Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení vlivů na životní prostředí"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Tzv. Podklad pro hodnocení vlivů ZÚR JČK na životní prostředí ZADAVATEL: KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE ZPRACOVAL: EKOTOXA S.R.O. AUTORSKÝ KOLEKTIV: Dr. Ing. Milan Sáňka (autorizovaná osoba dle zákona č.100/2001 Sb.) Ing. Jiří Hon Mgr. Zdeněk Frélich Bc. Petr Chroust Bc. Tomáš Műhr Gabriela Hřivnáčová Květen 2008 EKOTOXA s.r.o Kosmákova 28, Brno - Židenice tel , fax , 1

2 OBSAH 1. ÚVOD VÝCHOZÍ SITUACE DŮVODY A CÍLE POSOUZENÍ NÁVRHU ZÚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽP ZHODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI PŘEHLED HLAVNÍCH CÍLŮ NÁVRHU ZÚR Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území Priority pro zajištění příznivého životního prostředí kraje Priority pro zajištění hospodářského rozvoje kraje Priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel ZHODNOCENÍ VZTAHU NÁVRHU ZÚR A JEJICH CÍLŮ K HLAVNÍM CÍLŮM ŽP STANOVENÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI Státní politika životního prostředí Strategie udržitelného rozvoje Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005)...22 Zhodnocení Státní program ochrany přírody a krajiny ČR Souhrn SOUČASNÝ STAV ŽP V JIHOČESKÉM KRAJI A JEHO PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE SOUČASNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JIHOČESKÉM KRAJI VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JIHOČESKÉM KRAJI BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY PŘÍRODA A KRAJINA OVZDUŠÍ HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, GEOLOGIE PŮDNÍ FOND VODA SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY PŘÍRODA A KRAJINA KVALITA OVZDUŠÍ HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ PŮDA VODA METODICKÝ POSTUP, ZHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA ŽP A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSTUP HODNOCENÍ PŘEHLED HLAVNÍCH SKUPIN ZÁMĚRŮ OBSAŽENÝCH V ZÚR Tabulkové orientační vyhodnocení vlivů Identifikace problémových záměrů a jejich hodnocení Navržení opatření ke zmírnění negativních vlivů Záměry s neutrálními nebo pozitivními vlivy ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY A SPECIFICKÉ OBLASTI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu

3 Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo Shrnutí Návrh hlavních environmentálních limitů pro rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO SMÍŠENOU OBYTNOU FUNKCI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVOU FUNKCI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod CHOPAV Záplavová území Ochranná pásma vodních zdrojů Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ FUNKCI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Chráněná území ÚSES Krajinný ráz Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod CHOPAV Ochranná pásma vodních zdrojů a vodních nádrží Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO TĚŽBU NEROSTNÝCH SUROVIN Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší

4 Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU ÚZEMÍ SPECIÁLNÍCH ZÁJMŮ Sanace odkališť v regionu Mydlovary Opatření k omezení negativních vlivů Asanační území Špičák Asanační území České Budějovice, Staré Hodějovice, Srubec v prostoru úložiště elektrárenského popílku PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY SILNIČNÍ DOPRAVA Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na přírodní parky a krajinný ráz Vlivy na národní parky a chráněné krajinné oblasti Vlivy na ÚSES Vlivy na chráněné druhy živočichů Opatření k zamezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Záplavová území CHOPAV Ochranná pásma vodních zdrojů Ochranná pásma vodních nádrží Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY - ŽELEZNICE Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na přírodní parky a krajinný ráz Národní parky a chráněné krajinné oblasti ÚSES Vlivy na chráněné druhy živočichů Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Záplavová území CHOPAV Ochranná pásma vodních zdrojů a vodních nádrží Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY - LETIŠTĚ Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny

5 Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY CYKLISTICKÉ TRASY Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY ÚZEMNÍ REZERVY PRO DOPRAVU Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ Souhrnný popis vlivů Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JČK Opatření k omezení negativních vlivů PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ELEKTROENERGETIKA Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Velkoplošně chráněná území Maloplošně zvláště chráněná území Přírodní parky a krajinný ráz ÚSES Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na velkoplošně a maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na ÚSES Krajina Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na velkoplošně zvláště chráněná území Vlivy na krajinný ráz - přírodní parky Vlivy na ÚSES Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů

6 Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo Hodnocení územních rezerv pro vedení zemního plynu PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY VHODNÉ PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ MIMO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE A PŘESHRANIČNÍ VLIVY Rozvojové osy a specifické oblasti Plochy pro obytnou funkci Plochy s komerční a průmyslovou funkcí Plochy se sportovní a rekreační funkcí Rozvojové plochy pro veřejnou dopravní infrastrukturu Rozvojové plochy pro těžbu nerostných surovin Rozvojové plochy nadmístního významu území speciálních zájmů Koridory pro silniční dopravu Koridory pro železniční dopravu Koridory vodní dopravy Plochy pro letiště Koridory cyklistické dopravy Plochy a koridory pro zásobování vodou a odkanalizování Plochy a koridory technické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky Koridor technické infrastruktury v oblasti zásobování teplem Koridory a územní rezervy technické infrastruktury pro oblast zásobování zemním plynem Plochy a koridory územního systému ekologické stability VYHODNOCENÍ KUMULATIVNÍCH A SYNERGICKÝCH VLIVŮ Pozitivní vlivy Potenciálně negativní vlivy ZPŮSOB ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ MŽP K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÚR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ZÚR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁVRH INDIKÁTORŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ KONCEPCE STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTU NETECHNICKÉ SHRNUTÍ LEGISLATIVNÍ SOUVISLOSTI PŘEDMĚT HODNOCENÍ HODNOCENÍ VZTAHU CÍLŮ ZÚR K HLAVNÍM VNITROSTÁTNÍM CÍLŮM V OBLASTI ŽP HODNOCENÍ ZÁMĚRŮ OBSAŽENÝCH V ZÚR ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

7 PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 SOUČASNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JIHOČESKÉM KRAJI ÚVOD OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY NATURA BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ FLÓRA FAUNA Migrační trasy velkých a středních savců Jelen evropský (Cervus elaphus) Rys ostrovid (Lynx lynx) Los (Alces alces) Vydra říční (Lutra lutra) Ostatní druhy Přehled významných migračních směrů a hlavních bariér EKOSYSTÉMY KRAJINNÝ RÁZ Přírodní parky Kategorizace krajiny a krajinného rázu ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY Velkoplošná ZCHÚ Maloplošná ZCHÚ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Nadregionální ÚSES Regionální ÚSES OVZDUŠÍ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ IMISE A OBLAST SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (OZKO) PROBLEMATIKA HLAVNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK CÍLE PZKO JIHOČESKÉHO KRAJE HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE GEOLOGICKÁ STAVBA TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN STAV VYUŽITÍ ZÁSOB, ŽIVOTNOST ZÁSOB PŮDA PŮDNÍ POMĚRY KVALITA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY VYUŽITÍ PŮDNÍHO FONDU EROZE PŮDY LESY Kategorizace lesů POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY ODTOKOVÉ POMĚRY PODZEMNÍ VODY CHOPAV OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU JAKOST VOD Jakost podzemních vod Jakost povrchových vod Vypouštění a čištění odpadních vod MOKŘADY A RAŠELINIŠTĚ PLOCHY VHODNÉ PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

8 8. ODPADY, BROWNFIELDS, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE PRODUKCE ODPADU BROWNFIELDS STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVO KULTURNÍ HODNOTY, CESTOVNÍ RUCH PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED MALOPLOŠNĚ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ V JIHOČESKÉM KRAJI PŘÍLOHA Č. 3 KATEGORIZACE ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA MIGRACE ZVĚŘE PŘÍLOHA Č. 4 PŘEHLEDOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁMĚRŮ A ÚZEMNÍCH REZERV PŘÍLOHA Č. 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ (KORIDORŮ A PLOCH) VYMEZENÝCH V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍCH ZDROJŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍLOHA Č. 6 PŘEHLED ZÁMĚRŮ (KORIDORŮ A PLOCH) VYMEZENÝCH V ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍCH

9 SEZNAM TABULEK TAB. 1: TAB. 2: TAB. 3: TAB. 4: TAB. 5: DÍLČÍ CÍLE ČTYŘECH PRIORITNÍCH OBLASTÍ SPŽP...20 HLAVNÍ A DÍLČÍ STRATEGICKÉ CÍLE V OBLASTI ŽP...21 HLAVNÍ CÍLE STRATEGIE OCHRANY BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI ČR V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ...23 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH...24 PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY NEREALIZACE KONCEPCE DLE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ZÁMĚRŮ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...26 TAB. 6: OBLASTI A OSY NEJVÍCE SE PŘEKRÝVAJÍCÍ S ÚZEMÍMI SE ZPF V I. A II.TŘÍDĚ OCHRANY45 TAB. 7: PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH STŘETŮ S CHRÁNĚNÝMI ÚZEMÍMI...55 TAB. 8: STŘETY ROZVOJOVÝCH PLOCH S NAVRŽENÝM ÚSES...58 TAB. 9: ZÁMĚRY S VYŠŠÍ VÝMĚROU LESNÍCH POZEMKŮ UMÍSTĚNÉ VE STÁVAJÍCÍCH CHOPAV.61 TAB. 10: NOVĚ NAVRŽENÉ KORIDORY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU...72 TAB. 11: NOVĚ NAVRŽENÉ KORIDORY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU...76 TAB. 12: STŘETY KORIDORŮ SILNIČNÍ DOPRAVY S MZCHÚ...80 TAB. 13: STŘETY DOPRAVNÍCH KORIDORŮ S PŘÍRODNÍMI PARKY...82 TAB. 14: STŘETY SILNIČNÍCH KORIDORŮ S NP ŠUMAVA...82 TAB. 15: PŘEHLED DOPRAVNÍCH KORIDORŮ ZASAHUJÍCÍCH DO CHKO...83 TAB. 16: STŘETY S NADREGIONÁLNÍMI BIOCENTRY...85 TAB. 17: VÝZNAMNÉ STŘETY S REGIONÁLNÍMI BIOCENTRY...86 TAB. 18: STŘETY KORIDORŮ PRO SILNIČNÍ DOPRAVU S LOŽISKY NEROSTNÝCH SUROVIN...89 TAB. 19: STŘETY S MZCHÚ...93 TAB. 20: STŘETY KORIDORŮ PRO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU S VCHÚ...95 TAB. 21: STŘETY KORIDORŮ PRO ŽELEZNICI S PRVKY ÚSES...96 TAB. 22: STŘETY KORIDORŮ PRO ŽELEZNICI S NADREGIONÁLNÍMI A REGIONÁLNÍMI BIOCENTRY..97 TAB. 23: PŘEHLED ŽELEZNIČNÍCH KORIDORŮ ZASAHUJÍCÍCH DO CHOPAV TAB. 24: PŘEHLED STŘETŮ S CHKO TAB. 25: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORŮ PRO ELEKTROENERGETIKU S BIOCENTRY TAB. 26: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORŮ PRO ELEKTROENERGETIKU S BIOKORIDORY TAB. 27: STŘETY KORIDORU PRO VEDENÍ TEPLA S MZCHÚ TAB. 28: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORU PRO VEDENÍ TEPLA S ÚSES TAB. 29: STŘETY KORIDORŮ PRO VEDENÍ PLYNU S BIOCENTRY TAB. 30: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORŮ PRO VEDENÍ PLYNU S BIOKORIDORY TAB. 31: PŘEHLED STŘETŮ ÚZEMNÍCH REZERV PRO VEDENÍ PLYNU S BIOKORIDORY TAB. 32: PLOCHY PRO AKUMULACI PODZEMNÍCH VOD UMÍSTĚNÉ V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH TAB. 33: HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT TAB. 34: ZAPRACOVÁNÍ VYBRANÝCH HLAVNÍCH VNITROSTÁTNÍ CÍLŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE 147 TAB. 35: NÁVRH INDIKÁTORŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ ZÚR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SEZNAM OBRÁZKŮ OBR. 1: STŘET KORIDORU PRO VEDENÍ ZEMNÍHO PLYNU S PŘÍRODNÍ PAMÁTKOU (PRO ILUSTRACI)

10 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území Příloha č. 2: Přehled maloplošně zvláště chráněných území Jihočeského kraje Příloha č. 3: Hlavní migrační trasy vybraných živočichů v Jihočeském kraji Příloha č. 4: Přehledové bodové hodnocení jednotlivých záměrů a územních rezerv Příloha č. 5: Přehled záměrů (koridorů a ploch) vymezených v ochranných pásmech vodních zdrojů a vodních nádrží Příloha č. 6: Přehled záměrů (koridorů a ploch) vymezených v záplavových územích GRAFICKÁ ČÁST Výkres č. 1: Vlivy na horninové prostředí Výkres č. 2 : Vlivy na ochranu přírody I. - VZCHÚ, MZCHÚ a přírodní parky Výkres č. 3 : Vlivy na ochranu přírody II. ÚSES Výkres č. 4 : Vlivy na osídlení, kulturní a historické hodnoty Výkres č. 5 : Vlivy na povrchové a podzemní vody Výkres č. 6 : Vlivy na ZPF a PUPFL 10

11 SEZNAM ZKRATEK: BPEJ ČHMÚ ČOV ČR ČSÚ ČÚZK EIA EU GIS HEIS ČR CHKO CHLÚ CHOPAV IPPC JČK KES KOP KRK LPIS MMR MVE MZE MZCHÚ MŽP NATURA 2000 NP NPP NPR NRBK NR, R ÚSES OPRL ORP OZE OZKO POH POU PP PP PR PRVaK PUPFL PZKO REZZO Bonitovaná půdně-ekologická jednotka Český hydrometeorologický ústav Čistírna odpadních vod Česká republika Český statistický úřad Český úřad zeměměřičský a katastrální Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) Evropská Unie Geografický informační systém Hydroekologický informační systém Chráněná krajinná oblast Chráněné ložiskové území Chráněná oblast přirozené akumulace vod Integrovaná prevence a omezování znečištění Jihočeský kraj Koeficient ekologické stability Koncepce ochrany přírody Koncepce rozvoje kultury Land Parcel Identification System Ministerstvo místního rozvoje Malá vodní elektrárna Ministerstvo zemědělství Maloplošná zvláště chráněná území Ministerstvo životního prostředí Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu Národní park Národní přírodní památka Národní přírodní rezervace Nadregionální biokoridor Nadregionální, regionální Územní systém ekologické stability Oblastní plán rozvoje lesa Obec s rozšířenou působností Obnovitelné zdroje energie Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší Program odpadového hospodářství Pověřený obecní úřad Přírodní park Přírodní památka Přírodní rezervace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pozemky určené k plnění funkcí lesa Program zlepšení kvality ovzduší Registr zdrojů znečišťování ovzduší 11

12 RURÚ SFŽP SPŽP SSP SZÚ ÚEK ÚP ÚPD ÚP VÚC ÚPN VÚC UNESCO ÚSES ÚTP VKP VZCHÚ ZCHÚ ZPF ZÚR ŽP Rozbor udržitelného rozvoje území Státní fond životního prostředí Státní politika životního prostředí Státní surovinová politika Státní zdravotní ústav Územní energetická koncepce Územní plánování Územní plánovací dokumentace Územní plán velkého územního celku Územní plán velkého územního celku United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization OSN pro výchovu, vědu a kulturu Územní systém ekologické stability Územně technický podklad Významný krajinný prvek Velkoplošná zvláště chráněná území Zvláště chráněná území Zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Životní prostředí Značky chemických prvků, chemické vzorce: B(a)P benzo(a)pyren CO oxid uhelnatý NO oxid dusnatý NO 2 oxid dusičitý NO x oxidy dusíku (oxid dusnatý a dusičitý) NH 3 amoniak PAU polyaromatické uhlovodíky PM pevné prachové částice suspendované v ovzduší PM 10 pevné prachové částice suspendované v ovzduší o velikosti do 10 µm SO 2 oxid siřičitý TZL tuhé znečišťující látky VOC těkavé organické látky 12

13 SLOŽENÍ ŘEŠITELSKÉHO TÝMU Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace: Dr. Ing. Milan Sáňka Mošnova Brno osvědčení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: čj /1972/OPVŽP/96 Podpis a razítko autorizované osoby: Ing. Jiří Hon koordinace projektu Mgr. Zdeněk Frélich Bc. Tomáš Mühr Bc. Petr Chroust Gabriela Hřivnáčová 13

14 1. ÚVOD VÝCHOZÍ SITUACE Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( nový" stavební zákon), pořizuje krajský úřad od , v přenesené působnosti, zásady územního rozvoje ( 36-42). Podle nového" stavebního zákona, jeho přechodných ustanovení ( 187), je možné využít pro zásady územního rozvoje pouze schválené zadání ÚP VÚC Jihočeského kraje. Schválené zadání ÚP VÚC Jihočeského kraje bylo na začátku roku 2007 transformováno pokynem pořizovatele (se zapracováním závěrů z dohodovacích řízení ke konceptu) do podoby, která aktuálně reaguje na požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Pořizovatelem hodnocených Zásad územního rozvoje je Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic. A+U DESIGN spol. s r.o. (Hlavní projektant: Ing. arch. Jiří Brůha, Ing. arch. Dagmar Polcarová). Hlavní část prací na návrhu ZÚR byla prováděna koncem roku V průběhu prvního čtvrtletí roku 2008 probíhalo hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Na základě tohoto hodnocení a dalších připomínek byl návrh ZÚR ještě průběžně upravován do současné podoby Důvody a cíle posouzení návrhu ZÚR z hlediska vlivů na ŽP Zásady územního rozvoje představují koncepci, která dle 10a odst. 1 písm. a) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů podléhá posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen "posuzování koncepce"). Tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce. Dle 10i tohoto zákona (Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí) se při posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí postupuje podle stavebního zákona. Ministerstvo životního prostředí jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona při pořizování územně plánovací dokumentace stanovuje požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně zpracování možných variant řešení, a pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle stavebního zákona, jsou oprávněny požadovat jeho dopracování. Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení o schválení územně plánovací dokumentace (ZÚR) zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit. Dle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je úkolem územního plánování také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro 14

15 příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. Vlastní obsah posouzení vlivů na územně plánovací dokumentace na životní prostředí je upraven přílohou stavebního zákona. Hodnocení je tedy členěno v souladu s požadavky této přílohy, přičemž byly pro větší přehlednost spojeny kapitoly zhodnocení vlivů a návrh opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci negativních vlivů. Předložené vyhodnocení vlivů návrhu Zásad územního rozvoje na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) je zpracováno podle požadavků přílohy stavebního zákona a dle požadavků vyplývajících ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů také obsahuje požadavky MŽP, které byly uvedeny ve Sdělení MŽP k vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, ve kterém jsou stanoveny základní požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí. (Tyto požadavky byly zpřesněny při jednání předkladatele ZÚR, zpracovatele vyhodnocení a zástupci MŽP dne ). Vyhodnocení také vychází z metodiky Metodika vyhodnocení vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí. Předmětem a hlavním obsahem hodnocení návrhu ZÚR Jihočeského kraje jsou zejména: posouzení míry souladu/rozporu návrhu ZÚR se zpracovanými celostátními a krajskými koncepčními dokumenty z oblasti životního prostředí, vyhodnocení návrhu vymezení jednotlivých rozvojových oblastí a os, specifických oblastí, koridorů a ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu a dalších ploch z hlediska vlivů na životní prostředí identifikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných záměrů se složkami životního prostředí včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, případně zvýšení účinků pozitivních vlivů doporučení environmentálně nejšetrnější varianty konkrétního záměru v případě variantních řešení pro zapracování do návrhu ZÚR, Vyhodnocení je provedeno v podrobnosti a hloubce odpovídající měřítku ZÚR (1: ). Součástí jsou také výkresy hlavních problémů a střetů s jednotlivými složkami životního prostředí hodnotitelných v měřítku ZÚR (1: ). 15

16 2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 2.1. Přehled hlavních cílů návrhu ZÚR Návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou dále specifikovány v prioritách pro tři pilíře udržitelného rozvoje příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. Zestručněný přehled cílů je uveden níže: PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Základními prioritami řešení ZÚR jsou: - rozvoj konkurenceschopnosti, posílení atraktivity pro podnikání i investice, - zkvalitňování životních podmínek obyvatel při respektování principů udržitelného rozvoje, - vymezení a zpřesnění záměrů vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, které stanovují republikové priority Priority pro zajištění příznivého životního prostředí kraje a) respektovat podmínky využití zvláště chráněných území přírody, lokalit NATURA 2000 a zajistit jejich organické doplnění a posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím vymezených prvků ÚSES, b) z hlediska ochrany vodohospodářsky nejvýznamnějších území zahrnutých do CHOPAV, ochrany povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů v území podporovat a vytvářet územní opatření, která povedou ke zvýšení retenčních schopností území, s cílem zabezpečit ochranu zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí potřeby kraje, c) zamezit nepříznivým projevům lidských činností na kvalitu životního a obytného prostředí, asanovat devastovaná území a odstranit staré ekologické zátěže v území, d) zajistit ochranu před vodní a větrnou erozí, před svahovými deformacemi a před neodůvodněnými zábory kvalitní půdy, s cílem zachovat hodnoty území pro zemědělské a lesní hospodaření a podporovat zejména ekologické a ekonomické přínosy těchto hospodářských činností, e) minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, zamezit urbánní fragmentaci volné krajiny a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území, 16

17 f) z hlediska preventivní ochrany území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu Priority pro zajištění hospodářského rozvoje kraje a) hospodářský rozvoj situovat zejména v rozvojových oblastech a rozvojových plochách vymezených v souladu s PÚR a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu vymezených v návrhu ZÚR, b) pro hospodářský rozvoj přednostně využívat ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit využití tzv. brownfields, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území, c) rozvoj hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství, sportovních aktivit a rekreace, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje i v souladu se specifickými podmínkami v části území, kde převažují přírodní hodnoty, d) najít rovnováhu mezi ekonomickými přínosy ze zemědělství, rybníkářství a lesního hospodářství a vytvořit podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšit prostupnost krajiny i v přeshraničním turistickém styku, e) zejména ve vymezených rozvojových osách rozvoj nadřazených systémů dopravní obsluhy a veřejné technické vybavenosti a přednostní využití vlastních a místně dostupných surovinových zdrojů pro výstavbu Priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel a) eliminovat nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí formou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury, vybaveností a dopravní obsluhou, prosadit příznivý urbanistický rozvoj i ve specifických a marginálních oblastech kraje, b) pro posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury posílit vzájemné sociální, hospodářské a dopravní vazby mezi urbanizovanými, venkovskými a marginálními oblastmi a zlepšit podmínky i v malých a venkovských sídlech v sídelní struktuře kraje a umožnit i rozvoj specifických oblastí, ve kterých převládají priority ochrany přírody nad civilizačními hodnotami. c) vytvořit územně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti obyvatel, především posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s ohledem na diferencované předpoklady jednotlivých regionů a obcí, zejména ve specifických oblastech. d) při vymezování zastavitelných území vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny, zastavitelné plochy situovat pokud možno v návaznosti na zastavěné území, při přednostním využití nevyužitých a opuštěných areálů a proluk v zastavěném území a se zajištěním dobré dopravní obsluhy a dostupnosti pro pracovní síly i z okolních obcí. 17

18 e) u rázovitých obcí a sídel dbát na zachování originality původního architektonického výrazu a prostorového uspořádání, podpořit oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví venkova a jeho oblastní zvyky, tradice a charakteristiky. 18

19 2.2. Zhodnocení vztahu návrhu ZÚR a jejich cílů k hlavním cílům ŽP stanoveným na vnitrostátní úrovni Mezi nejdůležitější nadřazené vnitrostátní dokumenty zabývající se problematikou životního prostředí patří Státní politika životního prostředí, Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategie ochrany biologické rozmanitosti apod. Hlavním dokumentem, ze kterého se vychází a je třeba vycházet, je Státní politika životního prostředí, jejíž cíle jako cíle nadřazeného dokumentu by měly být obsaženy i v koncepčních dokumentech nižších úrovní (krajských apod.). Zásady územního rozvoje musí být taktéž v souladu s dalšími horizontálními koncepcemi přijatými na krajské úrovni (např. Program ke zlepšení kvality ovzduší, Krajská energetická koncepce apod.). Na ještě nižší úrovni by měly být jednotlivé záměry v souladu s místními koncepčními dokumenty (místní PZKO, Plány péče o chráněná území apod.). V následující kapitole je zhodnocen soulad zejména s hlavními dokumenty pro oblast ŽP na celostátní úrovni. Podrobnější hodnocení jednotlivých záměrů je provedeno poté v dále následujících kapitolách. Hlavní cíle, požadavky a opatření těchto koncepcí, respektive to, zda-li jsou v souladu s cíli návrhu ZÚR a jejich obsahem a zda-li ZÚR tyto cíle naplňuje, jsou hodnoceny na následující škále: zcela v souladu: ++ v souladu: + částečně v rozporu: - výrazně v rozporu: - - není možno určit:? není řešeno v rámci ZÚR, neutrální vliv: STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Státní politika životního prostředí (SPŽP) má sloužit jako vodítko směřující: k dosažení dalšího zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek a součástí, k uplatnění principů udržitelného rozvoje a k pokračující integraci hlediska životního prostředí do sektorových politik, ke zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních programů, projektů a činností. V následující části je uveden stručný přehled hlavních cílů, požadavků a způsobů jejich dosažení, které jsou ve Státní politice životního prostředí uvedeny. 19

20 V souladu se stavem životního prostředí, transpozicí a implementací evropského práva a základními principy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje se aktualizovaná SPŽP soustředí na následující čtyři prioritní oblasti, v rámci kterých jsou stanoveny následující dílčí cíle. Tab. 1: Dílčí cíle čtyřech prioritních oblastí SPŽP Hlavní oblast Vnitrostátní cíle - SPŽP Hodnocení souladu Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti o Zastavení poklesu biodiverzity Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady Životní prostředí a kvalita života Ochrana klim. systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší o o o o o o o o o o o o o o o o Péče o vodní a mokřadní ekosystémy, revitalizace vodních biotopů Ochrana povrchových a podzemních vod (jakost a množství, zdroje pitné vody) Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů Využívání obnovitelných zdrojů Dosažení 6 % podílu OZE na celkové spotřebě PEZ k roku 2010 Snižování energ. a mat. náročnosti výroby a zvýšení mat. a energ. využití odpadů Odpovědné nakládání s nebezpečnými odpady Snižování zátěže prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty Snížení počtu (celkové rozlohy) území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší (acidifikace prostředí) Ochrana životního prostředí a člověka před hlukem Environmentálně příznivé využívání krajiny Omezování antropogenních/průmyslových vlivů a rizik Ochrana životního prostředí před negativními účinky živelních událostí a následky krizových situací Snižování emisí skleníkových plynů (GHGs) Snížení přeshraničních přenosů znečištění ovzduší Ochrana ozonové vrstvy Země ++/- převážná část záměrů respektuje CHÚ, vymezuje systém ÚSES, u některých záměrů možný konflikt se zájmy ochrany přírody + ochrana řešena v rámci chráněných území, dále řešeno v rámci cílových charakteristik krajiny rybniční krajina + ochrana vodních zdrojů je jedním ze základních priorit ZÚR. Detailně řešeno dále. + vymezení ploch pro těžbu nerost. surovin vymezení asanačních území + rozvoj plynovodu, vymístění mobilních zdrojů znečištění, 0 +/- vymístění komunikací mimo sídla, nové záměry ve volné krajině? je předmětem posouzení - v plánu nové plochy pro rozvoj průmyslu 0 není bezprostředně řešeno 0 není v rámci ZÚR řešeno 0 0 Návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje obsahuje a respektuje cíle, které jsou obsaženy ve Státní politice životního prostředí, případně některé z těchto hlavních cílů nejsou řešeny. V konfliktu zejména se zájmy ochrany přírody, případně se zájmy ochrany vod, jsou zčásti některé záměry týkající se např. koridorů pro dopravní stavby (střet s ÚSES, plochy vymezené pro sport a rekreaci apod.). Tyto střety a negativní vlivy a navazující opatření ke zmírnění těchto negativních vlivů jsou detailněji rozvedeny dále. Požadavky SPŽP jsou zahrnuty i do hodnocení jednotlivých záměrů. 20

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné plochy a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné

Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné plochy a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření + ostatní navržené koridory a

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 6. 8. 2014 Č. j.: 52773/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Pořizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant: Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 43529/ENV/15 V Praze dne 25. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu 1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 52044/ENV/15 V Praze dne 14. srpna 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období 2012 2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Praskačka dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice

Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice období říjen 28 - září 212 Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č. 183/26 Sb. o územním plánování

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE. za období 11/ /2016 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNICE za období 11/2012 11/2016 ve smyslu ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ČÍSLO OBJEDNATELE: 19/11/08 ZPRACOVATEL: Ing.arch. Vlasta Poláčková - Urbanistický atelier UP-24 ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. a Hydrosoftem Veleslavín s.r.o. VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. dubna 2014 Č. j.: 25064/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 39146/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59388/ENV/15 V Praze dne 27. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více