Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života"

Transkript

1 Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života Vypracoval SUK, o.s. Červen 2012

2 Strana 1 Osah I. Teoretická část...2 1Požadavky výzkumu, vycházející ze zadávací studie Hypotézy výzkumu...2 3Metodologie:...2 4Propad v zaměstnanosti žen a jeho důsledky...3 II.A. Potřeby a postoje zaměstnankyň - matky na mateřské a rodičovské dovolené...5 1Úvod...6 2Jsou ženy v dnešní době ochotny mít více než dvě děti?...7 Co brání ženám mít 3 a více dětí:...7 Co by ženy přesvědčilo mít více dětí...7 3Délka rodičovské dovolené (RD)...7 4Dělba rolí v rodině...8 5Zaměstnavatelé, zkrácené úvazky, práce při rodičovské dovolené...9 Částečné úvazky:...9 Práce z domu: Zaměstnavatelé: jejich současný přístup k matkám (rodičům) a návrhy na zlepšení situace...10 Která opatření by ženy uvítaly?...10 Matky a podnikání Hlídání dětí, hlídací centra a mateřské školy Kdo a kde obvykle hlídá děti, když má matka jiné povinnosti Hlídací centrum, miniškolka Očekávání matek k nastavení podmínek nově vznikajícího mateřského centra: Komunikace s rodiči Aktivity pro rodiče v rámci projektu Slaďování ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ:...15 II.B. Potřeby a postoje rodičů a zaměstnanců regionu, kteří jsou konfrontování se slaďováním v praxi Zvládání péče o děti Zkrácené a flexibilní úvazky Založení miniškolky Postoje zaměstnavatelů k ženám s dětmi Potřeby:...17 III. Potřeby a postoje zaměstnavatelů regionu Struktura rozhovoru Postoj firem na Kunovicku k projektu Slaďování pracovního a rodinného života Firmy s negativním postojem k projektu a k tématu slaďování Firmy s pozitivním přístupem, které se však nechtějí aktivně zapojit Firmy, které chtějí spolupracovat na projektu Slaďování pracovního a rodinného života a jejich potřeby Závěr Doporučení, která z výzkumu vyplývají:...21

3 Strana 2 I. Teoretická část 1 Požadavky výzkumu, vycházející ze zadávací studie. Výzkum byl realizován ve dvou základních liniích potřeb v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, tak jak to vyplývá ze zadávací dokumentace v kapitole 8. klíčové aktivity 01. A. výzkum potřeb zaměstnanců/kyň regionu Kunovicka v oblasti harmonizace rodiny a zaměstnání, identifikace slabých míst a vytvroření návrhů řešení. Cílová skupina byla z důvodu dlouhodobě udržeitelnosti projektu rozdělena nai: A.1. Postoje a potřeby matek na RD, které plánují návrat na trh práce (tato skupina je pro projekt velmi významná, protože vnímá realitu na trhu práce v regionu a zároveň má přehled o institucích usnadňujících péči o děti) A.2. Rozhovory s ženami, které pracují a slaďují v praxi. B. výzkum postojů zaměstnavatelů Kunovicka k problematice slaďování pracovního a rodinného života. 2 Hypotézy výzkumu Problematika, kterou řeší projekt Slaďování na Kunovicku reguje na tyto hypotézy: 1. Propad v zaměstnanosti žen v období mateřství, který je umocněn zejména: 1. neochotou zaměstnavatelů reagovat na potřeby rodičů flexibilními a alternativními pracovními úvazky 2. nedostatečnou nabídkou a kapacitou dostupné a kvalitní předškolní péče o děti. Nedůvěra v současné alternativní možnosti péče, nahrazující zejména jesle. 2. Existující předsudky vůči matkám, které se chtějí aktivně zapojit do pracovního procesu před dovršeným 3rokem věku dítěte. Matka s malými dětmi by neměla pracovat Dítě by nemělo do 3 let věku opouštět mateřský orbit Model v němž rodinu živí muž je nezpochybnitelný a přirozený Na tyto předsudky narážejí ženy už ve vlastní rodině, ale také v práci či na hřištích u ostatních matek a kamarádek.. 3 Metodologie: Budeme se zabývat postoji a potřebami třech cílových skupin rodičů (matek na RD a rodičů, kteří harmonizují práci a rodinu v praxi) a zaměstnavatelů. Hypotézy, srovnávací a zkoumaná kritéria vychází z obsahové analýzy odborných studií a článků zejména společnosti Gender studies realizovaných reprezentativně v celé ČR. Přehledně byly pak shrnuty ve studii CERGE: Češky: nevyužitý potenciál země (2012). Vzhledem ke komplexnosti tématu bude využita kvalitativní výzkumná metoda řízených skupinových diskuzí (FCG) a řízených rozhovorů. 1. Řízené skupinové diskuse (FCG) s matkami na RD a řízené rozhovory se zaměstnankyněmi 2. Řízené rozhovory se zaměstnavateli tato část výzkumu bude během celých tří let doplňována kvantitativním dotazníkovým šetřením, které bude vyhodnoceno v závěrečném výzkumu.

4 Strana 3 4 Propad v zaměstnanosti žen a jeho důsledky Prvním aspektem, o kterém je třeba se zmínit je v porovnání s ostatními zeměmi EU je nepružný pracovní trh. Výrazný pokles míry zaměstnanosti mladých Češek je zpúsoben na jedné straně prodlužováním studia a dosahování vyššího (zejména terciálního) vzdělávání a na druhé straně je patrný výrazný pokles v období typickém pro mateřstvi a rodičovství tento pokles se v posledních letech posouvá výrazně k období kolem 30 let věku žen a zároveň se prodlužuje délka tohto období. Na úroveň zaměstnanosti evropských zemí se ženy vracejí až kolem 35.roku. Dle studie CERGE, Češky nevyužitý potenciál zěmě, ze je: 1. Míra zaměstnanosti českých žen s dětmi do 3let věku - 20% 2. Vysoká nabídka práce žen v období před a po mateřství dokládá vysoký zájem o účast na trhu práce a schopnost žen na trhu úspěšně participovat. Nejde tedy o kulturně-historický zvyk pozorovaný v některých zemích EU, kde přetrvává výrazná role žen v domácnosti. Tento fakt podporuje hypotézu, že participační chování na trhu práce ovlivňuje také nedostatečná nabídka míst dostupné předškolní péče o děti a mnohem méně změny osobních priorit. Propad míry zaměstnanosti u žen s dětmi do 6 let věku (věk žen 20-49let) 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Itálie Nizozemí Francie Německo VB ČR Zdroj: EC (2010) Indicators for monitoring the Employment Guidelines in CERGE Funčnost institucí nabízejících péči o děti Děti do 3 let minimální nabídka péče jedná se zejména o péči prarodičů Děti 3 6 let využívají služeb mateřských škol, ovšem pouze v případě dostatečné kapacity a finanční dostupnosti péče. Zde existují výrazné místní rozdíly. Pokud není dostupnost péče, ženy volí celodenní péči o děti bez kombinace s pracovní aktivitou. Děti 7 12 let je období, kdy je děti nutné do školy doprovázet, což představuje výrazné omezení obzvláště v případě nedostatečné nabídky částečných a flexibilních pracovních úvazků, což je viditelné v ČR.

5 Strana 4 Co tedy chybí a co potrvzuje výše provedená studie CERGE: 1. nabídka částečných úvazků a flexibilní pracovní doby 2. nabídka míst pro děti v předškolních zařízeních Tento trend ve skupině českých žen způsobuje také nižší příjem do státního rozpočtu. Míra zaměstnanosti žen mezi 27. a 33.rokem života (pro rok 2007) klesá z 66% na 55% což představuje ušlý příjem ze státního rozpočtu 1.6mld Kč na dani z příjmu a 3.6mld Kč na pojistném na sociální a zdravotní pojištění ročně. Důsledky snížení participace žen s malými dětmi na trhu práce ovlivňuje také nižší ochotu žen mít více dětí. To se projevuje v kariérním růstu žen, ale také v nerovnosti průměrných mezd mezi oběma pohlavími ty patří k největším v EU především pak ve věkové skupině mezi 35 a 45 lety. Počet živě narozených dětí na ženu Itálie Německo ČR Nizozemsko VB Francie Zdroj: ČSÚ in CERGE: Češky nevyužitý potenciál země Na základě výše zmíněné studie lze tedy tvrdit, že v ČR existuje vysoký nevyužitý produkční potenciál země, co se týká produktivity žen v období mateřství a zároveň struktura a kvalita předškolních zařízení v kombinaci s výše zmíněným nedostatkem flexibilních a částečných úvazků brání češkám mít více dětí. Porodnost v ČR v současné době dosahuje v průměru 1,5 dítěte narozených na jednu ženu, čímž se řadíme k zemím s nejnižší porodností v Evropě. K této nízké porodnosti přispívá racionální očekávání budoucích obtíží při skloubení mateřství a zaměstnanosti. Tento fakt vede mimo jiné také k výražnějšímu demografickému stárnutí ČR a prohlubuje neudržitelnost penzijního systému. Část matek se jistě v zájmu rodiny práce vzdává ráda a dobrovolně, ale I těmto ženám je nutné vycházet vstříc vhodnými opatřeními, zejména nabídkou kvalitních služeb denní péče o děti. Na druhé straně však existuje řada ukazatelů, z nichž je patrné, že velké množství žen se na pracovní trh chce nebo musí vrátit dříve než po 3 letech. V současné době se jeví jako

6 Strana 5 přijatelný kompromis mezi délkou rodičovské dovolené a zařazením se na trh práce. Mateřská (a posléze I rodičovská) dovolená trvá v Česku dvojnásobek doby doporučené Světovou zdravotnickou organizací. V polovině devadesátých let se dokonce prodloužila ze 3 na 4roky, což je v ostatních evropských zemích nevídané. Následkem tohoto opatření došlo také k rušení jeslí. Z tisícovky jeslí na začátku 90.let zbyla v dnešní době necelá stovka (Respekt, květen,2011). Dle tvrzení sociologů je nedostupnost míst v kvalitních zařízeních denní péče jedním z hlavních důvodů, proč české ženy zůstávají s dětmi doma. Řada mezinárodních analýz ukazuje, že počet pracující matek ovlivňuje ukazatele jako jsou porodnost či dětská chudoba. V zemích, kde mají matky s malými dětmi snaší přístup na trh práce a kde jsou dostatečně rozšířená zařízení denní péče, si lidé pořizují více potomků. (Dle zdroje: Council Europe 2005 má nejvyšší počet předškolních zařízení například Francie, Lucembursko, Finsko, nebo Norsko v těchto zemích je úhrnná plodnost kolem 2 dětí na matku, zatímco v zemích s nízkým počtem předškolních zařízení jako je ČR, Polsko, Slovensko, Irsko se úhrnná plodnost pohybuje do 1,5dítěte na matku). A právě z těchto důvodů, že Česko nemá dostatečné množství předškolních zařízení a mateřství znamená pro spoustu žen stagnaci nebo v extrémech I konec kariéry, odkládají ženy rození dětí až na dobu než si vybudují pevnější postavení v práci (Respekt, květen 2011). Díky demografickým trendům se zvyšuje počet odmítnutých dětí do MŠ I na Kunovicku. POČET NEPŘIJATYCH DĚTÍ DO MŠ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 DOPLNIT V následující části zmapujeme postoje rodičů a zaměstnavatelů na Kunovicku, abychom se přesvědčili, jaké jsou jejich postoje ke slaďování práce a rodiny, zda jsou ochotni je do budoucna měnit a zda v nízké porodnosti spatřují do budoucna nějaké hrozby. II.A. Potřeby a postoje zaměstnankyň - matky na mateřské a rodičovské dovolené Realizace výzkumu Výzkum probíhal v období měsíce června 2012 a uskutečnily se celkem 4 skupinové diskuze. Celkem bylo dotazováno 20 žen na RD, které aktuálně řeší nástup do práce a problematiku harmonizace pracovního a rodinného života. Věk žen se pohyboval mezi 23 40lety. Počet dětí Počet respondentek 1 dítě 5 2 děti 13 3 děti 2 Matky reprezentovaly všechny vzdělanostní skupiny od žen se základním vzděláním po vysokoškolačky.

7 Hypotézy: Strana 6 1. Očekáváme spíše konzervativní postoj matek k zapojení se do pracovního procesu dříve než po 3 letech RD 2. Očekáváme pozitivní postoj ke vzniku Miniškolky a hlídací služby 3. Očekáváme určitou zdrženlivost umístit do takového zařízení děti mladší 3 let 4. Budeme zkoumat fakt, zda vysoký propad zaměstnanosti během odbobí mateřství matek na Kunovicku je dán vyšší důležitostí příkládanou matkami péči o děti a rodinu nebo naopak omezenými možnostmi matek efektivně skloubit rodinný život a pracovní kariéru. Předpokládáme v celkovém výsledku kombinaci obou těchto fenoménů Diskuze byla zaměřena na následující oblasti: 1. Postoje k porodnosti a motivace k vyššímu počtu dětí (faktory pro a proti) 2. Spokojenost s délkou RD a vliv délky RD na kariéru 3. Názory matek na zaměstnavatele regionu a jejich ochotu zaměstnávat rodiče malých dětí 4. Výhody a nevýhody mateřských center a potřeby matek, které by vzniklá centra měla naplňovat 5. Postoje matek k náplni projektu Slaďování na Kunovicku 6. Způsoby komunikace s cílovými skupinami (matky, rodiče) výběr médií 1 Úvod Matky byly obecně velmi vstřícné a otevřené diskusi o svých postojích, potřebách a pocitech na rodičovské dovolené. Na základě výzkumu je můžeme rozdělit na skupinu konzervativní nebo-li tradiční, orientující se na rodinu, děti a mateřství, ve kterém se plně realizují a na skupinu dynamickou, která také uznává tyto tradiční hodnoty, ale očekává od života také něco navíc, má například chuť se zapojit do projektu a projevuje se více flexibilně zde se jednalo třeba o ženy, které mají nějaké zkušenosti s podnikáním (buď ve vlastní rodině nebo osobní), lze sem zahrnout I ženy, které se vzdělávají nebo o vzdělávání a profesní růst mají zájem a jedná se také o ženy, které jejich práce baví (není to tedy pouze povinnost). Obě skupiny matek mohou kladně reagovat na projekt Slaďování v případě že budeme citlivě uspokojovat jejich požadavky. Existuje ještě třetí skupina žen, tzv. matky bez zájmu. Tyto ženy mají děti, protože se to od nich čeká, uspokojí tedy svou společenskou roli a nechtějí nijak vyčnívat ani se zapojovat. Věci berou a přijmají tak jak jdou a nehodlají se ničím navíc zatěžovat. Zde neočekáváme výrazné zapojení do projektu a s ním spojených aktivit. Typ ženy Tradiční Dynamický Bez zájmu % 50% 35% 15%

8 2 Jsou ženy v dnešní době ochotny mít více než dvě děti? Strana 7 Ženy na Kunovicku si přejí mít 2 děti, toto je podle nich ideál, který je také z praktického hlediska zvládnutelný, zejména co se týká času a financí. Na tomto se shodla naprostá většina. To, že je průměrná porodnost v ČR 1,5 dítěte na ženu respondentky nepřekvapuje, protože doba je náročná. Co brání ženám mít 3 a více dětí: finanční situace, nízký rodičovský příspěvek a nemožnost uživit děti, když jsou starší zaměstnavatelé nejsou ochotni držet pracovní místo ztížený návrat do práce - vypadnutí z pracovního procesu na dlouhou dobu žena je daleko více ohrožena v případě, že zůstane sama předsudek: matka tří a více dětí je mamina na plný úvazek po dlouhou dobu problém s hlídáním více dětí (logistika) Co by ženy přesvědčilo mít více dětí. Udržet si kontakt s pracovním prostředím nebo vzděláváním Možnost dostat se mezi lidi vzdělávání, možnost zvýšit si sebevědomí Kvalitní služby (hlídání, úklid, vstřícnost společnosti k dětem obecně) Manžel a jeho prorodinný postoj Děti, které jsou méně náročné (spí a jsou klidnější) tam to jde snadněji Zajímavé je zjištění, že obě matky, které mají 3 děti jsou významně aktivnější I v pracovním životě. Jedna nastoupila do práce po dvou letech u třetího dítěte, protože ji na RD zastal manžel. Druhá pracuje z domu na občasných zakázkách svého zaměstnavatele Závěr: Pokud chceme ženy motivovat mít více dětí, je třeba nenásilně ovlivňovat jejich zažité postoje. Zajistit funkční instituce k hlídání dětí a pomoci jim překonat bariéru dítě nechat hlídat někým jiným. Je třeba obecně zvýšit důvěru v hlídání dětí mimo domov. Dalším důležitým aspektem je fakt, že dítě se musí obecně stát hodnotou, která je cenná nejen pro rodiče, ale také pro celou společnost, k čemuž mohou přispět v neposlední řadě sami zaměstnavatelé. 3 Délka rodičovské dovolené (RD) Ženy jsou velmi spokojeny s délkou RD a s faktem, že si mohou volit mezi 2 4 lety. Tato flexibilita ve volbě je všeobecně velmi kladně hodnocena. Průměrnou délku 3 roky RD vnímají jako skutečnost, na kterou jsou zvyklé, a kterou očekávají i do budoucna. Zatím nevidí širší souvislosti, které tento luxus pro českou společnost představuje. Na otázku, zda by se dokázaly vrátit do práce v prvním roce života dítěte, jak je běžné v některých západních zemích, reagovaly velmi emocionálně a negativně. Podle předpokladů panuje většinový názor, že pokud si žena pořídí dítě, měla by se mu maximálně věnovat a kariéru či realizaci v pracovním životě by měla odložit napozději. Názory se ale začínají různit, zatímco jedna skupina žen se snaží svůj pobyt na RD co nejvíce prodloužit a oddálit svůj nástup do pracovního procesu. Druhá skupina - více než polovina respondentek (65%) přiznává, že na RD jim ubývá nadhled nad reálným životem a tzv.

9 Strana 8 hloupnou. Během dlouhé RD ztrácí kontakt s realitou a přichází o své sociální kontakty, ale také o své pracovní znalosti a dovednosti. Vyskytl se I názor, že dnešní doba dlouhé RD nahrává, protože je díky tomu možné vyhnout se nezaměstnanosti. Dalším faktorem který hraje pro umělé prodlužování RD je vysoké pracovní tempo a stres, které se neslučují s rodinnou harmonií a pohodovým životem. Proto mají ženy tendenci se brzkému návratu do práce vyhnout. Mezi ženy, které svoji RD prodlužují patří zejména ty, které jejich práce nebaví a které se v ní nerealizují. Velký problém představuje pro ženy také dojíždění. Panuje většinová shoda, že po 2letech věku dítěte jsou ženy ochotny začít pracovat nározově, na částečný úvazek nebo se na práci připravovat hledat příležitosti nebo se dovzdělávat v oboru. Pro delší RD Realizace v mateřství Vyhnou se nezaměstnanosti Nebaví je práce Dojíždění Pracovní stres Nemají hlídání Proti delší RD Nedostatek kontaktů Ztráta dovedností a znalostí Zajímavá práce Nezbláznit se 4 Dělba rolí v rodině Co většinou zastává muž a co žena? Potvrdila se hypotéza, že u maminek panuje konzervativní rozdělení rolí mezi ženou a mužem, tedy že ona rodí děti a stará se o ně, svoji kariéru a koníčky upozadí, zatímco muž vydělává peníze. Více než polovina matek se shodla, že role manžela je v rámci péče o děti spíše vedlejší. Manžel nemá praktické skolny k péči o děti. Muži mají dojem, že zvládnou věci stejně jako ženy, možná I lépe, ale v realitě tomu tak není, protože jim chybí smysl pro praktičnost. Na rozdíl od velkých měst, by muž na RD působil zatím zvláštně. Ve skupinkách se ale vyskytla jedna respondentka, která se se svým manželem na RD vystřídala a jedna respondentka, která tvrdila, že by manžel neměl problém s dětmi zůstat doma, kdyby se mohla vrátit na svou původní pozici. Jedná se ale o případ, kdy oba manželé mohou pracovat flexibilně z domu. Více než polovina žen však tvrdí, že s manželem se o některé své rodičovské povinnosti dělí a manželé si svých ratolestí užívají. Některá z tvrzení, která ženy prohlašují o mužích: Ideál je sdílení péče o děti 50 na 50, ale v praxi je to nereálné, muži musí hlavně vydělávat peníze Muž často mění zajetý systém a nabourává pracně vydřený režim Manžela téměř nevidíme, pracuje Manžel se zapojuje jen pro některé činnosti (musí to být ale čisté, žádné plenky) Šikovný manžel je na hlídání určitě lepší než babička Muži nejsou psychicky odolní pro péči o děti Domácnost stojí výhradně na ženě Když jsme děti neměli dělili jsme se o všechno půl na půl, s dětmi je celá domácnost na ženě Musíme oba pracovat, takže se I oba staráme o děti

10 Strana 9 Manžele lze rozdělit do tří kategorií: 1. Ti, kteří pomáhají sami a baví je to (20%) 2. Ti, kterým se musí velet, aby něco udělali (většina 65%) 3. Ti, kteří o děti nejeví velký zájem (15%) Závěr: Rodičovská dovolená je na Kunovicku stále doménou žen, ale už se objevují příklady, které v případě zatím specifické rodinné situace zastane na RD muž. 5 Zaměstnavatelé, zkrácené úvazky, práce při rodičovské dovolené Obecně platí názor, že matka s malými dětmi je pro zaměstnavatele hrozba, ti se brání prodlužování smluv s ženami přep mateřskou dovolenou nebo s ženami v průběhu RD. Často mění smlouvy na dobu neurčitou za smlouvy na dobu určitou prodlužování těchto smluv se obvykle děje po jednom roku. Z možností zda se vrátit na původní místo, či práci změnit se ženy vyjadřovaly takto: Je zřejmě důležité zdůraznit a svým způsobem je to alarmující, že 55% matek se nechce vrátit na své původní místo. Nejčastěji uváděné důvody jsou následujcí: zaměstnavatel nedrží místo práce, kterou jsem zastávala je časově náročná a nemohla bych plnit své povinnosti matky problém s dojížděním stěhování práce mě nebavila, chci se poohlédnout po něčem jiném Už daleko nižší procento žen 40% se hodlá vrátit vrátit na původní místo. Liší se ovšem svými motivacemi pouze 20% uvádí, že bylo se svou prací spokojeno jedna žena uvedla, že se jí práce nelíbila, ale přesto se vrátit musí a 25% se vrátí do práce, ale na jiné místo, protože to jejich se obsadilo během jějich rodičovské dovolené někým jiným. Často je toto přeřazení na jinou pozici nedobrovolné. Částečné úvazky: Částečné úvazky jsou vnímány ze dvou pohledů. Pokud má žena nastoupit do práce po RD preferuje spíše plný úvazek, protože panuje obečně rozšířený názor, že pokud přijmete úvazek poloviční, musíte odvést stejné množství práce, za kratší dobu a poloviční peníze. Tento názor se objevil ve všech diskuzních skupinách. Dalším tvrzením pak bylo, že zaměstnavatelé v regionu ženu raději propustí, než by jí nabídli zkrácený úvazek. Naopak v případě, že se jedná o práci při RD, byly by částečné úvazky, ale také dohody o pracovní činnosti velmi pozitivně hodnoceny. Tím, že mají ženy pocit, že jsou odtrženy od reálného světa, postupný návrat do práce pomocí zkrácených úvazků by uvítaly. Často zmiňovaly právě potřebu jít mezi lidi a profesně se rozvíjet. Práci v menším rozsahu považuje většina žen za reálnou od 2 let věku dítěte. Shodly se často také na tom, že možnost zkrácený nebo sdílených úvazků by podpořila vyšší porodnost.

11 Strana 10 Konzervativní skupinka žen má však jasno v tom, že do práce tak jako tak nastoupí nejdříve po třech letech. Protože si mateřství chtějí užít. Konzervativní I dynamické matky se však potýkají s problémem hlídání dětí, v případě že by mohly, měly nebo musely nastoupit do práce. Práce z domu: K práci z domu se ženy překvapivě staví spíše zdrženlivě a nedůvěřivě. Myslí si, že práci by raději nechaly za dveřmi a domů by ji netahaly. U práce z domu taky zmiňovaly problém kontroly. Zde se však názory velmi různily v souvislosti s profesí a pracovním zaměřením. Práce z domova je dobrá, pokud je možná flexibilní pracovní doba. Co přispívá ke spokojenosti v zaměstnání? Slušné chování nadřízených a kolegů Plat Dobrý kolektiv Flexibilní pracovní doba 6 Zaměstnavatelé: jejich současný přístup k matkám (rodičům) a návrhy na zlepšení situace Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu nejsou zaměstnavatelé tlačeni vycházet vstříc ženám na RD ani matkám s malými dětmi. Většinou jejich zaměstnávání řeší už výše zmíněnými smlouvami na dobu určitou. Tento názor zazněl ve všech skupinách maminek. Často také zazníval názor, že zaměstnavatel drží práci, ale nedrží místo. Dítě je pro zaměstnavatele překážka, protože možné problémy, které s sebou přináší odnáší ostatní pracovníci. Objevily se však také konkrétní příklady, kdy zaměstnavatel reagoval na potřeby rodičů, praktické zkušenosti mají maminky s těmito opatřeními: zkrácená pracovní doba na 7h (Kaulfand) flexibilní pracovní doba: přítomnost zaměstnance (rodiče) je požadována od 9 14h, kdy musí být fyzicky přítomen/a na pracovišti, ostatní čas si může volit dle svých potřeb, ale je nutné vyčerpat měsíční fond pracovní doby v tuto dobu musí být zaměstnanec také fyzicky přítomen, ale volí si hodiny dle svých potřeb. Pracovní prostory se uzavírají každý den v (Slovácké vodárny). Týká se to však spíše zaměstnanců v kancelářích (administrativa, management) dalším příkladem bylo umožnění rodičovské dovolené pro otce (Evektor) tzv. home office (práce z domu byla také jedna ze zkušeností) týkalo se to profese programátorky ženy se také často zapojují do práce svých příbuzných (nejčastěji manželů), kteří podnikají a to tak, že jim zařizují administrativní věci a telefony Která opatření by ženy uvítaly? Zkrácené úvazky v průměru vychází, že ideální pro matku s malými dětmi je 6h pracovní doba zde však mají obavu, jak se taková doba započítává do důchodu, další obavou je také špatné ohodnocení této práce Některým ženám by stačilo zkrátit úvazek z 9h na 8 nebo z 8 na 7

12 Strana 11 Pár žen zmiňovalo klouzavou (flexibilní) pracovní dobu Flexibilní pracovní dobu preferují ženy více než částečný úvazek. Toto opatření by uvítaly zejména ženy, které pracují ve výrobní sféře, kde pracovní doba často začíná v 5 nebo 6h ráno. Nemají totiž kam dát děti. Matky a podnikání Přibližně 70% maminek vnímá podnikání jako velmi riskantní záležitost, která vyžaduje velké finanční investice (jde zejména o vysoké nájmy). Shodly se na tom, že trh je nasycený a není žádný volný prostor pro to se prosadit. Osobní zodpovědnost znamená pro matky velkou nejistotu. Dalších 30% přijde tato možnost seberalizace zajímavá a lákavá, nicméně vše závisí na tom, co maminky umí a jak to lze na trhu využít. V této flexibilní skupině žen jsou ženy s vyšším vzděláním, které mají specifické know-how, dále pak podnikavé maminky, které si v průběhu RD zřídíly internetový obchod nebo manželky podnikatelů, které se na podnikání svého manžela aktivně podílí. Závěr: uvítaly by kurzy, kde by zjistily své schopnosti a lépe identifikovaly v čem jsou dobré a na co se mohou zaměřit. Také kurz základů podnikání by je zaujal. 7 Hlídání dětí, hlídací centra a mateřské školy 7.1.Kdo a kde obvykle hlídá děti, když má matka jiné povinnosti. Manžel nikoho jiného nemám Babička, strýc, jiný rodinný příslušník Hlídací centrum na půl dne Sama žena Paní na hlídání (zmínily pouze 3 matky ze 20) Zajímavé je, že ženy téměř nezmiňovaly pomoc kamarádek, sousedek nebo jiných maminek na RD. Rodinní příslušníci Vycházeli jsme z předpokladu, že na menším městě bude hlídání dětí v kompetenci rodinných příslušníků, zejména babiček, které bydlí poblíž. Tato hypotéza se však potvrdila pouze částečně. Lze zobecnit, že svých příbuzných (nejčasteji babiček) využívá přibližně polovina žen, druhá polovina tuto možnost nevyužívá a to zejména z těchto důvodů: matky se do Kunovice nebo do regionu přistěhovaly od jinud, tudíž tam nemají rodinu příbuzní (babičky) jsou stále aktivní na trhu práce, takže na vnuky jim nezbývá čas babička je příliš stará a už nezvládne se delší dobu o dítě postarat nedůvěra v příbuzné díky jejich výchovným metodám nebo nedostatku autority dynamická skupinka matek si uvědomuje, že prarodiče jsou tu od toho, aby dítě hýčkali a rozmazlovali spíše než využívaly výchovných medot, které požadují rodiče Respondentky také často uváděly, že preferují hlídání od vlastního manžela než od příbuzných/babičky nebo dítě raději berou všude sebou, což není vždy ideální. Logicky se ženy lišily v názorech na hlídání dětí tchýní a vlastní matkou. Shodly se, že obě mají tendenci děti rozmazlovat, ale tchyně je tzv. štve víc a těžko se jí vysvětluje, proč nesouhlasí s tím, jak s dítětem zachází.

13 Strana Hlídací centrum, miniškolka Založení hlídacího centra nebo miniškolky v Kunovicích se setkalo s velmi pozitivním ohlasem a to z několika důvodů: nedostatečná kapacita v MŠ alternativa k hlídání pro matky, které mají chuť pracovat nebo se vzdělávat důvěra v instituci zřizovanou městem důvěra v pracovníky, kteří se o děti budou starat dostupnost možnost umístění dítěte do kolektivu (aby nebylo pořád samo s maminkou) existuje očekávání, že v porovní s MŠ bude vycházet flexibilněji vstříc potřebám matek Nevýhody mateřských škol: Matky vnímají určité nedostatky, které má klasické předškolní vzdělávání. Jedná se zejména o: otevírací dobu spíše jde o odpolední hodiny, kdy si dítě musí vyzvednout už mezi 15 a 16h přeplněné třídy děti, které jsou často nemocné zabírají místa ve školkách prodlužování předškolního vzdělávání do 7let věku má taky za následek sníženou kapacitu MŠ Tyto nevýhody byly zmiňovány ve všech skupinkách. Na čem se však maminky také shodly, že jejich dítě by se mělo do tohoto klasického předškolního vzdělávání začlenit ve 4letech. Miniškolku nebo hlídací centrum by ženy využívaly v případě: dřívějšího návratu do zaměstnaní (ideálně kolem 2let věku dítěte) každodenní hlídání v případě že si potřebují vyřídit své vlastní záležitosti - nárazové či pravidelné hlídání několikrát v týdnu mezi vlastní záležitosti patří například: návštěva doktora, nemoc matky nákupy zařizování věcí na úřadech potřeba relaxace a načerpání sil 7.3.Očekávání matek k nastavení podmínek nově vznikajícího mateřského centra: Věk dítěte tento faktor je rozhodující pro funkčnost hlídacího centra. Ženy se hromadně shodly, že atraktivní by pro ně byl věk 2roky dítěte. Přibližně 1/3 by se však klonila I k 1,5roku dítěte. Nevidí žádný smysl otevřít hlídací centrum od 3let, protože v tomto věku už mohou umístit dítě do regulérní MŠ v momentě, kdy se v ní uvolní místo. Došly jsme tedy k závěru, že funkční hlídací centrum by se mělo soustředit na děti mezi 2 4lety.

14 Otevírací doba Strana 13 Ideálně ženy zmiňovaly dobu h. V tomto rozmezí je totiž možné dítě umístit I na půl dne a matka má dostatečnou flexibilitu organizovat si svoje pracovní nebo osobní aktivity. Frekvence pobytu dítěte v centru Pro mladší děti by matky uvítaly možnost jejich umístění v centru 2-3x týdně, většinou na půl dne. U dětí kolem 2,5roku nebo 3let by uvítaly mít dítě v centru každý den v týdnu na půl dne I na celý den. Kvalita služeb v nově vzniklém centru-miniškolce 1. Zaměstnanci Základní podmínka pro vznik miniškolky je kvalita vzdělávacích služeb. Matky požadují odborné, výchovné vedení dětí, rozvíjení jejich schopností a dovedností formou zábavných aktivit. Ideální by podle nich bych bylo doplnění o různé zájmové kroužky, které budou realizovány v rámci výuky. Odborné (pedagogické vzdělání) vychovatelek je samozřejmostí a jen díky tomuto může získat centrum plnou důvěru rodičů. Matky zdůrazňovaly, že je třeba, aby si pedagogický pracovník věděl rady v nečekaných situací, které mohou u dítěte nastat (zdravotní stav, šok, hysterické záchvaty). Ideální teta by měla být příjemná osoba, za kterou bude mít dítě chuť jít, a která ho bude schopna akceptovat takové, jaké je. 2. Strava Důležitá je také strava. Matky se shodly, že dítě musí mít stejné jídlo jako ostatní děti a mělo by splňovat kritéria zdravé výživy 3. Pomůcky Matky očekávají, že centrum bude vybaveno hračkami a vzdělávacími pomůckami odpovídajícími věku dětí. 4. Zájmové kroužky Realizace zájmových kroužků v rámci pobytu dítěte ve školce by byla všeobecně kladně přijata (např.: cizí jakyk, hudební nebo výtvarné vzdělávání) 5. Cena služeb V případě splnění výše zmíněného jsou matky ochotny platit za umístění dítěte v miniškolce v průměru: 50,- Kč/h 150,-Kč/půl dne 300,- Kč/den ,- Kč /měsíčně při celodenní docházce

15 Strana 14 Finance byly zmiňovány jako velmi důležitý faktor. Ženy jsou ochotny si do budoucna připlatit pouze za významně vyšší kvalitu služeb v porovnání s tím, co nabízí klasické státní mateřské školy. Počet dětí ve třídě Idelání počet dětí ve třídě je kolem 10 dětí, v případě že se jedná o jednu vychovatelku Maximální počet je 15 dětí na 2 vychovatelky. Miniškolka a existující Mateřské centrum Beruška: Je důležité poznamenat, že matky by velmi nerady přišly o možnost využívání už existujícího mateřského centra. Ve 3 ze 4 skupinek zazněla obava ze zrušení tohoto centra a jeho nahrazení miniškolkou. Současné mateřské centrum je totiž velmi pozitivně hodnoceno a matky si zvykly ho využívat. Občas si také posteskly, že toto centrum je otevřeno pouze dopoledne, chtěly by jeho služeb totiž využít I v odpoledních hodinách. DOPLNIT SHRNUTI MŠ vs MINIŠKOLKA 8 Komunikace s rodiči Jak efektivně komunikovat: Telefon informace se zaručeně dostane včas ke správnému příjemci všechny pozvánky by měly chodit em ten využívají všechny respondentky Webové stránky: jsou v dnešní době považovány za samozřejmost. Měly by mít zajímavý obsah zahrnující informace o projektu, miniškolce, zaměstnavatelích. Matky navrhovaly do něj také umístit rezervační systém na miniškolku Facebook zajímavé médium pouze pro menší část respondentek (30%). Považují ho spíše za trendovou záležitost na které se zbytečně ztratí spousta cenného času Letáky do schránky či vylepené na strategická místa města (obchody, MIC, zastávky) Stránky města 9 Aktivity pro rodiče v rámci projektu Slaďování Po objasnění náplně projektu Slaďování pracovního a rodinného života se matky vyjadřovali velmi pozitivně k možnosti se do něj zapojit ať už umístěním dítěte do nově vzniklé miniškolky (některé respondentky dokonce projevily obavu, že pokud bude centrum kvalitně fungovat, bude v něm tzv. narváno zatímco jiné projevily obavu, že s klesajícím počtem dětí může zájem o toto centrum úplně vymizet). Maminky by měly cca ze 60% zájem se zapojit také do aktivit (workshopů), které se v rámci projektu budou pořádat. Při těchto aktivitách by některé uvítaly možnost hlídání dětí, zatímco jiné by to vítaly jako možnost přijít samy, odpočinout si tak, přijít na jiné myšlenky něco se dozvědět a hlavně se dostat mezi lidi. Setkávánání, semináře a workshopy by uvítaly spíše na nepravidelné bázi jako vypadnutí z každodenního stereotypu.

16 Zájem projevili o následující aktivity: Setkání se zaměstnavateli regionu Podnikání a vlastni iniciativa jako vstup do pracovního života Kurz sebereflexe a sebepoznávání pro odhlalení vlatních schopností a dovedností Seminář počítačových znalostí Jak se zapojit do pracovního života Jak si obohatit svůj společenský (sociální) život Jazykové kurzy Strana ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: Z výzkumu vyplývá, že naprostá většina matek, byť z větší poloviny zastávají tradiční model rodiny a užívají si svoji mateřskou a rodičovskou dovolenou si přeje být během tohoto období aktivní a neztratit kontakty s pracovním světem, které si před mateřství vybudovaly. Velká část z nich však přesně neví, jak tohoto docílit a má pocit, že se věnuje hlavně dětem a díky tomu zanedbává svoje osobní zájmy nebo koníčky, ať už se jedná o práci či volnočasovou aktivitu. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek hlídacích kapacit. V případě, že mají matky k dispozici babičky či jiné členy rodiny, využívají času, kdy jim tzv. pobudou s dítětem k tomu, aby si vyřídily nejnutnější věci. Některé ženy, které nemají žádné možnosti hlídání pak děti vodí všude sebou, mnohdy nedobrovolně. Přitom téměř všechny ženy deklarovaly, že nejpozději ve dvou letech dítěte (někdy I dříve v roce či roce a půl) mají potřebu a cítí potenciál k I jiným aktivitám než je výhradní a celodenní péče o děti. Dva roky věku je důležitý mezník, kdy je žena ochotna nechat dítě ve společném zařízení denní péče. V tomto věku dítěte je také nejčasteji ochotna začít pracovat na částečný úvazek nebo se věnovat studiu či osobním zájmům. Nelze tedy tvrdit, že 3letá RD, je doba, po kterou by si žena přála zůstat s dítětem na plný úvazek. Ženy se shodly, že výhradní péči dítě potřebuje tak do roku a půl. Poté už je schopno zůstat po kratší dobu s někým jiným nebo v kolektivu dětí. Matky to však většinou nepřiznávají takto transparentně, ale vyplývá to z hlubších analýz jejich odpovědí. První hypotéza, o konzervativním postoji matek tedy chuti zapojit se do pracovního či společenského (vzdělávání) života nejdříve po třech letech věku dítěte se nepotvrdila. Lze tvrdit, že více než 50% respondetek by uvítalo návrat do aktivního, společenského nebo pracovního života již po 2 roku věku dítěte. Ženy přijaly s nadšením možnost vzniku miniškolky. Mají však velmi konkrétní představy, jak by takové hlídací centrum mělo fungovat a co by mu zaručilo dlouhodobou udržitelnost. Jedná se zejména o to, aby bylo přístupné dětem nejpozději od 2let (což je v souladu s hypotézou výše), dále, aby jeho otevírací doba lépe a flexibilněji odpovídala jejich potřebám a pak kladly důraz na odborné vedení dětí během pobytu v miniškolce. Za nadstandardní péči jsou ochotny do budoucna platit částky, které odpovídají určitému poměru platu, který v tomto regionu mohou průměrně vydělat za měsíc. Aby se jim využití služb vyplatilo měla by se měsíční částka za miniškolku pohybovat mezi ,- Kč při každodenním pobytu dítěte. Doporučení, které z těchto závěrů vyplývá je zejména budovat povědomí a osvětu o vznikajícím zařízení denní péče, zejména z důvodů budování důvěry ze strany matek. Potvrzuje se totiž, že vliv uznávaných pediatrů a psychologů (Matějček, Schneiberg), kteří propagují tezi o škodlivosti jiné než mateřské péče je stále velký. Je ovšem známo, že jejich výzkumy dětské deprivace byly prováděny v 60.letech, tedy v době kdy péče o malé děti byla radikálně odlišná od toho, co se požaduje a praktikuje nyní. Je tedy třeba napsat články a uspořádat besedy k tomu, aby matky překonaly bariéry nechat dítě v kolektivu samotné, aby pochopily, jaké výhody jim tato služba přináší do budoucna a aby dokázaly efektivně využít čas (po který bude dítě ve školce pobývat) pro svoji budoucí pracovní aktivitu.

17 Strana 16 Dále je třeba uspořádat kurzy, semináře a workshopy, které usnadní ženám návrat do pracovního procesu či podpořit je v jejich snaze zkusit pracovat tzv. na volné noze, díky čemuž mohou najít potřebnou flexibilitu k harmonizaci pracovního a rodinného života. II.B. Potřeby a postoje rodičů a zaměstnanců regionu, kteří jsou konfrontování se slaďováním v praxi K dokreslení situace potřeb rodičů v regionu Kunovicka bylo provedeno šetření s rodiči, kteří už slaďují v praxi, tedy u matek malých dětí, které pracují. Bylo provedeno 15 řízených rozhovorů s ženami matkami ve věku let. Jednalo se o ženy ze Zlínského kraje, které pečují o nezletilé děti ve věku do 12ti let. Část respondetek byly také studentky distanční formy SGaSOŠ, s.r.o., Kunovice a studentky EPI s.r.o., Kunovice, studující při zaměstnání. Z uvedeného je zřejmé, že všechny tyto ženy aktivně přistupují k problému zaměstnanosti, projevily zájem o spolupráci. Současně však vyjadřovaly názor, že grant slaďování je ojedinělým počinem, který mnoho v přístupu k nim, matkám, nezmění. 1 Zvládání péče o děti Využívají stávající síť mateřských škol, která se jim však jeví nedostatečná z pohledu kapacity, dále považují za nevyhovující prac. dobu. Soukromé hlídání si jednak nemohou dovolit z finančních důvodů, navíc k němu nemají důvěru. Spíše se spoléhají na hlídání v rámci rodiny. Nejvíce hlídá manžel, pak babičky, a dále výrazně starší sourozenci, či tety dětí, v krajním případě si pomáhají kamarádky (3 případy). 2 Zkrácené a flexibilní úvazky Jednoznačné využívání, všechny oslovené ženy, nicméně podotýkají, že jejich využití vede k nevoli nejen u zaměstnavatelů, ale i u kolegů, kteří mají pocit, že pracují za ně. Rodičovskou dovolenou by chtěly čerpat do 3 let dítěte, tj. podle všech kromě 2 oslovených. Obvykle však musí začít pracovat dříve, obvykle za 2 roky. Důvodem je nepříznivá finanční situace rodiny. 3 Založení miniškolky Obecně vítají, jedna z oslovených sama iniciovala aktivity směřující k založení obdobného zařízení. Jedná se však spíše o volnočasové zařízení, např. ve Strání. Panovala však obava z dlouhodobé udržitelnosti centra, zda budou podmínky nastaveny tak, aby matky mohly využívat této služby I po ukončení grantu. 4 Postoje zaměstnavatelů k ženám s dětmi Všechny oslovené ženy mají negativní zkušenosti, nejstarší oslovená již pociťuje i diskriminaci vyplývající z věku. Má 45 let a osmileté dítě. Ze zkušeností oslovených vyplývá, že diskriminační dotazy začínají už při navázání prac. poměru a obdobný přístup pokračuje v průběhu zaměstnání. (Dokonce i při jednání s klienty je ze strany zaměstnavatele naznačováno, aby si

18 Strana 17 zvolili spíše muže.) V případě jedné oslovené dokonce zaměstnavatel požadoval lékařské potvrzení z gynekologie, že není gravidní. 5 Potřeby: a. hlídání dětí, a to nejen v rámci běžné pracovní doby, tzn. v odpoledních a večerních hodinách, b. hlídání dětí v době nemoci, c. poradenskou činnost rodiněprávní, pracovněprávní, občanskoprávní, popř. finanční gramotnost a komunikaci při navazování prac. poměru, d. změnu přístupu zaměstnavatelů celkově neochota při navazování prac. poměru, nechuť při čerpání náhradního volna, využívání propustek a nevstřícnost v době, kdy MŠ či škola nefungují prázdniny atd. III. Potřeby a postoje zaměstnavatelů regionu Hypotézy: 1. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu (míra nezaměstnanosti se pohybuje mezi 7% - 10%) nebudou zaměstnavatelé příliš vstřícní ke zkráceným úvazkům či flexibilní pracovní době 2. S velikostí podniku bude růst ochota starat se o své zaměstnance tedy I o slaďování jejich rodinného a pracovního života 3. Očekáváným výstupem rozhovoru bylo zejména zmapování postojů, za jakých okolností by zaměstnavatelé byli ochotni řešit slaďování pracovního a rodinného života Výzkum u zaměstnavatelů jsme koncipovali na základě předpokladu, že právě flexibilní formy práce, od práce z domova po plovoucí dobu nástupu a odchodu zpráce jsou ve vyspělém světě považovány za ideální cestu, jak neztratit potenciál zkušených a vzdělaných zaměstnanců, kteří se rozhodnou mít děti. Zatím jde pouze o mapovaní postojů a možných ukazatelů pro změnu v přístupu, protože dle průzkumů společnosti Gender studies,o.p.s. (GS) není v současné době nikde v Evropě tak málo rozšířená práce na půl úvazku jako v ČR. Ve statistikách z roku 2010 se uvádí, že na částečný úvazek pracuje v ČR pouhých 6% lidí. Z výzkumu společnosti GS také výplývá, že ženy si přejí začít pracovat na částečný úvazek právě v době rodičovské dovolené, aby se dostaly do tempa a po 3 či 4 letech věku dítěte si pak přejí přejít na plný úvazek. Podle odporníka z firmy LMC, s.r.o. Petra Skondrojanise firmy nejeví o flexibilní úvazky zájem a pokud je přece jen projeví, je to spíš nouzové řešení aktuálního problému než dlouhodobá strategie. Jako důvod nízkého zájmu zaměstnavatelé často uvádějí povahu práce. Podle expertů však nejde o objektivní příčiny povahy práce, ale o kombinaci rigidního myšlení ve firmách na jedné straně a nečinného státu na straně druhé, protože ve všech státech, kde matky a otcové pracují flexibilně, se to neobešlo bez zásahu státu. Někde firmy motivují daňovými úlevami, jinde firmám posílají přímé dotace (Respekt, květen 2011).

19 Strana 18 Průběh a výsledky výzkumu: 1 Struktura rozhovoru Rozhovor byl strukturován do následujících částí: 1. Představení projektu a jaké důvody vedly k jeho spuštění 2. Objasnění situace s nízkou porodností, dlouhou délkou RD 3. Flexibilní pracovní doba, částečné úvazky, práce z domu a relevance těchto opatření 4. Dotazy na postoje zaměstnavatelů a jejich potřeby v rámci projektu V průběhu června bylo uskutečněno 14 pilotních rozhovorů se zástupci vrcholového managementu lokálních společností. Vzhledem k velikosti regionu byly do vzorku zahrnuty společnosti všech velikostí. Společnosti zahrnovaly zejména výrobní sféru a služby. 2 Postoj firem na Kunovicku k projektu Slaďování pracovního a rodinného života Společnosti lze rozdělit do následujících kategorií: 1. Firmy, které v samotném projektu nevidí žádný smysl a zapojení do něj by je obtěžovalo (4 firmy) 2. Firmy, které projekt hodnotí pozitivně, ale nechtějí se nijak aktivně zapojit (3 firmy) 3. Firmy, které vidí smysl v tom motivovat zaměstnance tím, že vyjdou vstříc také jejich požadavkům v oblasti slaďování pracovního a rodinného života (7 firem 50%) 2.1. Firmy s negativním postojem k projektu a k tématu slaďování Bylo velmi poučné diskutovat s manažery firem, kteří nevidí jinou možnost jak motivovat své zaměstnance než finanční odměnou. Vzhledem k nezaměstnanosti v regionu zastává velké procento perspektivních firem názor, že pokud se někomu nelíbí pracovní podmínky, které nabízí mohou bez problémů odejít, protože za branou čeká dalších 10 zájemců o jejich místo. Tento názor panoval zejména ve výrobních odvětvích, kde například 60% zaměstnaných tvoří ženy. Jde však většinou o pozice ve výrobní sféře, kde se velmi snadno hledá náhrada na uvolněné pracovní místo. Zaměstnanci si obecně nejsou zvyklí stěžovat, v případě, že zaměstnavatel platí pravidelně, průměrnou v některých případech I nadprůměrnou mzdu, je každý za své pracovní místo vděčný Téma jiné motivace zaměstnanců než je finanční či věcná odměna prakticky nepřipadá v úvahu. Také téma sociální odpovědnosti firem v podobě například podpory rodičovství nebo usnadnění návratu do práce mladým matkám je neaktuální. Firmy zastávají názor, že základem je finanční profit a ten samotný vytváří dostatečně pozitivní image firmy. O lidský kapitál tedy není nutné nijak zvlášť pečovat. Otázka flexibilní pracovní doby či zkrácených úvazků je často nerelevantní, protože se často jedná o výrobní společnosti, ve kterých je třeba pracovat na směny a není tedy možné tyto směny přizpůsobovat potřebám konkrétních zaměstnanců. Problém u těchto firem je také obrovská časová vytíženost manažerů, kteří se podobnými minoritními problémy nechtějí zabývat, proto je nelze ani přilákat na osvětové akce a konference, kde by se dozvěděli něco bližšího o problematice harmonizace práce - rodina a jaké pozitivní

20 Strana 19 účinky by opatření vycházející z projektu mohlo mít na firemní kulturu a spokojenost zaměstnanců obecně. Pozitivně byl v těchto firmách ovšem přijat fakt, že v rámci projektu dojde k vytvoření miniškolky, protože I podle manažerů jsou současné kapacity předškolních zařízení omezené, je tedy třeba je doplnit a na poptávku rodičů reagovat. Firmy obecně reagují příznivěji na konkrétní kroky než na chuť měnit zajeté zvyky, myšlenky či inicativu v jakýchkoliv změnách řízení a přístupů k zaměstnancům Firmy s pozitivním přístupem, které se však nechtějí aktivně zapojit Přibližně 30% oslovených firem se k projektu staví velmi pozitivně, ale nemají zájem se do něj více zapojit. Důvody k tomuto jsou následující: nemají zaměstnance ve věku, kdy aktivně slaďují pracovní a rodinný život (odrostlejší děti). zaměstnávají zejména muže na manuální práci (stavební a konstrukční společnosti). velká časová vytíženost a neexistence personálního oddělení (firmy menší velikosti). zaměstnavatelé mají také zkušenost s tím, že jejich lidé nechtějí částečné úvazky, naopak stojí o práci na plný úvazek, kterou bude možné kombinovat s prací z domu. V těchto společnostech jsme se ale setkali s možností poskytování flexibilní pracovní doby, práce z domu (home office) I s možností částečných úvazků. Jedná se většinou o pracovní místa s požadavky na vysokou kvalifikaci a vzdělání. Tito kvalifikovaní zaměstnanci mohou většinou pracovat samostatně a není třeba je aktivně kontrolovat. Jejich práce je většinou velmi specifická. V budoucnu je možné využít praktických zkušeností těchto společností a sdílet je na konferencích či workshopech Firmy, které chtějí spolupracovat na projektu Slaďování pracovního a rodinného života a jejich potřeby Z vybraného vzorku zaměstnavatelů regionu je přibližně polovina firem, které v projektu spatřují výhody či inspiraci, projevily tedy zájem se do něj zapojit. Logicky jde o společnosti, které progresivně rostou a mají více zaměstnanců jedná se v převážné většině o firmy s 50 a více zaměstnanci. Jaké jsou jejich potřeby a očekávání: Jedním z důvodů zapojení firem do projektu je produktivita zaměstnanců, která by zejména v oblasti výroby mohla být vyšší, ale naráží na nezájem lidí odvést kvalitní výkon. Zejména u restrukturalizovaných společností, které fungovaly I za minulého režimu mají lidé tendenci si rychlé odbýt svoji práci a jít domů. Sounáležitost s firmou se vytratila nebo se vytrácí. Pozitivní motivace zaměstnanců souvisí s produktivitou. Firmy si stále více uvědomují, že pokud chtějí růst, je třeba pečovat o svůj lidský kapitál. Vycházet vstříc rodičům s malými dětmi může být takovým opatřením, které přispěje k péči o zaměstnance a je možné ho také například ukotvit v podnikových směrnicích.

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR

Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR reg.č.: CZ.2.17/2.1.00/34313 Obrázek č. 1: Budova ÚMG AV ČR, Praha Krč 1 1 Září 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Stručné informace o Projektu... 4 3 Jednotlivé

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 2010 2011 5,5% 6,2% 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! KDY SE ODCHÁZÍ NA MATEŘSKOU? VÝPOČET A PODÁNÍ ŽÁDOSTI Mateřská dovolená je zákoníkem práce stanovena na 28

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Tisková zpráva: 1. Kulatý stůl základní informace 2. Jak může stát pomoci firmám, které se rozhodnou

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr.

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR Zahajovací konference Programu CZ 13 Praha 26. května 2014 Rut Kolínská předsedkyně Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života I.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Zhodnocení př í nosu přo cí lovou skupinu přojektu po 2. řoce přovozu fiřemní s kolky Akademie ve d Č R, s.ř.o.

Zhodnocení př í nosu přo cí lovou skupinu přojektu po 2. řoce přovozu fiřemní s kolky Akademie ve d Č R, s.ř.o. Zhodnocení př í nosu přo cí lovou skupinu přojektu po 2. řoce přovozu fiřemní s kolky Akademie ve d Č R, s.ř.o. v rámci projektu Firemní mateřská škola AV ČR (dále jen Projekt) reg.č. : CZ.2.17/2.1.00/34313

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka?

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik Anna Šťastná Neúplné rodiny V průběhu celé historie; v minulosti tvořily významný podíl v rámci rodinných

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

Slaďování rodinného a pracovního života & rovné příležitosti žen a mužů

Slaďování rodinného a pracovního života & rovné příležitosti žen a mužů Slaďování rodinného a pracovního života & rovné příležitosti žen a mužů Průzkum Sítě mateřských center o. s. mezi zaměstnavateli zaměřený na zavádění a využívání jednotlivých opatření Zpracování dat Viktorie

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

"Pojďme sladit pracovní a rodinný život. "Naučme se sladit kariéru a rodinu!

Pojďme sladit pracovní a rodinný život. Naučme se sladit kariéru a rodinu! "Pojďme sladit pracovní a rodinný život "Naučme se sladit kariéru a rodinu! "Jak si užít těhotenství a rodičovství a neztratit při tom kontakt se svou profesí" Marie Jírů, Ing. Petra Michaličková Centrum

Více