Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období. Kontrolní výbor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2012 6. volební období. Kontrolní výbor"

Transkript

1 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna volební období Kontrolní výbor Z Á P I S z 21. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 23. února 2012 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 56

2 Z Á P I S z 21. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 23. února 2012 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 56 Čtvrtek 21. února 2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina posl. Mgr. V. Bohdalová, posl L. Kohoutová, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl. Mgr. J. Škárka, posl. Ing. V. Votava dle prezenční listiny Tuto schůzi řídil předseda výboru posl. JUDr. V. Filip. Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v úvodu přivítal přítomné poslance a hosty. Vzhledem k tomu, že dne 20. února 2012 zanikl mandát prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. F. Dohnala, navrhl předseda výboru oproti pozvánce rozšířit program o bod Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ a navrhl následující program 21. schůze Kontrolního výboru: 1.a Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ 1. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky 4. Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna 5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/12 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny 6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel 8. Sdělení předsedy, různé 9. Návrh termínu a programu 22. schůze výboru. Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění některého z bodů navrženého programu. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým pořadem ( 8 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl

3 JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 1.a Informace viceprezidenta NKÚ o aktuální situaci na NKÚ Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. M. Kala uvedl, že dne 20. února 2012 zanikl výkon funkce prezidentovi NKÚ Ing. F. Dohnalovi. Dále konstatoval, že v souladu s platnou právní úpravou zastupuje prezidenta NKÚ v plném rozsahu až do zvolení nového prezidenta NKÚ (resp. do jmenování nového prezidenta NKÚ prezidentem České republiky). A je připraven za své kroky nést plnou odpovědnost. Dále uvedl, že považuje za vhodné učinit několik personálních změn, aby si nový prezident NKÚ mohl přivést svůj tým. Dva návrhy na personální změny se týkají Kanceláře prezidenta, tři návrhy na personální změny se týkají Správní sekce. Zdůraznil, že v žádném případě se personální ani organizační změny nedotknou Kontrolní sekce. Konstatoval, že poděkoval všem zaměstnancům NKÚ, zejména ředitelům a pracovníkům kontrolních sekcí za jejich práci a zdůraznil, že právě pracovníci kontrolní sekce se mohou velkou měrou podílet na obnovení důvěry v NKÚ. Uvedl, že doufá, že se společnými silami členů a všech zaměstnanců NKÚ podaří obnovit důvěru široké veřejnosti v NKÚ. Požádal členy výboru o dobrou komunikaci s celým úřadem. Uvedl, že po dohodě s ředitelkou Odboru interního auditu posílí tento odbor a pověří ho provedením vnitřní kontroly hospodaření NKÚ. Do tohoto odboru budou převedeni dva kontroloři, aby audit o hospodaření NKÚ byl proveden v krátké době. V závěru svého vystoupení konstatoval, že je připraven diskutovat případné podněty z řad členů výboru i Poslanecké sněmovny. Předseda výboru JUDr. V. Filip poděkoval viceprezidentovi NKÚ za jeho vystoupení a přivítal, že se činnost NKÚ nezastavila. Po poradě vedení výboru a kontrolní skupiny budou činěny další kroky ke kontrole hospodaření NKÚ. 1. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský. Uvedl, že tento návrh zákona je obecným procesněprávním předpisem pro oblast veřejné kontroly. Jeho hlavním cílem je v co nejširší míře překonat roztříštěnost a nejednotnost jednotlivých úprav kontrolních postupů a sjednotit tak procesně právní prostředí v oblasti kontroly. Mezi přínosy zákona patří zavedení některých institutů zákonem dosud neupravených nebo upravených pouze rámcově. Příkladem je jednoznačné stanovení okamžiku zahájení a ukončení kontroly, odlišení úkonů předcházející kontrole od samotné kontroly, možnost spolupráce kontrolních orgánů, sdílení informací mezi kontrolními orgány a možnost převzetí kontroly nadřízeným správním orgánem. Oproti stávajícímu zákonu o státní kontrole upravuje tento návrh vedle takzvané vnější kontroly vůči nepodřízeným subjektům i kontrolu vnitřní, tedy kontrolu v rámci vztahů mezi nadřízenými a podřízenými subjekty typicky v rámci výkonu státní správy. Vzhledem k rozsáhlosti speciálních úprav kontrolní činnosti v jiných zákonech byla na místo souhrnného doprovodného zákona zvolena - 3 -

4 varianta samostatných novelizací zákonů v souvislosti s kontrolním řádem (Ministerstvo vnitra před třemi roky zvolilo variantu předložení kontrolního řádu společně se změnovým zákonem. Tato varianta byla neúspěšná a nedostala se do Poslanecké sněmovny.). Ministerstvo vnitra zpracuje a předloží do 30. června 2012 v součinnosti s ostatními ústředními orgány státní správy, ČNB a NKÚ harmonogram předložení příslušných novelizací zákonů. V některých případech půjde pouze o drobnou dílčí úpravu. Avšak v některých případech bude nezbytné provést širší a rozsáhlejší novelizaci. Z hlediska legislativní čistoty předloženého návrhu byly v rámci vypořádání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení vytipovány kategorie subjektům, kterým by se mohla udělit výjimka ze subsidiárního právního předpisu. Jedná se o instituce, které jsou druhově upraveny Ústavou ČR (ČNB a NKÚ) a instituce, které mají zvláštní funkci kontroly v oblasti zpravodajských služeb. Legislativní rada vlády hájila legislativní čistotu návrhu a některé zapracované připomínky z návrhu vyřadila. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. Mgr. R. Sklenák. Uvedl, že zástupce MV popsal základní myšlenku a cíle návrhu zákona velice přesně. Jedná se o návrh nového zákona, který má nahradit zákon o státní kontrole z roku Jeho základním účelem je poskytnutí obecného procesněprávního rámce, který bude aplikován na převážnou většinu kontrol prováděných v oblasti veřejné správy s připuštěním pouze odůvodněných výjimek. Hmotněprávní ustanovení, to jest především konkrétní vymezení kontrolních orgánů, popřípadě kontrolujících a kontrolovaných osob a předmětu kontroly, zůstanou zachována ve speciálních takzvaných odvětvových zákonech. Dotázal se, jakým způsobem budou výjimky řešeny. Uvedl, že za nepřijatelné považuje to, aby se tento zákon v předloženém znění vztahoval i na NKÚ. Konstatoval, že jako problematické se mu jeví znění 25 o spolupráci kontrolních orgánů, zejména formulování povinnosti spolupráce kontrolních orgánů a koordinace jejich kontrol tak, aby co nejvíce šetřila práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby. Vyslovil obavu, zda by takto navržené znění 25 nevyvolávalo v praxi výkladové spory, které by byly na úkor samotné kontroly. Uvedl, že tímto návrhem zákona se také již zabýval Podvýbor KV pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě. V závěru svého vystoupení zpravodaj výboru posl. Mgr. R. Sklenák předložil písemný pozměňovací návrh, který byl rozdán všem členům výboru /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Doporučil vytvořit prostor pro předložení písemných pozměňovacích návrhů a přerušit projednávání po obecné rozpravě.), posl. Mgr. R. Sklenák (Dotázal se, jakým způsobem bude řešeno, aby se tento zákon nevztahoval na NKÚ.), náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský (Konstatoval, že jako právní purista preferuje legislativní čistotu, ale dokáže si představit, že se u výjimek podpoří koncepční pozměňovací návrhy a to u subjektů definovaných Ústavou ČR /ČNB a NKÚ/ a u subjektů se zvláštním postavením ve vztahu k bezpečnosti státu. Zdůraznil, že nejde, aby si o výjimky žádal každý.), posl. Mgr. R. Sklenák (Konstatoval, že by tedy dílčí novely měly být předloženy současně s návrhem kontrolního řádu.), posl. JUDr. V. Filip (Uved, že zatím není přesvědčen, že by měla být čistě blanketová forma zákona.), náměstek ministra vnitra Mgr. O. Veselský (Konstatoval, že před třemi roky ministerstvo šlo cestou předložení návrhu zákona o kontrolním řádu současně s návrhem změnového zákona, ale Legislativní rada vlády tuto variantu nepodpořila. Proto je dnes předložena subsidiární právní úprava a do 30. června 2012 bude předložen harmonogram příslušných novelizací zákonů. Účinnost kontrolního řádu bude od stejného data jako účinnost dílčích novelizací předmětných zákonů. Dále uvedl, že některé resorty si nechtějí otevírat své speciální zákony, proto se snažily dostat jako výjimka do obecného právního předpisu.), posl. Ing. F. Laudát (Konstatoval, že nevidí důvod, proč by se resorty měly bát otevření jejich speciálních zákonů.), posl. JUDr. V. Filip (Zdůraznil, - 4 -

5 že se bude muset dbát na soulad účinnosti všech předmětných novel s účinnosti kontrolního řádu.), posl. Mgr. R. Sklenák (Uvedl, že nesdílí optimismus, že by všechny dílčí novely byly schváleny se stejnou účinnosti.), viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. M. Kala (Konstatoval, že by se ve vztahu k nezávislosti NKÚ měla do zákona o kontrolním řádu dostat minimálně definice instituce zvláštního zřetele. Zdůraznil, že výjimek by mělo být co nejméně.). Zpravodaj posl. Mgr. R. Sklenák navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku náměstka ministra vnitra Mgr. Ondřeje Veselského, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Romana Sklenáka a po rozpravě I. p ř e r u š u j e projednávání sněmovního tisku 575; II. s t a n o v í harmonogram projednávání tohoto sněmovního tisku podle návrhu zpravodaje: - písemné pozměňovací návrhy předat na Kontrolní výbor do 25. března 2012, - materiál se zpracovanými pozměňovacími návrhy předá Ministerstvo vnitra zpět na Kontrolní výbor do 2. dubna 2012; III. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra vnitra. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 113 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. Uvedl, že předložená novela byla zpracována v souladu s bodem 1.11 Strategie vlády v boji proti korupci a snahou navrhovatele bylo odstranit nejzávažnější problémy stávajícího zákona (odlišný systém kontroly finančních prostředků u fondů EU a národních fondů, neexistence rozdělení odpovědnosti správců veřejných rozpočtů za systém řízení a kontroly a dále také nadměrné duplicity kontrol při výkonu kontrol příjemců veřejných podpor.). Základním rysem novely je vytvoření dvoustupňového systému finanční kontroly ve veřejné správě (1. veřejnosprávní kontrola kontrola, která je vykonávaná jako součást finančního řízení v pravomoci a odpovědnosti řídících a výkonných struktur; 2. audit ve veřejné správě je v pravomoci a odpovědnosti funkčně a organizačně oddělených struktur). Schválením novely dojde k požadovanému posílení manažerské odpovědnosti vedoucích pracovníků za řádné nakládání s veřejnými prostředky. Dojde k částečnému odstranění duplicit při výkonu kontrol. Na MF je připravován informační systém, který bude sloužit ke koordinaci jednotlivých kontrolních akcí. Účinnost novely je navržena od 1. července 2012 a předpokládá se šesti měsíční legisvakance pro zavedení tohoto systému. Centrální harmonizační jednotka MF vypracuje metodické pokyny a bude poskytovat - 5 -

6 metodickou a konzultační činnost. Navrhovaná novela nemá žádný dopad na státní rozpočet a předpokládá se, že organizace budou řešit změny vnitřní reorganizací. Se zpravodajskou zprávou vystoupila zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková. Uvedla, že na plénu PS ještě neproběhlo první čtení této novely. Předpokládá se, že první čtení této novely proběhne na březnové schůzi PS. Konstatovala, že dle jejího názoru dnes nemáme v ČR příliš funkční systém kontroly. Vyslovila pochybnost nad tím, zda takto navržená novela bude mít deklarovaný protikorupční efekt. Uvedla, že původní verze novely zákona o finanční kontrole byla údajně lepší. Vyslovila pochybnost, zda má tato novela opravdu protikorupční efekt. Kontrola ex post není k ničemu, když v zákoně chybí sankce. Pokud chce MF skutečně nápravu, tak by mělo připravit jiný návrh novely. Zdůraznila, že pokud nenajdeme nástroj, který by zabránil plýtvání finančních prostředků, tak je budeme ztrácet v řádu miliard, jako například v případě výstavby Justičního areálu Na Míčánkách a Justičního areálu v Brně. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Konstatoval, že výbor může přijmout usnesení s doporučením na vrácení předkladateli k přepracování anebo přerušit projednávání v obecné rozpravě.), posl. Mgr. Z. Horníková (Doporučila variantu přerušení projednávání v obecné rozpravě.), posl. MUDr. J. Štětina (Vyslovil souhlas s vystoupením zpravodajky. Konstatoval, že nejlepší by bylo, kdyby MF předložilo úplně nový zákon. Požádal přítomné zástupce Českého institutu interních auditorů o jejich stanovisko.), posl. Ing. F. Laudát (Přiklonil se k variantě přerušení projednávání v obecné rozpravě. Uvedl, že vláda by měla říci, jakého cílového stavu chce dosáhnout. Dle jeho názoru by bylo vhodné centralizovat kontrolu a audity všech resortů i vzhledem k tomu, co se v ČR děje s finančními prostředky z fondů EU. Zdůraznil, že je důležité, aby byla kontrola systémová a účinná a k tomu je potřeba zásadní změna.), posl. Mgr. R. Sklenák (Zdůraznil, že v novele chybí sankce a bez sankcí je novela k ničemu.), náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. (Konstatoval, že MF se dlouhodobě snaží sankce do zákona o finanční kontrole dostat, ale naráží na odpor krajů, obcí atd. Uvedl, že hlavní vinu za nehospodárné nakládání s finančními prostředky nenese MF, ale poskytovatelé dotací. MF přivítá, když se sankce do novely dostanou formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Zdůraznil, že prvořadým zájmem poskytovatelů by mělo být, aby se finanční prostředky vynakládaly hospodárně. Předložená novela neřeší problém komplexně. Nyní se na MF připravuje projekt, který by měl tuto problematiku řešit komplexně, a dílčí novela byla předložena do PS, aby byla připravená půda pro komplexní novelu. Domnívá se, že čekat na zcela nový zákon by byla ztráta času. Je potřeba sjednotit pravidla pro národní a evropské dotace a najít systém, aby čistě národní dotace podléhaly dvoustupňové kontrole obdobně jako evropské dotace. Na MF se jedná o nutnosti zcentralizování auditů dotací z evropských fondů varianta MF nebo vládní auditní agentura nebo FÚ. Nejrychlejší variantou se jeví varianta MF, ale je nutné udělat podrobnou analýzu a pak zvolit nejvhodnější variantu.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že kontrolní systémy v ČR opravdu nefungují dobře a správně není ani to, že v PS návrh státního rozpočtu, rozpočtová opatření i státní závěrečný účet jako celek projednává a schvaluje stejný výbor - RV. Je potřeba oddělit projednávání a schvalování státního rozpočtu od kontroly čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu projednávání a schvalování SZÚ.), posl. RNDr. V. Koníček (Uvedl, že z reakcí z obcí a krajů má informace, že MF není schopné metodicky poradit v konkrétních případech před zaúčtováním či provedením konkrétní operace. MF až kontrolou ex post konstatuje, zda je operace provedena správně či špatně.), posl. Ing. H. Orgoníková (Konstatovala, že když MF chce, aby byly v zákoně o finanční kontrole sankce, tak je tam mělo napsat. Nevidí důvod, proč to mají dělat poslanci až při projednávání v PS.), - 6 -

7 Předseda výboru JUDr. V. Filip navrhl, aby na výboru vystoupil 1. viceprezident Rady Českého institutu interních auditorů Ing. L. Wagenknecht. S tímto návrhem byl vysloven souhlas ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/. Dále vystoupil 1. viceprezident Rady Českého institutu interních auditorů Ing. L. Wagenknecht (Uvedl, že předložená novela je v rozporu s následujícími standardy a modely dobré praxe: Modelem PIFC, který doporučuje Evropská komise a Česká republika se ho zavázala již v roce 2004 implementovat. Standardy INTOSAI, které definují vnitřní řídicí kontrolní systém pro veřejný sektor vydané Mezinárodní organizací nejvyšších auditních institucí SAI. Doporučením světové banky k nefiskálním funkcím daňové správy. Rámcem profesionální praxe interního auditu vydaného mezinárodní asociací The Iinstitute of Internal Auditors, Inc. Dále uvedl, že: Předložená novela nenaplňuje hlavní důvod pro její předložení spočívající v naplňování protikorupční strategie vlády, resp. nejsou posíleny žádné kontrolní mechanismy ve veřejné správě s ohledem na protikorupční jednání. Novela neposiluje manažerskou odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky. Novela neobsahuje posílení funkční nezávislosti interního auditu, které je dlouhodobě kritizováno a ohrožuje smysluplný výkon interního. Novela zavádí novou auditní činnost audit ve veřejné správě, která nesystematicky dubluje činnost interního auditu. Prohloubení zapojení územních finančních orgánů, zavedením auditu ve veřejné správě bez jasné odpovědnosti ještě více diverzifikuje (roztřišťuje) systém finanční kontroly ve veřejné správě. Pro provádění auditu ve veřejné správě novela zavádí uplatňování mezinárodních auditorských standardů, které nejsou ani v důvodové zprávě blíže charakterizovány. Bylo by dobré upřesnit, aby v praxi nedocházelo k výkladovým problémům. Předložená novela umožňuje různé interpretace a velkou aplikační volnost, resp. vykladatel při nastavování souvisejících doprovodných metodik není vázán žádnými mantinely. Používaná terminologie nepromítá, resp. neharmonizuje, aktuálně používanou terminologii v evropském prostředí (např. příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní). Centralizace auditu finančních prostředků EU je jednou z možných variant, nicméně vhodnější než pod MF by bylo přímo pod vládou ČR. V rámci obecné rozpravy dále vystoupili: náměstek ministra financí Ing. M. Matej, Ph.D. (Konstatoval, že v původním návrhu MF sankce byly, ale na úrovni Legislativní rady vlády byly vyřazeny. MF novou normu předloží pro provedení již zmíněné podrobné analýzy. Nedomnívá, že je předložená novela v rozporu s modelem PIFC. Na MF je současně připravovaná novela daňového řádu a rozpočtových pravidel. Duplicitu kontrol není možné odstranit pouze novelou zákona o finanční kontrole. Dále uvedl, že o nezávislosti interního auditu se můžeme široce bavit, ale odpovědnost má vždy vedoucí organizační jednotky. Dle - 7 -

8 jeho názoru má interní audit hejtmanům a starostům poskytovat doporučení a návrhy opatření.), posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že je nutné, aby Česká republika měla funkční kontrolní systém. Doporučil uspořádat seminář na toto téma.), posl. Mgr. Z. Horníková (Požádala zástupce MF o zaslání původní verze novely zákona o finanční kontrole, která obsahovala i sankce.). V podrobné rozpravě zpravodajka posl. Mgr. Z. Horníková navrhla usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku náměstka ministra financí Ing. Miroslava Mateje, Ph.D., zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě I. p ř e r u š u j e projednávání sněmovního tisku 595; II. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby uspořádal seminář ke sněmovnímu tisku 595; III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 114 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/. 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil člen NKÚ MVDr. R. Němeček. Uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (dále také AČR ). Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2009, v případě věcných souvislostí též období předcházející a následné. Kontrola byla prováděna v době od května 2010 do února Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany. MO podalo proti kontrolnímu protokolu námitky, které byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podalo MO, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ. Kontrola byla zaměřena především na soulad realizovaných nákupů vojenské techniky s koncepcemi AČR, na realizaci nákupů, splnění technických parametrů a využívání nakoupené techniky. Kontrolovány byly části programů a podprogramů, z nichž byly financovány akce spojené s pořízením středních dopravních letounů A-319CJ, taktických transportních letounů CASA C-295M, vrtulníků Mi-171Š a Mi-35 a s jejich modernizací, lehkých obrněných vozidel IVECO, dělostřeleckých střeleckých a vyhledávacích radiolokátorů a trenažérů ARTHUR a středních terénních automobilů. Celkové výdaje státního rozpočtu na pořízení uvedené techniky dosáhly cca 18,2 mld. Kč. Kontrolou byla zjištěna absence analýzy výchozího stavu a určení cílového stavu výzbroje AČR, z nichž by vyplývalo, jakou techniku AČR skutečně potřebuje ke splnění svých úkolů ve vazbě na vojenské ambice ČR. Dále bylo zjištěno nedostatečné zdůvodnění potřeb pořizování nové techniky a absence finančního a časového rámce, z něhož by vyplynulo, kdy a v jakém finančním objemu má být technika pořízena. Člen NKÚ MVDr. R. Němeček v závěru svého vystoupení zdůraznil, že smlouvy by měly být uzavírány ve prospěch státu, měly by být vymahatelné a také by měly obsahovat sankce za porušení jejich plnění

9 Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koníček. Upozornil na stanovisko MO předložené do vlády, ve kterém je uvedeno, že: Kontrolní závěr NKÚ neobsahují skutečnosti o porušení rozpočtové kázně ani o jiném porušení právních norem.. Ale z kontrolního závěru čiší snaha MO o obcházení zákonů. Například nákup vozidel IVECO společně se Slovenskou republikou v poměru cca 120 vozidel ČR a 10 vozidel SR působí jako účelový záměr obejít zákon o veřejných zakázkách. Uvedl, že se domnívá, že MO cíleně obchází zákon o veřejných zakázkách. Za Ministerstvo obrany vystoupil náměstek ministra obrany JUDr. R. Blažek. Uvedl, nedokáže podrobně komentovat kroky předchozího vedení v letech 2005 až 2009, ale ubezpečil poslance, že se nedostatky nebudou již opakovat, protože současné vedení MO učinilo řadu opatření a nápravných kroků. V obecné rozpravě vystoupili: posl. JUDr. V. Filip (Konstatoval, že v minulém volebním období byly paní ministryní předkládány do PS velice často žádosti o rozpočtová opatření v resortu AČR.), posl. Ing. F. Laudát (Uvedl, že se domnívá, že vojáci si často vymýšlí parametry, které techniku předražují. Zdůraznil, že zároveň je nutné si i uvědomit, že lidský život je hodnota nejvyšší.), posl. RNDr. V. Koníček (Zdůraznil, že nechápe, jak tedy MO plánuje nákupy techniky, když stále mění parametry a požadavky.), posl. JUDr. V. Filip (Uvedl, že by se mělo zabránit nákupům vojenské techniky, která není v souladu s koncepcí vyzbrojování armády. Dotázal se na problematiku vojenských opravárenských závodů.), náměstek ministra obrany JUDr. R. Blažek (Konstatoval, že se nedostatky nebudou opakovat. Opravárenské kapacity budou zachovány.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že nákupy v řádech miliard se musí plánovat.), posl. RNDr. V. Koníček (Konstatoval, že věří, že současné vedení MO udělá vše, aby se chyby z předchozích let neopakovaly.). V podrobné rozpravě zpravodaj posl. RNDr. V. Koníček navrhl usnesení následujícího znění: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu člena Nejvyššího kontrolního úřadu MVDr. Rudolfa Němečka, stanovisku viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Miloslava Kaly, stanovisku náměstka ministra obrany JUDr. Rudolfa Blažka, zpravodajské zprávě poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě I. b e r e n a v ě d o m í a) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (dále jen Kontrolní závěr č. 10/10 ), b)stanovisko Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru č. 10/10, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 610/11; II. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra obrany a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 115 ( 10 ; 0 ; 0 ). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Ing. I. Fuksa, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. MUDr. Jiří Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/

10 4. Informace ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v úvodu projednávání tohoto bodu informoval členy výboru o tom, že se ministr financí z jednání písemně omluvil a pověřil zastupováním náměstka Mgr. Z. Zajíčka. S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček. Uvedl, že v souladu s usnesením č. 54 z 9. schůze Kontrolního výboru byla členům výboru písemně předložena Informace ministra financí o projektu Státní pokladny k Dále uvedl, že po dohodě s dodavatelem dochází k posunu dílčích termínů, ale ostrý start čtyř modulů (tj ) se nezmění. V rámci realizace projektu Státní pokladna bylo nezbytné připravit novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V současné době probíhá na Ministerstvu financí vypořádání připomínek. Zdůraznil, že věří, že bude nalezeno oboustranně vyhovující řešení. Zdůraznil, že u České národní banky bude zřízen jeden účet, ale tím subjekty (kraje, vysoké školy, obce) nebudou nějak omezeny v nakládání s finančními prostředky. Po vypořádání všech připomínek bude tato novela předložena vládě a poté Poslanecké sněmovně. Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koníček. Uvedl, že předložená písemná informace je velice stručná. Není v ní zmínka o dodatku č. 9 (KV byl informován naposledy o dodatku č. 7 a č. 8). Konstatoval, že příprava rozpočtu na rok 2012 měla být již v systému Státní pokladny, ale nebyla. Došlo k posunutí termínu až na přípravu státního rozpočtu pro rok Uvedl, že doufá, že nedojde opakovaně k posunutí termínu. Dále se dotázal, kolik finančních prostředků již bylo celkem na systém Státní pokladny vyčerpáno. Dotázal se na harmonogram vydávání účetních standardů, o kterém není v písemné informaci ani zmínka. Dále se zajímal o nákup licencí a platby za ně. Vyslovil obavu o to, aby měli správci jednotlivých informačních systému dostatečný čas upravit stávající informační systémy. V obecné rozpravě vystoupili: náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Konstatoval, že dnes jsou připraveni předat dodatky č Uvedl, že od by měl být v provozu systém pro přípravu státního rozpočtu na rok Zdůraznil, že rozhraní bude definováno, bude existovat podpora pro jeho zavedení a nikdo nebude nutit účetní jednotky k pořízení nových účetních softwarů na platformě SAP.), ředitel odboru Rozvoj ICT MF Mgr. R. Bulíř (Účetní jednotky mají možnost testování rozhraní na nečisto. V dodatku č. 2 byla platba za licence rozdělena na části.), náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Zmínil možnost budoucího propojení státní pokladny a základních registrů.), posl. JUDr. V. Filip (Zdůraznil, že nelze zvyšovat náklady na IISSP. Požádal zástupce MF, aby ve zprávě vedle nového posunutého termínu byl uveden také původní termín.), posl. Mgr. Z. Horníková (Konstatovala, že by na tomto jednání přivítala účast přímo ministra financí. Zajímala se o systém řídící kontroly), posl. RNDr. V. Koníček (Opakovaně se dotázal na účetní standardy a na finanční prostředky, které již byly za IISSP zaplaceny.), ředitel odboru Rozvoj ICT MF Mgr. R. Bulíř (Uvedl, že téměř 90% investic jsou z loňských let. Kroky jsou nezastavitelné, neměnné a budou mít výsledky.) a náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček (Nabídl členům výboru uspořádat seminář a předvést 4 moduly IISSP.)

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1. III. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1. ČTVRTLETÍ 2013 stav ke dni 9. května 2013 Úřad vlády České republiky

Více

Výsledky vnějšího připomínkového řízení

Výsledky vnějšího připomínkového řízení IV. Výsledky vnějšího připomínkového řízení k návrhu materiálu Návrh novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vnější

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2012 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení Výsledky připomínkového řízení IV. Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 9. 5. 2013, s termínem dodání stanovisek do 23. 05.

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/14 Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítě

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/14 Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítě Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/14 Peněžní prostředky určené na modernizaci železniční sítě Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také NKÚ ) na

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU (SYSTÉMY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY, SYSTÉMY INTERNÍHO AUDITU A CENTRÁLNÍ HARMONIZACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ) II. část

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 121 03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr.

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr. 14. ROČNÍK 1/2006 Z OBSAHU Primátoři českých měst ve Štrasburku Jak hlasovali poslanci Z Rady Svazu Hodnocení našich úspěchů na poli legislativy MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz,

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 20. 4. 2015 Obsah:

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací

Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více