Metodika pro komunikaci se zaměstnavateli. rehabilitace aktivace práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro komunikaci se zaměstnavateli. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Metodika pro komunikaci se zaměstnavateli Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 AUTOŘI: Mgr. Anna Chvojková Svaz průmyslu a dopravy ČR Mgr. Miroslav Flanderka Sociální agentura, o.s. Mgr. Jaromír Licek Sociální agentura, o.s. vyrobeno v dubnu

3 Obsah: I. Úvod 5 Cíl zpracovaného dokumentu 5 Cílové skupiny uživatelů metodiky 5 II. teoretický úvod na téma komunikace 5 Definice komunikace 5 III. Formy a pravidla komunikace se zaměstnavatelem 9 IV. Specifika komunikace OZP se zaměstnavatelem 10 V. Specifika komunikace a spolupráce subjektů v oblasti pracovní rehabilitace 14 VI. Použitá odborná literatura 17 VII. Přílohy vzorové dokumenty 18 4

4 I. Úvod Cíl zpracovaného dokumentu Cílem metodické příručky je přiblížit zainteresovaným účastníkům z řad laické a odborné veřejnosti problematiku komunikace se zaměstnavateli především z hlediska problematiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Seznámit uživatele příručky se základními teoretickými modely komunikace, prezentovat ověřené návody a příklady z praxe, které vedly k úspěšnému uplatnění osob se zdravotním postižením na trh práce. Cílové skupiny uživatelů metodiky Zařízení poskytující poradenství v oblasti pracovního uplatnění, vzdělávací instituce, úřady práce, zdravotnická zařízení, které zajiš ují vybrané formy pracovní rehabilitace, osoby se zdravotním postižením Obsah metodiky Metodická příručka obsahuje kromě obecně platných teorií a informací i názorné příklady z praxe nebo modelové situace. Přílohou metodiky jsou také vzorové dokumenty jako je například životopis, inzerát nebo pracovní rekomandace vystavená příslušným zdravotnickým zařízením. II. teoretický úvod na téma komunikace Definice komunikace Původní latinský výraz communicare zahrnuje sdílení, spolčování, společnou účast. Pro naši potřebu by měl pojem komunikace znamenat základ veškerých vztahů mezi lidmi. Na nich a na naši schopnosti navzájem se domluvit závisí i naše schopnost přežití. Komunikace představuje proces sdělování ( ale také sdílení ), přenosu a výměny významů a hodnot, zahrnující v širším záběru nejen oblast informací, ale také dalších projevů a výsledků lidské činnosti, jako jsou nejrůznější nabízené produkty, stejně jako reakce zákazníků na ně. Model procesu komunikace (aut. Shannon a Weaver, Teorie komunikace, 1949) 1. komunikátor ten, kdo má produkt, nápad, informaci a důvod ke komunikaci, producent 2. kódování převedení, vyjádření předmětu komunikace do souboru prvků, symbolů, tvarů 3. zpráva (dělení) jako výsledek kódovacího procesu, v marketingovém pojetí naše nabídka (produkt) 4. kanál (prostředek komunikace) nosič zprávy, distributor 5. komunikant (dekódující příjemce) zpráva musí být příjemcem nejen přijata, ale následně také dekódována, jedná se o myšlenkové pochody, jimiž na základě svých vlastních schopností, zkušeností a svého referenčního rámce příjemce (zákazník) interpretuje obsah zprávy 5

5 6. zpětná vazba reakce příjemce (zákazníka) umožňuje vzájemnou (oboustrannou), nikoli pouze jednosměrnou komunikaci 7. šum všechny možné faktory, měnící podobu, obsah či pochopení zprávy Zásady efektivní komunikace Efektivní komunikace se v praxi opírá o: 1. Důvěryhodnost komunikace stojí na vzájemné důvěře a znalosti partnerů. 2. Volbu vhodného času a prostředí, v němž komunikace probíhá. 3. Pochopitelnost a významnost obsahu sdělení musí mít význam nejen pro komunikátora, ale také pro příjemce, musí odpovídat jeho vlastnímu systému hodnot, musí být relevantní pro jeho vlastní situaci. Motto: Není důležité, co se říká, ale co se tím míní, a hlavně co se tím sleduje, jaké jsou skutečné, často zastírané cíle. 4. Jasnost sdělení musí být vyjádřeno jednoduchými symboly a pojmy. Složitější stanoviska by měla být zhuštěna do jednoduchých tezí a sloganů, které vynikají názorností a jasností. Čím dále sdělení putuje, tím by mělo být jednodušší. V každém případě by instituce měla hovořit jedním, nikoli několika různými hlasy. Motto: Nejprve je nutné problému porozumět ( pojmenovat ho ) a teprve potom ho můžeme chtít sdělovat druhým. 5. Soustavnost komunikace je nikdy nekončící proces, vyžadující pro získání cíle neustálé opakování a rozvíjení. 6. Osvědčené kanály úspěšné, prověřené komunikační kanály je třeba náležitě využívat, nebo k těm má příjemce vytvořený vztah a respektuje je. Budování nových kanálů je složitější a výsledek nejistý. Různé kanály mívají rozdílné efekty a jsou vhodné v různých okamžicích komunikačního procesu. Pro dosažení určitého příjemce bývá vhodné využít několika odlišných kanálů. Také příjemce si s různými komunikačními kanály spojuje různé hodnoty a významy. 7. Znalost adresáta komunikace se opírá o znalost komunikačních schopností adresáta. Je nejefektivnější, jestliže vyžaduje co nejmenší mimořádné úsilí na straně příjemce, což předpokládá znát jeho dosažitelnost, zvyky, schopnost vnímat a pochopit sdělení, úroveň vzdělání atd. Čím více víme o adresátovi, tím efektivnější sdělení jsme schopni připravit. O co lépe známe partnera, jeho záměry, cíle, přání, potřeby - sumárně to, co chce, o co mu jde, tím lépe jsme schopni celý komunikační proces připravit a realizovat a nakonec dosáhnout společně přijatelných cílů. Efektivní komunikace se může uskutečnit pouze v atmosféře důvěry. Právě ta je v současnosti u nás velice aktuálním a podstatným problémem nejen podnikatelských aktivit, politických jednání, ale vůbec jakéhokoli vzájemného styku a jednání. K dalším vyhledávaným vlastnostem partnerů budou patřit serióznost či důvěryhodnost, které se stanou ve vzájemných vztazích důležitými podmínkami pro rozvoj partnerství. 6

6 Na co bychom si měli dát v komunikaci pozor? 1. překroucení informace v průběhu toku komunikačním kanálem, zpravidla k němu dochází při zprostředkované komunikaci přes několik subjektů; 2. komunikační zahlcení nastává v případech, kdy adresát obdrží tolik informací, až je nestačí vnímat; 3. nevhodně zvolený komunikační kanál, kdy například rozsáhlý a složitý materiál předčítáme posluchačům, zatímco by ho mohli lépe pochopit ve vizuální podobě; 4. nevhodně zvolené místo a čas pro komunikaci, když vám např. nadřízený zavolá kvůli pracovním problémům v sobotu večer domů; 5. neschopnost vnímat druhé a jejich problémy, a když už by partner byl ochoten naslouchat, vnímá pouze to, co se mu hodí; 6. neochota zabývat se problémem a jednat o něm; 7. podcenění neverbální stránky komunikace při osobním jednání se uvádí, že necelá desetina sdělení pochází ze slovního obsahu, vše ostatní je výsledkem řeči očí, obličeje, paží, pohybů, postojů, prostorového oddálení či přiblížení a případně dotyků (podání ruky). Nástroje komunikace Osobní rozhovor nejúčinnější, ale zároveň co do rozsahu adresátů nejomezenější prostředek.. Dokáže naši komunikaci obohatit o řadu neverbálních, vizuálních stránek jako jsou gestikulace, mimika, pohyb a držení těla, oblečení včetně doplňků, ale také zařízení místnosti či prostředí. Hlavní nevýhodou je, že partneři se musí setkat ve stejném čase a na stejném místě, což nebývá vždy jednoduché a možné. Telefonování nejrozšířenější náhražka osobní komunikace z očí do očí. Odstraňuje prostorové bariéry. Má však také omezení. Především umožňuje pouze auditivní komunikaci (komunikace bez vizuálních vjemů), což však může být v některých situacích výhodné. Telefonování je vhodné pro domluvu jednání, připomenutí termínu setkání nebo k rychlému sdělení změny. Příklad: Měli bychom se držet následujících zásad: 1. Mlčet, nebo když někdo hovoří, nemůže poslouchat. Člověk má dvě uši a pouze jeden jazyk, čímž sama příroda naznačuje, aby víc naslouchal. 2. Vytvořit mluvícímu atmosféru uvolněnosti a klidu. Naznačit tím, že chceme opravdu naslouchat a pomoci mu řešit problém. 3. Vcítit se do postavení mluvícího, ovládnout své emoci a být trpělivý. 4. Klást otázky, což mluvícího povzbuzuje, zatímco protiargumenty jej naopak odpuzují a dráždí. 7

7 Dopisy jedná se o zprostředkovaný způsob komunikace, kde dochází k předávání písemné zprávy v podobě v jaké ji odesílatel připravil. Jedná se v současné době o finančně a časově náročný způsob komunikace. Dodávají však adresátovi jedinečný pocit důležitosti a závažnosti našeho sdělení a jsou také vhodné, jde-li nám o navázaní nového kontaktu nebo o představení určité nabídky. Elektronická pošta, fax jedná se o novější podoby sdělení, které vynikají rychlostí, případně i nižšími náklady. Zároveň jsou méně osobní a více zprostředkované elektrotechnikou. Navíc si nemůžeme být nikdy stoprocentně jisti, kam nakonec naše zpráva dorazila, kdo nám ji skutečně poslal či kdo všechno se s ní seznámil. Proto doporučujeme vždy pro jistotu ještě telefonicky ověřit, zda a v jakém stavu zpráva došla, případně poslat vytištěnou kopii poštou. Schůze, zasedání jedná se o komunikaci ve skupině, která je náročná tím, že účastníci jsou na nich osobně přítomni a tráví zde drahocenný čas. Zároveň však kolektivní účast může přinést nové podněty a nápady. Těmito formami komunikace lze nesporně oslovit větší skupiny lidí. Jejich program musí být však dobře připraven. Jednání by se mělo řídit stanoveným časovým harmonogramem. Telekonference, videokonference jedná se o novější podobu, kdy skupina z různých míst je ve stejném čase propojena telefonními linkami a jejich prostřednictvím se navzájem domlouvá. Obdobou je setkání v prostředích připomínajících televizní studio, kde vedle mikrofonu jsou také monitory a kamery. V tomto případě hovoříme o videokonferenci. Příklad: Za podstatné přínosy nových elektronických komunikačních přístrojů lze považovat především to, že: 1. zrychlily přenos informací; 2. zpřesnily a zkonkretizovaly informace; 3. umožnily přecházet od běžného, jednosměrného způsobu komunikace, jenž je typický pro klasické sdělovací prostředky, k dvousměrnému, interaktivnímu. 8

8 III. Formy a pravidla komunikace se zaměstnavatelem Oslovení zaměstnavatele V zásadě existují tři způsoby, jak můžeme zaměstnavatele oslovit. Jde o oslovení písemné, telefonické nebo osobní. Rozhodující je, jaký způsob oslovení vyžaduje zaměstnavatel. To se vždy dozvíme z inzerátu. Jestliže vyžaduje zaslání životopisu, jde o oslovení písemné. Jestliže v inzerátu naopak není žádný požadavek na životopis, ale je uvedeno telefonní číslo (případně výzva k telefonickému oslovení např. zájemci se mohou hlásit na telefonu číslo. apod.), jde o oslovení telefonické. Způsob oslovení, který zaměstnavatel navrhuje resp. vyžaduje, je potřeba respektovat. Nebudeme zaměstnavateli zasílat životopis, jestliže ho přímo nevyžaduje. Nebudeme tedy dělat to, co zaměstnavatel nechce, ale naopak mu budeme vycházet vstříc. Charakteristika jednotlivých způsobů oslovení zaměstnavatele Písemné oslovení Tento způsob oslovení je obecně nejčastější a současně nejsnadnější. V případě OZP je součástí korespondence vždy životopis a průvodní dopis, popřípadě další náležitosti jako je např. fotografie, kopie dokladů o dosaženém vzdělání. Výhody možnost detailní přípravy, vyloučení nejistoty z prvotního osobního kontaktu, obvykle standardní forma v navázání oficiální komunikace, Nevýhody omezený rozsah, hloubka a kvalita sdělení, neexistence vizuálního kontaktu, Nástroje oslovovací dopis, životopis, žádost o spolupráci, žádost o poskytnutí informací. Telefonické oslovení Uvedený způsob volíme v případě, kdy zaměstnavatel nevyžaduje např. zaslání životopisu, ale navrhuje přímo telefonický kontakt. Tento způsob oslovení je poměrně často mezi uchazeči o pracovní místo podceňován. Uchazečům chybí důkladná příprava na telefonický rozhovor a zpravidla se řídí heslem Kdo dříve zavolá, ten pracovní místo získá. Výhody navázání prvotního kontaktu před osobním jednáním (posílení sebejistoty uchazeče ), obvykle standardní forma v navázání oficiální komunikace, rychlost provedení (získání časové výhody), Nevýhody omezená možnost přípravy, omezený rozsah, hloubka a kvalita sdělení, neexistence vizuálního kontaktu, 9

9 Nástroje strukturovaný rozhovor (telefonicky, videokonference). Osobní (přímé) oslovení Tento způsob oslovení má samozřejmě určitá pravidla, která již byla popsána v předchozích kapitolách. Osobní oslovení volíme v případě, kdy se o něm zaměstnavatel zmiňuje ve svém inzerátu nebo z vlastní iniciativy, protože chceme pracovat u konkrétní společnosti. Výhody vizuální a verbální kontakt, možnost získání okamžité zpětné vazby, poměrně široké možnosti pro rozsah a hloubku sdělení, možnost flexibilního a variabilního řešení, Nevýhody omezená možnost přípravy (např. otázka zaměstnavatele může uchazeče o pracovní místo zastihnout nepřipraveného), náročnost na osobu vyjednavače, partneři se musí setkat na stejném místě ve stejném čase, Nástroje strukturovaný rozhovor, využití neformálních a formálních struktur jako jsou odborné pracovní skupiny, mezisektorová regionální partnerství nebo profesní asociace. IV. Specifika komunikace OZP se zaměstnavatelem Přijímací pohovor, konkurz Jak probíhá - individuálně formou pohovoru s jedním nebo více lidmi z firmy - skupinově formou písemného testu nebo úkolu zadanému ke společnému vyřešení Co nás na něm čeká - představení firmy a pracovní pozice na kterou firma hledá pracovníka (měli by zájemci o pracovní místo sdělit, co bude dělat, na jaký úvazek, za jaký plat a za jakých podmínek např. práce na směny, práce v týmu, nutnost specifického vzdělání apod.) - představení zájemce o práci (co umí, jaké má vzdělání a zkušenosti, jakou má o práci představu, proč by měli přijmout právě jeho přednosti, jaký očekává plat a podmínky apod.) Nejčastější chyby při osobním pohovoru nebo výběrovém řízení - nepozdravení či nepředstavení; - příchod v jinou než ve stanovenou dobu; - nevhodné oblečení; - neupravenost; - neznalost základních informací o společnosti, která zaměstnání nabízí; 10

10 - nerespektování práva zaměstnavatele na otázky (poukazování na bezpředmětnost otázek); - nepřipravenost a následná neschopnost na otázky reagovat; - snaha vést pohovor na základě vlastního scénáře (a to mnohdy za každou cenu); - upozorňování na vlastní nedostatky; - nevhodné vystupování; - poučování zaměstnavatele; - vědomé poskytování nepravdivých údajů; - neznalost názvu pracovní pozice; - poukazování na ochotu přijmout jakoukoliv práci; - neznalost následného postupu; - dotazování na výši platu při prvním jednání; - poukazování na obtížnost nebo složitost situace, kterou přináší ztráta zaměstnání nebo jeho hledání; - ukončení jednání bez poděkování a rozloučení; - navazování nevhodných témat jako je např. současná politická situace Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis můžeme charakterizovat jako soubor předpokladů, které prokazují naši celkovou profesní způsobilost. Za předpoklady můžeme považovat znalosti, dovednosti, schopnosti, zkušenosti apod. Životopis musí být současně ucelený, věcný, srozumitelný a logicky uspořádaný. Životopisy slouží zaměstnavatelům k zúžení výběru. Základní body životopisu tedy jsou: - osobní údaje - vzdělání - další kvalifikace - jazykové znalosti - pracovní zkušenosti - další znalosti - řidičský průkaz - zdravotní stav - rejstřík trestů - reference od bývalých zaměstnavatelů - osobní profil Nejčastější chyby při zpracování životopisu - tvorba příliš stručných životopisů, jejichž obsah je nekonkrétní, nesrozumitelný a nepřesvědčivý; - tvorba příliš rozsáhlých životopisů, které jsou nepřehledné a spíše poukazují na dosavadní život uchazeče a rodinné prostředí než na profesní přínos; - životopisy psané ručně; - poukazování na vlastní nedostatky, případně jejich omlouvání; - vědomé uvádění nepravdivých údajů; - věcné či gramatické chyby; - kladení podmínek; - zmínky o platu; - charakteristika pracovního místa o které máme zájem; - vychvalování společnosti u které se ucházíme o zaměstnání; - poukazování na dlouhodobou nezaměstnanost; 11

11 - odůvodňování nezaměstnanosti; - uvádění osobních problémů; - omlouvání se. Další důležité informace - věnujte pozornost i obálce ve které životopis posíláte, použijte obálku čistou, nepomačkanou, vhodného formátu a bílé barvy - opište pozorně přesnou adresu - používejte výhradně modrou propisku Inzerát Obecné informace o psaní inzerátů - ujasnit si, jakou práci hledat a podle toho volit i zdroj, kam inzerát umístit (deník, specializované inzertní noviny, rozhlas, odborný časopis apod.) - zjistit si, jakým způsobem se do vybraného zdroje inzerát podává (zavolat do rozhlasu, vyplnit formulář do novin apod.) - inspirovat se již zveřejněnými inzeráty pro tvorbu vlastního inzerátu popř. se poučit z chyb - zformulovat inzerát - předat ho někomu k přečtení a komentáři zpětná vazba ( víc hlav víc ví ) Obecné informace pro hledání práce v inzerátech - stanovte si pravidelný den určený pro pročítání inzertních novin, posílíte tím nezbytné návyky (dodržení časových závazků, dodržení pracovních povinností, plnění zadaných úkolů i přes počáteční nechu ), které uplatníte v budoucím zaměstnání. - hledání si zpříjemněte například dobrou kávou, příjemnou hudbou, posezením u okna. - domluvte se s ostatními lidmi, kteří hledají zaměstnání a práci si rozdělte, např. kupujte každý jen jeden zdroj inzerátů a podělte se o ně - stanovte si, jaký typ práce rozhodně nehledáte (podomní prodej, zástupce instituce nabízející služby, ) a vytipujte si klíčová slova k těmto profesím (prodejce, obchodní zástupce, sales manager, ), inzeráty obsahující tato slova rovnou vynechejte. - prvotní výběr inzerátů projděte ještě jednou, pečlivěji vyřa te místa, která jste označili jen do počtu - na vybrané inzeráty ihned reagujte mějte připravený životopis a diář s volnými termíny. - telefonujte, pište, osobně zaměstnavatele navštivte. Inzerát čtěte pozorně a reagujte formou kterou požadují. - naučte se číst mezi řádky Praktické komentáře k nejčastějším formulacím v inzerátech nabízíme práci v mladém kolektivu nechtějí nikoho staršího, mohou kolektiv průběžně a často obměňovat, aby byl stále mladý ; požadujeme mladého ducha a pružné myšlení očekávejte neustálé změny, a to i na poslední chvíli; hledáme pracovitého a energického člověka pro pozici obchodního zástupce je to typ člověka, kterého vyhodí dveřmi, vrátí se oknem ; 12

12 požadujeme maximální pracovní nasazení očekávejte, že pracovní povinnosti nadřadíte zájmům rodiny. Práce přesčas je pro zaměstnavatele samozřejmostí. Počítejte s pracovními telefonáty i o Vašem volnu; očekáváme odolnost vůči stresu musíte bezproblémově snášet zátěžové situace. Stres je často součástí firemní kultury nebo je způsoben dezorganizací a neschopností; hledáme člověka s maximálně dvouletou praxí očekávejte velkou převahu nadřízeného; očekáváme reprezentativní chování pravděpodobně budete muset investovat do kvalitního oblečení, diplomaticky jednat, dobře vycházet s různými lidmi; Nejčastější chyby při posuzování pracovních inzerátů: - zamítání pracovních inzerátů z důvodů nesplnění všech požadavků - postupné snižování nároků na úroveň pracovní pozice v důsledku prvních neúspěchů Příklad vhodného inzerátu za zaměstnavatele Hledáme muže vyučeného v oboru zámečník na plný úvazek na provozovnu v Malešicích. Plat dle tabulek. Nástup 11/2005. Životopis a doporučení posílejte na: ZÁMEK, s.r.o., Vstupní 12, Ústí n. L., sl. Rouchové. ANO: Konkrétní údaje o práci, o potřebném zaměstnanci, možno se jít podívat na provozovnu, konkrétní osoba a adresa pro zájemce o práci. Příklad vhodného inzerátu za zájemce (OZP) o pracovní místo Jsem 28letá fakturantka s 10letou praxí ve státním podniku, mám státní zkoušku ve psaní na stroji. Nyní v ČID po úrazu nohy. Hledám práci v administrativě na část. úvazek. Kontakt: ANO: Víme, kdo a co hledá, co umí a jaké má omezení (a to že neovlivní její práci). Uvádí i kontakt. Nedoporučuje se uvádět domovní adresu. Inzerování pod značkou je pro firmu příliš zdlouhavé raději odpoví Vám přímo. 13

13 V. Specifika komunikace a spolupráce subjektů v oblasti pracovní rehabilitace První formou je přímá komunikace se zaměstnavatelem za účelem vytvoření pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, kde jsme čerpali ze zkušeností pracovníků agentury práce organizace Sociální agentura. Druhou formou, jak ovlivnit spolupráci a komunikaci se zaměstnavateli, je účast v odborné pracovní skupině při úřadech práce. Třetí možností, jak získat potřebné informace k problematice zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a navázat možnou spolupráci se zaměstnavateli, je zapojení do regionálního mezisektorového partnerství. Další možností je obrátit se přímo na vybraná profesní a zájmová sdružení. Přímé oslovení Desatero pro telefonickou komunikaci se zaměstnavatelem za účelem získání pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením: 1. představit firmu/organizaci 2. zjistit aktuálnost zveřejněného volného pracovního místa 3. zjistit zkušenosti zaměstnavatele se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 4. stručně vysvětlit problematiku OZP 5. zjistit základní parametry volného pracovního místa 6. nabídka spolupráce, organizace se stane dodavatelem klientů na volná pracovní místa, zájemci budou motivovaní a budou vyhovovat požadavkům na pracovní místo 7. možnost seznámit se s činností firmy na www stránkách 8. souhlas se zveřejněním dat o firmě 9. možnost splnění zákonných podmínek náhradní plnění, finanční příspěvky, 10. pozvání k osobnímu jednání Desatero bodů bylo zpracováno v rámci diskuse se sociálními pracovníky organizace Sociální agentura, kteří jsou v úzkém kontaktu se zaměstnavateli. Velké rozdíly v komunikaci s malou a velkou firmou nebyly zjištěny. Rozdíl pouze spočívá v pracovní pozici osoby zastupující firmu, kterou u malého a středního podniku většinou zastupuje přímo majitel a u větších firem je to zpravidla personalista. Odborná pracovní skupina pro pracovní rehabilitaci při úřadech práce Velikost odborné pracovní skupiny zřízené dle 7 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., se na šetřených úřadech práce zpravidla pohybuje v rozmezí 5 9 členů. Zastoupení klíčových aktérů v odborné pracovní skupině je upraveno pro úřady práce doporučujícím ustanovením ze strany MPSV ČR. Zahrnuje požadavky na minimální složení odborné pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci, a to ve složení zástupce příslušného úřadu práce, zaměstnavatelského subjektu, poskytovatele sociálních služeb popř. organizace pro zdravotně postižené. Působení členů v odborné pracovní skupině je ve většině případů založeno na dobrovolné účasti. Vyjádření odborné pracovní skupiny má formu doporučení a konečné stanovisko vydává vrcholový management úřadu práce. Četnost zasedání je na všech šetřených úřadech ovlivněna mírou aktuální potřebnosti. Frekvence zasedání má ovšem své limity, poněvadž členy pracovní skupiny jsou dobrovolní pracovníci, kteří mají také své pracovní povinnosti. 14

14 Silné stránky - systémové řešení jednotlivých etap pracovní rehabilitace (od individuálního plánu až po zajištění konkrétní služby), - zastoupení klíčových zástupců ze jednotlivé sektory včetně zaměstnavatelů, - platforma pro přenos informací a vytvoření základů mezisektorové spolupráce, Slabé stránky - dobrovolnost členů odborné pracovní skupiny vede k nízké frekvenci jejich zasedání, - z hlediska žadatele o pracovní rehabilitace není možné odvolání proti rozhodnutí, - nedořešená legislativa, - nedořešená ochrana osobních údajů, - zástupce zdravotnického zařízení není zpravidla zastoupen. Regionální mezisektorové partnerství Poměrně nový přístup využívající zdrojů v komunitě za účelem zvyšování ekonomické prosperity daného subjektu, zvyšování kvality nabízených služeb pro koncové uživatele a posilování spolupráce mezi klíčovými aktéry v dané oblasti. Realizované šetření a výzkumy z posledních let ukazují, že realizaci regionální mezisektorové spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace považuje každá druhá organizace za významný prvek pro další rozvoj své organizace. V detailnějším pohledu větší význam mezisektorové spolupráci přisuzují neziskové organizace. Zájem o spolupráci a zapojení do regionálního systému spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace je obecně velmi silný, například v ziskovém sektoru více než 40 % akciových společností, 60 % družstev a 40 % společností s ručením omezeným má zájem být do tohoto systému zapojena. Nevládní neziskové a příspěvkové/rozpočtové organizace deklarují ještě vyšší zájem a souhlasné stanovisko vyjádřily takřka všechny organizace. Hodnocení ze strany organizací často souvisí s institucionální hustotou institutional thickness regionálního prostředí, která vytváří v regionech s různou mírou koncentrace příbuzných a navazujících subjektů v oblasti pracovní rehabilitace, různé kapacity a možnosti rozvoje regionálního prostředí. Kraje s vyšší mírou koncentrace zainteresovaných organizací umožňují efektivnější vytváření vzájemných vazeb a zasí ování prostředí požadovanými službami v oblasti pracovní rehabilitace. Požadovaný systém představuje v prostorovém vyjádření sí kontaktů mezi zainteresovanými institucemi do které vstupuje klient se svými individuálními potřebami. Jestliže existují regiony s nižší koncentrací požadovaných služeb, uvedený stav je úzce spojen s relativně vyšší individualizací jednotlivých aktérů systému pracovní rehabilitace (klient služba práce). Přenos informací je nižší, složitější je také implementace příslušných právních norem do praxe. Silné stránky - posílení přenosu informací mezi klíčovými aktéry v rámci regionu, - vytváření podmínek pro vznik společných projektových záměrů, - nástroj k řešení problematiky zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením, - zvyšování kvality nabízených služeb pro koncové uživatele, - posílení efektivity práce v zapojených organizací. 15

15 Slabé stránky - ochota ke spolupráci klíčových aktérů na úrovni regionu - poměrně dlouhodobá návratnost vynaložených investic - značně vysoké nároky na koordinaci celého procesu - riziko prosazování vlastních zájmů na úkor druhé strany Přehled vybraných profesních a zájmových sdružení Název subjektu: Kontaktní údaje: Název subjektu: Kontaktní údaje: Název subjektu: Kontaktní údaje: Název subjektu: Kontaktní údaje: Název subjektu: Kontaktní údaje: Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením Václavské náměstí 21, Praha , Svaz průmyslu a dopravy ČR Lighthouse Vltava Waterfront Towers, Jankovcova 1569/2c, Praha , Hospodářská komora ČR Freyova 27, Praha 9, Svaz českých a moravských výrobních družstev Václavské náměstí 21, Praha , Národní rada zdravotně postižených Partyzánská 7, Praha 7, 16

16 VI. Použitá odborná literatura Jaromír Licek, Miroslav Flanderka, Petr Hlaváček, Jaromíra Kotíková Sociální agentura, o.s. (2006): Kvantitativní a kvalitativní analýza sektoru zaměstnavatelských, rehabilitačních a poradenských subjektů ve vybraných krajích ČR, projekt Rehabilitace, aktivace, práce EQUAL Božena Buchtová a kolektiv (2002): Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a sociální problém, vydavatelství Grada, s.r.o. Vladimír Plesník, Bohdana Richterová, Silvie Quisová (2006): Problém dlouhodobé nezaměstnanosti praxe a východiska, Reintegra, o.p.s. Miroslav Foret (2000): Jak komunikovat se zákazníkem, ComputerPress, s.r.o. Zbyněk Siegel (2005): Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání, vydavatelství Grada, s.r.o. 17

17 VII. Přílohy vzorové dokumenty - vzor inzerátu - profil / požadavky na pracovní místo pro OZP - životopis - vzorový jednací řád Odborné pracovní skupiny - vzorová dohoda o spolupráci 18

18 VZOROVÝ INZERÁT UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ Jsem 28letá fakturantka s 10tiletou praxí ve státním podniku, mám státní zkoušku ze psaní na stroji. Nyní v ČID po úrazu nohy. Hledám práci v administrativě na zkrácený pracovní úvazek. Kontakt: Jana Hlavatá Poštovní 10, Ústí nad Labem, tel.: VZOROVÝ INZERÁT ZAMĚSTNAVATELE Nezisková organizace Perspektiva, o. s., hledá spolupracovníka(-ci) s kladným vztahem k sociální problematice na pozici: Sociální pracovník (-ice) Předpoklady: velmi dobrá orientace v problematice, přednostně VŠ odpovídajícího směru, vlastní aktivita, kreativní/improvizační schopnosti, výhodou znalost AJ nebo NJ a podmínkou znalosti práce na PC, strategické uvažování, zdravé sebevědomí, schopnost vystupování před fórem, řidičský průkaz B výhodou, optimismus Nabízíme: samostatnou a smysluplnou práci na plný pracovní úvazek v malém týmu, neformální prostředí, mezinárodní spolupráci, zapojení do projektů EU Nástup: srpen 2007 Motivační dopis a CV v českém jazyce zašlete na: Fax: Adresa : Perspektivní 484/2, Ústí nad Labem. Kontaktní osoba: Mgr. Petr Král 19

19 VZOROVÝ PROFIL/POŽADAVKY NA PRACOVNÍ MÍSTO PRO OZP Pracovní pozice: operátor montážní linky Název firmy: Firma s. r. o. Adresa: Firemní 1234/5, Praha Kontaktní osoba: p. Novák Tel: Jak a do kdy kontaktovat zaměstnavatele: domluvit si schůzku nebo poslat CV Výběrové řízení: Provoz: jednosměnný dvousměnný nepřetržitý Vzdělání: ZŠ vyučen/a SŠ VŠ Obor: jakýkoliv Typ prac. poměru: HPP DPČ DPP Počet hodin: 8 Mzda: úkolová hodinová Výše: od 9.000,- Kč Bezbariérový přístup: ano ne Výhody zaměstnavatele: stravenky Další požadavky a popis práce (pracovní prostředí): - praxe v oboru výhodou (alespoň 1 rok) - práce ve stoje - jedná se o manipulaci s výrobky (přenášení, sundávání z pásu a kompletování jednoduchých kovových součástek) Zjištěno dne: Obsazeno: 20

20 VZOROVÝ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno: Bc. Kateřina Drábková, roz. Novotná Adresa: Dolní 123 Praha 1, Datum narození: Tel.: VZDĚLÁNÍ: Gymnázium přírodovědný obor zakončeno maturitní zkouškou VOŠ zdravotní Obor zdravotnický záchranář ZSF Jihočeská univerzita Obor Péče o postižené děti, dospělé a staré osoby zakončeno státní zkouškou PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI: dosud evidována na Úřadu práce v Ústí nad Labem Carrefour Vedoucí řadových pracovníků v oddělení elektro mateřská dovolená Agentura Start Obchodní zástupce velkoobchodu Makro Vyhledávání a kontaktování nových klientů PC ZNALOSTI: MS Office, Internet, Outlook OSTATNÍ: Anglický jazyk aktivní znalost Německý jazyk pasivně Řidičský průkaz skupiny B aktivní řidička Zkušenosti s vedením kolektivu ZÁJMY: Četba knih, TV dokumenty V Praze Bc. Kateřina Drábková 21

M A S H o l i c k o o. p. s.

M A S H o l i c k o o. p. s. M A S H o l i c k o o. p. s. Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448 RÁMCOVÁ SMLOUVA O PARTNERSTVÍ A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 16 PARTNERSKÁ SMLOUVA VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany MAS Podlipansko o.p.s. se sídlem/místo podnikání: Třída Jana Švermy

Více

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s.

Smlouva o partnerství. v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva o partnerství v Místní akční skupině Blatensko, o.p.s. Smlouva nepojmenovaná dle 1746 odst. 2 NOZ závazek spolupráce Smluvní strany specifikované v čl. I této smlouvy se dohodly a svobodně rozhodly

Více

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva /

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / 1. Český svaz tanečního sportu Spolek vedený u Městského soudu

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů č. OLP/1868/2013 Článek I Smluvní strany Liberecký kraj

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Úvodní ustanovení Článek I.. Tento Statut a Jednací řád upravuje podobu a jednání Řídícího výboru v rámci projektu MAP ORP Sokolov 2. Řídící

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Magistrát Kancelář tajemníka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Smlouva o vzdělávání č. OSU/1/2011

Smlouva o vzdělávání č. OSU/1/2011 Smlouva o vzdělávání č. OSU/1/2011 dle 51 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění uzavřená mezi organizacemi Ostravská univerzita v Ostravě se sídlem: Dvořákova 7, 710 03 Ostrava zastoupená:

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného odborného rady vedoucího Oddělení ekonomického hodnocení projektů v Sekci řízení a podpory fondů EU Č.j.: API/01012/17 Datum: 2. 3.

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: /SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY uzavřená dle ust. 10a a násl. zákona

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov

Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov I. Úvodní ustanovení Tento jednací řád upravuje jednání Řídícího výboru v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád I. Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná SBN Grada 978-80-247-6519-8 Publishing, verze verze) formátu a.s. PDF) 2011 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT PARTNERSKÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT 1. Smluvní strany Jihočeský kraj název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu: Jihočeský kraj zastoupený a Město.. název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu:

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru VaV

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru VaV Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru VaV (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.) Č.j.: API/02718/16 Datum: 16.12.2016

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI na realizaci projektu (vzor) Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo (dále jen ministerstvo

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Zadavatel Smluvní

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

METODICKÝ POKYN. Vzor Smlouvy o spolupráci při realizaci integrovaného projektu V 06 MP VSIGP 3.1

METODICKÝ POKYN. Vzor Smlouvy o spolupráci při realizaci integrovaného projektu V 06 MP VSIGP 3.1 METODICKÝ POKYN Vzor Smlouvy o spolupráci při V 06 MP VSIGP 3.1 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1... 10 Verze č. Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno 6/2009 Iva Glacner

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o partnerství k projektu "Počítáme s vodou"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o partnerství k projektu Počítáme s vodou Rada městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-124-005-13 ze dne 16.7.2013 Smlouva o partnerství k projektu "Počítáme s vodou" 1. schvaluje smlouvu o partnerství mezi městskou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I N F O R M A C E podle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 1. Název Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více