NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078."

Transkript

1

2 NOVÁ PROFESE Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/

3 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který děkuje všem účastníkům vzdělávacích aktivit a svým dodavatelům za jejich příspěvky.

4

5 Obsah 1. Úvodní slovo 5 2. O Projektu Otevřené dveře Popis realizace klíčových aktivit Příprava týmu Příprava JOB POINTu Výběr účastníků Pracovně osobnostní diagnostika Program Podnikatel/ka Program Nejste sami Program Nová profese Modul praxí a exkurzí Zajištění rekvalifikací a kurzů Podpora uplatnění na trhu práce Individuální podpora a poradenství Zabezpečení přímé podpory Publicita Monitoring Závěr projektu Hodnocení projektu Zpětná vazba od klientů Hodnocení přínosu programů Hodnocení zajištění rekvalifikací a kurzů Hodnocení praxí Příběhy z programu Nová profese Několik slov o realizátoru projektu JOB ASISTENT s.r.o Kontaktní údaje Použité zdroje a literatura 91

6 1. Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE, který se stane Vaším průvodcem realizací a výstupy grantového projektu s názvem Otevřené dveře. JOB ASISTENT s.r.o. byl žadatelem o finanční podporu z Evropského sociálního fondu v rámci výzvy č. 56, vyhlášené dne Z 215 podaných žádostí bylo podpořeno 48 projektů, z nichž jedním byly OTEVŘENÉ DVEŘE. Záměrem projektu bylo zlepšení postavení zástupců cílové skupiny na trhu práce, přičemž cílovou skupinou byli mladí lidé do 25 let i mladiství bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a také osoby nad 50 let. K dosažení stanoveného záměru byl sestaven projektový tým, který tvořili jak zkušení projektoví pracovníci, tak zaškolení nováčci. Společně s ostatními zapojenými subjekty, zejména Úřadem práce České republiky, Kontaktním pracovištěm v Teplicích, zaměstnavatelskými subjekty a jinými organizacemi a občanskými sdruženími byla nastavena fungující spolupráce při pomoci začleňování sociálně znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce prostřednictvím projektových aktivit a jednotlivých programů. Všem zúčastněným zaměstnavatelům, mimo jiné také starostům měst i mnohým řadovým zastupitelům, podnikatelům i občanům, tímto upřímně děkuji za ochotu a vstřícnost při zapojení našich klientů do pracovního procesu. Tito lidé dnes pracují na pracovních místech, které by bez podpory nejen obtížně nalezli, ale také by na pracovní činnosti nebyli připraveni. Podpora klientů a nalezení uplatnění na trhu práce bylo hlavním cílem projektu. Jak byl tento cíl naplněn, zjistíte při dalším čtení. 5

7 Dovoluji si, na tomto místě, poděkovat projektovému týmu, lektorům, odborným poradcům v JOB POINTu, zástupcům obcí, zaměstnavatelům poskytujícím praxe a těm zaměstnavatelům, kteří přijali naše klienty do pracovního poměru, všem, kteří projevili zájem se na projektu aktivně podílet a přispět tak k jeho naplnění. Děkuji také našim klientům, bez jejichž nadšení bychom jen těžko splnili stanovené indikátory a děkuji i Vám, čtenářům, že jste si vybrali tento sborník jako svou inspiraci. Ing. Zdeněk Mach jednatel společnosti a vedoucí projektu 6

8 2. O projektu Otevřené dveře Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce Cílová skupina Osoby do 25 let a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, fyzické osoby starší 50 let Realizace projektu Místo realizace Ústecký kraj, okres Teplice Cíle projektu Hlavním cílem byla podpora účastníků při jejich návratu na trh práce prostřednictvím tří komplexních vzdělávacích programů: Podnikatel/ka, Nejste sami a Nová profese. Základní principy Individuální přístup ke všem klientům Zvýšení kvalifikačních znalostí a dovedností jednotlivců Cílené monitorování poptávky po profesích ze strany zaměstnavatelů Naplňování principu rovných příležitostí 7

9 Klíčové aktivity Vstup účastníků Pracovně osobnostní diagnostika Program Podnikatel/ka, Nejste sami, Nová profese Praxe, Rekvalifikační kurzy Poradenství Podpora uplatnění na trhu práce Zaměření a rozsah projektu Projekt byl realizován v Ústeckém kraji, okrese Teplice po dobu 24 měsíců. Zahájení projektu proběhlo v prosinci 2010 a v listopadu 2012 byl projekt ukončen. Do projektu se mělo postupně zapojit 60 uchazečů a zájemců o zaměstnání z cílových skupin. Tento počet byl dosažen již v průběhu projektu a překročen, klienti byli rozděleni do tří programů a každý program byl realizován dvakrát za dobu realizace projektu. Počet klientů, zapojených do dalšího vzdělávání a rekvalifikačních kurzů s cílem získat kvalifikaci nebo si ji zvýšit, byl plánován na 50 klientů a nejméně pro 45 klientů mělo být v průběhu projektu zprostředkováno zaměstnání. Veškeré cíle se podařilo slnit a mnoho ukazatelů překročit. Doprovodná opatření Po celou dobu aktivní účasti v projektu byla klientům poskytována doprovodná opatření, směřující k odstranění bariér, které mohly klientům bránit v účasti na podobných aktivitách. Podpora byla vyplácena formou finančního příspěvku na stravné, cestovné, hlídání dětí, ubytování. 8

10 3. Popis realizace klíčových aktivit 3.1 Příprava týmu Příprava projektového týmu byla první aktivitou v projektu, bylo třeba vybrat kvalitní pracovníky, seznámit je s podstatou klíčových aktivit, odborně je proškolit a připravit na práci s klienty. Aktivita byla zahájena a realizována v plánovaném termínu dle harmonogramu projektu, zahájení v prosinci 2010 a ukončení v lednu následujícího roku. Projektový tým byl složen z pěti členů: Vedoucí projektu: Ing. Zdeněk Mach Finanční manažerka: Ing. Olga Čvančarová Organizační pracovník: Petr Tausche Akvizitorka trhu práce: Bc. Eva Machová Laická poradkyně: Tereza Zedníčková 9

11 3.2 Příprava JOB POINTu V rámci přípravy na práci s klienty, zejména poskytování individuální pomoci vznikl JOB POINT. Chtěli jsme, aby se toto místo stalo místem pracovních příležitostí pro všechny naše klienty. JOB POINT jsme vybudovali v pronajatých prostorách v Teplicích na Masarykově ulici. Vzhledem ke vzdálenosti od místní pobočky úřadu práce jsme nemohli zvolit lépe. Místo jsme však museli upravit, a proto jsme přebudovali zázemí. Došlo k úpravě prostor kontaktního místa, vybavení kanceláří týmu, byly zakoupeny notebooky včetně příslušného SW, dataprojektor, korkové tabule, nástěnky a kancelářské potřeby. V souladu s pravidly pro publicitu, která se řídila Metodikou OP LZZ bylo kontaktní místo označeno informační tabulkou s uvedením doby pro klienty. To vše bylo pořízeno z finančních prostředků projektu. V této době také proběhla příprava na zavedení e-poradny. 10

12 E-poradna představuje komunikační nástroj, který využívají klienti projektu (i široká veřejnost) ke konzultacím problémů a otázek v souvislosti se zapojením do projektu, jeho klíčových aktivit, vyhledáváním pracovních nabídek, zapojením do rekvalifikací a termíny jejich realizace, ale také ke konzultacím o tvorbě podnikatelských záměrů, zejména před svým rozhodnutím začíst s přípravou na zahájení samostatné výdělečné činnosti. Klienti mohou své názory konzultovat přímo s pracovníky týmu nebo odbornými poradci a lektory, pokud to jejich dotaz vyžaduje. Jednalo se o volně dostupné komunikační prostředky např. SKYPE, ICQ, Messenger. Hlavní součástí e-poradny však bylo zavedení služby dostupné přímo z webových stránek realizátora. 11

13 3.3 Výběr účastníků Cílem aktivity bylo zajištění nejméně 60 zájemců o vstup do projektu. Oslovení vhodných klientů probíhalo především výběrem z vlastní databáze, ve spolupráci s místním Úřadem práce v Teplicích, realizací informačních schůzek pro uchazeče o zaměstnání v prostorách úřadu práce a také v prostorách JOB POINTu. 12

14 Součástí prezentačních schůzek a informování o možnosti vstoupit do projektu byla příprava prezentačních materiálů plakátů, letáků, brožurek a drobných propagačních předmětů, které pomohly klienty do projektu získat. Velmi bezproblémová byla spolupráce s Ing. Jiřinou Burdysovou, Mgr. Jitkou Schönerovou, Ing. Šárkou Pajerovou a paní Kateřinou Holzknechtovou z KoP v Teplicích. S klienty, kteří se rozhodli do projektu vstoupit, byl proveden individuální pohovor a podepsána Dohoda o účasti v projektu. Za dobu trvání projektu bylo zrealizováno několik prezentačních schůzek pro klienty z evidence úřadu práce a zájemce o zaměstnání. Následně do projektu vstoupilo celkem 76 klientů z databáze úřadu práce a z databáze realizátora. 13

15 3.4 Pracovně osobnostní diagnostika Pracovně osobnostní diagnostika představuje poradenský servis, využívající odborných psychodiagnostických metod k poznání potenciálu člověka. Ověřené metody a validizované testy jsou vyhodnocovány psychologem s dlouhodobou praxí v oboru. Výstupem poradenského servisu je závěrečná zpráva, která klientovi umožní orientaci v jeho schopnostech a dovednostech, jejich efektivní využití v praxi. Pracovně osobnostní diagnostika byla realizována zpravidla ve dvou dnech. Nejprve proběhla společná část, v níž byli klienti seznámeni s podstatou pracovně osobnostní diagnostiky, byla navozena pracovní atmosféra, navázán první kontakt s klientem, pozitivní komunikace, prohloubení vzájemné důvěry a možností posouzení schopností a možností klienta, předpokládaná východiska a závěry. Následně klienti vyplnili standardizovaný anamnestický dotazník opatřený normami pro srovnání s vybranou populací (dle věku a vzdělání). 14

16 Cílem pracovně osobnostní diagnostiky bylo zmapovat klientovu praxi, jeho předpoklady, schopnosti a možnosti pro trh práce a vytvořit s ním Individuální rozvojový plán za pomoci skupinové práce, individuálního poradenství a psychodiagnostiky, který byl podkladem pro jeho další směřování k získání uplatnění na trhu práce. Součástí plánu bylo vytipování vhodné rekvalifikace nebo praktické stáže u zaměstnavatele. Pracovně osobnostní diagnostiku absolvovalo 40 klientů, byla zajištěna dodavatelem služeb, společností ExVA s.r.o. z Teplic a jejím psychologickým poradcem. 15

17 3.5 Program Podnikatel/ka Cílem prvního programu bylo seznámit klienty se základy podnikatelské problematiky, možnostmi podpory podnikání, marketingu a zároveň pomoci rozvinout podnikatelský záměr. Základ programu tvořil akreditovaný rekvalifikační kurz Základy podnikání v časové dotaci 120 hodin, ale také 6ti-denní praxe, při které mohli klienti konzultovat, zdokonalit a rozvinout své podnikatelské záměry. V průběhu období mohli klienti kontaktovat dodavatele s žádostmi o pomoc při zpracování podnikatelských záměrů a současně požádat o zařazení do následného speciálního rekvalifikačního kurzu. Do programu Podnikatel/ka vstoupilo 22 klientů a úspěšně jej absolvovalo 17 klientů. Program byl zajištěn dodavatelem služeb na základě výběrového řízení a probíhal po dobu 3 měsíců. Pro zahájení samostatné výdělečné činnosti se nakonec rozhodli 3 klienti. 16

18 17

19 3.6 Program Nejste sami Program Nejste sami, byl zaměřen na klienty, kteří měli s uplatněním na trhu práce nejvýraznější problémy. Obsahem byly 4 části: orientace na trhu práce, motivace, rozvoj schopností, právní a finanční minimum. 18

20 Program byl opět zajištěn dodavatelem na základě výběrového řízení a probíhal po dobu 4 měsíců. Do programu Nejste sami, vstoupilo 28 klientů a úspěšně jej absolvovalo 26 klientů. 19

21 3.7 Program Nová profese Poslední program Nová profese cíleně připravoval účastníky na ty typy obory, které jsou žádány zaměstnavateli a podnikatelskou sférou, ale nejsou na trhu práce ještě zcela obvyklé. V programu měly být vyškoleny například hospodyně, chůvy, pečovatelky, údržbáři zahrad nebo objektů a areálů, domovníci apod. Součástí programu Nová profese byl Úvodní modul, během kterého došlo k vzájemnému seznámení týmu a klientů a také seznámení s obsahem a podstatou programu. Již zde jsme cítili, že naši klienti zdaleka nejsou na profese připraveni. Následoval Kurz rozvoje osobnosti v trvání pěti dní, poté jsme klienty zapojili do Kurzu obsluhy osobního počítače, protože se jedná o podstatnou kvalifikaci dnes již každého klienta. Po zdárném ukončení této části následovaly cílené profesní rekvalifikace na pomocné profese a služby. 20

22 Program Nová profese byl zajištěn dodavatelem služeb na základě výběrového řízení a realizován po dobu 4 měsíců. Do programu Nová profese vstoupilo celkem 26 klientů, absolvovalo jej úspěšně 23 klientů. 21

23 3.8 Modul praxí a exkurzí V této aktivitě se jednalo o možnost potvrdit si pracovní schopnosti přímo v praxi u zaměstnavatele, možnost získat a obnovit pracovní návyky nebo dokonce pracovní místo. Sjednávání pracovní praxe pro klienty byla hlavní činností akvizitora trhu práce, který při osobních schůzkách se zástupci zaměstnavatelů sjednával pracovní možnosti pro klienty. Pracovní praxe byla součástí všech tří programů. Ověření pracovních schopností v programu Nejste sami probíhala v rozsahu 10 dní, v programu Podnikatel/ka v rozsahu 6 dní a v programu Nová profese byla stanovena individuálně, dle potřeb zaměstnavatele a klienta. Pro naše klienty, kteří byli již delší dobu v evidenci úřadu práce a mimo kontakt s pracovním trhem, to byla mnohdy jediná možnost jak se zapojit do pracovního procesu, obnovit si pracovní návyky nebo získat pracovní místo. Předpokládané zapojení do praktických stáží bylo 32 klientů a pracovní stáž absolvovalo 42 klientů. 22

24 23

25 24

26 3.9 Zajištění rekvalifikací a kurzů Rekvalifikační kurzy byly jedním z hlavních pilířů projektu. Cílem bylo zapojení minimálně 50 klientů, u nichž jsme předpokládali 90% úspěšnost při dokončení kurzu a získání osvědčení vzhledem k nízké nebo dosud žádné kvalifikaci. Do kurzů byli klienti zařazeni na základě výstupů z pracovně osobnostní diagnostiky, podle aktuální potřeby trhu práce, se souhlasem místního úřadu práce, ale také na základě jejich aktivity v jednotlivých programech. Rekvalifikační kurzy měly za cíl zvýšit nebo získat novou kvalifikaci pro klienty a tím přispět ke zvýšení jejich nabídkové hodnoty na trhu práce. V rámci projektu bylo pro klienty vytipováno 16 různých rekvalifikačních kurzů, do nichž se zapojilo 51 klientů. Rekvalifikační kurz dokončilo 45 klientů, kteří získali osvědčení s celostátní platností a zvýšili si tak svou kvalifikaci. Největší překážkou pro klienty při výběru vhodné rekvalifikace bylo jejich dokončené pouze základní vzdělání. Rekvalifikační kurzy přispěly k nové kvalifikaci klientů a následně jim pomohly získat zaměstnání. Bez absolvovaného kurzu by mnozí nečinně vyčkávali na zázrak a zůstávali dál v evidenci úřadu práce. 25

27 Klienti byli zařazeni do těchto rekvalifikačních kurzů: Administrativní pracovník/administrativní pracovnice Daňová evidence Daňový specialista/daňová specialistka Hospodář/hospodyně Kosmetické služby Lektor/lektorka Masér/masérka pro sportovní a rekondiční masáže Obchodní zástupce/obchodní zástupkyně Obsluha elektrovozíku a motovozíku Obsluha motovozíků - Vysokozdvižný volantový do 5 tun Obsluha osobního počítače Programátor/programátorka www aplikací Účetnictví s využitím výpočetní techniky Vizážistika a barvové poradenství Základní kurz svařování dle ČSN ZK Základy obsluhy osobního počítače 26

28 27

29 3.10 Podpora uplatnění na trhu práce V průběhu dubna 2011 byla zahájena pomoc klientům v oblasti zprostředkování zaměstnání. Projekt umožnil také zapojení klientů na tzv. dotovaná pracovní místa a tak umístění klientů do pracovního procesu bylo zásluhou spolupráce projektového týmu a klienta. Zprostředkování zaměstnání probíhalo na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a následně Generálního ředitelství ÚP České republiky. Aktivitu zajišťoval akvizitor trhu práce, který mapoval pracovní trh, nabídku a poptávku pracovních míst a rozvíjel spolupráci s místním úřadem práce. V průběhu projektu bylo zajištěno zaměstnání pro 52 klientů. Z těchto 52 pracovních míst bylo 11 klientů umístěno na dotovaná pracovní místa. V rámci dodržení rovných příležitostí bylo do zaměstnání umístěno 27 žen a 25 mužů. Popis spolupráce s jednotlivými klienty při vyhledávání a zprostředkování pracovních míst je popsán v sekci Příběhy z programu Nová profese. 28

30 29

31 30

32 3.11 Individuální podpora a poradenství Podpora klientů probíhala v průběhu jejich aktivní účasti v projektu a byla zajištěna prací všech pracovníků projektového týmu, jednalo se o individuální podporu a poradenství, sjednávání schůzek se zaměstnavateli, neustálou motivaci klientů k účasti na aktivitách nebo na výběrových řízeních, poskytování specifického poradenství odbornými poradci dle potřeb a zájmu klientů. Klientům byl po celou dobu k dispozici JOB POINT, místo pracovních příležitostí. Zde byli k dispozici členové projektového týmu, zejména akvizitor trhu práce, laický poradce, organizační pracovník, ale i odborní poradci, kteří zde poskytovali rady na specifické problémy klientů v oblasti pracovněprávní, psychologické, finanční, nebo odborné konzultace k výběru rekvalifikačního kurzu. Součástí JOB POINTu byla také možnost využívat internet pro vyhledávání nabídek práce, podpora laického poradce při práci s osobním počítačem 31

33 a zpracování dokumentů nebo při přípravě na výběrové řízení u zaměstnavatelů. V rámci projektu působil JOB POINT do října 2012, ale klienti jej mohou navštěvovat i nadále, protože toto místo zůstalo zachováno. V průběhu realizace projektu navštívilo JOB POINT 920 klientů, většina z nich opakovaně. Specifické poradenství, které poskytovali odborní poradci, se týkalo především oblasti pracovněprávní problematiky, možnosti čerpat podporu při účasti v rekvalifikacích, sepisování smluv, soulad a výše dávek, diskriminační otázky, dále možnosti oddlužení fyzické osoby, osobního bankrotu a mnohých dalších osobních problémů a v průběhu projektu jej využilo 88 klientů. Zpravidla se jednalo o citlivé otázky, které klienti nechtěli rozebírat přímo s pracovníky projektového týmu, nebo otázky, které vyžadovaly odbornou konzultaci. Přehled využití JOB POINTu 2011 Měsíc Počet Měsíc Počet

34 3.12 Zabezpečení přímé podpory Prostřednictvím přímé podpory byly klientům umožněny i aktivity, které by si nemohli z vlastních zdrojů zajistit. Jednalo se o úhradu nákladů spojených se zařazením do rekvalifikačních kurzů nebo praxí. Klienti využívali zejména cestovné, hlídání dětí, nebo ubytování. Projektový tým mohl klienty podpořit i úhradou administrativních a správních poplatků spojených s vydáním výpisu z trestního rejstříku, zdravotních prohlídek, průkazů a jiných nezbytných dokumentů spojených s možností nastoupit do rekvalifikačního kurzu nebo do zaměstnání. Přímá podpora byla vynakládána zejména v těch případech, kdy hrozilo reálné vyloučení klienta z aktivity, pokud by mu takový druh podpory nebyl poskytnut. 33

35 Dotovaná místa pro účastníky projektu 96,93% Cestovné účastníků 90,48% Stravné účastníků 100% Ubytování účastníků 95,97% Jiné výše neuvedené náklady (výpis RT, spr. popl., pož. RKV apod.) Jiné výše neuvedené náklady (zdrav. prohlídky při vstupu do zam.) 100% 94,44% % Dotovaná místa Cestovné Stravné Ubytování Jiné náklady (výpis RT, pož. RKV apod.) Jiné náklady (zdrav. prohlídky při vstupu do zam.) % 34

36 35

37 3.13 Publicita V průběhu projektu bylo nezbytné informovat širokou veřejnost o realizaci projektu, možnosti zapojit se do projektu a o jeho dosažených výsledcích. Informace o spolufinancování projektu a jeho aktivit z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ byly uváděny na všech dokumentech a tiskových materiálech, které byly v rámci projektu využívány. Samozřejmě jsme o projektu informovali i v tisku nebo využívali jiné druhy propagace. O projektu Otevřené dveře napsali Severočeské deníky - Teplicko Teplický deník, mimořádné vydání u příležitosti zahájení 857. lázeňské sezóny v Teplicích Deník EXTRA v Ústeckém kraji Teplický deník, příloha Cesty městy Deník v Ústeckém kraji 12/2012 REGIO - Zpracování výsledků projektu a jejich umístění do novin Semináře a tisková konference proběhl první seminář se zástupci zaměstnavatelů, státních institucí a cílových skupin z řad klientů projektu. Semináře se zúčastnilo přibližně 30 osob. Hlavním tématem byla podpora klientů s důrazem na rovné příležitosti a podpora možností zahájení samostatné výdělečné činnosti v rámci jednotlivých programů proběhl druhý seminář, na kterém došlo k celkovému zhodnocení přínosu projektu pro klienty, vyhodnocení spolupráce se zaměstnavateli a spolupracujícími subjekty. Dne proběhlo závěrečné setkání a tisková konference, kterého se zúčastnili pracovníci projektového týmu, zaměstnavatelé 36

38 a zapojení klienti v projektu, včetně zástupců dalších institucí, spolupracujících subjektů a místního úřadu práce. Obsahem tiskové konference bylo závěrečné zhodnocení průběhu projektu, dosažené počty, splněné monitorovací indikátory a především přínos pro klienty projektu, který byl mimořádný. Webové stránky V rámci informování široké veřejnosti byla vytvořena webová stránka o projektu již , která byla pravidelně aktualizována. Odkaz na stránky je Součástí této stránky je také vstup do e-poradny. Informace o projektu byla vložena také na stránky Evropského sociálního fondu. Dále byla prezentace o projektu a nábor do programu Podnikatel/ka vložena na portále regiony24 Jako novinku jsme využili sociální sítě, konkrétně Facebook a umístili jsme zde informace o projektu. Využili jsme stránky společnosti JOB ASISTENT s.r.o. a stránky Centrum Lounská. Tiskoviny a propagační předměty V rámci projektu jsme vytvořili plakát, brožuru a letáky s informacemi o projektu. Letáky byly umístěny v prostorách KP-ÚP v Teplicích, Finančního úřadu a Živnostenského úřadu v Teplicích, Všeobecné pojišťovny v Teplicích, v Informačním centru na Benešově náměstí v Teplicích. Pro jednání se zaměstnavateli a propagaci projektových aktivit všeobecně jsme využívali bloky, propisovací tužky, vizitky, kontaktní kartičky a samolepky s logy. Podařilo se nám vytvořit ucelený soubor předmětů, který nejen upozorňoval na pomoc EU a ESF, ale byl i funkční pomůckou při mnohých jednáních. 37

39 38

40 39

41 40

42 3.14 Monitoring Od prosince 2010 byla projektovým týmem navedena opatření k zajištění průběžného sledování průběhu projektu. Tým se scházel na pravidelných poradách, plánoval, realizoval a kontroloval přípravu jednotlivých aktivit, následně jejich realizaci a zpětnou vazbu. Byly zde projednávány problémy při zajištění aktivit nebo dosažené pokroky každého klienta. Součástí této aktivity bylo také zpracování monitorovacích zpráv a jejich následné předložení řídícímu orgánu MPSV ČR ke kontrole a proplacení částí dotace. Při realizaci projektu došlo k několika nepodstatným změnám, mimo změny v projektovém týmu také v harmonogramu a rozpočtu projektu, ale tyto změny neměly žádný vliv na splnění plánovaných výstupů z projektu. V rámci realizace projektu byla provedena pouze jedna podstatná změna, která se týkala změny jednotky a počtu jednotek na soubor u některých položek v rozpočtu a navýšení počtu dotovaných míst o jedno. 41

43 Součástí monitoringu projektu z pohledu Řídícího orgánu je také provedení kontroly projektu na místě u realizátora. Kontrola našeho projektu proběhla dne Kontrolu projektu provedla kontrolní skupina složená ze tří členů. Cílem kontroly bylo ověřit, zda-li je projekt realizován v souladu se schválenou projektovou žádostí a zda-li probíhá také správné financování. Výsledek kontroly byl uspokojivý. V průběhu realizace projektu nebyly shledány žádné nedostatky. Monitorovací indikátory Kód Název Původní cílová hodnota Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny celkem 12, Počet podpořených osob - celkem 76, Počet podpořených organizací - celkem 1, Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem 151, Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 2,00 42

44 Počet uplatněných klientů na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Název programu Podnikatel/ka Nejste sami Nová profese CELKEM Počet uplatněných Muži Ženy Počet nově vytvořených pracovních míst Muži Ženy

45 3.15 Závěr projektu V posledním měsíci realizace projektu proběhla příprava na zpracování závěrečné zprávy o projektu, vyúčtování a vyrovnání veškerých finančních závazků. Na společné závěrečné konferenci byla vyhodnocena celá realizace a průběh projektových aktivit, formy spolupráce, dosažené výsledky a výstupy z projektu. Součástí závěrečné fáze projektu byl i audit, který provedla nezávislá auditorská společnost Saul Consulting, s.r.o. Praha. Při realizaci projektu a jeho finančního řízení nebyly shledány nedostatky. 44

46 4. Hodnocení projektu 4.1 Zpětná vazba od klientů Tato kapitola byla zpracována na základě evaluačních dotazníků, které klienti obdrželi při ukončení jednotlivých hodnocených aktivit, kterých se zúčastnili. Při ukončení akce, například rekvalifikačního kurzu nebo praktické stáže, byli požádáni o vyplnění krátkého dotazníku a celkové zhodnocení akce. Hodnocenými aktivitami byly pouze vícedenní aktivity v jednotlivých programech, dále Zajištění rekvalifikací a kurzů, Modul praxí a exkurzí a v rámci závěrečného setkání byl hodnocen celkový přínos projektu. 4.2 Hodnocení přínosu programů Klienti, absolventi, v průběhu programu Nová Profese a Nejste sami, obdrželi standardizovaný dotazník, který obsahoval 12 otázek směřujících k vyhodnocení obsahu a přínosu aktivity v programu pro každého jednoho klienta. Při hodnocení bylo možno použít škálu od 1-5, jako ve škole, kdy 1 znamená hodnocení vynikající a 5 neuspokojivé, políčka byla označena křížem. Uvedené hodnoty v tabulce jsou získaným počtem tohoto hodnocení ze všech odevzdaných zpětných vazeb v jednotlivých bězích. 45

47 Program Nejste sami aktivita Motivační modul Číslo otázky: 1. Obsah vzdělávací akce splnil moje představy Během vzdělávací akce jsem získal/a nové vědomosti Poznatky ze vzdělávací akce využiji ve své praxi Úroveň prezentace lektora/ů byla vysoká Výklad témat byl jasný a věcný V průběhu vzdělávací akce jsem dostal/a prostor pro vyjádření svých názorů či k vyslovení svých otázek 7. Obdržel/a jsem studijní materiály, tyto jsou napsány srozumitelně a jsou vhodné ke studiu. 8. Vzdělávací akce obsahovala hodně praktických ukázek Atmosféra ve skupině byla přátelská Vyhovoval mi časový plán dní Jsem spokojen/a s organizací vzdělávací akce Jsem spokojen/a se školícími prostory Další poznámky: Součástí dotazníku byla i možnost vložit vlastní komentář. Získané komentáře ze zpětných hodnocení (doslovný přepis příspěvků): Předčilo to moje očekávání. Spokojenost veliká! Děkuji! 46

48 Program Nová profese aktivita Kurz rozvoje osobnosti Číslo otázky: 1. Obsah vzdělávací akce splnil moje představy Během vzdělávací akce jsem získal/a nové vědomosti Poznatky ze vzdělávací akce využiji ve své praxi Úroveň prezentace lektora/ů byla vysoká Výklad témat byl jasný a věcný V průběhu vzdělávací akce jsem dostal/a prostor pro vyjádření svých názorů či k vyslovení svých otázek 7. Obdržel/a jsem studijní materiály, tyto jsou napsány srozumitelně a jsou vhodné ke studiu. 8. Vzdělávací akce obsahovala hodně praktických ukázek Atmosféra ve skupině byla přátelská Vyhovoval mi časový plán dní Jsem spokojen/a s organizací vzdělávací akce Jsem spokojen/a se školícími prostory Další poznámky: Součástí dotazníku byla i možnost vložit vlastní komentář. Získané komentáře ze zpětných hodnocení (doslovný přepis příspěvků): Projet byl velmi poutavý, zábavný, poučný. Lektoři byli příjemní, přenášky velmi zajímavé. Kurz mi dal hodně rad do života. Hodně jsem se naučila a také jsem se více otevřela a komunikovala s lidmi. A také jsem poznala hodně skvělých lidí, moc se mi to líbilo a bylo to fajn. Projekt se mi líbil. Hodnotím vše kladně, zároveň vzdělanost školených osob. Děkuji za získané dovednosti. OK. Děkuji. 47

49 Program Nová profese aktivita Kurz obsluhy PC Číslo otázky: 1. Obsah vzdělávací akce splnil moje představy Během vzdělávací akce jsem získal/a nové vědomosti Poznatky ze vzdělávací akce využiji ve své praxi Úroveň prezentace lektora/ů byla vysoká Výklad témat byl jasný a věcný V průběhu vzdělávací akce jsem dostal/a prostor pro vyjádření svých názorů či k vyslovení svých otázek 7. Obdržel/a jsem studijní materiály, tyto jsou napsány srozumitelně a jsou vhodné ke studiu. 8. Vzdělávací akce obsahovala hodně praktických ukázek Atmosféra ve skupině byla přátelská Vyhovoval mi časový plán dní Jsem spokojen/a s organizací vzdělávací akce Jsem spokojen/a se školícími prostory Další poznámky: Součástí dotazníku byla i možnost vložit vlastní komentář. Získané komentáře ze zpětných hodnocení (doslovný přepis příspěvků): Vzdělávací kurz předčil moje očekávání. Lektorovi děkujeme za ochotu a trpělivost, jen škoda, že nebyl delší. Výuka dokázala všechny účastníky zaujmout. Je tu perfektní atmosféra a hlavně dobří lektoři, které nás vyučují, jsem tu spokojená. Hlavně máme ve třídě dobrý kolektiv. 48

50 Celkové zhodnocení ze všech programů Klienti velmi dobře hodnotili školící prostory, v nichž byly jednotlivé programy realizovány. Líbilo se jim prostředí, měli k dispozici veškeré zázemí projektového týmu, zasedací místnost, počítačovou učebnu se vším potřebným vybavením, včetně drobného občerstvení. Také byli spokojeni s organizací a průběhem jednotlivých programů. Žádný z klientů nevyhodnotil aktivity vcelku jako špatné, všichni si našli části, které jim vyhovovali více, jiné hodnotili méně příznivě. Celkový dojem byl velmi dobrý. V této části děkujeme za příkladné a kvalitní provedení dodavateli služeb, společnosti ExVA s.r.o. a jejím lektorům, neboť právě oni dosáhli tohoto laskavého hodnocení. 4.3 Hodnocení Zajištění rekvalifikací a kurzů Pro klienty byly, na základě předchozích aktivit, sjednány vhodné rekvalifikační kurzy. Hodnocení je zpracováno za všechny realizované rekvalifikační kurzy dohromady. Pokud byla hodnocena některá z dodavatelských vzdělávacích společností nebo dodavatel, příp. subdodavatel služeb, je toto hodnocení uvedeno v komentáři. 49

51 Číslo otázky: 1. Obsah vzdělávací akce splnil moje představy Během vzdělávací akce jsem získal/a nové vědomosti Poznatky ze vzdělávací akce využiji ve své praxi Úroveň prezentace lektora/ů byla vysoká Výklad témat byl jasný a věcný V průběhu vzdělávací akce jsem dostal/a prostor pro vyjádření svých názorů či k vyslovení svých otázek 7. Obdržel/a jsem studijní materiály, tyto jsou napsány srozumitelně a jsou vhodné ke studiu. 8. Vzdělávací akce obsahovala hodně praktických ukázek Atmosféra ve skupině byla přátelská Vyhovoval mi časový plán dní Jsem spokojen/a s organizací vzdělávací akce Jsem spokojen/a se školícími prostory Další poznámky: Součástí dotazníku byla i možnost vložit komentář. Získané komentáře ze zpětných hodnocení: Přepis příspěvků: Kurz se líbil, děkuji. Moc děkuji. Kurz se mi líbil, hodně jsem se naučila. Děkuji. 50

52 Pan lektor se snažil trpělivě vysvětlovat a neustále opakovat. Byl přátelský, vtipný. Bohužel kurz byl pro mne krátký, protože to bylo jediné zpříjemnění mého života. Ráda bych se ještě v této oblasti vzdělávala. V této části si dovolujeme poděkovat za kvalitní provedení nejen dodavateli služeb, společnosti ExVA s.r.o. a jejím lektorům, ale také dalším subdodavatelům za jejich odbornou práci s klienty a bezproblémovou spolupráci při zajištění kurzů pro naše klienty. Školícími středisky našich klientů byly tyto vzdělávací instituce: Centrum služeb pro podnikání s.r.o., IČ: , Bělehradská 643/77, Praha 2 ExVA s.r.o., IČ: , Benešovo náměstí 422/3, Teplice Ing. Otakar Dohnal, IČ: , Slovanská 1386/70, Děčín Jitka Štíchová A. Kysilka, IČ: , Ležáky 395, Košťany PARMS servis s.r.o., IČ: , Masarykova třída 1208, Teplice Pavel Hřebačka, IČ: , K. Čapka 2046/20, Teplice 51

53 4.4 Hodnocení praxí Vyhodnocení modulu praxí proběhlo vždy v závěru každé praxe, shrnutím a zhodnocením aktivity klientů a zjištěním zpětné vazby. Zástupce zaměstnavatele vyplnil na konci praxe Zprávu o průběhu praxe, kde vyhodnotil docházku na pracoviště, aktivitu a spolehlivost klienta. Každý klient, který absolvoval praxi, vyplnil Hodnotící dotazník z praxe, který byl zaměřen na pracovní dobu, pracovní náplň a zájem klienta zaměřit se na daný obor. Člen projektového týmu pak na základě informací od zaměstnavatele a klienta zpracoval Zprávu o průběhu praxe, zaměřenou na pracovní charakteristiku klienta, kladné a záporné hodnocení, doporučení a směry pro další vývoj. V souhrnu se dá říci, že praxe posílily schopnosti cílové skupiny především v opětovném nastavení denního režimu, plánování aktivit ve vztahu k pracovním úkolům, řešení problémů souvisejících s pracovním prostředím. Praxe byla vždy plánována ve spolupráci s akvizitorem trhu práce a odpovídala znalostem a schopnostem klientů. 52

54 V souvislosti s naplněním počtu praktických stáží, velmi děkujeme všem zaměstnavatelům, kteří našim klientům umožnili pracovní praxi a odborně se jim po dobu stáže věnovali: A.g. Škorpion, IČ: , Dukelských hrdinů 275, Krupka - Maršov BonArt - reklama & marketing s.r.o., IČ: , Osecká 416/10, Duchcov Český porcelán, a.s., IČ: , Tovární 605/17, Dubí Člověk v tísni, IČ: , Šafaříkova 24, Praha 2 DEFOREST s.r.o., IČ: , Masarykova třída 1233/82, Teplice Domov pro seniory Chlumec, p.o., IČ: , Pod Horkou 85, Chlumec Eva Fišnarová, IČ: , Bořivojova 3129, Teplice EXIN s.r.o., IČ: , Březinova 1875/14, Teplice ExVA s.r.o., IČ: , Benešovo náměstí 422/3, Teplice Ilona Hrabáková, IČ: , V Závětří 1672/4, Teplice Jitka Fílová, IČ: , Vodní 215/5, Novosedlice JOB ASISTENT s.r.o., IČ: , Masarykova třída 668/29, Teplice Josef Štěpánek, IČ: , Sochorova 1306, Teplice Lenka Čuříková, IČ: , Revoluční 48, Krupka - Maršov Martin Louda, IČ: , Bystřická 520, Novosedlice Milan Kubík, IČ: , Revoluční 48, Krupka - Maršov OLPE MONTÁŽE, spol. s.r.o., IČ: , Rybniční 419, Teplice OLPE plus, spol. s r.o., IČ: , Rybniční 419, Teplice Řetenice Petr Bude, IČ: , U horní dráhy 3/162, Krupka Petr Weiner, IČ: , Ke Koh-i-nooru 928/35, Praha 13 Stodůlky, Praha 5 SK-Catering s.r.o., IČ: , Lázeňská 21, Dubí Václav Tichý, IČ: , Šmeralova 1198/18, Teplice Van Soan Dang, IČ: , Pod školou 242/1, Teplice Viktor Říha, IČ: , Zemská 1190/32, Teplice 53

55 Současně děkujeme i všem zaměstnavatelům, kteří následně naše klienty zaměstnali, vytvořili pro ně pracovní místo a věnovali čas jejich zaškolení: 3B Dienstleistung Dresden GmbH ABAS IPS Management s.r.o., IČ: , Gorkého 3037/2, Ostrava Auto-Kabel Krupka, s.r.o., IČ: , Pod Dolní drahou 87, Krupka BASALT CZ s.r.o., IČ: , Všechlapy 3, Zabrušany Colortec, s.r.o., IČ: , Kundratka 17/1944, Praha 8 Český porcelán, a.s., IČ: , Tovární 605/17, Dubí DEFOREST s.r.o., IČ: , Masarykova třída 1233/82, Teplice Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí, o.p.s., IČ: , Lázeňská 21, Dubí DORA Gastro a.s., IČ: , Jaroslava Seiferta 2179, Most DT Tech Servis, s.r.o., IČ: , Rybniční 419, Teplice - Řetenice EKO TRADE EU s.r.o., IČ: , Rokycanova 379/5, Teplice ExVA s.r.o., IČ: , Benešovo náměstí 422/3, Teplice Jan Andrle, IČ: , Teplická 700/54, Duchcov Jan Dellamária, IČ: , Horova 799/8, Karlovy Vary JOB ASISTENT s.r.o., IČ: , Masarykova třída 668/29, Teplice KENTAX s.r.o., IČ: , Plynárenská 280, Teplice LEADER ACADEMY o.p.s., IČ: , Karlovarská 6, Valeč Lenka Čuříková, IČ: , Revoluční 48, Krupka - Maršov LICENTIA s.r.o., IČ: , Pobřežní 370/4, Praha 8 - Karlín Marius Pedersen a.s., IČ: , Průběžná 1940/3, Hradec Králové Město Bílina, IČ: , Břežánská 50/4, Bílina Město Košťany, IČ: , Teplická 297, Košťany Miroslav Louda, IČ: , Dukelských hrdinů 291, Krupka OKIM spol. s r.o., IČ: , Havlíčkova 396, Libochovice OLPE MONTÁŽE, spol. s.r.o., IČ: , Rybniční 419, Teplice Pavel Lau, IČ: , Kfely 48, Ostrov PECUD, v.o.d. ŽANDOV, IČ: , Žandov 67, Chlumec Petr Kubík, IČ: , Kladruby 11, Kladruby RELAXACE SLUNÍČKO s.r.o., IČ: , Masarykova 96/131, Ústí nad Labem 54

56 Roman Schneider, IČ: , Fučíkova 153, Krupka - Unčín TABUC-PACK s.r.o., IČ: , Pražská 22, Teplice - Úpořiny Ústav soc. péče Snědovice, IČ: , Snědovice 1, Snědovice Viktor Říha, IČ: , Zemská 1190/32, Teplice Vladimíra Svobodová, IČ: , Prackovice nad Labem VZP ČESKÉ REPUBLIKY, IČ: , Drahobejlova 1404/4, Praha 9 55

57 5. Příběhy z programu Nová profese Názorové spektrum klientů při vstupu do projektu lze shrnout několika větami jednoho z nich, pana Josefa: Na pracáku jsem už deset let, práce není, žádnou mi nenašli. Nic po mě nechtějte, do žádného JOB CLUBu nechci, nebudu nikam chodit, je to stejně k ničemu. Nebudu nikomu dělat šaška a už vůbec nebudu dělat pro nikoho zadarmo. Práci mi stejně neseženete a ještě budu utrácet za dojíždění, dejte mi pokoj! Většina klientů neměla zájem zapojit se do projektu a posléze do pracovního života, nechtěla spolupracovat s ostatními ani s pracovníky realizátora. Hrozbou a prvotní motivací byl pouze strach z vyřazení z úřadu práce. S takovými klienty je proto složité vyjít. Již dopředu projektové aktivity odsuzují a nevěří jim. Získat klientovu důvěru bylo pro tým těžké, následně ji neztratit ještě těžší. Přestože tým nabízel tři různé programy, práce s klienty byla velmi podobná v každém z nich. Pro inspiraci Vám představujeme několik pravdivých příběhů našich klientů. 56

58 Nová profese a Iva 1 To, že život není procházka růžovou zahradou, si na vlastní kůži vyzkoušela 1 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 57

59 třiadvacetiletá samoživitelka Iva. Její situace byla opravdu nezávidění hodná. Byla bez práce, rodinné podmínky jí neumožnily dokončit studium, finanční situace byla alarmující a sociální dávky jen sotva pokryly veškeré náklady na domácnost a co teprve potřeby malé Vanesky, když finanční prostředky nevystačily ani na školku. Občasné babiččino hlídání umožnilo Ivě párkrát do měsíce na přilepšenou docházet na brigádu. Tohle ale nebylo možné praktikovat dlouho, bylo více než nutné najít si stálé zaměstnání. Zoufalá Iva vyhledala naši společnost, kde jí osobní poradkyně bez váhání doporučila účast v projektu Otevřené dveře. Projektový tým okamžitě začal pracovat na vhodném uplatnění pro ni. Iva však měla pouze základní vzdělání a malou praxi v rámci brigádní činnosti. Absolvovala všechny motivačně vzdělávací aktivity a také využila možnost finančního a právního poradenství. Díky doprovodným opatřením, která jí byla poskytována, proplácení stravného, cestovného a hlídání dětí, mohla navštěvovat rekvalifikační kurz a absolvovat pohovory do zaměstnání. Iva po několika stresujících měsících nabrala konečně trochu optimismu a mohla se znovu nadechnout. Zhruba po 6 měsících účasti v projektu nastoupila do zaměstnání jako pomocný personál do menší teplické truhlárny. 58

60 Nová profese a Petra 2 Možností, jak si rozšiřovat kvalifikaci, je bezpočet, třiadvacetiletá Petra využila zařazení do projektu, o kterém se dozvěděla prostřednictvím inzerce. Neváhala a navštívila naši společnost, aby se dozvěděla potřebné informace. Po domluvě s poradkyní, která jí seznámila se všemi skutečnostmi, podepsala Dohodu o účasti v projektu. Petra byla z počátku mírně skeptická, ale po prvních motivačně vzdělávacích aktivitách nabyla dobrého dojmu a se zájmem se účastnila všech aktivit, které jí byly projektovým týmem doporučeny. Během těchto aktivit sbírala zkušenosti a cenné informace, které jí byly vzhledem k výběru rekvalifikace a následně i povolání velmi užitečné. Jejím snem bylo uplatnění ve vzdělávání dospělých. Po motivačně vzdělávacích aktivitách byla zařazena do rekvalifikačního kurzu Lektor/ka, 2 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 59

61 který úspěšně absolvovala. Protože vystudovala střední školu a byla cílevědomou účastnicí, projektový tým ji v její snaze aktivně podporoval. Po absolvování několika pohovorů do zaměstnání se na ni po dvou měsících usmálo štěstí a začátkem února byla přijata do vzdělávací společnosti na pracovní pozici lektorka. Když se v závěru loučila s pracovníky projektového týmu, děkovala jim za pomoc s tím, že nevěřila, že by se na ni mohlo usmát štěstí. 60

62 Nová profese a Karel 3 Karel se o naší společnosti dozvěděl prostřednictvím známého, a protože byl téměř bez praxe, jeho uplatnění na trhu práce bylo poměrně složité. Měl tedy zájem o vstup do projektu Otevřené dveře programu Nová profese. V roce 2010 dokončil studium na střední škole a později nasbíral menší pracovní zkušenosti jako brigádník. V průběhu projektu se pravidelně účastnil několika aktivit, aby získal přehled o možnostech uplatnění trhu práce a také získal dostatečnou motivaci. Prošel pracovně osobnostní diagnostikou, kurzem rozvoje osobnosti a kurzem obsluhy počítače. Dále byl zařazen do rekvalifikačního kurzu Základní kurz svařování, který úspěšně absolvoval a obdržel osvědčení o jeho absolvování. Jeho přáním bylo najít zaměstnání spíše v profesích technického zaměření, kde by uplatnil i svou dobrou znalost práce s osobním počítačem. 3 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 61

63 Následovala tedy praxe ve společnosti OLPE MONTÁŽE, se kterou realizátor úzce spolupracuje. Na praxi měl Karel možnost osvojit si základní pracovní návyky a vytvořit si tak kompletní představu o chodu této společnosti. Protože se na praxi osvědčil, byla jeho snaha o získání zaměstnání na dobré cestě. Po necelých třech měsících účasti v projektu Karel nastoupil do stejné společnosti na pracovní pozici zámečník - montér. V této profesi je velice spokojen a doufá v získání nových zkušeností, které bude moci uplatnit v budoucnu v dalším profesním životě. 62

64 Nová profese a Žaneta 4 Žaneta otevřela dveře do projektu v listopadu 2011, kdy už byla zoufalá z její bezvýchodné situace, potřebovala nutně zaměstnání a hlavně praxi. Pro mladého člověka bez dostatečné praxe je velmi složité získat zaměstnání. Jenže kde praxi vzít, když zaměstnavatelé by nejraději již zkušeného člověka? Po domluvě s pracovníky týmu odešla za svou zprostředkovatelkou na úřad práce a požádala o doporučení do projektu a na prezentační schůzku. Mezi prvními podepsala dohodu o účasti v projektu. Žaneta vystudovala střední odborné učiliště v oboru technickoadministrativní pracovnice a velkou část úsilí věnovala tomu najít si práci přímo v administrativě, ale nyní již byla ochotna přijmout cokoli. Přesto se jí nedařilo najít zaměstnání a skončila vždy jen s dohodou o pracovní činnosti. Prošla několika brigádami 4 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 63

65 od doplňování zboží, rozvážení pizzy, nebo prací telefonní operátorky. Protože byla aktivní, doporučil jí poradce, aby uvažovala o zvýšení kvalifikace. Začala tedy dálkově studovat SŠ AGC Teplice v maturitním oboru podnikání. V projektu Otevřené dveře následně prošla několika aktivitami, kde se naučila především jak vystupovat a chovat se při pohovoru se zaměstnavatelem, prezentovat sebe sama, zvládat stresové situace a v neposlední řadě sestavit atraktivní motivační dopis a životopis. Žaneta byla dobře motivována a nabrala potřebou dávku sebevědomí. Společně s poradcem a akvizitorem trhu práce hledali možnosti uplatnění na trhu práce. Konečně se jí podařilo otevřít dveře a získat práci na plný úvazek, i když na pozici prodejce rozvozce. Při jejím studiu jí tato práce vyhovuje a věří, že následně získá i jiné pracovní nabídky. 64

66 Nová profese a Kateřina 5 Slečna Kateřina podepsala dohodu o účasti v projektu na prezentační schůzce na Úřadě práce v Teplicích. Začátek spolupráce se slečnou Kateřinou byl z počátku celkem rozpačitý, přestože již měla nějaké pracovní zkušenosti za sebou, převážně jako prodavačka či v dělnických oborech. Měla příliš vysoké nároky jak na pracovní zařazení, tak na finanční ohodnocení. Postupem času prošla Kateřina doporučenými aktivitami v programu a získala dobrou motivaci. Komunikace s ní se postupně zlepšovala a ona částečně slevila ze svých nároků. Pochopila, že je někdy nutné přijmout i méně populární zaměstnání, a následně si budovat zázemí pro přestup do vyšší třídy. Během účasti v projektu absolvovala pracovní praxi v Domově důchodců v Chlumci, kde si přála vyzkoušet práci pečovatelky. Pro tuto práci se nadchla, ale postupně zjistila, že tuto práci vykonávat nechce. Začala 5 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 65

67 se z kurzu omlouvat a nedokončila jej. Přestože nechtěla dělat pečovatelku, nebyla neaktivní a práci vyhledávala. S pomocí poradce rozeslala několik životopisů a motivačních dopisů do různých firem. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Po třech měsících strávených v projektu nastoupila do společnosti Auto-Kabel Krupka, s.r.o. na pozici operátorka. 66

68 Nová profese a Antonín 6 Pan Antonín vystudoval střední průmyslovou školu v Ústí nad Labem v oboru Technologie. Během života vyzkoušel řadu profesí od technického náměstka přes vedoucího výroby až po supervizora. Po odchodu z posledního zaměstnání vyhledal naši společnost s žádostí o zařazení do některého z projektů. Po domluvě s poradkyní jeho další cesta vedla na pracovní úřad, kde u své zprostředkovatelky zažádal o zařazení na prezentaci projektu Otevřené dveře. Antonín splňoval podmínky projektu, patřil do cílové skupiny fyzické osoby nad 50 let. Po podepsání dohody prošel několika doporučenými aktivitami a prokázal, ve svém věku, velkou iniciativu při sebevzdělávání. Následně 6 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 67

69 o Antonína projevila zájem společnost OLPE MONTÁŽE a projektový tým vyvinul snahu umístit jej v této společnosti. Úspěch podpořila také dotace na mzdové náklady zaměstnavatele, které byly na pracovní místo pro Antonína poskytnuty. Po zprostředkování a vyřízení potřebné dokumentace byla dotace schválena a pan Antonín nastoupil do pracovního poměru na pozici obchodní referent. Za tuto příležitost byl velmi vděčný a věřil, že zde uplatní již získané pracovní zkušenosti. 68

70 69

71 Nová profese a Josef 7 Cesta k zaměstnání pana Josefa začala v listopadu 2011 na ÚP v Teplicích, kdy na prezentaci projektu Otevřené dveře podepsal dohodu o účasti v projektu jenom proto, aby měl na chvíli klid. Josef v minulosti prošel mnoha dělnickými pozicemi, disponoval jen základním vzděláním a najít zaměstnání pro něho nebylo jednoduché. Naposledy pracoval pro Město Košťany, ale kvůli nedostatku finančních prostředků musel odejít. Po vstupu do projektu Josef prošel stanovené aktivity, které navštěvoval pravidelně a získal zde především dobrou motivaci, ale také spoustu nových poznatků a informací. Absolvoval pracovně osobnostní diagnostiku, kurz rozvoje osobnosti a také kurz obsluhy počítače, který pro něho v padesáti letech znamenal velký přínos pro budoucí povolání. Josef se z počátečního introverta otevřel spolupráci a začal s projektovým týmem spolupracovat. Na základě dobrých výsledků a hodnocení začal akvizitor trhu práce vyjednávat s Městem Košťany o možné tvorbě pracovního místa, které by mohlo být podpořeno dotací. Po schválení podpory ze strany poskytovatele bylo pracovní místo vytvořeno a Josef nastoupil na pozici správce. Práce ho samozřejmě baví, pracuje ve známém prostředí a věří, že jej zaměstnavatel udrží co nejdéle. 7 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 70

72 Nová profese a Lenka 8 Lenka během své pracovní kariéry vyzkoušela řadu profesí, ale po odchodu z posledního zaměstnání cítila při hledání dalšího zaměstnání nevýhody a překážky spojené se svým věkem. Její obavy se potvrdily i na základě reakcí pracovnic na pracovním úřadě. Přestože Lence chybělo velmi málo do důchodového věku, nehodlala se této skutečnosti poddat a vyhledala naši společnost, o které se dozvěděla od svého syna. Po informační schůzce s poradkyní získala potřebné informace a rozhodla se podepsat dohodu o účasti v projektu a vstoupila do programu Nová profese. Doporučených motivačně vzdělávacích aktivit se Lenka účastnila s nadšením. Dozvěděla se zde mnoho nových a zajímavých informací a byla smířená se skutečností, že bude muset přijmout i méně atraktivní pozice, než na které byla doposud zvyklá. To ji však neodradilo, naopak. Její elán a nadšení se nepřímo přenášelo i na ostatní klienty. Na základě pohovoru s psychologickým poradcem se rozhodla absolvovat rekvalifikační kurz Hospodyně a úspěšně jej zakončila. Získala novou 8 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 71

73 profesi a orientaci na trhu práce. Protože neúnavně spolupracovala s akvizitorem trhu práce, po dvou měsících snažení se podařilo Lenku umístit na trhu práce v této nové profesi. 72

74 Nová profese a František 9 Pan František, celoživotně aktivní člověk, si nedovedl představit, že by byl bez zaměstnání. To se bohužel po několika odpracovaných letech stalo skutečností. Neváhal a vyhledal naši společnost s prosbou o pomoc s tím, že by byl rád zařazen do projektu Otevřené dveře. Účastník během života vyzkoušel mnoho profesí, nyní měl přání najít uplatnění jako správce budovy či údržbář. František však narážel na bariéry spojené se svým věkem. Po vstupu do projektu prošel postupně několika aktivitami, které byly zaměřeny především na získání teoretických poznatků a znovu tak nastartoval svoji schopnost učit se novým věcem. Začátkem roku 2012 nastoupil na rekvalifikační kurz Hospodář/hospodyně, který měl za úkol připravit účastníka teoreticky i prakticky na pracovní činnost spravování a údržba budov. 9 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 73

75 Neváhal a nabit získanými znalostmi a dostatečnou motivací se později ucházel o pracovní pozici správce v obecně prospěšné společnosti. S přehledem zvládl dva pohovory a byl přijat na pozici správce, kde je velmi spokojeným zaměstnancem. 74

76 Nová profese a Mirek 10 Ztráta zaměstnání patří k jednomu z nejhorších okamžiků v životě zvláště, pokud je nečekaná. V případě Mirka bylo nepředstavitelné být bez zaměstnání, zvláště proto, že byl živitelem rodiny. Celý život zasvětil své profesi a podnikání. Začít znovu v pětapadesáti je velmi velké sousto zvlášť, když Mirek nedisponoval mnoha finančními prostředky. Za pomocnou ruku považoval možnost vstupu do projektu, potřebné informace si zjistil sám na internetu. Další jeho cesta vedla na pracovní úřad, kde po domluvě se svojí zprostředkovatelkou byl pozván na prezentační schůzku o projektu, na které podepsal dohodu. Následovaly doporučené aktivity, kterých 10 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 75

77 se Mirek účastnil pravidelně a s viditelným cílem dosáhnout co nejdříve výsledku. Využil veškerou nabízenou pomoc projektového týmu, mimo jiné i právní a finanční poradenství. Problémy jsou tu od toho, aby se vyřešily. Byl velmi vytrvalý s odhodláním prosadit se a jeho hnacím motorem byla rodina. Denně komunikoval s poradkyní a společně probírali nejrůznější možnosti uplatnění. Po dobu účasti v projektu absolvoval několik pohovorů ať už v dělnických profesích, vedoucích postech či dokonce v technických službách. Mirek byl rozhodnutý přijmout jakékoliv zaměstnání i v případě, že se bude jednat o neatraktivní příležitost. Jeho úsilí dopadlo na úrodnou půdu a po dvou měsících nastupoval s úsměvem na tváři do zaměstnání jako vedoucí skupiny. Na optimismu mu neubral ani fakt, že sjednaná práce byla v Německu, 50 kilometrů od bydliště s denním dojížděním. 76

78 Nová profese a Dana 11 Dana vystudovala střední ekonomickou školu v Jablonci nad Nisou a tomuto oboru se věnovala téměř celý svůj pracovní život. Pracovala na poště jako přepážkový pracovník a řadu let také v České spořitelně. Po odchodu z posledního zaměstnání její cesta vedla na pracovní úřad, kde si zažádala o začlenění do rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách. Kurz dokončila, ovšem o práci stále nemohla zavadit. Dana cítila, že překážkou může být její věk a zaměstnavatelé již o ni nejeví takový zájem jako dříve. Když se dozvěděla od své známé o naší společnosti, neváhala a kontaktovala nás s tím, že by potřebovala pomoci a podpořit při snaze při vyhledávání uplatnění. V listopadu 2011 vstoupila do projektu a byla zařazena do programu Nová profese. 11 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 77

79 Dana absolvovala zvolené motivačně vzdělávací aktivity a nasbírala mnoho praktických rad a znalostí, které mohla uplatnit dále jak na pohovorech se zaměstnavateli, tak v osobním životě. Využila i pomoc odborníků a účastnila se poradenství. Následně byla zařazena do rekvalifikačního kurzu Hospodyně, který úspěšně dokončila. Poctivě chodila na pracovní pohovory, měla zájem o práci v sociální sféře nebo o uplatnění jako hospodyně. Kladná odezva na její snažení se dostavila v dubnu 2012, kdy byla přijata na místo pracovnice v sociálních službách do Ústavu sociální péče. 78

80 Nová profese a Martina 12 Dvaadvacetiletá Martina ukončila své studium v roce 2009, kdy celé tři roky doufala a byla přesvědčená, že ve vystudovaném oboru prodavačka nebude složité najít zaměstnání. Opak byl však pravdou a po ukončení studia se hned ocitla v evidenci úřadu práce. Martina nedisponovala žádnou prokazatelnou praxí kromě školních praxí či brigád, což bylo pro hledání stálého zaměstnání nepříjemnou skutečností. Po několika neúspěšných pohovorech ji úřad práce pozval na prezentační schůzku o projektu. Byla to nová zkušenost. Martina absolvovala zvolené aktivity a prokázala velkou snahu a píli. Nové informace a získané zkušenosti v komunikaci pro ni měly i praktický dopad spojený s uměním reagovat na nabídky práce. Už se tolik nebála reagovat, komunikovat se zaměstnavateli. Na pohovorech byla 12 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 79

81 pohotovější a jistější. S pomocí projektového týmu si sestavila atraktivní životopis a zajímavý motivační dopis, který vždy upravila dle potřeb poptávané pracovní pozice. Úspěch se sice nedostavil ihned, ale prakticky po 4 měsících strávených aktivně v projektu. Martina bydlí v příhraničním Dubí a reagovala i na zahraniční nabídky práce. Koncem října 2011 přijala zaměstnání v blízkosti hranic v Německu. Hotelová pokojská je její první praktickou pracovní zkušeností. 80

82 Nová profese a Zdena Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 81

83 Jednapadesátiletá paní Zdena se podle svých slov se vstupem do projektu chopila šance, kterou jí po odchodu z posledního zaměstnání nikdo nenabídl. Zdena byla ve velmi nepříjemné situaci, z důvodu zdravotního omezení ji nikdo nechtěl zaměstnat, ačkoliv byla vždy spolehlivou a velmi pracovitou ženou. Situaci neulehčoval ani její věk. O našem projektu se dozvěděla od své dcery, která byla v minulosti zařazena v jiném projektu a díky společnému úsilí našla uplatnění na trhu práce. Dcera maminku doprovodila na osobní schůzku k laické poradkyni, která ji seznámila se všemi podrobnostmi. Další cesta vedla na pracovní úřad, kde si vyžádala doporučenku do projektu Otevřené dveře. V rámci aktivit získala nejrůznější rady a také cílenou podporu všech pracovníků týmu. V neposlední řadě využila i odborné konzultace a promluvila si s psychologem. V poslední době potřebovala svoje problémy někomu svěřit. Nezávislá osoba byla to pravé. Zase nabyla potřebného sebevědomí a elánu, byla připravená zabojovat a poprat se s nástrahami trhu práce. Po několika neúspěšných pohovorech se na ni konečně usmálo štěstí a poradkyně ji doporučila na pracovní místo uklízečky, které vyhovovalo jak jejímu zdravotnímu stavu, tak pracovní dobou. Odměnou za vytrvalost a odhodlání bylo zaměstnání na dobu neurčitou. 82

84 Nová profese a Lucie 14 Lucie se na společnost JOB ASISTENT obrátila s žádostí o pomoc v květnu 2011, kdy byla ve složité životní situaci. Byla bez práce, měla jen minimální pracovní zkušenosti a byla matka samoživitelka. Lucie byla v evidenci Úřadu práce v Teplicích a zprostředkovatelka jí nabídla účast v našem projektu. 14 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 83

85 Lucie naštěstí postupně získala alespoň střední odborné vzdělání, ale její pracovní zkušenosti byly minimální. Motivací pro účast v projektu bylo bezplatné zvýšení kvalifikace a podpora při hledání uplatnění. Po celou dobu trvání povinných i nepovinných aktivit byla Lucie velmi aktivní a projevovala velkou snahu a zájem. Získala mnoho nových informací a především se naučila jak vyjednávat se zaměstnavatelem. V průběhu pracovní praxe, na kterou byla zařazena, měla možnost osvojit si základní pracovní návyky a vytvořit si kompletní představu o způsobu práce u zaměstnavatele. Po třech měsících strávených v projektu Lucie nastoupila do zaměstnání. Projektovému týmu se podařilo zprostředkovat zaměstnání a umístit Lucii na pozici dělnice ve společnosti s ručením omezeným. S prací je Lucie spokojená, ale zvažuje další studium, které jí otevře dveře k jinému, lepšímu zaměstnání. Nejdůležitější je pro ni v této době finanční nezávislost, kterou díky projektu získala. 84

86 Nová profese a Olga 15 Paní Olga ve svém pracovním životě pracovala na různých místech vždy, když z práce odešla, našla v dohledné době jiné zaměstnání. Pracovala jako prodavačka, dělnice nebo kontrolorka. Naposledy, když musela z organizačních důvodů ukončit pracovní poměr, však již úspěšná nebyla a ocitla se v evidenci úřadu práce. Ani tady jí neporadili, spíše její sebevědomí pokleslo. Vzhledem k věku a dosaženému vzdělání je šance na uplatnění minimální. Na nástěnce si četla inzerci a upoutal ji barevný plakát s informacemi o projektu Otevřené dveře. Vyptala se na podrobnosti své zprostředkovatelky a následně vstoupila do projektu. Olga velmi dobře pochopila jeho podstatu a svoji šanci, jak nezůstat dlouho v evidenci úřadu práce. Bavilo ji spolupracovat s týmem, vypracovávat zadané úkoly a zlepšovat se v komunikačních dovednostech. 15 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 85

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

PROJEKT 2006-2008. www.ekonomservis.cz/podnikatel

PROJEKT 2006-2008. www.ekonomservis.cz/podnikatel PROJEKT 2006-2008 www.ekonomservis.cz/podnikatel BÝT PODNIKATELEM VERSUS BÝT ZAMĚSTNANCEM?! POMÁHÁME NASTARTOVAT ZMĚNU BUDOUCNOSTI SMĚREM K PODNIKÁNÍ PROJEKT 2006-2008 CZ.04.1.03/1.1.12.3/2810 PRVNÍ KROK

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje OBSAH 1. ÚVOD........................................... 4 2. O PROJEKTU........................................

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.

Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3. Obsah 1. Projektový záměr... 3 1.1 Východiska projektu... 3 1.2 Výzkum... 4 1.3 Předkládaný projektový záměr Archa vylodění... 4 1.3.1 Cíle projektu Archa Vylodění... 4 1.3.2 Cílové skupiny projektu...

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A05 - Příprava a motivace žáků pro studium technických oborů Produkt subjektu: SPŠ Ostrov a partnerské

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013 Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Metodika vzdělávacího projektu Zapoj se Autor/autoři: Mgr.

Více

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Ročník 8. Číslo 10. září 2010 Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Uskutečnilo se: Poradci Rytmusu vystoupili na mezinárodním

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

PROBLÉM DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI PRAXE A VÝCHODISKA

PROBLÉM DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI PRAXE A VÝCHODISKA PROBLÉM DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI PRAXE A VÝCHODISKA Vladimír Plesník Bohdana Richterová Silvie Quisová Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Ing. Vladimír

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více