Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické výsledky nemocnic 2004"

Transkript

1 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických, kapacitních a výkonových ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat jsou statistické výkazy E (MZ) 6-04 a E (MZ) 7-04 povinně vyplňované zdravotnickými zařízeními podle závazných pokynů NZIS a zpracovávané ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. Economic results of hospitals The publication contains a selection of indicators characterising the economy, capacity and performance of hospitals. The source of data are mandatory statistical forms E (MZ) 6-04 and E (MZ) 7-04 filled in by health establishments according to binding instructions of the National Health Information System and processed by IHIS CR. Addition of some comparable data from the previous years allows the reader to follow some trends. ÚZIS ČR, 2005 Translation ÚZIS ČR ISSN ISBN

3 Obsah Značky a zkratky v tabulkách... 6 Úvod... 7 Ekonomické výsledky nemocnic Grafická část Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek (v %) Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví (v %) Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Tabulková část 1. Vývoj vybraných ukazatelů nemocnic 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Pracovníci nemocnic 2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Průměrná mzda 3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč)

4 3.3 Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Počet lůžek a průměrná ošetřovací doba 4.1 Počet lůžek v nemocnicích Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Meziroční porovnání počtu lůžek v nemocnicích Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů 5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích Výnosy nemocnic 6.1 Výnosy nemocnic (v mil. Kč) Struktura výnosů nemocnic Meziroční porovnání výnosů nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury výnosů nemocnic Tržby nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání tržeb nemocnic (v mil. Kč) Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle zřizovatele (v tis. Kč) Výnosy nemocnic připadající na 1 lůžko podle velikostní struktury nemocnic (v tis. Kč) Struktura výnosů podle druhů zdravotní péče 7.1 Výnosy nemocnic dle druhů zdravotní péče (v mil. Kč) Struktura výnosů nemocnic dle druhů zdravotní péče Náklady nemocnic 8.1 Náklady nemocnic podle jejich nákladových položek (v mil. Kč) Struktura nákladů nemocnic podle jejich nákladových položek Náklady nemocnic (v mil. Kč) Struktura nákladů nemocnic Meziroční porovnání nákladů nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání struktury nákladů nemocnic

5 9. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 9.1 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic (v mil. Kč) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic podle jejich velikostní struktury (v mil. Kč) Přehled nemocnic s kladným hospodářským výsledkem Přehled nemocnic se záporným hospodářským výsledkem Meziroční porovnání nákladové rentability nemocnic (v %) Členění nemocnic podle jejich nákladové rentability Nesplacený úvěr a leasing 10.1 Nesplacený úvěr a leasing dle stavu k (v mil. Kč) Meziroční porovnání nesplaceného úvěru a leasingu v nemocnicích (v mil. Kč) Vývoj pohledávek a závazků 11.1 Meziroční porovnání závazků nemocnic z obchodního styku dle stavu k Závazky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) Meziroční porovnání pohledávek nemocnic z obchodního styku dle stavu k Pohledávky z obchodního styku z hlediska zřizovatelů (v mil. Kč) Majetek nemocnic 12.1 Hodnota dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k (v mil. Kč) Meziroční porovnání hodnoty dlouhodobého majetku neuvedeného do provozu dle stavu k podle velikostní struktury (v mil. Kč) Hodnota nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Meziroční porovnání nově zařazeného a nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku nemocnic (v mil. Kč) Vybrané ekonomické ukazatele podle krajů 13.1 Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů Nemocnice, které nebyly v souboru zpravodajských jednotek za rok

6 Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů Zkratky v tabulkách DHM MZ NZIS NZP OZPBD PP PZP SPBD SZP ÚZIS ZP ZPOD ZZ dlouhodobý hmotný majetek Ministerstvo zdravotnictví Národní zdravotnický informační systém nižší zdravotničtí pracovníci ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti přepočtený počet pomocní zdravotničtí pracovníci všeobecné sestry a porodní asistentky střední zdravotničtí pracovníci Ústav zdravotnických informací a statistiky zdravotní pojišťovna zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnické zařízení PHA Hlavní město Praha HRA Královéhradecký kraj STC Středočeský kraj PAR Pardubický kraj JHC Jihočeský kraj VYS kraj Vysočina PLZ Plzeňský kraj JHM Jihomoravský kraj KAR Karlovarský kraj OLO Olomoucký kraj UST Ústecký kraj ZLI Zlínský kraj LIB Liberecký kraj MSK Moravskoslezský kraj 6

7 Úvod Již popáté vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR publikaci Ekonomické výsledky nemocnic. Data byla čerpána ze statistických výkazů E (MZ) 6-04 a E (MZ) 7-04, které sledují ekonomiku zdravotnických zařízení bez ohledu na formu hospodaření, tzn. že vykazovací povinnost mají příspěvkové, nevýdělečné i podnikatelské organizace. Zpravodajské jednotky přejímají údaje do výkazů ze svého účetnictví, a to za celý právní subjekt, tedy včetně existujících začleněných zařízení jiného druhu. Kapacitní, výkonové a personální ukazatele byly převzaty z výkazů L (MZ) 1-02 o lůžkovém fondu a E (MZ) 2-04, E (MZ) 3-02 o zaměstnancích a mzdách, ale pouze za ta zařízení, která odevzdala příslušný ekonomický výkaz (s výjimkou tab. 1.3). V návaznosti na novou platnou legislativu (zákony č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.) byly pro rok 2004 upraveny sledované kategorie zdravotnických pracovníků. Data v této publikaci jsou uvedena v absolutních hodnotách i ve strukturním procentním vyjádření. Ukazatele jsou prezentovány za aktuální období (tj. od počátku roku k ) nebo ve víceletém vývoji či meziročním srovnání. Publikace obsahuje údaje o počtu pracovníků, o průměrné mzdě zaměstnanců nemocnic, počtu lůžek, průměrné ošetřovací době, počtu hospitalizovaných, počtu ošetřovacích dnů, dále následují data o výnosech, nákladech, hospodářském výsledku, nákladové rentabilitě, o struktuře výnosů, nákladů, o závazcích, pohledávkách, úvěrovém zatížení, hodnotě dlouhodobého majetku. 7

8 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Z pohledu hodnotových kategorií zaujímají nemocnice významné postavení mezi poskytovateli zdravotní péče. Podle dostupných údajů za rok 2004 se tato skupina zařízení podílela na celkových nákladech 76 % a celkových výnosech 77 %. Pro výpočet nebyly brány v úvahu údaje nestátních ambulantních zařízení s daňovou evidencí, jejichž výsledky budou známy koncem roku Publikované údaje byly zpracovány z odevzdaných statistických výkazů od 184 zpravodajských jednotek z celkového počtu 197 nemocnic, existujících v roce 2004 v České republice. Pod rezort zdravotnictví spadalo 180 zařízení, zbývající 4 nemocnice patřily do působnosti ministerstva obrany, které zde zastupuje ostatní rezorty. Vysvětlení rozdílného počtu zařízení mezi registrem zdravotnických zařízení a v publikaci zpracovaným souborem lze najít na str. 44. Jedním z použitých třídících hledisek bylo členění nemocnic rezortu zdravotnictví podle jednotlivých zřizovatelů na nemocnice přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví (MZ), krajské, obecní a městské, soukromé a církevní. Převod příspěvkových organizací ve vlastnictví krajských úřadů či obcí na obchodní společnosti se ve sledovaném roce projevil podstatným rozšířením kategorie soukromých nemocnic zejména na úkor počtu krajských zařízení. S tím je třeba počítat při meziročním porovnání některých ukazatelů podle zřizovatelů. Kromě předchozího dělení byly nemocnice všech rezortů ještě rozlišeny do sedmi kategorií podle velikosti (v závislosti na počtu lůžek). Nově byla do publikace zařazena tabulka s vybranými ukazateli nemocnic v souhrnu za jednotlivé kraje. Údaj o počtu nemocnic a další navazující data zahrnují všechny nemocnice (samostatné právní subjekty) na území daného regionu bez ohledu na zřizovatele a rezort, pokud poskytly potřebné údaje ke zpracování. Před hodnocením konečných ekonomických ukazatelů za rok 2004 se zmiňme o vyhlášce Ministerstva financí č. 549/2004 Sb., která v paragrafu 34, odstavci 9 řešila nepokrytí fondu reprodukce finančními prostředky u příspěvkových organizací. V souladu s touto vyhláškou mohla zařízení snížit odpisy za rok 2004, v případě vykázané neuhrazené ztráty z minulých let umožňovalo toto ustanovení převést nekrytou část fondu do výnosů. Účinnost vyhlášky tak ovlivnila konečnou výši nákladů, výnosů i účetního hospodářského výsledku. Celkové náklady nemocnic se proti předchozímu roku zvýšily o 4 %. Z pohledu meziročního srovnání jednotlivých nákladových položek tak nejvyššího růstu (od 9 do 12 %) dosáhly náklady na zdravotnické prostředky, služby a ostatní náklady. Pokles hodnoty odpisů můžeme přičíst aplikaci již zmíněné vyhlášky. Další druhy nákladů nezaznamenaly výrazné odchylky a pohybovaly se kolem úrovně roku Z hlediska procentních zastoupení jednotlivých složek nákladů na celku se poprvé objevil nižší podíl osobních nákladů než v předchozím období. Omezení počtu 8

9 pracovníků v některých profesních skupinách (zejména v nezdravotnických kategoriích) ve spojení s jiným způsobem odměňování v zařízeních, která se stala obchodními společnostmi, vedlo k poklesu tohoto druhu nákladu o 1,2 %. Celkové výnosy nemocnic vzrostly oproti roku 2003 o 12 %. O toto výrazné zvýšení se nejvíce postarala položka ostatních výnosů, do níž nemocnice - příspěvkové organizace proúčtovaly snížení fondu reprodukce při jeho nedostatečném finančním krytí (viz vyhláška v předchozích odstavcích). Hlavním zdrojem příjmů pro nemocnice zůstávají úhrady od zdravotních pojišťoven, které se po stagnaci v minulém roce zvýšily o 7 %. V roce 2004 představovala tato položka 75 % hodnoty celkových výnosů. Ukazatel hospodářského výsledku, ovlivněný povolenou úpravou u příspěvkových organizací, dosáhl k výše 3,8 mld. Kč. Takto zlepšený účetní výsledek hospodaření použijí příslušné organizace na úhradu ztráty minulých let. Mezi velmi sledované položky nemocnic patří stále pohledávky a závazky z obchodního styku. Otázka velikosti dluhů a schopnosti nemocnic se s nimi vyrovnat setrvává v popředí zájmu řídících pracovníků a představitelů samospráv. Výše pohledávek byla za posledních 5 let ovlivněna mimořádnými opatřeními státu. V letech 2001 a 2003 se stav pohledávek snížil jako důsledek odkoupení pohledávek zdravotních pojišťoven za neplatícími subjekty. Ukazuje se, že se situace bude opakovat i v roce V průběhu roku 2004 se objem celkových pohledávek i po splatnosti začal zvyšovat, ke zhoršení vývoje došlo zejména ke konci roku. Příčinou tohoto nepříznivého trendu bylo prodloužení lhůt splatnosti ze strany zdravotních pojišťoven, které se odrazilo v růstu objemu pohledávek po splatnosti do 30 a 90 dnů, kam jsou kumulovány pohledávky způsobené zpožďováním plateb. Meziroční nárůst celkových pohledávek činil 33 %, pohledávky po lhůtě splatnosti se navýšily o 71 %. I do oblasti závazků se promítla pomoc státu. Koncem roku 2003 a na počátku 2004 byly poskytnuty finanční prostředky krajským úřadům na úhradu dluhů bývalých okresních nemocnic. Nemocnice se tak mohly zbavit starých závazků, jejichž úroky jim zatěžovaly rozpočet. V roce 2004 nezaznamenaly závazky z obchodního styku, na rozdíl od pohledávek, tak výrazný vzestup. Celkový objem závazků se meziročně zvýšil o 14 %, závazky po splatnosti o 11 %, když ještě v pololetí 2004 byly obě hodnoty pod úrovní roku Problémy s financováním nemocnic stále zůstávají. Potvrdilo se, že řešení v podobě dílčích nesystémových kroků státu mají pouze krátkodobý účinek. Dosavadní způsob financování zdravotního systému vede k tomu, že někteří zřizovatelé hledají východisko z ekonomických potíží ve změně právní formy nemocnic. Jak úspěšně se jim podařilo skloubit finanční náročnost poskytovaných služeb a omezené zdroje prostředků ale ukáže další vývoj. 9

10 v mil. Kč Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady Výnosy Hospodářský výsledek v mil. Kč Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic rezortu zdravotnictví Pohledávky z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Závazky z obchodního styku Závazky z obchodního styku po splatnosti 10

11 Struktura nákladů nemocnic rezortu zdravotnictví podle nákladových položek k (v %) Léčiva 7,6% Zdravotnické prostředky 14,9% Krev 1,7% Potraviny 1,3% Energie 3,0% Ostatní náklady 14,1% Služby 8,4% Odpisy 5,1% Osobní náklady 44,1% v % Náklady na léčiva Náklady na zdravotnické prostředky Vývoj podílu jednotlivých nákladových položek nemocnic rezortu zdravotnictví Náklady na krev Náklady na potraviny Náklady na energie Náklady na služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady 11

12 Struktura výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví k (v %) Tržby od ZP 75,7% Granty 0,3% Dary 0,6% Ostatní výnosy 18,0% Provozní dotace 2,9% Tržby mimo ZP 2,5% v mil. Kč Vývoj vybraných položek výnosů nemocnic rezortu zdravotnictví Výnosy Tržby od ZP za lůžkovou péči Tržby od ZP Tržby od ZP za ambulantní péči 12

13 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vyjádřeno Ukazatel v/jako 2004 Počet nemocnic počet v tom: přímo řízené MZ počet krajské počet okresní počet obecní a městské počet soukromé a cirkevní počet ostatních rezortů počet Lůžka počet Ošetřovací dny dny Relativní využití lůžek % 74,9 76,7 78,2 79,1 Hospitalizovaní počet Průměrná ošetřovací doba dny 8,5 8,3 8,3 8,1 Pracovníci přep. počet z toho: lékaři a zubní lékaři přep. počet SZP 1) přep. počet Průměrná měsíční mzda celková Kč Průměrná mzda lékařů a zubních lékařů Kč Průměrná mzda SZP 1) Kč Náklady mil. Kč v tom: léčiva % 8,4 8,0 8,0 7,7 zdravotnické prostředky % 13,3 13,7 13,8 14,8 krev a krevní výrobky % 1,7 1,6 1,5 1,6 osobní náklady % 42,2 44,1 45,2 44,0 potraviny % 1,4 1,3 1,3 1,2 spotřeba energie % 4,0 3,6 3,2 3,0 služby % 8,4 8,0 8,2 8,5 odpisy % 7,2 6,8 5,9 5,2 ostatní náklady % 13,4 12,8 12,9 14,0 Výnosy mil. Kč Podíl tržeb od ZP na výnosech % 80,0 80,7 79,0 75,3 Podíl na celkových tržbách od ZP za lůžkovou péči % 64,4 65,3 65,4 65,2 Podíl na celkových tržbách od ZP za ambulantní péči % 21,9 21,7 22,0 22,2 Podíl na celkových tržbách od ZP za zdravotní dopravu % 1,0 0,9 0,8 0,8 13

14 1.1 Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic za všechny rezorty Vyjádřeno Ukazatel v/jako 2004 Podíl na celkových tržbách od ZP za jinou zdravotní péči % 12,6 11,9 11,6 11,8 Podíl tržeb mimo ZP na výnosech % 2,7 2,7 2,8 2,6 Podíl dotací od zřizovatele na výnosech % 3,0 3,1 4,6 3,5 Hospodářský výsledek mil. Kč Nákladová rentabilita % -1,3-2,0-3,0 4,5 Pohledávky z obchodního styku mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 25,6 29,2 28,8 36,9 Závazky z obchodního styku mil. Kč z toho: po lhůtě splatnosti % 48,5 55,4 47,5 46,5 Dlouhodobý majetek mil. Kč Hospitalizovaní připadající na 1 lékaře za rok počet 127,5 130,1 132,8 133,8 Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 ošetřovací den Kč Tržby za lůžkovou péči od ZP za 1 hospitalizaci Kč ) V roce 2004 údaj za SPBD + OZPBD 14

15 1.2 Vývoj vybraných finančních ukazatelů nemocnic v rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel Náklady z toho: náklady na lůžkovou péči náklady na ambulantní péči Výnosy z toho: tržby od ZP z toho: tržby od ZP za lůž. péči tržby od ZP za amb. péči Hospodářský výsledek Vývoj kapacitních a výkonových parametrů nemocnic rezortu zdravotnictví Ukazatel Počet lékařů (PP) v lůžkové části Počet SZP (PP) v lůžkové části 1) Průměrný počet lůžek Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Průměrná délka hospitalizace 8,6 8,4 8,3 8,2 8,1 Počet hospitalizovaných na 1 lékaře 246,7 241,9 242,3 244,9 252,0 Počet hospitalizovaných na 1 SZP 1) 55,9 55,2 56,5 59,4 61,3 Počet ošetřovacích dnů na 1 lékaře 2 127, , , , ,1 Počet ošetřovacích dnů na 1 SZP 1) 482,4 465,8 468,9 488,7 494,5 1) V roce 2004 údaj za SPBD + OZPBD 1.4 Vývoj souhrnných nákladů a výnosů na lůžkovou péči nemocnic rezortu zdravotnictví (v mil. Kč) Ukazatel Souhrnné náklady na lůžkovou péči 1) na 1 ošetřovací den v Kč na 1 hospitalizaci v Kč Souhrnné výnosy za lůžkovou péči 2) na 1 ošetřovací den v Kč na 1 hospitalizaci v Kč ) Pro potřeby výpočtu byly náklady na jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 2) Pro potřeby výpočtu byly výnosy za jinou zdrav. péči, dopravu a nezdravotní výkony rozděleny poměrem mezi lůžkovou a ambulantní péči 15

16 1.5 Vývoj nákladů, výnosů, hospodářského výsledku a nákladové rentability nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) Nemocnice Rok Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Nákladová rentabilita v % Přímo řízené ,6 MZ , , , ,8 Krajské , , , ,2 Okresní , , ,0 Obecní ,8 a městské , , , ,0 Soukromé ,5 a církevní , , , ,5 Celkem ,5 rezort zdravotnictví , , , ,6 Řízené ostatními ,4 centrálními ,5 orgány , , ,1 16

17 1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) 1/2 Zdravot. Nemocnice Rok Léčiva Krev Potraviny Energie Služby prostředky Přímo řízené MZ Krajské Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem rezort zdravotnictví Řízené ostatními centrálními orgány

18 1.6 Vývoj nákladů na sledované nákladové položky nemocnic v členění podle zřizovatele (v mil. Kč) 2/2 Nemocnice Rok Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Náklady Přímo řízené MZ Krajské Okresní Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem rezort zdravotnictví Řízené ostatními centrálními orgány

19 2.1 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic Nemocnice Počet nemocnic Pracovníci lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD ZPOD Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem z toho Celkem Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků nemocnic podle velikostní struktury nemocnic Kategorizace podle počtu lůžek Počet nemocnic Pracovníci lékaři a zubní lékaři Všechny rezorty z toho SPBD + OZPBD ZPOD do Celkem Meziroční porovnání průměrného evidenčního přepočteného počtu pracovníků nemocnic Rok lékaři a zubní lékaři Všechny rezorty z toho SPBD + OZPBD 1) ZPOD 2) Index (2003=100) x 100,6 102,8 95,4 91,7 1) V roce 2003 údaj za SZP 2) V roce 2003 údaj za NZP a PZP Počet nemocnic Pracovníci 19

20 3.1 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč) Nemocnice Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic podle velikostní struktury nemocnic (v Kč) Kategorizace podle počtu lůžek Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD Všechny rezorty do Celkem Meziroční porovnání průměrných měsíčních mezd zaměstnanců nemocnic (v Kč) Rok Počet nemocnic Celkem Lékaři a zubní lékaři SPBD + OZPBD 1) Všechny rezorty Index (2003=100) x 101,6 103,0 100,7 1) V roce 2003 údaj za SZP 20

21 4.1 Počet lůžek v nemocnicích Nemocnice Počet Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD ZPOD Přímo řízené MZ ,8 0,8 3,8 Krajské ,6 1,2 4,7 Obecní a městské ,7 1,3 4,6 Soukromé a církevní ,7 1,5 x Celkem ,0 1,1 5,4 Celkem ,3 1,1 4,6 4.2 Počet lůžek v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet nemocnic Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD ZPOD Všechny rezorty do ,0 1,2 8, ,4 1,6 11, ,9 1,1 7, ,2 1,2 6, ,4 1,2 5, ,3 1,1 4, ,2 0,9 4,3 Celkem ,9 1,1 5,4 4.3 Meziroční porovnání počtu lůžek v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet lůžek Lékaře a zubní lékaře Počet lůžek na SPBD + OZPBD 1) ZPOD 2) Všechny rezorty ,1 1,1 4, ,9 1,1 5,4 Index (2003=100) x 100,0 95,1 100,0 110,2 1) V roce 2003 počet lůžek na SZP 2) V roce 2003 počet lůžek na NZP a PZP 21

22 4.4 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích Nemocnice Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Přímo řízené MZ 80,9 81,5 8,3 8,0 Krajské 76,5 78,9 7,9 7,7 Obecní a městské 81,6 79,7 8,9 8,8 Soukromé a církevní 77,5 76,9 9,4 8,6 Celkem 78,3 79,2 8,2 8,0 Celkem 74,6 73,0 9,7 9,0 4.5 Využití lůžek a průměrná ošetřovací doba v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Všechny rezorty do 99 83,7 83,3 12,6 12, ,6 82,4 10,5 10, ,9 78,4 7,9 7, ,2 77,1 7,3 7, ,2 76,6 7,8 7, ,5 79,1 8,7 8, ,5 80,1 8,1 7,9 Celkem 78,2 79,1 8,3 8,1 22

23 5.1 Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích Nemocnice Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Přímo řízené MZ Krajské Obecní a městské Soukromé a církevní Celkem Celkem Počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů v nemocnicích podle jejich velikostní struktury Kategorie podle počtu lůžek Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty do Celkem Meziroční porovnání počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích Rok Počet nemocnic Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Všechny rezorty Index (2003=100) x 103,6 101,3 23

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Lázeňská péče. Balneological care

Lázeňská péče. Balneological care Lázeňská péče 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2009

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2009 Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2009 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Činnost

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 2011 41 Souhrn Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 An estimate of average

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Od začátku roku do 30.6., 31.12. 1) 2009 IČO PČZ Zpravodajská

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

I. Souhrnná textová informace 2

I. Souhrnná textová informace 2 Zpráva o lázeňské léčebně rehabilitační péči poskytované pacientům v Karlových Varech v roce 2014 zpracovaná na základě údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky Obsah: strana I. Souhrnná textová

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více