Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č."

Transkript

1 Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních systémů (Programu ) Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, říjen 2006

2 Úvod Na základě článku 12 Metodického návodu odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro postup pořizovatelů plánů oblastí povodí a dalších subjektů podílejících se na procesu plánování v oblasti vod v roce 2006 ve smyslu ustanovení 24 a 25 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů předkládá správce povodí Analýzu potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních systémů (Programu ). Významní správci vodních toků (Povodí Labe, státní podnik, Zemědělská vodohospodářská správa a Lesy České republiky) a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR navrhli soubor revitalizačních opatření na tocích v oblasti povodí Horního a středního Labe. V těchto návrzích byly mimo koryta vodních toků zahrnuty i příbřežní a nivní oblasti poříčních zón a návrh rybích přechodů. V návrhu není přehled vymezen výčtem povodí IV. řádu, ale je předložen jako přehled úseků vodních toků a jejich niv v rámci vodních útvarů povrchových vod, a to se zaměřením na vodní toky v silně ovlivněných vodních útvarech a ve zvlášť chráněných územích. Celý soubor navržených lokalit byl podroben kritické analýze v mnoha kritériích. Základem posouzení byla reálná možnost obnovení říčních ekosystémů jako páteřní složky systémů ekologické stability. Vlastní analýza spočívala v předběžném posouzení předem vytipovaných lokalit včetně hodnocení proveditelnosti z hlediska širších souvislostí. Nebylo však možné detailně posoudit navržené lokality z hlediska majetkoprávních vztahů a jejich technického řešení. Z tohoto důvodu je možné, že i některé návrhy, které v této fázi byly zařazeny mezi lokality doporučené pro realizaci revitalizačních opatření na vodních tocích, nebude tyto možno v navrženém rozsahu realizovat. Výsledkem provedené analýzy je seznam lokalit, které správce povodí, společně se správci toků a AOPK, po vzájemné shodě doporučuje k realizaci revitalizačních opatření na vodních tocích. Tento seznam je tištěnou přílohou této analýzy příloha č. 1. Další soubor lokalit nebyl správcem povodí, či správci toků doporučen pro realizaci revitalizačních opatření z důvodů, které jsou uvedeny dále v textu. Tento soubor (revit_tab_cd.xls, list Lokality ostatní) je přílohou této analýzy na CD v digitální podobě společně s podklady zaslanými správci toků a AOPK v nezměněné podobě. Hodnocené lokality nejsou v přímém rozporu s protipovodňovými opatřeními navrhovanými správcem povodí v rámci programu MZe Podpora prevence před povodněmi II. 2

3 Řešení problematiky revitalizačních opatření na vodních tocích Celkem bylo předloženo 50 návrhů rybích přechodů a 508 lokalit navržených k revitalizaci. Posouzení bylo provedeno komisionálně. Vycházelo ze základních požadavků ochrany přírody a ze znalostí a možností jednotlivých správců vodních toků. Byly vybrány lokality, u kterých došlo ke shodě mezi zástupci ochrany přírody a správci toků. Hodnoceny byly možné střety se stávajícími i plánovanými protipovodňovými opatřeními, průběžně prováděným odstraňováním povodňových škod a v neposlední řadě i významnost navrhované lokality do Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. Na základě výše uvedeného posouzení provedl správce povodí analýzu zdrojových dat. Provedená analýza odhalila problematičnost možnosti realizace revitalizačních opatření v některých lokalitách. Lokality byly rozděleny do ucelených skupin podle základního zařazení (viz níže). Jako správce toku se ztotožňujeme s názorem, že u některých úseků koryt vodních toků historické důvody pro usměrnění koryt vodních toků pominuly, a jejich tvrdé opevnění a absence porostů jednoznačně vyvolávají potřebu revitalizace, nicméně před plošným plánováním těchto akcí musí být nejprve vyřešeny všechny související právní otázky. Specifikovat revitalizované koryto ve smyslu vodního zákona jako přirozené není možno, tzn. že se jedná o koryto upravené, pokud nebude novelizací vodního zákona považováno zpřírodněné koryto za přirozené, včetně s tím souvisejícího stanovení rozsahu povinností správce toku a vlastníků pozemků. Povinnosti správce jsou nyní stanoveny v 47 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen VZ), přičemž pod písm. f) je mimo jiné uvedeno, že správce toku má povinnost obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích a systémech ekologické stability. Výklad pojmu obnova přirozeného koryta je však rozporuplný, neboť koryto vodního toku následkem revitalizačního či jiného antropogenního zásahu přestává být korytem přirozeným a stává se korytem upraveným. Vodními díly jsou ve smyslu 55 odst. 1 písm. b) mj. stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, a to bez ohledu na stavebnětechnické řešení. Jakýkoliv zásah do koryta vodního toku, jímž se dosavadní parametry mění, je stavbou ve smyslu veřejnoprávním a podléhá stavebnímu řízení u vodoprávního úřadu jako speciálního stavebního úřadu, tzn. že je obvykle nutné územní rozhodnutí (jsou-li prováděny změny druhů pozemků či zásah do pozemků, které dosud koryto vodního toku netvořily), a vždy povolení stavby dle 15 vodního zákona. Obzvlášť rozsáhlé revitalizace celých toků je nutné sladit i s územním plánováním jednotlivých obcí a regionů. Z hlediska občanskoprávního se ovšem stavba, která není se zemí spojena pevným základem, nestává samostatnou věcí, ale je součástí pozemku, na němž se nachází. Z toho vyplývá, že stavby revitalizací mohou být umístěny pouze na pozemcích, u nichž jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Proto je realizace stavby jednoznačně podmíněna výkupem dotčených pozemků, popř. souhlasem vlastníků pozemků, u nichž se předpokládá nastartování dalšího samovolného vývoje 3

4 s minimálními zásahy správce toku. V podstatě by měl být již v rámci přípravy sjednocen názor na následnou péči a již ve stavebním povolení musí být obsaženy následné povinnosti vlastníka stavby dle 59 vodního zákona a také stanoven plán péče a parametry, které má stavba splňovat. Pokud tomu tak není, pak vlastně vyplývá zákonná povinnost zakonzervovat stav tak, jak byl projektantem navržen, a bránit dalšímu samovolnému vývoji, a to na základě ustanovení 59 vodního zákona (povinnosti vlastníka vodního díla) a 86 současného stavebního zákona č. 50/1976 Sb., resp. 154 nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Pokud nejsou předem ujasněny vzájemné vztahy mezi investorem, vlastníkem pozemku a správcem toku, může být nastalá situace problematická. V případě revitalizací úprav provedených pro zkapacitnění koryta za účelem protipovodňové ochrany je situace vždy komplikovanější oproti úpravám pořízeným z důvodů meliorací zemědělských pozemků. Kapacita nového neprizmatického koryta se dá stanovit hydrotechnickými výpočty velmi obtížně. Nelze počítat s tím, že dotčená obec, která je ze zákona vždy účastníkem řízení, bude souhlasit s revitalizací, u níž není zřejmé, jaký je navrhovaný průtok, který nové koryto provede, aniž by došlo k ohrožení okolních pozemků, a zda bude kapacitně odpovídat původnímu stavu, popřípadě zlepšovat odtokové poměry. Navržené úseky k revitalizaci koryt vodních toků a jejich ramen (tzn. včetně slepých a mrtvých), údolních niv a jezů jsou tedy ve všech případech podmíněny vyřešením majetkoprávních vztahů v dotčeném území. U některých lokalit lze předpokládat nekonfliktní projednání vzhledem k charakteru revitalizace a jejímu rozsahu (kód 1 v souboru revit_tab_cd.xls), obdobně i v případech zprůchodnění koryt vodních toků pro migraci vodních živočichů na tocích zařazených do Akčního plánu rybích přechodů pro řeky České republiky (kód 0 v souboru revit_tab_cd.xls). Tyto akce doporučujeme k realizaci revitalizačních opatření na vodních tocích, stejně jako akce na vodních tocích ve správě ZVHS, kde byly lokality projednány mezi ZVHS a AOPK (kód 4 v souboru revit_tab_cd.xls). Vzhledem k obecnému pojetí rozsahu některých návrhů revitalizací v předložených podkladech bez bližší územní i technické specifikace nelze v těchto případech jednoznačně s revitalizací souhlasit. Realizace takovýchto akcí se definitivně nevylučuje a je podmíněna vyřešením nejen majetkoprávních vztahů, ale i další problematiky ( kódy 2 a 5 v souboru revit_tab_cd.xls). Zásadně není možno souhlasit s realizací akcí v lokalitách, kde jsou již zřízena nebo navržena vodní díla plnící i funkci protipovodňové ochrany a na ně navazující úpravy, stejně jako s revitalizací hlavního koryta Labe ve splavných úsecích (kód 3 v souboru revit_tab_cd.xls). Z lokalit navržených AOPK byly rovněž vyřazeny ty, které nebylo možné přesně lokalizovat (chybí staničení, popis atd.), nebo je navržena revitalizace přirozených úseků koryt vodních toků (kód 9 v souboru revit_tab_cd.xls). V příloze č. 1 lokality doporučené pro realizaci revitalizačních opatření na vodních tocích je v této fázi zahrnuto 93 ze všech předložených lokalit. Ostatní navržené lokality jsou uvedeny v digitální podobě na přiloženém CD (příloha č. 2) v souboru revit_tab_cd.xls listu lokality ostatní. Sumární přehled všech navrhovaných lokality je také obsahem přílohy č. 2. 4

5 Příloha č. 1 tab. Lokality doporučené pro realizaci revitalizačních opatření na vodních tocích

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více