Newsletter2012. červen MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter2012. červen MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU"

Transkript

1 Newsletter2012 červen

2 obsah O nás... 3 Úvodní slovo... 4 Moderní pojetí Competitive Intelligence v podniku... 5 Konkurenční zpravodajství... 7 Medailonky lektorů... 9 Průmyslová špionáž Odposlech a skryté kamery Sociální média Kontakty

3 O nás Jedním z významných aspektů současného období je nárůst konkurence pravděpodobně ve všech ekonomických odvětvích a oborech. S tímto úzce souvisí rostoucí rivalita účastníků trhu a volba prostředků konkurenčního chování. Zásadní změny v konkurenčním chování se netýkají pouze globálních korporací, ale stále více i středních a dokonce i malých firem, působících na lokálním trhu. Schopnost obstát v konkurenčním prostředí tak závisí nejenom na kvalitě služeb, jakosti výroby, ceně a znalosti trhu, ale čím dále tím více na dovednosti rychlého přístupu k informacím, možnosti jejich správného vyhodnocení a na způsobilosti vlastní obrany před konkurencí. Vzdělávací a poradenské aktivity jsou zaměřeny na širší spektrum otázek spojených s bezpečností organizace a bezpečnostními riziky (technické, technologické, lidské, organizační, objektové). Naší snahou je vysvětlit problematiku aktivního průmyslového zpravodajství a současně problematiku možných strategií obrany. Poskytované vzdělávací aktivity doplňujeme provázaností na široké spektrum konzultací specializovaných, úzce zaměřených odborníků. Zákazník tak získá jak základní orientaci v problematice, tak i názor a službu specialisty. Lektorský tým sestává z prověřeného týmu odborníků, kteří se v dané problematice dlouhodobě pohybují a kteří disponují dostatečnými referencemi. Cílem společnosti je podpořit vyšší konkurenceschopnost domácích organizací. Cílem společnosti Factum Solution je sofistikovaná podpora zvyšování konkurenceschopnosti domácích organizací cestou dostatečné ochrany citlivých informací a znalostí, dostatečné ochrany klíčových pracovníků a orientací v procesu získávání informací důležitých pro vlastní rozvoj. 3

4 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou elektronický Newsletter Vzdělávacího ústavu pro bezpečnostní strategie společnosti Factum Solutions s.r.o. Rádi bychom Vás touto cestou informovali o novinkách a zajímavostech z oblasti řízení bezpečnostních rizik organizace. Tedy oblasti, která se dnes týká každého ekonomického subjektu, i když si to mnozí z nás nepřipouští. Stav ekonomiky je jedním z faktorů, které v současné době ovlivňují celou společnost. Přímo či nepřímo se odráží v našem každodenním životě a každodenní práci. Ekonomické zpomalení ukázalo, že takovýto stav nemusí trvat navždy. Makroekonomické změny si vynucují změnu chování spotřebitele, ale postupně také většiny ekonomických subjektů. Jedním z důsledků je rostoucí rivalita na trhu a agresivita soutěžících subjektů. Tento jev asi potvrdí nejen majitelé firem, ale zejména široká vrstva firemního managementu. Nástroje a praktiky používané v konkurenčním střetu postupně dostávají zcela jiný ráz a mnohdy se dostávají nejenom za hranici etiky. Předpokladem obchodního úspěchu a stabilního rozvoje organizace už není jen kvalita služby, cena a péče o zákazníka, ale také schopnost vlastní ochrany před konkurencí, schopnost ochrany klíčových pracovníků a dostatečná informovanost. Lidské zdroje, které jsou oprávněně považovány za klíčové aktivum úspěšné organizace, mohou být v tomto světle považovány i za největší riziko. S touto skutečností však lze pracovat. Bezpečnost organizace nespočívá pouze v dobré ostraze objektu nebo zabezpečení výpočetního systému. Jedná se o nekončící a velice komplexní proces, který zasahuje do procesního řízení organizace, vnímá lidské zdroje v širším kontextu než jen pracovním, vychází ze současných technických a technologických možností, vnímá limity právního prostředí a mnohé další. Bezpečnost organizace začíná u bezpečnosti klíčových pracovníků, zejména pak vrcholového managementu a statutárních zástupců. Úkolem naší organizace je především komplexní edukace těchto osob. Bezpečnostní rizika organizace může řešit pouze člověk, který dané problematice rozumí, a to i po praktické stránce. Naší snahou je naučit zákazníka řešit vzniklé problémy, ale také těmto problémům předcházet. I zde platí pravidlo, že nejlepší obranou je účinná prevence. Partnerem v tomto úkolu může být právě naše vzdělávací společnost. Dámy a pánové, dovolte mi. abych Vám v tomto před- -prázdninovém čase popřál hodně úspěchů jak pracovních, tak i osobních. Ing. Milan Marek, MBA 4

5 Moderní pojetí Competitive Intelligence v podniku Současnou epochu, v níž žijeme, je možno charakterizovat Druckerovými slovy: Nic není stejné, vše se mění. Jediné co je stálé, je změna! Jak v teoretické sféře, tak i v podnikatelském prostředí si většina účastníků stále více uvědomuje, že se zásadním způsobem mění paradigma managementu, zvláště pak paradigma inovací. doc. Ing. František Bartes, CSc. Tato změna je tak významná, že se stále méně shoduje s našimi dosavadními zkušenostmi a představami. Drucker k tomu dodává: Budoucnost už dnes není tím, čím bývala. Například v současném světě globalizace i působících dopadů krize stále častěji zjišťujeme, že stávající informační systémy podniku většinou pracují tak, že registrují a vyhodnocují minulé skutečnosti pro potřeby kontroly plnění firemního plánu, a to ještě s větším či menším časovým zpožděním. Tyto informační systémy neumožňují zpracovat informace pro potřeby strategického rozhodování pracovníků vrcholového řízení firmy. Vytvoření takovýchto podkladů je přitom pro úspěšné rozhodování TOP managementu podniku na náročném trhu naprosto zásadní. O to větší význam pro strategické rozhodování vedení podniku mají kvalitní podklady v době krize. V ní totiž dochází k bolestnému procesu odstraňování všeho starého a překonaného, tedy toho, co v novém období již stačit nebude. Je známou skutečností z podnikatelské praxe, že z každé krize odešlo mnoho podniků poražených, ale vždy se objevila i řada podniků, které z ní vyšly mnohem silnější, tedy vítězně. Jedná se o podniky, které na základě správně vytvořeného zpravodajství včas připravily své nové podnikatelské záměry, většinou založené na hodnotových, případně disruptivních inovacích, a správnou konkurenční strategií je dokázaly na daném trhu úspěšně realizovat. Competitive Intelligence musí vycházet přímo z principu práce zpravodajských služeb. Podniky, které chtějí na daném trhu hrát významnou roli, začaly ve stále větší míře pociťovat potřebu specifických informací jdoucích daleko za rámec běžných informací získaných z analýz realizovaných v rámci procesu tvorby podnikových konkurenčních strategií. Z tohoto důvodu začaly začleňovat do své organizační struktury útvary zabývající se touto problematikou, tedy útvary tzv. Competitive Intelligence (CI), které jsou schopny pomocí sofistikovaných postupů ono tolik potřebné zpravodajství vytvářet. 5

6 Pro skutečně úspěšné a věrohodné užití Competitive Intelligence v podnikatelské praxi je nutno si uvědomit, že tato problematika musí vycházet přímo z principu práce zpravodajských služeb, která je nezbytná pro podporu rozhodování na úrovni státu, s tím rozdílem, že Competitive Intelligence využívá pouze legální informační zdroje a legální metody své práce. Tímto chápáním samotné podstaty činnosti Competitive Intelligence se lišíme od většiny autorů, jejichž pojetí CI většinou sklouzává k nějaké externí podobě Business Intelligence spojené se strategickou analýzou oborového okolí. Pro vedení podniku ale takové pojetí je naprosto nedostačující! Z výše uvedeného pro nás vyplývá, že ve své podstatě správně pochopené a v podnikatelské praxi realizované Competitive Intelligence podniku, znamená vytvářet předpověď budoucnosti. A v tomto a jen v tomto pojetí, má Competitive Intelligence svůj význam pro podnik 1. To znamená, že k získané informaci se v procesu tzv. zpravodajské analýzy musí vytvořit přidaná hodnota, kterou vzniká vlastní zpravodajství tedy ona zmíněná předpověď o budoucnosti, která tvoří podklad pro strategické rozhodování vrcholového vedení podniku. Obecně jsou na Competitive Intelligence kladeny následující požadavky: a) včas odhalit klíčové problémy firmy plynoucí z firemního okolí, b) informačně zabezpečit možné způsoby řešení těchto problémů. Nyní si dovolíme podat naše pojetí Competitive Intelligence, které chápeme jako systematickou tvůrčí a etickou aplikaci zpravodajské metodologie a klíčových metodik, která s využitím týmové práce: zjišťuje, identifikuje symptomy či data a informační zdroje, analyzuje získané symptomy, data a informace a doplňuje je, hodnotí jejich význam a tvoří z nich důkazy jevů, tvoří z informací ucelené hypotézy (předpovědi budoucího stavu) pro změny a vyhodnocuje jejich přínos přes důkazy a náklady změnami vyvolané, jako efektivnost těchto změn, provádí vypracování zpravodajských zpráv pro rozhodování managementu firmy. Z tohoto našeho pojetí CI vyplývá, že Competitive Intelligence chápeme jako jednu z aplikačních disciplín systémové teorie. Úkoly Competitive Intelligence v současnosti Budeme-li podrobněji zkoumat dnešní výborné výsledky konkrétního podniku, dojdeme ke zjištění, že jsou výsledkem správného rozhodnutí vedení podniku v minulosti. Pokud budeme chtít, aby tento podnik měl výborné výsledky i v budoucnosti, je zapotřebí pro jejich zajištění opět správně rozhodnout, a to již dnes! A na tuto nutnost správného strategického rozhodnutí pro vytvoření příznivých podmínek zajišťující budoucí úspěch podniku v ještě náročnějším podnikatelském prostředí, dnes v době krize, většina našich podniků zapomíná, neboť řeší pouze své dnešní, byť velmi důležité a ve své podstatě existenční problémy. Domníváme se, že právě tato schopnost podniku je jednou z těch, které odlišují úspěšný podnik od neúspěšného. Je potřeba si uvědomovat, že v důsledku probíhajících změn paradigmatu dnešní doby, neznamená soupeření o budoucnost již snahu o zvyšování tržního podílu, ale znamená soutěžení o podíl na příležitostech, neboť nemá smyslu mluvit o tržním podílu na trzích, které ještě neexistují. Chce-li firma rozpracovat budoucí příležitosti, musí si osvojit schopnost praktické realizace tvorby těchto nových trhů, vytvářet poptávku s jejím následným uspokojením. A k tomu všemu potřebuje nikoliv informace, ale zpravodajství! Vzhledem ke specifiku problematiky řešené pomocí Competitive Intelligence nebude vždy možné najít okamžitou odpověď na konkrétně cílenou otázku, neboť tyto odpovědi jsou z pochopitelných důvodů konkurenčními firmami pečlivě utajovány. Proto je nutno tyto informace získávat z legálních zdrojů vysoce sofistikovanými postupy. V současné době je velmi aktuální tzv. Zpravodajská analýza informace zpracovaná autorem tohoto článku, s jejíž pomocí lze získat onu přidanou hodnotu, respektive předpověď o budoucnosti. Poznámka: 1 Competitive Intelligence má samozřejmě svůj význam i pro taktické a operativní řízení podniku. Pokud, ale není správně ošetřeno působení Competitive Intelligence v oblasti strategického řízení, jsou přínosy CI pro podnik značně snížené, ve své podstatě velmi mizivé. 6

7 Konkurenční zpravodajství Problematiku konkurenčního zpravodajství lze považovat za důležitou, zajímavou, ale především za zvláštní záležitost. Týká se ve své podstatě každého ekonomického subjektu a většiny vrcholových řídících pracovníků. Je to problematika, kterou se zabývají jak obchodní útvary, tak i pracovníci vývoje a výroby. S problematikou konkurenčního zpravodajství se dostal do styku v určité podobě asi každý, mnozí se jí věnují vzhledem ke svému pracovnímu zařazení, jiní z osobního zájmu. Je zajímavé, že tato problematika není v komplexní podobě vyučována, není v podstatě zařazena do osnov vysokoškolských manažerských programů. Není ani součástí některého z domácích MBA manažerských studií. Vzdělávací program, který Vám přinášíme, řeší velmi komplexně problematiku konkurenčního zpravodajství. Na mnoha konkrétních příkladech z oblasti průmyslové špionáže budeme demonstrovat možnosti efektivní obrany a ochrany vlastní organizace a jejich klíčových pracovníků. Začátek nové dekády lze charakterizovat jako období poměrně velkých ekonomických turbulencí provázaných s ekonomickou recesí, ale také určitými změnami politického a společenského charakteru. Fenomén ekonomické recese nelze komentovat zcela jednoznačně, neboť se dotýká různých hospodářských subjektů odlišným způsobem. Mnoho organizací se ocitlo v ohrožení, některé jen těžce překonávají vznikající problémy. Existují ovšem i subjekty, které prosperují a rostou stále rychlejším tempem. Prostředí, ve kterém se pohybujeme, však lze jednoznačně považovat za mimořádně konkurenční. Neustále rostoucí rivalita na trhu představuje faktor, se kterým je nutné počítat. Vysoce konkurenční prostředí Vysokou hodnotu mají informace o vrcholovém managementu organizací. přináší nová rizika, mezi která patří především rostoucí vzájemná agresivita tržních subjektů. Jedním z projevů této agresivity je získávání informací obchodního, ekonomického, technologického či jinak strategického charakteru o konkurenci. Vysokou hodnotu mají například i informace o klíčových osobách, zejména pak vrcholovém managementu organizací. Že se nejedná vždy o etické či dokonce legální praktiky neznamená, že tento jev neexistuje. Pravý opak je pravdou. Eliminace bezpeč- 7

8 nostních rizik souvisejících s ochranou strategických informací a ochranou klíčových pracovníků se stávají jednou z priorit úspěšných organizací. Program Konkurenční zpravodajství představuje komplexní pohled na bezpečnostní politiku organizace a na možnosti řešení významných rizik souvisejících s konkurenčním bojem zaměřeným jak na oblast strategických informací, tak na oblast potenciálního ohrožení klíčových zaměstnanců (zejména statutárních zástupců a vrcholového managementu). Program Konkurenční zpravodajství představuje možnosti omezení významných rizik. Obsahová náplň programu odpovídá potřebám středních a velkých korporací, zejména pak členům vrcholového managementu zodpovědným za dlouhodobý strategický rozvoj organizace. Cílem programu je především seznámení s možnými bezpečnostními riziky týkajícími se organizace a klíčových pracovníků, přičemž tyto dvě kategorie nelze chápat odděleně. S poznáním bezpečnostních rizik souvisí i návrh koncepčních řešení na úrovni vrcholových řídících struktur. Vzdělávací program je sestaven ze tří výukových bloků věnujících se poměrně komplexně problematice firemní bezpečnosti z pohledu konkurenčního zpravodajství (pojetí defenzivního a zároveň i ofenzivního). Předmětem prvého výukového bloku je identifikace konkurenčního prostředí, vybrané zásady strategického rozvoje organizace a identifikace rizik spojených s rostoucí agresivitou na trhu. S tímto souvisí pohled na problematiku průmyslové špionáže zaměřené na strategické informace a klíčové pracovníky. Prostor je věnován oblasti strategického řízení, zejména pak koncipování strategií vedoucích ke střetům, spolupráci či vymezení zón strategického zájmu. Předmětem druhého výukového bloku je ochrana strategických informací, zejména pak komplexní eliminace úniku informací z organizace. Významný prostor je věnován představení existujících modelů a systémů konkurenčního zpravodajství a problematice bezpečnostních rizik organizace, respektive strategiím práce s těmito riziky. Třetí výukový blok se podrobně zaměřuje na dílčí funkcionality problematiky konkurenčního zpravodajství. Zejména na právní konsekvence, význam lidského faktoru a především pak na problematiku informačních a komunikačních technologií. Je doplněn o samostatnou kapitolu zpravodajské techniky a technologie. Závěrečná část je věnována řešení modelových situací a praktickým úkolům. 8

9 Medailonky lektorů Konkurenční zpravodajství (Competition intelligence) PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Vedoucí Střediska bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvent Vojenské akademie, doktorát na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Dlouholetý zaměstnanec Armády České republiky a Ministerstva obrany České republiky. Bohatá publikační a výzkumná činnost. Specialista na prognózování vývoje bezpečnostní situace v Evropě a ve světě, člen pracovní skupiny Foresight and Scenarios European Security Research and Innovation Forum (ESRIF). Člen redakční rady časopisu Vojenské rozhledy. gen. v. v. Ing. Andor Šándor Odborný poradce v oblasti bezpečnostních záležitostí. Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska, postgraduální studium, obor Velitelsko-štábní zpravodajství, studium programu Řízení obranných zdrojů pro nejvyšší představitele obrany (USA), Škola obranných studií NATO (Italy). Praxe ve vrcholových funkcích Generálního štábu armády ČR, vojenský přidělenec zastupitelského úřadu v Londýně, náčelník oddělení zahraničních vztahů, náčelník odboru vojenské diplomacie a zahraničních vztahů Vojenské zpravodajské služby, náčelník Vojenské zpravodajské služby. Specialista na problematiku konkurenčního zpravodajství, krizový management, bezpečnostní problematiku kritické infrastruktury a specialista na problematiku mezinárodní bezpečnostní problematiky. Mgr. Petr Somol, MBA Ředitel sekce Bezpečnost Českých aerolinií. Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze, MBA Velká Británie. Zkušenosti v oblasti bezpečnosti na pozici policejního inspektora u Policie České republiky, v Bezpečnostní informační službě a na pozici bezpečnostního ředitele v Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. 9

10 doc. Ing. František Bartes, CSc. Vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku Strategie konkurenčních střetů a konkurenční zpravodajství. Absolvent Vysokého učení technického v Brně, kandidát věd v oboru Odvětvové a průřezové ekonomiky. Habilitaci získal na VŠE v Praze v oboru Podnikového hospodářství. Dlouholeté poradenské zkušenosti v oblasti konkurenčního zpravodajství, pedagogická, publikační a výzkumná činnost. plk. v. v. PhDr. Jiří Růžek plk. PhDr. Jiří Růžek, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Filosofie a historie. Před rokem 1989 lesní dělník, potė knihovník a dokumentarista Orientálního ústavu a Encyklopedického institutu ČSAV. Po roce 1990 pracovník nově zřízeného Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie a poté postupně ředitel Vojenského obranného zpravodajství Ministerstva obrany ČR a ředitel Bezpečnostní informační služby. Po svém odchodu ze státních služeb působil v pojišťovně Kooperativa, ve které měl na starosti prevenci a vyšetřování pojistných podvodů. Nyní soukromý lektor a konzultant v oboru bezpečnosti. Mgr. Ing. Stanislav Termann Původně elektroinženýr, který následně vystudoval psychologii a začal působit jako personální manager, lektor, poradce. Má za sebou několikaletou úspěšnou managerskou dráhu ve funkci personálního ředitele společnosti Pěkný-Unimex, Agency of Security FENIX a Auto ESA. V současné době je ve firmě Smarter orientován na komunikační, managerské a obchodní dovednosti. V této oblasti je jeho doménou trénink zvládání konfliktů a vyjednávání. Autor publikace Umění přesvědčit a vyjednat. Jako kouč působí ve společnosti Deloitte a ČD Telematika. 10

11 Ing. Evžen Teršl Expert pro bezpečnostní hrozby v oblasti IT. V roce 1997 působil jako IT administrátor. Postupně pracoval v několika českých i nadnárodních společnostech. V některých nadále působí jako administrátor-supervizor. Od roku 2009 pracuje jako nezávislý bezpečnostní expert se specializací na optimalizaci výkonu založené na analýze datových toků. V práci využívá motivační psychologii, což se promítá i v jeho mottu Abychom porozuměli systému vytvořenému člověkem, musíme porozumět nejprve člověku samotnému. Zaměřuje se na chyby způsobené lidským faktorem. Ing. Martin Pavlica Ředitel pro strategický rozvoj a člen představenstva Corpus Solutions a.s. Je absolventem Českého vysokého učení technického, Fakulty elektrotechnické, Katedry počítačů, v oblasti IT pracuje od roku V uplynulých letech zodpovídal za rozvoj inovativních řešení v oblasti moderních softwarových aplikací a vybudování divize zaměřené na bezpečnost ICT. Jeho odborný rozhled a dlouholeté zkušenosti přispěly významným způsobem k realizaci řady úspěšných zákaznických řešení a rozvoji produktového portfolia společnosti. V současné době se zaměřuje na aplikaci nových trendů do zákaznických řešení umožňujících vytěžování nestrukturovaných dat strategického charakteru pro bezpečnostní a business účely. Pavel Maletínský Expert na speciální techniku a služby. Ředitel a majitel společnosti GOLDSILVER s.r.o., která se věnuje speciální technice a službám, zejména v oblasti odhalování odposlechu, odhalování audio, video, datového monitoringu, dále oblasti ochrany proti odposlechu a skryté monitorovací audio-video technice a odstranění špionážních programů v tzv. chytrých telefonech, odhalování odposlechových monitorovacích programů v počítačích a PC sítích. Profesně se věnuje této problematice od roku 1998 jako soukromý podnikatel. Před tímto datem praxe 15 let u Ministerstva vnitra ČR. Ing. Milan Marek, MBA Vystudoval vysokou školu leteckou. Pracoval v různých technických a řídících funkcích ve vojenském letectvu. Poté působil, až do roku 2004, na Ministerstvu obrany ČR, na kterém se profesionálně zabýval prací s informacemi v různých řídících funkcích. Po svém odchodu z armády se věnuje poradenství a lektorské činnosti v oblasti bezpečnostních technologií, krizového řízení a Business Development. Je členem výzkumného týmu Střediska bezpečnostní politiky Centra pro ekonomická a sociální studia Univerzity Karlovy v Praze. 11

12 Průmyslová špionáž Skrytá nahrávka a bezpečnostní tipy Autor textu: Pavel Maletínský, jednatel společnosti GOLDSILVER s.r.o. DRUID D06 Lze se nějak technicky bránit tajnému pořízení zvukového záznamu probíhajícího jednání? Ano, jedním velmi spolehlivým prostředkem pro obranu, před skrytým nahráváním rozhovoru, je speciální zařízení, které si s sebou můžete vzít na jednání. Je přenosné, můžete jej využít v kanceláři, v autě, v bytě, možná i někde venku. Jedná se o přístroj, který se jmenuje DRUID D06. Jeho funkce je jednoduchá, hovořící osoby se navzájem perfektně slyší a probírají spolu věci, které nesmí nikdo jiný slyšet. Je nutno zabránit tomu, aby nebyl tajně pořízen záznam z tohoto jednání (například na skrytě umístěný diktafon, nebo jiný nahrávač hovorů, případně, aby nebyl rozhovor přenášen skrytými mikrofony s vysílačem někam jinam, nebo aby některá z jednajících osob nepořizovala skrytě nahrávku do vlastního záznamníku, nebo spuštěného mobilního telefonu). DRUID D06 je univerzální bojovník proti jakémukoliv mikrofonu, který by mohl jednání monitorovat a je jedno, zda je někde tajně nainstalovaný odposlech a to v jakékoliv formě. Odpadají tak složité kontroly před jednáním na vnesenou techniku, na spuštěné diktafony, mobily, tajně spuštěné nahrávací programy v počítačích, je to vlastně úplně jedno, co kdo má spuštěné a chce na to jednání tajně nahrávat. Stačí jen použít komunikační sadu, stisknout knoflík a začít hovořit. A jak to vypadá pro jednající strany v reálu? Účastníci chráněného hovoru si nasadí sluchátka s mikrofonem, který se dá těsně před ústa. Tyto náhlavní soupravy jsou spojeny s přístrojem, který hovořícím navzájem spojí a velmi kvalitně, nerušeně jim umožní probrat vše potřebné. Okolí však slyší jen akustický ruch, který přístroj dávkuje přesně podle probíhajícího hovoru tak, aby nikdo nepovolaný nic neslyšel a mikrofony diktafonů, telefonů, radiomikrofonů (tzv. štěnic ), případně mikronahrávačů v okolí, nebo na osobách, rovněž nic z hovoru neslyšely a nenahrály. 12

13 Odposlech a skryté kamery Pavel Maletínský, jednatel GOLDSILVER, s.r.o. Pavel Maletínský, ředitel společnosti GOLDSILVER s.r.o. při rozhovoru o odposlechu a skrytých kamerách nechává nahlédnout do různých možností, kde lze najít skryté mikrofony a minikamery. Odposlech a skryté kamery se staly součástí našich životů. Všude kolem nás je spousta kamer a mikrofonů, těch nápadných, bohužel ale také těch, o kterých nemáme ani tušení. Při provádění prohlídek na odhalování odposlechu se lidé často ptají na to, kde může být všude skrytý odposlech, zejména při probíhajícím důvěrném jednání, kde mohou být aktivní skryté kamery a miniaturní odposlechové mikrofony. Mohou být opravdu všude. Zde je několik fotografií běžně používaných předmětů se skrytými kamerami a mikrofony a s nahrávači záznamu, nebo s vysílačem, či GSM přenosem odposlechu na větší vzdálenosti. V těchto vyobrazených případech se jedná vždy o předměty, kde lze aspoň při bedlivém zkoumání skrytou kameru, indikační led-diody, nebo dírku pro mikrofon odhalit. Mnohem horší jsou pak ale tajně umístěné skryté kamery v místech, kde laik nemá bez speciální techniky šanci odhalit mikroobjektiv, protože je dokonale kamuflován a samozřejmě nenajde ani skrytě umístěný miniaturní mikrofon. Zde je tedy několik příkladů skrytých kamer a předmětů, v kterých se nalézají. Najdete kde? Skrytá kamera s mikrofonem v pánských hodinkách Dámské hodinky se skrytým mikrofonem a diktafonem Skrytá kamera v pánském opasku s nahráváním audio-video 13

14 Skrytá kamera s mikrofonem v peru Skrytá kamera s mikrofonem v peru po rozložení Skrytá kamera s mikrofonem v peru vnitřek Skrytá kamera s odposlechem v klíči od vozidla Mercedes GSM štěnice odposlech přenášený po GSM v provedení USB GSM štěnice odposlech přenášený po GSM v provedení USB vnitřek 14

15 Skrytá kamera s mikrofonem v kravatě Kamera v protipožárním sprinkleru Je mnoho míst, kde lze skryté kamery a mikrofony, při trošce snažení pouhým okem, najít, ale bohužel je mnohem více míst, kde je bez vybavení, potřebné techniky a také znalostí, nemáte šanci objevit. Plechovka Coly se skrytou kamerou a mikrofonem - popis funkcí Skrytá kamera s odposlechem v imitaci plechovky Coca-Cola Pracujeme diskrétně pro advokátní kanceláře, právníky, právnické i fyzické osoby. NECHCEME VĚDĚT, KDO JSTE A PROČ TO POTŘEBUJETE! Váháte-li, zda je pro Vás OTP obranně technická prohlídka proti odposlechům, kontrola PC, nebo osobní kontrola proti skrytým mikrofonům a tajně umístěným minikamerám vhodná, domluvte si nezávaznou a anonymní konzultaci. 15

16 rozhovor Sociální média Rychle rostoucím fenoménem internetu posledních let se staly sociální média a zejména sociální sítě. Jedná se o zábavní komunikační prostředek mladších uživatelů internetu nebo ho lze seriózně využívat i pro komerční účely? Zeptali jsme se Ing. Martina Pavlici, ředitele pro strategii společnosti Corpus Solutions a.s., jaké vidí příležitosti v této oblasti. Sociální sítě skutečně zaznamenávají obrovský nárůst používání. Přestože většina příspěvků má lehčí charakter, je z pohledu komerčních společností velmi přínosné čerpat cenné informace, které sociální sítě nabízejí. Nestačí ovšem dění na sítích pouze sledovat. Pro efektivní využití je nutné začít sítě efektivně vytěžovat. Co myslíte oním efektivním vytěžováním? Podívejte, dnes nabízí některé firmy tzv. monitorování sociálních sítí. Jak to v praxi funguje? Zákazník si zadá několik klíčových slov a výsledkem placené služby je seznam nebo graf příspěvků ze sociálních sítí, ve kterých se tato slova objevují. To je monitoring. Z našeho pohledu představuje základní úroveň, která poskytuje pouze minimální hodnotu, například pro oddělení operativního marketingu, které potřebuje sledovat odezvu na nový produkt. Ano, tomu rozumím, a je možné vůbec požadovat něco víc? Samozřejmě. Hodnota informací je přímo závislá na znalostech toho, kdo je zpracovává. Je to buď zkušený analytik, a nebo lépe automatizovaný systém s integrovanou znalostí dané oblasti. Takový systém není závislý na definovaných klíčových slovech, protože rozumí dané problematice. Díky tomu je schopný identifikovat i takové příspěvky, kde se definovaná slova sice nevyskytují, ale přesto do sledované oblasti patří. To zní jako umělá inteligence ve službách zákazníků. Sice to tak zní, nicméně obezřetnost je na místě. Dodavatelé, kteří slibují hotovou umělou inteligenci schopnou předpovídat budoucnost a neuvádějí, jakým způsobem a úsilím toho lze dosáhnout, za sebou většinou nemají mnoho úspěšných implementací. Co tedy mohu reálně očekávat od kvalitního zpracování informací ze sociálních médií? Na počátku je definice vrcholového očekávání a jasných přínosů, které nám vytěžování informací má přinést. Pak lze vytvořit konkrétní scénáře, ve kterých uživatelé poskytované informace využívají. Je-li takto formulováno zadání, lze efektivně na míru vyladit systém schopný poskytovat očekávané výstupy. Klíčem k úspěchu je automatizovaná analýza informací v souvislostech kombinující znalost interních informací s monitoringem sociálních sítí. Ta umožňuje pracovat jako inteligentní systém, který při kvalitní práci s analýzou trendů dokáže (téměř) předpovídat budoucnost... Konečné rozhodnutí, jak s informací naložit, však bude vždy na uživateli takového systému. Děkuji za rozhovor. 16

17 název sekce Kontakty Ing. Milan Marek, MBA odborný garant tel: Ing. Zdeňka Čapková koordinátor programu tel: Obchodní firma: Factum Solution s.r.o. Sídlo: Brno, Lidická 1879/48, PSČ IČ: DIČ: CZ Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Ćíslo účtu: /0800 Firma Factum Solution s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73534, dnem

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Profil barev: Euroscale - Coated v2 Sazba V choz rastr EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Otakar Němec Petr Bucman Martin Šikýř

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Inovace a znalosti Eva Grublová Jiří Franek Olomouc 2014 Oponenti: prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Ing. Pavel Adámek, Ph.D. Publikace byla vytvořena

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE V PRŮMYSLOVÉ

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová Projektové řízení ve školství Bc. Martina Spitzerová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tématem práce je projektové řízení ve školství. Teoretická část je zaměřena na oblast celoživotního učení, střední

Více