NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078."

Transkript

1

2 NOVÁ PROFESE Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/

3 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který děkuje všem účastníkům vzdělávacích aktivit a svým dodavatelům za jejich příspěvky.

4

5 Obsah 1. Úvodní slovo 5 2. O Projektu Otevřené dveře Popis realizace klíčových aktivit Příprava týmu Příprava JOB POINTu Výběr účastníků Pracovně osobnostní diagnostika Program Podnikatel/ka Program Nejste sami Program Nová profese Modul praxí a exkurzí Zajištění rekvalifikací a kurzů Podpora uplatnění na trhu práce Individuální podpora a poradenství Zabezpečení přímé podpory Publicita Monitoring Závěr projektu Hodnocení projektu Zpětná vazba od klientů Hodnocení přínosu programů Hodnocení zajištění rekvalifikací a kurzů Hodnocení praxí Příběhy z programu Nová profese Několik slov o realizátoru projektu JOB ASISTENT s.r.o Kontaktní údaje Použité zdroje a literatura 91

6 1. Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE, který se stane Vaším průvodcem realizací a výstupy grantového projektu s názvem Otevřené dveře. JOB ASISTENT s.r.o. byl žadatelem o finanční podporu z Evropského sociálního fondu v rámci výzvy č. 56, vyhlášené dne Z 215 podaných žádostí bylo podpořeno 48 projektů, z nichž jedním byly OTEVŘENÉ DVEŘE. Záměrem projektu bylo zlepšení postavení zástupců cílové skupiny na trhu práce, přičemž cílovou skupinou byli mladí lidé do 25 let i mladiství bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a také osoby nad 50 let. K dosažení stanoveného záměru byl sestaven projektový tým, který tvořili jak zkušení projektoví pracovníci, tak zaškolení nováčci. Společně s ostatními zapojenými subjekty, zejména Úřadem práce České republiky, Kontaktním pracovištěm v Teplicích, zaměstnavatelskými subjekty a jinými organizacemi a občanskými sdruženími byla nastavena fungující spolupráce při pomoci začleňování sociálně znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce prostřednictvím projektových aktivit a jednotlivých programů. Všem zúčastněným zaměstnavatelům, mimo jiné také starostům měst i mnohým řadovým zastupitelům, podnikatelům i občanům, tímto upřímně děkuji za ochotu a vstřícnost při zapojení našich klientů do pracovního procesu. Tito lidé dnes pracují na pracovních místech, které by bez podpory nejen obtížně nalezli, ale také by na pracovní činnosti nebyli připraveni. Podpora klientů a nalezení uplatnění na trhu práce bylo hlavním cílem projektu. Jak byl tento cíl naplněn, zjistíte při dalším čtení. 5

7 Dovoluji si, na tomto místě, poděkovat projektovému týmu, lektorům, odborným poradcům v JOB POINTu, zástupcům obcí, zaměstnavatelům poskytujícím praxe a těm zaměstnavatelům, kteří přijali naše klienty do pracovního poměru, všem, kteří projevili zájem se na projektu aktivně podílet a přispět tak k jeho naplnění. Děkuji také našim klientům, bez jejichž nadšení bychom jen těžko splnili stanovené indikátory a děkuji i Vám, čtenářům, že jste si vybrali tento sborník jako svou inspiraci. Ing. Zdeněk Mach jednatel společnosti a vedoucí projektu 6

8 2. O projektu Otevřené dveře Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce Cílová skupina Osoby do 25 let a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, fyzické osoby starší 50 let Realizace projektu Místo realizace Ústecký kraj, okres Teplice Cíle projektu Hlavním cílem byla podpora účastníků při jejich návratu na trh práce prostřednictvím tří komplexních vzdělávacích programů: Podnikatel/ka, Nejste sami a Nová profese. Základní principy Individuální přístup ke všem klientům Zvýšení kvalifikačních znalostí a dovedností jednotlivců Cílené monitorování poptávky po profesích ze strany zaměstnavatelů Naplňování principu rovných příležitostí 7

9 Klíčové aktivity Vstup účastníků Pracovně osobnostní diagnostika Program Podnikatel/ka, Nejste sami, Nová profese Praxe, Rekvalifikační kurzy Poradenství Podpora uplatnění na trhu práce Zaměření a rozsah projektu Projekt byl realizován v Ústeckém kraji, okrese Teplice po dobu 24 měsíců. Zahájení projektu proběhlo v prosinci 2010 a v listopadu 2012 byl projekt ukončen. Do projektu se mělo postupně zapojit 60 uchazečů a zájemců o zaměstnání z cílových skupin. Tento počet byl dosažen již v průběhu projektu a překročen, klienti byli rozděleni do tří programů a každý program byl realizován dvakrát za dobu realizace projektu. Počet klientů, zapojených do dalšího vzdělávání a rekvalifikačních kurzů s cílem získat kvalifikaci nebo si ji zvýšit, byl plánován na 50 klientů a nejméně pro 45 klientů mělo být v průběhu projektu zprostředkováno zaměstnání. Veškeré cíle se podařilo slnit a mnoho ukazatelů překročit. Doprovodná opatření Po celou dobu aktivní účasti v projektu byla klientům poskytována doprovodná opatření, směřující k odstranění bariér, které mohly klientům bránit v účasti na podobných aktivitách. Podpora byla vyplácena formou finančního příspěvku na stravné, cestovné, hlídání dětí, ubytování. 8

10 3. Popis realizace klíčových aktivit 3.1 Příprava týmu Příprava projektového týmu byla první aktivitou v projektu, bylo třeba vybrat kvalitní pracovníky, seznámit je s podstatou klíčových aktivit, odborně je proškolit a připravit na práci s klienty. Aktivita byla zahájena a realizována v plánovaném termínu dle harmonogramu projektu, zahájení v prosinci 2010 a ukončení v lednu následujícího roku. Projektový tým byl složen z pěti členů: Vedoucí projektu: Ing. Zdeněk Mach Finanční manažerka: Ing. Olga Čvančarová Organizační pracovník: Petr Tausche Akvizitorka trhu práce: Bc. Eva Machová Laická poradkyně: Tereza Zedníčková 9

11 3.2 Příprava JOB POINTu V rámci přípravy na práci s klienty, zejména poskytování individuální pomoci vznikl JOB POINT. Chtěli jsme, aby se toto místo stalo místem pracovních příležitostí pro všechny naše klienty. JOB POINT jsme vybudovali v pronajatých prostorách v Teplicích na Masarykově ulici. Vzhledem ke vzdálenosti od místní pobočky úřadu práce jsme nemohli zvolit lépe. Místo jsme však museli upravit, a proto jsme přebudovali zázemí. Došlo k úpravě prostor kontaktního místa, vybavení kanceláří týmu, byly zakoupeny notebooky včetně příslušného SW, dataprojektor, korkové tabule, nástěnky a kancelářské potřeby. V souladu s pravidly pro publicitu, která se řídila Metodikou OP LZZ bylo kontaktní místo označeno informační tabulkou s uvedením doby pro klienty. To vše bylo pořízeno z finančních prostředků projektu. V této době také proběhla příprava na zavedení e-poradny. 10

12 E-poradna představuje komunikační nástroj, který využívají klienti projektu (i široká veřejnost) ke konzultacím problémů a otázek v souvislosti se zapojením do projektu, jeho klíčových aktivit, vyhledáváním pracovních nabídek, zapojením do rekvalifikací a termíny jejich realizace, ale také ke konzultacím o tvorbě podnikatelských záměrů, zejména před svým rozhodnutím začíst s přípravou na zahájení samostatné výdělečné činnosti. Klienti mohou své názory konzultovat přímo s pracovníky týmu nebo odbornými poradci a lektory, pokud to jejich dotaz vyžaduje. Jednalo se o volně dostupné komunikační prostředky např. SKYPE, ICQ, Messenger. Hlavní součástí e-poradny však bylo zavedení služby dostupné přímo z webových stránek realizátora. 11

13 3.3 Výběr účastníků Cílem aktivity bylo zajištění nejméně 60 zájemců o vstup do projektu. Oslovení vhodných klientů probíhalo především výběrem z vlastní databáze, ve spolupráci s místním Úřadem práce v Teplicích, realizací informačních schůzek pro uchazeče o zaměstnání v prostorách úřadu práce a také v prostorách JOB POINTu. 12

14 Součástí prezentačních schůzek a informování o možnosti vstoupit do projektu byla příprava prezentačních materiálů plakátů, letáků, brožurek a drobných propagačních předmětů, které pomohly klienty do projektu získat. Velmi bezproblémová byla spolupráce s Ing. Jiřinou Burdysovou, Mgr. Jitkou Schönerovou, Ing. Šárkou Pajerovou a paní Kateřinou Holzknechtovou z KoP v Teplicích. S klienty, kteří se rozhodli do projektu vstoupit, byl proveden individuální pohovor a podepsána Dohoda o účasti v projektu. Za dobu trvání projektu bylo zrealizováno několik prezentačních schůzek pro klienty z evidence úřadu práce a zájemce o zaměstnání. Následně do projektu vstoupilo celkem 76 klientů z databáze úřadu práce a z databáze realizátora. 13

15 3.4 Pracovně osobnostní diagnostika Pracovně osobnostní diagnostika představuje poradenský servis, využívající odborných psychodiagnostických metod k poznání potenciálu člověka. Ověřené metody a validizované testy jsou vyhodnocovány psychologem s dlouhodobou praxí v oboru. Výstupem poradenského servisu je závěrečná zpráva, která klientovi umožní orientaci v jeho schopnostech a dovednostech, jejich efektivní využití v praxi. Pracovně osobnostní diagnostika byla realizována zpravidla ve dvou dnech. Nejprve proběhla společná část, v níž byli klienti seznámeni s podstatou pracovně osobnostní diagnostiky, byla navozena pracovní atmosféra, navázán první kontakt s klientem, pozitivní komunikace, prohloubení vzájemné důvěry a možností posouzení schopností a možností klienta, předpokládaná východiska a závěry. Následně klienti vyplnili standardizovaný anamnestický dotazník opatřený normami pro srovnání s vybranou populací (dle věku a vzdělání). 14

16 Cílem pracovně osobnostní diagnostiky bylo zmapovat klientovu praxi, jeho předpoklady, schopnosti a možnosti pro trh práce a vytvořit s ním Individuální rozvojový plán za pomoci skupinové práce, individuálního poradenství a psychodiagnostiky, který byl podkladem pro jeho další směřování k získání uplatnění na trhu práce. Součástí plánu bylo vytipování vhodné rekvalifikace nebo praktické stáže u zaměstnavatele. Pracovně osobnostní diagnostiku absolvovalo 40 klientů, byla zajištěna dodavatelem služeb, společností ExVA s.r.o. z Teplic a jejím psychologickým poradcem. 15

17 3.5 Program Podnikatel/ka Cílem prvního programu bylo seznámit klienty se základy podnikatelské problematiky, možnostmi podpory podnikání, marketingu a zároveň pomoci rozvinout podnikatelský záměr. Základ programu tvořil akreditovaný rekvalifikační kurz Základy podnikání v časové dotaci 120 hodin, ale také 6ti-denní praxe, při které mohli klienti konzultovat, zdokonalit a rozvinout své podnikatelské záměry. V průběhu období mohli klienti kontaktovat dodavatele s žádostmi o pomoc při zpracování podnikatelských záměrů a současně požádat o zařazení do následného speciálního rekvalifikačního kurzu. Do programu Podnikatel/ka vstoupilo 22 klientů a úspěšně jej absolvovalo 17 klientů. Program byl zajištěn dodavatelem služeb na základě výběrového řízení a probíhal po dobu 3 měsíců. Pro zahájení samostatné výdělečné činnosti se nakonec rozhodli 3 klienti. 16

18 17

19 3.6 Program Nejste sami Program Nejste sami, byl zaměřen na klienty, kteří měli s uplatněním na trhu práce nejvýraznější problémy. Obsahem byly 4 části: orientace na trhu práce, motivace, rozvoj schopností, právní a finanční minimum. 18

20 Program byl opět zajištěn dodavatelem na základě výběrového řízení a probíhal po dobu 4 měsíců. Do programu Nejste sami, vstoupilo 28 klientů a úspěšně jej absolvovalo 26 klientů. 19

21 3.7 Program Nová profese Poslední program Nová profese cíleně připravoval účastníky na ty typy obory, které jsou žádány zaměstnavateli a podnikatelskou sférou, ale nejsou na trhu práce ještě zcela obvyklé. V programu měly být vyškoleny například hospodyně, chůvy, pečovatelky, údržbáři zahrad nebo objektů a areálů, domovníci apod. Součástí programu Nová profese byl Úvodní modul, během kterého došlo k vzájemnému seznámení týmu a klientů a také seznámení s obsahem a podstatou programu. Již zde jsme cítili, že naši klienti zdaleka nejsou na profese připraveni. Následoval Kurz rozvoje osobnosti v trvání pěti dní, poté jsme klienty zapojili do Kurzu obsluhy osobního počítače, protože se jedná o podstatnou kvalifikaci dnes již každého klienta. Po zdárném ukončení této části následovaly cílené profesní rekvalifikace na pomocné profese a služby. 20

22 Program Nová profese byl zajištěn dodavatelem služeb na základě výběrového řízení a realizován po dobu 4 měsíců. Do programu Nová profese vstoupilo celkem 26 klientů, absolvovalo jej úspěšně 23 klientů. 21

23 3.8 Modul praxí a exkurzí V této aktivitě se jednalo o možnost potvrdit si pracovní schopnosti přímo v praxi u zaměstnavatele, možnost získat a obnovit pracovní návyky nebo dokonce pracovní místo. Sjednávání pracovní praxe pro klienty byla hlavní činností akvizitora trhu práce, který při osobních schůzkách se zástupci zaměstnavatelů sjednával pracovní možnosti pro klienty. Pracovní praxe byla součástí všech tří programů. Ověření pracovních schopností v programu Nejste sami probíhala v rozsahu 10 dní, v programu Podnikatel/ka v rozsahu 6 dní a v programu Nová profese byla stanovena individuálně, dle potřeb zaměstnavatele a klienta. Pro naše klienty, kteří byli již delší dobu v evidenci úřadu práce a mimo kontakt s pracovním trhem, to byla mnohdy jediná možnost jak se zapojit do pracovního procesu, obnovit si pracovní návyky nebo získat pracovní místo. Předpokládané zapojení do praktických stáží bylo 32 klientů a pracovní stáž absolvovalo 42 klientů. 22

24 23

25 24

26 3.9 Zajištění rekvalifikací a kurzů Rekvalifikační kurzy byly jedním z hlavních pilířů projektu. Cílem bylo zapojení minimálně 50 klientů, u nichž jsme předpokládali 90% úspěšnost při dokončení kurzu a získání osvědčení vzhledem k nízké nebo dosud žádné kvalifikaci. Do kurzů byli klienti zařazeni na základě výstupů z pracovně osobnostní diagnostiky, podle aktuální potřeby trhu práce, se souhlasem místního úřadu práce, ale také na základě jejich aktivity v jednotlivých programech. Rekvalifikační kurzy měly za cíl zvýšit nebo získat novou kvalifikaci pro klienty a tím přispět ke zvýšení jejich nabídkové hodnoty na trhu práce. V rámci projektu bylo pro klienty vytipováno 16 různých rekvalifikačních kurzů, do nichž se zapojilo 51 klientů. Rekvalifikační kurz dokončilo 45 klientů, kteří získali osvědčení s celostátní platností a zvýšili si tak svou kvalifikaci. Největší překážkou pro klienty při výběru vhodné rekvalifikace bylo jejich dokončené pouze základní vzdělání. Rekvalifikační kurzy přispěly k nové kvalifikaci klientů a následně jim pomohly získat zaměstnání. Bez absolvovaného kurzu by mnozí nečinně vyčkávali na zázrak a zůstávali dál v evidenci úřadu práce. 25

27 Klienti byli zařazeni do těchto rekvalifikačních kurzů: Administrativní pracovník/administrativní pracovnice Daňová evidence Daňový specialista/daňová specialistka Hospodář/hospodyně Kosmetické služby Lektor/lektorka Masér/masérka pro sportovní a rekondiční masáže Obchodní zástupce/obchodní zástupkyně Obsluha elektrovozíku a motovozíku Obsluha motovozíků - Vysokozdvižný volantový do 5 tun Obsluha osobního počítače Programátor/programátorka www aplikací Účetnictví s využitím výpočetní techniky Vizážistika a barvové poradenství Základní kurz svařování dle ČSN ZK Základy obsluhy osobního počítače 26

28 27

29 3.10 Podpora uplatnění na trhu práce V průběhu dubna 2011 byla zahájena pomoc klientům v oblasti zprostředkování zaměstnání. Projekt umožnil také zapojení klientů na tzv. dotovaná pracovní místa a tak umístění klientů do pracovního procesu bylo zásluhou spolupráce projektového týmu a klienta. Zprostředkování zaměstnání probíhalo na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a následně Generálního ředitelství ÚP České republiky. Aktivitu zajišťoval akvizitor trhu práce, který mapoval pracovní trh, nabídku a poptávku pracovních míst a rozvíjel spolupráci s místním úřadem práce. V průběhu projektu bylo zajištěno zaměstnání pro 52 klientů. Z těchto 52 pracovních míst bylo 11 klientů umístěno na dotovaná pracovní místa. V rámci dodržení rovných příležitostí bylo do zaměstnání umístěno 27 žen a 25 mužů. Popis spolupráce s jednotlivými klienty při vyhledávání a zprostředkování pracovních míst je popsán v sekci Příběhy z programu Nová profese. 28

30 29

31 30

32 3.11 Individuální podpora a poradenství Podpora klientů probíhala v průběhu jejich aktivní účasti v projektu a byla zajištěna prací všech pracovníků projektového týmu, jednalo se o individuální podporu a poradenství, sjednávání schůzek se zaměstnavateli, neustálou motivaci klientů k účasti na aktivitách nebo na výběrových řízeních, poskytování specifického poradenství odbornými poradci dle potřeb a zájmu klientů. Klientům byl po celou dobu k dispozici JOB POINT, místo pracovních příležitostí. Zde byli k dispozici členové projektového týmu, zejména akvizitor trhu práce, laický poradce, organizační pracovník, ale i odborní poradci, kteří zde poskytovali rady na specifické problémy klientů v oblasti pracovněprávní, psychologické, finanční, nebo odborné konzultace k výběru rekvalifikačního kurzu. Součástí JOB POINTu byla také možnost využívat internet pro vyhledávání nabídek práce, podpora laického poradce při práci s osobním počítačem 31

33 a zpracování dokumentů nebo při přípravě na výběrové řízení u zaměstnavatelů. V rámci projektu působil JOB POINT do října 2012, ale klienti jej mohou navštěvovat i nadále, protože toto místo zůstalo zachováno. V průběhu realizace projektu navštívilo JOB POINT 920 klientů, většina z nich opakovaně. Specifické poradenství, které poskytovali odborní poradci, se týkalo především oblasti pracovněprávní problematiky, možnosti čerpat podporu při účasti v rekvalifikacích, sepisování smluv, soulad a výše dávek, diskriminační otázky, dále možnosti oddlužení fyzické osoby, osobního bankrotu a mnohých dalších osobních problémů a v průběhu projektu jej využilo 88 klientů. Zpravidla se jednalo o citlivé otázky, které klienti nechtěli rozebírat přímo s pracovníky projektového týmu, nebo otázky, které vyžadovaly odbornou konzultaci. Přehled využití JOB POINTu 2011 Měsíc Počet Měsíc Počet

34 3.12 Zabezpečení přímé podpory Prostřednictvím přímé podpory byly klientům umožněny i aktivity, které by si nemohli z vlastních zdrojů zajistit. Jednalo se o úhradu nákladů spojených se zařazením do rekvalifikačních kurzů nebo praxí. Klienti využívali zejména cestovné, hlídání dětí, nebo ubytování. Projektový tým mohl klienty podpořit i úhradou administrativních a správních poplatků spojených s vydáním výpisu z trestního rejstříku, zdravotních prohlídek, průkazů a jiných nezbytných dokumentů spojených s možností nastoupit do rekvalifikačního kurzu nebo do zaměstnání. Přímá podpora byla vynakládána zejména v těch případech, kdy hrozilo reálné vyloučení klienta z aktivity, pokud by mu takový druh podpory nebyl poskytnut. 33

35 Dotovaná místa pro účastníky projektu 96,93% Cestovné účastníků 90,48% Stravné účastníků 100% Ubytování účastníků 95,97% Jiné výše neuvedené náklady (výpis RT, spr. popl., pož. RKV apod.) Jiné výše neuvedené náklady (zdrav. prohlídky při vstupu do zam.) 100% 94,44% % Dotovaná místa Cestovné Stravné Ubytování Jiné náklady (výpis RT, pož. RKV apod.) Jiné náklady (zdrav. prohlídky při vstupu do zam.) % 34

36 35

37 3.13 Publicita V průběhu projektu bylo nezbytné informovat širokou veřejnost o realizaci projektu, možnosti zapojit se do projektu a o jeho dosažených výsledcích. Informace o spolufinancování projektu a jeho aktivit z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ byly uváděny na všech dokumentech a tiskových materiálech, které byly v rámci projektu využívány. Samozřejmě jsme o projektu informovali i v tisku nebo využívali jiné druhy propagace. O projektu Otevřené dveře napsali Severočeské deníky - Teplicko Teplický deník, mimořádné vydání u příležitosti zahájení 857. lázeňské sezóny v Teplicích Deník EXTRA v Ústeckém kraji Teplický deník, příloha Cesty městy Deník v Ústeckém kraji 12/2012 REGIO - Zpracování výsledků projektu a jejich umístění do novin Semináře a tisková konference proběhl první seminář se zástupci zaměstnavatelů, státních institucí a cílových skupin z řad klientů projektu. Semináře se zúčastnilo přibližně 30 osob. Hlavním tématem byla podpora klientů s důrazem na rovné příležitosti a podpora možností zahájení samostatné výdělečné činnosti v rámci jednotlivých programů proběhl druhý seminář, na kterém došlo k celkovému zhodnocení přínosu projektu pro klienty, vyhodnocení spolupráce se zaměstnavateli a spolupracujícími subjekty. Dne proběhlo závěrečné setkání a tisková konference, kterého se zúčastnili pracovníci projektového týmu, zaměstnavatelé 36

38 a zapojení klienti v projektu, včetně zástupců dalších institucí, spolupracujících subjektů a místního úřadu práce. Obsahem tiskové konference bylo závěrečné zhodnocení průběhu projektu, dosažené počty, splněné monitorovací indikátory a především přínos pro klienty projektu, který byl mimořádný. Webové stránky V rámci informování široké veřejnosti byla vytvořena webová stránka o projektu již , která byla pravidelně aktualizována. Odkaz na stránky je Součástí této stránky je také vstup do e-poradny. Informace o projektu byla vložena také na stránky Evropského sociálního fondu. Dále byla prezentace o projektu a nábor do programu Podnikatel/ka vložena na portále regiony24 Jako novinku jsme využili sociální sítě, konkrétně Facebook a umístili jsme zde informace o projektu. Využili jsme stránky společnosti JOB ASISTENT s.r.o. a stránky Centrum Lounská. Tiskoviny a propagační předměty V rámci projektu jsme vytvořili plakát, brožuru a letáky s informacemi o projektu. Letáky byly umístěny v prostorách KP-ÚP v Teplicích, Finančního úřadu a Živnostenského úřadu v Teplicích, Všeobecné pojišťovny v Teplicích, v Informačním centru na Benešově náměstí v Teplicích. Pro jednání se zaměstnavateli a propagaci projektových aktivit všeobecně jsme využívali bloky, propisovací tužky, vizitky, kontaktní kartičky a samolepky s logy. Podařilo se nám vytvořit ucelený soubor předmětů, který nejen upozorňoval na pomoc EU a ESF, ale byl i funkční pomůckou při mnohých jednáních. 37

39 38

40 39

41 40

42 3.14 Monitoring Od prosince 2010 byla projektovým týmem navedena opatření k zajištění průběžného sledování průběhu projektu. Tým se scházel na pravidelných poradách, plánoval, realizoval a kontroloval přípravu jednotlivých aktivit, následně jejich realizaci a zpětnou vazbu. Byly zde projednávány problémy při zajištění aktivit nebo dosažené pokroky každého klienta. Součástí této aktivity bylo také zpracování monitorovacích zpráv a jejich následné předložení řídícímu orgánu MPSV ČR ke kontrole a proplacení částí dotace. Při realizaci projektu došlo k několika nepodstatným změnám, mimo změny v projektovém týmu také v harmonogramu a rozpočtu projektu, ale tyto změny neměly žádný vliv na splnění plánovaných výstupů z projektu. V rámci realizace projektu byla provedena pouze jedna podstatná změna, která se týkala změny jednotky a počtu jednotek na soubor u některých položek v rozpočtu a navýšení počtu dotovaných míst o jedno. 41

43 Součástí monitoringu projektu z pohledu Řídícího orgánu je také provedení kontroly projektu na místě u realizátora. Kontrola našeho projektu proběhla dne Kontrolu projektu provedla kontrolní skupina složená ze tří členů. Cílem kontroly bylo ověřit, zda-li je projekt realizován v souladu se schválenou projektovou žádostí a zda-li probíhá také správné financování. Výsledek kontroly byl uspokojivý. V průběhu realizace projektu nebyly shledány žádné nedostatky. Monitorovací indikátory Kód Název Původní cílová hodnota Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny celkem 12, Počet podpořených osob - celkem 76, Počet podpořených organizací - celkem 1, Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem 151, Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 2,00 42

44 Počet uplatněných klientů na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Název programu Podnikatel/ka Nejste sami Nová profese CELKEM Počet uplatněných Muži Ženy Počet nově vytvořených pracovních míst Muži Ženy

45 3.15 Závěr projektu V posledním měsíci realizace projektu proběhla příprava na zpracování závěrečné zprávy o projektu, vyúčtování a vyrovnání veškerých finančních závazků. Na společné závěrečné konferenci byla vyhodnocena celá realizace a průběh projektových aktivit, formy spolupráce, dosažené výsledky a výstupy z projektu. Součástí závěrečné fáze projektu byl i audit, který provedla nezávislá auditorská společnost Saul Consulting, s.r.o. Praha. Při realizaci projektu a jeho finančního řízení nebyly shledány nedostatky. 44

46 4. Hodnocení projektu 4.1 Zpětná vazba od klientů Tato kapitola byla zpracována na základě evaluačních dotazníků, které klienti obdrželi při ukončení jednotlivých hodnocených aktivit, kterých se zúčastnili. Při ukončení akce, například rekvalifikačního kurzu nebo praktické stáže, byli požádáni o vyplnění krátkého dotazníku a celkové zhodnocení akce. Hodnocenými aktivitami byly pouze vícedenní aktivity v jednotlivých programech, dále Zajištění rekvalifikací a kurzů, Modul praxí a exkurzí a v rámci závěrečného setkání byl hodnocen celkový přínos projektu. 4.2 Hodnocení přínosu programů Klienti, absolventi, v průběhu programu Nová Profese a Nejste sami, obdrželi standardizovaný dotazník, který obsahoval 12 otázek směřujících k vyhodnocení obsahu a přínosu aktivity v programu pro každého jednoho klienta. Při hodnocení bylo možno použít škálu od 1-5, jako ve škole, kdy 1 znamená hodnocení vynikající a 5 neuspokojivé, políčka byla označena křížem. Uvedené hodnoty v tabulce jsou získaným počtem tohoto hodnocení ze všech odevzdaných zpětných vazeb v jednotlivých bězích. 45

47 Program Nejste sami aktivita Motivační modul Číslo otázky: 1. Obsah vzdělávací akce splnil moje představy Během vzdělávací akce jsem získal/a nové vědomosti Poznatky ze vzdělávací akce využiji ve své praxi Úroveň prezentace lektora/ů byla vysoká Výklad témat byl jasný a věcný V průběhu vzdělávací akce jsem dostal/a prostor pro vyjádření svých názorů či k vyslovení svých otázek 7. Obdržel/a jsem studijní materiály, tyto jsou napsány srozumitelně a jsou vhodné ke studiu. 8. Vzdělávací akce obsahovala hodně praktických ukázek Atmosféra ve skupině byla přátelská Vyhovoval mi časový plán dní Jsem spokojen/a s organizací vzdělávací akce Jsem spokojen/a se školícími prostory Další poznámky: Součástí dotazníku byla i možnost vložit vlastní komentář. Získané komentáře ze zpětných hodnocení (doslovný přepis příspěvků): Předčilo to moje očekávání. Spokojenost veliká! Děkuji! 46

48 Program Nová profese aktivita Kurz rozvoje osobnosti Číslo otázky: 1. Obsah vzdělávací akce splnil moje představy Během vzdělávací akce jsem získal/a nové vědomosti Poznatky ze vzdělávací akce využiji ve své praxi Úroveň prezentace lektora/ů byla vysoká Výklad témat byl jasný a věcný V průběhu vzdělávací akce jsem dostal/a prostor pro vyjádření svých názorů či k vyslovení svých otázek 7. Obdržel/a jsem studijní materiály, tyto jsou napsány srozumitelně a jsou vhodné ke studiu. 8. Vzdělávací akce obsahovala hodně praktických ukázek Atmosféra ve skupině byla přátelská Vyhovoval mi časový plán dní Jsem spokojen/a s organizací vzdělávací akce Jsem spokojen/a se školícími prostory Další poznámky: Součástí dotazníku byla i možnost vložit vlastní komentář. Získané komentáře ze zpětných hodnocení (doslovný přepis příspěvků): Projet byl velmi poutavý, zábavný, poučný. Lektoři byli příjemní, přenášky velmi zajímavé. Kurz mi dal hodně rad do života. Hodně jsem se naučila a také jsem se více otevřela a komunikovala s lidmi. A také jsem poznala hodně skvělých lidí, moc se mi to líbilo a bylo to fajn. Projekt se mi líbil. Hodnotím vše kladně, zároveň vzdělanost školených osob. Děkuji za získané dovednosti. OK. Děkuji. 47

49 Program Nová profese aktivita Kurz obsluhy PC Číslo otázky: 1. Obsah vzdělávací akce splnil moje představy Během vzdělávací akce jsem získal/a nové vědomosti Poznatky ze vzdělávací akce využiji ve své praxi Úroveň prezentace lektora/ů byla vysoká Výklad témat byl jasný a věcný V průběhu vzdělávací akce jsem dostal/a prostor pro vyjádření svých názorů či k vyslovení svých otázek 7. Obdržel/a jsem studijní materiály, tyto jsou napsány srozumitelně a jsou vhodné ke studiu. 8. Vzdělávací akce obsahovala hodně praktických ukázek Atmosféra ve skupině byla přátelská Vyhovoval mi časový plán dní Jsem spokojen/a s organizací vzdělávací akce Jsem spokojen/a se školícími prostory Další poznámky: Součástí dotazníku byla i možnost vložit vlastní komentář. Získané komentáře ze zpětných hodnocení (doslovný přepis příspěvků): Vzdělávací kurz předčil moje očekávání. Lektorovi děkujeme za ochotu a trpělivost, jen škoda, že nebyl delší. Výuka dokázala všechny účastníky zaujmout. Je tu perfektní atmosféra a hlavně dobří lektoři, které nás vyučují, jsem tu spokojená. Hlavně máme ve třídě dobrý kolektiv. 48

50 Celkové zhodnocení ze všech programů Klienti velmi dobře hodnotili školící prostory, v nichž byly jednotlivé programy realizovány. Líbilo se jim prostředí, měli k dispozici veškeré zázemí projektového týmu, zasedací místnost, počítačovou učebnu se vším potřebným vybavením, včetně drobného občerstvení. Také byli spokojeni s organizací a průběhem jednotlivých programů. Žádný z klientů nevyhodnotil aktivity vcelku jako špatné, všichni si našli části, které jim vyhovovali více, jiné hodnotili méně příznivě. Celkový dojem byl velmi dobrý. V této části děkujeme za příkladné a kvalitní provedení dodavateli služeb, společnosti ExVA s.r.o. a jejím lektorům, neboť právě oni dosáhli tohoto laskavého hodnocení. 4.3 Hodnocení Zajištění rekvalifikací a kurzů Pro klienty byly, na základě předchozích aktivit, sjednány vhodné rekvalifikační kurzy. Hodnocení je zpracováno za všechny realizované rekvalifikační kurzy dohromady. Pokud byla hodnocena některá z dodavatelských vzdělávacích společností nebo dodavatel, příp. subdodavatel služeb, je toto hodnocení uvedeno v komentáři. 49

51 Číslo otázky: 1. Obsah vzdělávací akce splnil moje představy Během vzdělávací akce jsem získal/a nové vědomosti Poznatky ze vzdělávací akce využiji ve své praxi Úroveň prezentace lektora/ů byla vysoká Výklad témat byl jasný a věcný V průběhu vzdělávací akce jsem dostal/a prostor pro vyjádření svých názorů či k vyslovení svých otázek 7. Obdržel/a jsem studijní materiály, tyto jsou napsány srozumitelně a jsou vhodné ke studiu. 8. Vzdělávací akce obsahovala hodně praktických ukázek Atmosféra ve skupině byla přátelská Vyhovoval mi časový plán dní Jsem spokojen/a s organizací vzdělávací akce Jsem spokojen/a se školícími prostory Další poznámky: Součástí dotazníku byla i možnost vložit komentář. Získané komentáře ze zpětných hodnocení: Přepis příspěvků: Kurz se líbil, děkuji. Moc děkuji. Kurz se mi líbil, hodně jsem se naučila. Děkuji. 50

52 Pan lektor se snažil trpělivě vysvětlovat a neustále opakovat. Byl přátelský, vtipný. Bohužel kurz byl pro mne krátký, protože to bylo jediné zpříjemnění mého života. Ráda bych se ještě v této oblasti vzdělávala. V této části si dovolujeme poděkovat za kvalitní provedení nejen dodavateli služeb, společnosti ExVA s.r.o. a jejím lektorům, ale také dalším subdodavatelům za jejich odbornou práci s klienty a bezproblémovou spolupráci při zajištění kurzů pro naše klienty. Školícími středisky našich klientů byly tyto vzdělávací instituce: Centrum služeb pro podnikání s.r.o., IČ: , Bělehradská 643/77, Praha 2 ExVA s.r.o., IČ: , Benešovo náměstí 422/3, Teplice Ing. Otakar Dohnal, IČ: , Slovanská 1386/70, Děčín Jitka Štíchová A. Kysilka, IČ: , Ležáky 395, Košťany PARMS servis s.r.o., IČ: , Masarykova třída 1208, Teplice Pavel Hřebačka, IČ: , K. Čapka 2046/20, Teplice 51

53 4.4 Hodnocení praxí Vyhodnocení modulu praxí proběhlo vždy v závěru každé praxe, shrnutím a zhodnocením aktivity klientů a zjištěním zpětné vazby. Zástupce zaměstnavatele vyplnil na konci praxe Zprávu o průběhu praxe, kde vyhodnotil docházku na pracoviště, aktivitu a spolehlivost klienta. Každý klient, který absolvoval praxi, vyplnil Hodnotící dotazník z praxe, který byl zaměřen na pracovní dobu, pracovní náplň a zájem klienta zaměřit se na daný obor. Člen projektového týmu pak na základě informací od zaměstnavatele a klienta zpracoval Zprávu o průběhu praxe, zaměřenou na pracovní charakteristiku klienta, kladné a záporné hodnocení, doporučení a směry pro další vývoj. V souhrnu se dá říci, že praxe posílily schopnosti cílové skupiny především v opětovném nastavení denního režimu, plánování aktivit ve vztahu k pracovním úkolům, řešení problémů souvisejících s pracovním prostředím. Praxe byla vždy plánována ve spolupráci s akvizitorem trhu práce a odpovídala znalostem a schopnostem klientů. 52

54 V souvislosti s naplněním počtu praktických stáží, velmi děkujeme všem zaměstnavatelům, kteří našim klientům umožnili pracovní praxi a odborně se jim po dobu stáže věnovali: A.g. Škorpion, IČ: , Dukelských hrdinů 275, Krupka - Maršov BonArt - reklama & marketing s.r.o., IČ: , Osecká 416/10, Duchcov Český porcelán, a.s., IČ: , Tovární 605/17, Dubí Člověk v tísni, IČ: , Šafaříkova 24, Praha 2 DEFOREST s.r.o., IČ: , Masarykova třída 1233/82, Teplice Domov pro seniory Chlumec, p.o., IČ: , Pod Horkou 85, Chlumec Eva Fišnarová, IČ: , Bořivojova 3129, Teplice EXIN s.r.o., IČ: , Březinova 1875/14, Teplice ExVA s.r.o., IČ: , Benešovo náměstí 422/3, Teplice Ilona Hrabáková, IČ: , V Závětří 1672/4, Teplice Jitka Fílová, IČ: , Vodní 215/5, Novosedlice JOB ASISTENT s.r.o., IČ: , Masarykova třída 668/29, Teplice Josef Štěpánek, IČ: , Sochorova 1306, Teplice Lenka Čuříková, IČ: , Revoluční 48, Krupka - Maršov Martin Louda, IČ: , Bystřická 520, Novosedlice Milan Kubík, IČ: , Revoluční 48, Krupka - Maršov OLPE MONTÁŽE, spol. s.r.o., IČ: , Rybniční 419, Teplice OLPE plus, spol. s r.o., IČ: , Rybniční 419, Teplice Řetenice Petr Bude, IČ: , U horní dráhy 3/162, Krupka Petr Weiner, IČ: , Ke Koh-i-nooru 928/35, Praha 13 Stodůlky, Praha 5 SK-Catering s.r.o., IČ: , Lázeňská 21, Dubí Václav Tichý, IČ: , Šmeralova 1198/18, Teplice Van Soan Dang, IČ: , Pod školou 242/1, Teplice Viktor Říha, IČ: , Zemská 1190/32, Teplice 53

55 Současně děkujeme i všem zaměstnavatelům, kteří následně naše klienty zaměstnali, vytvořili pro ně pracovní místo a věnovali čas jejich zaškolení: 3B Dienstleistung Dresden GmbH ABAS IPS Management s.r.o., IČ: , Gorkého 3037/2, Ostrava Auto-Kabel Krupka, s.r.o., IČ: , Pod Dolní drahou 87, Krupka BASALT CZ s.r.o., IČ: , Všechlapy 3, Zabrušany Colortec, s.r.o., IČ: , Kundratka 17/1944, Praha 8 Český porcelán, a.s., IČ: , Tovární 605/17, Dubí DEFOREST s.r.o., IČ: , Masarykova třída 1233/82, Teplice Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí, o.p.s., IČ: , Lázeňská 21, Dubí DORA Gastro a.s., IČ: , Jaroslava Seiferta 2179, Most DT Tech Servis, s.r.o., IČ: , Rybniční 419, Teplice - Řetenice EKO TRADE EU s.r.o., IČ: , Rokycanova 379/5, Teplice ExVA s.r.o., IČ: , Benešovo náměstí 422/3, Teplice Jan Andrle, IČ: , Teplická 700/54, Duchcov Jan Dellamária, IČ: , Horova 799/8, Karlovy Vary JOB ASISTENT s.r.o., IČ: , Masarykova třída 668/29, Teplice KENTAX s.r.o., IČ: , Plynárenská 280, Teplice LEADER ACADEMY o.p.s., IČ: , Karlovarská 6, Valeč Lenka Čuříková, IČ: , Revoluční 48, Krupka - Maršov LICENTIA s.r.o., IČ: , Pobřežní 370/4, Praha 8 - Karlín Marius Pedersen a.s., IČ: , Průběžná 1940/3, Hradec Králové Město Bílina, IČ: , Břežánská 50/4, Bílina Město Košťany, IČ: , Teplická 297, Košťany Miroslav Louda, IČ: , Dukelských hrdinů 291, Krupka OKIM spol. s r.o., IČ: , Havlíčkova 396, Libochovice OLPE MONTÁŽE, spol. s.r.o., IČ: , Rybniční 419, Teplice Pavel Lau, IČ: , Kfely 48, Ostrov PECUD, v.o.d. ŽANDOV, IČ: , Žandov 67, Chlumec Petr Kubík, IČ: , Kladruby 11, Kladruby RELAXACE SLUNÍČKO s.r.o., IČ: , Masarykova 96/131, Ústí nad Labem 54

56 Roman Schneider, IČ: , Fučíkova 153, Krupka - Unčín TABUC-PACK s.r.o., IČ: , Pražská 22, Teplice - Úpořiny Ústav soc. péče Snědovice, IČ: , Snědovice 1, Snědovice Viktor Říha, IČ: , Zemská 1190/32, Teplice Vladimíra Svobodová, IČ: , Prackovice nad Labem VZP ČESKÉ REPUBLIKY, IČ: , Drahobejlova 1404/4, Praha 9 55

57 5. Příběhy z programu Nová profese Názorové spektrum klientů při vstupu do projektu lze shrnout několika větami jednoho z nich, pana Josefa: Na pracáku jsem už deset let, práce není, žádnou mi nenašli. Nic po mě nechtějte, do žádného JOB CLUBu nechci, nebudu nikam chodit, je to stejně k ničemu. Nebudu nikomu dělat šaška a už vůbec nebudu dělat pro nikoho zadarmo. Práci mi stejně neseženete a ještě budu utrácet za dojíždění, dejte mi pokoj! Většina klientů neměla zájem zapojit se do projektu a posléze do pracovního života, nechtěla spolupracovat s ostatními ani s pracovníky realizátora. Hrozbou a prvotní motivací byl pouze strach z vyřazení z úřadu práce. S takovými klienty je proto složité vyjít. Již dopředu projektové aktivity odsuzují a nevěří jim. Získat klientovu důvěru bylo pro tým těžké, následně ji neztratit ještě těžší. Přestože tým nabízel tři různé programy, práce s klienty byla velmi podobná v každém z nich. Pro inspiraci Vám představujeme několik pravdivých příběhů našich klientů. 56

58 Nová profese a Iva 1 To, že život není procházka růžovou zahradou, si na vlastní kůži vyzkoušela 1 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 57

59 třiadvacetiletá samoživitelka Iva. Její situace byla opravdu nezávidění hodná. Byla bez práce, rodinné podmínky jí neumožnily dokončit studium, finanční situace byla alarmující a sociální dávky jen sotva pokryly veškeré náklady na domácnost a co teprve potřeby malé Vanesky, když finanční prostředky nevystačily ani na školku. Občasné babiččino hlídání umožnilo Ivě párkrát do měsíce na přilepšenou docházet na brigádu. Tohle ale nebylo možné praktikovat dlouho, bylo více než nutné najít si stálé zaměstnání. Zoufalá Iva vyhledala naši společnost, kde jí osobní poradkyně bez váhání doporučila účast v projektu Otevřené dveře. Projektový tým okamžitě začal pracovat na vhodném uplatnění pro ni. Iva však měla pouze základní vzdělání a malou praxi v rámci brigádní činnosti. Absolvovala všechny motivačně vzdělávací aktivity a také využila možnost finančního a právního poradenství. Díky doprovodným opatřením, která jí byla poskytována, proplácení stravného, cestovného a hlídání dětí, mohla navštěvovat rekvalifikační kurz a absolvovat pohovory do zaměstnání. Iva po několika stresujících měsících nabrala konečně trochu optimismu a mohla se znovu nadechnout. Zhruba po 6 měsících účasti v projektu nastoupila do zaměstnání jako pomocný personál do menší teplické truhlárny. 58

60 Nová profese a Petra 2 Možností, jak si rozšiřovat kvalifikaci, je bezpočet, třiadvacetiletá Petra využila zařazení do projektu, o kterém se dozvěděla prostřednictvím inzerce. Neváhala a navštívila naši společnost, aby se dozvěděla potřebné informace. Po domluvě s poradkyní, která jí seznámila se všemi skutečnostmi, podepsala Dohodu o účasti v projektu. Petra byla z počátku mírně skeptická, ale po prvních motivačně vzdělávacích aktivitách nabyla dobrého dojmu a se zájmem se účastnila všech aktivit, které jí byly projektovým týmem doporučeny. Během těchto aktivit sbírala zkušenosti a cenné informace, které jí byly vzhledem k výběru rekvalifikace a následně i povolání velmi užitečné. Jejím snem bylo uplatnění ve vzdělávání dospělých. Po motivačně vzdělávacích aktivitách byla zařazena do rekvalifikačního kurzu Lektor/ka, 2 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 59

61 který úspěšně absolvovala. Protože vystudovala střední školu a byla cílevědomou účastnicí, projektový tým ji v její snaze aktivně podporoval. Po absolvování několika pohovorů do zaměstnání se na ni po dvou měsících usmálo štěstí a začátkem února byla přijata do vzdělávací společnosti na pracovní pozici lektorka. Když se v závěru loučila s pracovníky projektového týmu, děkovala jim za pomoc s tím, že nevěřila, že by se na ni mohlo usmát štěstí. 60

62 Nová profese a Karel 3 Karel se o naší společnosti dozvěděl prostřednictvím známého, a protože byl téměř bez praxe, jeho uplatnění na trhu práce bylo poměrně složité. Měl tedy zájem o vstup do projektu Otevřené dveře programu Nová profese. V roce 2010 dokončil studium na střední škole a později nasbíral menší pracovní zkušenosti jako brigádník. V průběhu projektu se pravidelně účastnil několika aktivit, aby získal přehled o možnostech uplatnění trhu práce a také získal dostatečnou motivaci. Prošel pracovně osobnostní diagnostikou, kurzem rozvoje osobnosti a kurzem obsluhy počítače. Dále byl zařazen do rekvalifikačního kurzu Základní kurz svařování, který úspěšně absolvoval a obdržel osvědčení o jeho absolvování. Jeho přáním bylo najít zaměstnání spíše v profesích technického zaměření, kde by uplatnil i svou dobrou znalost práce s osobním počítačem. 3 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 61

63 Následovala tedy praxe ve společnosti OLPE MONTÁŽE, se kterou realizátor úzce spolupracuje. Na praxi měl Karel možnost osvojit si základní pracovní návyky a vytvořit si tak kompletní představu o chodu této společnosti. Protože se na praxi osvědčil, byla jeho snaha o získání zaměstnání na dobré cestě. Po necelých třech měsících účasti v projektu Karel nastoupil do stejné společnosti na pracovní pozici zámečník - montér. V této profesi je velice spokojen a doufá v získání nových zkušeností, které bude moci uplatnit v budoucnu v dalším profesním životě. 62

64 Nová profese a Žaneta 4 Žaneta otevřela dveře do projektu v listopadu 2011, kdy už byla zoufalá z její bezvýchodné situace, potřebovala nutně zaměstnání a hlavně praxi. Pro mladého člověka bez dostatečné praxe je velmi složité získat zaměstnání. Jenže kde praxi vzít, když zaměstnavatelé by nejraději již zkušeného člověka? Po domluvě s pracovníky týmu odešla za svou zprostředkovatelkou na úřad práce a požádala o doporučení do projektu a na prezentační schůzku. Mezi prvními podepsala dohodu o účasti v projektu. Žaneta vystudovala střední odborné učiliště v oboru technickoadministrativní pracovnice a velkou část úsilí věnovala tomu najít si práci přímo v administrativě, ale nyní již byla ochotna přijmout cokoli. Přesto se jí nedařilo najít zaměstnání a skončila vždy jen s dohodou o pracovní činnosti. Prošla několika brigádami 4 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 63

65 od doplňování zboží, rozvážení pizzy, nebo prací telefonní operátorky. Protože byla aktivní, doporučil jí poradce, aby uvažovala o zvýšení kvalifikace. Začala tedy dálkově studovat SŠ AGC Teplice v maturitním oboru podnikání. V projektu Otevřené dveře následně prošla několika aktivitami, kde se naučila především jak vystupovat a chovat se při pohovoru se zaměstnavatelem, prezentovat sebe sama, zvládat stresové situace a v neposlední řadě sestavit atraktivní motivační dopis a životopis. Žaneta byla dobře motivována a nabrala potřebou dávku sebevědomí. Společně s poradcem a akvizitorem trhu práce hledali možnosti uplatnění na trhu práce. Konečně se jí podařilo otevřít dveře a získat práci na plný úvazek, i když na pozici prodejce rozvozce. Při jejím studiu jí tato práce vyhovuje a věří, že následně získá i jiné pracovní nabídky. 64

66 Nová profese a Kateřina 5 Slečna Kateřina podepsala dohodu o účasti v projektu na prezentační schůzce na Úřadě práce v Teplicích. Začátek spolupráce se slečnou Kateřinou byl z počátku celkem rozpačitý, přestože již měla nějaké pracovní zkušenosti za sebou, převážně jako prodavačka či v dělnických oborech. Měla příliš vysoké nároky jak na pracovní zařazení, tak na finanční ohodnocení. Postupem času prošla Kateřina doporučenými aktivitami v programu a získala dobrou motivaci. Komunikace s ní se postupně zlepšovala a ona částečně slevila ze svých nároků. Pochopila, že je někdy nutné přijmout i méně populární zaměstnání, a následně si budovat zázemí pro přestup do vyšší třídy. Během účasti v projektu absolvovala pracovní praxi v Domově důchodců v Chlumci, kde si přála vyzkoušet práci pečovatelky. Pro tuto práci se nadchla, ale postupně zjistila, že tuto práci vykonávat nechce. Začala 5 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 65

67 se z kurzu omlouvat a nedokončila jej. Přestože nechtěla dělat pečovatelku, nebyla neaktivní a práci vyhledávala. S pomocí poradce rozeslala několik životopisů a motivačních dopisů do různých firem. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Po třech měsících strávených v projektu nastoupila do společnosti Auto-Kabel Krupka, s.r.o. na pozici operátorka. 66

68 Nová profese a Antonín 6 Pan Antonín vystudoval střední průmyslovou školu v Ústí nad Labem v oboru Technologie. Během života vyzkoušel řadu profesí od technického náměstka přes vedoucího výroby až po supervizora. Po odchodu z posledního zaměstnání vyhledal naši společnost s žádostí o zařazení do některého z projektů. Po domluvě s poradkyní jeho další cesta vedla na pracovní úřad, kde u své zprostředkovatelky zažádal o zařazení na prezentaci projektu Otevřené dveře. Antonín splňoval podmínky projektu, patřil do cílové skupiny fyzické osoby nad 50 let. Po podepsání dohody prošel několika doporučenými aktivitami a prokázal, ve svém věku, velkou iniciativu při sebevzdělávání. Následně 6 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 67

69 o Antonína projevila zájem společnost OLPE MONTÁŽE a projektový tým vyvinul snahu umístit jej v této společnosti. Úspěch podpořila také dotace na mzdové náklady zaměstnavatele, které byly na pracovní místo pro Antonína poskytnuty. Po zprostředkování a vyřízení potřebné dokumentace byla dotace schválena a pan Antonín nastoupil do pracovního poměru na pozici obchodní referent. Za tuto příležitost byl velmi vděčný a věřil, že zde uplatní již získané pracovní zkušenosti. 68

70 69

71 Nová profese a Josef 7 Cesta k zaměstnání pana Josefa začala v listopadu 2011 na ÚP v Teplicích, kdy na prezentaci projektu Otevřené dveře podepsal dohodu o účasti v projektu jenom proto, aby měl na chvíli klid. Josef v minulosti prošel mnoha dělnickými pozicemi, disponoval jen základním vzděláním a najít zaměstnání pro něho nebylo jednoduché. Naposledy pracoval pro Město Košťany, ale kvůli nedostatku finančních prostředků musel odejít. Po vstupu do projektu Josef prošel stanovené aktivity, které navštěvoval pravidelně a získal zde především dobrou motivaci, ale také spoustu nových poznatků a informací. Absolvoval pracovně osobnostní diagnostiku, kurz rozvoje osobnosti a také kurz obsluhy počítače, který pro něho v padesáti letech znamenal velký přínos pro budoucí povolání. Josef se z počátečního introverta otevřel spolupráci a začal s projektovým týmem spolupracovat. Na základě dobrých výsledků a hodnocení začal akvizitor trhu práce vyjednávat s Městem Košťany o možné tvorbě pracovního místa, které by mohlo být podpořeno dotací. Po schválení podpory ze strany poskytovatele bylo pracovní místo vytvořeno a Josef nastoupil na pozici správce. Práce ho samozřejmě baví, pracuje ve známém prostředí a věří, že jej zaměstnavatel udrží co nejdéle. 7 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 70

72 Nová profese a Lenka 8 Lenka během své pracovní kariéry vyzkoušela řadu profesí, ale po odchodu z posledního zaměstnání cítila při hledání dalšího zaměstnání nevýhody a překážky spojené se svým věkem. Její obavy se potvrdily i na základě reakcí pracovnic na pracovním úřadě. Přestože Lence chybělo velmi málo do důchodového věku, nehodlala se této skutečnosti poddat a vyhledala naši společnost, o které se dozvěděla od svého syna. Po informační schůzce s poradkyní získala potřebné informace a rozhodla se podepsat dohodu o účasti v projektu a vstoupila do programu Nová profese. Doporučených motivačně vzdělávacích aktivit se Lenka účastnila s nadšením. Dozvěděla se zde mnoho nových a zajímavých informací a byla smířená se skutečností, že bude muset přijmout i méně atraktivní pozice, než na které byla doposud zvyklá. To ji však neodradilo, naopak. Její elán a nadšení se nepřímo přenášelo i na ostatní klienty. Na základě pohovoru s psychologickým poradcem se rozhodla absolvovat rekvalifikační kurz Hospodyně a úspěšně jej zakončila. Získala novou 8 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 71

73 profesi a orientaci na trhu práce. Protože neúnavně spolupracovala s akvizitorem trhu práce, po dvou měsících snažení se podařilo Lenku umístit na trhu práce v této nové profesi. 72

74 Nová profese a František 9 Pan František, celoživotně aktivní člověk, si nedovedl představit, že by byl bez zaměstnání. To se bohužel po několika odpracovaných letech stalo skutečností. Neváhal a vyhledal naši společnost s prosbou o pomoc s tím, že by byl rád zařazen do projektu Otevřené dveře. Účastník během života vyzkoušel mnoho profesí, nyní měl přání najít uplatnění jako správce budovy či údržbář. František však narážel na bariéry spojené se svým věkem. Po vstupu do projektu prošel postupně několika aktivitami, které byly zaměřeny především na získání teoretických poznatků a znovu tak nastartoval svoji schopnost učit se novým věcem. Začátkem roku 2012 nastoupil na rekvalifikační kurz Hospodář/hospodyně, který měl za úkol připravit účastníka teoreticky i prakticky na pracovní činnost spravování a údržba budov. 9 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 73

75 Neváhal a nabit získanými znalostmi a dostatečnou motivací se později ucházel o pracovní pozici správce v obecně prospěšné společnosti. S přehledem zvládl dva pohovory a byl přijat na pozici správce, kde je velmi spokojeným zaměstnancem. 74

76 Nová profese a Mirek 10 Ztráta zaměstnání patří k jednomu z nejhorších okamžiků v životě zvláště, pokud je nečekaná. V případě Mirka bylo nepředstavitelné být bez zaměstnání, zvláště proto, že byl živitelem rodiny. Celý život zasvětil své profesi a podnikání. Začít znovu v pětapadesáti je velmi velké sousto zvlášť, když Mirek nedisponoval mnoha finančními prostředky. Za pomocnou ruku považoval možnost vstupu do projektu, potřebné informace si zjistil sám na internetu. Další jeho cesta vedla na pracovní úřad, kde po domluvě se svojí zprostředkovatelkou byl pozván na prezentační schůzku o projektu, na které podepsal dohodu. Následovaly doporučené aktivity, kterých 10 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 75

77 se Mirek účastnil pravidelně a s viditelným cílem dosáhnout co nejdříve výsledku. Využil veškerou nabízenou pomoc projektového týmu, mimo jiné i právní a finanční poradenství. Problémy jsou tu od toho, aby se vyřešily. Byl velmi vytrvalý s odhodláním prosadit se a jeho hnacím motorem byla rodina. Denně komunikoval s poradkyní a společně probírali nejrůznější možnosti uplatnění. Po dobu účasti v projektu absolvoval několik pohovorů ať už v dělnických profesích, vedoucích postech či dokonce v technických službách. Mirek byl rozhodnutý přijmout jakékoliv zaměstnání i v případě, že se bude jednat o neatraktivní příležitost. Jeho úsilí dopadlo na úrodnou půdu a po dvou měsících nastupoval s úsměvem na tváři do zaměstnání jako vedoucí skupiny. Na optimismu mu neubral ani fakt, že sjednaná práce byla v Německu, 50 kilometrů od bydliště s denním dojížděním. 76

78 Nová profese a Dana 11 Dana vystudovala střední ekonomickou školu v Jablonci nad Nisou a tomuto oboru se věnovala téměř celý svůj pracovní život. Pracovala na poště jako přepážkový pracovník a řadu let také v České spořitelně. Po odchodu z posledního zaměstnání její cesta vedla na pracovní úřad, kde si zažádala o začlenění do rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách. Kurz dokončila, ovšem o práci stále nemohla zavadit. Dana cítila, že překážkou může být její věk a zaměstnavatelé již o ni nejeví takový zájem jako dříve. Když se dozvěděla od své známé o naší společnosti, neváhala a kontaktovala nás s tím, že by potřebovala pomoci a podpořit při snaze při vyhledávání uplatnění. V listopadu 2011 vstoupila do projektu a byla zařazena do programu Nová profese. 11 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 77

79 Dana absolvovala zvolené motivačně vzdělávací aktivity a nasbírala mnoho praktických rad a znalostí, které mohla uplatnit dále jak na pohovorech se zaměstnavateli, tak v osobním životě. Využila i pomoc odborníků a účastnila se poradenství. Následně byla zařazena do rekvalifikačního kurzu Hospodyně, který úspěšně dokončila. Poctivě chodila na pracovní pohovory, měla zájem o práci v sociální sféře nebo o uplatnění jako hospodyně. Kladná odezva na její snažení se dostavila v dubnu 2012, kdy byla přijata na místo pracovnice v sociálních službách do Ústavu sociální péče. 78

80 Nová profese a Martina 12 Dvaadvacetiletá Martina ukončila své studium v roce 2009, kdy celé tři roky doufala a byla přesvědčená, že ve vystudovaném oboru prodavačka nebude složité najít zaměstnání. Opak byl však pravdou a po ukončení studia se hned ocitla v evidenci úřadu práce. Martina nedisponovala žádnou prokazatelnou praxí kromě školních praxí či brigád, což bylo pro hledání stálého zaměstnání nepříjemnou skutečností. Po několika neúspěšných pohovorech ji úřad práce pozval na prezentační schůzku o projektu. Byla to nová zkušenost. Martina absolvovala zvolené aktivity a prokázala velkou snahu a píli. Nové informace a získané zkušenosti v komunikaci pro ni měly i praktický dopad spojený s uměním reagovat na nabídky práce. Už se tolik nebála reagovat, komunikovat se zaměstnavateli. Na pohovorech byla 12 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 79

81 pohotovější a jistější. S pomocí projektového týmu si sestavila atraktivní životopis a zajímavý motivační dopis, který vždy upravila dle potřeb poptávané pracovní pozice. Úspěch se sice nedostavil ihned, ale prakticky po 4 měsících strávených aktivně v projektu. Martina bydlí v příhraničním Dubí a reagovala i na zahraniční nabídky práce. Koncem října 2011 přijala zaměstnání v blízkosti hranic v Německu. Hotelová pokojská je její první praktickou pracovní zkušeností. 80

82 Nová profese a Zdena Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 81

83 Jednapadesátiletá paní Zdena se podle svých slov se vstupem do projektu chopila šance, kterou jí po odchodu z posledního zaměstnání nikdo nenabídl. Zdena byla ve velmi nepříjemné situaci, z důvodu zdravotního omezení ji nikdo nechtěl zaměstnat, ačkoliv byla vždy spolehlivou a velmi pracovitou ženou. Situaci neulehčoval ani její věk. O našem projektu se dozvěděla od své dcery, která byla v minulosti zařazena v jiném projektu a díky společnému úsilí našla uplatnění na trhu práce. Dcera maminku doprovodila na osobní schůzku k laické poradkyni, která ji seznámila se všemi podrobnostmi. Další cesta vedla na pracovní úřad, kde si vyžádala doporučenku do projektu Otevřené dveře. V rámci aktivit získala nejrůznější rady a také cílenou podporu všech pracovníků týmu. V neposlední řadě využila i odborné konzultace a promluvila si s psychologem. V poslední době potřebovala svoje problémy někomu svěřit. Nezávislá osoba byla to pravé. Zase nabyla potřebného sebevědomí a elánu, byla připravená zabojovat a poprat se s nástrahami trhu práce. Po několika neúspěšných pohovorech se na ni konečně usmálo štěstí a poradkyně ji doporučila na pracovní místo uklízečky, které vyhovovalo jak jejímu zdravotnímu stavu, tak pracovní dobou. Odměnou za vytrvalost a odhodlání bylo zaměstnání na dobu neurčitou. 82

84 Nová profese a Lucie 14 Lucie se na společnost JOB ASISTENT obrátila s žádostí o pomoc v květnu 2011, kdy byla ve složité životní situaci. Byla bez práce, měla jen minimální pracovní zkušenosti a byla matka samoživitelka. Lucie byla v evidenci Úřadu práce v Teplicích a zprostředkovatelka jí nabídla účast v našem projektu. 14 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 83

85 Lucie naštěstí postupně získala alespoň střední odborné vzdělání, ale její pracovní zkušenosti byly minimální. Motivací pro účast v projektu bylo bezplatné zvýšení kvalifikace a podpora při hledání uplatnění. Po celou dobu trvání povinných i nepovinných aktivit byla Lucie velmi aktivní a projevovala velkou snahu a zájem. Získala mnoho nových informací a především se naučila jak vyjednávat se zaměstnavatelem. V průběhu pracovní praxe, na kterou byla zařazena, měla možnost osvojit si základní pracovní návyky a vytvořit si kompletní představu o způsobu práce u zaměstnavatele. Po třech měsících strávených v projektu Lucie nastoupila do zaměstnání. Projektovému týmu se podařilo zprostředkovat zaměstnání a umístit Lucii na pozici dělnice ve společnosti s ručením omezeným. S prací je Lucie spokojená, ale zvažuje další studium, které jí otevře dveře k jinému, lepšímu zaměstnání. Nejdůležitější je pro ni v této době finanční nezávislost, kterou díky projektu získala. 84

86 Nová profese a Olga 15 Paní Olga ve svém pracovním životě pracovala na různých místech vždy, když z práce odešla, našla v dohledné době jiné zaměstnání. Pracovala jako prodavačka, dělnice nebo kontrolorka. Naposledy, když musela z organizačních důvodů ukončit pracovní poměr, však již úspěšná nebyla a ocitla se v evidenci úřadu práce. Ani tady jí neporadili, spíše její sebevědomí pokleslo. Vzhledem k věku a dosaženému vzdělání je šance na uplatnění minimální. Na nástěnce si četla inzerci a upoutal ji barevný plakát s informacemi o projektu Otevřené dveře. Vyptala se na podrobnosti své zprostředkovatelky a následně vstoupila do projektu. Olga velmi dobře pochopila jeho podstatu a svoji šanci, jak nezůstat dlouho v evidenci úřadu práce. Bavilo ji spolupracovat s týmem, vypracovávat zadané úkoly a zlepšovat se v komunikačních dovednostech. 15 Příběhy klientů jsou pravdivé, jména klientů jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 85

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! SOUHRNNÉ INFORMACE Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! Stručné informace o projektu: Zahájení projektu dne : 1.12.2014 Ukončení projektu dne : 31.10.2015 Klíčové aktivity: 1. JOB CLUB 2. Rekvalifikační

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled 15.12.2015 Mgr. Miriam Majdyšová Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. 11. 2015 KM UH VS ZL Kraj Uchazeči

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce - občanské sdružení, založeno 2004, 32 obcí okr. Rychnov n/kněžnou - 6 zaměstnanců, sídlo Skuhrov n/bělou cíl: pomoc při prospěšném rozvoji regionu oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00252 Termín: 1.3.2012 28.2.2014 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení lounský region Hlavní cíl

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková Závěrečná zpráva Projekt "S Kapou do práce" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00001 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti:

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI

Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 8. 2009 Datum ukončení realizace 31. 1. 2012 Partneři projektu Další vzdělávání

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE NA DÁLKU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ 10. Národní konference kvality ve veřejné správě Hradec Králové, 18.-19. února 2014 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM CZ.1.04/3.3.05/75.00247 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: lounský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více