Regulace auditu na evropské úrovni. Audit Regulation at European Level

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace auditu na evropské úrovni. Audit Regulation at European Level"

Transkript

1 Regulace auditu na evropské úrovni Audit Regulation at European Level Autor: Ing. Andrea Kohoutková Abstrakt Regulace auditu na evropské úrovni prochází reformou, kterou představila Evropská komise v roce Evropská komise si v ní klade za cíl zlepšit auditorovu nezávislost, spolehlivost ověřené účetní závěrky a celkově zvýšit důvěru v auditorský trh, k dosažení těchto cílů zvolila řadu nástrojů a opatření, jejichž efekty nejsou jednoznačné a hrozí řada negativních projevů, o čemž svědčí i fakt, že mezi členskými státy nenastala shoda a návrhy dosud nebyly schváleny. Adekvátním řešením, s eliminací negativní efektů, by pak mohla být novela dosud platné směrnice se zachováním dosud osvědčených principů a praktik. Směrnice dá členským státům dostatečný prostor pro vlastní implementaci, s dodržením stanovených cílů. Každý členský stát v rámci mantinelů stanovených právem Evropské unie vytvoří vlastní pravidla, které provede v zákonech dané země. Klíčová slova Reforma auditu Evropská unie Nařízení Směrnice Regulace Abstract Audit regulation at the European level is being reformed by the European Commission since New regulation should improve auditor independence, the reliability of audited

2 financial statements and generally increase confidence in the audit market. Number of tools and measures was chosen for achieving these objectives, the effects of that measures are unfortunately not clear and there is a range of negative symptoms, which lead to the fact, that proposals have not yet been approved. Adequate solution, eliminating the negative effects could be amendment to the Directive still maintaining the best principles and practices. The Directive gives Member States sufficient space for its own implementation, adhering to the established goals. Each Member State within the boundaries set by the European Union creates its own rules within their jurisdiction. Key Words Audit reform European Union Regulation Directive Regulation Úvod Audit, jako nezávislé, kvalifikované ověření věrohodnosti účetní závěrky plní ve společnosti nezastupitelnou roli a dává třetím stranám jistotu, že informace, které jsou prezentovány v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz o finanční pozici a výsledcích hospodaření v souladu s účetními předpisy. Z toho důvodu jsou na auditory a audit jako takový kladeny vysoké nároky a jeho regulace probíhá na několika úrovních. Cílem tohoto článku je definovat regulaci auditu na evropské úrovni, identifikovat podstatné prvky reformy auditu, tyto prvky rozebrat a následně vyjádřit doporučení. Materiál a metody Při tvorbě tohoto textu bylo využito dostupný informací o fungování Evropské unie, byla provedena analýza návrhu novely Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS

3 (dále jen směrnice) a návrhu Nařízení o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného 1 zájmu (dále jen nařízení), dále byly prostudovány dostupné dokumenty k této problematice, vytvořené jak členskými státy, tak Právním výbor Evropského parlamentu a dokumenty Federace evropských účetní (FEE Federation of European Accountants). V České republice existuje zákon o auditorech 93/2009 Sb. (dále jen zákon), který upravuje a reguluje výkon auditorské profese, definuje povinný audit i auditorskou činnost, jakož i statutárního auditora a auditorskou společnost. Vzhledem k povaze této činnosti definuje zákon také Komoru auditorů České republiky jako samosprávnou organizaci všech auditorů, nad výkonem její činnosti a nad celým auditorským trhem dohlíží zákonem definovaná a ze zákona vzniklá Rada pro veřejný dohled nad auditem. Zákon také upravuje závaznost Mezinárodních auditorských standardů a zpracovává příslušné předpisy Evropské unie. Konkrétně se jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS, která harmonizuje požadavky na povinný audit napříč Evropskou unií, zároveň však dává dostatečný prostor pro zavedení vlastních (přísnějších) požadavků, pokud směrnice neupravuje jinak. V roce 2011 předložila Evropská komise návrh novely směrnice, která bude existovat současně s návrhem nařízení. Evropská komise se touto novelou snaží reagovat na vzniklou ekonomickou krizi, přičemž polemizuje o jejím možném spojení s rolí auditora. V důvodové zprávě k návrhu směrnice se Evropská komise pozastavuje nad tím, že roli jakou hrají banky, zajišťovací fondy, ratingové agentury a orgány dohledu či centrální banky byl věnován dostatek pozornosti při nespočtu příležitostí, zatímco pozici auditora a jeho roli, kterou mohl v krizi hrát, byla věnována jen malá pozornost. Novela má přinést navrácení důvěryhodnosti trhu prostřednictvím spolehlivosti auditorem ověřených účetní závěrek. 1 Subjekty veřejného zájmu jsou v České republice vymezeny zákonem o auditorech 93/2009 Sb. jako právnické osoby, které jsou založeny podle českého práva a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu nebo smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen členský stát ), banky, pojišťovny a zajišťovny, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, penzijní společnosti, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, centrální depozitář, investiční společnosti a investiční fondy. Subjektem veřejného zájmu je rovněž obchodní společnost nebo družstvo nebo konsolidující účetní jednotka, pokud průměrný přepočtený stav zaměstnanců obchodní společnosti nebo družstva nebo konsolidačního celku za bezprostředně předcházející účetní období převýšil zaměstnanců.

4 Návrh směrnice a návrh nařízení byl projednáván na pracovních skupinách Rady Evropské unie, také na Výboru stálých zástupců - Coreper I, dokumenty se zabývala i Rada ministrů Evropské unie pro konkurenceschopnost - COCOM, na podzim 2013 se jednání přesunula i na půdu Evropského parlamentu. V průběhu vyjednávání doznal text některých změn jak díky intervenci ze strany členských států, tak ze strany předsednictví Rady Evropské unie, široká shoda nad finálním textem dosud nenastala, tudíž konečné znění návrhu ještě není známo. Hlavní a zásadní změnou reformy auditu je návrh Evropské komise, ve kterém se předpokládá souběžná existence pozměněné směrnice a nařízení, které upravuje zvláštní požadavky na povinný audit roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky subjektů veřejného zájmu. Proto je nezbytné jasné propojení obou těchto právních textů. Stávající ustanovení směrnice o povinném auditu, která se týkají pouze provedení povinného auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu, budou začleněna do návrhu nařízení o zvláštních požadavcích na povinný audit ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu a podle potřeby upravena (Návrh směrnice, 2011). Dosud platná směrnice 2006/43/ES v článcích 39 až 43 již upravuje některé požadavky vztahující se na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Nově nebudou tyto požadavky stanoveny ve směrnici, ale jak již bylo řečeno ve zvláštním nařízení, kde budou integrovány a rozvíjeny. Řada členských států v prohlášení zaslaném předsednictví Rady Evropské unie upozornila na jejich preferenci pro jednu rozsáhlou směrnici, která by zahrnovala jak požadavky na audit jiných subjektů než subjektů veřejného zájmu, tak i na audit subjektů veřejného zájmu. V prohlášení upozorňují na to, že trh auditu v každém členském státě je systém pravidel, který zajišťuje, aby auditoři a auditorské subjekty uspokojivě vykonávaly audit a vzhledem k rozdílnosti trhů bude muset být i nařízení svým způsobem implementováno, navíc návrh nařízení má z hlediska formulace textu v řadě ustanovení spíše podobu směrnice. V souvislosti s nařízením by mohlo být polemizováno nad možným překročením principu subsidiarity, případně proporcionality. Portál europa.eu uvádí, že zásada subsidiarity stanovuje nejvhodnější míru intervence v oblastech pravomocí sdílených mezi Evropskou unií a členskými státy. Evropská unie smí do práv jednotlivých států zasáhnout jen tehdy, pokud je schopna jednat účinněji než členské státy samotné. Portál europa.eu dále uvádí existenci tří kritérií, která posuzují vhodnost zásahu ze strany Evropské unie: má činnost nadnárodní aspekty, které členské státy nemohou uspokojivě vyřešit?

5 byla by činnost nebo nečinnost členského státu v rozporu s cíli Smlouvy? přináší činnost na evropské úrovni zjevné výhody? Proporcionalita je pak definována tak, že Evropská unie podnikne kroky pouze v takové rozsahu, které jsou nutné pro dosažení daného cíle. Evropské komise v argumentaci, kterou uvadí v důvodové zprávě k nařízení předpokládá, že je nařízení vhodným a přiměřeným právním nástrojem, který zaručí vysokou kvalitu auditů subjektů veřejného zájmu. Přímá použitelnost nařízení nabízí větší právní jistotu, třeba i tím, že předpis nabude účinnosti v celé Evropské Unii ke stejnému datu. Dá se pouze polemizovat nad tím, jestli stejného výsledku by nemohlo dojít v případě podrobnější směrnice, kterou by si, jak tomu bylo doposud, členské státy adaptovali na své právní řády. Výsledek vyjednávání však pro členské státy kritizující nařízení není zatím příliš pozitivní, protože právní nástroj nařízení i nadále zůstává s tím, že některá ustanovení z nařízení byla přesunuta do směrnice. Jedná se zejména o ustanovení, která se týkají obecných zásad provádění auditu, ve kterých by neměly být dělány rozdíly mezi audity subjektů veřejného zájmu a ostatních subjektů. Pravdou zůstává, že vytvořením dvou dokumentů, resp. použitím dvou právních nástrojů dojde k rozdělení profese na dvě části a tím, že na audit subjektů veřejného zájmu budou kladeny vyšší nároky a požadavky, bude pro menší auditorské společnosti pravděpodobně složité dostát těmto požadavkům a tím může dojít k situaci, kdy budou v podstatě z auditu subjektů veřejného zájmu vyloučeni, což přinese negativním efekt v podobě vyšší koncentrace trhu zejména pro audit subjektů veřejného zájmu. Další částí nové regulace je rotace auditorů a auditorských firem (článek 33 nařízení). Jedná se o takové opatření, které zavádí maximální délku auditorské zakázky, která v původním návrhu Evropské komise byla 6 let. Po uplynutí maximální doby (tedy 6 let) trvání zakázky nesmí statutární auditor nebo auditorská společnost nebo jakýkoli z členů její sítě provádět povinný audit dotčeného subjektu veřejného zájmu, dokud neuplyne období nejméně čtyř let (Návrh nařízení, 2011). K tomuto opatření se vyjádřil i Právní výbor Evropského parlamentu, který uvádí, že povinná rotace auditorů a auditorských společností každých 6 let by vedla k navýšení nákladů a k dalším nežádoucím efektům na trhu auditu. Proto Právní výbor Evropského parlamentu navrhuje prodloužení délky rotace (viz níže). Alternativa k tomuto opatření, která funguje např. i v České republice je rotace klíčového auditorského partnera. Dle zákona o auditorech je klíčový auditorský partner jeden nebo více statutárních auditorů, který je auditorskou společností určen jako

6 osoba odpovědná za provedení povinného auditu jménem auditorské společnosti, nebo v případě auditu skupiny jeden nebo více statutárních auditorů, kteří jsou určeni auditorskou společností jako odpovědné osoby za provedení povinného auditu na úrovni skupiny, případně jeden nebo více statutárních auditorů, kteří jsou určeni jako odpovědné osoby na úrovni významných dceřiných společností, nebo jeden nebo více statutárních auditorů, kteří podepisují zprávu auditora. Povinnost rotace je pak zákonem definovaná jako povinnost klíčového auditorského partnera, který je odpovědný za provádění povinného auditu u subjektu veřejného zájmu, být vystřídán při provádění auditorské zakázky nejpozději do 7 let od zahájení provádění povinného auditu a může opět provádět auditorskou činnost v subjektu veřejného zájmu nejdříve po uplynutí 2 let. Ustanovení týkající se rotace auditorů a auditorských firem v návrhu i nadále zůstává s tím rozdílem, že možná délka prodloužení byla stanovena na 20 let při dodržení podmínky veřejného výběrového řízení, nebo pokud byl jmenován jeden a více statutárních auditorů. Navíc je v návrhu zachována i povinnost rotace klíčového auditorského partnera. Je pravděpodobné, že 20 let pro vystřídání auditora nebo auditorské společnosti je dostatečné období na to, aby došlo ke zmírnění negativních efektů, které předpokládal Právní výbor Evropské parlamentu. Pokud ale nebude moci auditor nebo auditorská společnost splnit podmínky veřejného výběrového řízení nebo jmenování jednoho a více auditorů budou nuceni být prostřídáni již po 10 letech, což je zvláště z pohledu povinné rotace klíčového auditorského partnera při nejmenším neúčelné. Jedním z dalších ustanovení je článek 10 nařízení, který ve svém návrhu z roku 2011 vymezoval tři druhy služeb povolené služby, zakázané, tedy služby obnášející konflikt zájmu a služby, které mohou obnášet konflikt zájmu. Mezi zakázané služby patří např. daňové poradenství, obecné řízení a ostatní poradenské služby, účetnictví a sestavování účetních záznamů a účetních závěrek, navrhování a zavádění postupů vnitřní kontroly nebo řízení rizik atd. Služby, které mohou obnášet konflikt zájmů jsou např. služby v oblasti lidských zdrojů, koncipování a zavádění technologických systémů pro finanční informace nebo služby hloubkové kontroly. Povolené služby pak byly definovány tyto služby; audit nebo přezkum mezitímních účetních závěrek, poskytování ujištění k prohlášením a o správě a řízení společnosti atd. Právní výbor Evropského parlamentu se k tomuto návrhu vyjádřil v tom smyslu, že většina jeho členů vidí obecné zakazování určitých služeb jako kontraproduktivní. Souhlasí s tím, že by měly být zakázány pouze služby, které mohou vážně ohrozit kvalitu auditu. Možná právě i vzhledem k názoru

7 Právního výboru Evropského parlamentu se podoba článku 10 v současném návrhu značně upravila, a to tím způsobem, že existuje pouze jeden seznam, a to seznam zakázaných služeb, které ohrožují nezávislost auditora vždy, navíc k několika službám, jako např. ke službám, které se týkají daní, mzdového účetnictví, služby týkající se přípravy daňového přiznání a oceňovací služby bylo doplněno hledisko významnosti. Tedy hledisko, zda dané služby významně narušují principy nezávislosti, vytvářejí hrozbu sebehodnocení v daném konkrétním případě. Vedle efektů, které nastínil Právní výbor Evropského parlamentu, které mohou v souvislosti se zavedením tzv. černého seznamu, tedy seznamu zakázaných služeb nastat, je se zavedením tohoto institutu spojena nejednoznačná aplikace seznamu zakázaných služeb v souvislosti s Etickým kodexem IESBA, který je v České republice pro auditory povinný a který také upravuje služby, které by auditor neměl poskytovat tak, aby byla zachována jeho nezávislosti. Etický kodex však služby stanovuje obecně, nikoliv konkrétně a auditor má pak možnost konkrétně posoudit případ od případu, zda daná služba je v rozporu se zachováním jeho nezávislosti či naopak. Navrhované opatření pak může vést ke znesnadnění práce auditorů, kteří budou muset hlídat obě normy jak etický kodex, tak nařízení a jeho seznam zakázaných služeb, tím pádem bude muset auditor věnovat více času a pozornosti uhlídání všech náležitostí, což v konečném efektu může znamenat zvýšení nákladů auditu. Co se týká směrnice, prvním z kontroverzních ustanovení byla změna vlastnických pravidel. Evropská komise navrhovala liberalizaci vlastnických pravidel auditorských společností. Současně platná směrnice o povinném auditu vyžaduje, aby většinu hlasovacích práv v auditorské společnosti měli auditoři nebo účetní odborníci. Tento požadavek již v návrhu změny nefiguruje. Nový článek 4 však zachovává stávající požadavek, aby většinu členů správního nebo řídícího orgánu auditorské společnosti tvořily auditorské společnosti nebo statutární auditoři (Návrh směrnice, 2011). Evropská komise ve svém návrhu předpokládala, že povolení širšího vlastnictví by mělo usnadnit přístup auditorských společností ke kapitálu, což by mělo za následek zvýšení počtu poskytovatelů auditu. Členské státy se k tomu návrhu ale vyjádřily odmítavě a návrh úpravy tohoto článku byl v průběhu vyjednávání odstraněn. Dalším návrhem byla nová pravidla týkající se příslušných orgánů. V současné době směrnice o povinném auditu vyžaduje, aby členské státy vybudovaly systém veřejného dohledu nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi. V praxi to profesním organizacím umožňuje nést odpovědnost mimo jiné za schvalování a registraci statutárních auditorů a auditorských společností a jejich vnější zajišťování kvality, vyšetřování

8 a disciplinární opatření (Návrh směrnice, 2011). Původní návrh Evropské komise počítal s tím, že příslušný orgán odpovědný za veřejný dohled může delegovat pouze některé ze svých úkolů v oblasti schvalování a registrace statutárních auditorů a auditorských společností na jiné orgány. Takové pověření musí splňovat několik podmínek a orgánem, který nese konečnou odpovědnost, je příslušný orgán. Tento článek vyvolal mezi členskými státy řadu diskusí, zejména nad omezenou možností delegace, která by pravděpodobně nepřinesla žádnou přidanou hodnotu a ze strany Evropské komise nebyla ani argumentačně podložena. Obavy, které tento návrh vyvolal, byly zejména ve smyslu zahlcení příslušných orgánů nadbytečnou agendou, která může být, mnohdy i efektivněji, vykonána jiným orgánem. Článek týkající se delegování úkolů byl přeformulován tak, že členské státy mohou povolit delegování veškerých úkolů na jiné orgány, které jsou určené zákonem k výkonu takových činností. Konečná odpovědnost ale i nadále zůstává na příslušném orgánu, který je odpovědný za veřejný dohled. Výsledky Evropská komise, která prostřednictvím své analýzy identifikovala audit jako jednu z možných příčin krize si klade za cíl prostřednictvím reformy auditu upevnit a zlepšit auditorovu nezávislost, spolehlivost ověřené účetní závěrky a celkově zvýšit důvěru v auditorský trh. K dosažení těchto cílů zvolila řadu nástrojů. Výše byly rozebrány vybrané nástroje z několika pohledů a byly nastíněny efekty, které mohou přinést. O jednoznačných efektech vybraných nástrojů reformy nejsou pravděpodobně přesvědčeni ani zástupci jednotlivých členských států, vzhledem k tomu, že návrh reformy je projednáván na úrovni Evropské unie již dva roky (od prosince 2011), názory jednotlivých členských států se značně liší a zatím nedošlo ke schválení. Původní směrnice 2006/43/ES byla implementována do právních řádů členských států v roce 2008, v České republice v roce 2009 a reforma auditu přišla již v roce 2011, tudíž pouze po dvou letech od implementace směrnice. Je otázkou, proč Evropská komise neponechala delší čas na zhodnocení již platné právní úpravy, aby pak mohla odpovědně upravit ustanovení, která se v praxi neosvědčila. A navíc proč zvolila další právní nástroj, tedy nařízení, které je přímo aplikováno na jednotlivé právní řády, tudíž členské státy nemají možnost přizpůsobit normu svým podmínkám.

9 Z dosavadního vývoje vyjednávání a vzhledem k výše nastíněným efektům, které mohou zvolené nástroje vyvolat by bylo pravděpodobně vhodným řešením situaci znovu zhodnotit, odpovědně vyslechnout názory členských států, analyzovat dosud fungující trh auditu v členských státech a jeho principy na základě kterých funguje a pak rozhodnout o rozsahu reformy a nutností použití zvolených právních nástrojů. Adekvátním řešením by mohla být novela dosud platné směrnice se zachováním dosud osvědčených principů a praktik. Směrnice dá členským státům dostatečný prostor pro vlastní implementaci s dodržením stanovených cílů. Každý členský stát v rámci mantinelů stanovených právem Evropské unie vytvoří vlastní pravidla, která provede v zákonech dané země. Ve směrnici bývá obvykle stanovena maximální lhůta pro implementaci, kterou musí členské státy dodržet, čímž je zajištěn nejzazší termín po kterém musí být předpisy Evropské unie implementovány do práva členských států. Diskuse Rozbor jednotlivých prvků návrhu reformy auditu nastínil řadu negativních vlivů a efektů, které mohou přinést. Některé efekty mohou nastat s nižší pravděpodobností než jiné, navíc v každém z členských států se mohou projevit jiným způsobem a v jiné míře, tudíž je velmi složité reformu auditu jednoznačně odsoudit, nebo naopak hodnotit pouze pozitivně. Bezesporu je ale fakt, že Evropská komise se snaží měnit vcelku dobře fungující praktiky a audit rozdělit na dvě části, navíc výběrem dvou právních nástrojů může dojít k rozdílné aplikace směrnice a nařízení v čase. Řešením situace by pak mohla být rozsáhlejší směrnice, která by dala dostatek prostoru státům Evropské unie pro adaptování předpisu na své podmínky a u podstatných prvků by pak zajistila uniformitu v rámci Evropské unie. Pokud by došlo k přehodnocení některých dalších opatření, byly by eliminovány negativní efekty tak, aby směrnice o auditu byla stabilní normou, která nebude podléhat častým novelám. Závěr Návrhy týkající se reformy auditu jsou projednávány na úrovni Evropské unie již dva roky a ani za celkem dlouhou dobu vyjednávání nebylo dosaženo mezi členskými státy konsensu, což by mohlo být dobrým signál pro evropské tvůrce norem, tedy Evropskou komisi, aby minimálně přehodnotila kontroverzní návrhy, které byly výše popisovány.

10 Po odpovědné analýze by pak mohlo dojít k přehodnocení vybraných nástrojů a návrhů a novela přepracována tak, že reforma bude provedena prostřednictvím podrobnější směrnice, kterou budou mít členské státy možnost implementovat na své právní řády. Použité zdroje Internetové zdroje 1. Coreper. Model EU: Informace pro účastníky [online]. [cit ]. Dostupné z: 2. Ekonomická krize. Evropa 2045: Encyklopedice [online]. [cit ]. Dostupné z: 3. Jednání v Radě EU. Euroskop: Věcně o Evropě [online]. [cit ]. Dostupné z: 4. Předsednictví v Radě EU. Euroskop: Věcně o Evropě [online]. [cit ]. Dostupné z: 5. Proporcionalita. Evropská komise [online]. [cit ]. Dostupné z: 6. Rada pro konkurenceschopnost. Národní portál pro evropský výzkum: Evropský výzkumný prostor [online]. [cit ]. Dostupné z: 7. Zásada subsidiarity. Evropa; Přehled právních předpisů EU [online]. [cit ]. Dostupné z: Odborné publikace 1. FEE. Co-legislators and other interested parties on Audit Reform Proposals: FEE Letter. Brussels, 8 November Joint Statement by Members State: One comprehensive audit directive incorporating a chapter for public interest entities. Members States EU, Reforming EU audit services to win back investors' confidence: Press Release. Brussels: Committee on Legal Affairs, Zelená kniha: Politika v oblasti auditu: poučení z krize. Brusel: Evropská komise, 2010.

11 Právní předpisy 1. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. In: Brusel: Evropská komise, 2011, CODEC Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. In: Brusel: Evropská komise, 2011, CODEC Zákon o auditorech 93/2009 Sb.

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Lubomír Lízal člen bankovní rady ČNB Kulatý stůl na téma: Návrhy Evropské komise k regulaci auditu 24. dubna 2012 Krize jako záminka

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB

Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Odborná konference Dvacet let auditorské profese v České republice 13. června 2013 Obecný postoj ČNB

Více

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31.

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. ČNB jako uživatel u auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. května 2011 Obecný postoj ČNB k auditu

Více

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 Audit Committee, it s role in the Czech Republic, EU and USA. Vladimír Králíček Úvod V posledním době se relativně často setkáváme s pojmem výbor

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 410/2010 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991

Více

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Částka 145 Sbírka zákonů č.410 / 2010 Strana 5435 410 ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 15. KVĚTNA 2014 HRADEC KRÁLOVÉ PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Částka 4 Ročník 2003. Vydáno dne 31. března 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 4 Ročník 2003. Vydáno dne 31. března 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 4 Ročník 2003 Vydáno dne 31. března 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. března 2003 k ustanovení 22 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 27.5.2014 L 158/77 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

6) Auditorské předpisy

6) Auditorské předpisy 6) Auditorské předpisy Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech Mezinárodní auditorské standardy (ISA International standars on auditing) Statut KA, Jednací řád sněmu, Volební řád sněmu, Kárný řád, Zkušební

Více

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu N_KA Kontrola a audit - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 5 Právní rámec externího auditu a jeho dokumentace podle ISA 200. Forenzní audit. V. Blok 5.1 Vybraná legislativa

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Mikulov, září 2014 Ing. Radek Horáček odbor egovernmentu MVČR Co znamená zkratka eidas Co znamená zkratka eidas electronic identification and

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství

Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství Komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 2014, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství poslání, cíle, specifika strana 2 Co je vlastně

Více

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015,

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2015 C(2015) 328 final SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU ze dne 30.1.2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Informace k UCC IA a DA

Informace k UCC IA a DA Celní správa České republiky Informace k UCC IA a DA Ing. Michal Šedivý, Oddělení 211 GŘC m.sedivy@cs.mfcr.cz 14. 5. 2015 Obsah Celní kodex Unie (UCC) Obecné informace k UCC IA a DA Plánované změny v UCC

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2008 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Výbor pro kulturu a vzdělávání NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro kulturu a vzdělávání NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2015/0278(COD) 10.5.2016 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro kulturu a vzdělávání pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k návrhu směrnice

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2009 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy:

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/2/12 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103

Více

Aktuální témata pro členy správních orgánů a interní auditory. Tomáš Pivoňka, ČIIA, ČEZ, a. s.

Aktuální témata pro členy správních orgánů a interní auditory. Tomáš Pivoňka, ČIIA, ČEZ, a. s. Aktuální témata pro členy správních orgánů a interní auditory Tomáš Pivoňka, ČIIA, ČEZ, a. s. 1 Úvod Témata Legislativní změny v postavení výborů pro audit a interního auditu Požadavky na složení výboru,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. prosince 2011 Třídící znak 2 2 4 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. prosince 2011 k posuzování auditora banky, družstevní záložny, pojišťovny a zajišťovny Českou národní bankou I. Účel úředního

Více

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH

ISA 800. ZPRÁVA AUDITORA O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH ZPRÁVA A O AUDITU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. prosinci 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod.....1-2 Všeobecné poznámky.....3-8 Zpráva o účetní závěrce sestavené

Více

ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA. (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH

ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA. (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH ISA 701 MODIFIKACE ZPRÁVY AUDITORA (Platí pro zprávy auditora sestavené k 31. 12. 2006 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavce Úvod. 1-4 Skutečnosti neovlivňující výrok auditora...... 5-10 Skutečnosti ovlivňující

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 224/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen vyhláška ) A. OBECNÁ

Více

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Konference 5 let reformy účetnictví státu IPSAS a/vs. EPSAS doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 1 IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Pět témat pro nový Evropský parlament Kryštof Kruliš (AMO), Lukáš Kovanda (PragueTwenty) Praha, 12.Května 2014 2 Pět témat pro nový

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více