Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012"

Transkript

1 ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Potřeba v obecně psychologickém významu může být definována jako stav nedostatku tělesného či psycho sociálního, kdy člověk prožívá rozdíl mezi stavem stávajícím a žádoucím. 1) Nositelem potřeb je vždy konkrétní člověk. Sdílení určitých potřeb mezi lidmi umožňuje identifikovat mezi občany vdaném regionu různě početné skupiny. Potřeby mohou být uspokojovány v rámci rodinných a jiných soukromých vztahů, v rámci komerčně obchodních vztahů či na základě veřejného zájmu např. formou sociálních služeb. Potřeba v rámci systému sociálních služeb poskytovaných občanům na území určitého regionu může být definována jako rozdíl mezi přítomným stávajícím stavem voblasti množství, druhu, kapacit, kvality sociálních služeb působících na daném území a optimálním možným budoucím stavem z hlediska potřeb občanů. 2) STÁVAJÍCÍ STAV SYSTÉMU (SOCIÁLNÍCH) SLUŽEB (přítomnost) OPTIMÁLNÍ STAV SYSTÉMU (SOCIÁLNÍCH ) SLUŽEB (budoucnost) Analýza potřeb je systematický postup zahrnující zejména sběr informací referujících o potřebách občanů ve vymezeném regionu, pojmenování těchto potřeb, jejich kvalitativní a kvantitativní popis a následné srovnání získaných informací s aktuálními parametry sítě (sociálních) služeb dostupných v regionu. 3) Pro samotný sběr informací referujících o potřebách občanů metodiky komunitního plánování sociálních služeb nabízí sadu metod převzatých zpravidla ze sociologie. Jsou to rozhovor, dotazníkové šetření, případová studie, studium písemných pramenů, řízený skupinový rozhovor (focus group), veřejná setkání, metoda klíčových informantů a metoda hodnocení programů. Tyto metody jsou používány v rámci kvalitativního či kvantitativního výzkumného paradigmatu. 4) Rozsah šetření, zvolená metoda a realizátor jsou vždy otázkou poměru finančních nákladů, kvality a očekávaných přínosů pro region (náklady versus přínosy). 1) Nákonečný, Milan. Uvod do psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2003, ISBN , s ) Topinka, Daniel. Mapování potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. In. Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce, 2007, s ) Topinka, Daniel. Mapování potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. In. Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce, 2007, s ) Skřičková, Zuzana a kol. Metodiky pro plánování sociálních služeb. 1. vyd. Praha: Centrum pro komunitní práci, 2007, ISBN , M

2 Pro analýzu potřeb občanů správního obvodu ORP Tišnov pro účely procesu komunitního plánování sociálních služeb na období byl zvolen metodický přístup, který je postaven na přirozených způsobech komunikace členů pracovních skupin z řad poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů s nositeli potřeb a zavedení pravidelné výměny informací mezi institucemi, které se prací s cílovými skupinami občanů a jejich rodinnými příslušníky zabývají, a to na platformě organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb. Teoreticky se opíráme o metodický materiál Nové zjišťování potřeb vydané v roce 2009 kolektivem autorů pod organizací Komunitní plánování o.p.s., pro který je charakteristická právě skepse vůči nekritickému užívání anket a dotazníků jakožto jediného a dominantního nástroje pro plošné zjišťování potřeb mezi občany města/regionů. Realizace těchto šetření je nákladná a výsledky samy o sobě zpravidla nepřinášejí hlubší porozumění struktuře potřeb občanů na vymezeném území. Při stanovení postupu v rámci analýzy potřeb občanů ORP Tišnov pro účely komunitního plánování sociálních služeb jsme vycházeli z následujících základních metodických východisek: 1) Potřeby občanů jsou kvalitativní proměnná a jsou identifikovatelné,, potřeby jsou kvalitativní (jakostní, obsahová) záležitost. Ptáme se, CO lidé potřebují, v JAKÉ situaci se nacházejí, JAKOU pomoc by uvítali, CO pro ně můžeme udělat. Nejde v žádném případě o kvantitu (množství, objem), nic nepočítáme. Z vědeckého hlediska musíme volit takové postupy, které jsou pro kvalitativní zjišťování vhodné a které nás dovedou k požadovaným výsledkům. 1) 2) Pro získání informací o potřebách občanů používejme přirozené dovednosti a dostupné znalosti,, abychom jim (POTŘEBÁM) porozuměli, potřebujeme prostor k oboustranné domluvě, potřebujeme možnost doptávat se, potřebujeme slyšet vyjádření člověka podaná jeho vlastními slovy Pro zjištění takových záležitostí, jako jsou postoje, názory nebo zážitky člověka (tedy také jeho potřeb), používá věda individuální rozhovory, skupinové rozhovory (často formou ohniskových skupin) a další narativní (vyprávěcí) postupy. Jde o to, že dotazovaný v nich může vyprávět, sdělit do hloubky vše, co k předmětu zkoumání považuje za důležité. 2) 3) Komunikujme kontinuálně s občany o jejich potřebách, nezbytná je pravidelná výměna informací mezi institucemi,, nevystačíme s nárazovými akcemi, kdy se snažíme poznat potřeby určité části občanů Sledujme potřeby občanů průběžně, jak se vyvíjejí a proměňují; je to snazší, než si myslíme S lidmi, kterými se zabýváme, pracuje spousta institucí. Zároveň se tito lidé, pokud se ocitnou v obtížné situaci, obracejí na různé instituce (úřady, školy, lékaře, sociální služby), o nichž si myslí, že jim mohou pomoci. Propojme znalosti a činnosti těchto institucí a máme zajištěný přísun informací o tom, s čím se lidé potýkají a jakou pomoc od veřejných institucí očekávají. 1) Kolektiv autorů. Nové zjišťování potřeb. Přerov: Komunitní plánování sociálních služeb, 2009, (cit ), Dostupné na: s. 5 2) tamtéž., s ) tamtéž., s. 4, 5-6

3 4) Vyhodnocujme účelnost způsobů práce a informujme občany o změnách v systému sociálních služeb, dalších přijatých opatřeních v reakci na proces zjišťování potřeb,, sledujme, jak se daří zajistit doporučená řešení potřeb občanů. Zda vedou k dosažení účelu Sledujme, které způsoby pravidelné komunikace jsou v tomto směru nejúčelnější a které méně účelné. Které instituce jak spolupracují navrhujme zlepšení, která zvýší naši schopnost reagovat na měnící se potřeby občanů názorně ukázat, v čem konkrétně zlepšují životní podmínky potřebných lidí. 1) Východiska byla zohledněna při návrhu postupu kvalitativní analýzy potřeb cílových skupin občanů prostřednictvím členů čtyř pracovních skupin, která proběhla v dubnu červnu 2012 na základě návrhu postupu ze strany OSV Měú Tišnov schváleném Výborem pro KPSS ZM Tišnova dne ) Pracovní skupiny vydefinovaly cílové skupiny a podskupiny sociálních služeb aktuálních pro region ORP Tišnov 2) Pracovní skupiny vypracovaly ke každé cílové skupině a podskupině popis životních příběhů či životních situací na základě osobních rozhovorů s občany spadajícími do dané cílové skupiny. Ze získaných popisů životních situací pracovní skupiny vydefinovaly potřeby jednotlivce a strategií použitých řešení a možných řešení pro uspokojení definovaných potřeb. Celkem bylo zpracováno 42 životních situací občanů. 3) Pracovní skupiny na základě popisu životních situací zformulovaly dle předepsané struktury výčet základních společných potřeb cílové skupiny či pod skupiny. Výsledný výčet potřeb dané cílové skupiny se následně v individuálně charakteristických kombinacích objevuje v dalších případech, avšak žádná důležitá potřeba dané cílové skupiny by neměla být ve výčtu opomenuta. 4) Pracovní skupiny vztáhly výčet potřeb cílových skupin k činnostem sociálních služeb a případně jiným vhodným opatřením určeným kuspokojení dané potřeby, vyhodnotily přítomnost služby a opatření v regionu. 5) Pracovní skupiny vydefinovaly tzv.,,nadregionální potřeby v oblasti sociálních služeb, tj. potřeby cílových skupin, které jsou řešeny nedostatečně či dokonce nejsou vůbec řešeny na úrovni sítě služeb Jihomoravského kraje, jejichž zajištění nelze s ohledem na regionální podmínky a možnosti očekávat. Výsledky kvalitativní analýzy sociálních služeb prostřednictvím pracovních skupin jsou shrnuty v následující části textu, který je rozdělen do 4 části obsahujících vždy definici cílové skupiny, tři příklady životních příběhů, výčet potřeb a jejich hodnocení v podobě strukturované tabulky. 1) Kolektiv autorů. Nové zjišťování potřeb. Přerov: Komunitní plánování sociálních služeb, 2009, (cit ), Dostupné na: s. 6

4 SENIOŘI A JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCÍ Definice cílové skupiny: Mladší senioři ve věku let, starší senioři ve věku nad 80 let a jejich rodinní příslušníci, kteří o ně pečují.,,jsem jedináček a mám maminku, které už je přes 70 let, prodělala mozkovou mrtvici, byla odvezena do nemocnice a nyní je v léčebně dlouhodobě nemocných. Je upoutána na lužko, je zapotřebí ji krmit, přebalovat, měnit polohy v leže, podávat léky nepřetržitě. Stalo se to náhle. Nemá příspěvek na péči, nemá podanou žádnou žádost o přijetí do zařízení. Nedokážeme si představit, že se o maminku doma budeme starat, máme malý byt, já a manžel pracujeme, splácíme hypotéku, děti studují a jsou bez příjmu. Vůbec nevíme, jak to zvládneme.,,máme strýce, kterému je už přes 80 let, bydlí sám v rodinném domě. Začíná zapomínat, nechce jít k lékaři, přichází demence. Strýc někdy vyjde na vycházku, zapomene, kde je a poté má problém se vrátit domů, nepamatuje si, co si kam dal, pak je z toho v depresi nebo na nás křičí, hledá svoji ženu, která už několik let nežije, někdy je to dobré, někdy nás ani nepozná. Máme strach, že v domě něco zapálí nebo že se mu něco stane. I když mu nachystáme jídlo, nevezme si je, nenapije se, je pak dehydrovaný, zhoršuje se jeho cukrovka. Odmítá jakoukoliv pomoc.,,je mi přes 80 let, před 5 lety jsem ovdověla, bydlím v malém bytě. Vždy jsem byla ženou v domácnosti, děti mi občas donesou nákup, přijdou na návštěvu, ale jinak jsou pořád v práci, ono to tak dneska asi je, všichni mají hypotéky. V bytovém domě nemám žádnou kamarádku, s nikým si nerozumím, nechci chodit do žádných skupinek důchodců, necítila bych se tam dobře, někdy je mi ale smutno. Sedím v bytě a koukám z okna, jak chodí lidé po ulici, v televizi nic pořádného nedávají.,,potřebuji, aby na mne někdo 24 hodin denně dohlédl (příznaky demence) 1. Domov se zvláštním režimem 2. Hospic 3. Tísňová péče,,potřebuji, aby na mne někdo dohlédl 24 hodin denně, protože jsem upoutaný/á na lůžko 1. Domov pro seniory 2. Hospic 3. Léčebna dlouhodobě nemocných 4. Tísňová péče 4. NE,,Potřebuji, aby na mne někdo krátkodobě dohlédl 1. Pečovatelská služba 2. Tísňová péče 3. Denní stacionář 4. Odlehčovací služba (terén, pobyt) 4. ANO, částečně

5 ,,Potřebuji, aby se mnou někdo cvičil vnímání, myšlení, paměť (příznaky demence) 1. Domov se zvláštním režimem 2. Alzheimerovské kluby,,potřebuji se stýkat s přáteli a známými (příznaky demence) 1. Domov se zvláštním režimem 2. Alzheimerovské kluby,,objevily se u mne příznaky demence, potřebuji psychickou podporu (příznaky demence) 1. Specializované odborné poradenství,,potřebuji psychickou oporu ve složité životní situaci 1. Specializované odborné poradenství 2. Kluby seniorů,,bydlím doma a pravidelně potřebuji pomoc při osobní hygieně, podávání jídla, oblékání 1. Pečovatelská služba 2. Asistent sociální služby 3. Osobní asistence,,bydlím v domově a potřebuji neustále pomoc při osobní hygieně, podávání jídla, oblékání atd. 1. Domov pro seniory 2. Domov se zvláštním režimem 3. Osobní asistence,,potřebuji, aby mi někdo domů dovezl oběd 1. Pečovatelská služba 1. Pečovatelská služba

6 ,,Potřebuji pomoc s úklidem, praním, nákupy 1. Pečovatelská služba 2. Osobní asistence,,potřebuji, aby mi někdo domů přišel dát injekci, podal mi léky, udělal převazy 1. Ošetřovatelská služba,,potřebuji mít zdravotní personál neustále na blízku 1. Domov pro seniory 2. Domov se zvláštním režimem 3. Léčebna dlouhodobě nemocných 4. Hospic 2.ANO 3.NE 4.NE,,Potřebuji, aby mě někdo dovezl na poštu, na úřad nebo k lékaři a zpět domů 1. Fakultativní úkon pečovatelské služby,,potřebuji doprovodit na poštu, na úřad nebo k lékaři 1. Pečovatelská služba 2. Osobní asistence,,potřebuji srozumitelné informace 1. Základní sociální poradenství 2. Odborné sociální poradenství 3. Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov 4. Senior point 5. Osobní asistence 3. ANO 4. ANO 5. NE

7 ,,Potřebuji duchovní podporu 1. Náboženské instituce 2. Domov pro seniory,,potřebuji se seberealizovat, dělat něco, co mě baví, setkávat se s lidmi, mít pohyb 1. Sociálně aktivizační služby 2. Kluby seniorů 3. Stacionář 4. Terapeutické dílny 5. Knihovna 4. NE 5. ANO,,Potřebuji se cítit bezpečně doma i na ulici 1. Policie ČR 2. Pohotovost 3. Tísňová péče,,potřebuji si zapůjčit speciální zdravotní pomůcku 1. Oblastní charita Tišnov OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A JEJICH RODINA Definice cílové skupiny: Osoby starší 18 let s tělesným, smyslovým, mentálním a kombinovaným postižením, chronickým onemocněním. Osoby starší 18 let trpící duševní poruchou, zejména schizofrenií. Rodinní příslušníci výše uvedených osob.,,prodělal jsem od 50. roku opakovaně mozkovou příhodu, zlomeninu krčku, následkem čehož jsem upoutaný na vozík, mám nehybnou jednu ruku, špatně polykám a mluvím. Sám nevstanu, nelehnu si, neobleču se, neumyji. Bez pomoci manželky a dětí bych nemohl existovat. Je to náročné pro celou rodinu. Jsem omezen v možnostech volnočasových aktivit, zůstala mi jen televize a projížďky po okolí. Velmi mě trápí otázka bariér v městě Tišnově na cestách a jednotlivých budovách, které jsou pro člověka v mém zdravotním stavu důležité. Znám řadu osob v podobné situaci, kteří jen sedí doma, nadávají, nedaří se je zapojit do volnočasových aktivit přizpůsobených jejich zdravotnímu stavu.,,chodím už psychiatrovi strašně dlouho, předepisuje mi prášky, abych neslýchala ty hlasy a neměla ty deprese, abych mohla vyjít ven mezi lidi. Někdy jsem zhoršená a to vůbec nevycházím z domu ven. V minulosti jsem se pokusila o sebevraždu. Jsem sama, rodiče už mi zemřeli. Mám invalidní důchod, nízký příspěvek na péči. Potřebuji pomoc v domácnosti, potřebuji dovézt oběd, bojím se chodit k lékaři, to mě musí někdo doprovodit, vím, že musím,

8 ale sama jít nedokážu. S nikým se nestýkám. Někdy si myslím, že by to šlo, jindy jsem přesvědčená, že všichni lidé jsou zlí a jen mě chtějí zavřít do nějakého zařízení.,,mám doma manžela. Trpí pokročilou fází rakoviny. U lékařů už jsme všechno zkusili, to ozařování a tak. Říkají, že šance na zlepšení není. Manžel už jen leží, ztrácí se nám před očima. Máme dvě děti, obě již mají své rodiny, hodně nám pomáhají. Jezdí přes víkendy k nám, když potřebujeme nějak odvézt, tak nás odvezou, ale přes týden a jinak je to na mě. Mám už taky věk. Přetáčení manžela na lůžku, vyměňování plen je náročné, dostává od paní doktorky léky proti bolesti. Když je mu špatně, jsem s ním vzhůru celou noc, on hodně křičí poté se vyčerpá a spí, já ale musím přes den opět fungovat. Mám cukrovku a další zdravotní problémy. Manžel opakuje pořád jediné, ať ho nikam nedávám, chce umřít doma. Někdy ztrácím sílu.,,jsem zdravotně postižený, potřebuji placenou práci v prostředí, kde budou ohleduplní k mému handicapu 1. Chráněná dílna 2. Sociální firma,,trpím duševním onemocněním, potřebuji pomoc při obnovení mých pracovních návyků, pomoc při kontaktu s druhými lidmi a trpělivé vedení, pomoc při využití volného času smysluplným způsobem 1. Terapeutická komunita 2. Sociální rehabilitace 3. Denní stacionář 4. Svépomocná skupina 5. Osobní asistence 4. NE 5. NE,,Bydlím doma a potřebuji kvůli svému postižení pomoc v péči o mé tělo a domácnost 1. Pečovatelská služba 2. Odlehčovací služba,,pohybuji se na vozíku, potřebuji se dostat na úřady, do zdravotnických zařízení, na poštu, do obchodu, na nástupiště vlakového nádraží do hromadné dopravy 1. Stavební úpravy vybraných míst na 1. Částečně komunikacích a v budovách v obci 2. Stavební úpravy v přístupu na nástupiště na tisovském nádraží

9 ,,Bydlím doma, starám se o svého příbuzného, který je vážně postižený, jsem na péči sám/a, často se cítím vyčerpaný/á 1. Odlehčovací služba 2. Osobní asistence,,jsem mentálně postižený, nechci žít v žádném ústavu, zvládl bych bydlet jako normální člověk v bytě, kdyby mi někdo pomohl 1. Chráněné bydlení (kolektivní, 24 hodin dohled) 2. Chráněné bydlení (individuální, bez 24 hodin dohledu) 3. Tréninkové byty s externí podporou,,jsem mentálně postižený/á, potřebuji smysluplnou a zábavnou činnost ve volném čase, nácvik praktických dovedností, pomoc při kontaktu s lidmi a porozumění okolnímu světu 1. Terapeutická komunita 2. Sociální rehabilitace 3. Denní stacionář 4. Svépomocná skupina 5. Osobní asistence 4. NE 5. NE,,Jsem duševně nemocný, nechci žít v žádném ústavu, zvládl bych bydlet jako normální člověk v bytě, kdyby mi někdo pomohl 1. Chráněné bydlení (kolektivní, 24 hodin dohled) 2. Chráněné bydlení (individuální, bez 24 hodin dohledu) 3. Tréninkové byty s externí podporou,,náše dospělé dítě je duševně nemocné, žije v jiném světě, někdy nemá své chování a prožívání pod kontrolou, je nebezpečný sobě i druhým, nemůže žít sám. Někdy už to nezvládáme. Nebudeme tu věčně a není, kdo by se o něj / o ni postaral. Nevíme, jak to dopadne, až tu pro něj / pro ni nebudeme 1. Domov se zvláštním režimem 2. Pobytová odlehčovací služba 3. Chráněné bydlení

10 ,,Jsem po operaci, úrazu, mrtvici, potřebuji pravidelně cvičit pod odborným vedením, abych zlepšil svoji pohyblivost 1. Rehabilitace,,Potřebuji si zapůjčit kompenzační a zdravotní pomůcku 1. Oblastní charita Tišnov,,Jsem duševně nemocný a potřebuji, aby za mnou docházel někdo z psychiatrické ambulance,,naše dospělé dítě je duševně nemocné, potřebujeme, aby někdo z psychiatrické ambulance docházel pravidelně k nám domů. 1. Komunitní sestra při psychiatrické ambulanci,,potřebuji se cítit bezpečně doma i na ulici 1. Policie ČR 2. Pohotovost 3. Tísňová péče,,pohybuji se na vozíčku. Chtěl bych využívat hromadnou dopravu, např. vlak. Nedostanu se na nástupiště na vlakovém nádraží v Tišnově. Pokud se tam už dostanu, tak jezdím jako balík v prostoru pro zavazadla, protože se vozík do vagónu pro cestující nevejde. 1. Bezbariérový přístup na vlakové nádraží v Tišnově 2. Bezbariérový přístup do vagónu DĚTI A MLÁDEŽ Definice cílové skupiny: Děti do 18 let věku se specifickými potřebami z důvodu svého rodinného zázemí (např. náhradní rodinná péče, děti s dlouhodobými konflikty rodičů) a zdravotního postižení, tj. děti se smyslovým, tělesným, mentálním a jiným postižením (např. autistickým) a znevýhodněním (např. porucha pozornosti a hyperaktivita).,,během porodu se nám stalo, že měla dcerka nedostatek kyslíku, lékaři udělali příliš pozdě císařský řez, byla resuscitovaná. Nedostatek kyslíku se neodrazil na intelektu, ale na

11 motorice. Dcerce jsou 4 roky, sama nedokáže chodit, má to navíc zakázané, chodíme na rehabilitaci, musíme posilovat přesně vymezené svalové partie, než jí bude povoleno chodit. Sama nezvládne nic, neoblékne se, uchopí lžičku, ale nedokáže se trefit do úst. Dcera vyžaduje celodenní péči. Manžel chodí do práce, já nemohu, i když máme příspěvek na péči, vycházíme jen stěží, protože náklady na léčení a pomůcky jsou s ohledem na naše příjmy vysoké, je zapotřebí několikrát týdně dojíždět autem ke specialistům, na rehabilitaci, řešíme školku, potřebujeme asistenta, který by se v místní školce dceři věnoval, nezvládneme dojíždět do Brna.,,Kolem 4 roku se ukázalo, že naše dítě se nedokáže ve školce přizpůsobit v kolektivu, neumělo si hrát, když se do něčeho zabral, tak ho nikdo nesměl rušit, nezvládal konflikty, neuměl se sám zabavit, z nudy vznikalo další problémové chování. Z mateřské školky jsme byli doporučeni do dětské nemocnice, kdy psycholog a psychiatr dostali podezření na poruchu autistického spektra, diagnostika ve speciálně pedagogickém centru to potvrdila. Manžel tráví většinu dne v práci, péče o děti je na mně, syn vyžaduje naprosté organizování času a strukturované prostředí, což je těžké skloubit s péčí o další dítě. Člověk by potřeboval radu, zkušenosti od rodičů se stejným problémem, reference na odborníky, vše je však daleko v Brně.,,Naši se i po rozvodu pořád jen hádali, bydlel jsem u matky, ona dost těžko nesla to, že od nás otec odešel, otec zase těžko snášel její výčitky. To vím až teď, tehdy jsem tomu moc nerozuměl, protože mi bylo asi 7 let, pamatuju si, že jsem měl pocit, že se něco děje spíše mamce, protože buď křičela nebo brečela. Otec s námi nějaký čas nebyl, pak si pro mě jezdil nejdříve občas a potom častěji, vím, že jsem u něj párkrát byl. Nevím už, jak se domlouvali, to bylo v polovině 90. let, ještě nebyly mobily, jako dnes. Pamatuju si, že se u toho před domem a v chodbě vždycky hodně křičelo, křičeli oba, něco si asi vyčítali. Vím jen, že jsem se bál a nikam jsem pak už nechtěl jít. Nerozuměl jsem tomu, co se vlastně děje, ale věděl jsem už tehdy, že je něco špatně.,,potřebuji zajistit asistenci dětem a rodičům 1. Osobní asistence 2. Pedagogický asistent 3. Rodinný příslušník 1. Částečně (děti s autismem) 2. velmi obtížné 3. velmi obtížné,,miluji naše dítě, pečuji o něj každý den, ale někdy jsem na pokraji sil a musím si odpočinout 1. Osobní asistence 2. Odlehčovací služba 1. Částečně (děti s autismem)

12 ,,Potřebuji, aby mě někdo naučil, jak lépe rozumět našemu postiženému dítěti, co a jak s ním dělat, aby se to co nejvíce zlepšilo. 1. Raná péče 2. Svépomocné skupiny rodičů 3. Tématický web regionu, terénní,,potřebuji znát reference na lékaře a služby od toho, kdo má osobní zkušenost a má stejně postižené dítě jako já 1. Svépomocné skupiny 2. Tematický web,,potřebuji získat odborné informace a zkušenosti ve věci péče o naše postižené dítě 1. Raná péče 2. Speciálně pedagogické centrum 3. Rehabilitace 3. ANO,,Potřebuji získat odborné informace a zkušenosti ve věci péče o naše postižené dítě 1. Raná péče 2. Speciálně pedagogické centrum 3. Rehabilitace 3. ANO,,Potřebuji mít specializovaného psychologa, psychiatra, logopeda pro naše dítě co nejblíže 1. Psycholog SPC 2. Raná péče 3. Dětský psychiatr 4. Specializovaná logopedie 4. NE

13 ,,Potřebuji, aby blízko mého bydliště byla škola, nebo školka pro děti, kde bude zajištěn rozvoj jejich dovedností a poskytováno jejich hlídání 1. Denní nebo týdenní stacionář 2. Integrace postižených dětí za podpory asistenta 2. Částečně, velmi problematické,,potřebuji řešit vztahové problémy v naší rodině 1. Rodinná terapie 2. Manželská a rodinná poradna 1. Částečně,,Budu vycházet z dětského doma a potřebuji bydlet někde, kde to finančně zvládnu a kde mi poradí s různými věcmi, které mě čekají, abych na to nebyl sám. 1. Dům napůl cesty 2. Chráněné bydlení 3. Chráněné byty 4. Doprovodné programy 4. NE,,Potřebuji zajistit dostupnou asistenci při kontaktu a předávání ke styku dítěte s otcem/matkou 1. Sociálně aktivizační služby (asistovaný kontakt a předávání),,někdy vůbec nechápu, co se po mě vlastně chce ve škole, na sociálce, u doktora, jsem na to sám/sama a nezvládám to 1. Sociálně aktivizační služby 2. Komunitní programy pro rodiče,,moje dítě má výchovné problémy, potřebuji poradit a pomoci 1. Adekvátní kapacity ambulantních a pobytových programů SVP v regionu

14 ,,Potřebuju se pobavit, ale taky řešit svoje problémy bez rodičů a učitelů 1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Definice cílové skupiny: Jednotlivci (muži a ženy), matky s dítětem nebo rodiny jako celek, kteří jsou ohroženi zejména jevy jako ztráta bydlení, materiálně zcela nevyhovující bydlení, nízký příjem na hranici živobytí, neodkladná potřeba zajištění sociální služby a sociálního příjmu, nezvládání dluhů a předlužení, nezaměstnanost, užívání alkoholu a návykových látek, hráčství, opakovaný výkon trestu odnětí svobody, záznam v trestním rejstříku, poškození trestnou činností, nepříznivý zdravotní stav, pokud jsou uvedené problémy v takové kumulaci či intenzitě, že člověk nezvládá s použitím dostupných vnějších a vnitřních zdrojů svoji životní situaci řešit a dochází k ohrožení či faktickému neuspokojování základních potřeb a sociální izolaci.,,já už ani nevím, kdy to bylo normální. Ve vězení jsem byl už mockrát, několikrát i proto, že jsem musel se nechat zavřít, abych měl kde být přes zimu. Po nějaké době Vás stejně nikdo nezaměstná. Na úřadu práce jsem už dlouho, už mi ani žádnou práci nenabízejí. Ani nemám peníze, abych někam jezdil. Beru jen to minimum, z toho se ani vyžít nedá, taky Vás sem tam někdo okrade. Občas žebrám. Bydlím po známých. Nechci bydlet v Brně, patřím sem. Nejhorší to bývá v zimě, to musím na ubytovnu. Jinak jsem na ulici. Nemám se ani kde umýt. Oblečení dostávám, když potřebuji.,,jsem na rodičovské dovolené. Přítel mě a dítě vyhodil z domu. Teď bydlíme u známe, ale může mi pomoci jen na nejnutnější dobu, protože sama má malý byt. Potřebuji pomoci sehnat nějaké bydlení. Rodičovský příspěvek je 7600,--Kč, za to si žádný nájem dovolit nemohu, nezbývají mi poté peníze na jídlo, plenky, léky a další věci. S rodiči nejsem v kontaktu už několik let, několikrát jsem se snažila s nimi zkontaktovat, ale marně. Nevím, co dál.,,jsem starobní důchodce. Nemám nijak vysoký důchod. Nemám děti. Měl jsem zdravotní problémy, pro které jsem byl dlouhodobě v nemocnici, měl jsem vydání na léčbu a rehabilitaci. Vznikl mi dluh na nájmu a elektřině, začal jsem být upomínán ve věci dluhů. Nebyla to velká částka, cca. jen za dva měsíce. Po operaci jsem se zotavil a na splacení dluhu jsem si vzal spotřebitelský úvěr. Jenže jsem nepočítal s tím, že ty splátky budou tak vysoké. Při jednání s paní, co jsem s ní půjčku domlouval, jsem to špatně pochopil. Dluhy z bytu jsem sice splatil, ale najednou jsem zjistil, že nemám na nájem, jídlo a hlavně léky, které jsem po operaci nutně potřeboval. Přestal jsem úvěr splácet, začali mě obesílat, že to jinak dají na exekuci, toho jsem se strašně bál, tak jsem si vzal další spotřebitelský úvěr, abych je měl z krku, že to jako splatím najednou, ale zjistil jsem, že to ještě nejde, že to půjde až za nějaký čas. Takže jsem měl najednou dva úvěry a už se to semnou vezlo.,,potřebuji zajistit stravu 1. Nízkoprahová denní centrum 2. Program instrumentální pomoci, částečně

15 ,,Potřebuji zajistit bydlení 1. Azylový dům 2. Noclehárna 3. Chráněné bydlení 4. Domov se zvláštním režimem 5. Odborné sociální poradenství 6. Prostupný model sociálního bydlení 4. ANO 5. ANO 6. NE,,Potřebuji zajistit hygienu 1. Nízkoprahové denní centrum 2. Nízkoprahová koupelna,,potřebuji zajistit lékařskou péči 1. Odborné sociální poradenství 2. Terénní programy 3. Terénní sociální práce 3. ANO,,Potřebuji získat informace 1. Odborné sociální poradenství 2. Terénní programy 3. Informace úřadů 3. ANO,,Potřebuji si najít zaměstnání 1. Dobrovolnictví 2. Sociální firmy 3. Terapeutické dílny 4. Veřejná služba 4. NE,,Potřebuji, aby děti byly doučovány v domácnosti 1. Program domácího doučování

16 ,,Potřebuji, aby někdo pracoval s třídním kolektivem 1. Školní psycholog 2. Sociální pedagog, částečně, částečně,,potřebuji mít příjem, zajistit dávky, práci 1. Dávky ČSSZ 2. Dávky Úřad práce 3. Terénní programy 4. Sociální firmy 3. ANO 4. NE,,Potřebuji svou rodinu udržet pospolu 1. Azylový dům 2. Rodinné poradenství 3. Prostupný model sociálního bydlení,,potřebuji bydlet na lepší adrese než doposud 1. Prostupný model sociálního bydlení 2. Vstřícnost úředníku OSMI 2. částečně,,potřebuji, aby úředníci byli vstřícní 1. Externí supervize 2. Výcvik v proklientských dovednostech 3. Dovednosti v psychohygieně 4. Dostatečná kapacita 1. Ne 2. Ne 3. ANO, částečně 4. ANO, částečně,,potřebuji zajistit okamžitou instrumentální pomoc 1. Sociální šatník

17 ,,Potřebuji, abych se cítil bezpečně 1. Byt s utajenou adresou 2. Odborné sociální poradenství 3. Azylový dům,,potřebuji doprovodit při řešení problému 1. Terénní programy 2. Terénní sociální práce úředníků 3. Odborné sociální poradenství 3. ANO,,Potřebuji získat znalosti, abych byl finančně gramotný 1. Terénní programy 2. Odborné sociální poradenství

18 VYBRANÉ ÚDAJE ČETNOSTÍ CÍLOVÝCH SKUPIN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ačkoliv jsme analýzu potřeb postavili na kvalitativním paradigmatu, považujeme za logické uvedená zjištění doplnit údaji referujícími o relativní četnosti cílové skupiny ve správním obvodu ORP Tišnov tam, kde máme k dispozici hodnoty ukazatelů sledované příslušnými institucemi, tj. do prosince 2011 odborem sociálních věcí MěÚ Tišnov, který s účinností od převedl v rámci sociální reformy příslušné agendy nepojistných sociálních dávek do kompetence Kontaktního pracoviště ÚP Tišnov. Tabulka č. X obsahuje četnosti osob zdravotně postižených, kteří jsou držiteli průkazu mimořádných výhod ve stupni II. (ZTP) a stupni III. (ZTP/P). Jedná se o data získaná v dubnu Uvedená data nebyla v této struktuře v elektronické ani rejstříkové podobě vedena, výkazy byly zaměřeny především na objemy vyplacených prostředků u jednotlivých sociálních dávek. S ohledem na potřeby komunitního plánování sociálních služeb byla provedena cílená analýza četnosti držitelů mimořádných výhod v II. a III. stupni dle zdravotního důvodu, místa trvalého pobytu a věku na straně oprávněné osoby. Metodou sběru dat byla analýza spisové dokumentace. Počty osob těžce zdravotně postižených dle stupně II. a III. (průkaz ZTP a ZTP/P) (stav duben 2011) 1) DRUH POSTIŽENÍ 18 a více let 1-17 let tělesně postižení II. st. III. st. II. st. III. st zrakově postižení II. st. III. st. II. st. III. st sluchově postižení II. st. III. st. II. st. III. st kombinované (zrakové a sluchové II. st. III. st. II. st. III. st. postižení mentální a duševní postižení II. st. III. st. II. st. III. st onkologická onemocnění, astma, dechové II. st. III. st. II. st. III. st. potíže, nemoci interního charakteru Celkem osob dle stupně Celkem osob dle věku +/ Region Region Region Region Tišnov Obce ORP Tišnov Obce ORP Tišnov Obce ORP Tišnov Obce ORP Výše uvedená data umožňují přesnější strukturovanou představu např. o četnosti tolik diskutované cílové skupiny,,dětí se zdravotním postižením v regionu. Provedená analýza zohledňuje pouze přiznané mimořádné výhody II. a III. stupně, nezaměřovala se na stupeň I. Taktéž je nutné uvést, že o mimořádné výhody mohli dle právní úpravy platné pro uvedená data žádat zákonní zástupci pouze u dítěte staršího 1 roku. Zdaného vyplývá, že uvedená čísla nezahrnují postižení dětí mladších 1 roku a případy mimořádných výhod přiznané dětem 1) Zdroj: Spisová dokumentace OSV MěÚ Tišnov, agenda dávek osobám zdravotně postiženým, duben 2011

19 se zdravotním postižením starších 1 roku v I. stupni. Výše uvedená data můžeme doplnit údaji získanými z další agendy zabývající se osobami se zdravotním postižením, tj. příspěvku na péči (viz. níže uvedená tabulka č. X). Opět se jedná o data získaná v dubnu 2011 v době, kdy byla agenda vedena odborem sociálních věcí MěÚ Tišnov. Taktéž u příspěvku na péči v době zjišťování dat platilo, že tato dávka může být přiznána pouze dítěti staršímu 1 roku. U osob mladších 18 let s přiznaným příspěvkem na péči ve stupni II. IV. docházíme k počtu 45, což cca. odpovídá počtu 40 osob u držitelů průkazů mimořádných výhod v II. a III. stupni mladších 18 let. Struktura četnosti oprávněných osob PŘÍSPĚVKU NA PÉČI (stav duben 2011) Stupeň příspěvku na péči 18 a více 1-17 let I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem -18/ Celkem 1145 V rámci výzkumné sondy realizované pro účely komunitního plánování sociálních služeb koncem dubna 2011 byl ze strany pracovníků odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov sledován také poměr oprávněných osob z hlediska domácí péče a péče v pobytovém zařízení. Do zjišťování byly zaneseny i domy spečovatelskou službou. Zjištěny byly následující údaje. V dubnu 2011 pobíralo příspěvek na péči celkem 1145 osob, z toho 985 osob se nacházelo v domácí péči (péče osoby blízké či terénní sociální služby) a 160 osob využívalo služeb pobytového zařízení sociálních služeb či domu s pečovatelskou službou. Z hlediska využití pobytových služeb (včetně domů s pečovatelskou službou) vypadala struktura využívaných služeb osobami pobírajícími příspěvek na péči následujícím způsobem uvedeným v tabulce č. X. Počet oprávněných osob pobírajících příspěvek na péči v pobytových zařízeních sociálních služeb a domech s pečovatelskou službou (stav duben 2011) Zařízení Počet uživatelů z ORP Tišnov Dům s pečovatelskou službou CSS Tišnov 39 Domov pro seniory Předklášteří 73 Domov sv. Alžběty Žernůvka 34 Domov pro seniory Hostim 1 Charitní domov Moravec 1 Domov pro seniory Černá Hora 2 Domov pro os. se zdrav. post. Libušina tř., Brno 1 Dům s peč. službou Brno 1 Dům matky Rosy, Rajhrad 1 Domov pro seniory, Velká Bíteš 1 Domov pro os. se zdrav. post. Habrovany 1 Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 1 Chráněné bydlení, Denní stacionář, Blansko 1 ÚSP Brno Chrlice 1 Centrum komplexních služeb, Rebešovice 1 LDN Bílovice, sociální lůžko 1 Celkem 160

20 Na tomto místě je možné uvést zjednodušené pravidlo, že pro občany ve stupni závislosti I. až II. příspěvku na péči jsou určeny domy s pečovatelskou službou a terénní sociální služby podporující setrvání v přirozeném prostředí (domácnosti), občané ve stupni závislosti III. a IV. jsou poté v závislosti na situaci indikováni pro pobytová zařízení sociálních služeb. Toto schéma pochopitelně neplatí absolutně, neboť rodina může být, a často je, ochotna a schopna se postarat o seniora ve stupni III. a IV. s podporou terénní služby (pečovatelská, odlehčovací služba, popř. ošetřovatelské služby, což je terénní zdravotní péče), stejně tak jako rodiče zajišťují péči o dítě ve stupni závislosti III. a IV. v domácím prostředí. Ze zkušeností v rámci výkonu agend nepojistných dávkových systémů v působnosti odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov v letech víme, že zatímco objem finančních prostředků se v závislosti na změnách výše dávek v celoročním objemu měnil, počet oprávněných osob zůstával relativně stabilní. U příspěvku na péči v průběhu roku osciloval počet oprávněných osob celkem mezi osobami. Navýšení počtu oprávněných osob lze očekávat v dlouhodobějším horizontu v souvislosti se stárnutím populace. Údaje o osobách zdravotně postižených je možné provázat s problematikou nezaměstnanosti, resp. podílu osob zdravotně postižených v % na evidovaných uchazečích o zaměstnání, který zachycuje níže uvedená tabulka č. X za období UKAZATEL Evidovaní uchazeči o zaměstnání z počtu uchazečů občané se zdravotním postižením (%) SO ORP Tišnov 1) X 23,4 20,5 20,8 21,0 22,6 22,2 27,8 25,6 19,1 17,2 Další cílovou skupinou jsou osoby sduševním onemocněním, jejichž četnosti statistiky sociálních agend příspěvku na péči a mimořádných výhod pro zdravotně postižené samostatně neevidují, proto je zapotřebí vyjít ze statistik zdravotnických zařízení, resp. psychiatrických ambulancí. Klíčovým pracovištěm regionu je psychiatrická ambulance MUDr. Jarmily Mendlové. Níže uvedená tabulka obsahuje počty pacientů ošetřených v roce 2011, kterým bylo celkem poskytnuto 4040 vyšetření. Struktura psychiatrických pacientů regionu 2) Diagnóza Celkem Ženy let 20 a více Poruchy vyvolané alkoholem Poruchy vyvolané ost. OPL Schizofrenie Afektivní poruchy Neurotické poruchy Patologické hráčství Mentální retardace ) Zdroj: Tabulka č. 5 Zdroj: cit , ČSÚ Brno, hodnota za rok 2011 získána u zdroje cit , Veřejná databáze ČSÚ. 2) Zdroj: Statistika psychiatrické ambulance MUDr. Jarmila Mendlová za rok 2011

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha ZKUŠENOSTI SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O LIDI BEZ DOMOVA Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha Důležité události vedoucí k rozvoji zdravotnické pomoci lidem bez domova v Praze 1994 Vznik první ordinace praktického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy

Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy Termín jednání: 22. 10. 2013 Místo jednání: Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy Účastníci jednání: viz

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 1/2013 ze zasedání výboru dne 3. 6. 2013 Termín 3. 6. 2013, 17:00 zahájení 18:30 závěr Místo

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více