Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnos"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnos Vážení přátelé, spolupracovníci, klien i náhodní kolemjdoucí, právě listujete další publikací z dílny obecně prospěšné společnos A avena. Toto vydání projektových novin volně navazuje na dvě předchozí z let 2006 a 2008 jak svou formou, tak obsahem.v tuto chvíli je již většina prezentovaných projektů ukončených, některé se dostaly za svou polovinu. Bilancujeme a někdy s údivem zříme, co všechno jsme udělali. Dozvíte se, co bylo v posledních dvou letech hlavní náplní naší práce a jakými činnostmi jsme zaplnili volné týdny v plánovači. Zajímá vás, jak jsme se se vším popasovali a jak na průběh projektů nahlíží sami klien? Slovy, obrazem i čísly mapujeme uplynulé roky tvrdé práce i to, jak ji viděli naši účastníci. Tyto projektové noviny jsou mimořádné m, že se ohlíží i za celými dese lety naší práce. Věříme, že se na následujících stránkách s nudou nepotkáte. Tým A aveny P Projekt V práci jako doma je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita. Projekty Lehké mo vačno, Umanutý zavináč a Jak se neztra t jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnos příjemce grantů a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. Kdo jsme? Obecně prospěšná společnost A avena sídlí v Českých Budějovicích. Vznikla v roce Tým A aveny čítá k datu uzávěrky Projektových novin ředitele a současně vedoucího projektů, tři koordinátorky, pět zkušených lektorů, dvě administra vní pracovnice a dvě kolegyně na rodičovské dovolené. Ti všichni ve spolupráci s bezpočtem externích spolupracovníků na pozicích odborných poradců, asistentů výuky, hlídání dě a přednášejících z řad laické i odborné veřejnos zabezpečují plynulou realizaci a náplň veškerých ak vit. Naším hlavním posláním v posledních letech je vzdělávání a podpora sociálně znevýhodněných osob v oblastech informačních technologií, podpora jejich sebeuvědomění a mo vace. Výuku realizujeme převážně prostřednictvím našich mobilních učeben. Dostáváme se tak do míst a ke skupinám, kam kroky podobných ak vit za m vedou jen tápavě. Postupně rozšiřujeme spektrum našich cílových skupin, školených témat i spolupracujících organizací. Vedle výuky byla do roku 2009 významnou složkou našich ak vit i publikační a vydavatelská činnost. Zahrnovala tvorbu posterů, letáků, plakátů, publikací, internetových stránek a souborů cedulí pro naučné stezky. Vytvořili jsme více než 650 grafických prezentací. Údaje uvedené v Projektových novinách jsou aktuální k 31. říjnu 2010.

2 Rodiče a pro rodiče Cílovou skupinou současných projektů v režii Attaveny jsou rodiče na mateřské či rodičovské dovolené nebo osoby pečující o dě do patnác- let, kteří hledají nebo v dohledné době budou hledat zaměstnání. Přínosem našich projektů pro cílovou skupinu je pomoc při překonávání bariér při hledání zaměstnání po dlouhodobé izolaci od pracovního trhu z důvodu mateřství a péče o dítě. V rozličných ak vitách nabízíme alespoň částečně mo vovaným klientům možnost získání nových pracovních dovednos a posílení důvěry ve vlastní schopnos. Pozice cílové skupiny na trhu práce Návrat rodičů do zaměstnání po dlouhé době intenzivního starání se o rodinu a stáletrvající závazky je z hlediska trhu práce jednou z nejproblema čtějších oblas. Nezaměstnanost a propouštění obecně jdou sice ruku v ruce s ekonomickým a hospodářským vývojem, pro uvedenou skupinu však tato pravidla nepla. Ob žně hledá uplatnění na trhu bez ohledu na krize, recese či růst. Při návratu na pracovní trh je tato sociální skupina paradoxně ohrožena nezaměstnanos, i když v minulos neměla s pracovním uplatněním problém. Ze sta s k vyplývá, že stabilně až deset procent nezaměstnaných žen registrovaných na úřadech práce po celé republice tvoří maminky, kterým právě skončila rodičovská dovolená. Bariéry vstupu na pracovní trh Bariéry vstupu rodičů v této životní situaci na pracovní trh jsou dvojí psychologické a ekonomické. Rodič stráví s dítětem doma průměrně tři roky. Vy ženos péče o dítě a domácnost nemá časovou rezervu a vůbec prostor pro profesní rozvoj udržování svých profesních dovednos, osvojování si nových znalos či zlepšování schopnos sebeprezentace. Má strach, že nedokáže najít efek vní způsob organizace práce 2 Slovo ředitele: Myslíme si, že včasná ak vizace maminek zaměřená na rozšíření jejich znalos a dovednos v oblas tzv. so skills a na podporu a nastartování jejich pracovní mo vace tento problém do značné míry eliminuje a zabrání jeho prohlubování. tak, aby zabezpečil výchovu i materiální péči o dítě, nezanedbával svého životního partnera a zachoval si fyzické a duševní zdraví. To vše v plném nasazení. Bariéry ekonomické ani tak nezávisí na vnitřních pocitech rodiče, ale na firmách, které lidský kapitál na trhu práce poptávají. Vyplývají tedy z velké čás z uvažování zaměstnavatelů, pro které je hlavně matka s malým dítětem neperspek vní pracovní silou. Jedním z mnoha důvodů je, že může potřebovat často uvolňovat z práce. Tento argument sice zaměstnavatelé nemohou uvést otevřeně, protože by m porušili zákon, ale při výběrových řízeních často tyto žadatelky skrytě obcházejí. Výjimky v přístupu zaměstnavatelů však existují. Důvody k dřívějšímu návratu do práce Rodiče mají od roku 2008 možnost sami se rozhodnout pro délku rodičovské dovolené až na čtyři roky. Přes nevelké podíly těch, kteří svůj plán nedodrží, je zajímavé zjis t jejich důvody. Ukazuje se, že zde působí především tlak materiálních podmínek života rodin s dětmi. Dřívější návrat na trh práce je zapříčiněn ob žemi s finanční situací či využi m příležitos nastoupit do zaměstnání, tedy neriskovat ob že v budoucnu, neboť je lze téměř s jistotou očekávat. Ak vity, které jsme v projektech rodičům nabídli Ak vity projektů byly zaměřeny na usnadnění jejich návratu na pracovní trh a to jak prostřednictvím přímého vzdělávání (rekvalifikace), tak poskytováním mo vačních a poradenských služeb z oblas zaměstnanos. Do programu jsme zařadili kurzy základních počítačových dovednos, rozšířených počítačových dovednos a ECDL, orientace na trhu práce, mo vačních seminářů, simulačních her, obchodních a komunikačních dovednos, základů podnikání či individuálního profesního poradenství. Místa a způsob realizace Flexibilitu pohybu a zacílení na obyvatele malých obcí a okrajových čás velkých měst nám umožnil model mobilní počítačové učebny. Snažili jsme se výuku uskutečňovat v místech, která byla pro maminky a zároveň jejich dě známá a nejbližší. Prostředí, které by je zbytečně nestresovalo, kde

3 Role mateřských a rodinných center v životě matky fenomén moderní doby Hlavní myšlenkou vzniku mateřských center je vzájemná pomoc maminek. Návštěvy mohou využít k tomu, aby navázaly nová přátelství s maminkami, které se dostaly do stejné životní situace, nebo se nechaly inspirovat ve výchově. Dě se zase setkají se svými vrstevníky. je veškeré potřebné zázemí přizpůsobeno nebo možné přizpůsobit naší cílové skupině mateřská a rodinná centra, kulturní domy, městské a obecní úřady atd. Zapojení mateřských a rodinných center Tak jako jsou mateřská centra nedílnou součás života dnešních maminek, nelze jejich výrazný vliv docenit ani v rámci našich projektů. Některá centra poskytla prostory a vybavení pro hlídání dě, jiná nabídla místnos pro výuku. Zejména je třeba vyzdvihnout ta, která k materiálnímu zázemí dodala i lidský kapitál v podobě asistentů hlídání dě. Děkujeme! Mateřská centra přispívají k tomu, aby bylo mateřství veřejnos přijímáno s větší vážnos, aby maminky mohly využít celé rodičovské dovolené a zároveň při ní nestrádaly, osvětluje funkci těchto zařízení koordinátorka projektu V práci jako doma Jitka Šimková. To plně koresponduje s vizí a náplní našich projektů. V mateřských centrech se dějí nejrůznější ak vity, které však nejvíce obohacují vzájemný vztah maminek a dě. Splňují funkci sociální, kulturní i terapeu ckou. Vstup je v mnohých centrech zdarma nebo za malé vstupné přispívající k provozu centra. Dveře mateřských center jsou otevřené nejen maminkám s dětmi, ale i ta nkům, chůvám a všem dalším pečujícím o malé dě. Pro zdůraznění tohoto trendu často přistupují i na změnu názvu na rodinná. Mateřských center existuje několik stovek. Velká část z nich je členem Sítě mateřských center, o.s. Na stránkách h p://www.materska-centra.cz/ tak naleznete nejen kontakty, ale i mnoho dalších informací k tématu. Jak se neztratit V listopadu 2010 začnou v Jihočeském kraji první ak vity zcela nového a svou strukturou pilotního projektu A aveny jehož hlavním prvkem je virtuální firma. Projekt se jmenuje Jak se neztra t a je určený zájemcům o zaměstnání pečujícím o dě do 15 let. Probíhat bude po dobu dvou let ve čtyřech velkých městech kraje, přičemž prvními městy jsou České Budějovice (11/ / 2011) a Jindřichův Hradec (02/ /2011). Iden fikace projektu: JAK SE NEZTRATIT podpora zaměstnatelnos osob pečujících o dítě do 15 let věku mobilním poradenstvím, vzděláváním, praxí ve virtuální firmě a hraním simulačních her v NUTS CZ031. Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory: Posílení ak vních poli k zaměstnanos Období realizace: Oblast realizace: Jihočeský kraj Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/ Rozpočet: ,80 Kč Virtuální firma, neboli prak cký nácvik zaměstnaneckých dovednos a návrat do práce nanečisto je základem projektu a může být dobrým řešením pro všechny, kteří po dlouhé době doma ztra li pracovní návyky i sebevědomí. Virtuální firma představuje práci v týmu simulující reálné prostředí podniku pod vedením kouče/ lektora. Program v sobě zahrnuje procesy, které se běžně dějí v každé firmě úkolování, časové naplánování práce a ak vit, rozdělení práce, komunikaci se spolupracovníky, nadřízeným a podřízenými, evidenci práce, prezentaci výsledků, hodnocení i služební cestu nebo pracovní školení v podobě víkendového workshopu zaměřeného na obchodně-komunikační dovednos. Pro vyšší efekt je program vhodně doplněn o další ak vity, které zvyšují kvalifikační, znalostní i osobnostní potenciál účastníků na trhu práce. Jsou jimi profesní poradenství, kurzy základní a pokročilé práce s PC, bilanční diagnos ka, lekce orientace na trhu práce a hravé simulační hry. 3

4 V práci jako doma Projekt V práci jako doma je naším prvním projektem v Praze. Obsahem i metodikou volně navazuje na zkušenos z úspěšných jihočeských projektů Nebojte se myši, mámo!, I myš může být kamarádka! a O-sto-myš. Pro hodně organizací i lidí, se kterými jsme se v Praze setkali, bylo velkým překvapením, že zde projekt dělá malá NEpražská nezisková organizace. Pro nás to bylo o to příjemnější, že jsme v daném kole soutěže o granty nechali za sebou všech 303 dalších projektů a získali šestou nejvyšší finanční dotaci ze schválených projektů v rámci první výzvy prioritní osy 2 Operačního programu Praha Adaptabilita. Příprava i následná realizace pro nás byla velkou výzvou. Velký projekt pro rodiče s malými dětmi Projekt V práci jako doma byl určený především rodičům na rodičovské dovolené a nezaměstnaným s dětmi do 15 let s bydlištěm v hlavním městě Praha. Ak vity projektu byly pro klienty bezplatné. Lidé se však ke službám poskytovaným zadarmo staví mnohdy velmi nedisciplinovaně. Naším předpokladem ale bylo, že klienty naší nabídkou a kvalitou dokážeme zaujmout natolik, že prostě vždycky rádi přijdou. A to i když venku sví sluníčko nebo jsou zrovna jarní prázdniny. Hodnota zapojení do projektu, tedy získaná podpora pro klienta vyjádřená v penězích, se pohybovala mezi dvěma a dvace síci korunami na klienta za jednu ak vitu. Jeden klient tak mohl nasbírat podporu i hodně přes sto síc. A to není zanedbatelná částka, vysvětluje úskalí činnos neziskové organizace vedoucí projektu Zdeněk Klouda. V Praze je blaze? I přes velké zkušenos s řadou projektů pro rodiče jsme poznali, že v Praze je prostě všecko trochu jinak. Vyhledávání vhodných prostorů pro práci s klienty bylo založeno mnohem více na komerčních vztacích než na par cipaci místních ins tucí na společném díle. A mnohem déle trvalo nalezení vhodných a ochotných partnerů. Ti, kteří se do projektu ak- vně zapojili, byli nakonec skvělí a hodně napomohli k úspěšným výsledkům. Také nám pomohlo, když jsme nalezli způsob, jak oslovit samotné potenciální klienty projektu v záplavě přílěžitos, které velké město nabízí. Projekt byl v řadě aspektů pro A avenu nový a přelomový nejen postavením, provázanos a množstvím ak vit v jednom projektu, ale také nastavením nového fungování pracovního týmu v terénu. Realizace ak vit projektu v lokalitách na míle vzdálených od sídla naší společnos modifikovala přístup, postup i náhled všech od koordinátorek po lektory v terénu. Denně jsme se museli vypořádávat s nutnos hledání měnících se pracovních zázemí pro lektory, ale také třeba funkčních řešení pro na dálku řízenou organizaci asistentů výuky a hlídání dě. Na výběr měli klien z pestré nabídky ak vit. Zohlednili jsme různorodé potřeby cílové skupiny, individuální požadavky i omezení rodičů s malými dětmi. Každý zájemce si tak mohl v podstatě kombinovat ak vity tak, aby se s jejich pomocí mohl cí t při návratu do práce jako doma. Samozřejmě v závislos- na kapacitě, harmonogramu kurzů a po splnění případných vstupních předpokladů. Vybrat si bylo možné z osmi typů počítačových kurzů, individuálního profesního poradenství, kurzů Základy podnikání, Obchodně komunikační dovednos a Jak se neztra t při návratu na trh práce. Jednotlivé projektové ak vity jsme organizovali ve vybraných spádových oblastech tak, aby jejich dostupnost byla co nejpříznivější i pro cestování s malými dětmi. Ak vity probíhaly celkem v šes- okrajových městských částech: v P9 Čakovicích (02 06/2009, 05/2010), P4 Libuši (09/ /2010, 06/2010), P5 Zbraslavi (02 09/2010), Rado ně (04 05/2010), Slivenci (04 09/2010) a P9 Vinoři (09 10/2010). Po dvouměsíční odmlce v době prázdnin byla na konci srpna zahájena další prodloužená etapa vzdělávání, sděluje koordinátorka projektu Jitka Šimková. A jak se staví ke schválení prodloužení jeho realizace? Rozhodně to vítám. Může se zrealizovat více kurzů pro více unikátních klientů. Je to další vhozené lano pro ty, kteří mají zájem udělat něco pro svůj snadnější návrat do práce, ale mysleli si, že už příležitost v tomto projektu mít nebudou. Prodloužení nám poskytlo další měsíc k vyčerpání všech zbylých finančních prostředků pro klienty. I organizace, kde kurzy probíhaly, a se kterými byla mimochodem úžasná kooperace, vstřícně přistoupily na prodloužení spolupráce. 4

5 Iden fikace projektu: V práci jako doma podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé dě mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a podnikání Operační program Praha Adaptabilita Název prioritní osy: Podpora vstupu na trh práce Období realizace: Oblast realizace: okrajové čás hl. m. Praha Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/31617 Rozpočet: ,22 Kč Výuka v rámci těchto kurzů má těžiště v osobním kontaktu s lektorem a asistentem, ale využívaná byla i vzdálená komunikace a podpora elektronickou cestou. Jak hodno práci v terénu lektoři, pro které se ubytovny v Praze staly na několik měsíců novým domovem? TŠ: Při mé práci jsem byl maximálně dva dny v týdnu na výjezdu v terénu. Do místa výuky jsem se dopravoval převážně autobusem. Občas se naskytla i možnost svézt se autem s kamarádem. Aspoň jsem se nemusel soustředit po dvou dnech výuky na řízení a mohl jsem cestou odpočívat, hodno výhody hromadné dopravy lektor Tomáš Škarda. Vždycky jsme si předem rezervovali pokoj v ubytovně, která byla co nejblíže místu výuky. Dvě noci není tolik, aby se to nedalo přežít. Poznal jsem v Praze spoustu milých lidí, jak v mateřských centrech, tak při vlastní výuce. Díky těmto lidem nenastal den, kdy bych se do práce netěšil a neodcházel s dobrou náladou. Na klientkách bylo vidět, že se těší na každou další lekci. A jsou vděčné za to, že čas, který mají po náročných dnech na mateřské dovolené samy na sebe, využijí smysluplně. To je dostatečná sa sfakce za hodiny a hodiny dojíždění a noci trávené po hotelích. Popis ak vit Počítačové kurzy známé i neznámé Klasikou projektů A aveny a zároveň dobrým odrazovým můstkem pro další kurzy byly i nyní akreditované rekvalifikační kurzy Základy práce s PC (60h). V nich si mohli klien osvěžit dovednos, které v minulos používali, ale během doby strávené doma s dětmi pozapomněli, naučit se řadu věcí efek- vněji a získat nové znalos v práci s informačními technologiemi. Pro ty, kteří se mohli pochlubit již základními znalostmi, byly potom připraveny další kurzy: Pokročilé práce s PC zakončené mezinárodní zkouškou ECDL Komplet (60h) nebo ECDL Start (15h), krátkodobé specializované kurzy (30h) připravené originálně pouze pro tento projekt: tvorba www stránek, prezentace v MS PowerPoint, základy PC grafiky a úprava digitálních fotografií, OpenOffice kancelář v počítači zdarma a databáze v MS Access. Snadnější vstřebání učiva podporoval svou přítomnos na lekci asistent, který během výuky pomáhal klientům, kteří látku zameškali, vyhovovalo jim pomalejší tempo anebo začínali opravdu od začátku. Základy podnikání nebo Obchodně komunikační dovednos? Výběr jednoho ze dvou nabízených kurzů závisel na posouzení každého zájemce. Základy podnikání zvolilo 23 maminek a 1 ta nek, kteří uvažovali o rozjezdu podnikání jako alterna vě zaměstnaneckého poměru nebo jako doplňku k péči o rodinu (spojeném zpravidla s nějakým koníčkem či zálibou). A absolventy, kteří neseberou odvahu podnikat na vlastní pěst, jsme připravili na to, aby byli schopni se zapojit do podnikatelské činnos jiného malého podnikatele. Do kurzu byli prvotně pozváni, kteří s přihláškou zaslali i náhled podnikatelského záměru. Pokud si zájemce chtěl osvojit dovednos vedoucí k efek vní organizaci práce, písemnému i mluvenému projevu, zvládání zátěžových situací, iden fikaci své role v týmu a zvládnu základů společenské e kety, potom volil kurz obchodně komunikačních dovednos. Vyškolili jsme 12 klientek v oblas, která jim rozšíří kvalifikaci a usnadní nalezení lepšího pracovního uplatnění či pomůže prohloubit dovednos využívané v rámci vykonávané profese s ohledem na lepší skloubení pracovního a rodinného života. 5

6 Individuální profesní poradenství Mateřská či rodičovská dovolená je v poradenství vnímána jako období životních změn, které často vyžaduje podporu pro naplánování nových cílů v profesním životě neoddělitelném od života rodinného. Zároveň je to období plné nových využitelných zdrojů pro další profesní život. Individuální profesní poradenství nabídlo klientům, kteří si stačili uvědomit vlastní zodpovědnost za nalezení pracovního uplatnění na pracovním trhu, průvodce pro období rozhodování kdy a kam se vrá t do práce. V plánu skupinového a individuálních setkání s profesní poradkyní prošly klientky programem zaměřeným na tyto oblas : hledání jedinečných kvalit a zdrojů, povolání, vytváření alterna v povolání, ujasnění si (nového) cíle v pracovní oblas-, nacházení potřebné mo vace i vnějších zdrojů podpory. Mo o ak vity: Není pro jabloň těžké rodit jablka a pro hrušeň hrušky, ale chcete-li po jabloni, aby rodila hrušky, bude to dlouhé bolestné a nakonec neúspěšné úsilí. Ušetřete si svoje jedinečné zdroje pro plody vašeho jedinečného povolání. s Kateřinou Jonášovou měli prostor vše toto řešit, dostat užitečné py, vyměnit si vzájemné zkušenos. K tradičním přínosům pro účastníky ak vit patřilo zajištěné hlídání dě, asistent výuky a skripta u PC kurzů, mobilní učebna s počítačem připojeným na internet pro každého účastníka a podpora na dálku ze strany lektorů, na které se bylo možné obracet. Pro úspěšné ukončení vzdělávacích kurzů a získání osvědčení o absolvování byla nutná předem stanovená minimální účast na výuce, úspěšné složení závěrečného prak ckého testu anebo dosažení určitého počtu bodů z průběžných úkolů. Publikace Obrazy ze života ženy Červenou ni publikace je smyšlený příběh o mladé ženě Magdaleně, která má dvě dě, jednoho muže a hodně kamarádek. Magdalena v jednotlivých kapitolách komentuje některé okamžiky, situace a událos ze života matky. Její kamarádky vypráví vlastní skutečné příběhy například o tom, jak se vyrovnaly s nevěrou manžela, s pos žením dcery, jaké to je rodit doma, mít za manžela bývalého kněze nebo mít ho na rodičovské dovolené, adoptovat dítě či podnikat s malými dětmi. (ISBN: ) Bilance za celý projekt Do ak vit projektu se zapojilo 644 klientů (640 žen, 4 muži), z toho bylo 305 unikátních (někteří využili více ak vit), Jak se neztra t při návratu na trh práce Odpověď na tuto otázku našly účastnice kurzu, který byl svou strukturou v lecčem specifický. Po šest lekcí se setkávaly s externími lektory odborníky na daná témata týkající se trhu práce a životní situace maminek na konci rodičovské dovolené i osobnostmi z řad laiků, kteří měly k danému tématu co říci. Ti jim předali především prak cké zkušenos, rady, zodpověděli věcné dotazy, ale hlavně prak cky ukázali, jak a co udělat pro úspěch a spokojenost při slaďování profesního života a rodiny. Jaký postoj zaujmout při pracovním pohovoru, jak se začlenit do pracovního týmu a kolek vu bylo náplní třech lekcí Začínáme personalis ka, emoční inteligence a setkání s vizážistkou. Jak si stanovit cíle v určitém časovém horizontu a jakým způsobem se k nim dostat se účastníci dozvěděli a vyzkoušeli na lekci koučingu s Kateřinou Kryllovou. S lektorkou GenderStudies se podívali na alterna vní pracovní úvazky. Kde vzít energii, kde získat mo vaci a jak si zorganizovat čas? Jaké je podnikání, práce z domova a co s dětmi? Na setkání nazvaném Příklady táhnou 6 nejmladší účastnici bylo 24 let, nejstarší 50 let, většina účastníků (229) byla na mateřské nebo rodičovské dovolené, 5 osob pečovalo o pos ženého člena rodiny, 34 bylo v domácnos, nezaměstnaných bylo 37, z čehož 9 dlouhodobě, z hlediska vzdělání se účastnilo projektu 134 osob se střední školou, 107 vysokoškoláků, 9 absolventů nástavbového studia a 1 člověk se základním vzděláním, počet kurzů, kterých bylo možné se zúčastnit nebyla omezena. To jak rodiče tuto možnost využili udává následující přehled (počet absolvovaných různých typů kurzů/počet osob): 7/3 lidé, 6/2 lidé, 5/15 lidí, 4/21 lidí, 3/61 lidí, 2/86 lidí, 1/117 lidí,

7 uskutečnili jsme 15 mo vačně-informačních schůzek pro 134 lidí, vydali jsme 163 osvědčení o rekvalifikaci, 326 osvědčení o absolvování, naši absolven získali 39 cer fikátů ECDL Komplet, 36 osvědčení ECDL Start, 30 lidí složilo testy napoprvé, 20 testy opravilo na další pokus, 11 osob na osvědčení nedosáhlo, Kurz Počet opakování Počet klientů Unikátní klien Základy práce s PC ECDL Komplet ECDL Start WWW stránky Základy PC grafiky v programu MS Publisher Tvorba prezentací v MS PowerPoint Databáze v MS Access OpenOffice kancelář v PC zdarma Základy podnikání Obchodně komunikační dovednos Jak se neztra t Profesní poradenství v rámci projektu jsme otestovali 505 ECDL modulů, opravy modulů vypadaly následovně: modul 1 teorie (0 oprav), modul 2 práce s PC a správa souborů (6 oprav), modul 3 MS Word (11 oprav), modul 4 MS Excel (30 oprav), modul 5 databáze (6 oprav), modul 6 prezentace (5 oprav), modul 7 služby informačních sí (2 opravy), úspěšně neabsolvovalo všechny ak vity, do kterých se zapojilo, 54 lidí (nesložilo test, nesplnilo úkoly nebo nedochodilo např. z důvodu nástupu do zaměstnání), do projektu se zapojilo 7 lektorů IT, 9 lektorů na témata ZP a OKD, 8 lektorů JSN, 2 profesní poradkyně, 59 asistentů, výuka byla podpořena umístněním internetových pracovišť do pě mateřských center v různých částech Prahy, hlídali jsme 420 unikátních dě (z toho bylo 203 dětem mezi 1 2 rokem, 172 mezi 3 4 rokem, dě mladší a starší byli spíše výjimkou), průměrně na lekci hlídali 3 asisten. Naše vřelé poděkování za spolupráci patří 2009/2010 MC Cirkus Praha 9 Čakovice Rodinné centru Pexeso Praha 5 Zbraslav MC Kuřátko Praha 4 Libuš MČ Praha-Čakovice Praha 9 Čakovice 2010 Městská část Praha-Slivenec Praha 5, Slivenec Rodinné centru Pecka Praha 5, Slivenec Vincent, Vinořské kulturní a vzdělávací centrum Praha 9, Vinoř Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Praha 5, Zbraslav Korunka o. s. Praha 5, Rado n Za výbornou spolupráci děkujeme pracovníkům programu OPPA odboru fondů EU Magistrátu hl. města Prahy, zejména pak administrátorkám projektu paní Ludmile Noskové a paní Věře Palowské. 7

8 Umanutý zavináč Jak již název Umanutý zavináč napovídá, jedná se o projekt zaměřený na získání počítačových znalos v základních a pokročilých kurzech práce s PC. Stejně jako další projekty A aveny má i tento svá nej. Svou strukturou se jedná o projekt v současné době nejjednodušší, který je určen největšímu počtu klientů hned ve třech krajích Plzeňském, Středočeském a Jihočeském. Tak schválně víte, jak se napíše zavináč? pravý ALT + V levý ALT + 64 další možnos může být také přes vložit - symbol I o účast v jednoduchém projektu je velký zájem Nejen jak psát zavináč se naučí klien, kteří se hlásí do akreditovaných kurzu Základy práce s PC. Ten trvá čtyřicet vyučovacích hodin, během nichž se rodiče malých dě učí základním dovednostem jako nastavení pracovní plochy, organizace dat v počítači do souborů a složek, klávesové zkratky, psaní a úpravy textu v MS Word, zpracování dat v MS Excel a m vším se prolíná práce s internetem. Iden fikace projektu: Umanutý zavináč podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé dě mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a podnikání Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Název prioritní osy: Podpora vstupu na trh práce Období realizace: Oblast realizace: Jihočeský, Plzeňský a Středočeský kraj Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/ Rozpočet: Kč roce realizace projektu byl největší zájem o úpravu digitálních fotografií v programu ZonerPhotoStudio, který běžel již devětkrát. Na záda tomuto kurzu dýchal pokročilý Word, který běžel osmkrát a bronzovou příčku obsadily prezentace v programu MS PowerPoint s šes opakováními (do uzávěrky novin pozn. red.). Kromě počítačových kurzů jsou pro účastníky projektu připraveny dvě lekce orientace na trhu práce. Náplní těchto je například seznámení se s m, jak vyhledat nabídku pracovních míst, proč a jak napsat životopis a mo vační dopis, jak se připravit na pohovor a jak může pomoci znalost práce s PC, jaká má člověk s malými dětmi v práci práva a čemu se nevyhne. Projekt je realizován na mobilní učebně, se kterou lektoři vyjíždí z Českých Budějovic do různých měst a obcí tří krajů. Nyní je projekt za polovinou a kurzy již proběhly v Nepomuku, Strakonicích, Horažďovicích, Plzni, Volyni, Vimperku, Sušici a Kašperských Horách. Ve školním roce 2010/2011 se mohou těšit na kurz také rodiče z měst a jejich okolí: České Velenice, Písek, Trhové Sviny, Třeboň, Volary a další. Bilance v polovině projektu (stav k 30.1o.2010) Do projektu se zapojilo 495 klientů (464 žen, 2 muži), z toho bylo 162 unikátních (někteří využili více ak vit) //za celý projekt se do všech jeho ak vit zapojí až 870 lidí//, 54 PC kurzů pro max. 12 lidí v každém //za celý projekt je plánováno celkem 98 kurzů//, 11 mo vačně-informačních schůzek pro 85 lidí, vydali jsme 139 osvědčení o rekvalifikaci, 219 osvědčení o absolvování, Kdo má základní znalos, může směle pokračovat ve vzdělávání v dalších kurzech, tentokráte pokročilé práce s PC různého zaměření o rozsahu deví hodin. Účastnice vždy nejvíce lákaly programy, které nejlépe znají nebo nejvíce využijí ať již v pracovním nebo soukromém životě. V prvním 8 úspěšně neabsolvovalo všechny ak vity 37 lidí, tj. pouze 7,4 % (nesložilo test, nesplnilo úkoly nebo nedochodilo), hlídali jsme 130 unikátních dě, průměrně na lekci hlídali 3 asisten.

9 Naše vřelé poděkování za spolupráci v první polovině projektu patří: 2009 MC Beruška h p://www.mcberuska.nepomuk.cz Nepomuk MC Beruška h p://www.mcberuska.wz.cz/ Strakonice do července 2010 Evan. církev a MC Slovíčko h p://umc.cz/locho n Plzeň 1 Locho n MC Dráčkov h p://drackov3.cz Horažďovice o.s. Ratejna h p://ratejna.evangnet.cz/bylo.html Volyně Střední škola, Vimperk h p://www.stredni-skola.eu Vimperk Sociální služby města Sušice h p://www.sumavanet.cz/socsluzbysusice Sušice MC Medvídek h p://www.mcmedvidek.eu Sušice Město Kašperské Hory h p://www.sumava.net/mukhory Kašperské Hory DD Kašperské Hory h p://www.ddkasperky.cz Kašperské Hory Lehké motivačno Projekt Lehké mo vačno vznikl pro maminky a ta nky s malými dětmi s cílem podpořit jejich návrat do práce při současném zachování dostatečné péče o dě a rodinu. Projekt reaguje zejména na omezení daná dlouhodobou ztrátou kontaktu s prací, omezenými časovými a finančními možnostmi a mobilitou, potřebou větší flexibility v organizaci práce, menší mo vací a sebevědomím. Díky podpoře Evrospkého sociálního fondu jsou pro klienty/ky ak vity projektu bezplatné. Průkopnické ak vity Realizace projektu je za svou polovinou. Příležitost vstoupit do projektu dostali nejenom klien v jižních Čechách, ale také ze středních Čech a kraje Vysočina. Kromě osvědčených akreditovaných počítačových kurzů projekt přináší i řadu zajímavých novinek. První z nich je zcela nový typ kurzu s názvem ICT efek vně v životě matky kdy klien řeší konkrétní problémy a situace s využi m ICT. Nejedná se o klasickou výuku. Úkoly jsou nastaveny tak, aby využi programů bylo jen podpůrným prostředkem k dosažení cíle. Důraz je kladen na samostatnou i týmovou práci. Je zde ponechán velký prostor pro krea vitu, originalitu a zcela osobní přístup. Další novinkou jsou moderované simulační hry zaměřené na životní etapu, ve které se propojují mateřská, partnerská a pracovní role ženy. Cílem her je záživnou formou navodit situace spojené s návratem matky do profesního života a umožnit nácvik efek vního řešení problémů s m spojených. Projekt Lehké mo vačno se vyznačuje m, že jeho obsahem jsou zcela nové prvky, které se doposud neobjevily v žádném A avenou realizovaném projektu. Nový způsob výuky použitý v pokročilém kurzu ICT efek vně v životě matky je základem pro naše další projekty. Iden fikace projektu: LEHKÉ MOTIVAČNO podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé dě mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a hraním simulačních her Operační prog. Lidské zdroje a zaměstnanost Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitos Období realizace: Oblast realizace: Jihočeský kraj, Středočeský kraj a kraj Vysočina Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/ Rozpočet: Kč Jako samostatná jednotka Pro bezproblémový průběh projektu jsme zřídili pracoviště A aveny, o.p.s. v Čáslavi. Zde pracuje koordinátorka projektu a lektor, vedoucí projektu sídlí v Českých Budějovicích. Asisten výuky a hlavní asistentka na hlídání dě s námi spolupracují od začátku projektu. Hlídání dě zajišťujeme pomocí asistentek, které hledáme vždy v místě konání kurzů. Pracují s námi maminky, které mají zkušenos s výchovou svých dě, což je pro nás velkou výhodou. Realizace projektu začala ve Středočeském kraji a setkala se s mimořádným zájmem ze strany klientek a podporou spolupracujících organizací. Popis ak vit Základem a přípravou ke zvládnu pokročilého kurzu jsou akreditované rekvalifikační kurzy Základy práce na PC (40 hodin). Kurzy jsou rozděleny do 13 lekcí, délka jedné lekce je 3,3 vyučovací hodiny, délka vyučovací hodiny je 45 minut. Výuka probíhá prezenční formou dvakrát týdně (vždy dva dny za sebou, buď dopoledne, nebo odpoledne). Účastnice obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platnos, pokud úspěšně složí závěrečnou písemnou zkoušku. 9

Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

Vážený čtenáři, vážená čtenářko, Výroční zpráva 2010 Vážený čtenáři, vážená čtenářko, právě jste nahlédli do výroční zprávy společnosti, která se v posledních letech věnuje zejména vzdělávání sociálně znevýhodněných osob v oblastech informačních

Více

Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

Vážený čtenáři, vážená čtenářko, Výroční zpráva 2008 Vážený čtenáři, vážená čtenářko, do vašeho zorného pole se vám právě dostala výroční zpráva Attaveny, o.p.s. za rok 2008. Než se začtete do událostí, které v tomto roce potkaly naši

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky

4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky Vážení přátelé, tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Klikněte pravýn, dědo, podpořeným Nadací rozvoje občanské společnosti a financovaným v rámci rozpočtové linie Phare CZ2002/000-282.02.02,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

(DO)TÝKÁ SE (DO)TÝKÁ TO SE I TO TEBE

(DO)TÝKÁ SE (DO)TÝKÁ TO SE I TO TEBE říjen 2013 Pojďme řešit spory efektivně PROJEKT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NAPOMÁHÁ ROZVÍJET A INOVOVAT SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město České Budějovice realizuje dvouletý projekt Implementace Rozvojového plánu

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

PODNIKATELSKÉ KOMPETENCE. Sborník z mezinárodní konference

PODNIKATELSKÉ KOMPETENCE. Sborník z mezinárodní konference PODNIKATELSKÉ KOMPETENCE Sborník z mezinárodní konference 1 Podnikatelské kompetence sborník z mezinárodní konference Mezinárodní konference Podnikatelské kompetence se konala 10. dubna 2008 v Praze. Obsah

Více

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB

Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB NTI CONSULTING S.R.O. SLOVO ÚVODEM Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, máte před sebou historicky první ucelený přehled informací o naší společnos

Více

Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007

Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007 Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 4 číslo 11 12. 11. 2007 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA INFOLINKA Call centrum služeb zaměstnanosti vám pomáhá K VĚCI Syndrom vyhoření

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více