MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, p. Kaiser, p. Zubko, p. Král, Mgr. Konopiský R11/906 Zahájení a schválení programu Rada města Mimoň s c h v a l u j e program na zasedání rady v tomto pořadí: 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Kontrola plnění usnesení 3) Ţádosti o vydání souhlasu s přidělením bytu, výměna bytu (a-k) 4) Sdělení k dluţné situaci 5) Zřízení sjezdu na místní komunikaci manţ. C. 6) Prodlouţení pronájmu SaM silnice a mosty a.s. 7) Ţádost o sníţení nájemného za pozemek Ing. Š. 8) Zveřejnění pronájmu pozemku končící k ) Smlouva o provozování sítě elektronických komunikací 10) Nájemní smlouva na nebytový prostor Sídliště pod Ralskem ) Směrnice a) pro odpisování majetku b) k provádění inventarizací majetku a závazků c) pro hospodaření s majetkem města 12) Ţádosti o dotace z rozpočtu města 13) Rozšíření kompetence k provádění rozpočtových opatření 14) Digitalizace kina 15) Odměny ředitelů příspěvkových organizací 16) Výroční zprávy příspěvkových organizací 17) Odpisy zametací stroj ZŠ a MŠ Pod Ralskem 18) Návrh OZV Poţární řád města Mimoň 19) Dodatek č. 6 Organizačního řádu změna přílohy č. 3 20) Dohoda o pouţívání výplatního stroje poštovní sluţby 21) Zpráva o činnosti dopravní komise za rok ) Termíny jednání Rady města Mimoň na 1. pololetí roku ) Změna rozpočtu (a-h) 24) Zápis z Povodňové prohlídky ze dne ) Zajištění zimní údrţby chodníků pro rok ) Realizace výstavy Beatlemánie 27) Smlouva o dílo pan S. 28) Smlouva s kronikářkou 29) Organizační změna zrušení OSV 30) Odpisový plán města - 1 -

2 31) Uzavření smlouvy o zřízené VB Energie Holding a.s. 32) Přesun mezi poloţkami muzeum (a,b) 33) Navýšení příjmů a výdajů Rekonstrukce venkovního sportoviště 34) Placené parkování v centru města 35) Zástavba Mitex 36) Smlouva o výkonu a organizaci veřejné sluţby 37) Nájemní smlouva pronájem nebytových prostor Úřad práce, Malá ) Dodatek č. 6 smlouva o dílo - odpady 39) Program jednání prosincového Zastupitelstva města Mimoň 40) Smlouva o dílo na vytvoření mapy města Mimoň s čísly popisnými 41) Inovace výpočetní techniky v roce ) Jmenování členů pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí 43) Schválení smlouvy o spolupráci s SVS a.s. na rekonstrukci komunikací po výstavbě kanalizace a vodovodu v Jiráskově ulici 44) Zřízení obce 3. stupně 45) SVS - Cena stočného a vodného 46) Navýšení příjmů a výdajů na Cyklostezku Zámecký most ul. Potoční 47) Zveřejnění záměru směny pozemku 48) Mikroregion Podralsko - broţura R11/907 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R11/908 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní P. M. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní P.M. R11/909 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní E. K. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max. 2+0 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní E. K

3 R11/910 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní O.G. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení ubytování paní O. G., na ubytovně města Mimoň Praţská 10, Mimoň. R11/911 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní H. L. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max.1+1 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní H. L. R11/912 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana T. A. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň panu T. A. R11/913 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní M. L. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní M. L. R11/914 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana D.Ch. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+3 z majetku Města Mimoň a MK a.s. panu D. Ch. R11/915 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana J. A. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň a MK a.s. panu J. A. zdrţel se 1-3 -

4 R11/916 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana D. K. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+3 z majetku Města Mimoň a MK a.s. panu D. K. Hlasování pro 3 zdrţel se 2 R11/917 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní A. F. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max. 1+3 na Plouţnici z majetku Města Mimoň paní A. F. R11/918 Ţádost o výměnu bytu rodina J. Rada města Mimoň schvaluje výměnu bytu z majetku Města Mimoň rodině J., ze zdravotních důvodů. R11/919 Sdělení k dluţné situaci pan D. H. Rada města Mimoň bere na vědomí sdělení pana H. D. a rozhodla trvat na podání ţaloby o vyklizení bytu. R11/920 Zřízení sjezdu na místní komunikaci a zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Mimoň parc. č a parc. č. 2602/1 manţ. C. Rada města Mimoň rozhodla schválit zřízení sjezdu z pozemku v k.ú. Mimoň parc. č. 2640/3 na pozemek parc. č a parc. č. 2602/1, na náklady ţadatele. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc. č a parc. č. 2602/1, v souvislosti se strpěním, opravou a údrţbou vodovodní a kanalizační přípojky ve prospěch pozemku parc. č. 2640/3 a ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Z: starosta T: Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč

5 R11/921 Prodlouţení pronájmu SaM silnice a mosty a.s. Rada města Mimoň rozhodla schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní za dne s SaM silnice a mosty a.s., IČ a ukládá starostovi tento dodatek, který je přílohou podepsat. Z: starosta T: R11/922 Ţádost o sníţení nájemného za pozemek v k.ú. Mimoň parc. č. 73/1 Ing. L. Š. Rada města Mimoň schvaluje paní Ing. L.Š. 50 % slevu nájemného za pronájem pozemku v k.ú. Mimoň parc. č. 73/1,ostatní plocha o výměře 580 m 2, tj. 2,50 Kč za m 2. R11/923 Zveřejnění pronájmu pozemku v k.ú. Mimoň končící k Rada města Mimoň rozhodla zveřejnit na úřední desce k pronájmu pozemky u nichţ končí platnost smluv k a doporučuje uzavřít nájemní vztah se stávajícími nájemci při bezproblémovém uţívání: - řádné placení nájemného - bezproblémové uţívání Smlouvy o pronájmu nemovitostí budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. R11/924 Schválení smlouvy o provozování sítě elektronických komunikací Rada města Mimoň rozhodla schválit smlouvu se společností Rio Media za podmínky zřízení si vlastního odběrného místa elektrické energie pro provoz zařízení. R11/925 Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu Sídliště pod Ralskem 636 Rada města Mimoň rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu Sídliště pod Ralskem 636 o celkové výměře 8,70 m 2 se společností Metronet s.r.o. IČ: , se sídlem Maltézské náměstí 537/4 Praha 1. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od za účelem zřízení kanceláře společnosti. Nájemné bude činit 400,- Kč/m2/rok

6 R11/926 Směrnice Pro odpisování majetku Rada města Mimoň schvaluje novou směrnici č.7/2011 Pro odpisování majetku města Mimoně, která je přílohou tohoto usnesení. R11/927 Směrnice K provádění inventarizací majetku a závazků Rada města Mimoň schvaluje změnu směrnice č.18/2009 ze dne K provádění inventarizací majetku a závazků a vydává její nové úplné znění č. 6 /2011, které je přílohou tohoto usnesení. R11/928 Směrnice Pro hospodaření s majetkem města Rada města Mimoň schvaluje změnu směrnice č.19/2009 ze dne Pro hospodaření s majetkem Města Mimoně a vydává její nové úplně znění č. 5/2011, které je přílohou tohoto usnesení. R11/929 Ţádosti o dotace z rozpočtu města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje: a) poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace územní organizaci č. 518 Svazu diabetiků ČR, občanskému sdruţení, IČ , se sídlem Pertolická 125, Mimoň IV ve výši 4.000,- Kč na činnost v r (pronájem, přednášky); b) poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace panu M. S., ve výši 3.000,- Kč na 26. ročník fotbalového turnaje Vánoční kapr 2011 (nákup cen, sportovní potřeby, odměna rozhodčím) a ukládá starostovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotací. Z: starosta T: R11/930 Rozšíření kompetence k provádění rozpočtových opatření v období od do Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města Mimoň - 6 -

7 k provádění rozpočtových opatření bez omezení v období od do v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Zastupitelstvo města Mimoň si vyhrazuje právo na informaci o kaţdém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady města na nejbliţším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření radou města a jejího stručného odůvodnění. R11/931 Digitalizace kina Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí informaci o stavu na filmovém trhu. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá odboru kultury zařadit do rozpočtu města na rok 2012 finanční prostředky potřebné na modernizaci kina v Domu kultury Ralsko (nákup techniky pro digitalizaci a výměnu sedadel). Hlasování pro 3 zdrţel se 2 R11/932 Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň Rada města Mimoň s c h v a l u j e odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň dle předloţených kritérií. Podklady předloţených kritérií budou uloţeny v osobních spisech ředitelů. R11/933 Výroční zprávy škol a školských zařízení zřízených Městem Mimoň za škol. rok 2010/2011 Rada města Mimoň b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy škol a školských zařízení (vyjma DDM Váţka ) zřízených Městem Mimoň za školní rok 2010/2011. R11/934 Odpisy zametací stroj ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň s c h v a l u j e odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (Zametací stroj SP 500), dle přílohy

8 R11/935 Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Poţární řád města Mimoň a stanoví podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu Města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň se usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Poţární řád města Mimoň a stanoví podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob. R11/936 Dodatek č. 7 Organizačního řádu Městského úřadu v Mimoni ze dne , kterým se mění příloha č. 3 Určení oprávněné úřední osoby Rada města Mimoň schvaluje s účinností od Dodatek č. 7 Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň vydaného dne , kterým se mění příloha č. 3 Určení oprávněné úřední osoby. Dodatek č. 7 organizačního řádu je přílohou tohoto usnesení. R11/937 Dohoda o pouţívání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní sluţby č /2011 Rada města Mimoň schvaluje Dohodu o pouţívání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní sluţby č /2011 mezi městem Mimoň a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ Dohoda je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R11/938 Zpráva o činnosti dopravní komise za rok 2011 Rada města Mimoň bere na vědomí zprávu o činnosti dopravní komise za rok 2011 a schvaluje na základě uzavřených dohod odměny členům komise z řad občanů města Mimoň dle důvodové zprávy. R11/939 Termíny jednání Rady města Mimoň na prázdniny první pololetí roku 2012 Rada města Mimoň projednala a schvaluje termíny jednání Rady města Mimoň na první pololetí roku 2012 takto:

9 ( úterý) Jednání budou probíhat od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu v Mimoni. R11/940 Změna rozpočtu č. R25 navýšení příjmů a výdajů o 750 tis. Kč zaslání finančních prostředků na sociální dávky na prosinec 2011 Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R25 - navýšení příjmů a výdajů o 750 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků na sociální dávky na prosinec 2011 dle přílohy důvodové zprávy. R11/941 Změna rozpočtu č. R26 navýšení příjmů o ,70 Kč zaslání finančních prostředků projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R26 - navýšení příjmů a rezervy města o ,70 Kč poskytnutí finančních prostředků na projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle přílohy důvodové zprávy. R11/942 Změna rozpočtu č. R27 dotace ZŠ a MŠ Mírová Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R27 - navýšení příjmů a výdajů o Kč poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole, Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Doprava ţáků ze školy ZŠ a MŠ Mírová81, Mimoň, příspěvková organizace na veletrh EDUCA 2011 JOBDAYS LIBEREC dle přílohy důvodové zprávy

10 R11/943 Změna rozpočtu č. R28 navýšení příjmů o Kč zaslání finančních prostředků na VPP Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R28 - navýšení příjmů a rezervy města o Kč poskytnutí finančních prostředků na veřejně prospěšné práce dle přílohy důvodové zprávy. R11/944 Změna rozpočtu č. xx navýšení příjmů a výdajů rozpočtu na základě přijaté dotace na projekt Mimoňské děti staví ptačí budky Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit přijetí usnesení následujícího znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č navýšení příjmu o ,00 Kč na základě poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na projekt Mimoňské děti staví ptačí budky a navýšení výdajů o ,00 Kč na péči o vzhled města a veřejnou zeleň. R11/945 Změna rozpočtu č. xx navýšení kapitálových výdajů o 61 tis. Kč na výrobu vitríny do muzea Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx sníţení běţných výdajů o 61 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 61 tis. Kč na výrobu vitríny pro expozici do Městského muzea v Mimoni. R11/946 Změna rozpočtu č. xx navýšení příjmů a výdajů -úhrady za dojíţdějící ţáky Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení příjmů o 11 tis. Kč dle skutečně přijatých finančních prostředků za dojíţdějící ţáky a přenesenou působnost z jiných obcí, navýšení výdajů o 6 tis. Kč na úhradu za dojíţdějící ţáky z Mimoně do České Lípy a navýšení rezervy města o 5 tis. Kč. Rozpočtová změna je přílohou tohoto usnesení

11 R11/947 Zápis z Povodňové prohlídky ze dne Rada města Mimoň projednala zápis z povodňové prohlídky konané dne a bere na vědomí doporučení Povodí Ohře týkající se nahrazení stávajícího zábradlí lávky V Lukách přes Panenský potok zábradlím průtočným, v době povodně demontovatelným. R11/948 Zajištění zimní údrţby chodníků města Mimoň pro rok smlouva o dílo Rada města Mimoň rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na Zajištění zimní údrţby chodníků města Mimoň v roce 2012 s firmou ZAHRADNICTVÍ MIJANA s.r.o. se sídlem Skřivánčí ul., Mimoň, IČ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Z: starosta T: R11/949 Realizace výstavy Beatlemánie Rada města Mimoň schvaluje záměr uspořádat výstavu Beatlemánie a ukládá odboru kultury jednat s Národním muzeem v Praze o podmínkách zapůjčení výstavy. Z: OK T: R11/950 Smlouva o dílo pan S. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo s L. S. a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R11/951 Smlouva s kronikářkou Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo s K. J. a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T:

12 R11/952 Změny organizačního řádu Městského úřadu Mimoň s účinností od V souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů z Městského úřadu Mimoň na Českou republiku Úřad práce České republiky s účinností od , Rada města Mimoň : A. Ruší Odbor sociálních věcí MěÚ Mimoň s účinností od a zřizuje oddělení rodiny a sociálních záleţitostí a to v rámci Správního odboru MěÚ Mimoň B. Schvaluje dodatek č. X k příloze č.1 Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň (organizační schéma), a to s účinností od dle důvodové zprávy s úpravami C. Schvaluje dodatek č. X č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň (kompetence odborů) s účinností od dle důvodové zprávy s úpravami R11/953 odpisový plán Rada města Mimoň schvaluje odpisový plán majetku města Mimoně, který je přílohou tohoto usnesení. R11/954 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na Sídlišti pod Ralskem Energie Holding a.s. Rada města Mimoň v souladu s usneseními zastupitelstva města Z 11/162 ze dne a Z 06/151 ze dne schvaluje předloţený návrh znění smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2460/4, parc.č. 2433, parc.č. 2431, parc.č. 2426, parc.č. 2420, parc.č. 2410, parc.č. 2409, parc.č. 2296, parc.č. 2293, parc.č. 2280, parc.č. 2279, parc.č. 2276/1, parc.č. 2274, parc.č. 2250, parc.č. 1959, parc.č 1958, parc.č. 1955, parc.č. 1953, parc.č. 2430, parc.č a vstupu do objektů č.p. 667 na parc.č. 1999/2, č.p. 529 na pozemku 2425, č.p. 528 na parc.č. 2424, č.p. 653 na parc.č. 2295, č.p. 636 na parc.č. 2277, č.p. 654 na parc. č. 2267, č.p. 637 na parc.č. 2212, uzavírané se společností ENERGIE Holding a. s., IČ: , se sídlem Kutvirtova 339/5, PRAHA 5 Radlice, a ukládá starostovi smlouvu která je přílohou usnesení podepsat. Z: starosta T: R11/955 Informace přesun mezi poloţkami rozpočtu v rámci ZM schváleného závazného ukazatele 1) Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi poloţkami v rámci OdPa 3639 Komunální sluţby a územní rozvoj. 2) Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi poloţkami v rámci OdPa 6112 Zastupitelstva obcí

13 R11/956 Přesun finančních prostředků mezi poloţkami Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi poloţkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3745 péče o vzhled města a veřejnou zeleň dle přílohy důvodové zprávy. R11/957 Změna rozpočtu č. xx - navýšení příjmů a výdajů na Rekonstrukci venkovního sportoviště Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. xx - navýšení příjmů o tis. Kč na základě přijaté dotace na akci ZŠ a MŠ pod Ralskem - Rekonstrukce venkovního sportoviště a navýšení výdajů o tis. v souvislosti s úhradou nákladů na tuto akci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. R11/958 Placené parkování jednání s dodavatelskou firmou Rada města Mimoň ukládá odboru rozvoje města v souladu usnesením Z11/215 Zastupitelstva města Mimoň jednat s dodavatelskou firmou WSA doprava a parkování s.r.o Radonice o výpovědi smlouvy o dílo na dodávku 4 ks parkovacích automatů a o zrušení objednávky. Z: starosta T: R11/959 Placené parkování revokace, zavedení placeného parkování Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující 1) Zastupitelstvo města Mimoň revokuje usnesení Z11/215 Zastupitelstva města Mimoň. 2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zavedení placeného parkování v centru města následujícím způsobem: a) Placené parkování bude zavedeno na náměstí 1. Máje instalací 2 ks parkovacích automatů. b) Parkování v Malé ulici, včetně parkoviště a u veřejných záchodků nebude zpoplatněno. c) Parkování v Mírové ulici zůstane bez omezení, při zachování stávajícího dopravního značení. Hlasování pro

14 proti 1 zdrţel se 1 R11/960 Zástavba u Mitexu moţnosti řešení Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje záměr prodeje pozemků 1. Etapy zástavby lokality u Mitexu dle přílohy a ukládá Odboru rozvoje města a Odboru správy majetku předloţit návrh podmínek prodeje pozemků. Z: OSM a ORM T: R11/961 Uzavření smlouvy o výkonu a organizaci veřejné sluţby s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Liberci Rada města Mimoň odkládá projednání uzavření smlouvy o výkonu a organizaci veřejné sluţby s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Liberci do vyjasnění financování nákladů spojených s pracovními pomůckami. Z: tajemnice T: R11/962 Znění nájemní smlouvy o rozšíření pronájmu nebytových prostor ve prospěch Úřadu práce v objektu Malá č.p. 181, Mimoň III Rada města Mimoň schvaluje předloţený návrh znění smlouvy o rozšíření pronájmu nebytových prostor v objektu Malá č.p. 181, Mimoň III, s Úřadem práce České republiky, IČ: , se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Z: starosta T: R11/963 Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování odpadů pro město Mimoň Rada města Mimoň rozhodla uzavřít Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování odpadů pro město Mimoň s firmou COMPAG CZ s.r.o. se sídlem V Lukách 95/IV, Mimoň, IČ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Z: starosta T: R11/964 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko od 16:30 hodin

15 R11/965 Smlouva o dílo na vytvoření mapy města Mimoň s čísly popisnými Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o dílo s firmou ENTREX, s. r. o., Opolany 85, Libice nad Cidlinou, IČO: , jejímţ předmětem je zhotovení mapy města Mimoň s čísly popisnými v elektronické podobě a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R11/966 Inovace výpočetní techniky v roce 2011 Multifunkční kopírovací zařízení Rada města Mimoň schvaluje vybrat jako dodavatele multifunkčního zařízení Ricoh Aticko MP 2352SP s příslušenstvím od spol. IMPROMAT CZ spol. s.r.o., IČ , za kupní cenu ,- Kč s DPH, a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R11/967 Jmenování členů Pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu schválit předloţený návrh na Zastupitelstvo města Mimoň jmenuje nové členy Pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví Města Mimoně na následující období 6-ti měsíců, tj. od do , v tomto následujícím sloţení: 1. předseda: Ing. Pavel Ráček 2. Mgr. Šárka Krousová 3. Mgr. Jaroslava Jirůtka 4. p. Petr Král 5. Ing. Petr Řeháček 6. náhradník: Ing. Miroslav Schleier R11/968 Schválení smlouvy o spolupráci s SVS a.s. na rekonstrukci komunikací po výstavbě kanalizace a vodovodu v Jiráskově ulici Rada města Mimoň odkládá projednání smlouvy o spolupráci s SVS a.s. na rekonstrukci komunikací po výstavbě kanalizace a vodovodu v Jiráskově ulici do schválení rozpočtu na rok Z:ORM T:

16 R11/969 Zřízení obce 3. stupně Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e, aby město Mimoň bylo obcí s pověřením výkonu veřejné správy 3. stupně. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e starostu k jednání s Ministerstvem vnitra s tímto cílem. Zastupitelstvo města Mimoň u k l á d á poţádat Ministerstvo financí o odloţení prodeje objektu bývalého finančního úřadu do doby vyjasnění reformy veřejné správy. Z: starosta T: R11/970 SVS - Cena stočného a vodného Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň u k l á d á starostovi města projednat s představenstvem SVS zmrazení nárůstu ceny stočného a vodného, s cílem zmírnit sociální dopady na obyvatelstvo ve spádovém regionu SVS v období narůstajících sociálních problémů z důvodu hospodářské krize. Z: starosta T: R11/971 Změna rozpočtu č. xx - navýšení příjmů a výdajů na Cyklostezku Zámecký most ul. Potoční Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 621/2011 ze Státního fondu dopravní infrastruktury Sokolovská 278, Praha 9, IČ: na realizaci akce CYKLOSTEZKA Mimoň Zámecký most Potoční ulice ve výši tis. KČ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx - navýšení příjmů o tis. Kč na základě přijaté dotace na akci CYKLOSTEZKA Mimoň Zámecký most - Potoční ulice a navýšení výdajů o tis. v souvislosti s úhradou nákladů na tuto akci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. T: Z: ORM, FO R11/972 Směna nemovitosti v k.ú. Hradčany nad Ploučnice Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru směny nemovitosti objektu bez č.p. na pozemku v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí parc.č. 5 a pozemku parc.č. 5 na úřední desce

17 R11/973 Přesun mezi poloţkami varovný systém a propagační broţury Mikroregionu Podralsko Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o změně vyuţití prostředků ve výši Kč na Varovný systém na předfinancování a dofinancování projektu Společná prezentace turistické nabídky v Přírodním parku Ţitavské hory a Mikroregionu Podralsko. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města A souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.10.2014

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 1. Zpráva o hospodaření s nebytovými prostorami 01/16/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami. 02/16/2011 RM ukládá

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více