MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, p. Kaiser, p. Zubko, p. Král, Mgr. Konopiský R11/906 Zahájení a schválení programu Rada města Mimoň s c h v a l u j e program na zasedání rady v tomto pořadí: 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Kontrola plnění usnesení 3) Ţádosti o vydání souhlasu s přidělením bytu, výměna bytu (a-k) 4) Sdělení k dluţné situaci 5) Zřízení sjezdu na místní komunikaci manţ. C. 6) Prodlouţení pronájmu SaM silnice a mosty a.s. 7) Ţádost o sníţení nájemného za pozemek Ing. Š. 8) Zveřejnění pronájmu pozemku končící k ) Smlouva o provozování sítě elektronických komunikací 10) Nájemní smlouva na nebytový prostor Sídliště pod Ralskem ) Směrnice a) pro odpisování majetku b) k provádění inventarizací majetku a závazků c) pro hospodaření s majetkem města 12) Ţádosti o dotace z rozpočtu města 13) Rozšíření kompetence k provádění rozpočtových opatření 14) Digitalizace kina 15) Odměny ředitelů příspěvkových organizací 16) Výroční zprávy příspěvkových organizací 17) Odpisy zametací stroj ZŠ a MŠ Pod Ralskem 18) Návrh OZV Poţární řád města Mimoň 19) Dodatek č. 6 Organizačního řádu změna přílohy č. 3 20) Dohoda o pouţívání výplatního stroje poštovní sluţby 21) Zpráva o činnosti dopravní komise za rok ) Termíny jednání Rady města Mimoň na 1. pololetí roku ) Změna rozpočtu (a-h) 24) Zápis z Povodňové prohlídky ze dne ) Zajištění zimní údrţby chodníků pro rok ) Realizace výstavy Beatlemánie 27) Smlouva o dílo pan S. 28) Smlouva s kronikářkou 29) Organizační změna zrušení OSV 30) Odpisový plán města - 1 -

2 31) Uzavření smlouvy o zřízené VB Energie Holding a.s. 32) Přesun mezi poloţkami muzeum (a,b) 33) Navýšení příjmů a výdajů Rekonstrukce venkovního sportoviště 34) Placené parkování v centru města 35) Zástavba Mitex 36) Smlouva o výkonu a organizaci veřejné sluţby 37) Nájemní smlouva pronájem nebytových prostor Úřad práce, Malá ) Dodatek č. 6 smlouva o dílo - odpady 39) Program jednání prosincového Zastupitelstva města Mimoň 40) Smlouva o dílo na vytvoření mapy města Mimoň s čísly popisnými 41) Inovace výpočetní techniky v roce ) Jmenování členů pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí 43) Schválení smlouvy o spolupráci s SVS a.s. na rekonstrukci komunikací po výstavbě kanalizace a vodovodu v Jiráskově ulici 44) Zřízení obce 3. stupně 45) SVS - Cena stočného a vodného 46) Navýšení příjmů a výdajů na Cyklostezku Zámecký most ul. Potoční 47) Zveřejnění záměru směny pozemku 48) Mikroregion Podralsko - broţura R11/907 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R11/908 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní P. M. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní P.M. R11/909 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní E. K. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max. 2+0 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní E. K

3 R11/910 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní O.G. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení ubytování paní O. G., na ubytovně města Mimoň Praţská 10, Mimoň. R11/911 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní H. L. Rada města Mimoň neschvaluje přidělení bytu max.1+1 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní H. L. R11/912 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana T. A. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň panu T. A. R11/913 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní M. L. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň a MK a.s. paní M. L. R11/914 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana D.Ch. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+3 z majetku Města Mimoň a MK a.s. panu D. Ch. R11/915 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana J. A. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+2 z majetku Města Mimoň a MK a.s. panu J. A. zdrţel se 1-3 -

4 R11/916 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro pana D. K. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max.1+3 z majetku Města Mimoň a MK a.s. panu D. K. Hlasování pro 3 zdrţel se 2 R11/917 Ţádost o vydání souhlasu s přidělením bytu pro paní A. F. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max. 1+3 na Plouţnici z majetku Města Mimoň paní A. F. R11/918 Ţádost o výměnu bytu rodina J. Rada města Mimoň schvaluje výměnu bytu z majetku Města Mimoň rodině J., ze zdravotních důvodů. R11/919 Sdělení k dluţné situaci pan D. H. Rada města Mimoň bere na vědomí sdělení pana H. D. a rozhodla trvat na podání ţaloby o vyklizení bytu. R11/920 Zřízení sjezdu na místní komunikaci a zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Mimoň parc. č a parc. č. 2602/1 manţ. C. Rada města Mimoň rozhodla schválit zřízení sjezdu z pozemku v k.ú. Mimoň parc. č. 2640/3 na pozemek parc. č a parc. č. 2602/1, na náklady ţadatele. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc. č a parc. č. 2602/1, v souvislosti se strpěním, opravou a údrţbou vodovodní a kanalizační přípojky ve prospěch pozemku parc. č. 2640/3 a ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Z: starosta T: Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč

5 R11/921 Prodlouţení pronájmu SaM silnice a mosty a.s. Rada města Mimoň rozhodla schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní za dne s SaM silnice a mosty a.s., IČ a ukládá starostovi tento dodatek, který je přílohou podepsat. Z: starosta T: R11/922 Ţádost o sníţení nájemného za pozemek v k.ú. Mimoň parc. č. 73/1 Ing. L. Š. Rada města Mimoň schvaluje paní Ing. L.Š. 50 % slevu nájemného za pronájem pozemku v k.ú. Mimoň parc. č. 73/1,ostatní plocha o výměře 580 m 2, tj. 2,50 Kč za m 2. R11/923 Zveřejnění pronájmu pozemku v k.ú. Mimoň končící k Rada města Mimoň rozhodla zveřejnit na úřední desce k pronájmu pozemky u nichţ končí platnost smluv k a doporučuje uzavřít nájemní vztah se stávajícími nájemci při bezproblémovém uţívání: - řádné placení nájemného - bezproblémové uţívání Smlouvy o pronájmu nemovitostí budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. R11/924 Schválení smlouvy o provozování sítě elektronických komunikací Rada města Mimoň rozhodla schválit smlouvu se společností Rio Media za podmínky zřízení si vlastního odběrného místa elektrické energie pro provoz zařízení. R11/925 Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu Sídliště pod Ralskem 636 Rada města Mimoň rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu Sídliště pod Ralskem 636 o celkové výměře 8,70 m 2 se společností Metronet s.r.o. IČ: , se sídlem Maltézské náměstí 537/4 Praha 1. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od za účelem zřízení kanceláře společnosti. Nájemné bude činit 400,- Kč/m2/rok

6 R11/926 Směrnice Pro odpisování majetku Rada města Mimoň schvaluje novou směrnici č.7/2011 Pro odpisování majetku města Mimoně, která je přílohou tohoto usnesení. R11/927 Směrnice K provádění inventarizací majetku a závazků Rada města Mimoň schvaluje změnu směrnice č.18/2009 ze dne K provádění inventarizací majetku a závazků a vydává její nové úplné znění č. 6 /2011, které je přílohou tohoto usnesení. R11/928 Směrnice Pro hospodaření s majetkem města Rada města Mimoň schvaluje změnu směrnice č.19/2009 ze dne Pro hospodaření s majetkem Města Mimoně a vydává její nové úplně znění č. 5/2011, které je přílohou tohoto usnesení. R11/929 Ţádosti o dotace z rozpočtu města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje: a) poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace územní organizaci č. 518 Svazu diabetiků ČR, občanskému sdruţení, IČ , se sídlem Pertolická 125, Mimoň IV ve výši 4.000,- Kč na činnost v r (pronájem, přednášky); b) poskytnutí dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace panu M. S., ve výši 3.000,- Kč na 26. ročník fotbalového turnaje Vánoční kapr 2011 (nákup cen, sportovní potřeby, odměna rozhodčím) a ukládá starostovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotací. Z: starosta T: R11/930 Rozšíření kompetence k provádění rozpočtových opatření v období od do Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města Mimoň - 6 -

7 k provádění rozpočtových opatření bez omezení v období od do v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Zastupitelstvo města Mimoň si vyhrazuje právo na informaci o kaţdém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady města na nejbliţším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření radou města a jejího stručného odůvodnění. R11/931 Digitalizace kina Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí informaci o stavu na filmovém trhu. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá odboru kultury zařadit do rozpočtu města na rok 2012 finanční prostředky potřebné na modernizaci kina v Domu kultury Ralsko (nákup techniky pro digitalizaci a výměnu sedadel). Hlasování pro 3 zdrţel se 2 R11/932 Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň Rada města Mimoň s c h v a l u j e odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň dle předloţených kritérií. Podklady předloţených kritérií budou uloţeny v osobních spisech ředitelů. R11/933 Výroční zprávy škol a školských zařízení zřízených Městem Mimoň za škol. rok 2010/2011 Rada města Mimoň b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy škol a školských zařízení (vyjma DDM Váţka ) zřízených Městem Mimoň za školní rok 2010/2011. R11/934 Odpisy zametací stroj ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň s c h v a l u j e odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku (Zametací stroj SP 500), dle přílohy

8 R11/935 Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Poţární řád města Mimoň a stanoví podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu Města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň se usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Poţární řád města Mimoň a stanoví podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob. R11/936 Dodatek č. 7 Organizačního řádu Městského úřadu v Mimoni ze dne , kterým se mění příloha č. 3 Určení oprávněné úřední osoby Rada města Mimoň schvaluje s účinností od Dodatek č. 7 Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň vydaného dne , kterým se mění příloha č. 3 Určení oprávněné úřední osoby. Dodatek č. 7 organizačního řádu je přílohou tohoto usnesení. R11/937 Dohoda o pouţívání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní sluţby č /2011 Rada města Mimoň schvaluje Dohodu o pouţívání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní sluţby č /2011 mezi městem Mimoň a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ Dohoda je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R11/938 Zpráva o činnosti dopravní komise za rok 2011 Rada města Mimoň bere na vědomí zprávu o činnosti dopravní komise za rok 2011 a schvaluje na základě uzavřených dohod odměny členům komise z řad občanů města Mimoň dle důvodové zprávy. R11/939 Termíny jednání Rady města Mimoň na prázdniny první pololetí roku 2012 Rada města Mimoň projednala a schvaluje termíny jednání Rady města Mimoň na první pololetí roku 2012 takto:

9 ( úterý) Jednání budou probíhat od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu v Mimoni. R11/940 Změna rozpočtu č. R25 navýšení příjmů a výdajů o 750 tis. Kč zaslání finančních prostředků na sociální dávky na prosinec 2011 Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R25 - navýšení příjmů a výdajů o 750 tis. Kč poskytnutí finančních prostředků na sociální dávky na prosinec 2011 dle přílohy důvodové zprávy. R11/941 Změna rozpočtu č. R26 navýšení příjmů o ,70 Kč zaslání finančních prostředků projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R26 - navýšení příjmů a rezervy města o ,70 Kč poskytnutí finančních prostředků na projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle přílohy důvodové zprávy. R11/942 Změna rozpočtu č. R27 dotace ZŠ a MŠ Mírová Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R27 - navýšení příjmů a výdajů o Kč poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole, Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Doprava ţáků ze školy ZŠ a MŠ Mírová81, Mimoň, příspěvková organizace na veletrh EDUCA 2011 JOBDAYS LIBEREC dle přílohy důvodové zprávy

10 R11/943 Změna rozpočtu č. R28 navýšení příjmů o Kč zaslání finančních prostředků na VPP Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R28 - navýšení příjmů a rezervy města o Kč poskytnutí finančních prostředků na veřejně prospěšné práce dle přílohy důvodové zprávy. R11/944 Změna rozpočtu č. xx navýšení příjmů a výdajů rozpočtu na základě přijaté dotace na projekt Mimoňské děti staví ptačí budky Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit přijetí usnesení následujícího znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č navýšení příjmu o ,00 Kč na základě poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na projekt Mimoňské děti staví ptačí budky a navýšení výdajů o ,00 Kč na péči o vzhled města a veřejnou zeleň. R11/945 Změna rozpočtu č. xx navýšení kapitálových výdajů o 61 tis. Kč na výrobu vitríny do muzea Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx sníţení běţných výdajů o 61 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 61 tis. Kč na výrobu vitríny pro expozici do Městského muzea v Mimoni. R11/946 Změna rozpočtu č. xx navýšení příjmů a výdajů -úhrady za dojíţdějící ţáky Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení příjmů o 11 tis. Kč dle skutečně přijatých finančních prostředků za dojíţdějící ţáky a přenesenou působnost z jiných obcí, navýšení výdajů o 6 tis. Kč na úhradu za dojíţdějící ţáky z Mimoně do České Lípy a navýšení rezervy města o 5 tis. Kč. Rozpočtová změna je přílohou tohoto usnesení

11 R11/947 Zápis z Povodňové prohlídky ze dne Rada města Mimoň projednala zápis z povodňové prohlídky konané dne a bere na vědomí doporučení Povodí Ohře týkající se nahrazení stávajícího zábradlí lávky V Lukách přes Panenský potok zábradlím průtočným, v době povodně demontovatelným. R11/948 Zajištění zimní údrţby chodníků města Mimoň pro rok smlouva o dílo Rada města Mimoň rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na Zajištění zimní údrţby chodníků města Mimoň v roce 2012 s firmou ZAHRADNICTVÍ MIJANA s.r.o. se sídlem Skřivánčí ul., Mimoň, IČ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Z: starosta T: R11/949 Realizace výstavy Beatlemánie Rada města Mimoň schvaluje záměr uspořádat výstavu Beatlemánie a ukládá odboru kultury jednat s Národním muzeem v Praze o podmínkách zapůjčení výstavy. Z: OK T: R11/950 Smlouva o dílo pan S. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo s L. S. a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R11/951 Smlouva s kronikářkou Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo s K. J. a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T:

12 R11/952 Změny organizačního řádu Městského úřadu Mimoň s účinností od V souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů z Městského úřadu Mimoň na Českou republiku Úřad práce České republiky s účinností od , Rada města Mimoň : A. Ruší Odbor sociálních věcí MěÚ Mimoň s účinností od a zřizuje oddělení rodiny a sociálních záleţitostí a to v rámci Správního odboru MěÚ Mimoň B. Schvaluje dodatek č. X k příloze č.1 Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň (organizační schéma), a to s účinností od dle důvodové zprávy s úpravami C. Schvaluje dodatek č. X č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň (kompetence odborů) s účinností od dle důvodové zprávy s úpravami R11/953 odpisový plán Rada města Mimoň schvaluje odpisový plán majetku města Mimoně, který je přílohou tohoto usnesení. R11/954 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na Sídlišti pod Ralskem Energie Holding a.s. Rada města Mimoň v souladu s usneseními zastupitelstva města Z 11/162 ze dne a Z 06/151 ze dne schvaluje předloţený návrh znění smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2460/4, parc.č. 2433, parc.č. 2431, parc.č. 2426, parc.č. 2420, parc.č. 2410, parc.č. 2409, parc.č. 2296, parc.č. 2293, parc.č. 2280, parc.č. 2279, parc.č. 2276/1, parc.č. 2274, parc.č. 2250, parc.č. 1959, parc.č 1958, parc.č. 1955, parc.č. 1953, parc.č. 2430, parc.č a vstupu do objektů č.p. 667 na parc.č. 1999/2, č.p. 529 na pozemku 2425, č.p. 528 na parc.č. 2424, č.p. 653 na parc.č. 2295, č.p. 636 na parc.č. 2277, č.p. 654 na parc. č. 2267, č.p. 637 na parc.č. 2212, uzavírané se společností ENERGIE Holding a. s., IČ: , se sídlem Kutvirtova 339/5, PRAHA 5 Radlice, a ukládá starostovi smlouvu která je přílohou usnesení podepsat. Z: starosta T: R11/955 Informace přesun mezi poloţkami rozpočtu v rámci ZM schváleného závazného ukazatele 1) Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi poloţkami v rámci OdPa 3639 Komunální sluţby a územní rozvoj. 2) Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi poloţkami v rámci OdPa 6112 Zastupitelstva obcí

13 R11/956 Přesun finančních prostředků mezi poloţkami Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi poloţkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3745 péče o vzhled města a veřejnou zeleň dle přílohy důvodové zprávy. R11/957 Změna rozpočtu č. xx - navýšení příjmů a výdajů na Rekonstrukci venkovního sportoviště Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. xx - navýšení příjmů o tis. Kč na základě přijaté dotace na akci ZŠ a MŠ pod Ralskem - Rekonstrukce venkovního sportoviště a navýšení výdajů o tis. v souvislosti s úhradou nákladů na tuto akci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. R11/958 Placené parkování jednání s dodavatelskou firmou Rada města Mimoň ukládá odboru rozvoje města v souladu usnesením Z11/215 Zastupitelstva města Mimoň jednat s dodavatelskou firmou WSA doprava a parkování s.r.o Radonice o výpovědi smlouvy o dílo na dodávku 4 ks parkovacích automatů a o zrušení objednávky. Z: starosta T: R11/959 Placené parkování revokace, zavedení placeného parkování Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující 1) Zastupitelstvo města Mimoň revokuje usnesení Z11/215 Zastupitelstva města Mimoň. 2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zavedení placeného parkování v centru města následujícím způsobem: a) Placené parkování bude zavedeno na náměstí 1. Máje instalací 2 ks parkovacích automatů. b) Parkování v Malé ulici, včetně parkoviště a u veřejných záchodků nebude zpoplatněno. c) Parkování v Mírové ulici zůstane bez omezení, při zachování stávajícího dopravního značení. Hlasování pro

14 proti 1 zdrţel se 1 R11/960 Zástavba u Mitexu moţnosti řešení Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje záměr prodeje pozemků 1. Etapy zástavby lokality u Mitexu dle přílohy a ukládá Odboru rozvoje města a Odboru správy majetku předloţit návrh podmínek prodeje pozemků. Z: OSM a ORM T: R11/961 Uzavření smlouvy o výkonu a organizaci veřejné sluţby s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Liberci Rada města Mimoň odkládá projednání uzavření smlouvy o výkonu a organizaci veřejné sluţby s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Liberci do vyjasnění financování nákladů spojených s pracovními pomůckami. Z: tajemnice T: R11/962 Znění nájemní smlouvy o rozšíření pronájmu nebytových prostor ve prospěch Úřadu práce v objektu Malá č.p. 181, Mimoň III Rada města Mimoň schvaluje předloţený návrh znění smlouvy o rozšíření pronájmu nebytových prostor v objektu Malá č.p. 181, Mimoň III, s Úřadem práce České republiky, IČ: , se sídlem Karlovo nám. 1359/1, Praha 2, a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Z: starosta T: R11/963 Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování odpadů pro město Mimoň Rada města Mimoň rozhodla uzavřít Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování odpadů pro město Mimoň s firmou COMPAG CZ s.r.o. se sídlem V Lukách 95/IV, Mimoň, IČ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Z: starosta T: R11/964 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko od 16:30 hodin

15 R11/965 Smlouva o dílo na vytvoření mapy města Mimoň s čísly popisnými Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o dílo s firmou ENTREX, s. r. o., Opolany 85, Libice nad Cidlinou, IČO: , jejímţ předmětem je zhotovení mapy města Mimoň s čísly popisnými v elektronické podobě a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R11/966 Inovace výpočetní techniky v roce 2011 Multifunkční kopírovací zařízení Rada města Mimoň schvaluje vybrat jako dodavatele multifunkčního zařízení Ricoh Aticko MP 2352SP s příslušenstvím od spol. IMPROMAT CZ spol. s.r.o., IČ , za kupní cenu ,- Kč s DPH, a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R11/967 Jmenování členů Pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu schválit předloţený návrh na Zastupitelstvo města Mimoň jmenuje nové členy Pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví Města Mimoně na následující období 6-ti měsíců, tj. od do , v tomto následujícím sloţení: 1. předseda: Ing. Pavel Ráček 2. Mgr. Šárka Krousová 3. Mgr. Jaroslava Jirůtka 4. p. Petr Král 5. Ing. Petr Řeháček 6. náhradník: Ing. Miroslav Schleier R11/968 Schválení smlouvy o spolupráci s SVS a.s. na rekonstrukci komunikací po výstavbě kanalizace a vodovodu v Jiráskově ulici Rada města Mimoň odkládá projednání smlouvy o spolupráci s SVS a.s. na rekonstrukci komunikací po výstavbě kanalizace a vodovodu v Jiráskově ulici do schválení rozpočtu na rok Z:ORM T:

16 R11/969 Zřízení obce 3. stupně Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e, aby město Mimoň bylo obcí s pověřením výkonu veřejné správy 3. stupně. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e starostu k jednání s Ministerstvem vnitra s tímto cílem. Zastupitelstvo města Mimoň u k l á d á poţádat Ministerstvo financí o odloţení prodeje objektu bývalého finančního úřadu do doby vyjasnění reformy veřejné správy. Z: starosta T: R11/970 SVS - Cena stočného a vodného Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň u k l á d á starostovi města projednat s představenstvem SVS zmrazení nárůstu ceny stočného a vodného, s cílem zmírnit sociální dopady na obyvatelstvo ve spádovém regionu SVS v období narůstajících sociálních problémů z důvodu hospodářské krize. Z: starosta T: R11/971 Změna rozpočtu č. xx - navýšení příjmů a výdajů na Cyklostezku Zámecký most ul. Potoční Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 621/2011 ze Státního fondu dopravní infrastruktury Sokolovská 278, Praha 9, IČ: na realizaci akce CYKLOSTEZKA Mimoň Zámecký most Potoční ulice ve výši tis. KČ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx - navýšení příjmů o tis. Kč na základě přijaté dotace na akci CYKLOSTEZKA Mimoň Zámecký most - Potoční ulice a navýšení výdajů o tis. v souvislosti s úhradou nákladů na tuto akci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. T: Z: ORM, FO R11/972 Směna nemovitosti v k.ú. Hradčany nad Ploučnice Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru směny nemovitosti objektu bez č.p. na pozemku v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí parc.č. 5 a pozemku parc.č. 5 na úřední desce

17 R11/973 Přesun mezi poloţkami varovný systém a propagační broţury Mikroregionu Podralsko Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o změně vyuţití prostředků ve výši Kč na Varovný systém na předfinancování a dofinancování projektu Společná prezentace turistické nabídky v Přírodním parku Ţitavské hory a Mikroregionu Podralsko. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města A souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.1.2011 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 20.08.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044

USNESENÍ. Mesto Mimon. Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044 Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. 1if 487805001, Qj 487805044 USNESENÍ z 12. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25. cervna 2008 v

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Omluven: Petr Král R09/166 z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25.3.2009 v

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 487 805 001, ~ 487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz. W 87 805 00, ~ 87 805 0 USNESENÍ z 9. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 2. listopadu 2008 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.w487805001.gb 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.w487805001.gb 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 20 7 2, Mimon III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz.w878000.gb 87800 USNESENÍ z 3. zasedání Rady mesta Mimon, které se konalo dne 9.7.200 v zasedací místnosti c. Mestského úradu Mimon

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více