Regulace auditu na evropské úrovni. Audit Regulation at European Level

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace auditu na evropské úrovni. Audit Regulation at European Level"

Transkript

1 Regulace auditu na evropské úrovni Audit Regulation at European Level Autor: Ing. Andrea Kohoutková Abstrakt Regulace auditu na evropské úrovni prochází reformou, kterou představila Evropská komise v roce Evropská komise si v ní klade za cíl zlepšit auditorovu nezávislost, spolehlivost ověřené účetní závěrky a celkově zvýšit důvěru v auditorský trh, k dosažení těchto cílů zvolila řadu nástrojů a opatření, jejichž efekty nejsou jednoznačné a hrozí řada negativních projevů, o čemž svědčí i fakt, že mezi členskými státy nenastala shoda a návrhy dosud nebyly schváleny. Adekvátním řešením, s eliminací negativní efektů, by pak mohla být novela dosud platné směrnice se zachováním dosud osvědčených principů a praktik. Směrnice dá členským státům dostatečný prostor pro vlastní implementaci, s dodržením stanovených cílů. Každý členský stát v rámci mantinelů stanovených právem Evropské unie vytvoří vlastní pravidla, které provede v zákonech dané země. Klíčová slova Reforma auditu Evropská unie Nařízení Směrnice Regulace Abstract Audit regulation at the European level is being reformed by the European Commission since New regulation should improve auditor independence, the reliability of audited

2 financial statements and generally increase confidence in the audit market. Number of tools and measures was chosen for achieving these objectives, the effects of that measures are unfortunately not clear and there is a range of negative symptoms, which lead to the fact, that proposals have not yet been approved. Adequate solution, eliminating the negative effects could be amendment to the Directive still maintaining the best principles and practices. The Directive gives Member States sufficient space for its own implementation, adhering to the established goals. Each Member State within the boundaries set by the European Union creates its own rules within their jurisdiction. Key Words Audit reform European Union Regulation Directive Regulation Úvod Audit, jako nezávislé, kvalifikované ověření věrohodnosti účetní závěrky plní ve společnosti nezastupitelnou roli a dává třetím stranám jistotu, že informace, které jsou prezentovány v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz o finanční pozici a výsledcích hospodaření v souladu s účetními předpisy. Z toho důvodu jsou na auditory a audit jako takový kladeny vysoké nároky a jeho regulace probíhá na několika úrovních. Cílem tohoto článku je definovat regulaci auditu na evropské úrovni, identifikovat podstatné prvky reformy auditu, tyto prvky rozebrat a následně vyjádřit doporučení. Materiál a metody Při tvorbě tohoto textu bylo využito dostupný informací o fungování Evropské unie, byla provedena analýza návrhu novely Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS

3 (dále jen směrnice) a návrhu Nařízení o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného 1 zájmu (dále jen nařízení), dále byly prostudovány dostupné dokumenty k této problematice, vytvořené jak členskými státy, tak Právním výbor Evropského parlamentu a dokumenty Federace evropských účetní (FEE Federation of European Accountants). V České republice existuje zákon o auditorech 93/2009 Sb. (dále jen zákon), který upravuje a reguluje výkon auditorské profese, definuje povinný audit i auditorskou činnost, jakož i statutárního auditora a auditorskou společnost. Vzhledem k povaze této činnosti definuje zákon také Komoru auditorů České republiky jako samosprávnou organizaci všech auditorů, nad výkonem její činnosti a nad celým auditorským trhem dohlíží zákonem definovaná a ze zákona vzniklá Rada pro veřejný dohled nad auditem. Zákon také upravuje závaznost Mezinárodních auditorských standardů a zpracovává příslušné předpisy Evropské unie. Konkrétně se jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS, která harmonizuje požadavky na povinný audit napříč Evropskou unií, zároveň však dává dostatečný prostor pro zavedení vlastních (přísnějších) požadavků, pokud směrnice neupravuje jinak. V roce 2011 předložila Evropská komise návrh novely směrnice, která bude existovat současně s návrhem nařízení. Evropská komise se touto novelou snaží reagovat na vzniklou ekonomickou krizi, přičemž polemizuje o jejím možném spojení s rolí auditora. V důvodové zprávě k návrhu směrnice se Evropská komise pozastavuje nad tím, že roli jakou hrají banky, zajišťovací fondy, ratingové agentury a orgány dohledu či centrální banky byl věnován dostatek pozornosti při nespočtu příležitostí, zatímco pozici auditora a jeho roli, kterou mohl v krizi hrát, byla věnována jen malá pozornost. Novela má přinést navrácení důvěryhodnosti trhu prostřednictvím spolehlivosti auditorem ověřených účetní závěrek. 1 Subjekty veřejného zájmu jsou v České republice vymezeny zákonem o auditorech 93/2009 Sb. jako právnické osoby, které jsou založeny podle českého práva a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu nebo smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen členský stát ), banky, pojišťovny a zajišťovny, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, penzijní společnosti, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, centrální depozitář, investiční společnosti a investiční fondy. Subjektem veřejného zájmu je rovněž obchodní společnost nebo družstvo nebo konsolidující účetní jednotka, pokud průměrný přepočtený stav zaměstnanců obchodní společnosti nebo družstva nebo konsolidačního celku za bezprostředně předcházející účetní období převýšil zaměstnanců.

4 Návrh směrnice a návrh nařízení byl projednáván na pracovních skupinách Rady Evropské unie, také na Výboru stálých zástupců - Coreper I, dokumenty se zabývala i Rada ministrů Evropské unie pro konkurenceschopnost - COCOM, na podzim 2013 se jednání přesunula i na půdu Evropského parlamentu. V průběhu vyjednávání doznal text některých změn jak díky intervenci ze strany členských států, tak ze strany předsednictví Rady Evropské unie, široká shoda nad finálním textem dosud nenastala, tudíž konečné znění návrhu ještě není známo. Hlavní a zásadní změnou reformy auditu je návrh Evropské komise, ve kterém se předpokládá souběžná existence pozměněné směrnice a nařízení, které upravuje zvláštní požadavky na povinný audit roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky subjektů veřejného zájmu. Proto je nezbytné jasné propojení obou těchto právních textů. Stávající ustanovení směrnice o povinném auditu, která se týkají pouze provedení povinného auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu, budou začleněna do návrhu nařízení o zvláštních požadavcích na povinný audit ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu a podle potřeby upravena (Návrh směrnice, 2011). Dosud platná směrnice 2006/43/ES v článcích 39 až 43 již upravuje některé požadavky vztahující se na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Nově nebudou tyto požadavky stanoveny ve směrnici, ale jak již bylo řečeno ve zvláštním nařízení, kde budou integrovány a rozvíjeny. Řada členských států v prohlášení zaslaném předsednictví Rady Evropské unie upozornila na jejich preferenci pro jednu rozsáhlou směrnici, která by zahrnovala jak požadavky na audit jiných subjektů než subjektů veřejného zájmu, tak i na audit subjektů veřejného zájmu. V prohlášení upozorňují na to, že trh auditu v každém členském státě je systém pravidel, který zajišťuje, aby auditoři a auditorské subjekty uspokojivě vykonávaly audit a vzhledem k rozdílnosti trhů bude muset být i nařízení svým způsobem implementováno, navíc návrh nařízení má z hlediska formulace textu v řadě ustanovení spíše podobu směrnice. V souvislosti s nařízením by mohlo být polemizováno nad možným překročením principu subsidiarity, případně proporcionality. Portál europa.eu uvádí, že zásada subsidiarity stanovuje nejvhodnější míru intervence v oblastech pravomocí sdílených mezi Evropskou unií a členskými státy. Evropská unie smí do práv jednotlivých států zasáhnout jen tehdy, pokud je schopna jednat účinněji než členské státy samotné. Portál europa.eu dále uvádí existenci tří kritérií, která posuzují vhodnost zásahu ze strany Evropské unie: má činnost nadnárodní aspekty, které členské státy nemohou uspokojivě vyřešit?

5 byla by činnost nebo nečinnost členského státu v rozporu s cíli Smlouvy? přináší činnost na evropské úrovni zjevné výhody? Proporcionalita je pak definována tak, že Evropská unie podnikne kroky pouze v takové rozsahu, které jsou nutné pro dosažení daného cíle. Evropské komise v argumentaci, kterou uvadí v důvodové zprávě k nařízení předpokládá, že je nařízení vhodným a přiměřeným právním nástrojem, který zaručí vysokou kvalitu auditů subjektů veřejného zájmu. Přímá použitelnost nařízení nabízí větší právní jistotu, třeba i tím, že předpis nabude účinnosti v celé Evropské Unii ke stejnému datu. Dá se pouze polemizovat nad tím, jestli stejného výsledku by nemohlo dojít v případě podrobnější směrnice, kterou by si, jak tomu bylo doposud, členské státy adaptovali na své právní řády. Výsledek vyjednávání však pro členské státy kritizující nařízení není zatím příliš pozitivní, protože právní nástroj nařízení i nadále zůstává s tím, že některá ustanovení z nařízení byla přesunuta do směrnice. Jedná se zejména o ustanovení, která se týkají obecných zásad provádění auditu, ve kterých by neměly být dělány rozdíly mezi audity subjektů veřejného zájmu a ostatních subjektů. Pravdou zůstává, že vytvořením dvou dokumentů, resp. použitím dvou právních nástrojů dojde k rozdělení profese na dvě části a tím, že na audit subjektů veřejného zájmu budou kladeny vyšší nároky a požadavky, bude pro menší auditorské společnosti pravděpodobně složité dostát těmto požadavkům a tím může dojít k situaci, kdy budou v podstatě z auditu subjektů veřejného zájmu vyloučeni, což přinese negativním efekt v podobě vyšší koncentrace trhu zejména pro audit subjektů veřejného zájmu. Další částí nové regulace je rotace auditorů a auditorských firem (článek 33 nařízení). Jedná se o takové opatření, které zavádí maximální délku auditorské zakázky, která v původním návrhu Evropské komise byla 6 let. Po uplynutí maximální doby (tedy 6 let) trvání zakázky nesmí statutární auditor nebo auditorská společnost nebo jakýkoli z členů její sítě provádět povinný audit dotčeného subjektu veřejného zájmu, dokud neuplyne období nejméně čtyř let (Návrh nařízení, 2011). K tomuto opatření se vyjádřil i Právní výbor Evropského parlamentu, který uvádí, že povinná rotace auditorů a auditorských společností každých 6 let by vedla k navýšení nákladů a k dalším nežádoucím efektům na trhu auditu. Proto Právní výbor Evropského parlamentu navrhuje prodloužení délky rotace (viz níže). Alternativa k tomuto opatření, která funguje např. i v České republice je rotace klíčového auditorského partnera. Dle zákona o auditorech je klíčový auditorský partner jeden nebo více statutárních auditorů, který je auditorskou společností určen jako

6 osoba odpovědná za provedení povinného auditu jménem auditorské společnosti, nebo v případě auditu skupiny jeden nebo více statutárních auditorů, kteří jsou určeni auditorskou společností jako odpovědné osoby za provedení povinného auditu na úrovni skupiny, případně jeden nebo více statutárních auditorů, kteří jsou určeni jako odpovědné osoby na úrovni významných dceřiných společností, nebo jeden nebo více statutárních auditorů, kteří podepisují zprávu auditora. Povinnost rotace je pak zákonem definovaná jako povinnost klíčového auditorského partnera, který je odpovědný za provádění povinného auditu u subjektu veřejného zájmu, být vystřídán při provádění auditorské zakázky nejpozději do 7 let od zahájení provádění povinného auditu a může opět provádět auditorskou činnost v subjektu veřejného zájmu nejdříve po uplynutí 2 let. Ustanovení týkající se rotace auditorů a auditorských firem v návrhu i nadále zůstává s tím rozdílem, že možná délka prodloužení byla stanovena na 20 let při dodržení podmínky veřejného výběrového řízení, nebo pokud byl jmenován jeden a více statutárních auditorů. Navíc je v návrhu zachována i povinnost rotace klíčového auditorského partnera. Je pravděpodobné, že 20 let pro vystřídání auditora nebo auditorské společnosti je dostatečné období na to, aby došlo ke zmírnění negativních efektů, které předpokládal Právní výbor Evropské parlamentu. Pokud ale nebude moci auditor nebo auditorská společnost splnit podmínky veřejného výběrového řízení nebo jmenování jednoho a více auditorů budou nuceni být prostřídáni již po 10 letech, což je zvláště z pohledu povinné rotace klíčového auditorského partnera při nejmenším neúčelné. Jedním z dalších ustanovení je článek 10 nařízení, který ve svém návrhu z roku 2011 vymezoval tři druhy služeb povolené služby, zakázané, tedy služby obnášející konflikt zájmu a služby, které mohou obnášet konflikt zájmu. Mezi zakázané služby patří např. daňové poradenství, obecné řízení a ostatní poradenské služby, účetnictví a sestavování účetních záznamů a účetních závěrek, navrhování a zavádění postupů vnitřní kontroly nebo řízení rizik atd. Služby, které mohou obnášet konflikt zájmů jsou např. služby v oblasti lidských zdrojů, koncipování a zavádění technologických systémů pro finanční informace nebo služby hloubkové kontroly. Povolené služby pak byly definovány tyto služby; audit nebo přezkum mezitímních účetních závěrek, poskytování ujištění k prohlášením a o správě a řízení společnosti atd. Právní výbor Evropského parlamentu se k tomuto návrhu vyjádřil v tom smyslu, že většina jeho členů vidí obecné zakazování určitých služeb jako kontraproduktivní. Souhlasí s tím, že by měly být zakázány pouze služby, které mohou vážně ohrozit kvalitu auditu. Možná právě i vzhledem k názoru

7 Právního výboru Evropského parlamentu se podoba článku 10 v současném návrhu značně upravila, a to tím způsobem, že existuje pouze jeden seznam, a to seznam zakázaných služeb, které ohrožují nezávislost auditora vždy, navíc k několika službám, jako např. ke službám, které se týkají daní, mzdového účetnictví, služby týkající se přípravy daňového přiznání a oceňovací služby bylo doplněno hledisko významnosti. Tedy hledisko, zda dané služby významně narušují principy nezávislosti, vytvářejí hrozbu sebehodnocení v daném konkrétním případě. Vedle efektů, které nastínil Právní výbor Evropského parlamentu, které mohou v souvislosti se zavedením tzv. černého seznamu, tedy seznamu zakázaných služeb nastat, je se zavedením tohoto institutu spojena nejednoznačná aplikace seznamu zakázaných služeb v souvislosti s Etickým kodexem IESBA, který je v České republice pro auditory povinný a který také upravuje služby, které by auditor neměl poskytovat tak, aby byla zachována jeho nezávislosti. Etický kodex však služby stanovuje obecně, nikoliv konkrétně a auditor má pak možnost konkrétně posoudit případ od případu, zda daná služba je v rozporu se zachováním jeho nezávislosti či naopak. Navrhované opatření pak může vést ke znesnadnění práce auditorů, kteří budou muset hlídat obě normy jak etický kodex, tak nařízení a jeho seznam zakázaných služeb, tím pádem bude muset auditor věnovat více času a pozornosti uhlídání všech náležitostí, což v konečném efektu může znamenat zvýšení nákladů auditu. Co se týká směrnice, prvním z kontroverzních ustanovení byla změna vlastnických pravidel. Evropská komise navrhovala liberalizaci vlastnických pravidel auditorských společností. Současně platná směrnice o povinném auditu vyžaduje, aby většinu hlasovacích práv v auditorské společnosti měli auditoři nebo účetní odborníci. Tento požadavek již v návrhu změny nefiguruje. Nový článek 4 však zachovává stávající požadavek, aby většinu členů správního nebo řídícího orgánu auditorské společnosti tvořily auditorské společnosti nebo statutární auditoři (Návrh směrnice, 2011). Evropská komise ve svém návrhu předpokládala, že povolení širšího vlastnictví by mělo usnadnit přístup auditorských společností ke kapitálu, což by mělo za následek zvýšení počtu poskytovatelů auditu. Členské státy se k tomu návrhu ale vyjádřily odmítavě a návrh úpravy tohoto článku byl v průběhu vyjednávání odstraněn. Dalším návrhem byla nová pravidla týkající se příslušných orgánů. V současné době směrnice o povinném auditu vyžaduje, aby členské státy vybudovaly systém veřejného dohledu nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi. V praxi to profesním organizacím umožňuje nést odpovědnost mimo jiné za schvalování a registraci statutárních auditorů a auditorských společností a jejich vnější zajišťování kvality, vyšetřování

8 a disciplinární opatření (Návrh směrnice, 2011). Původní návrh Evropské komise počítal s tím, že příslušný orgán odpovědný za veřejný dohled může delegovat pouze některé ze svých úkolů v oblasti schvalování a registrace statutárních auditorů a auditorských společností na jiné orgány. Takové pověření musí splňovat několik podmínek a orgánem, který nese konečnou odpovědnost, je příslušný orgán. Tento článek vyvolal mezi členskými státy řadu diskusí, zejména nad omezenou možností delegace, která by pravděpodobně nepřinesla žádnou přidanou hodnotu a ze strany Evropské komise nebyla ani argumentačně podložena. Obavy, které tento návrh vyvolal, byly zejména ve smyslu zahlcení příslušných orgánů nadbytečnou agendou, která může být, mnohdy i efektivněji, vykonána jiným orgánem. Článek týkající se delegování úkolů byl přeformulován tak, že členské státy mohou povolit delegování veškerých úkolů na jiné orgány, které jsou určené zákonem k výkonu takových činností. Konečná odpovědnost ale i nadále zůstává na příslušném orgánu, který je odpovědný za veřejný dohled. Výsledky Evropská komise, která prostřednictvím své analýzy identifikovala audit jako jednu z možných příčin krize si klade za cíl prostřednictvím reformy auditu upevnit a zlepšit auditorovu nezávislost, spolehlivost ověřené účetní závěrky a celkově zvýšit důvěru v auditorský trh. K dosažení těchto cílů zvolila řadu nástrojů. Výše byly rozebrány vybrané nástroje z několika pohledů a byly nastíněny efekty, které mohou přinést. O jednoznačných efektech vybraných nástrojů reformy nejsou pravděpodobně přesvědčeni ani zástupci jednotlivých členských států, vzhledem k tomu, že návrh reformy je projednáván na úrovni Evropské unie již dva roky (od prosince 2011), názory jednotlivých členských států se značně liší a zatím nedošlo ke schválení. Původní směrnice 2006/43/ES byla implementována do právních řádů členských států v roce 2008, v České republice v roce 2009 a reforma auditu přišla již v roce 2011, tudíž pouze po dvou letech od implementace směrnice. Je otázkou, proč Evropská komise neponechala delší čas na zhodnocení již platné právní úpravy, aby pak mohla odpovědně upravit ustanovení, která se v praxi neosvědčila. A navíc proč zvolila další právní nástroj, tedy nařízení, které je přímo aplikováno na jednotlivé právní řády, tudíž členské státy nemají možnost přizpůsobit normu svým podmínkám.

9 Z dosavadního vývoje vyjednávání a vzhledem k výše nastíněným efektům, které mohou zvolené nástroje vyvolat by bylo pravděpodobně vhodným řešením situaci znovu zhodnotit, odpovědně vyslechnout názory členských států, analyzovat dosud fungující trh auditu v členských státech a jeho principy na základě kterých funguje a pak rozhodnout o rozsahu reformy a nutností použití zvolených právních nástrojů. Adekvátním řešením by mohla být novela dosud platné směrnice se zachováním dosud osvědčených principů a praktik. Směrnice dá členským státům dostatečný prostor pro vlastní implementaci s dodržením stanovených cílů. Každý členský stát v rámci mantinelů stanovených právem Evropské unie vytvoří vlastní pravidla, která provede v zákonech dané země. Ve směrnici bývá obvykle stanovena maximální lhůta pro implementaci, kterou musí členské státy dodržet, čímž je zajištěn nejzazší termín po kterém musí být předpisy Evropské unie implementovány do práva členských států. Diskuse Rozbor jednotlivých prvků návrhu reformy auditu nastínil řadu negativních vlivů a efektů, které mohou přinést. Některé efekty mohou nastat s nižší pravděpodobností než jiné, navíc v každém z členských států se mohou projevit jiným způsobem a v jiné míře, tudíž je velmi složité reformu auditu jednoznačně odsoudit, nebo naopak hodnotit pouze pozitivně. Bezesporu je ale fakt, že Evropská komise se snaží měnit vcelku dobře fungující praktiky a audit rozdělit na dvě části, navíc výběrem dvou právních nástrojů může dojít k rozdílné aplikace směrnice a nařízení v čase. Řešením situace by pak mohla být rozsáhlejší směrnice, která by dala dostatek prostoru státům Evropské unie pro adaptování předpisu na své podmínky a u podstatných prvků by pak zajistila uniformitu v rámci Evropské unie. Pokud by došlo k přehodnocení některých dalších opatření, byly by eliminovány negativní efekty tak, aby směrnice o auditu byla stabilní normou, která nebude podléhat častým novelám. Závěr Návrhy týkající se reformy auditu jsou projednávány na úrovni Evropské unie již dva roky a ani za celkem dlouhou dobu vyjednávání nebylo dosaženo mezi členskými státy konsensu, což by mohlo být dobrým signál pro evropské tvůrce norem, tedy Evropskou komisi, aby minimálně přehodnotila kontroverzní návrhy, které byly výše popisovány.

10 Po odpovědné analýze by pak mohlo dojít k přehodnocení vybraných nástrojů a návrhů a novela přepracována tak, že reforma bude provedena prostřednictvím podrobnější směrnice, kterou budou mít členské státy možnost implementovat na své právní řády. Použité zdroje Internetové zdroje 1. Coreper. Model EU: Informace pro účastníky [online]. [cit ]. Dostupné z: 2. Ekonomická krize. Evropa 2045: Encyklopedice [online]. [cit ]. Dostupné z: 3. Jednání v Radě EU. Euroskop: Věcně o Evropě [online]. [cit ]. Dostupné z: 4. Předsednictví v Radě EU. Euroskop: Věcně o Evropě [online]. [cit ]. Dostupné z: 5. Proporcionalita. Evropská komise [online]. [cit ]. Dostupné z: 6. Rada pro konkurenceschopnost. Národní portál pro evropský výzkum: Evropský výzkumný prostor [online]. [cit ]. Dostupné z: 7. Zásada subsidiarity. Evropa; Přehled právních předpisů EU [online]. [cit ]. Dostupné z: Odborné publikace 1. FEE. Co-legislators and other interested parties on Audit Reform Proposals: FEE Letter. Brussels, 8 November Joint Statement by Members State: One comprehensive audit directive incorporating a chapter for public interest entities. Members States EU, Reforming EU audit services to win back investors' confidence: Press Release. Brussels: Committee on Legal Affairs, Zelená kniha: Politika v oblasti auditu: poučení z krize. Brusel: Evropská komise, 2010.

11 Právní předpisy 1. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. In: Brusel: Evropská komise, 2011, CODEC Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. In: Brusel: Evropská komise, 2011, CODEC Zákon o auditorech 93/2009 Sb.

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 27.5.2014 L 158/77 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2013 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o.

Výroční zpráva o průhlednosti. za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2009 společnosti A&CE Audit, s.r.o. 1. Úvod Tuto zprávu vydává společnost A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ 41601416, zapsaná v obchodním

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR AUDITNÍ POLITIKA A AUDITORSKÉ STANDARDY ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr (EÚD) provádí své audity v rámci plnění svých úkolů a povinností podle mandátu, který mu stanoví Smlouva

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012 2. Setkání IA ze zdravotnictví B R N O 17. května 2012 Problémy vnitřního řídícího a kontrolního systému Manažerská odpovědnost Nezávislost IA Komise a výbory pro audit Manažerská odpovědnost Časté politické

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 501 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 501 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD DŮKAZNÍ INFORMACE SPECIFICKÉ ASPEKTY VYBRANÝCH POLOŽEK (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015 Ev. Č. 07/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Kulatý stůl 14.5.2015 Mgr. Martina Smetanová Spolupráce z pohledu IA Pomoc v těch oblastech, kde se nedaří IA prosadit změny (týká se např. ÚJ patřících do veřejného sektoru obce) Příklady rizikových oblastí:

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004

Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004 Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004 Hana Březinová, Fakulta financí a účetnictví, ŠE v Praze,, Centrum finančních a účetních studií (CEFIUS) Regulace účetnictví v České republice se

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚČETNÍ ZNALCE VYDÁNÍ 2012 MEZINÁRODNÍ FEDERACE ÚČETNÍCH

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚČETNÍ ZNALCE VYDÁNÍ 2012 MEZINÁRODNÍ FEDERACE ÚČETNÍCH ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚČETNÍ ZNALCE VYDÁNÍ 2012 MEZINÁRODNÍ FEDERACE ÚČETNÍCH International Federation of Accountants 529 Fifth Avenue, 6th Floor New York, New York 10017 USA Tato publikace byla

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Hodnocení rizika chemických látek v ECHA M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) sídlo v Helsinkách, Finsko bude zajišťovat registraci, hodnocení, povolování

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Od doby vzniku Evropského společenství a podepsání tzv. Římských dohod, v padesátých letech bylo

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Vztahuje se povinnost uveřejňovat informace o odměňování podle 216a vyhlášky i na investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka?

Vztahuje se povinnost uveřejňovat informace o odměňování podle 216a vyhlášky i na investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka? Otázky a odpovědi k regulaci odměňování Předpis vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (novela) OBSAH ÚVOD (1. - 3.) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ (4. - 37.) AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (38. - 45.)

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1 odst. 1 Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. v čl. 2 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: Článek 1 odst. 2 Členské státy mohou povolit nebo nařídit, aby do ročních účetních

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jana Hakalová, Alžběta

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 12. ČERVNA 2014 PODĚBRADY PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 560 UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. OBSAH Odstavec Úvod

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 560 UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. OBSAH Odstavec Úvod MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu...

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Pět témat pro nový Evropský parlament Kryštof Kruliš (AMO), Lukáš Kovanda (PragueTwenty) Praha, 12.Května 2014 2 Pět témat pro nový

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 27. ÚNORA ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více