Newsletter2012. červen MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter2012. červen MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU"

Transkript

1 Newsletter2012 červen

2 obsah O nás... 3 Úvodní slovo... 4 Moderní pojetí Competitive Intelligence v podniku... 5 Konkurenční zpravodajství... 7 Medailonky lektorů... 9 Průmyslová špionáž Odposlech a skryté kamery Sociální média Kontakty

3 O nás Jedním z významných aspektů současného období je nárůst konkurence pravděpodobně ve všech ekonomických odvětvích a oborech. S tímto úzce souvisí rostoucí rivalita účastníků trhu a volba prostředků konkurenčního chování. Zásadní změny v konkurenčním chování se netýkají pouze globálních korporací, ale stále více i středních a dokonce i malých firem, působících na lokálním trhu. Schopnost obstát v konkurenčním prostředí tak závisí nejenom na kvalitě služeb, jakosti výroby, ceně a znalosti trhu, ale čím dále tím více na dovednosti rychlého přístupu k informacím, možnosti jejich správného vyhodnocení a na způsobilosti vlastní obrany před konkurencí. Vzdělávací a poradenské aktivity jsou zaměřeny na širší spektrum otázek spojených s bezpečností organizace a bezpečnostními riziky (technické, technologické, lidské, organizační, objektové). Naší snahou je vysvětlit problematiku aktivního průmyslového zpravodajství a současně problematiku možných strategií obrany. Poskytované vzdělávací aktivity doplňujeme provázaností na široké spektrum konzultací specializovaných, úzce zaměřených odborníků. Zákazník tak získá jak základní orientaci v problematice, tak i názor a službu specialisty. Lektorský tým sestává z prověřeného týmu odborníků, kteří se v dané problematice dlouhodobě pohybují a kteří disponují dostatečnými referencemi. Cílem společnosti je podpořit vyšší konkurenceschopnost domácích organizací. Cílem společnosti Factum Solution je sofistikovaná podpora zvyšování konkurenceschopnosti domácích organizací cestou dostatečné ochrany citlivých informací a znalostí, dostatečné ochrany klíčových pracovníků a orientací v procesu získávání informací důležitých pro vlastní rozvoj. 3

4 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou elektronický Newsletter Vzdělávacího ústavu pro bezpečnostní strategie společnosti Factum Solutions s.r.o. Rádi bychom Vás touto cestou informovali o novinkách a zajímavostech z oblasti řízení bezpečnostních rizik organizace. Tedy oblasti, která se dnes týká každého ekonomického subjektu, i když si to mnozí z nás nepřipouští. Stav ekonomiky je jedním z faktorů, které v současné době ovlivňují celou společnost. Přímo či nepřímo se odráží v našem každodenním životě a každodenní práci. Ekonomické zpomalení ukázalo, že takovýto stav nemusí trvat navždy. Makroekonomické změny si vynucují změnu chování spotřebitele, ale postupně také většiny ekonomických subjektů. Jedním z důsledků je rostoucí rivalita na trhu a agresivita soutěžících subjektů. Tento jev asi potvrdí nejen majitelé firem, ale zejména široká vrstva firemního managementu. Nástroje a praktiky používané v konkurenčním střetu postupně dostávají zcela jiný ráz a mnohdy se dostávají nejenom za hranici etiky. Předpokladem obchodního úspěchu a stabilního rozvoje organizace už není jen kvalita služby, cena a péče o zákazníka, ale také schopnost vlastní ochrany před konkurencí, schopnost ochrany klíčových pracovníků a dostatečná informovanost. Lidské zdroje, které jsou oprávněně považovány za klíčové aktivum úspěšné organizace, mohou být v tomto světle považovány i za největší riziko. S touto skutečností však lze pracovat. Bezpečnost organizace nespočívá pouze v dobré ostraze objektu nebo zabezpečení výpočetního systému. Jedná se o nekončící a velice komplexní proces, který zasahuje do procesního řízení organizace, vnímá lidské zdroje v širším kontextu než jen pracovním, vychází ze současných technických a technologických možností, vnímá limity právního prostředí a mnohé další. Bezpečnost organizace začíná u bezpečnosti klíčových pracovníků, zejména pak vrcholového managementu a statutárních zástupců. Úkolem naší organizace je především komplexní edukace těchto osob. Bezpečnostní rizika organizace může řešit pouze člověk, který dané problematice rozumí, a to i po praktické stránce. Naší snahou je naučit zákazníka řešit vzniklé problémy, ale také těmto problémům předcházet. I zde platí pravidlo, že nejlepší obranou je účinná prevence. Partnerem v tomto úkolu může být právě naše vzdělávací společnost. Dámy a pánové, dovolte mi. abych Vám v tomto před- -prázdninovém čase popřál hodně úspěchů jak pracovních, tak i osobních. Ing. Milan Marek, MBA 4

5 Moderní pojetí Competitive Intelligence v podniku Současnou epochu, v níž žijeme, je možno charakterizovat Druckerovými slovy: Nic není stejné, vše se mění. Jediné co je stálé, je změna! Jak v teoretické sféře, tak i v podnikatelském prostředí si většina účastníků stále více uvědomuje, že se zásadním způsobem mění paradigma managementu, zvláště pak paradigma inovací. doc. Ing. František Bartes, CSc. Tato změna je tak významná, že se stále méně shoduje s našimi dosavadními zkušenostmi a představami. Drucker k tomu dodává: Budoucnost už dnes není tím, čím bývala. Například v současném světě globalizace i působících dopadů krize stále častěji zjišťujeme, že stávající informační systémy podniku většinou pracují tak, že registrují a vyhodnocují minulé skutečnosti pro potřeby kontroly plnění firemního plánu, a to ještě s větším či menším časovým zpožděním. Tyto informační systémy neumožňují zpracovat informace pro potřeby strategického rozhodování pracovníků vrcholového řízení firmy. Vytvoření takovýchto podkladů je přitom pro úspěšné rozhodování TOP managementu podniku na náročném trhu naprosto zásadní. O to větší význam pro strategické rozhodování vedení podniku mají kvalitní podklady v době krize. V ní totiž dochází k bolestnému procesu odstraňování všeho starého a překonaného, tedy toho, co v novém období již stačit nebude. Je známou skutečností z podnikatelské praxe, že z každé krize odešlo mnoho podniků poražených, ale vždy se objevila i řada podniků, které z ní vyšly mnohem silnější, tedy vítězně. Jedná se o podniky, které na základě správně vytvořeného zpravodajství včas připravily své nové podnikatelské záměry, většinou založené na hodnotových, případně disruptivních inovacích, a správnou konkurenční strategií je dokázaly na daném trhu úspěšně realizovat. Competitive Intelligence musí vycházet přímo z principu práce zpravodajských služeb. Podniky, které chtějí na daném trhu hrát významnou roli, začaly ve stále větší míře pociťovat potřebu specifických informací jdoucích daleko za rámec běžných informací získaných z analýz realizovaných v rámci procesu tvorby podnikových konkurenčních strategií. Z tohoto důvodu začaly začleňovat do své organizační struktury útvary zabývající se touto problematikou, tedy útvary tzv. Competitive Intelligence (CI), které jsou schopny pomocí sofistikovaných postupů ono tolik potřebné zpravodajství vytvářet. 5

6 Pro skutečně úspěšné a věrohodné užití Competitive Intelligence v podnikatelské praxi je nutno si uvědomit, že tato problematika musí vycházet přímo z principu práce zpravodajských služeb, která je nezbytná pro podporu rozhodování na úrovni státu, s tím rozdílem, že Competitive Intelligence využívá pouze legální informační zdroje a legální metody své práce. Tímto chápáním samotné podstaty činnosti Competitive Intelligence se lišíme od většiny autorů, jejichž pojetí CI většinou sklouzává k nějaké externí podobě Business Intelligence spojené se strategickou analýzou oborového okolí. Pro vedení podniku ale takové pojetí je naprosto nedostačující! Z výše uvedeného pro nás vyplývá, že ve své podstatě správně pochopené a v podnikatelské praxi realizované Competitive Intelligence podniku, znamená vytvářet předpověď budoucnosti. A v tomto a jen v tomto pojetí, má Competitive Intelligence svůj význam pro podnik 1. To znamená, že k získané informaci se v procesu tzv. zpravodajské analýzy musí vytvořit přidaná hodnota, kterou vzniká vlastní zpravodajství tedy ona zmíněná předpověď o budoucnosti, která tvoří podklad pro strategické rozhodování vrcholového vedení podniku. Obecně jsou na Competitive Intelligence kladeny následující požadavky: a) včas odhalit klíčové problémy firmy plynoucí z firemního okolí, b) informačně zabezpečit možné způsoby řešení těchto problémů. Nyní si dovolíme podat naše pojetí Competitive Intelligence, které chápeme jako systematickou tvůrčí a etickou aplikaci zpravodajské metodologie a klíčových metodik, která s využitím týmové práce: zjišťuje, identifikuje symptomy či data a informační zdroje, analyzuje získané symptomy, data a informace a doplňuje je, hodnotí jejich význam a tvoří z nich důkazy jevů, tvoří z informací ucelené hypotézy (předpovědi budoucího stavu) pro změny a vyhodnocuje jejich přínos přes důkazy a náklady změnami vyvolané, jako efektivnost těchto změn, provádí vypracování zpravodajských zpráv pro rozhodování managementu firmy. Z tohoto našeho pojetí CI vyplývá, že Competitive Intelligence chápeme jako jednu z aplikačních disciplín systémové teorie. Úkoly Competitive Intelligence v současnosti Budeme-li podrobněji zkoumat dnešní výborné výsledky konkrétního podniku, dojdeme ke zjištění, že jsou výsledkem správného rozhodnutí vedení podniku v minulosti. Pokud budeme chtít, aby tento podnik měl výborné výsledky i v budoucnosti, je zapotřebí pro jejich zajištění opět správně rozhodnout, a to již dnes! A na tuto nutnost správného strategického rozhodnutí pro vytvoření příznivých podmínek zajišťující budoucí úspěch podniku v ještě náročnějším podnikatelském prostředí, dnes v době krize, většina našich podniků zapomíná, neboť řeší pouze své dnešní, byť velmi důležité a ve své podstatě existenční problémy. Domníváme se, že právě tato schopnost podniku je jednou z těch, které odlišují úspěšný podnik od neúspěšného. Je potřeba si uvědomovat, že v důsledku probíhajících změn paradigmatu dnešní doby, neznamená soupeření o budoucnost již snahu o zvyšování tržního podílu, ale znamená soutěžení o podíl na příležitostech, neboť nemá smyslu mluvit o tržním podílu na trzích, které ještě neexistují. Chce-li firma rozpracovat budoucí příležitosti, musí si osvojit schopnost praktické realizace tvorby těchto nových trhů, vytvářet poptávku s jejím následným uspokojením. A k tomu všemu potřebuje nikoliv informace, ale zpravodajství! Vzhledem ke specifiku problematiky řešené pomocí Competitive Intelligence nebude vždy možné najít okamžitou odpověď na konkrétně cílenou otázku, neboť tyto odpovědi jsou z pochopitelných důvodů konkurenčními firmami pečlivě utajovány. Proto je nutno tyto informace získávat z legálních zdrojů vysoce sofistikovanými postupy. V současné době je velmi aktuální tzv. Zpravodajská analýza informace zpracovaná autorem tohoto článku, s jejíž pomocí lze získat onu přidanou hodnotu, respektive předpověď o budoucnosti. Poznámka: 1 Competitive Intelligence má samozřejmě svůj význam i pro taktické a operativní řízení podniku. Pokud, ale není správně ošetřeno působení Competitive Intelligence v oblasti strategického řízení, jsou přínosy CI pro podnik značně snížené, ve své podstatě velmi mizivé. 6

7 Konkurenční zpravodajství Problematiku konkurenčního zpravodajství lze považovat za důležitou, zajímavou, ale především za zvláštní záležitost. Týká se ve své podstatě každého ekonomického subjektu a většiny vrcholových řídících pracovníků. Je to problematika, kterou se zabývají jak obchodní útvary, tak i pracovníci vývoje a výroby. S problematikou konkurenčního zpravodajství se dostal do styku v určité podobě asi každý, mnozí se jí věnují vzhledem ke svému pracovnímu zařazení, jiní z osobního zájmu. Je zajímavé, že tato problematika není v komplexní podobě vyučována, není v podstatě zařazena do osnov vysokoškolských manažerských programů. Není ani součástí některého z domácích MBA manažerských studií. Vzdělávací program, který Vám přinášíme, řeší velmi komplexně problematiku konkurenčního zpravodajství. Na mnoha konkrétních příkladech z oblasti průmyslové špionáže budeme demonstrovat možnosti efektivní obrany a ochrany vlastní organizace a jejich klíčových pracovníků. Začátek nové dekády lze charakterizovat jako období poměrně velkých ekonomických turbulencí provázaných s ekonomickou recesí, ale také určitými změnami politického a společenského charakteru. Fenomén ekonomické recese nelze komentovat zcela jednoznačně, neboť se dotýká různých hospodářských subjektů odlišným způsobem. Mnoho organizací se ocitlo v ohrožení, některé jen těžce překonávají vznikající problémy. Existují ovšem i subjekty, které prosperují a rostou stále rychlejším tempem. Prostředí, ve kterém se pohybujeme, však lze jednoznačně považovat za mimořádně konkurenční. Neustále rostoucí rivalita na trhu představuje faktor, se kterým je nutné počítat. Vysoce konkurenční prostředí Vysokou hodnotu mají informace o vrcholovém managementu organizací. přináší nová rizika, mezi která patří především rostoucí vzájemná agresivita tržních subjektů. Jedním z projevů této agresivity je získávání informací obchodního, ekonomického, technologického či jinak strategického charakteru o konkurenci. Vysokou hodnotu mají například i informace o klíčových osobách, zejména pak vrcholovém managementu organizací. Že se nejedná vždy o etické či dokonce legální praktiky neznamená, že tento jev neexistuje. Pravý opak je pravdou. Eliminace bezpeč- 7

8 nostních rizik souvisejících s ochranou strategických informací a ochranou klíčových pracovníků se stávají jednou z priorit úspěšných organizací. Program Konkurenční zpravodajství představuje komplexní pohled na bezpečnostní politiku organizace a na možnosti řešení významných rizik souvisejících s konkurenčním bojem zaměřeným jak na oblast strategických informací, tak na oblast potenciálního ohrožení klíčových zaměstnanců (zejména statutárních zástupců a vrcholového managementu). Program Konkurenční zpravodajství představuje možnosti omezení významných rizik. Obsahová náplň programu odpovídá potřebám středních a velkých korporací, zejména pak členům vrcholového managementu zodpovědným za dlouhodobý strategický rozvoj organizace. Cílem programu je především seznámení s možnými bezpečnostními riziky týkajícími se organizace a klíčových pracovníků, přičemž tyto dvě kategorie nelze chápat odděleně. S poznáním bezpečnostních rizik souvisí i návrh koncepčních řešení na úrovni vrcholových řídících struktur. Vzdělávací program je sestaven ze tří výukových bloků věnujících se poměrně komplexně problematice firemní bezpečnosti z pohledu konkurenčního zpravodajství (pojetí defenzivního a zároveň i ofenzivního). Předmětem prvého výukového bloku je identifikace konkurenčního prostředí, vybrané zásady strategického rozvoje organizace a identifikace rizik spojených s rostoucí agresivitou na trhu. S tímto souvisí pohled na problematiku průmyslové špionáže zaměřené na strategické informace a klíčové pracovníky. Prostor je věnován oblasti strategického řízení, zejména pak koncipování strategií vedoucích ke střetům, spolupráci či vymezení zón strategického zájmu. Předmětem druhého výukového bloku je ochrana strategických informací, zejména pak komplexní eliminace úniku informací z organizace. Významný prostor je věnován představení existujících modelů a systémů konkurenčního zpravodajství a problematice bezpečnostních rizik organizace, respektive strategiím práce s těmito riziky. Třetí výukový blok se podrobně zaměřuje na dílčí funkcionality problematiky konkurenčního zpravodajství. Zejména na právní konsekvence, význam lidského faktoru a především pak na problematiku informačních a komunikačních technologií. Je doplněn o samostatnou kapitolu zpravodajské techniky a technologie. Závěrečná část je věnována řešení modelových situací a praktickým úkolům. 8

9 Medailonky lektorů Konkurenční zpravodajství (Competition intelligence) PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Vedoucí Střediska bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvent Vojenské akademie, doktorát na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Dlouholetý zaměstnanec Armády České republiky a Ministerstva obrany České republiky. Bohatá publikační a výzkumná činnost. Specialista na prognózování vývoje bezpečnostní situace v Evropě a ve světě, člen pracovní skupiny Foresight and Scenarios European Security Research and Innovation Forum (ESRIF). Člen redakční rady časopisu Vojenské rozhledy. gen. v. v. Ing. Andor Šándor Odborný poradce v oblasti bezpečnostních záležitostí. Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska, postgraduální studium, obor Velitelsko-štábní zpravodajství, studium programu Řízení obranných zdrojů pro nejvyšší představitele obrany (USA), Škola obranných studií NATO (Italy). Praxe ve vrcholových funkcích Generálního štábu armády ČR, vojenský přidělenec zastupitelského úřadu v Londýně, náčelník oddělení zahraničních vztahů, náčelník odboru vojenské diplomacie a zahraničních vztahů Vojenské zpravodajské služby, náčelník Vojenské zpravodajské služby. Specialista na problematiku konkurenčního zpravodajství, krizový management, bezpečnostní problematiku kritické infrastruktury a specialista na problematiku mezinárodní bezpečnostní problematiky. Mgr. Petr Somol, MBA Ředitel sekce Bezpečnost Českých aerolinií. Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze, MBA Velká Británie. Zkušenosti v oblasti bezpečnosti na pozici policejního inspektora u Policie České republiky, v Bezpečnostní informační službě a na pozici bezpečnostního ředitele v Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. 9

10 doc. Ing. František Bartes, CSc. Vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku Strategie konkurenčních střetů a konkurenční zpravodajství. Absolvent Vysokého učení technického v Brně, kandidát věd v oboru Odvětvové a průřezové ekonomiky. Habilitaci získal na VŠE v Praze v oboru Podnikového hospodářství. Dlouholeté poradenské zkušenosti v oblasti konkurenčního zpravodajství, pedagogická, publikační a výzkumná činnost. plk. v. v. PhDr. Jiří Růžek plk. PhDr. Jiří Růžek, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Filosofie a historie. Před rokem 1989 lesní dělník, potė knihovník a dokumentarista Orientálního ústavu a Encyklopedického institutu ČSAV. Po roce 1990 pracovník nově zřízeného Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie a poté postupně ředitel Vojenského obranného zpravodajství Ministerstva obrany ČR a ředitel Bezpečnostní informační služby. Po svém odchodu ze státních služeb působil v pojišťovně Kooperativa, ve které měl na starosti prevenci a vyšetřování pojistných podvodů. Nyní soukromý lektor a konzultant v oboru bezpečnosti. Mgr. Ing. Stanislav Termann Původně elektroinženýr, který následně vystudoval psychologii a začal působit jako personální manager, lektor, poradce. Má za sebou několikaletou úspěšnou managerskou dráhu ve funkci personálního ředitele společnosti Pěkný-Unimex, Agency of Security FENIX a Auto ESA. V současné době je ve firmě Smarter orientován na komunikační, managerské a obchodní dovednosti. V této oblasti je jeho doménou trénink zvládání konfliktů a vyjednávání. Autor publikace Umění přesvědčit a vyjednat. Jako kouč působí ve společnosti Deloitte a ČD Telematika. 10

11 Ing. Evžen Teršl Expert pro bezpečnostní hrozby v oblasti IT. V roce 1997 působil jako IT administrátor. Postupně pracoval v několika českých i nadnárodních společnostech. V některých nadále působí jako administrátor-supervizor. Od roku 2009 pracuje jako nezávislý bezpečnostní expert se specializací na optimalizaci výkonu založené na analýze datových toků. V práci využívá motivační psychologii, což se promítá i v jeho mottu Abychom porozuměli systému vytvořenému člověkem, musíme porozumět nejprve člověku samotnému. Zaměřuje se na chyby způsobené lidským faktorem. Ing. Martin Pavlica Ředitel pro strategický rozvoj a člen představenstva Corpus Solutions a.s. Je absolventem Českého vysokého učení technického, Fakulty elektrotechnické, Katedry počítačů, v oblasti IT pracuje od roku V uplynulých letech zodpovídal za rozvoj inovativních řešení v oblasti moderních softwarových aplikací a vybudování divize zaměřené na bezpečnost ICT. Jeho odborný rozhled a dlouholeté zkušenosti přispěly významným způsobem k realizaci řady úspěšných zákaznických řešení a rozvoji produktového portfolia společnosti. V současné době se zaměřuje na aplikaci nových trendů do zákaznických řešení umožňujících vytěžování nestrukturovaných dat strategického charakteru pro bezpečnostní a business účely. Pavel Maletínský Expert na speciální techniku a služby. Ředitel a majitel společnosti GOLDSILVER s.r.o., která se věnuje speciální technice a službám, zejména v oblasti odhalování odposlechu, odhalování audio, video, datového monitoringu, dále oblasti ochrany proti odposlechu a skryté monitorovací audio-video technice a odstranění špionážních programů v tzv. chytrých telefonech, odhalování odposlechových monitorovacích programů v počítačích a PC sítích. Profesně se věnuje této problematice od roku 1998 jako soukromý podnikatel. Před tímto datem praxe 15 let u Ministerstva vnitra ČR. Ing. Milan Marek, MBA Vystudoval vysokou školu leteckou. Pracoval v různých technických a řídících funkcích ve vojenském letectvu. Poté působil, až do roku 2004, na Ministerstvu obrany ČR, na kterém se profesionálně zabýval prací s informacemi v různých řídících funkcích. Po svém odchodu z armády se věnuje poradenství a lektorské činnosti v oblasti bezpečnostních technologií, krizového řízení a Business Development. Je členem výzkumného týmu Střediska bezpečnostní politiky Centra pro ekonomická a sociální studia Univerzity Karlovy v Praze. 11

12 Průmyslová špionáž Skrytá nahrávka a bezpečnostní tipy Autor textu: Pavel Maletínský, jednatel společnosti GOLDSILVER s.r.o. DRUID D06 Lze se nějak technicky bránit tajnému pořízení zvukového záznamu probíhajícího jednání? Ano, jedním velmi spolehlivým prostředkem pro obranu, před skrytým nahráváním rozhovoru, je speciální zařízení, které si s sebou můžete vzít na jednání. Je přenosné, můžete jej využít v kanceláři, v autě, v bytě, možná i někde venku. Jedná se o přístroj, který se jmenuje DRUID D06. Jeho funkce je jednoduchá, hovořící osoby se navzájem perfektně slyší a probírají spolu věci, které nesmí nikdo jiný slyšet. Je nutno zabránit tomu, aby nebyl tajně pořízen záznam z tohoto jednání (například na skrytě umístěný diktafon, nebo jiný nahrávač hovorů, případně, aby nebyl rozhovor přenášen skrytými mikrofony s vysílačem někam jinam, nebo aby některá z jednajících osob nepořizovala skrytě nahrávku do vlastního záznamníku, nebo spuštěného mobilního telefonu). DRUID D06 je univerzální bojovník proti jakémukoliv mikrofonu, který by mohl jednání monitorovat a je jedno, zda je někde tajně nainstalovaný odposlech a to v jakékoliv formě. Odpadají tak složité kontroly před jednáním na vnesenou techniku, na spuštěné diktafony, mobily, tajně spuštěné nahrávací programy v počítačích, je to vlastně úplně jedno, co kdo má spuštěné a chce na to jednání tajně nahrávat. Stačí jen použít komunikační sadu, stisknout knoflík a začít hovořit. A jak to vypadá pro jednající strany v reálu? Účastníci chráněného hovoru si nasadí sluchátka s mikrofonem, který se dá těsně před ústa. Tyto náhlavní soupravy jsou spojeny s přístrojem, který hovořícím navzájem spojí a velmi kvalitně, nerušeně jim umožní probrat vše potřebné. Okolí však slyší jen akustický ruch, který přístroj dávkuje přesně podle probíhajícího hovoru tak, aby nikdo nepovolaný nic neslyšel a mikrofony diktafonů, telefonů, radiomikrofonů (tzv. štěnic ), případně mikronahrávačů v okolí, nebo na osobách, rovněž nic z hovoru neslyšely a nenahrály. 12

13 Odposlech a skryté kamery Pavel Maletínský, jednatel GOLDSILVER, s.r.o. Pavel Maletínský, ředitel společnosti GOLDSILVER s.r.o. při rozhovoru o odposlechu a skrytých kamerách nechává nahlédnout do různých možností, kde lze najít skryté mikrofony a minikamery. Odposlech a skryté kamery se staly součástí našich životů. Všude kolem nás je spousta kamer a mikrofonů, těch nápadných, bohužel ale také těch, o kterých nemáme ani tušení. Při provádění prohlídek na odhalování odposlechu se lidé často ptají na to, kde může být všude skrytý odposlech, zejména při probíhajícím důvěrném jednání, kde mohou být aktivní skryté kamery a miniaturní odposlechové mikrofony. Mohou být opravdu všude. Zde je několik fotografií běžně používaných předmětů se skrytými kamerami a mikrofony a s nahrávači záznamu, nebo s vysílačem, či GSM přenosem odposlechu na větší vzdálenosti. V těchto vyobrazených případech se jedná vždy o předměty, kde lze aspoň při bedlivém zkoumání skrytou kameru, indikační led-diody, nebo dírku pro mikrofon odhalit. Mnohem horší jsou pak ale tajně umístěné skryté kamery v místech, kde laik nemá bez speciální techniky šanci odhalit mikroobjektiv, protože je dokonale kamuflován a samozřejmě nenajde ani skrytě umístěný miniaturní mikrofon. Zde je tedy několik příkladů skrytých kamer a předmětů, v kterých se nalézají. Najdete kde? Skrytá kamera s mikrofonem v pánských hodinkách Dámské hodinky se skrytým mikrofonem a diktafonem Skrytá kamera v pánském opasku s nahráváním audio-video 13

14 Skrytá kamera s mikrofonem v peru Skrytá kamera s mikrofonem v peru po rozložení Skrytá kamera s mikrofonem v peru vnitřek Skrytá kamera s odposlechem v klíči od vozidla Mercedes GSM štěnice odposlech přenášený po GSM v provedení USB GSM štěnice odposlech přenášený po GSM v provedení USB vnitřek 14

15 Skrytá kamera s mikrofonem v kravatě Kamera v protipožárním sprinkleru Je mnoho míst, kde lze skryté kamery a mikrofony, při trošce snažení pouhým okem, najít, ale bohužel je mnohem více míst, kde je bez vybavení, potřebné techniky a také znalostí, nemáte šanci objevit. Plechovka Coly se skrytou kamerou a mikrofonem - popis funkcí Skrytá kamera s odposlechem v imitaci plechovky Coca-Cola Pracujeme diskrétně pro advokátní kanceláře, právníky, právnické i fyzické osoby. NECHCEME VĚDĚT, KDO JSTE A PROČ TO POTŘEBUJETE! Váháte-li, zda je pro Vás OTP obranně technická prohlídka proti odposlechům, kontrola PC, nebo osobní kontrola proti skrytým mikrofonům a tajně umístěným minikamerám vhodná, domluvte si nezávaznou a anonymní konzultaci. 15

16 rozhovor Sociální média Rychle rostoucím fenoménem internetu posledních let se staly sociální média a zejména sociální sítě. Jedná se o zábavní komunikační prostředek mladších uživatelů internetu nebo ho lze seriózně využívat i pro komerční účely? Zeptali jsme se Ing. Martina Pavlici, ředitele pro strategii společnosti Corpus Solutions a.s., jaké vidí příležitosti v této oblasti. Sociální sítě skutečně zaznamenávají obrovský nárůst používání. Přestože většina příspěvků má lehčí charakter, je z pohledu komerčních společností velmi přínosné čerpat cenné informace, které sociální sítě nabízejí. Nestačí ovšem dění na sítích pouze sledovat. Pro efektivní využití je nutné začít sítě efektivně vytěžovat. Co myslíte oním efektivním vytěžováním? Podívejte, dnes nabízí některé firmy tzv. monitorování sociálních sítí. Jak to v praxi funguje? Zákazník si zadá několik klíčových slov a výsledkem placené služby je seznam nebo graf příspěvků ze sociálních sítí, ve kterých se tato slova objevují. To je monitoring. Z našeho pohledu představuje základní úroveň, která poskytuje pouze minimální hodnotu, například pro oddělení operativního marketingu, které potřebuje sledovat odezvu na nový produkt. Ano, tomu rozumím, a je možné vůbec požadovat něco víc? Samozřejmě. Hodnota informací je přímo závislá na znalostech toho, kdo je zpracovává. Je to buď zkušený analytik, a nebo lépe automatizovaný systém s integrovanou znalostí dané oblasti. Takový systém není závislý na definovaných klíčových slovech, protože rozumí dané problematice. Díky tomu je schopný identifikovat i takové příspěvky, kde se definovaná slova sice nevyskytují, ale přesto do sledované oblasti patří. To zní jako umělá inteligence ve službách zákazníků. Sice to tak zní, nicméně obezřetnost je na místě. Dodavatelé, kteří slibují hotovou umělou inteligenci schopnou předpovídat budoucnost a neuvádějí, jakým způsobem a úsilím toho lze dosáhnout, za sebou většinou nemají mnoho úspěšných implementací. Co tedy mohu reálně očekávat od kvalitního zpracování informací ze sociálních médií? Na počátku je definice vrcholového očekávání a jasných přínosů, které nám vytěžování informací má přinést. Pak lze vytvořit konkrétní scénáře, ve kterých uživatelé poskytované informace využívají. Je-li takto formulováno zadání, lze efektivně na míru vyladit systém schopný poskytovat očekávané výstupy. Klíčem k úspěchu je automatizovaná analýza informací v souvislostech kombinující znalost interních informací s monitoringem sociálních sítí. Ta umožňuje pracovat jako inteligentní systém, který při kvalitní práci s analýzou trendů dokáže (téměř) předpovídat budoucnost... Konečné rozhodnutí, jak s informací naložit, však bude vždy na uživateli takového systému. Děkuji za rozhovor. 16

17 název sekce Kontakty Ing. Milan Marek, MBA odborný garant tel: Ing. Zdeňka Čapková koordinátor programu tel: Obchodní firma: Factum Solution s.r.o. Sídlo: Brno, Lidická 1879/48, PSČ IČ: DIČ: CZ Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Ćíslo účtu: /0800 Firma Factum Solution s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73534, dnem

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Newsletter VUBS. květen 2013. www.vubs.cz

Newsletter VUBS. květen 2013. www.vubs.cz Newsletter VUBS květen 2013 Obsah Úvod 1 Průmyslová špionáž - smrtelné nebezpečí pro Vaší firmu 4 Pozvánka na konferenci 5 Aktuální kurzy - červen 2013 6 Kontakty 8 1 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Efektivnost tržní ekonomiky závisí i na její soukromě-bezpečnostní ochraně František Brabec - Česká komora detektivních služeb

Efektivnost tržní ekonomiky závisí i na její soukromě-bezpečnostní ochraně František Brabec - Česká komora detektivních služeb Efektivnost tržní ekonomiky závisí i na její soukromě-bezpečnostní ochraně František Brabec - Česká komora detektivních služeb Aktuálním tématem současnosti je efektivita a konkurenceschopnost české ekonomiky

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

SPECIALIST SECURITY COMPANY

SPECIALIST SECURITY COMPANY SPECIALIST SECURITY COMPANY Specialista na fyzickou a technickou bezpečnost Výcvik, bezpečnostní kurzy a školení pro státní a soukromé subjekty 7 Letecké bezpečnostní služby 9 Osobní ochrana a zahraniční

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

ČP AFCEA na IDET 2015

ČP AFCEA na IDET 2015 připravila několik aktivit, které se uskuteční v rámci IDET 2015 a na které je možná Vaše participace. Jedná se o následující akce: 1. Odborný vzdělávací seminář: Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Ochrana proti odposlechu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Ochrana proti odposlechu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Ochrana proti odposlechu Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Systém odborného profesního vzdělávání pod záštitou ASIS ČR. PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s.

Systém odborného profesního vzdělávání pod záštitou ASIS ČR. PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s. Systém odborného profesního vzdělávání pod záštitou ASIS ČR PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s. NAŠE MOTO Je třeba se i učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučil. Seneca Chceme

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

24/7 jsme tu pro Vás 24 hodin denně a 7 dní v týdnu 5 let praxe v oboru Díky modernímu zařízení na vyhledávaní odposlechů, dokážeme najít všechny

24/7 jsme tu pro Vás 24 hodin denně a 7 dní v týdnu 5 let praxe v oboru Díky modernímu zařízení na vyhledávaní odposlechů, dokážeme najít všechny . Safe - Pro je společnost s 5ti letou praxí v oboru zabývající se vyhledáváním odposlechů a zabezpečením prostor, aby nedocházelo tak k nelegálnímu úniku informací. Zajišťujeme bezpečný chod firem formou

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D. Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky Ing. Jan Ministr, Ph.D. I. Úvod Agenda II. Customer Intelligence (CI),zpracování dat z Internetu III. Analýza obsahu IV.

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S ve světě Skupina G4S Plc. je světovou jedničkou v oboru bezpečnosti a zaujímá vůdčí roli v oblasti komplexních bezpečnostních řešení. Operuje ve 125 zemích

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více