MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, p. Kaiser, p. Zubko, p. Král, Mgr. Konopiský R11/906 Zahájení a schválení programu Rada města Mimoň s c h v a l u j e program na zasedání rady v tomto pořadí: 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Kontrola plnění usnesení 3) Ţádosti o vydání souhlasu s přidělením bytu, výměna bytu (a-k) 4) Sdělení k dluţné situaci 5) Zřízení sjezdu na místní komunikaci manţ. C. 6) Prodlouţení pronájmu SaM silnice a mosty a.s. 7) Ţádost o sníţení nájemného za pozemek Ing. Š. 8) Zveřejnění pronájmu pozemku končící k ) Smlouva o provozování sítě elektronických komunikací 10) Nájemní smlouva na nebytový prostor Sídliště pod Ralskem ) Směrnice a) pro odpisování majetku b) k provádění inventarizací majetku a závazků c) pro hospodaření s majetkem města 12) Ţádosti o dotace z rozpočtu města 13) Rozšíření kompetence k provádění rozpočtových opatření 14) Digitalizace kina 15) Odměny ředitelů příspěvkových organizací 16) Výroční zprávy příspěvkových organizací 17) Odpisy zametací stroj ZŠ a MŠ Pod Ralskem 18) Návrh OZV Poţární řád města Mimoň 19) Dodatek č. 6 Organizačního řádu změna přílohy č. 3 20) Dohoda o pouţívání výplatního stroje poštovní sluţby 21) Zpráva o činnosti dopravní komise za rok ) Termíny jednání Rady města Mimoň na 1. pololetí roku ) Změna rozpočtu (a-h) 24) Zápis z Povodňové prohlídky ze dne ) Zajištění zimní údrţby chodníků pro rok ) Realizace výstavy Beatlemánie 27) Smlouva o dílo pan S. 28) Smlouva s kronikářkou 29) Organizační změna zrušení OSV 30) Odpisový plán města - 1 -

2 31) Uzavření smlouvy o zřízené VB Energie Holding a.s. 32) Přesun mezi poloţkami muzeum (a,b) 33) Navýšení příjmů a výdajů Rekonstrukce venkovního sportoviště 34) Placené parkování v centru města 35) Zástavba Mitex 36) Smlouva o výkonu a organizaci veřejné sluţby 37) Nájemní smlouva pronájem nebytových prostor Úřad práce, Malá ) Dodatek č. 6 smlouva o dílo - odpady 39) Program jednání prosincového Zastupitelstva města Mimoň 40) Smlouva o dílo na vytvoření mapy města Mimoň s čísly popisnými 41) Inovace výpočetní techniky v roce ) Jmenování členů pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí 43) Schválení smlouvy o spolupráci s SVS a.s. na rekonstrukci komunikací po výstavbě kanalizace a vodovodu v Jiráskově ulici 44) Zřízení obce 3. stupně 45) SVS - Cena stočného a vodného 46) Navýšení příjmů a výdajů na Cyklostezku Zámecký most ul. Potoční 47) Zveřejnění záměru směny pozemku 48) Mikroregion Podralsko - broţura R11/907 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R11/908 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní P. M. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní P.M. R11/909 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní E. K. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max. 2+0 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní E. K

3 R11/910 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní O.G. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení ubytování paní O. G., na ubytovně města Mimoň Praţská 10, Mimoň. R11/911 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní H. L. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max.1+1 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní H. L. R11/912 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana T. A. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň panu T. A. R11/913 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní M. L. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní M. L. R11/914 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana D.Ch. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+3 z majetku Města Mimoň a MK a.s. panu D. Ch. R11/915 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana J. A. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň a MK a.s. panu J. A. zdrţel se 1-3 -

4 R11/916 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana D. K. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+3 z majetku Města Mimoň a MK a.s. panu D. K. Hlasování pro 3 zdrţel se 2 R11/917 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní A. F. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max. 1+3 na Plouţnici z majetku Města Mimoň paní A. F. R11/918 Ţádost o výměnu bytu rodina J. Rada města Mimoň schvaluje výměnu bytu z majetku Města Mimoň rodině J., ze zdravotních důvodů. R11/919 Sdělení k dluţné situaci pan D. H. Rada města Mimoň bere na vědomí sdělení pana H. D. a rozhodla trvat na podání ţaloby o vyklizení bytu. R11/920 Zřízení sjezdu na místní komunikaci a zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Mimoň parc. č a parc. č. 2602/1 manţ. C. Rada města Mimoň rozhodla schválit zřízení sjezdu z pozemku v k.ú. Mimoň parc. č. 2640/3 na pozemek parc. č a parc. č. 2602/1, na náklady ţadatele. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc. č a parc. č. 2602/1, v souvislosti se strpěním, opravou a údrţbou vodovodní a kanalizační přípojky ve prospěch pozemku parc. č. 2640/3 a ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Z: starosta T: Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč

5 R11/921 Prodlouţení pronájmu SaM silnice a mosty a.s. Rada města Mimoň rozhodla schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní za dne s SaM silnice a mosty a.s., IČ a ukládá starostovi tento dodatek, který je přílohou podepsat. Z: starosta T: R11/922 Ţádost o sníţení nájemného za pozemek v k.ú. Mimoň parc. č. 73/1 Ing. L. Š. Rada města Mimoň schvaluje paní Ing. L.Š. 50 % slevu nájemného za pronájem pozemku v k.ú. Mimoň parc. č. 73/1,ostatní plocha o výměře 580 m 2, tj. 2,50 Kč za m 2. R11/923 Zveřejnění pronájmu pozemku v k.ú. Mimoň končící k Rada města Mimoň rozhodla zveřejnit na úřední desce k pronájmu pozemky u nichţ končí platnost smluv k a doporučuje uzavřít nájemní vztah se stávajícími nájemci při bezproblémovém uţívání: - řádné placení nájemného - bezproblémové uţívání Smlouvy o pronájmu nemovitostí budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. R11/924 Schválení smlouvy o provozování sítě elektronických komunikací Rada města Mimoň rozhodla schválit smlouvu se společností Rio Media za podmínky zřízení si vlastního odběrného místa elektrické energie pro provoz zařízení. R11/925 Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu Sídliště pod Ralskem 636 Rada města Mimoň rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu Sídliště pod Ralskem 636 o celkové výměře 8,70 m 2 se společností Metronet s.r.o. IČ: , se sídlem Maltézské náměstí 537/4 Praha 1. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od za účelem zřízení kanceláře společnosti. Nájemné bude činit 400,- Kč/m2/rok

6 R11/926 Směrnice Pro odpisování majetku Rada města Mimoň schvaluje novou směrnici č.7/2011 Pro odpisování majetku města Mimoně, která je přílohou tohoto usnesení. R11/927 Směrnice K provádění inventarizací majetku a závazků Rada města Mimoň schvaluje změnu směrnice č.18/2009 ze dne K provádění inventarizací majetku a závazků a vydává její nové úplné znění č. 6 /2011, které je přílohou tohoto usnesení. R11/928 Směrnice Pro hospodaření s majetkem města Rada města Mimoň schvaluje změnu směrnice č.19/2009 ze dne Pro hospodaření s majetkem Města Mimoně a vydává její nové úplně znění č. 5/2011, které je přílohou tohoto usnesení. R11/929 Ţádosti o dotace z rozpočtu města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje: a) poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace územní organizaci č. 518 Svazu diabetiků ČR, občanskému sdruţení, IČ , se sídlem Pertolická 125, Mimoň IV ve výši 4.000,- Kč na činnost v r (pronájem, přednášky); b) poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace panu M. S., ve výši 3.000,- Kč na 26. ročník fotbalového turnaje Vánoční kapr 2011 (nákup cen, sportovní potřeby, odměna rozhodčím) a ukládá starostovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotací. Z: starosta T: R11/930 Rozšíření kompetence k provádění rozpočtových opatření v období od do Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města Mimoň - 6 -

7 k provádění rozpočtových opatření bez omezení v období od do v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Zastupitelstvo města Mimoň si vyhrazuje právo na informaci o kaţdém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady města na nejbliţším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření radou města a jejího stručného odůvodnění. R11/931 Digitalizace kina Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí informaci o stavu na filmovém trhu. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá odboru kultury zařadit do rozpočtu města na rok 2012 finanční prostředky potřebné na modernizaci kina v Domu kultury Ralsko (nákup techniky pro digitalizaci a výměnu sedadel). Hlasování pro 3 zdrţel se 2 R11/932 Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň Rada města Mimoň s c h v a l u j e odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň dle předloţených kritérií. Podklady předloţených kritérií budou uloţeny v osobních spisech ředitelů. R11/933 Výroční zprávy škol a školských zařízení zřízených Městem Mimoň za škol. rok 2010/2011 Rada města Mimoň b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy škol a školských zařízení (vyjma DDM Váţka ) zřízených Městem Mimoň za školní rok 2010/2011. R11/934 Odpisy zametací stroj ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň s c h v a l u j e odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (Zametací stroj SP 500), dle přílohy

8 R11/935 Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Poţární řád města Mimoň a stanoví podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu Města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň se usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Poţární řád města Mimoň a stanoví podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob. R11/936 Dodatek č. 7 Organizačního řádu Městského úřadu v Mimoni ze dne , kterým se mění příloha č. 3 Určení oprávněné úřední osoby Rada města Mimoň schvaluje s účinností od Dodatek č. 7 Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň vydaného dne , kterým se mění příloha č. 3 Určení oprávněné úřední osoby. Dodatek č. 7 organizačního řádu je přílohou tohoto usnesení. R11/937 Dohoda o pouţívání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní sluţby č /2011 Rada města Mimoň schvaluje Dohodu o pouţívání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní sluţby č /2011 mezi městem Mimoň a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ Dohoda je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R11/938 Zpráva o činnosti dopravní komise za rok 2011 Rada města Mimoň bere na vědomí zprávu o činnosti dopravní komise za rok 2011 a schvaluje na základě uzavřených dohod odměny členům komise z řad občanů města Mimoň dle důvodové zprávy. R11/939 Termíny jednání Rady města Mimoň na prázdniny první pololetí roku 2012 Rada města Mimoň projednala a schvaluje termíny jednání Rady města Mimoň na první pololetí roku 2012 takto:

9 ( úterý) Jednání budou probíhat od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu v Mimoni. R11/940 Změna rozpočtu č. R25 navýšení příjmů a výdajů o 750 tis. Kč zaslání finančních prostředků na sociální dávky na prosinec 2011 Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R25 - navýšení příjmů a výdajů o 750 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků na sociální dávky na prosinec 2011 dle přílohy důvodové zprávy. R11/941 Změna rozpočtu č. R26 navýšení příjmů o ,70 Kč zaslání finančních prostředků projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R26 - navýšení příjmů a rezervy města o ,70 Kč poskytnutí finančních prostředků na projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle přílohy důvodové zprávy. R11/942 Změna rozpočtu č. R27 dotace ZŠ a MŠ Mírová Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R27 - navýšení příjmů a výdajů o Kč poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole, Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Doprava ţáků ze školy ZŠ a MŠ Mírová81, Mimoň, příspěvková organizace na veletrh EDUCA 2011 JOBDAYS LIBEREC dle přílohy důvodové zprávy

10 R11/943 Změna rozpočtu č. R28 navýšení příjmů o Kč zaslání finančních prostředků na VPP Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R28 - navýšení příjmů a rezervy města o Kč poskytnutí finančních prostředků na veřejně prospěšné práce dle přílohy důvodové zprávy. R11/944 Změna rozpočtu č. xx navýšení příjmů a výdajů rozpočtu na základě přijaté dotace na projekt Mimoňské děti staví ptačí budky Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit přijetí usnesení následujícího znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č navýšení příjmu o ,00 Kč na základě poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na projekt Mimoňské děti staví ptačí budky a navýšení výdajů o ,00 Kč na péči o vzhled města a veřejnou zeleň. R11/945 Změna rozpočtu č. xx navýšení kapitálových výdajů o 61 tis. Kč na výrobu vitríny do muzea Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx sníţení běţných výdajů o 61 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 61 tis. Kč na výrobu vitríny pro expozici do Městského muzea v Mimoni. R11/946 Změna rozpočtu č. xx navýšení příjmů a výdajů -úhrady za dojíţdějící ţáky Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení příjmů o 11 tis. Kč dle skutečně přijatých finančních prostředků za dojíţdějící ţáky a přenesenou působnost z jiných obcí, navýšení výdajů o 6 tis. Kč na úhradu za dojíţdějící ţáky z Mimoně do České Lípy a navýšení rezervy města o 5 tis. Kč. Rozpočtová změna je přílohou tohoto usnesení

11 R11/947 Zápis z Povodňové prohlídky ze dne Rada města Mimoň projednala zápis z povodňové prohlídky konané dne a bere na vědomí doporučení Povodí Ohře týkající se nahrazení stávajícího zábradlí lávky V Lukách přes Panenský potok zábradlím průtočným, v době povodně demontovatelným. R11/948 Zajištění zimní údrţby chodníků města Mimoň pro rok smlouva o dílo Rada města Mimoň rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na Zajištění zimní údrţby chodníků města Mimoň v roce 2012 s firmou ZAHRADNICTVÍ MIJANA s.r.o. se sídlem Skřivánčí ul., Mimoň, IČ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Z: starosta T: R11/949 Realizace výstavy Beatlemánie Rada města Mimoň schvaluje záměr uspořádat výstavu Beatlemánie a ukládá odboru kultury jednat s Národním muzeem v Praze o podmínkách zapůjčení výstavy. Z: OK T: R11/950 Smlouva o dílo pan S. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo s L. S. a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R11/951 Smlouva s kronikářkou Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo s K. J. a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T:

12 R11/952 Změny organizačního řádu Městského úřadu Mimoň s účinností od V souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů z Městského úřadu Mimoň na Českou republiku Úřad práce České republiky s účinností od , Rada města Mimoň : A. Ruší Odbor sociálních věcí MěÚ Mimoň s účinností od a zřizuje oddělení rodiny a sociálních záleţitostí a to v rámci Správního odboru MěÚ Mimoň B. Schvaluje dodatek č. X k příloze č.1 Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň (organizační schéma), a to s účinností od dle důvodové zprávy s úpravami C. Schvaluje dodatek č. X č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň (kompetence odborů) s účinností od dle důvodové zprávy s úpravami R11/953 odpisový plán Rada města Mimoň schvaluje odpisový plán majetku města Mimoně, který je přílohou tohoto usnesení. R11/954 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na Sídlišti pod Ralskem Energie Holding a.s. Rada města Mimoň v souladu s usneseními zastupitelstva města Z 11/162 ze dne a Z 06/151 ze dne schvaluje předloţený návrh znění smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2460/4, parc.č. 2433, parc.č. 2431, parc.č. 2426, parc.č. 2420, parc.č. 2410, parc.č. 2409, parc.č. 2296, parc.č. 2293, parc.č. 2280, parc.č. 2279, parc.č. 2276/1, parc.č. 2274, parc.č. 2250, parc.č. 1959, parc.č 1958, parc.č. 1955, parc.č. 1953, parc.č. 2430, parc.č a vstupu do objektů č.p. 667 na parc.č. 1999/2, č.p. 529 na pozemku 2425, č.p. 528 na parc.č. 2424, č.p. 653 na parc.č. 2295, č.p. 636 na parc.č. 2277, č.p. 654 na parc. č. 2267, č.p. 637 na parc.č. 2212, uzavírané se společností ENERGIE Holding a. s., IČ: , se sídlem Kutvirtova 339/5, PRAHA 5 Radlice, a ukládá starostovi smlouvu která je přílohou usnesení podepsat. Z: starosta T: R11/955 Informace přesun mezi poloţkami rozpočtu v rámci ZM schváleného závazného ukazatele 1) Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi poloţkami v rámci OdPa 3639 Komunální sluţby a územní rozvoj. 2) Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi poloţkami v rámci OdPa 6112 Zastupitelstva obcí

13 R11/956 Přesun finančních prostředků mezi poloţkami Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi poloţkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3745 péče o vzhled města a veřejnou zeleň dle přílohy důvodové zprávy. R11/957 Změna rozpočtu č. xx - navýšení příjmů a výdajů na Rekonstrukci venkovního sportoviště Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. xx - navýšení příjmů o tis. Kč na základě přijaté dotace na akci ZŠ a MŠ pod Ralskem - Rekonstrukce venkovního sportoviště a navýšení výdajů o tis. v souvislosti s úhradou nákladů na tuto akci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. R11/958 Placené parkování jednání s dodavatelskou firmou Rada města Mimoň ukládá odboru rozvoje města v souladu usnesením Z11/215 Zastupitelstva města Mimoň jednat s dodavatelskou firmou WSA doprava a parkování s.r.o Radonice o výpovědi smlouvy o dílo na dodávku 4 ks parkovacích automatů a o zrušení objednávky. Z: starosta T: R11/959 Placené parkování revokace, zavedení placeného parkování Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující 1) Zastupitelstvo města Mimoň revokuje usnesení Z11/215 Zastupitelstva města Mimoň. 2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zavedení placeného parkování v centru města následujícím způsobem: a) Placené parkování bude zavedeno na náměstí 1. Máje instalací 2 ks parkovacích automatů. b) Parkování v Malé ulici, včetně parkoviště a u veřejných záchodků nebude zpoplatněno. c) Parkování v Mírové ulici zůstane bez omezení, při zachování stávajícího dopravního značení. Hlasování pro

14 proti 1 zdrţel se 1 R11/960 Zástavba u Mitexu moţnosti řešení Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje záměr prodeje pozemků 1. Etapy zástavby lokality u Mitexu dle přílohy a ukládá Odboru rozvoje města a Odboru správy majetku předloţit návrh podmínek prodeje pozemků. Z: OSM a ORM T: R11/961 Uzavření smlouvy o výkonu a organizaci veřejné sluţby s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Liberci Rada města Mimoň odkládá projednání uzavření smlouvy o výkonu a organizaci veřejné sluţby s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Liberci do vyjasnění financování nákladů spojených s pracovními pomůckami. Z: tajemnice T: R11/962 Znění nájemní smlouvy o rozšíření pronájmu nebytových prostor ve prospěch Úřadu práce v objektu Malá č.p. 181, Mimoň III Rada města Mimoň schvaluje předloţený návrh znění smlouvy o rozšíření pronájmu nebytových prostor v objektu Malá č.p. 181, Mimoň III, s Úřadem práce České republiky, IČ: , se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Z: starosta T: R11/963 Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování odpadů pro město Mimoň Rada města Mimoň rozhodla uzavřít Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování odpadů pro město Mimoň s firmou COMPAG CZ s.r.o. se sídlem V Lukách 95/IV, Mimoň, IČ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Z: starosta T: R11/964 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko od 16:30 hodin

15 R11/965 Smlouva o dílo na vytvoření mapy města Mimoň s čísly popisnými Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o dílo s firmou ENTREX, s. r. o., Opolany 85, Libice nad Cidlinou, IČO: , jejímţ předmětem je zhotovení mapy města Mimoň s čísly popisnými v elektronické podobě a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R11/966 Inovace výpočetní techniky v roce 2011 Multifunkční kopírovací zařízení Rada města Mimoň schvaluje vybrat jako dodavatele multifunkčního zařízení Ricoh Aticko MP 2352SP s příslušenstvím od spol. IMPROMAT CZ spol. s.r.o., IČ , za kupní cenu ,- Kč s DPH, a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R11/967 Jmenování členů Pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu schválit předloţený návrh na Zastupitelstvo města Mimoň jmenuje nové členy Pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví Města Mimoně na následující období 6-ti měsíců, tj. od do , v tomto následujícím sloţení: 1. předseda: Ing. Pavel Ráček 2. Mgr. Šárka Krousová 3. Mgr. Jaroslava Jirůtka 4. p. Petr Král 5. Ing. Petr Řeháček 6. náhradník: Ing. Miroslav Schleier R11/968 Schválení smlouvy o spolupráci s SVS a.s. na rekonstrukci komunikací po výstavbě kanalizace a vodovodu v Jiráskově ulici Rada města Mimoň odkládá projednání smlouvy o spolupráci s SVS a.s. na rekonstrukci komunikací po výstavbě kanalizace a vodovodu v Jiráskově ulici do schválení rozpočtu na rok Z:ORM T:

16 R11/969 Zřízení obce 3. stupně Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e, aby město Mimoň bylo obcí s pověřením výkonu veřejné správy 3. stupně. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e starostu k jednání s Ministerstvem vnitra s tímto cílem. Zastupitelstvo města Mimoň u k l á d á poţádat Ministerstvo financí o odloţení prodeje objektu bývalého finančního úřadu do doby vyjasnění reformy veřejné správy. Z: starosta T: R11/970 SVS - Cena stočného a vodného Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň u k l á d á starostovi města projednat s představenstvem SVS zmrazení nárůstu ceny stočného a vodného, s cílem zmírnit sociální dopady na obyvatelstvo ve spádovém regionu SVS v období narůstajících sociálních problémů z důvodu hospodářské krize. Z: starosta T: R11/971 Změna rozpočtu č. xx - navýšení příjmů a výdajů na Cyklostezku Zámecký most ul. Potoční Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 621/2011 ze Státního fondu dopravní infrastruktury Sokolovská 278, Praha 9, IČ: na realizaci akce CYKLOSTEZKA Mimoň Zámecký most Potoční ulice ve výši tis. KČ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx - navýšení příjmů o tis. Kč na základě přijaté dotace na akci CYKLOSTEZKA Mimoň Zámecký most - Potoční ulice a navýšení výdajů o tis. v souvislosti s úhradou nákladů na tuto akci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. T: Z: ORM, FO R11/972 Směna nemovitosti v k.ú. Hradčany nad Ploučnice Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru směny nemovitosti objektu bez č.p. na pozemku v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí parc.č. 5 a pozemku parc.č. 5 na úřední desce

17 R11/973 Přesun mezi poloţkami varovný systém a propagační broţury Mikroregionu Podralsko Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o změně vyuţití prostředků ve výši Kč na Varovný systém na předfinancování a dofinancování projektu Společná prezentace turistické nabídky v Přírodním parku Ţitavské hory a Mikroregionu Podralsko. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města A souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, ,

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. září 2011 od16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.1.2011 v zasedací

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.10.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.03.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.05.2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.1.2011 v zasedací

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 Přítomno: 5 radních USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.6.2010 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Ţelinský Omluven: Jaroslav Kořínek číslo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7.2.2011 v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III, podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III,   podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 474, MimoD III, e-mail: podatclna(u}mestomimon.cz.ir 48780500, Q:J 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz W 487 805 05, Q3487 805 044 USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva mesta

Více

U s n e s e n í. z 2. schůze Rady města Kravaře konané dne 22. 11. 2010 v kanceláři starosty

U s n e s e n í. z 2. schůze Rady města Kravaře konané dne 22. 11. 2010 v kanceláři starosty Město Kravaře U s n e s e n í z 2. schůze Rady města Kravaře konané dne 22. 11. 2010 v kanceláři starosty Rada města na své 2. schůzi dne 22.11.2010 projednala: 1. Kontrolu plnění úkolů z minulé rady 2.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, email: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 vyřizuje: hlavata@mestomimon.cz 487 805 052, 487 805 044 USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.04.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 20.07.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 20.08.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 22. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. z 22. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon Mesto Mimon Mírová 20 7 2, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. V 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ z 22. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 2.2.2009 v zasedací místnosti c. Mestského úradu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 7. kvetna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto Mimon USNESENÍ. z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 7. kvetna 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 7. kvetna 2008 v zasedací

Více

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí.

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 1 ze dne 12. listopadu 2014 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Č.j. OVV/3482/2014 Počet stránek: 5 Usnesení RM č.01/2014 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání ZO Bulovka z jednání dne od 16:30hod do 18:22 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 8. veřejného zasedání ZO Bulovka z jednání dne od 16:30hod do 18:22 hod v zasedací místnosti OÚ OBEC BULOVKA Bulovka č.p.101 IČO : 00262692 Skartační znak : Č.ú. : 2925-461/0100 Tel./fax : 482 34 30 06 e-mail :ou_bulovka@volny.cz www. obec-bulovka.cz, www.bulovka.eu Zápis z 8. veřejného zasedání

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více