Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života"

Transkript

1 Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života Vypracoval SUK, o.s. Červen 2012

2 Strana 1 Osah I. Teoretická část...2 1Požadavky výzkumu, vycházející ze zadávací studie Hypotézy výzkumu...2 3Metodologie:...2 4Propad v zaměstnanosti žen a jeho důsledky...3 II.A. Potřeby a postoje zaměstnankyň - matky na mateřské a rodičovské dovolené...5 1Úvod...6 2Jsou ženy v dnešní době ochotny mít více než dvě děti?...7 Co brání ženám mít 3 a více dětí:...7 Co by ženy přesvědčilo mít více dětí...7 3Délka rodičovské dovolené (RD)...7 4Dělba rolí v rodině...8 5Zaměstnavatelé, zkrácené úvazky, práce při rodičovské dovolené...9 Částečné úvazky:...9 Práce z domu: Zaměstnavatelé: jejich současný přístup k matkám (rodičům) a návrhy na zlepšení situace...10 Která opatření by ženy uvítaly?...10 Matky a podnikání Hlídání dětí, hlídací centra a mateřské školy Kdo a kde obvykle hlídá děti, když má matka jiné povinnosti Hlídací centrum, miniškolka Očekávání matek k nastavení podmínek nově vznikajícího mateřského centra: Komunikace s rodiči Aktivity pro rodiče v rámci projektu Slaďování ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ:...15 II.B. Potřeby a postoje rodičů a zaměstnanců regionu, kteří jsou konfrontování se slaďováním v praxi Zvládání péče o děti Zkrácené a flexibilní úvazky Založení miniškolky Postoje zaměstnavatelů k ženám s dětmi Potřeby:...17 III. Potřeby a postoje zaměstnavatelů regionu Struktura rozhovoru Postoj firem na Kunovicku k projektu Slaďování pracovního a rodinného života Firmy s negativním postojem k projektu a k tématu slaďování Firmy s pozitivním přístupem, které se však nechtějí aktivně zapojit Firmy, které chtějí spolupracovat na projektu Slaďování pracovního a rodinného života a jejich potřeby Závěr Doporučení, která z výzkumu vyplývají:...21

3 Strana 2 I. Teoretická část 1 Požadavky výzkumu, vycházející ze zadávací studie. Výzkum byl realizován ve dvou základních liniích potřeb v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, tak jak to vyplývá ze zadávací dokumentace v kapitole 8. klíčové aktivity 01. A. výzkum potřeb zaměstnanců/kyň regionu Kunovicka v oblasti harmonizace rodiny a zaměstnání, identifikace slabých míst a vytvroření návrhů řešení. Cílová skupina byla z důvodu dlouhodobě udržeitelnosti projektu rozdělena nai: A.1. Postoje a potřeby matek na RD, které plánují návrat na trh práce (tato skupina je pro projekt velmi významná, protože vnímá realitu na trhu práce v regionu a zároveň má přehled o institucích usnadňujících péči o děti) A.2. Rozhovory s ženami, které pracují a slaďují v praxi. B. výzkum postojů zaměstnavatelů Kunovicka k problematice slaďování pracovního a rodinného života. 2 Hypotézy výzkumu Problematika, kterou řeší projekt Slaďování na Kunovicku reguje na tyto hypotézy: 1. Propad v zaměstnanosti žen v období mateřství, který je umocněn zejména: 1. neochotou zaměstnavatelů reagovat na potřeby rodičů flexibilními a alternativními pracovními úvazky 2. nedostatečnou nabídkou a kapacitou dostupné a kvalitní předškolní péče o děti. Nedůvěra v současné alternativní možnosti péče, nahrazující zejména jesle. 2. Existující předsudky vůči matkám, které se chtějí aktivně zapojit do pracovního procesu před dovršeným 3rokem věku dítěte. Matka s malými dětmi by neměla pracovat Dítě by nemělo do 3 let věku opouštět mateřský orbit Model v němž rodinu živí muž je nezpochybnitelný a přirozený Na tyto předsudky narážejí ženy už ve vlastní rodině, ale také v práci či na hřištích u ostatních matek a kamarádek.. 3 Metodologie: Budeme se zabývat postoji a potřebami třech cílových skupin rodičů (matek na RD a rodičů, kteří harmonizují práci a rodinu v praxi) a zaměstnavatelů. Hypotézy, srovnávací a zkoumaná kritéria vychází z obsahové analýzy odborných studií a článků zejména společnosti Gender studies realizovaných reprezentativně v celé ČR. Přehledně byly pak shrnuty ve studii CERGE: Češky: nevyužitý potenciál země (2012). Vzhledem ke komplexnosti tématu bude využita kvalitativní výzkumná metoda řízených skupinových diskuzí (FCG) a řízených rozhovorů. 1. Řízené skupinové diskuse (FCG) s matkami na RD a řízené rozhovory se zaměstnankyněmi 2. Řízené rozhovory se zaměstnavateli tato část výzkumu bude během celých tří let doplňována kvantitativním dotazníkovým šetřením, které bude vyhodnoceno v závěrečném výzkumu.

4 Strana 3 4 Propad v zaměstnanosti žen a jeho důsledky Prvním aspektem, o kterém je třeba se zmínit je v porovnání s ostatními zeměmi EU je nepružný pracovní trh. Výrazný pokles míry zaměstnanosti mladých Češek je zpúsoben na jedné straně prodlužováním studia a dosahování vyššího (zejména terciálního) vzdělávání a na druhé straně je patrný výrazný pokles v období typickém pro mateřstvi a rodičovství tento pokles se v posledních letech posouvá výrazně k období kolem 30 let věku žen a zároveň se prodlužuje délka tohto období. Na úroveň zaměstnanosti evropských zemí se ženy vracejí až kolem 35.roku. Dle studie CERGE, Češky nevyužitý potenciál zěmě, ze je: 1. Míra zaměstnanosti českých žen s dětmi do 3let věku - 20% 2. Vysoká nabídka práce žen v období před a po mateřství dokládá vysoký zájem o účast na trhu práce a schopnost žen na trhu úspěšně participovat. Nejde tedy o kulturně-historický zvyk pozorovaný v některých zemích EU, kde přetrvává výrazná role žen v domácnosti. Tento fakt podporuje hypotézu, že participační chování na trhu práce ovlivňuje také nedostatečná nabídka míst dostupné předškolní péče o děti a mnohem méně změny osobních priorit. Propad míry zaměstnanosti u žen s dětmi do 6 let věku (věk žen 20-49let) 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Itálie Nizozemí Francie Německo VB ČR Zdroj: EC (2010) Indicators for monitoring the Employment Guidelines in CERGE Funčnost institucí nabízejících péči o děti Děti do 3 let minimální nabídka péče jedná se zejména o péči prarodičů Děti 3 6 let využívají služeb mateřských škol, ovšem pouze v případě dostatečné kapacity a finanční dostupnosti péče. Zde existují výrazné místní rozdíly. Pokud není dostupnost péče, ženy volí celodenní péči o děti bez kombinace s pracovní aktivitou. Děti 7 12 let je období, kdy je děti nutné do školy doprovázet, což představuje výrazné omezení obzvláště v případě nedostatečné nabídky částečných a flexibilních pracovních úvazků, což je viditelné v ČR.

5 Strana 4 Co tedy chybí a co potrvzuje výše provedená studie CERGE: 1. nabídka částečných úvazků a flexibilní pracovní doby 2. nabídka míst pro děti v předškolních zařízeních Tento trend ve skupině českých žen způsobuje také nižší příjem do státního rozpočtu. Míra zaměstnanosti žen mezi 27. a 33.rokem života (pro rok 2007) klesá z 66% na 55% což představuje ušlý příjem ze státního rozpočtu 1.6mld Kč na dani z příjmu a 3.6mld Kč na pojistném na sociální a zdravotní pojištění ročně. Důsledky snížení participace žen s malými dětmi na trhu práce ovlivňuje také nižší ochotu žen mít více dětí. To se projevuje v kariérním růstu žen, ale také v nerovnosti průměrných mezd mezi oběma pohlavími ty patří k největším v EU především pak ve věkové skupině mezi 35 a 45 lety. Počet živě narozených dětí na ženu Itálie Německo ČR Nizozemsko VB Francie Zdroj: ČSÚ in CERGE: Češky nevyužitý potenciál země Na základě výše zmíněné studie lze tedy tvrdit, že v ČR existuje vysoký nevyužitý produkční potenciál země, co se týká produktivity žen v období mateřství a zároveň struktura a kvalita předškolních zařízení v kombinaci s výše zmíněným nedostatkem flexibilních a částečných úvazků brání češkám mít více dětí. Porodnost v ČR v současné době dosahuje v průměru 1,5 dítěte narozených na jednu ženu, čímž se řadíme k zemím s nejnižší porodností v Evropě. K této nízké porodnosti přispívá racionální očekávání budoucích obtíží při skloubení mateřství a zaměstnanosti. Tento fakt vede mimo jiné také k výražnějšímu demografickému stárnutí ČR a prohlubuje neudržitelnost penzijního systému. Část matek se jistě v zájmu rodiny práce vzdává ráda a dobrovolně, ale I těmto ženám je nutné vycházet vstříc vhodnými opatřeními, zejména nabídkou kvalitních služeb denní péče o děti. Na druhé straně však existuje řada ukazatelů, z nichž je patrné, že velké množství žen se na pracovní trh chce nebo musí vrátit dříve než po 3 letech. V současné době se jeví jako

6 Strana 5 přijatelný kompromis mezi délkou rodičovské dovolené a zařazením se na trh práce. Mateřská (a posléze I rodičovská) dovolená trvá v Česku dvojnásobek doby doporučené Světovou zdravotnickou organizací. V polovině devadesátých let se dokonce prodloužila ze 3 na 4roky, což je v ostatních evropských zemích nevídané. Následkem tohoto opatření došlo také k rušení jeslí. Z tisícovky jeslí na začátku 90.let zbyla v dnešní době necelá stovka (Respekt, květen,2011). Dle tvrzení sociologů je nedostupnost míst v kvalitních zařízeních denní péče jedním z hlavních důvodů, proč české ženy zůstávají s dětmi doma. Řada mezinárodních analýz ukazuje, že počet pracující matek ovlivňuje ukazatele jako jsou porodnost či dětská chudoba. V zemích, kde mají matky s malými dětmi snaší přístup na trh práce a kde jsou dostatečně rozšířená zařízení denní péče, si lidé pořizují více potomků. (Dle zdroje: Council Europe 2005 má nejvyšší počet předškolních zařízení například Francie, Lucembursko, Finsko, nebo Norsko v těchto zemích je úhrnná plodnost kolem 2 dětí na matku, zatímco v zemích s nízkým počtem předškolních zařízení jako je ČR, Polsko, Slovensko, Irsko se úhrnná plodnost pohybuje do 1,5dítěte na matku). A právě z těchto důvodů, že Česko nemá dostatečné množství předškolních zařízení a mateřství znamená pro spoustu žen stagnaci nebo v extrémech I konec kariéry, odkládají ženy rození dětí až na dobu než si vybudují pevnější postavení v práci (Respekt, květen 2011). Díky demografickým trendům se zvyšuje počet odmítnutých dětí do MŠ I na Kunovicku. POČET NEPŘIJATYCH DĚTÍ DO MŠ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 DOPLNIT V následující části zmapujeme postoje rodičů a zaměstnavatelů na Kunovicku, abychom se přesvědčili, jaké jsou jejich postoje ke slaďování práce a rodiny, zda jsou ochotni je do budoucna měnit a zda v nízké porodnosti spatřují do budoucna nějaké hrozby. II.A. Potřeby a postoje zaměstnankyň - matky na mateřské a rodičovské dovolené Realizace výzkumu Výzkum probíhal v období měsíce června 2012 a uskutečnily se celkem 4 skupinové diskuze. Celkem bylo dotazováno 20 žen na RD, které aktuálně řeší nástup do práce a problematiku harmonizace pracovního a rodinného života. Věk žen se pohyboval mezi 23 40lety. Počet dětí Počet respondentek 1 dítě 5 2 děti 13 3 děti 2 Matky reprezentovaly všechny vzdělanostní skupiny od žen se základním vzděláním po vysokoškolačky.

7 Hypotézy: Strana 6 1. Očekáváme spíše konzervativní postoj matek k zapojení se do pracovního procesu dříve než po 3 letech RD 2. Očekáváme pozitivní postoj ke vzniku Miniškolky a hlídací služby 3. Očekáváme určitou zdrženlivost umístit do takového zařízení děti mladší 3 let 4. Budeme zkoumat fakt, zda vysoký propad zaměstnanosti během odbobí mateřství matek na Kunovicku je dán vyšší důležitostí příkládanou matkami péči o děti a rodinu nebo naopak omezenými možnostmi matek efektivně skloubit rodinný život a pracovní kariéru. Předpokládáme v celkovém výsledku kombinaci obou těchto fenoménů Diskuze byla zaměřena na následující oblasti: 1. Postoje k porodnosti a motivace k vyššímu počtu dětí (faktory pro a proti) 2. Spokojenost s délkou RD a vliv délky RD na kariéru 3. Názory matek na zaměstnavatele regionu a jejich ochotu zaměstnávat rodiče malých dětí 4. Výhody a nevýhody mateřských center a potřeby matek, které by vzniklá centra měla naplňovat 5. Postoje matek k náplni projektu Slaďování na Kunovicku 6. Způsoby komunikace s cílovými skupinami (matky, rodiče) výběr médií 1 Úvod Matky byly obecně velmi vstřícné a otevřené diskusi o svých postojích, potřebách a pocitech na rodičovské dovolené. Na základě výzkumu je můžeme rozdělit na skupinu konzervativní nebo-li tradiční, orientující se na rodinu, děti a mateřství, ve kterém se plně realizují a na skupinu dynamickou, která také uznává tyto tradiční hodnoty, ale očekává od života také něco navíc, má například chuť se zapojit do projektu a projevuje se více flexibilně zde se jednalo třeba o ženy, které mají nějaké zkušenosti s podnikáním (buď ve vlastní rodině nebo osobní), lze sem zahrnout I ženy, které se vzdělávají nebo o vzdělávání a profesní růst mají zájem a jedná se také o ženy, které jejich práce baví (není to tedy pouze povinnost). Obě skupiny matek mohou kladně reagovat na projekt Slaďování v případě že budeme citlivě uspokojovat jejich požadavky. Existuje ještě třetí skupina žen, tzv. matky bez zájmu. Tyto ženy mají děti, protože se to od nich čeká, uspokojí tedy svou společenskou roli a nechtějí nijak vyčnívat ani se zapojovat. Věci berou a přijmají tak jak jdou a nehodlají se ničím navíc zatěžovat. Zde neočekáváme výrazné zapojení do projektu a s ním spojených aktivit. Typ ženy Tradiční Dynamický Bez zájmu % 50% 35% 15%

8 2 Jsou ženy v dnešní době ochotny mít více než dvě děti? Strana 7 Ženy na Kunovicku si přejí mít 2 děti, toto je podle nich ideál, který je také z praktického hlediska zvládnutelný, zejména co se týká času a financí. Na tomto se shodla naprostá většina. To, že je průměrná porodnost v ČR 1,5 dítěte na ženu respondentky nepřekvapuje, protože doba je náročná. Co brání ženám mít 3 a více dětí: finanční situace, nízký rodičovský příspěvek a nemožnost uživit děti, když jsou starší zaměstnavatelé nejsou ochotni držet pracovní místo ztížený návrat do práce - vypadnutí z pracovního procesu na dlouhou dobu žena je daleko více ohrožena v případě, že zůstane sama předsudek: matka tří a více dětí je mamina na plný úvazek po dlouhou dobu problém s hlídáním více dětí (logistika) Co by ženy přesvědčilo mít více dětí. Udržet si kontakt s pracovním prostředím nebo vzděláváním Možnost dostat se mezi lidi vzdělávání, možnost zvýšit si sebevědomí Kvalitní služby (hlídání, úklid, vstřícnost společnosti k dětem obecně) Manžel a jeho prorodinný postoj Děti, které jsou méně náročné (spí a jsou klidnější) tam to jde snadněji Zajímavé je zjištění, že obě matky, které mají 3 děti jsou významně aktivnější I v pracovním životě. Jedna nastoupila do práce po dvou letech u třetího dítěte, protože ji na RD zastal manžel. Druhá pracuje z domu na občasných zakázkách svého zaměstnavatele Závěr: Pokud chceme ženy motivovat mít více dětí, je třeba nenásilně ovlivňovat jejich zažité postoje. Zajistit funkční instituce k hlídání dětí a pomoci jim překonat bariéru dítě nechat hlídat někým jiným. Je třeba obecně zvýšit důvěru v hlídání dětí mimo domov. Dalším důležitým aspektem je fakt, že dítě se musí obecně stát hodnotou, která je cenná nejen pro rodiče, ale také pro celou společnost, k čemuž mohou přispět v neposlední řadě sami zaměstnavatelé. 3 Délka rodičovské dovolené (RD) Ženy jsou velmi spokojeny s délkou RD a s faktem, že si mohou volit mezi 2 4 lety. Tato flexibilita ve volbě je všeobecně velmi kladně hodnocena. Průměrnou délku 3 roky RD vnímají jako skutečnost, na kterou jsou zvyklé, a kterou očekávají i do budoucna. Zatím nevidí širší souvislosti, které tento luxus pro českou společnost představuje. Na otázku, zda by se dokázaly vrátit do práce v prvním roce života dítěte, jak je běžné v některých západních zemích, reagovaly velmi emocionálně a negativně. Podle předpokladů panuje většinový názor, že pokud si žena pořídí dítě, měla by se mu maximálně věnovat a kariéru či realizaci v pracovním životě by měla odložit napozději. Názory se ale začínají různit, zatímco jedna skupina žen se snaží svůj pobyt na RD co nejvíce prodloužit a oddálit svůj nástup do pracovního procesu. Druhá skupina - více než polovina respondentek (65%) přiznává, že na RD jim ubývá nadhled nad reálným životem a tzv.

9 Strana 8 hloupnou. Během dlouhé RD ztrácí kontakt s realitou a přichází o své sociální kontakty, ale také o své pracovní znalosti a dovednosti. Vyskytl se I názor, že dnešní doba dlouhé RD nahrává, protože je díky tomu možné vyhnout se nezaměstnanosti. Dalším faktorem který hraje pro umělé prodlužování RD je vysoké pracovní tempo a stres, které se neslučují s rodinnou harmonií a pohodovým životem. Proto mají ženy tendenci se brzkému návratu do práce vyhnout. Mezi ženy, které svoji RD prodlužují patří zejména ty, které jejich práce nebaví a které se v ní nerealizují. Velký problém představuje pro ženy také dojíždění. Panuje většinová shoda, že po 2letech věku dítěte jsou ženy ochotny začít pracovat nározově, na částečný úvazek nebo se na práci připravovat hledat příležitosti nebo se dovzdělávat v oboru. Pro delší RD Realizace v mateřství Vyhnou se nezaměstnanosti Nebaví je práce Dojíždění Pracovní stres Nemají hlídání Proti delší RD Nedostatek kontaktů Ztráta dovedností a znalostí Zajímavá práce Nezbláznit se 4 Dělba rolí v rodině Co většinou zastává muž a co žena? Potvrdila se hypotéza, že u maminek panuje konzervativní rozdělení rolí mezi ženou a mužem, tedy že ona rodí děti a stará se o ně, svoji kariéru a koníčky upozadí, zatímco muž vydělává peníze. Více než polovina matek se shodla, že role manžela je v rámci péče o děti spíše vedlejší. Manžel nemá praktické skolny k péči o děti. Muži mají dojem, že zvládnou věci stejně jako ženy, možná I lépe, ale v realitě tomu tak není, protože jim chybí smysl pro praktičnost. Na rozdíl od velkých měst, by muž na RD působil zatím zvláštně. Ve skupinkách se ale vyskytla jedna respondentka, která se se svým manželem na RD vystřídala a jedna respondentka, která tvrdila, že by manžel neměl problém s dětmi zůstat doma, kdyby se mohla vrátit na svou původní pozici. Jedná se ale o případ, kdy oba manželé mohou pracovat flexibilně z domu. Více než polovina žen však tvrdí, že s manželem se o některé své rodičovské povinnosti dělí a manželé si svých ratolestí užívají. Některá z tvrzení, která ženy prohlašují o mužích: Ideál je sdílení péče o děti 50 na 50, ale v praxi je to nereálné, muži musí hlavně vydělávat peníze Muž často mění zajetý systém a nabourává pracně vydřený režim Manžela téměř nevidíme, pracuje Manžel se zapojuje jen pro některé činnosti (musí to být ale čisté, žádné plenky) Šikovný manžel je na hlídání určitě lepší než babička Muži nejsou psychicky odolní pro péči o děti Domácnost stojí výhradně na ženě Když jsme děti neměli dělili jsme se o všechno půl na půl, s dětmi je celá domácnost na ženě Musíme oba pracovat, takže se I oba staráme o děti

10 Strana 9 Manžele lze rozdělit do tří kategorií: 1. Ti, kteří pomáhají sami a baví je to (20%) 2. Ti, kterým se musí velet, aby něco udělali (většina 65%) 3. Ti, kteří o děti nejeví velký zájem (15%) Závěr: Rodičovská dovolená je na Kunovicku stále doménou žen, ale už se objevují příklady, které v případě zatím specifické rodinné situace zastane na RD muž. 5 Zaměstnavatelé, zkrácené úvazky, práce při rodičovské dovolené Obecně platí názor, že matka s malými dětmi je pro zaměstnavatele hrozba, ti se brání prodlužování smluv s ženami přep mateřskou dovolenou nebo s ženami v průběhu RD. Často mění smlouvy na dobu neurčitou za smlouvy na dobu určitou prodlužování těchto smluv se obvykle děje po jednom roku. Z možností zda se vrátit na původní místo, či práci změnit se ženy vyjadřovaly takto: Je zřejmě důležité zdůraznit a svým způsobem je to alarmující, že 55% matek se nechce vrátit na své původní místo. Nejčastěji uváděné důvody jsou následujcí: zaměstnavatel nedrží místo práce, kterou jsem zastávala je časově náročná a nemohla bych plnit své povinnosti matky problém s dojížděním stěhování práce mě nebavila, chci se poohlédnout po něčem jiném Už daleko nižší procento žen 40% se hodlá vrátit vrátit na původní místo. Liší se ovšem svými motivacemi pouze 20% uvádí, že bylo se svou prací spokojeno jedna žena uvedla, že se jí práce nelíbila, ale přesto se vrátit musí a 25% se vrátí do práce, ale na jiné místo, protože to jejich se obsadilo během jějich rodičovské dovolené někým jiným. Často je toto přeřazení na jinou pozici nedobrovolné. Částečné úvazky: Částečné úvazky jsou vnímány ze dvou pohledů. Pokud má žena nastoupit do práce po RD preferuje spíše plný úvazek, protože panuje obečně rozšířený názor, že pokud přijmete úvazek poloviční, musíte odvést stejné množství práce, za kratší dobu a poloviční peníze. Tento názor se objevil ve všech diskuzních skupinách. Dalším tvrzením pak bylo, že zaměstnavatelé v regionu ženu raději propustí, než by jí nabídli zkrácený úvazek. Naopak v případě, že se jedná o práci při RD, byly by částečné úvazky, ale také dohody o pracovní činnosti velmi pozitivně hodnoceny. Tím, že mají ženy pocit, že jsou odtrženy od reálného světa, postupný návrat do práce pomocí zkrácených úvazků by uvítaly. Často zmiňovaly právě potřebu jít mezi lidi a profesně se rozvíjet. Práci v menším rozsahu považuje většina žen za reálnou od 2 let věku dítěte. Shodly se často také na tom, že možnost zkrácený nebo sdílených úvazků by podpořila vyšší porodnost.

11 Strana 10 Konzervativní skupinka žen má však jasno v tom, že do práce tak jako tak nastoupí nejdříve po třech letech. Protože si mateřství chtějí užít. Konzervativní I dynamické matky se však potýkají s problémem hlídání dětí, v případě že by mohly, měly nebo musely nastoupit do práce. Práce z domu: K práci z domu se ženy překvapivě staví spíše zdrženlivě a nedůvěřivě. Myslí si, že práci by raději nechaly za dveřmi a domů by ji netahaly. U práce z domu taky zmiňovaly problém kontroly. Zde se však názory velmi různily v souvislosti s profesí a pracovním zaměřením. Práce z domova je dobrá, pokud je možná flexibilní pracovní doba. Co přispívá ke spokojenosti v zaměstnání? Slušné chování nadřízených a kolegů Plat Dobrý kolektiv Flexibilní pracovní doba 6 Zaměstnavatelé: jejich současný přístup k matkám (rodičům) a návrhy na zlepšení situace Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu nejsou zaměstnavatelé tlačeni vycházet vstříc ženám na RD ani matkám s malými dětmi. Většinou jejich zaměstnávání řeší už výše zmíněnými smlouvami na dobu určitou. Tento názor zazněl ve všech skupinách maminek. Často také zazníval názor, že zaměstnavatel drží práci, ale nedrží místo. Dítě je pro zaměstnavatele překážka, protože možné problémy, které s sebou přináší odnáší ostatní pracovníci. Objevily se však také konkrétní příklady, kdy zaměstnavatel reagoval na potřeby rodičů, praktické zkušenosti mají maminky s těmito opatřeními: zkrácená pracovní doba na 7h (Kaulfand) flexibilní pracovní doba: přítomnost zaměstnance (rodiče) je požadována od 9 14h, kdy musí být fyzicky přítomen/a na pracovišti, ostatní čas si může volit dle svých potřeb, ale je nutné vyčerpat měsíční fond pracovní doby v tuto dobu musí být zaměstnanec také fyzicky přítomen, ale volí si hodiny dle svých potřeb. Pracovní prostory se uzavírají každý den v (Slovácké vodárny). Týká se to však spíše zaměstnanců v kancelářích (administrativa, management) dalším příkladem bylo umožnění rodičovské dovolené pro otce (Evektor) tzv. home office (práce z domu byla také jedna ze zkušeností) týkalo se to profese programátorky ženy se také často zapojují do práce svých příbuzných (nejčastěji manželů), kteří podnikají a to tak, že jim zařizují administrativní věci a telefony Která opatření by ženy uvítaly? Zkrácené úvazky v průměru vychází, že ideální pro matku s malými dětmi je 6h pracovní doba zde však mají obavu, jak se taková doba započítává do důchodu, další obavou je také špatné ohodnocení této práce Některým ženám by stačilo zkrátit úvazek z 9h na 8 nebo z 8 na 7

12 Strana 11 Pár žen zmiňovalo klouzavou (flexibilní) pracovní dobu Flexibilní pracovní dobu preferují ženy více než částečný úvazek. Toto opatření by uvítaly zejména ženy, které pracují ve výrobní sféře, kde pracovní doba často začíná v 5 nebo 6h ráno. Nemají totiž kam dát děti. Matky a podnikání Přibližně 70% maminek vnímá podnikání jako velmi riskantní záležitost, která vyžaduje velké finanční investice (jde zejména o vysoké nájmy). Shodly se na tom, že trh je nasycený a není žádný volný prostor pro to se prosadit. Osobní zodpovědnost znamená pro matky velkou nejistotu. Dalších 30% přijde tato možnost seberalizace zajímavá a lákavá, nicméně vše závisí na tom, co maminky umí a jak to lze na trhu využít. V této flexibilní skupině žen jsou ženy s vyšším vzděláním, které mají specifické know-how, dále pak podnikavé maminky, které si v průběhu RD zřídíly internetový obchod nebo manželky podnikatelů, které se na podnikání svého manžela aktivně podílí. Závěr: uvítaly by kurzy, kde by zjistily své schopnosti a lépe identifikovaly v čem jsou dobré a na co se mohou zaměřit. Také kurz základů podnikání by je zaujal. 7 Hlídání dětí, hlídací centra a mateřské školy 7.1.Kdo a kde obvykle hlídá děti, když má matka jiné povinnosti. Manžel nikoho jiného nemám Babička, strýc, jiný rodinný příslušník Hlídací centrum na půl dne Sama žena Paní na hlídání (zmínily pouze 3 matky ze 20) Zajímavé je, že ženy téměř nezmiňovaly pomoc kamarádek, sousedek nebo jiných maminek na RD. Rodinní příslušníci Vycházeli jsme z předpokladu, že na menším městě bude hlídání dětí v kompetenci rodinných příslušníků, zejména babiček, které bydlí poblíž. Tato hypotéza se však potvrdila pouze částečně. Lze zobecnit, že svých příbuzných (nejčasteji babiček) využívá přibližně polovina žen, druhá polovina tuto možnost nevyužívá a to zejména z těchto důvodů: matky se do Kunovice nebo do regionu přistěhovaly od jinud, tudíž tam nemají rodinu příbuzní (babičky) jsou stále aktivní na trhu práce, takže na vnuky jim nezbývá čas babička je příliš stará a už nezvládne se delší dobu o dítě postarat nedůvěra v příbuzné díky jejich výchovným metodám nebo nedostatku autority dynamická skupinka matek si uvědomuje, že prarodiče jsou tu od toho, aby dítě hýčkali a rozmazlovali spíše než využívaly výchovných medot, které požadují rodiče Respondentky také často uváděly, že preferují hlídání od vlastního manžela než od příbuzných/babičky nebo dítě raději berou všude sebou, což není vždy ideální. Logicky se ženy lišily v názorech na hlídání dětí tchýní a vlastní matkou. Shodly se, že obě mají tendenci děti rozmazlovat, ale tchyně je tzv. štve víc a těžko se jí vysvětluje, proč nesouhlasí s tím, jak s dítětem zachází.

13 Strana Hlídací centrum, miniškolka Založení hlídacího centra nebo miniškolky v Kunovicích se setkalo s velmi pozitivním ohlasem a to z několika důvodů: nedostatečná kapacita v MŠ alternativa k hlídání pro matky, které mají chuť pracovat nebo se vzdělávat důvěra v instituci zřizovanou městem důvěra v pracovníky, kteří se o děti budou starat dostupnost možnost umístění dítěte do kolektivu (aby nebylo pořád samo s maminkou) existuje očekávání, že v porovní s MŠ bude vycházet flexibilněji vstříc potřebám matek Nevýhody mateřských škol: Matky vnímají určité nedostatky, které má klasické předškolní vzdělávání. Jedná se zejména o: otevírací dobu spíše jde o odpolední hodiny, kdy si dítě musí vyzvednout už mezi 15 a 16h přeplněné třídy děti, které jsou často nemocné zabírají místa ve školkách prodlužování předškolního vzdělávání do 7let věku má taky za následek sníženou kapacitu MŠ Tyto nevýhody byly zmiňovány ve všech skupinkách. Na čem se však maminky také shodly, že jejich dítě by se mělo do tohoto klasického předškolního vzdělávání začlenit ve 4letech. Miniškolku nebo hlídací centrum by ženy využívaly v případě: dřívějšího návratu do zaměstnaní (ideálně kolem 2let věku dítěte) každodenní hlídání v případě že si potřebují vyřídit své vlastní záležitosti - nárazové či pravidelné hlídání několikrát v týdnu mezi vlastní záležitosti patří například: návštěva doktora, nemoc matky nákupy zařizování věcí na úřadech potřeba relaxace a načerpání sil 7.3.Očekávání matek k nastavení podmínek nově vznikajícího mateřského centra: Věk dítěte tento faktor je rozhodující pro funkčnost hlídacího centra. Ženy se hromadně shodly, že atraktivní by pro ně byl věk 2roky dítěte. Přibližně 1/3 by se však klonila I k 1,5roku dítěte. Nevidí žádný smysl otevřít hlídací centrum od 3let, protože v tomto věku už mohou umístit dítě do regulérní MŠ v momentě, kdy se v ní uvolní místo. Došly jsme tedy k závěru, že funkční hlídací centrum by se mělo soustředit na děti mezi 2 4lety.

14 Otevírací doba Strana 13 Ideálně ženy zmiňovaly dobu h. V tomto rozmezí je totiž možné dítě umístit I na půl dne a matka má dostatečnou flexibilitu organizovat si svoje pracovní nebo osobní aktivity. Frekvence pobytu dítěte v centru Pro mladší děti by matky uvítaly možnost jejich umístění v centru 2-3x týdně, většinou na půl dne. U dětí kolem 2,5roku nebo 3let by uvítaly mít dítě v centru každý den v týdnu na půl dne I na celý den. Kvalita služeb v nově vzniklém centru-miniškolce 1. Zaměstnanci Základní podmínka pro vznik miniškolky je kvalita vzdělávacích služeb. Matky požadují odborné, výchovné vedení dětí, rozvíjení jejich schopností a dovedností formou zábavných aktivit. Ideální by podle nich bych bylo doplnění o různé zájmové kroužky, které budou realizovány v rámci výuky. Odborné (pedagogické vzdělání) vychovatelek je samozřejmostí a jen díky tomuto může získat centrum plnou důvěru rodičů. Matky zdůrazňovaly, že je třeba, aby si pedagogický pracovník věděl rady v nečekaných situací, které mohou u dítěte nastat (zdravotní stav, šok, hysterické záchvaty). Ideální teta by měla být příjemná osoba, za kterou bude mít dítě chuť jít, a která ho bude schopna akceptovat takové, jaké je. 2. Strava Důležitá je také strava. Matky se shodly, že dítě musí mít stejné jídlo jako ostatní děti a mělo by splňovat kritéria zdravé výživy 3. Pomůcky Matky očekávají, že centrum bude vybaveno hračkami a vzdělávacími pomůckami odpovídajícími věku dětí. 4. Zájmové kroužky Realizace zájmových kroužků v rámci pobytu dítěte ve školce by byla všeobecně kladně přijata (např.: cizí jakyk, hudební nebo výtvarné vzdělávání) 5. Cena služeb V případě splnění výše zmíněného jsou matky ochotny platit za umístění dítěte v miniškolce v průměru: 50,- Kč/h 150,-Kč/půl dne 300,- Kč/den ,- Kč /měsíčně při celodenní docházce

15 Strana 14 Finance byly zmiňovány jako velmi důležitý faktor. Ženy jsou ochotny si do budoucna připlatit pouze za významně vyšší kvalitu služeb v porovnání s tím, co nabízí klasické státní mateřské školy. Počet dětí ve třídě Idelání počet dětí ve třídě je kolem 10 dětí, v případě že se jedná o jednu vychovatelku Maximální počet je 15 dětí na 2 vychovatelky. Miniškolka a existující Mateřské centrum Beruška: Je důležité poznamenat, že matky by velmi nerady přišly o možnost využívání už existujícího mateřského centra. Ve 3 ze 4 skupinek zazněla obava ze zrušení tohoto centra a jeho nahrazení miniškolkou. Současné mateřské centrum je totiž velmi pozitivně hodnoceno a matky si zvykly ho využívat. Občas si také posteskly, že toto centrum je otevřeno pouze dopoledne, chtěly by jeho služeb totiž využít I v odpoledních hodinách. DOPLNIT SHRNUTI MŠ vs MINIŠKOLKA 8 Komunikace s rodiči Jak efektivně komunikovat: Telefon informace se zaručeně dostane včas ke správnému příjemci všechny pozvánky by měly chodit em ten využívají všechny respondentky Webové stránky: jsou v dnešní době považovány za samozřejmost. Měly by mít zajímavý obsah zahrnující informace o projektu, miniškolce, zaměstnavatelích. Matky navrhovaly do něj také umístit rezervační systém na miniškolku Facebook zajímavé médium pouze pro menší část respondentek (30%). Považují ho spíše za trendovou záležitost na které se zbytečně ztratí spousta cenného času Letáky do schránky či vylepené na strategická místa města (obchody, MIC, zastávky) Stránky města 9 Aktivity pro rodiče v rámci projektu Slaďování Po objasnění náplně projektu Slaďování pracovního a rodinného života se matky vyjadřovali velmi pozitivně k možnosti se do něj zapojit ať už umístěním dítěte do nově vzniklé miniškolky (některé respondentky dokonce projevily obavu, že pokud bude centrum kvalitně fungovat, bude v něm tzv. narváno zatímco jiné projevily obavu, že s klesajícím počtem dětí může zájem o toto centrum úplně vymizet). Maminky by měly cca ze 60% zájem se zapojit také do aktivit (workshopů), které se v rámci projektu budou pořádat. Při těchto aktivitách by některé uvítaly možnost hlídání dětí, zatímco jiné by to vítaly jako možnost přijít samy, odpočinout si tak, přijít na jiné myšlenky něco se dozvědět a hlavně se dostat mezi lidi. Setkávánání, semináře a workshopy by uvítaly spíše na nepravidelné bázi jako vypadnutí z každodenního stereotypu.

16 Zájem projevili o následující aktivity: Setkání se zaměstnavateli regionu Podnikání a vlastni iniciativa jako vstup do pracovního života Kurz sebereflexe a sebepoznávání pro odhlalení vlatních schopností a dovedností Seminář počítačových znalostí Jak se zapojit do pracovního života Jak si obohatit svůj společenský (sociální) život Jazykové kurzy Strana ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: Z výzkumu vyplývá, že naprostá většina matek, byť z větší poloviny zastávají tradiční model rodiny a užívají si svoji mateřskou a rodičovskou dovolenou si přeje být během tohoto období aktivní a neztratit kontakty s pracovním světem, které si před mateřství vybudovaly. Velká část z nich však přesně neví, jak tohoto docílit a má pocit, že se věnuje hlavně dětem a díky tomu zanedbává svoje osobní zájmy nebo koníčky, ať už se jedná o práci či volnočasovou aktivitu. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek hlídacích kapacit. V případě, že mají matky k dispozici babičky či jiné členy rodiny, využívají času, kdy jim tzv. pobudou s dítětem k tomu, aby si vyřídily nejnutnější věci. Některé ženy, které nemají žádné možnosti hlídání pak děti vodí všude sebou, mnohdy nedobrovolně. Přitom téměř všechny ženy deklarovaly, že nejpozději ve dvou letech dítěte (někdy I dříve v roce či roce a půl) mají potřebu a cítí potenciál k I jiným aktivitám než je výhradní a celodenní péče o děti. Dva roky věku je důležitý mezník, kdy je žena ochotna nechat dítě ve společném zařízení denní péče. V tomto věku dítěte je také nejčasteji ochotna začít pracovat na částečný úvazek nebo se věnovat studiu či osobním zájmům. Nelze tedy tvrdit, že 3letá RD, je doba, po kterou by si žena přála zůstat s dítětem na plný úvazek. Ženy se shodly, že výhradní péči dítě potřebuje tak do roku a půl. Poté už je schopno zůstat po kratší dobu s někým jiným nebo v kolektivu dětí. Matky to však většinou nepřiznávají takto transparentně, ale vyplývá to z hlubších analýz jejich odpovědí. První hypotéza, o konzervativním postoji matek tedy chuti zapojit se do pracovního či společenského (vzdělávání) života nejdříve po třech letech věku dítěte se nepotvrdila. Lze tvrdit, že více než 50% respondetek by uvítalo návrat do aktivního, společenského nebo pracovního života již po 2 roku věku dítěte. Ženy přijaly s nadšením možnost vzniku miniškolky. Mají však velmi konkrétní představy, jak by takové hlídací centrum mělo fungovat a co by mu zaručilo dlouhodobou udržitelnost. Jedná se zejména o to, aby bylo přístupné dětem nejpozději od 2let (což je v souladu s hypotézou výše), dále, aby jeho otevírací doba lépe a flexibilněji odpovídala jejich potřebám a pak kladly důraz na odborné vedení dětí během pobytu v miniškolce. Za nadstandardní péči jsou ochotny do budoucna platit částky, které odpovídají určitému poměru platu, který v tomto regionu mohou průměrně vydělat za měsíc. Aby se jim využití služb vyplatilo měla by se měsíční částka za miniškolku pohybovat mezi ,- Kč při každodenním pobytu dítěte. Doporučení, které z těchto závěrů vyplývá je zejména budovat povědomí a osvětu o vznikajícím zařízení denní péče, zejména z důvodů budování důvěry ze strany matek. Potvrzuje se totiž, že vliv uznávaných pediatrů a psychologů (Matějček, Schneiberg), kteří propagují tezi o škodlivosti jiné než mateřské péče je stále velký. Je ovšem známo, že jejich výzkumy dětské deprivace byly prováděny v 60.letech, tedy v době kdy péče o malé děti byla radikálně odlišná od toho, co se požaduje a praktikuje nyní. Je tedy třeba napsat články a uspořádat besedy k tomu, aby matky překonaly bariéry nechat dítě v kolektivu samotné, aby pochopily, jaké výhody jim tato služba přináší do budoucna a aby dokázaly efektivně využít čas (po který bude dítě ve školce pobývat) pro svoji budoucí pracovní aktivitu.

17 Strana 16 Dále je třeba uspořádat kurzy, semináře a workshopy, které usnadní ženám návrat do pracovního procesu či podpořit je v jejich snaze zkusit pracovat tzv. na volné noze, díky čemuž mohou najít potřebnou flexibilitu k harmonizaci pracovního a rodinného života. II.B. Potřeby a postoje rodičů a zaměstnanců regionu, kteří jsou konfrontování se slaďováním v praxi K dokreslení situace potřeb rodičů v regionu Kunovicka bylo provedeno šetření s rodiči, kteří už slaďují v praxi, tedy u matek malých dětí, které pracují. Bylo provedeno 15 řízených rozhovorů s ženami matkami ve věku let. Jednalo se o ženy ze Zlínského kraje, které pečují o nezletilé děti ve věku do 12ti let. Část respondetek byly také studentky distanční formy SGaSOŠ, s.r.o., Kunovice a studentky EPI s.r.o., Kunovice, studující při zaměstnání. Z uvedeného je zřejmé, že všechny tyto ženy aktivně přistupují k problému zaměstnanosti, projevily zájem o spolupráci. Současně však vyjadřovaly názor, že grant slaďování je ojedinělým počinem, který mnoho v přístupu k nim, matkám, nezmění. 1 Zvládání péče o děti Využívají stávající síť mateřských škol, která se jim však jeví nedostatečná z pohledu kapacity, dále považují za nevyhovující prac. dobu. Soukromé hlídání si jednak nemohou dovolit z finančních důvodů, navíc k němu nemají důvěru. Spíše se spoléhají na hlídání v rámci rodiny. Nejvíce hlídá manžel, pak babičky, a dále výrazně starší sourozenci, či tety dětí, v krajním případě si pomáhají kamarádky (3 případy). 2 Zkrácené a flexibilní úvazky Jednoznačné využívání, všechny oslovené ženy, nicméně podotýkají, že jejich využití vede k nevoli nejen u zaměstnavatelů, ale i u kolegů, kteří mají pocit, že pracují za ně. Rodičovskou dovolenou by chtěly čerpat do 3 let dítěte, tj. podle všech kromě 2 oslovených. Obvykle však musí začít pracovat dříve, obvykle za 2 roky. Důvodem je nepříznivá finanční situace rodiny. 3 Založení miniškolky Obecně vítají, jedna z oslovených sama iniciovala aktivity směřující k založení obdobného zařízení. Jedná se však spíše o volnočasové zařízení, např. ve Strání. Panovala však obava z dlouhodobé udržitelnosti centra, zda budou podmínky nastaveny tak, aby matky mohly využívat této služby I po ukončení grantu. 4 Postoje zaměstnavatelů k ženám s dětmi Všechny oslovené ženy mají negativní zkušenosti, nejstarší oslovená již pociťuje i diskriminaci vyplývající z věku. Má 45 let a osmileté dítě. Ze zkušeností oslovených vyplývá, že diskriminační dotazy začínají už při navázání prac. poměru a obdobný přístup pokračuje v průběhu zaměstnání. (Dokonce i při jednání s klienty je ze strany zaměstnavatele naznačováno, aby si

18 Strana 17 zvolili spíše muže.) V případě jedné oslovené dokonce zaměstnavatel požadoval lékařské potvrzení z gynekologie, že není gravidní. 5 Potřeby: a. hlídání dětí, a to nejen v rámci běžné pracovní doby, tzn. v odpoledních a večerních hodinách, b. hlídání dětí v době nemoci, c. poradenskou činnost rodiněprávní, pracovněprávní, občanskoprávní, popř. finanční gramotnost a komunikaci při navazování prac. poměru, d. změnu přístupu zaměstnavatelů celkově neochota při navazování prac. poměru, nechuť při čerpání náhradního volna, využívání propustek a nevstřícnost v době, kdy MŠ či škola nefungují prázdniny atd. III. Potřeby a postoje zaměstnavatelů regionu Hypotézy: 1. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu (míra nezaměstnanosti se pohybuje mezi 7% - 10%) nebudou zaměstnavatelé příliš vstřícní ke zkráceným úvazkům či flexibilní pracovní době 2. S velikostí podniku bude růst ochota starat se o své zaměstnance tedy I o slaďování jejich rodinného a pracovního života 3. Očekáváným výstupem rozhovoru bylo zejména zmapování postojů, za jakých okolností by zaměstnavatelé byli ochotni řešit slaďování pracovního a rodinného života Výzkum u zaměstnavatelů jsme koncipovali na základě předpokladu, že právě flexibilní formy práce, od práce z domova po plovoucí dobu nástupu a odchodu zpráce jsou ve vyspělém světě považovány za ideální cestu, jak neztratit potenciál zkušených a vzdělaných zaměstnanců, kteří se rozhodnou mít děti. Zatím jde pouze o mapovaní postojů a možných ukazatelů pro změnu v přístupu, protože dle průzkumů společnosti Gender studies,o.p.s. (GS) není v současné době nikde v Evropě tak málo rozšířená práce na půl úvazku jako v ČR. Ve statistikách z roku 2010 se uvádí, že na částečný úvazek pracuje v ČR pouhých 6% lidí. Z výzkumu společnosti GS také výplývá, že ženy si přejí začít pracovat na částečný úvazek právě v době rodičovské dovolené, aby se dostaly do tempa a po 3 či 4 letech věku dítěte si pak přejí přejít na plný úvazek. Podle odporníka z firmy LMC, s.r.o. Petra Skondrojanise firmy nejeví o flexibilní úvazky zájem a pokud je přece jen projeví, je to spíš nouzové řešení aktuálního problému než dlouhodobá strategie. Jako důvod nízkého zájmu zaměstnavatelé často uvádějí povahu práce. Podle expertů však nejde o objektivní příčiny povahy práce, ale o kombinaci rigidního myšlení ve firmách na jedné straně a nečinného státu na straně druhé, protože ve všech státech, kde matky a otcové pracují flexibilně, se to neobešlo bez zásahu státu. Někde firmy motivují daňovými úlevami, jinde firmám posílají přímé dotace (Respekt, květen 2011).

19 Strana 18 Průběh a výsledky výzkumu: 1 Struktura rozhovoru Rozhovor byl strukturován do následujících částí: 1. Představení projektu a jaké důvody vedly k jeho spuštění 2. Objasnění situace s nízkou porodností, dlouhou délkou RD 3. Flexibilní pracovní doba, částečné úvazky, práce z domu a relevance těchto opatření 4. Dotazy na postoje zaměstnavatelů a jejich potřeby v rámci projektu V průběhu června bylo uskutečněno 14 pilotních rozhovorů se zástupci vrcholového managementu lokálních společností. Vzhledem k velikosti regionu byly do vzorku zahrnuty společnosti všech velikostí. Společnosti zahrnovaly zejména výrobní sféru a služby. 2 Postoj firem na Kunovicku k projektu Slaďování pracovního a rodinného života Společnosti lze rozdělit do následujících kategorií: 1. Firmy, které v samotném projektu nevidí žádný smysl a zapojení do něj by je obtěžovalo (4 firmy) 2. Firmy, které projekt hodnotí pozitivně, ale nechtějí se nijak aktivně zapojit (3 firmy) 3. Firmy, které vidí smysl v tom motivovat zaměstnance tím, že vyjdou vstříc také jejich požadavkům v oblasti slaďování pracovního a rodinného života (7 firem 50%) 2.1. Firmy s negativním postojem k projektu a k tématu slaďování Bylo velmi poučné diskutovat s manažery firem, kteří nevidí jinou možnost jak motivovat své zaměstnance než finanční odměnou. Vzhledem k nezaměstnanosti v regionu zastává velké procento perspektivních firem názor, že pokud se někomu nelíbí pracovní podmínky, které nabízí mohou bez problémů odejít, protože za branou čeká dalších 10 zájemců o jejich místo. Tento názor panoval zejména ve výrobních odvětvích, kde například 60% zaměstnaných tvoří ženy. Jde však většinou o pozice ve výrobní sféře, kde se velmi snadno hledá náhrada na uvolněné pracovní místo. Zaměstnanci si obecně nejsou zvyklí stěžovat, v případě, že zaměstnavatel platí pravidelně, průměrnou v některých případech I nadprůměrnou mzdu, je každý za své pracovní místo vděčný Téma jiné motivace zaměstnanců než je finanční či věcná odměna prakticky nepřipadá v úvahu. Také téma sociální odpovědnosti firem v podobě například podpory rodičovství nebo usnadnění návratu do práce mladým matkám je neaktuální. Firmy zastávají názor, že základem je finanční profit a ten samotný vytváří dostatečně pozitivní image firmy. O lidský kapitál tedy není nutné nijak zvlášť pečovat. Otázka flexibilní pracovní doby či zkrácených úvazků je často nerelevantní, protože se často jedná o výrobní společnosti, ve kterých je třeba pracovat na směny a není tedy možné tyto směny přizpůsobovat potřebám konkrétních zaměstnanců. Problém u těchto firem je také obrovská časová vytíženost manažerů, kteří se podobnými minoritními problémy nechtějí zabývat, proto je nelze ani přilákat na osvětové akce a konference, kde by se dozvěděli něco bližšího o problematice harmonizace práce - rodina a jaké pozitivní

20 Strana 19 účinky by opatření vycházející z projektu mohlo mít na firemní kulturu a spokojenost zaměstnanců obecně. Pozitivně byl v těchto firmách ovšem přijat fakt, že v rámci projektu dojde k vytvoření miniškolky, protože I podle manažerů jsou současné kapacity předškolních zařízení omezené, je tedy třeba je doplnit a na poptávku rodičů reagovat. Firmy obecně reagují příznivěji na konkrétní kroky než na chuť měnit zajeté zvyky, myšlenky či inicativu v jakýchkoliv změnách řízení a přístupů k zaměstnancům Firmy s pozitivním přístupem, které se však nechtějí aktivně zapojit Přibližně 30% oslovených firem se k projektu staví velmi pozitivně, ale nemají zájem se do něj více zapojit. Důvody k tomuto jsou následující: nemají zaměstnance ve věku, kdy aktivně slaďují pracovní a rodinný život (odrostlejší děti). zaměstnávají zejména muže na manuální práci (stavební a konstrukční společnosti). velká časová vytíženost a neexistence personálního oddělení (firmy menší velikosti). zaměstnavatelé mají také zkušenost s tím, že jejich lidé nechtějí částečné úvazky, naopak stojí o práci na plný úvazek, kterou bude možné kombinovat s prací z domu. V těchto společnostech jsme se ale setkali s možností poskytování flexibilní pracovní doby, práce z domu (home office) I s možností částečných úvazků. Jedná se většinou o pracovní místa s požadavky na vysokou kvalifikaci a vzdělání. Tito kvalifikovaní zaměstnanci mohou většinou pracovat samostatně a není třeba je aktivně kontrolovat. Jejich práce je většinou velmi specifická. V budoucnu je možné využít praktických zkušeností těchto společností a sdílet je na konferencích či workshopech Firmy, které chtějí spolupracovat na projektu Slaďování pracovního a rodinného života a jejich potřeby Z vybraného vzorku zaměstnavatelů regionu je přibližně polovina firem, které v projektu spatřují výhody či inspiraci, projevily tedy zájem se do něj zapojit. Logicky jde o společnosti, které progresivně rostou a mají více zaměstnanců jedná se v převážné většině o firmy s 50 a více zaměstnanci. Jaké jsou jejich potřeby a očekávání: Jedním z důvodů zapojení firem do projektu je produktivita zaměstnanců, která by zejména v oblasti výroby mohla být vyšší, ale naráží na nezájem lidí odvést kvalitní výkon. Zejména u restrukturalizovaných společností, které fungovaly I za minulého režimu mají lidé tendenci si rychlé odbýt svoji práci a jít domů. Sounáležitost s firmou se vytratila nebo se vytrácí. Pozitivní motivace zaměstnanců souvisí s produktivitou. Firmy si stále více uvědomují, že pokud chtějí růst, je třeba pečovat o svůj lidský kapitál. Vycházet vstříc rodičům s malými dětmi může být takovým opatřením, které přispěje k péči o zaměstnance a je možné ho také například ukotvit v podnikových směrnicích.

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci 2012 Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci Zpracováno pro potřeby statutárního města Olomouc SocioFactor s.r.o. 1 www.sociofactor.eu Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Závěrečná zpráva výzkumného projektu Praha, listopad 2007 www.gac.cz byla zpracována za finanční pomoci Evropské unie. Obsah 1. Úvod...4 1.1 Předmět a cíle analýzy...5 1.2 Strategie výzkumu...5 2. Statistická

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více