Váţení přátelé, ředitelka CZP v Příbrami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váţení přátelé, ředitelka CZP v Příbrami"

Transkript

1

2 Váţení přátelé, V roce 2009 došlo k významné změně ve vedení CZP STČ kraje. V květnu 2009 byla do funkce statutárního zástupce a zároveň krajské ředitelky jmenována paní Ing. Helena Nováková. Nahradila tak ve funkci dosavadní statutární zástupkyni a ředitelku CZP STČ kraje paní Dagmar Šotkovskou, která odešla do starobního důchodu. V roce 2009 pokračovalo CZP v poskytování a zkvalitňování stávajících sluţebsociální poradenství a osobní asistence. V tomto roce byly nově vytvořeny standardy všech sluţeb poskytovaných CZP. Některé dosud pouţívané dokumenty byly nahrazeny dokumenty novými. V tomto roce došlo k rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek. Díky Středočeskému kraji a jím poskytnutému grantu byla půjčovna kompenzačních pomůcek obohacena o nové pomůcky. Významná byla spolupráce CZP s Národní radou osob se zdravotním postiţením tak, jak byla započata v roce V prostorách CZP poskytovala své poradenské sluţby NRZP v ČR prostřednictvím Poradny pro uţivatele sociálních sluţeb. Díky této spolupráci byl celkově rozšířen nejen okruh poradenské činnosti, ale také poradenské hodiny pro veřejnost. V období od srpna do konce října 2009 CZP spolupracovalo také s občanským sdruţením Trianon-Čechy na projektu Digitalizace pro osoby se zdravotním postiţením. V poradně byl umístěn televizor, který převádí analogový televizní signál na signál digitální a set top box se stejnou funkcí. Zájemci o poradenství v oblasti týkající se digitalizace televizního vysílání se měli moţnost v poradně informovat o tom, jaké jsou moţnosti digitálního příjmu, jaké přístroje jsou k tomu potřeba a jak je lze navzájem zapojit. Na toto téma mohli získat v poradně informační broţuru a leták. Někteří klienti také vyuţili moţnosti shlédnout praktickou ukázku správného propojení televizoru se set top boxem a s anténou a výsledného digitálního obrazu na televizoru. Mohli si také sami vyzkoušet nejen propojení přístrojů, ale také jejich ovládání. CZP v Příbrami je od roku 2006 zapojeno do střednědobého plánování rozvoje sociálních sluţeb ve městě Příbram a ředitelka CZP se i v roce 2009 pravidelně účastnila několika setkání pracovní skupiny- Lidé se zdravotním postiţením a senioři. Pro činnost CZP má setkávání s dalšími poskytovateli sociálních sluţeb velký význam, neboť na těchto setkáních získané poznatky a informace přispívají k lepší informovanosti uţivatelů sluţby sociální poradenství. V Příbrami Radka Jarolímová ředitelka CZP v Příbrami

3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje je dobrovolným občanským sdruţením právnických osob členů, kterými jsou- -Národní rada zdravotně postiţených v ČR -Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR -Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR -Svaz tělesně postiţených v ČR -Sdruţení pro ţivotní prostředí zdravotně postiţených v ČR Zřizovatelem Centra pro zdravotně postiţené v Příbrami je Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje se sídlem - U skládky 4, Praha 9. Je registrováno u MV ČR č. j. VS/1-1/50 370/02-R ze dne IČO Základním dokumentem CZP jsou Stanovy CZP STČ kraje. Statutární orgán koordinační centrum CZP STČ KRAJE, se sídlem- U skládky 4, PRAHA 9, tel , tel./fax Statutární zástupci - předseda - Jan Nesměrák, - krajský ředitel- Ing. Helena Nováková Pracoviště CZP ve Středočeském kraji - adresa, telefon, ředitel : Benešov - Vlašimská 1922, , tel , Jana Zajíčková Beroun - Bezručova 928, , tel , Dagmar Radilová Kladno - Hřebečská 2680, , tel , Vladimíra Bajerová Kolín - Sluneční 76, , tel , Alena Remešová Kutná Hora - Sedlecká 670, , tel , Milada Vondrysová Mělník - Kosmonautů 3017, , tel , Jana Burgerová Mladá Boleslav - Havlíčkova 447, , tel , Magda Hluchá Nymburk - Boleslavská 467, , tel , Alena Borecká Praha východ a západ- U skládky 4, Praha 9, tel , MUDr. Kateřina Rousová Příbram - Náměstí T.G. Masaryka 100, , tel , Radka Jarolímová

4 INFORMACE O CZP V PŘÍBRAMI 1= CZP Příbram Adresa: Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje Náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I Web: Telefon/fax: Č.b.ú.: /0800, Česká spořitelna, Milínská 166, Příbram lll CZP v Příbrami je detašovaným pracovištěm CZP STČ kraje se sídlem v Praze 9, U skládky 4,

5 CZP Příbram CZP v Příbrami se nachází přímo v centru města, na jeho hlavním náměstí - Náměstí T.G. Masaryka 100. V blízkosti CZP se nachází Městský úřad, radnice, poliklinika, nemocnice, hlavní pošta, knihovna, banky, pojišťovny, Česká spořitelna, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, sídlo Městské policie, Městská knihovna, pěší zóna se spoustou obchodů, obchodní centrum, trţnice a autobusové zastávky MHD. Jedna autobusová zastávka je umístěna přímo naproti budově, ve které se nachází poradna CZP. Z tohoto důvodu je CZP pro občany snadno dostupné. Poradna CZP se nachází v přízemí obytné dvoupatrové budovy, která je označena informační tabulí. Bezbariérový vstup je částečně zajištěn pomocí přenosného nájezdního klínu. Přímo na dveřích vedoucích do CZP je umístěna vývěsní tabule informující klienty o úředních hodinách v CZP. Uţivatelům jsou k dispozici 2 domovní zvonky, které mohou pouţít v případě návštěvy CZP v jiné, neţ-li úřední hodiny. Jeden z nich je umístěn ve výšce osob na invalidním vozíku. Před CZP jsou tři parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postiţením. Nebytové prostory, ve kterých CZP poskytuje své sluţby, byly pronajaty SZdP v ČR v roce 1998 Městem Příbram, který je jejich vlastníkem. V roce 2003 byl vytvořen dodatek k původní nájemní smlouvě z roku 1998, ve kterém je uvedena změna nájemce ze SZdP v ČR na CZP STČ kraje. Stanovením nízké ceny za pronájem těchto prostor podpořilo Město Příbram poskytování sociálních sluţeb osobám se zdravotním postiţením, ale i ostatním uţivatelům sociálních sluţeb ve svém regionu a celkovou činnost CZP v Příbrami. Prostory CZP mají celkovou plochu 45 m 2. Jsou členěny na samostatnou kancelář se vchodem pro klienty, šatnu s archívem, místnost se vchodem pro zaměstnance, která slouţí v případě potřeby jako čekárna pro klienty a 2 malé místnosti se sociálním zařízením.

6 Poradna je vybavena sektorovým nábytkem, dvěma stoly, třemi ţidlemi, kancelářským křeslem a sedací soupravou s konferenčním stolkem. Podlaha je kryta kobercem. K nezbytné výbavě pracoviště patří také hasící přístroj a lékárnička. Ke zvýšení informovanosti klientů jsou na stěnách v poradně umístěné tři vývěsky a malý stolek, na kterém jsou rovněţ umístěny různé informační materiály. Jedna vývěska se téţ nachází v místnosti, která slouţí v případě potřeby jako čekárna a zároveň jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Po technické stránce je poradna vybavena elektronickým psacím strojem, telefonem s faxem a záznamníkem, kopírovacím a skartovacím strojem, tiskárnou, modemem, počítačem s monitorem a notebookem. jako osobní asistentka Foto poradny 1 Foto poradny 2 Foto poradny 3

7 ÚŘEDNÍ HODINY V CZP PŘÍBRAM PONDĚLÍ - STŘEDA - 8:00-12:30 h a 13:00-15:00 h 8: h a 13:00-15:00 h Klientům je umoţněna návštěva CZP i mimo úřední hodiny, stačí zazvonit u vchodu na zvonek nebo si předem telefonicky či osobně návštěvu domluvit. Od pondělí do pátku je téţ moţná telefonická, písemná či elektronická forma konzultace. V pondělí a ve středu je moţné CZP navštívit téţ v době od 15:00 do 16:00 hodin.

8 PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY Centrum pro zdravotně postiţené Středočeského kraje doplňuje stávající regionální systém sociálních sluţeb typem sluţby: Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postiţením a seniory Osobní asistence Poradenské pracoviště působí na adrese: Náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I, tel./fax Poradenský pracovník: - Radka Jarolímová, ředitelka CZP Příbram Provozní doba poradny: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Poradenské pracoviště má zveřejněnou nabídku a základní informace o sluţbě formou letáků, vývěsek, v regionálním tisku a na webových stránkách CZP Středočeského kraje. Přijímání klientů: - Na CZP se můţe obrátit kaţdý zdravotně postiţený občan, jeho rodinný příslušník nebo další osoba hledající pomoc, a to osobně, písemně, telefonicky, prostřednictvím u. - Pracovník CZP v případě terénních sluţeb ( osobní asistence) dojedná osobní návštěvu u klienta podle moţností v co nejkratším termínu. - Klient je seznámen se sluţbami, které CZP poskytuje, prostřednictvím letáků, vývěsek, webových stránek, telefonicky nebo ústně. Průběh poskytování sluţby: S klientem nebo jeho zástupcem je na základě zjištění aktuálních potřeb uzavřena ústní nebo písemná smlouva o poskytované sluţbě, její součástí můţe být individuální plán o průběhu poskytování sluţby. U sluţby Osobní asistence je s klientem vţdy uzavírána písemná smlouva. Podrobný popis jednotlivých sluţeb je popsán v metodice a veřejně přístupný.

9 Ukončení poskytování sluţby: Sluţba je ukončena v případě, ţe - - pominuly důvody pro poskytování sluţby na straně klienta, došlo k naplnění potřeb -klient nemá jiţ o sluţbu zájem -klient začal vyuţívat sluţeb jiné organizace a nemá další poţadavky -klient ukončil spolupráci na základě vlastního rozhodnutí -klient vypoví dohodu o poskytování sluţby -došlo k úmrtí klienta -klient zásadně nebo opakovaně porušil ustanovení dohody -CZP neposkytuje sluţbu, o kterou klient ţádá -CZP má naplněnou kapacitu PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ CZP V PŘÍBRAMI V CZP pracuje 1 pracovnice na plný pracovní úvazek a vykonává funkci ředitele CZP v Příbrami a zároveň funkci vedoucí osobní asistence. Od tuto funkci vykonává pí. Radka Jarolímová. V roce 2009 pracovala na úvazek 0,7 a zároveň na Dohodu o pracovní činnosti zabezpečovala sluţbu osobní asistence pro CZP a na pracovní úvazek 0,3 vykonávala funkci poradce pro uţivatele sociálních sluţeb pro NRZP. Od aţ dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u jednoho staršího klienta v jeho domácnosti sl. Markéta Saxlová, DiS. Od aţ dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u čtyř starších klientů v jejich domácnostech pí. Lenka Lipková. Od aţ dosud - pracovala a pracuje v CZP na plný pracovní úvazek jako osobní asistentka u tří starších klientů v jejich domácnostech pí. Renáta Kaššovicová.

10 SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V CZP PŘÍBRAM - základní a odborné sociální poradenství - ambulantní či terénní sluţba, součástí je půjčování kompenzačních pomůcek - sluţba osobní asistence- terénní sluţba ZÁKLADNÍ A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních sluţeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální sluţby, b) poskytnutí informace o moţnostech výběru druhu sociálních sluţeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních sluţeb a o moţnostech vyuţívání běţně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální sluţbě, d) poskytnutí informace o moţnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

11 Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství je poskytování informací, rad, podpory nebo zastupování uţivatelů za účelem zvýšení jejich informovanosti a sociálního začlenění. Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Zprostředkování navazujících sluţeb - informace o poskytovatelích sociálních sluţeb v regionu, moţnost zprostředkování kontaktu klienta s poskytovateli sociálních sluţeb a různými odbornými pracovišti. b) Sociálně terapeutické činnosti: Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálním systému, práva, psychologie, pracovního trhu a v oblasti vzdělávání - informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách, o sociálních, zdravotnických, školských a vzdělávacích zařízeních ve STČ kraji, o kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích pro osoby se zdravotním postiţením, o nabídkách rekreačních a pobytových zařízení a zájezdech pro osoby se zdravotním postiţením, o nabídkách zaměstnání, seminářů a kurzů pro tyto osoby. c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí: 1. Pomoc při vyřizování běţných záleţitostí - individuální pomoc při jednání klienta na úřadech, moţnost doprovodu klienta na úřad, moţnost zhotovení různých písemností - ţádostí a odvolání různým institucím, pomoc s vyplňováním různých formulářů, spolupráce s institucemi při odstraňování architektonických bariér. 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím - spolupráce s rodinami a blízkými osobami uţivatelů sociálních sluţeb - poskytování informací a podpory nejen osobám se zdravotním postiţením, ale i jejich rodinným příslušníkům. Součástí odborného sociálního poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek a zácvik pouţívání těchto pomůcek. Další činnost CZP - Půjčování odborných publikací - zdarma Prodej odborné literatury- Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postiţením- cena- 100,- Kč/ks. Prodej baterií do sluchadel cena- 15,- Kč/ks.

12 POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA, KAPACITA SLUŽBY A ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Poslání odborného sociálního poradenství Posláním odborného sociálního poradenství poskytovaného v poradnách Centra pro zdravotně postiţené Středočeského kraje je napomáhat osobám se zdravotním postiţením ţijícím ve Středočeském kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postiţení nebo vyššího věku. Poskytnutím informací a podpory se snaţíme, aby lidé se zdravotním postiţením mohli vést ţivot obdobný jako lidé v běţné společnosti. Cíle odborného sociálního poradenství Strategickým cílem je - zlepšovat dostupnost a spektrum nabízených sluţeb ve Středočeském kraji. Dlouhodobé cíle sluţby jsou: - Rozšiřovat podle potřeb terénní odborné sociální poradenství (nejméně o jedno poradenské místo v kaţdém regionu ročně) - Navyšovat počet klientů o 10% ročně - Rozšiřovat počet nebo sortiment půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na pracovištích CZP podle individuálních potřeb uţivatelů (v průměru o 2-3 typy pomůcek ročně) - Zvýšit počet poradenských a ostatních pracovníků - do roku 2014 (zejména s ohledem na zastupitelnost pracovníků na pracovišti nebo mezi regiony, typy poskytovaných sluţeb, počet klientů). - Pravidelná školení poradenských pracovníků pro zvyšování jejich odbornosti dle individuálního vzdělávacího plánu - Vytvořit potřebné materiály v alternativních formách komunikace- 2-3roky Krátkodobé cíle sluţby cíle CZP v Příbrami v roce Rozšíření sortimentu kompenzačních pomůcek půjčovny - Zajistit zvýšení informovanosti o poskytovaných sluţbách v menších obcích - Ředitelka absolvuje školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - Pořídit do poradny malý stolek a poličku na tiskoviny a informační materiály. Veškeré stanovené cíle pro rok 2009 byly dosaţeny. Půjčovna byla obohacena o polohovací lůţko a klozetové křeslo. 150 ks nových letáků bylo doručeno do zdravotnických zařízeních obcí - Březnice, Milín a Roţmitál pod Třemšínem. Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se uskutečnilo, viz písemný záznam v poradně. Sponzorským darem CZP získalo do poradny malý stolek na letáky i polici.

13 Cílová skupina : Odborné sociální poradenství je poskytováno všem osobám bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postiţení, členství v organizacích zdravotně postiţených, věk a situaci, zda se klient jiţ v obtíţné sociální situaci nachází, či je teprve takovou situací ohroţován. Poradenství je poskytováno v případě potřeby také rodinným příslušníkům cílové skupiny. Kapacita sluţby: Průměrná kapacita sluţby odborného sociálního poradenství je 6 klientů/den. Můţe se však lišit v rámci jednotlivých poraden, a to zejména v závislosti na velikosti spádové oblasti. Zásady poskytování odborného sociálního poradenství: Zásadou naší práce je respekt ke klientovi: Respektujeme osobnost - protoţe kaţdý jsme jedinečný Respektujeme svobodnou vůli - protoţe kaţdý si chce o sobě rozhodovat sám Respektujeme důstojnost - protoţe ta dělá člověka člověkem Respektujeme soukromí - protoţe víme, ţe mlčeti zlato Respektujeme moţnosti klienta - protoţe kaţdý máme své moţnosti, které chceme vyuţít Respektujeme přání klienta - protoţe pro nikoho není přání tak silné, jako pro toho, kdo si ho přeje

14 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBĚ Pomáháme kaţdému bez rozdílu zdravotního postiţení a věku. Naše sluţba odborného poradenství je bezplatná. Sluţba je zaloţena na aktivní spolupráci klienta s poradcem. Klient má svá práva i povinnosti. Při zahájení jednání můţete být klient poradcem poţádán o poskytnutí jména a příjmení, kontaktu na něj. Tyto informace slouţí výhradně pro účely vedení evidence klientů. Jiné osobní údaje můţe poradce poţadovat a pouţívat pouze s písemným souhlasem klienta. Sluţbu je moţno poskytovat i anonymně, pokud si to klient přeje. Průběh sluţby: Poradce s klientem probere situaci, ve které se nachází, jeho problém, cíl, a pak s ním uzavře dohodu (smlouvu, většinou ústní),o tom, jak budou problém společně řešit. Poradce můţe o průběhu sluţby pořídit písemný Záznam. Pokud o to klient poţádá, musí s ním poradce sepsat písemně Smlouvu o poskytnutí sluţby odborného sociálního poradenství. Klient má právo kdykoliv nahlédnout do všech písemných záznamů, které se ho týkají. Pokud není klient spokojen s průběhem poradenské sluţby nebo s jednáním poradce, můţe kdykoliv podat stíţnost. Má několik moţností, jak podat stíţnost. Stěţovat si můţe i anonymně, stíţnost musí být vyřízena do 28 dní. V případě mimořádné situace (např. poţár, náhlé zhoršení zdravotního stavu) klient postupuje podle pokynů poradce. Osobní údaje, které mohou být vyţádány v souvislosti s poskytnutím sluţby odborného sociálního poradenství: jméno, adresa nebo jenom obec, telefonický nebo ový kontakt. Veškeré další informace, potřebné pro poskytnutí sluţby, mohou být pouţívány pouze s písemným souhlasem klienta.

15 Odborné sociální poradenství v roce 2009 Sluţba byla poskytována ambulantní formou v CZP na adrese- náměstí T.G. Masaryka 100, Příbram I, a terénní formou v domácnostech uţivatelů, na různých akcích konaných ve městě, při návštěvách zařízení sociálních sluţeb. Informace poskytované v roce informace ze zákona o sociálních sluţbách, informace o druzích sociálních sluţeb, o smlouvách o poskytování sociálních sluţeb, o invalidních důchodech, kompenzačních pomůckách, příspěvku na péči, posuzování stupně závislosti, mimořádných výhodách, informace z oblasti vzdělávání osob se zdravotním postiţením, z oblasti zaměstnanosti, informace o organizacích sdruţujících osoby se zdravotním postiţením, o poskytovatelích sociálních sluţeb a zařízeních sociálních sluţeb. Celkem - kontakty s uţivateli z toho- osobní kontakty- 414 z toho- telefonické a elektronické kontakty- 227 z toho- počet intervencí Součástí poradenství bylo téţ zprostředkování navazujících sluţeb, individuální pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání mimořádných výhod či příspěvku na péči, doprovod uţivatelů na úřady, půjčování knih s odbornou tématikou, prodej sociálně právního minima pro osoby se zdravotním postiţením a prodej náhradních baterií do sluchadel. Významnou pomocí, především pro zrakově postiţené uţivatele a starší seniory je pomoc s vyplněním různých ţádostí na úřady, odvolání, dotazníků, apod. Spektrum poţadovaných a následně poskytovaných informací je široké a sluţba přispívá k větší informovanosti uţivatelů, napomáhá ke zkvalitnění jejich ţivota, přispívá k prevenci sociálního vyloučení uţivatelů a plní tak cíl, ke kterému je určena.

16 PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Na přechodnou dobu zapůjčíme klientům tyto pomůcky: - mechanický vozík - chodítko - elektrická polohovací postel - klozetové křeslo Klientům téţ nabízíme poradenství týkající se kompenzačních pomůcek informace o různých druzích pomůcek, o moţnostech a postupech vedoucích k získání vlastní kompenzační pomůcky. Nabízíme také katalogy různých firem zabývajících se výrobou či prodejem kompenzačních pomůcek. Klienti si zpravidla zapůjčují kompenzační pomůcky z těchto důvodů: - poškození vlastní kompenzační pomůcky- do doby, neţ je vlastní pomůcka opravena či nahrazena pomůckou novou - různé druhy úrazů, kdy klient potřebuje pomůcku pouze přechodně, do doby, dokud nedojde k uzdravení - návštěva zdravotně postiţeného rodinného příslušníka u příbuzných v regionu, pokud se jedná o delší čas jeho pobytu- nemusí se k nim dopravovat i s vlastní pomůckou - potřeba pomůcky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu klienta na dobu přechodnou do doby, neţ klient získá vlastní pomůcku hrazenou ze zdravotního pojištění Půjčování kompenzačních pomůcek funguje tak, ţe pracovník CZP předvede klientovi potřebnou kompenzační pomůcku a vysvětlí mu způsob uţívání a podmínky zapůjčení. Poté s ním sepíše smlouvu o zapůjčení pomůcky, která obě smluvní strany ochrání. Doba zapůjčení je 1 měsíc s moţností prodlouţení o maximálně další 2 měsíce. Pokud klient potřebuje kompenzační pomůcku dlouhodobě, pomůţe mu pracovník s vyřízením ţádosti a získáním vlastní kompenzační pomůcky. CZP spolupracuje s prodejnou kompenzačních pomůcek DMA, která sídlí v Hradební ulici v Příbrami - přímo naproti nemocnici. Zde mají klienti moţnost si prohlédnout a vyzkoušet pomůcky před jejich případným pořízením do osobního vlastnictví. Jestliţe klientem poţadovanou pomůcku CZP momentálně nemá k dispozici, zajistí zapůjčení pomůcky od jiného poskytovatele.

17 Kompenzační pomůcky v půjčovně: ELEKTRICKÉ POLOHOVACÍ LŮŢKO POPIS: - rozkládací čtyřdílný polohovací rošt - nastavení tuhosti lamel a výšky lůţka - hrazda s hrazdičkou - bezpečnostní postranice a pojistka polohování - pojezdová kolečka s brzdou TECHNICKÉ ÚDAJE: Hmotnost: 107 kg Maximální zatíţení: 140 kg Šířka: 102 cm Délka: 213,5 cm

18 CHODÍTKO TŘÍBODOVÉ POPIS: - úzký rám - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE: Výška: cm Šířka: 66 cm Hmotnost: 5,3 kg Nosnost: 125 kg ÚDAJE:CCCC

19 MECHANICKÝ VOZÍK SKLÁDACÍ POPIS: - skládací rám - odnímatelné plné postranice - odnímatelné nastavitelné stupačky - přední úzká plná kola a zadní plná kola - parkovací brzdy TECHNICKÉ ÚDAJE: Šířka: cm Výška: 92 cm Hmotnost: 19 kg Nosnost: 115 kg

20 KLOZETOVÉ KŘESLO POPIS - sklopná madla - polstrované područky - plastová nádoba - protiskluzové nástavce - nastavitelná výška TECHNICKÉ ÚDAJE Šířka: 54,5 cm Délka: 62 cm Šířka sedu: 43,5 cm Hloubka sedu: 46 cm Nosnost: 130 kg

21 Půjčování kompenzačních pomůcek v CZP Příbram v roce 2009 Součástí odborného sociálního poradenství v CZP v Příbrami je provozování půjčovny kompenzačních pomůcek - mechanický vozík, chodítko, klozetové křeslo, elektrické polohovací lůţko. Polohovací lůţko a klozetové křeslo byly v roce 2009 zakoupeny s finanční podporou STČ kraje. Půjčovna kompenzačních pomůcek přináší nové moţnosti osobám, které potřebují kompenzační pomůcky uţívat pouze přechodně. Můţe to být např. z těchto důvodů- - Návštěvy blízkých osob a příbuzných. Osoby se zdravotním postiţením tak mohou cestovat sami, nemusí s sebou vozit vlastní pomůcky. Na potřebnou dobu si je mohou zapůjčit přímo v místě svého pobytu. -Poškození vlastní kompenzační pomůcky do doby, neţ bude vlastní pomůcka opravena či nahrazena pomůckou novou. -Různé druhy úrazů, kdy klient potřebuje pomůcku pouze přechodně, do doby, dokud nedojde k uzdravení. -Potřeba pomůcky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu klienta na dobu přechodnou do doby, neţ klient získá vlastní pomůcku hrazenou ze zdravotního pojištění. V roce 2009 byly kompenzační pomůcky zapůjčeny celkem 32 x mechanický vozík- 11x chodítko- 19x klozetové křeslo- 2x Z uvedeného vyplývá, ţe půjčování kompenzačních pomůcek je pro potřebné osoby se zdravotním postiţením sluţbou, která podporuje jejich nezávislost a sociální začlenění do společnosti.

22 SLUŢBA OSOBNÍ ASISTENCE Základní činnosti při poskytování sluţby osobní asistence: a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík, b) pomoc při zajištění stravy 1. pomoc při přípravě jídla a pití, c) pomoc při osobní hygieně 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při pouţití WC, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1. pomoc s úklidem a údrţbou domácnosti a osobních věcí, 2. nákupy a běţné pochůzky, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné sluţby a doprovázení zpět, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běţných záleţitostí.

23 POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA, KAPACITA SLUŽBY A ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE Poslání sluţby osobní asistence: Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je zajistit pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu, domácnost a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc potřebují z důvodu zdravotního postiţení nebo věku. Osobní asistent pomáhá v přirozeném prostředí klienta při činnostech, při kterých klient potřebuje dopomoc jiné osoby. Cíle sluţby osobní asistence: Strategickým cílem je - rozšiřovat sluţbu osobní asistence do dalších regionů Středočeského kraje a zvyšovat její kvalitu. Dlouhodobé cíle sluţby - do roku 2014 : - Zavádění a průběţná aktualizace standardů kvality sociálních sluţeb. - Zvyšovat počet klientů o 20% ročně. - Zvyšovat počet osobních asistentů úměrně s poptávkou po sluţbě. - Stabilizovat tým osobních asistentů, motivovat, aby neodcházeli. - Pravidelná školení všech pracovníků pro zvyšování jejich odbornosti a osobních kvalit. - Vytvořit potřebné materiály v alternativních formách komunikace - Aktivní účast v komunitním plánování v regionu Krátkodobé cíle sluţby cíle CZP v Příbrami v roce Roznést 100ks letáků - Provést aktualizaci standardů - Zvýšit počet uţivatelů sluţby na 12 - Vytvořit informační materiály pro klienty dle nových standardů - Přijmout pracovníka s dostatečnou kvalifikací, který by mohl zastupovat vedoucí OA Letáky byly rozneseny do zdravotnických zařízení v Příbrami- 2x poliklinika a 1x nemocnice Počet uţivatelů sluţby -8 - uzavřené smlouvy o poskytování sluţby. Vytvořeny informační materiály dle standardů- jsou uloţeny v CZP na stolku i vyvěšeny na nástěnce. Provedena aktualizace standardů, viz záznam. Přijat na pozici osobního asistenta pracovník s VOŠ vzděláním. Tento bude dle potřeby téţ zástupcem vedoucí OA. Cíle byly splněny. Počet uţivatelů sluţby nebyl zvýšen, neboť ostatní uţivatelé vyţadovali sluţbu více hodin denně, neţ bylo běţné. Dva klienti vyţadovali sluţbu více neţ 7 hodin denně.

24 Cílová skupina: Nabízíme sluţbu všem osobám, kteří ji potřebují, bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postiţení, věk a členství v organizacích zdravotně postiţených. Osobní asistenci tohoto času neposkytujeme lidem, kteří jsou v komunikaci s okolím zcela závislí na znakové řeči nebo Lormově abecedě. Kapacita sluţby osobní asistence: Maximální denní kapacita sluţby je 21 hodin. Zásady poskytování sluţby osobní asistence: sluţby jsou poskytovány- Nestranně pracovník postupuje pouze v zájmu daného klienta, nesmí být ovlivněn jinými klienty, osobami nebo osobními zájmy Diskrétně pracovník dbá na maximální ochranu soukromí klienta při poskytování sluţby a o veškerých informacích týkajících se klienta zachovává mlčenlivost Profesionálně pracovník umí komunikovat a jednat s klienty cílové skupiny, poskytuje vţdy aktuální a přesné informace přiměřeným způsobem Na základě: Individuální přístup poradce se snaţí poznat kaţdého jednotlivého klienta a jeho konkrétní situaci a moţnosti Partnerství poradce i klient jsou ve vzájemném vztahu rovnocenní partneři, společným úsilím, oboustrannou aktivitou, postupují k cíli klienta Respektování klienta - jeho osobnosti, důstojnosti, potřeb, přání a rozhodnutí

25 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ O SLUŽBĚ Pomáháme kaţdému bez rozdílu zdravotního postiţení a věku. Sluţba osobní asistence je poskytována za úhradu dle aktuálního ceníku CZP. Sluţba je zaloţena na aktivní spolupráci klienta s asistentem. Poskytovatel i uţivatelé mají svá práva i povinnosti. Základní informace o sluţbě je moţno klientům poskytovat anonymně. Pokud se klient rozhodne pro vyuţívání sluţby, vyţadujeme od něj tyto informace: příjmení, rodné číslo, bydliště, kontakt, stupeň závislosti, druh průkazu, vyjádření lékaře, informace o blízkých osobách. Tyto informace vyuţíváme pouze s písemným souhlasem klienta. Průběh sluţby: Vedoucí OA s klientem probere jeho problém, cíl, a zároveň mu vysvětlí, jak mu můţe sluţba osobní asistence pomoci a za jakých podmínek. Dále ho vedoucí OA navštíví doma, aby společně doladili konkrétní představy o sluţbě. Dohodne si s ním, kdy a na jak dlouho k němu bude asistent chodit. Co bude s asistentem po tuto dobu dělat, jiţ záleţí jen na něm. Pak vedoucí OA s klientem sepíše písemnou smlouvu o poskytování sluţby. Dbá na to, aby klient všemu ve smlouvě skutečně porozuměl. Klient má právo kdykoliv nahlédnout do všech písemných záznamů, které se ho týkají. Pokud není klient spokojen s průběhem sluţby, s jednáním osobního asistenta nebo vedoucího OA, můţe kdykoliv podat stíţnost. Klient má několik moţností, jak a kam podat stíţnost. Stěţovat si můţe i anonymně, stíţnost musí být vyřízena do 28 dní. V případě mimořádné situace (např. poţár, náhlé zhoršení zdravotního stavu) klient postupuje dle pokynů osobního asistenta nebo vedoucího OA.

26 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ Práva: Právo svobodně rozhodovat o všem, co se týká jeho osoby a situace a aktivně se podílet na řešení svého problému. Právo na ochranu soukromí ( poskytnutí sluţby bez přítomnosti dalších osob,ochrana osobních údajů). Právo na anonymní poskytování sluţby (nelze u osobní asistence). Právo nahlédnout do své dokumentace. Právo na průběţné přehodnocení průběhu sluţby. Právo na ukončení sluţby bez udání důvodu. Právo na podání stíţnosti i anonymně. Právo na odpovídající formu komunikace. Právo na profesionální jednání pracovníků a poskytování aktuálních informací. Povinnosti: Informovat o změnách podstatných okolností, které by mohly ovlivnit průběh poskytování sluţby. Dodrţovat dojednaný termín schůzky s pracovníkem, nebo se předem omluvit. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVIŠTĚ CZP Práva: Ukončit sluţbu v případě, ţe klient opakovaně nespolupracuje, neprojevuje zájem o sluţbu a nedochází na sjednané schůzky. Ukončit sluţbu poté, co pominou důvody jejího poskytování. Při sluţbě osobní asistence při opakovaně agresivním nebo poniţujícím chování klienta vůči pracovníkům. Povinnosti: Seznamovat klienta s obsahem a průběhem poskytované sluţby. Poskytovat klientovi bezpečí a ochranu. Hájit vţdy přednostně zájmy klienta. Sluţbu poskytovat v souladu se standardy kvality sociálních sluţeb. Poskytovat sluţbu na profesionální úrovni. Sluţbu poskytovat v rámci platných právních norem, dodrţovat zásady pro ochranu osobních údajů všemi pracovníky. V případě potřeby nabízet sluţbu i v přirozeném prostředí klienta. Připomínky, náměty a stíţnosti klienta vyřizovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 28 dnů a o výsledcích šetření jej neprodleně informovat.

27 CENÍK SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 1. Osobní asistence je sluţba poskytovaná lidem, kteří mají sníţenou soběstačnost, a proto potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí (domácnost, zaměstnání apod.) a při činnostech, které člověk potřebuje. 2. Sluţba obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. 3. Při vyuţívání sluţby osobní asistence si klient určuje čas, který stráví s osobním asistentem, ne konkrétní úkony. 4. Sluţba osobní asistence je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Sluţba se hradí podle počtu hodin poskytnuté sluţby. Počet hodin si klient předem stanoví ve smlouvě o poskytnutí sluţby. Po vzájemné dohodě s poskytovatelem lze tento počet kdykoliv změnit písemným dodatkem ke smlouvě. CENÍK Výše úhrady za sluţbu záleţí na celkovém počtu hodin poskytnuté sluţby a denní době, kdy je sluţba poskytována. Sluţba PO PÁ 6:00-20:00h 1-39 hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 100,-Kč hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 80,-Kč hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 65,-Kč 100 a více hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 55-60,-Kč Sluţba PO PÁ 20:00-6:00h, SO, NE, svátky 1-79 hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 100,-Kč 80 a více hodin sluţby/měsíc = skutečný počet hodin sluţby x 80,-Kč

28 Sluţba osobní asistence v roce 2009 Tato terénní sluţba byla poskytována osobám závislým na pomoci jiné osoby v úkonech péče o vlastní osobu a v úkonech soběstačnosti. Sluţba byla poskytována v domácnostech osmi uţivatelů ve věku 55, 81, 84, 3 x 86, 89 a 91 let, závislým na pomoci jiné osoby v úkonech péče o vlastní osobu a úkonech soběstačnosti. Hlavní činnosti, které byly u těchto uţivatelů prováděny - pomoc se zvládáním úkonů péče o vlastní osobu, pomoc s přípravou a podáváním stravy a nápojů, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování, práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí. Uţivatelům bylo pomocí sluţby umoţněno pobývat ve svém přirozeném sociálním prostředí a nemuseli si podávat ţádosti o umístění v pobytových zařízeních sociálních sluţeb či navštěvovat denní stacionáře. Asistent jim výrazně pomohl se zvládáním úkonů, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jiţ nezvládají bez pomoci jiné osoby. Blízkým osobám těchto uţivatelů výrazně ubylo starostí a práce s nimi a oni se tak mohli věnovat téţ svému zaměstnání a svým rodinám. Počet uţivatelů sluţby v roce 2009 celkem - 8 ( 4 ţeny, 4 muţi) Počet osobních asistentů - 3, pracovní úvazky- 3x plný pracovní úvazek Počet hodin sluţby u uţivatelů 2742 (41 h víkendy h PO-PÁ) Počet hodin odpracovaných osobními asistenty hodin

29 PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2009 Příjmy Příspěvek NRZP na sluţbu Poradenství uţivatelům soc. sluţeb- Dotace MPSV na sluţbu osobní asistence - Dotace MPSV na HSN Dotace MěÚ Příbram Příjmy od uţivatelů sluţby osobní asistence- Grant STČ kraje na půjčovnu kompenzačních pomůcek- Prodej baterií do sluchadel a soc. pr. minima Úrok z bankovního účtu- Příjmy v roce 2009 celkem ,- Kč ,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč ,- Kč ,- Kč 6.660,- Kč 80,- Kč ,- Kč Výdaje materiálovéenergienájem a sluţby k nájmucestovnételefon a internetpoštovnébankovní poplatkynákup kompenzačních pomůcek do půjčovnynákup baterií do sluchadel a soc.pr.minimaostatní sluţby mzdové náklady OA a půjčovny ( mzdy a odvody z mezd )- Výdaje v roce 2009 celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč 1.661,- Kč ,- Kč 1.234,- Kč 2.164,- Kč ,- Kč 9.724,- Kč 89,- Kč ,- Kč ,- Kč

30 SPOLUPRÁCE V poradenství hraje významnou úlohu spolupráce s poskytovateli sociálních sluţeb a různými institucemi. CZP je zapojeno do střednědobého plánování rozvoje sociálních sluţeb ve městě Příbram a ředitelka CZP se pravidelně účastní setkání pracovní skupiny- Lidé se zdravotním postiţením a senioři. Při těchto setkáních dochází ke vzájemné výměně informací mezi poskytovateli sociálních sluţeb v regionu. CZP v Příbrami spolupracuje s těmito organizacemi a institucemi- Národní rada osob se zdravotním postiţením, Svaz tělesně postiţených v ČR, Tyflocentrum o.p.s, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Svaz postiţených civilizačními chorobami, Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným, Farní charita Příbram, Alka, Sanco o.p.s, Ţivot 90, Handy asistent, Spektra, f. DMA v Příbrami, o. s. Trianon- Čechy a f. GHS electronic. CZP spolupracovalo téţ s MěÚ, odbory zdravotnictví a sociálních sluţeb měst Příbram, Dobříš, Březnice, Sedlčany, s ÚP v Příbrami, s ČSSZ, se Speciální a základní školou, s Waldorfskou základní školou, pojišťovnou Kooperativa a chráněnými dílnami- Transport Profiservis a En-art. Spolupráce v roce 2009 Významná spolupráce byla zejména s referátem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Příbrami, která spočívala v předávání platných komentářů k problematice týkající se osob se zdravotním postiţením s cílem informovat uţivatele v sociální problematice. Např.- mimořádné výhody, ţivotní minimum, ţádosti o mimořádné výhody, sociální sluţby, příspěvek na péči, posuzování stupně závislosti, různé příspěvky a sociální dávky a nároky na ně, znaky pro drţitele motorových vozidel. MěÚ v Příbrami také odkazuje do CZP zájemce o sluţbu osobní asistence. CZP dále spolupracovalo a spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení a to převáţně při řešení otázek týkajících se plných a částečných invalidních důchodů klientů. Město Příbram vyjadřuje CZP v Příbrami stálou podporu stanovením nízké ceny za pronájem nebytových prostor CZP. V roce 2009 poskytlo Město Příbram CZP v Příbrami dotaci na činnost organizace v roce V tomto roce byla téţ započata spolupráce CZP s Městem Příbram na projektu - Revitalizace náměstí. Významná byla téţ spolupráce s firmami Spektra, DMA- Praha a s f.ghs Electronic, které nabízejí kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postiţením.

31 Významná byla spolupráce CZP s Národní radou osob se zdravotním postiţením tak, jak byla započata v roce V prostorách CZP poskytovala své poradenské sluţby NRZP v ČR prostřednictvím Poradny pro uţivatele sociálních sluţeb. Díky této spolupráci byl celkově rozšířen nejen okruh poradenské činnosti, ale také poradenské hodiny pro veřejnost. Poněkud širší je spolupráce mezi CZP a STP v ČR. CZP díky svému umístění v centru města plní funkci zprostředkovatele informací mezi členy STP a jejich předsedou. V CZP mají členové této organizace moţnost platit členské příspěvky a zároveň se přihlašovat do STP. Ředitelka CZP se také zúčastňuje členských schůzí těchto organizací a akcí, které jsou jimi v regionu pořádány. V roce 2009 CZP spolupracovalo také s občanským sdruţením Trianon Čechy na projektu Digitalizace pro osoby se zdravotním postiţením. V poradně byl umístěn televizor, který převádí analogový televizní signál na signál digitální a set top box se stejnou funkcí. Zájemci o poradenství v oblasti týkající se digitalizace televizního vysílání měli moţnost se v poradně informovat o tom, jaké jsou moţnosti digitálního příjmu, jaké přístroje jsou k tomu potřeba a jak je lze navzájem zapojit. Na toto téma mohli získat v poradně informační broţuru a leták. Někteří klienti také vyuţili moţnosti shlédnout praktickou ukázku správného propojení televizoru se set top boxem a s anténou a výsledného digitálního obrazu na televizoru. Mohli si také sami vyzkoušet nejen propojení přístrojů, ale také jejich ovládání Výborná byla a je rovněţ spolupráce s účetním a osobním a mzdovým oddělením CZP STČ kraje v Praze. K tomu, aby mohly být CZP nabízené sluţby na vysoké úrovni přispívá Centrum pro zdravotně postiţené STČ kraje v Praze 9. Z CZP v Praze byly do CZP v regionech pravidelně zasílány metodické informace pro práci CZP a jiné potřebné dokumenty a informační materiály pro klienty a uţivatele sociálních sluţeb. Ke sjednocení a zkvalitnění práce CZP rovněţ přispívají pracovní porady ředitelů CZP, které se v Praze konají pravidelně. Pracovníci mají téţ moţnost vyuţití supervize.

Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 2 0 1 3 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se touto zprávou spolu s vámi ohlédla do minulého období roku

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 2 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2012, zhodnotila, a vám přiblíţila

Více

Obsah. Nechť každý, s kým se setkáš, od tebe odchází lepší a šťastnější. Matka Tereza

Obsah. Nechť každý, s kým se setkáš, od tebe odchází lepší a šťastnější. Matka Tereza Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Poslání organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 6 CZP Jihlava... 7 CZP Pelhřimov... 8 CZP Třebíč... 9 CZP Žďár nad Sázavou... 10 Půjčovna

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Benátky nad Jizerou

Komunitní plán sociálních služeb města Benátky nad Jizerou Komunitní plán sociálních sluţeb města Benátky nad Jizerou 2oo9 2013 Váţení občané, v roce 2008 schválilo Zastupitelstvo města Strategický plán rozvoje Města Benátky nad Jizerou do roku 2013. Strategický

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ Fotogalerie....... 2 Obsah..... 3 Vznik katalogu, členění...... 4 Úvodem... 5 První část - všeobecné informace o sociálních službách. 6 Slovníček dále použitých pojmů....

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Váţení přátelé, dárci, příznivci,

Váţení přátelé, dárci, příznivci, ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Pardubice 2 0 1 1 Váţení přátelé, dárci, příznivci, rádi bychom Vám přiblíţili činnost Pardubického Centra v roce 2011. Ředitelka organizace

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (vypracováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a vyhláškou

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna Když se stane úraz Analýza služeb pro pohybově postižené doplněná o příklady švýcarské praxe 1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Když se stane úraz Analýza služeb

Více

Ambulantní podpora rodiny

Ambulantní podpora rodiny Nadace Sirius Ambulantní podpora rodiny Diakonie ČCE středisko Plzeň, Centrum SOS Archa Autoři: Mgr. Lucie Petříčková a tým Centra SOS Archa 2011 Obsah Obsah... 2 1. Účel metodiky... 3 2. Teoretické vymezení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov...

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více