Metodika pro komunikaci se zaměstnavateli. rehabilitace aktivace práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro komunikaci se zaměstnavateli. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Metodika pro komunikaci se zaměstnavateli Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 AUTOŘI: Mgr. Anna Chvojková Svaz průmyslu a dopravy ČR Mgr. Miroslav Flanderka Sociální agentura, o.s. Mgr. Jaromír Licek Sociální agentura, o.s. vyrobeno v dubnu

3 Obsah: I. Úvod 5 Cíl zpracovaného dokumentu 5 Cílové skupiny uživatelů metodiky 5 II. teoretický úvod na téma komunikace 5 Definice komunikace 5 III. Formy a pravidla komunikace se zaměstnavatelem 9 IV. Specifika komunikace OZP se zaměstnavatelem 10 V. Specifika komunikace a spolupráce subjektů v oblasti pracovní rehabilitace 14 VI. Použitá odborná literatura 17 VII. Přílohy vzorové dokumenty 18 4

4 I. Úvod Cíl zpracovaného dokumentu Cílem metodické příručky je přiblížit zainteresovaným účastníkům z řad laické a odborné veřejnosti problematiku komunikace se zaměstnavateli především z hlediska problematiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Seznámit uživatele příručky se základními teoretickými modely komunikace, prezentovat ověřené návody a příklady z praxe, které vedly k úspěšnému uplatnění osob se zdravotním postižením na trh práce. Cílové skupiny uživatelů metodiky Zařízení poskytující poradenství v oblasti pracovního uplatnění, vzdělávací instituce, úřady práce, zdravotnická zařízení, které zajiš ují vybrané formy pracovní rehabilitace, osoby se zdravotním postižením Obsah metodiky Metodická příručka obsahuje kromě obecně platných teorií a informací i názorné příklady z praxe nebo modelové situace. Přílohou metodiky jsou také vzorové dokumenty jako je například životopis, inzerát nebo pracovní rekomandace vystavená příslušným zdravotnickým zařízením. II. teoretický úvod na téma komunikace Definice komunikace Původní latinský výraz communicare zahrnuje sdílení, spolčování, společnou účast. Pro naši potřebu by měl pojem komunikace znamenat základ veškerých vztahů mezi lidmi. Na nich a na naši schopnosti navzájem se domluvit závisí i naše schopnost přežití. Komunikace představuje proces sdělování ( ale také sdílení ), přenosu a výměny významů a hodnot, zahrnující v širším záběru nejen oblast informací, ale také dalších projevů a výsledků lidské činnosti, jako jsou nejrůznější nabízené produkty, stejně jako reakce zákazníků na ně. Model procesu komunikace (aut. Shannon a Weaver, Teorie komunikace, 1949) 1. komunikátor ten, kdo má produkt, nápad, informaci a důvod ke komunikaci, producent 2. kódování převedení, vyjádření předmětu komunikace do souboru prvků, symbolů, tvarů 3. zpráva (dělení) jako výsledek kódovacího procesu, v marketingovém pojetí naše nabídka (produkt) 4. kanál (prostředek komunikace) nosič zprávy, distributor 5. komunikant (dekódující příjemce) zpráva musí být příjemcem nejen přijata, ale následně také dekódována, jedná se o myšlenkové pochody, jimiž na základě svých vlastních schopností, zkušeností a svého referenčního rámce příjemce (zákazník) interpretuje obsah zprávy 5

5 6. zpětná vazba reakce příjemce (zákazníka) umožňuje vzájemnou (oboustrannou), nikoli pouze jednosměrnou komunikaci 7. šum všechny možné faktory, měnící podobu, obsah či pochopení zprávy Zásady efektivní komunikace Efektivní komunikace se v praxi opírá o: 1. Důvěryhodnost komunikace stojí na vzájemné důvěře a znalosti partnerů. 2. Volbu vhodného času a prostředí, v němž komunikace probíhá. 3. Pochopitelnost a významnost obsahu sdělení musí mít význam nejen pro komunikátora, ale také pro příjemce, musí odpovídat jeho vlastnímu systému hodnot, musí být relevantní pro jeho vlastní situaci. Motto: Není důležité, co se říká, ale co se tím míní, a hlavně co se tím sleduje, jaké jsou skutečné, často zastírané cíle. 4. Jasnost sdělení musí být vyjádřeno jednoduchými symboly a pojmy. Složitější stanoviska by měla být zhuštěna do jednoduchých tezí a sloganů, které vynikají názorností a jasností. Čím dále sdělení putuje, tím by mělo být jednodušší. V každém případě by instituce měla hovořit jedním, nikoli několika různými hlasy. Motto: Nejprve je nutné problému porozumět ( pojmenovat ho ) a teprve potom ho můžeme chtít sdělovat druhým. 5. Soustavnost komunikace je nikdy nekončící proces, vyžadující pro získání cíle neustálé opakování a rozvíjení. 6. Osvědčené kanály úspěšné, prověřené komunikační kanály je třeba náležitě využívat, nebo k těm má příjemce vytvořený vztah a respektuje je. Budování nových kanálů je složitější a výsledek nejistý. Různé kanály mívají rozdílné efekty a jsou vhodné v různých okamžicích komunikačního procesu. Pro dosažení určitého příjemce bývá vhodné využít několika odlišných kanálů. Také příjemce si s různými komunikačními kanály spojuje různé hodnoty a významy. 7. Znalost adresáta komunikace se opírá o znalost komunikačních schopností adresáta. Je nejefektivnější, jestliže vyžaduje co nejmenší mimořádné úsilí na straně příjemce, což předpokládá znát jeho dosažitelnost, zvyky, schopnost vnímat a pochopit sdělení, úroveň vzdělání atd. Čím více víme o adresátovi, tím efektivnější sdělení jsme schopni připravit. O co lépe známe partnera, jeho záměry, cíle, přání, potřeby - sumárně to, co chce, o co mu jde, tím lépe jsme schopni celý komunikační proces připravit a realizovat a nakonec dosáhnout společně přijatelných cílů. Efektivní komunikace se může uskutečnit pouze v atmosféře důvěry. Právě ta je v současnosti u nás velice aktuálním a podstatným problémem nejen podnikatelských aktivit, politických jednání, ale vůbec jakéhokoli vzájemného styku a jednání. K dalším vyhledávaným vlastnostem partnerů budou patřit serióznost či důvěryhodnost, které se stanou ve vzájemných vztazích důležitými podmínkami pro rozvoj partnerství. 6

6 Na co bychom si měli dát v komunikaci pozor? 1. překroucení informace v průběhu toku komunikačním kanálem, zpravidla k němu dochází při zprostředkované komunikaci přes několik subjektů; 2. komunikační zahlcení nastává v případech, kdy adresát obdrží tolik informací, až je nestačí vnímat; 3. nevhodně zvolený komunikační kanál, kdy například rozsáhlý a složitý materiál předčítáme posluchačům, zatímco by ho mohli lépe pochopit ve vizuální podobě; 4. nevhodně zvolené místo a čas pro komunikaci, když vám např. nadřízený zavolá kvůli pracovním problémům v sobotu večer domů; 5. neschopnost vnímat druhé a jejich problémy, a když už by partner byl ochoten naslouchat, vnímá pouze to, co se mu hodí; 6. neochota zabývat se problémem a jednat o něm; 7. podcenění neverbální stránky komunikace při osobním jednání se uvádí, že necelá desetina sdělení pochází ze slovního obsahu, vše ostatní je výsledkem řeči očí, obličeje, paží, pohybů, postojů, prostorového oddálení či přiblížení a případně dotyků (podání ruky). Nástroje komunikace Osobní rozhovor nejúčinnější, ale zároveň co do rozsahu adresátů nejomezenější prostředek.. Dokáže naši komunikaci obohatit o řadu neverbálních, vizuálních stránek jako jsou gestikulace, mimika, pohyb a držení těla, oblečení včetně doplňků, ale také zařízení místnosti či prostředí. Hlavní nevýhodou je, že partneři se musí setkat ve stejném čase a na stejném místě, což nebývá vždy jednoduché a možné. Telefonování nejrozšířenější náhražka osobní komunikace z očí do očí. Odstraňuje prostorové bariéry. Má však také omezení. Především umožňuje pouze auditivní komunikaci (komunikace bez vizuálních vjemů), což však může být v některých situacích výhodné. Telefonování je vhodné pro domluvu jednání, připomenutí termínu setkání nebo k rychlému sdělení změny. Příklad: Měli bychom se držet následujících zásad: 1. Mlčet, nebo když někdo hovoří, nemůže poslouchat. Člověk má dvě uši a pouze jeden jazyk, čímž sama příroda naznačuje, aby víc naslouchal. 2. Vytvořit mluvícímu atmosféru uvolněnosti a klidu. Naznačit tím, že chceme opravdu naslouchat a pomoci mu řešit problém. 3. Vcítit se do postavení mluvícího, ovládnout své emoci a být trpělivý. 4. Klást otázky, což mluvícího povzbuzuje, zatímco protiargumenty jej naopak odpuzují a dráždí. 7

7 Dopisy jedná se o zprostředkovaný způsob komunikace, kde dochází k předávání písemné zprávy v podobě v jaké ji odesílatel připravil. Jedná se v současné době o finančně a časově náročný způsob komunikace. Dodávají však adresátovi jedinečný pocit důležitosti a závažnosti našeho sdělení a jsou také vhodné, jde-li nám o navázaní nového kontaktu nebo o představení určité nabídky. Elektronická pošta, fax jedná se o novější podoby sdělení, které vynikají rychlostí, případně i nižšími náklady. Zároveň jsou méně osobní a více zprostředkované elektrotechnikou. Navíc si nemůžeme být nikdy stoprocentně jisti, kam nakonec naše zpráva dorazila, kdo nám ji skutečně poslal či kdo všechno se s ní seznámil. Proto doporučujeme vždy pro jistotu ještě telefonicky ověřit, zda a v jakém stavu zpráva došla, případně poslat vytištěnou kopii poštou. Schůze, zasedání jedná se o komunikaci ve skupině, která je náročná tím, že účastníci jsou na nich osobně přítomni a tráví zde drahocenný čas. Zároveň však kolektivní účast může přinést nové podněty a nápady. Těmito formami komunikace lze nesporně oslovit větší skupiny lidí. Jejich program musí být však dobře připraven. Jednání by se mělo řídit stanoveným časovým harmonogramem. Telekonference, videokonference jedná se o novější podobu, kdy skupina z různých míst je ve stejném čase propojena telefonními linkami a jejich prostřednictvím se navzájem domlouvá. Obdobou je setkání v prostředích připomínajících televizní studio, kde vedle mikrofonu jsou také monitory a kamery. V tomto případě hovoříme o videokonferenci. Příklad: Za podstatné přínosy nových elektronických komunikačních přístrojů lze považovat především to, že: 1. zrychlily přenos informací; 2. zpřesnily a zkonkretizovaly informace; 3. umožnily přecházet od běžného, jednosměrného způsobu komunikace, jenž je typický pro klasické sdělovací prostředky, k dvousměrnému, interaktivnímu. 8

8 III. Formy a pravidla komunikace se zaměstnavatelem Oslovení zaměstnavatele V zásadě existují tři způsoby, jak můžeme zaměstnavatele oslovit. Jde o oslovení písemné, telefonické nebo osobní. Rozhodující je, jaký způsob oslovení vyžaduje zaměstnavatel. To se vždy dozvíme z inzerátu. Jestliže vyžaduje zaslání životopisu, jde o oslovení písemné. Jestliže v inzerátu naopak není žádný požadavek na životopis, ale je uvedeno telefonní číslo (případně výzva k telefonickému oslovení např. zájemci se mohou hlásit na telefonu číslo. apod.), jde o oslovení telefonické. Způsob oslovení, který zaměstnavatel navrhuje resp. vyžaduje, je potřeba respektovat. Nebudeme zaměstnavateli zasílat životopis, jestliže ho přímo nevyžaduje. Nebudeme tedy dělat to, co zaměstnavatel nechce, ale naopak mu budeme vycházet vstříc. Charakteristika jednotlivých způsobů oslovení zaměstnavatele Písemné oslovení Tento způsob oslovení je obecně nejčastější a současně nejsnadnější. V případě OZP je součástí korespondence vždy životopis a průvodní dopis, popřípadě další náležitosti jako je např. fotografie, kopie dokladů o dosaženém vzdělání. Výhody možnost detailní přípravy, vyloučení nejistoty z prvotního osobního kontaktu, obvykle standardní forma v navázání oficiální komunikace, Nevýhody omezený rozsah, hloubka a kvalita sdělení, neexistence vizuálního kontaktu, Nástroje oslovovací dopis, životopis, žádost o spolupráci, žádost o poskytnutí informací. Telefonické oslovení Uvedený způsob volíme v případě, kdy zaměstnavatel nevyžaduje např. zaslání životopisu, ale navrhuje přímo telefonický kontakt. Tento způsob oslovení je poměrně často mezi uchazeči o pracovní místo podceňován. Uchazečům chybí důkladná příprava na telefonický rozhovor a zpravidla se řídí heslem Kdo dříve zavolá, ten pracovní místo získá. Výhody navázání prvotního kontaktu před osobním jednáním (posílení sebejistoty uchazeče ), obvykle standardní forma v navázání oficiální komunikace, rychlost provedení (získání časové výhody), Nevýhody omezená možnost přípravy, omezený rozsah, hloubka a kvalita sdělení, neexistence vizuálního kontaktu, 9

9 Nástroje strukturovaný rozhovor (telefonicky, videokonference). Osobní (přímé) oslovení Tento způsob oslovení má samozřejmě určitá pravidla, která již byla popsána v předchozích kapitolách. Osobní oslovení volíme v případě, kdy se o něm zaměstnavatel zmiňuje ve svém inzerátu nebo z vlastní iniciativy, protože chceme pracovat u konkrétní společnosti. Výhody vizuální a verbální kontakt, možnost získání okamžité zpětné vazby, poměrně široké možnosti pro rozsah a hloubku sdělení, možnost flexibilního a variabilního řešení, Nevýhody omezená možnost přípravy (např. otázka zaměstnavatele může uchazeče o pracovní místo zastihnout nepřipraveného), náročnost na osobu vyjednavače, partneři se musí setkat na stejném místě ve stejném čase, Nástroje strukturovaný rozhovor, využití neformálních a formálních struktur jako jsou odborné pracovní skupiny, mezisektorová regionální partnerství nebo profesní asociace. IV. Specifika komunikace OZP se zaměstnavatelem Přijímací pohovor, konkurz Jak probíhá - individuálně formou pohovoru s jedním nebo více lidmi z firmy - skupinově formou písemného testu nebo úkolu zadanému ke společnému vyřešení Co nás na něm čeká - představení firmy a pracovní pozice na kterou firma hledá pracovníka (měli by zájemci o pracovní místo sdělit, co bude dělat, na jaký úvazek, za jaký plat a za jakých podmínek např. práce na směny, práce v týmu, nutnost specifického vzdělání apod.) - představení zájemce o práci (co umí, jaké má vzdělání a zkušenosti, jakou má o práci představu, proč by měli přijmout právě jeho přednosti, jaký očekává plat a podmínky apod.) Nejčastější chyby při osobním pohovoru nebo výběrovém řízení - nepozdravení či nepředstavení; - příchod v jinou než ve stanovenou dobu; - nevhodné oblečení; - neupravenost; - neznalost základních informací o společnosti, která zaměstnání nabízí; 10

10 - nerespektování práva zaměstnavatele na otázky (poukazování na bezpředmětnost otázek); - nepřipravenost a následná neschopnost na otázky reagovat; - snaha vést pohovor na základě vlastního scénáře (a to mnohdy za každou cenu); - upozorňování na vlastní nedostatky; - nevhodné vystupování; - poučování zaměstnavatele; - vědomé poskytování nepravdivých údajů; - neznalost názvu pracovní pozice; - poukazování na ochotu přijmout jakoukoliv práci; - neznalost následného postupu; - dotazování na výši platu při prvním jednání; - poukazování na obtížnost nebo složitost situace, kterou přináší ztráta zaměstnání nebo jeho hledání; - ukončení jednání bez poděkování a rozloučení; - navazování nevhodných témat jako je např. současná politická situace Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis můžeme charakterizovat jako soubor předpokladů, které prokazují naši celkovou profesní způsobilost. Za předpoklady můžeme považovat znalosti, dovednosti, schopnosti, zkušenosti apod. Životopis musí být současně ucelený, věcný, srozumitelný a logicky uspořádaný. Životopisy slouží zaměstnavatelům k zúžení výběru. Základní body životopisu tedy jsou: - osobní údaje - vzdělání - další kvalifikace - jazykové znalosti - pracovní zkušenosti - další znalosti - řidičský průkaz - zdravotní stav - rejstřík trestů - reference od bývalých zaměstnavatelů - osobní profil Nejčastější chyby při zpracování životopisu - tvorba příliš stručných životopisů, jejichž obsah je nekonkrétní, nesrozumitelný a nepřesvědčivý; - tvorba příliš rozsáhlých životopisů, které jsou nepřehledné a spíše poukazují na dosavadní život uchazeče a rodinné prostředí než na profesní přínos; - životopisy psané ručně; - poukazování na vlastní nedostatky, případně jejich omlouvání; - vědomé uvádění nepravdivých údajů; - věcné či gramatické chyby; - kladení podmínek; - zmínky o platu; - charakteristika pracovního místa o které máme zájem; - vychvalování společnosti u které se ucházíme o zaměstnání; - poukazování na dlouhodobou nezaměstnanost; 11

11 - odůvodňování nezaměstnanosti; - uvádění osobních problémů; - omlouvání se. Další důležité informace - věnujte pozornost i obálce ve které životopis posíláte, použijte obálku čistou, nepomačkanou, vhodného formátu a bílé barvy - opište pozorně přesnou adresu - používejte výhradně modrou propisku Inzerát Obecné informace o psaní inzerátů - ujasnit si, jakou práci hledat a podle toho volit i zdroj, kam inzerát umístit (deník, specializované inzertní noviny, rozhlas, odborný časopis apod.) - zjistit si, jakým způsobem se do vybraného zdroje inzerát podává (zavolat do rozhlasu, vyplnit formulář do novin apod.) - inspirovat se již zveřejněnými inzeráty pro tvorbu vlastního inzerátu popř. se poučit z chyb - zformulovat inzerát - předat ho někomu k přečtení a komentáři zpětná vazba ( víc hlav víc ví ) Obecné informace pro hledání práce v inzerátech - stanovte si pravidelný den určený pro pročítání inzertních novin, posílíte tím nezbytné návyky (dodržení časových závazků, dodržení pracovních povinností, plnění zadaných úkolů i přes počáteční nechu ), které uplatníte v budoucím zaměstnání. - hledání si zpříjemněte například dobrou kávou, příjemnou hudbou, posezením u okna. - domluvte se s ostatními lidmi, kteří hledají zaměstnání a práci si rozdělte, např. kupujte každý jen jeden zdroj inzerátů a podělte se o ně - stanovte si, jaký typ práce rozhodně nehledáte (podomní prodej, zástupce instituce nabízející služby, ) a vytipujte si klíčová slova k těmto profesím (prodejce, obchodní zástupce, sales manager, ), inzeráty obsahující tato slova rovnou vynechejte. - prvotní výběr inzerátů projděte ještě jednou, pečlivěji vyřa te místa, která jste označili jen do počtu - na vybrané inzeráty ihned reagujte mějte připravený životopis a diář s volnými termíny. - telefonujte, pište, osobně zaměstnavatele navštivte. Inzerát čtěte pozorně a reagujte formou kterou požadují. - naučte se číst mezi řádky Praktické komentáře k nejčastějším formulacím v inzerátech nabízíme práci v mladém kolektivu nechtějí nikoho staršího, mohou kolektiv průběžně a často obměňovat, aby byl stále mladý ; požadujeme mladého ducha a pružné myšlení očekávejte neustálé změny, a to i na poslední chvíli; hledáme pracovitého a energického člověka pro pozici obchodního zástupce je to typ člověka, kterého vyhodí dveřmi, vrátí se oknem ; 12

12 požadujeme maximální pracovní nasazení očekávejte, že pracovní povinnosti nadřadíte zájmům rodiny. Práce přesčas je pro zaměstnavatele samozřejmostí. Počítejte s pracovními telefonáty i o Vašem volnu; očekáváme odolnost vůči stresu musíte bezproblémově snášet zátěžové situace. Stres je často součástí firemní kultury nebo je způsoben dezorganizací a neschopností; hledáme člověka s maximálně dvouletou praxí očekávejte velkou převahu nadřízeného; očekáváme reprezentativní chování pravděpodobně budete muset investovat do kvalitního oblečení, diplomaticky jednat, dobře vycházet s různými lidmi; Nejčastější chyby při posuzování pracovních inzerátů: - zamítání pracovních inzerátů z důvodů nesplnění všech požadavků - postupné snižování nároků na úroveň pracovní pozice v důsledku prvních neúspěchů Příklad vhodného inzerátu za zaměstnavatele Hledáme muže vyučeného v oboru zámečník na plný úvazek na provozovnu v Malešicích. Plat dle tabulek. Nástup 11/2005. Životopis a doporučení posílejte na: ZÁMEK, s.r.o., Vstupní 12, Ústí n. L., sl. Rouchové. ANO: Konkrétní údaje o práci, o potřebném zaměstnanci, možno se jít podívat na provozovnu, konkrétní osoba a adresa pro zájemce o práci. Příklad vhodného inzerátu za zájemce (OZP) o pracovní místo Jsem 28letá fakturantka s 10letou praxí ve státním podniku, mám státní zkoušku ve psaní na stroji. Nyní v ČID po úrazu nohy. Hledám práci v administrativě na část. úvazek. Kontakt: ANO: Víme, kdo a co hledá, co umí a jaké má omezení (a to že neovlivní její práci). Uvádí i kontakt. Nedoporučuje se uvádět domovní adresu. Inzerování pod značkou je pro firmu příliš zdlouhavé raději odpoví Vám přímo. 13

13 V. Specifika komunikace a spolupráce subjektů v oblasti pracovní rehabilitace První formou je přímá komunikace se zaměstnavatelem za účelem vytvoření pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, kde jsme čerpali ze zkušeností pracovníků agentury práce organizace Sociální agentura. Druhou formou, jak ovlivnit spolupráci a komunikaci se zaměstnavateli, je účast v odborné pracovní skupině při úřadech práce. Třetí možností, jak získat potřebné informace k problematice zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a navázat možnou spolupráci se zaměstnavateli, je zapojení do regionálního mezisektorového partnerství. Další možností je obrátit se přímo na vybraná profesní a zájmová sdružení. Přímé oslovení Desatero pro telefonickou komunikaci se zaměstnavatelem za účelem získání pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením: 1. představit firmu/organizaci 2. zjistit aktuálnost zveřejněného volného pracovního místa 3. zjistit zkušenosti zaměstnavatele se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 4. stručně vysvětlit problematiku OZP 5. zjistit základní parametry volného pracovního místa 6. nabídka spolupráce, organizace se stane dodavatelem klientů na volná pracovní místa, zájemci budou motivovaní a budou vyhovovat požadavkům na pracovní místo 7. možnost seznámit se s činností firmy na www stránkách 8. souhlas se zveřejněním dat o firmě 9. možnost splnění zákonných podmínek náhradní plnění, finanční příspěvky, 10. pozvání k osobnímu jednání Desatero bodů bylo zpracováno v rámci diskuse se sociálními pracovníky organizace Sociální agentura, kteří jsou v úzkém kontaktu se zaměstnavateli. Velké rozdíly v komunikaci s malou a velkou firmou nebyly zjištěny. Rozdíl pouze spočívá v pracovní pozici osoby zastupující firmu, kterou u malého a středního podniku většinou zastupuje přímo majitel a u větších firem je to zpravidla personalista. Odborná pracovní skupina pro pracovní rehabilitaci při úřadech práce Velikost odborné pracovní skupiny zřízené dle 7 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., se na šetřených úřadech práce zpravidla pohybuje v rozmezí 5 9 členů. Zastoupení klíčových aktérů v odborné pracovní skupině je upraveno pro úřady práce doporučujícím ustanovením ze strany MPSV ČR. Zahrnuje požadavky na minimální složení odborné pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci, a to ve složení zástupce příslušného úřadu práce, zaměstnavatelského subjektu, poskytovatele sociálních služeb popř. organizace pro zdravotně postižené. Působení členů v odborné pracovní skupině je ve většině případů založeno na dobrovolné účasti. Vyjádření odborné pracovní skupiny má formu doporučení a konečné stanovisko vydává vrcholový management úřadu práce. Četnost zasedání je na všech šetřených úřadech ovlivněna mírou aktuální potřebnosti. Frekvence zasedání má ovšem své limity, poněvadž členy pracovní skupiny jsou dobrovolní pracovníci, kteří mají také své pracovní povinnosti. 14

14 Silné stránky - systémové řešení jednotlivých etap pracovní rehabilitace (od individuálního plánu až po zajištění konkrétní služby), - zastoupení klíčových zástupců ze jednotlivé sektory včetně zaměstnavatelů, - platforma pro přenos informací a vytvoření základů mezisektorové spolupráce, Slabé stránky - dobrovolnost členů odborné pracovní skupiny vede k nízké frekvenci jejich zasedání, - z hlediska žadatele o pracovní rehabilitace není možné odvolání proti rozhodnutí, - nedořešená legislativa, - nedořešená ochrana osobních údajů, - zástupce zdravotnického zařízení není zpravidla zastoupen. Regionální mezisektorové partnerství Poměrně nový přístup využívající zdrojů v komunitě za účelem zvyšování ekonomické prosperity daného subjektu, zvyšování kvality nabízených služeb pro koncové uživatele a posilování spolupráce mezi klíčovými aktéry v dané oblasti. Realizované šetření a výzkumy z posledních let ukazují, že realizaci regionální mezisektorové spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace považuje každá druhá organizace za významný prvek pro další rozvoj své organizace. V detailnějším pohledu větší význam mezisektorové spolupráci přisuzují neziskové organizace. Zájem o spolupráci a zapojení do regionálního systému spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace je obecně velmi silný, například v ziskovém sektoru více než 40 % akciových společností, 60 % družstev a 40 % společností s ručením omezeným má zájem být do tohoto systému zapojena. Nevládní neziskové a příspěvkové/rozpočtové organizace deklarují ještě vyšší zájem a souhlasné stanovisko vyjádřily takřka všechny organizace. Hodnocení ze strany organizací často souvisí s institucionální hustotou institutional thickness regionálního prostředí, která vytváří v regionech s různou mírou koncentrace příbuzných a navazujících subjektů v oblasti pracovní rehabilitace, různé kapacity a možnosti rozvoje regionálního prostředí. Kraje s vyšší mírou koncentrace zainteresovaných organizací umožňují efektivnější vytváření vzájemných vazeb a zasí ování prostředí požadovanými službami v oblasti pracovní rehabilitace. Požadovaný systém představuje v prostorovém vyjádření sí kontaktů mezi zainteresovanými institucemi do které vstupuje klient se svými individuálními potřebami. Jestliže existují regiony s nižší koncentrací požadovaných služeb, uvedený stav je úzce spojen s relativně vyšší individualizací jednotlivých aktérů systému pracovní rehabilitace (klient služba práce). Přenos informací je nižší, složitější je také implementace příslušných právních norem do praxe. Silné stránky - posílení přenosu informací mezi klíčovými aktéry v rámci regionu, - vytváření podmínek pro vznik společných projektových záměrů, - nástroj k řešení problematiky zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením, - zvyšování kvality nabízených služeb pro koncové uživatele, - posílení efektivity práce v zapojených organizací. 15

15 Slabé stránky - ochota ke spolupráci klíčových aktérů na úrovni regionu - poměrně dlouhodobá návratnost vynaložených investic - značně vysoké nároky na koordinaci celého procesu - riziko prosazování vlastních zájmů na úkor druhé strany Přehled vybraných profesních a zájmových sdružení Název subjektu: Kontaktní údaje: Název subjektu: Kontaktní údaje: Název subjektu: Kontaktní údaje: Název subjektu: Kontaktní údaje: Název subjektu: Kontaktní údaje: Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením Václavské náměstí 21, Praha , Svaz průmyslu a dopravy ČR Lighthouse Vltava Waterfront Towers, Jankovcova 1569/2c, Praha , Hospodářská komora ČR Freyova 27, Praha 9, Svaz českých a moravských výrobních družstev Václavské náměstí 21, Praha , Národní rada zdravotně postižených Partyzánská 7, Praha 7, 16

16 VI. Použitá odborná literatura Jaromír Licek, Miroslav Flanderka, Petr Hlaváček, Jaromíra Kotíková Sociální agentura, o.s. (2006): Kvantitativní a kvalitativní analýza sektoru zaměstnavatelských, rehabilitačních a poradenských subjektů ve vybraných krajích ČR, projekt Rehabilitace, aktivace, práce EQUAL Božena Buchtová a kolektiv (2002): Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a sociální problém, vydavatelství Grada, s.r.o. Vladimír Plesník, Bohdana Richterová, Silvie Quisová (2006): Problém dlouhodobé nezaměstnanosti praxe a východiska, Reintegra, o.p.s. Miroslav Foret (2000): Jak komunikovat se zákazníkem, ComputerPress, s.r.o. Zbyněk Siegel (2005): Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání, vydavatelství Grada, s.r.o. 17

17 VII. Přílohy vzorové dokumenty - vzor inzerátu - profil / požadavky na pracovní místo pro OZP - životopis - vzorový jednací řád Odborné pracovní skupiny - vzorová dohoda o spolupráci 18

18 VZOROVÝ INZERÁT UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ Jsem 28letá fakturantka s 10tiletou praxí ve státním podniku, mám státní zkoušku ze psaní na stroji. Nyní v ČID po úrazu nohy. Hledám práci v administrativě na zkrácený pracovní úvazek. Kontakt: Jana Hlavatá Poštovní 10, Ústí nad Labem, tel.: VZOROVÝ INZERÁT ZAMĚSTNAVATELE Nezisková organizace Perspektiva, o. s., hledá spolupracovníka(-ci) s kladným vztahem k sociální problematice na pozici: Sociální pracovník (-ice) Předpoklady: velmi dobrá orientace v problematice, přednostně VŠ odpovídajícího směru, vlastní aktivita, kreativní/improvizační schopnosti, výhodou znalost AJ nebo NJ a podmínkou znalosti práce na PC, strategické uvažování, zdravé sebevědomí, schopnost vystupování před fórem, řidičský průkaz B výhodou, optimismus Nabízíme: samostatnou a smysluplnou práci na plný pracovní úvazek v malém týmu, neformální prostředí, mezinárodní spolupráci, zapojení do projektů EU Nástup: srpen 2007 Motivační dopis a CV v českém jazyce zašlete na: Fax: Adresa : Perspektivní 484/2, Ústí nad Labem. Kontaktní osoba: Mgr. Petr Král 19

19 VZOROVÝ PROFIL/POŽADAVKY NA PRACOVNÍ MÍSTO PRO OZP Pracovní pozice: operátor montážní linky Název firmy: Firma s. r. o. Adresa: Firemní 1234/5, Praha Kontaktní osoba: p. Novák Tel: Jak a do kdy kontaktovat zaměstnavatele: domluvit si schůzku nebo poslat CV Výběrové řízení: Provoz: jednosměnný dvousměnný nepřetržitý Vzdělání: ZŠ vyučen/a SŠ VŠ Obor: jakýkoliv Typ prac. poměru: HPP DPČ DPP Počet hodin: 8 Mzda: úkolová hodinová Výše: od 9.000,- Kč Bezbariérový přístup: ano ne Výhody zaměstnavatele: stravenky Další požadavky a popis práce (pracovní prostředí): - praxe v oboru výhodou (alespoň 1 rok) - práce ve stoje - jedná se o manipulaci s výrobky (přenášení, sundávání z pásu a kompletování jednoduchých kovových součástek) Zjištěno dne: Obsazeno: 20

20 VZOROVÝ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno: Bc. Kateřina Drábková, roz. Novotná Adresa: Dolní 123 Praha 1, Datum narození: Tel.: VZDĚLÁNÍ: Gymnázium přírodovědný obor zakončeno maturitní zkouškou VOŠ zdravotní Obor zdravotnický záchranář ZSF Jihočeská univerzita Obor Péče o postižené děti, dospělé a staré osoby zakončeno státní zkouškou PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI: dosud evidována na Úřadu práce v Ústí nad Labem Carrefour Vedoucí řadových pracovníků v oddělení elektro mateřská dovolená Agentura Start Obchodní zástupce velkoobchodu Makro Vyhledávání a kontaktování nových klientů PC ZNALOSTI: MS Office, Internet, Outlook OSTATNÍ: Anglický jazyk aktivní znalost Německý jazyk pasivně Řidičský průkaz skupiny B aktivní řidička Zkušenosti s vedením kolektivu ZÁJMY: Četba knih, TV dokumenty V Praze Bc. Kateřina Drábková 21

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi.

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi. Sebepoznání a sebehodnocení Termín Osobnost Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Přijímání nových pracovníků ve Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů teorie a praxe Jméno a příjmení autora:

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU Návrat do zamestnán po onkologické nemoci PODĚKOVÁNÍ Tento studijní materiál vydalo občanské sdružení Amelie v rámci projektu Návrat do zaměstnání po onkologické

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus

Více

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI:

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci:

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci: 1. Zaměstnanci V této kapitole se dozvíme základní informace, týkající se způsobů hledání práce, trhu práce, úřadu práce, vzniku, změn a zániku pracovního poměru. Dále si povíme co je bezpečnost a ochrana

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Erika Směšná Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Pokorná

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Osobní portfolio... 3 1.1 Osobní předpoklady... 3 1.2 Mé odborné znalosti a schopnosti... 4 1.3 Mé dosavadní úspěchy... 4 1.4 Osobnostní profil... 5 1.5 Musím se umět i pochválit... 6 1.6 Plánování

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

PERSONÁLNÍ MINIMUM. VÝSTUP Z PROJEKTU Aktivita č. 2 - Zlepšení personálního řízení na MěÚ. Název projektu:

PERSONÁLNÍ MINIMUM. VÝSTUP Z PROJEKTU Aktivita č. 2 - Zlepšení personálního řízení na MěÚ. Název projektu: M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 PERSONÁLNÍ

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová

Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je věnována problematice vyhledávání, výběru a

Více