Regulace auditu na evropské úrovni. Audit Regulation at European Level

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace auditu na evropské úrovni. Audit Regulation at European Level"

Transkript

1 Regulace auditu na evropské úrovni Audit Regulation at European Level Autor: Ing. Andrea Kohoutková Abstrakt Regulace auditu na evropské úrovni prochází reformou, kterou představila Evropská komise v roce Evropská komise si v ní klade za cíl zlepšit auditorovu nezávislost, spolehlivost ověřené účetní závěrky a celkově zvýšit důvěru v auditorský trh, k dosažení těchto cílů zvolila řadu nástrojů a opatření, jejichž efekty nejsou jednoznačné a hrozí řada negativních projevů, o čemž svědčí i fakt, že mezi členskými státy nenastala shoda a návrhy dosud nebyly schváleny. Adekvátním řešením, s eliminací negativní efektů, by pak mohla být novela dosud platné směrnice se zachováním dosud osvědčených principů a praktik. Směrnice dá členským státům dostatečný prostor pro vlastní implementaci, s dodržením stanovených cílů. Každý členský stát v rámci mantinelů stanovených právem Evropské unie vytvoří vlastní pravidla, které provede v zákonech dané země. Klíčová slova Reforma auditu Evropská unie Nařízení Směrnice Regulace Abstract Audit regulation at the European level is being reformed by the European Commission since New regulation should improve auditor independence, the reliability of audited

2 financial statements and generally increase confidence in the audit market. Number of tools and measures was chosen for achieving these objectives, the effects of that measures are unfortunately not clear and there is a range of negative symptoms, which lead to the fact, that proposals have not yet been approved. Adequate solution, eliminating the negative effects could be amendment to the Directive still maintaining the best principles and practices. The Directive gives Member States sufficient space for its own implementation, adhering to the established goals. Each Member State within the boundaries set by the European Union creates its own rules within their jurisdiction. Key Words Audit reform European Union Regulation Directive Regulation Úvod Audit, jako nezávislé, kvalifikované ověření věrohodnosti účetní závěrky plní ve společnosti nezastupitelnou roli a dává třetím stranám jistotu, že informace, které jsou prezentovány v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz o finanční pozici a výsledcích hospodaření v souladu s účetními předpisy. Z toho důvodu jsou na auditory a audit jako takový kladeny vysoké nároky a jeho regulace probíhá na několika úrovních. Cílem tohoto článku je definovat regulaci auditu na evropské úrovni, identifikovat podstatné prvky reformy auditu, tyto prvky rozebrat a následně vyjádřit doporučení. Materiál a metody Při tvorbě tohoto textu bylo využito dostupný informací o fungování Evropské unie, byla provedena analýza návrhu novely Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS

3 (dále jen směrnice) a návrhu Nařízení o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného 1 zájmu (dále jen nařízení), dále byly prostudovány dostupné dokumenty k této problematice, vytvořené jak členskými státy, tak Právním výbor Evropského parlamentu a dokumenty Federace evropských účetní (FEE Federation of European Accountants). V České republice existuje zákon o auditorech 93/2009 Sb. (dále jen zákon), který upravuje a reguluje výkon auditorské profese, definuje povinný audit i auditorskou činnost, jakož i statutárního auditora a auditorskou společnost. Vzhledem k povaze této činnosti definuje zákon také Komoru auditorů České republiky jako samosprávnou organizaci všech auditorů, nad výkonem její činnosti a nad celým auditorským trhem dohlíží zákonem definovaná a ze zákona vzniklá Rada pro veřejný dohled nad auditem. Zákon také upravuje závaznost Mezinárodních auditorských standardů a zpracovává příslušné předpisy Evropské unie. Konkrétně se jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS, která harmonizuje požadavky na povinný audit napříč Evropskou unií, zároveň však dává dostatečný prostor pro zavedení vlastních (přísnějších) požadavků, pokud směrnice neupravuje jinak. V roce 2011 předložila Evropská komise návrh novely směrnice, která bude existovat současně s návrhem nařízení. Evropská komise se touto novelou snaží reagovat na vzniklou ekonomickou krizi, přičemž polemizuje o jejím možném spojení s rolí auditora. V důvodové zprávě k návrhu směrnice se Evropská komise pozastavuje nad tím, že roli jakou hrají banky, zajišťovací fondy, ratingové agentury a orgány dohledu či centrální banky byl věnován dostatek pozornosti při nespočtu příležitostí, zatímco pozici auditora a jeho roli, kterou mohl v krizi hrát, byla věnována jen malá pozornost. Novela má přinést navrácení důvěryhodnosti trhu prostřednictvím spolehlivosti auditorem ověřených účetní závěrek. 1 Subjekty veřejného zájmu jsou v České republice vymezeny zákonem o auditorech 93/2009 Sb. jako právnické osoby, které jsou založeny podle českého práva a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu nebo smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen členský stát ), banky, pojišťovny a zajišťovny, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, penzijní společnosti, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, centrální depozitář, investiční společnosti a investiční fondy. Subjektem veřejného zájmu je rovněž obchodní společnost nebo družstvo nebo konsolidující účetní jednotka, pokud průměrný přepočtený stav zaměstnanců obchodní společnosti nebo družstva nebo konsolidačního celku za bezprostředně předcházející účetní období převýšil zaměstnanců.

4 Návrh směrnice a návrh nařízení byl projednáván na pracovních skupinách Rady Evropské unie, také na Výboru stálých zástupců - Coreper I, dokumenty se zabývala i Rada ministrů Evropské unie pro konkurenceschopnost - COCOM, na podzim 2013 se jednání přesunula i na půdu Evropského parlamentu. V průběhu vyjednávání doznal text některých změn jak díky intervenci ze strany členských států, tak ze strany předsednictví Rady Evropské unie, široká shoda nad finálním textem dosud nenastala, tudíž konečné znění návrhu ještě není známo. Hlavní a zásadní změnou reformy auditu je návrh Evropské komise, ve kterém se předpokládá souběžná existence pozměněné směrnice a nařízení, které upravuje zvláštní požadavky na povinný audit roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky subjektů veřejného zájmu. Proto je nezbytné jasné propojení obou těchto právních textů. Stávající ustanovení směrnice o povinném auditu, která se týkají pouze provedení povinného auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu, budou začleněna do návrhu nařízení o zvláštních požadavcích na povinný audit ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu a podle potřeby upravena (Návrh směrnice, 2011). Dosud platná směrnice 2006/43/ES v článcích 39 až 43 již upravuje některé požadavky vztahující se na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Nově nebudou tyto požadavky stanoveny ve směrnici, ale jak již bylo řečeno ve zvláštním nařízení, kde budou integrovány a rozvíjeny. Řada členských států v prohlášení zaslaném předsednictví Rady Evropské unie upozornila na jejich preferenci pro jednu rozsáhlou směrnici, která by zahrnovala jak požadavky na audit jiných subjektů než subjektů veřejného zájmu, tak i na audit subjektů veřejného zájmu. V prohlášení upozorňují na to, že trh auditu v každém členském státě je systém pravidel, který zajišťuje, aby auditoři a auditorské subjekty uspokojivě vykonávaly audit a vzhledem k rozdílnosti trhů bude muset být i nařízení svým způsobem implementováno, navíc návrh nařízení má z hlediska formulace textu v řadě ustanovení spíše podobu směrnice. V souvislosti s nařízením by mohlo být polemizováno nad možným překročením principu subsidiarity, případně proporcionality. Portál europa.eu uvádí, že zásada subsidiarity stanovuje nejvhodnější míru intervence v oblastech pravomocí sdílených mezi Evropskou unií a členskými státy. Evropská unie smí do práv jednotlivých států zasáhnout jen tehdy, pokud je schopna jednat účinněji než členské státy samotné. Portál europa.eu dále uvádí existenci tří kritérií, která posuzují vhodnost zásahu ze strany Evropské unie: má činnost nadnárodní aspekty, které členské státy nemohou uspokojivě vyřešit?

5 byla by činnost nebo nečinnost členského státu v rozporu s cíli Smlouvy? přináší činnost na evropské úrovni zjevné výhody? Proporcionalita je pak definována tak, že Evropská unie podnikne kroky pouze v takové rozsahu, které jsou nutné pro dosažení daného cíle. Evropské komise v argumentaci, kterou uvadí v důvodové zprávě k nařízení předpokládá, že je nařízení vhodným a přiměřeným právním nástrojem, který zaručí vysokou kvalitu auditů subjektů veřejného zájmu. Přímá použitelnost nařízení nabízí větší právní jistotu, třeba i tím, že předpis nabude účinnosti v celé Evropské Unii ke stejnému datu. Dá se pouze polemizovat nad tím, jestli stejného výsledku by nemohlo dojít v případě podrobnější směrnice, kterou by si, jak tomu bylo doposud, členské státy adaptovali na své právní řády. Výsledek vyjednávání však pro členské státy kritizující nařízení není zatím příliš pozitivní, protože právní nástroj nařízení i nadále zůstává s tím, že některá ustanovení z nařízení byla přesunuta do směrnice. Jedná se zejména o ustanovení, která se týkají obecných zásad provádění auditu, ve kterých by neměly být dělány rozdíly mezi audity subjektů veřejného zájmu a ostatních subjektů. Pravdou zůstává, že vytvořením dvou dokumentů, resp. použitím dvou právních nástrojů dojde k rozdělení profese na dvě části a tím, že na audit subjektů veřejného zájmu budou kladeny vyšší nároky a požadavky, bude pro menší auditorské společnosti pravděpodobně složité dostát těmto požadavkům a tím může dojít k situaci, kdy budou v podstatě z auditu subjektů veřejného zájmu vyloučeni, což přinese negativním efekt v podobě vyšší koncentrace trhu zejména pro audit subjektů veřejného zájmu. Další částí nové regulace je rotace auditorů a auditorských firem (článek 33 nařízení). Jedná se o takové opatření, které zavádí maximální délku auditorské zakázky, která v původním návrhu Evropské komise byla 6 let. Po uplynutí maximální doby (tedy 6 let) trvání zakázky nesmí statutární auditor nebo auditorská společnost nebo jakýkoli z členů její sítě provádět povinný audit dotčeného subjektu veřejného zájmu, dokud neuplyne období nejméně čtyř let (Návrh nařízení, 2011). K tomuto opatření se vyjádřil i Právní výbor Evropského parlamentu, který uvádí, že povinná rotace auditorů a auditorských společností každých 6 let by vedla k navýšení nákladů a k dalším nežádoucím efektům na trhu auditu. Proto Právní výbor Evropského parlamentu navrhuje prodloužení délky rotace (viz níže). Alternativa k tomuto opatření, která funguje např. i v České republice je rotace klíčového auditorského partnera. Dle zákona o auditorech je klíčový auditorský partner jeden nebo více statutárních auditorů, který je auditorskou společností určen jako

6 osoba odpovědná za provedení povinného auditu jménem auditorské společnosti, nebo v případě auditu skupiny jeden nebo více statutárních auditorů, kteří jsou určeni auditorskou společností jako odpovědné osoby za provedení povinného auditu na úrovni skupiny, případně jeden nebo více statutárních auditorů, kteří jsou určeni jako odpovědné osoby na úrovni významných dceřiných společností, nebo jeden nebo více statutárních auditorů, kteří podepisují zprávu auditora. Povinnost rotace je pak zákonem definovaná jako povinnost klíčového auditorského partnera, který je odpovědný za provádění povinného auditu u subjektu veřejného zájmu, být vystřídán při provádění auditorské zakázky nejpozději do 7 let od zahájení provádění povinného auditu a může opět provádět auditorskou činnost v subjektu veřejného zájmu nejdříve po uplynutí 2 let. Ustanovení týkající se rotace auditorů a auditorských firem v návrhu i nadále zůstává s tím rozdílem, že možná délka prodloužení byla stanovena na 20 let při dodržení podmínky veřejného výběrového řízení, nebo pokud byl jmenován jeden a více statutárních auditorů. Navíc je v návrhu zachována i povinnost rotace klíčového auditorského partnera. Je pravděpodobné, že 20 let pro vystřídání auditora nebo auditorské společnosti je dostatečné období na to, aby došlo ke zmírnění negativních efektů, které předpokládal Právní výbor Evropské parlamentu. Pokud ale nebude moci auditor nebo auditorská společnost splnit podmínky veřejného výběrového řízení nebo jmenování jednoho a více auditorů budou nuceni být prostřídáni již po 10 letech, což je zvláště z pohledu povinné rotace klíčového auditorského partnera při nejmenším neúčelné. Jedním z dalších ustanovení je článek 10 nařízení, který ve svém návrhu z roku 2011 vymezoval tři druhy služeb povolené služby, zakázané, tedy služby obnášející konflikt zájmu a služby, které mohou obnášet konflikt zájmu. Mezi zakázané služby patří např. daňové poradenství, obecné řízení a ostatní poradenské služby, účetnictví a sestavování účetních záznamů a účetních závěrek, navrhování a zavádění postupů vnitřní kontroly nebo řízení rizik atd. Služby, které mohou obnášet konflikt zájmů jsou např. služby v oblasti lidských zdrojů, koncipování a zavádění technologických systémů pro finanční informace nebo služby hloubkové kontroly. Povolené služby pak byly definovány tyto služby; audit nebo přezkum mezitímních účetních závěrek, poskytování ujištění k prohlášením a o správě a řízení společnosti atd. Právní výbor Evropského parlamentu se k tomuto návrhu vyjádřil v tom smyslu, že většina jeho členů vidí obecné zakazování určitých služeb jako kontraproduktivní. Souhlasí s tím, že by měly být zakázány pouze služby, které mohou vážně ohrozit kvalitu auditu. Možná právě i vzhledem k názoru

7 Právního výboru Evropského parlamentu se podoba článku 10 v současném návrhu značně upravila, a to tím způsobem, že existuje pouze jeden seznam, a to seznam zakázaných služeb, které ohrožují nezávislost auditora vždy, navíc k několika službám, jako např. ke službám, které se týkají daní, mzdového účetnictví, služby týkající se přípravy daňového přiznání a oceňovací služby bylo doplněno hledisko významnosti. Tedy hledisko, zda dané služby významně narušují principy nezávislosti, vytvářejí hrozbu sebehodnocení v daném konkrétním případě. Vedle efektů, které nastínil Právní výbor Evropského parlamentu, které mohou v souvislosti se zavedením tzv. černého seznamu, tedy seznamu zakázaných služeb nastat, je se zavedením tohoto institutu spojena nejednoznačná aplikace seznamu zakázaných služeb v souvislosti s Etickým kodexem IESBA, který je v České republice pro auditory povinný a který také upravuje služby, které by auditor neměl poskytovat tak, aby byla zachována jeho nezávislosti. Etický kodex však služby stanovuje obecně, nikoliv konkrétně a auditor má pak možnost konkrétně posoudit případ od případu, zda daná služba je v rozporu se zachováním jeho nezávislosti či naopak. Navrhované opatření pak může vést ke znesnadnění práce auditorů, kteří budou muset hlídat obě normy jak etický kodex, tak nařízení a jeho seznam zakázaných služeb, tím pádem bude muset auditor věnovat více času a pozornosti uhlídání všech náležitostí, což v konečném efektu může znamenat zvýšení nákladů auditu. Co se týká směrnice, prvním z kontroverzních ustanovení byla změna vlastnických pravidel. Evropská komise navrhovala liberalizaci vlastnických pravidel auditorských společností. Současně platná směrnice o povinném auditu vyžaduje, aby většinu hlasovacích práv v auditorské společnosti měli auditoři nebo účetní odborníci. Tento požadavek již v návrhu změny nefiguruje. Nový článek 4 však zachovává stávající požadavek, aby většinu členů správního nebo řídícího orgánu auditorské společnosti tvořily auditorské společnosti nebo statutární auditoři (Návrh směrnice, 2011). Evropská komise ve svém návrhu předpokládala, že povolení širšího vlastnictví by mělo usnadnit přístup auditorských společností ke kapitálu, což by mělo za následek zvýšení počtu poskytovatelů auditu. Členské státy se k tomu návrhu ale vyjádřily odmítavě a návrh úpravy tohoto článku byl v průběhu vyjednávání odstraněn. Dalším návrhem byla nová pravidla týkající se příslušných orgánů. V současné době směrnice o povinném auditu vyžaduje, aby členské státy vybudovaly systém veřejného dohledu nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi. V praxi to profesním organizacím umožňuje nést odpovědnost mimo jiné za schvalování a registraci statutárních auditorů a auditorských společností a jejich vnější zajišťování kvality, vyšetřování

8 a disciplinární opatření (Návrh směrnice, 2011). Původní návrh Evropské komise počítal s tím, že příslušný orgán odpovědný za veřejný dohled může delegovat pouze některé ze svých úkolů v oblasti schvalování a registrace statutárních auditorů a auditorských společností na jiné orgány. Takové pověření musí splňovat několik podmínek a orgánem, který nese konečnou odpovědnost, je příslušný orgán. Tento článek vyvolal mezi členskými státy řadu diskusí, zejména nad omezenou možností delegace, která by pravděpodobně nepřinesla žádnou přidanou hodnotu a ze strany Evropské komise nebyla ani argumentačně podložena. Obavy, které tento návrh vyvolal, byly zejména ve smyslu zahlcení příslušných orgánů nadbytečnou agendou, která může být, mnohdy i efektivněji, vykonána jiným orgánem. Článek týkající se delegování úkolů byl přeformulován tak, že členské státy mohou povolit delegování veškerých úkolů na jiné orgány, které jsou určené zákonem k výkonu takových činností. Konečná odpovědnost ale i nadále zůstává na příslušném orgánu, který je odpovědný za veřejný dohled. Výsledky Evropská komise, která prostřednictvím své analýzy identifikovala audit jako jednu z možných příčin krize si klade za cíl prostřednictvím reformy auditu upevnit a zlepšit auditorovu nezávislost, spolehlivost ověřené účetní závěrky a celkově zvýšit důvěru v auditorský trh. K dosažení těchto cílů zvolila řadu nástrojů. Výše byly rozebrány vybrané nástroje z několika pohledů a byly nastíněny efekty, které mohou přinést. O jednoznačných efektech vybraných nástrojů reformy nejsou pravděpodobně přesvědčeni ani zástupci jednotlivých členských států, vzhledem k tomu, že návrh reformy je projednáván na úrovni Evropské unie již dva roky (od prosince 2011), názory jednotlivých členských států se značně liší a zatím nedošlo ke schválení. Původní směrnice 2006/43/ES byla implementována do právních řádů členských států v roce 2008, v České republice v roce 2009 a reforma auditu přišla již v roce 2011, tudíž pouze po dvou letech od implementace směrnice. Je otázkou, proč Evropská komise neponechala delší čas na zhodnocení již platné právní úpravy, aby pak mohla odpovědně upravit ustanovení, která se v praxi neosvědčila. A navíc proč zvolila další právní nástroj, tedy nařízení, které je přímo aplikováno na jednotlivé právní řády, tudíž členské státy nemají možnost přizpůsobit normu svým podmínkám.

9 Z dosavadního vývoje vyjednávání a vzhledem k výše nastíněným efektům, které mohou zvolené nástroje vyvolat by bylo pravděpodobně vhodným řešením situaci znovu zhodnotit, odpovědně vyslechnout názory členských států, analyzovat dosud fungující trh auditu v členských státech a jeho principy na základě kterých funguje a pak rozhodnout o rozsahu reformy a nutností použití zvolených právních nástrojů. Adekvátním řešením by mohla být novela dosud platné směrnice se zachováním dosud osvědčených principů a praktik. Směrnice dá členským státům dostatečný prostor pro vlastní implementaci s dodržením stanovených cílů. Každý členský stát v rámci mantinelů stanovených právem Evropské unie vytvoří vlastní pravidla, která provede v zákonech dané země. Ve směrnici bývá obvykle stanovena maximální lhůta pro implementaci, kterou musí členské státy dodržet, čímž je zajištěn nejzazší termín po kterém musí být předpisy Evropské unie implementovány do práva členských států. Diskuse Rozbor jednotlivých prvků návrhu reformy auditu nastínil řadu negativních vlivů a efektů, které mohou přinést. Některé efekty mohou nastat s nižší pravděpodobností než jiné, navíc v každém z členských států se mohou projevit jiným způsobem a v jiné míře, tudíž je velmi složité reformu auditu jednoznačně odsoudit, nebo naopak hodnotit pouze pozitivně. Bezesporu je ale fakt, že Evropská komise se snaží měnit vcelku dobře fungující praktiky a audit rozdělit na dvě části, navíc výběrem dvou právních nástrojů může dojít k rozdílné aplikace směrnice a nařízení v čase. Řešením situace by pak mohla být rozsáhlejší směrnice, která by dala dostatek prostoru státům Evropské unie pro adaptování předpisu na své podmínky a u podstatných prvků by pak zajistila uniformitu v rámci Evropské unie. Pokud by došlo k přehodnocení některých dalších opatření, byly by eliminovány negativní efekty tak, aby směrnice o auditu byla stabilní normou, která nebude podléhat častým novelám. Závěr Návrhy týkající se reformy auditu jsou projednávány na úrovni Evropské unie již dva roky a ani za celkem dlouhou dobu vyjednávání nebylo dosaženo mezi členskými státy konsensu, což by mohlo být dobrým signál pro evropské tvůrce norem, tedy Evropskou komisi, aby minimálně přehodnotila kontroverzní návrhy, které byly výše popisovány.

10 Po odpovědné analýze by pak mohlo dojít k přehodnocení vybraných nástrojů a návrhů a novela přepracována tak, že reforma bude provedena prostřednictvím podrobnější směrnice, kterou budou mít členské státy možnost implementovat na své právní řády. Použité zdroje Internetové zdroje 1. Coreper. Model EU: Informace pro účastníky [online]. [cit ]. Dostupné z: 2. Ekonomická krize. Evropa 2045: Encyklopedice [online]. [cit ]. Dostupné z: 3. Jednání v Radě EU. Euroskop: Věcně o Evropě [online]. [cit ]. Dostupné z: 4. Předsednictví v Radě EU. Euroskop: Věcně o Evropě [online]. [cit ]. Dostupné z: 5. Proporcionalita. Evropská komise [online]. [cit ]. Dostupné z: 6. Rada pro konkurenceschopnost. Národní portál pro evropský výzkum: Evropský výzkumný prostor [online]. [cit ]. Dostupné z: 7. Zásada subsidiarity. Evropa; Přehled právních předpisů EU [online]. [cit ]. Dostupné z: Odborné publikace 1. FEE. Co-legislators and other interested parties on Audit Reform Proposals: FEE Letter. Brussels, 8 November Joint Statement by Members State: One comprehensive audit directive incorporating a chapter for public interest entities. Members States EU, Reforming EU audit services to win back investors' confidence: Press Release. Brussels: Committee on Legal Affairs, Zelená kniha: Politika v oblasti auditu: poučení z krize. Brusel: Evropská komise, 2010.

11 Právní předpisy 1. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. In: Brusel: Evropská komise, 2011, CODEC Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. In: Brusel: Evropská komise, 2011, CODEC Zákon o auditorech 93/2009 Sb.

Martina Smetanová. Výbory pro audit

Martina Smetanová. Výbory pro audit Martina Smetanová Výbory pro audit Výbory pro audit Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech Tuto povinnost mají subjekty veřejného zájmu za předpokladu naplnění podmínek stanovených

Více

Novela zákona o auditorech

Novela zákona o auditorech Novela zákona o auditorech RNDr. Eva Racková 29. 11. 2016 1 Proč novela zákona? Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu přímá

Více

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Lubomír Lízal člen bankovní rady ČNB Kulatý stůl na téma: Návrhy Evropské komise k regulaci auditu 24. dubna 2012 Krize jako záminka

Více

Kontrola kvality a RVDA od roku Ing. Monika Vítová

Kontrola kvality a RVDA od roku Ing. Monika Vítová Kontrola kvality a RVDA od roku 2016 Ing. Monika Vítová 29.4.2016 1 PROČ SE NĚCO MĚNÍ? 2007 Hypoteční krize 2008 Celosvětová finanční krize Hledání souvislostí a poučení 2010 Zelené knihy (Správa a řízení

Více

Reforma auditu. Seminář KAČR pro CGI, 1. červen Stanislav Staněk pro CGI - 1. června 2016

Reforma auditu. Seminář KAČR pro CGI, 1. červen Stanislav Staněk pro CGI - 1. června 2016 Reforma auditu Seminář KAČR pro CGI, 1. červen 2016 O čem budeme mluvit? Proč mluvíme o reformě auditu a co představuje novou regulaci? Co je subjekt veřejného zájmu? Mohou auditoři i nadále poskytovat

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB

Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Odborná konference Dvacet let auditorské profese v České republice 13. června 2013 Obecný postoj ČNB

Více

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31.

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. ČNB jako uživatel u auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. května 2011 Obecný postoj ČNB k auditu

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 Audit Committee, it s role in the Czech Republic, EU and USA. Vladimír Králíček Úvod V posledním době se relativně často setkáváme s pojmem výbor

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR

Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR Ladislav Mejzlík děkan Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Likešova aula, sobota Obsah Účetní směrnice

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Akční plán Svazu účetních

Akční plán Svazu účetních ÚVOD K AKČNÍMU PLÁNU V akčním plánu reagují členové a přidružení členové IFACu na záležitosti identifikované v rámci svých odpovědí na dotazník IFACu ohledně dodržování členských povinností. Tento dotazník

Více

Audit subjektů veřejného zájmu v centru pozornosti Evropské unie #

Audit subjektů veřejného zájmu v centru pozornosti Evropské unie # Úvodem Audit subjektů veřejného zájmu v centru pozornosti Evropské unie # (Diskuse k auditu subjektů veřejného zájmu) Václav Černý * Jaroslava Roubíčková ** V posledním období jsme svědky rostoucí pozornosti

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

NOVÉ POJETÍ ZPRÁVY AUDITORA

NOVÉ POJETÍ ZPRÁVY AUDITORA NOVÉ POJETÍ ZPRÁVY AUDITORA 23. listopadu 2016 Petr Kříž prezident www.fee.be Connect with European Professional Accountants @FEE_Brussels 1 FEE 50 institucí téměř 1 milión účetních profesionálů 37 zemí

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.fax: 235300359 mobil :603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem Schváleno dne: 21. 9. 2016 Účinnost od: 1. 10. 2016 Závazné pro: členové Rady pro veřejný dohled nad auditem Verze 1.0 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Statut Rady

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky

Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí nadace 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

Částka 4 Ročník 2003. Vydáno dne 31. března 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 4 Ročník 2003. Vydáno dne 31. března 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 4 Ročník 2003 Vydáno dne 31. března 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. března 2003 k ustanovení 22 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění

Více

Metodický pokyn KAČR

Metodický pokyn KAČR Metodický pokyn KAČR k vyhotovení Zprávy o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce Tento metodický pokyn upravuje postup auditorů, kteří pro vybrané žadatele Státního zemědělského intervenčního

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK...

Více

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 410/2010 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. prosince 2011 (08.12) (OR. en) 16971/11 Interinstitucionální spis: 2011/0389 (COD) DRS 121 CODEC 2039

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. prosince 2011 (08.12) (OR. en) 16971/11 Interinstitucionální spis: 2011/0389 (COD) DRS 121 CODEC 2039 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. prosince 2011 (08.12) (OR. en) 16971/11 Interinstitucionální spis: 2011/0389 (COD) DRS 121 CODEC 2039 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 5. prosince 2011 Č. dok. Komise:

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Částka 145 Sbírka zákonů č.410 / 2010 Strana 5435 410 ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

6) Auditorské předpisy

6) Auditorské předpisy 6) Auditorské předpisy Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech Mezinárodní auditorské standardy (ISA International standars on auditing) Statut KA, Jednací řád sněmu, Volební řád sněmu, Kárný řád, Zkušební

Více

Komora auditorů České republiky

Komora auditorů České republiky Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Aplikační doložka KA ČR Požadavky právních předpisů na zprávu auditora ke standardu ISA 700 (revidovanému) FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

a role účetních, auditorů a daňových poradců Vladimír Králíček katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

a role účetních, auditorů a daňových poradců Vladimír Králíček katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze a role účetních, auditorů a daňových poradců Vladimír Králíček katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze Kapitálové společnosti počátek 17. století East India Company 1600, Londýn Holandská

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu N_KA Kontrola a audit - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 5 Právní rámec externího auditu a jeho dokumentace podle ISA 200. Forenzní audit. V. Blok 5.1 Vybraná legislativa

Více

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2016 hlavní změny Účetní soustavy (od roku 2016) Finanční účetnictví Zachycuje prostředky, které podnik využívá ke své činnosti

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K REGULACI AUDITU V EU11

NĚKOLIK POZNÁMEK K REGULACI AUDITU V EU11 Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace Brno 2014 NĚKOLIK POZNÁMEK K REGULACI AUDITU V EU11 Some remarks to audit regulation in EU Vladimír Králíček Úvod V říjnu roku 2010 vydala Evropská komise

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Hospodářský a měnový výbor NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Hospodářský a měnový výbor NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19.11.2012 2012/2234(INI) NÁVRH STANOVISKA Hospodářského a měnového výboru pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci k Agendě pro přiměřené, udržitelné

Více

Důvodová zpráva. Příloha k č.j. 28/68762/2007-c I. OBECNÁ ČÁST. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. Příloha k č.j. 28/68762/2007-c I. OBECNÁ ČÁST. Zhodnocení platného právního stavu Příloha k č.j. 28/68762/2007-c V. Důvodová zpráva I. OBECNÁ ČÁST Zhodnocení platného právního stavu Právní úprava postavení a činnosti auditorů byla naposled změněna zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA)

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky č. 58/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši

Více

Léto Externí audit vymezení. Ing. Petr Mach. 1. EA příjemci auditorských služeb. 2. Legislativa. 3. Vymezení auditorských služeb

Léto Externí audit vymezení. Ing. Petr Mach. 1. EA příjemci auditorských služeb. 2. Legislativa. 3. Vymezení auditorských služeb Léto 2014 2. Externí audit vymezení Ing. Petr Mach 1. EA příjemci auditorských služeb 2. Legislativa 3. Vymezení auditorských služeb 4. Osoba auditora 2 Výsledky externího auditu (zpráva auditora) jsou

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství

Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství Komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 2014, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství poslání, cíle, specifika strana 2 Co je vlastně

Více

Výbor pro kulturu a vzdělávání NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro kulturu a vzdělávání NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2015/0278(COD) 10.5.2016 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro kulturu a vzdělávání pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k návrhu směrnice

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh VYHLÁŠKA ze dne.2008, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. Česká národní

Více

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015,

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2015 C(2015) 328 final SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU ze dne 30.1.2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 15. KVĚTNA 2014 HRADEC KRÁLOVÉ PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

VYHLÁŠKA č. 347/2006 Sb. ze dne 31. května 2006,

VYHLÁŠKA č. 347/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, VYHLÁŠKA č. 347/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech (znění platné od 1. 8. 2016) Změna: vyhláška č. 250/2013 Sb. vyhláška č. 198/2016

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu Č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok spolu s odpovědí agentury Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 27.5.2014 L 158/77 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2008 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad v systému kontroly ve veřejné správě Institucionální zajištění kontroly Parlament ČR systém finanční kontroly systém

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH 1. Kategorie zákazníků... 1 1.1 Profesionální zákazník... 1 1.2 Profesionální zákazník na žádost... 2 1.3 Neprofesionální

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) 9094/16 AGRI 274 AGRIFIN 57 AGRIORG 41 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2783 final Předmět:

Více

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH ZPRÁVA A O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod.....1-2 Všeobecné poznámky.....3-8 Zpráva o účetní závěrce sestavené

Více

Informace k UCC IA a DA

Informace k UCC IA a DA Celní správa České republiky Informace k UCC IA a DA Ing. Michal Šedivý, Oddělení 211 GŘC m.sedivy@cs.mfcr.cz 14. 5. 2015 Obsah Celní kodex Unie (UCC) Obecné informace k UCC IA a DA Plánované změny v UCC

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

C 366/156 Úřední věstník Evropské unie

C 366/156 Úřední věstník Evropské unie C 366/156 Úřední věstník Evropské unie 15.12.2011 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi centra

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016 o žádostech podle zákona o pojišťovnictví

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016 o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Strana 4689 307 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016 o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016

Více