číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu."

Transkript

1 číslo 3 březen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.

2 Slovo úvodem Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou čtvrté vydání čtvrtletníku Monitor, který si klade za cíl přinášet aktuální informace z oblasti demografie, vzdělávání a trhu práce v Plzeňském kraji. Našemu úzkému autorskému kolektivu tak končí první rok téměř novinářské práce. Dovolte mi tedy malou rekapitulaci. Celkem bylo publikováno 14 článků, jejichž autoři si museli poradit se srozumitelným výkladem poměrně rozsáhlých analýz na omezeném prostoru. V tom nám určitě pomohla grafická úprava čtvrtletníku, která je výsledkem spolupráce s Creative Studiem. Konečně se nám podařilo publikovat jednotlivá čísla časopisu Monitor také na webu. Nyní je můžete získat i v digitální podobě na nových webových stránkách Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje na adrese Za největší nedostatek naší práce považuji zatím přílišnou uzavřenost. Nepodařilo se nám rozšířit okruh autorů ani získat Vaše názory a reakce na publikované příspěvky. K tomu otevíráme na uvedené adrese tématické diskusní fórum. Přiznám se, že naším cílem je vytvořit kolem časopisu stabilní okruh odborníků, ochotných podělit se o své poznatky s kolegy, neboť v oblasti nepěkně pojmenovávané lidské zdroje stále cítíme malou ochotu vzájemné komunikace klíčových aktérů, tj. zaměstnavatelů, škol, úřadů apod. A co dalšího chystáme pro druhý rok? Chceme využít Monitor k publikování výsledků našich dalších projektů v oblasti lidských zdrojů. Připomínám, že čtvrtletník Monitor vzniká v rámci širšího projektu Monitoring rozvoje lidských zdrojů v Plzeňském kraji, jehož dílčí aktivity směřují od demografie přes vzdělávání až k poznání vztahu disponibilních pracovních sil a požadavků trhu práce v kraji. Nyní už k tomu, co Vás čeká v novém čísle časopisu Monitor. V části Vzdělávání pokračujeme v tématu vysokých škol. Tentokrát se věnujeme obecněji postavení vysokého školství v Plzni v rámci ČR. Není to však pokus konkurovat hodnocením fakult, které se objevují v tisku a hledají tu nejlepší. Hlavním tématem je tentokrát trh práce. Vždyť i v části Demografie rozvíjíme téma cizinců článkem o cizincích na trhu práce v Plzeňském kraji v republikovém kontextu. V části Trh práce najdete článek s výmluvným názvem Trh práce v Plzeňském kraji v roce Aktuální vývoj naznačuje velmi malý potenciál volných pracovních sil v Plzeňském kraji, což zřejmě povede k růstu ceny práce se všemi důsledky a k příchodu levnější pracovní síly ze zahraničí. Věřím, že žhavé téma trhu práce Vás zaujme a alespoň některé z Vás inspiruje k navázání dialogu. Těšíme se na Vaše maily na adresu autorů, popř. se můžete vyjádřit na výše uvedené webové stránce. Ing. Pavel Beneš Vedoucí redaktor časopisu Monitor

3 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji Z obsahu: demografie CIZINCI NA TRHU PRÁCE (Lucie ŽENÍŠKOVÁ)... strana 2 vzdělávání VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČR A PLZNI (Ing. Pavel BENEŠ)... strana 6 trh práce TRH PRÁCE V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2006 (Mgr. Michal VOZOBULE)... strana 10 Pro příští číslo připravujeme např.: Výsledky projekce demografického vývoje v Plzeňském kraji Školství a cizinci v Plzeňském kraji Webové stránky časopis Monitor: WEBOVÉ STRÁNKY ČASOPISU MONITOR čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji Třetí číslo. Vydává Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Vedoucí redaktor: Pavel Beneš, Redakční rada: Ondřej Bartušek, Zdeněk Čížek, Miloslav Chlad Adresa redakce: Riegrova 1, Plzeň, Tel.: , Grafické zpracování a tisk: Creative studio s.r.o. Tento čtvrtletník je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu. / 1

4 demografie Cizinci na trhu práce Tento článek se snaží postihnout základní trendy v zahraniční pracovní migraci jak v České republice, tak i na úrovni Plzeňského kraje. Ze zaměstnávání cizinců se v posledních několika letech stal významný fenomén, který zaplňuje stávající mezery na trhu práce. Zároveň se očekává, že význam pracovní migrace ještě poroste v důsledku negativního populačního a demografického vývoje v ČR a zřejmě i díky zvyšujícímu se nezájmu občanů ČR o nepříliš atraktivní pracovní místa s nízkou mzdou. Vývoj zahraniční pracovní migrace do ČR je ovlivňován ekonomickými a politickými podmínkami ve zdrojových zemích migrace. Trendy pracovní migrace pramenící v transformujících se zemích střední a východní Evropy, ale i dalších zemí dnešní EU 27, jsou proto odlišné. Graf 1: Vývoj struktury zaměstnanosti cizinců v Plzeňském kraji v letech Vývoj migrační politiky ČR Pozn.: k /30. 6.* Pracovní migrace cizinců směřujících do České republiky rychle rostla již od roku 1990 a vyvrcholila v letech 1996 a Zejména období 1993 a 1997 bylo příkladem extrémně liberálního přístupu zahraniční politiky, kdy ekonomická imigrace výrazně vzrostla. V roce 1998 došlo ke zpřísnění politiky v oblasti zaměstnávání cizinců v důsledku rostoucího napětí na trhu práce a počet cizinců se tak významně snížil. V následujících letech se vývoj počtu zaměstnaných cizinců stabilizoval. Od roku 2000 po současnost dochází ke zpřísňování kontroly hranic v důsledku boje proti nelegální migraci, harmonizaci vízové politiky ČR s politikami členských zemí EU, změnám zákonů o pobytu, zaměstnanosti i podnikání s cílem snížit nelegální migraci a počet cizinců pracujících v ČR načerno. V posledních 3 letech došlo k výraznému nárůstu počtu zaměstnaných cizinců. Navýšení počtu těchto osob mezi lety 2004 a 2005 je spojováno zejména se zavedením legislativní změny v říjnu Trend navýšení počtu cizinců na trhu práce je také spojován s profesionalizací aktivit zprostředkujících agentur. Tato profesionalizace rovněž přispívá k legalizaci pobytu cizinců na území ČR. Česká vláda se snaží zvýšit prostřednictvím pracovní migrace budoucí pracovní potenciál země a zpomalit tak úbytek a stárnutí obyvatelstva. V roce 2002 byl vládou schválen pilotní projekt aktivního získávání a výběru zahraniční kvalifikované pracovní síly, který byl odstartován v srpnu Jedná se o pilotní pětiletý projekt, který má velmi ambiciózní cíl přivést do Česka vzdělané, vysoce kvalifikované lidi ze zahraničí, kteří by byli ochotni se u nás usadit i se svými rodinami a mohli tak dříve získat povolení k trvalému pobytu (za 2,5 roku oproti dnešní oficiální čekací lhůtě 5 let). V roce 2006 bylo v tomto projektu zapojeno 420 osob. Vývoj zaměstnanosti cizinců v Plzeňském kraji Stejný trend vývoje zaměstnanosti cizinců jako v České republice je patrný i na úrovni Plzeňského kraje (viz graf 1). Mezi lety 1997 až 2006 došlo k 80% nárůstu počtu zaměstnaných cizinců. Významný vzestup je evidován zejména od roku 2003, kdy se celková zaměstnanost cizinců zvýšila (k ) o téměř osob (tj. o 113 %). V posledních dvou letech je počet zaměstnaných cizinců v Plzeňském kraji dokonce asi o vyšší než je počet cizinců zde bydlící, což je způsobeno již zmiňovanou legislativní změnou platnou od konce roku 2004 (změna se týkala cizinců evidovaných úřady práce a činila nárůst o cca osob; tito cizinci jsou tedy evidovaní jako zaměstnaní, i když zde bydlet nemusí). K činila celková zaměstnanost cizinců osob. 1 Nový zákon z roku 2004 změnil v této souvislosti především pravidla pro společníky obchodních společností, členy družstev, členy statutárních orgánů obchodních společností a družstev, kteří mají nyní povinnost zažádat úřad práce o povolení k zaměstnání. / 2 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

5 demografie Struktura zaměstnanosti cizinců Obdobně jako v případě cizinců s jednotlivými typy pobytů na území ČR, došlo v souvislosti se vstupem ČR do EU k rozšíření počtu kategorií ekonomicky aktivních cizinců. Současnou strukturu zaměstnanosti cizinců ukazuje následující tabulka 1. Tabulka 1: Ekonomická aktivita cizinců v ČR Zaměstnanost cizinců Cizinci evidovaní úřady práce (ÚP) Platná povolení k zaměstnání cizinců Informace občané EU, EHP (Norska, Lichtenštejnska, Islandu) a Švýcarska v postavení zaměstnanců Informace cizinci z třetích zemí v postavení zaměstnanců Cizinci s živnostenským oprávněním Struktura zaměstnanosti cizinců je tvořena 2 hlavními skupinami: cizinci evidovaní úřady práce (dříve zvaní jako cizinci v postavení zaměstnanců) a cizinci s živnostenským oprávněním. K činili cizinci evidovaní úřady práce v Plzeňském kraji 72 % ekonomicky aktivních cizinců (tj osob) a 28 % cizinců mělo živnostenské oprávnění (4 688 osob). Od 1. května 2004 občané EU (a dalších vybraných států viz tab. 1) a jejich rodinní příslušníci mají v ČR volný přístup na trh práce. K těmto osobám stejně jako k cizincům z tzv. třetích zemí s trvalým pobytem v ČR se od roku 2004 z pohledu zaměstnavatele váže pouze informační povinnost (povinnost písemně informovat o zaměstnávání těchto osob příslušný úřad práce, která slouží jen pro statistické účely). Ostatní cizinci, kteří nejsou občany EU/EHP a Švýcarska ani jejich rodinnými příslušníky, či kteří v ČR nemají trvalý pobyt, mohou nadále vykonávat práci na území ČR za podmínky, že obdrželi povolení k zaměstnání a povolení k pobytu. Tyto údaje týkající se zaměstnanosti cizinců pocházejí ze dvou zdrojů, a to z: Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (statisticky sleduje 3 skupiny cizinců evidovaných úřady práce), Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jež poskytuje data za cizince, kteří v ČR získali živnostenská oprávnění. V průběhu období se změnila struktura zahraniční pracovní migrace nejen v ČR, ale také v Plzeňském kraji. Počet cizinců v postavení zaměstnanců vzrostl z na (tj. o 101 %), počet cizinců s živnostenským oprávněním zaznamenal mírnější nárůst z na (tj. o 44 %) a je v průběhu sledovaných let více stabilnější. Je nutné dodat, že parametry zaměstnávání cizinců v ČR jsou nastaveny velmi restriktivně v podstatě s jedinou výjimkou možností podnikání pro cizince (tento režim pro živnostníky je i přes opatření, která jej v poslední době přece jenom částečně zpřísňují, stále poměrně liberální). Ve vývoji struktury pracovní migrace hraje významnou roli také občanství cizinců, neboť je spojováno s různými migračními režimy. Pro většinu občanů EU nebyl v průběhu sledovaného období problém získat povolení k zaměstnávání, neboť právě přístup cizinců z EU na trh práce ČR byl velmi liberální. Občané SR, kteří měli zcela volný přístup na trh práce ČR po celé období od rozdělení federálního státu, se jako živnostníci začali prosazovat až v poslední době. Určitá ochrana slovenských pracovníků na trhu práce totiž vedla k převaze ekonomicky aktivních osob v postavení zaměstnanců, nikoliv v pozici sebe-zaměstnání. Většina cizinců, kteří mají živnostenské oprávnění, pochází ze zemí střední a východní Evropy. Přístup na trh práce mají ztížen podmínkou získání pracovního povolení v sektorech a profesích, v nichž existoval trvale převis nabídky nad poptávkou. Zaměstnávání na základě pracovního povolení je pro ně stále méně atraktivní pro obtížnost vstupu na trh práce. Podnikání cizinců z východu není spojeno s přílivem investic a kapitálu, ale pouze s přílivem pracovní síly (Horáková, 2004). Tuto vzájemnou provázanost jednotlivých občanství cizinců a struktury zahraniční pracovní migrace dokládá i následující grafická příloha (graf 2). Jak je z grafu zřejmé, největší podíl cizinců na trhu práce v Plzeňském kraji tvoří občané SR (téměř osob), dále pak občané z Ukrajiny (4 100 osob), Vietnamu (2 350 osob) a Polska (téměř 600 osob). Při podrobnějším pohledu na státní občanství dle struktury zaměstnanosti je nejvíce cizinců evidovaných úřady práce ze Slovenska, Ukrajiny a Polska, naopak co se týče cizinců s živnostenským oprávněním, zde výrazně dominují občané Vietnamu a Ukrajiny. Podobnou strukturu zaměstnanosti cizinců podle státního občanství jako v Plzeňském kraji vykazuje i Česká republika. Graf 2: Zaměstnanost cizinců v Plzeňském kraji podle státního občanství* *Pozn.: stav k čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 3

6 demografie Zaměstnanost cizinců podle OKEČ Z důvodu nedostatku údajů o zaměstnanosti cizinců dle odvětví ekonomické činnosti (OKEČ) na krajské úrovni je následující problematika vyhodnocena za celou ČR. Předpokládáme však, že situace v Plzeňském kraji bude dosti podobná. Jak je z grafu 3 vidět, i zaměstnanost podle OKEČ u dvou hlavních skupin ekonomicky aktivních cizinců je značně odlišná. Graf 3: Rozložení zaměstnanosti cizinců v ČR podle OKEČ Regionální aspekty pracovní migrace v Plzeňském kraji Imigranti přicházející do ČR za účelem zaměstnání či podnikání si nejčastěji volí urbanizované zóny, velkoměsta (velkoměsta představují anonymní prostředí, kde se snadněji hledá práce a lépe investují finanční prostředky) a v neposlední řadě i příhraniční oblasti. V Plzeňském kraji bylo k evidováno ekonomicky aktivních cizinců (tj. přes 7 % všech zaměstnaných cizinců v ČR). Významným ukazatelem zastoupení cizinců v regionech ČR je podíl cizinců na pracovní síle. Tabulka 2: Zaměstnanost cizinců v okresech/krajích ČR Pozn.: stav k Cizinci evidovaní úřady práce byli zaměstnáni zejména ve zpracovatelském průmyslu do této kategorie bylo zařazeno 36 % těchto osob. Více jak 23 % úřady práce evidovaných cizinců bylo zaměstnáno ve stavebnictví, 14 % v činnostech v oblasti nemovitostí a pronájmu, resp. v podnikatelských činnostech. Necelá desetina cizinců v evidenci úřadů práce byla zaměstnána v obchodu, opravách motorových vozidel a spotřebního zboží. Naopak téměř polovina podnikajících cizinců v ČR patřila do odvětví zahrnujícího obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží (45 % všech podnikajících cizinců v ČR). Druhou nejčetnější kategorií, do které patřila pětina všech podnikajících cizinců bylo stavebnictví, dalších 15 % cizinců podnikalo v činnostech v oblasti nemovitostí a pronájmu, resp. podnikatelských činnostech. Demografické údaje o cizincích na trhu práce Mezi cizinci migrujícími za prací do ČR jsou muži ve výrazné převaze (v roce 2000 pouze 24 % žen), ale během několika posledních let dochází ke zvyšování podílu žen, především ve skupině cizinců evidovaných úřady práce (v polovině roku 2006 bylo v Plzeňském kraji 41,0 % žen mezi cizinci evidovaných úřady práce, mezi živnostenskými podnikateli pouze 32,5 %). Podíl žen je vyšší zejména u migrantů z východoevropských zemí než u migrantů z EU. Plzeňský kraj již několik let drží první příčku v nejvyšším podílu žen mezi všemi EA cizinci (podíl žen na celkové zaměstnanosti cizinců v Plzeňském kraji v polovině roku 2006 činil 38,6 %). Zaměstnaní cizinci v ČR se značně liší ve věkové struktuře od domácího obyvatelstva, 99 % z nich je ve věku let. Téměř polovina cizinců v postavení zaměstnanců a více než polovina cizinců s živnostenským oprávněním je ve věku mezi lety. kraj, okres pracovní zaměstnanost cizinců podíl cizinců síla evidovaní na prac. celkem živnostníci celkem ÚP síle (%) Hl. m. Praha ,4 Plzeňský kraj ,47 Plzeň-město ,92 Tachov ,51 Plzeň-sever ,69 Rokycany ,42 Plzeň-jih ,85 Domažlice ,78 Klatovy ,42 Středočeský kraj ,23 Karlovarský kraj ,07 Liberecký kraj ,36 celkem ČR ,21 Jihomoravský kraj ,38 Královehradecký kraj ,19 Pardubický kraj ,10 Jihočeský kraj ,81 Kraj Vysočina ,41 Ústecký kraj ,34 Moravskoslezský kraj ,28 Zlínský kraj ,95 Olomoucký kraj ,51 Pozn.: stav k , pracovní síla = zaměstnaní občané + evidovaní uchazeči o zaměstnání na úřadech práce Korelační analýza podílu cizinců na pracovní síle a počtu volných pracovních míst na 100 nezaměstnaných potvrdila, že nedostatek pracovních sil vede k vyššímu zaměstnávání cizinců (korel. koeficient 0,7). Jak je z tabulky zřejmé, největší podíl zaměstnaných cizinců je v Praze (10,40 %) a Plzeňský kraj se řadí hned na druhé místo s 5,47 %. V rámci okresního členění (viz kartogram 1) byl největší podíl cizinců na pracovní síle zjištěn v polovině roku 2006 v okrese Mladá Boleslav (12,00 %), v Praze (10,40 %) a na 3. místě v okrese Plzeň-město (9,92 %). Tento vysoký podíl cizinců v okrese Plzeň-město odpovídá ekonomickému významu Plzně v rámci Čech a je posilován zejména 3 hlavními aspekty: výhodná geografická poloha s dobrou dopravní dostupností regionu brzké využití ekonomických pobídek pro zahraniční kapitál historické postavení města v Čechách Významné je ještě zastoupení okresu Tachov, který s hodnotou 6,51 % zaujímá 7. místo v ČR (zejména díky vysokému zastoupení vietnamských obchodníků v pohraniční oblasti). / 4 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

7 demografie Kartogram 1: Zaměstnanost cizinců v okresech ČR (stav k ) Shrnutí: V posledních letech (zejména v období ) došlo k významnému vzestupu počtu zaměstnaných cizinců nejen v České republice, ale i v Plzeňském kraji. V souvislosti se vstupem ČR v roce 2004 do EU došlo k harmonizaci vízové politiky ČR s politikou členských zemí EU a ke změnám zákonů o pobytu, azylu a zaměstnanosti i podnikání cizinců na území ČR. Ve vývoji pracovní migrace cizinců hrají významnou roli jejich zdrojové země, které jsou spojovány s různými migračními režimy. Největší podíl zaměstnaných cizinců v Plzeňském kraji tvoří Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Poláci. Většina cizinců s živnostenským oprávněním pochází ze zemí střední a východní Evropy, naopak cizinci evidovaní úřady práce jsou nejčastěji ze Slovenska. Zaměstnanost cizinců dle OKEČ se podle typu zaměstnanosti cizinců liší; cizinci evidovaní ÚP jsou nejčastěji zaměstnaní ve zpracovatelském průmyslu, podnikatelé naopak v odvětví zahrnujícím obchod a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží. V okrese Plzeň-město je velmi vysoký podíl cizinců na pracovní síle (3. místo v ČR), což ukazuje na nedostatek místních disponibilních pracovních sil. Zdroj dat: Český statistický úřad Cizinci v ČR (www.czso.cz/ciz/cizinci. nsf/i/cizinci_v_cr) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR HORÁKOVÁ, M. (2004): Trendy v zahraničních pracovních migracích v ČR v letech VÚPSV Praha, 9 str. HORÁKOVÁ, M. (2006): Mezinárodní pracovní migrace v ČR. VÚPSV Praha, 63 str. Lucie Ženíšková čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 5

8 vzdělávání Vysoké školství v ČR a Plzni V minulém čísle časopisu Monitor jsme se věnovali výsledkům přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2006/2007. Mnohem zásadnější je však otázka, jaké je vůbec postavení města Plzně a Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska vysokého školství? Jak komplexní nabídku vysoké školy v Plzni jako celek poskytují a jak je tato nabídka úspěšná ve srovnání s dalšími univerzitními městy v ČR? Cílem tohoto článku je podat komplexnější pohled na vysoké školství Plzni v republikovém kontextu. K tomu bylo využito srovnání s dalšími městy v ČR, ve kterých sídlí veřejné vysoké školy. Zdrojem informací byla veřejně dostupná data, která poskytuje Ústav pro informace ve vzdělávání na svých www stránkách. Využita byla data za akademický rok 2005/2006 a starší. Uvažovány byly civilní vysoké školy veřejné i soukromé, ale pouze v sídlech veřejných vysokých škol. Územní členění bylo provedeno podle sídla fakult. Kapacity vysokých škol V akademickém roce 2005/2006 studovalo na veřejných vysokých školách v ČR téměř 272 tis. studentů jako fyzických osob, na soukromých činil tento údaj necelých 25 tis. Celkový počet studentů podle fakult byl 280 tis. na veřejných VŠ. Rozdíl cca jsou studenti, kteří studují více fakult, což jsou necelá 3 %. Na soukromých Tabulka 1: Základní údaje o vysokých školách podle sídel fakult pro akademický rok 2005/2006 Počet sídel Studenti (fyzické osoby) Průměrný přepočtený počet VŠ fakulty 1 celkem podíl žen (%) poprvé zapsaní absolventi pedagogických pracovníků na 100 celkem studentů VŠ je tento rozdíl naprosto zanedbatelný. V dalším textu uvádíme veškeré počty na úrovni fakult, neboť jiné sledování použitá data neumožňují. Základní srovnání kapacit veřejných a soukromých škol podle měst přináší tabulka 1. Soukromé VŠ neuvádějí počty pracovníků a také počet studentů na počet obyvatel města byl uveden souhrnně. Pořadí měst podle počtu studentů veřejných vysokých škol do značné míry odpovídá jejich populační velikosti. Z relativního srovnání Prahy a Brna vychází moravská metropole jako výrazné univerzitní centrum. Podobný charakter má i Olomouc. Město Plzeň potvrzuje své postavení a podobně jako Zlín, Hradec Králové i České Budějovice má počet studentů na 100 obyvatel města vyšší než 10. Výrazněji zaostává Liberec a menší krajská města Jihlava a Karlovy Vary. Posuzujeme-li VŠ podle počtu pedagogických pracovníků na 100 studentů zaostává Plzeň za většinou českých univerzitních měst a naopak předčí kromě Olomouce všechna moravská města. Z větších univerzitních měst je velmi malý tento poměr ve Zlíně zřejmě vlivem prudkého nárůstu počtu studentů (viz následující kapitola). Je nutno zdůraznit rozdílnou náročnost oborů a tedy vliv oborové skladby. Mezi nejnáročnější na pedagogické a další zázemí patří umělecká, lékařská, ale také přírodovědecká studia nebo chemie. Z hlediska struktury studentů stojí za zmínku fakt, že ve čtyřech městech s nejvyšším počtem studentů, tedy včetně Plzně, je počet studujících mužů vyšší než žen. Ve všech dalších městech je tomu přesně naopak. Také zde hraje hlavní roli oborová struktura VŠ, neboť v těchto městech je zpravidla menší podíl technických oborů. Počet studentů na 100 obyv. vč. soukromých VŠ Veřejné VŠ v ČR ,3 Praha ,0 9,6 Brno ,7 17,4 Ostrava ,4 9,7 Plzeň ,1 11,3 Olomouc ,1 17,3 Hradec Králové ,1 10,6 České Budějovice ,4 10,1 Zlín ,9 10,9 Ústí nad Labem ,7 8,6 Pardubice ,5 8,8 Liberec ,7 7,6 Karviná ,5 3,9 Opava ,6 3,9 Jindřichův Hradec ,2 5,4 Jihlava ,1 1,2 Soukromé VŠ v ČR Praha Ostrava Brno Plzeň České Budějovice Olomouc ostatní města vyjma celoškolských pracovišť 2 Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Kunovice, Litomyšl, Mladá Boleslav, Písek, Přerov, Třebíč, Znojmo. Podíl soukromých škol na kapacitách vysokého školství je podstatný jen v Ostravě (7,4 %) a v Praze (15,5 %), kde je více než polovina soukromých VŠ a 70 % studentů soukromých VŠ z celé ČR. Ve zbývajících 4 městech, kde existují zároveň veřejné i soukromé VŠ, vč. Plzně, je význam soukromých škol zatím malý. Vývoj kapacit vysokých škol Od počátku 90. let dochází v ČR k dosti výraznému růstu počtu studentů přijímaných na vysoké školy. V posledních letech probíhá postupná transformace převážné většiny magisterských oborů na bakalářské studium a navazující magisterské studium. Dalším fenoménem je rozvoj soukromých vysokých škol, takže v současné době jejich počet převyšuje počet veřejných vysokých škol. Tyto a další faktory se promítly také do vývoje kapacit vysokého školství v jednotlivých městech. Výsledky za veřejné i soukromé VŠ shrnuje tabulka 2. Uvažována jsou opět pouze města s veřejnou VŠ. K nejdynamičtějšímu vývoji došlo zpravidla ve městech s menším výchozím počtem studentů (rok 2002). / 6 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

9 vzdělávání Vývoj ve Zlíně je nutno považovat za zcela mimořádný a signalizuje dřívější podcenění vysokého školství v tomto městě. Také Pardubice a České Budějovice ve sledovaném období výrazně posílily. Ostrava v první polovině pořadí podle indexu vývoje potvrzuje postavení všech 3 univerzitních měst v Moravskoslezském kraji, kde převyšuje růst počtu studentů republikový průměr cca o 5 %. Plzeň naopak o 5 % za republikou zaostává. Oborová struktura vysokého školství Základní kvalitativní charakteristikou, kterou je možno využít pro srovnání univerzitních měst v ČR, je oborová nabídka vysokoškolského studia alespoň na úrovni fakult. K tomu byly fakulty rozděleny do 13 oborových skupin. Výsledky shrnuje kartodiagram 1. Oborová nabídka v Praze a Brně je bezkonkurenční. Šíře nabídky v Plzni do značné míry odpovídá Ostravě. Další konkurent Plzně, Olomouc, disponuje spíše klasičtější univerzitní nabídkou. V Plzni je možné považovat za perspektivní, např. zavedení stavebních oborů, které kromě Prahy nelze v Čechách studovat. Kapacity a struktura vysokého školství do značné míry ovlivňuje pohyb za vzděláním i nadregionální význam vysokých škol (viz následující kapitoly). Tabulka 2: Vývoj počtu studentů VŠ Poř. Město /2002 (%) 1 Zlín ,0 2 Pardubice ,8 3 České Budějovice ,8 4 Ostrava ,2 5 Karviná ,3 6 Opava ,1 7 Hradec Králové ,4 ČR ,4 8 Brno ,9 9 Ústí nad Labem ,9 10 Plzeň ,5 11 Praha ,8 12 Olomouc ,9 13 Jindřichův Hradec ,4 14 Liberec ,2 Kartodiagram 1: Počet studentů veřejných vysokých škol v akademickém roce 2005/2006 podle oborů čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 7

10 vzdělávání Pohyb za vysokoškolským vzděláním Počet studujících VŠ, kteří žijí v kraji, řadí Plzeňský kraj až na 12. místo mezi 14 kraji v ČR, což neodpovídá jeho populační velikosti. Kraj je podle tohoto ukazatele předstižen 3 menšími kraji, Pardubickým, Královehradeckým a Vysočinou. Pravděpodobně se jedná o projev menšího zájmu o studium na VŠ. Na základě vyjížďky za vysokoškolským vzděláním je možno hodnotit nutnost, popř. ochotu pohybu za tímto druhem studia. Z toho lze usuzovat, nakolik nabídka studia v kraji odpovídá zájmu studentů, především uchazečů, a v ideálním případě i poptávce po pracovních silách. Komplexní oborová struktura nabídky vysokoškolského studia nepodporuje vyjížďku studentů. Výsledky analýzy vyjížďky za VŠ shrnuje tabulka 3. Podíl studujících v kraji svého bydliště řadí Plzeňský kraj se 60 % na úroveň Moravskoslezského kraje za Prahu a kraj Jihomoravský. Zároveň je zřejmá relativně nízká závislost kraje na Praze z hlediska vysokoškolského studia. Plzeňský kraj dosahuje společně s Pardubickými nejnižšího podílu z českých krajů (27 %). Logickým důsledkem je 2. nejnižší podíl vyjíždějících do všech ostatních krajů ČR po Praze. Tento přehled poskytuje obrázek Plzeňského kraje jako velmi autonomního území z hlediska vysokého školství s určitými specifickými potřebami uspokojovanými především v Praze (viz předchozí kapitola). Pro úplnost jsou uvedeny také údaje o počtu a podílu dojíždějících na studujících podle krajů. V Plzeňském kraji se v roce 2005 jednalo o 10,5 tis. studentů, čímž se kraj zařadil na 5. místo mezi kraji v ČR. Podle podílu dojíždějících na studujících (58 %) je Plzeňský kraj 8., z čehož lze vyvozovat, že význam dojížďky na VŠ z jiných krajů je spíše průměrný. Podrobněji se strukturou dojíždějících podle krajů zabývá následující kapitola. Tabulka 3: Bilance pohybu za studiem vysokých škol kraj Studenti žijící v kraji z toho studuje (abs.) z toho studuje (%) z toho dojíždí Studující v v rámci v rámci v Praze ostatní kraje v Praze ostatní kraje kraji abs. % kraje kraje Hl. město Praha ,9 12, ,4 Středočeský ,5 64,9 33, ,8 Jihočeský ,5 39,2 29, ,6 Plzeňský ,9 26,8 13, ,0 Karlovarský ,8 42,5 49, ,7 Ústecký ,9 42,5 31, ,9 Liberecký ,4 37,8 32, ,8 Královéhradecký ,6 32,1 44, ,4 Pardubický ,0 26,4 54, ,4 Vysočina ,5 29,0 67, ,1 Jihomoravský ,7 8,2 18, ,5 Olomoucký ,5 13,2 57, ,9 Zlínský ,1 14,8 61, ,5 Moravskoslezský ,8 10,4 29, ,2 / 8 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

11 vzdělávání Nadregionální význam vysokých škol Pro hodnocení nadregionálního významu vysokého školství v Plzni je důležité, jak velké je spádové území vysoké školy. Toto srovnání bylo možno provést na základě nám dostupných dat pouze na úrovni krajů, což je pro náš cíl postačující. Nadregionální význam VŠ jsme hodnotili podle podílu studentů z jiných krajů na celkovém počtu studujících (dojížďka), neboť hodnocení podle vyjížďky, tj. podílu studujících v jiném kraji na celkovém počtu studentů bydlících v daném kraji, je více ovlivněno kapacitou VŠ. Výsledky shrnuje tabulka 4. Kraje jsou řazeny podle geografické polohy a rozděleny na české a moravské, aby více vynikly jejich vzájemné vztahy na základě polohy. Intenzita vazeb je zvýrazněna při podílu dojížďky nad 7 %. Diagonála ukazuje, jaký podíl studujících bydlí ve stejném kraji. Praha se vyznačuje vcelku rovnoměrným podílem všech krajů na počtu studujících. Z dalších českých měst Plzeň potvrzuje svůj nadregionální význam, tj. více než 7-procentní podíl všech čtyř sousedních krajů a Prahy na počtu vysokoškolských studentů. V ostatních českých krajích kromě Karlovarského, kde je jen 923 studentů, tvoří území s vyšším podílem na dojíždějících nejvýše 3 sousední kraje. S výjimkou Středočeského a Karlovarského kraje tvoří pražští studenti v Plzni největší podíl ze všech krajů ČR. Dosavadní nadregionální význam vysokého školství v Plzni však nelze přeceňovat, neboť podíl studentů z ostatních krajů ČR je do 2 % kromě kraje Vysočina, kde je nabídka VŠ velmi omezená. Také podíl cizinců naznačuje menší nadregionální význam vysokých škol v Plzni, než je tomu ve východočeských nebo moravských metropolích. Je však nutné zdůraznit, že podíl cizinců velmi závisí na oborové nabídce. Nejvyšší podíl cizinců je na lékařských fakultách, kde zpravidla přesahuje 20 %. Také na Lékařské fakultě Plzeň UK v Praze studuje více cizinců než na ZČU v Plzni (400 a 260 cizinců). Tabulka 4: Studenti VŠ v akademickém roce 2005/06 podle škol a trvalého bydliště studentů podíl studentů (fyzické osoby) - občané ČR v tom s trvalým bydlištěm v kraji kraj sídla školy Studenti celkem Hl. město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Královéhradecký Moravskoslezský kraj neurčen bydlící v zahraničí cizinci ČR ,2 8,2 5,5 4,3 1,9 5,9 3,1 4,7 4,4 4,6 11,0 6,0 6,1 11,7 0,2 1,1 7,2 Hl. město Praha ,6 13,8 5,6 3,0 2,1 6,6 3,0 3,9 3,0 3,5 2,3 2,0 2,4 3,2 0,1 2,6 10,4 Středočeský ,7 36,2 0,6 1,4 1,1 1,4 6,1 4,2 0,6 0,9 0,5 0,7 0,3 0,3 33,8 2,5 Jihočeský ,1 7,8 53,4 6,9 1,9 2,4 1,1 1,6 2,2 10,2 3,4 0,9 1,0 1,4 0,5 0,1 1,1 Plzeňský ,3 8,9 11,3 42,0 8,4 9,1 1,7 1,5 1,1 2,1 0,9 0,5 0,6 0,8 0,1 3,6 Karlovarský ,7 6,9 3,1 8,0 47,3 10,3 2,6 1,5 1,7 0,9 1,0 0,4 0,8 1,4 0,2 2,1 Ústecký ,0 11,9 1,4 1,5 4,7 57,1 8,4 3,6 2,2 1,6 0,8 0,4 0,7 0,7 0,1 0,9 Liberecký ,0 13,3 1,2 0,9 1,0 10,6 36,2 13,0 4,0 2,3 1,7 2,6 0,9 1,7 0,0 5,5 Královéhradecký ,7 8,8 2,2 1,4 1,0 3,6 4,7 32,6 15,5 5,7 3,3 3,4 2,7 4,3 0,0 5,0 Pardubický ,1 9,3 2,3 1,4 1,0 3,6 4,1 18,0 31,6 6,3 4,2 4,7 3,2 4,3 0,1 1,7 Vysočina 688 1,3 6,0 3,6 0,1 0,6 0,6 2,5 5,5 69,9 6,8 1,2 0,7 1,0 0,1 Jihomoravský ,1 2,5 2,9 0,8 0,5 1,4 1,2 3,4 5,1 8,5 38,5 7,2 8,6 10,0 0,1 0,2 7,1 Olomoucký ,5 2,3 1,3 0,5 0,4 1,1 1,2 3,8 5,0 4,5 11,2 30,1 11,8 16,8 0,2 7,2 Zlínský ,4 1,9 0,7 0,3 0,2 0,6 0,4 1,1 1,6 2,4 17,0 10,6 47,5 5,2 0,3 6,7 Moravskoslezský ,0 0,9 0,6 0,2 0,3 3,7 0,4 1,0 1,7 0,9 4,6 10,9 9,0 59,8 0,3 4,6 Souhrn Plzeň z hlediska vysokého školství: si udržuje své postavení 4. města v rámci ČR, což odpovídá jejímu populačnímu významu, v posledních letech poněkud zaostává za Ostravou ve vývoji počtu studentů, ale zvětšuje svůj odstup od Olomouce, poskytuje širokou oborovou nabídku srovnatelnou s Ostravou; možnosti rozvoje lze spatřovat např. ve stavebnictví. Zdroj dat: Ústav pro informace ve vzdělávání - Výkonové ukazatele (www.uiv.cz/rubrika/98) Ing. Pavel BENEŠ Díky vysokým školám v Plzni je Plzeňský kraj: velmi autonomní ve vysokém školství, chybějící obory saturuje Praha, významný cílem dojížďky za vysokoškolským vzděláním pro všechny sousední kraje, také Praha se výrazně podílí na dojížďce do Plzně. čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 9

12 Trh práce v Plzeňském kraji v roce 2006 trh práce Aktuální nezaměstnanost I poslední čtvrtletí roku 2006 nadále potvrzovalo optimistické předpoklady vývoje trhu práce v Plzeňském kraji. Registrovaná míra nezaměstnanosti v Plzeňském kraji dosáhla v prosinci 2006 hodnoty 5,6 %, čímž meziročně poklesla o 0,8 procentního bodu. Pokračuje tak trend nastolený ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Z hlediska míry nezaměstnanosti podle pohlaví se stále potvrzuje pozitivní trend nižších hodnot oproti celostátnímu průměru. I nadále tyto hranice překračují pouze nezaměstnanost žen v okrese Klatovy, kde je navíc rovna průměru i nezaměstnanost mužů, a nezaměstnanost mužů v okrese Tachov. U obou okresů to navíc koresponduje s tím, že Tachov je již také celkově nad průměrem ČR, okres Klatovy pak na tomto průměru. V celém článku budou používány míry nezaměstnanosti, které vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí a které umožňují podrobnější rozbor. Na rozdíl od obecné míry nezaměstnanosti, kterou vykazuje Český statistický úřad a která je používána pro mezinárodní srovnání. Tabulka 1: Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje (prosinec 2006) Počet uchazečů Míra nezaměstnanosti o zaměstnání Celkem Muži Ženy DO ,1 3,7 6,9 KT ,7 6,4 9,4 PM ,9 4,0 5,9 PJ ,0 3,3 4,9 PS ,1 4,0 6,6 RO ,5 3,8 7,6 TC ,0 7,2 8,9 PK ,6 4,6 6,9 ČR ,7 6,4 9,3 Zdroj: MPSV Okresy Plzeňského kraje stále drží poměrně stabilní pozici při srovnání s okresy v ostatních krajích ČR. Okres Plzeň-jih se již druhý kvartál drží na sedmém místě, přibližně na stejné úrovni s okresem České Budějovice. Okresy Plzeň-město, Plzeň-sever, Domažlice a Rokycany jsou na 11., 12., 13., resp. 17. místě mezi 77 okresy ČR. Zbylé okresy následují na 46. místě okres Klatovy a 49. Tachov. Oba tyto okresy zaznamenaly propad v pořadí (v září 40., resp. 42. místo), ve spojení s růstem na republikový průměr, resp. již nad něj. Meziroční srovnání Jak již bylo výše uvedeno meziroční srovnání míry nezaměstnanosti v Plzeňském kraji, při srovnání hodnot prosince 2005 a 2006, vykazuje pokles o 0,8 procentního bodu. V rámci krajů ČR se jedná o třetí nejnižší pokles po Praze a Libereckém kraji. To je způsobeno zejména nízkou výchozí mírou nezaměstnanosti v regionu, která již nemá potenciál tak významně klesat. Naopak kraje s vyšší nebo vysokou nezaměstnaností zaznamenaly větší pokles. Nejvyšší pád míry nezaměstnanosti registrovaly úřady práce v Olomouckém ( 1,7 procentního bodu), Ústeckém a Moravskoslezském kraji (oba 1,6 procentního bodu). Průměrný pokles v rámci celé ČR byl 1,2 procentního bodu. Při pohledu na jednotlivé okresy Plzeňského kraje lze zaznamenat poměrně významné rozdíly (viz Tabulka 2). Nejvíce pozitivní vývoj mezi prosincem 2005 a prosincem 2006 zaznamenaly okresy Rokycany a Domažlice, když se jejich pokles zastavil na hodnotě 1,3 procentního bodu. Zbylé okresy pak kopírovaly celokrajský průměr. Rozdílný je zdroj poklesu v jednotlivých okresech. Celkově totiž v Plzeňském kraji zaznamenala větší pokles míra nezaměstnanosti žen (-1,0 procentní bod), muži klesli méně (-0,8 procentního bodu). Nejvyšší rozdíl lze nalézt u okresu Tachov, kde nezaměstnanost mužů klesla pouze o 0,1 procentního bodu, zatímco míra nezaměstnanosti žen o 1,4 procentního bodu. Podobně vysoký rozdíl vykazuje i okres Plzeň-jih (-0,4 muži, -1,2 ženy). Opačný je výsledek v okrese Plzeň- Tabulka 2: Meziroční srovnání míry nezaměstnanosti v okresech Plzeňského kraje Srovnání Index 2006/2005 (%) Území Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Domažlice 6,5 5,1 8,3 5,1 3,7 6,9-1,3-1,3-1,4 78,5 72,5 83,1 Klatovy 8,6 7,2 10,5 7,7 6,4 9,4-0,8-0,8-1,1 89,5 88,9 89,5 Plzeň-město 5,5 4,6 6,6 4,9 4,0 5,9-0,7-0,6-0,7 89,1 87,0 89,4 Plzeň-jih 4,7 3,7 6,1 4,0 3,3 4,9-0,8-0,4-1,2 85,1 89,2 80,3 Plzeň-sever 5,8 4,8 7,1 5,1 4,0 6,6-0,7-0,8-0,5 87,9 83,3 93,0 Rokycany 6,8 5,1 9,1 5,5 3,8 7,6-1,3-1,3-1,5 80,9 74,5 83,5 Tachov 8,6 7,3 10,4 8,0 7,2 8,9-0,7-0,1-1,4 93,0 98,6 85,6 Plzeňský kraj 6,4 5,3 7,9 5,6 4,6 6,9-0,8-0,7-1,0 87,5 86,8 87,3 ČR 8,9 7,6 10,5 7,7 6,4 9,3-1,2-1,2-1,2 86,5 84,2 88,6 / 10 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

13 trh práce sever, kde muži klesli o 0,8 procentního bodu, kdežto ženy pouze o 0,5. Přesto výrazněji ovlivnil výsledek trhu práce v Plzeňském kraji v roce 2006 pokles míry nezaměstnanosti žen. V celostátním hledisku to pak lze doložit pořadím kraje, když celkově a u mužů má kraj třetí nejnižší nezaměstnanost v celé ČR, zatímco v případě míry nezaměstnanosti žen je na druhém místě (v obou případech za Prahou, celkově a u mužů je před ním ještě Středočeský kraj). Zajímavostí je, že míra nezaměstnanosti klesla ve všech krajích a okresech České republiky s jedinou výjimkou okresu Trutnov, kde byl zaznamenán růst o 0,1 procentního bodu. Tabulka 2 ovšem postihuje ještě meziroční srovnání v podobě indexu změny nezaměstnanosti. Zde jsou ještě zřetelnější rozdíly mezi jednotlivými okresy. Tento index opět potvrzuje, že pro pokles nezaměstnanosti měly klíčovou roli ženy v okrese Tachov a Plzni-jihu. Muži naopak významněji poklesli, a tudíž posílili celkové snížení v okrese, v okresu Plzni-severu, na Rokycansku a Domažlicku. V okresech Plzeň-město a Klatovy se na snižování míry nezaměstnanosti podílely obě skupiny stejně. Struktura nezaměstnanosti Struktura uchazečů o zaměstnání je dalším významným faktorem při deskripci a analýze trhu práce v území, tj. v našem případě v Plzeňském kraji. V tomto článku ji budeme popisovat ze tří základních pohledů. A to z hlediska věku, vzdělání a délky evidence na úřadu práce. Věková struktura registrovaných uchazečů o zaměstnání kopíruje demografickou strukturu Plzeňského kraje. Ukazuje se tak, že ani jedna z věkových skupin oproti ostatním nijak zásadněji netrpí problémem nezaměstnanosti, což platí i pro skupinu občanů nad 50 let. Jak sice ukazuje Graf 1 u skupiny let je rozdíl zřejmý, přesto ne takový, aby jasně potvrdil často zmiňované hypotézy o problematičnosti této skupiny. Ukazuje se tedy, že nezaměstnanost osob starších 50 let není v kraji přílišným problémem, byť může působit lokální obtíže v některých okresech. To by odpovídalo stavu poměrné naplněnosti trhu, který ve svých různých segmentech vykazuje podobné chování nezaměstnaných, jejichž určitá část nemá zájem se uplatnit na trhu práce. Graf 1: Srovnání věkové struktury obyvatel a nezaměstnaných v Plzeňském kraji Zásadní objev nepřináší ani zkoumání vzdělanostní struktury uchazečů o zaměstnání. Nejvyšší podíl mezi nezaměstnanými mají absolventi středních škol bez maturity, kteří tvoří více než 40 % všech nezaměstnaných. Následují s 31 % uchazeči se základním nebo žádným vzděláním. Téměř jednu čtvrtinu (23 %) pak tvoří uchazeči se středoškolským vzděláním s maturitou. Nejnižší podíl pak zastávají vysokoškolsky vzdělaní nezaměstnaní (4,1 %), kterých je přibližně 8 % v kraji. Potvrzuje se tedy, že se jedná o nejméně problematickou skupinu z hlediska trhu práce. Při pohledu do jednotlivých okresů lze zaznamenat nejrůznější, mnohdy spíše drobné, odchylky, které ale vycházejí ze zvýšených podílů dané vzdělanostní skupiny v dané populaci na daném území. Např. v Plzni je nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných uchazečů (7,2 %), zároveň ale tvoří přes 12 % populace. V okrese Plzeň-sever středoškoláci bez maturity tvoří 47 % uchazečů (nejvíce z celého kraje) a 44 % z populace. Tabulka 3: Rozdíl podílu uchazečů o zaměstnaní a podílu na populaci dle vzdělání v okresech Plzeňského kraje nejvyšší zákl. střední bez mat. střední s mat. VOŠ Domažlice 9,99-1,93-3,35-2,17-2,54 Klatovy 1,55 5,09-0,98-2,31-3,34 Plzeň-město 7,94 1,76-0,67-3,65-5,38 Plzeň-jih 2,07-1,38 2,22-2,06-0,85 Plzeň-sever 1,81 2,92-0,33-1,64-2,77 Rokycany 10,16 0,05-4,50-2,46-3,25 Tachov 0,16 7,33-2,36-2,04-3,10 Plzeňský kraj 6,18 1,84-1,71-2,59-3,71 Tabulka 3 ukazuje rozdíly mezi strukturou obyvatel a strukturou uchazečů o zaměstnání z hlediska vzdělání v jednotlivých okresech Plzeňského kraje. Z hodnot za Plzeňský kraj lze obecně konstatovat, že čím vyšší vzdělání, tím menší problém s uplatněním. Přesto lze i v tomto ukazateli najít rozdíly mezi jednotlivými okresy. Z tabulky je tak vidno, že lidé s nejvýše základním vzděláním tvoří problematickou skupinu zejména v okresech Domažlice a Rokycany. Naopak v okrese Tachov je podíl uchazečů s nejvýše základním vzděláním a podíl této skupiny na populaci prakticky totožný. To reflektuje situaci, kdy se na Tachovsku často lokalizuje jednoduchá výroba, která nepotřebuje žádnou větší kvalifikaci. Naopak je v okrese Tachov a dále ještě na Klatovsku problém s uplatněním vyučených. Středoškoláci s maturitou obecně nejsou problematickou skupinou z hlediska trhu práce, avšak na příkladu okresu Plzeň-jih je vidět, že tomu tak není vždy. Ani sousedství s Plzní, která výrazně přispívá k dobré situaci na trhu práce v okrese Plzeň-jih, nedokáže plně vyvážit nízkou nabídku zaměstnání pro kvalifikovanější sílu. Jednou z negativních podmínek může být i dostupnost v periferních oblastech okresu. Data o vzdělanostní struktuře jsou již z roku 2001, takže postupné změny nabídky vzdělávání se budou projevovat zejména u mladší populace. VŠ čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 11

14 trh práce Tabulka 4 obsahuje meziroční srovnání počtu nezaměstnaných absolventů vysokých škol, kteří nepřesáhli věkovou hranici 30 let. I když se jedná o malé absolutní hodnoty lze učinit jisté závěry. I v tomto ukazateli lze nalézt rozdíly mezi jednotlivými okresy Plzeňského kraje. Samotný kraj má při srovnání s celorepublikovým průměrem vykazuje mírně pozitivnější vývoj. Ve všech okresech Plzeňského kraje s výjimkou okresu Plzeňsever, došlo k poklesu počtu nezaměstnaných v této skupině. Značný pokles z hlediska indexu meziročního srovnání lze registrovat v okresech Tachov a Rokycany, kde je absolutní hodnota nejnižší. Pravděpodobně v těchto okresech není problém pro tuto skupinu najít práci. Při vykazování nezaměstnanosti uvádí MPSV také počet nezaměstnaných osob zdravotně postižených, které jsou evidovány na úřadu práce. Největší část této skupiny tvoří osoby částečně invalidní (77,9 % v Plzeňském kraji), menší pak osoby zdravotně znevýhodněné (21,4 %). Nejmenší skupinou, která se uchází v této kategorii o umístění na trhu práce jsou plně invalidní osoby, kterých je registrováno zanedbatelné množství (0,7 %). Z hlediska meziročního vývoje lze konstatovat, že počet nezaměstnaných osob se zdravotním postižením celkově klesl, avšak zvýšil se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných. Potvrzuje se tak předpoklad o složitějším uplatnění těchto osob oproti jiným skupinám. V Plzeňském kraji se to daří ještě o něco méně, než v rámci celé republiky. Tabulka 4: Meziroční srovnání nezaměstnaných absolventů VŠ do 30 let v Plzeňském kraji Území Index 2006/2005 (%) Index 2006/2005 nez. celkem (%) Domažlice ,3 84,3 Klatovy ,1 87,8 Plzeň-město ,3 89,2 Plzeň-jih ,7 85,9 Plzeň-sever ,3 88,8 Rokycany ,1 83,2 Tachov ,5 89,4 Plzeňský kraj ,2 87,6 ČR ,7 87,9 Při meziokresním srovnání podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu nezaměstnaných lze sledovat zřetelné rozdíly mezi okresy (viz Tabulka 5). Nejnižší podíl těchto osob na celkovém počtu nezaměstnaných je v okresech Plzeň-sever a Klatovy, přesto lze u okresů Plzeň-sever a Klatovy sledovat v meziročním srovnání vůbec nejvyšší růst, tj. negativní vývoj. Naopak příliš se nedaří umisťovat osoby se zdravotním postižením v okresech Domažlice, Rokycany a Tachov, kde tato skupina tvoří více než pětinu nezaměstnaných. Tabulka 5: Meziroční srovnání podílu nezaměstnaných osob zdravotně postižených v Plzeňském kraji Území Index 2006/2005 (%) Domažlice 19,09 20,47 107,2 Klatovy 11,88 14,14 119,1 Plzeň-město 15,02 16,45 109,5 Plzeň-jih 14,65 17,06 116,4 Plzeň-sever 10,63 12,68 119,3 Rokycany 20,79 22,26 107,1 Tachov 19,96 21,25 106,5 Plzeňský kraj 15,37 17,08 111,1 ČR 14,76 15,90 107,8 Při pohledu na délku evidence uchazečů na úřadech práce se můžeme vrátit k fenoménu zaměstnávání žen na Tachovsku, kde za rok 2006 ubylo celkem 400 dlouhodobě nezaměstnaných žen. Ukazuje se tak, že nové investice v okrese absorbují i skupiny, které v jiných okresech Plzeňského kraje a zejména ostatních krajích ČR, ještě nebyly plně využity. K tomu mohla pozitivně přispět i změna legislativy, která mírně zpřísnila podmínky pro získávání podpory v nezaměstnanosti. Problémy s dlouhodobou nezaměstnaností, tj. registrací uchazečů delší než 12 měsíců, lze hledat zejména v okresech Tachov (41 % z uchazečů), Rokycany (41 %) a Domažlice (39 %). Naopak okres Plzeň-jih vykazuje pouze 29 %, Plzeň 31 % a Plzeň-sever 32 %. Graf 2: Struktura nezaměstnanosti podle délky evidence uchazečů (prosinec 2006) Volná místa V Plzeňském kraji bylo na konci roku 2006 registrováno celkem volných pracovních míst. V meziročním srovnání s koncem roku 2005 lze vysledovat jejich razantní nárůst, který mírně překračuje i nárůst republikový. V ČR se počet míst zvýšil o 79 %, v Plzeňském kraji o 82,5 %. Mezi okresy rostl počet volných pracovních míst nejvíce v okrese Plzeň-jih a na Rokycansku, kde se jejich počet zvýšil více než na dvojnásobek. Nejmenší růst naopak zaznamenal okres Domažlice, byť i zde se jedná o významné zvýšení (viz Tabulka 6). Při zkoumání trhu práce je velmi často užíván ukazatel počtu volných pracovních míst (VPM) na počet uchazečů registrovaných na úřadu práce v daném území. V Plzeňském kraji na konci roku 2006 připadalo 2,5 uchazeče na jedno pracovní místo. Kraj tak ve srovnání s ostatními regiony ČR obsadil hned druhé místo za Prahou (1,3). Opět se tedy ukazuje, že trh práce v Plzeňském kraji nedisponuje již dostatečnou nabídkou pracovních sil a tento nedostatek je řešen prostřednictvím zahraniční pracovní migrace. Při detailnějším pohledu na okresy Plzeňského kraje je možné zjistit, že je Plzeň v rámci srovnání s ostatními okresy ČR na pátém místě, přičemž vykazuje 1,3 uchazeče na jedno VPM. V Plzni tak je naplněn pracovní trh, resp. jedná se o strukturální nezaměstnanost, tudíž je zde nedostatek pracovních sil v některých profesích. Okresy Plzeň-jih a Plzeň-sever se nacházejí na 12., resp. 13. místě v republice (3,0, resp. 3,1). Dále následují okres Domažlice na 17. místě (3,4), Klatovy na 24. místě (3,9), 33. Rokycany (4,7) a nejhorší okres Tachov na 58. místě (7,5). Průměr ČR je v tomto ukazateli na hodnotě 4,8. / 12 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

15 trh práce Tabulka 6: Počet uchazečů o zaměstnání na VPM podle vzdělání v Plzeňském kraji Území VPM 2005 VPM 2006 Index 2006/2005 (%) Celkem nejvyšší zákl. střední bez mat. střední s mat. Domažlice ,2 3,4 4,1 2,7 4,2 4,0 2,7 Klatovy ,8 3,9 3,9 3,4 5,4 8,0 4,7 Plzeň-město ,3 1,3 1,3 0,8 3,6 2,0 2,6 Plzeň-jih ,9 3,0 2,1 2,8 6,4 1,4 4,0 Plzeň-sever ,9 3,1 2,2 2,8 9,0-4,8 Rokycany ,5 4,7 6,6 3,4 6,0-5,5 Tachov ,1 7,0 7,4 6,0 10,1 8,0 6,8 Plzeňský kraj ,6 2,5 2,6 1,9 5,0 3,5 3,3 ČR ,1 4,9 3,1 6,6 7,2 7,4 3,7 VOŠ VŠ Výše zmíněný ukazatel, uchazečů o zaměstnání na VPM, je možné propočítat i z hlediska vzdělanostní struktury (viz Tabulka 6). Plzeňský kraj je ve všech vzdělanostních kategoriích pod celorepublikovým průměrem. Projevuje se to zejména u středoškoláků bez maturity, což odpovídá ekonomické základně Plzeňského kraje, tj. vyššímu podílu průmyslové výroby. Naopak nejmenší rozdíl je v kategorii vysokoškoláků, kde sice je kraj pod celostátním průměrem, avšak se ukazuje, že má určitý potenciál pro lokalizaci investic hledajících pracovníky s vyšší kvalifikací. Středoškolsky vzdělaní lidé bez maturity se nejlépe uplatňují v Plzni, kde je dokonce více volných pracovních míst, než uchazečů o zaměstnání v dané vzdělanostní skupině. Dálnice D5 a na ní navázané investice vytvořily lepší podmínky také pro méně kvalifikované v okresech Tachov a Domažlice. Naopak středoškolsky vzdělaní lidé s maturitou mají velké problémy zejména na Tachovsku a v okrese Plzeň-sever. Obecně lze konstatovat, že uplatnění takto vzdělaných uchazečů je v Plzeňském kraji nižší. Pohled na vysokoškoláky v okresech Tachov a Rokycany ve srovnání s nezaměstnaností absolventů VŠ do 30 let, kteří v dané skupině neměli s nezaměstnaností prakticky žádný problém, naznačuje, že ve zmiňovaných okresech je problematické uplatnit se pro starší vysokoškolsky vzdělané lidi, pro které není dostatek adekvátních pracovních příležitostí, popř. jsou upřednostňováni mladší uchazeči. Trh práce v Plzeňském kraji tak díky své stabilitě a naplněnosti bude pravděpodobně reagovat zvýšením ceny práce, což by mohlo významně oslabit konkurenceschopnost regionu. Z toho pak může vést složitá cesta přes posilování investic s přidanou hodnotou, které ovšem zároveň prověří kvalitu lidských zdrojů na trhu práce v Plzeňském kraji. Nedostatek pracovních sil již dnes velmi významně doplňuje zahraniční pracovní migrace. Nejmarkantněji je tento fenomén patrný v krajské metropoli. Cizinci na trhu práce zároveň brzdí možný prudší nárůst ceny práce. Shrnutí Plzeňský kraj je z hlediska míry nezaměstnanosti 3. mezi 14 kraji České republiky. Jeho registrovaná míra nezaměstnanosti, která je 5,6 % a meziroční pokles o 0,8 procentního bodu, ukazuje poměrně dobrou situace na trhu práce. Výrazně se zlepšuje situace v krajské metropoli, která posiluje svoji pozici v rámci kraje i ČR. Problematickými zůstávají i nadále okresy Tachov a Klatovy. Naopak okresy Plzeň-sever, Domažlice a Rokycany zaznamenaly v roce 2006 pozitivní trend. Věková struktura nezaměstnaných v Plzeňském kraji prakticky kopíruje strukturu populace. Při zkoumání vzdělanostní struktury nezaměstnaných v Plzeňském kraji lze obecně konstatovat, že čím vyšší vzdělání, tím menší problém s uplatněním. Přesto lze i v tomto ukazateli najít rozdíly mezi jednotlivými okresy. Absolventi VŠ do třiceti let věku nemají problém s uplatněním na trhu práce. V případě vysokoškoláků je horší situaci u starších uchazečů. Nezaměstnanost žen v Plzeňském kraji významněji poklesla, ukazuje se tak, že další vytváření pracovních míst dává příležitost i dlouhodobě nezaměstnaným ženám. Toto se týká zejména okresu Tachov. V jednotlivých okresech Plzeňského kraje se ukazují poměrně velké rozdíly u dlouhodobé nezaměstnanosti Plzeň-jih necelých 29 %, okresy Tachov a Rokycany téměř 41 % ze všech nezaměstnaných. Při srovnání věkové struktury obyvatel Plzeňského kraje a registrovaných uchazečů o zaměstnání dochází sice k mírnému navýšení starších 50 let u nezaměstnaných oproti obyvatelstvu, avšak rozdíl je téměř marginální. Při propočtu uchazečů na jedno VPM podle vzdělání se ukazuje, že v kraji nemají problém sehnat uplatnění zejména lidé se středoškolským vzděláním bez maturity. Situace na trhu práce v Plzeňském kraji je pozitivní i z hlediska volných pracovních míst, kterých je vzhledem k počtu uchazečů v kraji dostatek. Stejně jako v několika dalších ukazatelích se jako problematická může jevit hodnota okresu Tachov. Zdroj dat: MPSV ČR ČSÚ SLDB Mgr. Michal Vozobule čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 13

16 Třetí číslo. Vydává Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Vedoucí redaktor: Pavel Beneš, Redakční rada: Ondřej Bartušek, Zdeněk Čížek, Miloslav Chlad Adresa redakce: Riegrova 1, Plzeň, Tel.: , Grafické zpracování a tisk: Creative studio s.r.o. Tento čtvrtletník je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu.

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla v kraji neustále roste Pracovní síla 2 v Plzeňském kraji dosáhla v posledních třech létech v průměru 2 tis. osob. Z retrospektivního pohledu to znamená nárůst o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

4. PRACOVNÍ TRH A NEZAMĚSTNANOST

4. PRACOVNÍ TRH A NEZAMĚSTNANOST 4. PRACOVNÍ TRH A NEZAMĚSTNANOST Při komplexněji pojatém rozboru trhu práce se musí věnovat pozornost jak poptávce, tak i nabídce. Poptávka je charakterizována nejvýstižněji nezaměstnaností samozřejmě

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Daniel Chytil. Tisková konference, 13. února 2014, Praha

Daniel Chytil. Tisková konference, 13. února 2014, Praha CIZINCI V ČR V ČASE A PROSTORU Daniel Chytil Tisková konference, 13. února 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Něco na začátek Zdroje dat Ministerstvo vnitra

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6.1 Vývoj vzdělanosti obyvatel ČR Při sčítání lidu byla otázka na nejvyšší vyplňovana pouze 15letými a staršími osobami podle nejvyšší dokončené školy. Škála zjišťovaných

Více

3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska

3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska 3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska Počty bydlících cizinců Cizinci s polským občanstvím patřili během let 1994-2005 mezi první čtyři nejčetnější občanství cizinců v ČR. V roce 1994 zastali pozici

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR prosinec 2014 V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,7 % na 541 914, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 1,1 % na 58 739 a podíl nezaměstnaných osob

Více

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY 3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY Mezi, kteří se do Česka přistěhovali v letech 2001 2011, jich 34,7 % směřovalo do hlavního města Jak již bylo uvedeno několikrát dříve v textu, absolutní počet přistěhovalých osob

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Červen 2014 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 Olomoucký kraj Česká republika

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více