u l ř í j n a 1 8 Telefon: Web: VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a u l ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: Web: VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Radmila Laudová, Ing. Hana Holečková Předkládá: Mgr. Jaromír Frič V Turnově Schváleno Školskou radou

2 A) Zpráva o činnosti školy 1.Základní údaje o škole 2.Organizace studia (vzdělávání) 3.Výkon státní správy 4.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 5.Další vzdělávání pracovníků 6.Údaje o počtu žáků 7.Výsledky výchovy a vzdělávání 8.Poskytování dalšího vzdělávání 9.Řízení školy 10.Poradenské služby 11.Údaje o výsledcích kontrol 12.Údaje o testování žáků 13.Údaje o dalších aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 14.Další záměry školy B) Výroční zpráva o hospodaření 1.Hlavní činnost organizace 2.Doplňková činnost organizace 3.Výsledky inventarizace za rok Stav fondů 5.Přílohy vyúčtování státního rozpočtu za rok

3 1.Základní údaje o škole Název: Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily Adresa: 28. října 18, Turnov 1 Právní forma: příspěvková organizace (právní subjekt od ) Způsob hospodaření: podvojné účetnictví IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Turnov právní forma: obec, IČO Antonína Dvořáka Turnov Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič Zástupce: Mgr. Radmila Laudová Hospodářka: Ing. Hana Holečková Druh školy: základní škola (státní) Datum zařazení do sítě: Kapacita školy: základní škola 600 žáků školní družina 140 žáků Při škole působí Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy. Složení školské rady: R. Šelbická (předsedkyně), Mgr. M. Honzák, Mgr. M. Rieger (místopředseda), Ing. J. Pekař, Mgr. J. Majerová, Mgr. V. Hejduková. Rada zasedá 2x ročně v říjnu a v květnu. Přehled součástí IZO Kapacita Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ Organizace studia -3-

4 Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Tělesná výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Hudební výchova Celková časová dotace Předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika

5 Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Volitelné předměty Celková časová dotace Vzdělávací program ročník ŠVP ZV Kroužky na 1. stupni ZŠ -5- anglický jazyk výtvarná výchova hra na flétnu sborový zpěv dramatická výchova informatika hra na kytaru keramika pohybové hry

6 Volitelné předměty na 2. stupni ZŠ konverzace v německém jazyce konverzace v anglickém jazyce sportovní hry druhý cizí jazyk anglický druhý cizí jazyk německý keramika Kroužky na 2. stupni ZŠ konverzace v anglickém jazyce konverzace v německém jazyce informatika sportovní hry příprava pokrmů fyzikální kroužek přírodopisný seminář keramika hra na kytaru sborový zpěv - 6- Časové dotace vyučovacích hodin a volitelných předmětů se dodržují dle pokynů příslušných vzdělávacích programů. Časové dotace kroužků jsou dány zájmem žáků a aprobovaností učitelů. Dělení tříd probíhá v rámci výuky cizích jazyků a informatiky. Výuka jazyků je rozšířená formou volitelného předmětu, případně kroužku. 3.Výkon státní správy Vydaná správní rozhodnutí:

7 1.Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání Rozhodnutí o odkladu školní docházky Rozhodnutí o přestupu žáka...40 Nikdo se neodvolal proti rozhodnutí ředitele. 4.Údaje o pracovnících školy - 7- Počet pedagogických pracovníků: 40 Počet nepedagogických pracovníků: 15 Týdně se odučilo 734 hodin. Odborná způsobilost: 97% Pedagogická způsobilost: 93% Věková skladba učitelského sboru: 1.do 30 - ti let let let...15

8 4.51 důch. věk...12 Mzdy: Zpracování mezd zaměstnanců probíhá v kanceláři školy pověřenou pracovnicí, výplatní termín vždy 10.den v měsíci byl dodržen. Zaměstnancům náleží mzda vypočítaná z daných tabulek plus případné příplatky za vedení, osobní ohodnocení, třídnictví. Platové podmínky pracovníků 20010/ / /2013 Celkový počet pracovníků Počet pg. pracovníků Průměr. výše měs. mzdy pg. prac Průměr. výše měs. mzdy nepg. prac Průměrná výše nenárok. sl. pg. prac Průměrná výše nanárok. sl. nepg. prac

9 5.Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přednáška Mgr. Hana Drahoňovská Jak komunikovat s agresorem Přednáška MUDr. Dobra Hakenová První pomoc ve škole a na školních akcích Pilotáž učebnice etické výchovy K. Šimicová, I. Tomešková Alena Bartoníčková Jitka Bartůňková Hana Brichová Hana Bubáková Veronika Hejduková Lenka Florianová Jaromír Frič Ivana Jirošová Alena Kochánková Sylva Kolomazníková Radmila Laudová Pavla Mlejnková Vítězslav Pozdníček Marek Rieger Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce žáků na 1. st. ZŠ Interaktivní tabule a PC pro učitele Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ Přírodověda činnostně ve 4.ročníku Den učitelů německého jazyka Deutschlehrertag Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Finanční gramotnost Výuka prvouky prostřednictvím činnostního učení a her Výuka prvouky prostřednictvím činnostního učení a her Přírodověda činnostně ve 4.ročníku Učíme děti správnému chování při mimořádných událostech Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce žáků na 1. st. ZŠ Interaktivní tabule a PC pro učitele Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Software Bakaláři Rozvrh, suplování, vyhodnocení pracovní doby, třídní kniha Efektivní učení Kurz instruktora lyžování Finanční gramotnost Profesní průprava zástupců ředitele Mluvení a konverzace, Angličtina pro 2. stupeň ZŠ - Oxford Efektivní učení Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Kurz instruktora cyklistiky -9-

10 Klára Šimicová Dagmar Škaloudová Ivana Tichá Iva Tomešková Zuzana Uhrová Jana Veberová Jana Vítková Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ Školení pro pilotáž Etické výchovy Kurz dramatické výchovy Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ Interaktivní tabule a PC pro učitele Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Přírodověda činnostně ve 4.ročníku Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ Školení pro pilotáž Etické výchovy Přírodověda činnostně ve 4.ročníku Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Seminář k vedení workshopů Lhostejnost bolí Efektivní učení Začínáme s učením na míru E-learningový kurz Poznáváme učební styly žáků E-learningový kurz Učební styly v praxi E-learningový kurz Kdy je uční efektivní E-learningový kurz Finanční gramotnost Kurz instruktora lyžování Finanční gramotnost Hana Holečková Mezitímní účetní uzávěrka příspěvkových organizací -10-

11 6.Údaje o počtu žáků Školní rok 2011/ /13 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 24,9 24,625 Počet žáků na učitele 14,6 14,775 Prospělo Počet Nepros s Prospělo žáků pělo vyznam. ročník 2011/ / / / / / / / stupeň stupeň Zameškané vyučovací hodiny ve školním roce 2012/ pololetí 2.pololetí třída ABSENCE neomluv. ABSENCE neomluv. 1. A B C

12 2. A B C A B A B A B CELKEM ŽÁK 29, , A B C A B C A B C A B C CELKEM ŽÁK 46, ,35 0,04 Počty žáků přijatých ke studiu ve školním roce 2012/2013 Osmileté gymnázium...10 Čtyřleté gymnázium...15 SOŠ a konz Klasifikace chování, výchovná opatření, pochvaly: Ve školním roce 2012/2013 byl udělen druhý stupeň z chování 1 žákovi, třetí stupeň nebyl udělen. Současně bylo uděleno 86 pochval, převážně za vzornou reprezentaci školy ve sportu, v

13 olympiádách, v dramatických a výtvarných soutěžích. 8.Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Škola neposkytuje další vzdělávání. 9.Řízení školy Hlavní úkoly za školní rok 2012/2013 byly splněny. podle ŠVP se učilo v ročníku vzdělávání žáků probíhalo na vysoké úrovni, máme kvalitní pedagogický sbor škola se těší velkému zájmu rodičů a dětí, ve školním roce byla naplněna na 98,5 % kapacity prezentace školy v médiích a na veřejnosti byla vždy pozitivní, např. Články v HOTech, prezentace na Vánočních trzích, účast ve sportovních kláních, na olympiádách, v pěveckých a dramatických soutěžích... spolupráce s ostatními školami a městskými organizacemi probíhala především při sportovních a kulturních akcích (akce Městské knihovny, sportovní akce pořádané SVČM, návštěvy zahraničních delegací...) spolupráce se Školskou radou a SRPDŠ byla na vysoké úrovni, podílí se na řízení školy, spolurozhodují o akcích školy jak ekonomických, tak výchovných a vzdělávacích ( LVVZ, dětský den, olympiáda pro 1. stupeň, příspěvky na školu v přírodě, příspěvky na dopravu při kulturních a sportovních akcích školy, závěrečné rozloučení s 9. ročníky...) při jednáních se zřizovatelem byla nalezena společná dohoda 10. Poradenské služby -13- Práce výchovného poradce Výchovná poradkyně zajišťuje informační materiály o středních školách a učilištích v našem regionu, využíváme informací z okolních okresů, kam se naši žáci hlásí k dalšímu

14 studiu. Pro žáky devátých tříd jsou zajištěny atlasy školství, VP pomáhá vyplnit přihlášky ke studiu, pro žáky a rodiče jsou vyhrazeny pravidelné konzultační hodiny. Ve škole se každoročně koná v měsíci říjnu schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť. Zveme zástupce škol, na které se naši žáci nejčastěji hlásí. Prostřednictvím žákovských knížek jsou rodiče informováni o Burze škol, která se pravidelně koná na ISŠ v Turnově. Škola spolupracuje s PPP v Semilech. Pracovnice poradny uskutečnila ve škole konzultaci s rodiči a učiteli integrovaných žáků. Učitelům byla doporučena osnova individuálně-vzdělávacích plánů. Práce s nadanými žáky S nadanými žáky pracujeme individuálně. Učitelé je zapojují do olympiád a soutěží, připravují je na přijímací zkoušky do osmiletého a šestiletého gymnázia. Nadaní žáci mají možnost využít ve škole větší nabídky nepovinných předmětů, zejména jazyků a informatiky. Škola je zapojena do projektu Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky a Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu školního roku bylo řešeno několik případů problémového chování žáků. Proběhla jednání se žáky i rodiči v ředitelně školy. Všechny případy byly zdárně dořešeny. Naše škola se dlouhodobě snaží udržet pozici zdravé školy, vytváří si podmínky pro účinnou prevenci sociálně patologických jevů a je velká snaha nabízet konstruktivní alternativy trávení volného času. Na koordinaci preventivních aktivit se podílí metodik prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní, dalšími pedagogy a vedením školy Výraznou pomocí v oblasti prevence jsou přednášky a besedy (o šikaně, alkoholismu, o drogách...), které každoročně pro žáky pořádáme. Často zveme odborníky na danou tématiku do tříd, dobrá spolupráce je např. s organizací MAJÁK Liberec, Novou nadějí Turnov, Křesťanským sdružením Turnov, Policií ČR, lékaři... Někteří žáci byli proškoleni v PEER programu prevence závislostí a své zkušenosti a znalosti přednášeli ostatním spolužákům. Tento projekt byl velmi zdařilý

15 s pozitivním ohlasem od všech žáků. Velice široká je na naší škole nabídka volnočasových aktivit. Škola informuje rodiče o všech preventivních aktivitách, nabízí pomoc či kontakty na odborníky. Působení psychologa na škole Externím psychologem pro naši školu je Mgr. Jiránková. V letošním školním roce probíhal pod jejím vedením kurz Feuersteinovy metody Učíme se učit a najít řešení Chování Drobné přestupky proti školnímu řádu řeší třídní učitelé s rodiči žáka, závažnější přestupky (záškoláctví, šikana, kyberšikana...) se řeší v ředitelně školy s rodiči, výchovnou poradkyní, případně Policií ČR. Práci učitelům ztěžují žáci, ale i rodiče se sociálně slabým zázemím. V takových případech využíváme konzultací s pracovnicemi sociálního odboru MÚ Turnov. Prospěch Učitelé nabízejí pomoc v rámci doučování těm žákům, kteří mají výukové potíže zaviněné zpravidla delším onemocněním. Žáci s poruchami učení mohou docházet na nápravu k dyslektickým asistentkám (3 skupiny). Při delší absenci má žák dostatečný prostor na doplnění látky, případně konzultaci. Ve školním roce 2012/2013 probíhala náprava dyslektických žáků ve třech skupinách, nápravy se účastnilo 28 žáků. Škola vykazovala 18 žáků s poruchami učení (s individuálním školním plánem). Všech vyšetřených dětí, u kterých byla diagnostikována slabší porucha učení, bylo 65. Výchovná poradkyně zajistila pro žáky 8. třídy návštěvu Úřadu práce v Semilech. Žáci se zúčastnili nabízených Dnů otevřených dveří na středních školách v okolí Údaje o kontrolách školy Krajská hygienická stanice K. Hochmanová, B. Hedvičáková 11.Údaje o testování žáků

16 Rizika používání internetu u dětí a dospívajících Masarykova univerzita Brno r STEM/MARK - pokračování v šetření PIRLS a TIMSS 6. A Testování znalostí žáků v oblastech PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 8. a 9.ročník Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti (ČŠI) 8. ročník + učitelé 11.Údaje o dalších aktivitách školy Akce školy ve školním roce 2012/2013 V průběhu celého školního roku jsme byli zapojeni do několika projektů: Ovoce do škol pro žáky 1. stupně Rok spolu celoroční projekt s polským Jaworem týden 6. A ve Sloupu v Čechách, - sportovně kulturní víkend 6. A v Jaworu, - lyžařské soustředění 6. B a dětí z Jaworu v Pasekách nad Jizerou - víkendové setkání polských dětí a žáků 6. A v Liberci a Turnově PEER program proškolení žáci přednášejí svým spolužákům o problematice závislostí na alkoholu, kouření a drogách KYBEZ problematiku kyberšikany představuje jeden ze žáků 9. ročníku SAPERE vědět, jak žít úspěšná účast v celostátním kole Pilotáž učebnice etické výchovy pro 1. i 2. stupeň Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky obor: technický základ, fyzika, biologie, tvůrčí psaní FIE Učíme se učit a najít řešení žáci 2. třídy Podpora čtenářské gramotnosti žáci 6. ročníku Rozvoj logického myšlení a matematických dovedností žáci 8. ročníku Mezinárodní šetření PIRLS a TIMSS pod záštitou ČŠI 6. A Sběr víček od PET lahví na pomoc postiženým dětem i dospělým Peněžní sbírka na pomoc postiženým rodinám ve Frenštátě pod Radhoštěm -16- Září harmonizační pobyt 6. A ve Sloupu v Čechách v rámci projektu s polskými dětmi harmonizační pobyt 6. B, C v Radostíně rafty Jizera 7. B

17 skanzen Přerov nad Labem, ZOO Chleby 5. A, B Putování po památkách 4. B Evropský týden mobility Evropský den bez aut Skálova ulice ZOO Liberec 4. A, B Zámek Sychrov 1. A, B, C Na kole po Českém Ráji 9. C p. Cuchý přednáška mineralogie pro 3. ročník Zábavné centrum MIRÁKULUM 7. ročník Říjen dopravní výchova na dopravním hřišti 4. A, 4. B prohlídka školy SUPŠ 9. Ročník Parlament, sněmovna Praha 9. C Přednáška o alkoholu 7. A, B, C školení ASUP žáci 7. ročníku O zvířatech písničky a vyprávění Pavla Nováka 1. stupeň Coca - cola CAP ročník Pohár starosty fotbal 2. stupeň Slavnosti na Valdštejně 4. A, 5. B Dílnička v Muzeu Mýdlová a bylinková dílna 3. B Utkání ve florbalu turnovské školy + švédská mládež Městský projekt s polským Jaworem Technické dovednosti p. Jirman + žáci 2. st. EDUCA Liberec 9. A, B Sběr papíru kg ( 35,3 kg na žáka) Němci - Brichová Exkurze do cukrovaru a lihovaru Dobrovice 8. A, B, C Exkurze ŠKODA AUTO Mladá Boleslav 9. A, B, C -17- Listopad Den otevřených dveří pro rodiče dětí budoucí 1. a 6. třídy Ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáčků

18 Muzeum Českého Ráje Diagnostika nemocí a zranění na archeologických nálezech lidských kostí 8. A, B, C Poetika 2011 Logická olympiáda krajské kolo L. Vyhlídková, A. Valjentová, L. Valjentová závody v plavání okrskové kolo, okresní kolo podzimní turnaj ve Vybíjené 1. Stupeň krajské kolo Logická olympiáda Liberec návštěva polského Jaworu Rieger + 9. A ( Technické dovednosti ) divadelní představení Šípková Růženka 3. A, B přednáška sochaře p. Mastníka 9. A, B, C přednáška SOVY 3., 4., 7. ročník přednáška p. Hornycha Prevence drogy a závislosti 7. A, B, C, 8. A projekt Rok spolu 6. A trávila víkend s kamarády v polském Jaworu přednáška Motýli a žáby 3. A, B (přednáška centra Sedmihorky) banket v hotelové škole pro 9. Ročník 8 žáků bylo na předávání cen v polském Jaworu Planetárium Hradec Králové 5. A, B Prosinec Vánoční besídka pro rodiče v tělocvičně školy 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C Vánoční besídky pro rodiče 1. A, 4. B, 6. A, 7. A Mikuláš, čerti a andílci ve třídách 1. stupně + 6. ročníku Bodlinka ve škole přednáška pro třídy O dvanácti měsíčkách divadelní pohádka pro 1. třídy Vánoční trhy na Náměstí Českého ráje stánek + vystoupení pěveckého sboru Domov důchodců vystoupení p. uč. Kendíkové s žáky 2. st. Vánoční příběh Domov důchodců vystoupení p. uč. Šimicové s žáky 1. A Předvánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy vystoupení 1. A + 2. st Vánoční besídka žáků 1. i 2. st. v Městském divadle pro rodiče Vánoční vystoupení pro žáky 1. i 2. stupně v tělocvičně školy

19 Vánoční dílna v Muzeu výroba svíček 2. A, 3. A Stolní hry 3. A Cestopisný pořad o Ekvádoru 7. A, 7. C, 8. A Kino 1. stupeň Na vlásku Kino 2. stupeň Probudím se včera Knihovna pro 1. stupeň Předvánoční hodinka s knihou 1. A, B, C, 2. B, 3. A Leden Lyžařský kurz 7. C v Kořenově Pracovně sportovní dílnička pro budoucí prvňáčky Zápis do 1. tříd Tajemný svět hmyzích společenstev 4. A v ekocentru Sedmihorky Život motýlů a žab program pro 1. ročník ekocentrum Sedmihorky Bruslení 9. C, B u nádraží Lyžování ve Struhách 1. stupeň Bruslení v Lomnici nad Popelkou 1. stupeň Plavání plavecký bazén Turnov sportovní hry dívky Pasování prvňáčků do Rytířského cechu čtení a pohádka O medvědech Únor Zájezd do Liberce do DINOPARKU 1. A, B, C Zájezd na brusle do Lomnice nad Popelkou ročník Dětský karneval již tradiční akce pro děti i dospělé, pořádaná pracovníky školy za pomoci žáků 2. stupně Lyžařský kurz 7. B, 7. A Projekt Rok spolu 6.B a děti z polského Jaworu na lyžích v Pasekách nad Jizerou O čarodějné krčmě divadelní představení pro 3. A, B Divadelní představení v Mladé Boleslavi 1. B, C, 2. A, B, C Madagaskar MOTANI přírodovědný pořad pro 6. A, C, 7. B, C Březen -19-

20 Planetárium Hradec Králové 4. A, B 9. A, B, C pobyt v Pasekách nad Jizerou - intenzivní příprava na přijímací zkoušky Čj, M 3. A sehrála příběh Ošklivého káčátka vystoupení v tělocvičně školy Exkurze na SUPŠ v Turnově 6. B Bruslení v Lomnici nad Popelkou třída Okrskové kolo v basketbalu 2. stupeň Okresní kolo v basketbalu mladší žáci a žákyně Coca cola Cup fotbal starší žáci Turnovský ŠTĚK přehlídka dětských divadelních souborů 1. A, 3. A Dívčajda má TALENT soutěž žáků 2. stupně ve zpěvu a tanci Divadelní představení O Sněhurce 1. a 2. třídy Velikonoční dílna odpolední tvorba pro děti Živá knihovna tvořivá dílna v knihovně Liberec 8. A Barevné dny Světlo paměti Holokaust a antisemitismus přednáška pro 9. ročník p. Kottová Duben Okresní kolo v basketbalu starší žáci Cestopisný pořad Severní Amerika 5. ročník Celostátní finále soutěže SAPERE vědět jak žít Zájezd žáků 2. stupně do Londýna ( ) Turnaj ve vybíjené třídy Divadelní představení 3. A O ošklivém káčátku v MŠ 28. října Prezentace nadaných žáků z VCT v Městském divadle Divadelní představení Robinson Crusoe v Jbc ročník Přednáška o Jizerských horách 6. A v ZUŠ Turnov Coca- cola CUP okresní kolo ve fotbalu dívky Pohár starosty města fotbal starší, mladší žáci Krajské kolo v basketbalu mladší žákyně Majáles pro ročník hry připravené studenty SUPŠ -20- p. Kerouš přednáška o zvířatech našeho okolí pro 7. ročník

21 Den Země úklid v okolí Turnova 9. ročník p. Forýtková přednáška O toleranci, rasizmu a extrémismu pro 8. ročník KRNAP přednáška pro 9. ročník Orientační běh ve Struhách okresní přebor Projekt Rok spolu setkání polských dětí se žáky 6. A (víkend plný her, vodních radovánek, sportovních zápolení) Putujeme po památkách historicko-vlastivědný program 4. A Vystoupení žáků 3. A s pohádkou O ošklivém káčátku pro MŠ 28. října Květen Hlídky mladých zdravotníků soutěž družstev v PP Pozorování nočního života sov Sedmihorky 5. A, B Úřad práce 8. A, B, C Atletické závody Pohár rozhlasu 2. stupeň OVOV desetiboj pro 2. stupeň Život zvířat ekocentrum Sedmihorky 3. A Dinopark zájezd 2. A, B, C do Liberce Den otevřených dveří krajský úřad Liberec 7. B Orientační závody 5. A, B Hledání kořenů minulosti Jizerské hory 7. A Dopravní hřiště 4. A, B Seminář finanční gramotnosti -4 hodiny 9. A, B, C (p. M. Furiš, Partners) Zájezd na výstavu TUTANCHAMON do Prahy 6. A, B, C, Divadelní představení Velbloud, ryba, slepice 1., 2., 4. třída Zájezd žáků 6. B do Jawora - projekt Rok spolu Přednáška p. Hornycha DROGY, HIV 8., 9. ročník Zdravá pětka přednáška o zdravé výživě 1. stupeň, 2. stupeň

22 -21- Červen Slavnost abecedy a čtení pro 1. třídy v Městském divadle Turnov Divadelní představení pod vedením p. A. Tomášové ročník Hledání kořenů minulosti Jizerské hory 7. B, 7. C 3- boj atletické závody pro 1. stupeň Přednáška OŽP Den s lesníky a myslivci 3. A, B Sportovní den pořádaný žáky 9. ročníků pro 1. stupeň Divadlo Spolu, Speciální školy a zařízení, Jelení Hora představení Děvčátko se sirkami a cirkus Negativ 5. A, B, 6. C Česko polské představení na motivy židovských pověstí -6. A, B, 7. A, 9. A Zájezd do Německa Divadelní představení Zoubky pod vedením p. A. Tomášové ročník Škola v přírodě Nebák 4. A, B Zájezd do divadla v Hradci Králové Žebrácká opera, Václav Havel 9. ročník Kino pro 1. stupeň Rango, Hugo a jeho velký objev Sjíždění Jizery na raftech a kánoích 2. stupeň Školní výlety pěší i cyklovýlety Módní přehlídka Střední textilní školy pro 8. ročník Závěrečné rozloučení žáků 9. tříd se žáky a pedagogy 2. stupně Slavnostní rozloučení a oběd s 9. ročníky Výsledky soutěží a přehlídek ve školním roce 2012/2013 Výtvarné soutěže TURNOV MOJE MĚSTO (MÚ Turnov) 1. místo Veronika Mráziková 1. místo Simona Kratochvílová 2. místo Jiří Hušek 2. místo Kristýna Hradecká 3. místo Tereza Poláchová MŮJ MAZLÍČEK ( SUPŠ a VOŠ Turnov) bez umístění, pouze účast

23 -22- ŠŤASTNÉ STÁŘÍ OČIMA DĚTÍ bez umístění DĚTSKÝ VÝTVARNÝ SALON - TURNOV JAWOR 2012 Karel Urbánek JAK VIDÍM RASISMUS O TOLERANCI (občanské sdružení BAŠEVI Jičín) 1. místo Dominik Adam cena poroty - Nina Glenková BEZPEČNOST V PRÁCI DEJ ZDRAVÍ ŠANCI ( Praha) 2. místo Bára Jírová 4. místo Štěpánka Kačírková Ocenění ředitele Výzkumného ústavu pro bezpečnost práce Petra Svobodová NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁKOUTÍ MĚSTA TURNOVA (Polsko Jawor) 1. místo Tereza Duchoňová 2. místo Pavlína Salabová 3. místo Barbora Jírová POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 2. místo Pavlína Salabová 3. místo Lucie Němečková NA MOŘI, PO SOUŠI, VZDUCHEM ANEB Z MÍSTA NA MÍSTO MALUJEME PRO HELENU knihovna A. Marka 1. místo Lucie Gabrhelová 2. místo Daniel Hlaváček 3. místo Štěpánka Křapková Plavání Okrskové kolo prsa 1. místo Marcel Polák 1. místo Kateřina Fišerová 1. místo Markéta Hodrová

24 místo Štěpánka Kačírková 3. místo Daniela Finkousová 3. místo Adriana Hůlková volný způsob - 1. místo Petra Nováková 2. místo Marcel Polák 2. místo Radka Dobiášová znak 1. místo Petra Nováková 3. místo Vojta Lhoták Okresní kolo prsa 1. místo Kateřina Fišerová 2. místo Marcel Polák 3. místo Daniela Finkousová 3. místo Markéta Hodrová volný způsob- 1. místo Petra Nováková 3. místo Radka Dobiášová 3. místo Marcel Polák znak - 1. místo Radka Dobiášová Fotbal Pohár starostky města Turnova 1. kolo 1. místo žáci třídy 3. místo žáci třídy 2. kolo 1. místo žáci třídy 4. místo žáci třídy Coca cola Cup 2. místo starší žáci Coca cola Cup - 2. místo dívky Okrskové kolo 2. místo ml. žáci třída 3. místo ml. žáci třída

25 -24- Florbal CUP okrskový turnaj 1. místo starší žáci 1. místo mladší žákyně 1. místo starší žákyně okresní turnaj 5. místo starší žáci 2.místo mladší žákyně 2.místo starší žákyně Basketbal okrskové kolo 1. místo mladší žákyně 1. místo mladší žáci 1. místo starší žáci okresní kolo 1. místo mladší žákyně 4. místo mladší žáci 5. místo starší žáci krajské kolo - 4. místo mladší žákyně Vybíjená PREVENTAN JUNIOR - okrskové kolo třídy 3. místo žákyně 3. místo žáci OVOV Krajské kolo 1. místo A. Housa 2. místo B. Hájková 3. místo J. Danihelka 3. místo družstva 1. místo B. Hájková 2. místo družstvo B. Hájková, M. Vaníčková, Z. Berkovcová, A. Prokoratová, M. Čapek, V. Kutek, A. Housa, J. Danihelka

26 3boj -25- Okresní kolo Krajské kolo postup do krajského kola A. Miklová, 2. místo A. Miklová Olympiáda v Anglickém jazyce školní kolo 1.místo Natálie Fišerová 2.-3.místo Karolína Volná, Věra Záleská školní kolo 1.místo Daniela Finkousová 2.místo Nicol Laurinová 3.místo Lucie Kaanová, Daniel Hudeček, Sabina Brichciová okresní kolo 4.místo Natálie Fišerová 5.místo Daniela Finkousová Olympiáda v Dějepise okresní kolo Filip Kobosil, Pavel Šír, Lukáš Rudolf Olympiáda v Českém jazyce okresní kolo Natálie Fišerová PYTHAGORIÁDA - okresní kolo 5. místo Tereza Šimicová 7. místo Lucie Němečková SAPERE vědět jak žít do krajského kola postupují: Anna Žáková, Filip Kobosil, Anežka Gruberová, Lenka Valjentová, Sára Dědečková, Věra Sunková do republikového kola postupují: Anna Žáková, Filip Kobosil, Sára Dědečková, Žaneta Blažková REPUBLIKOVÉ KOLO 7. místo Hlídky mladých zdravotníků 13. místo Z. Svobodová, P. Loudová, J. Šťastná, J. Janoušek, A. Novotný

27 Městská knihovna A. Marka -26- Cena knihovny za práci v literárním kroužku Dita Bartošová, Klára Ježková Ocenění za vlastní literární tvorbu Zuzana Šťastná Spolupráce: s MěÚ Turnov ředitel školy je členem školské komise, zastupitelem, radním s Městskou knihovnou Antonína Marka literární pořady, soutěže, výstavy se SVČDM sportovní akce s PPP Semily konzultace, vyšetřování žáků s CHKO Český ráj úklid turist. stezek, přednášky s PC Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou účast na kurzech, školeních, exkurzích s MŠ programy pro předškoláky s Klubem přátel a rodáků Turnova s regionálním tiskem Pojizerské listy, Hlasy a ohlasy Turnova s vedením středních škol v Turnově volba povolání s Muzeem Českého ráje v Turnově prezentace, dílničky, společné akce... s KCT divadla, kina, vernisáž výtvarných prací v divadle... s Libereckou občanskou společností, p. o. Komu zvoní hrana, Lhostejnost bolí Škola spolupracuje s jednou ze základních škol v Jaworu (Polsko), zatím se jedná o spolupráci při organizování společných sportovních a výtvarných soutěží pro žáky, výměnné návštěvy žáků, účast na soustředění s ekologickou tématikou.

28 11.Záměry školy, zhodnocení, závěr -27- Předpokládaný vývoj školy: Vzhlede k tomu, že škola je v posledních letech naplněna na téměř 100% kapacity, zatím neřešíme problém s úbytkem dětí. Ve střednědobém výhledu bychom chtěli udržet stávající zájem rodičů a žáků o naši školu. Naše škola nabízí zájmové kroužky pro žáky 1. i 2. stupně, ty jsou se zájmem využívány. Vzdělávací záměry: Novými metodami výuky zefektivnit vzdělávací proces, zvýšit zájem o probírané učivo a tím pádem lépe porozumět učivu. Využít maximálně výukové programy, osvojit si klíčové kompetence. Výchovné záměry: Nadále setrvat v důsledném působení na správné chování žáků, jak ve vztahu mezi žáky, tak i mezi žáky a pedagogy. V závažnějších situacích okamžitě kontaktovat rodiče a problémy s nimi společně řešit. Tento postup se nám zatím velmi osvědčil a slušné chování ve škole i při akcích mimo školu nám získává stále více sympatizujících rodičů. Investiční záměry 1.Obnovit povrch na školním hřišti 2.Provést úpravu bočního vjezdu k hřišti z ul. 5. května na hřiště 3.Sanační omítka proti vlhkosti v šatnách a v části přízemí budovy školy 4.Oprava učebny PC (podlaha a rozvody sítí, podlaha je ještě původní prohnilé parkety, sítě položeny provizorně) 5.Oprava světlíku ve druhém patře 6.Zateplení střechy na budově školy 7.Obnova dlažby na chodbách v I. a II. poschodí

29 -28-

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 952/2012 Dne: 8. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ 512 11 e-mail: zsvys@krakonos.cz web: http://zs-vysokenj.netair.cz tel.: 481 593 119 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Drahoslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více