AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář"

Transkript

1 AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář ČÁST SEDMÁ KONTROLNÍ ČINNOST 125 (Orgány kontroly) Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, v rozsahu stanoveném v 126 odst. 4 i celní úřady a v rozsahu uvedeném v 127 generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce (dále jen "orgány kontroly"). K Toto ustanovení upravuje okruh kontrolních orgánů (dále jen orgány kontroly nebo orgány inspekce práce ), které jsou oprávněny na základě ZoZ vykonávat kontrolní činnost. Úprava účinná od přinesla v této oblasti zásadní změnu, neboť zatímco před tímto datem vykonávaly kontrolu v oblasti zaměstnanosti pouze úřady práce a celní úřady, od tohoto data přešla dominantní kompetence v oblasti kontroly zákona o zaměstnanosti na Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty (dále jen orgány inspekce práce ), které doposud kontrolovaly dodržování povinností vyplývajících ze zákoníku práce a jiných právních předpisů ve smyslu ustanovení 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZIP ). 2. Z hlediska dlouhodobého vývoje tak došlo k dalšímu posunu, když kontrolu v oblasti zaměstnanosti a rovněž kontrolu ostatních pracovněprávních vztahů vykonávalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce. Posléze úprava zakotvila působnost celních úřadů v případech nelegálního zaměstnávání cizinců, od roku 2005 pak kontrola pracovněprávních vztahů (zákoník práce a předpisy související) přešla na orgány inspekce práce. V současné době tak úřadu práce, resp. krajské pobočce Úřadu práce a generálnímu ředitelství Úřadu práce, zbyla z hlediska klasické kontroly ZoZ zejména kontrolní činnost

2 vyplývající z ustanovení 127 odst. 2 ZoZ, jak bude dále zmíněno a generální ředitelství Úřadu práce je oprávněno kontrolovat povinnosti vyplývající z ustanovení 111 a 120 ZoZ. Lze zde vysledovat snahu zákonodárce o přesun a posílení kontrolních kompetencí na orgány inspekce práce. 3. Z hlediska organizačního členění orgánů kontroly pak v této oblasti působí Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě a osm oblastních inspektorátů práce, které jsou správními úřady. Státní úřad inspekce práce řídí inspektoráty a je nadřízeným správním orgánem. Oblastní inspektoráty se dělí na Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze vykonává působnost v hlavním městě Praze, Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze vykonává působnost ve Středočeském kraji, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích vykonává působnost v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina, Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni vykonává působnost v Plzeňském kraji a v Karlovarském kraji, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem vykonává působnost v Ústeckém kraji a v Libereckém kraji, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové vykonává působnost v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně vykonává působnost v Jihomoravském kraji a Zlínském kraji a Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě vykonává působnost v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji. 4. Místní příslušnost každého inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby a u organizační složky státu jejím sídlem. Ve správním řízení se řídí místní příslušnost správním řádem. Státní úřad inspekce práce může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele, zejména z důvodu podjatosti, písemně pověřit provedením kontroly jiný než místně příslušný inspektorát, avšak je možné vzhledem k dikci zákona pověřit odlišný inspektorát i z jiných důvodů. Související ustanovení: 126 kontrolní oprávnění orgánů inspekce práce, 127 kontrolní oprávnění Generálního ředitelství Úřadu práce a krajských poboček Související předpisy: 8 až 26 zákona o státní kontrole, celní zákon, zákon o Celní správě České republiky, 1 6 zákona o inspekci práce, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky

3 126 (Kontrolní činnost orgánů inspekce práce) (1) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů u a) zaměstnavatelů, b) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci, c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona, (dále jen "kontrolovaná osoba"). (2) Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele62). (3) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny kontrolovat, zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje práci svým zaměstnancům, na které je zaměstnavateli poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle 78 a s nimiž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele. Za tím účelem jsou Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce oprávněny vstupovat se souhlasem zaměstnance do míst výkonu práce. (4) Oprávnění kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, zelenou kartou nebo modrou kartou, jsou-li podle tohoto zákona vyžadovány, mají rovněž celní úřady. Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat i to, zda zaměstnavatelé plní oznamovací povinnosti podle 87 a 88. Pro účely kontroly podle věty první a druhé poskytuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup celním úřadům informaci o povoleních k zaměstnání vydaných Úřadem práce a o písemných informacích týkajících se cizinců, občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků [ 3 odst. 2)] a rodinných příslušníků občanů České republiky uvedených v 3 odst. 3, občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků [ 3 odst. 2)] a rodinných příslušníků občanů České republiky uvedených v 3 odst. 3, a to v rozsahu uvedeném v 87, 88 a 92 odst. 3. Celní úřad informuje o provedených kontrolách příslušný oblastní inspektorát práce, a v případě zjištění nedostatků předává tomuto oblastnímu inspektorátu podklady pro zahájení správního řízení o uložení pokuty. (5) Oprávnění kontrolovat, zda rekvalifikační zařízení uvedené v 108 odst. 2 písm. a) realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s udělenou akreditací, má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Postup při provádění této kontroly se řídí zvláštním právním předpisem63).

4 (6) Kontrolní oprávnění jiných orgánů podle zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena. 62 ) Zákon č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 63 ) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. K odst Při kontrolní činnosti orgánů inspekce práce je prvním subjektem, který může být kontrolován v oblasti pracovněprávních předpisů, zaměstnavatel. Druhým potencionálním subjektem jsou pak právnické a fyzické osoby, které provádějí činnosti uvedené v ZoZ. Dle zákona o zaměstnanosti by se mělo jednat především o činnosti související se zprostředkováním zaměstnání nebo rekvalifikací. Bude se tak jednat například o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání či zájemců o zaměstnání. V oblasti zprostředkování zaměstnání pak dále kontrolní činnost orgánů inspekce práce může směřovat ke kontrole agentur práce. Poslední kategorií, na kterou se vztahuje kontrolní činnost orgánů inspekce práce, je kategorie fyzických osob, které požívají služeb podle zákona o zaměstnanosti. Službou může být poskytování příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, poskytování podpory v nezaměstnanosti, zprostředkování zaměstnání atd. Pro všechny subjekty uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení uvádí zákon legislativní zkratku kontrolovaná osoba. K odst Za pracovněprávní předpisy o zaměstnanosti jsou považovány pouze ty předpisy, které se vztahují čistě k oblasti zaměstnanosti, a to vedle samotného ZoZ rovněž prováděcí vyhláška a vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb. Pracovněprávním předpisem pro účely kontroly podle ZoZ (nikoli však právním předpisem z oblasti zaměstnanosti) je zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele výkon práv a povinností podle tohoto zákona přísluší úřadům práce, avšak kontrola dodržování povinností dle tohoto zákona náleží také orgánům inspekce práce. Do kontrolní působnosti úřadů práce (dnes krajských poboček Úřadu práce) přibylo od oprávnění kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, tj. část zákoníku práce ( 351 až 362) týkající se odměňování (viz dále komentář k ustanovení 127 odst. 2 ZoZ). K odst. 3

5 3. Jak vyplývá z důvodové zprávy, smyslem tohoto ustanovení je umožnit úřadům práce výkon kontroly v oblasti průměrného měsíčního čistého výdělku a ověřit si správnost podkladů pro výpočet podpory v nezaměstnanosti/podpory při rekvalifikaci. V praxi se často objevují případy, kdy je průměrný čistý měsíční výdělek zaměstnavatelem potvrzen očividně v nesprávné výši, což může mít za následek nesprávné přiznání podpory v nezaměstnanosti/podpory v rekvalifikaci. Pokud zaměstnavatel nesprávně uvede průměrný čistý měsíční výdělek, ze kterého je vypočtena podpora v nezaměstnanosti, či podpory při rekvalifikaci, a následně se toto zjistí, je úřad práce oprávněn požadovat náhradu škody po zaměstnavateli soudní cestou. Ve vztahu k uchazeči o zaměstnání se postupuje v souladu s ustanovením 55 odst. 1 ZoZ. 4. Úřad práce má možnost si tento údaj sám zkontrolovat a nemusí tak činit v řízeních o podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci po rozdělení kompetencí mezi inspekci práce a úřady práce (2005) totiž úřad práce prováděl dokazování pouze v rámci probíhajícího správního řízení, kdy mohl zaměstnavatele vyzvat, aby předložil příslušné doklady, případně mohl zaměstnavatele předvolat ke svědecké výpovědi. Sám úřad práce však fakticky kontrolu údajů u zaměstnavatele provádět nemohl, neboť mu k tomu chyběla kontrolní pravomoc a obracel se případně na příslušný oblastní inspektorát práce, aby tyto údaje zkontroloval. Oblastní inspektorát práce byl a nadále je k této kontrole oprávněn dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů; spolupráci v oblasti kontroly průměrného čistého měsíčního výdělku však toto ustanovení nevylučuje. 3. V odst je nově zakotvena kompetence orgánů inspekce práce ke kontrole prováděné v místě výkonu práce zaměstnance - v domácnosti zaměstnance, avšak pouze s jeho souhlasem, což umožní orgánům inspekce práce udělat si přehled o hodnověrnosti údajů uváděných zaměstnavatelem v žádosti o poskytnutí příspěvku podle 78 zákona o zaměstnanosti. Důvodem této úpravy je mimo jiné také to, že příspěvek je často účelově získáván zaměstnavateli v případech, kdy v pracovní smlouvě uzavřené s osobou se zdravotním postižením je jako místo výkonu práce sjednáno jiné místo než pracoviště zaměstnavatele (například její domácnost). Těmto zaměstnancům pak obvykle nebývá přidělována práce vůbec nebo nelze ověřit, zda její objem odpovídá vynaloženým mzdovým nákladům, které zaměstnavatel vykázal. Zaměstnavatelé tak spoléhají na to, že orgány kontroly nemohou provádět kontrolu na jiných místech než pracovišti zaměstnavatele, například v domácnostech zaměstnanců, a v žádostech o poskytnutí příspěvku vykazují vynaložené mzdové náklady ve výši, jejíž opodstatněnost nelze ověřit.

6 4. Podmínka souhlasu s provedením takové kontroly je naprosto nezbytná, aby nebylo porušeno právo na nedotknutelnost obydlí, které je zakotveno v čl. 12 Listiny základních práv a svobod. Ostatně o významu nedotknutelnosti tohoto práva svědčí bohatá judikatura Ústavního soudu ČR (byť v oblasti trestněprávní). Stejně není možné odhlédnout od ustanovení 11 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb., zákona o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní kontrole ), kde je uvedeno, že kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni vstupovat do objektů, zařízení a provozů na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena, přičemž legislativní odkaz uvádí výše uvedený článek Listiny základních práv a svobod. 5. Dodejme, že i zákon o inspekci práce stanovuje dle ustanovení 7 odst. 1 písm. b) oprávnění inspektora ke vstupu do objektů za účelem kontroly, které se však vzhledem k speciálnímu ustanovení ZoZ nebude aplikovat, přičemž by takové oprávnění nebylo možné ani bez souhlasu zaměstnance s kontrolou v místě jeho bydliště, pokud by bylo totožné s místem výkonu práce, uskutečnit. K odst Ke kontrole zaměstnávání cizinců jsou kromě úřadů práce orgánů inspekce práce na základě tohoto ustanovení oprávněny i celní úřady, které o provedených kontrolách informují příslušné oblastní inspektoráty. Pokud kontrola provedená celním úřadem vede ke zjištění, že byl porušen ZoZ, je v takovém případě zjištění spolu s podklady předáno úřadu práce orgánům inspekce práce k dalšímu postupu, kterým ve většině případů bude zahájení správního řízení ve věci uložení sankce za spáchání správního deliktu. V kontextu výše uvedeného je nutno podotknout, že v ojedinělých případech jsou podklady získané od celního úřadu nedostačující k zahájení správního řízení, případně jsou v nich určité nedostatky, které následně znesnadňují prokázání správního deliktu v probíhajícím správním řízení. Samo porušení ZoZ musí být vždy prokázáno ve správním řízení, neboť zjištění v rámci samotné kontroly může být následně ve správním řízení zvráceno. Podotýkáme, že správní orgán musí zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu ustanovení 3 správního řádu, a o správním deliktu nesmí být pochybnost, neboť i v oblasti správního trestání platí zásada in dubio pro reo. Zde je nutné uvést nález Ústavního soudu II. ÚS 788/02, kde je konstatováno, že: I v oblasti správního trestání platí princip presumpce neviny a z něho vyplývající zásada rozhodování v pochybnostech ve prospěch obviněného. 7. Celní úřady nemají pravomoc k správnímu trestání v oblasti ZoZ, jejich činnost

7 končí provedenou kontrolou a případným předáním podkladů úřadu práce a zabraňuje se tak potencionální dvoukolejnosti v případě správního řízení o správním deliktu, které by mohlo nastat. Předání podkladů celním úřadem pro zahájení správního řízení o pokutě však v sobě skrývá úskalí, které souvisí s uplynutím prekluzivní objektivní lhůty pro uložení sankce za správní delikt, a celní úřad by tedy měl vždy postupovat tak, aby podklady postoupil úřadu práce orgánu inspekce práce v co nejkratší době; vydáním pravomocného rozhodnutí je totiž myšleno i vydání rozhodnutí o odvolání, pokud účastník řízení využil svého práva na podání řádného opravného prostředku (viz komentář k 141 odst. 3 ZoZ). 8. Dále je toto ustanovení ZoZ rozšířeno o možnost celních úřadů k elektronickému přístupu k informacím potřebným k provádění kontrol. Rozsahem se jedná o přístup k těmto informacím: identifikační údaje cizince, místo výkonu práce cizince, druh práce, na kterou bylo povolení k zaměstnání vydáno, identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání, dobu, na kterou se povolení k zaměstnání vydává, další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání. K odst. 5 a 6 9. Kontrola rekvalifikačního zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem a aplikace tohoto programu v souladu s udělenou akreditací přísluší jinému ústřednímu orgánu státní správy, a to zde výslovně uvedenému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy kontrola probíhá v režimu zákona o státní kontrole. Rovněž tímto ustanovením je deklarována například i kompetence oblastních inspektorátů práce kontrolovat pro všechny ostatní účely průměrný čistý měsíční výdělek. Oprávnění kontrolovat mají podle zvláštních předpisů dále rovněž například finanční orgány, Policie ČR (cizinecká policie), subjekty provádějící audit související s čerpáním prostředků ESF apod., jakož všeobecně i Nejvyšší kontrolní úřad. Související ustanovení: 22 zájemce o zprostředkování, 24 až 26 uchazeč o zaměstnání, 55 odst. 1 neoprávněné čerpání podpory v nezaměstnanosti/podpory při rekvalifikaci, 108 až 110 rekvalifikace, 125 kontrolní činnost, 127 kontrola Generálního ředitelství Úřadu práce a krajských poboček Související předpisy: 351 až 362 zákoníku práce, 8 až 26 zákona o státní kontrole, čl. 12 Listiny základních práv a svobod správní řád, celní zákon, zákon o Celní správě České republiky, prováděcí vyhláška, vyhláška o rekvalifikaci zákon o inspekci práce

8 Judikatura: Ústavní soud v minulosti dovodil, že pokud ještě nebylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby, musí být příkaz k provedení domovní prohlídky vydán s odůvodněním toho, že jde o úkon neodkladný nebo neopakovatelný. Napadený příkaz k domovní prohlídce vůbec neuvádí, že by se mělo jednat o úkon neodkladný a neopakovatelný, natož z jakých důvodů. Tento příkaz přitom finalizuje oprávnění policejního orgánu, coby orgánu veřejné moci, k zásahu do základního práva podle čl. 12 Listiny. To je dáno tím, že právě příkazem k domovní prohlídce je konstatována důvodnost, resp. zákonnost její realizace, a to včetně případných podmínek, za kterých musí být vykonána. Tuto přezkumnou a do značné míry i dozorčí funkci soudu nad průběhem trestního řízení na sebe nemůže převzít sám policejní orgán tím, že v protokolu o provedení domovní prohlídky vzdor mlčení soudního příkazu k domovní prohlídce tuto označí za úkon neodkladný a neopakovatelný, jak se stalo v daném případě. Obecný soud porušil základní práva stěžovatele podle čl. 12 odst. 1 a 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny, když vydal příkaz k domovní prohlídce bytu užívaného stěžovatelem, aniž by se zabýval tím, zda se jedná o úkon neodkladný či neopakovatelný, a z jakého konkrétního důvodu. (II ÚS 3073/10) 127 (Kontrolní činnost Generálního ředitelství Úřadu práce a krajských poboček) (1) Generální ředitelství Úřadu práce kontroluje a) plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení ( 111), b) plnění cílených programů celostátního charakteru ( 120). (2) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. K odst Kontrolní činnost Generálního ředitelství Úřadu práce vychází z toho, že při nakládání s poskytnutými prostředky by měly subjekty postupovat s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů, aby dosáhly nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění a aby použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů, bylo účelné. Kontrolní

9 mechanismus má zajistit, aby nedocházelo k nehospodárnému a neefektivnímu nakládání s prostředky ze státního rozpočtu. Postup při této kontrole se řídí zákonem o finanční kontrole. K písm. a) 2. Dle tohoto ustanovení zákona kontroluje Generální ředitelství Úřadu práce plnění dohod uvedených v ustanovení 111 zákona o zaměstnanosti. Jedná se o dohody, jejichž obsah a náležitosti stanoví ustanovení 111 odst. 6 a odst. 7, v odst. 9 je pak stanoveno, že nedodržení podmínek sjednaných v dohodě podle odstavců 6 a 7 nebo nevrácení hmotné podpory ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně a bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon o rozpočtových pravidlech. K písm. b) 3. Generální ředitelství Úřadu práce dále kontroluje plnění cílených programů celostátního charakteru. V odst. 1 ustanovení 120 ZoZ je uvedeno, že problémy obecního, okresního, krajského a celostátního charakteru v oblasti zaměstnanosti mohou být řešeny prostřednictvím cílených programů, včetně mezinárodních programů s mezinárodní účastí a programů financovaných v rámci Strukturálních fondů Evropského společenství a dalších programů Evropského společenství. Ministerstvo práce a sociálních věcí je oprávněno pouze ke kontrole cílených programů, které mají celostátní charakter a které schvaluje vláda, není však oprávněno ke kontrole cílených programů obecního, okresního a krajského charakteru (tyto jsou schvalovány ministerstvem). K odst Jak vyplývá z důvodové zprávy, smyslem tohoto ustanovení je umožnit krajským pobočkám Úřadu práce výkon kontroly v oblasti průměrného měsíčního čistého výdělku a ověřit si správnost podkladů pro výpočet podpory v nezaměstnanosti/podpory při rekvalifikaci. V praxi se často objevují případy, kdy je průměrný čistý měsíční výdělek zaměstnavatelem potvrzen očividně v nesprávné výši, což může mít za následek nesprávné přiznání podpory v nezaměstnanosti/podpory v rekvalifikaci. Pokud zaměstnavatel nesprávně uvede průměrný čistý měsíční výdělek, ze kterého je vypočtena podpora v nezaměstnanosti, či podpory při rekvalifikaci, a následně se toto zjistí, je úřad práce oprávněn požadovat náhradu škody po zaměstnavateli soudní cestou. Ve vztahu k uchazeči o zaměstnání se postupuje v souladu s ustanovením 55 odst. 1 ZoZ.

10 5. Krajská pobočka Úřadu práce má možnost si tento údaj sama zkontrolovat a nemusí tak činit v řízeních o podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci po rozdělení kompetencí mezi orgány inspekce práce a úřady práce (2005) totiž úřad práce prováděl dokazování pouze v rámci probíhajícího správního řízení, kdy mohl zaměstnavatele vyzvat, aby předložil příslušné doklady, případně mohl zaměstnavatele předvolat ke svědecké výpovědi. Sám úřad práce však fakticky kontrolu údajů u zaměstnavatele provádět nemohl, neboť mu k tomu chyběla kontrolní pravomoc a obracel se případně na příslušný oblastní inspektorát práce, aby tyto údaje zkontroloval. Oblastní inspektorát práce byl a nadále je k této kontrole oprávněn dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů; spolupráci v oblasti kontroly průměrného čistého měsíčního výdělku však toto ustanovení nevylučuje. 6. Tato činnosti a Úřadu práce by mohla v jistém smyslu předejít situacím, kdy na základě nesprávně potvrzeného průměrného výdělku dojde k vyplacení podpory v nesprávné výši, když toto může vést k následnému soudnímu sporu Úřadu práce se zaměstnavatelem, pokud tento údaj potvrdil v nesprávné výši a úřad práce vyplatil podporu v nezaměstnanosti ve vyšší částce. Související ustanovení: 111 investiční pobídky, 120 cílené programy k řešení nezaměstnanosti Související předpisy: zákon o investičních pobídkách, rozpočtová pravidla, zákon o finanční kontrole, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, zákon o státní kontrole zákon o inspekci práce, zákoník práce, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky Judikatura (jen nejdůležitější judikáty právní věty, s uvedením zdroje): N e j v y š š í s o u d s h l e d a l z á s a d n í p r á v n í v ý z n a m n a p a d e n é h o r o z h o d n u t í v ř e š e n í ( d o v o l a t e l k o u z p o c h y b n ě n é ) o t á z k y, z d a z a m ě s t n a v a t e l, k t e r ý p o r u š i l p o v i n n o s t u v é s t v p o t v r z e n í o z a m ě s t n á n í s p r á v n ý ú d a j o v ý š i p r ů m ě r n é h o v ý d ě l k u z a m ě s t n a n c e, o d p o v í d á s t á t u z a š k o d u v z n i k l o u v y p l a c e n í m p o d p o r y v n e z a m ě s t n a n o s t i v n e s p r á v n é v ý š i. P o d l e o d s t. 1 o b č. z á k. k a ž d ý o d p o v í d á z a š k o d u, k t e r o u z p ů s o b i l p o r u š e n í m p r á v n í p o v i n n o s t i. Odb o r n á l i t e r a t u r a i s o u d n í p r a x e p o k l á d á z a n e z b y t n ý p ř e d p o k l a d o d p o v ě d n o s t i z a š k o d u ( v e d l e p r o t i p r á v n í h o j e d n á n í š k ů d c e a š k o d y s a m o t n é ) o b j e k t i v n í e x i s t e n c i p ř í č i n n é s o u v i s l o s t i ( t j. v z t a h u p ř í č i n y a n á s l e d k u ) p r á v ě m e z i p r o t i p r á v n í m j e d n á n í m ( p o r u š e n í m p r á v n í p o v i n n o s t i ) a v z n i k l o u š k o d o u v č e t n ě j e j í h o r o z s a h u. P r o t i p r á v n í ú k o n v š a k n e m u s í b ý t j e d i n o u p ř í č i n o u v z n i k u š k o d y, s t a č í, ž e j e j e d n o u z p ř í č i n, k t e r á s e p o d í l í n a n e p ř í z n i v é m n á s l e d k u, j e n ž m á b ý t o d š k o d n ě n, a t o p ř í č i n o u d ů l e ž i t o u,

11 p o d s t a t n o u a z n a č n o u. R o v n ě ž š k o d l i v ý n á s l e d e k n e m u s í v z n i k n o u t j e n z j e d n é p ř í č i n y. R o z h o d u j í c í j e, z d a - n e b ý t t é t o s k u t e č n o s t i - b y k e š k o d ě n e d o š l o, n e b o n a o p a k z d a š k o d l i v ý n á s l e d e k b y n a s t a l i b e z t é t o s k u t e č n o s t i ( s r o v. Š v e s t k a, J., S p á č i l, J., Š k á r o v á, M., H u l m á k, M. a k o l. O b č a n s k ý z á k o n í k I, K o m e n t á ř, 1. v y d á n í, P r a h a : C. H. B e c k, , s ). V p o s u z o v a n é v ě c i o d v o l a c í s o u d v y š e l z e z j i š t ě n í, ž e ž a l o v a n á u v e d l a ( n a t i s k o p i s u ú ř a d u p r á c e ) n e s p r á v n o u v ý š i p r ů m ě r n é h o č i s t é h o m ě s í č n í h o v ý d ě l k u s v é b ý v a l é z a m ě s t n a n k y n ě, v č e m ž s p a t ř o v a l p o r u š e n í p o v i n n o s t i v y p l ý v a j í c í z u s t a n o v e n í 6 0 o d s t. 2 z á k o n í k u p r á c e a 3 p í s m. f ) p r o v á d ě c í h o n a ř í z e n í, a ž e v y p l a c e n í m d á v k y p o d p o r y v n e z a m ě s t n a n o s t i M. Č. v n e s p r á v n é v ý š i v z n i k l a ž a l o b k y n i š k o d a. N e s h l e d a l p ř í č i n n o u s o u v i s l o s t m e z i p o r u š e n í m ( u v e d e n é ) p r á v n í p o v i n n o s t i ž a l o v a n o u a v z n i k e m š k o d y ž a l o b k y n i n a z á k l a d ě n e s p r á v n é ú v a h y, ž e z a p o r u š e n í p o v i n n o s t i u v é s t v p o t v r z e n í o z a m ě s t n á n í p r a v d i v ý ú d a j o p r ů m ě r n é m v ý d ě l k u ž a l o v a n á o d p o v í d á p o d l e o d s t. 2 o b č. z á k. M. Č. ( j a k o s v é b ý v a l é z a m ě s t n a n k y n i ), n i k o l i v š a k ž a l o b k y n i, n e b o ť z á k o n č / S b. ž a l o v a n é v e v z t a h u k ú ř a d u p r á c e t a k o v o u p o v i n n o s t n e u k l á d á. Z á k o n í k p r á c e a p r o v á d ě c í n a ř í z e n í v š a k n e u k l á d a j í u v e d e n o u p o v i n n o s t z a m ě s t n a v a t e l i v ý l u č n ě v e v z t a h u k z a m ě s t n a n c i. O b e c n ě p ř i t o m p l a t í, ž e p o r u š e n í m i m o s m l u v n í ( z á k o n n é ) p o v i n n o s t i j e s p o j e n o s o d p o v ě d n o s t í v ů č i v š e m s u b j e k t ů m, j i m ž b y l a v d ů s l e d k u t a k o v é h o p o r u š e n í p o v i n n o s t i z p ů s o b e n a š k o d a, b e z o h l e d u n a t o, z d a j s o u s p o r u š i t e l e m pov i n n o s t i v n ě j a k é m p r á v n í m v z t a h u. J e s t l i ž e t e d y z a m ě s t n a v a t e l u v e d e v p o t v r z e n í o z a m ě s t n á n í n e s p r á v n ý ú d a j o p r ů m ě r n é m v ý d ě l k u a v d ů s l e d k u t o h o ú ř a d p r á c e v y p l a t í z a m ě s t n a n c i v y š š í p o d p o r u v n e z a m ě s t n a n o s t i, n e ž m u n á l e ž í, p a k n e n í p o c h y b o t o m, ž e m e z i p o r u š e n í m u v e d e n é p o v i n n o s t i a v z n i k e m š k o d y j e v z t a h p ř í č i n y a n á s l e d k u. N e n í p ř i t o m r o z h o d n é, ž e ( p o d l e z j i š t ě n í s o u d u ) j e d n á n í ž a l o v a n é n e b y l o j e d i n o u p ř í č i n o u v z n i k u š k o d y ž a l o b k y n i. R o z h o d o v á n í o ( p ř í p a d n é ) p o v i n n o s t i b ý v a l é z a m ě s t n a n k y n ě ž a l o v a n é v r á t i t n e o p r á v n ě n ě v y p l a c e n o u p o d p o r u v n e z a m ě s t n a n o s t i n e n í p ř e d m ě t e m t o h o t o ř í z e n í a a n i n e s p a d á d o p r a v o m o c i s o u d u, n ý b r ž d o p r a v o m o c i ú ř a d u p r á c e ( s r o v. 5 5 o d s t. 2 a 3 z á k o n a č / S b. ). ( N S S s p. z n. 2 5 C d o / ) 128 (Zvláštní subjekt kontroly) Pro účely kontrolní činnosti se za zaměstnavatele považuje také právnická osoba nebo fyzická osoba, která podniká podle zvláštních právních předpisů, 16 ) i když nikoho nezaměstnává. 16 ) Například živnostenský zákon.

12 K Toto ustanovení má za cíl umožnit kontrolní činnost i u podnikatelských subjektů, které sice nezaměstnávají žádné oficiální zaměstnance, ale přesto by u nich mohlo docházet k porušování pracovněprávních předpisů, například nelegálním zaměstnáváním ve smyslu ustanovení 5 písm. e) tohoto zákona ZoZ. 2. Zvláštním právním předpisem, na který je odkazováno, je zákon o živnostenském podnikání, který ve svém ustanovení 2 stanoví, že živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem (živnostenským zákonem). Nezáleží na tom, zda podnikatel podnikající na základě živnostenského oprávnění podle živnostenského zákona provozuje živnost volnou, ohlašovací nebo koncesovanou. Nemusí se však jednat jen o podnikání na základě zákona o živnostenském podnikání. Obecně pak najdeme definici podnikání a označení toho, kdo je podnikatel, v obchodním zákoníku, kde je v ustanovení 2 uvedeno, že podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 3. Výše uvedené znaky dle ustanovení 2 obchodního zákoníku musí být naplněny v konkrétním případě všechny, přičemž soustavnost není totožná s nepřetržitostí a trvalostí. Vždy bude v tomto ohledu zřejmě za podnikání považována činnost provozovaná sezonně nebo v určitých intervalech (mohou být nepravidelné). Nesmí se tak jednat o činnost nahodilou a výjimečnou, která je vykonávána příležitostně. Z pohledu samostatnosti bude rozhodné, zda osoba sama podle vlastní úvahy rozhoduje o místě a době výkonu činnosti, o organizaci práce bez zařazení do organizační struktury jiné osoby. Z hlediska jednání vlastním jménem a na vlastní odpovědnost pak bude zkoumáno, aby podnikající osoba nejednala jménem a na odpovědnost někoho jiného. Účel zisku je pak nutné vnímat tak, že není nutné tohoto dosáhnout, ale důležitou skutečností pro posouzení je zde reálný záměr a motiv zisku dosáhnout. 4. Absence některého z výše uvedených znaků má za následek, že činnost nelze považovat za podnikání. Související ustanovení: 5 písm. e) nelegální zaměstnávání, , 129 až 137 práva a povinnosti orgánů kontroly Související předpisy: 2 živnostenského zákona, 2 obchodního zákoníku

13 Literatura (odkazy jen na nejvýznamnější díla a nejaktuálnější články): ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M., a kol. Obchodní zákoník: komentář, 13. vyd.. Praha : C. H. Beck, HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, (Kontrolní postup) Postup při provádění kontroly podle tohoto zákona se řídí zvláštním právním předpisem, 63 ) pokud tento zákon nestanoví jinak. Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu podle tohoto zákona a pro uplatňování sankcí při porušení rozpočtové kázně platí zvláštní právní předpisy. 64 ) 63 ) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 64 ) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K Toto ustanovení vymezuje, kterými právními předpisy vedle ZoZ se řídí kontrola, která je prováděna dle ZoZ. Zvláštními právními předpisy jsou jednak zákon o státní kontrole, jednak zákon o finanční kontrole, přičemž je nutné zohlednit postavení zákona o inspekci práce. V nejobecnější rovině je pak pro otázky neupravené zvláštními zákony hledat východiska ve správním řádu. 2. Zákon o státní kontrole má ve vztahu k ZoZ v oblasti kontrolní činnosti dvojí postavení: vedle toho, že se na něj v tomto ustanovení odkazuje přímo, je zároveň obecným zákonem. Obecně platí, že zvláštní zákony mají přednost před obecnými, což znamená, že to, co není upraveno ve zvláštním zákoně, hledáme v zákoně obecném na prvním místě tedy při kontrolní činnosti bude orgán kontroly aplikovat ZoZ jako speciální zákon, to znamená v konkrétním případě aplikaci ustanovení 130 až 138, následně pak pro otázky v ZoZ neupravené zákon o státní kontrole. 3. Zde se pouze pozastavme v souvislosti s přechodem kontrolních kompetencí na orgány inspekce práce nad úpravou, kterou najdeme pro kontrolní činnost v zákoně o inspekci práce. Zásadním ustanovením zde ustanovení 44 zákona o inspekci práce, kde se říká, že není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, řídí se postup při výkonu kontroly podle tohoto zákona částí třetí zákona o státní kontrole (podle něhož se do postupovalo při

14 kontrolní činnosti). Zákon o inspekci práce má však v oblasti samotného kontrolního procesu vůči zákonu o státní kontrole některá speciální ustanovení, zejména pak je nutné zmínit oprávnění vyplývající kontrolované osobě při nesouhlasu s protokolem o výsledku kontroly. Zatímco zákon o státní kontrole umožňuje proti protokolu o výsledku kontroly podat pouze námitky (obvykle do 5 dnů od seznámení s protokolem), zákon o inspekci práce v ustanovení 41 upravuje tento proces odlišně, když kontrolovaná osoba má nejdříve možnost požádat o přezkoumání protokolu o výsledku kontroly do 5 pracovních dnů ode dne seznámení s protokolem (ustanovení 41 odst. 2 zákona o inspekci práce), a následně, může proti výsledku přezkoumání protokolu podat do 15 pracovních dní, kdy byla s výsledkem seznámena proti protokolu o výsledku, námitky k vedoucímu inspektorovi. V zákoně o inspekci práce je tedy zakotvena možnost brojit dvakrát proti protokolu o výsledku kontroly. 4. Ačkoliv je v tomto ustanovení uveden legislativní odkaz směřující ve věci kontrolního procesu k zákonu o státní kontrole, je možno uvést, že takový odkaz nemá normativní charakter, a vzhledem k příznivější úpravě ohledně námitek proti protokolu o výsledku kontroly v zákoně o inspekci práce, může tedy být postup orgánů inspekce práce považován za opodstatněný. 5. V zákoně o státní kontrole je státní kontrola definovaná jako kontrolní činnost zaměřená na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky České republiky a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo uložených na základě těchto předpisů. Naopak za státní kontrolu se podle zákona o státní kontrole nepovažuje kontrola vykonávaná v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Postavení zákona o státní kontrole je poměrně samostatné, neboť státní kontrola není podle svého vymezení správním řízením ve smyslu ustanovení 9 správního řádu, a část druhá a třetí správního řádu se na ni nevztahuje. Použijí se pouze ustanovení 2 až 8 správního řádu, o základních zásadách, část čtvrtá správního řádu, ustanovení 175 správního řádu upravující stížnosti, přičemž dále se přiměřeně bude aplikovat ustanovení 154 správního řádu. 6. Postup při provádění kontroly při samotném provádění kontroly vyplývají pro kontrolora inspektora povinnosti nejprve z ustanovení 130 až 138 ZoZ, z ustanovení 7 a 8 zákona o inspekci práce a poté z obecného zákona. Zde můžeme uvést zejména tyto další povinnosti: a) Oznámit zahájení kontroly, předložit služební průkaz nebo pověření ke kontrole. K opomenutí kontrolora předložit služební průkaz či pověření ke kontrole můžeme uvést, že takové opomenutí nic nemění na skutečnosti, že kontrola byla platně zahájena, pokud

15 kontrolovaná osoba předložení průkazu či pověření nepožaduje, protože nemá žádné pochybnosti o tom, že skutečně jde o pracovníky kontrolního orgánu, oprávněné k provedení kontroly. Toto uvedl Městský soud v Praze v rozsudku č. j.: 10 Ca 127/ b) Zjistit skutečný stav věci, zaznamenat zjištění do protokolu a doložit doklady, šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby, vrátit doklady, jakmile pominou důvody k jejich držení, zajistit doklady před poškozením, zničením, ztrátou, zneužitím, ponechat kontrolovanému kopie převzatých dokladů, vystavit potvrzení o převzetí dokladů, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při výkonu dověděl, nezneužít znalost těchto skutečností, seznámit kontrolovaného s protokolem, předat protokol, poučit o opravných prostředcích proti protokolu o kontrole. c) Písemně informovat o výsledcích kontroly toho, kdo podnět písemně podal či nadiktoval do protokolu. Pokud se podnět týká diskriminace, má diskriminovaná podle ustanovení 137 zákona o zaměstnanosti osoba právo vyjádřit se k podnětu i zjištění. Je zde důležité dále poukázat na povinnost orgánů inspekce práce vyplývající z ustanovení 5 odst. 2 zákona o inspekci práce, kde je uvedeno, že pokud provedl inspektorát kontrolu na základě písemného podnětu, informuje písemně o výsledku toho, kdo podnět podal. 7. Z pohledu kontrolované osoby můžeme pak vyjmenovat následující práva, která tato osoba v průběhu kontroly má. Kontrolovaná osoba má být seznámena s konáním kontroly, má být seznámena s průkazem inspektora kontrolora nebo s pověřením, může vznést námitku podjatosti, má právo na ochranu oprávněných zájmů, má právo na vrácení dokladů, jakmile pominou důvody pro jejich zadržení, má právo na ochranu poskytnutých dokladů a na ochranu skutečností zjištěných kontrolou, má právo na odmítnutí spolupráce, která by způsobila nebezpečí trestního stíhání kontrolované osobě (fyzické) nebo osobám blízkým. 8. Mezi povinnosti kontrolovaných osob pak patří především vytvořit základní podmínky pro provedení kontroly (místo), umožnit vstup do objektu, poskytnout požadované doklady, poskytnout informace, podat zprávu o nápravě (zprávu o odstranění zjištěných nedostatků), umožnit užívání techniky nezbytné k provedení kontroly. 9. Základním dokladem, který je po každé kontrole vyhotoven, je protokol o výsledku kontroly, proti kterému je možné dle ustanovení 17 zákona o státní kontrole podat písemné a zdůvodněné námitky, obvykle ve lhůtě 5 dnů, není-li kontrolním pracovníkem stanovena lhůta delší, ode dne seznámení se s protokolem, pokud nestanoví kontrolní pracovník lhůtu delší (zde srovnej s bodem 3.). Proti rozhodnutí o námitkách, o kterých rozhoduje vedoucí kontrolního orgánu, není opravný prostředek. Seznámení se s protokolem má význam, pokud je ve stejný den vyhotoven, pro počítání jednoroční subjektivní lhůty, ve

16 které bylo třeba následně rozhodnout pravomocně o správním deliktu ve správním řízení. Tento názor je vysloven v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j.: 6 A 99/ Rozhodnutí o námitkách ve správním soudnictví není přezkoumatelné soudem. Samotný protokol o výsledku kontroly, ať již je v režimu zákona o státní kontrole či zákona o inspekci práce, není přezkoumatelný ve správním soudnictví dle soudního řádu správního, neboť se jím nezakládají, nemění ani neruší práva a povinnosti. 10. Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání prostředků ze státního rozpočtu a při uplatňování sankcí za porušení rozpočtové kázně je tímto zvláštním právním předpisem zákon o finanční kontrole. Judikatura (jen nejdůležitější judikáty právní věty, s uvedením zdroje): Oznámení skutečností nasvědčujících podjatosti kontrolního pracovníka podle 10 odst. 3 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, je nejen právem, ale zároveň i povinností kontrolované osoby. Nelze je interpretovat jako právo kontrolované osoby účelově sdělit pochybnosti o nepodjatosti kontrolního pracovníka teprve v rámci přezkumného řízení poté, co kontrolovaná osoba vyčká, zda rozhodnutí správního orgánu I. stupně pro ni bude představovat negativní zásah, či nikoliv. (NSS č. j.: 5 A 37/ ) při posuzování zákonnosti kontroly prováděné u stěžovatele dne je třeba vyjít především z ustanovení 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Citované ustanovení stanoví povinnosti kontrolních pracovníků, jeho odst. 2 písm. a) pak mimo jiné povinnost oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly. V souladu s čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat pouze v případech a mezích stanovených zákonem a pouze způsobem, který zákon stanoví. Je to sama státní moc, která tvorbou zákonů, a možností jejich vynucení, stanoví meze svého fungování. Proto i ona musí dbát hranic, které si vytyčila. V případě nejasností je pak třeba interpretovat meze výkonu státní moci restriktivním způsobem. Povinnost kontrolních pracovníků oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly směřuje k možnosti kontrolované osoby bránit svá práva v průběhu kontroly, a je li to možné, být přítomna jejímu průběhu. Z žádného ustanovení zákona o státní kontrole nevyplývá požadavek, aby kontrolovaná osoba byla vždy fyzicky přítomna provádění kontroly (srov. č. 719/2005 Sb. NSS). Je ovšem vyloučeno, aby v případě kontroly úřadu práce nebyl o jejím zahájení vyrozuměn statutární orgán kontrolované společnosti, je li přítomen, a v opačném případě jiná odpovědná osoba. Nepostačuje, jedná-li kontrolní pracovník pouze s osobou, u níž je sporné i to, zda je vůbec zaměstnancem společnosti. Za situace, kdy je protokol z kontroly provedené s porušením 12 odst. 2 písm. a) zákona o státní kontrole jediným, či alespoň určujícím důkazním prostředkem, pak nezákonnost kontroly zakládá rovněž nezákonnost následného správního řízení. (NSS č. j.: 8 As 12/ ) Provádí-li se kontrola zaměřená pouze na činnost konkrétní organizační jednotky podniku kontrolované osoby, postačí ke splnění povinnosti kontrolního orgánu podle 12 odst. 2

17 písm. a) zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, že je zahájení kontroly oznámeno vedoucímu této organizační jednotky. (NSS č. j.: 2 As 50/ ) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, neukládá kontrolnímu orgánu povinnost pořídit o kontrolních zjištěních vždy pouze jeden protokol. Z řady důvodů může být vhodnější, aby kontrolní orgán pořídil z téže kontroly více protokolů, přičemž každý z nich může zachycovat kontrolní zjištění ve vztahu k jinému kontrolovanému období či jinému dílčímu předmětu kontroly. (Podle rozsudku Městského soudu v Praze č. j.: 9 Ca 35/ ) Rozhodnutí o námitkách podle 18 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (zde: vydané při kontrole čerpání dotace na odstranění ekologických škod způsobených povodní), není úkonem správního orgánu zakládajícím, měnícím, rušícím nebo závazně určujícím práva nebo povinnosti, a jde tak o úkon vyloučený ze soudního přezkumu podle 70 písm. a) soudního řádu správního. (NSS č. j.: 5 A 55/ ) Za jeden z rozhodujících důkazů považoval správní orgán listinu označenou jako doklad č. 3 v protokolu o kontrole, tj. Zápis o kontrole při společné kontrolní akci OKP Praha a Úřadu práce hl. m. Prahy Seznam cizinců zjištěných kontrolou dne 24:5:2006. Není podstatné, že část označení této listiny byla dopsána dodatečně, případně kdy toto správní orgán učinil. Takový přípis se nikterak nedotýká věrohodnosti listiny. Vzhledem k námitkám stěžovatele proti protokolu o výsledku kontroly ze dne je zřejmé, že stěžovatel byl od počátku s touto listinou seznámen (na straně 3 a 4 uvedeného podání se zabýval postupem správního orgánu při vyžádání podpisu, a dále tím, zda cizinka věděla, co podepisuje). Z protokolu o vyjádření sepsaného cizineckou policií pak jednoznačné vyplývá, že cizinka českému jazyku rozuměla, opačný závěr nelze dovodit pouze ze samostatné skutečnosti, že vlastnoručně psané vyjádření sepsala ve svém rodném jazyce. Lze proto konstatovat, že svým podpisem na zápisu o kontrole vyjádřila paní A. B. souhlas se zde uvedenými údaji, tedy s tím, že v provozovně stěžovatele myla nádobí. (NSS č. j.: 3 Ads 109/ ) Nejvyšší správní soud nepřisvědčil tvrzení stěžovatele, že krajský soud neposoudil jeho námitku, že žádný ze zaměstnanců stěžovatele svým podpisem v zápisu o kontrole nestvrdil, že by paní A. B. byla u stěžovatele zaměstnána. Městský soud v Praze se v odůvodnění rozsudku podrobně zabýval tím, zda lze podpis na uvedené listině považovat za podpis pana B., za rozhodnou pak považoval skutečnost, že je zde razítko provozovny stěžovatele, které zcela nepochybně bylo v dispozici některého ze zaměstnanců. Nejvyšší správní soud k tomuto dále konstatoval následující: Z podpisu a razítka stěžovatele na zápisu o kontrole (příloze protokolu o výsledku kontroly označené jako doklad č. 3) jednoznačně vyplývá, že některý ze zaměstnanců stěžovatele tímto stvrdil uvedené údaje. Prvoinstanční orgán v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že při vstupu na pracoviště prokázali kontroloři svoje oprávnění k této činnosti služebním průkazem předloženým J. B. podle 130 zákona č. 435/2004 Sb. Tuto skutečnost stěžovatel nezpochybňoval. J. B. byl tedy odpovědnou osobou zastupující za nepřítomnosti vedoucí provozovny kontrolovaný subjekt. I z této skutečnosti lze usuzovat, že zápis o kontrole byl předložen k podpisu právě panu B., jak správní orgán I. stupně dále v rozhodnutí uvedl. Avšak i v případě, že by údaje o výkonu práce cizinky v provozovně stěžovatele podepsal jiný zaměstnance, byla by takto pravdivost zápisu potvrzena.

18 (NSS 3 Ads 109/ ) Jakkoli obecně, v intencích městským soudem uváděné judikatury NSS, lze souhlasit s tím, že samotný protokol z kontroly, pokud se omezí pouze na konstatování zjištěných nedostatků, aniž by bylo požadováno po kontrolovaném subjektu činit určitá opatření (nejsou mu ukládány v protokolu o kontrole konkrétní povinnosti), nepochybně nemá materiální povahu rozhodnutí ve smyslu ust. 65 s. ř. s. V projednávané věci však nelze přehlédnout fakt, že součástí předmětného kontrolního protokolu byla i část V, označená jako opatření k nápravě, v níž byla stěžovateli uložena konkrétní povinnost. Nelze proto bez dalšího přistupovat stejným způsobem k případu, kdy je v kontrolním protokolu ukládána kontrolovanému subjektu nějaká povinnost a kdy tomu tak není. Nejvyšší správní soud je toho názoru, že za této situace je především nutno zabývat se povahou této části kontrolního protokolu. Ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší správní soud rovněž např. již v rozsudku ze dne , č. j. 1 As 13/ (který mimo jiné byl vydán rovněž v obdobné věci městského soudu sp. zn. 5 Ca 47/2005), v němž se konstatuje: Opatření k nápravě bylo stěžovateli uloženo s odkazem na ustanovení 40 zákona o ochraně osobních údajů. Dle odstavce prvního tohoto ustanovení zjistí-li kontrolující, že došlo k porušení povinností uložených tímto zákonem, uloží inspektor, jaká opatření je třeba učinit, aby byly zjištěné nedostatky odstraněny, a stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Hovoří-li citované ustanovení o tom, že inspektor uloží opatření k nápravě a stanoví lhůtu pro jejich odstranění, nelze dospět k jinému závěru, než že jde o ukládání právní povinnosti cestou individuálního správního aktu - rozhodnutí. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že zákon zde explicitně o vydávání správního rozhodnutí nehovoří; podstatná je vždy materiální povaha správního aktu, nikoli jeho označení (viz např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne , sp. zn. 6 A 226/95, in Soudní judikatura ve věcech správních č. 835/2001). Tvrzení městského soudu, dle kterého jde pouze o jakousi nezávaznou formu doporučení, není v usnesení blíže rozvedeno a nelze pro ně nalézt oporu v zákoně. Za této situace se tedy měl městský soud zabývat tím, zda jde o rozhodnutí soudně přezkoumatelné, ve smyslu ust. 65 odst. 1 s. ř. s. (NSS č. j.: 5 As 14/ Kasační soud považuje za vhodné konstatovat, že pokud by tvrzení kontrolních pracovnic zachycená v protokolu neodpovídala realitě, pak by zcela logicky mělo být již v námitkách proti takto zachycenému průběhu skutkového stavu přímo v protokolu paní S. namítáno alespoň to, že kontrolním pracovnicím nikdo ze strany zaměstnanců ve výkonu dozoru nebrání a že tvrzení o odmítnutí kontaktovat jednatele společnosti není pravdivé. Paní S. však nic konkrétního v době sepisování protokolu nenamítla, jen zcela obecně do protokolu uvedla, že s kontrolními zjištěními nesouhlasí a že podá v zákonné lhůtě proti obsahu protokolu písemné námitky. Kasační soud v žádném případě nezpochybňuje právo účastníků řízení vyjádřit se k obsahu protokolu v zákonem stanovené lhůtě, v nyní projednávané věci však považuje vyjádření paní S. k průběhu shora uvedeného skutkového stavu za naprosto vágní, a to proto, že v protokolu nebyly zachyceny žádné skutkově složité skutečnosti či konkrétní kontrolní nálezy, jež by vyžadovaly odborně náročnou argumentaci, ale protokol zachycoval pouze jednoduchým způsobem popsaný faktický průběh pokusu o výkon státního dozoru. (NSS č. j.: 9 As 19/ ) Související ustanovení: 125 kontrolní činnost, 130 až 138 práva a povinnosti orgánů kontroly

19 Související předpisy: 8 až 26 zákona o státní kontrole, zákon o finanční kontrole, správní řád, rozpočtová pravidla zákon o inspekci práce Literatura (odkazy jen na nejvýznamnější díla a nejaktuálnější články): ŠEBEK, Petr. Judikatura Nejvyššího správního soudu: státní kontrola. Soudní rozhledy, 2007, č. 3, s (Služební průkazy) Zaměstnanci orgánu kontroly, vyjma zaměstnanců Státního úřadu inspekce práce a celního úřadu, kteří plní úkoly podle tohoto zákona, prokazují své oprávnění k této činnosti služebním průkazem, jehož vzor a náležitosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Zaměstnanci Státního úřadu inspekce práce a celního úřadu se prokazují služebním průkazem podle zvláštního právního předpisu. 65 ) Služební průkaz vydává a odnímá generální ředitelství Úřadu práce. 65 ) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. K Cílem tohoto ustanovení je umožnit operativnější kontrolu, neboť umožňuje realizovat kontrolu při zachování momentu překvapení, protože již není třeba předkládat pověření ke kontrole statutárnímu zástupci zaměstnavatele nebo přímo zaměstnavateli, čímž dochází ke zvýšení efektivity provedené kontroly, a to zejména pokud je kontrolována nelegální práce. 2. Dokladem, který sloužil k prokázání oprávnění k činnosti kontrolora služeb zaměstnanosti, byl služební průkaz vydávaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, jehož náležitosti stanovuje prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb., a to v ustanoveních 32 a 33, přičemž vzor tohoto průkazu je uveden v příloze této vyhlášky. Nebylo tedy nutné předkládat pověření ke kontrole, jako je tomu v režimu zákona o státní kontrole. Tímto dokladem by se tedy měli prokazovat kontroloři z řad Úřadu práce České republiky při výkonu zbytkové kontroly v oblasti zaměstnanosti. 3. Zvláštním právním předpisem, kterým se prokazují zaměstnanci celního úřadu, je zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 4. V souvislosti s přechodem kontrolních kompetencí v oblasti zaměstnanosti na orgány inspekce práce se budou inspektoři těchto orgánů prokazovat průkazem, který vydává

20 Státní úřad inspekce práce a jehož náležitosti ve smyslu 39 zákona o inspekci práce stanoví ministerstvo v příloze vyhlášky č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce. Judikatura: Opomenutí pracovníků kontrolního orgánu předložit služební průkaz či pověření k provedení kontroly dle 12 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, nemění nic na skutečnosti, že taková kontrola byla platně zahájena, pokud kontrolovaná osoba předložení průkazu či pověření nepožaduje, neboť nemá žádné pochybnosti o tom, že skutečně jde o pracovníky kontrolního orgánu oprávněné k provedení kontroly. (Podle rozsudku Městského soudu v Praze č. j.: 10 Ca 127/ ) Nejvyšší správní soud nepřisvědčil tvrzení stěžovatele, že krajský soud neposoudil jeho námitku, že žádný ze zaměstnanců stěžovatele svým podpisem v zápisu o kontrole nestvrdil, že by paní A. B. byla u stěžovatele zaměstnána. Městský soud v Praze se v odůvodnění rozsudku podrobně zabýval tím, zda lze podpis na uvedené listině považovat za podpis pana Bartoše, za rozhodnou pak považoval skutečnost, že je zde razítko provozovny stěžovatele, které zcela nepochybně bylo v dispozici některého ze zaměstnanců. Nejvyšší správní soud k tomuto dále konstatoval následující: Z podpisu a razítka stěžovatele na zápisu o kontrole (příloze protokolu o výsledku kontroly označené jako doklad č. 3) jednoznačně vyplývá, že některý ze zaměstnanců stěžovatele tímto stvrdil uvedené údaje. Prvoinstanční orgán v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že při vstupu na pracoviště prokázali kontroloři svoje oprávnění k této činnosti služebním průkazem předloženým J. B. podle 130 zákona č. 435/2004 Sb. Tuto skutečnost stěžovatel nezpochybňoval. J. B. byl tedy odpovědnou osobou zastupující za nepřítomnosti vedoucí provozovny kontrolovaný subjekt. I z této skutečnosti lze usuzovat, že zápis o kontrole byl předložen k podpisu právě panu B., jak správní orgán I. stupně dále v rozhodnutí uvedl. Avšak i v případě, že by údaje o výkonu práce cizinky v provozovně stěžovatele podepsal jiný zaměstnance byla by takto pravdivost zápisu potvrzena. (NSS 3 Ads 109/ ) Související ustanovení: 129, 131 až 138 práva a povinnosti orgánů kontroly Související předpisy: celní zákon, zákon o Celní správě České republiky, 32 až 33 prováděcí vyhlášky, správní řád, 8 až 26 zákona o státní kontrole, zákon o inspekci práce, vyhlášky č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 131 (Oprávnění zaměstnanců orgánů kontroly)

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 5/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. dubnu 2011 ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. dubna 2011 zákonem č. 73/2011 Sb.,

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb.

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 162/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu Správní orgán je vždy povinen písemně informovat žadatele o vízum o právních a skutkových důvodech neudělení víza tak, aby přiměřeně dostál požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Sp. zn.:

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 34/2008-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 64/2009-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 66/2013-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 25/2011-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4637 367 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Řád č. 18/2003. Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy

Řád č. 18/2003. Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Řád č. 18/2003 Změna č.: 1 Datum účinnosti: 01. 11. 2008 Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne 21. 10. 2008 čj. 174/2008-040-ORG/1

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 43 Ad 7/2014-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Dalilou Marečkovou v právní věci žalobkyně Mgr. Z. H., nar., trvale bytem L., Ř., zastoupené Mgr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více