Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf"

Transkript

1 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Fotograf kód a název oboru: L/01 FOTOGRAF 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje Profil absolventa Uplatnění absolventa Kompetence absolventa Odborné kompetence Klíčové kompetence Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Povinná odborná praxe Sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební plán Učební osnova Český jazyk a literatura Český jazyk a komunikace Pojetí vyučovacího předmětu a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Literární výchova Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: 26 Rámcový rozpis učiva: Anglický jazyk Pojetí vyučovaného předmětu

3 Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: 32 a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva Německý jazyk Pojetí vyučovacího předmětu: Obecný cíl: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: 42 Komunikativní kompetence: Rámcový rozpis učiva: Dějepis Pojetí předmětu Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Rámcový rozpis učiva: Občanská nauka Pojetí vyučovacího předmětu Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: 56 a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Fyzika Pojetí vyučovacího předmětu Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat Občanské kompetence b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Chemie Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat.. 67 a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Ekologie a biologie

4 Pojetí vyučovacího předmětu Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Rámcový rozpis učiva: Matematika Pojetí vyučovacího předmětu Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Výtvarná příprava Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: 83 Rámcový rozpis učiva: Tělesná výchova Pojetí vyučovacího předmětu: Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata: Rámcový rozpis učiva: Informační a komunikační technologie Pojetí vyučovacího předmětu Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezové témata: Rámcový rozpis učiva: Ekonomika Pojetí vyučovacího předmětu Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva:

5 6. 14 Optika a přístroje Pojetí vyučovacího předmětu: Výukové strategie Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Fotografie Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Materiály Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Digitální fotografie Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva Odborný výcvik Obecný cíl: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva

6 6. 19 Seminář z českého jazyka Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Matematický seminář Pojetí vyučovacího předmětu a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Seminář z anglického jazyka Charakteristika učiva a pojetí výuky Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcové rozvržení učiva: Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Personální podmínky Materiální podmínky Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Autorský kolektiv

7 1. Identifikační údaje Název školy: Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Adresa školy: SOU služeb, Novovysočanská 5/501, PRAHA 9 Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 Název ŠVP: Kód a název oboru: FOTOGRAF L/01 FOTOGRAF Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Ředitelka školy: střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky v denní formě vzdělávání Ing. Bc. Jana Křížová Kontaktní údaje: telefon: fax: web: http: //www.sousluzeb.cz/ Platnost ŠVP od: RVP oboru vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne čj / Ing. Bc. Jana Křížová ředitelka školy 7

8 2. Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Adresa školy: SOU služeb, Novovysočanská 5/501, PRAHA 9 Název ŠVP: Multiprof Kód a název oboru: L/01 FOTOGRAF 2.1. Uplatnění absolventa Fotograf je kvalifikovaný pracovník, který provádí fotografování digitální i analogovou technikou, digitální zpracování obrazu, zpracování materiálů a zhotovování finálních fotografii různými zpracovatelskými postupy dle obrazového vstupu Kompetence absolventa Odborné kompetence Kontrola a vyhodnocování informací na objednávkách Příprava fotografických digitálních, případně analogových přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů Zhotovování snímků v oblasti reprodukční a technické fotografie, fotografie architektury a krajiny a fotografie specializované pro různé technické a vědecké účely Práce v oblasti portrétní, reportážní a reklamní fotografie Úpravy digitálního obrazu a jeho příprava pro další zpracování Zpracování vhodných materiálů podle druhu obrazového vstupu Ruční vyvolávání černobílých fotografických materiálů, retušování fotografických obrazů, konečná úpravu a adjustace fotografických děl Používání základních grafických programů, využití digitální techniky ve všech oblastech fotografie Zpracování obrazu na počítači a digitálním minilabu, přípravu obrazu pro zhotovení fotografií nebo tisk, konečné zhotovení obrazu Vedení příslušné dokumentace, archivace a třídění obrazového materiálu 8

9 2.2.2 Klíčové kompetence Absolvent oboru fotograf byl veden tak, aby: Odhadoval reálně své odborné a osobní kvality a stanovoval si reálné životní i profesní cíle Dovedl identifikovat běžné problémy, hledat způsoby řešení i v oblasti interpersonální Uměl jednat s lidmi, pracovat v týmu Akceptoval hodnocení a názory jiných, adekvátně a konstruktivně na ně reagoval Uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy Uplatňoval zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, uměl poskytnout první pomoc Uplatňoval morální principy, demokratické hodnoty a zásady kritického myšlení Orientoval se v měnícím se tržním prostředí, akceptoval požadavky trhu práce Uplatňoval principy celoživotního vzdělávání a sledoval nové trendy v oboru 2.3 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. 9

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školy: Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Adresa školy: SOU služeb, Novovysočanská 5/501, PRAHA 9 Název ŠVP: Multiprof Kód a název oboru: L/01 FOTOGRAF 3.1 Celkové pojetí vzdělávání Cílem vzdělávání je naučit žáky potřebným teoretickým vědomostem a praktickým dovednostem pro práci ve fotografickém oboru, orientaci v tržní ekonomice, rozvinutí vlastních podnikatelských aktivit, získání správných občanských postojů, posílení morálních a etických hodnot. 3.2 Organizace výuky Vzdělávání v oboru fotograf probíhá formou teoretického vyučování a odborného výcviku. Během prvních tří ročníků žáci absolvují čtyři týdny odborné praxe ve fotografických provozech. Mezi hlavní metody vyučování patří frontální a skupinová výuka, přednáška, vysvětlování, práce s textem, práce s obrazem, instruktáž, samostatná práce žáků, práce s výukovými a grafickými programy na počítači, žádoucí je používání aktivizujících metod založených na diskusi, řešení problémů, didaktické hře. Důležité je také seznámení s výtvarnými technikami a směry, na které fotografie navazuje. Odborná teoretická výuka a odborný výcvik využívá přednášky, vysvětlování, řízenou práci s internetem, praktický nácvik řemeslných dovedností, a především vychází z eidetického principu, který je pro budoucí fotografy stěžejní. Velkou důležitost mají praktické instruktáže, samostatná práce na jednotlivých úkonech konzultovaná s učitelem, řízená kooperace ve skupině. Do výuky jsou zařazovány odborné exkurze, návštěvy tematických výstav a expozic Národní galerie. 10

11 3.3 Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu. 3.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Žáci jsou vzděláváni podle 16 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve škole jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami evidováni třídními učiteli a výchovným poradcem. Podle 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb. jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vzděláváni formou individuální integrace. Výchovný poradce poskytuje pedagogickým pracovníkům i žákům se specifickými poruchami učení v případě potřeby konzultace, doporučuje metodické postupy, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, prostřednictvím třídních učitelů informuje ostatní vyučující. V přístupech k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou respektována doporučení z pedagogicko-psychologických vyšetření. Jedná se zejména o výuku pomocí speciálních vyučovacích metod, individuální přístup k žákům, formy zkoušení podle poruchy či postižení se preferuje buď zkoušení ústní, nebo naopak písemné, poskytování konzultačních hodin jednotlivými vyučujícími a spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami. 3.5 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně vychází z platných právních předpisů. V prostorách určených k výuce žáků jsou vytvořeny podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany, které respektují Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT čj /

12 Žáci jsou na začátku školního roku prokazatelným způsobem poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a požární ochraně ve škole ve třídách i mimo ně, v odborných učebnách, v učebnách odborného výcviku, v tělocvičně. 3.6 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3.7 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání v oboru fotograf se ukončuje maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se organizuje podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušný prováděcí právní předpis). Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část se skládá ze dvou zkoušek (český jazyk a literatura, volitelná zkouška). Volitelnou zkoušku žák koná z matematiky, nebo cizího jazyka. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek, a to z praktické zkoušky z odborného výcviku a dvou ústních zkoušek z odborných předmětů fotografie a digitální fotografie. 3.8 Povinná odborná praxe Během druhého a třetího ročníku proběhne povinná 4 týdenní odborná praxe žáků ve fotografických provozech. Odborná praxe se organizuje v souladu s platnými právními předpisy Sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků Během prvního ročníku se uskuteční lyžařský výcvikový kurz. Během třetího ročníku se uskuteční sportovně turistický kurz. 12

13 4. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet týdenních vyučovacíc h hodin celkem Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacíc h hodin celkem Využití disponibilníc h hodin Jazykové vzdělání: Český jazyk 5 Český jazyk a literatura 6 1 Cizí jazyk 10 Cizí jazyk 12 Společenskovědní vzdělávání 5 Přírodovědné vzdělání 4 Dějepis 2 Občanská nauka 3 Fyzika 2 1 Chemie 2 Ekologie a biologie 1 Matematické vzdělání 8 Matematika 12 4 Estetické vzdělání 5 Český jazyk a literatura 6 1 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 8 8 Sportovně turistický kurz Lyžařský výcvikový kurz X Vzdělávání v informačních a telekomunikačních technologiích 4 Informační a komunikační technologie 4 Ekonomické vzdělání 3 Ekonomika 3 Fotografické přístroje a zařízení 8 Optika a přístroje 5 Odborný výcvik

14 Fotografické standardní situace 19 Fotografie 8 Výtvarná příprava 1 Odborný výcvik 17 7 Fotografické technologie a materiály 6 Materiály 3 Odborný výcvik 3 Digitalizace ve fotografii Volitelné předměty 18 Digitální fotografie 8 Odborný výcvik 16,5 6,5 Seminář z anglického jazyka Matematický seminář 2 2 Seminář z českého jazyka Celkem ,5 23,5 14

15 5. Učební plán Rozvržení předmětů do jednotlivých ročníků Ročník Předmět I. II. III. IV. celkem Celkem za studium Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Fyzika Chemie Ekologie a biologie Matematika Výtvarná příprava Tělesná výchova Lyžařský výcvik X Sportovně turistický kurz Informační a komunikační technologie 0 0 X Ekonomika Optika a přístroje Fotografie Materiály Digitální fotografie Odborný výcvik ,5 40, Maturitní seminář volitelný Celkem ,5 128, Poznámka: 1. Cizí jazyk si žáci volí mezi anglickým a německým jazykem. 2. Předmět informační a komunikační technologie je dělen na dvě skupiny. 3. Předmět digitální fotografie je dělen na dvě skupiny. 4. V prvním ročníku žáci absolvují v rámci tělesné výchovy pětidenní lyžařský výcvik. 5. Ve třetím ročníku žáci absolvují v rámci tělesné výchovy pětidenní turistický kurz. 6. Ve 4. ročníku žáci volí jeden ze tří maturitních seminářů: matematického, semináře z českého nebo anglického jazyka. 7. Ve 2. a 3. ročníku žáci absolvují povinnou odbornou praxi v rozsahu celkem 4 týdnů. 15

16 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovně turistický nebo lyžařský kurz Odborná praxe 0 1 až 2 2 až 3 0 Maturitní zkouška Projektové týdny Časová rezerva, výchovně vzdělávací akce 1 až 5 1 až 3 1 až 2 2 Celkem týdnů

17 6. Učební osnova Název školy: Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Adresa školy: SOU služeb, Novovysočanská 5/501, PRAHA 9 Název ŠVP: Multiprof Kód a název oboru: L/01 FOTOGRAF 6. 1 Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace za studium: Ročník Ročník Ročník Ročník Předmět součet Český jazyk a literatura Celkem hodin za studium: 387 Učební osnova je rozdělena do dvou dílčích předmětů: Český jazyk a komunikace Literární výchova Český jazyk a komunikace Týdenní hodinová dotace za studium: 4 ročník první druhý třetí čtvrtý celkem počet hodin Celkem hodin za studium: 129 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem předmětu je prohloubení vyjadřovacích a komunikačních schopností žáků, pochopení principů užívání jazyka v rozmanitých komunikačních situacích a to v mluvené i písemné podobě, neboť úspěšná komunikace je pro žáka hlavním předpokladem dobrého uplatnění na trhu práce a ve společnosti. Z hlediska afektivních cílů vzdělávání směřuje ke kultivaci emočního prožívání žáků, včetně estetického vnímání a prožívání. 17

18 Charakteristika učiva: Jazykové vzdělávání a komunikace probíhá v ročníku 1 hodinu týdně. Základem je práce s textem, která vede k porozumění textu, znamená to, že žák v textu nalezne požadované informace, rozliší podstatné od nepodstatného, vystihne hlavní myšlenku, a zhodnocení textu z hlediska obsahové a formální výstavby a z hlediska stylistického. Žák si postupně osvojí práci se všemi typy textů z oblasti informační, administrativní, odborné, publicistické, umělecké. Komunikace je vázána na konkrétní vědomosti, poučení o systému a normách jazyka. Výukové strategie: Ve výuce převažuje práce s textem. Jeho analýza a interpretace je realizována individuálně, v párech, ve skupinách. Konkrétní výsledky jsou prezentovány ve formě mluvené, psané, elektronické. Delší mluvené nebo psané projevy jsou součástí domácí individuální práce, autodidaktické metody jsou využívány při procvičování pravopisného a gramatického učiva, analýze delších textů, vyhledávání textů dle daných kritérií, problémovém učení a podobně. Jazykové a komunikační vzdělávání je v úzkém sepětí s výchovou literární (umělecký text), s cizími jazyky (jazykový transfer, systém jazyka, typ jazyka), aplikovanou psychologií (neverbální komunikace, konverzace) a s předměty odbornými (odborný styl a texty) Hodnocení výsledků žáků: Učitel při hodnocení žáků postupuje podle standardního školního klasifikačního řádu při testování žáků po ukončení tematického celku, při stylistických cvičeních, samostatné práci a prezentaci. Při hodnocení je zohledňován vstřícný přístup žáků a samostatné plnění zadaných úloh. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a hodnocení vzájemnému, práce s textem je vyhodnocována převážně společně a oceňována je zejména originalita řešení otevřených úloh. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence k učení rozvíjení pozitivního vztahu k učení a vzdělávání ovládnutí různých technik učení, schopnost vytvořit si vhodný studijní režim sledování a hodnocení pokroku při dosahování cílů učení, přijímání výsledků hodnocení ze strany jiných lidí pořizování si poznámek při poslechu výkladu, přednášky, prezentaci využívání různých informačních zdrojů včetně zkušeností svých i jiných lidí pochopení zadání úkolu, určení jádra problému, získávání informací potřebných k řešení problému, navrhnutí způsobu řešení 18

19 spolupráce s jinými lidmi při řešení problémů (týmové řešení) Komunikativní kompetence dodržování jazykové a stylistické normy dosažení jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci dosažení jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace formulování svých myšlenek srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně pochopení nutnosti správně používat český jazyk pro životní i pracovní uplatnění, motivace k prohlubování jazykových dovedností v celoživotním učení písemný záznam podstatné myšlenky z textů nebo mluvených projevů (přednášek, porad, apod.) Personální a sociální kompetence adaptace na měnící se životní a pracovní podmínky (a jejich pozitivní ovlivnění podle svých schopností a možností) ověřování si získaných poznatků, kritické zvažování názorů podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých práce v týmu, podílení se na realizaci společných pracovních a jiných činností reakce na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímání rady a kritiky Občanské kompetence a kulturní povědomí dodržování zákonů, respektování práv a osobnost druhých lidí, vystupování proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci odpovědné, samostatné a iniciativní jednání nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu jednání v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívání k uplatňování hodnot demokracie uvědomění si (v rámci plurality a multikulturního soužití) vlastní kulturní, národní a osobnostní identity, tolerance k identitě druhých uznávání tradic a hodnot svého národa, chápání jeho minulost i současnosti v evropském a světovém kontextu Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání, uvědomění 19

20 si významu celoživotního učení přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomé a zodpovědné rozhodování o vlastní budoucí profesní a vzdělávací dráze schopnost získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb komunikace s potenciálními zaměstnavateli, prezentace svého odborného potenciálu znalost práv a povinností zaměstnavatelů a pracovníků Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií komunikace elektronickou poštou, využívání dalších prostředků online a offline práce s informacemi nesenými na různých médiích (tištěná, elektronická, audiovizuální podoba) práce s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií b) Průřezová témata Člověk a svět práce - žák vyhledává, vyhodnocuje a používá informace, které mu budou prospěšné při rozhodování o další profesní dráze -žák si uvědomuje význam celoživotního vzdělání Člověk a životní prostředí - žák rozebírá současné globální i lokální problémy životního prostředí - hodnotí vliv životního prostředí na lidské zdraví - navrhuje řešení environmentálních problémů Informační a komunikační technologie - žák prostředky informační a komunikační technologie efektivně používá ve škole i při domácí přípravě - žák je veden k mediální gramotnosti i ke kritickému odstupu k informacím z médií Občan v demokratické společnosti - žák ústně i písemně obhajuje své názory v rozsahu osvojené slovní zásoby -žák pracuje samostatně, ve dvojicích i ve skupinách -žák komunikuje, vyjednává a zaujímá stanovisko 20

21 Žáci rozvíjejí komunikativní kompetence v rámci průřezových témat Člověk a společnost, Člověk a svět práce. Při rozboru odborných a publicistických textů žáci uplatňují a rozvíjejí poznatky z environmentální výchovy, využívají informační technologie k vytváření samostatných prací či veřejných prezentací. Celkové pojetí výuky, způsob hodnocení a charakteristika učiva koresponduje s rozvojem dalších klíčových kompetencí: sociální a personální kompetence (např. organizační formy, sebehodnocení, obhájení vlastních názorů, rozlišení sociálních rolí) kompetence k učení a pracovní kompetence (např. získávání informací z různých zdrojů a jejich následné upracování, orientace v textu, zařazení jevu do systému) kompetence k řešení problému (autodidaktické metody, problémové učí, uplatnění fantazie a kreativity),občanské kompetence (zodpovědnost, kulturní chování a mluva, vědomí národních tradic). Rámcový rozpis učiva: Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - odlišuje vrstvy národního jazyka - jazyk spisovný, obecná čeština, slang, argot, dialekty, v textu rozpozná stylově příznakové jevy, vhodně je využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s komunikační situací; - seznámí se s nejnovějšími normativními příručkami, samostatně s nimi pracuje, vyhledává informace ve slovnících, encyklopediích, používá různé způsoby vyhledávání a nejpoužívanější vyhledávače na internetu; -prokáže základní přehled o denním tisku, časopisech souvisejících s profesní orientací nebo zájmovou činností, a vysvětlí, jak je organizována knihovní služba. - ovládá zásady spisovné výslovnosti, vhodně zařazuje zvukové prostředky řeči, používá a interpretuje i prostředky neverbální komunikace; - rozlišuje esteticky působivé uspořádání hlásek eufonie, kakofonie, zvukomalba, rým, je seznámen s druhy prozodických systémů. - uplatňuje při tvorbě textů znalosti českého pravopisu (psaní i/y, bě,pě,vě, mě, pravopis předložek a předpon, velká písmena, skupiny souhlásek a zdvojených souhlásek, psaní cizích slov, interpunkce); 1. ročník Učivo Obecné poučení o jazyku a řeči 2. Národní jazyk a jeho útvary 3. Zvuková stránka jazyka 4. Grafická stránka jazyka

22 - popíše vývoj písma; - rozliší grafické prostředky související se strukturou literárního díla (aliterace, figury). - popíše strukturu slovní zásoby (aktivní, pasivní, stylově neutrální a příznakové lexikální jednotky), významové vztahy mezi slovy; - vysvětlí význam slov a jejich použití v daném kontextu, posoudí vhodnost zvoleného pojmenování, ve svém projevu - volí odpovídající prostředky, včetně odborné terminologie; - k pojmenování přiřadí synonyma, antonyma, české protějšky, rozezná obrazná a neobrazná pojmenování. - rozpozná a uvede specifika jednotlivých funkčních stylů (nalezne a pojmenuje jazykové prostředky), slohový postup, slohový útvar, sám je vhodně používá a kombinuje; -uvede jaký vlivu mají slohotvorní činitelé (připravení x nepřipravené projevy, přímé x nepřímé, monologické x dialogické, formální x neformální apod). -ovládá formální úpravou dopisů úředních i osobních - sestaví krátké informační útvary oznámení, zpráva - zvládá přímou i nepřímou komunikaci se zákazníkem - rutinně využívá - sestaví základní útvary administrativního stylu, zejména životopis, odlišuje životopis strukturovaný, používá lokální šablonu příslušných dokumentů (evropský standardizovaný životopis, šablona MS Word) - komunikuje s institucemi, vhodně se prezentuje, obhajuje své argumenty, připraví se vhodně na přijímací pohovor. - po přípravě ( analýza textů, stylizační cvičení a pod.) samostatně vytvoří vlastní text - vypravování. 5. Slovní zásoba, sémantika 6. Komunikace, stylistika, slohotvorní činitelé, funkční styly, slohotvorné postupy, útvary 7. Styl prostě sdělovací konverzace, dopisy, telefonické rozhovory, ová komunikace 8. Komunikace s institucemi administrativní styl, životopis, úřední písemnosti, doklady, jednání s institucemi 9. Vypravování, vypravování v uměleckém stylu autor, čtenář, vypravěč, postavy, řeč přímá, nepřímá, polopřímá, nevlastní přímá 22

23 Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - popíše způsob, jakým bylo slovo utvořeno (určí kořen, předpony a přípony, gramatické zakončení, rozpozná význam předpony a přípony, určí základové slovo a slovotvorný základ); - vysvětlí význam slova a ve svém projevu - užívá vhodné lexikální prostředky. - určí slovnědruhovou platnost a tvar slova, - vyhledá a opraví morfologické chyby; - při tvorbě textů uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu, tvarosloví a slovotvorných principů českého jazyka. - na základě získaných poznatků a analýzy textů vytvoří vlastní text na dané téma; - vyjmenuje slohové útvary využívané v oboru fotograf (návod, popis pracovního postupu), vytvoří např. charakteristiku osobnosti pracující v jeho profesní sféře; - porovná prostý popis s popisem uměleckým (vybraný autor realistické literatury); - analyzuje charakteristiku v umělecké literatuře (např. v díle Nerudy, Balzaca, Čechova, Hrabala, Pavla). - sestaví jednoduchý zpravodajský útvar zpráva, reportáž; - kriticky posoudí a interpretuje účinky textu/promluvy, rozezná výrazně manipulativní komunikaci, podbízivost, prvky laciného efektu a učí se jim bránit; - formuluje své názory a podpoří je vhodnými argumenty komentář, úvaha; - uvede a zhodnotí slavné osobnosti české žurnalistiky. 2. ročník Učivo 1. Změny slovní zásoby tvoření slov, obohacování slovní zásoby, slovotvorný rozbor, univerbizace, multiverbizace, přejatá slova 2. Tvarosloví slovní druhy a jejich mluvnické kategorie a tvary 3. Popis, charakteristika 4. Publicistický styl zpravodajské žánry, žánry mluvené a psané žurnalistiky, mediální svět, styl reklamy Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu, nalezne nedostatky a chyby a navrhne opravy (vazby, předložky, spojovací výrazy, slovosled); - využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, aktuálním členění a druzích vět k logickému strukturování výpovědi a k odlišení záměru mluvčího; 3. ročník Učivo Lexikologie, frazeologie, syntax základní principy větné stavby větné členy a vztahy, druhy vět podle postoje mluvčího, aktuální členění větné, souvětí, interpunkce

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Komenského 156/III 290 60 Poděbrady Zřizovatel:

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12, 370 01 Č. Školní vzdělávací program: Společné stravování Kód a název oboru vzdělávání: 65-41-L/51 Gastronomie Délka a forma studia: dvouleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

STROJÍRENSTVÍ CAD - CAM

STROJÍRENSTVÍ CAD - CAM Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ CAD - CAM OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace Revoluční 92, Krnov,

Více

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Platný od 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 RVP: 69-51-H/01 Kadeřník Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař Dodatky 1-4 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Učební osnovy... 8 2.1 Český jazyk a literatura... 8 2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více