreslení v oboru vzdělání M/001 Strojírenství; v předmětech anglický jazyk, matematika, elektrotechnická měření, energetika v dopravě a základy elektrotechniky v oboru vzdělání M/002 Elektrotechnika; v předmětech matematika a ekonomika v oboru vzdělání M/001 Technické lyceum; v předmětech anglický jazyk, matematika, doprava a přeprava, železniční přeprava, ekonomika, účetnictví, technika administrativy a fiktivní firma v oboru vzdělání M/006 Provoz a ekonomika dopravy. Realizace tematicky zaměřené inspekce: Sledování a hodnocení účinnosti prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Ve školním roce 2004/2005 zajišťuje ve škole vzdělávání a výchovu celkem 53 pedagogů včetně ředitele školy, který splňuje předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka a ředitele svojí odbornou kvalifikací a praxí. Z uvedeného počtu pedagogů je devět externistů a čtyři důchodci. Matematiku vyučuje šest učitelů s odbornou kvalifikací. Výuku anglického jazyka zajišťuje celkem pět vyučujících, z nichž jedna má potřebnou kvalifikaci, jedna odbornou kvalifikaci pro základní školu a tři jsou nekvalifikovaní, z toho je jeden zahraniční lektor. Týdně se vyučuje 77 hodin anglického jazyka, z tohoto počtu plně kvalifikovaně 28,6 % hodin, odborně 28,6 % a nekvalifikovaně 43,8 % hodin. Z pěti vyučujících odborných ekonomických předmětů mají dvě ukončené vysokoškolské vzdělání studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu bez pedagogického vzdělání a tři jsou nekvalifikované. Sledovanou skupinu profilových odborných předmětů v oboru strojírenství vyučují čtyři učitelé. Všichni absolvovali vysokoškolské odborné vzdělání, pedagogické vzdělání doložili pouze dva z nich. Ze sedmi 2

3 vyučujících odborných elektrotechnických předmětů tři splňují podmínky odborné kvalifikace. Čtyři mají ukončené vysokoškolské vzdělání bez pedagogického studia a jeden je nekvalifikovaný. Výuku odborných dopravních předmětů zajišťuje pět učitelů, dva z nich splňují podmínky odborné kvalifikace, jedna učitelka má ukončené vysokoškolské odborné vzdělání, pedagogické si doplňuje studiem. Dva vyučující jsou nekvalifikovaní. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Úvazky vyučujících jsou stanoveny s ohledem na možnosti školy, výchozí vzdělání vyučujících i jejich zkušenosti zpředchozí praxe. Část pedagogického sboru má vyšší věkový průměr. Organizační struktura školy umožňuje bezproblémový chod školy. V čele stojí ředitel, který jmenoval své dva zástupce a delegoval na ně část řídících pravomocí dle vyučovaných oborů. Kromě nich se k vedení školy přiřazuje vedoucí dílen a výchovná poradkyně. Přesně stanovené kompetence vedoucích pracovníků (včetně zastupitelnosti) jsou písemně zpracované. Povinnosti pedagogických pracovníků jsou vymezeny Pracovním řádem pro pracovníky škol a školských zařízení, které jsou dále konkretizovány v Organizačním řádu školy. Informační systém vůči zaměstnancům využívá standardní i elektronické prostředky, není však vždy oboustranně funkční (např. mezi vedením školy a učiteli anglického jazyka). K řízení výchovně vzdělávací činnosti jsou stanoveny poradní orgány. Ve škole pracuje devět předmětových komisí. Předložené zápisy svědčí o tom, že předmětové komise jsou svolávány několikrát během školního roku a jsou při nich řešeny aktuální úkoly a problémy (např. projednávání tematických plánů, výběr témat k maturitní zkoušce, organizace soutěží, materiální zabezpečení výuky, aj.). S ohledem na hodnocení některých ukazatelů kvality vzdělávání (viz kapitola Průběh a výsledky vzdělávání), zvláště organizace výuky, používané formy a metody práce ve spojení s využitím didaktické techniky, má v práci předmětových komisí malý prostor metodika výuky. Pedagogická rada, další poradní orgán, se schází podle stanoveného plánu. Součástí zápisů z pedagogických rad jsou přehledy o prospěchu a chování žáků, neobsahují ale analýzu a hodnocení výchovně vzdělávací práce školy. Poradní funkce je z nich málo zřejmá. Vedení školy spolupracuje s Radou rodičů a studentským parlamentem a využívá získané informace a podněty pro zlepšení organizace školy. Vedení pedagogických i nepedagogických pracovníků je zajišťováno systémem vnitřních norem, projednáváním aktuální problematiky na pedagogických a provozních poradách a přímým kontaktem spracovníky. Vedení začínajících pedagogů je svěřeno uvádějícím učitelům. Systém kontrol je zpracován a naplánován jen obecně. Vedení školy si však záznamy o provedených kontrolách, kromě hospitací a kontrol hospodaření, nevede. Frekvence hospitací je ze strany vedení nerovnoměrná a nízká, její vliv na výchovně-vzdělávací činnost není zřetelný. Nedostatky vykazuje i kontrola práce třídních učitelů, což například potvrzují nedostatky zjištěné ve vedení povinné dokumentace (viz kap. Vyučované obory). Vedení školy vytváří podmínky pro zvyšování kvalifikace. Tři vyučující si doplňují pedagogické vzdělání a jedna ukončuje vysokoškolské studium. Další vzdělávání vychází především z nabídky pedagogických center, ředitel školy klade důraz na získávání informační gramotnosti a aktualizaci znalostí učitelů odborných předmětů. Další vzdělávání učitelů ostatních sledovaných předmětů je spíše nahodilé (např. anglický jazyk). Akce zaměřené na efektivní metody a formy vyučování, zejména pro učitele bez pedagogického vzdělání a nekvalifikované, ale i pro ostatní vyučující, u kterých přetrvávají zaběhané postupy práce, navštíveny nebyly. Kritéria hmotného stimulování jsou uvedena ve Vnitřním platovém předpisu. Ta jsou při 3

4 hodnocení pracovníků dodržována. Pro přiznání nenárokových složek platu chybí účinnější motivace ke zkvalitnění výuky využíváním nových metod a forem práce. Personální podmínky vzdělávání jsou průměrné. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Škola má ve vztahu k počtu žáků a zvoleným vzdělávacím programům odpovídající prostorové podmínky. Komplex budov, kde výuka probíhá, se nachází v klidné části města. K teoretickému vyučování slouží třiadvacet běžných učeben, jedenáct odborných učeben a tři laboratoře. Jsou zde i dílny pro praktické vyučování. Tři učebny výpočetní techniky (celkem 46 PC) umožňují každému žákovi pracovat na vlastním pracovišti s moderním hardwarem i softwarem. V těchto učebnách mají vyučující k dispozici dataprojektory, tiskárny, k efektivitě výuky přispívá i internetové připojení. Učebny jsou po celý den využívány pro výuku výpočetní techniky a dalších odborných předmětů. K dalšímu prostorovému zázemí s 36 PC patří kabinety, ředitelna a kanceláře. Škola má vlastní tělocvičnu s posilovnou, venkovní hřiště a tenisové kurty. Šatny v suterénu i sociální zařízení pro žáky i učitele vyžadují modernizaci. Ve škole jsou nápojové automaty, žáci mají možnost po celý den využívat služeb školního bufetu. V aule školy je zřízena žákovská knihovna s beletrií i s tituly odborné literatury. Třídy jsou ve škole prostorné, většinu je možno v případě potřeby zastínit. Tyto jsou vybaveny udržovaným školním nábytkem, jejich výzdobě je až na výjimky, věnována malá pozornost, málo podnětně působí i některé chodby školy. Vymalování vyžaduje řada tříd a společných prostor, větší pozornost zasluhuje i průběžná drobná údržba. Škola je vybavena funkční didaktickou technikou. V pěti běžných učebnách jsou napevno zabudované televizory a videopřehrávače, v dalších šesti televizní okruhy, k dispozici jsou zpětné projektory a radiomagnetofony. Pro výuku fyziky a dalších předmětů je možné v odborné učebně využít multimediální projektor. Materiálně-technické vybavení pro výuku anglického jazyka je průměrné. Většina hodin se odehrává v kmenových učebnách, které jsou pro výuku jazyků nepodnětné, a ve dvou jazykových učebnách bez speciálního vybavení. Vyučující mají pro výuku jen nejzákladnější vybavení: magnetofony, učebnice s nahrávkami, jednu mapu a sadu map Spojeného království pro žáky, jeden překladový a jeden výkladový slovník. Škola odebírá anglický neodborný časopis i pro žáky. Chybí sada slovníků pro práci ve třídě, videokazety, počítačové programy, učebnice a slovníky odborného jazyka, mapy, obrazový materiál. Materiálně-technické podmínky pro výuku oboru strojírenství jsou velmi dobré. Škola má k dispozici odbornou učebnu strojírenství s TV okruhem a názornými pomůckami, obrazovým materiálem, tematickými videokazetami, CD ROMY, apod. Výuka předmětu kontrola a měření je uskutečňována ve standardně vybavené strojírenské laboratoři. Odpovídající je softwarové i hardwarové vybavení PC učebny výpočetní techniky včetně periferního zařízení (tiskárna a plotter pro kreslení formátu A1), zaměřené na kreslící CAD programy ať již ve 2D či 3D (dvojrozměrném, či trojrozměrném zobrazení). Učebnice ve všech sledovaných strojírenských předmětech žáci kdispozici nemají. Některé z nich si v omezené míře mohou studenti zapůjčit vknihovně školy, případně na základě doporučení vyučujících dobrovolně zakoupit. Materiální zázemí pro výuku matematiky je na průměrné úrovni. Sbírka pomůcek obsahuje pouze tradiční stereometrické modely, rýsovací soupravy a učebnice pro vyučující. Využívat lze zpětný projektor, který je nutno do tříd přenášet, což je v případě pětiminutových 4

5 přestávek obtížné. Vybavení učebními pomůckami pro dopravní předměty odpovídá dlouholeté tradici výuky těchto oborů ve škole. Žáci mají k dispozici dopravní sál, ve kterém mohou cvičně stavět vlakovou cestu. Pro výuku předmětu doprava a přeprava využívá škola přímo dopravních předpisů Českých drah (D1, D2, D3, Op16, V15/1 a další). Pro elektrotechnické předměty je ve škole laboratoř, ve které probíhá předmět elektrotechnická měření. Přístrojové vybavení laboratoří umožňuje plnit učební osnovy tohoto předmětu. Škola také žákům zapůjčuje některé starší učebnice. Výuka ekonomiky a účetnictví probíhala v běžných učebnách, technika administrativy v učebně vybavené elektronickými psacími stroji. Pro výuku předmětu fiktivní firma nebyla využita odborná učebna. Výuka probíhala v aule školy. Škola vlastní spediční software a program pro vedení účetnictví. K dispozici je meotar, u vyučujících je uložena odborná literatura a časopisy. Pokud existují vhodné učebnice, žáci si je na doporučení vyučujících kupují, popř. nahrazují kopírovanými materiály. Materiálně-technické zázemí pro výuku ekonomických předmětů je průměrné, stejně jako jeho využití v době konání inspekce. Ředitel školy má jasnou představu o dalším postupu v řešení materiálně-technického zázemí školy. Dokladem je průběžné zlepšování materiálního zázemí (např. modernizace výpočetní techniky) dle financích možností školy. Vedení školy si uvědomuje nezbytnost většího využití stávajících pomůcek vyučujícími a s tím spojené zlepšení názornosti výuky. Materiálně-technické vybavení pro výuku sledovaných předmětů je průměrné. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Vyučované obory Vyučované obory vzdělání jsou realizovány v souladu s rozhodnutím o zařazení do sítě škol a podle schválených učebních dokumentů. Učební plány vyučovaných oborů jsou rozpracovány vždy na školní rok pro jednotlivé ročníky. Forma tohoto zpracování však neumožňuje přehledné ověření plnění hodinových dotací konkrétní třídy v průběhu celého studia. Tyto odrážejí momentální stav a nedokládají návaznost učiva (např. předmět účetnictví v oboru vzdělání M/006 Provoz a ekonomika dopravy). Provedené úpravy učebních plánů jsou v rámci povolených změn, nejsou vždy vyvolány potřebami žáků, ale organizačními požadavky vzniklými při spojování různých oborů do jedné třídy (např. třída L1 Elektrotechnika a Technické lyceum, T2.A Provoz a ekonomika dopravy a Technické lyceum). Povinná dokumentace je vedena. Nedostatky ve školním roce 2004/2005 byly zjištěny ve vedení třídních knih a třídních výkazů (např. opravy bílením, chybějící podpisy a zápisy probraného učiva v třídních knihách (např. T4.B praxe), některé zápisy v třídních knihách nezachycují průběh vzdělávání průkazně (jsou obecné a často se opakující např. třída T4.B, T2.A, T1.B), nepřehledně jsou zaznamenávány změny počtu žáků v třídních výkazech, špatné jsou názvy některých předmětů v třídních knihách i v třídních výkazech např. u třídy S3 je uveden předmět výpočetní technika, má být práce s počítačem, třída T2.B místo správného názvu předmětu dopravní zeměpis je uveden název dopravní a hospodářský zeměpis, atd.). Kontrola naplňování učebních dokumentů spadá do kompetence dvou zástupců ředitele. K nedostatkům vdodržování učebních plánů ve školním roce 2004/2005 patří časté odpadávání hodin (např. ve třídě T3 dne odpadla praxe a anglický jazyk, ve třídě T1.B 5

6 tělesná výchova odpadla , , , , atd.). Ve sledovaných předmětech byly ve školním roce 2004/2005 učební osnovy reálně naplňovány. Pouze při kontrole plnění osnov anglického jazyka bylo zjištěno, že vyučující nemají k dispozici platné osnovy s návazností na základní školu. V rozporu s požadavky učebních osnov cizích jazyků se ve školním roce 2003/2004 nepsaly předepsané písemné práce z anglického jazyka, rovněž v letošním roce do doby konání inspekce nebyly podle záznamů v třídních knihách realizovány. K nedostatkům patří cca tříměsíční skluzy ve výuce anglického jazyka a elektrotechniky ve třídě E2.A a strojírenské technologie ve třídě S2. Způsob kontroly plnění učebních plánů a osnov není plně účinný, o nedostatečné kontrolní činnosti svědčí výše uvedené nedostatky. Rozvrh hodin vychází ze schválených učebních dokumentů a je sestaven s přihlédnutím k podmínkám školy. Z hlediska psychohygieny není jeho skladba vždy ideální, řazení předmětů a rytmizace vyučovacích hodin (např. ve třídě T3 zařazení 3 vyučovacích hodin angličtiny do jednoho dne čtvrtek 1., 4. a 5. vyučovací hodinu, třída T4.B ekonomika v úterý 1. a 4. vyučovací hodinu), ovlivňují mimo jiné i organizaci výuky. Školní řád obsahuje především povinnosti žáků. Práva žáků nejsou dostatečně deklarována, přestože jim nejsou upírána (např. právo na informace či využívání počítačové učebny mimo výuku). Ve školním řádu jsou uvedena i některá problematická ustanovení např. Chování studentů mimo školu. Informační systém vůči rodičům a zletilým žákům je funkční. Škola má aktualizované internetové stránky, dvakrát ročně jsou svolávány schůzky rodičů, jsou pořádány dny otevřených dveří. Anglický jazyk V průběhu inspekce proběhlo celkem třináct hospitací u všech přítomných učitelů. Plánování a příprava na výuku vychází z ročních časově tematických plánů, vypracovaných bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků na celý vzdělávací cyklus a bez návaznosti na učivo základní školy. V jejich plnění byly shledány závažné, až tříměsíční odchylky. Příprava na samotnou výuku ve všech sledovaných hodinách byla pečlivá a svědomitá. Stanovení cílů odpovídalo věku a specifikům probíraného učiva pouze částečně, pokročilosti žáků jen minimálně. Učivo bylo podáváno věcně i odborně správně. Organizace hodin byla klasická, po opakování následoval výklad a procvičení nového učiva a zadání domácího úkolu. Vyučující vesměs preferovali frontální výuku, párová a skupinová práce se objevovala sporadicky.ve třídě E 4.A zařadil vyučující velmi vhodně diferencovanou práci žákům podle pokročilosti. Materiální podpora výuky a názornost byla na minimální úrovni, stávající vybavení se vyučující snaží využívat. Společným nedostatkem všech sledovaných hodin byla absence závěrečného shrnutí a upevnění učiva a časté protahování hodin do přestávek. Motivace byla uplatněna na počátku sdělením výukového cíle, v průběhu hodiny chyběla aplikace učiva na vlastní zkušenosti žáků, využití mezipředmětových vztahů a odborného jazyka. Rovněž chybělo motivující ocenění úspěchu. Nedostatky ve vybavení neumožňují vyučujícím využívat atraktivní a motivující pomůcky a postupy. Všichni vyučující disponují vynikajícím jazykovým zázemím, přesto byla výuka vedena převážně česky. Komunikace směřovala od učitele k žákovi a měla podobu otázky a odpovědi, v případě slabších žáků co nejkratší. Ojediněle žáci mluvili anglicky při párové práci a i ve vyšších ročnících chyběl souvislý kreativní projev. Atmosféra ve všech sledovaných hodinách byla klidná a přátelská, žáci respektovali dohodnutá pravidla chování. 6

7 V hodinách převažovalo slovní hodnocení, spočívající v důsledné a účelné opravě chyb. V případě klasifikace byla známka objektivní, ale nezdůvodněná. Studijní průkazy s možností zápisu známek žáci nemají, ve třídních knihách jsou založeny klasifikační přehledy, vedené pověřeným žákem. V kontrolovaných přehledech bylo známek málo a jejich vypovídací hodnota nízká. K vlastnímu hodnocení práce a dosažených výsledků žáci vedeni nejsou. Průběh a výsledky vzdělávání jsou v anglickém jazyce vyhovující. Matematika Hospitace proběhly u pěti vyučujících ve všech sledovaných studijních oborech, jak je uvedeno v předmětu kontroly. Ve hospitovaných hodinách byly stanovené přiměřené cíle, které odpovídaly charakteru sledovaného studijního oboru i osnovám. V bezprostřední přípravě vyučujících na výuku převažovala odborná složka nad metodickou. Učitelé při plánování a rozvržení učiva vycházeli z platných učebních osnov. Rozvržení učiva matematiky pouze do tří ročníků není vhodné z hlediska didaktického i metodického, neboť je zkrácen čas na upevňování a opakování učiva, tolik potřebného pro slabší žáky. Hodiny matematiky ve čtvrtém ročníku jsou pak zaměřeny na přípravu k vykonání maturitní zkoušky. Rozsah i obsah učiva již není přesně stanoven. Matematika je vyučována v běžných učebnách, jejichž vybavení i výzdoba nepůsobí vždy motivačně. Pro názornost byly využívány zejména nákresy na tabuli. Jen v jedné třídě byla použita názorná pomůcka a práce s učebnicí. Zadání příkladů byla žákům diktována, výjimečně dostali nakopírované texty. Didaktická technika nebyla použita v žádné ze sledovaných hodin, přestože že to charakter probírané látky vyžadoval. Výuka matematiky, kromě jedné hodiny ve třídě E2A, byla monotónní, s minimálním prostorem pro aktivní učení a rozvíjení dovedností, což snižovalo jejich efektivitu. Ve čtvrtém ročníku byli aktivně zapojováni do výuky pouze žáci, kteří zdaného předmětu maturují. Učivo bylo probíráno věcně a odborně správně. Nové učivo však bylo většinou souhrnem informací předkládaných formou přednášky spojené s řešením příkladů. Malá pozornost byla věnována zadávání problémových úkolů a práci s chybou. Řada hodin postrádala úvodní motivaci, průběžné a systematické hodnocení provedených úkolů a pochvalu, jako silný motivační náboj. Výjimku tvořila opět výuka ve třídě E2A, kde žáci pracovali ve skupinách, analýza chyb a hodnocení vedly ke zvýšení motivace a výkonu. V závěru vyučovací jednotky nebylo pravidlem ověřování pochopení nového učiva a utřídění nových poznatků. Případné stručné shrnutí proběhlo bez aktivní účasti žáků. K hodnocení znalostí žáků sloužily metody tradičního individuálního zkoušení či frontálního písemného zkoušení. Hodnocení a klasifikace odpovídaly ve všech případech znalostem, příliš obecné zdůvodnění poskytovalo žákům minimální zpětnou vazbu. Ve většině hodin způsob komunikace a přístup učitelů k žákům měl příznivý dopad na průběh výuky. Na podněty reagovali žáci přirozeně. Komunikace však probíhala pouze jednostranně (učitel-žák) a ne vždy byly komunikační dovednosti dostatečně rozvíjeny. Často se učitelé spokojili s jednoslovní odpovědí. Od žáků nebylo vyžadováno zdůvodnění svého řešení nebo komentování řešení při psaní na tabuli. Průběh a výsledky vzdělávání jsou v matematice průměrné. Odborné předměty strojírenské (mechanika, strojní součásti, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, technické kreslení) Plánování výuky vychází ze schválených učebních dokumentů (učebních plánů a osnov) 7

8 a z jednání předmětové komise. Tato upřesňuje učební plány, rozpracovává osnovy sledovaných předmětů do jednotlivých ročníků a zabezpečuje tak mezipředmětové vazby mezi konstrukčně a technologicky orientovanými předměty. Na tomto základě si jednotliví vyučující vypracovávají vlastní tematické časové plány (dále jen TČP), ze kterých se odvíjí i bezprostřední příprava na vyučování. Vlastní výuka ve sledovaných předmětech je v souladu s předloženými TČP, osnovy jsou plněny. Pouze v předmětu strojírenská technologie ve třídě S2 byl ve výuce zaznamenám mírný skluz, který však prozatím plnění osnov neohrožuje. Materiální podpora výuky ve sledovaných hodinách byla vždy ve shodě s potřebami probíraného tématu a charakterem sledované hodiny. Využíván byl obrazový materiál, zpětný projektor i velmi dobré vybavení odborné učebny pro strojírenství. V řadě sledovaných hodin neměli žáci k dispozici vhodné učebnice. Tento handicap byl částečně kompenzován rozdáváním nakopírovaných materiálů, promítáním textu zpětným projektorem, případně diktováním poznámek. Sledované hodiny měly z pohledu metodických přístupů rozdílnou úroveň a tím i hodnocení. Hodiny s tradiční stavbou opakováním formou klasifikovaného zkoušení nebo frontálním způsobem, přechodem k výkladu s větším či menším zapojením žáků, diktováním poznámek a shrnutím látky na konci hodiny s případným zadáním domácího cvičení. V takto vedených hodinách většinou chyběla autoevaluace žáků a podrobnější hodnocení klasifikace při zkoušení, větší zapojení žáků do výuky, prvky problémové výuky a dostatek času pro získávání zpětnovazebních informací o efektivitě právě proběhlé vyučovací jednotky. Na druhé straně byly zaznamenány hodiny, kde byl výklad stavěn na zkušenostech žáků uplatňovaných při řízeném rozhovoru. V průběhu takto vedené hodiny bylo postupně jasné, do jaké míry žáci danou problematiku pochopili. Rozvíjení komunikativních dovedností bylo nejvíce zřetelné v opakovacích hodinách čtvrtého ročníku v rámci přípravy na maturitní zkoušku. V ostatních sledovaných hodinách nebyla tomuto aspektu výchovy a vzdělávání věnována větší pozornost. Vynikající hodnocení z hlediska metodických přístupů měly hodiny realizované v odborné učebně výpočetní techniky, ve kterých převládal individuální přístup vyučujícího k jednotlivým žákům při řešení konkrétní zadané konstrukční úlohy prostřednictvím kreslících programů. Učivo bylo podáváno vždy věcně správně, tempo výuky bylo přiměřené obtížnosti látky a intelektovým schopnostem žáků. Aktivita a zájem žáků o výuku byly v nižších ročnících spíše průměrné. Větší zájem byl zaznamenán při práci v PC učebně a u žáků motivovaných blížící se maturitou. Osobnost a erudice některých vyučujících byla při výuce také významným motivačním prvkem pro žáky. Pozitivně motivačního hodnocení bylo využíváno pouze ojediněle. Klima ve třídách bylo ve sledovaných hodinách příznivé a přispívalo tak k dobré pohodě. Psaná i nepsaná pravidla komunikace vycházející ze vzájemného respektu a tolerance byla oboustranně dodržována. Žádné rušivé vlivy nebyly v hospitovaných hodinách zaznamenány. Klasifikace je kromě tradiční písemné a ústní podoby doplněna hodnocením vypracovaných žákovských prací. Přidělený klasifikační stupeň v každém případě odpovídal předváděným znalostem i ustanovením klasifikačního řádu. Četnost klasifikace v dostatečné míře umožňovala objektivní hodnocení v daném klasifikačním období. Průběh a výsledky vzdělávání jsou ve sledované skupině odborných strojírenských předmětů velmi dobré. 8

9 Odborné předměty dopravní a elektrotechnické (doprava a přeprava, železniční přeprava, elektrotechnická měření, energetika v dopravě, základy elektrotechniky) Počty hodin jednotlivých předmětů vycházejí z celostátně platných učebních dokumentů pro vyučované obory. Vlastní náplň výuky jednotlivých předmětů mají učitelé rozpracovanou do časově tématických plánů. V dopravních oborech (37-41-M/006 provoz a ekonomika dopravy) jsou v rámci předmětu doprava zařazeny pro všechny žáky odborné zkoušky dle předpisu ČD OK2/1 pro funkci skladník přepravy (na konci 3. ročníku) a funkci osobní pokladník (začátek 4. ročníku). Zájemcům škola umožní i složení zkoušek pro další funkce: nákladní pokladník, obsluha vlaku, případně i hradlař a hláskař. Zkoušky probíhají dle předpisů ČD a výhodou je, že absolventi školy mohou s těmito zkouškami již po krátkém zácviku ihned nastoupit do výkonu těchto funkcí. Menší pozornost je věnována mezipředmětovým vztahům u elektrotechnických oborů ( M/002 elektrotechnika), žáci tohoto oboru mají ve druhém ročníku od listopadu v předmětu fyzika zařazenu část věnovanou elektrickým jevům. Těmto se věnuje velmi podrobně předmět základy elektrotechniky, který mají v I. i II. ročníku po 3 hodinách týdně, navíc ve druhém ročníku jim přistupují předměty elektronika a elektrotechnologie. Všichni učitelé jsou odborníky ve svém oboru, odborná správnost jejich výkladu byla pro všechny hodiny charakteristická. I když se jednalo o rozdílné hodiny (opakovací, s výkladem nové látky), měla většina hodin stejnou stavbu: po krátkém úvodu, případně zopakování a přezkoušení se přešlo k výkladu nové látky. Nutno konstatovat, že v jedné hodině však chyběl jakýkoli úvod. Ne ve všech hodinách však dokázali učitelé zapojit do opakování i žáky. Při výkladu měli také ve všech hodinách dominantní postavení vyučující a jejich verbální projev. V některých hodinách byl časový prostor pro vyjádření názorů a stanovisek žáků prakticky nulový. Chyběl prostor pro jejich individuální nebo skupinovou aktivitu. Metody skupinové práce žáků nebyly zařazeny v žádné z kontrolovaných hodin. Počítání jednoho příkladu na tabuli po celou hodinu, při kterém se vystřídali dva žáci, nebo střídání otázek učitele a stručných nekomentovaných odpovědí vyvolaných žáků působí na žáky poněkud monotónně. Většině hodin chyběl rovněž jakýkoli závěr, shrnutí nebo zhodnocení hodiny. Vstupní, průběžná ani závěrečná motivace účelově využívány nebyly. V některých hodinách byly zastoupeny pouze seznámením s cílem a programem výuky, ve dvou hodinách však chyběla jakákoli motivace. Velmi málo učitelé také používají příkladů z praxe. Nedostatkem bylo prakticky nulové průběžné hodnocení žáků, ať pozitivní či negativní. Žáci jsou zkoušeni ústně, případně písemnými testy. Při ústním zkoušení učitelé nezdůvodňují výslednou známku. Průběh a výsledky vzdělávání jsou ve sledované skupině odborných předmětů dopravních a elektrotechnických průměrné. Odborné předměty ekonomické (ekonomika, účetnictví, technika administrativy, fiktivní firma) Rozvržení rámcového obsahu učiva do jednotlivých ročníků je dáno časově-tematickými plány vyučujících, které vycházejí z názvů jednotlivých kapitol učebních osnov. Rozpis učiva má roční platnost, není z něho zřejmá mezipředmětová návaznost a kontinuita výuky v rámci jednoho vzdělávacího cyklu. V časově-tematickém plánu ekonomiky není zařazeno specifické učivo podle zaměření oboru-ekonomika dopravy. Kontrolou zápisů v třídních knihách tříd 4.A a 4. B bylo zjištěno, že vlastní probraná látka v předmětu fiktivní firma vždy nekoresponduje s náplní učební osnovy, kterou sama škola vypracovala. Ze zápisů v třídních knihách není 9

10 také patrné, zda jsou v ekonomice v souladu s požadavky učebních osnov ekonomiky realizovaná cvičení. Bezprostřední příprava výuky se týkala převážně obsahu výuky. Menší pozornost věnovali vyučující časovému rozvržení vyučovacích hodin a kombinaci vyučovacích metod, což se ve svém důsledku odrazilo v menší efektivitě výuky. Pro výuku techniky administrativy je využívána učebna vybavená dostatečným množstvím elektronických psacích strojů. Ostatní předměty jsou vyučovány v běžných třídách, ve kterých chybí jakákoli výzdoba týkající se problematiky vyučovaného oboru. Materiální podpora výuky sledovaných hodin byla většinou pouze tradiční (tabule, křída), didaktická technika zůstala nevyužitá, přestože charakter probíraného učiva to v některých hodinách vyžadoval. Názornost a vazbu na reálnou praxi v účetnictví podpořila práce s namnoženým formulářem. Při technice administrativy měli žáci k dispozici starší učebnice. Výuka byla odborně a věcně správná. Ve všech hodinách převládla frontální výuka se snahou o řízený rozhovor, bez střídání dalších metod a forem práce. Téměř ve všech hodinách byli žáci pasivními účastníky, poznatky jim byly předávány v hotové podobě. Osnovami doporučovaná práce se zdroji informací, samostatná práce žáků a týmové řešení problémových situací realizováno nebylo. Efektivitu ve využití vyučovací doby snižovalo diktování poznámek. Některé hodiny sloužily k opakování maturitních témat, dokonce i v předmětu fiktivní firma. Tyto hodiny nebyly využity k posílení činnostního vyučování ve vazbě na reálnou praxi (např. pro týmovou práci při řešení problémových situací, atd.). Výběr a množství informací v ekonomice ve třídě T2.A nebyl přiměřený věku a možnostem žáků, což může být jednou z příčin pasivity a nezájmu žáků. Činnostní charakter dominoval v hodinách techniky administrativy, kde byli žáci vedeni k psaní desetiprstovou hmatovou metodou. Žáci pracovali individuálním tempem, v hodinách však chybělo zařazení relaxačních chvilek a různých metod nácviku psaní, což snižovalo efektivitu výuky. Žáci jsou vedeni k pečlivosti, jejich práce jsou průběžně hodnoceny. To je objektivní, odvislé od počtu chyb a čistých úhozů. Vstupní motivace vycházela ze sdělení obsahu hodiny, v průběhu hodin byla zaznamenána motivace pochvalou, další motivační výzvy však chyběly. V několika případech byly uplatněny mezipředmětové vztahy a vazba na praxi. V některých hodinách vyučující dokázali výuku zpestřit aktualizací učiva a zvýšit tak aktivitu a zájem žáků o výuku. Vztahy mezi žáky a učiteli byly založeny na vzájemném respektování stanovených pravidel, kázeňské problémy nebyly v době inspekční činnosti zaznamenány. Vyučující vystupovali přátelsky. Dialog mezi nimi a žáky probíhal převážně formou uzavřených otázek, které limitují rozvoj diskuse. Žáci neměli prostor pro delší souvislý ústní projev, prezentaci výsledků své práce, obhajobu vlastního řešení, atd. Používané metody jim ve sledovaných hodinách neumožnily naplnit profil absolventa v oblasti komunikativních dovedností a rozvoje některých klíčových dovedností, zejména řešit problémy a pracovat s informacemi. Vyučující prověřovali znalosti žáků písemným a ústním (někdy velmi zdlouhavým) zkoušením. Otázky při zkoušení a opakováni byly žákům kladeny se zaměřením na pamětní zvládnutí učiva a měly spíše izolovaný charakter, chyběla větší návaznost na širší ucelené struktury. Během ústního zkoušení jednotlivce u tabule bylo v hodinách mnoho mrtvého času, zbytek třídy nebyl zaměstnán. Zhodnocení hodin a dosažených výsledků většinou chybělo, vyučující tak nezískali zpětnou vazbu o kvalitě svého působení na žáky. Průběh a výsledky vzdělávání jsou ve sledovaných předmětech průměrné. 10

11 Výsledky vzdělávání zjišťované školou Kromě běžné klasifikace využívá škola testy SCIO a Maturita nanečisto v matematice, českém jazyce, cizích jazycích (anglický a německý) a občanském základu. Tyto testy jsou předávány k centrálnímu zpracování. Škola sleduje studijní výsledky žáků při maturitních zkouškách a jejich úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy a uplatnění na trhu práce. Srovnání s jinými školami je vyvozováno na základě výsledů v celostátní soutěži CAD/CAM a matematické soutěže probíhající mezi odbornými školami. Škola také hodnotí výsledky účastí žáků v soutěžích např. v matematické soutěži Klokan a organizuje krajské kolo fyzikální olympiády. Výsledky vzdělávání tříd v jednotlivých předmětech jsou uváděny v zápisech z pedagogických rad. V těchto chybí podrobná analýza prospěchu (jak již bylo zmíněno) a přijatá opatření kodstranění nedostatků, neboť výsledky pololetní klasifikace ve školním roce 2004/2005 jsou v některých třídách velmi slabé - např. průměrný prospěch třídy E 4.B. za první pololetí školního roku byl 3,66 %. Z devatenácti žáků ve třídě jedenáct neprospělo (57,89 %), z toho pět z jednoho předmětu, jeden žák ze dvou a pět žáků ze tří a více předmětů. Jednou z příčin může být vysoká absence žáků (18,14 %), podcenění domácí přípravy a v neposlední řadě i uplatňované formy a metody výuky. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Průběh a výsledky vzdělávání jsou celkově průměrné. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ V průběhu inspekce byla realizována tematicky zaměřená inspekce Sledování a hodnocení účinnosti prevence sociálně patologických jevů ve školách školských zařízeních snásledujícím závěrem: Funkci školního metodika prevence (dále jen ŠMP) vykonávají již sedmým rokem dvě pedagožky s odbornou způsobilostí pro výuku českého jazyka a literatury, občanské nauky a psychologie. Obě absolvovaly týdenní kurz pořádaný pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem. Průběžně se v této oblasti vzdělávají formou samostudia, školení, kurzů a seminářů organizovaných okresním metodikem prevence (např. programy Dokážeš to, Šikana a agrese, apod.). Společně vypracovávají školní verzi minimálního preventivního programu (dále jen MPP), která je každým rokem aktualizována. MPP má tři intervenční roviny učitelé, rodiče, žáci. Zahrnuje i zařazení problematiky do výuky jednotlivých předmětů (občanská nauka, chemie, český jazyk a literatura, tělesná výchova a dějepis), dále obsahuje měsíční plány činnosti a aktivit včetně spolupráce s relevantními organizacemi (K-centrum, Linka důvěry, Ekocentrum, PPP atd.). Písemně stanovenu náplň práce ředitelem školy nemají, ta vychází především z ústní dohody s ředitelem školy a řídí se převážně pokyny okresního metodika. Mezi hlavní úkoly ŠMP patří příprava, realizace a inovace MPP, odborná a metodická pomoc učitelům, zajišťování materiálů a pomůcek a vhodných akcí, podpora aktivit, navrhování opatření kodhalování a k řešení sociálně-patologických jevů a v neposlední řadě i vyhodnocování účinnosti MPP. Časový prostor pro výkon této funkce považují obě ŠMP za dostatečný, spolupráce s kolegy je podle jejich názoru velmi dobrá, přínos okresního metodika prevence hodnotí ŠMP pouze jako částečný. Ze sociálně-patologických jevů se zaměřují především na distribuci a užívání drog, 11

12 kouření, šikanu, požívání alkoholu, rasizmus a xenofobii. Problémy záškoláctví jsou řešeny společně s vedením školy a výchovnou poradkyní, se kterou ŠMP velmi dobře spolupracují. Ve školním řádu je ošetřena záležitost související s kouřením, přinášením, distribucí a užíváním škodlivých látek. Problematika šikany přímo zmíněna není. Vyhodnocování účinnosti MPP je prováděno jednou až dvakrát ročně v písemné podobě. Účinnost MPP je vyhodnocována jako dobrá, hlavním důvodem pro toto hodnocení je trvale minimální výskyt projevů sociálně patologických jevů na škole. Pokyny pracovníkům školy ohledně prevence sociálně-patologických jevů jsou předávány 2 3x ročně na pedagogických radách (písemně doloženo není) a především osobně ŠMP. Rodiče jsou o této problematice informováni formou krátkých vstupů na třídních schůzkách, v případě problémů osobně. Aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů se zúčastňují ojediněle vybrané třídy, nejefektivnější jsou v tomto ohledu tzv. víkendové programy, jejichž realizace v širším měřítku naráží na finanční problémy. Škola v souvislosti s touto problematikou disponuje bohatou řadou materiálů. Jedná se o metodické pokyny MŠMT, odbornou a populárně naučnou literaturu, letáky, plakáty, časopisy a řadu videokazet. Nejvíce jsou tyto využívány kromě ŠMP také žáky, méně již pedagogickými pracovníky. Za diskrétní formy komunikace mezi žáky a pedagogy je možné považovat schránku důvěry a dotazníková šetření organizovaná každoročně v takovém výběru tříd, aby bylo možno objektivně vysledovat tendence výskytu těchto nežádoucích jevů. Předloženy byly závěry z průzkumu kontaktu žáků s drogami uskutečněné v minulém a letošním školním roce. V letošním školním roce, ale i v minulosti, škola řešila případy kouření (cca jednou za měsíc), jednou až dvakrát do roka je probíráno záškoláctví a ve stejném časovém období i případy vulgárního chování. Frekvence řešení těchto případů ani jejich závažnost se dlouhodobě nemění. Výše uvedené pozitivní skutečnosti nejsou v rozporu s výsledky nezávislého dotazníkového průzkumu uskutečněného v rámci této tematické inspekce. Škola se problematikou prevence sociálně patologických jevů zabývá, přijatý systém je účinný. Ve škole pracuje odborová organizace, která má svedením školy uzavřenou kolektivní smlouvu. Ve škole pracuje železniční kroužek, ve volném čase mohou žáci využívat tělocvičnu a posilovnu. Širší veřejnost dostává informace o škole na dnech otevřených dveří, na prezentačních akcích v regionu a na webových stránkách školy. V březnu 2004 byla škola zařazena do dalšího mezinárodního projektu SOCRATES zaměřený na práci fiktivních studentských firem. V červnu 2004 proběhlo zhodnocení úspěšného tříletého projektu, který se realizoval se školami ve Finsku, Polsku, Slovensku, SRN a v ČR. Škola je společně s GŘ ČD garantem pilotního programu, který se týká evropského oboru vzdělání Prodejce dopravních služeb v EU. Tento obor je vytvářen ve spolupráci s dopravně železničními firmami SRN, Francie, Velké Británie, Belgie, Dánska a Polska a po obsahovém odsouhlasení s NÚOV Praha bude zařazen do vzdělávací nabídky. 12

13 VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje Č.J.: 138/2001 ze dne 28. listopadu 2001 včetně dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2. Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j / ze dne 17. února 2003 s účinností od Učební dokumenty studijního oboru M/001 Strojírenství schválené MŠMT dne , č. j /97-23 s platností od , počínaje prvním ročníkem 4. Učební dokumenty studijního oboru M/002 Elektrotechnika schválené MŠMT dne , č. j /99-23 s platností od 1. září 1999, počínaje 1. ročníkem 5. Učební dokumenty studijního oboru M/001 Technické lyceum schválené MŠMT dne č. j s platností od 1. září 1999, počínaje 1. ročníkem 6. Učební dokumenty studijního oboru M/006 Provoz a ekonomika dopravy schválené MŠMT dne č. j /99-23 s platností od , počínaje 1. ročníkem 7. Učební osnova cizích jazyků pro SOŠ a SOU č. j /99-22, schválená MŠMT ČR dne 3. září 1999 s platností od 1. září 2000, počínaje prvním ročníkem 8. Učební osnova matematiky pro SOŠ a SOU č. j /200-22, schválená MŠMT dne 14. července 2000 s platností od 1. září 2000, počínaje 1. ročníkem 9. Zápis o zjištěných nedostatcích ze dne 25. dubna Rozvrh hodin tříd ve školním roce 2004/ Rozvrh hodin vyučujících pro školní rok 2004/ Plán práce pro školní rok 2004/2005 (bez data) 13. Plán kontrolní činnosti pro školní rok 2004/2005 (bez data) 14. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků na období let ze dne Plán vzdělávání (bez data) 16. Dlouhodobý záměr školy na období ze dne 31. března Třídní knihy všech tříd ve školním roce 2003/ Třídní knihy všech tříd ve školním roce 2004/ Třídní výkazy tříd T1B, E2A, L1, D3, D4, T2A, T2B, T3, S3, S4, E3A, E3B, E4A, E4B školního roku 2004/ Školní řád (výňatek) platný od Hodnocení a klasifikace žáků středních škol (bez data) 22. Časově-tematické plány hospitovaných předmětů pro školní rok 2004/ Zápis z pedagogické rady ze dne a Zápis z provozní porady ze dne a Organizační řád ze dne Provozní řád ze dne Vnitřní platový předpis ze dne Zápisy z porad předmětových komisí ve školním roce 2004/ Parametry PC techniky určené pro konstruování (software i hardware) 30. Personální dokumentace vyučujících strojírenských předmětů 13

14 31. Minimální preventivní program školní verze 32. Dotazník Prevence sociálně patologických jevů určený školnímu metodikovi prevence a řediteli školy 33. Zpráva o kontaktu s drogami (dotazníková akce organizovaná školou) z dubna roku 2004 a dubna Dotazníky Jaké to tady je rozdané a vybrané ČŠI v rámci TZI ze tříd S1 a S3 35. Kniha úrazů 36. Výroční zpráva za školní rok 2002/2003 a 2003/2004 ZÁVĚR Pro výuku sledovaných předmětů má škola poměrně kvalifikovaný a stabilizovaný pedagogický sbor. Absence pedagogického vzdělání a v některých případech ve spojení s krátkou pedagogickou praxí se negativně promítla ve volbě forem a metod práce a v organizaci hodin. Organizační a informační systémy jsou, až na výjimky, funkční a umožňují bezproblémový chod školy. Kontrolní systém je vytvořen, vzhledem k některým zjištěným nedostatkům však jeho efektivita vykazuje slabší místa, chybí v něm prvky zpětné vazby, nízká je analytická úroveň hodnocení vzdělávací práce školy. Promyšlená a účinná je prevence sociálněpatologických jevů. V materiálně technické oblasti představuje nejvýznamnější posun zkvalitnění ve vybavenosti a využívání výpočetní techniky, a to nejen při výuce, ale i jako interní komunikační prostředek. Vybavení ostatních kabinetů a učeben zaostává. Využití dostupných učebních pomůcek ve sledované výuce bylo ojedinělé, ale vždy přispělo k vyšší efektivitě. Škola plánuje výuku dle platných dokumentů, jejich reálné naplňování není ale vždy důsledně kontrolováno. Kvalitu vzdělávání ve sledovaných předmětech hodnotí ČŠI celkově průměrně. Úroveň výuky strojírenských předmětů je ve srovnání s ostatními předměty poněkud lepší a to i díky velmi dobrému materiálnímu vybavení a efektivnímu využívání výpočetní techniky pro konstruování. Ve většině sledovaných hodin převládly tradiční stavba hodin a frontální vedení výuky. Efektivní formy výuky včetně aktivního učení a rozvoje klíčových kompetencí byly spíše ojedinělým jevem. Pro zavádění nových trendů do výuky chybí účinnější metodicko-instrukční pomoc ze strany vedení. Koncepční záměry školy směřující k rozšíření nabídky oborů, umožňující uplatnění na trhu práce, a ke zkvalitnění podmínek vzdělávání jsou reálné a jsou postupně uskutečňovány. Hodnotící stupnice: vynikající velmi dobrý dobrý (průměrný) vyhovující nevyhovující 14

15 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Ing. Zdeňka Hájková Z..Hájková.v.r... Člen týmu Mgr. Věra Heřmánková V.Heřmánková.v.r... Člen týmu Ing. Josef Chvosta J.Chvosta.v.r... Člen týmu Mgr. Věra Slezáková V.Slezáková.v.r... Člen týmu Ing. Josef Toman J.Toman.v.r... Člen týmu Alena Pospíšilová A.Pospíšilová.v.r... Člen týmu Jana Sejvalová J.Sejvalová.v.r... Člen týmu Eva Bechyňová E.Bechyňová.v.r... V Ústí nad Labem dne16. května 2005 Razítko 15

16 Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Winstona Churchilla 6, Ústí nad Labem. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Datum a podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy Datum: 2. června 2005 Razítko Ředitel školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu Titul, jméno a příjmení Ing. Josef Šlapák ředitel školy Podpis Ing..Šlapák.Josef.v.r... 16

17 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Zřizovatel KÚ Ústeckého kraje 7. července 2005 f6-1127/ Školská rada Připomínky ředitele školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány. 17

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 148 871 Vedoucí

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Třebovská 32 789 85 Mohelnice, Třebovská 32 Identifikátor školy: 610 551 353 Vedoucí týmu: Mgr. Vojtěch

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace. Adresa: Seifertova 1650, Varnsdorf

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace. Adresa: Seifertova 1650, Varnsdorf Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace Adresa: Seifertova 1650, 407 47 Varnsdorf Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995. Adresa: Školní 995, Trhové Sviny. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995. Adresa: Školní 995, Trhové Sviny. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Identifikátor školy: 600 008 037 Termín konání inspekce: 20. a 23.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pečky, okres Kolín Švermova 342, 289 11 Pečky Identifikátor školy: 600 045 251 Vedoucí týmu: RNDr. Antonín Smrž Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Identifikátor školy: 600 037 151 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Identifikátor školy: 600 027 121 Termín konání inspekce: 10. listopad 2003 Čj.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace. Adresa: Školní 50/1060, Chomutov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace. Adresa: Školní 50/1060, Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Adresa: Školní 50/1060, 430 11 Chomutov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 788 Termín konání inspekce: 14. března

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 211/99-11017 Signatura: bm2fs203 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední zemědělská škola, Olomouc, U

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ul. Vl. Majakovského 1, 798 11 Prostějov Identifikátor školy: 600 120 252 Vedoucí týmu: Mgr.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krásný Dvůr, okres Louny 439 72 Krásný Dvůr 182 Identifikátor školy: 600 082 911 Vedoucí týmu: Mgr. Hana Podešvová Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Obrataň 148 394 12 Obrataň 148 Identifikátor školy: 600 061 434 Zřizovatel: Obec Obrataň, 394 12 Obrataň Školský úřad Pelhřimov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou č.p. 110, 517 93 Dobré Identifikátor školy: 600 097 471 Termín konání inspekce: 21. 22.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 135 92/99-11096 Signatura: bm5zs201 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborné učiliště železniční a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Lužnice Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 217 Termín konání inspekce:7.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Bezručova 418, Třinec, okres Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Bezručova 418, 739 61 Třinec, okres Frýdek-Místek Identifikátor

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko praktického vyučování DOMITA, spol. s r. o. Tábor, Stránského Stránského 2291, Tábor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko praktického vyučování DOMITA, spol. s r. o. Tábor, Stránského Stránského 2291, Tábor Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Středisko praktického vyučování DOMITA, spol. s r. o. Tábor, Stránského 2291 Stránského 2291, 390 50 Tábor Identifikátor zařízení: 600 018 717

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: 600 038 408

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: 600 038 408 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor školy: 600 038 408 Termín konání inspekce: 21. 23.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Habry, okres Havlíčkův Brod V Zahradách 18, 582 81 Habry Identifikátor školy: 600 086 640 Zřizovatel: Město Habry, Žižkovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov Identifikátor školy: 600 125 882 Termín konání inspekce: 14. 15. březen

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace. Vinařská 4/958, Brno. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace. Vinařská 4/958, Brno. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace Vinařská 4/958, 603 00 Brno Identifikátor školy: 600 107 213 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov Identifikátor: 600 006 778 Termín konání inspekce: 28. a 29. květen 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více