Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. Kontrolní výbor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2012 6. volební období. Kontrolní výbor"

Transkript

1 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období Kontrolní výbor Z Á P I S z 21. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 23. února 2012 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 56

2 Z Á P I S z 21. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 23. února 2012 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 56 Čtvrtek 21. února 2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina posl. Mgr. V. Bohdalová, posl L. Kohoutová, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl. Mgr. J. Škárka, posl. Ing. V. Votava dle prezenční listiny Tuto schůzi řídil předseda výboru posl. JUDr. V. Filip. Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v úvodu přivítal přítomné poslance a hosty. Vzhledem k tomu, že dne 20. února 2012 zanikl mandát prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. F. Dohnala, navrhl předseda výboru oproti pozvánce rozšířit program o bod Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ a navrhl následující program 21. schůze Kontrolního výboru: 1.a Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ 1. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky 4. Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/12 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel 8. Sdělení předsedy, různé 9. Návrh termínu a programu 22. schůze výboru. Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění některého z bodů navrženého programu. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým pořadem ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl

3 JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 1.a Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. M. Kala uvedl, že dne 20. února 2012 zanikl výkon funkce prezidentovi NKÚ Ing. F. Dohnalovi. Dále konstatoval, že v souladu s platnou právní úpravou zastupuje prezidenta NKÚ v plném rozsahu až do zvolení nového prezidenta NKÚ (resp. do jmenování nového prezidenta NKÚ prezidentem České republiky). A je připraven za své kroky nést plnou odpovědnost. Dále uvedl, že považuje za vhodné učinit několik personálních změn, aby si nový prezident NKÚ mohl přivést svůj tým. Dva návrhy na personální změny se týkají Kanceláře prezidenta, tři návrhy na personální změny se týkají Správní sekce. Zdůraznil, že v žádném případě se personální ani organizační změny nedotknou Kontrolní sekce. Konstatoval, že poděkoval všem zaměstnancům NKÚ, zejména ředitelům a pracovníkům kontrolních sekcí za jejich práci a zdůraznil, že právě pracovníci kontrolní sekce se mohou velkou měrou podílet na obnovení důvěry v NKÚ. Uvedl, že doufá, že se společnými silami členů a všech zaměstnanců NKÚ podaří obnovit důvěru široké veřejnosti v NKÚ. Požádal členy výboru o dobrou komunikaci s celým úřadem. Uvedl, že po dohodě s ředitelkou Odboru interního auditu posílí tento odbor a pověří ho provedením vnitřní kontroly hospodaření NKÚ. Do tohoto odboru budou převedeni dva kontroloři, aby audit o hospodaření NKÚ byl proveden v krátké době. V závěru svého vystoupení konstatoval, že je připraven diskutovat případné podněty z řad členů výboru i Poslanecké sněmovny. Předseda výboru JUDr. V. Filip poděkoval viceprezidentovi NKÚ za jeho vystoupení a přivítal, že se činnost NKÚ nezastavila. Po poradě vedení výboru a kontrolní skupiny budou činěny další kroky ke kontrole hospodaření NKÚ. 1. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský. Uvedl, že tento návrh zákona je obecným procesněprávním předpisem pro oblast veřejné kontroly. Jeho hlavním cílem je v co nejširší míře překonat roztříštěnost a nejednotnost jednotlivých úprav kontrolních postupů a sjednotit tak procesně právní prostředí v oblasti kontroly. Mezi přínosy zákona patří zavedení některých institutů zákonem dosud neupravených nebo upravených pouze rámcově. Příkladem je jednoznačné stanovení okamžiku zahájení a ukončení kontroly, odlišení úkonů předcházející kontrole od samotné kontroly, možnost spolupráce kontrolních orgánů, sdílení informací mezi kontrolními orgány a možnost převzetí kontroly nadřízeným správním orgánem. Oproti stávajícímu zákonu o státní kontrole upravuje tento návrh vedle takzvané vnější kontroly vůči nepodřízeným subjektům i kontrolu vnitřní, tedy kontrolu v rámci vztahů mezi nadřízenými a podřízenými subjekty typicky v rámci výkonu státní správy. Vzhledem k rozsáhlosti speciálních úprav kontrolní činnosti v jiných zákonech byla na místo souhrnného doprovodného zákona zvolena - 3 -

4 varianta samostatných novelizací zákonů v souvislosti s kontrolním řádem (Ministerstvo vnitra před třemi roky zvolilo variantu předložení kontrolního řádu společně se změnovým zákonem. Tato varianta byla neúspěšná a nedostala se do Poslanecké sněmovny.). Ministerstvo vnitra zpracuje a předloží do 30. června 2012 v součinnosti s ostatními ústředními orgány státní správy, ČNB a NKÚ harmonogram předložení příslušných novelizací zákonů. V některých případech půjde pouze o drobnou dílčí úpravu. Avšak v některých případech bude nezbytné provést širší a rozsáhlejší novelizaci. Z hlediska legislativní čistoty předloženého návrhu byly v rámci vypořádání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení vytipovány kategorie subjektům, kterým by se mohla udělit výjimka ze subsidiárního právního předpisu. Jedná se o instituce, které jsou druhově upraveny Ústavou ČR (ČNB a NKÚ) a instituce, které mají zvláštní funkci kontroly v oblasti zpravodajských služeb. Legislativní rada vlády hájila legislativní čistotu návrhu a některé zapracované připomínky z návrhu vyřadila. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. Mgr. R. Sklenák. Uvedl, že zástupce MV popsal základní myšlenku a cíle návrhu zákona velice přesně. Jedná se o návrh nového zákona, který má nahradit zákon o státní kontrole z roku Jeho základním účelem je poskytnutí obecného procesněprávního rámce, který bude aplikován na převážnou většinu kontrol prováděných v oblasti veřejné správy s připuštěním pouze odůvodněných výjimek. Hmotněprávní ustanovení, to jest především konkrétní vymezení kontrolních orgánů, popřípadě kontrolujících a kontrolovaných osob a předmětu kontroly, zůstanou zachována ve speciálních takzvaných odvětvových zákonech. Dotázal se, jakým způsobem budou výjimky řešeny. Uvedl, že za nepřijatelné považuje to, aby se tento zákon v předloženém znění vztahoval i na NKÚ. Konstatoval, že jako problematické se mu jeví znění 25 o spolupráci kontrolních orgánů, zejména formulování povinnosti spolupráce kontrolních orgánů a koordinace jejich kontrol tak, aby co nejvíce šetřila práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby. Vyslovil obavu, zda by takto navržené znění 25 nevyvolávalo v praxi výkladové spory, které by byly na úkor samotné kontroly. Uvedl, že tímto návrhem zákona se také již zabýval Podvýbor KV pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě. V závěru svého vystoupení zpravodaj výboru posl. Mgr. R. Sklenák předložil písemný pozměňovací návrh, který byl rozdán všem členům výboru /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Doporučil vytvořit prostor pro předložení písemných pozměňovacích návrhů a přerušit projednávání po obecné rozpravě.), posl. Mgr. R. Sklenák (Dotázal se, jakým způsobem bude řešeno, aby se tento zákon nevztahoval na NKÚ.), náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský (Konstatoval, že jako právní purista preferuje legislativní čistotu, ale dokáže si představit, že se u výjimek podpoří koncepční pozměňovací návrhy a to u subjektů definovaných Ústavou ČR /ČNB a NKÚ/ a u subjektů se zvláštním postavením ve vztahu k bezpečnosti státu. Zdůraznil, že nejde, aby si o výjimky žádal každý.), posl. Mgr. R. Sklenák (Konstatoval, že by tedy dílčí novely měly být předloženy současně s návrhem kontrolního řádu.), posl. JUDr. V. Filip (Uved, že zatím není přesvědčen, že by měla být čistě blanketová forma zákona.), náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský (Konstatoval, že před třemi roky ministerstvo šlo cestou předložení návrhu zákona o kontrolním řádu současně s návrhem změnového zákona, ale Legislativní rada vlády tuto variantu nepodpořila. Proto je dnes předložena subsidiární právní úprava a do 30. června 2012 bude předložen harmonogram příslušných novelizací zákonů. Účinnost kontrolního řádu bude od stejného data jako účinnost dílčích novelizací předmětných zákonů. Dále uvedl, že některé resorty si nechtějí otevírat své speciální zákony, proto se snažily dostat jako výjimka do obecného právního předpisu.), posl. Ing. F. Laudát (Konstatoval, že nevidí důvod, proč by se resorty měly bát otevření jejich speciálních zákonů.), posl. JUDr. V. Filip (Zdůraznil, - 4 -

5 že se bude muset dbát na soulad účinnosti všech předmětných novel s účinnosti kontrolního řádu.), posl. Mgr. R. Sklenák (Uvedl, že nesdílí optimismus, že by všechny dílčí novely byly schváleny se stejnou účinnosti.), viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. M. Kala (Konstatoval, že by se ve vztahu k nezávislosti NKÚ měla do zákona o kontrolním řádu dostat minimálně definice instituce zvláštního zřetele. Zdůraznil, že výjimek by mělo být co nejméně.). Zpravodaj posl. Mgr. R. Sklenák navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku náměstka ministra vnitra Mgr. Ondřeje Veselského, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Romana Sklenáka a po rozpravě I. p ř e r u š u j e projednávání sněmovního tisku 575; II. s t a n o v í harmonogram projednávání tohoto sněmovního tisku podle návrhu zpravodaje: - písemné pozměňovací návrhy předat na Kontrolní výbor do 25. března 2012, - materiál se zpracovanými pozměňovacími návrhy předá Ministerstvo vnitra zpět na Kontrolní výbor do 2. dubna 2012; III. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra vnitra. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 113 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. Uvedl, že předložená novela byla zpracována v souladu s bodem 1.11 Strategie vlády v boji proti korupci a snahou navrhovatele bylo odstranit nejzávažnější problémy stávajícího zákona (odlišný systém kontroly finančních prostředků u fondů EU a národních fondů, neexistence rozdělení odpovědnosti správců veřejných rozpočtů za systém řízení a kontroly a dále také nadměrné duplicity kontrol při výkonu kontrol příjemců veřejných podpor.). Základním rysem novely je vytvoření dvoustupňového systému finanční kontroly ve veřejné správě (1. veřejnosprávní kontrola kontrola, která je vykonávaná jako součást finančního řízení v pravomoci a odpovědnosti řídících a výkonných struktur; 2. audit ve veřejné správě je v pravomoci a odpovědnosti funkčně a organizačně oddělených struktur). Schválením novely dojde k požadovanému posílení manažerské odpovědnosti vedoucích pracovníků za řádné nakládání s veřejnými prostředky. Dojde k částečnému odstranění duplicit při výkonu kontrol. Na MF je připravován informační systém, který bude sloužit ke koordinaci jednotlivých kontrolních akcí. Účinnost novely je navržena od 1. července 2012 a předpokládá se šesti měsíční legisvakance pro zavedení tohoto systému. Centrální harmonizační jednotka MF vypracuje metodické pokyny a bude poskytovat - 5 -

6 metodickou a konzultační činnost. Navrhovaná novela nemá žádný dopad na státní rozpočet a předpokládá se, že organizace budou řešit změny vnitřní reorganizací. Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková. Uvedla, že na plénu PS ještě neproběhlo první čtení této novely. Předpokládá se, že první čtení této novely proběhne na březnové schůzi PS. Konstatovala, že dle jejího názoru dnes nemáme v ČR příliš funkční systém kontroly. Vyslovila pochybnost nad tím, zda takto navržená novela bude mít deklarovaný protikorupční efekt. Uvedla, že původní verze novely zákona o finanční kontrole byla údajně lepší. Vyslovila pochybnost, zda má tato novela opravdu protikorupční efekt. Kontrola ex post není k ničemu, když v zákoně chybí sankce. Pokud chce MF skutečně nápravu, tak by mělo připravit jiný návrh novely. Zdůraznila, že pokud nenajdeme nástroj, který by zabránil plýtvání finančních prostředků, tak je budeme ztrácet v řádu miliard, jako například v případě výstavby Justičního areálu Na Míčánkách a Justičního areálu v Brně. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Konstatoval, že výbor může přijmout usnesení s doporučením na vrácení předkladateli k přepracování anebo přerušit projednávání v obecné rozpravě.), posl. Mgr. Z. Horníková (Doporučila variantu přerušení projednávání v obecné rozpravě.), posl. MUDr. J. Štětina (Vyslovil souhlas s vystoupením zpravodajky. Konstatoval, že nejlepší by bylo, kdyby MF předložilo úplně nový zákon. Požádal přítomné zástupce Českého institutu interních auditorů o jejich stanovisko.), posl. Ing. F. Laudát (Přiklonil se k variantě přerušení projednávání v obecné rozpravě. Uvedl, že vláda by měla říci, jakého cílového stavu chce dosáhnout. Dle jeho názoru by bylo vhodné centralizovat kontrolu a audity všech resortů i vzhledem k tomu, co se v ČR děje s finančními prostředky z fondů EU. Zdůraznil, že je důležité, aby byla kontrola systémová a účinná a k tomu je potřeba zásadní změna.), posl. Mgr. R. Sklenák (Zdůraznil, že v novele chybí sankce a bez sankcí je novela k ničemu.), náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. (Konstatoval, že MF se dlouhodobě snaží sankce do zákona o finanční kontrole dostat, ale naráží na odpor krajů, obcí atd. Uvedl, že hlavní vinu za nehospodárné nakládání s finančními prostředky nenese MF, ale poskytovatelé dotací. MF přivítá, když se sankce do novely dostanou formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Zdůraznil, že prvořadým zájmem poskytovatelů by mělo být, aby se finanční prostředky vynakládaly hospodárně. Předložená novela neřeší problém komplexně. Nyní se na MF připravuje projekt, který by měl tuto problematiku řešit komplexně, a dílčí novela byla předložena do PS, aby byla připravená půda pro komplexní novelu. Domnívá se, že čekat na zcela nový zákon by byla ztráta času. Je potřeba sjednotit pravidla pro národní a evropské dotace a najít systém, aby čistě národní dotace podléhaly dvoustupňové kontrole obdobně jako evropské dotace. Na MF se jedná o nutnosti zcentralizování auditů dotací z evropských fondů varianta MF nebo vládní auditní agentura nebo FÚ. Nejrychlejší variantou se jeví varianta MF, ale je nutné udělat podrobnou analýzu a pak zvolit nejvhodnější variantu.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že kontrolní systémy v ČR opravdu nefungují dobře a správně není ani to, že v PS návrh státního rozpočtu, rozpočtová opatření i státní závěrečný účet jako celek projednává a schvaluje stejný výbor - RV. Je potřeba oddělit projednávání a schvalování státního rozpočtu od kontroly čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu projednávání a schvalování SZÚ.), posl. RNDr. V. Koníček (Uvedl, že z reakcí z obcí a krajů má informace, že MF není schopné metodicky poradit v konkrétních případech před zaúčtováním či provedením konkrétní operace. MF až kontrolou ex post konstatuje, zda je operace provedena správně či špatně.), posl. Ing. H. Orgoníková (Konstatovala, že když MF chce, aby byly v zákoně o finanční kontrole sankce, tak je tam mělo napsat. Nevidí důvod, proč to mají dělat poslanci až při projednávání v PS.), - 6 -

7 Předseda výboru JUDr. V. Filip navrhl, aby na výboru vystoupil 1. viceprezident Rady Českého institutu interních auditorů Ing. L. Wagenknecht. S tímto návrhem byl vysloven souhlas ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. Dále vystoupil 1. viceprezident Rady Českého institutu interních auditorů Ing. L. Wagenknecht (Uvedl, že předložená novela je v rozporu s následujícími standardy a modely dobré praxe: Modelem PIFC, který doporučuje Evropská komise a Česká republika se ho zavázala již v roce 2004 implementovat. Standardy INTOSAI, které definují vnitřní řídicí kontrolní systém pro veřejný sektor vydané Mezinárodní organizací nejvyšších auditních institucí SAI. Doporučením světové banky k nefiskálním funkcím daňové správy. Rámcem profesionální praxe interního auditu vydaného mezinárodní asociací The Iinstitute of Internal Auditors, Inc. Dále uvedl, že: Předložená novela nenaplňuje hlavní důvod pro její předložení spočívající v naplňování protikorupční strategie vlády, resp. nejsou posíleny žádné kontrolní mechanismy ve veřejné správě s ohledem na protikorupční jednání. Novela neposiluje manažerskou odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky. Novela neobsahuje posílení funkční nezávislosti interního auditu, které je dlouhodobě kritizováno a ohrožuje smysluplný výkon interního. Novela zavádí novou auditní činnost audit ve veřejné správě, která nesystematicky dubluje činnost interního auditu. Prohloubení zapojení územních finančních orgánů, zavedením auditu ve veřejné správě bez jasné odpovědnosti ještě více diverzifikuje (roztřišťuje) systém finanční kontroly ve veřejné správě. Pro provádění auditu ve veřejné správě novela zavádí uplatňování mezinárodních auditorských standardů, které nejsou ani v důvodové zprávě blíže charakterizovány. Bylo by dobré upřesnit, aby v praxi nedocházelo k výkladovým problémům. Předložená novela umožňuje různé interpretace a velkou aplikační volnost, resp. vykladatel při nastavování souvisejících doprovodných metodik není vázán žádnými mantinely. Používaná terminologie nepromítá, resp. neharmonizuje, aktuálně používanou terminologii v evropském prostředí (např. příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní). Centralizace auditu finančních prostředků EU je jednou z možných variant, nicméně vhodnější než pod MF by bylo přímo pod vládou ČR. V rámci obecné rozpravy dále vystoupili: náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. (Konstatoval, že v původním návrhu MF sankce byly, ale na úrovni Legislativní rady vlády byly vyřazeny. MF novou normu předloží pro provedení již zmíněné podrobné analýzy. Nedomnívá, že je předložená novela v rozporu s modelem PIFC. Na MF je současně připravovaná novela daňového řádu a rozpočtových pravidel. Duplicitu kontrol není možné odstranit pouze novelou zákona o finanční kontrole. Dále uvedl, že o nezávislosti interního auditu se můžeme široce bavit, ale odpovědnost má vždy vedoucí organizační jednotky. Dle - 7 -

8 jeho názoru má interní audit hejtmanům a starostům poskytovat doporučení a návrhy opatření.), posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že je nutné, aby Česká republika měla funkční kontrolní systém. Doporučil uspořádat seminář na toto téma.), posl. Mgr. Z. Horníková (Požádala zástupce MF o zaslání původní verze novely zákona o finanční kontrole, která obsahovala i sankce.). V podrobné rozpravě zpravodajka posl. Mgr. Z. Horníková navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku náměstka ministra financí Ing. Miroslava Mateje, Ph.D., zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě I. p ř e r u š u j e projednávání sněmovního tisku 595; II. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby uspořádal seminář ke sněmovnímu tisku 595; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 114 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil člen NKÚ MVDr. R. Němeček. Uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (dále také AČR ). Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2009, v případě věcných souvislostí též období předcházející a následné. Kontrola byla prováděna v době od května 2010 do února Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany. MO podalo proti kontrolnímu protokolu námitky, které byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podalo MO, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ. Kontrola byla zaměřena především na soulad realizovaných nákupů vojenské techniky s koncepcemi AČR, na realizaci nákupů, splnění technických parametrů a využívání nakoupené techniky. Kontrolovány byly části programů a podprogramů, z nichž byly financovány akce spojené s pořízením středních dopravních letounů A-319CJ, taktických transportních letounů CASA C-295M, vrtulníků Mi-171Š a Mi-35 a s jejich modernizací, lehkých obrněných vozidel IVECO, dělostřeleckých střeleckých a vyhledávacích radiolokátorů a trenažérů ARTHUR a středních terénních automobilů. Celkové výdaje státního rozpočtu na pořízení uvedené techniky dosáhly cca 18,2 mld. Kč. Kontrolou byla zjištěna absence analýzy výchozího stavu a určení cílového stavu výzbroje AČR, z nichž by vyplývalo, jakou techniku AČR skutečně potřebuje ke splnění svých úkolů ve vazbě na vojenské ambice ČR. Dále bylo zjištěno nedostatečné zdůvodnění potřeb pořizování nové techniky a absence finančního a časového rámce, z něhož by vyplynulo, kdy a v jakém finančním objemu má být technika pořízena. Člen NKÚ MVDr. R. Němeček v závěru svého vystoupení zdůraznil, že smlouvy by měly být uzavírány ve prospěch státu, měly by být vymahatelné a také by měly obsahovat sankce za porušení jejich plnění

9 Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koníček. Upozornil na stanovisko MO předložené do vlády, ve kterém je uvedeno, že: Kontrolní závěr NKÚ neobsahují skutečnosti o porušení rozpočtové kázně ani o jiném porušení právních norem.. Ale z kontrolního závěru čiší snaha MO o obcházení zákonů. Například nákup vozidel IVECO společně se Slovenskou republikou v poměru cca 120 vozidel ČR a 10 vozidel SR působí jako účelový záměr obejít zákon o veřejných zakázkách. Uvedl, že se domnívá, že MO cíleně obchází zákon o veřejných zakázkách. Za Ministerstvo obrany vystoupil náměstek ministra obrany JUDr. R. Blažek. Uvedl, nedokáže podrobně komentovat kroky předchozího vedení v letech 2005 až 2009, ale ubezpečil poslance, že se nedostatky nebudou již opakovat, protože současné vedení MO učinilo řadu opatření a nápravných kroků. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Konstatoval, že v minulém volebním období byly paní ministryní předkládány do PS velice často žádosti o rozpočtová opatření v resortu AČR.), posl. Ing. F. Laudát (Uvedl, že se domnívá, že vojáci si často vymýšlí parametry, které techniku předražují. Zdůraznil, že zároveň je nutné si i uvědomit, že lidský život je hodnota nejvyšší.), posl. RNDr. V. Koníček (Zdůraznil, že nechápe, jak tedy MO plánuje nákupy techniky, když stále mění parametry a požadavky.), posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že by se mělo zabránit nákupům vojenské techniky, která není v souladu s koncepcí vyzbrojování armády. Dotázal se na problematiku vojenských opravárenských závodů.), náměstek ministra obrany JUDr. R. Blažek (Konstatoval, že se nedostatky nebudou opakovat. Opravárenské kapacity budou zachovány.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že nákupy v řádech miliard se musí plánovat.), posl. RNDr. V. Koníček (Konstatoval, že věří, že současné vedení MO udělá vše, aby se chyby z předchozích let neopakovaly.). V podrobné rozpravě zpravodaj posl. RNDr. V. Koníček navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu člena Nejvyššího kontrolního úřadu MVDr. Rudolfa Němečka, stanovisku viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Miloslava Kaly, stanovisku náměstka ministra obrany JUDr. Rudolfa Blažka, zpravodajské zprávě poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (dále jen Kontrolní závěr č. 10/10 ), b)stanovisko Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru č. 10/10, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 610/11; II. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra obrany a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 115 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/

10 4. Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v úvodu projednávání tohoto bodu informoval členy výboru o tom, že se ministr financí z jednání písemně omluvil a pověřil zastupováním náměstka Mgr. Z. Zajíčka. S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček. Uvedl, že v souladu s usnesením č. 54 z 9. schůze Kontrolního výboru byla členům výboru písemně předložena Informace ministra financí o projektu Státní pokladny k Dále uvedl, že po dohodě s dodavatelem dochází k posunu dílčích termínů, ale ostrý start čtyř modulů (tj ) se nezmění. V rámci realizace projektu Státní pokladna bylo nezbytné připravit novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V současné době probíhá na Ministerstvu financí vypořádání připomínek. Zdůraznil, že věří, že bude nalezeno oboustranně vyhovující řešení. Zdůraznil, že u České národní banky bude zřízen jeden účet, ale tím subjekty (kraje, vysoké školy, obce) nebudou nějak omezeny v nakládání s finančními prostředky. Po vypořádání všech připomínek bude tato novela předložena vládě a poté Poslanecké sněmovně. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koníček. Uvedl, že předložená písemná informace je velice stručná. Není v ní zmínka o dodatku č. 9 (KV byl informován naposledy o dodatku č. 7 a č. 8). Konstatoval, že příprava rozpočtu na rok 2012 měla být již v systému Státní pokladny, ale nebyla. Došlo k posunutí termínu až na přípravu státního rozpočtu pro rok Uvedl, že doufá, že nedojde opakovaně k posunutí termínu. Dále se dotázal, kolik finančních prostředků již bylo celkem na systém Státní pokladny vyčerpáno. Dotázal se na harmonogram vydávání účetních standardů, o kterém není v písemné informaci ani zmínka. Dále se zajímal o nákup licencí a platby za ně. Vyslovil obavu o to, aby měli správci jednotlivých informačních systému dostatečný čas upravit stávající informační systémy. V obecné rozpravě vystoupili: náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Konstatoval, že dnes jsou připraveni předat dodatky č Uvedl, že od by měl být v provozu systém pro přípravu státního rozpočtu na rok Zdůraznil, že rozhraní bude definováno, bude existovat podpora pro jeho zavedení a nikdo nebude nutit účetní jednotky k pořízení nových účetních softwarů na platformě SAP.), ředitel odboru Rozvoj ICT MF Mgr. R. Bulíř (Účetní jednotky mají možnost testování rozhraní na nečisto. V dodatku č. 2 byla platba za licence rozdělena na části.), náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Zmínil možnost budoucího propojení státní pokladny a základních registrů.), posl. JUDr. V. Filip (Zdůraznil, že nelze zvyšovat náklady na IISSP. Požádal zástupce MF, aby ve zprávě vedle nového posunutého termínu byl uveden také původní termín.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že by na tomto jednání přivítala účast přímo ministra financí. Zajímala se o systém řídící kontroly), posl. RNDr. V. Koníček (Opakovaně se dotázal na účetní standardy a na finanční prostředky, které již byly za IISSP zaplaceny.), ředitel odboru Rozvoj ICT MF Mgr. R. Bulíř (Uvedl, že téměř 90% investic jsou z loňských let. Kroky jsou nezastavitelné, neměnné a budou mít výsledky.) a náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Nabídl členům výboru uspořádat seminář a předvést 4 moduly IISSP.)

11 V podrobné rozpravě zpravodaj posl. RNDr. V. Koníček navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu náměstka ministra financí Mgr. Zdeňka Zajíčka, zpravodajské zprávě poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í informaci náměstka ministra financí Mgr. Zdeňka Zajíčka o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna a písemnou zprávu Informace ministra financí o realizaci projektu státní pokladny k 31. lednu 2012 (č.j.: KV/3.2.12/1600/18); II. ž á d á ministra financí, podle 39 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, o osobní účast na schůzi Kontrolního výboru při projednávání bodu Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna ; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 116 ( 7 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/12 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková. Uvedla, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Z. Brandt. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na zlepšování stavu přírody a krajiny, včetně systému hodnocení očekávaných a dosahovaných výsledků programů. Kontrolovaným obdobím byly roky 2006 až 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna od května 2010 do ledna Kontrolovanými osobami byly např. Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly tři kontrolované osoby: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Státní fond životního prostředí České republiky a město Heřmanův Městec, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutím o námitkách podáno nebylo. Zpravodajka dále uvedla, že dle jejího názoru jsou přijatá nápravná opatření dostatečná a ministerstvo má do informovat vládu o realizaci těchto nápravných opatření. Spíše je zarážející, že se zjištěné nedostatky v různých kontrolních závěrech stále opakují. V obecné rozpravě nikdo z přítomných nevystoupil. V podrobné rozpravě zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě

12 I. b e r e n a v ě d o m í a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/12 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny (dále jen Kontrolní závěr č. 10/12 ), b) Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru č. 10/12, obsažené v části III materiálu vlády č.j. 480/11; II. ž á d á ministra životního, aby do předložil Kontrolnímu výboru zprávu o realizaci přijatých nápravných opatření; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra životního prostředí a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 117 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková. Uvedla, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. A. Macháček. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj, nabývání majetku a plnění základních povinností při hospodaření s majetkem státu. Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 a 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna od října 2010 do dubna Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podalo MMR, byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podáno. V obecné rozpravě nikdo z přítomných nevystoupil. V podrobné rozpravě zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í a)kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen Kontrolní závěr č. 10/22 ), b)stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru č. 10/22, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 943/11; II. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra pro místní rozvoj a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 118 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip,

13 posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodaj výboru posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D. Uvedl, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jiří Adámek. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel v letech 2003 až 2010 ze dvou programů v celkové výši téměř 1,5 miliardy Kč a z úvěrů se státní zárukou v celkové výši 165 milionů Euro (orientačně 4,1 miliardy Kč při kurzu 25 Kč/Euro). Dále byly prověřovány peněžní prostředky ve výši přes 11,8 miliardy Kč, které ČD získaly v roce 2008 prodejem části majetku státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Kontrola byla prováděna od listopadu 2010 do dubna Kontrolované osoby byly Ministerstvo dopravy, České dráhy, akciová společnost. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly MD a ČD, byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání, které podaly ČD, bylo vypořádáno usnesením senátu NKÚ. Z kontrolní akce mimo jiné vyplynulo, že Ministerstvo dopravy stanovilo neopodstatněně komplikovaný a netransparentní systém cílů, indikátorů a parametrů programů. Jejich naplnění nemohlo být účinně a prokazatelně dosaženo, především s ohledem na předpokládané finanční zdroje programů. MD neprokázalo, že prostřednictvím programů zabezpečilo cílenou a efektivní alokaci prostředků státního rozpočtu. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že pokud výbor bude brát kontrolní závěry NKÚ pouze na vědomí, tak to nebude řešit problém předcházení chyb.), posl. RNDr. V. Koníček (Konstatoval, že je pro poskytovatele dotací velice výhodné mít v programech neurčité a neměřitelné ukazatele, které se následně dají velice složitě kontrolovat a vyhodnocovat. Zdůraznil, že by Ministerstvo financí nemělo programy s takovými parametry vůbec schválit. Je to tedy problém i Ministerstva financí.) a posl. Mgr. Z. Horníková (Uvedla, že dle materiálů pochybilo Ministerstvo financí, protože schválilo programy, které nemají konkrétní cíle a indikátory.). V podrobné rozpravě zpravodaj výboru posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D. navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance posl. prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D. a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel (dále jen Kontrolní závěr č. 10/24 ), b) Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru č. 10/24, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 665/11; II. ž á d á ministra dopravy, aby: a) stanovil indikátory a parametry pro vyhodnocení programu na pořízení a obnovu kolejových vozidel,

14 III. b) vyhodnocoval efektivnost vynaložení finančních prostředků na pořízení a obnovu kolejových vozidel; z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra dopravy a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 119 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 8. Sdělení předsedy, různé Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v rámci tohoto bodu informoval členy výboru o tom, že: obdržel dopis od ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci upravené metodiky cenových kontrol; členům výboru byla rozdána aktuální tabulka kontrolních závěrů NKÚ. A požádal členy výboru, aby se přihlásili jako zpravodajové jednotlivých kontrolních závěrů. V rámci tohoto bodu posl. Ing. H. Orgoníková navrhla, aby se Kontrolní výbor zabýval na svém jednání veřejnou zakázkou MPSV na informační systém pro Úřad práce. S tímto návrhem byl vysloven souhlas ( 4 ; 2 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. Dále vystoupil posl. RNDr. V. Koníček a uvedl, že dosud neobdržel odpověď od ministra životního prostředí ve věci Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., a navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na návrh poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. k o n s t a t u j e, ž e ministr životního prostředí na žádost předsedy Kontrolního výboru (č.j.: KV/ /16F) nepředložil do 15. února 2012 požadovanou podrobnou písemnou informaci o aktuální situaci ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., včetně koncepce jeho dalšího fungování; II. ž á d á ministra životního prostředí, aby Kontrolnímu výboru do 1. března 2012 předložil materiál uvedený v bodu I. tohoto usnesení; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra životního prostředí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 120 ( 4 ; 2 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/

15 9. Návrh termínu a pořadu 22. schůze Kontrolního výboru Po úvodním vystoupení předsedy výboru posl. JUDr. V. Filipa a po rozpravě Kontrolní výbor zmocnil předsedu výboru, aby stanovil pořad a termín 22. schůze výboru na základě dohody s místopředsedy výboru, viz přijaté usnesení č. 121 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. Předseda výboru JUDr. V. Filip poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil dvacátou první schůzi Kontrolního výboru. Schůze výboru byla ukončena ve hodin. Zapsala: Ing. M. Hálková tajemnice výboru Mgr. Zdeňka Horníková v.r. místopředsedkyně ověřovatelka Kontrolního výboru JUDr. Vojtěch Filip v.r. předseda Kontrolního výboru

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Jana Kranecová Ministerstvo financí Harmonogram

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel

Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel Věstník NKÚ, kontrolní závěry 231 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor Z á p i s z 36. schůze výboru, která se konala dne 10. listopadu 2004 v Praze listopad 2004 2 Z á p i s z 36. schůze

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Aktuální stav: Meziresortní připomínkové řízení Ministerstvo financí České republiky Obsah Principy zákona o řízení a kontrole veřejných financí Nástroje řízení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁPIS. z 13. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 29.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁPIS. z 13. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 29. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁPIS z 13. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 29. ledna 2015 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 3, 118 26 Praha

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012 2. Setkání IA ze zdravotnictví B R N O 17. května 2012 Problémy vnitřního řídícího a kontrolního systému Manažerská odpovědnost Nezávislost IA Komise a výbory pro audit Manažerská odpovědnost Časté politické

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 13. července 2011

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 13. července 2011 Tisková informace Praha 12. července 2011 Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 13. července 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží na jednání Vlády České republiky ve středu 13. července

Více

Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300. Metodický pokyn

Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300. Metodický pokyn Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300 Metodický pokyn pro předkládání dokladů při nakládání s majetkem státu, tj. pozemky, stavbami a jejich příslušenstvím, se kterým je Zemědělská

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2010 rozpočtový výbor Z á p i s z 51. schůze výboru, která se konala ve dnech 6 8. dubna 2010 v Ostravě duben 2010 Z á p i s z 51. schůze

Více

Zápis z 54. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR

Zápis z 54. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Zápis z 54. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Místo jednání: sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Datum: 6.10. 2015 Čas: Přítomni: Omluveni: Hosté: 9.00 11.30 hodin prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Nejčastější chyby zjištěné auditem v oblasti veřejných zakázek

Nejčastější chyby zjištěné auditem v oblasti veřejných zakázek Nejčastější chyby zjištěné auditem v oblasti veřejných zakázek Centrální nákupy a ICT Lukáš Wagenknecht 1. náměstek ministra financí Agenda Úvod Agenda na Ministerstvu financí Nejčastější chyby při zadávání

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z á p i s. Nepřítomni: dne 21. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, dne 22. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH,

Z á p i s. Nepřítomni: dne 21. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, dne 22. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, Z á p i s z 11. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 21. a 22. února 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové

Více

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 18. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY KANALIZACE 2013, 21.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Údaje dokumentace programu Část 1 Obsah dokumentace podprogramu 1. Identifikační údaje a systém řízení podprogramu na formuláři S05 210. 2. Harmonogram přípravy

Více