2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 5. 5. Testování V letošním školním roce se nekonalo generální testování ČŠI v rámci projektu NIQES, kterého se v minulých dvou letech zúčastnili žáci 5. a 9. ročníku. Testování bylo v tomto projektu ve školním roce 2013/14 realizováno pouze na vzorku vybraných základních a středních škol. Mezi ně nebyla naše škola zařazena. Žáci tříd ročníku byli zapojeni do pilotního testování projektu Mapy učebního pokroku společnosti SCIO. Testováni byli v oblasti matematické gramotnosti, českého jazyka, čtenářské gramotnosti, anglického jazyka a přírodovědné gramotnosti. Další příležitost prověřit znalosti a dovednosti žáků z angličtiny nám poskytlo testování SCATE 2014 společnosti SCIO. Do něj byli zapojeni žáci ročníku. 6. Spolupráce s rodiči, SRPDŠ V den nástupu do nového školního roku obdržel každý žák pro rodiče Informační zpravodaj k zahájení školního roku 2013/2014. V něm dostali rodiče základní informace o škole, o školní družině, přehled učebních plánů, přehled zaměstnanců a tříd, organizaci školního roku 2013/2014 a vnitřní předpis pro hodnocení žáků. Třídní schůzky se uskutečnily podle plánu, který byl schválen výborem SRPDŠ, a to v září pro rodiče žáků 1. tříd, v listopadu a dubnu pro všechny třídy. V úterý proběhla schůzka s rodiči žáků budoucích prvních tříd. Kromě toho rodiče dostávali individuální informace od třídních a ostatních učitelů po předchozí telefonické domluvě. Na ostatní problémy byli rodiče upozorňováni písemně pomocí žákovských knížek nebo sdělení dopisem. V několika individuálních případech byli rodiče žáků pozváni do školy a nedostatky byly řešeny ve spolupráci s vedením školy a výchovnou poradkyní. V případě několika žáků škola spolupracovala s OSPOD MÚ Rakovník. Výbor SRPDŠ vždy předcházel třídním schůzkám. Zástupci všech 26 tříd se sešli během školního roku dvakrát. Oběma jednáním byl přítomen ředitel školy, případně také jeho zástupkyně. Rodiče byli seznámeni s výroční zprávou školy, plánem práce školy, organizací školního roku 2013/2014 a s učebními plány. Při každé schůzce byly podány informace o životě školy, úpravách interiéru a okolí, o akcích, které proběhly nebo se chystají, a o změnách v pedagogickém sboru. Sdružení pomohlo finančně škole při zajišťování pracovních sešitů, především na jazykovou výuku, částkou ,- Kč. Další finanční pomoc poskytlo sdružení při nákupu odměn na konec školního roku, příspěvek třídám na závěrečné školní výlety, na LVVK, na adaptační kurz 6. ročníku a jízdné na soutěže. 7. Školská rada Školská rada 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3, byla zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb. k Zasedání školské rady se ve školním roce 2013/14 uskutečnilo v září 2013 a v březnu Za zřizovatele zasedal ve 43

2 školské radě PaedDr. Luděk Štíbr, zastupitel a Mgr. Ludvík Vožeh, zastupitel a ředitel Speciální školy Rakovník. Z řad rodičů zasedají ve školské Mgr. Jana Suková, která byla na prvním zasedání zvolena předsedkyní, a pan Petr Chmelík. Mgr. Jitka Seemannová a Mgr. Jiří Kotlík, zástupce ředitele, zastupují pedagogické pracovníky školy. Na zasedání v září schválila školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013. V březnu 2014 projednala hospodaření školy za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok Integrace zdravotně postižených žáků Ve školním roce 2013/2014 bylo na základě vyšetření PPP výchovnou poradkyní evidováno k žáků s různým zdravotním postižením, kteří byli umístěni v běžných třídách. Pro 28 žáků vypracovali třídní učitelé ve spolupráci s učiteli českého jazyka a cizího jazyka, s výchovnou poradkyní, ředitelem školy, rodiči a žáky samotnými individuální vzdělávací plány. Těmto žákům byla poskytována individuální speciální náprava, kterou zajišťovali učitelky se speciálním vzděláním Mgr. Markéta Hejdová a Mgr. Monika Dohnalová. V průběhu roku výchovná poradkyně úzce spolupracovala s PPP Rakovník a EDUCO Žatec. K evidovala výchovná poradkyně 102 žáky s různým zdravotním postižením. 9. Výsledky přijímacích řízení Přijímací řízení vycházejících žáků Žáků 9. ročníku. Žáků 8. ročníku. Gymnázium Střední školy - 4 leté obory Střední odborná učiliště Z toho soukromé školy Gymnázium - osmileté studium 57 žáků z toho 33 dívek 0 žáků z toho 0 dívek 9 žáků 37 žáků 11 žáků 2 žák 9 žáků Přehled přijatých žáků ke studiu pro školní rok 2013/2014 Škola Počet přijatých Gymnázium ZW Rakovník 6 Gymnázium JAK Nové Strašecí 2 MOA Rakovník 9 SzeŠ Rakovník 3 SPŠ Rakovník 9 44

3 ISŠ Rakovník 8 SOŠ, SOU Edvarda Beneše, Kladno 4 SOŠ a SOU Stochov 1 SPŠ stavební Kadaň 1 SOŠ Alšovo náměstí, Praha 1 1 Škola Počet přijatých SŠ Brno, Charbulova SPgŠ Beroun 2 OA Hovorčovická, Praha 3 1 SOU Učňovská 1, Praha 9 1 SOŠ gastronomická, Vrbova 1233, Praha 1 SOŠ Havířovská 1141, Kladno 2 OA Vinohradská 38, Praha 2 2 SOU U Krbu 521/45, Praha 10 1 SOŠ Holandská 2531, Kladno 1 Gymnázium Jana Keplera - Praha 1 celkem Výchova k volbě povolání Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání byla začleněna do předmětů občanská a rodinná výchova, praktické činnosti a v 8. a 9. ročníku do předmětu Svět práce. Všichni vyučující se snažili u žáků vypěstovat dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Kromě teorie ve vlastních hodinách jsme využívali exkurze a návštěvy různých škol, podniků a dalších institucí. Žáci navštívili úřad práce informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Využívali jsme dny otevřených dveří středních škol a učilišť okresu Rakovník. Tradičně navštěvujeme ISŠT Rakovník. V SOU Nové Strašecí se zájemci o technické obory zúčastnili projektu Dílna zručnosti. Zde se žáci seznámili s výkresovou dokumentací, technologickými postupy a v dílnách si zkusili svoji zručnost např. při rozebírání motoru. Nově se v této oblasti snaží výchovná poradkyně s vedením školy o vhodnou motivaci žáků prostřednictvím besed s úspěšnými absolventy naší školy. Ve školním roce 2013/14 se mohli žáci osmého ročníku setkat s Václavem Tobrmanem mladším a Michalem Kriškem. Příspěvkem pro uvědomění si a výběr vhodné profesní orientace mohou být také absolventské práce vzdělávacího oboru Člověk a společnost, které zpracovalo a prezentovalo 57 žáků devátého ročníku. Věříme, že si naši žáci uvědomují svůj podíl odpovědnosti při rozhodování o budoucím profesním zaměření a na výběru vhodného povolání. 45

4 9. 3. Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Přijímací řízení do třídy s RVM se uskutečnilo ve čtvrtek 15. května Přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka vykonali 34 žáci naší školy a 1 žákyně vesnické školy okresu Rakovník. Podle počtu bodů získaných při zkoušce a přidáním bodů za známky z matematiky a českého jazyka z konce čtvrtého ročníku a pololetí pátého ročníku bylo sestaveno pořadí. Na jeho základě přijal ředitel školy 28 žáků Výsledky zápisu do 1. tříd Zápisy do 1. tříd rakovnických základních škol proběhly ve čtvrtek a v pátek Během těchto dvou dnů se přišlo na 2. základní školu, Rakovník zapsat celkem 98 žáků se svými rodiči. Bylo vyhověno 25 žádostem o odklad školní docházky, jedna žákyně nenastoupila. S loňskými odklady školní docházky bylo k přijetí celkem 85 žáků do tří prvních tříd ve školním roce 2014/2015. Do prvního ročníku školního roku 2014/2015 nastoupilo celkem 83 prvňáčků Stará pošta zápis do 1. ročníku 46

5 6. a Stará pošta zápis do 1. ročníku 47

6 10. Přehled pořádání, účasti a výsledků v soutěžích Učitelé školy zajišťovali soutěže v rámci školy, ale organizačně zajišťovali soutěže i v rámci okresu. Přehled soutěží organizovaných učiteli 2. základní školy, Rakovník v rámci okresu: Datum Akce Ředitel soutěže Rozhodčí Rakovnický sprint P. Suk J. Kotlík, M. Levová Atletický čtyřboj J. Kotlík, M. Levová Rakovnický vytrvalec J. Kotlík Z. Brabec, P. Suk Okresní kolo halové kopané Z. Brabec Okresní kolo zeměpisné J. Čadková olympiády únor 2014 Okresní kolo olympiády Aj T. Dvořáček Silový čtyřboj J. Kotlík Rakovnická laťka P. Suk M. Levová, J. Kotlík Okresní kolo malé kopané Z. Brabec Okresní kolo Plavecko Z. Brabec, J. Kotlík běžeckého poháru Okresní kolo Mc Donald s Z. Brabec Cupu Okresní kolo Pythagoriády D. Moravcová J. Seemannová Okresní kolo Poháru rozhlasu Z. Brabec, J. Kotlík, M. Levová Odznak všestrannosti M. Levová olympijských vítězů Atletika 1. stupně - Z. Brabec P. Suk jednotlivci Atletická všestrannost Z. Brabec P. Suk Olympiáda atletika Z. Brabec, J. Kotlík, M. Levová Olympiáda ZŠ kopaná Z. Brabec Olympiáda MŠ M. Levová 48

7 Přehled soutěží pořádaných v rámci školy: Datum Akce Organizace zajištění Září, říjen Sběr kaštanů 1. a 2. ročník L. Martínková Listopad Školní kolo dějepisné olympiády I. Vostrá, T. Dvořáček Únor Školní kolo matematické soutěže J. Seemannová, D. Moravcová, Pythagoriáda J. Kotlík Prosinec Školní kolo olympiády v Čj I. Fuksová Ledenbřezen Školní kolo matematické olympiády J. Seemannová, D. Moravcová, J ročník Kotlíková, J. Kotlík Leden Školní kolo zeměpisné olympiády J. Čadková Leden Školní kolo pěvecké soutěže 1. stupeň R. Koubová, L. Martínková, Š. Štichauerová Únor Školní kolo recitační soutěže pro I. stupeň Dohnalová, Daliborová, Hejdová, Šváchová Únor Školní kolo recitační soutěže pro II. I. Fuksová stupeň Únor Nejlepší cestovní kancelář - Amerika J. Čadková Únor Školní kolo olympiády Aj vyučující Aj Březen Matematický Klokan J. Seemannová, J. Kotlíková, D. Moravcová, J. Kotlík Březen Matematický klokan vyučující M Březen - Školní kolo Mc Donald s Cup Z. Brabec, P. Suk duben ročník Květen Okresní kolo Pythagoriády D. Moravcová, J. Seemannová Duben Sportovní atletická olympiáda P. Suk + třídní učitelé 1. stupně květen všichni žáci ročníku Květen Sběr papíru J. Kotlík, V. Tobrman Květen Moje město výtvarná soutěž E. Bricínová Červen Můj oblíbený sport E. Bricínová Žáci se během školního roku zúčastnili velkého počtu soutěží, ve kterých získali mnoho výborných úspěchů nejen v rámci města, okresu, ale i oblasti. Úspěšně reprezentovali školu i město na řadě krajských soutěží sportovních i předmětových. Ve třech případech se jednotlivci a družstva prezentovala také v celostátních a republikových finále: Odznak všestrannosti olympijských vítězů, zeměpisná soutěž Eurorébus, Štafetový pohár. Významného ocenění se v dubnu 2014 dostalo družstvu ml. žáků, kteří školu a město reprezentovali v roce 2013 na republikovém kole atletické soutěže Pohár Rozhlasu. Stali se vítězi ankety Sportovec okresu Rakovník 2013 v kategorii mládežnických kolektivů. 49

8 Do soutěže Tesco s názvem Školmánie, díky které získala škola finanční prostředky ve výši ,- Kč, se zapojili nejen žáci, ale take rodičovská veřejnost. Výhra byla použita na nákup interaktivní tabule s příslušenstvím a indiánského týpí do Přírodní učebny. Celkový přehled úspěchů uvádí následující tabulka. Umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2013/2014 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Republikové kolo OVOV D. Burdych VIII. C 15. A. Pánková V. A Rakovnický sprint F. Ketman II. A K. Houdová VI. B K. Mastná VII. A 2. D. Řezáč V. C K. Khunová VI. A M. Pelc VII. A 3. A. Zelenková II. B J. Sedláček III. B A. Slaný VIII. C S. Kleknerová IX. A Atletický čtyřboj mladší žáci mladší žákyně 3. starší žákyně Turnaj ve florbalu Středočeského kraje tříd Rakovnický vytrvalec F. Ketman II. A A. Chaloupková III. A K. Khunová VI. A A. Chaloupková VII. A 2. A. Zelenková II. B K. Houdová VI. B J. Patera VIII. B M. Stehlíková IX. C 3. J. Frydrych II. A J. Beneš VII. A Botanická soutěž K. Voříšková IV. C Okresní kolo ve stolním tenise III. a IV. kategorie Halová kopaná Hoši IV. kategorie 2. Hoši III. kategorie 3. Dívky IV. kategorie Hoši Florbal ZŠ okresní kolo starší hoši mladší hoši starší dívky Florbal ZŠ krajské kolo starší hoši Okresní kolo olympiády českého M. Ryšavá VIII. A jazyka 5. D. Vondráček VIII. A 50

9 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Karlovarský Skřivánek V. Vostrá V. A 2. M. Krajčiová V. B A. Mušková III. B 3. K. Roubalová IV. A Okresní kolo zeměpisné olympiády Okresní kolo olympiády anglického jazyka Košíková okresní kolo Preventan Cup vybíjená T. Kotaska VI. A 2. M. Prokop VI. A V. Boušek VIII. A 4. D. Vondráček VIII. A M. Ryšavá VIII. A 2. M. Ždímal IX. B 4. starší žákyně starší žáci žáci 4. a 5. ročníku Basketbal AND 1 Cup mladší dívky Basketbal AND 1 Cup mladší hoši Krajské kolo zeměpisné olympiády V. Boušek VIII. A Okresní kolo recitační soutěže M. Ryšavá VIII. A Silový čtyřboj M. Mach, R. Zahradník R. Černý, P. Rozkošný 3. K. Mastná, A. Chaloupková, D. Kopřivová, K. Houdová Matematický klokan J. Ketmanová III. A J. Olšiak III. A Krajské kolo olympiády anglického jazyka M. Ryšavá VIII. A Rakovnická laťka M. Nistor III. A K. Mastná VII. A D. Burdych VII. C V. Chvosta IX. C 2. A. Chaloupková VII. A 3. T. Plutinská III. C E. Krajčiová V. B M. Stružka V. A S. Klára IX. A Krajské kolo olympiády v českém jazyce M. Ryšavá VIII. A Hokejbal proti drogám starší hoši Malá kopaná - okresní kolo Okresní kolo matematické olympiády A. Gebhartová VI. A R. Jirásek VII. B A. Součková VII. A 51

10 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Vědomostně dovednostní soutěž škol M. Štíbrová, K. Keltnerová, J. Makovský, 8. roč. D. Čech Eurorebus krajské kolo D. Vondráček VIII. A 6. V. Boušek VIII. A Krajské kolo astronomické olympiády V. Boušek VIII. A Zelená stezka Zlatý list družstvo ml. žáků a žákyň Okresní kolo Plaveckoběžeckého poháru A. Chaloupková III. A E. Gregorová V. C A. Chaloupková VII. A J. Sýkora VII. B 2. H. Krobová IV. C M. Stružka V. A 3. J. Ketmanová III. A M. Palkosková VIII. A M. Nistor III. A Okresní kolo Mc Donald s Cup kategorie B 2. kategorie A Pythagoriáda okresní kolo T. Nechutný VI. A V. Ledvina VII. A 3. D. Vondráček VIII. A Okresní kolo Poháru Rozhlasu mladší žákyně 2. mladší žáci starší žákyně starší žáci Okresní kolo OVOV družstvo H + D K. Mastná IV. A T. Šíma V. A D. Burdych VII. C S. Dašek VII. B 2. P. Stružka IV. A D. Menzl V. C 3. A. Chaloupková VII. A M. Nistor V. A N. Moravčík VII. B Štafetový pohár krajské kolo D + H 1. stupně Dopravní soutěž okresní kolo starší D + H 5. mladší D + H 52

11 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Atletika pro 1. stupeň G. Uriková 50 m I. A jednotlivci K. Roubalová 50 m IV. A E. Krajčiová 50 m V. B G. Uriková - dálka I. A K. Roubalová - dálka IV. A E. Krajčiová - dálka V. B J. Ketmanová - míček III. A A. Maňurová 1000 m I. A A. Chaloupková 1500 m III. A M. Vostárek - dálka II. A F. Ketman 1000 m II. A D. Šrédl 1500 m IV. C 2. K. Rácová 50 m I. C T. Plutinská 50 m III. C A. Maňurová - dálka I. A M. Vostárek 50 m II. A M. Havel 50 m IV. A D. Šrédl - dálka IV. C D. Majer - míček II. C J. Suchý 1500 m III. C 3. K. Brabcová - dálka IV. A A. Kotlíková 1500 m III. B J. Sedláček 50 m III. B M. Lev - dálka III. B T. Mach 1000 m I. B Krajské kolo OVOV družstvo dívek a hochů 1. A. Pánková V. A D. Burdych VII. C 2. P. Stružka IV. A 4. A. Chaloupková VII. A K. Khunová VI. A Krajské kolo Mc Donald s Cup kategorie B Eurorebus celostátní kolo hra D. Vondráček, V. Boušek, T. Zralý VIII. A Dopravní soutěž krajské kolo B. Kšírová, M. Stehlíková, V. Skála, M. Nader Krajské kolo Plaveckoběžeckého poháru A. Chaloupková III. A 3. J. Sýkora VII. B Atletická všestrannost ročník 2. ročník 4. ročník 5. ročník ročník Eurorebus celostátní kolo D. Vondráček VIII.A 53

12 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Štafetový pohár družstvo H + D 1. st. republikové kolo Okresní sportovní M. Pelc 60 m VII. A olympiáda - atletika K. Mastná 60 m VII. A B. Kšírová 60 m IX. C J. Sýkora 1000 m VII. B M. Stehlíková 800 m IX. C S. Kleknerová - koule IX. A Pelc, Burdych, Dašek, Šiler štafeta ml. žáků 1. Mastná, Khunová, Houdová, Vaníčková štafeta ml. žákyň J. Sýkora - výška VII. B K. Mastná - výška VII. A K. Khunová - dálka VI. A S. Kleknerová - dálka IX. A 2. A. Chaloupková 600 m III. A A. Zaspal - míček VI. A Kšírová, Kleknerová, Fajtlová, Palkosková štafeta st. žákyň 3. D. Burdych 60 m VII. C K. Khunová 60 m VI. A A. Beneš 60 m VII. A M. Mach - koule IX. A P. Beneš - dálka VII. B K. Houdová - dálka VI. B Okresní sportovní olympiáda - hry Volejbal hoši 2. Malá kopaná - hoši Vybíjená - dívky 3. Volejbal - dívky Basketbal - dívky Softbal dívky 2. hoši 54

13 Umístění žáků ve výtvarných soutěžích Přijel cirkus 2. M. Sloupová VIII. C Burgetová V. Čermáková IX. B J. Dalecká IX. C Moje město 2. V. Čermáková IX. B 3. Svobodová Žijeme zdravě 2. V. Blažek VIII. A Herinková Kotlíková VI. A K. Khunová VI. A Koláčková Klátilová Texlová Mika VIII. A Žijeme zdravě 1. stupeň 1. Kouba IV. A Lukeš Peterková Roubalová Vyhlášení výtvarné soutěže Žijeme zdravě 55

14 Soutěž mladých cyklistů krajské kolo soutěže Mc Donald s Cup Vlašim 56

15 republikové kolo Štafetového poháru - Kolín Okresní sportovní olympiáda atletika 57

16 Okresní sportovní olympiáda vybíjená Atletická všestrannost 58

17 Rakovnický sprint okresní kolo Atletického čtyřboje Jesenice 59

18 Rakovnický vytrvalec Rakovnický skřivánek 60

19 krajské kolo OVOV - Slaný Zdravotnická soutěž 61

20 krajské kolo Poháru Rozhlasu - Kolín výtvarná soutěž Namaluj svoje město, svoji vesnici 62

21 Atletika 1. stupně krajské kolo Plavecko-běžeckého poháru Čelákovice 63

22 11. Školní sněm Školní sněm pracuje na škole od roku Funguje jako dobrovolné shromáždění zástupců tříd ročníku. Jednání školního parlamentu probíhalo ve školním roce 2013/14 zhruba 1x za pět týdnů. Styčným pracovníkem byl v září zvolen pan učitel M. Bradáč. Zástupci tříd projednávali nejrůznější otázky života školy, probíhala diskuse s vedením školy o dotazech, podnětech a požadavcích žáků. Řada věcí byla pak řešena také s technickým správcem budov p. Tobrmanem. Největším počinem školního sněmu je významný příspěvek ke vzniku školních novin, jejichž 1. číslo vyšlo v červnu. Nezastupitelnou roli sehrál při jejich zrodu právě Mgr. Marek Bradáč. 12. Preventivní aktivity školy V oblasti prevence rizikového chování jsme postupovali především podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / z října 2007 a Minimálního preventivního programu pro 2. základní školu, Rakovník. Nově se metodičkou prevence stala paní učitelka Š. Dvořáková, která je garantem preventivní práce v naší škole. Ve 2. pololetí zahájila Mgr. Šárka Dvořáková specializační studiu v oblasti prevence rizikového chování. V šestých třídách se v září a říjnu opět uskutečnil projekt primární prevence. Ten je spojen s adaptační částí podporující utváření pozitivních vazeb v nově vzniklých třídních kolektivech. Tento vrstevnický program byl zaměřen na problematiku návykových látek, šikany, záškoláctví a kriminality. 24 vybraných a proškolených žáků 8. a 9. ročníku předávalo a prezentovalo své vědomosti a postoje na besedách s žáky 6. ročníku. Akce byla financována z grantu MÚ Rakovník a příspěvků žáků. V průběhu školního roku se uskutečnili besedy žáků 1. a 2. stupně se zástupkyní Policie ČR, odborníkem v oblasti prevence panem R. Černým. Žáci 2. s 6. tříd absolvovali aktivity projektu Hasík, který tradičně připravuje a realizuje zástupce HZS Rakovník. V rámci minimálního preventivního programu jsou žáci ve všech předmětech vedeni k výchově ke zdravému životnímu stylu. Ve větší míře je to potom v hodinách občanské a rodinné výchovy. Žákům 8. a 9. ročníku byl zadán dotazník z oblasti prevence rizikového chování. Jeho výsledky pomáhají při tvorbě Minimálního preventivního programu a realizaci preventivní strategie školy. S výsledky jsou seznamování všichni učitele na pedagogických radách. 64

23 13. Činnost školní družiny Hlavním úkolem vychovatelek bylo zajistit kvalitní a zajímavou činnost prostřednictvím různorodých aktivit. V průběhu roku 58 dětí navštěvovalo čtyři zájmové kroužky zaměřené na přírodovědu, zpěv, sport a dramatizaci. Kroužky vedly pí. vychovatelky. Ke své práci jsme využívaly prostory školní družiny, klubu mládeže, sokolovnu a roubenku. Prostřednictvím celoroční hry nazvané Družinová plavba se děti zabavily a získaly nové znalosti a dovednosti. Při plnění vzdělávacího programu jsme se zaměřily na vyprávění, rozhovory a besedy, poznávací vycházky. Seznámily jsme se s památkami města, historií i současností. Primárním úkolem pro nás bylo budování pevných vztahů mezi dětmi, naučit se toleranci, ohleduplnosti a slušnosti. Umět vnímat ostatní i s jejich odlišnostmi. Zaměřily jsme se i na vztahy v rodině, upevnění úcty a pomoci starým lidem. Velký důraz byl kladen na rekreační a sportovní činnost. Od října do konce února probíhal 1x týdně výcvik bruslení. Školní rok hodnotíme kladně z hlediska realizace splněných úkolů. Kladně rovněž hodnotíme spolupráci vychovatelek při přípravě družinových akcí. Důkazem toho je velký zájem dětí o účast na námi pořádaných akcích a kladný ohlas rodičů. Seznam akcí pořádaných ve školním roce 2013/2014 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Návštěva muzea T. G. M Exkurze do botanické zahrady Družinová plavba soutěže Sběr kaštanů Bruslení - zahájení Výstava na provázku draci Beseda v přírodovědném oddělení Roubenka výstava andělů Městský úřad výstava dětských prací Policie ČR beseda /dopravní výchova a bezpečnost dětí/ Stavíme z lega DDM Vánoční diskotéka Vánoční besídky Den otevřených dveří Výroba dárků pro děti k zápisu Zimní atelier stavby ze sněhu Roubenka Čteme a kreslíme zvířátka Maškarní karneval Družinová plavba - orientační závod Roubenka - pásmo pohádek a písniček Soutěže na ledě zakončení bruslení 65

24 Březen Duben Květen Červen Výroba morény a vítání jara Čtení nás baví výstava Přírodovědná soutěž Roubenka Eliščiny pohádky Rakovnický slavíček soutěž ve zpěvu Družinová plavba - soutěž ve zdatnosti Prázdniny s babičkou a dědečkem výtvarná soutěž Turnaj v kopané Muzeum T. G. M. - soutěže Beseda o přírodě p. Lanka Soutěž v kuličkách Dětský den zábavné odpoledne Družinová plavba soutěž Olympiáda v lehké atletice Botanická zahrada září

25 Výstava na provázku říjen 2013 Karneval školní družiny únor

26 Bruslení únor 2014 Velikonoční vystoupení pěveckého kroužku v domově seniorů duben

27 Loutkové divadlo v roubence - duben 2014 Turnaj v kopané květen

28 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014 Turnaj v kuličkách červen 2014 Sportovní olympiáda červen

29 14. Výsledky kontrol Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Města Rakovník Pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření prováděné zřizovatelem proběhly bez připomínek. Krajská hygienická stanice Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Okresní správa sociálního zabezpečení Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Česká školní inspekce Ve školním roce 2013/2014 ČŠI školu nenavštívila. 15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve školním roce 2013/2014 nepožadovala žádná instituce ani soukromá osoba poskytnutí jakýchkoliv informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Informační panel je na nástěnce v přízemí hlavní budovy. 16. Vyřizování stížností Ve školním roce 2013/2014 neřešilo ředitelství školy žádnou stížnost. S některými rodiči vedení školy pouze jednalo o vyjasnění určitých informací. 17. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V roce 2013 škola dočerpala finanční prostředky z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám a finanční prostředky z ministerstva životního prostředí na vybudování přírodní učebny. Na jaře roku 2014 se škola zapojila jako partner do projektu ICT Kouč, který společnost Scio připravila v rámci OP VK. Projekt je zaměřen na využívání tabletů ve výuce a související vzdělávání učitelů. 18. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery Na škole odborová organizace nepracuje. Při škole pracuje občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel dětí školy, které pomáhá při organizaci LVK, Dne dětí, exkurze žáků a dalších a aktivitách. Významná je spolupráce s Domem dětí a mládeže Rakovník. Učitelé naší školy se podílejí na organizaci okresních sportovních a předmětových soutěží. Dům dětí 71

30 naopak pomáhá při zajišťování besed a kulturních programů pro žáky a různých soutěží pro školní družinu. Spolupráce s Policií ČR Rakovník. Tisková mluvčí beseduje každoročně s žáky v rámci prevence rizikového chování. Spolupráce s Úřadem práce Rakovník. Žáci 9. ročníku navštěvují úřad práce v rámci výchovy k volbě povolání. Spolupráce s odborem sociálních věcí MÚ Rakovník. Spolupráce s PPP Rakovník. Spolupráce s dětskou knihovnou Rakovník. Návštěvy jednotlivých tříd v knihovně. Pasování prvňáčků na malé čtenáře. Podpora čtenářské gramotnosti. Spolupráce s místním spolkem ČČK při proškolování žáků z první pomoci, v soutěži Hlídek mladých zdravotníků. Od pracuje na škole školská rada, která má 6 členů. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla hodnocení žáků, atd. Velmi dobrá spolupráce je také se zřizovatelem, který vychází škole maximálně vstříc. 19. Závěr Nové vedení se ve školním roce 2013/2014 snažilo navázat na práci pana ředitele Miroslava Plincnera z let předcházejících. Pokračovalo ve snaze o budování a upevňování pozitivní pracovní atmosféry mezi vyučujícími, žáky i rodičovskou veřejností. Kladlo důraz na plnění všech úkolů a povinností ze strany zaměstnanců a žáků. Ve vztahu k pedagogům se snažilo o tvorbu podnětného prostředí pro plnění pracovních povinností i práci nad rámec těchto povinností. Mezi základní principy a přístupy práce s žáky patří snaha o jejich všestranný rozvoj, respekt k pravidlům a ostatním lidem, samostatnost, umění spolupráce. Škola nadále věnuje významnou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Otevřená kniha. ŠVP byl vytvořen na základě rámcových vzdělávacích programů. ŠVP byl od upraven podle nového RVP. K nejvýznamnějším úpravám došlo u dalšího cizího jazyka a matematiky ve 4. a 5. ročníku. Kontrolní a hospitační činnost probíhala dle plánu. Kontroly byly zaměřeny na povinnou dokumentaci (v průběhu roku byla zkušebně vedena také elektronická třídní kniha v systému evidence Bakaláři), písemné práce, žákovské knížky a další. Ve školním roce 2013/2014 nově nastoupila jako třídní učitelka II. C Mgr. Miluše Seidlová, která se také aktivně ujala vedení pěveckého sboru 2. stupně. Pokračovala Mgr. Tereza Mladá jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou Mgr. Petry Hasalové. Zástupu za dlouhodobou nemoc se ujala ve III. B Mgr. Alena Rajnišová. Na několik hodin hudební výchovy vypomáhal škole Mgr. Václav Vildman. V pěti odděleních školní družiny pracovaly vychovatelky Miluše Řehuřková, Hedvika Bortová, Zdenka Šnejdarová, Věra Pejšová a Jaroslava Žáková. Od února 2014 působila v II. B jako asistentka pedagoga paní Eva Pátková. Vedení školy se snažilo také o modernizaci a další rozvoj školy. V závěru kalendářního roku bylo ukončeno čerpání dotací z EU, které byly využity především 72

31 na pořízení ICT. Došlo k počítačovému propojení mezi hlavní budovou a budovou Staré pošty. To bylo důležité také pro realizaci zkušebního provozu elektronické třídní knihy. Jedna z učeben Staré pošty, která nebyla vybavena interaktivní tabulí, byla modernizována díky pořízení velkoplošného dotykového monitoru. V závěru školního roku získala škola finanční prostředky díky vítězství v soutěži Školmánie. Ty byly využity k modernizaci učebny B303 (interaktivní tabule) a přírodní učebny (indiánské týpí). Údržba probíhala během celého školního roku. Největší akce připadly na hlavní prázdniny. V několika učebnách hlavní budovy byly realizovány rozvody teplé vody a byly vymalovány. Nově vymalovány jsou také třídy B204 a B307, kde došlo k výměně osvětlovacích těles. Nové malby se dočkaly také dvě třídy Staré pošty. Ty byly navíc vybaveny novou podlahovou krytinou, novým nábytkem a v jednom případě také novými lavicemi a židlemi. Rekonstrukce se dočkal také dvůr školy a vstupní prostory na Staré poště. Finanční možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se oproti předchozím létům zlepšily díky nárůstu financí určených na ONIV. Přesto jsou stále naše možnosti v oblasti DVPP penězi limitovány. Specializační studium pro metodiky prevence zahájila Mgr. Šárka Dvořáková, která tuto funkci na škole nově vykonává od O kvalitě výchovně vzdělávací práce vypovídají významně výsledky rozmisťovacího řízení 57 absolventů. Všichni se bez problémů dostali na vybrané střední školy nebo učiliště. Na gymnázia odešlo 9 žáků, dalších 37 bylo přijato na maturitní obory. Na učiliště odešlo 11 žáků. Devět žáků nastoupí ke studiu víceletého gymnázia. Vynikajících úspěchů dosáhli žáci opět v předmětových a sportovních olympiádách a soutěžích. K těm největším přispěli sportovci. Mladší žáci byli v dubnu 2014 zvolení nejlepším mládežnickým kolektivem v anketě týdeníku Raport Sportovec okresu Rakovník 2013 za probojování se do republikového finále atletického Poháru Rozhlasu. Dva žáci budou školu reprezentovat v zářijovém republikovém finále soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů na pražské Julisce. V celostátním kole atletického Štafetového poháru osadili žáci 1. stupně výborné 5. místo. Republikového kola se zúčastnili naši reprezentanti také v zeměpisné soutěži Eurorébus. Naši žáci se prezentovali v krajských kolech Zeměpisné olympiády, Olympiády anglického jazyka, Olympiády českého jazyka, Astronomické olympiády a soutěže Eurorébus. Přes řadu pozitiv je neustále co zlepšovat. Je potřeba klást důraz na práci s ŠVP jako se živým materiálem a podporovat diskusi (především v rámci předmětových skupin) a vzdělávání pedagogů v této oblasti, jež by bylo přínosné pro další práci s tímto dokumentem a začleňování nových prvků do něj. Škole zatím chybí koordinátor tvorby ŠVP. Úkolem vedení bude studium zajistit finančně v souladu s dalšími výdaji na DVPP. O oblasti prevence je třeba zkvalitnit systém sledování vývoje situace v případech rizikového chování (také prostřednictvím komplexního testování). Pozornost je potřeba věnovat hospitační činnosti v rámci plánu kontrolní činnosti. Úkoly pro zkvalitnění podmínek pro výuku je realizace WIFI sítě v hlavní budově, přístavbě a na Staré poště a dále rekonstrukce akustiky tělocvičny. 73

CERMAT, SCIO, KALIBRO

CERMAT, SCIO, KALIBRO 5. 5. Testy CERMAT, SCIO, KALIBRO V letošním školním roce žáci 5. a 9. ročníku opět zúčastnili generální zkoušky NIQES. Žáci byli testováni z matematiky, českého a anglického jazyka. 6. Spolupráce s rodiči,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2011/2012. 2. základní škola Rakovník.

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2011/2012. 2. základní škola Rakovník. 2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2011/2012 1 Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3 školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2008/2009

2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2008/2009 . základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce /9 Výroční zpráva o činnosti. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí školní rok /9 Název: Sídlo:. základní

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2007/2008. Výroční zpráva

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2007/2008. Výroční zpráva . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 7/. základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce 7/ . základní škola,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva 2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3 o školním roce 2014/2015 1 Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3 školní rok 2014/2015

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více