Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické výsledky nemocnic 2004"

Transkript

1 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických, kapacitních a výkonových ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat jsou statistické výkazy E (MZ) 6-04 a E (MZ) 7-04 povinně vyplňované zdravotnickými zařízeními podle závazných pokynů NZIS a zpracovávané ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. Economic results of hospitals The publication contains a selection of indicators characterising the economy, capacity and performance of hospitals. The source of data are mandatory statistical forms E (MZ) 6-04 and E (MZ) 7-04 filled in by health establishments according to binding instructions of the National Health Information System and processed by IHIS CR. Addition of some comparable data from the previous years allows the reader to follow some trends. ÚZIS ČR, 2005 Translation ÚZIS ČR ISSN ISBN

3 Obsah Značky a zkratky v tabulkách... 6 Úvod... 7 Ekonomické výsledky nemocnic Grafická část Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek (v %) Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví (v %) Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Tabulková část 1. Vývoj vybraných ukazatelů nemocnic 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Pracovníci nemocnic 2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Průměrná mzda 3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč)

4 3.3 Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Počet lůžek a průměrná ošetřovací doba 4.1 Počet lůžek v nemocnicích Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Meziroční porovnání počtu lůžek v nemocnicích Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů 5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích Výnosy nemocnic 6.1 Výnosy nemocnic (v mil. Kč) Struktura výnosů nemocnic Meziroční porovnání výnosů nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury výnosů nemocnic Tržby nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle zřizovatele (v tis. Kč) Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Struktura výnosů podle druhů zdravotní péče 7.1 Výnosy nemocnic dle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Struktura výnosů nemocnic dle druhů zdravotní péče Náklady nemocnic 8.1 Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek (v mil. Kč) Struktura nákladů nemocnic podle jejich nákladových položek Náklady nemocnic (v mil. Kč) Struktura nákladů nemocnic Meziroční porovnání nákladů nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury nákladů nemocnic

5 9. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 9.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic (v mil. Kč) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Přehled nemocnic s kladným hospodářským výsledkem Přehled nemocnic se záporným hospodářským výsledkem Meziroční porovnání nákladové rentability nemocnic (v %) Členění nemocnic podle jejich nákladové rentability Nesplacený úvěr a leasing 10.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k (v mil. Kč) Meziroční porovnání nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Vývoj pohledávek a závazků 11.1 Meziroční porovnání závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k Závazky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) Meziroční porovnání pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k Pohledávky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) Majetek nemocnic 12.1 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k podle velikostní struktury (v mil. Kč) Hodnota nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Vybrané ekonomické ukazatele podle krajů 13.1 Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů Nemocnice, které nebyly v souboru zpravodajských jednotek za rok

6 Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů Zkratky v tabulkách DHM MZ NZIS NZP OZPBD PP PZP SPBD SZP ÚZIS ZP ZPOD ZZ dlouhodobý hmotný majetek Ministerstvo zdravotnictví Národní zdravotnický informační systém nižší zdravotničtí pracovníci ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti přepočtený počet pomocní zdravotničtí pracovníci všeobecné sestry a porodní asistentky střední zdravotničtí pracovníci Ústav zdravotnických informací a statistiky zdravotní pojišťovna zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnické zařízení PHA Hlavní město Praha HRA Královéhradecký kraj STC Středočeský kraj PAR Pardubický kraj JHC Jihočeský kraj VYS kraj Vysočina PLZ Plzeňský kraj JHM Jihomoravský kraj KAR Karlovarský kraj OLO Olomoucký kraj UST Ústecký kraj ZLI Zlínský kraj LIB Liberecký kraj MSK Moravskoslezský kraj 6

7 Úvod Již popáté vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR publikaci Ekonomické výsledky nemocnic. Data byla čerpána ze statistických výkazů E (MZ) 6-04 a E (MZ) 7-04, které sledují ekonomiku zdravotnických zařízení bez ohledu na formu hospodaření, tzn. že vykazovací povinnost mají příspěvkové, nevýdělečné i podnikatelské organizace. Zpravodajské jednotky přejímají údaje do výkazů ze svého účetnictví, a to za celý právní subjekt, tedy včetně existujících začleněných zařízení jiného druhu. Kapacitní, výkonové a personální ukazatele byly převzaty z výkazů L (MZ) 1-02 o lůžkovém fondu a E (MZ) 2-04, E (MZ) 3-02 o zaměstnancích a mzdách, ale pouze za ta zařízení, která odevzdala příslušný ekonomický výkaz (s výjimkou tab. 1.3). V návaznosti na novou platnou legislativu (zákony č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.) byly pro rok 2004 upraveny sledované kategorie zdravotnických pracovníků. Data v této publikaci jsou uvedena v absolutních hodnotách i ve strukturním procentním vyjádření. Ukazatele jsou prezentovány za aktuální období (tj. od počátku roku k ) nebo ve víceletém vývoji či meziročním srovnání. Publikace obsahuje údaje o počtu pracovníků, o průměrné mzdě zaměstnanců nemocnic, počtu lůžek, průměrné ošetřovací době, počtu hospitalizovaných, počtu ošetřovacích dnů, dále následují data o výnosech, nákladech, hospodářském výsledku, nákladové rentabilitě, o struktuře výnosů, nákladů, o závazcích, pohledávkách, úvěrovém zatížení, hodnotě dlouhodobého majetku. 7

8 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Z pohledu hodnotových kategorií zaujímají nemocnice významné postavení mezi poskytovateli zdravotní péče. Podle dostupných údajů za rok 2004 se tato skupina zařízení podílela na celkových nákladech 76 % a celkových výnosech 77 %. Pro výpočet nebyly brány v úvahu údaje nestátních ambulantních zařízení s daňovou evidencí, jejichž výsledky budou známy koncem roku Publikované údaje byly zpracovány z odevzdaných statistických výkazů od 184 zpravodajských jednotek z celkového počtu 197 nemocnic, existujících v roce 2004 v České republice. Pod rezort zdravotnictví spadalo 180 zařízení, zbývající 4 nemocnice patřily do působnosti ministerstva obrany, které zde zastupuje ostatní rezorty. Vysvětlení rozdílného počtu zařízení mezi registrem zdravotnických zařízení a v publikaci zpracovaným souborem lze najít na str. 44. Jedním z použitých třídících hledisek bylo členění nemocnic rezortu zdravotnictví podle jednotlivých zřizovatelů na nemocnice přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví (MZ), krajské, obecní a městské, soukromé a církevní. Převod příspěvkových organizací ve vlastnictví krajských úřadů či obcí na obchodní společnosti se ve sledovaném roce projevil podstatným rozšířením kategorie soukromých nemocnic zejména na úkor počtu krajských zařízení. S tím je třeba počítat při meziročním porovnání některých ukazatelů podle zřizovatelů. Kromě předchozího dělení byly nemocnice všech rezortů ještě rozlišeny do sedmi kategorií podle velikosti (v závislosti na počtu lůžek). Nově byla do publikace zařazena tabulka s vybranými ukazateli nemocnic v souhrnu za jednotlivé kraje. Údaj o počtu nemocnic a další navazující data zahrnují všechny nemocnice (samostatné právní subjekty) na území daného regionu bez ohledu na zřizovatele a rezort, pokud poskytly potřebné údaje ke zpracování. Před hodnocením konečných ekonomických ukazatelů za rok 2004 se zmiňme o vyhlášce Ministerstva financí č. 549/2004 Sb., která v paragrafu 34, odstavci 9 řešila nepokrytí fondu reprodukce finančními prostředky u příspěvkových organizací. V souladu s touto vyhláškou mohla zařízení snížit odpisy za rok 2004, v případě vykázané neuhrazené ztráty z minulých let umožňovalo toto ustanovení převést nekrytou část fondu do výnosů. Účinnost vyhlášky tak ovlivnila konečnou výši nákladů, výnosů i účetního hospodářského výsledku. Celkové náklady nemocnic se proti předchozímu roku zvýšily o 4 %. Z pohledu meziročního srovnání jednotlivých nákladových položek tak nejvyššího růstu (od 9 do 12 %) dosáhly náklady na zdravotnické prostředky, služby a ostatní náklady. Pokles hodnoty odpisů můžeme přičíst aplikaci již zmíněné vyhlášky. Další druhy nákladů nezaznamenaly výrazné odchylky a pohybovaly se kolem úrovně roku Z hlediska procentních zastoupení jednotlivých složek nákladů na celku se poprvé objevil nižší podíl osobních nákladů než v předchozím období. Omezení počtu 8

9 pracovníků v některých profesních skupinách (zejména v nezdravotnických kategoriích) ve spojení s jiným způsobem odměňování v zařízeních, která se stala obchodními společnostmi, vedlo k poklesu tohoto druhu nákladu o 1,2 %. Celkové výnosy nemocnic vzrostly oproti roku 2003 o 12 %. O toto výrazné zvýšení se nejvíce postarala položka ostatních výnosů, do níž nemocnice - příspěvkové organizace proúčtovaly snížení fondu reprodukce při jeho nedostatečném finančním krytí (viz vyhláška v předchozích odstavcích). Hlavním zdrojem příjmů pro nemocnice zůstávají úhrady od zdravotních pojišťoven, které se po stagnaci v minulém roce zvýšily o 7 %. V roce 2004 představovala tato položka 75 % hodnoty celkových výnosů. Ukazatel hospodářského výsledku, ovlivněný povolenou úpravou u příspěvkových organizací, dosáhl k výše 3,8 mld. Kč. Takto zlepšený účetní výsledek hospodaření použijí příslušné organizace na úhradu ztráty minulých let. Mezi velmi sledované položky nemocnic patří stále pohledávky a závazky z obchodního styku. Otázka velikosti dluhů a schopnosti nemocnic se s nimi vyrovnat setrvává v popředí zájmu řídících pracovníků a představitelů samospráv. Výše pohledávek byla za posledních 5 let ovlivněna mimořádnými opatřeními státu. V letech 2001 a 2003 se stav pohledávek snížil jako důsledek odkoupení pohledávek zdravotních pojišťoven za neplatícími subjekty. Ukazuje se, že se situace bude opakovat i v roce V průběhu roku 2004 se objem celkových pohledávek i po splatnosti začal zvyšovat, ke zhoršení vývoje došlo zejména ke konci roku. Příčinou tohoto nepříznivého trendu bylo prodloužení lhůt splatnosti ze strany zdravotních pojišťoven, které se odrazilo v růstu objemu pohledávek po splatnosti do 30 a 90 dnů, kam jsou kumulovány pohledávky způsobené zpožďováním plateb. Meziroční nárůst celkových pohledávek činil 33 %, pohledávky po lhůtě splatnosti se navýšily o 71 %. I do oblasti závazků se promítla pomoc státu. Koncem roku 2003 a na počátku 2004 byly poskytnuty finanční prostředky krajským úřadům na úhradu dluhů bývalých okresních nemocnic. Nemocnice se tak mohly zbavit starých závazků, jejichž úroky jim zatěžovaly rozpočet. V roce 2004 nezaznamenaly závazky z obchodního styku, na rozdíl od pohledávek, tak výrazný vzestup. Celkový objem závazků se meziročně zvýšil o 14 %, závazky po splatnosti o 11 %, když ještě v pololetí 2004 byly obě hodnoty pod úrovní roku Problémy s financováním nemocnic stále zůstávají. Potvrdilo se, že řešení v podobě dílčích nesystémových kroků státu mají pouze krátkodobý účinek. Dosavadní způsob financování zdravotního systému vede k tomu, že někteří zřizovatelé hledají východisko z ekonomických potíží ve změně právní formy nemocnic. Jak úspěšně se jim podařilo skloubit finanční náročnost poskytovaných služeb a omezené zdroje prostředků ale ukáže další vývoj. 9

10 v mil. Kč Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady Výnosy Hospodářský výsledek v mil. Kč Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví Pohledávky z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Závazky z obchodního styku Závazky z obchodního styku po splatnosti 10

11 Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek k (v %) Léčiva 7,6% Zdravotnické prostředky 14,9% Krev 1,7% Potraviny 1,3% Energie 3,0% Ostatní náklady 14,1% Služby 8,4% Odpisy 5,1% Osobní náklady 44,1% v % Náklady na léčiva Náklady na zdravotnické prostředky Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady na krev Náklady na potraviny Náklady na energie Náklady na služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady 11

12 Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví k (v %) Tržby od ZP 75,7% Granty 0,3% Dary 0,6% Ostatní výnosy 18,0% Provozní dotace 2,9% Tržby mimo ZP 2,5% v mil. Kč Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Výnosy Tržby od ZP za lůžkovou péči Tržby od ZP Tržby od ZP za ambulantní péči 12

13 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vyjádřeno Ukazatel v/jako 2004 Počet nemocnic počet v tom: přímo řízené MZ počet krajské počet okresní počet obecní a městské počet soukromé a cirkevní počet ostatních rezortů počet Lůžka počet Ošetřovací dny dny Relativní využití lůžek % 74,9 76,7 78,2 79,1 Hospitalizovaní počet Průměrná ošetřovací doba dny 8,5 8,3 8,3 8,1 Pracovníci přep. počet z toho: lékaři a zubní lékaři přep. počet SZP 1) přep. počet Průměrná měsíční mzda celková Kč Průměrná mzda lékařů a zubních lékařů Kč Průměrná mzda SZP 1) Kč Náklady mil. Kč v tom: léčiva % 8,4 8,0 8,0 7,7 zdravotnické prostředky % 13,3 13,7 13,8 14,8 krev a krevní výrobky % 1,7 1,6 1,5 1,6 osobní náklady % 42,2 44,1 45,2 44,0 potraviny % 1,4 1,3 1,3 1,2 spotřeba energie % 4,0 3,6 3,2 3,0 služby % 8,4 8,0 8,2 8,5 odpisy % 7,2 6,8 5,9 5,2 ostatní náklady % 13,4 12,8 12,9 14,0 Výnosy mil. Kč Podíl tržeb od ZP na výnosech % 80,0 80,7 79,0 75,3 Podíl na celkových tržbách od ZP za lůžkovou péči % 64,4 65,3 65,4 65,2 Podíl na celkových tržbách od ZP za ambulantní péči % 21,9 21,7 22,0 22,2 Podíl na celkových tržbách od ZP za zdravotní dopravu % 1,0 0,9 0,8 0,8 13

14 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vyjádřeno Ukazatel v/jako 2004 Podíl na celkových tržbách od ZP za jinou zdravotní péči % 12,6 11,9 11,6 11,8 Podíl tržeb mimo ZP na výnosech % 2,7 2,7 2,8 2,6 Podíl dotací od zřizovatele na výnosech % 3,0 3,1 4,6 3,5 Hospodářský výsledek mil. Kč Nákladová rentabilita % -1,3-2,0-3,0 4,5 Pohledávky z obchodního styku mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 25,6 29,2 28,8 36,9 Závazky z obchodního styku mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 48,5 55,4 47,5 46,5 Dlouhodobý majetek mil. Kč Hospitalizovaní připadající na 1 lékaře za rok počet 127,5 130,1 132,8 133,8 Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 ošetřovací den Kč Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 hospitalizaci Kč ) V roce 2004 údaj za SPBD + OZPBD 14

15 1.2 Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel Náklady z toho: náklady na lůžkovou péči náklady na ambulantní péči Výnosy z toho: tržby od ZP z toho: tržby od ZP za lůž. péči tržby od ZP za amb. péči Hospodářský výsledek Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví Ukazatel Počet lékařů (PP) v lůžkové části Počet SZP (PP) v lůžkové části 1) Průměrný počet lůžek Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Průměrná délka hospitalizace 8,6 8,4 8,3 8,2 8,1 Počet hospitalizovaných na 1 lékaře 246,7 241,9 242,3 244,9 252,0 Počet hospitalizovaných na 1 SZP 1) 55,9 55,2 56,5 59,4 61,3 Počet ošetřovacích dnů na 1 lékaře 2 127, , , , ,1 Počet ošetřovacích dnů na 1 SZP 1) 482,4 465,8 468,9 488,7 494,5 1) V roce 2004 údaj za SPBD + OZPBD 1.4 Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel Souhrnné náklady na lůžkovou péči 1) na 1 ošetřovací den v Kč na 1 hospitalizaci v Kč Souhrnné výnosy za lůžkovou péči 2) na 1 ošetřovací den v Kč na 1 hospitalizaci v Kč ) Pro potřeby výpočtu byly náklady na jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 2) Pro potřeby výpočtu byly výnosy za jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 15

16 1.5 Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Nemocnice Rok Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % Přímo řízené ,6 MZ , , , ,8 Krajské , , , ,2 Okresní , , ,0 Obecní ,8 a městské , , , ,0 Soukromé ,5 a církevní , , , ,5 Celkem ,5 rezort zdravotnictví , , , ,6 Řízené ostatními ,4 centrálními ,5 orgány , , ,1 16

17 1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) 1/2 Zdravot. Nemocnice Rok Léčiva Krev Potraviny Energie Služby prostředky Přímo řízené MZ Krajské Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem rezort zdravotnictví Řízené ostatními centrálními orgány

18 1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) 2/2 Nemocnice Rok Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Náklady Přímo řízené MZ Krajské Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem rezort zdravotnictví Řízené ostatními centrálními orgány

19 2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Nemocnice Počet nemocnic Pracovníci lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD ZPOD Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem z toho Celkem Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Kategorizace podle počtu lůžek Počet nemocnic Pracovníci lékaři a zubní lékaři Všechny rezorty z toho SPBD + OZPBD ZPOD do Celkem Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Rok lékaři a zubní lékaři Všechny rezorty z toho SPBD + OZPBD 1) ZPOD 2) Index (2003=100) x 100,6 102,8 95,4 91,7 1) V roce 2003 údaj za SZP 2) V roce 2003 údaj za NZP a PZP Počet nemocnic Pracovníci 19

20 3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Nemocnice Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč) Kategorizace podle počtu lůžek Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD Všechny rezorty do Celkem Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Rok Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD 1) Všechny rezorty Index (2003=100) x 101,6 103,0 100,7 1) V roce 2003 údaj za SZP 20

21 4.1 Počet lůžek v nemocnicích Nemocnice Počet Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD ZPOD Přímo řízené MZ ,8 0,8 3,8 Krajské ,6 1,2 4,7 Obecní a městské ,7 1,3 4,6 Soukromé a církevní ,7 1,5 x Celkem ,0 1,1 5,4 Celkem ,3 1,1 4,6 4.2 Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet nemocnic Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD ZPOD Všechny rezorty do ,0 1,2 8, ,4 1,6 11, ,9 1,1 7, ,2 1,2 6, ,4 1,2 5, ,3 1,1 4, ,2 0,9 4,3 Celkem ,9 1,1 5,4 4.3 Meziroční porovnání počtu lůžek v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD 1) ZPOD 2) Všechny rezorty ,1 1,1 4, ,9 1,1 5,4 Index (2003=100) x 100,0 95,1 100,0 110,2 1) V roce 2003 počet lůžek na SZP 2) V roce 2003 počet lůžek na NZP a PZP 21

22 4.4 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Nemocnice Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Přímo řízené MZ 80,9 81,5 8,3 8,0 Krajské 76,5 78,9 7,9 7,7 Obecní a městské 81,6 79,7 8,9 8,8 Soukromé a církevní 77,5 76,9 9,4 8,6 Celkem 78,3 79,2 8,2 8,0 Celkem 74,6 73,0 9,7 9,0 4.5 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Všechny rezorty do 99 83,7 83,3 12,6 12, ,6 82,4 10,5 10, ,9 78,4 7,9 7, ,2 77,1 7,3 7, ,2 76,6 7,8 7, ,5 79,1 8,7 8, ,5 80,1 8,1 7,9 Celkem 78,2 79,1 8,3 8,1 22

23 5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Nemocnice Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty do Celkem Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty Index (2003=100) x 103,6 101,3 23

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 2011 41 Souhrn Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 An estimate of average

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 51/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 51/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 51/0 Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v. z.

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory Ladislav Průša VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i.

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves. Marie Heryanová

Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves. Marie Heryanová Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves Marie Heryanová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářská práci zpracovávám analýzu financování příspěvkové

Více

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Analýza pro Ministerstvo financí České republiky Verze

Více

II. Příjmy státního rozpočtu

II. Příjmy státního rozpočtu II. Příjmy státního rozpočtu 1. Celkové příjmy státního rozpočtu Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání Daniela Bruthansová Anna Červenková VÚPSV Praha 2004 Obsah 1. Úvod 3 1.1 Cíl zadání 3 1.2 Použitá metodika 4 1.3 Očekávané výstupy 4 2. Rostoucí

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Úvod Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se u nás v posledních letech pohybuje kolem 7% ( 2001 7,4%) a je od roku 1993, kdy došlo ke skokovému zvýšení

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Objem vyplácených sociálních dávek v závislosti na ekonomické úrovni regionu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Objem vyplácených sociálních dávek v závislosti na ekonomické úrovni regionu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Objem vyplácených sociálních dávek v závislosti na ekonomické úrovni regionu Bc. Petra Hejduková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ

Více