Váţení přátelé, ředitelka CZP v Příbrami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váţení přátelé, ředitelka CZP v Příbrami"

Transkript

1

2 Váţení přátelé, V roce 2009 došlo k významné změně ve vedení CZP STČ kraje. V květnu 2009 byla do funkce statutárního zástupce a zároveň krajské ředitelky jmenována paní Ing. Helena Nováková. Nahradila tak ve funkci dosavadní statutární zástupkyni a ředitelku CZP STČ kraje paní Dagmar Šotkovskou, která odešla do starobního důchodu. V roce 2009 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence. V tomto roce byly nově vytvořeny standardy všech sluţeb poskytovaných CZP. Některé dosud pouţívané dokumenty byly nahrazeny dokumenty novými. V tomto roce došlo k rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek. Díky Středočeskému kraji a jím poskytnutému grantu byla půjčovna kompenzačních pomůcek obohacena o nové pomůcky. Významná byla spolupráce CZP s Národní radou osob se zdravotním postiţením tak, jak byla započata v roce V prostorách CZP poskytovala své poradenské sluţby NRZP v ČR prostřednictvím Poradny pro uţivatele sociálních sluţeb. Díky této spolupráci byl celkově rozšířen nejen okruh poradenské činnosti, ale také poradenské hodiny pro veřejnost. V období od srpna do konce října 2009 CZP spolupracovalo také s občanským sdruţením Trianon-Čechy na projektu Digitalizace pro osoby se zdravotním postiţením. V poradně byl umístěn televizor, který převádí analogový televizní signál na signál digitální a set top box se stejnou funkcí. Zájemci o poradenství v oblasti týkající se digitalizace televizního vysílání se měli moţnost v poradně informovat o tom, jaké jsou moţnosti digitálního příjmu, jaké přístroje jsou k tomu potřeba a jak je lze navzájem zapojit. Na toto téma mohli získat v poradně informační broţuru a leták. Někteří klienti také vyuţili moţnosti shlédnout praktickou ukázku správného propojení televizoru se set top boxem a s anténou a výsledného digitálního obrazu na televizoru. Mohli si také sami vyzkoušet nejen propojení přístrojů, ale také jejich ovládání. CZP v Příbrami je od roku 2006 zapojeno do střednědobého plánování rozvoje sociálních sluţeb ve městě Příbram a ředitelka CZP se i v roce 2009 pravidelně účastnila několika setkání pracovní skupiny- Lidé se zdravotním postiţením a senioři. Pro činnost CZP má setkávání s dalšími poskytovateli sociálních sluţeb velký význam, neboť na těchto setkáních získané poznatky a informace přispívají k lepší informovanosti uţivatelů sluţby sociální poradenství. V Příbrami Radka Jarolímová ředitelka CZP v Příbrami

3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje je dobrovolným občanským sdruţením právnických osob členů, kterými jsou- -Národní rada zdravotně postiţených v ČR -Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR -Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR -Svaz tělesně postiţených v ČR -Sdruţení pro ţivotní prostředí zdravotně postiţených v ČR Zřizovatelem Centra pro zdravotně postiţené v Příbrami je Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje se sídlem - U skládky 4, Praha 9. Je registrováno u MV ČR č. j. VS/1-1/50 370/02-R ze dne IČO Základním dokumentem CZP jsou Stanovy CZP STČ kraje. Statutární orgán koordinační centrum CZP STČ KRAJE, se sídlem- U skládky 4, PRAHA 9, tel , tel./fax Statutární zástupci - předseda - Jan Nesměrák, - krajský ředitel- Ing. Helena Nováková Pracoviště CZP ve Středočeském kraji - adresa, telefon, ředitel : Benešov - Vlašimská 1922, , tel , Jana Zajíčková Beroun - Bezručova 928, , tel , Dagmar Radilová Kladno - Hřebečská 2680, , tel , Vladimíra Bajerová Kolín - Sluneční 76, , tel , Alena Remešová Kutná Hora - Sedlecká 670, , tel , Milada Vondrysová Mělník - Kosmonautů 3017, , tel , Jana Burgerová Mladá Boleslav - Havlíčkova 447, , tel , Magda Hluchá Nymburk - Boleslavská 467, , tel , Alena Borecká Praha východ a západ- U skládky 4, Praha 9, tel , MUDr. Kateřina Rousová Příbram - Náměstí T.G. Masaryka 100, , tel , Radka Jarolímová

4 INFORMACE O CZP V PŘÍBRAMI 1= CZP Příbram Adresa: Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje Náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I Web: Telefon/fax: Č.b.ú.: /0800, Česká spořitelna, Milínská 166, Příbram lll CZP v Příbrami je detašovaným pracovištěm CZP STČ kraje se sídlem v Praze 9, U skládky 4,

5 CZP Příbram CZP v Příbrami se nachází přímo v centru města, na jeho hlavním náměstí - Náměstí T.G. Masaryka 100. V blízkosti CZP se nachází Městský úřad, radnice, poliklinika, nemocnice, hlavní pošta, knihovna, banky, pojišťovny, Česká spořitelna, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, sídlo Městské policie, Městská knihovna, pěší zóna se spoustou obchodů, obchodní centrum, trţnice a autobusové zastávky MHD. Jedna autobusová zastávka je umístěna přímo naproti budově, ve které se nachází poradna CZP. Z tohoto důvodu je CZP pro občany snadno dostupné. Poradna CZP se nachází v přízemí obytné dvoupatrové budovy, která je označena informační tabulí. Bezbariérový vstup je částečně zajištěn pomocí přenosného nájezdního klínu. Přímo na dveřích vedoucích do CZP je umístěna vývěsní tabule informující klienty o úředních hodinách v CZP. Uţivatelům jsou k dispozici 2 domovní zvonky, které mohou pouţít v případě návštěvy CZP v jiné, neţ-li úřední hodiny. Jeden z nich je umístěn ve výšce osob na invalidním vozíku. Před CZP jsou tři parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postiţením. Nebytové prostory, ve kterých CZP poskytuje své sluţby, byly pronajaty SZdP v ČR v roce 1998 Městem Příbram, který je jejich vlastníkem. V roce 2003 byl vytvořen dodatek k původní nájemní smlouvě z roku 1998, ve kterém je uvedena změna nájemce ze SZdP v ČR na CZP STČ kraje. Stanovením nízké ceny za pronájem těchto prostor podpořilo Město Příbram poskytování sociálních sluţeb osobám se zdravotním postiţením, ale i ostatním uţivatelům sociálních sluţeb ve svém regionu a celkovou činnost CZP v Příbrami. Prostory CZP mají celkovou plochu 45 m 2. Jsou členěny na samostatnou kancelář se vchodem pro klienty, šatnu s archívem, místnost se vchodem pro zaměstnance, která slouţí v případě potřeby jako čekárna pro klienty a 2 malé místnosti se sociálním zařízením.

6 Poradna je vybavena sektorovým nábytkem, dvěma stoly, třemi ţidlemi, kancelářským křeslem a sedací soupravou s konferenčním stolkem. Podlaha je kryta kobercem. K nezbytné výbavě pracoviště patří také hasící přístroj a lékárnička. Ke zvýšení informovanosti klientů jsou na stěnách v poradně umístěné tři vývěsky a malý stolek, na kterém jsou rovněţ umístěny různé informační materiály. Jedna vývěska se téţ nachází v místnosti, která slouţí v případě potřeby jako čekárna a zároveň jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Po technické stránce je poradna vybavena elektronickým psacím strojem, telefonem s faxem a záznamníkem, kopírovacím a skartovacím strojem, tiskárnou, modemem, počítačem s monitorem a notebookem. jako osobní asistentka Foto poradny 1 Foto poradny 2 Foto poradny 3

7 ÚŘEDNÍ HODINY V CZP PŘÍBRAM PONDĚLÍ - STŘEDA - 8:00-12:30 h a 13:00-15:00 h 8: h a 13:00-15:00 h Klientům je umoţněna návštěva CZP i mimo úřední hodiny, stačí zazvonit u vchodu na zvonek nebo si předem telefonicky či osobně návštěvu domluvit. Od pondělí do pátku je téţ moţná telefonická, písemná či elektronická forma konzultace. V pondělí a ve středu je moţné CZP navštívit téţ v době od 15:00 do 16:00 hodin.

8 PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje doplňuje stávající regionální systém sociálních sluţeb typem sluţby: Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postiţením a seniory Osobní asistence Poradenské pracoviště působí na adrese: Náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I, tel./fax Poradenský pracovník: - Radka Jarolímová, ředitelka CZP Příbram Provozní doba poradny: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Poradenské pracoviště má zveřejněnou nabídku a základní informace o sluţbě formou letáků, vývěsek, v regionálním tisku a na webových stránkách CZP Středočeského kraje. Přijímání klientů: - Na CZP se můţe obrátit kaţdý zdravotně postiţený občan, jeho rodinný příslušník nebo další osoba hledající pomoc, a to osobně, písemně, telefonicky, prostřednictvím u. - Pracovník CZP v případě terénních sluţeb ( osobní asistence) dojedná osobní návštěvu u klienta podle moţností v co nejkratším termínu. - Klient je seznámen se sluţbami, které CZP poskytuje, prostřednictvím letáků, vývěsek, webových stránek, telefonicky nebo ústně. Průběh poskytování sluţby: S klientem nebo jeho zástupcem je na základě zjištění aktuálních potřeb uzavřena ústní nebo písemná smlouva o poskytované sluţbě, její součástí můţe být individuální plán o průběhu poskytování sluţby. U sluţby Osobní asistence je s klientem vţdy uzavírána písemná smlouva. Podrobný popis jednotlivých sluţeb je popsán v metodice a veřejně přístupný.

9 Ukončení poskytování sluţby: Sluţba je ukončena v případě, ţe - - pominuly důvody pro poskytování sluţby na straně klienta, došlo k naplnění potřeb -klient nemá jiţ o sluţbu zájem -klient začal vyuţívat sluţeb jiné organizace a nemá další poţadavky -klient ukončil spolupráci na základě vlastního rozhodnutí -klient vypoví dohodu o poskytování sluţby -došlo k úmrtí klienta -klient zásadně nebo opakovaně porušil ustanovení dohody -CZP neposkytuje sluţbu, o kterou klient ţádá -CZP má naplněnou kapacitu PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ CZP V PŘÍBRAMI V CZP pracuje 1 pracovnice na plný pracovní úvazek a vykonává funkci ředitele CZP v Příbrami a zároveň funkci vedoucí osobní asistence. Od tuto funkci vykonává pí. Radka Jarolímová. V roce 2009 pracovala na úvazek 0,7 a zároveň na Dohodu o pracovní činnosti zabezpečovala sluţbu osobní asistence pro CZP a na pracovní úvazek 0,3 vykonávala funkci poradce pro uţivatele sociálních sluţeb pro NRZP. Od aţ dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u jednoho staršího klienta v jeho domácnosti sl. Markéta Saxlová, DiS. Od aţ dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u čtyř starších klientů v jejich domácnostech pí. Lenka Lipková. Od aţ dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u tří starších klientů v jejich domácnostech pí. Renáta Kaššovicová.

10 SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V CZP PŘÍBRAM - základní a odborné sociální poradenství - ambulantní či terénní sluţba, součástí je půjčování kompenzačních pomůcek - sluţba osobní asistence- terénní sluţba ZÁKLADNÍ A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních sluţeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální sluţby, b) poskytnutí informace o moţnostech výběru druhu sociálních sluţeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních sluţeb a o moţnostech vyuţívání běţně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální sluţbě, d) poskytnutí informace o moţnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

11 Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství je poskytování informací, rad, podpory nebo zastupování uţivatelů za účelem zvýšení jejich informovanosti a sociálního začlenění. Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Zprostředkování navazujících sluţeb - informace o poskytovatelích sociálních sluţeb v regionu, moţnost zprostředkování kontaktu klienta s poskytovateli sociálních sluţeb a různými odbornými pracovišti. b) Sociálně terapeutické činnosti: Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálním systému, práva, psychologie, pracovního trhu a v oblasti vzdělávání - informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách, o sociálních, zdravotnických, školských a vzdělávacích zařízeních ve STČ kraji, o kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích pro osoby se zdravotním postiţením, o nabídkách rekreačních a pobytových zařízení a zájezdech pro osoby se zdravotním postiţením, o nabídkách zaměstnání, seminářů a kurzů pro tyto osoby. c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí: 1. Pomoc při vyřizování běţných záleţitostí - individuální pomoc při jednání klienta na úřadech, moţnost doprovodu klienta na úřad, moţnost zhotovení různých písemností - ţádostí a odvolání různým institucím, pomoc s vyplňováním různých formulářů, spolupráce s institucemi při odstraňování architektonických bariér. 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím - spolupráce s rodinami a blízkými osobami uţivatelů sociálních sluţeb - poskytování informací a podpory nejen osobám se zdravotním postiţením, ale i jejich rodinným příslušníkům. Součástí odborného sociálního poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek a zácvik pouţívání těchto pomůcek. Další činnost CZP - Půjčování odborných publikací - zdarma Prodej odborné literatury- Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postiţením- cena- 100,- Kč/ks. Prodej baterií do sluchadel cena- 15,- Kč/ks.

12 POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA, KAPACITA SLUŽBY A ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Poslání odborného sociálního poradenství Posláním odborného sociálního poradenství poskytovaného v poradnách Centra pro zdravotně postiţené Středočeského kraje je napomáhat osobám se zdravotním postiţením ţijícím ve Středočeském kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postiţení nebo vyššího věku. Poskytnutím informací a podpory se snaţíme, aby lidé se zdravotním postiţením mohli vést ţivot obdobný jako lidé v běţné společnosti. Cíle odborného sociálního poradenství Strategickým cílem je - zlepšovat dostupnost a spektrum nabízených sluţeb ve Středočeském kraji. Dlouhodobé cíle sluţby jsou: - Rozšiřovat podle potřeb terénní odborné sociální poradenství (nejméně o jedno poradenské místo v kaţdém regionu ročně) - Navyšovat počet klientů o 10% ročně - Rozšiřovat počet nebo sortiment půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na pracovištích CZP podle individuálních potřeb uţivatelů (v průměru o 2-3 typy pomůcek ročně) - Zvýšit počet poradenských a ostatních pracovníků - do roku 2014 (zejména s ohledem na zastupitelnost pracovníků na pracovišti nebo mezi regiony, typy poskytovaných sluţeb, počet klientů). - Pravidelná školení poradenských pracovníků pro zvyšování jejich odbornosti dle individuálního vzdělávacího plánu - Vytvořit potřebné materiály v alternativních formách komunikace- 2-3roky Krátkodobé cíle sluţby cíle CZP v Příbrami v roce Rozšíření sortimentu kompenzačních pomůcek půjčovny - Zajistit zvýšení informovanosti o poskytovaných sluţbách v menších obcích - Ředitelka absolvuje školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - Pořídit do poradny malý stolek a poličku na tiskoviny a informační materiály. Veškeré stanovené cíle pro rok 2009 byly dosaţeny. Půjčovna byla obohacena o polohovací lůţko a klozetové křeslo. 150 ks nových letáků bylo doručeno do zdravotnických zařízeních obcí - Březnice, Milín a Roţmitál pod Třemšínem. Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se uskutečnilo, viz písemný záznam v poradně. Sponzorským darem CZP získalo do poradny malý stolek na letáky i polici.

13 Cílová skupina : Odborné sociální poradenství je poskytováno všem osobám bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postiţení, členství v organizacích zdravotně postiţených, věk a situaci, zda se klient jiţ v obtíţné sociální situaci nachází, či je teprve takovou situací ohroţován. Poradenství je poskytováno v případě potřeby také rodinným příslušníkům cílové skupiny. Kapacita sluţby: Průměrná kapacita sluţby odborného sociálního poradenství je 6 klientů/den. Můţe se však lišit v rámci jednotlivých poraden, a to zejména v závislosti na velikosti spádové oblasti. Zásady poskytování odborného sociálního poradenství: Zásadou naší práce je respekt ke klientovi: Respektujeme osobnost - protoţe kaţdý jsme jedinečný Respektujeme svobodnou vůli - protoţe kaţdý si chce o sobě rozhodovat sám Respektujeme důstojnost - protoţe ta dělá člověka člověkem Respektujeme soukromí - protoţe víme, ţe mlčeti zlato Respektujeme moţnosti klienta - protoţe kaţdý máme své moţnosti, které chceme vyuţít Respektujeme přání klienta - protoţe pro nikoho není přání tak silné, jako pro toho, kdo si ho přeje

14 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBĚ Pomáháme kaţdému bez rozdílu zdravotního postiţení a věku. Naše sluţba odborného poradenství je bezplatná. Sluţba je zaloţena na aktivní spolupráci klienta s poradcem. Klient má svá práva i povinnosti. Při zahájení jednání můţete být klient poradcem poţádán o poskytnutí jména a příjmení, kontaktu na něj. Tyto informace slouţí výhradně pro účely vedení evidence klientů. Jiné osobní údaje můţe poradce poţadovat a pouţívat pouze s písemným souhlasem klienta. Sluţbu je moţno poskytovat i anonymně, pokud si to klient přeje. Průběh sluţby: Poradce s klientem probere situaci, ve které se nachází, jeho problém, cíl, a pak s ním uzavře dohodu (smlouvu, většinou ústní),o tom, jak budou problém společně řešit. Poradce můţe o průběhu sluţby pořídit písemný Záznam. Pokud o to klient poţádá, musí s ním poradce sepsat písemně Smlouvu o poskytnutí sluţby odborného sociálního poradenství. Klient má právo kdykoliv nahlédnout do všech písemných záznamů, které se ho týkají. Pokud není klient spokojen s průběhem poradenské sluţby nebo s jednáním poradce, můţe kdykoliv podat stíţnost. Má několik moţností, jak podat stíţnost. Stěţovat si můţe i anonymně, stíţnost musí být vyřízena do 28 dní. V případě mimořádné situace (např. poţár, náhlé zhoršení zdravotního stavu) klient postupuje podle pokynů poradce. Osobní údaje, které mohou být vyţádány v souvislosti s poskytnutím sluţby odborného sociálního poradenství: jméno, adresa nebo jenom obec, telefonický nebo ový kontakt. Veškeré další informace, potřebné pro poskytnutí sluţby, mohou být pouţívány pouze s písemným souhlasem klienta.

15 Odborné sociální poradenství v roce 2009 Sluţba byla poskytována ambulantní formou v CZP na adrese- náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I, a terénní formou v domácnostech uţivatelů, na různých akcích konaných ve městě, při návštěvách zařízení sociálních sluţeb. Informace poskytované v roce informace ze zákona o sociálních sluţbách, informace o druzích sociálních sluţeb, o smlouvách o poskytování sociálních sluţeb, o invalidních důchodech, kompenzačních pomůckách, příspěvku na péči, posuzování stupně závislosti, mimořádných výhodách, informace z oblasti vzdělávání osob se zdravotním postiţením, z oblasti zaměstnanosti, informace o organizacích sdruţujících osoby se zdravotním postiţením, o poskytovatelích sociálních sluţeb a zařízeních sociálních sluţeb. Celkem - kontakty s uţivateli z toho- osobní kontakty- 414 z toho- telefonické a elektronické kontakty- 227 z toho- počet intervencí Součástí poradenství bylo téţ zprostředkování navazujících sluţeb, individuální pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání mimořádných výhod či příspěvku na péči, doprovod uţivatelů na úřady, půjčování knih s odbornou tématikou, prodej sociálně právního minima pro osoby se zdravotním postiţením a prodej náhradních baterií do sluchadel. Významnou pomocí, především pro zrakově postiţené uţivatele a starší seniory je pomoc s vyplněním různých ţádostí na úřady, odvolání, dotazníků, apod. Spektrum poţadovaných a následně poskytovaných informací je široké a sluţba přispívá k větší informovanosti uţivatelů, napomáhá ke zkvalitnění jejich ţivota, přispívá k prevenci sociálního vyloučení uţivatelů a plní tak cíl, ke kterému je určena.

16 PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Na přechodnou dobu zapůjčíme klientům tyto pomůcky: - mechanický vozík - chodítko - elektrická polohovací postel - klozetové křeslo Klientům téţ nabízíme poradenství týkající se kompenzačních pomůcek informace o různých druzích pomůcek, o moţnostech a postupech vedoucích k získání vlastní kompenzační pomůcky. Nabízíme také katalogy různých firem zabývajících se výrobou či prodejem kompenzačních pomůcek. Klienti si zpravidla zapůjčují kompenzační pomůcky z těchto důvodů: - poškození vlastní kompenzační pomůcky- do doby, neţ je vlastní pomůcka opravena či nahrazena pomůckou novou - různé druhy úrazů, kdy klient potřebuje pomůcku pouze přechodně, do doby, dokud nedojde k uzdravení - návštěva zdravotně postiţeného rodinného příslušníka u příbuzných v regionu, pokud se jedná o delší čas jeho pobytu- nemusí se k nim dopravovat i s vlastní pomůckou - potřeba pomůcky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu klienta na dobu přechodnou do doby, neţ klient získá vlastní pomůcku hrazenou ze zdravotního pojištění Půjčování kompenzačních pomůcek funguje tak, ţe pracovník CZP předvede klientovi potřebnou kompenzační pomůcku a vysvětlí mu způsob uţívání a podmínky zapůjčení. Poté s ním sepíše smlouvu o zapůjčení pomůcky, která obě smluvní strany ochrání. Doba zapůjčení je 1 měsíc s moţností prodlouţení o maximálně další 2 měsíce. Pokud klient potřebuje kompenzační pomůcku dlouhodobě, pomůţe mu pracovník s vyřízením ţádosti a získáním vlastní kompenzační pomůcky. CZP spolupracuje s prodejnou kompenzačních pomůcek DMA, která sídlí v Hradební ulici v Příbrami - přímo naproti nemocnici. Zde mají klienti moţnost si prohlédnout a vyzkoušet pomůcky před jejich případným pořízením do osobního vlastnictví. Jestliţe klientem poţadovanou pomůcku CZP momentálně nemá k dispozici, zajistí zapůjčení pomůcky od jiného poskytovatele.

17 Kompenzační pomůcky v půjčovně: ELEKTRICKÉ POLOHOVACÍ LŮŢKO POPIS: - rozkládací čtyřdílný polohovací rošt - nastavení tuhosti lamel a výšky lůţka - hrazda s hrazdičkou - bezpečnostní postranice a pojistka polohování - pojezdová kolečka s brzdou TECHNICKÉ ÚDAJE: Hmotnost: 107 kg Maximální zatíţení: 140 kg Šířka: 102 cm Délka: 213,5 cm

18 CHODÍTKO TŘÍBODOVÉ POPIS: - úzký rám - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE: Výška: cm Šířka: 66 cm Hmotnost: 5,3 kg Nosnost: 125 kg ÚDAJE:CCCC

19 MECHANICKÝ VOZÍK SKLÁDACÍ POPIS: - skládací rám - odnímatelné plné postranice - odnímatelné nastavitelné stupačky - přední úzká plná kola a zadní plná kola - parkovací brzdy TECHNICKÉ ÚDAJE: Šířka: cm Výška: 92 cm Hmotnost: 19 kg Nosnost: 115 kg

20 KLOZETOVÉ KŘESLO POPIS - sklopná madla - polstrované područky - plastová nádoba - protiskluzové nástavce - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE Šířka: 54,5 cm Délka: 62 cm Šířka sedu: 43,5 cm Hloubka sedu: 46 cm Nosnost: 130 kg

21 Půjčování kompenzačních pomůcek v CZP Příbram v roce 2009 Součástí odborného sociálního poradenství v CZP v Příbrami je provozování půjčovny kompenzačních pomůcek - mechanický vozík, chodítko, klozetové křeslo, elektrické polohovací lůţko. Polohovací lůţko a klozetové křeslo byly v roce 2009 zakoupeny s finanční podporou STČ kraje. Půjčovna kompenzačních pomůcek přináší nové moţnosti osobám, které potřebují kompenzační pomůcky uţívat pouze přechodně. Můţe to být např. z těchto důvodů- - Návštěvy blízkých osob a příbuzných. Osoby se zdravotním postiţením tak mohou cestovat sami, nemusí s sebou vozit vlastní pomůcky. Na potřebnou dobu si je mohou zapůjčit přímo v místě svého pobytu. -Poškození vlastní kompenzační pomůcky do doby, neţ bude vlastní pomůcka opravena či nahrazena pomůckou novou. -Různé druhy úrazů, kdy klient potřebuje pomůcku pouze přechodně, do doby, dokud nedojde k uzdravení. -Potřeba pomůcky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu klienta na dobu přechodnou do doby, neţ klient získá vlastní pomůcku hrazenou ze zdravotního pojištění. V roce 2009 byly kompenzační pomůcky zapůjčeny celkem 32 x mechanický vozík- 11x chodítko- 19x klozetové křeslo- 2x Z uvedeného vyplývá, ţe půjčování kompenzačních pomůcek je pro potřebné osoby se zdravotním postiţením sluţbou, která podporuje jejich nezávislost a sociální začlenění do společnosti.

22 SLUŢBA OSOBNÍ ASISTENCE Základní činnosti při poskytování sluţby osobní asistence: a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík, b) pomoc při zajištění stravy 1. pomoc při přípravě jídla a pití, c) pomoc při osobní hygieně 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při pouţití WC, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1. pomoc s úklidem a údrţbou domácnosti a osobních věcí, 2. nákupy a běţné pochůzky, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné sluţby a doprovázení zpět, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běţných záleţitostí.

23 POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA, KAPACITA SLUŽBY A ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE Poslání sluţby osobní asistence: Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je zajistit pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu, domácnost a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc potřebují z důvodu zdravotního postiţení nebo věku. Osobní asistent pomáhá v přirozeném prostředí klienta při činnostech, při kterých klient potřebuje dopomoc jiné osoby. Cíle sluţby osobní asistence: Strategickým cílem je - rozšiřovat sluţbu osobní asistence do dalších regionů Středočeského kraje a zvyšovat její kvalitu. Dlouhodobé cíle sluţby - do roku 2014 : - Zavádění a průběţná aktualizace standardů kvality sociálních sluţeb. - Zvyšovat počet klientů o 20% ročně. - Zvyšovat počet osobních asistentů úměrně s poptávkou po sluţbě. - Stabilizovat tým osobních asistentů, motivovat, aby neodcházeli. - Pravidelná školení všech pracovníků pro zvyšování jejich odbornosti a osobních kvalit. - Vytvořit potřebné materiály v alternativních formách komunikace - Aktivní účast v komunitním plánování v regionu Krátkodobé cíle sluţby cíle CZP v Příbrami v roce Roznést 100ks letáků - Provést aktualizaci standardů - Zvýšit počet uţivatelů sluţby na 12 - Vytvořit informační materiály pro klienty dle nových standardů - Přijmout pracovníka s dostatečnou kvalifikací, který by mohl zastupovat vedoucí OA Letáky byly rozneseny do zdravotnických zařízení v Příbrami- 2x poliklinika a 1x nemocnice Počet uţivatelů sluţby -8 - uzavřené smlouvy o poskytování sluţby. Vytvořeny informační materiály dle standardů- jsou uloţeny v CZP na stolku i vyvěšeny na nástěnce. Provedena aktualizace standardů, viz záznam. Přijat na pozici osobního asistenta pracovník s VOŠ vzděláním. Tento bude dle potřeby téţ zástupcem vedoucí OA. Cíle byly splněny. Počet uţivatelů sluţby nebyl zvýšen, neboť ostatní uţivatelé vyţadovali sluţbu více hodin denně, neţ bylo běţné. Dva klienti vyţadovali sluţbu více neţ 7 hodin denně.

24 Cílová skupina: Nabízíme sluţbu všem osobám, kteří ji potřebují, bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postiţení, věk a členství v organizacích zdravotně postiţených. Osobní asistenci tohoto času neposkytujeme lidem, kteří jsou v komunikaci s okolím zcela závislí na znakové řeči nebo Lormově abecedě. Kapacita sluţby osobní asistence: Maximální denní kapacita sluţby je 21 hodin. Zásady poskytování sluţby osobní asistence: sluţby jsou poskytovány- Nestranně pracovník postupuje pouze v zájmu daného klienta, nesmí být ovlivněn jinými klienty, osobami nebo osobními zájmy Diskrétně pracovník dbá na maximální ochranu soukromí klienta při poskytování sluţby a o veškerých informacích týkajících se klienta zachovává mlčenlivost Profesionálně pracovník umí komunikovat a jednat s klienty cílové skupiny, poskytuje vţdy aktuální a přesné informace přiměřeným způsobem Na základě: Individuální přístup poradce se snaţí poznat kaţdého jednotlivého klienta a jeho konkrétní situaci a moţnosti Partnerství poradce i klient jsou ve vzájemném vztahu rovnocenní partneři, společným úsilím, oboustrannou aktivitou, postupují k cíli klienta Respektování klienta - jeho osobnosti, důstojnosti, potřeb, přání a rozhodnutí

25 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBĚ Pomáháme kaţdému bez rozdílu zdravotního postiţení a věku. Sluţba osobní asistence je poskytována za úhradu dle aktuálního ceníku CZP. Sluţba je zaloţena na aktivní spolupráci klienta s asistentem. Poskytovatel i uţivatelé mají svá práva i povinnosti. Základní informace o sluţbě je moţno klientům poskytovat anonymně. Pokud se klient rozhodne pro vyuţívání sluţby, vyţadujeme od něj tyto informace: příjmení, rodné číslo, bydliště, kontakt, stupeň závislosti, druh průkazu, vyjádření lékaře, informace o blízkých osobách. Tyto informace vyuţíváme pouze s písemným souhlasem klienta. Průběh sluţby: Vedoucí OA s klientem probere jeho problém, cíl, a zároveň mu vysvětlí, jak mu můţe sluţba osobní asistence pomoci a za jakých podmínek. Dále ho vedoucí OA navštíví doma, aby společně doladili konkrétní představy o sluţbě. Dohodne si s ním, kdy a na jak dlouho k němu bude asistent chodit. Co bude s asistentem po tuto dobu dělat, jiţ záleţí jen na něm. Pak vedoucí OA s klientem sepíše písemnou smlouvu o poskytování sluţby. Dbá na to, aby klient všemu ve smlouvě skutečně porozuměl. Klient má právo kdykoliv nahlédnout do všech písemných záznamů, které se ho týkají. Pokud není klient spokojen s průběhem sluţby, s jednáním osobního asistenta nebo vedoucího OA, můţe kdykoliv podat stíţnost. Klient má několik moţností, jak a kam podat stíţnost. Stěţovat si můţe i anonymně, stíţnost musí být vyřízena do 28 dní. V případě mimořádné situace (např. poţár, náhlé zhoršení zdravotního stavu) klient postupuje dle pokynů osobního asistenta nebo vedoucího OA.

26 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ Práva: Právo svobodně rozhodovat o všem, co se týká jeho osoby a situace a aktivně se podílet na řešení svého problému. Právo na ochranu soukromí ( poskytnutí sluţby bez přítomnosti dalších osob,ochrana osobních údajů). Právo na anonymní poskytování sluţby (nelze u osobní asistence). Právo nahlédnout do své dokumentace. Právo na průběţné přehodnocení průběhu sluţby. Právo na ukončení sluţby bez udání důvodu. Právo na podání stíţnosti i anonymně. Právo na odpovídající formu komunikace. Právo na profesionální jednání pracovníků a poskytování aktuálních informací. Povinnosti: Informovat o změnách podstatných okolností, které by mohly ovlivnit průběh poskytování sluţby. Dodrţovat dojednaný termín schůzky s pracovníkem, nebo se předem omluvit. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVIŠTĚ CZP Práva: Ukončit sluţbu v případě, ţe klient opakovaně nespolupracuje, neprojevuje zájem o sluţbu a nedochází na sjednané schůzky. Ukončit sluţbu poté, co pominou důvody jejího poskytování. Při sluţbě osobní asistence při opakovaně agresivním nebo poniţujícím chování klienta vůči pracovníkům. Povinnosti: Seznamovat klienta s obsahem a průběhem poskytované sluţby. Poskytovat klientovi bezpečí a ochranu. Hájit vţdy přednostně zájmy klienta. Sluţbu poskytovat v souladu se standardy kvality sociálních sluţeb. Poskytovat sluţbu na profesionální úrovni. Sluţbu poskytovat v rámci platných právních norem, dodrţovat zásady pro ochranu osobních údajů všemi pracovníky. V případě potřeby nabízet sluţbu i v přirozeném prostředí klienta. Připomínky, náměty a stíţnosti klienta vyřizovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 28 dnů a o výsledcích šetření jej neprodleně informovat.

27 CENÍK SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 1. Osobní asistence je sluţba poskytovaná lidem, kteří mají sníţenou soběstačnost, a proto potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí (domácnost, zaměstnání apod.) a při činnostech, které člověk potřebuje. 2. Sluţba obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. 3. Při vyuţívání sluţby osobní asistence si klient určuje čas, který stráví s osobním asistentem, ne konkrétní úkony. 4. Sluţba osobní asistence je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Sluţba se hradí podle počtu hodin poskytnuté sluţby. Počet hodin si klient předem stanoví ve smlouvě o poskytnutí sluţby. Po vzájemné dohodě s poskytovatelem lze tento počet kdykoliv změnit písemným dodatkem ke smlouvě. CENÍK Výše úhrady za sluţbu záleţí na celkovém počtu hodin poskytnuté sluţby a denní době, kdy je sluţba poskytována. Sluţba PO PÁ 6:00-20:00h 1-39 hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 100,-Kč hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 80,-Kč hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 65,-Kč 100 a více hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 55-60,-Kč Sluţba PO PÁ 20:00-6:00h, SO, NE, svátky 1-79 hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 100,-Kč 80 a více hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 80,-Kč

28 Sluţba osobní asistence v roce 2009 Tato terénní sluţba byla poskytována osobám závislým na pomoci jiné osoby v úkonech péče o vlastní osobu a v úkonech soběstačnosti. Sluţba byla poskytována v domácnostech osmi uţivatelů ve věku 55, 81, 84, 3 x 86, 89 a 91 let, závislým na pomoci jiné osoby v úkonech péče o vlastní osobu a úkonech soběstačnosti. Hlavní činnosti, které byly u těchto uţivatelů prováděny - pomoc se zvládáním úkonů péče o vlastní osobu, pomoc s přípravou a podáváním stravy a nápojů, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování, práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí. Uţivatelům bylo pomocí sluţby umoţněno pobývat ve svém přirozeném sociálním prostředí a nemuseli si podávat ţádosti o umístění v pobytových zařízeních sociálních sluţeb či navštěvovat denní stacionáře. Asistent jim výrazně pomohl se zvládáním úkonů, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jiţ nezvládají bez pomoci jiné osoby. Blízkým osobám těchto uţivatelů výrazně ubylo starostí a práce s nimi a oni se tak mohli věnovat téţ svému zaměstnání a svým rodinám. Počet uţivatelů sluţby v roce 2009 celkem - 8 ( 4 ţeny, 4 muţi) Počet osobních asistentů - 3, pracovní úvazky- 3x plný pracovní úvazek Počet hodin sluţby u uţivatelů 2742 (41 h víkendy h PO-PÁ) Počet hodin odpracovaných osobními asistenty hodin

29 PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2009 Příjmy Příspěvek NRZP na sluţbu Poradenství uţivatelům soc. sluţeb- Dotace MPSV na sluţbu osobní asistence - Dotace MPSV na HSN Dotace MěÚ Příbram Příjmy od uţivatelů sluţby osobní asistence- Grant STČ kraje na půjčovnu kompenzačních pomůcek- Prodej baterií do sluchadel a soc. pr. minima Úrok z bankovního účtu- Příjmy v roce 2009 celkem ,- Kč ,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč ,- Kč ,- Kč 6.660,- Kč 80,- Kč ,- Kč Výdaje materiálovéenergienájem a sluţby k nájmucestovnételefon a internetpoštovnébankovní poplatkynákup kompenzačních pomůcek do půjčovnynákup baterií do sluchadel a soc.pr.minimaostatní sluţby mzdové náklady OA a půjčovny ( mzdy a odvody z mezd )- Výdaje v roce 2009 celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1.661,- Kč ,- Kč 1.234,- Kč 2.164,- Kč ,- Kč 9.724,- Kč 89,- Kč ,- Kč ,- Kč

30 SPOLUPRÁCE V poradenství hraje významnou úlohu spolupráce s poskytovateli sociálních sluţeb a různými institucemi. CZP je zapojeno do střednědobého plánování rozvoje sociálních sluţeb ve městě Příbram a ředitelka CZP se pravidelně účastní setkání pracovní skupiny- Lidé se zdravotním postiţením a senioři. Při těchto setkáních dochází ke vzájemné výměně informací mezi poskytovateli sociálních sluţeb v regionu. CZP v Příbrami spolupracuje s těmito organizacemi a institucemi- Národní rada osob se zdravotním postiţením, Svaz tělesně postiţených v ČR, Tyflocentrum o.p.s, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Svaz postiţených civilizačními chorobami, Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným, Farní charita Příbram, Alka, Sanco o.p.s, Ţivot 90, Handy asistent, Spektra, f. DMA v Příbrami, o. s. Trianon- Čechy a f. GHS electronic. CZP spolupracovalo téţ s MěÚ, odbory zdravotnictví a sociálních sluţeb měst Příbram, Dobříš, Březnice, Sedlčany, s ÚP v Příbrami, s ČSSZ, se Speciální a základní školou, s Waldorfskou základní školou, pojišťovnou Kooperativa a chráněnými dílnami- Transport Profiservis a En-art. Spolupráce v roce 2009 Významná spolupráce byla zejména s referátem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Příbrami, která spočívala v předávání platných komentářů k problematice týkající se osob se zdravotním postiţením s cílem informovat uţivatele v sociální problematice. Např.- mimořádné výhody, ţivotní minimum, ţádosti o mimořádné výhody, sociální sluţby, příspěvek na péči, posuzování stupně závislosti, různé příspěvky a sociální dávky a nároky na ně, znaky pro drţitele motorových vozidel. MěÚ v Příbrami také odkazuje do CZP zájemce o sluţbu osobní asistence. CZP dále spolupracovalo a spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení a to převáţně při řešení otázek týkajících se plných a částečných invalidních důchodů klientů. Město Příbram vyjadřuje CZP v Příbrami stálou podporu stanovením nízké ceny za pronájem nebytových prostor CZP. V roce 2009 poskytlo Město Příbram CZP v Příbrami dotaci na činnost organizace v roce V tomto roce byla téţ započata spolupráce CZP s Městem Příbram na projektu - Revitalizace náměstí. Významná byla téţ spolupráce s firmami Spektra, DMA- Praha a s f.ghs Electronic, které nabízejí kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postiţením.

31 Významná byla spolupráce CZP s Národní radou osob se zdravotním postiţením tak, jak byla započata v roce V prostorách CZP poskytovala své poradenské sluţby NRZP v ČR prostřednictvím Poradny pro uţivatele sociálních sluţeb. Díky této spolupráci byl celkově rozšířen nejen okruh poradenské činnosti, ale také poradenské hodiny pro veřejnost. Poněkud širší je spolupráce mezi CZP a STP v ČR. CZP díky svému umístění v centru města plní funkci zprostředkovatele informací mezi členy STP a jejich předsedou. V CZP mají členové této organizace moţnost platit členské příspěvky a zároveň se přihlašovat do STP. Ředitelka CZP se také zúčastňuje členských schůzí těchto organizací a akcí, které jsou jimi v regionu pořádány. V roce 2009 CZP spolupracovalo také s občanským sdruţením Trianon Čechy na projektu Digitalizace pro osoby se zdravotním postiţením. V poradně byl umístěn televizor, který převádí analogový televizní signál na signál digitální a set top box se stejnou funkcí. Zájemci o poradenství v oblasti týkající se digitalizace televizního vysílání měli moţnost se v poradně informovat o tom, jaké jsou moţnosti digitálního příjmu, jaké přístroje jsou k tomu potřeba a jak je lze navzájem zapojit. Na toto téma mohli získat v poradně informační broţuru a leták. Někteří klienti také vyuţili moţnosti shlédnout praktickou ukázku správného propojení televizoru se set top boxem a s anténou a výsledného digitálního obrazu na televizoru. Mohli si také sami vyzkoušet nejen propojení přístrojů, ale také jejich ovládání Výborná byla a je rovněţ spolupráce s účetním a osobním a mzdovým oddělením CZP STČ kraje v Praze. K tomu, aby mohly být CZP nabízené sluţby na vysoké úrovni přispívá Centrum pro zdravotně postiţené STČ kraje v Praze 9. Z CZP v Praze byly do CZP v regionech pravidelně zasílány metodické informace pro práci CZP a jiné potřebné dokumenty a informační materiály pro klienty a uţivatele sociálních sluţeb. Ke sjednocení a zkvalitnění práce CZP rovněţ přispívají pracovní porady ředitelů CZP, které se v Praze konají pravidelně. Pracovníci mají téţ moţnost vyuţití supervize.

Výrazným klamáním bylo nepřidělení grantu od města Příbram. Do tohoto roku CZP dostávalo grant od města pravidelně.

Výrazným klamáním bylo nepřidělení grantu od města Příbram. Do tohoto roku CZP dostávalo grant od města pravidelně. Úvodní slovo V roce 2012 Centrum pro zdravotně postižené v Příbrami (dále jen CZP) pokračovalo v poskytování služeb odborné sociální poradenství a služby osobní asistence. Přestože dotace MPSV byla zcela

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

V roce 2010 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence.

V roce 2010 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence. Úvod V roce 2010 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence. V tomto roce došlo k dalšímu rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek. Byly zakoupeny

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.1/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Odborná sociální poradna 1. Základní

Více

Pracoviště CZP ve Středočeském kraji - adresa, telefon, ředitel :

Pracoviště CZP ve Středočeském kraji - adresa, telefon, ředitel : Obsah: Úvod Charakteristika organizace Informace o CZP v Příbrami Provozní řád CZP Personální obsazení CZP Další vzdělávání pracovníků Služby poskytované v CZP Sociální poradenství Základní sociální poradenství

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Základní údaje Představení organizace Naše pracoviště

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim Výroční zpráva 2010 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Detašované pracoviště Chrudim Vážené dámy a pánové, Předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2010 Centra pro zdravotně postižené Pardubického

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek Náměstí T. G. Masaryka 100, 261 01 Příbram I, tel.: 318 624 834 Půjčovna kompenzačních pomůcek Tento projekt je realizován za finanční podpory MZ ČR Jak to u nás chodí? Na vyžádání ( zpravidla po předchozí

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 2/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Vydává: Mgr. Jaromír Novák,

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více