Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Úvaha pøedvánoèní i novoroèní Vážení letòanští, píši tento sloupek v sobotu 14. prosince a již zaèalo pøedvánoèní období, hlavnì v obchodech. Myslím, že je nás víc, kteøí ještì dárky nemáme koupené a máme výèitky svìdomí, jak na své bližní pro denní shon málo myslíme, hlavnì my, muži. V tìchto dnech si teprve mnozí z nás uvìdomí kolik, práce, i té drobné, musí žena v domácnosti dìlat, aby se nám doma líbilo. A tak se budeme i my snažit uèinit vše proto, aby nám spolu bylo hezky. Máloco nás vìtšinou dokáže uspokojit trvale. Jsme èasto nespokojeni z toho, co prožíváme. Žijeme v neustálém spìchu, nemáme na sebe navzájem èas. Vánoèní období patøí k nejhezèím v roce, lidi se mají více rádi a dávají si dárky. Pøeji hodnì radosti z dárkù, hlavnì z tìch, které jste dali. Vùbec nejhezèí na tomto období je naše promìna v chování k sobì navzájem. Najednou si více uvìdomujeme, že hlavní smysl života je v trochu jiných hodnotách, než se nám v prùbìhu roku zdá. Pøesto, že je doba hektická a události na naší politické scénì nám èasto mnoho radosti Kaple sv. Køíže z roku 1865 nepøináší, si zvláštì v tento èas uvìdomujeme, že bychom mìli mít k sobì blíž, že stojí za to být na sebe hodní, být vùèi sobì tolerantní a vzájemnì si pomáhat. Žijeme v dobì, která stále ještì ponechává dost prostoru pro chytráky a pro lidi, kteøí touží po moci a osobním prospìchu, ale záleží jen na nás, jak se nám podaøí ovlivnit budoucnost. Slušní a poctiví musí stále více uplatòovat svùj vliv. Naši spoleènost ještì èeká mnoho problémù, které budeme muset pøekonat a je pravdìpodobné, že hlavnì vlivem minulých ztrát v ekonomice, ale i souèasných ve státì i na radnicích mìst a obcí, se i další rodiny a obèané dostanou do situace, kdy budou potøebovat pomoci. Žijeme však ve 21. století a každý z nás se mùže obrátit, po vyèerpání svých možností, na své bližní nebo i spoleènost, potøebuje-li pomoc. A tuto druhou možnost solidarity právì vánoèní atmosféra vyzdvihuje ze šedi bìžného života. Doba pøedvánoèní a dny sváteèní jsou pøíležitostí k tomu, abychom si uvìdomili smysl života, že vyšší morální úroveò nespoèívá ve shromažïování penìz, ale že to mohou být naši bližní, kteøí potøebují naši pomoc. Kdo takto èiní, zná ten pocit, jakou radost to pøináší a jak velký pocit uspokojení èlovìk pocítí. Jen pøipomínám, že na tento pocit mají právo všichni obèané Letòan, protože každý z nás, na základì rozhodnutí našeho zastupitelstva, pøispìl na pomoc spoluobèanùm postižených srpnovými povodnìmi 350,-Kè. Nejen Vánoce by mìly být pøíležitostí k pøemýšlení o tom, jak život naplnit, aby èlovìk nežil jen pro sebe a aby mìl pocit, že jeho život je užiteèný a š astný, i když je pomíjivý. A tohle nám v dnešní dobì chybí. Život by nemìl být jen vìèný kolotoè práce a zábavy, ale mìl by být obohacen také o duševní hodnoty, pocity radosti a uspokojení z hezké vìci, ze štìstí druhého, dobøe vykonané práce, èi dobrého skutku. A pokud tohle bude chybìt, jen tìžko lze oèekávat nìjakou velkou mravní obrodu. Naše zemì je ve vesmíru tak ztracená a my jsme na ni jen na návštìvì. Zkusme si o tom popøemýšlet a zvážit své životní hodnoty. Co si pøát do roku, který pøichází, do roku Samozøejmì, aby nám pøálo zdraví, aby se nám daøilo v rodinném životì i v podnikání nebo v zamìstnání. Èeši jsou velice schopný a šikovný národ a i když máme mnoho dùvodù k nespokojenosti i ke starostem, vìøme, že èas je na naší stranì a bude lépe. Pravda však je, že to nepøijde samo, ale skuteènì záleží na každém z nás, jak budeme posuzovat informace, které dostáváme a jak budeme posuzovat lidi, kteøí usilují o naši pøízeò a ve volbách o naše hlasy. Nejlépe prospìjeme sobì, když je budeme posuzovat podle toho, co již vykonali a nikoliv podle toho, v jakém jsou postavení, èi v jaké stranì. Jeden filozof to øekl výstižnì: Ukaž, kdo jsi dílem. Pøeji nám, abychom to byli schopni poznat nejen v roce 2003, ale i v letech dalších. Poslední dny roku a hlavnì Vánoce svou atmosférou dávají k zamyšlení pøíležitost. Pøeji všem hezké vánoèní svátky s pravou èeskou zimou s ledem a snìhem, hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti v roce A vùbec pøeji všem jen dobré. Ing. Josef Dobrý, starosta 17. schùze dne Povìøila: q zástupkyni starosty paní PaedDr. Vìru Ježkovou a zástupce starosty pana Josefa Procházku, zástupce starosty pana Oldøicha Miffka a vedoucí odboru vedlejší hospodáøské èinnosti paní Zuzanu Gladišovou plnou mocí na zastupování MÈ Praha 18 jako vlastníka bytových jednotek pøi hlasování na shromáždìní vlastníkù bytových jednotek v Havíøovské , Vratimovské , Bukovecké a Kopøivnické v termínech stanovených správcem, tj , , a schùze dne Schválila: q zvýšení rozpoètu na rok 2002 o neinvestièní dotaci ze státního rozpoètu na krytí neinvestièních výdajù vynaložených na zabezpeèení voleb do Senátu Parlamentu ÈR a do zastupitelstev obcí pro naši MÈ ve výši ,- Kè, q pøíspìvek ZŠ Gen. F. Fajtla, D.F.C., Rychnovská 350, ve výši 400 tis. Kè, cca 300 tis. Kè na vybavení uèeben pro tøi první tøídy a cca 100 tis. Kè na opravy tøí

2 školních tabulí. Pøíspìvek podléhá finanènímu vypoøádání za rok Souhlasila: q s úhradou èásti telefonních poplatkù z domácí telefonní stanice starosty ve výši 75 %, z domácích telefonních stanic uvolnìných zástupcù starosty pana Miffka a pana Procházky ve výši 50 % a z domácí telefonní stanice neuvolnìné zástupkynì starosty paní PaedDr. Ježkové ve výši 25 %, q s uzavøením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Rychnovské 651 s paní MUDr. Ivanou Traurigovou, CSc., s platností od na dobu neurèitou, q s finanèní úhradou cca ,- Kè na výstavbu nového chodníku u domu Šumperská 354 v Letòanech, q s uzavøením nových smluv na pronájem vývìsních skøínìk pøed poštou na rok 2003 s roèní výší nájemného 1 000,- Kè, pokud souèasní nájemníci požádají o jejich prodloužení do , q s pøevodem nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Malkovského 608 z paní Šarloty Makalové na firmu ŠARAH, s.r.o., se sídlem v Liberci a zmìnou èinnosti z prodeje textilu na bar obèerstvení s platností od , q s ukonèením nájemní smlouvy s panem Františkem Šoltysem na nebytový prostor ve Vratimovské 483, který mìl pronajatý za úèelem zøízení zámeènické dílny dohodou ke dni Zároveò rada MÈ uložila odboru vedlejší hospodáøské èinnosti vypsat výbìrové øízení na pronájem tohoto nebytového prostoru. Výše základního nájemného bude èinit 700,- Kè/m2 roènì a bude upravena podle stanoveného koeficientu podnikání. q s vypsáním nového výbìrového øízení na pronájem nebytového prostoru v Tupolevovì 516 nejvyšší nabídce. V okolních nebytových prostorách se nájemné pohybuje v rozmezí cca od 1 200,- Kè do 1 800,- Kè/m2 roènì. q s uzavøením nové nájemní smlouvy s paní Jitkou Davídkovou na pronájem nebytových prostor v Rychnovské 651 (oèní optika) s platností od na dobu neurèitou. Stanovila: q dalšími oddávajícími uvolnìné zástupce starosty pana Oldøicha Miffka, pana Josefa Procházku a paní PaedDr. Vìru Ježkovou. Povìøila: q starostu a tajemnici k podávání žalob na vymáhání dlužného nájemného a služeb u obecních bytù a dále k podávání žalob o pøivolení k výpovìdi z nájmu bytu nájemníkùm obecních bytù, kteøí neplní své povinnosti vùèi pronajímateli déle než 3 mìsíce. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q schválit v souladu se zákonem o hl. m. Praze a na základì naøízení vlády o odmìnách za výkon funkce èlenùm zastupitelstev s platností od mìsíèní odmìny èlenùm zastupitelstva MÈ neuvolnìným pro výkon funkce takto: - neuvolnìný zástupce starosty až do výše ,- Kè - èlen rady MÈ 1 150,- Kè - pøedseda výboru zastupitelstva MÈ 1 150,- Kè - pøedseda komise rady MÈ 1 150,- Kè - èlen zastupitelstva MÈ 400,- Kè q souhlasit s celkovým vyhodnocením projektu regenerace sídlištì Letòany a využíváním jeho zásad pøi další výstavbì. Vzala na vìdomí: q informaci o investièním zámìru na výstavbu tenisového areálu, q informaci o bezpeènosti pøechodù pro chodce, q informaci o návrhu øešení problematiky podchodù pro chodce v ul. Veselská žádost o zrušení jednoho podchodu a pøevedení druhého na MÈ Ustavující zasedání dne Program jednání: 1) Volba návrhové komise 2) Ovìøení platnosti volby èlenù ZMÈ návrhovou komisí 3) Složení zákonem pøedepsaného slibu ve znìní upraveného zákonem è. 131/2000 Sb. 4) Schválení volebního øádu a jednacího øádu ustavujícího zasedání ZMÈ 5) Volba volební komise 6) Povìøení ovìøovatelù zápisu z ustavující schùze ZMÈ 7) Volba starosty 8) Stanovení poètu èlenù nové rady MÈ a zástupcù starosty 9) Volba zástupcù starosty a ostatních èlenù RMÈ 10) Zpráva volební komise 11) Stanovení termínu první schùze RMÈ 12) Závìr Uvolnìným starostou byl zvolen pan Ing. Josef Dobrý (ÈSSD). Podìkoval za dùvìru, kterou mu zastupitelé dali a slíbil, že i v dalším volebním období bude pracovat ve prospìch Letòan, prosazovat èestnost jednání a pøi øešení problémù dávat pøednost váze argumentù pøed dùležitostí osob, které je pronášejí. Èas povolební, èas práce Rok 2002 byl rokem hlavnì volebním. Mohli jsme rozhodovat a rozhodovali jsme. Naše volba je platná a výsledky všech voleb budou ovlivòovat náš život. V pøípadì parlamentních a komunálních voleb po dobu ètyø let, v pøípadì senátních po dobu šesti let. Nìkolik vìt ke komunálním volbám v Letòanech. Nejprve se musím, pro ujasnìní souvislostí, ohlédnout zpìt. Po listopadu 1989 se mi dostalo cti stát se starostou Letòan. Po dvaceti letech jsem dostal pøíležitost prokázat, zda obstojím v tak nároèné funkci. Pøedesílám, že sám jsem nevìdìl, zda mám pro tuto funkci vhodné pøedpoklady. Nemyslím, že peníze jsou v životì to nejdùležitìjší, i když jsou potøebné. Mám vìtší potìšení, když se dílo daøí. Nesoudím a nebudu soudit lidi podle pøíslušnosti k politické stranì, ani podle jejich víry. Nejsem nikomu nièím zavázán, a proto mohu svobodnì vyjadøovat své názory. Nestal jsem se starostou díky èlenství v ÈSSD, byl jsem již šest let ve funkci starosty, když jsem do ÈSSD vstupoval. Jsem pro dnešní dobu málo diplomatický a vyjadøuji se pøímo. Nemìním názor, pokud mi nejsou pøedloženy pøesvìdèující argumenty, a to je mnohdy oznaèováno za nedostatek stranické discipliny v politické rovinì a za neochotu vyhovìt v ostatních oblastech. Mnohdy zastávám názor, který se ukáže být zøetelnì správný až po urèité dobì a to mi èasto komplikuje situaci. Ale díky i jmenovaným vlastnostem se mi daøilo po celých dvanáct let (a vìøím, že i v budoucnu) vytváøet z øad zastupitelù takový tým spolupracovníkù, který by mìl dobré pøedpoklady øešit potøeby a zájmy obèanù Letòan. A není rozhodující, zda se jednalo o èleny zastupitelstva, pøedsedy komisí, výborù, nebo radní, èi zástupce starosty. Pøi této pøíležitosti dìkuji všem zastupitelùm, kteøí se mnou v uplynulých letech spolupracovali, bez této spolupráce by se nám nemohla podaøit v Letòanech ani polovina toho, co se povedlo. V letošních komunálních volbách v Letòanech získala ÈSSD nejvíce hlasù. Nikde jinde v Praze se tak nestalo. Rozdíl však nebyl tak velký (ÈSSD 36,10 %, ODS 35,02 %), aby se projevil v poètu mandátù. Z kandidátky ÈSSD i ODS bylo zvoleno po osmi zastupitelích. Podle hlasù, které dali volièi jednotlivcùm, byli s nejvíce hlasy na prvních tøech místech zastupitelé ÈSSD, na ètvrtém zastupitel ODS. Rozdíl však byl ve zkušenostech z práce v zastupitelstvu. Z osmi zastupitelù ÈSSD pracovalo v zastupitelstvu šest zastupitelù, z osmi zastupitelù ODS pouze dva. Pøi vyjednáváních mezi èleny zastupitelstva jsme zdùrazòovali zásadu, že do funkcí budeme navrhovat ty zastupitele, kteøí již prokázali, že jsou své schopnosti ochotni vìnovat práci v zastupitelstva ve prospìch obèanù Letòan. Po urèité dobì však je možné (napøíklad po pùl roce), navrhnout do funkcí i novì zvolené zastupitele, pokud se v zastupitelstvu svou prací osvìdèí. Ze strany zastupitelù ODS (s výjimkou dvou, kteøí již byli èleny zastupitelstva ve volebním období 1998 až 2002) i US to však nebylo pøijato, jednalo se z jejich strany spíše o získání funkcí. Byla snaha (kterou jsme odmítli), aby za zastupitele zvolené za ODS vedl jednání jmenovaný zmocnìnec ODS pí Mgr. Eva Gorèicová, údajnì jmenovaná regionální radou ODS a jejím pøedsedou, senátorem panem Pavlatou. Nepøipomíná nám to doby nedávno minulé? Požadovali obsazení radnice na pùl. Nìkteøí zastupitelé zvoleni za ODS tajnì zaèali pøesvìdèovat nìkteré èleny ÈSSD, aby pøijali kandidaturu na starostu, že je podpoøí (bylo by možné jmenovat, není to však podstatné, jde více o metody, politickou kulturu a o morálku). Oslovení èlenové ÈSSD jejich nabídky odmítli. Ve støedu v prùbìhu vyjednávání (více než týden) mnì v telefonickém hovoru øekl jeden z èlenù ODS, který již zastupitelem

3 byl: Nutili nás svrhnout starostu, nesmìli jsme podporovat do rady nestraníka zvoleného na kandidátce KSÈM a další. Øekl jsem jim, že jsem neposlouchal komunisty a nebudu poslouchat ani je, vystoupil jsem z ODS. Pøedseda ODS v Letòanech (druhý, který již také byl zastupitelem) také nechtìl poslouchat pøíkazy s tím, že ví, jak se to v Letòanech dìlalo, že nešlo o strany, ale o práci. Bylo jim obìma øeèeno, že jsou z ODS vylouèeni. Nepøipomíná to nìkomu nìco? Copak se nedokážou nìkteøí pouèit z minulosti? Dne 20. listopadu 2002 se uskuteènilo ustavující jednání zastupitelstva, kde byli zvoleni starosta, zástupci starosty a èlenové rady. Ze závìreèného usnesení vyplývá: starostou uvolnìným pro výkon funkce byl zvolen Ing. Josef Dobrý (ÈSSD), zástupci starosty uvolnìnými pro výkon funkce Oldøich Miffek (ÈSSD) a Josef Procházka (ODS), zástupkyní starosty neuvolnìnou pro výkon funkce PaedDr. Vìra Ježková (ÈSSD), èleny rady neuvolnìnými pro výkon funkce Jan Klaus (ODS), Ing. Josef Matušù (nestraník, zvolen za KSÈM) a Alena Nìmeèková (ÈSSD). O pøestávce jednání mne pí Mgr. Eva Gorèicová požádala, zda by mohla nìco sdìlit zastupitelùm, že dva jejich kolegové byli vylouèeni z ODS. Nemohl jsem pochopit, jak se mùže zmocnìnec ODS vážnì domnívat, že èleny zastupitelstva mùže zajímat tato informace. V posledním vydání devítky, èasopisu MÈ Prahy 9, si mùžeme pøeèíst v inzertní èásti ODS tuto situaci popsanou takto: Nelehkou situaci musel øešit Josef Pavlata v Letòanech. Dva zvolení zástupci ODS hlasovali pro vstup komunistù do rady MÈ. Bylo to v rozporu s naším programem, s komunisty nechceme a nemùžeme spolupracovat. Podle stanov jsem byl za situaci zodpovìdný a jediným možným øešením bylo vylouèení tìchto našich dvou èlenù. Následující jednání výkonné rady ODS zaujalo podobný postoj, jsem rád, že jsem už v pøedstihu dokázal správnì reagovat, konstatuje Pavlata. Není co dodat, každý si mùže úsudek udìlat sám. Ing. Josef Dobrý, starosta Slavnostní otevøení sídla MO Policie v Letòanech Pouèení o dokladech a náležitostech potøebných k uzavøení manželství cizince (cizincù) v Èeské republice Cizinec, který hodlá uzavøít manželství v ÈR je podle 35 zákona è. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pøíjmení a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, povinen pøedložit: 1) rodný list 2) doklad o státním obèanství 3) doklad o právní zpùsobilosti k uzavøení manželství (ke dni uzavøení manželství nesmí být starší 6 mìsícù) 4) potvrzení o osobním stavu a pobytu Údaje uvedené pod bodem 2), 3) a 4) mohou být uvedeny v jednom dokladu. Státní obèanství lze rovnìž prokázat cestovním dokladem. 5) úmrtní list zemøelého manžela, jde-li o ovdovìlého cizince Tento doklad není tøeba pøedkládat, jeli tato skuteènost uvedena v dokladu o právní zpùsobilosti k uzavøení manželství. 6) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavøít manželství, rozvedený 7) potvrzení o oprávnìní pobytu na území ÈR vydané Policií ÈR, které není starší 7 pracovních dnù 8) doklad, kterým je možné prokázat totožnost Listiny vydané soudy a úøady cizího státu, které platí v místì, kde byly vydány, za veøejné listiny, musí být opatøeny potøebnými ovìøeními ( 57, odst. 2 zákona è. 301/2000 Sb.). Jaké ovìøení musí listiny obsahovat, upøesní podle konkrétního státu matrikáøka. Cizozemské listiny, potøebné k uzavøení manželství a k zápisu do matriky, se pøedkládají s úøedním pøekladem do èeského jazyka ( 57, odst. 1 zákona è. 301/2000 Sb.). Pokud cizinec nemluví nebo nerozumí èesky, je nutná k øízení pøed úøadem a pøi prohlášení o uzavøení manželství pøítomnost tlumoèníka zapsaného v seznamu znalcù a tlumoèníkù. Úèast tlumoèníka zajiš uje snoubenec ( 39 zákona è. 301/2000 Sb.). Informace o postupu pøi ovìøení listin pro obèany, kteøí: - chtìjí uzavøít manželství s cizincem v cizinì (v ÈR) - uzavøeli manželství s cizincem v ÈR - z jakýchkoli jiných dùvodù potøebují pøedložit matrièní doklady nebo potvrzení orgánu cizího státu Matrièní doklady (rodný, oddací, úmrtní list), vysvìdèení o právní zpùsobilosti k uzavøení manželství, potvrzení o údajích zapsaných v matrièní knize, rozsudek soudu o rozvodu manželství vydané úøady a soudy v ÈR, které mají být použity v cizinì musí být opatøeny pøedepsanými ovìøeními. Na matrièních dokladech, které vydaly úøady mìstských èástí hl. m. Prahy, jež jsou urèeny k pøedložení cizím orgánùm musí být ovìøena pravost podpisu matrikáøe a pravost otisku úøedního razítka. Ovìøování matrièních dokladù pro cizinu bude nadále provádìno v budovì Magistrátu hl. m. Prahy, nám. Franze Kafky 3, I. poschodí vlevo, kanceláø è. 109, a to pouze v úøedních hodinách, tj. - pondìlí hod. - støeda hod., tel K ovìøení je nutné pøedložit prùkaz totožnosti (obèanský prùkaz, cestovní pas), pøíp. plnou moc. Správní poplatek za ovìøení se nevybírá. Matrièní doklady ovìøené Magistrátem hl. m. Prahy (pøíslušným okresním úøadem) musí být dále ovìøeny tzv. apostilou, kterou pøipojuje legalizaèní odd. konzulárního odboru Ministerstva zahranièních vìcí ÈR, Praha 1, Hradèanské nám. 5 (Toskánský palác). Úøední hodiny: pondìlí a støeda hod. s polední pøestávkou, úterý, ètvrtek, pátek hod. Správní poplatek za apostilu se vybírá ve výši 100,- Kè v hotovosti. Rozsudky o rozvodu manželství vydané soudy v ÈR opatøuje apostilou legalizaèní odd. Ministerstva spravedlnosti ÈR, Praha 2, Vyšehradská 16, úøední hodiny: pondìlí pátek hod. Správní poplatek za apostilu se platí kolkovou známkou v hodnotì 100,- Kè. Rozsudky o rozvodu manželství vydané soudy v Èeské republice opatøuje apostilou: legalizaèní odd. Ministerstva spravedlnosti ÈR, Praha 2, Vyšehradská 16. Úøední hodiny: pondìlí pátek hod. Správní poplatek za apostilu u Ministerstva spravedlnosti ÈR se platí kolkovou známkou v hodnotì 100,- Kè. Helena Raková správní odbor, oddìlení matrik Manželství uzavøeli na radnici naší mìstské èásti dne snoubenci Lucie Hurychová a František Hrdý. Novomanželùm upøímnì blahopøejeme. PF 2003 Úspìšný vstup do nového roku a pøíjemné chvíle s našimi listy všem pøeje redakèní rada.

4 Vyhodnocení Projektu regenerace sídlištì Letòany Projekt zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy. V únoru 2002 jej projednal s dotèenými orgány státní správy a nyní pøedkládá jeho celkové vyhodnocení ke schválení zastupitelstvu MÈ. Projekt, který vzalo na vìdomí naše zastupitelstvo v prosinci 2001, sleduje rozvojové zámìry Letòan v souladu s celomìstskými zámìry. Letòany tvoøí jeden z nosných prostorù celého severního sektoru mìsta. Regenerace sídlištì se zamìøuje na tyto hlavní cíle: - nástavby a pøestavby objektù - nová výstavba - parkování a hromadné garáže - zvýšení ploch plnohodnotné zelenì - dopravní opatøení - protihluková opatøení Regenerace jednotlivých domù se zamìøuje na: - nástavby, pøípadnì pøístavby - úpravy fasád - zasklení lodžií a rekonstrukce bytových jader - pøestavby a pøístavby pøízemních èástí budov (pro komerèní využití) - vytváøení teras na pøístavbách Rada MÈ doporuèila zastupitelstvu MÈ souhlasit s celkovým vyhodnocením projektu regenerace sídlištì Letòany a s využíváním jeho zásad pøi další výstavbì. Dùm dìtí a mládeže na Proseku, Mìšická 720, poøádá ve dnech zimní silvestrovský tábor na Èeské Sibiøi (Villa Vallila) pro dìti 8 15 let (zimní snìhové hrátky, sáòky, boby, lopaty, možnost bìžeckého lyžování, dobrodružné sibiøské putování, zábavný veèerní program). Cena 1 550,- Kè. Bližší informace: tel./fax , mobil , Zápis dìtí do 1. roèníku zákl. školy Zápis dìtí do 1. roèníku pro školní rok 2003/ 2004 se uskuteèní na letòanských základních školách ve dnech 5.2. a v odpoledních hodinách. Nezapomeòte vzít s sebou rodný list dítìte a svùj prùkaz totožnosti (obèanský prùkaz nebo cestovní pas). Bližší informace o zápisu a vzdìlávacích programech získáte pøímo na tìchto školách. ZŠ Fryèovická - tel , ZŠ Gen. Františka Fajtla D.F.C., Rychnovská , ZŠ Tupolevova tel Uzavøení MŠ Pøíborská MŠ Pøíborská bude uzavøena mezi vánoèními svátky, tj. ve dnech a Jde o dva pracovní dny v týdnu pondìlí a pátek. MŠ bude opìt otevøena od pondìlí Moudré myšlenky Každý den má svoje dary. Telefonní èísla do diáøe Tísòová volání Policie ÈR 158 Mìstská policie hl. m. Prahy 156 Hasiè 150 Rychlá zdrav. Pomoc 155 Poruchová volání Elektøina Plynárna 1239 Vodárna Kanalizace Veøejné osvìtlení Technická správa komunikací Ostatní dùležitá èísla Policie ÈR, Letòany , Mìstská policie, Letòany (po,st hod.) Clinicum, a.s. Nemocnice Vysoèany Poliklinika Prosek Magistrát hl. m. Prahy Úøad MÈ Praha Úøad MÈ Praha 14 Èerný Most Úøad MÈ Praha 18 Letòany Úøad MÈ Praha 19 Kbely Úøad MÈ Praha 20 H. Poèernice Úøad MÈ Praha 21 Újezd nad Lesy Úøad práce hl. m. Prahy Úøad práce Územní pracovištì Praha Pražská správa sociálního zabezpeèení Územní pracovištì Praha Finanèní úøad Praha Katastrální úøad Praha mìsto Všeobecná zdravotní pojiš ovna ÈR Využívání velkoobjemových kontejnerù Odbor technické správy obce oznamuje obèanùm stanovištì a termíny pøistavení velkoobjemových kontejnerù od ledna do èervna Stanovištì Termíny pøistavení kontejnerù I. II. III IV. V. VI. 1. Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická Kolonie u AVIE Kolonie u Proseka Místecká x Jablùnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská Žádáme obèany, aby kontejnery zbyteènì nepøeplòovali a neskládali odpad mimo nì, což vede ke zbyteènému rùstu nákladù na likvidaci. Upozoròujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpeèných složek odpadù jako jsou napø. barvy, øedidla, léky, baterie, oleje, brzdové kapaliny apod.

5 HRA JE TO Dìtský sbor ZŠ Gen. F. Fajtla, D.F.C., Rychnovská 350, HRA JE TO opìt vystoupila na vánoèním koledování, andìlském vytrubování a betlémském zastavení dne v hod. v bohnickém divadle Za plotem (areál bohnické léèebny). Øídí kantoøi Lenka Pospíšilová a Katka Tùmová. Jako hosté vystoupí rodièovský sbor A JE TO. Pøedstavujeme KYTICI Dìtský folklórní soubor KYTICE pracuje na území MÈ Praha 18 Letòany od prosince Dlouhodobì a systematicky prohlubuje u svých èlenù jejich estetické cítìní a vztah k lidovým tradicím našich pøedkù. KYTICI navštìvují dìti pøedškolního vìku, školního vìku, ale dnes už i støedoškoláci. Vìtšina z nich jsou dìti z Letòan. Soubor má v prùmìru 60 dìtí rozdìlených do tøí skupin. Zkoušky probíhají 2 x týdnì po 3 hodinách v baletním sále Modrý svìt v ul. Beranových 125. Soubor pravidelnì poøádá koncertù, pøi nichž nezapomíná na vystupování pro sociálnì potøebné vrstvy obyvatel (domovy dùchodcù, sociální odbory MÈ v okolí). Nedílnou souèástí jsou i pravidelné výchovné koncerty pro školy pøedevším letòanské. Soubor si v celopražské soutìži dìtských folklórních souborù již dvakrát vybojoval 2. místem úèast na Zemské pøehlídce tìchto souborù v Mìlníku. Díky kvalitì programù je soubor zván poøadateli na festivaly napø. v Tuchlovicích, Strážnici, Luhaèovicích, Šumperku. Jsou poøádána spoleèná vystoupení se soubory z jiných mìst (Mìlník, Benešov, Luhaèovice) formou výmìnných zájezdù. Pravidelnì probíhají letní soustøedìní 5 7 dní v dobì prázdnin. Práce se souborem je systematická, koncepèní, pravidelná a dlouhodobá. Pravidelné zkoušky se konají nejen v týdnu, ale i o víkendech a v dobì prázdnin. Dìti se dále uèí poznávat i jiná mìsta, jiné lidi, soubor je vede k pravidelné smysluplné èinnosti a pospolitosti. Svou èinností soubor dobøe reprezentuje Letòany nejen v Praze, ale i v jiných mìstech ÈR, v budoucnu snad i za hranicemi ÈR. Kontakt: KYTICE, Soubor lidových písní a tancù, Chlebovická 495, Praha Letòany, Milena Pitterová, tel , fax HC Letci Letòany informace o založení klubu Oddíl zahájil svou èinnost na základních školách v Letòanech otevøeným hokejovým kempem - od pravidelné tréninky po tøídách. Cílem založení klubu je umožnit: zaèáteèníkùm získání prvních hokejových dovedností pokroèilejším hráèùm školního vìku umožnit hrát kvalitní soutìže hráèùm špièkových oddílù, kteøí se potøebují rozehrát pravidelné zápasové nasazení ve stejné soutìži formou hostování Za tímto úèelem byla ustavena jasná organizaèní struktura: Pøedseda oddílu Mgr. Vojtìch Kuèera Hlavní trenér pan Zavadil, trenér kat. A Kvalitní trenérský kádr, jehož základem jsou trenéøi kat. A pánové Bartošovský a Bláha Koordinace Ing. Zolman Oddíl má domovský stadion SC Letòany. Veškeré tréninky budou probíhat v mimoškolních hodinách. Pokud jde o hráèe, kteøí budou v našem oddílu hrát na základì dohody o hostování, budeme usilovat o koordinaci tréninkového procesu s mateøským oddílem. Vysvìtlující poznámka: Náš oddíl HC Letci Letòany není žádným zpùsobem, a to ani personálnì, spojen s oddílem Køídla Letòany. Jedná se o zcela samostatné subjekty. O další informace se mùžete obracet na pana Ing. Zolmana, mobil , Ing. Zolman je povìøen koordinací èinnosti jednotlivých družstev. Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V øíjnu oslavili 75 let Stanislav Èáp Josef Kolaøík Ing. Josef Müller Ing. Jan Poustka Karel Øehák 80 let Kristina Doubalová Marie Langrová Vìra Smolová 85 let Anna Vodváøková V listopadu oslavili 75 let Milena Jirková Doc. PhDr. Ferdinand Koudelka Ing. Josef Kroupa Ludiše Loblová Rùžena Ottmarová 80 let Marcel Falieres Stefan Jakubjanský 91 let Josef Nìmec 92 let Marie Bahenská

6 ZŠ Fryèovická pomáhala postiženým povodnìmi Všichni velmi dobøe víme, jak letošní srpnové povodnì znièily znaènou èást naší zemì a jak velké škody byly zpùsobeny. Ihned se mezi lidmi objevila obrovská vlna solidarity a zaèaly se poøádat sbírky a zakládat povodòová konta na pomoc postiženým oblastem a objektùm. I naše základní škola se pøipojila k této pomoci a uspoøádala dvì finanèní sbírky. Vzhledem k tomu, že ne vždy se èástky shromáždìné na kontech dostanou na urèená místa, jak nás o tom informují i sdìlovací prostøedky, rozhodli jsme se pro pomoc adresnou a osobní doruèení vybraných èástek. V prùbìhu záøí byla uskuteènìna dobrovolná sbírka mezi všemi zamìstnanci školy. Do ní pøispìli uèitelé, vychovatelky školní družiny, kuchaøky ze školní jídelny i správní zamìstnanci. Bylo vybráno Kè a tato èástka byla osobnì pøedána ZŠ Zenklova v Praze - Libni, která byla povodnìmi zasažena. Vedení této školy dar pøijalo a uèitelský sbor poslal na naši školu velmi pìkný dìkovný dopis. Bìhem øíjna probíhala sbírka vyhlášená samotnými dìtmi a všichni pøispívali do pokladnièky ve vrátnici školy. Po mìsíci zde bylo celkem Kè. K této èástce byl pøidán i výtìžek za podzimní sbìr, což bylo Kè. Celková suma Kè pak byla odvezena do ZOO Praha. Z každé tøídy jel jeden zástupce a pøi pøedání penìz byli žáci provedeni po èásti areálu, kde jim pracovník zoologické Zprávy z metropole Luïkova kamenná sobota se jmenuje CD monologù, dialogù a písnièek Luïka Soboty. V nedìli sehrál Sobotùv soubor v P Klubu v Trojické ul. své nové pøedstavení Šlamastyky, se kterým zamíøí bezprostøednì poté za krajany do Vídnì. Filmové hity si mùžete zazpívat díky stejnojmennému karaoke-disku, na nìmž najdete dvì desítky známých filmových písnièek. Album doplòují texty skladeb a výbìr pøináší hudební základy k hitùm jako Den je krásný, Babeta, Vèelka Mája, Lásko má, já stùòu, Saxana, Sladké mámení, Severní vítr, Nejvìtší z nálezù a ztrát, Discopøíbìh èi Voda, èo ma drží nad vodou. Jiøí Bednáø je autorem scénáøe televizního filmu Èerný slzy, který natoèil režisér Milan Cieslar. V hlavních rolích pøíbìhu Romea a Julie zaèátku tøetího tisíciletí se pøedstaví Kryštof Hádek a Lucie Hurajová, z dalších hereckých protagonistù jmenujme alespoò Miroslava Táborského, Valérii Zawadskou a Jiøího Pechu. Èeská televize uvede film v premiéøe 12. ledna pøíštího roku v hlavním vysílacím èase svého prvního programu. Albová Top 40, tedy žebøíèek nejprodávanìjších hudebních nosièù na našem trhu, má na prvním místì novinku. Je to kompilace hitù Heleny Vondráèkové doplnìná o dvì novinky a nazvaná Platinová Helena. Èeská poboèka mezinárodní federace fonografického prùmyslu IFPI ÈR registruje na druhém místì kolekci písní z dílny Petra Hapky a Michala Horáèka (Štìstí je krásná vìc ), trojku obsadil disk Leoše Mareše (Minuty se vleèou), ètvrtá pozice patøí ostravské skupinì Kryštof (V siloèarách) a pátá výbìru nejúspìšnìjších nahrávek irské superskupiny U2 (The Best of ). Symfonický orchestr hl. m. Prahy se postaral o doprovod britské zpìvaèky Bonnie Tylerové na disku Heart Strings. Album, které vychází na evropském trhu nyní pøed vánoèními svátky, pøedstavuje symfonické verze tøinácti slavných rockových èi poprockových písní. Ve výbìru najdeme èasem provìøené skladby jako Everybody Hurts, Against All Odds, I Still Haven t Found What I m Looking For, Itœ Over èi Right Here Waiting. zahrady vyprávìl, jak probíhala evakuace jednotlivých zvíøat, kam až sahala voda a jak se bude dále pokraèovat s rekonstrukcí zahrady. Na závìr dostaly dìti i malý dárek. Máme radost z toho, že žáci naší školy už ponìkolikáté projevili svou solidaritu a nezištnost, a vìøíme, že i oni mají z takové akce dobrý pocit. R. Šillerová Odpovìï na otázku, jak pomoci povodnìmi ponièené pražské ZOO, napadla dìti z keramického kroužku na ZŠ Fryèovická. Uspoøádaly ve své škole prodejní výstavu keramiky a výtìžek 3 280,- Kè pøedaly osobnì dne pøímo vedení ZOO. Kéž by takových nápadù pøibývalo. Ivana Mìkotová vedoucí vychovatelka ŠD Ohlasy na iniciativu naší MÈ ZŠ Pernerova dìkuje. Jménem naší školy, všech žákù a uèitelù, bychom touto cestou rádi podìkovali všem sponzorùm za pomoc, finanèní i materiální dary na odstraòování povodòových škod. V této nelehké situaci se bohužel ocitlo mnoho škol, a jsme proto rádi, že jste pomohli i naší základní škole. Povodeò nám zabránila zaèít školní rok v obvyklém záøijovém termínu, tìšit se z novì upravených tøíd, zacvièit si v tìlocviènì nebo se probìhnout po vždy upravené a kvetoucí zahradì. Díky vašim pøíspìvkùm se škola zdárnì opravuje, aby se mohla opìt zaskvìt v celé své stoleté kráse a aby mohla i nadále každý den vítat své žáky. Víme, že srpnové povodnì nebyly pro nikoho lehké, a proto si vážíme lidí, kteøí nám pomáhají. Vìøíme, že vám udìláme radost dobrými školními výsledky a veselými písnièkami v podání našeho pìveckého sboru Perneráèek pøi vystoupení na vánoèních slavnostech na zámeèku v Libni, v hod. v KD Ládví v Praze 8 a v hod. na Staromìstském námìstí i v hod. v naší základní škole pøi tradièním vánoèním setkání pøátel Koledy na schodech. Všechny Vás srdeènì zveme a upøímnì dìkujeme. Podepsáni jsou žáci a pedagogové ZŠ Pernerova 29, Praha 8 - Karlín

7 O Mikuláši Dva dny po svaté Barboøe slavil a stále ještì slaví svátek MIKULÁŠ (6.12.). Ve východních køes anských církvích je to postava po Bohu nejdùležitìjší. V celé Evropì je mu zasvìceno pøes 850 kostelù, nìkolik je jich i v Praze. Jeden stojí na Malostranském námìstí, druhý najdeme v rohu Staromìstského námìstí. Patøí mezi nejkrásnìjší barokní díla vìhlasného architekta Dienzenhofera. Jeho nitro plné stropních fresek zdobí nejtìžší lustr z køiš álového skla, dar ruského cara Alexandra II Na trhy v jižních a jihozápadních Èechách zajíždìl i dudák, který vyhrával k dobré pohodì. Tradice Mikuláše se udržela dodnes. Nenahradil ho ani dìda Mráz ani Santa Claus. Prostì èeská zima bez Mikuláše - to si snad ani nelze pøedstavit. Legenda vypráví, že Mikuláš už jako mládenec pomáhal chudým a dìtem. Pozdìji jako biskup v maloasijské Myøe (dnes západní Turecko) zachraòoval chudé lidi pøed smrtí hladem a dívky pøed vstupem do nevìstincù. Dcerám chudých totiž dal jakési vìno, aby si je vùbec nìkdo vzal za ženu. Víme, že zemøel v Myøe. K jeho hrobu pøicházeli poutníci z celé oblasti Egejského moøe a èasem zaujal první místo mezi svatými. V Caøihradu se o jeho zázracích vyprávìlo mnohem víc než v Myøe. V polovinì 9. století byl životopis tohoto svatého sepsán v øeètinì a ilustrován ikonami. Spojován s bohatstvím každoroènì pøichází, aby potìšil dìti a nadìlil jim dárky. Nechodí sám. Ztìlesnìním dobra je doprovázející andìl a pekelné síly zastupuje èert. Mikulášské prùvody bývaly daleko poèetnìjší. Pøedcházeli a oznamovali je lauføi, pak následovala muzika, dragoun s konìm, klapaèka, Žid a smrt. Mikuláš mìl dokonce ochranku. Øíkalo se jí správnì èesky hansbuøti. Mìla za úkol chránit svìtce pøed ulièníky a pokladnièku pøed nenechavci. Nosili ji andìlé na vybírání dárkù. Prùvod prošel obcí, zašel do každého domu, Mikuláš uložil hospodáøi, jak peèovat o dìti a vést je k øádnému životu. Pak je podìlil cukrovím, ovocem a oøíšky, andìlé vybrali dárky a prùvod pokraèoval dále. K Mikuláši patøily i mikulášské trhy konané jak na vesnicích, tak ve mìstech. Dostali jste tu marcipán a perníky všeho druhu, peèené èerty, èerty ze sušeného ovoce, zvíøátka z perníku, hlíny a døeva. Pozdìji pøibrali trhovci i zboží užitkové jako koše, hrnce a jiné zboží. Jaksi se slušelo na mikulášských trzích nìco koupit, a proto nìkteøí trhovci pravidelnì objíždìli své obce a obyvatelé už èekali na svého punèocháøe, košíkáøe a hrnèíøe. Vánoèní besídka pro seniory Nápady pro vánoèní atmosféru použít co nejvíce voòavých svíèek a drobných svítidel na úklid využít voòavé pøírodní vosky protože jsou Vánoce rodinné svátky, nebát se pro výzdobu zvolit staré ozdoby èi vánoèní dekorace, napø. zvonkohru se svíèkami, tzv. andìlské zvonìní nezapomenout na klasické vánoèní symboly adventní vìnce, vánoèní hvìzdu èi jmelí Rady pro kuchaøky Když se peèe vìtší kus masa vcelku, nesmí se hned po vyjmutí z trouby zaèít krájet. Naopak je tøeba ho zabalit do alobalu a nechat asi 10 min. tzv. dojít. Teplota se ještì zvýší, maso dojde a š áva se krásnì rozloží. Maso se zatáhne a po nakrájení bude krásnì š avnaté. Skvìlé je vaøit nebo péci ve skle. Dobøe se myje a vodí teplo, je do nìj krásnì vidìt. Pro pohodlí kuchaøky je tøeba nechat peèicí troubu instalovat tak, aby se èlovìk nemusel ohýbat. Když je hospodynì malá, musí si dát pozor, aby jí architekt nezvedl jen troubu, ale i mikrovlnku ta se dává nad peèicí troubu výš než je tøeba.

8 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 6000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec - srpen.uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, Ing. Vladimír Konšel, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, dovolte mi nìkolik poznámek k výsledkùm voleb. Nejprve chci upøímnì vyjádøit radost, že letòanští obèané ocenili práci

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, na Nový rok 1. ledna jsme si pøipomnìli 10. výroèí rozdìlení èeskoslovenské federace a vznik Èeské republiky. Tento den je

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Roèník X - èíslo 9: listopad 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 9: listopad 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 9: listopad 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, v minulých èíslech jsem se vyjadøoval k požadavkùm, které jsou na nás kladeny s odvoláním na požadavky EU. Svoje výhrady

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, blíží se volby a dovolím si jen malé zamyšlení nad volebními kampanìmi politických stran. Když si pozornì ètu volební

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, nìkolik slov k záležitostem Letòan. O Národní pøírodní památce (NPP) Letòanské letištì. Podporujeme ochranu území letištì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Roèník XI - èíslo 8: øíjen 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 8: øíjen 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 8: øíjen 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. Mìstská policie. Èlánek v MF Dnes ze dne 30. záøí mne svou neseriózností nepøekvapil, a proto jen

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Výstavba polyfunkèního vícepodlažního domu v ul. Tupolevova. V Letòanech máme deficit cca 2000 parkovacích míst. A protože máme omezenou délku

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 9: listopad 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte nìkolik poznámek k letòanským záležitostem. Opìt byly problémy s vodou. Havarijní stav vodovodního øadu znepøíjemòuje

Více

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Emauzy ÈR Výroèní zpráva 2009 Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Z HISTORIE ORGANIZACE Obèanské sdružení bylo založeno a zaregistrováno u MV ÈR pod èj. VSC/1-6559/91-R

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny:

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny: infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ TERMÍNOÝCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI, BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI A PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Smluvní strany RÁMCOÁ SMLOUA (verze

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, píši tento sloupek v pùli srpna, kdy èeská republika je tìžce zkoušena povodnìmi. Vltavská kaskáda sice postupnì

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, píši tento sloupek v pùli záøí, kdy již školáci chodí do školy a pilnì se (doufám) uèí. V letòanských školách se

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více