2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 5. 5. Testování V letošním školním roce se nekonalo generální testování ČŠI v rámci projektu NIQES, kterého se v minulých dvou letech zúčastnili žáci 5. a 9. ročníku. Testování bylo v tomto projektu ve školním roce 2013/14 realizováno pouze na vzorku vybraných základních a středních škol. Mezi ně nebyla naše škola zařazena. Žáci tříd ročníku byli zapojeni do pilotního testování projektu Mapy učebního pokroku společnosti SCIO. Testováni byli v oblasti matematické gramotnosti, českého jazyka, čtenářské gramotnosti, anglického jazyka a přírodovědné gramotnosti. Další příležitost prověřit znalosti a dovednosti žáků z angličtiny nám poskytlo testování SCATE 2014 společnosti SCIO. Do něj byli zapojeni žáci ročníku. 6. Spolupráce s rodiči, SRPDŠ V den nástupu do nového školního roku obdržel každý žák pro rodiče Informační zpravodaj k zahájení školního roku 2013/2014. V něm dostali rodiče základní informace o škole, o školní družině, přehled učebních plánů, přehled zaměstnanců a tříd, organizaci školního roku 2013/2014 a vnitřní předpis pro hodnocení žáků. Třídní schůzky se uskutečnily podle plánu, který byl schválen výborem SRPDŠ, a to v září pro rodiče žáků 1. tříd, v listopadu a dubnu pro všechny třídy. V úterý proběhla schůzka s rodiči žáků budoucích prvních tříd. Kromě toho rodiče dostávali individuální informace od třídních a ostatních učitelů po předchozí telefonické domluvě. Na ostatní problémy byli rodiče upozorňováni písemně pomocí žákovských knížek nebo sdělení dopisem. V několika individuálních případech byli rodiče žáků pozváni do školy a nedostatky byly řešeny ve spolupráci s vedením školy a výchovnou poradkyní. V případě několika žáků škola spolupracovala s OSPOD MÚ Rakovník. Výbor SRPDŠ vždy předcházel třídním schůzkám. Zástupci všech 26 tříd se sešli během školního roku dvakrát. Oběma jednáním byl přítomen ředitel školy, případně také jeho zástupkyně. Rodiče byli seznámeni s výroční zprávou školy, plánem práce školy, organizací školního roku 2013/2014 a s učebními plány. Při každé schůzce byly podány informace o životě školy, úpravách interiéru a okolí, o akcích, které proběhly nebo se chystají, a o změnách v pedagogickém sboru. Sdružení pomohlo finančně škole při zajišťování pracovních sešitů, především na jazykovou výuku, částkou ,- Kč. Další finanční pomoc poskytlo sdružení při nákupu odměn na konec školního roku, příspěvek třídám na závěrečné školní výlety, na LVVK, na adaptační kurz 6. ročníku a jízdné na soutěže. 7. Školská rada Školská rada 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3, byla zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb. k Zasedání školské rady se ve školním roce 2013/14 uskutečnilo v září 2013 a v březnu Za zřizovatele zasedal ve 43

2 školské radě PaedDr. Luděk Štíbr, zastupitel a Mgr. Ludvík Vožeh, zastupitel a ředitel Speciální školy Rakovník. Z řad rodičů zasedají ve školské Mgr. Jana Suková, která byla na prvním zasedání zvolena předsedkyní, a pan Petr Chmelík. Mgr. Jitka Seemannová a Mgr. Jiří Kotlík, zástupce ředitele, zastupují pedagogické pracovníky školy. Na zasedání v září schválila školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013. V březnu 2014 projednala hospodaření školy za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok Integrace zdravotně postižených žáků Ve školním roce 2013/2014 bylo na základě vyšetření PPP výchovnou poradkyní evidováno k žáků s různým zdravotním postižením, kteří byli umístěni v běžných třídách. Pro 28 žáků vypracovali třídní učitelé ve spolupráci s učiteli českého jazyka a cizího jazyka, s výchovnou poradkyní, ředitelem školy, rodiči a žáky samotnými individuální vzdělávací plány. Těmto žákům byla poskytována individuální speciální náprava, kterou zajišťovali učitelky se speciálním vzděláním Mgr. Markéta Hejdová a Mgr. Monika Dohnalová. V průběhu roku výchovná poradkyně úzce spolupracovala s PPP Rakovník a EDUCO Žatec. K evidovala výchovná poradkyně 102 žáky s různým zdravotním postižením. 9. Výsledky přijímacích řízení Přijímací řízení vycházejících žáků Žáků 9. ročníku. Žáků 8. ročníku. Gymnázium Střední školy - 4 leté obory Střední odborná učiliště Z toho soukromé školy Gymnázium - osmileté studium 57 žáků z toho 33 dívek 0 žáků z toho 0 dívek 9 žáků 37 žáků 11 žáků 2 žák 9 žáků Přehled přijatých žáků ke studiu pro školní rok 2013/2014 Škola Počet přijatých Gymnázium ZW Rakovník 6 Gymnázium JAK Nové Strašecí 2 MOA Rakovník 9 SzeŠ Rakovník 3 SPŠ Rakovník 9 44

3 ISŠ Rakovník 8 SOŠ, SOU Edvarda Beneše, Kladno 4 SOŠ a SOU Stochov 1 SPŠ stavební Kadaň 1 SOŠ Alšovo náměstí, Praha 1 1 Škola Počet přijatých SŠ Brno, Charbulova SPgŠ Beroun 2 OA Hovorčovická, Praha 3 1 SOU Učňovská 1, Praha 9 1 SOŠ gastronomická, Vrbova 1233, Praha 1 SOŠ Havířovská 1141, Kladno 2 OA Vinohradská 38, Praha 2 2 SOU U Krbu 521/45, Praha 10 1 SOŠ Holandská 2531, Kladno 1 Gymnázium Jana Keplera - Praha 1 celkem Výchova k volbě povolání Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání byla začleněna do předmětů občanská a rodinná výchova, praktické činnosti a v 8. a 9. ročníku do předmětu Svět práce. Všichni vyučující se snažili u žáků vypěstovat dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Kromě teorie ve vlastních hodinách jsme využívali exkurze a návštěvy různých škol, podniků a dalších institucí. Žáci navštívili úřad práce informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Využívali jsme dny otevřených dveří středních škol a učilišť okresu Rakovník. Tradičně navštěvujeme ISŠT Rakovník. V SOU Nové Strašecí se zájemci o technické obory zúčastnili projektu Dílna zručnosti. Zde se žáci seznámili s výkresovou dokumentací, technologickými postupy a v dílnách si zkusili svoji zručnost např. při rozebírání motoru. Nově se v této oblasti snaží výchovná poradkyně s vedením školy o vhodnou motivaci žáků prostřednictvím besed s úspěšnými absolventy naší školy. Ve školním roce 2013/14 se mohli žáci osmého ročníku setkat s Václavem Tobrmanem mladším a Michalem Kriškem. Příspěvkem pro uvědomění si a výběr vhodné profesní orientace mohou být také absolventské práce vzdělávacího oboru Člověk a společnost, které zpracovalo a prezentovalo 57 žáků devátého ročníku. Věříme, že si naši žáci uvědomují svůj podíl odpovědnosti při rozhodování o budoucím profesním zaměření a na výběru vhodného povolání. 45

4 9. 3. Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Přijímací řízení do třídy s RVM se uskutečnilo ve čtvrtek 15. května Přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka vykonali 34 žáci naší školy a 1 žákyně vesnické školy okresu Rakovník. Podle počtu bodů získaných při zkoušce a přidáním bodů za známky z matematiky a českého jazyka z konce čtvrtého ročníku a pololetí pátého ročníku bylo sestaveno pořadí. Na jeho základě přijal ředitel školy 28 žáků Výsledky zápisu do 1. tříd Zápisy do 1. tříd rakovnických základních škol proběhly ve čtvrtek a v pátek Během těchto dvou dnů se přišlo na 2. základní školu, Rakovník zapsat celkem 98 žáků se svými rodiči. Bylo vyhověno 25 žádostem o odklad školní docházky, jedna žákyně nenastoupila. S loňskými odklady školní docházky bylo k přijetí celkem 85 žáků do tří prvních tříd ve školním roce 2014/2015. Do prvního ročníku školního roku 2014/2015 nastoupilo celkem 83 prvňáčků Stará pošta zápis do 1. ročníku 46

5 6. a Stará pošta zápis do 1. ročníku 47

6 10. Přehled pořádání, účasti a výsledků v soutěžích Učitelé školy zajišťovali soutěže v rámci školy, ale organizačně zajišťovali soutěže i v rámci okresu. Přehled soutěží organizovaných učiteli 2. základní školy, Rakovník v rámci okresu: Datum Akce Ředitel soutěže Rozhodčí Rakovnický sprint P. Suk J. Kotlík, M. Levová Atletický čtyřboj J. Kotlík, M. Levová Rakovnický vytrvalec J. Kotlík Z. Brabec, P. Suk Okresní kolo halové kopané Z. Brabec Okresní kolo zeměpisné J. Čadková olympiády únor 2014 Okresní kolo olympiády Aj T. Dvořáček Silový čtyřboj J. Kotlík Rakovnická laťka P. Suk M. Levová, J. Kotlík Okresní kolo malé kopané Z. Brabec Okresní kolo Plavecko Z. Brabec, J. Kotlík běžeckého poháru Okresní kolo Mc Donald s Z. Brabec Cupu Okresní kolo Pythagoriády D. Moravcová J. Seemannová Okresní kolo Poháru rozhlasu Z. Brabec, J. Kotlík, M. Levová Odznak všestrannosti M. Levová olympijských vítězů Atletika 1. stupně - Z. Brabec P. Suk jednotlivci Atletická všestrannost Z. Brabec P. Suk Olympiáda atletika Z. Brabec, J. Kotlík, M. Levová Olympiáda ZŠ kopaná Z. Brabec Olympiáda MŠ M. Levová 48

7 Přehled soutěží pořádaných v rámci školy: Datum Akce Organizace zajištění Září, říjen Sběr kaštanů 1. a 2. ročník L. Martínková Listopad Školní kolo dějepisné olympiády I. Vostrá, T. Dvořáček Únor Školní kolo matematické soutěže J. Seemannová, D. Moravcová, Pythagoriáda J. Kotlík Prosinec Školní kolo olympiády v Čj I. Fuksová Ledenbřezen Školní kolo matematické olympiády J. Seemannová, D. Moravcová, J ročník Kotlíková, J. Kotlík Leden Školní kolo zeměpisné olympiády J. Čadková Leden Školní kolo pěvecké soutěže 1. stupeň R. Koubová, L. Martínková, Š. Štichauerová Únor Školní kolo recitační soutěže pro I. stupeň Dohnalová, Daliborová, Hejdová, Šváchová Únor Školní kolo recitační soutěže pro II. I. Fuksová stupeň Únor Nejlepší cestovní kancelář - Amerika J. Čadková Únor Školní kolo olympiády Aj vyučující Aj Březen Matematický Klokan J. Seemannová, J. Kotlíková, D. Moravcová, J. Kotlík Březen Matematický klokan vyučující M Březen - Školní kolo Mc Donald s Cup Z. Brabec, P. Suk duben ročník Květen Okresní kolo Pythagoriády D. Moravcová, J. Seemannová Duben Sportovní atletická olympiáda P. Suk + třídní učitelé 1. stupně květen všichni žáci ročníku Květen Sběr papíru J. Kotlík, V. Tobrman Květen Moje město výtvarná soutěž E. Bricínová Červen Můj oblíbený sport E. Bricínová Žáci se během školního roku zúčastnili velkého počtu soutěží, ve kterých získali mnoho výborných úspěchů nejen v rámci města, okresu, ale i oblasti. Úspěšně reprezentovali školu i město na řadě krajských soutěží sportovních i předmětových. Ve třech případech se jednotlivci a družstva prezentovala také v celostátních a republikových finále: Odznak všestrannosti olympijských vítězů, zeměpisná soutěž Eurorébus, Štafetový pohár. Významného ocenění se v dubnu 2014 dostalo družstvu ml. žáků, kteří školu a město reprezentovali v roce 2013 na republikovém kole atletické soutěže Pohár Rozhlasu. Stali se vítězi ankety Sportovec okresu Rakovník 2013 v kategorii mládežnických kolektivů. 49

8 Do soutěže Tesco s názvem Školmánie, díky které získala škola finanční prostředky ve výši ,- Kč, se zapojili nejen žáci, ale take rodičovská veřejnost. Výhra byla použita na nákup interaktivní tabule s příslušenstvím a indiánského týpí do Přírodní učebny. Celkový přehled úspěchů uvádí následující tabulka. Umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2013/2014 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Republikové kolo OVOV D. Burdych VIII. C 15. A. Pánková V. A Rakovnický sprint F. Ketman II. A K. Houdová VI. B K. Mastná VII. A 2. D. Řezáč V. C K. Khunová VI. A M. Pelc VII. A 3. A. Zelenková II. B J. Sedláček III. B A. Slaný VIII. C S. Kleknerová IX. A Atletický čtyřboj mladší žáci mladší žákyně 3. starší žákyně Turnaj ve florbalu Středočeského kraje tříd Rakovnický vytrvalec F. Ketman II. A A. Chaloupková III. A K. Khunová VI. A A. Chaloupková VII. A 2. A. Zelenková II. B K. Houdová VI. B J. Patera VIII. B M. Stehlíková IX. C 3. J. Frydrych II. A J. Beneš VII. A Botanická soutěž K. Voříšková IV. C Okresní kolo ve stolním tenise III. a IV. kategorie Halová kopaná Hoši IV. kategorie 2. Hoši III. kategorie 3. Dívky IV. kategorie Hoši Florbal ZŠ okresní kolo starší hoši mladší hoši starší dívky Florbal ZŠ krajské kolo starší hoši Okresní kolo olympiády českého M. Ryšavá VIII. A jazyka 5. D. Vondráček VIII. A 50

9 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Karlovarský Skřivánek V. Vostrá V. A 2. M. Krajčiová V. B A. Mušková III. B 3. K. Roubalová IV. A Okresní kolo zeměpisné olympiády Okresní kolo olympiády anglického jazyka Košíková okresní kolo Preventan Cup vybíjená T. Kotaska VI. A 2. M. Prokop VI. A V. Boušek VIII. A 4. D. Vondráček VIII. A M. Ryšavá VIII. A 2. M. Ždímal IX. B 4. starší žákyně starší žáci žáci 4. a 5. ročníku Basketbal AND 1 Cup mladší dívky Basketbal AND 1 Cup mladší hoši Krajské kolo zeměpisné olympiády V. Boušek VIII. A Okresní kolo recitační soutěže M. Ryšavá VIII. A Silový čtyřboj M. Mach, R. Zahradník R. Černý, P. Rozkošný 3. K. Mastná, A. Chaloupková, D. Kopřivová, K. Houdová Matematický klokan J. Ketmanová III. A J. Olšiak III. A Krajské kolo olympiády anglického jazyka M. Ryšavá VIII. A Rakovnická laťka M. Nistor III. A K. Mastná VII. A D. Burdych VII. C V. Chvosta IX. C 2. A. Chaloupková VII. A 3. T. Plutinská III. C E. Krajčiová V. B M. Stružka V. A S. Klára IX. A Krajské kolo olympiády v českém jazyce M. Ryšavá VIII. A Hokejbal proti drogám starší hoši Malá kopaná - okresní kolo Okresní kolo matematické olympiády A. Gebhartová VI. A R. Jirásek VII. B A. Součková VII. A 51

10 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Vědomostně dovednostní soutěž škol M. Štíbrová, K. Keltnerová, J. Makovský, 8. roč. D. Čech Eurorebus krajské kolo D. Vondráček VIII. A 6. V. Boušek VIII. A Krajské kolo astronomické olympiády V. Boušek VIII. A Zelená stezka Zlatý list družstvo ml. žáků a žákyň Okresní kolo Plaveckoběžeckého poháru A. Chaloupková III. A E. Gregorová V. C A. Chaloupková VII. A J. Sýkora VII. B 2. H. Krobová IV. C M. Stružka V. A 3. J. Ketmanová III. A M. Palkosková VIII. A M. Nistor III. A Okresní kolo Mc Donald s Cup kategorie B 2. kategorie A Pythagoriáda okresní kolo T. Nechutný VI. A V. Ledvina VII. A 3. D. Vondráček VIII. A Okresní kolo Poháru Rozhlasu mladší žákyně 2. mladší žáci starší žákyně starší žáci Okresní kolo OVOV družstvo H + D K. Mastná IV. A T. Šíma V. A D. Burdych VII. C S. Dašek VII. B 2. P. Stružka IV. A D. Menzl V. C 3. A. Chaloupková VII. A M. Nistor V. A N. Moravčík VII. B Štafetový pohár krajské kolo D + H 1. stupně Dopravní soutěž okresní kolo starší D + H 5. mladší D + H 52

11 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Atletika pro 1. stupeň G. Uriková 50 m I. A jednotlivci K. Roubalová 50 m IV. A E. Krajčiová 50 m V. B G. Uriková - dálka I. A K. Roubalová - dálka IV. A E. Krajčiová - dálka V. B J. Ketmanová - míček III. A A. Maňurová 1000 m I. A A. Chaloupková 1500 m III. A M. Vostárek - dálka II. A F. Ketman 1000 m II. A D. Šrédl 1500 m IV. C 2. K. Rácová 50 m I. C T. Plutinská 50 m III. C A. Maňurová - dálka I. A M. Vostárek 50 m II. A M. Havel 50 m IV. A D. Šrédl - dálka IV. C D. Majer - míček II. C J. Suchý 1500 m III. C 3. K. Brabcová - dálka IV. A A. Kotlíková 1500 m III. B J. Sedláček 50 m III. B M. Lev - dálka III. B T. Mach 1000 m I. B Krajské kolo OVOV družstvo dívek a hochů 1. A. Pánková V. A D. Burdych VII. C 2. P. Stružka IV. A 4. A. Chaloupková VII. A K. Khunová VI. A Krajské kolo Mc Donald s Cup kategorie B Eurorebus celostátní kolo hra D. Vondráček, V. Boušek, T. Zralý VIII. A Dopravní soutěž krajské kolo B. Kšírová, M. Stehlíková, V. Skála, M. Nader Krajské kolo Plaveckoběžeckého poháru A. Chaloupková III. A 3. J. Sýkora VII. B Atletická všestrannost ročník 2. ročník 4. ročník 5. ročník ročník Eurorebus celostátní kolo D. Vondráček VIII.A 53

12 Název soutěže Datum Místo Jméno žáka Třída Štafetový pohár družstvo H + D 1. st. republikové kolo Okresní sportovní M. Pelc 60 m VII. A olympiáda - atletika K. Mastná 60 m VII. A B. Kšírová 60 m IX. C J. Sýkora 1000 m VII. B M. Stehlíková 800 m IX. C S. Kleknerová - koule IX. A Pelc, Burdych, Dašek, Šiler štafeta ml. žáků 1. Mastná, Khunová, Houdová, Vaníčková štafeta ml. žákyň J. Sýkora - výška VII. B K. Mastná - výška VII. A K. Khunová - dálka VI. A S. Kleknerová - dálka IX. A 2. A. Chaloupková 600 m III. A A. Zaspal - míček VI. A Kšírová, Kleknerová, Fajtlová, Palkosková štafeta st. žákyň 3. D. Burdych 60 m VII. C K. Khunová 60 m VI. A A. Beneš 60 m VII. A M. Mach - koule IX. A P. Beneš - dálka VII. B K. Houdová - dálka VI. B Okresní sportovní olympiáda - hry Volejbal hoši 2. Malá kopaná - hoši Vybíjená - dívky 3. Volejbal - dívky Basketbal - dívky Softbal dívky 2. hoši 54

13 Umístění žáků ve výtvarných soutěžích Přijel cirkus 2. M. Sloupová VIII. C Burgetová V. Čermáková IX. B J. Dalecká IX. C Moje město 2. V. Čermáková IX. B 3. Svobodová Žijeme zdravě 2. V. Blažek VIII. A Herinková Kotlíková VI. A K. Khunová VI. A Koláčková Klátilová Texlová Mika VIII. A Žijeme zdravě 1. stupeň 1. Kouba IV. A Lukeš Peterková Roubalová Vyhlášení výtvarné soutěže Žijeme zdravě 55

14 Soutěž mladých cyklistů krajské kolo soutěže Mc Donald s Cup Vlašim 56

15 republikové kolo Štafetového poháru - Kolín Okresní sportovní olympiáda atletika 57

16 Okresní sportovní olympiáda vybíjená Atletická všestrannost 58

17 Rakovnický sprint okresní kolo Atletického čtyřboje Jesenice 59

18 Rakovnický vytrvalec Rakovnický skřivánek 60

19 krajské kolo OVOV - Slaný Zdravotnická soutěž 61

20 krajské kolo Poháru Rozhlasu - Kolín výtvarná soutěž Namaluj svoje město, svoji vesnici 62

21 Atletika 1. stupně krajské kolo Plavecko-běžeckého poháru Čelákovice 63

22 11. Školní sněm Školní sněm pracuje na škole od roku Funguje jako dobrovolné shromáždění zástupců tříd ročníku. Jednání školního parlamentu probíhalo ve školním roce 2013/14 zhruba 1x za pět týdnů. Styčným pracovníkem byl v září zvolen pan učitel M. Bradáč. Zástupci tříd projednávali nejrůznější otázky života školy, probíhala diskuse s vedením školy o dotazech, podnětech a požadavcích žáků. Řada věcí byla pak řešena také s technickým správcem budov p. Tobrmanem. Největším počinem školního sněmu je významný příspěvek ke vzniku školních novin, jejichž 1. číslo vyšlo v červnu. Nezastupitelnou roli sehrál při jejich zrodu právě Mgr. Marek Bradáč. 12. Preventivní aktivity školy V oblasti prevence rizikového chování jsme postupovali především podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / z října 2007 a Minimálního preventivního programu pro 2. základní školu, Rakovník. Nově se metodičkou prevence stala paní učitelka Š. Dvořáková, která je garantem preventivní práce v naší škole. Ve 2. pololetí zahájila Mgr. Šárka Dvořáková specializační studiu v oblasti prevence rizikového chování. V šestých třídách se v září a říjnu opět uskutečnil projekt primární prevence. Ten je spojen s adaptační částí podporující utváření pozitivních vazeb v nově vzniklých třídních kolektivech. Tento vrstevnický program byl zaměřen na problematiku návykových látek, šikany, záškoláctví a kriminality. 24 vybraných a proškolených žáků 8. a 9. ročníku předávalo a prezentovalo své vědomosti a postoje na besedách s žáky 6. ročníku. Akce byla financována z grantu MÚ Rakovník a příspěvků žáků. V průběhu školního roku se uskutečnili besedy žáků 1. a 2. stupně se zástupkyní Policie ČR, odborníkem v oblasti prevence panem R. Černým. Žáci 2. s 6. tříd absolvovali aktivity projektu Hasík, který tradičně připravuje a realizuje zástupce HZS Rakovník. V rámci minimálního preventivního programu jsou žáci ve všech předmětech vedeni k výchově ke zdravému životnímu stylu. Ve větší míře je to potom v hodinách občanské a rodinné výchovy. Žákům 8. a 9. ročníku byl zadán dotazník z oblasti prevence rizikového chování. Jeho výsledky pomáhají při tvorbě Minimálního preventivního programu a realizaci preventivní strategie školy. S výsledky jsou seznamování všichni učitele na pedagogických radách. 64

23 13. Činnost školní družiny Hlavním úkolem vychovatelek bylo zajistit kvalitní a zajímavou činnost prostřednictvím různorodých aktivit. V průběhu roku 58 dětí navštěvovalo čtyři zájmové kroužky zaměřené na přírodovědu, zpěv, sport a dramatizaci. Kroužky vedly pí. vychovatelky. Ke své práci jsme využívaly prostory školní družiny, klubu mládeže, sokolovnu a roubenku. Prostřednictvím celoroční hry nazvané Družinová plavba se děti zabavily a získaly nové znalosti a dovednosti. Při plnění vzdělávacího programu jsme se zaměřily na vyprávění, rozhovory a besedy, poznávací vycházky. Seznámily jsme se s památkami města, historií i současností. Primárním úkolem pro nás bylo budování pevných vztahů mezi dětmi, naučit se toleranci, ohleduplnosti a slušnosti. Umět vnímat ostatní i s jejich odlišnostmi. Zaměřily jsme se i na vztahy v rodině, upevnění úcty a pomoci starým lidem. Velký důraz byl kladen na rekreační a sportovní činnost. Od října do konce února probíhal 1x týdně výcvik bruslení. Školní rok hodnotíme kladně z hlediska realizace splněných úkolů. Kladně rovněž hodnotíme spolupráci vychovatelek při přípravě družinových akcí. Důkazem toho je velký zájem dětí o účast na námi pořádaných akcích a kladný ohlas rodičů. Seznam akcí pořádaných ve školním roce 2013/2014 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Návštěva muzea T. G. M Exkurze do botanické zahrady Družinová plavba soutěže Sběr kaštanů Bruslení - zahájení Výstava na provázku draci Beseda v přírodovědném oddělení Roubenka výstava andělů Městský úřad výstava dětských prací Policie ČR beseda /dopravní výchova a bezpečnost dětí/ Stavíme z lega DDM Vánoční diskotéka Vánoční besídky Den otevřených dveří Výroba dárků pro děti k zápisu Zimní atelier stavby ze sněhu Roubenka Čteme a kreslíme zvířátka Maškarní karneval Družinová plavba - orientační závod Roubenka - pásmo pohádek a písniček Soutěže na ledě zakončení bruslení 65

24 Březen Duben Květen Červen Výroba morény a vítání jara Čtení nás baví výstava Přírodovědná soutěž Roubenka Eliščiny pohádky Rakovnický slavíček soutěž ve zpěvu Družinová plavba - soutěž ve zdatnosti Prázdniny s babičkou a dědečkem výtvarná soutěž Turnaj v kopané Muzeum T. G. M. - soutěže Beseda o přírodě p. Lanka Soutěž v kuličkách Dětský den zábavné odpoledne Družinová plavba soutěž Olympiáda v lehké atletice Botanická zahrada září

25 Výstava na provázku říjen 2013 Karneval školní družiny únor

26 Bruslení únor 2014 Velikonoční vystoupení pěveckého kroužku v domově seniorů duben

27 Loutkové divadlo v roubence - duben 2014 Turnaj v kopané květen

28 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014 Turnaj v kuličkách červen 2014 Sportovní olympiáda červen

29 14. Výsledky kontrol Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Města Rakovník Pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření prováděné zřizovatelem proběhly bez připomínek. Krajská hygienická stanice Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Okresní správa sociálního zabezpečení Během kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Česká školní inspekce Ve školním roce 2013/2014 ČŠI školu nenavštívila. 15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve školním roce 2013/2014 nepožadovala žádná instituce ani soukromá osoba poskytnutí jakýchkoliv informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Informační panel je na nástěnce v přízemí hlavní budovy. 16. Vyřizování stížností Ve školním roce 2013/2014 neřešilo ředitelství školy žádnou stížnost. S některými rodiči vedení školy pouze jednalo o vyjasnění určitých informací. 17. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V roce 2013 škola dočerpala finanční prostředky z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám a finanční prostředky z ministerstva životního prostředí na vybudování přírodní učebny. Na jaře roku 2014 se škola zapojila jako partner do projektu ICT Kouč, který společnost Scio připravila v rámci OP VK. Projekt je zaměřen na využívání tabletů ve výuce a související vzdělávání učitelů. 18. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery Na škole odborová organizace nepracuje. Při škole pracuje občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel dětí školy, které pomáhá při organizaci LVK, Dne dětí, exkurze žáků a dalších a aktivitách. Významná je spolupráce s Domem dětí a mládeže Rakovník. Učitelé naší školy se podílejí na organizaci okresních sportovních a předmětových soutěží. Dům dětí 71

30 naopak pomáhá při zajišťování besed a kulturních programů pro žáky a různých soutěží pro školní družinu. Spolupráce s Policií ČR Rakovník. Tisková mluvčí beseduje každoročně s žáky v rámci prevence rizikového chování. Spolupráce s Úřadem práce Rakovník. Žáci 9. ročníku navštěvují úřad práce v rámci výchovy k volbě povolání. Spolupráce s odborem sociálních věcí MÚ Rakovník. Spolupráce s PPP Rakovník. Spolupráce s dětskou knihovnou Rakovník. Návštěvy jednotlivých tříd v knihovně. Pasování prvňáčků na malé čtenáře. Podpora čtenářské gramotnosti. Spolupráce s místním spolkem ČČK při proškolování žáků z první pomoci, v soutěži Hlídek mladých zdravotníků. Od pracuje na škole školská rada, která má 6 členů. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla hodnocení žáků, atd. Velmi dobrá spolupráce je také se zřizovatelem, který vychází škole maximálně vstříc. 19. Závěr Nové vedení se ve školním roce 2013/2014 snažilo navázat na práci pana ředitele Miroslava Plincnera z let předcházejících. Pokračovalo ve snaze o budování a upevňování pozitivní pracovní atmosféry mezi vyučujícími, žáky i rodičovskou veřejností. Kladlo důraz na plnění všech úkolů a povinností ze strany zaměstnanců a žáků. Ve vztahu k pedagogům se snažilo o tvorbu podnětného prostředí pro plnění pracovních povinností i práci nad rámec těchto povinností. Mezi základní principy a přístupy práce s žáky patří snaha o jejich všestranný rozvoj, respekt k pravidlům a ostatním lidem, samostatnost, umění spolupráce. Škola nadále věnuje významnou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Otevřená kniha. ŠVP byl vytvořen na základě rámcových vzdělávacích programů. ŠVP byl od upraven podle nového RVP. K nejvýznamnějším úpravám došlo u dalšího cizího jazyka a matematiky ve 4. a 5. ročníku. Kontrolní a hospitační činnost probíhala dle plánu. Kontroly byly zaměřeny na povinnou dokumentaci (v průběhu roku byla zkušebně vedena také elektronická třídní kniha v systému evidence Bakaláři), písemné práce, žákovské knížky a další. Ve školním roce 2013/2014 nově nastoupila jako třídní učitelka II. C Mgr. Miluše Seidlová, která se také aktivně ujala vedení pěveckého sboru 2. stupně. Pokračovala Mgr. Tereza Mladá jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou Mgr. Petry Hasalové. Zástupu za dlouhodobou nemoc se ujala ve III. B Mgr. Alena Rajnišová. Na několik hodin hudební výchovy vypomáhal škole Mgr. Václav Vildman. V pěti odděleních školní družiny pracovaly vychovatelky Miluše Řehuřková, Hedvika Bortová, Zdenka Šnejdarová, Věra Pejšová a Jaroslava Žáková. Od února 2014 působila v II. B jako asistentka pedagoga paní Eva Pátková. Vedení školy se snažilo také o modernizaci a další rozvoj školy. V závěru kalendářního roku bylo ukončeno čerpání dotací z EU, které byly využity především 72

31 na pořízení ICT. Došlo k počítačovému propojení mezi hlavní budovou a budovou Staré pošty. To bylo důležité také pro realizaci zkušebního provozu elektronické třídní knihy. Jedna z učeben Staré pošty, která nebyla vybavena interaktivní tabulí, byla modernizována díky pořízení velkoplošného dotykového monitoru. V závěru školního roku získala škola finanční prostředky díky vítězství v soutěži Školmánie. Ty byly využity k modernizaci učebny B303 (interaktivní tabule) a přírodní učebny (indiánské týpí). Údržba probíhala během celého školního roku. Největší akce připadly na hlavní prázdniny. V několika učebnách hlavní budovy byly realizovány rozvody teplé vody a byly vymalovány. Nově vymalovány jsou také třídy B204 a B307, kde došlo k výměně osvětlovacích těles. Nové malby se dočkaly také dvě třídy Staré pošty. Ty byly navíc vybaveny novou podlahovou krytinou, novým nábytkem a v jednom případě také novými lavicemi a židlemi. Rekonstrukce se dočkal také dvůr školy a vstupní prostory na Staré poště. Finanční možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se oproti předchozím létům zlepšily díky nárůstu financí určených na ONIV. Přesto jsou stále naše možnosti v oblasti DVPP penězi limitovány. Specializační studium pro metodiky prevence zahájila Mgr. Šárka Dvořáková, která tuto funkci na škole nově vykonává od O kvalitě výchovně vzdělávací práce vypovídají významně výsledky rozmisťovacího řízení 57 absolventů. Všichni se bez problémů dostali na vybrané střední školy nebo učiliště. Na gymnázia odešlo 9 žáků, dalších 37 bylo přijato na maturitní obory. Na učiliště odešlo 11 žáků. Devět žáků nastoupí ke studiu víceletého gymnázia. Vynikajících úspěchů dosáhli žáci opět v předmětových a sportovních olympiádách a soutěžích. K těm největším přispěli sportovci. Mladší žáci byli v dubnu 2014 zvolení nejlepším mládežnickým kolektivem v anketě týdeníku Raport Sportovec okresu Rakovník 2013 za probojování se do republikového finále atletického Poháru Rozhlasu. Dva žáci budou školu reprezentovat v zářijovém republikovém finále soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů na pražské Julisce. V celostátním kole atletického Štafetového poháru osadili žáci 1. stupně výborné 5. místo. Republikového kola se zúčastnili naši reprezentanti také v zeměpisné soutěži Eurorébus. Naši žáci se prezentovali v krajských kolech Zeměpisné olympiády, Olympiády anglického jazyka, Olympiády českého jazyka, Astronomické olympiády a soutěže Eurorébus. Přes řadu pozitiv je neustále co zlepšovat. Je potřeba klást důraz na práci s ŠVP jako se živým materiálem a podporovat diskusi (především v rámci předmětových skupin) a vzdělávání pedagogů v této oblasti, jež by bylo přínosné pro další práci s tímto dokumentem a začleňování nových prvků do něj. Škole zatím chybí koordinátor tvorby ŠVP. Úkolem vedení bude studium zajistit finančně v souladu s dalšími výdaji na DVPP. O oblasti prevence je třeba zkvalitnit systém sledování vývoje situace v případech rizikového chování (také prostřednictvím komplexního testování). Pozornost je potřeba věnovat hospitační činnosti v rámci plánu kontrolní činnosti. Úkoly pro zkvalitnění podmínek pro výuku je realizace WIFI sítě v hlavní budově, přístavbě a na Staré poště a dále rekonstrukce akustiky tělocvičny. 73

CERMAT, SCIO, KALIBRO

CERMAT, SCIO, KALIBRO 5. 5. Testy CERMAT, SCIO, KALIBRO V letošním školním roce žáci 5. a 9. ročníku opět zúčastnili generální zkoušky NIQES. Žáci byli testováni z matematiky, českého a anglického jazyka. 6. Spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2013 2014. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2013 2014. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon Email www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 7 76 76 Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy:

Výroční zpráva o činnosti školy: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více