Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické výsledky nemocnic 2004"

Transkript

1 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických, kapacitních a výkonových ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat jsou statistické výkazy E (MZ) 6-04 a E (MZ) 7-04 povinně vyplňované zdravotnickými zařízeními podle závazných pokynů NZIS a zpracovávané ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. Economic results of hospitals The publication contains a selection of indicators characterising the economy, capacity and performance of hospitals. The source of data are mandatory statistical forms E (MZ) 6-04 and E (MZ) 7-04 filled in by health establishments according to binding instructions of the National Health Information System and processed by IHIS CR. Addition of some comparable data from the previous years allows the reader to follow some trends. ÚZIS ČR, 2005 Translation ÚZIS ČR ISSN ISBN

3 Obsah Značky a zkratky v tabulkách... 6 Úvod... 7 Ekonomické výsledky nemocnic Grafická část Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek (v %) Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví (v %) Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Tabulková část 1. Vývoj vybraných ukazatelů nemocnic 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Pracovníci nemocnic 2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Průměrná mzda 3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč)

4 3.3 Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Počet lůžek a průměrná ošetřovací doba 4.1 Počet lůžek v nemocnicích Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Meziroční porovnání počtu lůžek v nemocnicích Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů 5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích Výnosy nemocnic 6.1 Výnosy nemocnic (v mil. Kč) Struktura výnosů nemocnic Meziroční porovnání výnosů nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury výnosů nemocnic Tržby nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle zřizovatele (v tis. Kč) Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Struktura výnosů podle druhů zdravotní péče 7.1 Výnosy nemocnic dle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Struktura výnosů nemocnic dle druhů zdravotní péče Náklady nemocnic 8.1 Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek (v mil. Kč) Struktura nákladů nemocnic podle jejich nákladových položek Náklady nemocnic (v mil. Kč) Struktura nákladů nemocnic Meziroční porovnání nákladů nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury nákladů nemocnic

5 9. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 9.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic (v mil. Kč) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Přehled nemocnic s kladným hospodářským výsledkem Přehled nemocnic se záporným hospodářským výsledkem Meziroční porovnání nákladové rentability nemocnic (v %) Členění nemocnic podle jejich nákladové rentability Nesplacený úvěr a leasing 10.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k (v mil. Kč) Meziroční porovnání nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Vývoj pohledávek a závazků 11.1 Meziroční porovnání závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k Závazky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) Meziroční porovnání pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k Pohledávky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) Majetek nemocnic 12.1 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k podle velikostní struktury (v mil. Kč) Hodnota nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Vybrané ekonomické ukazatele podle krajů 13.1 Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů Nemocnice, které nebyly v souboru zpravodajských jednotek za rok

6 Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů Zkratky v tabulkách DHM MZ NZIS NZP OZPBD PP PZP SPBD SZP ÚZIS ZP ZPOD ZZ dlouhodobý hmotný majetek Ministerstvo zdravotnictví Národní zdravotnický informační systém nižší zdravotničtí pracovníci ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti přepočtený počet pomocní zdravotničtí pracovníci všeobecné sestry a porodní asistentky střední zdravotničtí pracovníci Ústav zdravotnických informací a statistiky zdravotní pojišťovna zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnické zařízení PHA Hlavní město Praha HRA Královéhradecký kraj STC Středočeský kraj PAR Pardubický kraj JHC Jihočeský kraj VYS kraj Vysočina PLZ Plzeňský kraj JHM Jihomoravský kraj KAR Karlovarský kraj OLO Olomoucký kraj UST Ústecký kraj ZLI Zlínský kraj LIB Liberecký kraj MSK Moravskoslezský kraj 6

7 Úvod Již popáté vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR publikaci Ekonomické výsledky nemocnic. Data byla čerpána ze statistických výkazů E (MZ) 6-04 a E (MZ) 7-04, které sledují ekonomiku zdravotnických zařízení bez ohledu na formu hospodaření, tzn. že vykazovací povinnost mají příspěvkové, nevýdělečné i podnikatelské organizace. Zpravodajské jednotky přejímají údaje do výkazů ze svého účetnictví, a to za celý právní subjekt, tedy včetně existujících začleněných zařízení jiného druhu. Kapacitní, výkonové a personální ukazatele byly převzaty z výkazů L (MZ) 1-02 o lůžkovém fondu a E (MZ) 2-04, E (MZ) 3-02 o zaměstnancích a mzdách, ale pouze za ta zařízení, která odevzdala příslušný ekonomický výkaz (s výjimkou tab. 1.3). V návaznosti na novou platnou legislativu (zákony č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.) byly pro rok 2004 upraveny sledované kategorie zdravotnických pracovníků. Data v této publikaci jsou uvedena v absolutních hodnotách i ve strukturním procentním vyjádření. Ukazatele jsou prezentovány za aktuální období (tj. od počátku roku k ) nebo ve víceletém vývoji či meziročním srovnání. Publikace obsahuje údaje o počtu pracovníků, o průměrné mzdě zaměstnanců nemocnic, počtu lůžek, průměrné ošetřovací době, počtu hospitalizovaných, počtu ošetřovacích dnů, dále následují data o výnosech, nákladech, hospodářském výsledku, nákladové rentabilitě, o struktuře výnosů, nákladů, o závazcích, pohledávkách, úvěrovém zatížení, hodnotě dlouhodobého majetku. 7

8 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Z pohledu hodnotových kategorií zaujímají nemocnice významné postavení mezi poskytovateli zdravotní péče. Podle dostupných údajů za rok 2004 se tato skupina zařízení podílela na celkových nákladech 76 % a celkových výnosech 77 %. Pro výpočet nebyly brány v úvahu údaje nestátních ambulantních zařízení s daňovou evidencí, jejichž výsledky budou známy koncem roku Publikované údaje byly zpracovány z odevzdaných statistických výkazů od 184 zpravodajských jednotek z celkového počtu 197 nemocnic, existujících v roce 2004 v České republice. Pod rezort zdravotnictví spadalo 180 zařízení, zbývající 4 nemocnice patřily do působnosti ministerstva obrany, které zde zastupuje ostatní rezorty. Vysvětlení rozdílného počtu zařízení mezi registrem zdravotnických zařízení a v publikaci zpracovaným souborem lze najít na str. 44. Jedním z použitých třídících hledisek bylo členění nemocnic rezortu zdravotnictví podle jednotlivých zřizovatelů na nemocnice přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví (MZ), krajské, obecní a městské, soukromé a církevní. Převod příspěvkových organizací ve vlastnictví krajských úřadů či obcí na obchodní společnosti se ve sledovaném roce projevil podstatným rozšířením kategorie soukromých nemocnic zejména na úkor počtu krajských zařízení. S tím je třeba počítat při meziročním porovnání některých ukazatelů podle zřizovatelů. Kromě předchozího dělení byly nemocnice všech rezortů ještě rozlišeny do sedmi kategorií podle velikosti (v závislosti na počtu lůžek). Nově byla do publikace zařazena tabulka s vybranými ukazateli nemocnic v souhrnu za jednotlivé kraje. Údaj o počtu nemocnic a další navazující data zahrnují všechny nemocnice (samostatné právní subjekty) na území daného regionu bez ohledu na zřizovatele a rezort, pokud poskytly potřebné údaje ke zpracování. Před hodnocením konečných ekonomických ukazatelů za rok 2004 se zmiňme o vyhlášce Ministerstva financí č. 549/2004 Sb., která v paragrafu 34, odstavci 9 řešila nepokrytí fondu reprodukce finančními prostředky u příspěvkových organizací. V souladu s touto vyhláškou mohla zařízení snížit odpisy za rok 2004, v případě vykázané neuhrazené ztráty z minulých let umožňovalo toto ustanovení převést nekrytou část fondu do výnosů. Účinnost vyhlášky tak ovlivnila konečnou výši nákladů, výnosů i účetního hospodářského výsledku. Celkové náklady nemocnic se proti předchozímu roku zvýšily o 4 %. Z pohledu meziročního srovnání jednotlivých nákladových položek tak nejvyššího růstu (od 9 do 12 %) dosáhly náklady na zdravotnické prostředky, služby a ostatní náklady. Pokles hodnoty odpisů můžeme přičíst aplikaci již zmíněné vyhlášky. Další druhy nákladů nezaznamenaly výrazné odchylky a pohybovaly se kolem úrovně roku Z hlediska procentních zastoupení jednotlivých složek nákladů na celku se poprvé objevil nižší podíl osobních nákladů než v předchozím období. Omezení počtu 8

9 pracovníků v některých profesních skupinách (zejména v nezdravotnických kategoriích) ve spojení s jiným způsobem odměňování v zařízeních, která se stala obchodními společnostmi, vedlo k poklesu tohoto druhu nákladu o 1,2 %. Celkové výnosy nemocnic vzrostly oproti roku 2003 o 12 %. O toto výrazné zvýšení se nejvíce postarala položka ostatních výnosů, do níž nemocnice - příspěvkové organizace proúčtovaly snížení fondu reprodukce při jeho nedostatečném finančním krytí (viz vyhláška v předchozích odstavcích). Hlavním zdrojem příjmů pro nemocnice zůstávají úhrady od zdravotních pojišťoven, které se po stagnaci v minulém roce zvýšily o 7 %. V roce 2004 představovala tato položka 75 % hodnoty celkových výnosů. Ukazatel hospodářského výsledku, ovlivněný povolenou úpravou u příspěvkových organizací, dosáhl k výše 3,8 mld. Kč. Takto zlepšený účetní výsledek hospodaření použijí příslušné organizace na úhradu ztráty minulých let. Mezi velmi sledované položky nemocnic patří stále pohledávky a závazky z obchodního styku. Otázka velikosti dluhů a schopnosti nemocnic se s nimi vyrovnat setrvává v popředí zájmu řídících pracovníků a představitelů samospráv. Výše pohledávek byla za posledních 5 let ovlivněna mimořádnými opatřeními státu. V letech 2001 a 2003 se stav pohledávek snížil jako důsledek odkoupení pohledávek zdravotních pojišťoven za neplatícími subjekty. Ukazuje se, že se situace bude opakovat i v roce V průběhu roku 2004 se objem celkových pohledávek i po splatnosti začal zvyšovat, ke zhoršení vývoje došlo zejména ke konci roku. Příčinou tohoto nepříznivého trendu bylo prodloužení lhůt splatnosti ze strany zdravotních pojišťoven, které se odrazilo v růstu objemu pohledávek po splatnosti do 30 a 90 dnů, kam jsou kumulovány pohledávky způsobené zpožďováním plateb. Meziroční nárůst celkových pohledávek činil 33 %, pohledávky po lhůtě splatnosti se navýšily o 71 %. I do oblasti závazků se promítla pomoc státu. Koncem roku 2003 a na počátku 2004 byly poskytnuty finanční prostředky krajským úřadům na úhradu dluhů bývalých okresních nemocnic. Nemocnice se tak mohly zbavit starých závazků, jejichž úroky jim zatěžovaly rozpočet. V roce 2004 nezaznamenaly závazky z obchodního styku, na rozdíl od pohledávek, tak výrazný vzestup. Celkový objem závazků se meziročně zvýšil o 14 %, závazky po splatnosti o 11 %, když ještě v pololetí 2004 byly obě hodnoty pod úrovní roku Problémy s financováním nemocnic stále zůstávají. Potvrdilo se, že řešení v podobě dílčích nesystémových kroků státu mají pouze krátkodobý účinek. Dosavadní způsob financování zdravotního systému vede k tomu, že někteří zřizovatelé hledají východisko z ekonomických potíží ve změně právní formy nemocnic. Jak úspěšně se jim podařilo skloubit finanční náročnost poskytovaných služeb a omezené zdroje prostředků ale ukáže další vývoj. 9

10 v mil. Kč Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady Výnosy Hospodářský výsledek v mil. Kč Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví Pohledávky z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Závazky z obchodního styku Závazky z obchodního styku po splatnosti 10

11 Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek k (v %) Léčiva 7,6% Zdravotnické prostředky 14,9% Krev 1,7% Potraviny 1,3% Energie 3,0% Ostatní náklady 14,1% Služby 8,4% Odpisy 5,1% Osobní náklady 44,1% v % Náklady na léčiva Náklady na zdravotnické prostředky Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady na krev Náklady na potraviny Náklady na energie Náklady na služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady 11

12 Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví k (v %) Tržby od ZP 75,7% Granty 0,3% Dary 0,6% Ostatní výnosy 18,0% Provozní dotace 2,9% Tržby mimo ZP 2,5% v mil. Kč Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Výnosy Tržby od ZP za lůžkovou péči Tržby od ZP Tržby od ZP za ambulantní péči 12

13 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vyjádřeno Ukazatel v/jako 2004 Počet nemocnic počet v tom: přímo řízené MZ počet krajské počet okresní počet obecní a městské počet soukromé a cirkevní počet ostatních rezortů počet Lůžka počet Ošetřovací dny dny Relativní využití lůžek % 74,9 76,7 78,2 79,1 Hospitalizovaní počet Průměrná ošetřovací doba dny 8,5 8,3 8,3 8,1 Pracovníci přep. počet z toho: lékaři a zubní lékaři přep. počet SZP 1) přep. počet Průměrná měsíční mzda celková Kč Průměrná mzda lékařů a zubních lékařů Kč Průměrná mzda SZP 1) Kč Náklady mil. Kč v tom: léčiva % 8,4 8,0 8,0 7,7 zdravotnické prostředky % 13,3 13,7 13,8 14,8 krev a krevní výrobky % 1,7 1,6 1,5 1,6 osobní náklady % 42,2 44,1 45,2 44,0 potraviny % 1,4 1,3 1,3 1,2 spotřeba energie % 4,0 3,6 3,2 3,0 služby % 8,4 8,0 8,2 8,5 odpisy % 7,2 6,8 5,9 5,2 ostatní náklady % 13,4 12,8 12,9 14,0 Výnosy mil. Kč Podíl tržeb od ZP na výnosech % 80,0 80,7 79,0 75,3 Podíl na celkových tržbách od ZP za lůžkovou péči % 64,4 65,3 65,4 65,2 Podíl na celkových tržbách od ZP za ambulantní péči % 21,9 21,7 22,0 22,2 Podíl na celkových tržbách od ZP za zdravotní dopravu % 1,0 0,9 0,8 0,8 13

14 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vyjádřeno Ukazatel v/jako 2004 Podíl na celkových tržbách od ZP za jinou zdravotní péči % 12,6 11,9 11,6 11,8 Podíl tržeb mimo ZP na výnosech % 2,7 2,7 2,8 2,6 Podíl dotací od zřizovatele na výnosech % 3,0 3,1 4,6 3,5 Hospodářský výsledek mil. Kč Nákladová rentabilita % -1,3-2,0-3,0 4,5 Pohledávky z obchodního styku mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 25,6 29,2 28,8 36,9 Závazky z obchodního styku mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 48,5 55,4 47,5 46,5 Dlouhodobý majetek mil. Kč Hospitalizovaní připadající na 1 lékaře za rok počet 127,5 130,1 132,8 133,8 Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 ošetřovací den Kč Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 hospitalizaci Kč ) V roce 2004 údaj za SPBD + OZPBD 14

15 1.2 Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel Náklady z toho: náklady na lůžkovou péči náklady na ambulantní péči Výnosy z toho: tržby od ZP z toho: tržby od ZP za lůž. péči tržby od ZP za amb. péči Hospodářský výsledek Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví Ukazatel Počet lékařů (PP) v lůžkové části Počet SZP (PP) v lůžkové části 1) Průměrný počet lůžek Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Průměrná délka hospitalizace 8,6 8,4 8,3 8,2 8,1 Počet hospitalizovaných na 1 lékaře 246,7 241,9 242,3 244,9 252,0 Počet hospitalizovaných na 1 SZP 1) 55,9 55,2 56,5 59,4 61,3 Počet ošetřovacích dnů na 1 lékaře 2 127, , , , ,1 Počet ošetřovacích dnů na 1 SZP 1) 482,4 465,8 468,9 488,7 494,5 1) V roce 2004 údaj za SPBD + OZPBD 1.4 Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel Souhrnné náklady na lůžkovou péči 1) na 1 ošetřovací den v Kč na 1 hospitalizaci v Kč Souhrnné výnosy za lůžkovou péči 2) na 1 ošetřovací den v Kč na 1 hospitalizaci v Kč ) Pro potřeby výpočtu byly náklady na jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 2) Pro potřeby výpočtu byly výnosy za jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 15

16 1.5 Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Nemocnice Rok Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % Přímo řízené ,6 MZ , , , ,8 Krajské , , , ,2 Okresní , , ,0 Obecní ,8 a městské , , , ,0 Soukromé ,5 a církevní , , , ,5 Celkem ,5 rezort zdravotnictví , , , ,6 Řízené ostatními ,4 centrálními ,5 orgány , , ,1 16

17 1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) 1/2 Zdravot. Nemocnice Rok Léčiva Krev Potraviny Energie Služby prostředky Přímo řízené MZ Krajské Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem rezort zdravotnictví Řízené ostatními centrálními orgány

18 1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) 2/2 Nemocnice Rok Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Náklady Přímo řízené MZ Krajské Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem rezort zdravotnictví Řízené ostatními centrálními orgány

19 2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Nemocnice Počet nemocnic Pracovníci lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD ZPOD Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem z toho Celkem Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Kategorizace podle počtu lůžek Počet nemocnic Pracovníci lékaři a zubní lékaři Všechny rezorty z toho SPBD + OZPBD ZPOD do Celkem Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Rok lékaři a zubní lékaři Všechny rezorty z toho SPBD + OZPBD 1) ZPOD 2) Index (2003=100) x 100,6 102,8 95,4 91,7 1) V roce 2003 údaj za SZP 2) V roce 2003 údaj za NZP a PZP Počet nemocnic Pracovníci 19

20 3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Nemocnice Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč) Kategorizace podle počtu lůžek Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD Všechny rezorty do Celkem Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Rok Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD 1) Všechny rezorty Index (2003=100) x 101,6 103,0 100,7 1) V roce 2003 údaj za SZP 20

21 4.1 Počet lůžek v nemocnicích Nemocnice Počet Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD ZPOD Přímo řízené MZ ,8 0,8 3,8 Krajské ,6 1,2 4,7 Obecní a městské ,7 1,3 4,6 Soukromé a církevní ,7 1,5 x Celkem ,0 1,1 5,4 Celkem ,3 1,1 4,6 4.2 Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet nemocnic Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD ZPOD Všechny rezorty do ,0 1,2 8, ,4 1,6 11, ,9 1,1 7, ,2 1,2 6, ,4 1,2 5, ,3 1,1 4, ,2 0,9 4,3 Celkem ,9 1,1 5,4 4.3 Meziroční porovnání počtu lůžek v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD 1) ZPOD 2) Všechny rezorty ,1 1,1 4, ,9 1,1 5,4 Index (2003=100) x 100,0 95,1 100,0 110,2 1) V roce 2003 počet lůžek na SZP 2) V roce 2003 počet lůžek na NZP a PZP 21

22 4.4 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Nemocnice Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Přímo řízené MZ 80,9 81,5 8,3 8,0 Krajské 76,5 78,9 7,9 7,7 Obecní a městské 81,6 79,7 8,9 8,8 Soukromé a církevní 77,5 76,9 9,4 8,6 Celkem 78,3 79,2 8,2 8,0 Celkem 74,6 73,0 9,7 9,0 4.5 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Všechny rezorty do 99 83,7 83,3 12,6 12, ,6 82,4 10,5 10, ,9 78,4 7,9 7, ,2 77,1 7,3 7, ,2 76,6 7,8 7, ,5 79,1 8,7 8, ,5 80,1 8,1 7,9 Celkem 78,2 79,1 8,3 8,1 22

23 5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Nemocnice Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty do Celkem Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty Index (2003=100) x 103,6 101,3 23

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2005

Ekonomické výsledky nemocnic 2005 Ekonomické výsledky nemocnic 2005 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic 2006 2009 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2003

Ekonomické výsledky nemocnic 2003 Ekonomické výsledky nemocnic 2003 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2000

Ekonomické výsledky nemocnic 2000 Ekonomické výsledky nemocnic 2000 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Nová publikace zařazená do edice zdravotnické statistiky Publikace

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 5 26.8.2003 Provozní a ekonomické ukazatele v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2002 Pardubický

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k

Ekonomické výsledky nemocnic k Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2004 60 Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2004 Tato aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů ze statistického

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 1.9.2003 Ekonomické výsledky nemocnic Moravskoslezského kraje k 31.12.2002 Tato

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 20 Souhrn Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2010 Economical results of hospitals in the Czech Republic

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 10. 2012 52 Souhrn Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2012 Economical results of hospitals in the Czech Republic

Více

Ekonomické výsledky nemocnic za rok Economical results of hospitals in the Czech Republic for the year 2006

Ekonomické výsledky nemocnic za rok Economical results of hospitals in the Czech Republic for the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2007 9 Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2006 Economical results of hospitals in the Czech Republic for the

Více

Ekonomické ukazatele nemocnic

Ekonomické ukazatele nemocnic Ekonomické ukazatele nemocnic 15.5.2013 Lékařský důmd Zdeňka Novákov ková Rámec hospodaření vnější faktory zvýšen ení snížen ené sazby DPH z 10% na 14% pokračov ování zdravotnické reformy úhradová vyhláš

Více

Zdravotnická dopravní služba 2015

Zdravotnická dopravní služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2016 5 Zdravotnická dopravní služba 2015 Souhrn Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 6 7.7.25 Salaries in the Health Services in the Liberecký Region in 24 Souhrn Informace

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of

Ekonomické výsledky nemocnic k Economical results of hospitals in the Czech Republic as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 10. 2011 54 Souhrn Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2011 Economical results of hospitals in the Czech Republic

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 7.6.2005 Salaries in the health services in the Jihomoravský region in 2004 Souhrn Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 6.5.2004 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 10. 8. 2007 Salaries in the Health Services in the region Praha in 2006

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002

Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.10.2002 51 Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2002 V souboru zpracovaných jednotek

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 10 1.9.2006 Salaries in the Health Services in the Karlovarský Region in 2005 Souhrn

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 7 30.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Plzeňském kraji v roce 2005 Salaries in the Health Services

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 5 29.6.2005 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2004 Salaries in the health

Více

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Doplňující informace k tématu peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti Síť zdravotnických zařízení ústavní péče v České republice je složena z nemocnic a odborných

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 21 28 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická hematologie Activity of health

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 34 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie Activity of

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 6 29.6.2005 Salaries in the health services in the region Praha in 2004 Souhrn

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2011 Souhrn Surgical Service - Activity in the Ústecký Region in 2010 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Ústecký Region in 2011 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 26. 9. 2012 Souhrn Surgical Service - Activity in the Královéhradecký Region

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 3. 9. 21 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k )

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k ) SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k 3.6.25) Mgr.Vlasta Mazánková Mgr.Jana Tvrdá, ing.zdeňka Nováková Jindřichův Hradec 2.října 25 Lůžková péče Po r. 199 v důsledku rozpuštění KÚNZ a OÚNZ a osamostatňování

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 15 22.9.2006 Chirurgická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 10 České Budějovice 25.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 Salaries in

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 18.8.2005 Chirurgická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče

Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče Nová data Národního zdravotnického informačního systému a kategorizace poskytovatelů akutní lůžkové péče Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 33 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 11. 212 57 Činnost oboru klinické hematologie v roce 211 Activity of health care institutions in clinical haematology

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 8. 2008 39 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Activity of

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 8. 2011 47 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2010 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.24 82 Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 23 Výchozím zdrojem dat pro tuto aktuální informaci je Roční

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu informací a statistiky České republiky Brno 17 31.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 13.6.2005 Mzdy ve zdravotnictví v Královéhradeckém kraji v roce 2004 Salaries

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 21 19 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 7.7.2005 Dermatovenerologická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2004 Dermatological

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 1. 212 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 211 Activity of hemodialysis centres

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2012 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2011 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Roční zpráva 2007 HOSPODAŘENÍ FTNsP Ing. Lubomír Vrána, MBA, ekonomický náměstek ředitele FTNsP dosáhla v roce 27 po zdanění zisku v celkové výši 16 436 tis. Kč, což představuje nejlepší hospodářský výsledek v historii

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 6. 2011 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2010 Activity of general practitioners for adults in 2010

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017

Odměňování v českém zdravotnictví v r. 2017 Odměňování v českém zdravotnictví v r. 217 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.2 (7/218) Připravil autorský

Více

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2018 health statistics health statistics

zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2018 health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Láze ská pé e 2018 health statistics health statistics ÚZIS R 2019 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, P.O.BOX

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 19.9.2003 Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 22.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2003 Salaries in the health

Více

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice

Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Výběrová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky 21.října 2009 Síť zdravotnických zařízeních a činnost lůžkových zdravotnických zařízení v České republice Romana Malečkov ková ÚZIS ČR

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 18.7.2002 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2001 Analýza lékárenské péče

Více

3. Pracovníci ve zdravotnictví

3. Pracovníci ve zdravotnictví 3. Pracovníci ve zdravotnictví Zdravotnictví je ekonomicky sociálním systémem, majícím velký význam pro život celé společnosti. Plní její nejzákladnější potřeby, do značné míry přispívá k tomu, aby mohlo

Více

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 115/19 ze dne 17. 10. 2018 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2019. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Domácí zdravotní péče v roce 2001

Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 12. 2002 63 Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů výkazů A(MZ)1-01

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 1. 213 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 212 Activity of hemodialysis centres

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 17.6.2003 Mzdy ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v roce 2002 Informace o mzdách

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2009

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 7. 2010 41 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2009 Activity of general practitioners for adults in 2009

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 21.7.2004 Mzdy ve zdravotnictví v kraji Vysočina v roce 2003 Salaries in the health services

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006

Mzdy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 12. 27 61 Mzdy ve zdravotnictví v roce 26 Wages in health services in 26 Souhrn Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví

Více

Lékárenská péče v České republice v roce 2003

Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.4.2004 22 Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Informace o lékárenské péči vycházejí ze statistických výkazů

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2009

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 21 5 Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 29 Activity of health

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2007

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 28 37 Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 27 Activity of health

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Surgical Service - Activity in the Pardubický Region in 2013

Více

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003

Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 74 Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003 Tato aktuální informace

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31.5.24 36 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 23 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 17. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 14 24.9.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2003 (chirurgie,

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 24.6.2005 (chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie,

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 49 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Health

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 6. 29 14 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 28 Wages in health services in 28 Souhrn Průměrný měsíční plat zaměstnanců

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 14 6.11.00 Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 6 11.7.2005 Chirurgická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 1 20.7.2006 Surgical Service - Activity in the Pardubický Region in 2005 Souhrn Informace

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013. Wages and salaries in health services in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2014 15 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013 Wages and salaries in health services in 2013 Průměrný

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Výroční zpráva Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám, tak jako každý rok, předložit zprávu o činnosti Fakultní Thomayerovy nemocnice v roce. Bez nadsázky lze říci,

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 2010 3 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více