Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení vlivů na životní prostředí"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Tzv. Podklad pro hodnocení vlivů ZÚR JČK na životní prostředí ZADAVATEL: KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE ZPRACOVAL: EKOTOXA S.R.O. AUTORSKÝ KOLEKTIV: Dr. Ing. Milan Sáňka (autorizovaná osoba dle zákona č.100/2001 Sb.) Ing. Jiří Hon Mgr. Zdeněk Frélich Bc. Petr Chroust Bc. Tomáš Műhr Gabriela Hřivnáčová Květen 2008 EKOTOXA s.r.o Kosmákova 28, Brno - Židenice tel , fax , 1

2 OBSAH 1. ÚVOD VÝCHOZÍ SITUACE DŮVODY A CÍLE POSOUZENÍ NÁVRHU ZÚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽP ZHODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI PŘEHLED HLAVNÍCH CÍLŮ NÁVRHU ZÚR Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území Priority pro zajištění příznivého životního prostředí kraje Priority pro zajištění hospodářského rozvoje kraje Priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel ZHODNOCENÍ VZTAHU NÁVRHU ZÚR A JEJICH CÍLŮ K HLAVNÍM CÍLŮM ŽP STANOVENÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI Státní politika životního prostředí Strategie udržitelného rozvoje Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005)...22 Zhodnocení Státní program ochrany přírody a krajiny ČR Souhrn SOUČASNÝ STAV ŽP V JIHOČESKÉM KRAJI A JEHO PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE SOUČASNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JIHOČESKÉM KRAJI VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JIHOČESKÉM KRAJI BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY PŘÍRODA A KRAJINA OVZDUŠÍ HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, GEOLOGIE PŮDNÍ FOND VODA SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY PŘÍRODA A KRAJINA KVALITA OVZDUŠÍ HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ PŮDA VODA METODICKÝ POSTUP, ZHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA ŽP A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSTUP HODNOCENÍ PŘEHLED HLAVNÍCH SKUPIN ZÁMĚRŮ OBSAŽENÝCH V ZÚR Tabulkové orientační vyhodnocení vlivů Identifikace problémových záměrů a jejich hodnocení Navržení opatření ke zmírnění negativních vlivů Záměry s neutrálními nebo pozitivními vlivy ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY A SPECIFICKÉ OBLASTI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu

3 Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo Shrnutí Návrh hlavních environmentálních limitů pro rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO SMÍŠENOU OBYTNOU FUNKCI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVOU FUNKCI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod CHOPAV Záplavová území Ochranná pásma vodních zdrojů Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ FUNKCI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Chráněná území ÚSES Krajinný ráz Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod CHOPAV Ochranná pásma vodních zdrojů a vodních nádrží Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO TĚŽBU NEROSTNÝCH SUROVIN Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší

4 Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU ÚZEMÍ SPECIÁLNÍCH ZÁJMŮ Sanace odkališť v regionu Mydlovary Opatření k omezení negativních vlivů Asanační území Špičák Asanační území České Budějovice, Staré Hodějovice, Srubec v prostoru úložiště elektrárenského popílku PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY SILNIČNÍ DOPRAVA Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na přírodní parky a krajinný ráz Vlivy na národní parky a chráněné krajinné oblasti Vlivy na ÚSES Vlivy na chráněné druhy živočichů Opatření k zamezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Záplavová území CHOPAV Ochranná pásma vodních zdrojů Ochranná pásma vodních nádrží Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY - ŽELEZNICE Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na přírodní parky a krajinný ráz Národní parky a chráněné krajinné oblasti ÚSES Vlivy na chráněné druhy živočichů Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Záplavová území CHOPAV Ochranná pásma vodních zdrojů a vodních nádrží Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY - LETIŠTĚ Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny

5 Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY CYKLISTICKÉ TRASY Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY ÚZEMNÍ REZERVY PRO DOPRAVU Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ Souhrnný popis vlivů Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JČK Opatření k omezení negativních vlivů PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ELEKTROENERGETIKA Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Velkoplošně chráněná území Maloplošně zvláště chráněná území Přírodní parky a krajinný ráz ÚSES Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na velkoplošně a maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na ÚSES Krajina Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na velkoplošně zvláště chráněná území Vlivy na krajinný ráz - přírodní parky Vlivy na ÚSES Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů

6 Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo Hodnocení územních rezerv pro vedení zemního plynu PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY VHODNÉ PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ MIMO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE A PŘESHRANIČNÍ VLIVY Rozvojové osy a specifické oblasti Plochy pro obytnou funkci Plochy s komerční a průmyslovou funkcí Plochy se sportovní a rekreační funkcí Rozvojové plochy pro veřejnou dopravní infrastrukturu Rozvojové plochy pro těžbu nerostných surovin Rozvojové plochy nadmístního významu území speciálních zájmů Koridory pro silniční dopravu Koridory pro železniční dopravu Koridory vodní dopravy Plochy pro letiště Koridory cyklistické dopravy Plochy a koridory pro zásobování vodou a odkanalizování Plochy a koridory technické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky Koridor technické infrastruktury v oblasti zásobování teplem Koridory a územní rezervy technické infrastruktury pro oblast zásobování zemním plynem Plochy a koridory územního systému ekologické stability VYHODNOCENÍ KUMULATIVNÍCH A SYNERGICKÝCH VLIVŮ Pozitivní vlivy Potenciálně negativní vlivy ZPŮSOB ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ MŽP K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÚR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ZÚR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁVRH INDIKÁTORŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ KONCEPCE STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTU NETECHNICKÉ SHRNUTÍ LEGISLATIVNÍ SOUVISLOSTI PŘEDMĚT HODNOCENÍ HODNOCENÍ VZTAHU CÍLŮ ZÚR K HLAVNÍM VNITROSTÁTNÍM CÍLŮM V OBLASTI ŽP HODNOCENÍ ZÁMĚRŮ OBSAŽENÝCH V ZÚR ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

7 PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 SOUČASNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JIHOČESKÉM KRAJI ÚVOD OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY NATURA BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ FLÓRA FAUNA Migrační trasy velkých a středních savců Jelen evropský (Cervus elaphus) Rys ostrovid (Lynx lynx) Los (Alces alces) Vydra říční (Lutra lutra) Ostatní druhy Přehled významných migračních směrů a hlavních bariér EKOSYSTÉMY KRAJINNÝ RÁZ Přírodní parky Kategorizace krajiny a krajinného rázu ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY Velkoplošná ZCHÚ Maloplošná ZCHÚ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Nadregionální ÚSES Regionální ÚSES OVZDUŠÍ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ IMISE A OBLAST SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (OZKO) PROBLEMATIKA HLAVNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK CÍLE PZKO JIHOČESKÉHO KRAJE HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE GEOLOGICKÁ STAVBA TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN STAV VYUŽITÍ ZÁSOB, ŽIVOTNOST ZÁSOB PŮDA PŮDNÍ POMĚRY KVALITA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY VYUŽITÍ PŮDNÍHO FONDU EROZE PŮDY LESY Kategorizace lesů POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY ODTOKOVÉ POMĚRY PODZEMNÍ VODY CHOPAV OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU JAKOST VOD Jakost podzemních vod Jakost povrchových vod Vypouštění a čištění odpadních vod MOKŘADY A RAŠELINIŠTĚ PLOCHY VHODNÉ PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

8 8. ODPADY, BROWNFIELDS, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE PRODUKCE ODPADU BROWNFIELDS STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVO KULTURNÍ HODNOTY, CESTOVNÍ RUCH PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED MALOPLOŠNĚ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ V JIHOČESKÉM KRAJI PŘÍLOHA Č. 3 KATEGORIZACE ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA MIGRACE ZVĚŘE PŘÍLOHA Č. 4 PŘEHLEDOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁMĚRŮ A ÚZEMNÍCH REZERV PŘÍLOHA Č. 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ (KORIDORŮ A PLOCH) VYMEZENÝCH V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍCH ZDROJŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍLOHA Č. 6 PŘEHLED ZÁMĚRŮ (KORIDORŮ A PLOCH) VYMEZENÝCH V ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍCH

9 SEZNAM TABULEK TAB. 1: TAB. 2: TAB. 3: TAB. 4: TAB. 5: DÍLČÍ CÍLE ČTYŘECH PRIORITNÍCH OBLASTÍ SPŽP...20 HLAVNÍ A DÍLČÍ STRATEGICKÉ CÍLE V OBLASTI ŽP...21 HLAVNÍ CÍLE STRATEGIE OCHRANY BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI ČR V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ...23 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH...24 PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY NEREALIZACE KONCEPCE DLE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ZÁMĚRŮ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...26 TAB. 6: OBLASTI A OSY NEJVÍCE SE PŘEKRÝVAJÍCÍ S ÚZEMÍMI SE ZPF V I. A II.TŘÍDĚ OCHRANY45 TAB. 7: PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH STŘETŮ S CHRÁNĚNÝMI ÚZEMÍMI...55 TAB. 8: STŘETY ROZVOJOVÝCH PLOCH S NAVRŽENÝM ÚSES...58 TAB. 9: ZÁMĚRY S VYŠŠÍ VÝMĚROU LESNÍCH POZEMKŮ UMÍSTĚNÉ VE STÁVAJÍCÍCH CHOPAV.61 TAB. 10: NOVĚ NAVRŽENÉ KORIDORY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU...72 TAB. 11: NOVĚ NAVRŽENÉ KORIDORY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU...76 TAB. 12: STŘETY KORIDORŮ SILNIČNÍ DOPRAVY S MZCHÚ...80 TAB. 13: STŘETY DOPRAVNÍCH KORIDORŮ S PŘÍRODNÍMI PARKY...82 TAB. 14: STŘETY SILNIČNÍCH KORIDORŮ S NP ŠUMAVA...82 TAB. 15: PŘEHLED DOPRAVNÍCH KORIDORŮ ZASAHUJÍCÍCH DO CHKO...83 TAB. 16: STŘETY S NADREGIONÁLNÍMI BIOCENTRY...85 TAB. 17: VÝZNAMNÉ STŘETY S REGIONÁLNÍMI BIOCENTRY...86 TAB. 18: STŘETY KORIDORŮ PRO SILNIČNÍ DOPRAVU S LOŽISKY NEROSTNÝCH SUROVIN...89 TAB. 19: STŘETY S MZCHÚ...93 TAB. 20: STŘETY KORIDORŮ PRO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU S VCHÚ...95 TAB. 21: STŘETY KORIDORŮ PRO ŽELEZNICI S PRVKY ÚSES...96 TAB. 22: STŘETY KORIDORŮ PRO ŽELEZNICI S NADREGIONÁLNÍMI A REGIONÁLNÍMI BIOCENTRY..97 TAB. 23: PŘEHLED ŽELEZNIČNÍCH KORIDORŮ ZASAHUJÍCÍCH DO CHOPAV TAB. 24: PŘEHLED STŘETŮ S CHKO TAB. 25: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORŮ PRO ELEKTROENERGETIKU S BIOCENTRY TAB. 26: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORŮ PRO ELEKTROENERGETIKU S BIOKORIDORY TAB. 27: STŘETY KORIDORU PRO VEDENÍ TEPLA S MZCHÚ TAB. 28: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORU PRO VEDENÍ TEPLA S ÚSES TAB. 29: STŘETY KORIDORŮ PRO VEDENÍ PLYNU S BIOCENTRY TAB. 30: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORŮ PRO VEDENÍ PLYNU S BIOKORIDORY TAB. 31: PŘEHLED STŘETŮ ÚZEMNÍCH REZERV PRO VEDENÍ PLYNU S BIOKORIDORY TAB. 32: PLOCHY PRO AKUMULACI PODZEMNÍCH VOD UMÍSTĚNÉ V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH TAB. 33: HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT TAB. 34: ZAPRACOVÁNÍ VYBRANÝCH HLAVNÍCH VNITROSTÁTNÍ CÍLŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE 147 TAB. 35: NÁVRH INDIKÁTORŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ ZÚR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SEZNAM OBRÁZKŮ OBR. 1: STŘET KORIDORU PRO VEDENÍ ZEMNÍHO PLYNU S PŘÍRODNÍ PAMÁTKOU (PRO ILUSTRACI)

10 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území Příloha č. 2: Přehled maloplošně zvláště chráněných území Jihočeského kraje Příloha č. 3: Hlavní migrační trasy vybraných živočichů v Jihočeském kraji Příloha č. 4: Přehledové bodové hodnocení jednotlivých záměrů a územních rezerv Příloha č. 5: Přehled záměrů (koridorů a ploch) vymezených v ochranných pásmech vodních zdrojů a vodních nádrží Příloha č. 6: Přehled záměrů (koridorů a ploch) vymezených v záplavových územích GRAFICKÁ ČÁST Výkres č. 1: Vlivy na horninové prostředí Výkres č. 2 : Vlivy na ochranu přírody I. - VZCHÚ, MZCHÚ a přírodní parky Výkres č. 3 : Vlivy na ochranu přírody II. ÚSES Výkres č. 4 : Vlivy na osídlení, kulturní a historické hodnoty Výkres č. 5 : Vlivy na povrchové a podzemní vody Výkres č. 6 : Vlivy na ZPF a PUPFL 10

11 SEZNAM ZKRATEK: BPEJ ČHMÚ ČOV ČR ČSÚ ČÚZK EIA EU GIS HEIS ČR CHKO CHLÚ CHOPAV IPPC JČK KES KOP KRK LPIS MMR MVE MZE MZCHÚ MŽP NATURA 2000 NP NPP NPR NRBK NR, R ÚSES OPRL ORP OZE OZKO POH POU PP PP PR PRVaK PUPFL PZKO REZZO Bonitovaná půdně-ekologická jednotka Český hydrometeorologický ústav Čistírna odpadních vod Česká republika Český statistický úřad Český úřad zeměměřičský a katastrální Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) Evropská Unie Geografický informační systém Hydroekologický informační systém Chráněná krajinná oblast Chráněné ložiskové území Chráněná oblast přirozené akumulace vod Integrovaná prevence a omezování znečištění Jihočeský kraj Koeficient ekologické stability Koncepce ochrany přírody Koncepce rozvoje kultury Land Parcel Identification System Ministerstvo místního rozvoje Malá vodní elektrárna Ministerstvo zemědělství Maloplošná zvláště chráněná území Ministerstvo životního prostředí Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu Národní park Národní přírodní památka Národní přírodní rezervace Nadregionální biokoridor Nadregionální, regionální Územní systém ekologické stability Oblastní plán rozvoje lesa Obec s rozšířenou působností Obnovitelné zdroje energie Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší Program odpadového hospodářství Pověřený obecní úřad Přírodní park Přírodní památka Přírodní rezervace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pozemky určené k plnění funkcí lesa Program zlepšení kvality ovzduší Registr zdrojů znečišťování ovzduší 11

12 RURÚ SFŽP SPŽP SSP SZÚ ÚEK ÚP ÚPD ÚP VÚC ÚPN VÚC UNESCO ÚSES ÚTP VKP VZCHÚ ZCHÚ ZPF ZÚR ŽP Rozbor udržitelného rozvoje území Státní fond životního prostředí Státní politika životního prostředí Státní surovinová politika Státní zdravotní ústav Územní energetická koncepce Územní plánování Územní plánovací dokumentace Územní plán velkého územního celku Územní plán velkého územního celku United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization OSN pro výchovu, vědu a kulturu Územní systém ekologické stability Územně technický podklad Významný krajinný prvek Velkoplošná zvláště chráněná území Zvláště chráněná území Zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Životní prostředí Značky chemických prvků, chemické vzorce: B(a)P benzo(a)pyren CO oxid uhelnatý NO oxid dusnatý NO 2 oxid dusičitý NO x oxidy dusíku (oxid dusnatý a dusičitý) NH 3 amoniak PAU polyaromatické uhlovodíky PM pevné prachové částice suspendované v ovzduší PM 10 pevné prachové částice suspendované v ovzduší o velikosti do 10 µm SO 2 oxid siřičitý TZL tuhé znečišťující látky VOC těkavé organické látky 12

13 SLOŽENÍ ŘEŠITELSKÉHO TÝMU Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace: Dr. Ing. Milan Sáňka Mošnova Brno osvědčení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: čj /1972/OPVŽP/96 Podpis a razítko autorizované osoby: Ing. Jiří Hon koordinace projektu Mgr. Zdeněk Frélich Bc. Tomáš Mühr Bc. Petr Chroust Gabriela Hřivnáčová 13

14 1. ÚVOD VÝCHOZÍ SITUACE Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( nový" stavební zákon), pořizuje krajský úřad od , v přenesené působnosti, zásady územního rozvoje ( 36-42). Podle nového" stavebního zákona, jeho přechodných ustanovení ( 187), je možné využít pro zásady územního rozvoje pouze schválené zadání ÚP VÚC Jihočeského kraje. Schválené zadání ÚP VÚC Jihočeského kraje bylo na začátku roku 2007 transformováno pokynem pořizovatele (se zapracováním závěrů z dohodovacích řízení ke konceptu) do podoby, která aktuálně reaguje na požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Pořizovatelem hodnocených Zásad územního rozvoje je Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic. A+U DESIGN spol. s r.o. (Hlavní projektant: Ing. arch. Jiří Brůha, Ing. arch. Dagmar Polcarová). Hlavní část prací na návrhu ZÚR byla prováděna koncem roku V průběhu prvního čtvrtletí roku 2008 probíhalo hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Na základě tohoto hodnocení a dalších připomínek byl návrh ZÚR ještě průběžně upravován do současné podoby Důvody a cíle posouzení návrhu ZÚR z hlediska vlivů na ŽP Zásady územního rozvoje představují koncepci, která dle 10a odst. 1 písm. a) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů podléhá posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen "posuzování koncepce"). Tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce. Dle 10i tohoto zákona (Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí) se při posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí postupuje podle stavebního zákona. Ministerstvo životního prostředí jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona při pořizování územně plánovací dokumentace stanovuje požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně zpracování možných variant řešení, a pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle stavebního zákona, jsou oprávněny požadovat jeho dopracování. Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení o schválení územně plánovací dokumentace (ZÚR) zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit. Dle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je úkolem územního plánování také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro 14

15 příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. Vlastní obsah posouzení vlivů na územně plánovací dokumentace na životní prostředí je upraven přílohou stavebního zákona. Hodnocení je tedy členěno v souladu s požadavky této přílohy, přičemž byly pro větší přehlednost spojeny kapitoly zhodnocení vlivů a návrh opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci negativních vlivů. Předložené vyhodnocení vlivů návrhu Zásad územního rozvoje na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) je zpracováno podle požadavků přílohy stavebního zákona a dle požadavků vyplývajících ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů také obsahuje požadavky MŽP, které byly uvedeny ve Sdělení MŽP k vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, ve kterém jsou stanoveny základní požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí. (Tyto požadavky byly zpřesněny při jednání předkladatele ZÚR, zpracovatele vyhodnocení a zástupci MŽP dne ). Vyhodnocení také vychází z metodiky Metodika vyhodnocení vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí. Předmětem a hlavním obsahem hodnocení návrhu ZÚR Jihočeského kraje jsou zejména: posouzení míry souladu/rozporu návrhu ZÚR se zpracovanými celostátními a krajskými koncepčními dokumenty z oblasti životního prostředí, vyhodnocení návrhu vymezení jednotlivých rozvojových oblastí a os, specifických oblastí, koridorů a ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu a dalších ploch z hlediska vlivů na životní prostředí identifikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných záměrů se složkami životního prostředí včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, případně zvýšení účinků pozitivních vlivů doporučení environmentálně nejšetrnější varianty konkrétního záměru v případě variantních řešení pro zapracování do návrhu ZÚR, Vyhodnocení je provedeno v podrobnosti a hloubce odpovídající měřítku ZÚR (1: ). Součástí jsou také výkresy hlavních problémů a střetů s jednotlivými složkami životního prostředí hodnotitelných v měřítku ZÚR (1: ). 15

16 2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 2.1. Přehled hlavních cílů návrhu ZÚR Návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou dále specifikovány v prioritách pro tři pilíře udržitelného rozvoje příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. Zestručněný přehled cílů je uveden níže: PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Základními prioritami řešení ZÚR jsou: - rozvoj konkurenceschopnosti, posílení atraktivity pro podnikání i investice, - zkvalitňování životních podmínek obyvatel při respektování principů udržitelného rozvoje, - vymezení a zpřesnění záměrů vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, které stanovují republikové priority Priority pro zajištění příznivého životního prostředí kraje a) respektovat podmínky využití zvláště chráněných území přírody, lokalit NATURA 2000 a zajistit jejich organické doplnění a posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím vymezených prvků ÚSES, b) z hlediska ochrany vodohospodářsky nejvýznamnějších území zahrnutých do CHOPAV, ochrany povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů v území podporovat a vytvářet územní opatření, která povedou ke zvýšení retenčních schopností území, s cílem zabezpečit ochranu zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí potřeby kraje, c) zamezit nepříznivým projevům lidských činností na kvalitu životního a obytného prostředí, asanovat devastovaná území a odstranit staré ekologické zátěže v území, d) zajistit ochranu před vodní a větrnou erozí, před svahovými deformacemi a před neodůvodněnými zábory kvalitní půdy, s cílem zachovat hodnoty území pro zemědělské a lesní hospodaření a podporovat zejména ekologické a ekonomické přínosy těchto hospodářských činností, e) minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, zamezit urbánní fragmentaci volné krajiny a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území, 16

17 f) z hlediska preventivní ochrany území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu Priority pro zajištění hospodářského rozvoje kraje a) hospodářský rozvoj situovat zejména v rozvojových oblastech a rozvojových plochách vymezených v souladu s PÚR a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu vymezených v návrhu ZÚR, b) pro hospodářský rozvoj přednostně využívat ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit využití tzv. brownfields, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území, c) rozvoj hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství, sportovních aktivit a rekreace, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje i v souladu se specifickými podmínkami v části území, kde převažují přírodní hodnoty, d) najít rovnováhu mezi ekonomickými přínosy ze zemědělství, rybníkářství a lesního hospodářství a vytvořit podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšit prostupnost krajiny i v přeshraničním turistickém styku, e) zejména ve vymezených rozvojových osách rozvoj nadřazených systémů dopravní obsluhy a veřejné technické vybavenosti a přednostní využití vlastních a místně dostupných surovinových zdrojů pro výstavbu Priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel a) eliminovat nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí formou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury, vybaveností a dopravní obsluhou, prosadit příznivý urbanistický rozvoj i ve specifických a marginálních oblastech kraje, b) pro posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury posílit vzájemné sociální, hospodářské a dopravní vazby mezi urbanizovanými, venkovskými a marginálními oblastmi a zlepšit podmínky i v malých a venkovských sídlech v sídelní struktuře kraje a umožnit i rozvoj specifických oblastí, ve kterých převládají priority ochrany přírody nad civilizačními hodnotami. c) vytvořit územně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti obyvatel, především posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s ohledem na diferencované předpoklady jednotlivých regionů a obcí, zejména ve specifických oblastech. d) při vymezování zastavitelných území vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny, zastavitelné plochy situovat pokud možno v návaznosti na zastavěné území, při přednostním využití nevyužitých a opuštěných areálů a proluk v zastavěném území a se zajištěním dobré dopravní obsluhy a dostupnosti pro pracovní síly i z okolních obcí. 17

18 e) u rázovitých obcí a sídel dbát na zachování originality původního architektonického výrazu a prostorového uspořádání, podpořit oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví venkova a jeho oblastní zvyky, tradice a charakteristiky. 18

19 2.2. Zhodnocení vztahu návrhu ZÚR a jejich cílů k hlavním cílům ŽP stanoveným na vnitrostátní úrovni Mezi nejdůležitější nadřazené vnitrostátní dokumenty zabývající se problematikou životního prostředí patří Státní politika životního prostředí, Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategie ochrany biologické rozmanitosti apod. Hlavním dokumentem, ze kterého se vychází a je třeba vycházet, je Státní politika životního prostředí, jejíž cíle jako cíle nadřazeného dokumentu by měly být obsaženy i v koncepčních dokumentech nižších úrovní (krajských apod.). Zásady územního rozvoje musí být taktéž v souladu s dalšími horizontálními koncepcemi přijatými na krajské úrovni (např. Program ke zlepšení kvality ovzduší, Krajská energetická koncepce apod.). Na ještě nižší úrovni by měly být jednotlivé záměry v souladu s místními koncepčními dokumenty (místní PZKO, Plány péče o chráněná území apod.). V následující kapitole je zhodnocen soulad zejména s hlavními dokumenty pro oblast ŽP na celostátní úrovni. Podrobnější hodnocení jednotlivých záměrů je provedeno poté v dále následujících kapitolách. Hlavní cíle, požadavky a opatření těchto koncepcí, respektive to, zda-li jsou v souladu s cíli návrhu ZÚR a jejich obsahem a zda-li ZÚR tyto cíle naplňuje, jsou hodnoceny na následující škále: zcela v souladu: ++ v souladu: + částečně v rozporu: - výrazně v rozporu: - - není možno určit:? není řešeno v rámci ZÚR, neutrální vliv: STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Státní politika životního prostředí (SPŽP) má sloužit jako vodítko směřující: k dosažení dalšího zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek a součástí, k uplatnění principů udržitelného rozvoje a k pokračující integraci hlediska životního prostředí do sektorových politik, ke zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních programů, projektů a činností. V následující části je uveden stručný přehled hlavních cílů, požadavků a způsobů jejich dosažení, které jsou ve Státní politice životního prostředí uvedeny. 19

20 V souladu se stavem životního prostředí, transpozicí a implementací evropského práva a základními principy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje se aktualizovaná SPŽP soustředí na následující čtyři prioritní oblasti, v rámci kterých jsou stanoveny následující dílčí cíle. Tab. 1: Dílčí cíle čtyřech prioritních oblastí SPŽP Hlavní oblast Vnitrostátní cíle - SPŽP Hodnocení souladu Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti o Zastavení poklesu biodiverzity Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady Životní prostředí a kvalita života Ochrana klim. systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší o o o o o o o o o o o o o o o o Péče o vodní a mokřadní ekosystémy, revitalizace vodních biotopů Ochrana povrchových a podzemních vod (jakost a množství, zdroje pitné vody) Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů Využívání obnovitelných zdrojů Dosažení 6 % podílu OZE na celkové spotřebě PEZ k roku 2010 Snižování energ. a mat. náročnosti výroby a zvýšení mat. a energ. využití odpadů Odpovědné nakládání s nebezpečnými odpady Snižování zátěže prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty Snížení počtu (celkové rozlohy) území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší (acidifikace prostředí) Ochrana životního prostředí a člověka před hlukem Environmentálně příznivé využívání krajiny Omezování antropogenních/průmyslových vlivů a rizik Ochrana životního prostředí před negativními účinky živelních událostí a následky krizových situací Snižování emisí skleníkových plynů (GHGs) Snížení přeshraničních přenosů znečištění ovzduší Ochrana ozonové vrstvy Země ++/- převážná část záměrů respektuje CHÚ, vymezuje systém ÚSES, u některých záměrů možný konflikt se zájmy ochrany přírody + ochrana řešena v rámci chráněných území, dále řešeno v rámci cílových charakteristik krajiny rybniční krajina + ochrana vodních zdrojů je jedním ze základních priorit ZÚR. Detailně řešeno dále. + vymezení ploch pro těžbu nerost. surovin vymezení asanačních území + rozvoj plynovodu, vymístění mobilních zdrojů znečištění, 0 +/- vymístění komunikací mimo sídla, nové záměry ve volné krajině? je předmětem posouzení - v plánu nové plochy pro rozvoj průmyslu 0 není bezprostředně řešeno 0 není v rámci ZÚR řešeno 0 0 Návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje obsahuje a respektuje cíle, které jsou obsaženy ve Státní politice životního prostředí, případně některé z těchto hlavních cílů nejsou řešeny. V konfliktu zejména se zájmy ochrany přírody, případně se zájmy ochrany vod, jsou zčásti některé záměry týkající se např. koridorů pro dopravní stavby (střet s ÚSES, plochy vymezené pro sport a rekreaci apod.). Tyto střety a negativní vlivy a navazující opatření ke zmírnění těchto negativních vlivů jsou detailněji rozvedeny dále. Požadavky SPŽP jsou zahrnuty i do hodnocení jednotlivých záměrů. 20

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A.

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A. A. HODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJA- TÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI A HODNOCENÍ JE- JICH ZAPRACOVÁNÍ DO ZÚR JMK Pro účely posouzení souladu ZÚR JMK s relevantními

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í č á s t A v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ DHV CR spol. s r.o., duben 2008 DHV CR spol. s r.o. 2008 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE)

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Uherský Brod Třída Tomáše Bati 399 odbor rozvoje města, odd. územ. plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. duben 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL Zastupitelstvo

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl B Údaje o splnění zadání Obsah Obsah...3 1. Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP...5 1.1 Požadavky vyplývající z aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy...5 1.2 Požadavky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora Předkladatel: Pořizovatel změny č. 6 ÚP: Zpracovatel: Městys Kácov Jirsíkova 157, 285 09 Kácov Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více