u l ř í j n a 1 8 Telefon: Web: VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a u l ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: Web: VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Radmila Laudová, Ing. Hana Holečková Předkládá: Mgr. Jaromír Frič V Turnově Schváleno Školskou radou

2 A) Zpráva o činnosti školy 1.Základní údaje o škole 2.Organizace studia (vzdělávání) 3.Výkon státní správy 4.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 5.Další vzdělávání pracovníků 6.Údaje o počtu žáků 7.Výsledky výchovy a vzdělávání 8.Poskytování dalšího vzdělávání 9.Řízení školy 10.Poradenské služby 11.Údaje o výsledcích kontrol 12.Údaje o testování žáků 13.Údaje o dalších aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 14.Další záměry školy B) Výroční zpráva o hospodaření 1.Hlavní činnost organizace 2.Doplňková činnost organizace 3.Výsledky inventarizace za rok Stav fondů 5.Přílohy vyúčtování státního rozpočtu za rok

3 1.Základní údaje o škole Název: Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily Adresa: 28. října 18, Turnov 1 Právní forma: příspěvková organizace (právní subjekt od ) Způsob hospodaření: podvojné účetnictví IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Turnov právní forma: obec, IČO Antonína Dvořáka Turnov Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič Zástupce: Mgr. Radmila Laudová Hospodářka: Ing. Hana Holečková Druh školy: základní škola (státní) Datum zařazení do sítě: Kapacita školy: základní škola 600 žáků školní družina 140 žáků Při škole působí Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy. Složení školské rady: R. Šelbická (předsedkyně), Mgr. M. Honzák, Mgr. M. Rieger (místopředseda), Ing. J. Pekař, Mgr. J. Majerová, Mgr. V. Hejduková. Rada zasedá 2x ročně v říjnu a v květnu. Přehled součástí IZO Kapacita Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ Organizace studia -3-

4 Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Tělesná výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Hudební výchova Celková časová dotace Předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika

5 Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Volitelné předměty Celková časová dotace Vzdělávací program ročník ŠVP ZV Kroužky na 1. stupni ZŠ -5- anglický jazyk výtvarná výchova hra na flétnu sborový zpěv dramatická výchova informatika hra na kytaru keramika pohybové hry

6 Volitelné předměty na 2. stupni ZŠ konverzace v německém jazyce konverzace v anglickém jazyce sportovní hry druhý cizí jazyk anglický druhý cizí jazyk německý keramika Kroužky na 2. stupni ZŠ konverzace v anglickém jazyce konverzace v německém jazyce informatika sportovní hry příprava pokrmů fyzikální kroužek přírodopisný seminář keramika hra na kytaru sborový zpěv - 6- Časové dotace vyučovacích hodin a volitelných předmětů se dodržují dle pokynů příslušných vzdělávacích programů. Časové dotace kroužků jsou dány zájmem žáků a aprobovaností učitelů. Dělení tříd probíhá v rámci výuky cizích jazyků a informatiky. Výuka jazyků je rozšířená formou volitelného předmětu, případně kroužku. 3.Výkon státní správy Vydaná správní rozhodnutí:

7 1.Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání Rozhodnutí o odkladu školní docházky Rozhodnutí o přestupu žáka...40 Nikdo se neodvolal proti rozhodnutí ředitele. 4.Údaje o pracovnících školy - 7- Počet pedagogických pracovníků: 40 Počet nepedagogických pracovníků: 15 Týdně se odučilo 734 hodin. Odborná způsobilost: 97% Pedagogická způsobilost: 93% Věková skladba učitelského sboru: 1.do 30 - ti let let let...15

8 4.51 důch. věk...12 Mzdy: Zpracování mezd zaměstnanců probíhá v kanceláři školy pověřenou pracovnicí, výplatní termín vždy 10.den v měsíci byl dodržen. Zaměstnancům náleží mzda vypočítaná z daných tabulek plus případné příplatky za vedení, osobní ohodnocení, třídnictví. Platové podmínky pracovníků 20010/ / /2013 Celkový počet pracovníků Počet pg. pracovníků Průměr. výše měs. mzdy pg. prac Průměr. výše měs. mzdy nepg. prac Průměrná výše nenárok. sl. pg. prac Průměrná výše nanárok. sl. nepg. prac

9 5.Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přednáška Mgr. Hana Drahoňovská Jak komunikovat s agresorem Přednáška MUDr. Dobra Hakenová První pomoc ve škole a na školních akcích Pilotáž učebnice etické výchovy K. Šimicová, I. Tomešková Alena Bartoníčková Jitka Bartůňková Hana Brichová Hana Bubáková Veronika Hejduková Lenka Florianová Jaromír Frič Ivana Jirošová Alena Kochánková Sylva Kolomazníková Radmila Laudová Pavla Mlejnková Vítězslav Pozdníček Marek Rieger Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce žáků na 1. st. ZŠ Interaktivní tabule a PC pro učitele Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ Přírodověda činnostně ve 4.ročníku Den učitelů německého jazyka Deutschlehrertag Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Finanční gramotnost Výuka prvouky prostřednictvím činnostního učení a her Výuka prvouky prostřednictvím činnostního učení a her Přírodověda činnostně ve 4.ročníku Učíme děti správnému chování při mimořádných událostech Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce žáků na 1. st. ZŠ Interaktivní tabule a PC pro učitele Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Software Bakaláři Rozvrh, suplování, vyhodnocení pracovní doby, třídní kniha Efektivní učení Kurz instruktora lyžování Finanční gramotnost Profesní průprava zástupců ředitele Mluvení a konverzace, Angličtina pro 2. stupeň ZŠ - Oxford Efektivní učení Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Kurz instruktora cyklistiky -9-

10 Klára Šimicová Dagmar Škaloudová Ivana Tichá Iva Tomešková Zuzana Uhrová Jana Veberová Jana Vítková Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ Školení pro pilotáž Etické výchovy Kurz dramatické výchovy Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ Interaktivní tabule a PC pro učitele Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Přírodověda činnostně ve 4.ročníku Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ Školení pro pilotáž Etické výchovy Přírodověda činnostně ve 4.ročníku Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Seminář k vedení workshopů Lhostejnost bolí Efektivní učení Začínáme s učením na míru E-learningový kurz Poznáváme učební styly žáků E-learningový kurz Učební styly v praxi E-learningový kurz Kdy je uční efektivní E-learningový kurz Finanční gramotnost Kurz instruktora lyžování Finanční gramotnost Hana Holečková Mezitímní účetní uzávěrka příspěvkových organizací -10-

11 6.Údaje o počtu žáků Školní rok 2011/ /13 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 24,9 24,625 Počet žáků na učitele 14,6 14,775 Prospělo Počet Nepros s Prospělo žáků pělo vyznam. ročník 2011/ / / / / / / / stupeň stupeň Zameškané vyučovací hodiny ve školním roce 2012/ pololetí 2.pololetí třída ABSENCE neomluv. ABSENCE neomluv. 1. A B C

12 2. A B C A B A B A B CELKEM ŽÁK 29, , A B C A B C A B C A B C CELKEM ŽÁK 46, ,35 0,04 Počty žáků přijatých ke studiu ve školním roce 2012/2013 Osmileté gymnázium...10 Čtyřleté gymnázium...15 SOŠ a konz Klasifikace chování, výchovná opatření, pochvaly: Ve školním roce 2012/2013 byl udělen druhý stupeň z chování 1 žákovi, třetí stupeň nebyl udělen. Současně bylo uděleno 86 pochval, převážně za vzornou reprezentaci školy ve sportu, v

13 olympiádách, v dramatických a výtvarných soutěžích. 8.Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Škola neposkytuje další vzdělávání. 9.Řízení školy Hlavní úkoly za školní rok 2012/2013 byly splněny. podle ŠVP se učilo v ročníku vzdělávání žáků probíhalo na vysoké úrovni, máme kvalitní pedagogický sbor škola se těší velkému zájmu rodičů a dětí, ve školním roce byla naplněna na 98,5 % kapacity prezentace školy v médiích a na veřejnosti byla vždy pozitivní, např. Články v HOTech, prezentace na Vánočních trzích, účast ve sportovních kláních, na olympiádách, v pěveckých a dramatických soutěžích... spolupráce s ostatními školami a městskými organizacemi probíhala především při sportovních a kulturních akcích (akce Městské knihovny, sportovní akce pořádané SVČM, návštěvy zahraničních delegací...) spolupráce se Školskou radou a SRPDŠ byla na vysoké úrovni, podílí se na řízení školy, spolurozhodují o akcích školy jak ekonomických, tak výchovných a vzdělávacích ( LVVZ, dětský den, olympiáda pro 1. stupeň, příspěvky na školu v přírodě, příspěvky na dopravu při kulturních a sportovních akcích školy, závěrečné rozloučení s 9. ročníky...) při jednáních se zřizovatelem byla nalezena společná dohoda 10. Poradenské služby -13- Práce výchovného poradce Výchovná poradkyně zajišťuje informační materiály o středních školách a učilištích v našem regionu, využíváme informací z okolních okresů, kam se naši žáci hlásí k dalšímu

14 studiu. Pro žáky devátých tříd jsou zajištěny atlasy školství, VP pomáhá vyplnit přihlášky ke studiu, pro žáky a rodiče jsou vyhrazeny pravidelné konzultační hodiny. Ve škole se každoročně koná v měsíci říjnu schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť. Zveme zástupce škol, na které se naši žáci nejčastěji hlásí. Prostřednictvím žákovských knížek jsou rodiče informováni o Burze škol, která se pravidelně koná na ISŠ v Turnově. Škola spolupracuje s PPP v Semilech. Pracovnice poradny uskutečnila ve škole konzultaci s rodiči a učiteli integrovaných žáků. Učitelům byla doporučena osnova individuálně-vzdělávacích plánů. Práce s nadanými žáky S nadanými žáky pracujeme individuálně. Učitelé je zapojují do olympiád a soutěží, připravují je na přijímací zkoušky do osmiletého a šestiletého gymnázia. Nadaní žáci mají možnost využít ve škole větší nabídky nepovinných předmětů, zejména jazyků a informatiky. Škola je zapojena do projektu Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky a Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu školního roku bylo řešeno několik případů problémového chování žáků. Proběhla jednání se žáky i rodiči v ředitelně školy. Všechny případy byly zdárně dořešeny. Naše škola se dlouhodobě snaží udržet pozici zdravé školy, vytváří si podmínky pro účinnou prevenci sociálně patologických jevů a je velká snaha nabízet konstruktivní alternativy trávení volného času. Na koordinaci preventivních aktivit se podílí metodik prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní, dalšími pedagogy a vedením školy Výraznou pomocí v oblasti prevence jsou přednášky a besedy (o šikaně, alkoholismu, o drogách...), které každoročně pro žáky pořádáme. Často zveme odborníky na danou tématiku do tříd, dobrá spolupráce je např. s organizací MAJÁK Liberec, Novou nadějí Turnov, Křesťanským sdružením Turnov, Policií ČR, lékaři... Někteří žáci byli proškoleni v PEER programu prevence závislostí a své zkušenosti a znalosti přednášeli ostatním spolužákům. Tento projekt byl velmi zdařilý

15 s pozitivním ohlasem od všech žáků. Velice široká je na naší škole nabídka volnočasových aktivit. Škola informuje rodiče o všech preventivních aktivitách, nabízí pomoc či kontakty na odborníky. Působení psychologa na škole Externím psychologem pro naši školu je Mgr. Jiránková. V letošním školním roce probíhal pod jejím vedením kurz Feuersteinovy metody Učíme se učit a najít řešení Chování Drobné přestupky proti školnímu řádu řeší třídní učitelé s rodiči žáka, závažnější přestupky (záškoláctví, šikana, kyberšikana...) se řeší v ředitelně školy s rodiči, výchovnou poradkyní, případně Policií ČR. Práci učitelům ztěžují žáci, ale i rodiče se sociálně slabým zázemím. V takových případech využíváme konzultací s pracovnicemi sociálního odboru MÚ Turnov. Prospěch Učitelé nabízejí pomoc v rámci doučování těm žákům, kteří mají výukové potíže zaviněné zpravidla delším onemocněním. Žáci s poruchami učení mohou docházet na nápravu k dyslektickým asistentkám (3 skupiny). Při delší absenci má žák dostatečný prostor na doplnění látky, případně konzultaci. Ve školním roce 2012/2013 probíhala náprava dyslektických žáků ve třech skupinách, nápravy se účastnilo 28 žáků. Škola vykazovala 18 žáků s poruchami učení (s individuálním školním plánem). Všech vyšetřených dětí, u kterých byla diagnostikována slabší porucha učení, bylo 65. Výchovná poradkyně zajistila pro žáky 8. třídy návštěvu Úřadu práce v Semilech. Žáci se zúčastnili nabízených Dnů otevřených dveří na středních školách v okolí Údaje o kontrolách školy Krajská hygienická stanice K. Hochmanová, B. Hedvičáková 11.Údaje o testování žáků

16 Rizika používání internetu u dětí a dospívajících Masarykova univerzita Brno r STEM/MARK - pokračování v šetření PIRLS a TIMSS 6. A Testování znalostí žáků v oblastech PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 8. a 9.ročník Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti (ČŠI) 8. ročník + učitelé 11.Údaje o dalších aktivitách školy Akce školy ve školním roce 2012/2013 V průběhu celého školního roku jsme byli zapojeni do několika projektů: Ovoce do škol pro žáky 1. stupně Rok spolu celoroční projekt s polským Jaworem týden 6. A ve Sloupu v Čechách, - sportovně kulturní víkend 6. A v Jaworu, - lyžařské soustředění 6. B a dětí z Jaworu v Pasekách nad Jizerou - víkendové setkání polských dětí a žáků 6. A v Liberci a Turnově PEER program proškolení žáci přednášejí svým spolužákům o problematice závislostí na alkoholu, kouření a drogách KYBEZ problematiku kyberšikany představuje jeden ze žáků 9. ročníku SAPERE vědět, jak žít úspěšná účast v celostátním kole Pilotáž učebnice etické výchovy pro 1. i 2. stupeň Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky obor: technický základ, fyzika, biologie, tvůrčí psaní FIE Učíme se učit a najít řešení žáci 2. třídy Podpora čtenářské gramotnosti žáci 6. ročníku Rozvoj logického myšlení a matematických dovedností žáci 8. ročníku Mezinárodní šetření PIRLS a TIMSS pod záštitou ČŠI 6. A Sběr víček od PET lahví na pomoc postiženým dětem i dospělým Peněžní sbírka na pomoc postiženým rodinám ve Frenštátě pod Radhoštěm -16- Září harmonizační pobyt 6. A ve Sloupu v Čechách v rámci projektu s polskými dětmi harmonizační pobyt 6. B, C v Radostíně rafty Jizera 7. B

17 skanzen Přerov nad Labem, ZOO Chleby 5. A, B Putování po památkách 4. B Evropský týden mobility Evropský den bez aut Skálova ulice ZOO Liberec 4. A, B Zámek Sychrov 1. A, B, C Na kole po Českém Ráji 9. C p. Cuchý přednáška mineralogie pro 3. ročník Zábavné centrum MIRÁKULUM 7. ročník Říjen dopravní výchova na dopravním hřišti 4. A, 4. B prohlídka školy SUPŠ 9. Ročník Parlament, sněmovna Praha 9. C Přednáška o alkoholu 7. A, B, C školení ASUP žáci 7. ročníku O zvířatech písničky a vyprávění Pavla Nováka 1. stupeň Coca - cola CAP ročník Pohár starosty fotbal 2. stupeň Slavnosti na Valdštejně 4. A, 5. B Dílnička v Muzeu Mýdlová a bylinková dílna 3. B Utkání ve florbalu turnovské školy + švédská mládež Městský projekt s polským Jaworem Technické dovednosti p. Jirman + žáci 2. st. EDUCA Liberec 9. A, B Sběr papíru kg ( 35,3 kg na žáka) Němci - Brichová Exkurze do cukrovaru a lihovaru Dobrovice 8. A, B, C Exkurze ŠKODA AUTO Mladá Boleslav 9. A, B, C -17- Listopad Den otevřených dveří pro rodiče dětí budoucí 1. a 6. třídy Ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáčků

18 Muzeum Českého Ráje Diagnostika nemocí a zranění na archeologických nálezech lidských kostí 8. A, B, C Poetika 2011 Logická olympiáda krajské kolo L. Vyhlídková, A. Valjentová, L. Valjentová závody v plavání okrskové kolo, okresní kolo podzimní turnaj ve Vybíjené 1. Stupeň krajské kolo Logická olympiáda Liberec návštěva polského Jaworu Rieger + 9. A ( Technické dovednosti ) divadelní představení Šípková Růženka 3. A, B přednáška sochaře p. Mastníka 9. A, B, C přednáška SOVY 3., 4., 7. ročník přednáška p. Hornycha Prevence drogy a závislosti 7. A, B, C, 8. A projekt Rok spolu 6. A trávila víkend s kamarády v polském Jaworu přednáška Motýli a žáby 3. A, B (přednáška centra Sedmihorky) banket v hotelové škole pro 9. Ročník 8 žáků bylo na předávání cen v polském Jaworu Planetárium Hradec Králové 5. A, B Prosinec Vánoční besídka pro rodiče v tělocvičně školy 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C Vánoční besídky pro rodiče 1. A, 4. B, 6. A, 7. A Mikuláš, čerti a andílci ve třídách 1. stupně + 6. ročníku Bodlinka ve škole přednáška pro třídy O dvanácti měsíčkách divadelní pohádka pro 1. třídy Vánoční trhy na Náměstí Českého ráje stánek + vystoupení pěveckého sboru Domov důchodců vystoupení p. uč. Kendíkové s žáky 2. st. Vánoční příběh Domov důchodců vystoupení p. uč. Šimicové s žáky 1. A Předvánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy vystoupení 1. A + 2. st Vánoční besídka žáků 1. i 2. st. v Městském divadle pro rodiče Vánoční vystoupení pro žáky 1. i 2. stupně v tělocvičně školy

19 Vánoční dílna v Muzeu výroba svíček 2. A, 3. A Stolní hry 3. A Cestopisný pořad o Ekvádoru 7. A, 7. C, 8. A Kino 1. stupeň Na vlásku Kino 2. stupeň Probudím se včera Knihovna pro 1. stupeň Předvánoční hodinka s knihou 1. A, B, C, 2. B, 3. A Leden Lyžařský kurz 7. C v Kořenově Pracovně sportovní dílnička pro budoucí prvňáčky Zápis do 1. tříd Tajemný svět hmyzích společenstev 4. A v ekocentru Sedmihorky Život motýlů a žab program pro 1. ročník ekocentrum Sedmihorky Bruslení 9. C, B u nádraží Lyžování ve Struhách 1. stupeň Bruslení v Lomnici nad Popelkou 1. stupeň Plavání plavecký bazén Turnov sportovní hry dívky Pasování prvňáčků do Rytířského cechu čtení a pohádka O medvědech Únor Zájezd do Liberce do DINOPARKU 1. A, B, C Zájezd na brusle do Lomnice nad Popelkou ročník Dětský karneval již tradiční akce pro děti i dospělé, pořádaná pracovníky školy za pomoci žáků 2. stupně Lyžařský kurz 7. B, 7. A Projekt Rok spolu 6.B a děti z polského Jaworu na lyžích v Pasekách nad Jizerou O čarodějné krčmě divadelní představení pro 3. A, B Divadelní představení v Mladé Boleslavi 1. B, C, 2. A, B, C Madagaskar MOTANI přírodovědný pořad pro 6. A, C, 7. B, C Březen -19-

20 Planetárium Hradec Králové 4. A, B 9. A, B, C pobyt v Pasekách nad Jizerou - intenzivní příprava na přijímací zkoušky Čj, M 3. A sehrála příběh Ošklivého káčátka vystoupení v tělocvičně školy Exkurze na SUPŠ v Turnově 6. B Bruslení v Lomnici nad Popelkou třída Okrskové kolo v basketbalu 2. stupeň Okresní kolo v basketbalu mladší žáci a žákyně Coca cola Cup fotbal starší žáci Turnovský ŠTĚK přehlídka dětských divadelních souborů 1. A, 3. A Dívčajda má TALENT soutěž žáků 2. stupně ve zpěvu a tanci Divadelní představení O Sněhurce 1. a 2. třídy Velikonoční dílna odpolední tvorba pro děti Živá knihovna tvořivá dílna v knihovně Liberec 8. A Barevné dny Světlo paměti Holokaust a antisemitismus přednáška pro 9. ročník p. Kottová Duben Okresní kolo v basketbalu starší žáci Cestopisný pořad Severní Amerika 5. ročník Celostátní finále soutěže SAPERE vědět jak žít Zájezd žáků 2. stupně do Londýna ( ) Turnaj ve vybíjené třídy Divadelní představení 3. A O ošklivém káčátku v MŠ 28. října Prezentace nadaných žáků z VCT v Městském divadle Divadelní představení Robinson Crusoe v Jbc ročník Přednáška o Jizerských horách 6. A v ZUŠ Turnov Coca- cola CUP okresní kolo ve fotbalu dívky Pohár starosty města fotbal starší, mladší žáci Krajské kolo v basketbalu mladší žákyně Majáles pro ročník hry připravené studenty SUPŠ -20- p. Kerouš přednáška o zvířatech našeho okolí pro 7. ročník

21 Den Země úklid v okolí Turnova 9. ročník p. Forýtková přednáška O toleranci, rasizmu a extrémismu pro 8. ročník KRNAP přednáška pro 9. ročník Orientační běh ve Struhách okresní přebor Projekt Rok spolu setkání polských dětí se žáky 6. A (víkend plný her, vodních radovánek, sportovních zápolení) Putujeme po památkách historicko-vlastivědný program 4. A Vystoupení žáků 3. A s pohádkou O ošklivém káčátku pro MŠ 28. října Květen Hlídky mladých zdravotníků soutěž družstev v PP Pozorování nočního života sov Sedmihorky 5. A, B Úřad práce 8. A, B, C Atletické závody Pohár rozhlasu 2. stupeň OVOV desetiboj pro 2. stupeň Život zvířat ekocentrum Sedmihorky 3. A Dinopark zájezd 2. A, B, C do Liberce Den otevřených dveří krajský úřad Liberec 7. B Orientační závody 5. A, B Hledání kořenů minulosti Jizerské hory 7. A Dopravní hřiště 4. A, B Seminář finanční gramotnosti -4 hodiny 9. A, B, C (p. M. Furiš, Partners) Zájezd na výstavu TUTANCHAMON do Prahy 6. A, B, C, Divadelní představení Velbloud, ryba, slepice 1., 2., 4. třída Zájezd žáků 6. B do Jawora - projekt Rok spolu Přednáška p. Hornycha DROGY, HIV 8., 9. ročník Zdravá pětka přednáška o zdravé výživě 1. stupeň, 2. stupeň

22 -21- Červen Slavnost abecedy a čtení pro 1. třídy v Městském divadle Turnov Divadelní představení pod vedením p. A. Tomášové ročník Hledání kořenů minulosti Jizerské hory 7. B, 7. C 3- boj atletické závody pro 1. stupeň Přednáška OŽP Den s lesníky a myslivci 3. A, B Sportovní den pořádaný žáky 9. ročníků pro 1. stupeň Divadlo Spolu, Speciální školy a zařízení, Jelení Hora představení Děvčátko se sirkami a cirkus Negativ 5. A, B, 6. C Česko polské představení na motivy židovských pověstí -6. A, B, 7. A, 9. A Zájezd do Německa Divadelní představení Zoubky pod vedením p. A. Tomášové ročník Škola v přírodě Nebák 4. A, B Zájezd do divadla v Hradci Králové Žebrácká opera, Václav Havel 9. ročník Kino pro 1. stupeň Rango, Hugo a jeho velký objev Sjíždění Jizery na raftech a kánoích 2. stupeň Školní výlety pěší i cyklovýlety Módní přehlídka Střední textilní školy pro 8. ročník Závěrečné rozloučení žáků 9. tříd se žáky a pedagogy 2. stupně Slavnostní rozloučení a oběd s 9. ročníky Výsledky soutěží a přehlídek ve školním roce 2012/2013 Výtvarné soutěže TURNOV MOJE MĚSTO (MÚ Turnov) 1. místo Veronika Mráziková 1. místo Simona Kratochvílová 2. místo Jiří Hušek 2. místo Kristýna Hradecká 3. místo Tereza Poláchová MŮJ MAZLÍČEK ( SUPŠ a VOŠ Turnov) bez umístění, pouze účast

23 -22- ŠŤASTNÉ STÁŘÍ OČIMA DĚTÍ bez umístění DĚTSKÝ VÝTVARNÝ SALON - TURNOV JAWOR 2012 Karel Urbánek JAK VIDÍM RASISMUS O TOLERANCI (občanské sdružení BAŠEVI Jičín) 1. místo Dominik Adam cena poroty - Nina Glenková BEZPEČNOST V PRÁCI DEJ ZDRAVÍ ŠANCI ( Praha) 2. místo Bára Jírová 4. místo Štěpánka Kačírková Ocenění ředitele Výzkumného ústavu pro bezpečnost práce Petra Svobodová NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁKOUTÍ MĚSTA TURNOVA (Polsko Jawor) 1. místo Tereza Duchoňová 2. místo Pavlína Salabová 3. místo Barbora Jírová POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 2. místo Pavlína Salabová 3. místo Lucie Němečková NA MOŘI, PO SOUŠI, VZDUCHEM ANEB Z MÍSTA NA MÍSTO MALUJEME PRO HELENU knihovna A. Marka 1. místo Lucie Gabrhelová 2. místo Daniel Hlaváček 3. místo Štěpánka Křapková Plavání Okrskové kolo prsa 1. místo Marcel Polák 1. místo Kateřina Fišerová 1. místo Markéta Hodrová

24 místo Štěpánka Kačírková 3. místo Daniela Finkousová 3. místo Adriana Hůlková volný způsob - 1. místo Petra Nováková 2. místo Marcel Polák 2. místo Radka Dobiášová znak 1. místo Petra Nováková 3. místo Vojta Lhoták Okresní kolo prsa 1. místo Kateřina Fišerová 2. místo Marcel Polák 3. místo Daniela Finkousová 3. místo Markéta Hodrová volný způsob- 1. místo Petra Nováková 3. místo Radka Dobiášová 3. místo Marcel Polák znak - 1. místo Radka Dobiášová Fotbal Pohár starostky města Turnova 1. kolo 1. místo žáci třídy 3. místo žáci třídy 2. kolo 1. místo žáci třídy 4. místo žáci třídy Coca cola Cup 2. místo starší žáci Coca cola Cup - 2. místo dívky Okrskové kolo 2. místo ml. žáci třída 3. místo ml. žáci třída

25 -24- Florbal CUP okrskový turnaj 1. místo starší žáci 1. místo mladší žákyně 1. místo starší žákyně okresní turnaj 5. místo starší žáci 2.místo mladší žákyně 2.místo starší žákyně Basketbal okrskové kolo 1. místo mladší žákyně 1. místo mladší žáci 1. místo starší žáci okresní kolo 1. místo mladší žákyně 4. místo mladší žáci 5. místo starší žáci krajské kolo - 4. místo mladší žákyně Vybíjená PREVENTAN JUNIOR - okrskové kolo třídy 3. místo žákyně 3. místo žáci OVOV Krajské kolo 1. místo A. Housa 2. místo B. Hájková 3. místo J. Danihelka 3. místo družstva 1. místo B. Hájková 2. místo družstvo B. Hájková, M. Vaníčková, Z. Berkovcová, A. Prokoratová, M. Čapek, V. Kutek, A. Housa, J. Danihelka

26 3boj -25- Okresní kolo Krajské kolo postup do krajského kola A. Miklová, 2. místo A. Miklová Olympiáda v Anglickém jazyce školní kolo 1.místo Natálie Fišerová 2.-3.místo Karolína Volná, Věra Záleská školní kolo 1.místo Daniela Finkousová 2.místo Nicol Laurinová 3.místo Lucie Kaanová, Daniel Hudeček, Sabina Brichciová okresní kolo 4.místo Natálie Fišerová 5.místo Daniela Finkousová Olympiáda v Dějepise okresní kolo Filip Kobosil, Pavel Šír, Lukáš Rudolf Olympiáda v Českém jazyce okresní kolo Natálie Fišerová PYTHAGORIÁDA - okresní kolo 5. místo Tereza Šimicová 7. místo Lucie Němečková SAPERE vědět jak žít do krajského kola postupují: Anna Žáková, Filip Kobosil, Anežka Gruberová, Lenka Valjentová, Sára Dědečková, Věra Sunková do republikového kola postupují: Anna Žáková, Filip Kobosil, Sára Dědečková, Žaneta Blažková REPUBLIKOVÉ KOLO 7. místo Hlídky mladých zdravotníků 13. místo Z. Svobodová, P. Loudová, J. Šťastná, J. Janoušek, A. Novotný

27 Městská knihovna A. Marka -26- Cena knihovny za práci v literárním kroužku Dita Bartošová, Klára Ježková Ocenění za vlastní literární tvorbu Zuzana Šťastná Spolupráce: s MěÚ Turnov ředitel školy je členem školské komise, zastupitelem, radním s Městskou knihovnou Antonína Marka literární pořady, soutěže, výstavy se SVČDM sportovní akce s PPP Semily konzultace, vyšetřování žáků s CHKO Český ráj úklid turist. stezek, přednášky s PC Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou účast na kurzech, školeních, exkurzích s MŠ programy pro předškoláky s Klubem přátel a rodáků Turnova s regionálním tiskem Pojizerské listy, Hlasy a ohlasy Turnova s vedením středních škol v Turnově volba povolání s Muzeem Českého ráje v Turnově prezentace, dílničky, společné akce... s KCT divadla, kina, vernisáž výtvarných prací v divadle... s Libereckou občanskou společností, p. o. Komu zvoní hrana, Lhostejnost bolí Škola spolupracuje s jednou ze základních škol v Jaworu (Polsko), zatím se jedná o spolupráci při organizování společných sportovních a výtvarných soutěží pro žáky, výměnné návštěvy žáků, účast na soustředění s ekologickou tématikou.

28 11.Záměry školy, zhodnocení, závěr -27- Předpokládaný vývoj školy: Vzhlede k tomu, že škola je v posledních letech naplněna na téměř 100% kapacity, zatím neřešíme problém s úbytkem dětí. Ve střednědobém výhledu bychom chtěli udržet stávající zájem rodičů a žáků o naši školu. Naše škola nabízí zájmové kroužky pro žáky 1. i 2. stupně, ty jsou se zájmem využívány. Vzdělávací záměry: Novými metodami výuky zefektivnit vzdělávací proces, zvýšit zájem o probírané učivo a tím pádem lépe porozumět učivu. Využít maximálně výukové programy, osvojit si klíčové kompetence. Výchovné záměry: Nadále setrvat v důsledném působení na správné chování žáků, jak ve vztahu mezi žáky, tak i mezi žáky a pedagogy. V závažnějších situacích okamžitě kontaktovat rodiče a problémy s nimi společně řešit. Tento postup se nám zatím velmi osvědčil a slušné chování ve škole i při akcích mimo školu nám získává stále více sympatizujících rodičů. Investiční záměry 1.Obnovit povrch na školním hřišti 2.Provést úpravu bočního vjezdu k hřišti z ul. 5. května na hřiště 3.Sanační omítka proti vlhkosti v šatnách a v části přízemí budovy školy 4.Oprava učebny PC (podlaha a rozvody sítí, podlaha je ještě původní prohnilé parkety, sítě položeny provizorně) 5.Oprava světlíku ve druhém patře 6.Zateplení střechy na budově školy 7.Obnova dlažby na chodbách v I. a II. poschodí

29 -28-

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20010/2011

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20010/2011 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20010/2011 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20011/2012

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20011/2012 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20011/2012 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20013/2014

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20013/2014 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20013/2014 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody.

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody. Martin Adamec dějěpis Mgr. Milena Apeltauerová logopedická péče ekologický sběr milenaapelt@centrum.cz Mgr. Edith Boušová olympiáda zahraniční zájezdy bousova@zsjablonova.cz Mgr. Ivana Gambová český jazyk

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více