Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnos"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnos Vážení přátelé, spolupracovníci, klien i náhodní kolemjdoucí, právě listujete další publikací z dílny obecně prospěšné společnos A avena. Toto vydání projektových novin volně navazuje na dvě předchozí z let 2006 a 2008 jak svou formou, tak obsahem.v tuto chvíli je již většina prezentovaných projektů ukončených, některé se dostaly za svou polovinu. Bilancujeme a někdy s údivem zříme, co všechno jsme udělali. Dozvíte se, co bylo v posledních dvou letech hlavní náplní naší práce a jakými činnostmi jsme zaplnili volné týdny v plánovači. Zajímá vás, jak jsme se se vším popasovali a jak na průběh projektů nahlíží sami klien? Slovy, obrazem i čísly mapujeme uplynulé roky tvrdé práce i to, jak ji viděli naši účastníci. Tyto projektové noviny jsou mimořádné m, že se ohlíží i za celými dese lety naší práce. Věříme, že se na následujících stránkách s nudou nepotkáte. Tým A aveny P Projekt V práci jako doma je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita. Projekty Lehké mo vačno, Umanutý zavináč a Jak se neztra t jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnos příjemce grantů a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. Kdo jsme? Obecně prospěšná společnost A avena sídlí v Českých Budějovicích. Vznikla v roce Tým A aveny čítá k datu uzávěrky Projektových novin ředitele a současně vedoucího projektů, tři koordinátorky, pět zkušených lektorů, dvě administra vní pracovnice a dvě kolegyně na rodičovské dovolené. Ti všichni ve spolupráci s bezpočtem externích spolupracovníků na pozicích odborných poradců, asistentů výuky, hlídání dě a přednášejících z řad laické i odborné veřejnos zabezpečují plynulou realizaci a náplň veškerých ak vit. Naším hlavním posláním v posledních letech je vzdělávání a podpora sociálně znevýhodněných osob v oblastech informačních technologií, podpora jejich sebeuvědomění a mo vace. Výuku realizujeme převážně prostřednictvím našich mobilních učeben. Dostáváme se tak do míst a ke skupinám, kam kroky podobných ak vit za m vedou jen tápavě. Postupně rozšiřujeme spektrum našich cílových skupin, školených témat i spolupracujících organizací. Vedle výuky byla do roku 2009 významnou složkou našich ak vit i publikační a vydavatelská činnost. Zahrnovala tvorbu posterů, letáků, plakátů, publikací, internetových stránek a souborů cedulí pro naučné stezky. Vytvořili jsme více než 650 grafických prezentací. Údaje uvedené v Projektových novinách jsou aktuální k 31. říjnu 2010.

2 Rodiče a pro rodiče Cílovou skupinou současných projektů v režii Attaveny jsou rodiče na mateřské či rodičovské dovolené nebo osoby pečující o dě do patnác- let, kteří hledají nebo v dohledné době budou hledat zaměstnání. Přínosem našich projektů pro cílovou skupinu je pomoc při překonávání bariér při hledání zaměstnání po dlouhodobé izolaci od pracovního trhu z důvodu mateřství a péče o dítě. V rozličných ak vitách nabízíme alespoň částečně mo vovaným klientům možnost získání nových pracovních dovednos a posílení důvěry ve vlastní schopnos. Pozice cílové skupiny na trhu práce Návrat rodičů do zaměstnání po dlouhé době intenzivního starání se o rodinu a stáletrvající závazky je z hlediska trhu práce jednou z nejproblema čtějších oblas. Nezaměstnanost a propouštění obecně jdou sice ruku v ruce s ekonomickým a hospodářským vývojem, pro uvedenou skupinu však tato pravidla nepla. Ob žně hledá uplatnění na trhu bez ohledu na krize, recese či růst. Při návratu na pracovní trh je tato sociální skupina paradoxně ohrožena nezaměstnanos, i když v minulos neměla s pracovním uplatněním problém. Ze sta s k vyplývá, že stabilně až deset procent nezaměstnaných žen registrovaných na úřadech práce po celé republice tvoří maminky, kterým právě skončila rodičovská dovolená. Bariéry vstupu na pracovní trh Bariéry vstupu rodičů v této životní situaci na pracovní trh jsou dvojí psychologické a ekonomické. Rodič stráví s dítětem doma průměrně tři roky. Vy ženos péče o dítě a domácnost nemá časovou rezervu a vůbec prostor pro profesní rozvoj udržování svých profesních dovednos, osvojování si nových znalos či zlepšování schopnos sebeprezentace. Má strach, že nedokáže najít efek vní způsob organizace práce 2 Slovo ředitele: Myslíme si, že včasná ak vizace maminek zaměřená na rozšíření jejich znalos a dovednos v oblas tzv. so skills a na podporu a nastartování jejich pracovní mo vace tento problém do značné míry eliminuje a zabrání jeho prohlubování. tak, aby zabezpečil výchovu i materiální péči o dítě, nezanedbával svého životního partnera a zachoval si fyzické a duševní zdraví. To vše v plném nasazení. Bariéry ekonomické ani tak nezávisí na vnitřních pocitech rodiče, ale na firmách, které lidský kapitál na trhu práce poptávají. Vyplývají tedy z velké čás z uvažování zaměstnavatelů, pro které je hlavně matka s malým dítětem neperspek vní pracovní silou. Jedním z mnoha důvodů je, že může potřebovat často uvolňovat z práce. Tento argument sice zaměstnavatelé nemohou uvést otevřeně, protože by m porušili zákon, ale při výběrových řízeních často tyto žadatelky skrytě obcházejí. Výjimky v přístupu zaměstnavatelů však existují. Důvody k dřívějšímu návratu do práce Rodiče mají od roku 2008 možnost sami se rozhodnout pro délku rodičovské dovolené až na čtyři roky. Přes nevelké podíly těch, kteří svůj plán nedodrží, je zajímavé zjis t jejich důvody. Ukazuje se, že zde působí především tlak materiálních podmínek života rodin s dětmi. Dřívější návrat na trh práce je zapříčiněn ob žemi s finanční situací či využi m příležitos nastoupit do zaměstnání, tedy neriskovat ob že v budoucnu, neboť je lze téměř s jistotou očekávat. Ak vity, které jsme v projektech rodičům nabídli Ak vity projektů byly zaměřeny na usnadnění jejich návratu na pracovní trh a to jak prostřednictvím přímého vzdělávání (rekvalifikace), tak poskytováním mo vačních a poradenských služeb z oblas zaměstnanos. Do programu jsme zařadili kurzy základních počítačových dovednos, rozšířených počítačových dovednos a ECDL, orientace na trhu práce, mo vačních seminářů, simulačních her, obchodních a komunikačních dovednos, základů podnikání či individuálního profesního poradenství. Místa a způsob realizace Flexibilitu pohybu a zacílení na obyvatele malých obcí a okrajových čás velkých měst nám umožnil model mobilní počítačové učebny. Snažili jsme se výuku uskutečňovat v místech, která byla pro maminky a zároveň jejich dě známá a nejbližší. Prostředí, které by je zbytečně nestresovalo, kde

3 Role mateřských a rodinných center v životě matky fenomén moderní doby Hlavní myšlenkou vzniku mateřských center je vzájemná pomoc maminek. Návštěvy mohou využít k tomu, aby navázaly nová přátelství s maminkami, které se dostaly do stejné životní situace, nebo se nechaly inspirovat ve výchově. Dě se zase setkají se svými vrstevníky. je veškeré potřebné zázemí přizpůsobeno nebo možné přizpůsobit naší cílové skupině mateřská a rodinná centra, kulturní domy, městské a obecní úřady atd. Zapojení mateřských a rodinných center Tak jako jsou mateřská centra nedílnou součás života dnešních maminek, nelze jejich výrazný vliv docenit ani v rámci našich projektů. Některá centra poskytla prostory a vybavení pro hlídání dě, jiná nabídla místnos pro výuku. Zejména je třeba vyzdvihnout ta, která k materiálnímu zázemí dodala i lidský kapitál v podobě asistentů hlídání dě. Děkujeme! Mateřská centra přispívají k tomu, aby bylo mateřství veřejnos přijímáno s větší vážnos, aby maminky mohly využít celé rodičovské dovolené a zároveň při ní nestrádaly, osvětluje funkci těchto zařízení koordinátorka projektu V práci jako doma Jitka Šimková. To plně koresponduje s vizí a náplní našich projektů. V mateřských centrech se dějí nejrůznější ak vity, které však nejvíce obohacují vzájemný vztah maminek a dě. Splňují funkci sociální, kulturní i terapeu ckou. Vstup je v mnohých centrech zdarma nebo za malé vstupné přispívající k provozu centra. Dveře mateřských center jsou otevřené nejen maminkám s dětmi, ale i ta nkům, chůvám a všem dalším pečujícím o malé dě. Pro zdůraznění tohoto trendu často přistupují i na změnu názvu na rodinná. Mateřských center existuje několik stovek. Velká část z nich je členem Sítě mateřských center, o.s. Na stránkách h p://www.materska-centra.cz/ tak naleznete nejen kontakty, ale i mnoho dalších informací k tématu. Jak se neztratit V listopadu 2010 začnou v Jihočeském kraji první ak vity zcela nového a svou strukturou pilotního projektu A aveny jehož hlavním prvkem je virtuální firma. Projekt se jmenuje Jak se neztra t a je určený zájemcům o zaměstnání pečujícím o dě do 15 let. Probíhat bude po dobu dvou let ve čtyřech velkých městech kraje, přičemž prvními městy jsou České Budějovice (11/ / 2011) a Jindřichův Hradec (02/ /2011). Iden fikace projektu: JAK SE NEZTRATIT podpora zaměstnatelnos osob pečujících o dítě do 15 let věku mobilním poradenstvím, vzděláváním, praxí ve virtuální firmě a hraním simulačních her v NUTS CZ031. Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory: Posílení ak vních poli k zaměstnanos Období realizace: Oblast realizace: Jihočeský kraj Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/ Rozpočet: ,80 Kč Virtuální firma, neboli prak cký nácvik zaměstnaneckých dovednos a návrat do práce nanečisto je základem projektu a může být dobrým řešením pro všechny, kteří po dlouhé době doma ztra li pracovní návyky i sebevědomí. Virtuální firma představuje práci v týmu simulující reálné prostředí podniku pod vedením kouče/ lektora. Program v sobě zahrnuje procesy, které se běžně dějí v každé firmě úkolování, časové naplánování práce a ak vit, rozdělení práce, komunikaci se spolupracovníky, nadřízeným a podřízenými, evidenci práce, prezentaci výsledků, hodnocení i služební cestu nebo pracovní školení v podobě víkendového workshopu zaměřeného na obchodně-komunikační dovednos. Pro vyšší efekt je program vhodně doplněn o další ak vity, které zvyšují kvalifikační, znalostní i osobnostní potenciál účastníků na trhu práce. Jsou jimi profesní poradenství, kurzy základní a pokročilé práce s PC, bilanční diagnos ka, lekce orientace na trhu práce a hravé simulační hry. 3

4 V práci jako doma Projekt V práci jako doma je naším prvním projektem v Praze. Obsahem i metodikou volně navazuje na zkušenos z úspěšných jihočeských projektů Nebojte se myši, mámo!, I myš může být kamarádka! a O-sto-myš. Pro hodně organizací i lidí, se kterými jsme se v Praze setkali, bylo velkým překvapením, že zde projekt dělá malá NEpražská nezisková organizace. Pro nás to bylo o to příjemnější, že jsme v daném kole soutěže o granty nechali za sebou všech 303 dalších projektů a získali šestou nejvyšší finanční dotaci ze schválených projektů v rámci první výzvy prioritní osy 2 Operačního programu Praha Adaptabilita. Příprava i následná realizace pro nás byla velkou výzvou. Velký projekt pro rodiče s malými dětmi Projekt V práci jako doma byl určený především rodičům na rodičovské dovolené a nezaměstnaným s dětmi do 15 let s bydlištěm v hlavním městě Praha. Ak vity projektu byly pro klienty bezplatné. Lidé se však ke službám poskytovaným zadarmo staví mnohdy velmi nedisciplinovaně. Naším předpokladem ale bylo, že klienty naší nabídkou a kvalitou dokážeme zaujmout natolik, že prostě vždycky rádi přijdou. A to i když venku sví sluníčko nebo jsou zrovna jarní prázdniny. Hodnota zapojení do projektu, tedy získaná podpora pro klienta vyjádřená v penězích, se pohybovala mezi dvěma a dvace síci korunami na klienta za jednu ak vitu. Jeden klient tak mohl nasbírat podporu i hodně přes sto síc. A to není zanedbatelná částka, vysvětluje úskalí činnos neziskové organizace vedoucí projektu Zdeněk Klouda. V Praze je blaze? I přes velké zkušenos s řadou projektů pro rodiče jsme poznali, že v Praze je prostě všecko trochu jinak. Vyhledávání vhodných prostorů pro práci s klienty bylo založeno mnohem více na komerčních vztacích než na par cipaci místních ins tucí na společném díle. A mnohem déle trvalo nalezení vhodných a ochotných partnerů. Ti, kteří se do projektu ak- vně zapojili, byli nakonec skvělí a hodně napomohli k úspěšným výsledkům. Také nám pomohlo, když jsme nalezli způsob, jak oslovit samotné potenciální klienty projektu v záplavě přílěžitos, které velké město nabízí. Projekt byl v řadě aspektů pro A avenu nový a přelomový nejen postavením, provázanos a množstvím ak vit v jednom projektu, ale také nastavením nového fungování pracovního týmu v terénu. Realizace ak vit projektu v lokalitách na míle vzdálených od sídla naší společnos modifikovala přístup, postup i náhled všech od koordinátorek po lektory v terénu. Denně jsme se museli vypořádávat s nutnos hledání měnících se pracovních zázemí pro lektory, ale také třeba funkčních řešení pro na dálku řízenou organizaci asistentů výuky a hlídání dě. Na výběr měli klien z pestré nabídky ak vit. Zohlednili jsme různorodé potřeby cílové skupiny, individuální požadavky i omezení rodičů s malými dětmi. Každý zájemce si tak mohl v podstatě kombinovat ak vity tak, aby se s jejich pomocí mohl cí t při návratu do práce jako doma. Samozřejmě v závislos- na kapacitě, harmonogramu kurzů a po splnění případných vstupních předpokladů. Vybrat si bylo možné z osmi typů počítačových kurzů, individuálního profesního poradenství, kurzů Základy podnikání, Obchodně komunikační dovednos a Jak se neztra t při návratu na trh práce. Jednotlivé projektové ak vity jsme organizovali ve vybraných spádových oblastech tak, aby jejich dostupnost byla co nejpříznivější i pro cestování s malými dětmi. Ak vity probíhaly celkem v šes- okrajových městských částech: v P9 Čakovicích (02 06/2009, 05/2010), P4 Libuši (09/ /2010, 06/2010), P5 Zbraslavi (02 09/2010), Rado ně (04 05/2010), Slivenci (04 09/2010) a P9 Vinoři (09 10/2010). Po dvouměsíční odmlce v době prázdnin byla na konci srpna zahájena další prodloužená etapa vzdělávání, sděluje koordinátorka projektu Jitka Šimková. A jak se staví ke schválení prodloužení jeho realizace? Rozhodně to vítám. Může se zrealizovat více kurzů pro více unikátních klientů. Je to další vhozené lano pro ty, kteří mají zájem udělat něco pro svůj snadnější návrat do práce, ale mysleli si, že už příležitost v tomto projektu mít nebudou. Prodloužení nám poskytlo další měsíc k vyčerpání všech zbylých finančních prostředků pro klienty. I organizace, kde kurzy probíhaly, a se kterými byla mimochodem úžasná kooperace, vstřícně přistoupily na prodloužení spolupráce. 4

5 Iden fikace projektu: V práci jako doma podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé dě mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a podnikání Operační program Praha Adaptabilita Název prioritní osy: Podpora vstupu na trh práce Období realizace: Oblast realizace: okrajové čás hl. m. Praha Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/31617 Rozpočet: ,22 Kč Výuka v rámci těchto kurzů má těžiště v osobním kontaktu s lektorem a asistentem, ale využívaná byla i vzdálená komunikace a podpora elektronickou cestou. Jak hodno práci v terénu lektoři, pro které se ubytovny v Praze staly na několik měsíců novým domovem? TŠ: Při mé práci jsem byl maximálně dva dny v týdnu na výjezdu v terénu. Do místa výuky jsem se dopravoval převážně autobusem. Občas se naskytla i možnost svézt se autem s kamarádem. Aspoň jsem se nemusel soustředit po dvou dnech výuky na řízení a mohl jsem cestou odpočívat, hodno výhody hromadné dopravy lektor Tomáš Škarda. Vždycky jsme si předem rezervovali pokoj v ubytovně, která byla co nejblíže místu výuky. Dvě noci není tolik, aby se to nedalo přežít. Poznal jsem v Praze spoustu milých lidí, jak v mateřských centrech, tak při vlastní výuce. Díky těmto lidem nenastal den, kdy bych se do práce netěšil a neodcházel s dobrou náladou. Na klientkách bylo vidět, že se těší na každou další lekci. A jsou vděčné za to, že čas, který mají po náročných dnech na mateřské dovolené samy na sebe, využijí smysluplně. To je dostatečná sa sfakce za hodiny a hodiny dojíždění a noci trávené po hotelích. Popis ak vit Počítačové kurzy známé i neznámé Klasikou projektů A aveny a zároveň dobrým odrazovým můstkem pro další kurzy byly i nyní akreditované rekvalifikační kurzy Základy práce s PC (60h). V nich si mohli klien osvěžit dovednos, které v minulos používali, ale během doby strávené doma s dětmi pozapomněli, naučit se řadu věcí efek- vněji a získat nové znalos v práci s informačními technologiemi. Pro ty, kteří se mohli pochlubit již základními znalostmi, byly potom připraveny další kurzy: Pokročilé práce s PC zakončené mezinárodní zkouškou ECDL Komplet (60h) nebo ECDL Start (15h), krátkodobé specializované kurzy (30h) připravené originálně pouze pro tento projekt: tvorba www stránek, prezentace v MS PowerPoint, základy PC grafiky a úprava digitálních fotografií, OpenOffice kancelář v počítači zdarma a databáze v MS Access. Snadnější vstřebání učiva podporoval svou přítomnos na lekci asistent, který během výuky pomáhal klientům, kteří látku zameškali, vyhovovalo jim pomalejší tempo anebo začínali opravdu od začátku. Základy podnikání nebo Obchodně komunikační dovednos? Výběr jednoho ze dvou nabízených kurzů závisel na posouzení každého zájemce. Základy podnikání zvolilo 23 maminek a 1 ta nek, kteří uvažovali o rozjezdu podnikání jako alterna vě zaměstnaneckého poměru nebo jako doplňku k péči o rodinu (spojeném zpravidla s nějakým koníčkem či zálibou). A absolventy, kteří neseberou odvahu podnikat na vlastní pěst, jsme připravili na to, aby byli schopni se zapojit do podnikatelské činnos jiného malého podnikatele. Do kurzu byli prvotně pozváni, kteří s přihláškou zaslali i náhled podnikatelského záměru. Pokud si zájemce chtěl osvojit dovednos vedoucí k efek vní organizaci práce, písemnému i mluvenému projevu, zvládání zátěžových situací, iden fikaci své role v týmu a zvládnu základů společenské e kety, potom volil kurz obchodně komunikačních dovednos. Vyškolili jsme 12 klientek v oblas, která jim rozšíří kvalifikaci a usnadní nalezení lepšího pracovního uplatnění či pomůže prohloubit dovednos využívané v rámci vykonávané profese s ohledem na lepší skloubení pracovního a rodinného života. 5

6 Individuální profesní poradenství Mateřská či rodičovská dovolená je v poradenství vnímána jako období životních změn, které často vyžaduje podporu pro naplánování nových cílů v profesním životě neoddělitelném od života rodinného. Zároveň je to období plné nových využitelných zdrojů pro další profesní život. Individuální profesní poradenství nabídlo klientům, kteří si stačili uvědomit vlastní zodpovědnost za nalezení pracovního uplatnění na pracovním trhu, průvodce pro období rozhodování kdy a kam se vrá t do práce. V plánu skupinového a individuálních setkání s profesní poradkyní prošly klientky programem zaměřeným na tyto oblas : hledání jedinečných kvalit a zdrojů, povolání, vytváření alterna v povolání, ujasnění si (nového) cíle v pracovní oblas-, nacházení potřebné mo vace i vnějších zdrojů podpory. Mo o ak vity: Není pro jabloň těžké rodit jablka a pro hrušeň hrušky, ale chcete-li po jabloni, aby rodila hrušky, bude to dlouhé bolestné a nakonec neúspěšné úsilí. Ušetřete si svoje jedinečné zdroje pro plody vašeho jedinečného povolání. s Kateřinou Jonášovou měli prostor vše toto řešit, dostat užitečné py, vyměnit si vzájemné zkušenos. K tradičním přínosům pro účastníky ak vit patřilo zajištěné hlídání dě, asistent výuky a skripta u PC kurzů, mobilní učebna s počítačem připojeným na internet pro každého účastníka a podpora na dálku ze strany lektorů, na které se bylo možné obracet. Pro úspěšné ukončení vzdělávacích kurzů a získání osvědčení o absolvování byla nutná předem stanovená minimální účast na výuce, úspěšné složení závěrečného prak ckého testu anebo dosažení určitého počtu bodů z průběžných úkolů. Publikace Obrazy ze života ženy Červenou ni publikace je smyšlený příběh o mladé ženě Magdaleně, která má dvě dě, jednoho muže a hodně kamarádek. Magdalena v jednotlivých kapitolách komentuje některé okamžiky, situace a událos ze života matky. Její kamarádky vypráví vlastní skutečné příběhy například o tom, jak se vyrovnaly s nevěrou manžela, s pos žením dcery, jaké to je rodit doma, mít za manžela bývalého kněze nebo mít ho na rodičovské dovolené, adoptovat dítě či podnikat s malými dětmi. (ISBN: ) Bilance za celý projekt Do ak vit projektu se zapojilo 644 klientů (640 žen, 4 muži), z toho bylo 305 unikátních (někteří využili více ak vit), Jak se neztra t při návratu na trh práce Odpověď na tuto otázku našly účastnice kurzu, který byl svou strukturou v lecčem specifický. Po šest lekcí se setkávaly s externími lektory odborníky na daná témata týkající se trhu práce a životní situace maminek na konci rodičovské dovolené i osobnostmi z řad laiků, kteří měly k danému tématu co říci. Ti jim předali především prak cké zkušenos, rady, zodpověděli věcné dotazy, ale hlavně prak cky ukázali, jak a co udělat pro úspěch a spokojenost při slaďování profesního života a rodiny. Jaký postoj zaujmout při pracovním pohovoru, jak se začlenit do pracovního týmu a kolek vu bylo náplní třech lekcí Začínáme personalis ka, emoční inteligence a setkání s vizážistkou. Jak si stanovit cíle v určitém časovém horizontu a jakým způsobem se k nim dostat se účastníci dozvěděli a vyzkoušeli na lekci koučingu s Kateřinou Kryllovou. S lektorkou GenderStudies se podívali na alterna vní pracovní úvazky. Kde vzít energii, kde získat mo vaci a jak si zorganizovat čas? Jaké je podnikání, práce z domova a co s dětmi? Na setkání nazvaném Příklady táhnou 6 nejmladší účastnici bylo 24 let, nejstarší 50 let, většina účastníků (229) byla na mateřské nebo rodičovské dovolené, 5 osob pečovalo o pos ženého člena rodiny, 34 bylo v domácnos, nezaměstnaných bylo 37, z čehož 9 dlouhodobě, z hlediska vzdělání se účastnilo projektu 134 osob se střední školou, 107 vysokoškoláků, 9 absolventů nástavbového studia a 1 člověk se základním vzděláním, počet kurzů, kterých bylo možné se zúčastnit nebyla omezena. To jak rodiče tuto možnost využili udává následující přehled (počet absolvovaných různých typů kurzů/počet osob): 7/3 lidé, 6/2 lidé, 5/15 lidí, 4/21 lidí, 3/61 lidí, 2/86 lidí, 1/117 lidí,

7 uskutečnili jsme 15 mo vačně-informačních schůzek pro 134 lidí, vydali jsme 163 osvědčení o rekvalifikaci, 326 osvědčení o absolvování, naši absolven získali 39 cer fikátů ECDL Komplet, 36 osvědčení ECDL Start, 30 lidí složilo testy napoprvé, 20 testy opravilo na další pokus, 11 osob na osvědčení nedosáhlo, Kurz Počet opakování Počet klientů Unikátní klien Základy práce s PC ECDL Komplet ECDL Start WWW stránky Základy PC grafiky v programu MS Publisher Tvorba prezentací v MS PowerPoint Databáze v MS Access OpenOffice kancelář v PC zdarma Základy podnikání Obchodně komunikační dovednos Jak se neztra t Profesní poradenství v rámci projektu jsme otestovali 505 ECDL modulů, opravy modulů vypadaly následovně: modul 1 teorie (0 oprav), modul 2 práce s PC a správa souborů (6 oprav), modul 3 MS Word (11 oprav), modul 4 MS Excel (30 oprav), modul 5 databáze (6 oprav), modul 6 prezentace (5 oprav), modul 7 služby informačních sí (2 opravy), úspěšně neabsolvovalo všechny ak vity, do kterých se zapojilo, 54 lidí (nesložilo test, nesplnilo úkoly nebo nedochodilo např. z důvodu nástupu do zaměstnání), do projektu se zapojilo 7 lektorů IT, 9 lektorů na témata ZP a OKD, 8 lektorů JSN, 2 profesní poradkyně, 59 asistentů, výuka byla podpořena umístněním internetových pracovišť do pě mateřských center v různých částech Prahy, hlídali jsme 420 unikátních dě (z toho bylo 203 dětem mezi 1 2 rokem, 172 mezi 3 4 rokem, dě mladší a starší byli spíše výjimkou), průměrně na lekci hlídali 3 asisten. Naše vřelé poděkování za spolupráci patří 2009/2010 MC Cirkus Praha 9 Čakovice Rodinné centru Pexeso Praha 5 Zbraslav MC Kuřátko Praha 4 Libuš MČ Praha-Čakovice Praha 9 Čakovice 2010 Městská část Praha-Slivenec Praha 5, Slivenec Rodinné centru Pecka Praha 5, Slivenec Vincent, Vinořské kulturní a vzdělávací centrum Praha 9, Vinoř Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Praha 5, Zbraslav Korunka o. s. Praha 5, Rado n Za výbornou spolupráci děkujeme pracovníkům programu OPPA odboru fondů EU Magistrátu hl. města Prahy, zejména pak administrátorkám projektu paní Ludmile Noskové a paní Věře Palowské. 7

8 Umanutý zavináč Jak již název Umanutý zavináč napovídá, jedná se o projekt zaměřený na získání počítačových znalos v základních a pokročilých kurzech práce s PC. Stejně jako další projekty A aveny má i tento svá nej. Svou strukturou se jedná o projekt v současné době nejjednodušší, který je určen největšímu počtu klientů hned ve třech krajích Plzeňském, Středočeském a Jihočeském. Tak schválně víte, jak se napíše zavináč? pravý ALT + V levý ALT + 64 další možnos může být také přes vložit - symbol I o účast v jednoduchém projektu je velký zájem Nejen jak psát zavináč se naučí klien, kteří se hlásí do akreditovaných kurzu Základy práce s PC. Ten trvá čtyřicet vyučovacích hodin, během nichž se rodiče malých dě učí základním dovednostem jako nastavení pracovní plochy, organizace dat v počítači do souborů a složek, klávesové zkratky, psaní a úpravy textu v MS Word, zpracování dat v MS Excel a m vším se prolíná práce s internetem. Iden fikace projektu: Umanutý zavináč podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé dě mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a podnikání Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Název prioritní osy: Podpora vstupu na trh práce Období realizace: Oblast realizace: Jihočeský, Plzeňský a Středočeský kraj Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/ Rozpočet: Kč roce realizace projektu byl největší zájem o úpravu digitálních fotografií v programu ZonerPhotoStudio, který běžel již devětkrát. Na záda tomuto kurzu dýchal pokročilý Word, který běžel osmkrát a bronzovou příčku obsadily prezentace v programu MS PowerPoint s šes opakováními (do uzávěrky novin pozn. red.). Kromě počítačových kurzů jsou pro účastníky projektu připraveny dvě lekce orientace na trhu práce. Náplní těchto je například seznámení se s m, jak vyhledat nabídku pracovních míst, proč a jak napsat životopis a mo vační dopis, jak se připravit na pohovor a jak může pomoci znalost práce s PC, jaká má člověk s malými dětmi v práci práva a čemu se nevyhne. Projekt je realizován na mobilní učebně, se kterou lektoři vyjíždí z Českých Budějovic do různých měst a obcí tří krajů. Nyní je projekt za polovinou a kurzy již proběhly v Nepomuku, Strakonicích, Horažďovicích, Plzni, Volyni, Vimperku, Sušici a Kašperských Horách. Ve školním roce 2010/2011 se mohou těšit na kurz také rodiče z měst a jejich okolí: České Velenice, Písek, Trhové Sviny, Třeboň, Volary a další. Bilance v polovině projektu (stav k 30.1o.2010) Do projektu se zapojilo 495 klientů (464 žen, 2 muži), z toho bylo 162 unikátních (někteří využili více ak vit) //za celý projekt se do všech jeho ak vit zapojí až 870 lidí//, 54 PC kurzů pro max. 12 lidí v každém //za celý projekt je plánováno celkem 98 kurzů//, 11 mo vačně-informačních schůzek pro 85 lidí, vydali jsme 139 osvědčení o rekvalifikaci, 219 osvědčení o absolvování, Kdo má základní znalos, může směle pokračovat ve vzdělávání v dalších kurzech, tentokráte pokročilé práce s PC různého zaměření o rozsahu deví hodin. Účastnice vždy nejvíce lákaly programy, které nejlépe znají nebo nejvíce využijí ať již v pracovním nebo soukromém životě. V prvním 8 úspěšně neabsolvovalo všechny ak vity 37 lidí, tj. pouze 7,4 % (nesložilo test, nesplnilo úkoly nebo nedochodilo), hlídali jsme 130 unikátních dě, průměrně na lekci hlídali 3 asisten.

9 Naše vřelé poděkování za spolupráci v první polovině projektu patří: 2009 MC Beruška h p://www.mcberuska.nepomuk.cz Nepomuk MC Beruška h p://www.mcberuska.wz.cz/ Strakonice do července 2010 Evan. církev a MC Slovíčko h p://umc.cz/locho n Plzeň 1 Locho n MC Dráčkov h p://drackov3.cz Horažďovice o.s. Ratejna h p://ratejna.evangnet.cz/bylo.html Volyně Střední škola, Vimperk h p://www.stredni-skola.eu Vimperk Sociální služby města Sušice h p://www.sumavanet.cz/socsluzbysusice Sušice MC Medvídek h p://www.mcmedvidek.eu Sušice Město Kašperské Hory h p://www.sumava.net/mukhory Kašperské Hory DD Kašperské Hory h p://www.ddkasperky.cz Kašperské Hory Lehké motivačno Projekt Lehké mo vačno vznikl pro maminky a ta nky s malými dětmi s cílem podpořit jejich návrat do práce při současném zachování dostatečné péče o dě a rodinu. Projekt reaguje zejména na omezení daná dlouhodobou ztrátou kontaktu s prací, omezenými časovými a finančními možnostmi a mobilitou, potřebou větší flexibility v organizaci práce, menší mo vací a sebevědomím. Díky podpoře Evrospkého sociálního fondu jsou pro klienty/ky ak vity projektu bezplatné. Průkopnické ak vity Realizace projektu je za svou polovinou. Příležitost vstoupit do projektu dostali nejenom klien v jižních Čechách, ale také ze středních Čech a kraje Vysočina. Kromě osvědčených akreditovaných počítačových kurzů projekt přináší i řadu zajímavých novinek. První z nich je zcela nový typ kurzu s názvem ICT efek vně v životě matky kdy klien řeší konkrétní problémy a situace s využi m ICT. Nejedná se o klasickou výuku. Úkoly jsou nastaveny tak, aby využi programů bylo jen podpůrným prostředkem k dosažení cíle. Důraz je kladen na samostatnou i týmovou práci. Je zde ponechán velký prostor pro krea vitu, originalitu a zcela osobní přístup. Další novinkou jsou moderované simulační hry zaměřené na životní etapu, ve které se propojují mateřská, partnerská a pracovní role ženy. Cílem her je záživnou formou navodit situace spojené s návratem matky do profesního života a umožnit nácvik efek vního řešení problémů s m spojených. Projekt Lehké mo vačno se vyznačuje m, že jeho obsahem jsou zcela nové prvky, které se doposud neobjevily v žádném A avenou realizovaném projektu. Nový způsob výuky použitý v pokročilém kurzu ICT efek vně v životě matky je základem pro naše další projekty. Iden fikace projektu: LEHKÉ MOTIVAČNO podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé dě mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a hraním simulačních her Operační prog. Lidské zdroje a zaměstnanost Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitos Období realizace: Oblast realizace: Jihočeský kraj, Středočeský kraj a kraj Vysočina Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/ Rozpočet: Kč Jako samostatná jednotka Pro bezproblémový průběh projektu jsme zřídili pracoviště A aveny, o.p.s. v Čáslavi. Zde pracuje koordinátorka projektu a lektor, vedoucí projektu sídlí v Českých Budějovicích. Asisten výuky a hlavní asistentka na hlídání dě s námi spolupracují od začátku projektu. Hlídání dě zajišťujeme pomocí asistentek, které hledáme vždy v místě konání kurzů. Pracují s námi maminky, které mají zkušenos s výchovou svých dě, což je pro nás velkou výhodou. Realizace projektu začala ve Středočeském kraji a setkala se s mimořádným zájmem ze strany klientek a podporou spolupracujících organizací. Popis ak vit Základem a přípravou ke zvládnu pokročilého kurzu jsou akreditované rekvalifikační kurzy Základy práce na PC (40 hodin). Kurzy jsou rozděleny do 13 lekcí, délka jedné lekce je 3,3 vyučovací hodiny, délka vyučovací hodiny je 45 minut. Výuka probíhá prezenční formou dvakrát týdně (vždy dva dny za sebou, buď dopoledne, nebo odpoledne). Účastnice obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platnos, pokud úspěšně složí závěrečnou písemnou zkoušku. 9

10 V kurzu se maminky naučí základní dovednos s počítačem, jako efek vní naformátování dokumentů, vkládání a upravování obrázků, vytváření tabulek, grafů, naučí se pracovat s mailem, vyhledávat informace pomocí internetu. Pokročilý kurz ICT efek vně v životě matky (60 hodin) je zcela nový kurz, jehož mo o je Ne vy pro počítač, ale počítač pro vás. Obsahuje tyto téma cké okruhy Zpátky do života od hledání práce až po zaměstnání, Spolu jak to chodí při mateřské, aneb ponorka v domácím prostředí, úskalí rodinného života, Já ŽENA! ak vní podíl ženy na mateřské na organizaci rodiny a jejího volného času, To každý neumí umím komunikovat, starat se o PC a na webu o mně vědí. Naše práce se setkává s velmi kladným ohlasem ze strany absolventek těchto kurzů. Svoje hodnocení vyjadřují nejenom ve zpětné vazbě, ale neváhají vyslovit svůj názor i na našich projektových stránkách. Katka Hellerová ze Zbraslavic vzkazuje všem, kdo se rozhoduje, zda do kurzu jít či nejít: Ahoj všem maminkám i jiným zájemcům a zájemkyním o tento kurz! Rekvalifikační kurz jsem dokončila a ráda se s vámi podělím o své pocity a dojmy z něj: tak tedy, super, báječný, srozumitelný, zábavný, poučný no v těch superla vech bych mohla pokračovat ještě na půl stránky. Každopádně, kurz RK40 je báječný hlavně proto, že ty z vás, které ještě s počítači nepřišly tolik do styku, vás s nimi nenásilně a musím říct, že pod vedením pana Zdeňka i mile a zábavně seznámí a ty, které už se s počítači trochu kamarádí určitě ocení, že si po nějaké době plenkové izolace znovu své znalos opráší. Probíraná témata jsou věcná a srozumitelná a tempo zvládne myslím každý! Děkuji mto celému týmu A aveny, panu Zdeňkovi, paní Aleně a hlavně taky všem tetám, které nám vlastně nejvíc umožnily docházení na kurz m, že usilovně a s láskou hlídaly naše ratoles! Takže Díky díky díky a Všem, které o kurzu přemýšlíte a chystáte se na něj, hodně štěs! Budete rády, že jste do toho šly! Povídání o kurzu aneb přijměte pozvání mezi klientky šedesátky! Na úplném začátku je zvědavost, cože to ten lektor vlastně nabízí?! Šedesát hodin řešit zadané problémy v týmu a s pomocí počítače a netu? Není to moc? A jak to vlastně bude vypadat? Pár dotazů a uspokojivých odpovědí posune jazýček na vahách na stranu zvědavos, která podpořená pragma ckým konstatováním: No co, stejně nemám práci a na základním kurzu to bylo prima, tak proč to nezkusit, zvlášť když to bude učit náš lektor. A hlavně tam není žádný test a můžeme si radit a pomáhat. Jak to v kurzu chodí. Už chvíle před první lekcí rozptýlí obavy. Příjemné přivítání, možnost vybrat si kolegyni do lavice, kupodivu zde nefunguje školní reflex zabírání lavic od té poslední a ženské zabírají místa hlavně podle toho, jak se znají a ne kde budou sedět. Konec konců je čeká během kurzů pořádné stěhování, což jim zpočátku nedochází. 10 Začínáme Pár nezbytných organizačních informací a už frčí prezentace celého kurzu co a jak vyplnit, poslat, zpracovat a jak to celé bude vypadat. Za m maminky s hají, ale některé se začínají lehce po t: to máme všechno zvládnout? A pak je lektor zapojí do hry prak ckou ukázkou jak na PowerPoint, cože to umí Open Office a nakonec to, co je nejvíc zaujme stahování a instalace programu. Ani neví jak a je po první lekci! Upozorní je na to teprve milé rozloučení lektora s přáním brzkého setkání. Za to jak byly skvělé je to bez domácího úkolu (proza m) Podruhé a úplně jinak Mamky za m nemají konkrétní představu, co jim druhá a dalších 12 lekcí přinese. První hodinka se podobá běžnému kurzu, lektor ukazuje jak si poradit s m či oním programem, a přidá pár rad, jak si poradit se závěrečnou prezentací. Mamky zkouší, případně se ptají co a jak. A pak to přijde! Poprvé si vyzkouší na vlastní kůži to, co za m jen tuší. Týmová práce Zapomeňte na klasické kurzy, kdy často pro sobě stojí lektor a klientky, každá pěkně sama za sebe! Aby toho nebylo na poprvé moc, zůstanou děvčata ve dvojicích, jak spolu sedí, a mohou, či spíš musí, si pomáhat, radit a spolupracovat a záhy čtou zadání přiděleného úkolu. Začíná přituhovat, horečně přemýšlí, co kde zjis, která to napíše, která vymyslí a která to pak povypráví ostatním. Vnoří se do práce, nevidí, neslyší, tvoří! V hlavě se mísí nalezené informace s vlastní zkušenos : Ono se řekne flexibilní zaměstnání, těch je, ale kdo ho ženské s malým děckem nabídne?. Tady píšou, že se mě nesmí ptát na to kolik mám dě a jestli mám hlídání! No zlatý voči, vždyť to bylo skoro první, na co se mě ptali!. Hodinka a půl uteče jako voda a je zde finále. Těžko na cvičiš, lehko na bojiš! Než přijde na nejhorší, je zde i novinka ve formě sku toho, co vytvořili na papír, což je pro většinu první zkušenost. Aby se dostálo uvedenému rčení, musí

11 to být konkrétní stránka a jako naschvál je na výběr v počítači vícero skáren. A co teprve, když v dalších lekcích šprýmař lektor nenápadně posune papír, povytáhne či odpojí kablík nebo dokonce zapomene skárnu zapojit! To je teprve zábava! Křest ohněm Je zde finále! Pro většinu děvčat, zvyklých spíš na své blízké, známé a kamarády, je nutnost vystoupit před ostatní docela velký problém, který otevře dokořán dveře trémě, nervozitě a pocení všeho a všude. A ještě by měly v tomto stavu něco ostatním smysluplně a srozumitelně vyprávět! Ale opřeni o berličku lektorova povzbuzujícího úsměvu a slova se do toho pouš s odvahou a vervou většině z nich vlastní. Úleva po posledním slově je slyšet až za dveřmi na chodbě. A tohle že se má ještě dvanáctkrát opakovat? To není všechno! Ostatní vše bedlivě pozorují a počítají minuty do svého vystoupení a přitom je čeká ještě jeden úkol ohodno t jak se jim prezentace kolegyň líbila! Po vlastním vystoupení, když opadne vzrušení a nervozita, se musí ohodno t každý sám, jaký měl pocit ze svého výkonu. Ale je to trénink na život, při pohovoru také padne otázka za kolik chcete pracovat, jinak řečeno na kolik se ceníte Jak to bylo dál? Lekce ubíhaly a úkoly se střídaly. Veselo bylo při tréninku na pohovor a nácviku řeči těla a mimiky, při internetové komunikaci, smutno naopak při zajišťování rodičů na stáří, nebo řešení domácího násilí, šikany, gamblerství či majetkového vyrovnání. Žádané a nové bylo téma o údržbě počítače, zálohování a odstraňování problémů, radost udělalo určitě plánování dovolené, domácích ak vit a na duši je zahřála i údržba jejich zevnějšku, stejně jako téma o jejich dětech, hrách, hračkách a internetu. Prak cké byly informace o zdravotní péči, rodinných financích. Když k tomu připočteme práci s foťákem, videokamerou a skenerem, rozhodně to nebyla žádná nuda. A co si lektor ještě nevymyslel? Nestačila práce s Microso em a jeho Office, ale muselo se vyzkoušet, co se dalo. Open Office, Google, Windows Live, Úschovna, zipování, sdílení, no hrůza a paráda zároveň. Než zazvoní zvonec Patnáctá poslední lekce je příjemným zakončením kurzu. Velké sólo pro každou maminku její vlastní prezentace o ní a jejím vztahu k počítačům. Chvíle zúročení přípravy z dosavadních lekcí. Nervozita jako při prvním vystoupení před ostatními, ještě, že před m zařadil lektor pár videozáznamů z výuky, které nebyly dosud k vidění a které spolehlivě svou úsměvnos odkáží startovní nervozitu někam do pozadí a připomenou všem, že jsou mezi svými. Jedna prezentace střídá druhou a najednou mluví poslední mamka. Všichni rádi přenechají slovo lektorovi, který je pochválí za úžasné výkony, za nasazení po celý kurz, za pěkné úkoly a řekne jim, že jsou prostě dobrý!!! Netušené S každou další lekcí přichází maminky na chuť tomuto způsobu práce, lépe se mezi sebou domlouvají, zjišťují, že na stejnou práci potřebují méně a méně času, po prvním šoku ze sebehodnocení umí objek vně vyjádřit svůj výkon, povídání je plynulejší a méně nervózní. Zkrátka sebevědomí se posouvá o pěkný kus výš. Objevují netušené možnos kurzu, který jim dává prostor pro krea vitu, nesvazuje je příliš závaznými postupy, ale rozhodující je výsledek dosažený díky spolupráci v měnících se týmech. Ponenáhlu začíná žít skupina v době kurzu svým životem, který přináší i povídání o přestávkách, setkání mimo výuku a častou komunikaci přes chat a videohovory, vznikají nová přátelství. Zázemí Něco téměř neviditelného co dá spoustu práce a bez skvělých tet starajících se o poklady některým maminkám, když ony bojují se so warem, hardwarem, internetem a trémou. Některé mámy od dě, stejně jako účastnice kurzu, milé, vstřícné a trpělivé. Velký díky i jim! Lidé (mravenci) z A y. Káťa a Veronika sknoucí všechny nezbytné papíry a dobré duše v budějovickém sídle A aveny, Tom a Míra řešící technické po že s přesluhující učebnou a hlavně Alena, koordinátora, která může za to, že kurzy mají kde být a že si má lektor s kým povídat. Vše zvládá se c a v plném nasazení. Nu a také Zdeněk, vedoucí projektu a ředitel v jedné osobě, který slovy Jana Wericha řečeno, řeší jen ty zásadní problémy např. jaký je náš poměr k Tchajvanu. Tečka Slavnostní, příjemné chvíle spojené se slzou v oku a loučením, povětšinou se odehrávající v místech, odkud vyráží zamilované páry na společnou cestu životem. Osvědčení, kvě na jako pozornost A y a pár hezkých slov lektora končí čtyřměsíční spolupráci všech, o kterých byla v tomto povídání řeč. No co já teď budu v pondělí a úterý dělat? to jsou slova, která v různých obměnách velmi často provází i toto loučení. A avena odchází, život pokračuje. 11

12 Simulační hry mají záživnou formou podní t maminky k reflexi svých rolí ženy, matky a partnerky v kontextu očekávaného návratu do pracovního procesu. Simulační hry nenabízejí hotová řešení. Jejich smyslem je otevírání možnos různých pohledů, které ve svém důsledku maminky osvobozují ze stereotypu rodičovské dovolené. Ak vity simulačních her dodávají odvahu klientkám činit změny, posilují jejich sebevědomí a sebeuvědomění, pomáhají zastavit se, rozhlédnout a ohlédnout se a být více pohodlně verze je v době uzávěrky projektových novin ve vývoji. Více již neprozradíme. Pro zvídavé a zvědavé doporučujeme sledovat www stránky projektu na avena.cz. Individuální profesní poradenství nabízí maminkám, které si uvědomují vlastní zodpovědnost za nalezení místa na trhu práce, průvodce pro období rozhodování kdy a kam se vrá t do práce. V rámci programu probíhají skupinové a individuální setkání s profesní poradkyní, která s klientkami řeší hledání jejich jedinečných kvalit a zdrojů, hledání jejich povolání, vytváření alterna v povolání, ujasnění si cíle v pracovní oblas, naji potřebné mo vace, klientky se potkají s vlastní kri kou a pochybami na cestě za jejich povoláním. Trocha sta s ckých údajů: tady a teď. Pomůžeme-li mamince nadechnout se, oddychnout si, možná se i pousmát nad sebou samou a s rozmyslem udělat další krok, splnili jsme cíl simulačních her. Simulační hry vznikají ve třech variantách. Osobní simulační hry probíhají ve skupině až dvanác maminek obvykle v místech konání počítačových kurzů a každopádně v blízkos bydliště maminek. Jsou rozdělené do tří půldenních bloků se zastřešujícími tématy Žena já, Žena partner a Žena rodina a okolí. Webová verze simulačních her je pojata zcela odlišně. Představte si stůl, na jehož desce leží odměna poznání a zábavy, a jehož čtyři nohy tvoří zábava, informace, soutěživost a kamarádství. Desková verze simulačních her bude mít podobu rodinné deskové společenské hry. Tato Do ak vit projektu se zapojilo 367 klientů, z toho bylo 155 unikátních (někteří využili více ak vit). Nejmladší účastnici bylo při vstupu do projektu 24 let, nejstarší 54 let. Většina účastníků (110) byla na mateřské nebo rodičovské dovolené, 4 klientky pečovaly o pos ženého člena rodiny, 2 byly v domácnos, nezaměstnaných bylo 39, z čehož 8 dlouhodobě. Z dosavadních klientů má 134 osob střední školu, 19 je vysokoškoláků, 1 je absolventka nástavbového studia a 3 klientky mají základní vzdělání. Uskutečnili jsme 10 mo vačně-informačních schůzek pro 119 lidí. Vydali jsme 133 osvědčení o rekvalifikaci, 44 osvědčení o absolvování. Do projektu se za m zapojili 3 lektoři IT, 1 profesní poradkyně, 4 moderátoři, 7 asistentů výuky a 30 asistentů hlídání dě. Hlídali jsme 100 unikátních dě (z toho bylo 45 dětem mezi 1-2 rokem, 24 mezi 2-3 rokem, a 31 dě nad 3 roky), průměrně na lekci hlídali 2 asisten. Naše vřelé poděkování za spolupráci v první polovině projektu patří: Městský úřad Uhlířské Janovice Uhlířské Janovice Kulturní informační centrum Uhlířské Janovice Městský úřad Čáslav Čáslav Obl. charita K. Hora MC Kopre na Čáslav Čáslav Obecní úřad Zbraslavice Zbraslavice Obl. charita Havl. Brod - MC Rolnička Světlá n/s Světlá nad Sázavou ZŠ Komenského Světlá nad Sázavou 12

13 Středisko ECDL V říjnu roku 2007 bylo v A aveně, o.p.s. v Českých Budějovicích po poměrně složitém procesu akreditováno školící středisko ECDL. Na jeho provozování jsme získali licenci teprve jako pá v regionu Jižních Čech. ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaná, objek vní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnos s celoevropskou platnos. Spíše ji znáte pod všeobecným termínem řidičák na počítač. Stanovuje objek vní minimum znalos, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a efek vně využívat. Vytvoření střediska nám otevřelo cestu jak pomocí jednotných prak ckých testů nabídnout zájemcům získání cer fikátu, který již řada zaměstnavatelů zohledňuje při přijímacím řízení nejen u nás v České republice, ale i za hranicemi země. Tento doklad o složení testů ECDL je dalším nástrojem, který A avena nabízí svým klientům ke zvýšení jejich kvalifikace a konkurenceschopnos na trhu práce. Dnes využívají možnos nechat se testovat hlavně osoby z cílové skupiny našich současných projektů. Nabídku výhodnějšího testování mají učitelé a studen, pro které může být doklad ECDL velkou výhodou, neboť jej mohou uplatnit na zahraničních stážích a při hledání brigády v zahraničí. A v neposlední řadě jej vysoké školy uznávají namísto složení zápočtů či zkoušek z IT předmětů, které mají tuto možnost uvedenou v podmínkách pro splnění. Počátek Nápad na vytvoření střediska ECDL vznikl přirozenou cestou a stal se zároveň jedním z cílů projektu O krok dál, o kterém se je v těchto novinách také zmínka. Záměr vytvoření testovacího střediska ECDL šel ruku v ruce s nápadem na vyškolení pě kmenových lektorů na testery ECDL. I tento cíl se podařilo naplnit. Školení a následná akreditace kmenových lektorů na testery ECDL se skládala z několika kroků odborné přípravy. Lektoři měli za úkol dosáhnout samostudiem velmi pokročilých dovednos v jednotlivých programech a následně rozšiřovali a upevňovali své znalos vzájemným vzděláváním. Na konci procesu skládali ECDL testy za z žených podmínek. Výsledky V období až jsme otestovali v 63 vypsaných termínech celkem 332 osob. Těchto 332 osob složilo 947 testů v tomto složení a úspěšnos : modul 1 (62 složených testů / 1 z toho neúspěšný), modul 2 (184 / 27), modul 3 (187 / 24), modul 4 (211 / 58), modul 5 (65 / 11), modul 6 (91 / 10), modul 7 (147 / 6). Přibližně 80 % (tj. 265) testovaných jsme sami v různě dlouhých a různě náročných kurzech připravovali na složení testu. Nejdelší kurz byl dlouhý 110 hodin (od minimálních PC znalos až po složení testů ECDL komplet), nejkratší byla cca šes hodinová příprava na ECDL start. Často se tedy jednalo o extrémně omezené časové podmínky dané požadavky a možnostmi klientů. Celková úspěšnost testování dosahuje cca 85 %. Základní moduly ECDL Úroveň znalos a dovednos s počítačem je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do sedmi základních testovacích modulů, z nichž každý lze splnit samostatně. Test z prvního modulu je teore cký, ostatní jsou prak cké. Po úspěšném absolvování testů z libovolných čtyř modulů může uchazeč získat Osvědčení ECDL Start. ECDL Cer fikát získá jen ten, kdo úspěšně složí testy ze všech sedmi následujících modulů: MODUL 1 ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČ- NÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) vyžaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblas výpočetní techniky a základní znalost různých čás počítače, a to na obecné úrovni. MODUL 2 POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE A SPRÁVA SOUBORŮ vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem. MODUL 3 ZPRACOVÁNÍ TEXTU vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů. MODUL 4 TABULKOVÝ PROCESOR vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu tabulek a prokázat schopnost používat efek vně tabulkový procesor. MODUL 5 POUŽITÍ DATABÁZÍ vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji používat. MODUL 6 PREZENTACE vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikace pro prezentace. MODUL 7 PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE je rozdělena na dvě čás. První část, Práce s Internetem, vyžaduje po uchazeči vědět, co je Internet a umět používat internetový prohlížeč. druhá část, Komunikace, vyžaduje po uchazeči pochopit některé základní pojmy týkající se elektronické pošty a znát další možnos komunikace Testovací středisko a mobilní testovací místnost Disponujeme mobilní učebnou akreditovanou pro testování ECDL (na pla ormě Win XP, MS Office 2003 a 2007, QTB 5.0). Kapacita učebny je 12 míst. 13

14 Kde, kolik a pro koho... 14

15 15

16 Nebyli jsme v tom sami Naše mobilní ak vity by nikdy nebyly tak úspěšné a cílené, nebýt často velmi vstřícné a nezištné spolupráce ze strany pracovníků mnoha a mnoha místních ins tucí. Protože by bylo velmi komplikované uvádět všechny jmenovitě, zůstali jsme u seznamu organizací, za které to lidé jednali. Naše poděkování tedy směřujeme jednak k obecním a městským radám, ředitelům, vedoucím, předsednictvům a jednatelům, kteří spolupráci podpořili nebo přímo schválili a jednak a zejména konkrétním lidem, kteří spolupráci s námi realizovali. Protože jsou tyto naše projektové noviny koncipovány i jako ohlédnu za 10 lety naší práce, uvádíme přehled spolupracujcích organizací s uvedením let, ve které byly naše vztahy ak vní. Pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se. Naše poděkování patří všem, kteří nám a našim klientům pomohli. Knihovny v Benešově nad Černou (2010), Blatné (2007), Českém Krumlově ( ), Českých Velenicích (2007, 2008), Dačicích (2007, 2008), Kardašově Řečici (2007), Mladé Vožici (2007, 2008), Mnichu (2007), Nové Bystřici (od 2007), Nýrsku (2010), Plané nad Lužnicí (2008), Pracha cích (2007, 2008), Strakonicích ( ), Trhových Svinech (2007, 2008, Třeboni (od 2006), Veselí nad Lužnicí (2007, 2008), Vodňanech ( ), Volarech ( ) a Volyni (2007, 2008). Mateřská centra Beruška ve Strakonicích (od 2006), Borovánek v Borovanech ( ), Budulínek ve Vimperku (2007), Cirkus v Praze Čakovice (2008, 2009, 2010), Duha ve Vodňanech (2007, 2010), DUPY DUB v Dubu u Pracha c. (2008), Klubíčko v Mladé Vožici (2007, 2008), Kopre na v Čáslavi (2010), Kuřátko v Praze Libuš ( ), Kvítek v Píseku ( , 2010), Ledňáček v Ledenicích (2006, 2007), Macek v Praze Kolovraty (2008), Macek v Praze Kolovraty (2008), Medvídek v Sušici (2010), Míša v Českém krumlově (2007), Pecka v Praze Slivenec (2010), PEXESO v Praze Zbraslav (2009, 2010), Radost v Táboře (2005, 2007), Rolnička ve Světlé nad Sázavou (2010), Zvoneček v Havlíčkově Brodě (2010) a Klub Slunečnice, Praha Letňany (2009, 2010) a KM Andílek v Hluboké nad Vltavou (2007), KMC Barrandov v Praze Hlubočepy (2009, 2010), Komunitní a mateřské centrum v Jílovicích (2008, 2010), Korunka o. s. v Praze Rado n (2010), KVC Pansofie v Českých Budějovicích (2005, 2006), M-Centrum pro mladou rodinu v Českých Budějovicích, RC Baráček v Praze Šeberov (2009, 2010). Obecní a městské úřady v Benešově nad Černou (2010), Berouně (2010), Borovanech (2007), Čáslavi ( ), Červených Janovicích (2009), Českých Velenicích (2006, 2007), Dřítni (2007), Dubu u Pracha c (2008), Hospřízi (2010), Chýnově (2010), Jílovicích (2008), Kaplici (2007, 2008), Kašperskcýh Horách (2010), Kremži (2007), Ledči n/s. (2009), Ledenicích (2007), Mladé Vožici (od 2007), Nepomuku (2009), Netolicích (2006, 2007), Nové Bystřici ( ), Nýrsku (2010), Písku (2007, 2008), Plané nad Lužnicí (2007, 2008), Pro víně (2008, 2009), Ronově n/d. (2010), Sázavě (2009), Strakonicích (2007), Suchdole nad Lužnicí (2007, 2008), Světlé n/s. (2009, 2010), Trhovém Štěpánvě (2008), Uhlířských Janovicích (2009, 2010), Velešíně (2006), Vimperku (2007), Vlašimi (2008), Volarech ( ), Volyni (2007, 2008), Vrdech (2010), Vyšším Brodě (2008, 2010), Zbraslavicích (2009, 2010), Zruči n/s. (2009, 2010), Zvíkově (2007, 2008), Ždírci nad Doubravou (2010), Žirovnici (2010), Žlebech (2010) a Magistrát Hl. M. Prahy ( ), Úřad městské čás Praha Čakovice ( ), Úřad městské čás Praha Libuš (2008, 2009), Úřad městské čás Praha Slivenec (2010), Úřad městské čás Praha Vinoř (2010), Úřad městské čás Praha Zbraslav (2009, 2010). 16 Nestátní neziskové organizace (mimo MC): CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest ( ), Centrum pro zdravotně pos žené Středočeského kraje, pobočka Kutná Hora-Vnitřní Město (2010), Český červený kříž, oblastní spolek Český Krumlov (2007), Daphne ČR ins tut aplikované ekologie ( ), Evangelická církev metodis cká, Plzeň 1 Locho- n (2010), Farní charita Pracha ce ( ), Farní charita Týna nad Vltavou ( ), Farní sbor českobratrské církve evangelické ve Strakonicích (2007), Charita Kaplice (2008), Jihočeská krajská organizace Pionýra, České Budějovice (od 2004), Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá růže, Jindřichův Hradec (2007), Kaňka o.s., Občanské sdružení volnočasových a terapeu ckých ak vit (2007, 2008), Klub českých turistů (2007), Nízkoprahové centrum pro dě a mládež, Světlá nad Sázavou (2010), Občanské sdružení Ratejna o.s. (2010), Občanské sdružení Semafor volnočasové centrum pro dě a mládež, Veselí nad Lužnicí (2007, 2008, 2010), Občanské sdružení Siglavy (2007, 2008), Občanské sdružení Verdan Tábor (2008), Oblastní charita Havlíčkův Brod (2010), Oblastní charita Kutná Hora (2010), Oblastní charita Vimperk (2007), Pionýrská skupina Tábornický klub Písek (2007, 2008), Salesiánské hnu mládeže Klub Uhříněves Kolovraty, Praha (2009, 2010). Úřady práce v Českých Budějovicích (2007, 2008), Českém krumlově (2007, 2008), Jindřichově Hradci (2007, 2008), Písku (2007, 2008), Pracha cích (2007, 2008), Strakonicích (2007, 2008), Kutné Hoře Čáslav (2010). Kulturní a informační centra v Bechyni ( ), Českých Velenicích (2007, 2008), Borovanech (2007, 2008), Dačicích (2007), Horní Plané (2008), Nové Bystřici (2008), Praze Rado n (2010), Praze Vinoř (2010), Pracha cích (2008), Pro víně (2009), Přeš cích (2010), Sázavě (2009), Trhových Svinech (2007), Třeboni (2006, 2007), Uhlířských Janovicích (2009), Veselí nad Lužnicí ( ), Vimperku ( ), Vodňanech (2007, 2010), Vyšším Brodě (2010) a Ždírci nad Doubravou (2010). Školy: Biologická fakulta Jihočeské univerzity ( ), Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice (2007), I. ZŠ Zruč nad Sázavou (2009), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ( ), SPŠ na Proseku Domov mládeže Čakovice (2009), Střední škola Vimperk (2010), Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice (2007, 2008), Základní škola Kaplice Školní (2008), ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou (2010), ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod (2010). Domovy pro seniory, kluby důchodců apod. v Benešově (2009), Berouně (2010), Blatné (2009), Čáslavi (2009), Českých Budějovicích (2005), Dobré Vodě u Českých Budějovic (2004), Chýnově (2010), Ledči n/s. (2009), Mladé Vožici (2009) a Soběslavi (2009). Sociální služby v Českém Krumlově (2007), Havlíčkově Brodě (2005), Milevsku ( ), Sušici (2010), Světlé n/s. (2009). Domovy dě a DDM v Horažďovicích (2009), Českém Krumlově (2005), Týně nad Vltavou ( ), Kašperských Horách (2010) a Vitějovicích (2007). Firmy a ostatní subjekty: AHA PR Agency, s.r.o., Praha (2010), Aleš Pastrnák, České Budějovice ( ), Backer computer s.r.o., České Budějovice (2007, 2008), Caffe Ambient (2005), CCB Invest, spol. s r.o., Praha ( ), Elzy, spol. s r.o. (2009, 2010), Galileo reklama spol. s r.o.; České Budějovice (od 2003), Jiří Ptáčník autoškola, České Budějovice (od 2004), JS Car, Praha ( ), Perseus, personální agentura Plzeň (2010), Pracha cké muzeum (2007, 2008), Psychiatrická léčebna Červený Dvůr (2007, 2008), SIGNUM, agentura pro vzdělávání a tembuilding (2010), Tiskárna Josef Posekaný v Českých Budějovicích ( ), Tiskárna Pro sk ( ), TranSo a.s., České Budějovice (2006, 2007), Ústav systémové biologie a ekologie AVČR ( ), Záchranná služba Asociace samaritánů ČR, Praha Zbraslav (2010), Zámek Blatná (2007), Zoologická zahrada Ohrada (2007) Externí lektoři (bez tulů): Kamila Bolfová (2009, 2010), Milan Holub (2010), Alexandra Jachanova Doleželová (2010), Kateřina Jonášová (2010), Dagmar Klárová (2009, 2010), Kateřina Kryllová (2010), Lenka Lakomá (2010), Michaela Velechovská (2010). Administrátoři a implementační agentury grantových programů: Magistrát hl. města Prahy ( ) Národní vzdělávací fond, o.p.s. ( ) Úřad práce v Českých Budějovicích ( ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ( ) Rozvojové středisko MZ ČR (2005) Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových ( ) Nadace rozvoje občanské společnos ( ) Další z let 1999 až 2002 naleznete na avena.cz

17 Asistenti v akci Výuka ve všech realizovaných projektech byla koncipována tak, aby byla pro účastníky co nejdostupnější. Lektor vedl výuku, vždy z nadhledu zhodno l situaci v hodinách a na základě vlastního uvážení zmírnil či přiostřil tempo. Na scéně se však bezprostředně při výuce objevoval i asistent pravá ruka lektora, který individuálně přistupoval k požadavkům a potřebám účastníků, když někdo nes hal, zameškal poslední lekci a potřeboval bleskově dohnat učivo nebo vyžadoval specifický přístup. Snad každý jeho služeb využil nemohl najít odkaz nebo ikonu na ploše, objevilo se nečekaně nějaké okno, se kterým si nevěděl rady, omylem kliknul jinak a nevěděl, jak se vrá t o krok zpět. Práce však pro něj nezačínala a nekončila se zvonkem vymezujícím dobu výuky. Před lekcí jej zaměstnal lektor přípravou místnos, rozložením mobilní učebny či drobnou administra vou. Domů neodcházel mezi prvními. Prostory bylo třeba po každém vyučovacím dnu opět uvést do původního stavu. Předpoklady pro práci na pozici asistenta výuky Požadavky kladené na asistenty výuky byly předem nastaveny. Ze sociálních aspektů je to především empa cký přístup k cílové skupině, ochota být vždy k dispozici účastníkům, sociální cítění a časová flexibilita. Samozřejmě k základním předpokladům patří znalost práce na počítači v rozsahu náplně kurzu či technické dovednos při instalování PC sestav. Většina asistentů výuky s námi spolupracovala dlouhodobě. Někteří byli natolik všestranní, že v případě náhlého výpadku asistentů hlídání byli schopni a především ochotni je opera vně zastoupit. Podíleli se na propagaci kurzů před jejich spuštěním. Přínos být asistentem výuky a disponovat asistentem výuky Asisten výuky byli nedílnou součás projektů. Jednohlasně se shodli na tom, že brigáda tohoto zaměření je nejen pres žní záležitos, kterou se mohou pochlubit před ostatními, smysluplně stráveným časem, jež je adekvátně honorován, ale i šancí šířit znalos potřebným a sám se při tom vzdělávat. Přítomnost asistenta klien hodno li velice kladně. Tím projekt se zapojením asistenta postoupil na vyšší stupeň v žebříčku op mální zacílení na přání a potřeby klienta s využi m všech dostupných zdrojů. Fenomén asistent hlídání Projekty zaměřené na rodiče s dětmi byly navíc výjimečné dalším jevem, a m jsou tzv. hlídačky. Jak již familiérní oslovení napovídá, jedná se o asistenty, kteří hlídají dě účastníkům během jednotlivých výukových lekcí. Právě díky této službě se mohou vzdělávat i rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, kteří jinak nemají možnost sami si hlídání zajis t. Nemuseli se tak kurzu vzdávat. V projektech v roli účastníků figurovalo i několik ta nků a i oni využili možnos zapojit asistenta hlídání. Tuto doprovodnou službu jsme v projektech poskytovali bezplatně. Prostory pro hlídání poskytovaly spolupracující organizace. Výběr a zapojení asistenta hlídání do projektů Hlídačky a hlídači byli především z řad vysokoškolských studentů, kteří oceňovali hlavně časovou flexibilitu pracovního zapojení. Mezi asistenty hlídání se však objevily i maminky účastnice našich kurzů. Čas, který netrávily na lekci nebo opakováním učiva, věnovaly staros o dě svých kolegyň z jiných kurzů. Do role chův jsme pasovali i nezaměstnané ženy v předdůchodovém a důchodovém věku. Vždy jsme při pohovoru hodno li jejich vztah k dětem, zapálení pro věc, zkušenos, zodpovědnost, praxi či související vzdělání jako kurz první pomoci, časovou flexibilitu a celkový dojem. 17

18 Před prvním hlídáním byli asisten hlídání proškoleni seznámeni s organizačními věcmi, pravidly hlídání, byla jim připomenuta bezpečnost práce s dětmi a nas něno zvládání nutné administra vní agendy. Tam, kde vzdálenost vyžadovala každodenní dojíždění lektora na místo výuky, byli pasažéry služebního vozu i asisten. Někdy se podařilo oslovit místní obyvatele nebo přímo členy spolupracujících organizací. A.B. asistentka hlídání na Zbraslavi a zároveň účastnice kurzu Pro mě je to teď na mateřské dovolené ideální práce z několika důvodů jednak mě baví a připadá mi smysluplná, jednak je to v místě bydliště, takže nemusím nikam dojíždět a jednak si sebou mohu vzít i svoji dceru, což u žádné jiné práce není možné :-) Hlídám i pro jednu agenturu, ale tam ty dvě poslední výhody odpadají dojíždět musím a dceru sebou neberu. Ak vní program pro hlídané dě Zázemí a vybavení heren poskytly buď přímo spolupracující organizace (mateřská centra, kulturní zařízení) nebo A avena. Lektor pak s sebou dovezl koberce, knížky, pastelky, omalovánky, hračky, muziku apod. V případě hezkého počasí a se svolením rodičů se asisten vydávali s dětmi na procházky či na blízká hřiště. Vnitřní i venkovní program byl tak závislý i na místě a lokalitě, kde hlídání probíhalo. Hlídačky často zapojily vlastní fantazii. Dle ročního období s dětmi vyráběly například na podzim panáčky z kukuřice nebo kaštanů, v období adventu anděla, čerta a Mikuláše, sněhuláky z vaty atd. Zájem o službu Služby hlídání využilo šedesát dva procent klientů. Průměr zvyšoval hlavně zájem maminek v pražském projektu. Čtyři pě ny z nich byly spokojeny na jedničku, patnáct procent hodno lo tuto doprovodnou ak vitu projektu chvalitebně a jen čtyři procenta shledávala asistenci hlídání průměrnou. V reakcích na možnost hlídání dě po dobu kurzu se maminky shodovaly. Hodno ly ji velmi kladně. Dvě odezvy za všechny: Byla jsem velmi spokojená co se týče hlídání dě.. hodně asistentek, byly to všechno příjemné holky, dobrá organizace, komunikace a dětem se to líbilo a maminkám též. Mohly aspoň na chvilku myslet jen na sebe :-). Tety na hlídání byly super! Milé, vstřícné a hlavně můj syn (2 roky) se na ně vždy těšil! Což pro mne byl znak naprosté kvality, protože on si lidi opravdu vybírá:). Za pochvalná slova děkujeme. Počet asistentů Počet hodin Celkem hodin 2009 z toho z toho 2010 muži muži V práci jako doma Asisten hlídání ** 3** ** 6332** Asisten výuky ** 3** ** 1474** Umanutý zavináč Asisten hlídání * 0* * 2694* Asisten výuky 6 3 5* 3* * 1111* Lehké mo vačno Asisten hlídání * 0* * 1920* Asisten výuky 3 3 5* 2* * 495* Celkem hodin AH * 10946* Celkem hodin AV * 3080* *stav do ** stav za celý projekt, tj.od do

19 Takové normální maminky byly i dřív... Aktuálním projektům pro rodiče s dětmi V práci jako doma, Lehké mo vačno a Umanutý zavináč předcházely v letech 2005 až 2008 tři podobné projekty. Vzdělávací a mo vační ak vity Mo vační přednášky byly uskutečněny vždy několik dní před zahájením kurzu. Podávaly ucelený náhled do problema ky vzdělávání v rámci projektu. Účastníci se dozvěděli informace o prak ckých přínosech absolvování jednotlivých kurzů a dalších možnostech vzdělávání se. V naší nabídce se objevily čtyři typy kurzů krátkodobý kurz pro pokročilé a tři kurzy rekvalifikační (40, 60 a 80 hodin dlouhé). Jejich náplň byla základní a mírné pokročilá práce s PC, kancelářskými aplikacemi, tvorbou prezentací a využi internetu. Kurzy probíhaly s využi m mobilních učeben na více místech Jihočeského kraje (viz mapa) za nedílné spolupráce místních ins tucí a organizací (viz seznam spolupracujících organizací). Při výuce pomáhal klientkám i asistent výuky (vyrovnání rozdílů ve vstupní úrovni, pomoc s doháněním zameškané látky). Do projektů vstoupilo 1037 klientek. Průměrná úspěšnost účastnic byla 92 procent. Pokud klientky nedokončili, bylo to nejčastěji z důvodu nástupu do zaměstnání nebo nutnos dlouhodobější péče o nemocné dě. Lektoři počítačových kurzů souhrnně ve všech třech projektech odučili 5052 hodin. Účastnicím vzdělávání (56 % z nich) jsme v průběhu jejich účas na vzdělávacích ak vitách hlídali dě (velmi nebo maximálně spokojeno bylo 87 % z nich). Nebojte se myši, mámo! Phare 1.1./109 Období realizace: Phare 2003 RLZ, Posílení ak vní poli ky zaměstnanos Rozpočet: Cílová skupina: Maminky na MD/RD a osoby pečující o dítě do 15 let I myš může být kamarádka! CZ / /0068 Období realizace: Program OP RLZ, opatření 2.2: Podpora rovných příležitos žena mužů na trhu práce Rozpočet: Kč Cílová skupina: ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené, ženy s dětmi staršími 3 let do 7 let věku O-sto-myš! CZ / /0003 Období realizace: Program OP RLZ, Posílení ak vní poli ky zaměstnanos při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Rozpočet: Kč Cílová skupina: maminky na mateřské/rodičovské dovolené (ta nci v obdobné situaci), osoby pečující o dě ve věku od 3 do 15 let Mo vační přednáška Typy rekvalifikačních kurzů (RK) Počet klientů Počet MP Účast na MP RK40 RK60 RK80 Vstoupilo Ukončilo Nebojte se myši, mámo! I myš může být kamarádka! O-sto-myš Celkem

20 Další ak vity V rámci projektů byla ve vybraných spolupracujících ins tucích instalována takzvaná internetová pracoviště (ip), tj. jedna až dvě sestavy PC s připojením na internet. Byly vybaveny so warem Microso Windows XP Professional, Microso Office 2003, Zoner Photo Studio 7, Total Commander a Avast An virus. Primárním záměrem bylo zřídit pracoviště pro ty účastníky projektů, kteří nemají možnost trénovat získávané dovednos práce na PC doma. I-pracoviště byla zpřístupněna i široké veřejnos. V období červenec 2006 až červen 2008 bylo z naší inicia vy v provozu 23 ip v 15 obcích a městech Jihočeského kraje. Celková doba dostupnos těchto ip dosáhla hodin a hodin z toho byla skutečně klienty využita. Za toto období jsme zaznamenali návštěv ip a z toho bylo 56,6 % žen. Přínosem projektu Nebojte se myši, mámo! bylo také vydání publikace Jak se neztra t (ISBN ). Publikace obsahovala rešerši pracovně-právní problema ky související s MD a RD, kde a jak hledat další doplňující informace, s kým a jak o této problema ce komunikovat a usnadní rodičům před, na či po mateřské dovolené návrat do předchozího či hledání nového zaměstnání. V projektu O-sto-myš jsme v publikování navázali aktualizovanou verzí Jak se neztra t Průvodce pro maminky s malými dětmi (ISBN ). V projektu I myš může být kamarádka jsme provedli ve spolupráci s pracovníky Sociologického ústavu Akademie věd České republiky sociologický výzkum. Vzhledem k tomu, že to byl již druhý projekt s podobnou náplní ak vit realizovaný pro maminky s dětmi, bylo na místě ověřit využitelnost informačních technologií pro cílovou skupinu z pohledu uplatnění se na trhu práce. Průzkum měl dvě větve. První větev se zaměřila na kvan ta vní dotazníkové šetření mezi ženami s malými dětmi. Výsledky byly zveřejněny v publikaci Ženy, IT a trh práce. V rámci druhé větve bylo uskutečněno padesát polostrukturovaných rozhovorů, přičemž dvanáct z nich bylo vydáno v publikaci Na vizitce jméno matka (ISBN: ). Z výsledků průzkumu a zpětné vazby od účastnic kurzů a spolupracujících organizací vyplývalo, že realizované ak vity projektů byly pro cílovou skupinu přínosné a v praxi dobře využitelné. I proto v současných projektech směřují ak vity k této cílové skupině. Projekt O-sto-myš podpořil vznik a částečné financování patnác nových pracovních míst vesměs v menších neziskových organizacích. Celková doba podpory přesáhla 200 NPM měsíců. Podpořeny byly pracovní pozice: Odborný pracovník výzkumu, Dělník v rostlinné výrobě, Technik v živočišné výrobě, Laborantka, Ekovýchovný pracovník, Ředitel občanského sdružení, Samostatný odborný pracovník, Koordinátorka ak vit neziskové organizace, Asistent projektového manažera, Finanční manažerka, Projektový manažer. 20

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku!

Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku! Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku! Veronika Hovjacká Lenka Hořejší Attavena, o. p. s. založena v roce 1999 15 zaměstnanců a přes 20 spolupracovníků realizace vzdělávacích kurzů grafické služby poradenské

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008 Projekt Podaná ruka- zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008 Kdo je B.P.T. spol. s r.o.? Jsme zaměstnavatelem, který zaměstnává více jak 50%

Více

malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání

malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání Evropský týden MSP 2011, TIC ČKD Praha, 4. října 2011 Co je koncept ECDL? ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně rozšířený

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 163 164 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky Praha, 14. března 2013 od března 2011 získalo díky Národní soustavě

Více

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ Dům řemesel je součástí projektu Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů v rámci iniciativy Společenství

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ECDL European Computer Driving Licence. Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti

ECDL European Computer Driving Licence. Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL European Computer Driving Licence Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti Co je koncept ECDL? KONCEPT ECDL je mezinárodně uznávaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 165 166 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK Jak učit seniory počítačovým dovednostem Konference knihovny současnosti, Olomouc, 7. 9. 2016 Lenka Málková Studijní a vědecká knihovna v HK 1 Obsah Učit versus naučit Pojem senior Stárnutí a změny s tím

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce - občanské sdružení, založeno 2004, 32 obcí okr. Rychnov n/kněžnou - 6 zaměstnanců, sídlo Skuhrov n/bělou cíl: pomoc při prospěšném rozvoji regionu oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! SOUHRNNÉ INFORMACE Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! Stručné informace o projektu: Zahájení projektu dne : 1.12.2014 Ukončení projektu dne : 31.10.2015 Klíčové aktivity: 1. JOB CLUB 2. Rekvalifikační

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

RESTART v Olomouckém kraji

RESTART v Olomouckém kraji RESTART v Olomouckém kraji CZ.1.04/1.2.00/37.00006 Závěrečná konference 13. března 2013 Olomouc Ing. Josef Šváb manažer projektu Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.... 1 OBSAH...

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s.

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. TRANZITNÍ PROGRAM Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. CO NÁS DNES ČEKÁ Představení Tranzitního programu Jak Tranzitní program probíhá Video o Tranzitním programu Práce ve skupinách a následná prezentace CO

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 - PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ Verze dokumentu: červenec 2013, FINAL Zpracovatel: Zadavatel: KP projekt s.r.o. a Krajský úřad Jihočeského

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012 Podporujeme ty, kteří pomáhají Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012 500 0 Lidé, jejich rozvoj, vzdělávání a začleňování do společnosti byli podpořeni částkou 50 miliard korun Vzniklo

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více