Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul."

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem ; Velká Hradební 8; Ústí nad Labem; Tel.: č.jednací : MM/ORM/143775/13 č.evidenční: /2013 vyřizuje : Mgr. Vít Zíka telefon: : , datum : Zadavatel Statutární město Ústí nad Labem Vás vyzývá k podání nabídky zakázky malého rozsahu dle směrnice Rady města č. 1/2012 O veřejných zakázkách v platném znění a Pokynů pro zadávání zakázek, příloha č. 5 Příručky pro žadatele na zajištění zpracování studie a technologických podmínek, včetně příslušné dokumentace na akci: Inteligentní zastávky Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel veřejné zakázky: Zastoupený: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/ Ústí nad Labem IČ: DIČ: CZ Ing. Evou Šartnerovou vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel Informace o druhu a předmětu zakázky: Jedná se o vypracování studie a technologických podmínek pro akci v rámci projektu IPRM Mobilita financovaný z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 1 tel.: , fax: ,

2 A) Zajištění vstupních podkladů - zabezpečení vstupních podkladů potřebných pro zpracování projektu - zabezpečení všech průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace - zpracovat návrh řešení a nechat jej odsouhlasit zadavatelem B) Projektová dokumentace - vypracování studie (projektové dokumentace) s technologickými podmínkami včetně soupisu stavebních prací a dodávek s výkazy výměr a rozpočtů. Projekt musí zahrnovat všechna technologická zařízení nutná k plnohodnotnému fungování systému. V rozpočtu bude uváděna cena bez DPH a včetně DPH Soupisy prací a dodávek včetně popisu položek (výkazy výměr), zatřídění stavebních objektů a elektronická podoba těchto dokumentů musí být v souladu s vyhl. 230/2012 Sb. - zajištění vydání stavebního povolení nebo zajištění ohlášení včetně všech potřebných vyjádření a návrhů smluv potřebných k vydání příslušných povolení - kompletní zpracování zadávací dokumentace na dodavatele inteligentních zastávek včetně kompletní technické specifikace předmětu plnění - koordinace projektu v rámci IPRM Mobilita - nezbytná součinnost v rámci jednání při přípravě projektu C) Autorský dozor Popis požadavků na projekt : Cílem je vytvoření systému Inteligentní zastávky tj. systému komfortního zajištění aktuálních dopravních informací v síti linek MHD (trolejbusové a autobusové linky) pro cestující veřejnost za použití elektronických informačních tabulí, které spolupracují s dopravním dispečinkem i se samostatnými zařízeními ve vozidlech MHD (trolejbusech a autobusech) a umožňují přesné informace o příjezdu, odjezdu či zpoždění na lince či spoji on-line způsobem. Inteligentní zastávky budou vybudovány v nejvytíženějších zastávkách v centru města. Dalším požadavkem projektu je zajištění aktuálních informací pro cestující veřejnost na dvou frekventovaných železničních uzlech (Hlavní nádraží ČD a Západní nádraží ČD), které budou cestující navádět na jednotlivé zastávky v síti MHD a zvláštní cíle (ZOO,OC Forum, Lanová dráha Větruše, Hrad Střekov, atd). Seznam zastávek: Divadlo směr Hlavní nádraží (u autobusového nádraží) pro 12 linek Divadlo směr Mírové náměstí (na ostrůvku) pro 10 linek Divadlo směr Hraničář (první) pro 8 linek Divadlo směr Hraničář (druhá u PČR) pro 6 linek Malá Hradební pro 16 linek Hlavní nádraží (u budovy ČD) pro 7 linek Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 2

3 Hlavní nádraží (na ostrůvku) pro 9 linek Mírové náměstí (trolejbusová první) pro 6 linek Mírové náměstí (trolejbusová druhá) pro 3 linky Mírové náměstí (první TBUS+ABUS) pro 14 linek Mírové náměstí (druhá TBUS+ABUS u Barborky) pro 12 linek Revoluční (první pod PDO) pro 14 linek Revoluční (druhá) pro 12 linek Hraničář (na rohu u kina) pro 3 linky Hraničář směr Divadlo (druhá) pro 9 linek Hraničář směr Hilarova pro 4 linky Hraničář směr Poliklinika pro 8 linek Cena realizovaného díla v projektové dokumentaci nesmí přesáhnout vč. DPH. Doba plnění: - Zajištění vstupních podkladů do dvou týdnů od podpisu smlouvy o dílo - Studie a technologické podmínky včetně soupisu dodávek s výkazy výměr a rozpočty. do šesti týdnů od zajištění vstupních podkladů - Zpracování zadávací dokumentace a zajištění případných povolení do čtyř týdnů po odevzdání kompletní projektové dokumentace - Autorský dozor po celou dobu realizace díla Místo plnění: Ústí nad Labem Sankce za nedodržení termínu: Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu 0,5% z ceny s DPH té části díla se kterou je zhotovitel v prodlení a nebyl na ni vystaven doklad o předání a převzetí. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti, kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky s DPH do Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 3

4 jejího zaplacení. Požadavek na specifikaci ceny: Uchazeč stanoví nabídkovou cenu takto: Cena bez DPH, DPH a cena celkem vč. DPH. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené se zajištěním požadovaného předmětu díla. Zálohy nebudou poskytovány. Faktury budou vystavovány po dokončení a předání prací. Jedná se o zakázku malého rozsahu s předpokládanou cenou nepřevyšující ,- bez. DPH. Tato cena je maximálně přípustná. Uchazeč, který překročí tuto hodnotu bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Lhůta a místo podání nabídek: Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzev pro podání nabídek a končí dne v 10:00 hodin. Uchazeč může své nabídky zasílat na adresu Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, odbor rozvoje města MmÚ, nebo podávat osobně do podatelny (2. patro č. kanceláře 296) na stejné adrese. Nabídka bude odevzdána v uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a podpisem. Na obálce bude uvedeno: - NEOTVÍRAT (výzva odboru rozvoje města) Inteligentní zastávky technický expert Forma zpracování nabídky: a) Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v českém jazyce a bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, je-li uchazeč právnickou osobou nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou b) Krycí list bude obsahovat údaje o uchazeči v členění dle přílohy č. 1 této výzvy c) Požadavky na splnění kvalifikace Výpis z živnostenského rejstříku (obor činnosti opravňující uchazeče realizovat předmět veřejné zakázky) ne starší jak 90 dní v kopii Výpis z obchodního rejstříku (pokud je zapsán) ne starší jak 90 dní v kopii Seznam provedených projektových prací za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. Požadují se min. 2 takové práce (informační systémy), každá za min. 1 mil. vč. DPH. K prokázání tohoto profesního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel čestné Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 4

5 prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele a prokazující splnění minimální úrovně. Přílohou tohoto seznamu musí být příslušná osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací. e) Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů - příloha č. 2 f) Seznam a prohlášení dle ust. 68 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.- příloha č. 3 g) Smlouva o dílo podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče dle přílohy č. 4 této výzvy Je-li zhotovitel právnická osoba musí tyto podmínky vypsané v prohlášení splňovat všichni členové statutárního orgánu. Údaje o hodnotících kritérií Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Ostatní ujednání: Uchazeč je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební objekty a provozní soubory potřebné k řádné realizaci a dokončení akce. Výkaz výměr bude obsahovat všechny položky (nebude obsahovat komplety), a protože dokumentace bude sloužit pro zadání stavby, nesmí být zpracována tak, aby určitým dodavatelům zaručovala konkurenční výhody. Dokumentace musí být provedena v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. v platném znění. Požadovaná dokumentace bude předána v 10 vyhotoveních včetně výkazů výměr a 1x v elektronické podobě (CD) v programu autocad nebo microstation a 1 x v PDF, 2 x rozpočet stavby v listinné i elektronické podobě. Splatnost faktur bude do 30 dnů ode dne jejich doručení. Finanční prostředky vázané na věcné plnění budou uvolňovány dle finančních možností objednatele. Pokud nedojde ke schválení finančních prostředků potřebných pro financování této veřejné zakázky, zadavatel je oprávněn zrušit toto zadávací řízení. Uchazeč se zavazuje zadavateli poskytnout dle zákona č.121/2000 Sb., o autorském právu, v platném znění, zadavateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Zadavatel není povinen licenci využít. Zadavatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Uchazeč přijetím zakázky uděluje zadavateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály a nebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta zadavateli bezúplatně. Projektant se zavazuje, že nebude zajišťovat, ani se nebude účastnit případných výběrového řízení na technický dozor stavby a koordinátora BOZP související s tímto záměrem. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že cena za plnění má být převážně financována z dotačních prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Uchazeč se zavazuje plně respektovat pokyny poskytovatele dotace a umožnit osobám oprávněných k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejicích s plněním zakázky. Zadávací lhůta je 60 dnů od podání nabídky. Zadávací dokumentací se rozumí kompletní dokumentace včetně kvalifikačních předpokladů, smlouvy o dílo a dalších nutných příloh dle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve výzvě nebo k organizaci zadávacího řízení ze strany uchazečů musí být zadavateli zaslány pouze v písemné formě (poštou, osobně, e- mailem) na kontakty uvedené v této výzvě (Identifikační údaje veřejného zadavatele, str. 1). Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 5

6 Práva zadavatele: - vyloučit uchazeče, který nesplnil požadavky uvedené v těchto zadávacích podmínkách - před rozhodnutím o přijetí nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce - využít jen část předložené nabídky nebo zadávací řízení do doby uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu - nevracet podané nabídky - zadavatel nepřipouští variantní řešení - možnost měnit zadávací dokumentaci, včetně podmínek provedení takové změny (rozsah, způsob informování uchazečů, prodloužení lhůty k podání nabídek, apod.) Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na provedení veřejné zakázky se zadavatelem. Ing. Eva Šartnerová vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 6

7 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Inteligentní zastávky - technický expert Krycí list nabídky na veřejnou zakázku na zpracování studie a technologických podmínek na: Inteligentní zastávky - technický expert zadávanou dle směrnice RM č. 1/2012 o veřejných zakázkách- zakázky malého rozsahu Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) Právní forma IČ DIČ Bankovní spojení a číslo účtu Telefon Fax Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky Cenová nabídka Nabídková cena bez DPH práce (dle bodu A,B předmět díla) Nabídková cena bez DPH AD (dle bodu C předmět díla) Celková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH (skladba ceny musí být rozepsána v čl.3 Návrhu smlouvy o dílo příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky V.. dne. jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 7

8 Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky Inteligentní zastávky - technický expert ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeč., se sídlem/místem podnikání:., IČ/RČ:. o veřejnou zakázku. zadávanou zadavatelem: Čestně prohlašujeme, způsobem uvedeným v 62 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, že splňujeme kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1, písmeno a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. V případě, že uchazečem je právnická osoba, uchazeč současně čestně prohlašuje, že splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení. Datum a místo:.. Jméno, příjmení, funkce a podpis. Jméno, příjmení, funkce a podpis otisk razítka Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 8

9 příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky Inteligentní zastávky - technický expert Seznam a prohlášení dle ust. 68 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů dle ust. 68 odst. 3, písmeno a) zák. č. 137/2006 Sb.: Jméno Příjmení Pozice Aktuální seznam akcionářů dle ust. 68 odst. 3 písm. b): jméno a příjmení/název akcionáře Prohlášení dle ust. 68 odst. 3 písm. c): Prohlašuji jako uchazeč o veřejnou zakázku, že jsem neuzavřel/a a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení. Datum a místo:.. Jméno, příjmení, funkce a podpis otisk razítka V. dne: Razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 9

10 příloha č. 4 Inteligentní zastávky - technický expert Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění NÁVRH S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Statutární město Ústí nad Labem se sídlem : Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem zastoupené : Ing. Evou Šartnerovou vedoucí odboru rozvoje města MmÚ IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu :.../0100 Zástupce ve věcech technických : Jméno a příjmení : Mgr. Vít Zíka telefon, : a Zhotovitel: Název (jméno a příjmení) : XXXXXXXXXXX Sídlo : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zastoupený/jednající : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČ : xxxxxxxx DIČ : xxxxxxxx Bankovní spojení : xxxxxxxx xxxxxxxx Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl X, vložka XXXX od XX. xxxxx XXXX Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx mob. tel.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mob.tel. XXXXXXXXX telefon/fax : +420XXXXXXXXX, +420XXXXXXXXX Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 10

11 Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele, doklad o oprávnění uchazeče realizovat předmět zakázky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto S M L O U V U O D Í L O I. Předmět smlouvy a díla Zhotovitel se zavazuje: 1) Zpracovat projektovou dokumentaci, příslušnou dokumentaci a vykonávat autorský dozoru na akci Inteligentní zastávky v rozsahu A) Zajištění vstupních podkladů - zabezpečení vstupních podkladů potřebných pro zpracování projektu - zabezpečení všech průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace - zpracovat návrh řešení a nechat jej odsouhlasit zadavatelem B) Projektová dokumentace - vypracování studie (projektové dokumentace) s technologickými podmínkami včetně soupisu stavebních prací a dodávek s výkazy výměr a rozpočtů. Projekt musí zahrnovat všechna technologická zařízení nutná k plnohodnotnému fungování systému. V rozpočtu stavby bude uváděna cena bez DPH a včetně DPH Soupisy prací a dodávek včetně popisu položek (výkazy výměr), zatřídění stavebních objektů a elektronické podoba těchto dokumentů musí být v souladu s vyhl. 230/2012 Sb. - zajištění vydání stavebního povolení nebo zajištění ohlášení včetně všech potřebných vyjádření a návrhů smluv potřebných k vydání příslušných povolení - kompletní zpracování zadávací dokumentace na dodavatele inteligentních zastávek včetně kompletní technické specifikace předmětu plnění - koordinace projektu v rámci IPRM Mobilita - nezbytná součinnost v rámci jednání při přípravě projektu C) Autorský dozor - Zajištění vstupních podkladů II. Doba a místo plnění do dvou týdnů od podpisu smlouvy o dílo - Studie a technologické podmínky včetně soupisu dodávek s výkazy výměr a rozpočty. Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 11

12 do šesti týdnů od zajištění vstupních podkladů - Zpracování zadávací dokumentace a zajištění případných povolení do čtyř týdnů po odevzdání kompletní projektové dokumentace - Autorský dozor po celou dobu realizace díla 1. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla dle termínů uvedených v tomto článku II. 2. Místem dodání díla je sídlo Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem. III. Cena díla a platební podmínky 1. Cena díla je stanovena v celkové výši xxxxxx (slovy xxxxxxxxx korun českých) bez DPH a xxxxxxx,- (slovy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx korun českých) s 21 % DPH. uvedené v tomto členění: Nabídková cena bez DPH práce (dle bodu A,B předmět díla) Nabídková cena bez DPH AD (dle bodu C předmět díla) Celková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH 2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 3. Vícenáklady mohou nastat jen na základě požadavku objednatele. 4. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu faktury 5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla. 6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě názvu zakázky (čísla smlouvy) a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle 13a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 12

13 prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 7. Na všech dokladech musí být uveden, mimo jiné, název a číslo projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace. 8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 9. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury. IV. Splnění závazku Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem. 2. Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. V. Opovědnost zhotovitele za vady 1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. 2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat. 4. Zhotovitel odpovídá za vady v projektové dokumentaci (tj. nesoulad výkresové části projektové dokumentace s výkazem výměr, nezahrnutí opatření vyplývající z nařízení orgánů státní správy, atd.), které by mohly způsobit následné zvýšení ceny díla (stavby) vznikem víceprací. Tyto dodatečné náklady budou vymáhány na zhotoviteli projektové dokumentace 5. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady : a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do dohodnutého termínu od projednání reklamace, b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou pokud vada nemá vliv na následnou realizaci díla, c) vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování, d) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící realizaci, nebo neodpovídá zadání e) odstoupit od smlouvy. 6. Uplatněním práv dle odst. 4. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce. VI. Porušení smluvních povinností 1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 13

14 a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu 0,5% z ceny díla s DPH té části díla se kterou je zhotovitel v prodlení a nebyl na ni vystaven doklad o předání a převzetí. b) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti, kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky s DPH do jejího zaplacení. 2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. VII. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro zhotovení díla. 2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. 3. Zhotovitel se dále zavazuje zpracovat úvodní cenovou rozvahu a rozpočet v cenové úrovni soustavy ÚRS příslušného roku. 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami 5. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v době uvedené v čl. II. této smlouvy. 6. Požadovaná dokumentace bude předána v 10 vyhotoveních včetně výkazů výměr a 1x v elektronické podobě (CD) v programu autocad nebo microstation a 1 x v PDF, 2 x rozpočet stavby v listinné i elektronické podobě. 7. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat a dbát instrukcí objednatele nebo externího konzultanta vybraného objednatelem pro účely projektu. 8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla a podmínky dle následujících dokumentů: - Dokumentace vztahující se k aktuální výzvě dané oblasti podpory Regionální rady regionu soudržnosti SZ - Zadávací podmínky uvedené ve výzvě 9. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat a dbát instrukcí zástupců objednatele a poskytovatele dotace, zejména pak: - povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu finanční ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. - povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. - vhodným způsobem informovat veřejnost o pomoci získané z fondů. 10. Zhotovitel poskytuje objednateli dle zákona č.121/2000 Sb., o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Zhotovitel přijetím zakázky Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 14

15 uděluje objednavateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály a nebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta objednavateli bezúplatně. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Statutární město Ústí nad Labem (objednatel), jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 2. Objednatel tímto potvrzuje, že: Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města xxxxxxxxx ze dne xxxxxx a rozhodnutí zadavatele (objednatel) ze dne xxxxxxx. 3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení obchodního zákoníku. 5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. 7. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy kdykoliv během doby její účinnosti v případě, že - nebudou v rozpočtu objednatele schváleny dostatečné finanční prostředky k úhradě plnění dle této smlouvy nebo - dotační prostředky, z nichž má být plnění dle této smlouvy dle vědomí smluvních stran financováno, nebudou objednateli přiděleny, resp. schváleny nebo bude objednateli uloženo již přidělené dotační prostředky vrátit a objednatel nemá dostatečné finanční prostředky k úhradě plnění dle této smlouvy. IX. Podpisy smluvních stran 1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 15

16 V xxxxxxxxxx dne V Ústí nad Labem dne... Zhotovitel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednatel společnosti Objednatel Statutární město Ústí nad Labem Ing. Eva Šartnerová vedoucí odboru rozvoje města MmÚ Příloha č.1:výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění uchazeče realizovat předmět zakázky Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 16

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z OBCE BŽANY A JEJÍCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z OBCE BŽANY A JEJÍCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ Obec Bžany, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/01/2010 počet listů: 6, počet příloh: 4 AQUATEST a.s, Geologická 4,152 00 Praha

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010 Obec Černiv, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/01/2009 Věc: Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 Vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:,,technický dozor investora na akci:optimalizace

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více