Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. Kontrolní výbor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2012 6. volební období. Kontrolní výbor"

Transkript

1 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období Kontrolní výbor Z Á P I S z 21. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 23. února 2012 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 56

2 Z Á P I S z 21. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 23. února 2012 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 56 Čtvrtek 21. února 2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina posl. Mgr. V. Bohdalová, posl L. Kohoutová, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl. Mgr. J. Škárka, posl. Ing. V. Votava dle prezenční listiny Tuto schůzi řídil předseda výboru posl. JUDr. V. Filip. Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v úvodu přivítal přítomné poslance a hosty. Vzhledem k tomu, že dne 20. února 2012 zanikl mandát prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. F. Dohnala, navrhl předseda výboru oproti pozvánce rozšířit program o bod Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ a navrhl následující program 21. schůze Kontrolního výboru: 1.a Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ 1. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky 4. Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/12 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel 8. Sdělení předsedy, různé 9. Návrh termínu a programu 22. schůze výboru. Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění některého z bodů navrženého programu. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým pořadem ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl

3 JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 1.a Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. M. Kala uvedl, že dne 20. února 2012 zanikl výkon funkce prezidentovi NKÚ Ing. F. Dohnalovi. Dále konstatoval, že v souladu s platnou právní úpravou zastupuje prezidenta NKÚ v plném rozsahu až do zvolení nového prezidenta NKÚ (resp. do jmenování nového prezidenta NKÚ prezidentem České republiky). A je připraven za své kroky nést plnou odpovědnost. Dále uvedl, že považuje za vhodné učinit několik personálních změn, aby si nový prezident NKÚ mohl přivést svůj tým. Dva návrhy na personální změny se týkají Kanceláře prezidenta, tři návrhy na personální změny se týkají Správní sekce. Zdůraznil, že v žádném případě se personální ani organizační změny nedotknou Kontrolní sekce. Konstatoval, že poděkoval všem zaměstnancům NKÚ, zejména ředitelům a pracovníkům kontrolních sekcí za jejich práci a zdůraznil, že právě pracovníci kontrolní sekce se mohou velkou měrou podílet na obnovení důvěry v NKÚ. Uvedl, že doufá, že se společnými silami členů a všech zaměstnanců NKÚ podaří obnovit důvěru široké veřejnosti v NKÚ. Požádal členy výboru o dobrou komunikaci s celým úřadem. Uvedl, že po dohodě s ředitelkou Odboru interního auditu posílí tento odbor a pověří ho provedením vnitřní kontroly hospodaření NKÚ. Do tohoto odboru budou převedeni dva kontroloři, aby audit o hospodaření NKÚ byl proveden v krátké době. V závěru svého vystoupení konstatoval, že je připraven diskutovat případné podněty z řad členů výboru i Poslanecké sněmovny. Předseda výboru JUDr. V. Filip poděkoval viceprezidentovi NKÚ za jeho vystoupení a přivítal, že se činnost NKÚ nezastavila. Po poradě vedení výboru a kontrolní skupiny budou činěny další kroky ke kontrole hospodaření NKÚ. 1. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský. Uvedl, že tento návrh zákona je obecným procesněprávním předpisem pro oblast veřejné kontroly. Jeho hlavním cílem je v co nejširší míře překonat roztříštěnost a nejednotnost jednotlivých úprav kontrolních postupů a sjednotit tak procesně právní prostředí v oblasti kontroly. Mezi přínosy zákona patří zavedení některých institutů zákonem dosud neupravených nebo upravených pouze rámcově. Příkladem je jednoznačné stanovení okamžiku zahájení a ukončení kontroly, odlišení úkonů předcházející kontrole od samotné kontroly, možnost spolupráce kontrolních orgánů, sdílení informací mezi kontrolními orgány a možnost převzetí kontroly nadřízeným správním orgánem. Oproti stávajícímu zákonu o státní kontrole upravuje tento návrh vedle takzvané vnější kontroly vůči nepodřízeným subjektům i kontrolu vnitřní, tedy kontrolu v rámci vztahů mezi nadřízenými a podřízenými subjekty typicky v rámci výkonu státní správy. Vzhledem k rozsáhlosti speciálních úprav kontrolní činnosti v jiných zákonech byla na místo souhrnného doprovodného zákona zvolena - 3 -

4 varianta samostatných novelizací zákonů v souvislosti s kontrolním řádem (Ministerstvo vnitra před třemi roky zvolilo variantu předložení kontrolního řádu společně se změnovým zákonem. Tato varianta byla neúspěšná a nedostala se do Poslanecké sněmovny.). Ministerstvo vnitra zpracuje a předloží do 30. června 2012 v součinnosti s ostatními ústředními orgány státní správy, ČNB a NKÚ harmonogram předložení příslušných novelizací zákonů. V některých případech půjde pouze o drobnou dílčí úpravu. Avšak v některých případech bude nezbytné provést širší a rozsáhlejší novelizaci. Z hlediska legislativní čistoty předloženého návrhu byly v rámci vypořádání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení vytipovány kategorie subjektům, kterým by se mohla udělit výjimka ze subsidiárního právního předpisu. Jedná se o instituce, které jsou druhově upraveny Ústavou ČR (ČNB a NKÚ) a instituce, které mají zvláštní funkci kontroly v oblasti zpravodajských služeb. Legislativní rada vlády hájila legislativní čistotu návrhu a některé zapracované připomínky z návrhu vyřadila. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. Mgr. R. Sklenák. Uvedl, že zástupce MV popsal základní myšlenku a cíle návrhu zákona velice přesně. Jedná se o návrh nového zákona, který má nahradit zákon o státní kontrole z roku Jeho základním účelem je poskytnutí obecného procesněprávního rámce, který bude aplikován na převážnou většinu kontrol prováděných v oblasti veřejné správy s připuštěním pouze odůvodněných výjimek. Hmotněprávní ustanovení, to jest především konkrétní vymezení kontrolních orgánů, popřípadě kontrolujících a kontrolovaných osob a předmětu kontroly, zůstanou zachována ve speciálních takzvaných odvětvových zákonech. Dotázal se, jakým způsobem budou výjimky řešeny. Uvedl, že za nepřijatelné považuje to, aby se tento zákon v předloženém znění vztahoval i na NKÚ. Konstatoval, že jako problematické se mu jeví znění 25 o spolupráci kontrolních orgánů, zejména formulování povinnosti spolupráce kontrolních orgánů a koordinace jejich kontrol tak, aby co nejvíce šetřila práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby. Vyslovil obavu, zda by takto navržené znění 25 nevyvolávalo v praxi výkladové spory, které by byly na úkor samotné kontroly. Uvedl, že tímto návrhem zákona se také již zabýval Podvýbor KV pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě. V závěru svého vystoupení zpravodaj výboru posl. Mgr. R. Sklenák předložil písemný pozměňovací návrh, který byl rozdán všem členům výboru /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Doporučil vytvořit prostor pro předložení písemných pozměňovacích návrhů a přerušit projednávání po obecné rozpravě.), posl. Mgr. R. Sklenák (Dotázal se, jakým způsobem bude řešeno, aby se tento zákon nevztahoval na NKÚ.), náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský (Konstatoval, že jako právní purista preferuje legislativní čistotu, ale dokáže si představit, že se u výjimek podpoří koncepční pozměňovací návrhy a to u subjektů definovaných Ústavou ČR /ČNB a NKÚ/ a u subjektů se zvláštním postavením ve vztahu k bezpečnosti státu. Zdůraznil, že nejde, aby si o výjimky žádal každý.), posl. Mgr. R. Sklenák (Konstatoval, že by tedy dílčí novely měly být předloženy současně s návrhem kontrolního řádu.), posl. JUDr. V. Filip (Uved, že zatím není přesvědčen, že by měla být čistě blanketová forma zákona.), náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský (Konstatoval, že před třemi roky ministerstvo šlo cestou předložení návrhu zákona o kontrolním řádu současně s návrhem změnového zákona, ale Legislativní rada vlády tuto variantu nepodpořila. Proto je dnes předložena subsidiární právní úprava a do 30. června 2012 bude předložen harmonogram příslušných novelizací zákonů. Účinnost kontrolního řádu bude od stejného data jako účinnost dílčích novelizací předmětných zákonů. Dále uvedl, že některé resorty si nechtějí otevírat své speciální zákony, proto se snažily dostat jako výjimka do obecného právního předpisu.), posl. Ing. F. Laudát (Konstatoval, že nevidí důvod, proč by se resorty měly bát otevření jejich speciálních zákonů.), posl. JUDr. V. Filip (Zdůraznil, - 4 -

5 že se bude muset dbát na soulad účinnosti všech předmětných novel s účinnosti kontrolního řádu.), posl. Mgr. R. Sklenák (Uvedl, že nesdílí optimismus, že by všechny dílčí novely byly schváleny se stejnou účinnosti.), viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. M. Kala (Konstatoval, že by se ve vztahu k nezávislosti NKÚ měla do zákona o kontrolním řádu dostat minimálně definice instituce zvláštního zřetele. Zdůraznil, že výjimek by mělo být co nejméně.). Zpravodaj posl. Mgr. R. Sklenák navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku náměstka ministra vnitra Mgr. Ondřeje Veselského, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Romana Sklenáka a po rozpravě I. p ř e r u š u j e projednávání sněmovního tisku 575; II. s t a n o v í harmonogram projednávání tohoto sněmovního tisku podle návrhu zpravodaje: - písemné pozměňovací návrhy předat na Kontrolní výbor do 25. března 2012, - materiál se zpracovanými pozměňovacími návrhy předá Ministerstvo vnitra zpět na Kontrolní výbor do 2. dubna 2012; III. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra vnitra. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 113 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. Uvedl, že předložená novela byla zpracována v souladu s bodem 1.11 Strategie vlády v boji proti korupci a snahou navrhovatele bylo odstranit nejzávažnější problémy stávajícího zákona (odlišný systém kontroly finančních prostředků u fondů EU a národních fondů, neexistence rozdělení odpovědnosti správců veřejných rozpočtů za systém řízení a kontroly a dále také nadměrné duplicity kontrol při výkonu kontrol příjemců veřejných podpor.). Základním rysem novely je vytvoření dvoustupňového systému finanční kontroly ve veřejné správě (1. veřejnosprávní kontrola kontrola, která je vykonávaná jako součást finančního řízení v pravomoci a odpovědnosti řídících a výkonných struktur; 2. audit ve veřejné správě je v pravomoci a odpovědnosti funkčně a organizačně oddělených struktur). Schválením novely dojde k požadovanému posílení manažerské odpovědnosti vedoucích pracovníků za řádné nakládání s veřejnými prostředky. Dojde k částečnému odstranění duplicit při výkonu kontrol. Na MF je připravován informační systém, který bude sloužit ke koordinaci jednotlivých kontrolních akcí. Účinnost novely je navržena od 1. července 2012 a předpokládá se šesti měsíční legisvakance pro zavedení tohoto systému. Centrální harmonizační jednotka MF vypracuje metodické pokyny a bude poskytovat - 5 -

6 metodickou a konzultační činnost. Navrhovaná novela nemá žádný dopad na státní rozpočet a předpokládá se, že organizace budou řešit změny vnitřní reorganizací. Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková. Uvedla, že na plénu PS ještě neproběhlo první čtení této novely. Předpokládá se, že první čtení této novely proběhne na březnové schůzi PS. Konstatovala, že dle jejího názoru dnes nemáme v ČR příliš funkční systém kontroly. Vyslovila pochybnost nad tím, zda takto navržená novela bude mít deklarovaný protikorupční efekt. Uvedla, že původní verze novely zákona o finanční kontrole byla údajně lepší. Vyslovila pochybnost, zda má tato novela opravdu protikorupční efekt. Kontrola ex post není k ničemu, když v zákoně chybí sankce. Pokud chce MF skutečně nápravu, tak by mělo připravit jiný návrh novely. Zdůraznila, že pokud nenajdeme nástroj, který by zabránil plýtvání finančních prostředků, tak je budeme ztrácet v řádu miliard, jako například v případě výstavby Justičního areálu Na Míčánkách a Justičního areálu v Brně. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Konstatoval, že výbor může přijmout usnesení s doporučením na vrácení předkladateli k přepracování anebo přerušit projednávání v obecné rozpravě.), posl. Mgr. Z. Horníková (Doporučila variantu přerušení projednávání v obecné rozpravě.), posl. MUDr. J. Štětina (Vyslovil souhlas s vystoupením zpravodajky. Konstatoval, že nejlepší by bylo, kdyby MF předložilo úplně nový zákon. Požádal přítomné zástupce Českého institutu interních auditorů o jejich stanovisko.), posl. Ing. F. Laudát (Přiklonil se k variantě přerušení projednávání v obecné rozpravě. Uvedl, že vláda by měla říci, jakého cílového stavu chce dosáhnout. Dle jeho názoru by bylo vhodné centralizovat kontrolu a audity všech resortů i vzhledem k tomu, co se v ČR děje s finančními prostředky z fondů EU. Zdůraznil, že je důležité, aby byla kontrola systémová a účinná a k tomu je potřeba zásadní změna.), posl. Mgr. R. Sklenák (Zdůraznil, že v novele chybí sankce a bez sankcí je novela k ničemu.), náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. (Konstatoval, že MF se dlouhodobě snaží sankce do zákona o finanční kontrole dostat, ale naráží na odpor krajů, obcí atd. Uvedl, že hlavní vinu za nehospodárné nakládání s finančními prostředky nenese MF, ale poskytovatelé dotací. MF přivítá, když se sankce do novely dostanou formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Zdůraznil, že prvořadým zájmem poskytovatelů by mělo být, aby se finanční prostředky vynakládaly hospodárně. Předložená novela neřeší problém komplexně. Nyní se na MF připravuje projekt, který by měl tuto problematiku řešit komplexně, a dílčí novela byla předložena do PS, aby byla připravená půda pro komplexní novelu. Domnívá se, že čekat na zcela nový zákon by byla ztráta času. Je potřeba sjednotit pravidla pro národní a evropské dotace a najít systém, aby čistě národní dotace podléhaly dvoustupňové kontrole obdobně jako evropské dotace. Na MF se jedná o nutnosti zcentralizování auditů dotací z evropských fondů varianta MF nebo vládní auditní agentura nebo FÚ. Nejrychlejší variantou se jeví varianta MF, ale je nutné udělat podrobnou analýzu a pak zvolit nejvhodnější variantu.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že kontrolní systémy v ČR opravdu nefungují dobře a správně není ani to, že v PS návrh státního rozpočtu, rozpočtová opatření i státní závěrečný účet jako celek projednává a schvaluje stejný výbor - RV. Je potřeba oddělit projednávání a schvalování státního rozpočtu od kontroly čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu projednávání a schvalování SZÚ.), posl. RNDr. V. Koníček (Uvedl, že z reakcí z obcí a krajů má informace, že MF není schopné metodicky poradit v konkrétních případech před zaúčtováním či provedením konkrétní operace. MF až kontrolou ex post konstatuje, zda je operace provedena správně či špatně.), posl. Ing. H. Orgoníková (Konstatovala, že když MF chce, aby byly v zákoně o finanční kontrole sankce, tak je tam mělo napsat. Nevidí důvod, proč to mají dělat poslanci až při projednávání v PS.), - 6 -

7 Předseda výboru JUDr. V. Filip navrhl, aby na výboru vystoupil 1. viceprezident Rady Českého institutu interních auditorů Ing. L. Wagenknecht. S tímto návrhem byl vysloven souhlas ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. Dále vystoupil 1. viceprezident Rady Českého institutu interních auditorů Ing. L. Wagenknecht (Uvedl, že předložená novela je v rozporu s následujícími standardy a modely dobré praxe: Modelem PIFC, který doporučuje Evropská komise a Česká republika se ho zavázala již v roce 2004 implementovat. Standardy INTOSAI, které definují vnitřní řídicí kontrolní systém pro veřejný sektor vydané Mezinárodní organizací nejvyšších auditních institucí SAI. Doporučením světové banky k nefiskálním funkcím daňové správy. Rámcem profesionální praxe interního auditu vydaného mezinárodní asociací The Iinstitute of Internal Auditors, Inc. Dále uvedl, že: Předložená novela nenaplňuje hlavní důvod pro její předložení spočívající v naplňování protikorupční strategie vlády, resp. nejsou posíleny žádné kontrolní mechanismy ve veřejné správě s ohledem na protikorupční jednání. Novela neposiluje manažerskou odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky. Novela neobsahuje posílení funkční nezávislosti interního auditu, které je dlouhodobě kritizováno a ohrožuje smysluplný výkon interního. Novela zavádí novou auditní činnost audit ve veřejné správě, která nesystematicky dubluje činnost interního auditu. Prohloubení zapojení územních finančních orgánů, zavedením auditu ve veřejné správě bez jasné odpovědnosti ještě více diverzifikuje (roztřišťuje) systém finanční kontroly ve veřejné správě. Pro provádění auditu ve veřejné správě novela zavádí uplatňování mezinárodních auditorských standardů, které nejsou ani v důvodové zprávě blíže charakterizovány. Bylo by dobré upřesnit, aby v praxi nedocházelo k výkladovým problémům. Předložená novela umožňuje různé interpretace a velkou aplikační volnost, resp. vykladatel při nastavování souvisejících doprovodných metodik není vázán žádnými mantinely. Používaná terminologie nepromítá, resp. neharmonizuje, aktuálně používanou terminologii v evropském prostředí (např. příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní). Centralizace auditu finančních prostředků EU je jednou z možných variant, nicméně vhodnější než pod MF by bylo přímo pod vládou ČR. V rámci obecné rozpravy dále vystoupili: náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. (Konstatoval, že v původním návrhu MF sankce byly, ale na úrovni Legislativní rady vlády byly vyřazeny. MF novou normu předloží pro provedení již zmíněné podrobné analýzy. Nedomnívá, že je předložená novela v rozporu s modelem PIFC. Na MF je současně připravovaná novela daňového řádu a rozpočtových pravidel. Duplicitu kontrol není možné odstranit pouze novelou zákona o finanční kontrole. Dále uvedl, že o nezávislosti interního auditu se můžeme široce bavit, ale odpovědnost má vždy vedoucí organizační jednotky. Dle - 7 -

8 jeho názoru má interní audit hejtmanům a starostům poskytovat doporučení a návrhy opatření.), posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že je nutné, aby Česká republika měla funkční kontrolní systém. Doporučil uspořádat seminář na toto téma.), posl. Mgr. Z. Horníková (Požádala zástupce MF o zaslání původní verze novely zákona o finanční kontrole, která obsahovala i sankce.). V podrobné rozpravě zpravodajka posl. Mgr. Z. Horníková navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku náměstka ministra financí Ing. Miroslava Mateje, Ph.D., zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě I. p ř e r u š u j e projednávání sněmovního tisku 595; II. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby uspořádal seminář ke sněmovnímu tisku 595; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 114 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil člen NKÚ MVDr. R. Němeček. Uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (dále také AČR ). Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2009, v případě věcných souvislostí též období předcházející a následné. Kontrola byla prováděna v době od května 2010 do února Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany. MO podalo proti kontrolnímu protokolu námitky, které byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podalo MO, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ. Kontrola byla zaměřena především na soulad realizovaných nákupů vojenské techniky s koncepcemi AČR, na realizaci nákupů, splnění technických parametrů a využívání nakoupené techniky. Kontrolovány byly části programů a podprogramů, z nichž byly financovány akce spojené s pořízením středních dopravních letounů A-319CJ, taktických transportních letounů CASA C-295M, vrtulníků Mi-171Š a Mi-35 a s jejich modernizací, lehkých obrněných vozidel IVECO, dělostřeleckých střeleckých a vyhledávacích radiolokátorů a trenažérů ARTHUR a středních terénních automobilů. Celkové výdaje státního rozpočtu na pořízení uvedené techniky dosáhly cca 18,2 mld. Kč. Kontrolou byla zjištěna absence analýzy výchozího stavu a určení cílového stavu výzbroje AČR, z nichž by vyplývalo, jakou techniku AČR skutečně potřebuje ke splnění svých úkolů ve vazbě na vojenské ambice ČR. Dále bylo zjištěno nedostatečné zdůvodnění potřeb pořizování nové techniky a absence finančního a časového rámce, z něhož by vyplynulo, kdy a v jakém finančním objemu má být technika pořízena. Člen NKÚ MVDr. R. Němeček v závěru svého vystoupení zdůraznil, že smlouvy by měly být uzavírány ve prospěch státu, měly by být vymahatelné a také by měly obsahovat sankce za porušení jejich plnění

9 Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koníček. Upozornil na stanovisko MO předložené do vlády, ve kterém je uvedeno, že: Kontrolní závěr NKÚ neobsahují skutečnosti o porušení rozpočtové kázně ani o jiném porušení právních norem.. Ale z kontrolního závěru čiší snaha MO o obcházení zákonů. Například nákup vozidel IVECO společně se Slovenskou republikou v poměru cca 120 vozidel ČR a 10 vozidel SR působí jako účelový záměr obejít zákon o veřejných zakázkách. Uvedl, že se domnívá, že MO cíleně obchází zákon o veřejných zakázkách. Za Ministerstvo obrany vystoupil náměstek ministra obrany JUDr. R. Blažek. Uvedl, nedokáže podrobně komentovat kroky předchozího vedení v letech 2005 až 2009, ale ubezpečil poslance, že se nedostatky nebudou již opakovat, protože současné vedení MO učinilo řadu opatření a nápravných kroků. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Konstatoval, že v minulém volebním období byly paní ministryní předkládány do PS velice často žádosti o rozpočtová opatření v resortu AČR.), posl. Ing. F. Laudát (Uvedl, že se domnívá, že vojáci si často vymýšlí parametry, které techniku předražují. Zdůraznil, že zároveň je nutné si i uvědomit, že lidský život je hodnota nejvyšší.), posl. RNDr. V. Koníček (Zdůraznil, že nechápe, jak tedy MO plánuje nákupy techniky, když stále mění parametry a požadavky.), posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že by se mělo zabránit nákupům vojenské techniky, která není v souladu s koncepcí vyzbrojování armády. Dotázal se na problematiku vojenských opravárenských závodů.), náměstek ministra obrany JUDr. R. Blažek (Konstatoval, že se nedostatky nebudou opakovat. Opravárenské kapacity budou zachovány.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že nákupy v řádech miliard se musí plánovat.), posl. RNDr. V. Koníček (Konstatoval, že věří, že současné vedení MO udělá vše, aby se chyby z předchozích let neopakovaly.). V podrobné rozpravě zpravodaj posl. RNDr. V. Koníček navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu člena Nejvyššího kontrolního úřadu MVDr. Rudolfa Němečka, stanovisku viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Miloslava Kaly, stanovisku náměstka ministra obrany JUDr. Rudolfa Blažka, zpravodajské zprávě poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (dále jen Kontrolní závěr č. 10/10 ), b)stanovisko Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru č. 10/10, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 610/11; II. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra obrany a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 115 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/

10 4. Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v úvodu projednávání tohoto bodu informoval členy výboru o tom, že se ministr financí z jednání písemně omluvil a pověřil zastupováním náměstka Mgr. Z. Zajíčka. S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček. Uvedl, že v souladu s usnesením č. 54 z 9. schůze Kontrolního výboru byla členům výboru písemně předložena Informace ministra financí o projektu Státní pokladny k Dále uvedl, že po dohodě s dodavatelem dochází k posunu dílčích termínů, ale ostrý start čtyř modulů (tj ) se nezmění. V rámci realizace projektu Státní pokladna bylo nezbytné připravit novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V současné době probíhá na Ministerstvu financí vypořádání připomínek. Zdůraznil, že věří, že bude nalezeno oboustranně vyhovující řešení. Zdůraznil, že u České národní banky bude zřízen jeden účet, ale tím subjekty (kraje, vysoké školy, obce) nebudou nějak omezeny v nakládání s finančními prostředky. Po vypořádání všech připomínek bude tato novela předložena vládě a poté Poslanecké sněmovně. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koníček. Uvedl, že předložená písemná informace je velice stručná. Není v ní zmínka o dodatku č. 9 (KV byl informován naposledy o dodatku č. 7 a č. 8). Konstatoval, že příprava rozpočtu na rok 2012 měla být již v systému Státní pokladny, ale nebyla. Došlo k posunutí termínu až na přípravu státního rozpočtu pro rok Uvedl, že doufá, že nedojde opakovaně k posunutí termínu. Dále se dotázal, kolik finančních prostředků již bylo celkem na systém Státní pokladny vyčerpáno. Dotázal se na harmonogram vydávání účetních standardů, o kterém není v písemné informaci ani zmínka. Dále se zajímal o nákup licencí a platby za ně. Vyslovil obavu o to, aby měli správci jednotlivých informačních systému dostatečný čas upravit stávající informační systémy. V obecné rozpravě vystoupili: náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Konstatoval, že dnes jsou připraveni předat dodatky č Uvedl, že od by měl být v provozu systém pro přípravu státního rozpočtu na rok Zdůraznil, že rozhraní bude definováno, bude existovat podpora pro jeho zavedení a nikdo nebude nutit účetní jednotky k pořízení nových účetních softwarů na platformě SAP.), ředitel odboru Rozvoj ICT MF Mgr. R. Bulíř (Účetní jednotky mají možnost testování rozhraní na nečisto. V dodatku č. 2 byla platba za licence rozdělena na části.), náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Zmínil možnost budoucího propojení státní pokladny a základních registrů.), posl. JUDr. V. Filip (Zdůraznil, že nelze zvyšovat náklady na IISSP. Požádal zástupce MF, aby ve zprávě vedle nového posunutého termínu byl uveden také původní termín.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že by na tomto jednání přivítala účast přímo ministra financí. Zajímala se o systém řídící kontroly), posl. RNDr. V. Koníček (Opakovaně se dotázal na účetní standardy a na finanční prostředky, které již byly za IISSP zaplaceny.), ředitel odboru Rozvoj ICT MF Mgr. R. Bulíř (Uvedl, že téměř 90% investic jsou z loňských let. Kroky jsou nezastavitelné, neměnné a budou mít výsledky.) a náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Nabídl členům výboru uspořádat seminář a předvést 4 moduly IISSP.)

11 V podrobné rozpravě zpravodaj posl. RNDr. V. Koníček navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu náměstka ministra financí Mgr. Zdeňka Zajíčka, zpravodajské zprávě poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í informaci náměstka ministra financí Mgr. Zdeňka Zajíčka o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna a písemnou zprávu Informace ministra financí o realizaci projektu státní pokladny k 31. lednu 2012 (č.j.: KV/3.2.12/1600/18); II. ž á d á ministra financí, podle 39 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, o osobní účast na schůzi Kontrolního výboru při projednávání bodu Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna ; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 116 ( 7 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/12 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková. Uvedla, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Z. Brandt. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na zlepšování stavu přírody a krajiny, včetně systému hodnocení očekávaných a dosahovaných výsledků programů. Kontrolovaným obdobím byly roky 2006 až 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna od května 2010 do ledna Kontrolovanými osobami byly např. Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly tři kontrolované osoby: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Státní fond životního prostředí České republiky a město Heřmanův Městec, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutím o námitkách podáno nebylo. Zpravodajka dále uvedla, že dle jejího názoru jsou přijatá nápravná opatření dostatečná a ministerstvo má do informovat vládu o realizaci těchto nápravných opatření. Spíše je zarážející, že se zjištěné nedostatky v různých kontrolních závěrech stále opakují. V obecné rozpravě nikdo z přítomných nevystoupil. V podrobné rozpravě zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě

12 I. b e r e n a v ě d o m í a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/12 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny (dále jen Kontrolní závěr č. 10/12 ), b) Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru č. 10/12, obsažené v části III materiálu vlády č.j. 480/11; II. ž á d á ministra životního, aby do předložil Kontrolnímu výboru zprávu o realizaci přijatých nápravných opatření; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra životního prostředí a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 117 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková. Uvedla, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. A. Macháček. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj, nabývání majetku a plnění základních povinností při hospodaření s majetkem státu. Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 a 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna od října 2010 do dubna Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podalo MMR, byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podáno. V obecné rozpravě nikdo z přítomných nevystoupil. V podrobné rozpravě zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í a)kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen Kontrolní závěr č. 10/22 ), b)stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru č. 10/22, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 943/11; II. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra pro místní rozvoj a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 118 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip,

13 posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodaj výboru posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D. Uvedl, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jiří Adámek. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel v letech 2003 až 2010 ze dvou programů v celkové výši téměř 1,5 miliardy Kč a z úvěrů se státní zárukou v celkové výši 165 milionů Euro (orientačně 4,1 miliardy Kč při kurzu 25 Kč/Euro). Dále byly prověřovány peněžní prostředky ve výši přes 11,8 miliardy Kč, které ČD získaly v roce 2008 prodejem části majetku státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Kontrola byla prováděna od listopadu 2010 do dubna Kontrolované osoby byly Ministerstvo dopravy, České dráhy, akciová společnost. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly MD a ČD, byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání, které podaly ČD, bylo vypořádáno usnesením senátu NKÚ. Z kontrolní akce mimo jiné vyplynulo, že Ministerstvo dopravy stanovilo neopodstatněně komplikovaný a netransparentní systém cílů, indikátorů a parametrů programů. Jejich naplnění nemohlo být účinně a prokazatelně dosaženo, především s ohledem na předpokládané finanční zdroje programů. MD neprokázalo, že prostřednictvím programů zabezpečilo cílenou a efektivní alokaci prostředků státního rozpočtu. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že pokud výbor bude brát kontrolní závěry NKÚ pouze na vědomí, tak to nebude řešit problém předcházení chyb.), posl. RNDr. V. Koníček (Konstatoval, že je pro poskytovatele dotací velice výhodné mít v programech neurčité a neměřitelné ukazatele, které se následně dají velice složitě kontrolovat a vyhodnocovat. Zdůraznil, že by Ministerstvo financí nemělo programy s takovými parametry vůbec schválit. Je to tedy problém i Ministerstva financí.) a posl. Mgr. Z. Horníková (Uvedla, že dle materiálů pochybilo Ministerstvo financí, protože schválilo programy, které nemají konkrétní cíle a indikátory.). V podrobné rozpravě zpravodaj výboru posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D. navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po zpravodajské zprávě poslance posl. prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D. a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel (dále jen Kontrolní závěr č. 10/24 ), b) Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru č. 10/24, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 665/11; II. ž á d á ministra dopravy, aby: a) stanovil indikátory a parametry pro vyhodnocení programu na pořízení a obnovu kolejových vozidel,

14 III. b) vyhodnocoval efektivnost vynaložení finančních prostředků na pořízení a obnovu kolejových vozidel; z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra dopravy a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 119 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/. 8. Sdělení předsedy, různé Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v rámci tohoto bodu informoval členy výboru o tom, že: obdržel dopis od ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci upravené metodiky cenových kontrol; členům výboru byla rozdána aktuální tabulka kontrolních závěrů NKÚ. A požádal členy výboru, aby se přihlásili jako zpravodajové jednotlivých kontrolních závěrů. V rámci tohoto bodu posl. Ing. H. Orgoníková navrhla, aby se Kontrolní výbor zabýval na svém jednání veřejnou zakázkou MPSV na informační systém pro Úřad práce. S tímto návrhem byl vysloven souhlas ( 4 ; 2 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. Dále vystoupil posl. RNDr. V. Koníček a uvedl, že dosud neobdržel odpověď od ministra životního prostředí ve věci Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., a navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na návrh poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. k o n s t a t u j e, ž e ministr životního prostředí na žádost předsedy Kontrolního výboru (č.j.: KV/ /16F) nepředložil do 15. února 2012 požadovanou podrobnou písemnou informaci o aktuální situaci ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., včetně koncepce jeho dalšího fungování; II. ž á d á ministra životního prostředí, aby Kontrolnímu výboru do 1. března 2012 předložil materiál uvedený v bodu I. tohoto usnesení; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra životního prostředí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 120 ( 4 ; 2 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/

15 9. Návrh termínu a pořadu 22. schůze Kontrolního výboru Po úvodním vystoupení předsedy výboru posl. JUDr. V. Filipa a po rozpravě Kontrolní výbor zmocnil předsedu výboru, aby stanovil pořad a termín 22. schůze výboru na základě dohody s místopředsedy výboru, viz přijaté usnesení č. 121 ( 6 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/. Předseda výboru JUDr. V. Filip poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil dvacátou první schůzi Kontrolního výboru. Schůze výboru byla ukončena ve hodin. Zapsala: Ing. M. Hálková tajemnice výboru Mgr. Zdeňka Horníková v.r. místopředsedkyně ověřovatelka Kontrolního výboru JUDr. Vojtěch Filip v.r. předseda Kontrolního výboru

Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel

Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel Věstník NKÚ, kontrolní závěry 231 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012 2. Setkání IA ze zdravotnictví B R N O 17. května 2012 Problémy vnitřního řídícího a kontrolního systému Manažerská odpovědnost Nezávislost IA Komise a výbory pro audit Manažerská odpovědnost Časté politické

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Program Obecně o kontrole Plánování kontrol Kontroly vykonávané MF Rizikové

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

03/33 Finanční prostředky vynakládané Ministerstvem dopravy na zpracování dopravních studií

03/33 Finanční prostředky vynakládané Ministerstvem dopravy na zpracování dopravních studií Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 311 03/33 Finanční prostředky vynakládané Ministerstvem dopravy na zpracování dopravních studií Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování. Ilona Hýžová

Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování. Ilona Hýžová Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování Ilona Hýžová Základní přístupy kontrolní činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek: I. Jsou programy státního rozpočtu,

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

ZÁKON O DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM

ZÁKON O DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM Ministerstvo financí České republiky Odbor Legislativa finančního trhu ZÁKON O DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM Vyhodnocení veřejné konzultace věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem 30. července

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

o rozpočtové kázni České republiky

o rozpočtové kázni České republiky ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne. o rozpočtové kázni České republiky PREAMBULE Parlament České republiky, vědom si své odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím občanů České republiky, je přesvědčen, že jednou

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Informace z kontrolní akce 07/25 Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících

Informace z kontrolní akce 07/25 Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících Informace z kontrolní akce 07/25 Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Zápis z jednání školské rady ze dne 29. ledna 2013

Zápis z jednání školské rady ze dne 29. ledna 2013 Zápis z jednání školské rady ze dne 29. ledna 2013 přítomni: Petra Boháčková Ivana Heřmánková Dagmar Holubová Jaroslav Jelínek (pouze body 1 a 2) Milena Macháčková Pavel Řepa Jiří Slavík Klára Šedivá omluvena:

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA Instituce Ministerstvo financí Hlasující členové: Jméno a příjmení Eva ANDEROVÁ pověřena zastupováním

Více

13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru

13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru Věstník NKÚ, kontrolní závěry 243 13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412

Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 412 04/11 Finanční prostředky kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložené a vybírané v rámci ochrany zaměstnanců

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček. Část: J.

Více

Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací

Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 13/25. Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru

Kontrolní závěr z kontrolní akce 13/25. Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru - -- --- ------- III. Kontrolní závěr z kontrolní akce 13/25 Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro MINISTERSTVO VNITRA ČR sekce veřejné správy odbor územní veřejné správy Č. j. MV-69775-4/UVS-2008 V Praze dne 3. října 2008 Počet listů: 7 Z Á P I S z porady meziresortní koordinační skupiny pro boj s

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 45. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 45. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. března 2015 (v zasedací místnosti č. 56 KLUB, v přízemí budovy Ministerstva práce a sociálních

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č.

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

Informace z oblasti činnosti Finanční správy

Informace z oblasti činnosti Finanční správy Informace z oblasti činnosti Finanční správy Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje Ing. Tatjana Richterová, ředitelka FÚ pro Ústecký kraj 27.02.2014 Obsah vystoupení 1. Organizační struktura

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

05/23 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí

05/23 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 202 05/23 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Zápis z 3. jednání Poradního sboru. konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis z 3. jednání Poradního sboru. konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis z 3. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni Mgr. Karolína Peake - místopředsedkyně vlády ČR, Ing. Robert Vacek

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více