Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. Kontrolní výbor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2012 6. volební období. Kontrolní výbor"

Transkript

1 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období Kontrolní výbor Z Á P I S z 21. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 23. února 2012 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 56

2 Z Á P I S z 21. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 23. února 2012 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 56 Čtvrtek 21. února 2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina posl. Mgr. V. Bohdalová, posl L. Kohoutová, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl. Mgr. J. Škárka, posl. Ing. V. Votava dle prezenční listiny Tuto schůzi řídil předseda výboru posl. JUDr. V. Filip. Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v úvodu přivítal přítomné poslance a hosty. Vzhledem k tomu, že dne 20. února 2012 zanikl mandát prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. F. Dohnala, navrhl předseda výboru oproti pozvánce rozšířit program o bod Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ a navrhl následující program 21. schůze Kontrolního výboru: 1.a Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ 1. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky 4. Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/12 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel 8. Sdělení předsedy, různé 9. Návrh termínu a programu 22. schůze výboru. Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění některého z bodů navrženého programu. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým pořadem ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl

3 JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 1.a Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. M. Kala uvedl, že dne 20. února 2012 zanikl výkon funkce prezidentovi NKÚ Ing. F. Dohnalovi. Dále konstatoval, že v souladu s platnou právní úpravou zastupuje prezidenta NKÚ v plném rozsahu až do zvolení nového prezidenta NKÚ (resp. do jmenování nového prezidenta NKÚ prezidentem České republiky). A je připraven za své kroky nést plnou odpovědnost. Dále uvedl, že považuje za vhodné učinit několik personálních změn, aby si nový prezident NKÚ mohl přivést svůj tým. Dva návrhy na personální změny se týkají Kanceláře prezidenta, tři návrhy na personální změny se týkají Správní sekce. Zdůraznil, že v žádném případě se personální ani organizační změny nedotknou Kontrolní sekce. Konstatoval, že poděkoval všem zaměstnancům NKÚ, zejména ředitelům a pracovníkům kontrolních sekcí za jejich práci a zdůraznil, že právě pracovníci kontrolní sekce se mohou velkou měrou podílet na obnovení důvěry v NKÚ. Uvedl, že doufá, že se společnými silami členů a všech zaměstnanců NKÚ podaří obnovit důvěru široké veřejnosti v NKÚ. Požádal členy výboru o dobrou komunikaci s celým úřadem. Uvedl, že po dohodě s ředitelkou Odboru interního auditu posílí tento odbor a pověří ho provedením vnitřní kontroly hospodaření NKÚ. Do tohoto odboru budou převedeni dva kontroloři, aby audit o hospodaření NKÚ byl proveden v krátké době. V závěru svého vystoupení konstatoval, že je připraven diskutovat případné podněty z řad členů výboru i Poslanecké sněmovny. Předseda výboru JUDr. V. Filip poděkoval viceprezidentovi NKÚ za jeho vystoupení a přivítal, že se činnost NKÚ nezastavila. Po poradě vedení výboru a kontrolní skupiny budou činěny další kroky ke kontrole hospodaření NKÚ. 1. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský. Uvedl, že tento návrh zákona je obecným procesněprávním předpisem pro oblast veřejné kontroly. Jeho hlavním cílem je v co nejširší míře překonat roztříštěnost a nejednotnost jednotlivých úprav kontrolních postupů a sjednotit tak procesně právní prostředí v oblasti kontroly. Mezi přínosy zákona patří zavedení některých institutů zákonem dosud neupravených nebo upravených pouze rámcově. Příkladem je jednoznačné stanovení okamžiku zahájení a ukončení kontroly, odlišení úkonů předcházející kontrole od samotné kontroly, možnost spolupráce kontrolních orgánů, sdílení informací mezi kontrolními orgány a možnost převzetí kontroly nadřízeným správním orgánem. Oproti stávajícímu zákonu o státní kontrole upravuje tento návrh vedle takzvané vnější kontroly vůči nepodřízeným subjektům i kontrolu vnitřní, tedy kontrolu v rámci vztahů mezi nadřízenými a podřízenými subjekty typicky v rámci výkonu státní správy. Vzhledem k rozsáhlosti speciálních úprav kontrolní činnosti v jiných zákonech byla na místo souhrnného doprovodného zákona zvolena - 3 -

4 varianta samostatných novelizací zákonů v souvislosti s kontrolním řádem (Ministerstvo vnitra před třemi roky zvolilo variantu předložení kontrolního řádu společně se změnovým zákonem. Tato varianta byla neúspěšná a nedostala se do Poslanecké sněmovny.). Ministerstvo vnitra zpracuje a předloží do 30. června 2012 v součinnosti s ostatními ústředními orgány státní správy, ČNB a NKÚ harmonogram předložení příslušných novelizací zákonů. V některých případech půjde pouze o drobnou dílčí úpravu. Avšak v některých případech bude nezbytné provést širší a rozsáhlejší novelizaci. Z hlediska legislativní čistoty předloženého návrhu byly v rámci vypořádání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení vytipovány kategorie subjektům, kterým by se mohla udělit výjimka ze subsidiárního právního předpisu. Jedná se o instituce, které jsou druhově upraveny Ústavou ČR (ČNB a NKÚ) a instituce, které mají zvláštní funkci kontroly v oblasti zpravodajských služeb. Legislativní rada vlády hájila legislativní čistotu návrhu a některé zapracované připomínky z návrhu vyřadila. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. Mgr. R. Sklenák. Uvedl, že zástupce MV popsal základní myšlenku a cíle návrhu zákona velice přesně. Jedná se o návrh nového zákona, který má nahradit zákon o státní kontrole z roku Jeho základním účelem je poskytnutí obecného procesněprávního rámce, který bude aplikován na převážnou většinu kontrol prováděných v oblasti veřejné správy s připuštěním pouze odůvodněných výjimek. Hmotněprávní ustanovení, to jest především konkrétní vymezení kontrolních orgánů, popřípadě kontrolujících a kontrolovaných osob a předmětu kontroly, zůstanou zachována ve speciálních takzvaných odvětvových zákonech. Dotázal se, jakým způsobem budou výjimky řešeny. Uvedl, že za nepřijatelné považuje to, aby se tento zákon v předloženém znění vztahoval i na NKÚ. Konstatoval, že jako problematické se mu jeví znění 25 o spolupráci kontrolních orgánů, zejména formulování povinnosti spolupráce kontrolních orgánů a koordinace jejich kontrol tak, aby co nejvíce šetřila práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby. Vyslovil obavu, zda by takto navržené znění 25 nevyvolávalo v praxi výkladové spory, které by byly na úkor samotné kontroly. Uvedl, že tímto návrhem zákona se také již zabýval Podvýbor KV pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě. V závěru svého vystoupení zpravodaj výboru posl. Mgr. R. Sklenák předložil písemný pozměňovací návrh, který byl rozdán všem členům výboru /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Doporučil vytvořit prostor pro předložení písemných pozměňovacích návrhů a přerušit projednávání po obecné rozpravě.), posl. Mgr. R. Sklenák (Dotázal se, jakým způsobem bude řešeno, aby se tento zákon nevztahoval na NKÚ.), náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský (Konstatoval, že jako právní purista preferuje legislativní čistotu, ale dokáže si představit, že se u výjimek podpoří koncepční pozměňovací návrhy a to u subjektů definovaných Ústavou ČR /ČNB a NKÚ/ a u subjektů se zvláštním postavením ve vztahu k bezpečnosti státu. Zdůraznil, že nejde, aby si o výjimky žádal každý.), posl. Mgr. R. Sklenák (Konstatoval, že by tedy dílčí novely měly být předloženy současně s návrhem kontrolního řádu.), posl. JUDr. V. Filip (Uved, že zatím není přesvědčen, že by měla být čistě blanketová forma zákona.), náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský (Konstatoval, že před třemi roky ministerstvo šlo cestou předložení návrhu zákona o kontrolním řádu současně s návrhem změnového zákona, ale Legislativní rada vlády tuto variantu nepodpořila. Proto je dnes předložena subsidiární právní úprava a do 30. června 2012 bude předložen harmonogram příslušných novelizací zákonů. Účinnost kontrolního řádu bude od stejného data jako účinnost dílčích novelizací předmětných zákonů. Dále uvedl, že některé resorty si nechtějí otevírat své speciální zákony, proto se snažily dostat jako výjimka do obecného právního předpisu.), posl. Ing. F. Laudát (Konstatoval, že nevidí důvod, proč by se resorty měly bát otevření jejich speciálních zákonů.), posl. JUDr. V. Filip (Zdůraznil, - 4 -

5 že se bude muset dbát na soulad účinnosti všech předmětných novel s účinnosti kontrolního řádu.), posl. Mgr. R. Sklenák (Uvedl, že nesdílí optimismus, že by všechny dílčí novely byly schváleny se stejnou účinnosti.), viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. M. Kala (Konstatoval, že by se ve vztahu k nezávislosti NKÚ měla do zákona o kontrolním řádu dostat minimálně definice instituce zvláštního zřetele. Zdůraznil, že výjimek by mělo být co nejméně.). Zpravodaj posl. Mgr. R. Sklenák navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku náměstka ministra vnitra Mgr. Ondřeje Veselského, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Romana Sklenáka a po rozpravě I. p ř e r u š u j e projednávání sněmovního tisku 575; II. s t a n o v í harmonogram projednávání tohoto sněmovního tisku podle návrhu zpravodaje: - písemné pozměňovací návrhy předat na Kontrolní výbor do 25. března 2012, - materiál se zpracovanými pozměňovacími návrhy předá Ministerstvo vnitra zpět na Kontrolní výbor do 2. dubna 2012; III. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra vnitra. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 113 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. Uvedl, že předložená novela byla zpracována v souladu s bodem 1.11 Strategie vlády v boji proti korupci a snahou navrhovatele bylo odstranit nejzávažnější problémy stávajícího zákona (odlišný systém kontroly finančních prostředků u fondů EU a národních fondů, neexistence rozdělení odpovědnosti správců veřejných rozpočtů za systém řízení a kontroly a dále také nadměrné duplicity kontrol při výkonu kontrol příjemců veřejných podpor.). Základním rysem novely je vytvoření dvoustupňového systému finanční kontroly ve veřejné správě (1. veřejnosprávní kontrola kontrola, která je vykonávaná jako součást finančního řízení v pravomoci a odpovědnosti řídících a výkonných struktur; 2. audit ve veřejné správě je v pravomoci a odpovědnosti funkčně a organizačně oddělených struktur). Schválením novely dojde k požadovanému posílení manažerské odpovědnosti vedoucích pracovníků za řádné nakládání s veřejnými prostředky. Dojde k částečnému odstranění duplicit při výkonu kontrol. Na MF je připravován informační systém, který bude sloužit ke koordinaci jednotlivých kontrolních akcí. Účinnost novely je navržena od 1. července 2012 a předpokládá se šesti měsíční legisvakance pro zavedení tohoto systému. Centrální harmonizační jednotka MF vypracuje metodické pokyny a bude poskytovat - 5 -

6 metodickou a konzultační činnost. Navrhovaná novela nemá žádný dopad na státní rozpočet a předpokládá se, že organizace budou řešit změny vnitřní reorganizací. Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková. Uvedla, že na plénu PS ještě neproběhlo první čtení této novely. Předpokládá se, že první čtení této novely proběhne na březnové schůzi PS. Konstatovala, že dle jejího názoru dnes nemáme v ČR příliš funkční systém kontroly. Vyslovila pochybnost nad tím, zda takto navržená novela bude mít deklarovaný protikorupční efekt. Uvedla, že původní verze novely zákona o finanční kontrole byla údajně lepší. Vyslovila pochybnost, zda má tato novela opravdu protikorupční efekt. Kontrola ex post není k ničemu, když v zákoně chybí sankce. Pokud chce MF skutečně nápravu, tak by mělo připravit jiný návrh novely. Zdůraznila, že pokud nenajdeme nástroj, který by zabránil plýtvání finančních prostředků, tak je budeme ztrácet v řádu miliard, jako například v případě výstavby Justičního areálu Na Míčánkách a Justičního areálu v Brně. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Konstatoval, že výbor může přijmout usnesení s doporučením na vrácení předkladateli k přepracování anebo přerušit projednávání v obecné rozpravě.), posl. Mgr. Z. Horníková (Doporučila variantu přerušení projednávání v obecné rozpravě.), posl. MUDr. J. Štětina (Vyslovil souhlas s vystoupením zpravodajky. Konstatoval, že nejlepší by bylo, kdyby MF předložilo úplně nový zákon. Požádal přítomné zástupce Českého institutu interních auditorů o jejich stanovisko.), posl. Ing. F. Laudát (Přiklonil se k variantě přerušení projednávání v obecné rozpravě. Uvedl, že vláda by měla říci, jakého cílového stavu chce dosáhnout. Dle jeho názoru by bylo vhodné centralizovat kontrolu a audity všech resortů i vzhledem k tomu, co se v ČR děje s finančními prostředky z fondů EU. Zdůraznil, že je důležité, aby byla kontrola systémová a účinná a k tomu je potřeba zásadní změna.), posl. Mgr. R. Sklenák (Zdůraznil, že v novele chybí sankce a bez sankcí je novela k ničemu.), náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. (Konstatoval, že MF se dlouhodobě snaží sankce do zákona o finanční kontrole dostat, ale naráží na odpor krajů, obcí atd. Uvedl, že hlavní vinu za nehospodárné nakládání s finančními prostředky nenese MF, ale poskytovatelé dotací. MF přivítá, když se sankce do novely dostanou formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Zdůraznil, že prvořadým zájmem poskytovatelů by mělo být, aby se finanční prostředky vynakládaly hospodárně. Předložená novela neřeší problém komplexně. Nyní se na MF připravuje projekt, který by měl tuto problematiku řešit komplexně, a dílčí novela byla předložena do PS, aby byla připravená půda pro komplexní novelu. Domnívá se, že čekat na zcela nový zákon by byla ztráta času. Je potřeba sjednotit pravidla pro národní a evropské dotace a najít systém, aby čistě národní dotace podléhaly dvoustupňové kontrole obdobně jako evropské dotace. Na MF se jedná o nutnosti zcentralizování auditů dotací z evropských fondů varianta MF nebo vládní auditní agentura nebo FÚ. Nejrychlejší variantou se jeví varianta MF, ale je nutné udělat podrobnou analýzu a pak zvolit nejvhodnější variantu.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že kontrolní systémy v ČR opravdu nefungují dobře a správně není ani to, že v PS návrh státního rozpočtu, rozpočtová opatření i státní závěrečný účet jako celek projednává a schvaluje stejný výbor - RV. Je potřeba oddělit projednávání a schvalování státního rozpočtu od kontroly čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu projednávání a schvalování SZÚ.), posl. RNDr. V. Koníček (Uvedl, že z reakcí z obcí a krajů má informace, že MF není schopné metodicky poradit v konkrétních případech před zaúčtováním či provedením konkrétní operace. MF až kontrolou ex post konstatuje, zda je operace provedena správně či špatně.), posl. Ing. H. Orgoníková (Konstatovala, že když MF chce, aby byly v zákoně o finanční kontrole sankce, tak je tam mělo napsat. Nevidí důvod, proč to mají dělat poslanci až při projednávání v PS.), - 6 -

7 Předseda výboru JUDr. V. Filip navrhl, aby na výboru vystoupil 1. viceprezident Rady Českého institutu interních auditorů Ing. L. Wagenknecht. S tímto návrhem byl vysloven souhlas ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. Dále vystoupil 1. viceprezident Rady Českého institutu interních auditorů Ing. L. Wagenknecht (Uvedl, že předložená novela je v rozporu s následujícími standardy a modely dobré praxe: Modelem PIFC, který doporučuje Evropská komise a Česká republika se ho zavázala již v roce 2004 implementovat. Standardy INTOSAI, které definují vnitřní řídicí kontrolní systém pro veřejný sektor vydané Mezinárodní organizací nejvyšších auditních institucí SAI. Doporučením světové banky k nefiskálním funkcím daňové správy. Rámcem profesionální praxe interního auditu vydaného mezinárodní asociací The Iinstitute of Internal Auditors, Inc. Dále uvedl, že: Předložená novela nenaplňuje hlavní důvod pro její předložení spočívající v naplňování protikorupční strategie vlády, resp. nejsou posíleny žádné kontrolní mechanismy ve veřejné správě s ohledem na protikorupční jednání. Novela neposiluje manažerskou odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky. Novela neobsahuje posílení funkční nezávislosti interního auditu, které je dlouhodobě kritizováno a ohrožuje smysluplný výkon interního. Novela zavádí novou auditní činnost audit ve veřejné správě, která nesystematicky dubluje činnost interního auditu. Prohloubení zapojení územních finančních orgánů, zavedením auditu ve veřejné správě bez jasné odpovědnosti ještě více diverzifikuje (roztřišťuje) systém finanční kontroly ve veřejné správě. Pro provádění auditu ve veřejné správě novela zavádí uplatňování mezinárodních auditorských standardů, které nejsou ani v důvodové zprávě blíže charakterizovány. Bylo by dobré upřesnit, aby v praxi nedocházelo k výkladovým problémům. Předložená novela umožňuje různé interpretace a velkou aplikační volnost, resp. vykladatel při nastavování souvisejících doprovodných metodik není vázán žádnými mantinely. Používaná terminologie nepromítá, resp. neharmonizuje, aktuálně používanou terminologii v evropském prostředí (např. příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní). Centralizace auditu finančních prostředků EU je jednou z možných variant, nicméně vhodnější než pod MF by bylo přímo pod vládou ČR. V rámci obecné rozpravy dále vystoupili: náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. (Konstatoval, že v původním návrhu MF sankce byly, ale na úrovni Legislativní rady vlády byly vyřazeny. MF novou normu předloží pro provedení již zmíněné podrobné analýzy. Nedomnívá, že je předložená novela v rozporu s modelem PIFC. Na MF je současně připravovaná novela daňového řádu a rozpočtových pravidel. Duplicitu kontrol není možné odstranit pouze novelou zákona o finanční kontrole. Dále uvedl, že o nezávislosti interního auditu se můžeme široce bavit, ale odpovědnost má vždy vedoucí organizační jednotky. Dle - 7 -

8 jeho názoru má interní audit hejtmanům a starostům poskytovat doporučení a návrhy opatření.), posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že je nutné, aby Česká republika měla funkční kontrolní systém. Doporučil uspořádat seminář na toto téma.), posl. Mgr. Z. Horníková (Požádala zástupce MF o zaslání původní verze novely zákona o finanční kontrole, která obsahovala i sankce.). V podrobné rozpravě zpravodajka posl. Mgr. Z. Horníková navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku náměstka ministra financí Ing. Miroslava Mateje, Ph.D., zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě I. p ř e r u š u j e projednávání sněmovního tisku 595; II. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby uspořádal seminář ke sněmovnímu tisku 595; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 114 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil člen NKÚ MVDr. R. Němeček. Uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (dále také AČR ). Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2009, v případě věcných souvislostí též období předcházející a následné. Kontrola byla prováděna v době od května 2010 do února Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany. MO podalo proti kontrolnímu protokolu námitky, které byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podalo MO, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ. Kontrola byla zaměřena především na soulad realizovaných nákupů vojenské techniky s koncepcemi AČR, na realizaci nákupů, splnění technických parametrů a využívání nakoupené techniky. Kontrolovány byly části programů a podprogramů, z nichž byly financovány akce spojené s pořízením středních dopravních letounů A-319CJ, taktických transportních letounů CASA C-295M, vrtulníků Mi-171Š a Mi-35 a s jejich modernizací, lehkých obrněných vozidel IVECO, dělostřeleckých střeleckých a vyhledávacích radiolokátorů a trenažérů ARTHUR a středních terénních automobilů. Celkové výdaje státního rozpočtu na pořízení uvedené techniky dosáhly cca 18,2 mld. Kč. Kontrolou byla zjištěna absence analýzy výchozího stavu a určení cílového stavu výzbroje AČR, z nichž by vyplývalo, jakou techniku AČR skutečně potřebuje ke splnění svých úkolů ve vazbě na vojenské ambice ČR. Dále bylo zjištěno nedostatečné zdůvodnění potřeb pořizování nové techniky a absence finančního a časového rámce, z něhož by vyplynulo, kdy a v jakém finančním objemu má být technika pořízena. Člen NKÚ MVDr. R. Němeček v závěru svého vystoupení zdůraznil, že smlouvy by měly být uzavírány ve prospěch státu, měly by být vymahatelné a také by měly obsahovat sankce za porušení jejich plnění

9 Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koníček. Upozornil na stanovisko MO předložené do vlády, ve kterém je uvedeno, že: Kontrolní závěr NKÚ neobsahují skutečnosti o porušení rozpočtové kázně ani o jiném porušení právních norem.. Ale z kontrolního závěru čiší snaha MO o obcházení zákonů. Například nákup vozidel IVECO společně se Slovenskou republikou v poměru cca 120 vozidel ČR a 10 vozidel SR působí jako účelový záměr obejít zákon o veřejných zakázkách. Uvedl, že se domnívá, že MO cíleně obchází zákon o veřejných zakázkách. Za Ministerstvo obrany vystoupil náměstek ministra obrany JUDr. R. Blažek. Uvedl, nedokáže podrobně komentovat kroky předchozího vedení v letech 2005 až 2009, ale ubezpečil poslance, že se nedostatky nebudou již opakovat, protože současné vedení MO učinilo řadu opatření a nápravných kroků. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Konstatoval, že v minulém volebním období byly paní ministryní předkládány do PS velice často žádosti o rozpočtová opatření v resortu AČR.), posl. Ing. F. Laudát (Uvedl, že se domnívá, že vojáci si často vymýšlí parametry, které techniku předražují. Zdůraznil, že zároveň je nutné si i uvědomit, že lidský život je hodnota nejvyšší.), posl. RNDr. V. Koníček (Zdůraznil, že nechápe, jak tedy MO plánuje nákupy techniky, když stále mění parametry a požadavky.), posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že by se mělo zabránit nákupům vojenské techniky, která není v souladu s koncepcí vyzbrojování armády. Dotázal se na problematiku vojenských opravárenských závodů.), náměstek ministra obrany JUDr. R. Blažek (Konstatoval, že se nedostatky nebudou opakovat. Opravárenské kapacity budou zachovány.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že nákupy v řádech miliard se musí plánovat.), posl. RNDr. V. Koníček (Konstatoval, že věří, že současné vedení MO udělá vše, aby se chyby z předchozích let neopakovaly.). V podrobné rozpravě zpravodaj posl. RNDr. V. Koníček navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu člena Nejvyššího kontrolního úřadu MVDr. Rudolfa Němečka, stanovisku viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Miloslava Kaly, stanovisku náměstka ministra obrany JUDr. Rudolfa Blažka, zpravodajské zprávě poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (dále jen Kontrolní závěr č. 10/10 ), b)stanovisko Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru č. 10/10, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 610/11; II. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra obrany a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 115 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/

10 4. Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v úvodu projednávání tohoto bodu informoval členy výboru o tom, že se ministr financí z jednání písemně omluvil a pověřil zastupováním náměstka Mgr. Z. Zajíčka. S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček. Uvedl, že v souladu s usnesením č. 54 z 9. schůze Kontrolního výboru byla členům výboru písemně předložena Informace ministra financí o projektu Státní pokladny k Dále uvedl, že po dohodě s dodavatelem dochází k posunu dílčích termínů, ale ostrý start čtyř modulů (tj ) se nezmění. V rámci realizace projektu Státní pokladna bylo nezbytné připravit novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V současné době probíhá na Ministerstvu financí vypořádání připomínek. Zdůraznil, že věří, že bude nalezeno oboustranně vyhovující řešení. Zdůraznil, že u České národní banky bude zřízen jeden účet, ale tím subjekty (kraje, vysoké školy, obce) nebudou nějak omezeny v nakládání s finančními prostředky. Po vypořádání všech připomínek bude tato novela předložena vládě a poté Poslanecké sněmovně. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koníček. Uvedl, že předložená písemná informace je velice stručná. Není v ní zmínka o dodatku č. 9 (KV byl informován naposledy o dodatku č. 7 a č. 8). Konstatoval, že příprava rozpočtu na rok 2012 měla být již v systému Státní pokladny, ale nebyla. Došlo k posunutí termínu až na přípravu státního rozpočtu pro rok Uvedl, že doufá, že nedojde opakovaně k posunutí termínu. Dále se dotázal, kolik finančních prostředků již bylo celkem na systém Státní pokladny vyčerpáno. Dotázal se na harmonogram vydávání účetních standardů, o kterém není v písemné informaci ani zmínka. Dále se zajímal o nákup licencí a platby za ně. Vyslovil obavu o to, aby měli správci jednotlivých informačních systému dostatečný čas upravit stávající informační systémy. V obecné rozpravě vystoupili: náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Konstatoval, že dnes jsou připraveni předat dodatky č Uvedl, že od by měl být v provozu systém pro přípravu státního rozpočtu na rok Zdůraznil, že rozhraní bude definováno, bude existovat podpora pro jeho zavedení a nikdo nebude nutit účetní jednotky k pořízení nových účetních softwarů na platformě SAP.), ředitel odboru Rozvoj ICT MF Mgr. R. Bulíř (Účetní jednotky mají možnost testování rozhraní na nečisto. V dodatku č. 2 byla platba za licence rozdělena na části.), náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Zmínil možnost budoucího propojení státní pokladny a základních registrů.), posl. JUDr. V. Filip (Zdůraznil, že nelze zvyšovat náklady na IISSP. Požádal zástupce MF, aby ve zprávě vedle nového posunutého termínu byl uveden také původní termín.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že by na tomto jednání přivítala účast přímo ministra financí. Zajímala se o systém řídící kontroly), posl. RNDr. V. Koníček (Opakovaně se dotázal na účetní standardy a na finanční prostředky, které již byly za IISSP zaplaceny.), ředitel odboru Rozvoj ICT MF Mgr. R. Bulíř (Uvedl, že téměř 90% investic jsou z loňských let. Kroky jsou nezastavitelné, neměnné a budou mít výsledky.) a náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Nabídl členům výboru uspořádat seminář a předvést 4 moduly IISSP.)

11 V podrobné rozpravě zpravodaj posl. RNDr. V. Koníček navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu náměstka ministra financí Mgr. Zdeňka Zajíčka, zpravodajské zprávě poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í informaci náměstka ministra financí Mgr. Zdeňka Zajíčka o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna a písemnou zprávu Informace ministra financí o realizaci projektu státní pokladny k 31. lednu 2012 (č.j.: KV/3.2.12/1600/18); II. ž á d á ministra financí, podle 39 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, o osobní účast na schůzi Kontrolního výboru při projednávání bodu Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna ; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 116 ( 7 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/12 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková. Uvedla, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Z. Brandt. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na zlepšování stavu přírody a krajiny, včetně systému hodnocení očekávaných a dosahovaných výsledků programů. Kontrolovaným obdobím byly roky 2006 až 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna od května 2010 do ledna Kontrolovanými osobami byly např. Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly tři kontrolované osoby: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Státní fond životního prostředí České republiky a město Heřmanův Městec, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutím o námitkách podáno nebylo. Zpravodajka dále uvedla, že dle jejího názoru jsou přijatá nápravná opatření dostatečná a ministerstvo má do informovat vládu o realizaci těchto nápravných opatření. Spíše je zarážející, že se zjištěné nedostatky v různých kontrolních závěrech stále opakují. V obecné rozpravě nikdo z přítomných nevystoupil. V podrobné rozpravě zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě

12 I. b e r e n a v ě d o m í a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/12 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny (dále jen Kontrolní závěr č. 10/12 ), b) Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru č. 10/12, obsažené v části III materiálu vlády č.j. 480/11; II. ž á d á ministra životního, aby do předložil Kontrolnímu výboru zprávu o realizaci přijatých nápravných opatření; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra životního prostředí a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 117 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková. Uvedla, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. A. Macháček. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj, nabývání majetku a plnění základních povinností při hospodaření s majetkem státu. Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 a 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna od října 2010 do dubna Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podalo MMR, byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podáno. V obecné rozpravě nikdo z přítomných nevystoupil. V podrobné rozpravě zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í a)kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen Kontrolní závěr č. 10/22 ), b)stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru č. 10/22, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 943/11; II. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra pro místní rozvoj a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 118 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip,

13 posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodaj výboru posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D. Uvedl, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jiří Adámek. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel v letech 2003 až 2010 ze dvou programů v celkové výši téměř 1,5 miliardy Kč a z úvěrů se státní zárukou v celkové výši 165 milionů Euro (orientačně 4,1 miliardy Kč při kurzu 25 Kč/Euro). Dále byly prověřovány peněžní prostředky ve výši přes 11,8 miliardy Kč, které ČD získaly v roce 2008 prodejem části majetku státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Kontrola byla prováděna od listopadu 2010 do dubna Kontrolované osoby byly Ministerstvo dopravy, České dráhy, akciová společnost. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly MD a ČD, byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání, které podaly ČD, bylo vypořádáno usnesením senátu NKÚ. Z kontrolní akce mimo jiné vyplynulo, že Ministerstvo dopravy stanovilo neopodstatněně komplikovaný a netransparentní systém cílů, indikátorů a parametrů programů. Jejich naplnění nemohlo být účinně a prokazatelně dosaženo, především s ohledem na předpokládané finanční zdroje programů. MD neprokázalo, že prostřednictvím programů zabezpečilo cílenou a efektivní alokaci prostředků státního rozpočtu. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že pokud výbor bude brát kontrolní závěry NKÚ pouze na vědomí, tak to nebude řešit problém předcházení chyb.), posl. RNDr. V. Koníček (Konstatoval, že je pro poskytovatele dotací velice výhodné mít v programech neurčité a neměřitelné ukazatele, které se následně dají velice složitě kontrolovat a vyhodnocovat. Zdůraznil, že by Ministerstvo financí nemělo programy s takovými parametry vůbec schválit. Je to tedy problém i Ministerstva financí.) a posl. Mgr. Z. Horníková (Uvedla, že dle materiálů pochybilo Ministerstvo financí, protože schválilo programy, které nemají konkrétní cíle a indikátory.). V podrobné rozpravě zpravodaj výboru posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D. navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance posl. prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D. a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel (dále jen Kontrolní závěr č. 10/24 ), b) Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru č. 10/24, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 665/11; II. ž á d á ministra dopravy, aby: a) stanovil indikátory a parametry pro vyhodnocení programu na pořízení a obnovu kolejových vozidel,

14 III. b) vyhodnocoval efektivnost vynaložení finančních prostředků na pořízení a obnovu kolejových vozidel; z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra dopravy a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 119 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 8. Sdělení předsedy, různé Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v rámci tohoto bodu informoval členy výboru o tom, že: obdržel dopis od ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci upravené metodiky cenových kontrol; členům výboru byla rozdána aktuální tabulka kontrolních závěrů NKÚ. A požádal členy výboru, aby se přihlásili jako zpravodajové jednotlivých kontrolních závěrů. V rámci tohoto bodu posl. Ing. H. Orgoníková navrhla, aby se Kontrolní výbor zabýval na svém jednání veřejnou zakázkou MPSV na informační systém pro Úřad práce. S tímto návrhem byl vysloven souhlas ( 4 ; 2 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. Dále vystoupil posl. RNDr. V. Koníček a uvedl, že dosud neobdržel odpověď od ministra životního prostředí ve věci Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., a navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na návrh poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. k o n s t a t u j e, ž e ministr životního prostředí na žádost předsedy Kontrolního výboru (č.j.: KV/ /16F) nepředložil do 15. února 2012 požadovanou podrobnou písemnou informaci o aktuální situaci ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., včetně koncepce jeho dalšího fungování; II. ž á d á ministra životního prostředí, aby Kontrolnímu výboru do 1. března 2012 předložil materiál uvedený v bodu I. tohoto usnesení; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra životního prostředí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 120 ( 4 ; 2 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/

15 9. Návrh termínu a pořadu 22. schůze Kontrolního výboru Po úvodním vystoupení předsedy výboru posl. JUDr. V. Filipa a po rozpravě Kontrolní výbor zmocnil předsedu výboru, aby stanovil pořad a termín 22. schůze výboru na základě dohody s místopředsedy výboru, viz přijaté usnesení č. 121 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. Předseda výboru JUDr. V. Filip poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil dvacátou první schůzi Kontrolního výboru. Schůze výboru byla ukončena ve hodin. Zapsala: Ing. M. Hálková tajemnice výboru Mgr. Zdeňka Horníková v.r. místopředsedkyně ověřovatelka Kontrolního výboru JUDr. Vojtěch Filip v.r. předseda Kontrolního výboru

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. kontrolní výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. kontrolní výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2007 5. volební období kontrolní výbor Z Á P I S z 8. schůze kontrolního výboru, která se konala ve dnech 4. dubna 2007 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing.

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing. Z á p i s z 58. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 28. května 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS. z 15. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 26.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS. z 15. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 26. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁPIS z 15. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 26. února 2015 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 3, 118 26 Praha

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Seminář Poslanecká sněmovna. Praha

Seminář Poslanecká sněmovna. Praha Seminář Poslanecká sněmovna Praha 11. 4. 2012 Důvody potřeby přijetí novely zákona o finanční kontrole ve veřejné správě sjednocení národní legislativy s právem EU - dle stanoviska LRV je návrh zákona

Více

volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2004 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Přítomni: Omluveni: posl. V. Laštůvka, V. Holáň, J. Karas, J. Kavan, J. Kohlíček, H. Mallotová, J. Mládek, V. Nájemník, D. Šeich,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Z á p i s z 31. schůze výboru, která se konala ve dnech 23. až 25. května 2012 v Lysé nad Labem a v Moravskoslezském

Více

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod.

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod. Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 29. 5. 2015 v 9.30 hod. Přítomni: Viz prezenční listina. Průběh zasedání: 1. Zahájení zasedání Jednání zahájila místopředsedkyně Rady

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Datum: Roman Krupica, Ing. M interní auditor vedou / 11. února 2013 oda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne 13. 9. 2000 Přítomni: posl. K.Čelišová, K.Dostálová, V.Filip, J.Hofman, M.Horáková,

Více

Z á p i s PS

Z á p i s PS Z á p i s PS150036260 z 49. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 2. prosince 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel

Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel Věstník NKÚ, kontrolní závěry 231 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2010 zemědělský výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2010 zemědělský výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2010 zemědělský výbor Z á p i s z 5. schůze výboru, která se konala ve dnech 18. a 19. listopadu 2010, jako výjezdní zasedání ve Znojmě listopad

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období hospodářský výbor Z Á P I S z 10. schůze výboru, která se konala dne 28. února 2007 Z á p i s z

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 290 USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 k vládnímu návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (tisk

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 ZÁPIS z 20. schůze Poslanecké sněmovny konané ve dnech 4. 11. - 5. 12. 2014 Úterý 4. listopadu 2014 Jednání zahájil v 14.00 předseda

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období hospodářský výbor Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období hospodářský výbor Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období 2010 hospodářský výbor Z Á P I S z 21. schůze výboru, která se konala dne 8. prosince 2011 Zápis z 21. schůze hospodářského výboru Poslanecké

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření VARIANTA 1: Standardní legislativní proces cíl účinnost změn od 1. ledna 2017 Přehled jednotlivých kroků legislativního procesu a lhůty pro jejich

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch

Více

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Jana Kranecová Ministerstvo financí Harmonogram

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. z 30. schůze petičního výboru, která se konala dne 5.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. z 30. schůze petičního výboru, která se konala dne 5. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období Z Á P I S z 30. schůze petičního výboru, která se konala dne 5. května 2016 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1,

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období ZÁPIS ze 17. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 12. října 2011 /středa/ od 09.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor Z á p i s z 36. schůze výboru, která se konala dne 10. listopadu 2004 v Praze listopad 2004 2 Z á p i s z 36. schůze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR 11.4.2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Ing. Eva Klímová vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. května 2012 Přítomni: posl. W. Bartoš, J. Besser, P. Gazdík, O. Chaloupka, V.

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 PS150031193 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 v budově Poslanecké

Více

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Setkání s novináři, 20. července 2015 Ministerstvo financí České republiky Obsah Principy zákona o řízení a kontrole veřejných financí Nástroje řízení a kontroly

Více

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 141 USNESENÍ organizačního výboru z 28. schůze 11. února 2015 k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015 Organizační

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Liberecký kraj jako orgán veřejné správy předkládá v souladu s ustanovením 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

Z á p i s. hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Jiří Drahoš, Ing. Vít Petira, Alena Linková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

Z á p i s. hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Jiří Drahoš, Ing. Vít Petira, Alena Linková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. Z á p i s ze, konaného dne od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát, Ing. Josef

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad v systému kontroly ve veřejné správě Institucionální zajištění kontroly Parlament ČR systém finanční kontroly systém

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZAPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období ZAPIS z 6. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 24. a 25. listopadu 2010 /středa,čtvrtek/ v budově Poslanecké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc.

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc. Z á p i s z 1. (ustavující) schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 13. září 2006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Záznam z 3. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 4. ledna 2012

Záznam z 3. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 4. ledna 2012 Záznam z 3. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 4. ledna 2012 Přítomni: Mgr. Karolína Peake, předsedkyně Vládního výboru JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti Ing. Kamil

Více

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 ZÁPIS z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 Přítomni za vládu České republiky: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda vlády a ministr financí ČR

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 5/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 5/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 5/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,

Více

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH Nastavení systému řídící kontroly ve smyslu ustanovení části čtvrté hlavy II zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném

Více

Zápis z 2. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne

Zápis z 2. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne Zápis z 2. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 3. 3. 2011 Přítomni: - členové komise: Jiřina Dworoková, Mgr. Jana Franková, RNDr. Helena Hanzelková, Ing. Jan Meca (předem se omluvil kvůli pozdnímu

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 A. Návrh usnesení vlády České republiky o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2005

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. kontrolní výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. kontrolní výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2009 5. volební období kontrolní výbor Z Á P I S z 38. schůze kontrolního výboru, která se konala dne 21. ledna 2009 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

Z á p i s. a další hosté dle prezenčních listin. Schůzi výboru v 10:00 hodin zahájil a řídil předseda výboru posl. Marek Benda.

Z á p i s. a další hosté dle prezenčních listin. Schůzi výboru v 10:00 hodin zahájil a řídil předseda výboru posl. Marek Benda. Z á p i s z 28. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 16. a 17. ledna 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁPIS. z 13. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 29.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁPIS. z 13. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 29. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁPIS z 13. schůze kontrolního výboru, která se konala ve čtvrtek 29. ledna 2015 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 3, 118 26 Praha

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A III. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A III. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 1 9 9 8 III. volební období hospodářský výbor Z Á P I S ze 12. schůze výboru, která se konala dne 16. prosince 1998 Z á

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Setkání IA resortu Ministerstva vnitra ČR. Červená nad Vltavou 24. května 2012

Setkání IA resortu Ministerstva vnitra ČR. Červená nad Vltavou 24. května 2012 Setkání IA resortu Ministerstva vnitra ČR Červená nad Vltavou 24. května 2012 Problémy vnitřního řídícího a kontrolního systému Manažerská odpovědnost Nezávislost IA Komise a výbory pro audit Manažerská

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ZÁVĚRY z 1.jednání konaného dne 6. února 2017 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 1.jednání konaného dne 6. února 2017 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno VUVLXOOI300M Č. j.: VUVeL 410/2017 Počet stran: 5 Počet příloh: ZÁVĚRY z 1.jednání konaného dne 6. února 2017 ve

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava druhá Ústavy (čl. 15 53) lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní

Více

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 23. 2. 2016 Počet přítomných senátorů: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,, doc. Ing. Martin Macháček,

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve čtvrtek 7. dubna 2016 v 10:00 h V Praze 30. března 2016 Čj. 2224/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Aktuální stav: Meziresortní připomínkové řízení Ministerstvo financí České republiky Obsah Principy zákona o řízení a kontrole veřejných financí Nástroje řízení

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Z Á P I S ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 26.04.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni: viz prezenční listina Schůzi Výboru

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období Z Á P I S z 10. schůze podvýboru pro evropské fondy konané ve středu 26. září 2012 od 8.00 hod. 2 Přítomni: Omluveni: prezenční listina

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více