Váţení přátelé, ředitelka CZP v Příbrami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váţení přátelé, ředitelka CZP v Příbrami"

Transkript

1

2 Váţení přátelé, V roce 2009 došlo k významné změně ve vedení CZP STČ kraje. V květnu 2009 byla do funkce statutárního zástupce a zároveň krajské ředitelky jmenována paní Ing. Helena Nováková. Nahradila tak ve funkci dosavadní statutární zástupkyni a ředitelku CZP STČ kraje paní Dagmar Šotkovskou, která odešla do starobního důchodu. V roce 2009 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence. V tomto roce byly nově vytvořeny standardy všech sluţeb poskytovaných CZP. Některé dosud pouţívané dokumenty byly nahrazeny dokumenty novými. V tomto roce došlo k rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek. Díky Středočeskému kraji a jím poskytnutému grantu byla půjčovna kompenzačních pomůcek obohacena o nové pomůcky. Významná byla spolupráce CZP s Národní radou osob se zdravotním postiţením tak, jak byla započata v roce V prostorách CZP poskytovala své poradenské sluţby NRZP v ČR prostřednictvím Poradny pro uţivatele sociálních sluţeb. Díky této spolupráci byl celkově rozšířen nejen okruh poradenské činnosti, ale také poradenské hodiny pro veřejnost. V období od srpna do konce října 2009 CZP spolupracovalo také s občanským sdruţením Trianon-Čechy na projektu Digitalizace pro osoby se zdravotním postiţením. V poradně byl umístěn televizor, který převádí analogový televizní signál na signál digitální a set top box se stejnou funkcí. Zájemci o poradenství v oblasti týkající se digitalizace televizního vysílání se měli moţnost v poradně informovat o tom, jaké jsou moţnosti digitálního příjmu, jaké přístroje jsou k tomu potřeba a jak je lze navzájem zapojit. Na toto téma mohli získat v poradně informační broţuru a leták. Někteří klienti také vyuţili moţnosti shlédnout praktickou ukázku správného propojení televizoru se set top boxem a s anténou a výsledného digitálního obrazu na televizoru. Mohli si také sami vyzkoušet nejen propojení přístrojů, ale také jejich ovládání. CZP v Příbrami je od roku 2006 zapojeno do střednědobého plánování rozvoje sociálních sluţeb ve městě Příbram a ředitelka CZP se i v roce 2009 pravidelně účastnila několika setkání pracovní skupiny- Lidé se zdravotním postiţením a senioři. Pro činnost CZP má setkávání s dalšími poskytovateli sociálních sluţeb velký význam, neboť na těchto setkáních získané poznatky a informace přispívají k lepší informovanosti uţivatelů sluţby sociální poradenství. V Příbrami Radka Jarolímová ředitelka CZP v Příbrami

3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje je dobrovolným občanským sdruţením právnických osob členů, kterými jsou- -Národní rada zdravotně postiţených v ČR -Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR -Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR -Svaz tělesně postiţených v ČR -Sdruţení pro ţivotní prostředí zdravotně postiţených v ČR Zřizovatelem Centra pro zdravotně postiţené v Příbrami je Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje se sídlem - U skládky 4, Praha 9. Je registrováno u MV ČR č. j. VS/1-1/50 370/02-R ze dne IČO Základním dokumentem CZP jsou Stanovy CZP STČ kraje. Statutární orgán koordinační centrum CZP STČ KRAJE, se sídlem- U skládky 4, PRAHA 9, tel , tel./fax Statutární zástupci - předseda - Jan Nesměrák, - krajský ředitel- Ing. Helena Nováková Pracoviště CZP ve Středočeském kraji - adresa, telefon, ředitel : Benešov - Vlašimská 1922, , tel , Jana Zajíčková Beroun - Bezručova 928, , tel , Dagmar Radilová Kladno - Hřebečská 2680, , tel , Vladimíra Bajerová Kolín - Sluneční 76, , tel , Alena Remešová Kutná Hora - Sedlecká 670, , tel , Milada Vondrysová Mělník - Kosmonautů 3017, , tel , Jana Burgerová Mladá Boleslav - Havlíčkova 447, , tel , Magda Hluchá Nymburk - Boleslavská 467, , tel , Alena Borecká Praha východ a západ- U skládky 4, Praha 9, tel , MUDr. Kateřina Rousová Příbram - Náměstí T.G. Masaryka 100, , tel , Radka Jarolímová

4 INFORMACE O CZP V PŘÍBRAMI 1= CZP Příbram Adresa: Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje Náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I Web: Telefon/fax: Č.b.ú.: /0800, Česká spořitelna, Milínská 166, Příbram lll CZP v Příbrami je detašovaným pracovištěm CZP STČ kraje se sídlem v Praze 9, U skládky 4,

5 CZP Příbram CZP v Příbrami se nachází přímo v centru města, na jeho hlavním náměstí - Náměstí T.G. Masaryka 100. V blízkosti CZP se nachází Městský úřad, radnice, poliklinika, nemocnice, hlavní pošta, knihovna, banky, pojišťovny, Česká spořitelna, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, sídlo Městské policie, Městská knihovna, pěší zóna se spoustou obchodů, obchodní centrum, trţnice a autobusové zastávky MHD. Jedna autobusová zastávka je umístěna přímo naproti budově, ve které se nachází poradna CZP. Z tohoto důvodu je CZP pro občany snadno dostupné. Poradna CZP se nachází v přízemí obytné dvoupatrové budovy, která je označena informační tabulí. Bezbariérový vstup je částečně zajištěn pomocí přenosného nájezdního klínu. Přímo na dveřích vedoucích do CZP je umístěna vývěsní tabule informující klienty o úředních hodinách v CZP. Uţivatelům jsou k dispozici 2 domovní zvonky, které mohou pouţít v případě návštěvy CZP v jiné, neţ-li úřední hodiny. Jeden z nich je umístěn ve výšce osob na invalidním vozíku. Před CZP jsou tři parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postiţením. Nebytové prostory, ve kterých CZP poskytuje své sluţby, byly pronajaty SZdP v ČR v roce 1998 Městem Příbram, který je jejich vlastníkem. V roce 2003 byl vytvořen dodatek k původní nájemní smlouvě z roku 1998, ve kterém je uvedena změna nájemce ze SZdP v ČR na CZP STČ kraje. Stanovením nízké ceny za pronájem těchto prostor podpořilo Město Příbram poskytování sociálních sluţeb osobám se zdravotním postiţením, ale i ostatním uţivatelům sociálních sluţeb ve svém regionu a celkovou činnost CZP v Příbrami. Prostory CZP mají celkovou plochu 45 m 2. Jsou členěny na samostatnou kancelář se vchodem pro klienty, šatnu s archívem, místnost se vchodem pro zaměstnance, která slouţí v případě potřeby jako čekárna pro klienty a 2 malé místnosti se sociálním zařízením.

6 Poradna je vybavena sektorovým nábytkem, dvěma stoly, třemi ţidlemi, kancelářským křeslem a sedací soupravou s konferenčním stolkem. Podlaha je kryta kobercem. K nezbytné výbavě pracoviště patří také hasící přístroj a lékárnička. Ke zvýšení informovanosti klientů jsou na stěnách v poradně umístěné tři vývěsky a malý stolek, na kterém jsou rovněţ umístěny různé informační materiály. Jedna vývěska se téţ nachází v místnosti, která slouţí v případě potřeby jako čekárna a zároveň jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Po technické stránce je poradna vybavena elektronickým psacím strojem, telefonem s faxem a záznamníkem, kopírovacím a skartovacím strojem, tiskárnou, modemem, počítačem s monitorem a notebookem. jako osobní asistentka Foto poradny 1 Foto poradny 2 Foto poradny 3

7 ÚŘEDNÍ HODINY V CZP PŘÍBRAM PONDĚLÍ - STŘEDA - 8:00-12:30 h a 13:00-15:00 h 8: h a 13:00-15:00 h Klientům je umoţněna návštěva CZP i mimo úřední hodiny, stačí zazvonit u vchodu na zvonek nebo si předem telefonicky či osobně návštěvu domluvit. Od pondělí do pátku je téţ moţná telefonická, písemná či elektronická forma konzultace. V pondělí a ve středu je moţné CZP navštívit téţ v době od 15:00 do 16:00 hodin.

8 PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje doplňuje stávající regionální systém sociálních sluţeb typem sluţby: Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postiţením a seniory Osobní asistence Poradenské pracoviště působí na adrese: Náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I, tel./fax Poradenský pracovník: - Radka Jarolímová, ředitelka CZP Příbram Provozní doba poradny: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Poradenské pracoviště má zveřejněnou nabídku a základní informace o sluţbě formou letáků, vývěsek, v regionálním tisku a na webových stránkách CZP Středočeského kraje. Přijímání klientů: - Na CZP se můţe obrátit kaţdý zdravotně postiţený občan, jeho rodinný příslušník nebo další osoba hledající pomoc, a to osobně, písemně, telefonicky, prostřednictvím u. - Pracovník CZP v případě terénních sluţeb ( osobní asistence) dojedná osobní návštěvu u klienta podle moţností v co nejkratším termínu. - Klient je seznámen se sluţbami, které CZP poskytuje, prostřednictvím letáků, vývěsek, webových stránek, telefonicky nebo ústně. Průběh poskytování sluţby: S klientem nebo jeho zástupcem je na základě zjištění aktuálních potřeb uzavřena ústní nebo písemná smlouva o poskytované sluţbě, její součástí můţe být individuální plán o průběhu poskytování sluţby. U sluţby Osobní asistence je s klientem vţdy uzavírána písemná smlouva. Podrobný popis jednotlivých sluţeb je popsán v metodice a veřejně přístupný.

9 Ukončení poskytování sluţby: Sluţba je ukončena v případě, ţe - - pominuly důvody pro poskytování sluţby na straně klienta, došlo k naplnění potřeb -klient nemá jiţ o sluţbu zájem -klient začal vyuţívat sluţeb jiné organizace a nemá další poţadavky -klient ukončil spolupráci na základě vlastního rozhodnutí -klient vypoví dohodu o poskytování sluţby -došlo k úmrtí klienta -klient zásadně nebo opakovaně porušil ustanovení dohody -CZP neposkytuje sluţbu, o kterou klient ţádá -CZP má naplněnou kapacitu PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ CZP V PŘÍBRAMI V CZP pracuje 1 pracovnice na plný pracovní úvazek a vykonává funkci ředitele CZP v Příbrami a zároveň funkci vedoucí osobní asistence. Od tuto funkci vykonává pí. Radka Jarolímová. V roce 2009 pracovala na úvazek 0,7 a zároveň na Dohodu o pracovní činnosti zabezpečovala sluţbu osobní asistence pro CZP a na pracovní úvazek 0,3 vykonávala funkci poradce pro uţivatele sociálních sluţeb pro NRZP. Od aţ dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u jednoho staršího klienta v jeho domácnosti sl. Markéta Saxlová, DiS. Od aţ dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u čtyř starších klientů v jejich domácnostech pí. Lenka Lipková. Od aţ dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u tří starších klientů v jejich domácnostech pí. Renáta Kaššovicová.

10 SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V CZP PŘÍBRAM - základní a odborné sociální poradenství - ambulantní či terénní sluţba, součástí je půjčování kompenzačních pomůcek - sluţba osobní asistence- terénní sluţba ZÁKLADNÍ A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních sluţeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální sluţby, b) poskytnutí informace o moţnostech výběru druhu sociálních sluţeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních sluţeb a o moţnostech vyuţívání běţně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální sluţbě, d) poskytnutí informace o moţnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

11 Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství je poskytování informací, rad, podpory nebo zastupování uţivatelů za účelem zvýšení jejich informovanosti a sociálního začlenění. Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Zprostředkování navazujících sluţeb - informace o poskytovatelích sociálních sluţeb v regionu, moţnost zprostředkování kontaktu klienta s poskytovateli sociálních sluţeb a různými odbornými pracovišti. b) Sociálně terapeutické činnosti: Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálním systému, práva, psychologie, pracovního trhu a v oblasti vzdělávání - informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách, o sociálních, zdravotnických, školských a vzdělávacích zařízeních ve STČ kraji, o kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích pro osoby se zdravotním postiţením, o nabídkách rekreačních a pobytových zařízení a zájezdech pro osoby se zdravotním postiţením, o nabídkách zaměstnání, seminářů a kurzů pro tyto osoby. c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí: 1. Pomoc při vyřizování běţných záleţitostí - individuální pomoc při jednání klienta na úřadech, moţnost doprovodu klienta na úřad, moţnost zhotovení různých písemností - ţádostí a odvolání různým institucím, pomoc s vyplňováním různých formulářů, spolupráce s institucemi při odstraňování architektonických bariér. 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím - spolupráce s rodinami a blízkými osobami uţivatelů sociálních sluţeb - poskytování informací a podpory nejen osobám se zdravotním postiţením, ale i jejich rodinným příslušníkům. Součástí odborného sociálního poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek a zácvik pouţívání těchto pomůcek. Další činnost CZP - Půjčování odborných publikací - zdarma Prodej odborné literatury- Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postiţením- cena- 100,- Kč/ks. Prodej baterií do sluchadel cena- 15,- Kč/ks.

12 POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA, KAPACITA SLUŽBY A ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Poslání odborného sociálního poradenství Posláním odborného sociálního poradenství poskytovaného v poradnách Centra pro zdravotně postiţené Středočeského kraje je napomáhat osobám se zdravotním postiţením ţijícím ve Středočeském kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postiţení nebo vyššího věku. Poskytnutím informací a podpory se snaţíme, aby lidé se zdravotním postiţením mohli vést ţivot obdobný jako lidé v běţné společnosti. Cíle odborného sociálního poradenství Strategickým cílem je - zlepšovat dostupnost a spektrum nabízených sluţeb ve Středočeském kraji. Dlouhodobé cíle sluţby jsou: - Rozšiřovat podle potřeb terénní odborné sociální poradenství (nejméně o jedno poradenské místo v kaţdém regionu ročně) - Navyšovat počet klientů o 10% ročně - Rozšiřovat počet nebo sortiment půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na pracovištích CZP podle individuálních potřeb uţivatelů (v průměru o 2-3 typy pomůcek ročně) - Zvýšit počet poradenských a ostatních pracovníků - do roku 2014 (zejména s ohledem na zastupitelnost pracovníků na pracovišti nebo mezi regiony, typy poskytovaných sluţeb, počet klientů). - Pravidelná školení poradenských pracovníků pro zvyšování jejich odbornosti dle individuálního vzdělávacího plánu - Vytvořit potřebné materiály v alternativních formách komunikace- 2-3roky Krátkodobé cíle sluţby cíle CZP v Příbrami v roce Rozšíření sortimentu kompenzačních pomůcek půjčovny - Zajistit zvýšení informovanosti o poskytovaných sluţbách v menších obcích - Ředitelka absolvuje školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - Pořídit do poradny malý stolek a poličku na tiskoviny a informační materiály. Veškeré stanovené cíle pro rok 2009 byly dosaţeny. Půjčovna byla obohacena o polohovací lůţko a klozetové křeslo. 150 ks nových letáků bylo doručeno do zdravotnických zařízeních obcí - Březnice, Milín a Roţmitál pod Třemšínem. Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se uskutečnilo, viz písemný záznam v poradně. Sponzorským darem CZP získalo do poradny malý stolek na letáky i polici.

13 Cílová skupina : Odborné sociální poradenství je poskytováno všem osobám bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postiţení, členství v organizacích zdravotně postiţených, věk a situaci, zda se klient jiţ v obtíţné sociální situaci nachází, či je teprve takovou situací ohroţován. Poradenství je poskytováno v případě potřeby také rodinným příslušníkům cílové skupiny. Kapacita sluţby: Průměrná kapacita sluţby odborného sociálního poradenství je 6 klientů/den. Můţe se však lišit v rámci jednotlivých poraden, a to zejména v závislosti na velikosti spádové oblasti. Zásady poskytování odborného sociálního poradenství: Zásadou naší práce je respekt ke klientovi: Respektujeme osobnost - protoţe kaţdý jsme jedinečný Respektujeme svobodnou vůli - protoţe kaţdý si chce o sobě rozhodovat sám Respektujeme důstojnost - protoţe ta dělá člověka člověkem Respektujeme soukromí - protoţe víme, ţe mlčeti zlato Respektujeme moţnosti klienta - protoţe kaţdý máme své moţnosti, které chceme vyuţít Respektujeme přání klienta - protoţe pro nikoho není přání tak silné, jako pro toho, kdo si ho přeje

14 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBĚ Pomáháme kaţdému bez rozdílu zdravotního postiţení a věku. Naše sluţba odborného poradenství je bezplatná. Sluţba je zaloţena na aktivní spolupráci klienta s poradcem. Klient má svá práva i povinnosti. Při zahájení jednání můţete být klient poradcem poţádán o poskytnutí jména a příjmení, kontaktu na něj. Tyto informace slouţí výhradně pro účely vedení evidence klientů. Jiné osobní údaje můţe poradce poţadovat a pouţívat pouze s písemným souhlasem klienta. Sluţbu je moţno poskytovat i anonymně, pokud si to klient přeje. Průběh sluţby: Poradce s klientem probere situaci, ve které se nachází, jeho problém, cíl, a pak s ním uzavře dohodu (smlouvu, většinou ústní),o tom, jak budou problém společně řešit. Poradce můţe o průběhu sluţby pořídit písemný Záznam. Pokud o to klient poţádá, musí s ním poradce sepsat písemně Smlouvu o poskytnutí sluţby odborného sociálního poradenství. Klient má právo kdykoliv nahlédnout do všech písemných záznamů, které se ho týkají. Pokud není klient spokojen s průběhem poradenské sluţby nebo s jednáním poradce, můţe kdykoliv podat stíţnost. Má několik moţností, jak podat stíţnost. Stěţovat si můţe i anonymně, stíţnost musí být vyřízena do 28 dní. V případě mimořádné situace (např. poţár, náhlé zhoršení zdravotního stavu) klient postupuje podle pokynů poradce. Osobní údaje, které mohou být vyţádány v souvislosti s poskytnutím sluţby odborného sociálního poradenství: jméno, adresa nebo jenom obec, telefonický nebo ový kontakt. Veškeré další informace, potřebné pro poskytnutí sluţby, mohou být pouţívány pouze s písemným souhlasem klienta.

15 Odborné sociální poradenství v roce 2009 Sluţba byla poskytována ambulantní formou v CZP na adrese- náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I, a terénní formou v domácnostech uţivatelů, na různých akcích konaných ve městě, při návštěvách zařízení sociálních sluţeb. Informace poskytované v roce informace ze zákona o sociálních sluţbách, informace o druzích sociálních sluţeb, o smlouvách o poskytování sociálních sluţeb, o invalidních důchodech, kompenzačních pomůckách, příspěvku na péči, posuzování stupně závislosti, mimořádných výhodách, informace z oblasti vzdělávání osob se zdravotním postiţením, z oblasti zaměstnanosti, informace o organizacích sdruţujících osoby se zdravotním postiţením, o poskytovatelích sociálních sluţeb a zařízeních sociálních sluţeb. Celkem - kontakty s uţivateli z toho- osobní kontakty- 414 z toho- telefonické a elektronické kontakty- 227 z toho- počet intervencí Součástí poradenství bylo téţ zprostředkování navazujících sluţeb, individuální pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání mimořádných výhod či příspěvku na péči, doprovod uţivatelů na úřady, půjčování knih s odbornou tématikou, prodej sociálně právního minima pro osoby se zdravotním postiţením a prodej náhradních baterií do sluchadel. Významnou pomocí, především pro zrakově postiţené uţivatele a starší seniory je pomoc s vyplněním různých ţádostí na úřady, odvolání, dotazníků, apod. Spektrum poţadovaných a následně poskytovaných informací je široké a sluţba přispívá k větší informovanosti uţivatelů, napomáhá ke zkvalitnění jejich ţivota, přispívá k prevenci sociálního vyloučení uţivatelů a plní tak cíl, ke kterému je určena.

16 PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Na přechodnou dobu zapůjčíme klientům tyto pomůcky: - mechanický vozík - chodítko - elektrická polohovací postel - klozetové křeslo Klientům téţ nabízíme poradenství týkající se kompenzačních pomůcek informace o různých druzích pomůcek, o moţnostech a postupech vedoucích k získání vlastní kompenzační pomůcky. Nabízíme také katalogy různých firem zabývajících se výrobou či prodejem kompenzačních pomůcek. Klienti si zpravidla zapůjčují kompenzační pomůcky z těchto důvodů: - poškození vlastní kompenzační pomůcky- do doby, neţ je vlastní pomůcka opravena či nahrazena pomůckou novou - různé druhy úrazů, kdy klient potřebuje pomůcku pouze přechodně, do doby, dokud nedojde k uzdravení - návštěva zdravotně postiţeného rodinného příslušníka u příbuzných v regionu, pokud se jedná o delší čas jeho pobytu- nemusí se k nim dopravovat i s vlastní pomůckou - potřeba pomůcky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu klienta na dobu přechodnou do doby, neţ klient získá vlastní pomůcku hrazenou ze zdravotního pojištění Půjčování kompenzačních pomůcek funguje tak, ţe pracovník CZP předvede klientovi potřebnou kompenzační pomůcku a vysvětlí mu způsob uţívání a podmínky zapůjčení. Poté s ním sepíše smlouvu o zapůjčení pomůcky, která obě smluvní strany ochrání. Doba zapůjčení je 1 měsíc s moţností prodlouţení o maximálně další 2 měsíce. Pokud klient potřebuje kompenzační pomůcku dlouhodobě, pomůţe mu pracovník s vyřízením ţádosti a získáním vlastní kompenzační pomůcky. CZP spolupracuje s prodejnou kompenzačních pomůcek DMA, která sídlí v Hradební ulici v Příbrami - přímo naproti nemocnici. Zde mají klienti moţnost si prohlédnout a vyzkoušet pomůcky před jejich případným pořízením do osobního vlastnictví. Jestliţe klientem poţadovanou pomůcku CZP momentálně nemá k dispozici, zajistí zapůjčení pomůcky od jiného poskytovatele.

17 Kompenzační pomůcky v půjčovně: ELEKTRICKÉ POLOHOVACÍ LŮŢKO POPIS: - rozkládací čtyřdílný polohovací rošt - nastavení tuhosti lamel a výšky lůţka - hrazda s hrazdičkou - bezpečnostní postranice a pojistka polohování - pojezdová kolečka s brzdou TECHNICKÉ ÚDAJE: Hmotnost: 107 kg Maximální zatíţení: 140 kg Šířka: 102 cm Délka: 213,5 cm

18 CHODÍTKO TŘÍBODOVÉ POPIS: - úzký rám - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE: Výška: cm Šířka: 66 cm Hmotnost: 5,3 kg Nosnost: 125 kg ÚDAJE:CCCC

19 MECHANICKÝ VOZÍK SKLÁDACÍ POPIS: - skládací rám - odnímatelné plné postranice - odnímatelné nastavitelné stupačky - přední úzká plná kola a zadní plná kola - parkovací brzdy TECHNICKÉ ÚDAJE: Šířka: cm Výška: 92 cm Hmotnost: 19 kg Nosnost: 115 kg

20 KLOZETOVÉ KŘESLO POPIS - sklopná madla - polstrované područky - plastová nádoba - protiskluzové nástavce - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE Šířka: 54,5 cm Délka: 62 cm Šířka sedu: 43,5 cm Hloubka sedu: 46 cm Nosnost: 130 kg

21 Půjčování kompenzačních pomůcek v CZP Příbram v roce 2009 Součástí odborného sociálního poradenství v CZP v Příbrami je provozování půjčovny kompenzačních pomůcek - mechanický vozík, chodítko, klozetové křeslo, elektrické polohovací lůţko. Polohovací lůţko a klozetové křeslo byly v roce 2009 zakoupeny s finanční podporou STČ kraje. Půjčovna kompenzačních pomůcek přináší nové moţnosti osobám, které potřebují kompenzační pomůcky uţívat pouze přechodně. Můţe to být např. z těchto důvodů- - Návštěvy blízkých osob a příbuzných. Osoby se zdravotním postiţením tak mohou cestovat sami, nemusí s sebou vozit vlastní pomůcky. Na potřebnou dobu si je mohou zapůjčit přímo v místě svého pobytu. -Poškození vlastní kompenzační pomůcky do doby, neţ bude vlastní pomůcka opravena či nahrazena pomůckou novou. -Různé druhy úrazů, kdy klient potřebuje pomůcku pouze přechodně, do doby, dokud nedojde k uzdravení. -Potřeba pomůcky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu klienta na dobu přechodnou do doby, neţ klient získá vlastní pomůcku hrazenou ze zdravotního pojištění. V roce 2009 byly kompenzační pomůcky zapůjčeny celkem 32 x mechanický vozík- 11x chodítko- 19x klozetové křeslo- 2x Z uvedeného vyplývá, ţe půjčování kompenzačních pomůcek je pro potřebné osoby se zdravotním postiţením sluţbou, která podporuje jejich nezávislost a sociální začlenění do společnosti.

22 SLUŢBA OSOBNÍ ASISTENCE Základní činnosti při poskytování sluţby osobní asistence: a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík, b) pomoc při zajištění stravy 1. pomoc při přípravě jídla a pití, c) pomoc při osobní hygieně 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při pouţití WC, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1. pomoc s úklidem a údrţbou domácnosti a osobních věcí, 2. nákupy a běţné pochůzky, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné sluţby a doprovázení zpět, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běţných záleţitostí.

23 POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA, KAPACITA SLUŽBY A ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE Poslání sluţby osobní asistence: Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je zajistit pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu, domácnost a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc potřebují z důvodu zdravotního postiţení nebo věku. Osobní asistent pomáhá v přirozeném prostředí klienta při činnostech, při kterých klient potřebuje dopomoc jiné osoby. Cíle sluţby osobní asistence: Strategickým cílem je - rozšiřovat sluţbu osobní asistence do dalších regionů Středočeského kraje a zvyšovat její kvalitu. Dlouhodobé cíle sluţby - do roku 2014 : - Zavádění a průběţná aktualizace standardů kvality sociálních sluţeb. - Zvyšovat počet klientů o 20% ročně. - Zvyšovat počet osobních asistentů úměrně s poptávkou po sluţbě. - Stabilizovat tým osobních asistentů, motivovat, aby neodcházeli. - Pravidelná školení všech pracovníků pro zvyšování jejich odbornosti a osobních kvalit. - Vytvořit potřebné materiály v alternativních formách komunikace - Aktivní účast v komunitním plánování v regionu Krátkodobé cíle sluţby cíle CZP v Příbrami v roce Roznést 100ks letáků - Provést aktualizaci standardů - Zvýšit počet uţivatelů sluţby na 12 - Vytvořit informační materiály pro klienty dle nových standardů - Přijmout pracovníka s dostatečnou kvalifikací, který by mohl zastupovat vedoucí OA Letáky byly rozneseny do zdravotnických zařízení v Příbrami- 2x poliklinika a 1x nemocnice Počet uţivatelů sluţby -8 - uzavřené smlouvy o poskytování sluţby. Vytvořeny informační materiály dle standardů- jsou uloţeny v CZP na stolku i vyvěšeny na nástěnce. Provedena aktualizace standardů, viz záznam. Přijat na pozici osobního asistenta pracovník s VOŠ vzděláním. Tento bude dle potřeby téţ zástupcem vedoucí OA. Cíle byly splněny. Počet uţivatelů sluţby nebyl zvýšen, neboť ostatní uţivatelé vyţadovali sluţbu více hodin denně, neţ bylo běţné. Dva klienti vyţadovali sluţbu více neţ 7 hodin denně.

24 Cílová skupina: Nabízíme sluţbu všem osobám, kteří ji potřebují, bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postiţení, věk a členství v organizacích zdravotně postiţených. Osobní asistenci tohoto času neposkytujeme lidem, kteří jsou v komunikaci s okolím zcela závislí na znakové řeči nebo Lormově abecedě. Kapacita sluţby osobní asistence: Maximální denní kapacita sluţby je 21 hodin. Zásady poskytování sluţby osobní asistence: sluţby jsou poskytovány- Nestranně pracovník postupuje pouze v zájmu daného klienta, nesmí být ovlivněn jinými klienty, osobami nebo osobními zájmy Diskrétně pracovník dbá na maximální ochranu soukromí klienta při poskytování sluţby a o veškerých informacích týkajících se klienta zachovává mlčenlivost Profesionálně pracovník umí komunikovat a jednat s klienty cílové skupiny, poskytuje vţdy aktuální a přesné informace přiměřeným způsobem Na základě: Individuální přístup poradce se snaţí poznat kaţdého jednotlivého klienta a jeho konkrétní situaci a moţnosti Partnerství poradce i klient jsou ve vzájemném vztahu rovnocenní partneři, společným úsilím, oboustrannou aktivitou, postupují k cíli klienta Respektování klienta - jeho osobnosti, důstojnosti, potřeb, přání a rozhodnutí

25 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBĚ Pomáháme kaţdému bez rozdílu zdravotního postiţení a věku. Sluţba osobní asistence je poskytována za úhradu dle aktuálního ceníku CZP. Sluţba je zaloţena na aktivní spolupráci klienta s asistentem. Poskytovatel i uţivatelé mají svá práva i povinnosti. Základní informace o sluţbě je moţno klientům poskytovat anonymně. Pokud se klient rozhodne pro vyuţívání sluţby, vyţadujeme od něj tyto informace: příjmení, rodné číslo, bydliště, kontakt, stupeň závislosti, druh průkazu, vyjádření lékaře, informace o blízkých osobách. Tyto informace vyuţíváme pouze s písemným souhlasem klienta. Průběh sluţby: Vedoucí OA s klientem probere jeho problém, cíl, a zároveň mu vysvětlí, jak mu můţe sluţba osobní asistence pomoci a za jakých podmínek. Dále ho vedoucí OA navštíví doma, aby společně doladili konkrétní představy o sluţbě. Dohodne si s ním, kdy a na jak dlouho k němu bude asistent chodit. Co bude s asistentem po tuto dobu dělat, jiţ záleţí jen na něm. Pak vedoucí OA s klientem sepíše písemnou smlouvu o poskytování sluţby. Dbá na to, aby klient všemu ve smlouvě skutečně porozuměl. Klient má právo kdykoliv nahlédnout do všech písemných záznamů, které se ho týkají. Pokud není klient spokojen s průběhem sluţby, s jednáním osobního asistenta nebo vedoucího OA, můţe kdykoliv podat stíţnost. Klient má několik moţností, jak a kam podat stíţnost. Stěţovat si můţe i anonymně, stíţnost musí být vyřízena do 28 dní. V případě mimořádné situace (např. poţár, náhlé zhoršení zdravotního stavu) klient postupuje dle pokynů osobního asistenta nebo vedoucího OA.

26 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ Práva: Právo svobodně rozhodovat o všem, co se týká jeho osoby a situace a aktivně se podílet na řešení svého problému. Právo na ochranu soukromí ( poskytnutí sluţby bez přítomnosti dalších osob,ochrana osobních údajů). Právo na anonymní poskytování sluţby (nelze u osobní asistence). Právo nahlédnout do své dokumentace. Právo na průběţné přehodnocení průběhu sluţby. Právo na ukončení sluţby bez udání důvodu. Právo na podání stíţnosti i anonymně. Právo na odpovídající formu komunikace. Právo na profesionální jednání pracovníků a poskytování aktuálních informací. Povinnosti: Informovat o změnách podstatných okolností, které by mohly ovlivnit průběh poskytování sluţby. Dodrţovat dojednaný termín schůzky s pracovníkem, nebo se předem omluvit. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVIŠTĚ CZP Práva: Ukončit sluţbu v případě, ţe klient opakovaně nespolupracuje, neprojevuje zájem o sluţbu a nedochází na sjednané schůzky. Ukončit sluţbu poté, co pominou důvody jejího poskytování. Při sluţbě osobní asistence při opakovaně agresivním nebo poniţujícím chování klienta vůči pracovníkům. Povinnosti: Seznamovat klienta s obsahem a průběhem poskytované sluţby. Poskytovat klientovi bezpečí a ochranu. Hájit vţdy přednostně zájmy klienta. Sluţbu poskytovat v souladu se standardy kvality sociálních sluţeb. Poskytovat sluţbu na profesionální úrovni. Sluţbu poskytovat v rámci platných právních norem, dodrţovat zásady pro ochranu osobních údajů všemi pracovníky. V případě potřeby nabízet sluţbu i v přirozeném prostředí klienta. Připomínky, náměty a stíţnosti klienta vyřizovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 28 dnů a o výsledcích šetření jej neprodleně informovat.

27 CENÍK SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 1. Osobní asistence je sluţba poskytovaná lidem, kteří mají sníţenou soběstačnost, a proto potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí (domácnost, zaměstnání apod.) a při činnostech, které člověk potřebuje. 2. Sluţba obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. 3. Při vyuţívání sluţby osobní asistence si klient určuje čas, který stráví s osobním asistentem, ne konkrétní úkony. 4. Sluţba osobní asistence je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Sluţba se hradí podle počtu hodin poskytnuté sluţby. Počet hodin si klient předem stanoví ve smlouvě o poskytnutí sluţby. Po vzájemné dohodě s poskytovatelem lze tento počet kdykoliv změnit písemným dodatkem ke smlouvě. CENÍK Výše úhrady za sluţbu záleţí na celkovém počtu hodin poskytnuté sluţby a denní době, kdy je sluţba poskytována. Sluţba PO PÁ 6:00-20:00h 1-39 hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 100,-Kč hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 80,-Kč hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 65,-Kč 100 a více hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 55-60,-Kč Sluţba PO PÁ 20:00-6:00h, SO, NE, svátky 1-79 hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 100,-Kč 80 a více hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 80,-Kč

28 Sluţba osobní asistence v roce 2009 Tato terénní sluţba byla poskytována osobám závislým na pomoci jiné osoby v úkonech péče o vlastní osobu a v úkonech soběstačnosti. Sluţba byla poskytována v domácnostech osmi uţivatelů ve věku 55, 81, 84, 3 x 86, 89 a 91 let, závislým na pomoci jiné osoby v úkonech péče o vlastní osobu a úkonech soběstačnosti. Hlavní činnosti, které byly u těchto uţivatelů prováděny - pomoc se zvládáním úkonů péče o vlastní osobu, pomoc s přípravou a podáváním stravy a nápojů, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování, práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí. Uţivatelům bylo pomocí sluţby umoţněno pobývat ve svém přirozeném sociálním prostředí a nemuseli si podávat ţádosti o umístění v pobytových zařízeních sociálních sluţeb či navštěvovat denní stacionáře. Asistent jim výrazně pomohl se zvládáním úkonů, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jiţ nezvládají bez pomoci jiné osoby. Blízkým osobám těchto uţivatelů výrazně ubylo starostí a práce s nimi a oni se tak mohli věnovat téţ svému zaměstnání a svým rodinám. Počet uţivatelů sluţby v roce 2009 celkem - 8 ( 4 ţeny, 4 muţi) Počet osobních asistentů - 3, pracovní úvazky- 3x plný pracovní úvazek Počet hodin sluţby u uţivatelů 2742 (41 h víkendy h PO-PÁ) Počet hodin odpracovaných osobními asistenty hodin

29 PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2009 Příjmy Příspěvek NRZP na sluţbu Poradenství uţivatelům soc. sluţeb- Dotace MPSV na sluţbu osobní asistence - Dotace MPSV na HSN Dotace MěÚ Příbram Příjmy od uţivatelů sluţby osobní asistence- Grant STČ kraje na půjčovnu kompenzačních pomůcek- Prodej baterií do sluchadel a soc. pr. minima Úrok z bankovního účtu- Příjmy v roce 2009 celkem ,- Kč ,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč ,- Kč ,- Kč 6.660,- Kč 80,- Kč ,- Kč Výdaje materiálovéenergienájem a sluţby k nájmucestovnételefon a internetpoštovnébankovní poplatkynákup kompenzačních pomůcek do půjčovnynákup baterií do sluchadel a soc.pr.minimaostatní sluţby mzdové náklady OA a půjčovny ( mzdy a odvody z mezd )- Výdaje v roce 2009 celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1.661,- Kč ,- Kč 1.234,- Kč 2.164,- Kč ,- Kč 9.724,- Kč 89,- Kč ,- Kč ,- Kč

30 SPOLUPRÁCE V poradenství hraje významnou úlohu spolupráce s poskytovateli sociálních sluţeb a různými institucemi. CZP je zapojeno do střednědobého plánování rozvoje sociálních sluţeb ve městě Příbram a ředitelka CZP se pravidelně účastní setkání pracovní skupiny- Lidé se zdravotním postiţením a senioři. Při těchto setkáních dochází ke vzájemné výměně informací mezi poskytovateli sociálních sluţeb v regionu. CZP v Příbrami spolupracuje s těmito organizacemi a institucemi- Národní rada osob se zdravotním postiţením, Svaz tělesně postiţených v ČR, Tyflocentrum o.p.s, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Svaz postiţených civilizačními chorobami, Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným, Farní charita Příbram, Alka, Sanco o.p.s, Ţivot 90, Handy asistent, Spektra, f. DMA v Příbrami, o. s. Trianon- Čechy a f. GHS electronic. CZP spolupracovalo téţ s MěÚ, odbory zdravotnictví a sociálních sluţeb měst Příbram, Dobříš, Březnice, Sedlčany, s ÚP v Příbrami, s ČSSZ, se Speciální a základní školou, s Waldorfskou základní školou, pojišťovnou Kooperativa a chráněnými dílnami- Transport Profiservis a En-art. Spolupráce v roce 2009 Významná spolupráce byla zejména s referátem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Příbrami, která spočívala v předávání platných komentářů k problematice týkající se osob se zdravotním postiţením s cílem informovat uţivatele v sociální problematice. Např.- mimořádné výhody, ţivotní minimum, ţádosti o mimořádné výhody, sociální sluţby, příspěvek na péči, posuzování stupně závislosti, různé příspěvky a sociální dávky a nároky na ně, znaky pro drţitele motorových vozidel. MěÚ v Příbrami také odkazuje do CZP zájemce o sluţbu osobní asistence. CZP dále spolupracovalo a spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení a to převáţně při řešení otázek týkajících se plných a částečných invalidních důchodů klientů. Město Příbram vyjadřuje CZP v Příbrami stálou podporu stanovením nízké ceny za pronájem nebytových prostor CZP. V roce 2009 poskytlo Město Příbram CZP v Příbrami dotaci na činnost organizace v roce V tomto roce byla téţ započata spolupráce CZP s Městem Příbram na projektu - Revitalizace náměstí. Významná byla téţ spolupráce s firmami Spektra, DMA- Praha a s f.ghs Electronic, které nabízejí kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postiţením.

31 Významná byla spolupráce CZP s Národní radou osob se zdravotním postiţením tak, jak byla započata v roce V prostorách CZP poskytovala své poradenské sluţby NRZP v ČR prostřednictvím Poradny pro uţivatele sociálních sluţeb. Díky této spolupráci byl celkově rozšířen nejen okruh poradenské činnosti, ale také poradenské hodiny pro veřejnost. Poněkud širší je spolupráce mezi CZP a STP v ČR. CZP díky svému umístění v centru města plní funkci zprostředkovatele informací mezi členy STP a jejich předsedou. V CZP mají členové této organizace moţnost platit členské příspěvky a zároveň se přihlašovat do STP. Ředitelka CZP se také zúčastňuje členských schůzí těchto organizací a akcí, které jsou jimi v regionu pořádány. V roce 2009 CZP spolupracovalo také s občanským sdruţením Trianon Čechy na projektu Digitalizace pro osoby se zdravotním postiţením. V poradně byl umístěn televizor, který převádí analogový televizní signál na signál digitální a set top box se stejnou funkcí. Zájemci o poradenství v oblasti týkající se digitalizace televizního vysílání měli moţnost se v poradně informovat o tom, jaké jsou moţnosti digitálního příjmu, jaké přístroje jsou k tomu potřeba a jak je lze navzájem zapojit. Na toto téma mohli získat v poradně informační broţuru a leták. Někteří klienti také vyuţili moţnosti shlédnout praktickou ukázku správného propojení televizoru se set top boxem a s anténou a výsledného digitálního obrazu na televizoru. Mohli si také sami vyzkoušet nejen propojení přístrojů, ale také jejich ovládání Výborná byla a je rovněţ spolupráce s účetním a osobním a mzdovým oddělením CZP STČ kraje v Praze. K tomu, aby mohly být CZP nabízené sluţby na vysoké úrovni přispívá Centrum pro zdravotně postiţené STČ kraje v Praze 9. Z CZP v Praze byly do CZP v regionech pravidelně zasílány metodické informace pro práci CZP a jiné potřebné dokumenty a informační materiály pro klienty a uţivatele sociálních sluţeb. Ke sjednocení a zkvalitnění práce CZP rovněţ přispívají pracovní porady ředitelů CZP, které se v Praze konají pravidelně. Pracovníci mají téţ moţnost vyuţití supervize.

Výrazným klamáním bylo nepřidělení grantu od města Příbram. Do tohoto roku CZP dostávalo grant od města pravidelně.

Výrazným klamáním bylo nepřidělení grantu od města Příbram. Do tohoto roku CZP dostávalo grant od města pravidelně. Úvodní slovo V roce 2012 Centrum pro zdravotně postižené v Příbrami (dále jen CZP) pokračovalo v poskytování služeb odborné sociální poradenství a služby osobní asistence. Přestože dotace MPSV byla zcela

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

V roce 2010 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence.

V roce 2010 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence. Úvod V roce 2010 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence. V tomto roce došlo k dalšímu rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek. Byly zakoupeny

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.1/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Odborná sociální poradna 1. Základní

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Pracoviště CZP ve Středočeském kraji - adresa, telefon, ředitel :

Pracoviště CZP ve Středočeském kraji - adresa, telefon, ředitel : Obsah: Úvod Charakteristika organizace Informace o CZP v Příbrami Provozní řád CZP Personální obsazení CZP Další vzdělávání pracovníků Služby poskytované v CZP Sociální poradenství Základní sociální poradenství

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2014 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Bruntálsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: TABITA Třinec, osobní asistence; Jablunkovská 241, 739 61 Třinec PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Základní údaje Představení organizace Naše pracoviště

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název sociální služby: Sociální poradenství Odborné sociální poradenství, 37, odst.3 Název zařízení: Poradenství pro osoby se zdravotním postižením Adresa

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim Výroční zpráva 2010 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Detašované pracoviště Chrudim Vážené dámy a pánové, Předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2010 Centra pro zdravotně postižené Pardubického

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více