Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické výsledky nemocnic 2004"

Transkript

1 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických, kapacitních a výkonových ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat jsou statistické výkazy E (MZ) 6-04 a E (MZ) 7-04 povinně vyplňované zdravotnickými zařízeními podle závazných pokynů NZIS a zpracovávané ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. Economic results of hospitals The publication contains a selection of indicators characterising the economy, capacity and performance of hospitals. The source of data are mandatory statistical forms E (MZ) 6-04 and E (MZ) 7-04 filled in by health establishments according to binding instructions of the National Health Information System and processed by IHIS CR. Addition of some comparable data from the previous years allows the reader to follow some trends. ÚZIS ČR, 2005 Translation ÚZIS ČR ISSN ISBN

3 Obsah Značky a zkratky v tabulkách... 6 Úvod... 7 Ekonomické výsledky nemocnic Grafická část Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek (v %) Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví (v %) Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Tabulková část 1. Vývoj vybraných ukazatelů nemocnic 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Pracovníci nemocnic 2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Průměrná mzda 3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč)

4 3.3 Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Počet lůžek a průměrná ošetřovací doba 4.1 Počet lůžek v nemocnicích Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Meziroční porovnání počtu lůžek v nemocnicích Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů 5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích Výnosy nemocnic 6.1 Výnosy nemocnic (v mil. Kč) Struktura výnosů nemocnic Meziroční porovnání výnosů nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury výnosů nemocnic Tržby nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle zřizovatele (v tis. Kč) Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Struktura výnosů podle druhů zdravotní péče 7.1 Výnosy nemocnic dle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Struktura výnosů nemocnic dle druhů zdravotní péče Náklady nemocnic 8.1 Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek (v mil. Kč) Struktura nákladů nemocnic podle jejich nákladových položek Náklady nemocnic (v mil. Kč) Struktura nákladů nemocnic Meziroční porovnání nákladů nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury nákladů nemocnic

5 9. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 9.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic (v mil. Kč) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Přehled nemocnic s kladným hospodářským výsledkem Přehled nemocnic se záporným hospodářským výsledkem Meziroční porovnání nákladové rentability nemocnic (v %) Členění nemocnic podle jejich nákladové rentability Nesplacený úvěr a leasing 10.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k (v mil. Kč) Meziroční porovnání nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Vývoj pohledávek a závazků 11.1 Meziroční porovnání závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k Závazky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) Meziroční porovnání pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k Pohledávky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) Majetek nemocnic 12.1 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k podle velikostní struktury (v mil. Kč) Hodnota nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Vybrané ekonomické ukazatele podle krajů 13.1 Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů Nemocnice, které nebyly v souboru zpravodajských jednotek za rok

6 Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů Zkratky v tabulkách DHM MZ NZIS NZP OZPBD PP PZP SPBD SZP ÚZIS ZP ZPOD ZZ dlouhodobý hmotný majetek Ministerstvo zdravotnictví Národní zdravotnický informační systém nižší zdravotničtí pracovníci ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti přepočtený počet pomocní zdravotničtí pracovníci všeobecné sestry a porodní asistentky střední zdravotničtí pracovníci Ústav zdravotnických informací a statistiky zdravotní pojišťovna zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnické zařízení PHA Hlavní město Praha HRA Královéhradecký kraj STC Středočeský kraj PAR Pardubický kraj JHC Jihočeský kraj VYS kraj Vysočina PLZ Plzeňský kraj JHM Jihomoravský kraj KAR Karlovarský kraj OLO Olomoucký kraj UST Ústecký kraj ZLI Zlínský kraj LIB Liberecký kraj MSK Moravskoslezský kraj 6

7 Úvod Již popáté vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR publikaci Ekonomické výsledky nemocnic. Data byla čerpána ze statistických výkazů E (MZ) 6-04 a E (MZ) 7-04, které sledují ekonomiku zdravotnických zařízení bez ohledu na formu hospodaření, tzn. že vykazovací povinnost mají příspěvkové, nevýdělečné i podnikatelské organizace. Zpravodajské jednotky přejímají údaje do výkazů ze svého účetnictví, a to za celý právní subjekt, tedy včetně existujících začleněných zařízení jiného druhu. Kapacitní, výkonové a personální ukazatele byly převzaty z výkazů L (MZ) 1-02 o lůžkovém fondu a E (MZ) 2-04, E (MZ) 3-02 o zaměstnancích a mzdách, ale pouze za ta zařízení, která odevzdala příslušný ekonomický výkaz (s výjimkou tab. 1.3). V návaznosti na novou platnou legislativu (zákony č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.) byly pro rok 2004 upraveny sledované kategorie zdravotnických pracovníků. Data v této publikaci jsou uvedena v absolutních hodnotách i ve strukturním procentním vyjádření. Ukazatele jsou prezentovány za aktuální období (tj. od počátku roku k ) nebo ve víceletém vývoji či meziročním srovnání. Publikace obsahuje údaje o počtu pracovníků, o průměrné mzdě zaměstnanců nemocnic, počtu lůžek, průměrné ošetřovací době, počtu hospitalizovaných, počtu ošetřovacích dnů, dále následují data o výnosech, nákladech, hospodářském výsledku, nákladové rentabilitě, o struktuře výnosů, nákladů, o závazcích, pohledávkách, úvěrovém zatížení, hodnotě dlouhodobého majetku. 7

8 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Z pohledu hodnotových kategorií zaujímají nemocnice významné postavení mezi poskytovateli zdravotní péče. Podle dostupných údajů za rok 2004 se tato skupina zařízení podílela na celkových nákladech 76 % a celkových výnosech 77 %. Pro výpočet nebyly brány v úvahu údaje nestátních ambulantních zařízení s daňovou evidencí, jejichž výsledky budou známy koncem roku Publikované údaje byly zpracovány z odevzdaných statistických výkazů od 184 zpravodajských jednotek z celkového počtu 197 nemocnic, existujících v roce 2004 v České republice. Pod rezort zdravotnictví spadalo 180 zařízení, zbývající 4 nemocnice patřily do působnosti ministerstva obrany, které zde zastupuje ostatní rezorty. Vysvětlení rozdílného počtu zařízení mezi registrem zdravotnických zařízení a v publikaci zpracovaným souborem lze najít na str. 44. Jedním z použitých třídících hledisek bylo členění nemocnic rezortu zdravotnictví podle jednotlivých zřizovatelů na nemocnice přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví (MZ), krajské, obecní a městské, soukromé a církevní. Převod příspěvkových organizací ve vlastnictví krajských úřadů či obcí na obchodní společnosti se ve sledovaném roce projevil podstatným rozšířením kategorie soukromých nemocnic zejména na úkor počtu krajských zařízení. S tím je třeba počítat při meziročním porovnání některých ukazatelů podle zřizovatelů. Kromě předchozího dělení byly nemocnice všech rezortů ještě rozlišeny do sedmi kategorií podle velikosti (v závislosti na počtu lůžek). Nově byla do publikace zařazena tabulka s vybranými ukazateli nemocnic v souhrnu za jednotlivé kraje. Údaj o počtu nemocnic a další navazující data zahrnují všechny nemocnice (samostatné právní subjekty) na území daného regionu bez ohledu na zřizovatele a rezort, pokud poskytly potřebné údaje ke zpracování. Před hodnocením konečných ekonomických ukazatelů za rok 2004 se zmiňme o vyhlášce Ministerstva financí č. 549/2004 Sb., která v paragrafu 34, odstavci 9 řešila nepokrytí fondu reprodukce finančními prostředky u příspěvkových organizací. V souladu s touto vyhláškou mohla zařízení snížit odpisy za rok 2004, v případě vykázané neuhrazené ztráty z minulých let umožňovalo toto ustanovení převést nekrytou část fondu do výnosů. Účinnost vyhlášky tak ovlivnila konečnou výši nákladů, výnosů i účetního hospodářského výsledku. Celkové náklady nemocnic se proti předchozímu roku zvýšily o 4 %. Z pohledu meziročního srovnání jednotlivých nákladových položek tak nejvyššího růstu (od 9 do 12 %) dosáhly náklady na zdravotnické prostředky, služby a ostatní náklady. Pokles hodnoty odpisů můžeme přičíst aplikaci již zmíněné vyhlášky. Další druhy nákladů nezaznamenaly výrazné odchylky a pohybovaly se kolem úrovně roku Z hlediska procentních zastoupení jednotlivých složek nákladů na celku se poprvé objevil nižší podíl osobních nákladů než v předchozím období. Omezení počtu 8

9 pracovníků v některých profesních skupinách (zejména v nezdravotnických kategoriích) ve spojení s jiným způsobem odměňování v zařízeních, která se stala obchodními společnostmi, vedlo k poklesu tohoto druhu nákladu o 1,2 %. Celkové výnosy nemocnic vzrostly oproti roku 2003 o 12 %. O toto výrazné zvýšení se nejvíce postarala položka ostatních výnosů, do níž nemocnice - příspěvkové organizace proúčtovaly snížení fondu reprodukce při jeho nedostatečném finančním krytí (viz vyhláška v předchozích odstavcích). Hlavním zdrojem příjmů pro nemocnice zůstávají úhrady od zdravotních pojišťoven, které se po stagnaci v minulém roce zvýšily o 7 %. V roce 2004 představovala tato položka 75 % hodnoty celkových výnosů. Ukazatel hospodářského výsledku, ovlivněný povolenou úpravou u příspěvkových organizací, dosáhl k výše 3,8 mld. Kč. Takto zlepšený účetní výsledek hospodaření použijí příslušné organizace na úhradu ztráty minulých let. Mezi velmi sledované položky nemocnic patří stále pohledávky a závazky z obchodního styku. Otázka velikosti dluhů a schopnosti nemocnic se s nimi vyrovnat setrvává v popředí zájmu řídících pracovníků a představitelů samospráv. Výše pohledávek byla za posledních 5 let ovlivněna mimořádnými opatřeními státu. V letech 2001 a 2003 se stav pohledávek snížil jako důsledek odkoupení pohledávek zdravotních pojišťoven za neplatícími subjekty. Ukazuje se, že se situace bude opakovat i v roce V průběhu roku 2004 se objem celkových pohledávek i po splatnosti začal zvyšovat, ke zhoršení vývoje došlo zejména ke konci roku. Příčinou tohoto nepříznivého trendu bylo prodloužení lhůt splatnosti ze strany zdravotních pojišťoven, které se odrazilo v růstu objemu pohledávek po splatnosti do 30 a 90 dnů, kam jsou kumulovány pohledávky způsobené zpožďováním plateb. Meziroční nárůst celkových pohledávek činil 33 %, pohledávky po lhůtě splatnosti se navýšily o 71 %. I do oblasti závazků se promítla pomoc státu. Koncem roku 2003 a na počátku 2004 byly poskytnuty finanční prostředky krajským úřadům na úhradu dluhů bývalých okresních nemocnic. Nemocnice se tak mohly zbavit starých závazků, jejichž úroky jim zatěžovaly rozpočet. V roce 2004 nezaznamenaly závazky z obchodního styku, na rozdíl od pohledávek, tak výrazný vzestup. Celkový objem závazků se meziročně zvýšil o 14 %, závazky po splatnosti o 11 %, když ještě v pololetí 2004 byly obě hodnoty pod úrovní roku Problémy s financováním nemocnic stále zůstávají. Potvrdilo se, že řešení v podobě dílčích nesystémových kroků státu mají pouze krátkodobý účinek. Dosavadní způsob financování zdravotního systému vede k tomu, že někteří zřizovatelé hledají východisko z ekonomických potíží ve změně právní formy nemocnic. Jak úspěšně se jim podařilo skloubit finanční náročnost poskytovaných služeb a omezené zdroje prostředků ale ukáže další vývoj. 9

10 v mil. Kč Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady Výnosy Hospodářský výsledek v mil. Kč Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví Pohledávky z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Závazky z obchodního styku Závazky z obchodního styku po splatnosti 10

11 Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek k (v %) Léčiva 7,6% Zdravotnické prostředky 14,9% Krev 1,7% Potraviny 1,3% Energie 3,0% Ostatní náklady 14,1% Služby 8,4% Odpisy 5,1% Osobní náklady 44,1% v % Náklady na léčiva Náklady na zdravotnické prostředky Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady na krev Náklady na potraviny Náklady na energie Náklady na služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady 11

12 Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví k (v %) Tržby od ZP 75,7% Granty 0,3% Dary 0,6% Ostatní výnosy 18,0% Provozní dotace 2,9% Tržby mimo ZP 2,5% v mil. Kč Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Výnosy Tržby od ZP za lůžkovou péči Tržby od ZP Tržby od ZP za ambulantní péči 12

13 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vyjádřeno Ukazatel v/jako 2004 Počet nemocnic počet v tom: přímo řízené MZ počet krajské počet okresní počet obecní a městské počet soukromé a cirkevní počet ostatních rezortů počet Lůžka počet Ošetřovací dny dny Relativní využití lůžek % 74,9 76,7 78,2 79,1 Hospitalizovaní počet Průměrná ošetřovací doba dny 8,5 8,3 8,3 8,1 Pracovníci přep. počet z toho: lékaři a zubní lékaři přep. počet SZP 1) přep. počet Průměrná měsíční mzda celková Kč Průměrná mzda lékařů a zubních lékařů Kč Průměrná mzda SZP 1) Kč Náklady mil. Kč v tom: léčiva % 8,4 8,0 8,0 7,7 zdravotnické prostředky % 13,3 13,7 13,8 14,8 krev a krevní výrobky % 1,7 1,6 1,5 1,6 osobní náklady % 42,2 44,1 45,2 44,0 potraviny % 1,4 1,3 1,3 1,2 spotřeba energie % 4,0 3,6 3,2 3,0 služby % 8,4 8,0 8,2 8,5 odpisy % 7,2 6,8 5,9 5,2 ostatní náklady % 13,4 12,8 12,9 14,0 Výnosy mil. Kč Podíl tržeb od ZP na výnosech % 80,0 80,7 79,0 75,3 Podíl na celkových tržbách od ZP za lůžkovou péči % 64,4 65,3 65,4 65,2 Podíl na celkových tržbách od ZP za ambulantní péči % 21,9 21,7 22,0 22,2 Podíl na celkových tržbách od ZP za zdravotní dopravu % 1,0 0,9 0,8 0,8 13

14 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vyjádřeno Ukazatel v/jako 2004 Podíl na celkových tržbách od ZP za jinou zdravotní péči % 12,6 11,9 11,6 11,8 Podíl tržeb mimo ZP na výnosech % 2,7 2,7 2,8 2,6 Podíl dotací od zřizovatele na výnosech % 3,0 3,1 4,6 3,5 Hospodářský výsledek mil. Kč Nákladová rentabilita % -1,3-2,0-3,0 4,5 Pohledávky z obchodního styku mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 25,6 29,2 28,8 36,9 Závazky z obchodního styku mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 48,5 55,4 47,5 46,5 Dlouhodobý majetek mil. Kč Hospitalizovaní připadající na 1 lékaře za rok počet 127,5 130,1 132,8 133,8 Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 ošetřovací den Kč Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 hospitalizaci Kč ) V roce 2004 údaj za SPBD + OZPBD 14

15 1.2 Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel Náklady z toho: náklady na lůžkovou péči náklady na ambulantní péči Výnosy z toho: tržby od ZP z toho: tržby od ZP za lůž. péči tržby od ZP za amb. péči Hospodářský výsledek Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví Ukazatel Počet lékařů (PP) v lůžkové části Počet SZP (PP) v lůžkové části 1) Průměrný počet lůžek Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Průměrná délka hospitalizace 8,6 8,4 8,3 8,2 8,1 Počet hospitalizovaných na 1 lékaře 246,7 241,9 242,3 244,9 252,0 Počet hospitalizovaných na 1 SZP 1) 55,9 55,2 56,5 59,4 61,3 Počet ošetřovacích dnů na 1 lékaře 2 127, , , , ,1 Počet ošetřovacích dnů na 1 SZP 1) 482,4 465,8 468,9 488,7 494,5 1) V roce 2004 údaj za SPBD + OZPBD 1.4 Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel Souhrnné náklady na lůžkovou péči 1) na 1 ošetřovací den v Kč na 1 hospitalizaci v Kč Souhrnné výnosy za lůžkovou péči 2) na 1 ošetřovací den v Kč na 1 hospitalizaci v Kč ) Pro potřeby výpočtu byly náklady na jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 2) Pro potřeby výpočtu byly výnosy za jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 15

16 1.5 Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Nemocnice Rok Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % Přímo řízené ,6 MZ , , , ,8 Krajské , , , ,2 Okresní , , ,0 Obecní ,8 a městské , , , ,0 Soukromé ,5 a církevní , , , ,5 Celkem ,5 rezort zdravotnictví , , , ,6 Řízené ostatními ,4 centrálními ,5 orgány , , ,1 16

17 1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) 1/2 Zdravot. Nemocnice Rok Léčiva Krev Potraviny Energie Služby prostředky Přímo řízené MZ Krajské Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem rezort zdravotnictví Řízené ostatními centrálními orgány

18 1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) 2/2 Nemocnice Rok Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Náklady Přímo řízené MZ Krajské Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem rezort zdravotnictví Řízené ostatními centrálními orgány

19 2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Nemocnice Počet nemocnic Pracovníci lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD ZPOD Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem z toho Celkem Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Kategorizace podle počtu lůžek Počet nemocnic Pracovníci lékaři a zubní lékaři Všechny rezorty z toho SPBD + OZPBD ZPOD do Celkem Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Rok lékaři a zubní lékaři Všechny rezorty z toho SPBD + OZPBD 1) ZPOD 2) Index (2003=100) x 100,6 102,8 95,4 91,7 1) V roce 2003 údaj za SZP 2) V roce 2003 údaj za NZP a PZP Počet nemocnic Pracovníci 19

20 3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Nemocnice Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč) Kategorizace podle počtu lůžek Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD Všechny rezorty do Celkem Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Rok Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD 1) Všechny rezorty Index (2003=100) x 101,6 103,0 100,7 1) V roce 2003 údaj za SZP 20

21 4.1 Počet lůžek v nemocnicích Nemocnice Počet Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD ZPOD Přímo řízené MZ ,8 0,8 3,8 Krajské ,6 1,2 4,7 Obecní a městské ,7 1,3 4,6 Soukromé a církevní ,7 1,5 x Celkem ,0 1,1 5,4 Celkem ,3 1,1 4,6 4.2 Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet nemocnic Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD ZPOD Všechny rezorty do ,0 1,2 8, ,4 1,6 11, ,9 1,1 7, ,2 1,2 6, ,4 1,2 5, ,3 1,1 4, ,2 0,9 4,3 Celkem ,9 1,1 5,4 4.3 Meziroční porovnání počtu lůžek v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD 1) ZPOD 2) Všechny rezorty ,1 1,1 4, ,9 1,1 5,4 Index (2003=100) x 100,0 95,1 100,0 110,2 1) V roce 2003 počet lůžek na SZP 2) V roce 2003 počet lůžek na NZP a PZP 21

22 4.4 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Nemocnice Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Přímo řízené MZ 80,9 81,5 8,3 8,0 Krajské 76,5 78,9 7,9 7,7 Obecní a městské 81,6 79,7 8,9 8,8 Soukromé a církevní 77,5 76,9 9,4 8,6 Celkem 78,3 79,2 8,2 8,0 Celkem 74,6 73,0 9,7 9,0 4.5 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Všechny rezorty do 99 83,7 83,3 12,6 12, ,6 82,4 10,5 10, ,9 78,4 7,9 7, ,2 77,1 7,3 7, ,2 76,6 7,8 7, ,5 79,1 8,7 8, ,5 80,1 8,1 7,9 Celkem 78,2 79,1 8,3 8,1 22

23 5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Nemocnice Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty do Celkem Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty Index (2003=100) x 103,6 101,3 23

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.10.2002 51 Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002 V souboru zpracovaných jednotek

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 18.7.2002 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2001 Analýza lékárenské péče

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 21.7.2004 Mzdy ve zdravotnictví v kraji Vysočina v roce 2003 Salaries in the health services

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 11 2.1.23 Mzdy ve zdravotnictví ve Zlínském kraji v roce 22 Informace o mzdách jsou rozděleny

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 15 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013 Wages and salaries in health services in 2013 Průměrný

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31.5.24 36 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 23 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011. Wages and salaries in health services in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2012 30 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011 Wages and salaries in health services in 2011 Průměrný

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 15.9.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2009

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 21 5 Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 29 Activity of health

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 12.11.2002 Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Lékárny v roce 2012. Pharmacies in 2012

Lékárny v roce 2012. Pharmacies in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2013 35 Lékárny v roce 2012 Pharmacies in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 9. 2012 45 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 23. 10. 2013 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Pharmaceutical

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 23.9.2003 Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Analýza stomatologické péče v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 10.5.2005 Lázeňská péče v Jihočeském kraji v roce 2004 Balneologic Care in the

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj 19.10.2012 Dohody a nestandardní účetní operace vzniklé

Více

Platy a mzdy v nemocnicích

Platy a mzdy v nemocnicích Platy a mzdy v nemocnicích Rok 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Mgr. Helena Chodounská Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I.

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.7.2005 31 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2005 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2005

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2005 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.5.2006 16 Hodiny práce přesčas a pracovní lékařů v roce 2005 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2005

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 13 26.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Zlínském

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.12.2004 84 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 9 20.8.2004 Oční péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat byly

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubický kraj 3 31.5.24 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více