Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Úvaha pøedvánoèní i novoroèní Vážení letòanští, píši tento sloupek v sobotu 14. prosince a již zaèalo pøedvánoèní období, hlavnì v obchodech. Myslím, že je nás víc, kteøí ještì dárky nemáme koupené a máme výèitky svìdomí, jak na své bližní pro denní shon málo myslíme, hlavnì my, muži. V tìchto dnech si teprve mnozí z nás uvìdomí kolik, práce, i té drobné, musí žena v domácnosti dìlat, aby se nám doma líbilo. A tak se budeme i my snažit uèinit vše proto, aby nám spolu bylo hezky. Máloco nás vìtšinou dokáže uspokojit trvale. Jsme èasto nespokojeni z toho, co prožíváme. Žijeme v neustálém spìchu, nemáme na sebe navzájem èas. Vánoèní období patøí k nejhezèím v roce, lidi se mají více rádi a dávají si dárky. Pøeji hodnì radosti z dárkù, hlavnì z tìch, které jste dali. Vùbec nejhezèí na tomto období je naše promìna v chování k sobì navzájem. Najednou si více uvìdomujeme, že hlavní smysl života je v trochu jiných hodnotách, než se nám v prùbìhu roku zdá. Pøesto, že je doba hektická a události na naší politické scénì nám èasto mnoho radosti Kaple sv. Køíže z roku 1865 nepøináší, si zvláštì v tento èas uvìdomujeme, že bychom mìli mít k sobì blíž, že stojí za to být na sebe hodní, být vùèi sobì tolerantní a vzájemnì si pomáhat. Žijeme v dobì, která stále ještì ponechává dost prostoru pro chytráky a pro lidi, kteøí touží po moci a osobním prospìchu, ale záleží jen na nás, jak se nám podaøí ovlivnit budoucnost. Slušní a poctiví musí stále více uplatòovat svùj vliv. Naši spoleènost ještì èeká mnoho problémù, které budeme muset pøekonat a je pravdìpodobné, že hlavnì vlivem minulých ztrát v ekonomice, ale i souèasných ve státì i na radnicích mìst a obcí, se i další rodiny a obèané dostanou do situace, kdy budou potøebovat pomoci. Žijeme však ve 21. století a každý z nás se mùže obrátit, po vyèerpání svých možností, na své bližní nebo i spoleènost, potøebuje-li pomoc. A tuto druhou možnost solidarity právì vánoèní atmosféra vyzdvihuje ze šedi bìžného života. Doba pøedvánoèní a dny sváteèní jsou pøíležitostí k tomu, abychom si uvìdomili smysl života, že vyšší morální úroveò nespoèívá ve shromažïování penìz, ale že to mohou být naši bližní, kteøí potøebují naši pomoc. Kdo takto èiní, zná ten pocit, jakou radost to pøináší a jak velký pocit uspokojení èlovìk pocítí. Jen pøipomínám, že na tento pocit mají právo všichni obèané Letòan, protože každý z nás, na základì rozhodnutí našeho zastupitelstva, pøispìl na pomoc spoluobèanùm postižených srpnovými povodnìmi 350,-Kè. Nejen Vánoce by mìly být pøíležitostí k pøemýšlení o tom, jak život naplnit, aby èlovìk nežil jen pro sebe a aby mìl pocit, že jeho život je užiteèný a š astný, i když je pomíjivý. A tohle nám v dnešní dobì chybí. Život by nemìl být jen vìèný kolotoè práce a zábavy, ale mìl by být obohacen také o duševní hodnoty, pocity radosti a uspokojení z hezké vìci, ze štìstí druhého, dobøe vykonané práce, èi dobrého skutku. A pokud tohle bude chybìt, jen tìžko lze oèekávat nìjakou velkou mravní obrodu. Naše zemì je ve vesmíru tak ztracená a my jsme na ni jen na návštìvì. Zkusme si o tom popøemýšlet a zvážit své životní hodnoty. Co si pøát do roku, který pøichází, do roku Samozøejmì, aby nám pøálo zdraví, aby se nám daøilo v rodinném životì i v podnikání nebo v zamìstnání. Èeši jsou velice schopný a šikovný národ a i když máme mnoho dùvodù k nespokojenosti i ke starostem, vìøme, že èas je na naší stranì a bude lépe. Pravda však je, že to nepøijde samo, ale skuteènì záleží na každém z nás, jak budeme posuzovat informace, které dostáváme a jak budeme posuzovat lidi, kteøí usilují o naši pøízeò a ve volbách o naše hlasy. Nejlépe prospìjeme sobì, když je budeme posuzovat podle toho, co již vykonali a nikoliv podle toho, v jakém jsou postavení, èi v jaké stranì. Jeden filozof to øekl výstižnì: Ukaž, kdo jsi dílem. Pøeji nám, abychom to byli schopni poznat nejen v roce 2003, ale i v letech dalších. Poslední dny roku a hlavnì Vánoce svou atmosférou dávají k zamyšlení pøíležitost. Pøeji všem hezké vánoèní svátky s pravou èeskou zimou s ledem a snìhem, hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti v roce A vùbec pøeji všem jen dobré. Ing. Josef Dobrý, starosta 17. schùze dne Povìøila: q zástupkyni starosty paní PaedDr. Vìru Ježkovou a zástupce starosty pana Josefa Procházku, zástupce starosty pana Oldøicha Miffka a vedoucí odboru vedlejší hospodáøské èinnosti paní Zuzanu Gladišovou plnou mocí na zastupování MÈ Praha 18 jako vlastníka bytových jednotek pøi hlasování na shromáždìní vlastníkù bytových jednotek v Havíøovské , Vratimovské , Bukovecké a Kopøivnické v termínech stanovených správcem, tj , , a schùze dne Schválila: q zvýšení rozpoètu na rok 2002 o neinvestièní dotaci ze státního rozpoètu na krytí neinvestièních výdajù vynaložených na zabezpeèení voleb do Senátu Parlamentu ÈR a do zastupitelstev obcí pro naši MÈ ve výši ,- Kè, q pøíspìvek ZŠ Gen. F. Fajtla, D.F.C., Rychnovská 350, ve výši 400 tis. Kè, cca 300 tis. Kè na vybavení uèeben pro tøi první tøídy a cca 100 tis. Kè na opravy tøí

2 školních tabulí. Pøíspìvek podléhá finanènímu vypoøádání za rok Souhlasila: q s úhradou èásti telefonních poplatkù z domácí telefonní stanice starosty ve výši 75 %, z domácích telefonních stanic uvolnìných zástupcù starosty pana Miffka a pana Procházky ve výši 50 % a z domácí telefonní stanice neuvolnìné zástupkynì starosty paní PaedDr. Ježkové ve výši 25 %, q s uzavøením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Rychnovské 651 s paní MUDr. Ivanou Traurigovou, CSc., s platností od na dobu neurèitou, q s finanèní úhradou cca ,- Kè na výstavbu nového chodníku u domu Šumperská 354 v Letòanech, q s uzavøením nových smluv na pronájem vývìsních skøínìk pøed poštou na rok 2003 s roèní výší nájemného 1 000,- Kè, pokud souèasní nájemníci požádají o jejich prodloužení do , q s pøevodem nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Malkovského 608 z paní Šarloty Makalové na firmu ŠARAH, s.r.o., se sídlem v Liberci a zmìnou èinnosti z prodeje textilu na bar obèerstvení s platností od , q s ukonèením nájemní smlouvy s panem Františkem Šoltysem na nebytový prostor ve Vratimovské 483, který mìl pronajatý za úèelem zøízení zámeènické dílny dohodou ke dni Zároveò rada MÈ uložila odboru vedlejší hospodáøské èinnosti vypsat výbìrové øízení na pronájem tohoto nebytového prostoru. Výše základního nájemného bude èinit 700,- Kè/m2 roènì a bude upravena podle stanoveného koeficientu podnikání. q s vypsáním nového výbìrového øízení na pronájem nebytového prostoru v Tupolevovì 516 nejvyšší nabídce. V okolních nebytových prostorách se nájemné pohybuje v rozmezí cca od 1 200,- Kè do 1 800,- Kè/m2 roènì. q s uzavøením nové nájemní smlouvy s paní Jitkou Davídkovou na pronájem nebytových prostor v Rychnovské 651 (oèní optika) s platností od na dobu neurèitou. Stanovila: q dalšími oddávajícími uvolnìné zástupce starosty pana Oldøicha Miffka, pana Josefa Procházku a paní PaedDr. Vìru Ježkovou. Povìøila: q starostu a tajemnici k podávání žalob na vymáhání dlužného nájemného a služeb u obecních bytù a dále k podávání žalob o pøivolení k výpovìdi z nájmu bytu nájemníkùm obecních bytù, kteøí neplní své povinnosti vùèi pronajímateli déle než 3 mìsíce. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q schválit v souladu se zákonem o hl. m. Praze a na základì naøízení vlády o odmìnách za výkon funkce èlenùm zastupitelstev s platností od mìsíèní odmìny èlenùm zastupitelstva MÈ neuvolnìným pro výkon funkce takto: - neuvolnìný zástupce starosty až do výše ,- Kè - èlen rady MÈ 1 150,- Kè - pøedseda výboru zastupitelstva MÈ 1 150,- Kè - pøedseda komise rady MÈ 1 150,- Kè - èlen zastupitelstva MÈ 400,- Kè q souhlasit s celkovým vyhodnocením projektu regenerace sídlištì Letòany a využíváním jeho zásad pøi další výstavbì. Vzala na vìdomí: q informaci o investièním zámìru na výstavbu tenisového areálu, q informaci o bezpeènosti pøechodù pro chodce, q informaci o návrhu øešení problematiky podchodù pro chodce v ul. Veselská žádost o zrušení jednoho podchodu a pøevedení druhého na MÈ Ustavující zasedání dne Program jednání: 1) Volba návrhové komise 2) Ovìøení platnosti volby èlenù ZMÈ návrhovou komisí 3) Složení zákonem pøedepsaného slibu ve znìní upraveného zákonem è. 131/2000 Sb. 4) Schválení volebního øádu a jednacího øádu ustavujícího zasedání ZMÈ 5) Volba volební komise 6) Povìøení ovìøovatelù zápisu z ustavující schùze ZMÈ 7) Volba starosty 8) Stanovení poètu èlenù nové rady MÈ a zástupcù starosty 9) Volba zástupcù starosty a ostatních èlenù RMÈ 10) Zpráva volební komise 11) Stanovení termínu první schùze RMÈ 12) Závìr Uvolnìným starostou byl zvolen pan Ing. Josef Dobrý (ÈSSD). Podìkoval za dùvìru, kterou mu zastupitelé dali a slíbil, že i v dalším volebním období bude pracovat ve prospìch Letòan, prosazovat èestnost jednání a pøi øešení problémù dávat pøednost váze argumentù pøed dùležitostí osob, které je pronášejí. Èas povolební, èas práce Rok 2002 byl rokem hlavnì volebním. Mohli jsme rozhodovat a rozhodovali jsme. Naše volba je platná a výsledky všech voleb budou ovlivòovat náš život. V pøípadì parlamentních a komunálních voleb po dobu ètyø let, v pøípadì senátních po dobu šesti let. Nìkolik vìt ke komunálním volbám v Letòanech. Nejprve se musím, pro ujasnìní souvislostí, ohlédnout zpìt. Po listopadu 1989 se mi dostalo cti stát se starostou Letòan. Po dvaceti letech jsem dostal pøíležitost prokázat, zda obstojím v tak nároèné funkci. Pøedesílám, že sám jsem nevìdìl, zda mám pro tuto funkci vhodné pøedpoklady. Nemyslím, že peníze jsou v životì to nejdùležitìjší, i když jsou potøebné. Mám vìtší potìšení, když se dílo daøí. Nesoudím a nebudu soudit lidi podle pøíslušnosti k politické stranì, ani podle jejich víry. Nejsem nikomu nièím zavázán, a proto mohu svobodnì vyjadøovat své názory. Nestal jsem se starostou díky èlenství v ÈSSD, byl jsem již šest let ve funkci starosty, když jsem do ÈSSD vstupoval. Jsem pro dnešní dobu málo diplomatický a vyjadøuji se pøímo. Nemìním názor, pokud mi nejsou pøedloženy pøesvìdèující argumenty, a to je mnohdy oznaèováno za nedostatek stranické discipliny v politické rovinì a za neochotu vyhovìt v ostatních oblastech. Mnohdy zastávám názor, který se ukáže být zøetelnì správný až po urèité dobì a to mi èasto komplikuje situaci. Ale díky i jmenovaným vlastnostem se mi daøilo po celých dvanáct let (a vìøím, že i v budoucnu) vytváøet z øad zastupitelù takový tým spolupracovníkù, který by mìl dobré pøedpoklady øešit potøeby a zájmy obèanù Letòan. A není rozhodující, zda se jednalo o èleny zastupitelstva, pøedsedy komisí, výborù, nebo radní, èi zástupce starosty. Pøi této pøíležitosti dìkuji všem zastupitelùm, kteøí se mnou v uplynulých letech spolupracovali, bez této spolupráce by se nám nemohla podaøit v Letòanech ani polovina toho, co se povedlo. V letošních komunálních volbách v Letòanech získala ÈSSD nejvíce hlasù. Nikde jinde v Praze se tak nestalo. Rozdíl však nebyl tak velký (ÈSSD 36,10 %, ODS 35,02 %), aby se projevil v poètu mandátù. Z kandidátky ÈSSD i ODS bylo zvoleno po osmi zastupitelích. Podle hlasù, které dali volièi jednotlivcùm, byli s nejvíce hlasy na prvních tøech místech zastupitelé ÈSSD, na ètvrtém zastupitel ODS. Rozdíl však byl ve zkušenostech z práce v zastupitelstvu. Z osmi zastupitelù ÈSSD pracovalo v zastupitelstvu šest zastupitelù, z osmi zastupitelù ODS pouze dva. Pøi vyjednáváních mezi èleny zastupitelstva jsme zdùrazòovali zásadu, že do funkcí budeme navrhovat ty zastupitele, kteøí již prokázali, že jsou své schopnosti ochotni vìnovat práci v zastupitelstva ve prospìch obèanù Letòan. Po urèité dobì však je možné (napøíklad po pùl roce), navrhnout do funkcí i novì zvolené zastupitele, pokud se v zastupitelstvu svou prací osvìdèí. Ze strany zastupitelù ODS (s výjimkou dvou, kteøí již byli èleny zastupitelstva ve volebním období 1998 až 2002) i US to však nebylo pøijato, jednalo se z jejich strany spíše o získání funkcí. Byla snaha (kterou jsme odmítli), aby za zastupitele zvolené za ODS vedl jednání jmenovaný zmocnìnec ODS pí Mgr. Eva Gorèicová, údajnì jmenovaná regionální radou ODS a jejím pøedsedou, senátorem panem Pavlatou. Nepøipomíná nám to doby nedávno minulé? Požadovali obsazení radnice na pùl. Nìkteøí zastupitelé zvoleni za ODS tajnì zaèali pøesvìdèovat nìkteré èleny ÈSSD, aby pøijali kandidaturu na starostu, že je podpoøí (bylo by možné jmenovat, není to však podstatné, jde více o metody, politickou kulturu a o morálku). Oslovení èlenové ÈSSD jejich nabídky odmítli. Ve støedu v prùbìhu vyjednávání (více než týden) mnì v telefonickém hovoru øekl jeden z èlenù ODS, který již zastupitelem

3 byl: Nutili nás svrhnout starostu, nesmìli jsme podporovat do rady nestraníka zvoleného na kandidátce KSÈM a další. Øekl jsem jim, že jsem neposlouchal komunisty a nebudu poslouchat ani je, vystoupil jsem z ODS. Pøedseda ODS v Letòanech (druhý, který již také byl zastupitelem) také nechtìl poslouchat pøíkazy s tím, že ví, jak se to v Letòanech dìlalo, že nešlo o strany, ale o práci. Bylo jim obìma øeèeno, že jsou z ODS vylouèeni. Nepøipomíná to nìkomu nìco? Copak se nedokážou nìkteøí pouèit z minulosti? Dne 20. listopadu 2002 se uskuteènilo ustavující jednání zastupitelstva, kde byli zvoleni starosta, zástupci starosty a èlenové rady. Ze závìreèného usnesení vyplývá: starostou uvolnìným pro výkon funkce byl zvolen Ing. Josef Dobrý (ÈSSD), zástupci starosty uvolnìnými pro výkon funkce Oldøich Miffek (ÈSSD) a Josef Procházka (ODS), zástupkyní starosty neuvolnìnou pro výkon funkce PaedDr. Vìra Ježková (ÈSSD), èleny rady neuvolnìnými pro výkon funkce Jan Klaus (ODS), Ing. Josef Matušù (nestraník, zvolen za KSÈM) a Alena Nìmeèková (ÈSSD). O pøestávce jednání mne pí Mgr. Eva Gorèicová požádala, zda by mohla nìco sdìlit zastupitelùm, že dva jejich kolegové byli vylouèeni z ODS. Nemohl jsem pochopit, jak se mùže zmocnìnec ODS vážnì domnívat, že èleny zastupitelstva mùže zajímat tato informace. V posledním vydání devítky, èasopisu MÈ Prahy 9, si mùžeme pøeèíst v inzertní èásti ODS tuto situaci popsanou takto: Nelehkou situaci musel øešit Josef Pavlata v Letòanech. Dva zvolení zástupci ODS hlasovali pro vstup komunistù do rady MÈ. Bylo to v rozporu s naším programem, s komunisty nechceme a nemùžeme spolupracovat. Podle stanov jsem byl za situaci zodpovìdný a jediným možným øešením bylo vylouèení tìchto našich dvou èlenù. Následující jednání výkonné rady ODS zaujalo podobný postoj, jsem rád, že jsem už v pøedstihu dokázal správnì reagovat, konstatuje Pavlata. Není co dodat, každý si mùže úsudek udìlat sám. Ing. Josef Dobrý, starosta Slavnostní otevøení sídla MO Policie v Letòanech Pouèení o dokladech a náležitostech potøebných k uzavøení manželství cizince (cizincù) v Èeské republice Cizinec, který hodlá uzavøít manželství v ÈR je podle 35 zákona è. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pøíjmení a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, povinen pøedložit: 1) rodný list 2) doklad o státním obèanství 3) doklad o právní zpùsobilosti k uzavøení manželství (ke dni uzavøení manželství nesmí být starší 6 mìsícù) 4) potvrzení o osobním stavu a pobytu Údaje uvedené pod bodem 2), 3) a 4) mohou být uvedeny v jednom dokladu. Státní obèanství lze rovnìž prokázat cestovním dokladem. 5) úmrtní list zemøelého manžela, jde-li o ovdovìlého cizince Tento doklad není tøeba pøedkládat, jeli tato skuteènost uvedena v dokladu o právní zpùsobilosti k uzavøení manželství. 6) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavøít manželství, rozvedený 7) potvrzení o oprávnìní pobytu na území ÈR vydané Policií ÈR, které není starší 7 pracovních dnù 8) doklad, kterým je možné prokázat totožnost Listiny vydané soudy a úøady cizího státu, které platí v místì, kde byly vydány, za veøejné listiny, musí být opatøeny potøebnými ovìøeními ( 57, odst. 2 zákona è. 301/2000 Sb.). Jaké ovìøení musí listiny obsahovat, upøesní podle konkrétního státu matrikáøka. Cizozemské listiny, potøebné k uzavøení manželství a k zápisu do matriky, se pøedkládají s úøedním pøekladem do èeského jazyka ( 57, odst. 1 zákona è. 301/2000 Sb.). Pokud cizinec nemluví nebo nerozumí èesky, je nutná k øízení pøed úøadem a pøi prohlášení o uzavøení manželství pøítomnost tlumoèníka zapsaného v seznamu znalcù a tlumoèníkù. Úèast tlumoèníka zajiš uje snoubenec ( 39 zákona è. 301/2000 Sb.). Informace o postupu pøi ovìøení listin pro obèany, kteøí: - chtìjí uzavøít manželství s cizincem v cizinì (v ÈR) - uzavøeli manželství s cizincem v ÈR - z jakýchkoli jiných dùvodù potøebují pøedložit matrièní doklady nebo potvrzení orgánu cizího státu Matrièní doklady (rodný, oddací, úmrtní list), vysvìdèení o právní zpùsobilosti k uzavøení manželství, potvrzení o údajích zapsaných v matrièní knize, rozsudek soudu o rozvodu manželství vydané úøady a soudy v ÈR, které mají být použity v cizinì musí být opatøeny pøedepsanými ovìøeními. Na matrièních dokladech, které vydaly úøady mìstských èástí hl. m. Prahy, jež jsou urèeny k pøedložení cizím orgánùm musí být ovìøena pravost podpisu matrikáøe a pravost otisku úøedního razítka. Ovìøování matrièních dokladù pro cizinu bude nadále provádìno v budovì Magistrátu hl. m. Prahy, nám. Franze Kafky 3, I. poschodí vlevo, kanceláø è. 109, a to pouze v úøedních hodinách, tj. - pondìlí hod. - støeda hod., tel K ovìøení je nutné pøedložit prùkaz totožnosti (obèanský prùkaz, cestovní pas), pøíp. plnou moc. Správní poplatek za ovìøení se nevybírá. Matrièní doklady ovìøené Magistrátem hl. m. Prahy (pøíslušným okresním úøadem) musí být dále ovìøeny tzv. apostilou, kterou pøipojuje legalizaèní odd. konzulárního odboru Ministerstva zahranièních vìcí ÈR, Praha 1, Hradèanské nám. 5 (Toskánský palác). Úøední hodiny: pondìlí a støeda hod. s polední pøestávkou, úterý, ètvrtek, pátek hod. Správní poplatek za apostilu se vybírá ve výši 100,- Kè v hotovosti. Rozsudky o rozvodu manželství vydané soudy v ÈR opatøuje apostilou legalizaèní odd. Ministerstva spravedlnosti ÈR, Praha 2, Vyšehradská 16, úøední hodiny: pondìlí pátek hod. Správní poplatek za apostilu se platí kolkovou známkou v hodnotì 100,- Kè. Rozsudky o rozvodu manželství vydané soudy v Èeské republice opatøuje apostilou: legalizaèní odd. Ministerstva spravedlnosti ÈR, Praha 2, Vyšehradská 16. Úøední hodiny: pondìlí pátek hod. Správní poplatek za apostilu u Ministerstva spravedlnosti ÈR se platí kolkovou známkou v hodnotì 100,- Kè. Helena Raková správní odbor, oddìlení matrik Manželství uzavøeli na radnici naší mìstské èásti dne snoubenci Lucie Hurychová a František Hrdý. Novomanželùm upøímnì blahopøejeme. PF 2003 Úspìšný vstup do nového roku a pøíjemné chvíle s našimi listy všem pøeje redakèní rada.

4 Vyhodnocení Projektu regenerace sídlištì Letòany Projekt zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy. V únoru 2002 jej projednal s dotèenými orgány státní správy a nyní pøedkládá jeho celkové vyhodnocení ke schválení zastupitelstvu MÈ. Projekt, který vzalo na vìdomí naše zastupitelstvo v prosinci 2001, sleduje rozvojové zámìry Letòan v souladu s celomìstskými zámìry. Letòany tvoøí jeden z nosných prostorù celého severního sektoru mìsta. Regenerace sídlištì se zamìøuje na tyto hlavní cíle: - nástavby a pøestavby objektù - nová výstavba - parkování a hromadné garáže - zvýšení ploch plnohodnotné zelenì - dopravní opatøení - protihluková opatøení Regenerace jednotlivých domù se zamìøuje na: - nástavby, pøípadnì pøístavby - úpravy fasád - zasklení lodžií a rekonstrukce bytových jader - pøestavby a pøístavby pøízemních èástí budov (pro komerèní využití) - vytváøení teras na pøístavbách Rada MÈ doporuèila zastupitelstvu MÈ souhlasit s celkovým vyhodnocením projektu regenerace sídlištì Letòany a s využíváním jeho zásad pøi další výstavbì. Dùm dìtí a mládeže na Proseku, Mìšická 720, poøádá ve dnech zimní silvestrovský tábor na Èeské Sibiøi (Villa Vallila) pro dìti 8 15 let (zimní snìhové hrátky, sáòky, boby, lopaty, možnost bìžeckého lyžování, dobrodružné sibiøské putování, zábavný veèerní program). Cena 1 550,- Kè. Bližší informace: tel./fax , mobil , Zápis dìtí do 1. roèníku zákl. školy Zápis dìtí do 1. roèníku pro školní rok 2003/ 2004 se uskuteèní na letòanských základních školách ve dnech 5.2. a v odpoledních hodinách. Nezapomeòte vzít s sebou rodný list dítìte a svùj prùkaz totožnosti (obèanský prùkaz nebo cestovní pas). Bližší informace o zápisu a vzdìlávacích programech získáte pøímo na tìchto školách. ZŠ Fryèovická - tel , ZŠ Gen. Františka Fajtla D.F.C., Rychnovská , ZŠ Tupolevova tel Uzavøení MŠ Pøíborská MŠ Pøíborská bude uzavøena mezi vánoèními svátky, tj. ve dnech a Jde o dva pracovní dny v týdnu pondìlí a pátek. MŠ bude opìt otevøena od pondìlí Moudré myšlenky Každý den má svoje dary. Telefonní èísla do diáøe Tísòová volání Policie ÈR 158 Mìstská policie hl. m. Prahy 156 Hasiè 150 Rychlá zdrav. Pomoc 155 Poruchová volání Elektøina Plynárna 1239 Vodárna Kanalizace Veøejné osvìtlení Technická správa komunikací Ostatní dùležitá èísla Policie ÈR, Letòany , Mìstská policie, Letòany (po,st hod.) Clinicum, a.s. Nemocnice Vysoèany Poliklinika Prosek Magistrát hl. m. Prahy Úøad MÈ Praha Úøad MÈ Praha 14 Èerný Most Úøad MÈ Praha 18 Letòany Úøad MÈ Praha 19 Kbely Úøad MÈ Praha 20 H. Poèernice Úøad MÈ Praha 21 Újezd nad Lesy Úøad práce hl. m. Prahy Úøad práce Územní pracovištì Praha Pražská správa sociálního zabezpeèení Územní pracovištì Praha Finanèní úøad Praha Katastrální úøad Praha mìsto Všeobecná zdravotní pojiš ovna ÈR Využívání velkoobjemových kontejnerù Odbor technické správy obce oznamuje obèanùm stanovištì a termíny pøistavení velkoobjemových kontejnerù od ledna do èervna Stanovištì Termíny pøistavení kontejnerù I. II. III IV. V. VI. 1. Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická Kolonie u AVIE Kolonie u Proseka Místecká x Jablùnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská Žádáme obèany, aby kontejnery zbyteènì nepøeplòovali a neskládali odpad mimo nì, což vede ke zbyteènému rùstu nákladù na likvidaci. Upozoròujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpeèných složek odpadù jako jsou napø. barvy, øedidla, léky, baterie, oleje, brzdové kapaliny apod.

5 HRA JE TO Dìtský sbor ZŠ Gen. F. Fajtla, D.F.C., Rychnovská 350, HRA JE TO opìt vystoupila na vánoèním koledování, andìlském vytrubování a betlémském zastavení dne v hod. v bohnickém divadle Za plotem (areál bohnické léèebny). Øídí kantoøi Lenka Pospíšilová a Katka Tùmová. Jako hosté vystoupí rodièovský sbor A JE TO. Pøedstavujeme KYTICI Dìtský folklórní soubor KYTICE pracuje na území MÈ Praha 18 Letòany od prosince Dlouhodobì a systematicky prohlubuje u svých èlenù jejich estetické cítìní a vztah k lidovým tradicím našich pøedkù. KYTICI navštìvují dìti pøedškolního vìku, školního vìku, ale dnes už i støedoškoláci. Vìtšina z nich jsou dìti z Letòan. Soubor má v prùmìru 60 dìtí rozdìlených do tøí skupin. Zkoušky probíhají 2 x týdnì po 3 hodinách v baletním sále Modrý svìt v ul. Beranových 125. Soubor pravidelnì poøádá koncertù, pøi nichž nezapomíná na vystupování pro sociálnì potøebné vrstvy obyvatel (domovy dùchodcù, sociální odbory MÈ v okolí). Nedílnou souèástí jsou i pravidelné výchovné koncerty pro školy pøedevším letòanské. Soubor si v celopražské soutìži dìtských folklórních souborù již dvakrát vybojoval 2. místem úèast na Zemské pøehlídce tìchto souborù v Mìlníku. Díky kvalitì programù je soubor zván poøadateli na festivaly napø. v Tuchlovicích, Strážnici, Luhaèovicích, Šumperku. Jsou poøádána spoleèná vystoupení se soubory z jiných mìst (Mìlník, Benešov, Luhaèovice) formou výmìnných zájezdù. Pravidelnì probíhají letní soustøedìní 5 7 dní v dobì prázdnin. Práce se souborem je systematická, koncepèní, pravidelná a dlouhodobá. Pravidelné zkoušky se konají nejen v týdnu, ale i o víkendech a v dobì prázdnin. Dìti se dále uèí poznávat i jiná mìsta, jiné lidi, soubor je vede k pravidelné smysluplné èinnosti a pospolitosti. Svou èinností soubor dobøe reprezentuje Letòany nejen v Praze, ale i v jiných mìstech ÈR, v budoucnu snad i za hranicemi ÈR. Kontakt: KYTICE, Soubor lidových písní a tancù, Chlebovická 495, Praha Letòany, Milena Pitterová, tel , fax HC Letci Letòany informace o založení klubu Oddíl zahájil svou èinnost na základních školách v Letòanech otevøeným hokejovým kempem - od pravidelné tréninky po tøídách. Cílem založení klubu je umožnit: zaèáteèníkùm získání prvních hokejových dovedností pokroèilejším hráèùm školního vìku umožnit hrát kvalitní soutìže hráèùm špièkových oddílù, kteøí se potøebují rozehrát pravidelné zápasové nasazení ve stejné soutìži formou hostování Za tímto úèelem byla ustavena jasná organizaèní struktura: Pøedseda oddílu Mgr. Vojtìch Kuèera Hlavní trenér pan Zavadil, trenér kat. A Kvalitní trenérský kádr, jehož základem jsou trenéøi kat. A pánové Bartošovský a Bláha Koordinace Ing. Zolman Oddíl má domovský stadion SC Letòany. Veškeré tréninky budou probíhat v mimoškolních hodinách. Pokud jde o hráèe, kteøí budou v našem oddílu hrát na základì dohody o hostování, budeme usilovat o koordinaci tréninkového procesu s mateøským oddílem. Vysvìtlující poznámka: Náš oddíl HC Letci Letòany není žádným zpùsobem, a to ani personálnì, spojen s oddílem Køídla Letòany. Jedná se o zcela samostatné subjekty. O další informace se mùžete obracet na pana Ing. Zolmana, mobil , Ing. Zolman je povìøen koordinací èinnosti jednotlivých družstev. Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V øíjnu oslavili 75 let Stanislav Èáp Josef Kolaøík Ing. Josef Müller Ing. Jan Poustka Karel Øehák 80 let Kristina Doubalová Marie Langrová Vìra Smolová 85 let Anna Vodváøková V listopadu oslavili 75 let Milena Jirková Doc. PhDr. Ferdinand Koudelka Ing. Josef Kroupa Ludiše Loblová Rùžena Ottmarová 80 let Marcel Falieres Stefan Jakubjanský 91 let Josef Nìmec 92 let Marie Bahenská

6 ZŠ Fryèovická pomáhala postiženým povodnìmi Všichni velmi dobøe víme, jak letošní srpnové povodnì znièily znaènou èást naší zemì a jak velké škody byly zpùsobeny. Ihned se mezi lidmi objevila obrovská vlna solidarity a zaèaly se poøádat sbírky a zakládat povodòová konta na pomoc postiženým oblastem a objektùm. I naše základní škola se pøipojila k této pomoci a uspoøádala dvì finanèní sbírky. Vzhledem k tomu, že ne vždy se èástky shromáždìné na kontech dostanou na urèená místa, jak nás o tom informují i sdìlovací prostøedky, rozhodli jsme se pro pomoc adresnou a osobní doruèení vybraných èástek. V prùbìhu záøí byla uskuteènìna dobrovolná sbírka mezi všemi zamìstnanci školy. Do ní pøispìli uèitelé, vychovatelky školní družiny, kuchaøky ze školní jídelny i správní zamìstnanci. Bylo vybráno Kè a tato èástka byla osobnì pøedána ZŠ Zenklova v Praze - Libni, která byla povodnìmi zasažena. Vedení této školy dar pøijalo a uèitelský sbor poslal na naši školu velmi pìkný dìkovný dopis. Bìhem øíjna probíhala sbírka vyhlášená samotnými dìtmi a všichni pøispívali do pokladnièky ve vrátnici školy. Po mìsíci zde bylo celkem Kè. K této èástce byl pøidán i výtìžek za podzimní sbìr, což bylo Kè. Celková suma Kè pak byla odvezena do ZOO Praha. Z každé tøídy jel jeden zástupce a pøi pøedání penìz byli žáci provedeni po èásti areálu, kde jim pracovník zoologické Zprávy z metropole Luïkova kamenná sobota se jmenuje CD monologù, dialogù a písnièek Luïka Soboty. V nedìli sehrál Sobotùv soubor v P Klubu v Trojické ul. své nové pøedstavení Šlamastyky, se kterým zamíøí bezprostøednì poté za krajany do Vídnì. Filmové hity si mùžete zazpívat díky stejnojmennému karaoke-disku, na nìmž najdete dvì desítky známých filmových písnièek. Album doplòují texty skladeb a výbìr pøináší hudební základy k hitùm jako Den je krásný, Babeta, Vèelka Mája, Lásko má, já stùòu, Saxana, Sladké mámení, Severní vítr, Nejvìtší z nálezù a ztrát, Discopøíbìh èi Voda, èo ma drží nad vodou. Jiøí Bednáø je autorem scénáøe televizního filmu Èerný slzy, který natoèil režisér Milan Cieslar. V hlavních rolích pøíbìhu Romea a Julie zaèátku tøetího tisíciletí se pøedstaví Kryštof Hádek a Lucie Hurajová, z dalších hereckých protagonistù jmenujme alespoò Miroslava Táborského, Valérii Zawadskou a Jiøího Pechu. Èeská televize uvede film v premiéøe 12. ledna pøíštího roku v hlavním vysílacím èase svého prvního programu. Albová Top 40, tedy žebøíèek nejprodávanìjších hudebních nosièù na našem trhu, má na prvním místì novinku. Je to kompilace hitù Heleny Vondráèkové doplnìná o dvì novinky a nazvaná Platinová Helena. Èeská poboèka mezinárodní federace fonografického prùmyslu IFPI ÈR registruje na druhém místì kolekci písní z dílny Petra Hapky a Michala Horáèka (Štìstí je krásná vìc ), trojku obsadil disk Leoše Mareše (Minuty se vleèou), ètvrtá pozice patøí ostravské skupinì Kryštof (V siloèarách) a pátá výbìru nejúspìšnìjších nahrávek irské superskupiny U2 (The Best of ). Symfonický orchestr hl. m. Prahy se postaral o doprovod britské zpìvaèky Bonnie Tylerové na disku Heart Strings. Album, které vychází na evropském trhu nyní pøed vánoèními svátky, pøedstavuje symfonické verze tøinácti slavných rockových èi poprockových písní. Ve výbìru najdeme èasem provìøené skladby jako Everybody Hurts, Against All Odds, I Still Haven t Found What I m Looking For, Itœ Over èi Right Here Waiting. zahrady vyprávìl, jak probíhala evakuace jednotlivých zvíøat, kam až sahala voda a jak se bude dále pokraèovat s rekonstrukcí zahrady. Na závìr dostaly dìti i malý dárek. Máme radost z toho, že žáci naší školy už ponìkolikáté projevili svou solidaritu a nezištnost, a vìøíme, že i oni mají z takové akce dobrý pocit. R. Šillerová Odpovìï na otázku, jak pomoci povodnìmi ponièené pražské ZOO, napadla dìti z keramického kroužku na ZŠ Fryèovická. Uspoøádaly ve své škole prodejní výstavu keramiky a výtìžek 3 280,- Kè pøedaly osobnì dne pøímo vedení ZOO. Kéž by takových nápadù pøibývalo. Ivana Mìkotová vedoucí vychovatelka ŠD Ohlasy na iniciativu naší MÈ ZŠ Pernerova dìkuje. Jménem naší školy, všech žákù a uèitelù, bychom touto cestou rádi podìkovali všem sponzorùm za pomoc, finanèní i materiální dary na odstraòování povodòových škod. V této nelehké situaci se bohužel ocitlo mnoho škol, a jsme proto rádi, že jste pomohli i naší základní škole. Povodeò nám zabránila zaèít školní rok v obvyklém záøijovém termínu, tìšit se z novì upravených tøíd, zacvièit si v tìlocviènì nebo se probìhnout po vždy upravené a kvetoucí zahradì. Díky vašim pøíspìvkùm se škola zdárnì opravuje, aby se mohla opìt zaskvìt v celé své stoleté kráse a aby mohla i nadále každý den vítat své žáky. Víme, že srpnové povodnì nebyly pro nikoho lehké, a proto si vážíme lidí, kteøí nám pomáhají. Vìøíme, že vám udìláme radost dobrými školními výsledky a veselými písnièkami v podání našeho pìveckého sboru Perneráèek pøi vystoupení na vánoèních slavnostech na zámeèku v Libni, v hod. v KD Ládví v Praze 8 a v hod. na Staromìstském námìstí i v hod. v naší základní škole pøi tradièním vánoèním setkání pøátel Koledy na schodech. Všechny Vás srdeènì zveme a upøímnì dìkujeme. Podepsáni jsou žáci a pedagogové ZŠ Pernerova 29, Praha 8 - Karlín

7 O Mikuláši Dva dny po svaté Barboøe slavil a stále ještì slaví svátek MIKULÁŠ (6.12.). Ve východních køes anských církvích je to postava po Bohu nejdùležitìjší. V celé Evropì je mu zasvìceno pøes 850 kostelù, nìkolik je jich i v Praze. Jeden stojí na Malostranském námìstí, druhý najdeme v rohu Staromìstského námìstí. Patøí mezi nejkrásnìjší barokní díla vìhlasného architekta Dienzenhofera. Jeho nitro plné stropních fresek zdobí nejtìžší lustr z køiš álového skla, dar ruského cara Alexandra II Na trhy v jižních a jihozápadních Èechách zajíždìl i dudák, který vyhrával k dobré pohodì. Tradice Mikuláše se udržela dodnes. Nenahradil ho ani dìda Mráz ani Santa Claus. Prostì èeská zima bez Mikuláše - to si snad ani nelze pøedstavit. Legenda vypráví, že Mikuláš už jako mládenec pomáhal chudým a dìtem. Pozdìji jako biskup v maloasijské Myøe (dnes západní Turecko) zachraòoval chudé lidi pøed smrtí hladem a dívky pøed vstupem do nevìstincù. Dcerám chudých totiž dal jakési vìno, aby si je vùbec nìkdo vzal za ženu. Víme, že zemøel v Myøe. K jeho hrobu pøicházeli poutníci z celé oblasti Egejského moøe a èasem zaujal první místo mezi svatými. V Caøihradu se o jeho zázracích vyprávìlo mnohem víc než v Myøe. V polovinì 9. století byl životopis tohoto svatého sepsán v øeètinì a ilustrován ikonami. Spojován s bohatstvím každoroènì pøichází, aby potìšil dìti a nadìlil jim dárky. Nechodí sám. Ztìlesnìním dobra je doprovázející andìl a pekelné síly zastupuje èert. Mikulášské prùvody bývaly daleko poèetnìjší. Pøedcházeli a oznamovali je lauføi, pak následovala muzika, dragoun s konìm, klapaèka, Žid a smrt. Mikuláš mìl dokonce ochranku. Øíkalo se jí správnì èesky hansbuøti. Mìla za úkol chránit svìtce pøed ulièníky a pokladnièku pøed nenechavci. Nosili ji andìlé na vybírání dárkù. Prùvod prošel obcí, zašel do každého domu, Mikuláš uložil hospodáøi, jak peèovat o dìti a vést je k øádnému životu. Pak je podìlil cukrovím, ovocem a oøíšky, andìlé vybrali dárky a prùvod pokraèoval dále. K Mikuláši patøily i mikulášské trhy konané jak na vesnicích, tak ve mìstech. Dostali jste tu marcipán a perníky všeho druhu, peèené èerty, èerty ze sušeného ovoce, zvíøátka z perníku, hlíny a døeva. Pozdìji pøibrali trhovci i zboží užitkové jako koše, hrnce a jiné zboží. Jaksi se slušelo na mikulášských trzích nìco koupit, a proto nìkteøí trhovci pravidelnì objíždìli své obce a obyvatelé už èekali na svého punèocháøe, košíkáøe a hrnèíøe. Vánoèní besídka pro seniory Nápady pro vánoèní atmosféru použít co nejvíce voòavých svíèek a drobných svítidel na úklid využít voòavé pøírodní vosky protože jsou Vánoce rodinné svátky, nebát se pro výzdobu zvolit staré ozdoby èi vánoèní dekorace, napø. zvonkohru se svíèkami, tzv. andìlské zvonìní nezapomenout na klasické vánoèní symboly adventní vìnce, vánoèní hvìzdu èi jmelí Rady pro kuchaøky Když se peèe vìtší kus masa vcelku, nesmí se hned po vyjmutí z trouby zaèít krájet. Naopak je tøeba ho zabalit do alobalu a nechat asi 10 min. tzv. dojít. Teplota se ještì zvýší, maso dojde a š áva se krásnì rozloží. Maso se zatáhne a po nakrájení bude krásnì š avnaté. Skvìlé je vaøit nebo péci ve skle. Dobøe se myje a vodí teplo, je do nìj krásnì vidìt. Pro pohodlí kuchaøky je tøeba nechat peèicí troubu instalovat tak, aby se èlovìk nemusel ohýbat. Když je hospodynì malá, musí si dát pozor, aby jí architekt nezvedl jen troubu, ale i mikrovlnku ta se dává nad peèicí troubu výš než je tøeba.

8 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 6000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec - srpen.uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, Ing. Vladimír Konšel, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

U NÁS prosinec 2004 prosinec 2004

U NÁS prosinec 2004 prosinec 2004 U NÁS Kresba Jenda Hoa Phú jedna z výtìzných prací výtvarné soutìže 1 Čtyři Čtyři a půl kamaráda kamaráda a vá n oční oční spik spikn u t í Za bra n am i Sapy Sapy Křiž Křižo vatka vatka na silničním silničním

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více