Newsletter2012. červen MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter2012. červen MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU"

Transkript

1 Newsletter2012 červen

2 obsah O nás... 3 Úvodní slovo... 4 Moderní pojetí Competitive Intelligence v podniku... 5 Konkurenční zpravodajství... 7 Medailonky lektorů... 9 Průmyslová špionáž Odposlech a skryté kamery Sociální média Kontakty

3 O nás Jedním z významných aspektů současného období je nárůst konkurence pravděpodobně ve všech ekonomických odvětvích a oborech. S tímto úzce souvisí rostoucí rivalita účastníků trhu a volba prostředků konkurenčního chování. Zásadní změny v konkurenčním chování se netýkají pouze globálních korporací, ale stále více i středních a dokonce i malých firem, působících na lokálním trhu. Schopnost obstát v konkurenčním prostředí tak závisí nejenom na kvalitě služeb, jakosti výroby, ceně a znalosti trhu, ale čím dále tím více na dovednosti rychlého přístupu k informacím, možnosti jejich správného vyhodnocení a na způsobilosti vlastní obrany před konkurencí. Vzdělávací a poradenské aktivity jsou zaměřeny na širší spektrum otázek spojených s bezpečností organizace a bezpečnostními riziky (technické, technologické, lidské, organizační, objektové). Naší snahou je vysvětlit problematiku aktivního průmyslového zpravodajství a současně problematiku možných strategií obrany. Poskytované vzdělávací aktivity doplňujeme provázaností na široké spektrum konzultací specializovaných, úzce zaměřených odborníků. Zákazník tak získá jak základní orientaci v problematice, tak i názor a službu specialisty. Lektorský tým sestává z prověřeného týmu odborníků, kteří se v dané problematice dlouhodobě pohybují a kteří disponují dostatečnými referencemi. Cílem společnosti je podpořit vyšší konkurenceschopnost domácích organizací. Cílem společnosti Factum Solution je sofistikovaná podpora zvyšování konkurenceschopnosti domácích organizací cestou dostatečné ochrany citlivých informací a znalostí, dostatečné ochrany klíčových pracovníků a orientací v procesu získávání informací důležitých pro vlastní rozvoj. 3

4 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou elektronický Newsletter Vzdělávacího ústavu pro bezpečnostní strategie společnosti Factum Solutions s.r.o. Rádi bychom Vás touto cestou informovali o novinkách a zajímavostech z oblasti řízení bezpečnostních rizik organizace. Tedy oblasti, která se dnes týká každého ekonomického subjektu, i když si to mnozí z nás nepřipouští. Stav ekonomiky je jedním z faktorů, které v současné době ovlivňují celou společnost. Přímo či nepřímo se odráží v našem každodenním životě a každodenní práci. Ekonomické zpomalení ukázalo, že takovýto stav nemusí trvat navždy. Makroekonomické změny si vynucují změnu chování spotřebitele, ale postupně také většiny ekonomických subjektů. Jedním z důsledků je rostoucí rivalita na trhu a agresivita soutěžících subjektů. Tento jev asi potvrdí nejen majitelé firem, ale zejména široká vrstva firemního managementu. Nástroje a praktiky používané v konkurenčním střetu postupně dostávají zcela jiný ráz a mnohdy se dostávají nejenom za hranici etiky. Předpokladem obchodního úspěchu a stabilního rozvoje organizace už není jen kvalita služby, cena a péče o zákazníka, ale také schopnost vlastní ochrany před konkurencí, schopnost ochrany klíčových pracovníků a dostatečná informovanost. Lidské zdroje, které jsou oprávněně považovány za klíčové aktivum úspěšné organizace, mohou být v tomto světle považovány i za největší riziko. S touto skutečností však lze pracovat. Bezpečnost organizace nespočívá pouze v dobré ostraze objektu nebo zabezpečení výpočetního systému. Jedná se o nekončící a velice komplexní proces, který zasahuje do procesního řízení organizace, vnímá lidské zdroje v širším kontextu než jen pracovním, vychází ze současných technických a technologických možností, vnímá limity právního prostředí a mnohé další. Bezpečnost organizace začíná u bezpečnosti klíčových pracovníků, zejména pak vrcholového managementu a statutárních zástupců. Úkolem naší organizace je především komplexní edukace těchto osob. Bezpečnostní rizika organizace může řešit pouze člověk, který dané problematice rozumí, a to i po praktické stránce. Naší snahou je naučit zákazníka řešit vzniklé problémy, ale také těmto problémům předcházet. I zde platí pravidlo, že nejlepší obranou je účinná prevence. Partnerem v tomto úkolu může být právě naše vzdělávací společnost. Dámy a pánové, dovolte mi. abych Vám v tomto před- -prázdninovém čase popřál hodně úspěchů jak pracovních, tak i osobních. Ing. Milan Marek, MBA 4

5 Moderní pojetí Competitive Intelligence v podniku Současnou epochu, v níž žijeme, je možno charakterizovat Druckerovými slovy: Nic není stejné, vše se mění. Jediné co je stálé, je změna! Jak v teoretické sféře, tak i v podnikatelském prostředí si většina účastníků stále více uvědomuje, že se zásadním způsobem mění paradigma managementu, zvláště pak paradigma inovací. doc. Ing. František Bartes, CSc. Tato změna je tak významná, že se stále méně shoduje s našimi dosavadními zkušenostmi a představami. Drucker k tomu dodává: Budoucnost už dnes není tím, čím bývala. Například v současném světě globalizace i působících dopadů krize stále častěji zjišťujeme, že stávající informační systémy podniku většinou pracují tak, že registrují a vyhodnocují minulé skutečnosti pro potřeby kontroly plnění firemního plánu, a to ještě s větším či menším časovým zpožděním. Tyto informační systémy neumožňují zpracovat informace pro potřeby strategického rozhodování pracovníků vrcholového řízení firmy. Vytvoření takovýchto podkladů je přitom pro úspěšné rozhodování TOP managementu podniku na náročném trhu naprosto zásadní. O to větší význam pro strategické rozhodování vedení podniku mají kvalitní podklady v době krize. V ní totiž dochází k bolestnému procesu odstraňování všeho starého a překonaného, tedy toho, co v novém období již stačit nebude. Je známou skutečností z podnikatelské praxe, že z každé krize odešlo mnoho podniků poražených, ale vždy se objevila i řada podniků, které z ní vyšly mnohem silnější, tedy vítězně. Jedná se o podniky, které na základě správně vytvořeného zpravodajství včas připravily své nové podnikatelské záměry, většinou založené na hodnotových, případně disruptivních inovacích, a správnou konkurenční strategií je dokázaly na daném trhu úspěšně realizovat. Competitive Intelligence musí vycházet přímo z principu práce zpravodajských služeb. Podniky, které chtějí na daném trhu hrát významnou roli, začaly ve stále větší míře pociťovat potřebu specifických informací jdoucích daleko za rámec běžných informací získaných z analýz realizovaných v rámci procesu tvorby podnikových konkurenčních strategií. Z tohoto důvodu začaly začleňovat do své organizační struktury útvary zabývající se touto problematikou, tedy útvary tzv. Competitive Intelligence (CI), které jsou schopny pomocí sofistikovaných postupů ono tolik potřebné zpravodajství vytvářet. 5

6 Pro skutečně úspěšné a věrohodné užití Competitive Intelligence v podnikatelské praxi je nutno si uvědomit, že tato problematika musí vycházet přímo z principu práce zpravodajských služeb, která je nezbytná pro podporu rozhodování na úrovni státu, s tím rozdílem, že Competitive Intelligence využívá pouze legální informační zdroje a legální metody své práce. Tímto chápáním samotné podstaty činnosti Competitive Intelligence se lišíme od většiny autorů, jejichž pojetí CI většinou sklouzává k nějaké externí podobě Business Intelligence spojené se strategickou analýzou oborového okolí. Pro vedení podniku ale takové pojetí je naprosto nedostačující! Z výše uvedeného pro nás vyplývá, že ve své podstatě správně pochopené a v podnikatelské praxi realizované Competitive Intelligence podniku, znamená vytvářet předpověď budoucnosti. A v tomto a jen v tomto pojetí, má Competitive Intelligence svůj význam pro podnik 1. To znamená, že k získané informaci se v procesu tzv. zpravodajské analýzy musí vytvořit přidaná hodnota, kterou vzniká vlastní zpravodajství tedy ona zmíněná předpověď o budoucnosti, která tvoří podklad pro strategické rozhodování vrcholového vedení podniku. Obecně jsou na Competitive Intelligence kladeny následující požadavky: a) včas odhalit klíčové problémy firmy plynoucí z firemního okolí, b) informačně zabezpečit možné způsoby řešení těchto problémů. Nyní si dovolíme podat naše pojetí Competitive Intelligence, které chápeme jako systematickou tvůrčí a etickou aplikaci zpravodajské metodologie a klíčových metodik, která s využitím týmové práce: zjišťuje, identifikuje symptomy či data a informační zdroje, analyzuje získané symptomy, data a informace a doplňuje je, hodnotí jejich význam a tvoří z nich důkazy jevů, tvoří z informací ucelené hypotézy (předpovědi budoucího stavu) pro změny a vyhodnocuje jejich přínos přes důkazy a náklady změnami vyvolané, jako efektivnost těchto změn, provádí vypracování zpravodajských zpráv pro rozhodování managementu firmy. Z tohoto našeho pojetí CI vyplývá, že Competitive Intelligence chápeme jako jednu z aplikačních disciplín systémové teorie. Úkoly Competitive Intelligence v současnosti Budeme-li podrobněji zkoumat dnešní výborné výsledky konkrétního podniku, dojdeme ke zjištění, že jsou výsledkem správného rozhodnutí vedení podniku v minulosti. Pokud budeme chtít, aby tento podnik měl výborné výsledky i v budoucnosti, je zapotřebí pro jejich zajištění opět správně rozhodnout, a to již dnes! A na tuto nutnost správného strategického rozhodnutí pro vytvoření příznivých podmínek zajišťující budoucí úspěch podniku v ještě náročnějším podnikatelském prostředí, dnes v době krize, většina našich podniků zapomíná, neboť řeší pouze své dnešní, byť velmi důležité a ve své podstatě existenční problémy. Domníváme se, že právě tato schopnost podniku je jednou z těch, které odlišují úspěšný podnik od neúspěšného. Je potřeba si uvědomovat, že v důsledku probíhajících změn paradigmatu dnešní doby, neznamená soupeření o budoucnost již snahu o zvyšování tržního podílu, ale znamená soutěžení o podíl na příležitostech, neboť nemá smyslu mluvit o tržním podílu na trzích, které ještě neexistují. Chce-li firma rozpracovat budoucí příležitosti, musí si osvojit schopnost praktické realizace tvorby těchto nových trhů, vytvářet poptávku s jejím následným uspokojením. A k tomu všemu potřebuje nikoliv informace, ale zpravodajství! Vzhledem ke specifiku problematiky řešené pomocí Competitive Intelligence nebude vždy možné najít okamžitou odpověď na konkrétně cílenou otázku, neboť tyto odpovědi jsou z pochopitelných důvodů konkurenčními firmami pečlivě utajovány. Proto je nutno tyto informace získávat z legálních zdrojů vysoce sofistikovanými postupy. V současné době je velmi aktuální tzv. Zpravodajská analýza informace zpracovaná autorem tohoto článku, s jejíž pomocí lze získat onu přidanou hodnotu, respektive předpověď o budoucnosti. Poznámka: 1 Competitive Intelligence má samozřejmě svůj význam i pro taktické a operativní řízení podniku. Pokud, ale není správně ošetřeno působení Competitive Intelligence v oblasti strategického řízení, jsou přínosy CI pro podnik značně snížené, ve své podstatě velmi mizivé. 6

7 Konkurenční zpravodajství Problematiku konkurenčního zpravodajství lze považovat za důležitou, zajímavou, ale především za zvláštní záležitost. Týká se ve své podstatě každého ekonomického subjektu a většiny vrcholových řídících pracovníků. Je to problematika, kterou se zabývají jak obchodní útvary, tak i pracovníci vývoje a výroby. S problematikou konkurenčního zpravodajství se dostal do styku v určité podobě asi každý, mnozí se jí věnují vzhledem ke svému pracovnímu zařazení, jiní z osobního zájmu. Je zajímavé, že tato problematika není v komplexní podobě vyučována, není v podstatě zařazena do osnov vysokoškolských manažerských programů. Není ani součástí některého z domácích MBA manažerských studií. Vzdělávací program, který Vám přinášíme, řeší velmi komplexně problematiku konkurenčního zpravodajství. Na mnoha konkrétních příkladech z oblasti průmyslové špionáže budeme demonstrovat možnosti efektivní obrany a ochrany vlastní organizace a jejich klíčových pracovníků. Začátek nové dekády lze charakterizovat jako období poměrně velkých ekonomických turbulencí provázaných s ekonomickou recesí, ale také určitými změnami politického a společenského charakteru. Fenomén ekonomické recese nelze komentovat zcela jednoznačně, neboť se dotýká různých hospodářských subjektů odlišným způsobem. Mnoho organizací se ocitlo v ohrožení, některé jen těžce překonávají vznikající problémy. Existují ovšem i subjekty, které prosperují a rostou stále rychlejším tempem. Prostředí, ve kterém se pohybujeme, však lze jednoznačně považovat za mimořádně konkurenční. Neustále rostoucí rivalita na trhu představuje faktor, se kterým je nutné počítat. Vysoce konkurenční prostředí Vysokou hodnotu mají informace o vrcholovém managementu organizací. přináší nová rizika, mezi která patří především rostoucí vzájemná agresivita tržních subjektů. Jedním z projevů této agresivity je získávání informací obchodního, ekonomického, technologického či jinak strategického charakteru o konkurenci. Vysokou hodnotu mají například i informace o klíčových osobách, zejména pak vrcholovém managementu organizací. Že se nejedná vždy o etické či dokonce legální praktiky neznamená, že tento jev neexistuje. Pravý opak je pravdou. Eliminace bezpeč- 7

8 nostních rizik souvisejících s ochranou strategických informací a ochranou klíčových pracovníků se stávají jednou z priorit úspěšných organizací. Program Konkurenční zpravodajství představuje komplexní pohled na bezpečnostní politiku organizace a na možnosti řešení významných rizik souvisejících s konkurenčním bojem zaměřeným jak na oblast strategických informací, tak na oblast potenciálního ohrožení klíčových zaměstnanců (zejména statutárních zástupců a vrcholového managementu). Program Konkurenční zpravodajství představuje možnosti omezení významných rizik. Obsahová náplň programu odpovídá potřebám středních a velkých korporací, zejména pak členům vrcholového managementu zodpovědným za dlouhodobý strategický rozvoj organizace. Cílem programu je především seznámení s možnými bezpečnostními riziky týkajícími se organizace a klíčových pracovníků, přičemž tyto dvě kategorie nelze chápat odděleně. S poznáním bezpečnostních rizik souvisí i návrh koncepčních řešení na úrovni vrcholových řídících struktur. Vzdělávací program je sestaven ze tří výukových bloků věnujících se poměrně komplexně problematice firemní bezpečnosti z pohledu konkurenčního zpravodajství (pojetí defenzivního a zároveň i ofenzivního). Předmětem prvého výukového bloku je identifikace konkurenčního prostředí, vybrané zásady strategického rozvoje organizace a identifikace rizik spojených s rostoucí agresivitou na trhu. S tímto souvisí pohled na problematiku průmyslové špionáže zaměřené na strategické informace a klíčové pracovníky. Prostor je věnován oblasti strategického řízení, zejména pak koncipování strategií vedoucích ke střetům, spolupráci či vymezení zón strategického zájmu. Předmětem druhého výukového bloku je ochrana strategických informací, zejména pak komplexní eliminace úniku informací z organizace. Významný prostor je věnován představení existujících modelů a systémů konkurenčního zpravodajství a problematice bezpečnostních rizik organizace, respektive strategiím práce s těmito riziky. Třetí výukový blok se podrobně zaměřuje na dílčí funkcionality problematiky konkurenčního zpravodajství. Zejména na právní konsekvence, význam lidského faktoru a především pak na problematiku informačních a komunikačních technologií. Je doplněn o samostatnou kapitolu zpravodajské techniky a technologie. Závěrečná část je věnována řešení modelových situací a praktickým úkolům. 8

9 Medailonky lektorů Konkurenční zpravodajství (Competition intelligence) PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Vedoucí Střediska bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvent Vojenské akademie, doktorát na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Dlouholetý zaměstnanec Armády České republiky a Ministerstva obrany České republiky. Bohatá publikační a výzkumná činnost. Specialista na prognózování vývoje bezpečnostní situace v Evropě a ve světě, člen pracovní skupiny Foresight and Scenarios European Security Research and Innovation Forum (ESRIF). Člen redakční rady časopisu Vojenské rozhledy. gen. v. v. Ing. Andor Šándor Odborný poradce v oblasti bezpečnostních záležitostí. Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska, postgraduální studium, obor Velitelsko-štábní zpravodajství, studium programu Řízení obranných zdrojů pro nejvyšší představitele obrany (USA), Škola obranných studií NATO (Italy). Praxe ve vrcholových funkcích Generálního štábu armády ČR, vojenský přidělenec zastupitelského úřadu v Londýně, náčelník oddělení zahraničních vztahů, náčelník odboru vojenské diplomacie a zahraničních vztahů Vojenské zpravodajské služby, náčelník Vojenské zpravodajské služby. Specialista na problematiku konkurenčního zpravodajství, krizový management, bezpečnostní problematiku kritické infrastruktury a specialista na problematiku mezinárodní bezpečnostní problematiky. Mgr. Petr Somol, MBA Ředitel sekce Bezpečnost Českých aerolinií. Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze, MBA Velká Británie. Zkušenosti v oblasti bezpečnosti na pozici policejního inspektora u Policie České republiky, v Bezpečnostní informační službě a na pozici bezpečnostního ředitele v Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. 9

10 doc. Ing. František Bartes, CSc. Vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku Strategie konkurenčních střetů a konkurenční zpravodajství. Absolvent Vysokého učení technického v Brně, kandidát věd v oboru Odvětvové a průřezové ekonomiky. Habilitaci získal na VŠE v Praze v oboru Podnikového hospodářství. Dlouholeté poradenské zkušenosti v oblasti konkurenčního zpravodajství, pedagogická, publikační a výzkumná činnost. plk. v. v. PhDr. Jiří Růžek plk. PhDr. Jiří Růžek, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Filosofie a historie. Před rokem 1989 lesní dělník, potė knihovník a dokumentarista Orientálního ústavu a Encyklopedického institutu ČSAV. Po roce 1990 pracovník nově zřízeného Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie a poté postupně ředitel Vojenského obranného zpravodajství Ministerstva obrany ČR a ředitel Bezpečnostní informační služby. Po svém odchodu ze státních služeb působil v pojišťovně Kooperativa, ve které měl na starosti prevenci a vyšetřování pojistných podvodů. Nyní soukromý lektor a konzultant v oboru bezpečnosti. Mgr. Ing. Stanislav Termann Původně elektroinženýr, který následně vystudoval psychologii a začal působit jako personální manager, lektor, poradce. Má za sebou několikaletou úspěšnou managerskou dráhu ve funkci personálního ředitele společnosti Pěkný-Unimex, Agency of Security FENIX a Auto ESA. V současné době je ve firmě Smarter orientován na komunikační, managerské a obchodní dovednosti. V této oblasti je jeho doménou trénink zvládání konfliktů a vyjednávání. Autor publikace Umění přesvědčit a vyjednat. Jako kouč působí ve společnosti Deloitte a ČD Telematika. 10

11 Ing. Evžen Teršl Expert pro bezpečnostní hrozby v oblasti IT. V roce 1997 působil jako IT administrátor. Postupně pracoval v několika českých i nadnárodních společnostech. V některých nadále působí jako administrátor-supervizor. Od roku 2009 pracuje jako nezávislý bezpečnostní expert se specializací na optimalizaci výkonu založené na analýze datových toků. V práci využívá motivační psychologii, což se promítá i v jeho mottu Abychom porozuměli systému vytvořenému člověkem, musíme porozumět nejprve člověku samotnému. Zaměřuje se na chyby způsobené lidským faktorem. Ing. Martin Pavlica Ředitel pro strategický rozvoj a člen představenstva Corpus Solutions a.s. Je absolventem Českého vysokého učení technického, Fakulty elektrotechnické, Katedry počítačů, v oblasti IT pracuje od roku V uplynulých letech zodpovídal za rozvoj inovativních řešení v oblasti moderních softwarových aplikací a vybudování divize zaměřené na bezpečnost ICT. Jeho odborný rozhled a dlouholeté zkušenosti přispěly významným způsobem k realizaci řady úspěšných zákaznických řešení a rozvoji produktového portfolia společnosti. V současné době se zaměřuje na aplikaci nových trendů do zákaznických řešení umožňujících vytěžování nestrukturovaných dat strategického charakteru pro bezpečnostní a business účely. Pavel Maletínský Expert na speciální techniku a služby. Ředitel a majitel společnosti GOLDSILVER s.r.o., která se věnuje speciální technice a službám, zejména v oblasti odhalování odposlechu, odhalování audio, video, datového monitoringu, dále oblasti ochrany proti odposlechu a skryté monitorovací audio-video technice a odstranění špionážních programů v tzv. chytrých telefonech, odhalování odposlechových monitorovacích programů v počítačích a PC sítích. Profesně se věnuje této problematice od roku 1998 jako soukromý podnikatel. Před tímto datem praxe 15 let u Ministerstva vnitra ČR. Ing. Milan Marek, MBA Vystudoval vysokou školu leteckou. Pracoval v různých technických a řídících funkcích ve vojenském letectvu. Poté působil, až do roku 2004, na Ministerstvu obrany ČR, na kterém se profesionálně zabýval prací s informacemi v různých řídících funkcích. Po svém odchodu z armády se věnuje poradenství a lektorské činnosti v oblasti bezpečnostních technologií, krizového řízení a Business Development. Je členem výzkumného týmu Střediska bezpečnostní politiky Centra pro ekonomická a sociální studia Univerzity Karlovy v Praze. 11

12 Průmyslová špionáž Skrytá nahrávka a bezpečnostní tipy Autor textu: Pavel Maletínský, jednatel společnosti GOLDSILVER s.r.o. DRUID D06 Lze se nějak technicky bránit tajnému pořízení zvukového záznamu probíhajícího jednání? Ano, jedním velmi spolehlivým prostředkem pro obranu, před skrytým nahráváním rozhovoru, je speciální zařízení, které si s sebou můžete vzít na jednání. Je přenosné, můžete jej využít v kanceláři, v autě, v bytě, možná i někde venku. Jedná se o přístroj, který se jmenuje DRUID D06. Jeho funkce je jednoduchá, hovořící osoby se navzájem perfektně slyší a probírají spolu věci, které nesmí nikdo jiný slyšet. Je nutno zabránit tomu, aby nebyl tajně pořízen záznam z tohoto jednání (například na skrytě umístěný diktafon, nebo jiný nahrávač hovorů, případně, aby nebyl rozhovor přenášen skrytými mikrofony s vysílačem někam jinam, nebo aby některá z jednajících osob nepořizovala skrytě nahrávku do vlastního záznamníku, nebo spuštěného mobilního telefonu). DRUID D06 je univerzální bojovník proti jakémukoliv mikrofonu, který by mohl jednání monitorovat a je jedno, zda je někde tajně nainstalovaný odposlech a to v jakékoliv formě. Odpadají tak složité kontroly před jednáním na vnesenou techniku, na spuštěné diktafony, mobily, tajně spuštěné nahrávací programy v počítačích, je to vlastně úplně jedno, co kdo má spuštěné a chce na to jednání tajně nahrávat. Stačí jen použít komunikační sadu, stisknout knoflík a začít hovořit. A jak to vypadá pro jednající strany v reálu? Účastníci chráněného hovoru si nasadí sluchátka s mikrofonem, který se dá těsně před ústa. Tyto náhlavní soupravy jsou spojeny s přístrojem, který hovořícím navzájem spojí a velmi kvalitně, nerušeně jim umožní probrat vše potřebné. Okolí však slyší jen akustický ruch, který přístroj dávkuje přesně podle probíhajícího hovoru tak, aby nikdo nepovolaný nic neslyšel a mikrofony diktafonů, telefonů, radiomikrofonů (tzv. štěnic ), případně mikronahrávačů v okolí, nebo na osobách, rovněž nic z hovoru neslyšely a nenahrály. 12

13 Odposlech a skryté kamery Pavel Maletínský, jednatel GOLDSILVER, s.r.o. Pavel Maletínský, ředitel společnosti GOLDSILVER s.r.o. při rozhovoru o odposlechu a skrytých kamerách nechává nahlédnout do různých možností, kde lze najít skryté mikrofony a minikamery. Odposlech a skryté kamery se staly součástí našich životů. Všude kolem nás je spousta kamer a mikrofonů, těch nápadných, bohužel ale také těch, o kterých nemáme ani tušení. Při provádění prohlídek na odhalování odposlechu se lidé často ptají na to, kde může být všude skrytý odposlech, zejména při probíhajícím důvěrném jednání, kde mohou být aktivní skryté kamery a miniaturní odposlechové mikrofony. Mohou být opravdu všude. Zde je několik fotografií běžně používaných předmětů se skrytými kamerami a mikrofony a s nahrávači záznamu, nebo s vysílačem, či GSM přenosem odposlechu na větší vzdálenosti. V těchto vyobrazených případech se jedná vždy o předměty, kde lze aspoň při bedlivém zkoumání skrytou kameru, indikační led-diody, nebo dírku pro mikrofon odhalit. Mnohem horší jsou pak ale tajně umístěné skryté kamery v místech, kde laik nemá bez speciální techniky šanci odhalit mikroobjektiv, protože je dokonale kamuflován a samozřejmě nenajde ani skrytě umístěný miniaturní mikrofon. Zde je tedy několik příkladů skrytých kamer a předmětů, v kterých se nalézají. Najdete kde? Skrytá kamera s mikrofonem v pánských hodinkách Dámské hodinky se skrytým mikrofonem a diktafonem Skrytá kamera v pánském opasku s nahráváním audio-video 13

14 Skrytá kamera s mikrofonem v peru Skrytá kamera s mikrofonem v peru po rozložení Skrytá kamera s mikrofonem v peru vnitřek Skrytá kamera s odposlechem v klíči od vozidla Mercedes GSM štěnice odposlech přenášený po GSM v provedení USB GSM štěnice odposlech přenášený po GSM v provedení USB vnitřek 14

15 Skrytá kamera s mikrofonem v kravatě Kamera v protipožárním sprinkleru Je mnoho míst, kde lze skryté kamery a mikrofony, při trošce snažení pouhým okem, najít, ale bohužel je mnohem více míst, kde je bez vybavení, potřebné techniky a také znalostí, nemáte šanci objevit. Plechovka Coly se skrytou kamerou a mikrofonem - popis funkcí Skrytá kamera s odposlechem v imitaci plechovky Coca-Cola Pracujeme diskrétně pro advokátní kanceláře, právníky, právnické i fyzické osoby. NECHCEME VĚDĚT, KDO JSTE A PROČ TO POTŘEBUJETE! Váháte-li, zda je pro Vás OTP obranně technická prohlídka proti odposlechům, kontrola PC, nebo osobní kontrola proti skrytým mikrofonům a tajně umístěným minikamerám vhodná, domluvte si nezávaznou a anonymní konzultaci. 15

16 rozhovor Sociální média Rychle rostoucím fenoménem internetu posledních let se staly sociální média a zejména sociální sítě. Jedná se o zábavní komunikační prostředek mladších uživatelů internetu nebo ho lze seriózně využívat i pro komerční účely? Zeptali jsme se Ing. Martina Pavlici, ředitele pro strategii společnosti Corpus Solutions a.s., jaké vidí příležitosti v této oblasti. Sociální sítě skutečně zaznamenávají obrovský nárůst používání. Přestože většina příspěvků má lehčí charakter, je z pohledu komerčních společností velmi přínosné čerpat cenné informace, které sociální sítě nabízejí. Nestačí ovšem dění na sítích pouze sledovat. Pro efektivní využití je nutné začít sítě efektivně vytěžovat. Co myslíte oním efektivním vytěžováním? Podívejte, dnes nabízí některé firmy tzv. monitorování sociálních sítí. Jak to v praxi funguje? Zákazník si zadá několik klíčových slov a výsledkem placené služby je seznam nebo graf příspěvků ze sociálních sítí, ve kterých se tato slova objevují. To je monitoring. Z našeho pohledu představuje základní úroveň, která poskytuje pouze minimální hodnotu, například pro oddělení operativního marketingu, které potřebuje sledovat odezvu na nový produkt. Ano, tomu rozumím, a je možné vůbec požadovat něco víc? Samozřejmě. Hodnota informací je přímo závislá na znalostech toho, kdo je zpracovává. Je to buď zkušený analytik, a nebo lépe automatizovaný systém s integrovanou znalostí dané oblasti. Takový systém není závislý na definovaných klíčových slovech, protože rozumí dané problematice. Díky tomu je schopný identifikovat i takové příspěvky, kde se definovaná slova sice nevyskytují, ale přesto do sledované oblasti patří. To zní jako umělá inteligence ve službách zákazníků. Sice to tak zní, nicméně obezřetnost je na místě. Dodavatelé, kteří slibují hotovou umělou inteligenci schopnou předpovídat budoucnost a neuvádějí, jakým způsobem a úsilím toho lze dosáhnout, za sebou většinou nemají mnoho úspěšných implementací. Co tedy mohu reálně očekávat od kvalitního zpracování informací ze sociálních médií? Na počátku je definice vrcholového očekávání a jasných přínosů, které nám vytěžování informací má přinést. Pak lze vytvořit konkrétní scénáře, ve kterých uživatelé poskytované informace využívají. Je-li takto formulováno zadání, lze efektivně na míru vyladit systém schopný poskytovat očekávané výstupy. Klíčem k úspěchu je automatizovaná analýza informací v souvislostech kombinující znalost interních informací s monitoringem sociálních sítí. Ta umožňuje pracovat jako inteligentní systém, který při kvalitní práci s analýzou trendů dokáže (téměř) předpovídat budoucnost... Konečné rozhodnutí, jak s informací naložit, však bude vždy na uživateli takového systému. Děkuji za rozhovor. 16

17 název sekce Kontakty Ing. Milan Marek, MBA odborný garant tel: Ing. Zdeňka Čapková koordinátor programu tel: Obchodní firma: Factum Solution s.r.o. Sídlo: Brno, Lidická 1879/48, PSČ IČ: DIČ: CZ Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Ćíslo účtu: /0800 Firma Factum Solution s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73534, dnem

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 1 Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 9 2 Představení společnosti Vzdělávací ústav pro

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management

Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management Příloha č. 1 Dotazníky k hodnocení přínosu a využití vzděl{v{ní v FM praxí Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management Firma: Bosch Diesel s.r.o., Jihlava, Radim Pešl FCM2-Jh 1) Uplatnitelnost absolventů

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

SPECIALIST SECURITY COMPANY

SPECIALIST SECURITY COMPANY SPECIALIST SECURITY COMPANY Specialista na fyzickou a technickou bezpečnost Výcvik, bezpečnostní kurzy a školení pro státní a soukromé subjekty 7 Letecké bezpečnostní služby 9 Osobní ochrana a zahraniční

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ILUSTRACE VZTAHŮ : MANAGEMENT-BEZPEČNOST-INFORMATIKA

ILUSTRACE VZTAHŮ : MANAGEMENT-BEZPEČNOST-INFORMATIKA ILUSTRACE VZTAHŮ : MANAGEMENT-BEZPEČNOST-INFORMATIKA Ing. Milan Kný, CSc. Katedra policejního managementu a informatiky Policejní akademie České republiky v Praze B-M-I Tato prezentace byla zpracována

Více

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A.

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A. Zefektivnění procesu strategického plánov nování a řízení rozvoje města m Uherské Hradiště Tematická sekce NSZM Praha, 12. 5. 2011 Ing. Milan PůčP ůček, MBA, PhD David Koppitz B.A. 1 MEPCO ve strategickém

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Obranné zpravodajství Vlivové zpravodajství

Obranné zpravodajství Vlivové zpravodajství Vlivové zpravodajství Elicitace Business Intelligence- Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL 1 CI Směry CI Ofenzivní (aktivní) zpravodajství Obranné Vlivové Jsou ve vzájemných vztazích Business Intelligence-

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Několik poznámek k roli lektora v současnosti. Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 24. října 2012

Několik poznámek k roli lektora v současnosti. Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 24. října 2012 Několik poznámek k roli lektora v současnosti Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 24. října 2012 Struktura příspěvku 1. Některé rozdíly v práci lektora a učitele odborných předmětů 2. Čím je ovlivněno

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 10.4.2013 1 Zákon o kybernetické bezpečnosti Kritická informační infrastruktura 10.4.2013

Více

Výstupy z učení u ekonomických oborů

Výstupy z učení u ekonomických oborů Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Co jsou výstupy z učení?

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce Projekt - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se zaměřením na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií

Více