Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT II. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT II. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr"

Transkript

1 MANAGEMENT II - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: tel:

2 1. ORGANIZOVÁNÍ - patří do manažerských funkcí sekvenčních (viz Marketing I zimní semestr) - = vymezení vzájemných vztahů lidí - zahrnuje tyto činnosti: vytvoření organizačního řádu vytvoření popisu pracovních funkcí zařazení pracovníků do funkcí základní pojmy:! formální organizační struktura viz organizační řád a popis pracovních funkcí! neformální organizační struktura = na základě sociálních kontaktů mezi lidmi (pracovníky) = vztahy mezi lidmi; např. sport, sebevzdělávání! organizační jednotka = podnik, závod bez ohledu na velikost nebo postavení! útvar obecné označení určitého organizačního celku v rámci organizační jednotky! dílna produkční organizační útvar většinou je samostatný (např. lakovna, zkušebna )! provoz také produkční útvar, ale sestává se z více dílen slučitelného charakteru výroby! divize ekonomicky samostatné celky - uzavřený okruh základních funkcí (relativně samostatné)! oddělení ucelená agenda k jednomu předmětu výroby (např.plánování, mzdy, statistika ) závod! provoz! dílna! pracoviště úsek! odbor! oddělení! skupina! funkční místo! kompetence oprávněnost přijímat určitá rozhodnutí! pravomoc souhrn moci a práv, která jsou přidělena určitému pracovníkovi (pracovní funkci)! odpovědnost závazek pracovníka plnit určité úkoly (musí být přesně vymezeny)! delegování přenesení úkolů a pravomocí na nižší stupeň řízení! participace spolurozhodování = podílení se na rozhodování - většinou je nějaký motivační důvod - výhoda: mobilizuje větší počet lidí k tomu danému úkolu, motivace motivuje lidi k jejich přispění na řešení problému stojí o jejich názory! centralizace odpovědnost je koncentrována ve vrcholovém vedení organizace - říká se jí vertikální organizace (např. armáda)! decentralizace = rozšíření pravomocí k rozhodování v rámci organizační struktury - říká se jí horizontální organizace - např. římsko-katolická církev má relativně málo stupňů řízení - výhody decentralizace: ulehčuje rozhodování vrcholovým manažerům aktivizuje manažery na nižších úrovních napomáhá k adaptaci při měnících se podmínkách umožňuje větší volnost při rozhodování - nevýhody decentralizace: znesnadňuje používání jednotné taktiky náročné na koordinování (těch) decentralizovaných jednotek náročnost na školení vedoucích pracovníků může být ovlivňováno (omezováno) nepřiměřenými kontrolními mechanismy - 2 -

3 1.1. ORGANIZAČNÍ DOKUMENTY = předpisy, které stanovují pracovní procesy, vztahy a povinnosti mezi těmi procesy - dělí se na: 1. organizační dokumenty STATUTÁRNÍ 2. organizační dokumenty PRECESNÍ 3. INDIVIDUÁLNÍ ŘÍDÍCÍ dokumenty 4. OSTATNÍ PÍSEMNÉ dokumenty PRO ŘÍZENÍ ad 1) organizační dokumenty STATUTÁRNÍ - např. organizační řád podniku schvalují ho orgány zastupující zájmy vlastníka, musí v něm být označeno, co je: obligatorní = povinné fakultativní = výběrové explikativní = vysvětlující - dále tam je: identifikace podniku poslání a působnost podniku působení vrcholového vedení práva a činnosti chování závěrečné ustanovení ad 2) organizační dokumenty PRECESNÍ - patří sem různé organizační normy (směrnice) a pokyny - např. zmetkové řízení, archivní řád, spisovný řád ad 3) INDIVIDUÁLNÍ ŘÍDÍCÍ dokumenty - patří sem: příkaz ředitele (např. závažné úkoly s časovým omezením) - dále pak: vyhláška (např. celozávodní dovolená) ad 4) OSTATNÍ PÍSEMNÉ dokumenty PRO ŘÍZENÍ - patří sem: zápis z porady vedení podniku - nebo: zápisy z porad ostatních poradních orgánů požadavky na tyto dokumenty: - srozumitelnost - věcnost - relativní stabilita - časové omezení - vzájemná provázanost = aby se navzájem nevylučovaly 1.2. VYTVÁŘENÍ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK - vytváří se zpravidla podle určitých pravidel: " podle jednoduchých čísel " podle času " podle podnikových funkcí " podle území nebo oblasti " podle zákazníků " podle procesu nebo zařízení " podle výrobků - 3 -

4 ad a) podle jednoduchých čísel - nejstarší a nejpoužívanější metoda při organizování založená na vyčlenění do skupin osob podle stejné povinnosti a jsou podřízení jediné osobě - např. v římské legii vládl 10 vojákům desátník a 10 desátníkům setník - v průběhu doby význam klesal a později se to rozdělovalo podle dovedností ad 2) podle času - jde o seskupování činnosti na základě času, kde z důvodů ekonomických, technologických, organizačních a jiných není možná jiná varianta - např. nemocnice - výhody: " výrobní zařízení pracující nepřetržitě (které nezahálí), nechají se zde využít brigády studentů, kteří odpoledne pracují - nevýhody: " během noční směny nemusí být dokonalé vedení " příplatky za noční (větší náklady) " komunikační problémy (návaznost s ostatními podniky v noci) ad 3) podle podnikových funkcí - organizační jednotky se vytváří na základě typické podnikové činnosti - např. (viz schéma) ředitel personální útvar asistent sekretariát obchod vývoj výroba EKO výzkum trhu strojní vývoj plán výroby finance market. plánování propagace konstrukce balení a expedice automatizace výroby rozpočty nákladové účetnictví prodej řízení jakosti mzdové účetnictví - výhody: - nevýhody: " logický obraz základních funkcí " udržuje výkonnost a prestiž funkcí " zjednodušuje školení " přílišná specializace " za zisk zodpovídá vrcholový management " menší koordinace mezi funkcemi ad 4) podle území nebo oblasti - jde o teritoriální utváření organizačních jednotek - často se používá pro prodej a výrobu - výhody: " důraz na lokální trhy " lepší výcvik běžných manažerů " lepší komunikace s lokálními zájemci - nevýhody: " potřeba více všestranných manažerů " obtížnější kontrola vrcholového managementu - 4 -

5 ad) podle území nebo oblasti ředitel marketing personál zásobování finance západní oblast jihozápadní oblast centrální oblast jihovýchodní oblast východní oblast personál vývoj výroba EKO obchod ad 5) podle zákazníků - typické hlavně u bankovních institucí - výhody: " důraz na potřeby zákazníka " rozvoj odborníků v dané oblasti - nevýhody: " obtížná koordinace vzhledem k protichůdným požadavkům zákazníků " zákaznické skupiny nemusí být dobře identifikovatelné " velké x malé podniky ad) podle zákazníků guvernér služby pro podniky hypotéční služby služby pro obyvatelstvo služby pro zemědělce služby pro instituce ad 6) podle procesu nebo zařízení - podniky seskupují činnosti vzhledem k nějaké technologii - např. divize měřidel, divize nástrojů ad 7) podle výrobků - seskupování činností a společností, které vyrábějí několik výrobkových řad výrobků 1.3. ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ MANAGEMENTU O p t i m á l n í r o z p ě t í ř í z e n í horní úroveň 4-8 lidí dolní úroveň 8-15 lidí Rozpětí řízení (managementu) závisí na: 1) vedoucím - jeho kvalitách, pravomocích, jasném vymezení úkolů pro podřízené, stylu řízení, schopnosti komunikace s podřízenými 2) podřízených - kvalitě, disciplinovanosti, motivaci 3) podniku (organizaci) - charakteru úkolů, které jsou řešeny, strategii firmy, úrovni top-managementu, úrovni technických prostředků, které podnik využívá, úrovní štábních útvarů 4) ostatních vnějších podmínkách - 5 -

6 organizace s úzkým rozpětím managementu výhody: nevýhody: - vedoucí má více času na řízení - lepší vztahy mezi nadřízenými a podřízenými - nižší nároky na vedoucího - (úplné) nevyužití vedoucího - tendence vedoucího se angažovat do práce podřízených - velký počet organizačních úrovní! vyšší náklady - malá pružnost organizace s širokým rozpětím managementu výhody: nevýhody: - vedoucí musí delegovat pravomoce (rozdělovat úlohy), již není tedy možné, aby za vše odpovídal sám - musí být k dispozici jasná taktika - snížení počtu stupňů - podporuje se iniciativa podřízených - roste kvalifikace podřízených, jejich samostatnost - zrychlení rozhodovacích procesů - vedoucí má méně času na podřízené! může ztratit přehled - může dojít k přetížení vedoucího - vyžaduje to kvalitní manažery 1.4. VYTVÁŘENÍ ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR FORMÁLNÍ organizační struktura - vytvořená podle organizačních schémat - je dána platnými předpisy - každý zaměstnanec má své místo NEFORMÁLNÍ organizační struktura - neformální vztahy mezi pracovníky - např. různé společenské akce, zájezdy 1) LINIOVÁ organizační struktura 2) FUNKČNÍ (FUNKCIONÁLNÍ) organizační struktura 3) LINIOVĚ ŠTÁBNÍ organizační struktura 4) DIVIZNÍ (DIVIZIONÁLNÍ) organizační struktura 5) PRUŽNÉ organizační struktury - 6 -

7 LINIOVÁ organizační struktura - vyznačuje se jedním odpovědným vedoucím a jednoznačnými vazbami mezi podřízenými a nadřízenými vedoucí podřízený A podřízený B podřízený C podřízený D výhody: nevýhody: - podřízený nedostává protichůdné příkazy - vedoucí odpovídá za svou činnost - každý vedoucí musí mít komplexní znalosti o řízení - vedoucí je často přetížen - chybí zde specializovaní odborníci FUNKČNÍ (FUNKCIONÁLNÍ) organizační strukt. - vedoucí je vybaven pravomocí a odpovědností za jeho příslušnou specializovanou funkci - nerozšířila se, protože je nevýhodou křížení příkazů od různých vedoucích na různých úrovních vedoucí pro funkci 1 vedoucí pro funkci 2 podřízený A podřízený B podřízený C podřízený D výhody: nevýhody: - odborná specializace vedoucích pracovníků - zkrácení komunikační cesty - křížení příkazů - konflikty mezi specialisty - oslabení disciplíny LINIOVĚ ŠTÁBNÍ organizační struktura vedoucí (ředitel podniku) štáb podřízený A (ředitel závodu) podřízený B podřízený C podřízený D štáb vedoucí provozu A vedoucí provozu B vedoucí provozu C vedoucí provozu D štáb vedoucí dílny A (mistr) vedoucí dílny B vedoucí dílny C vedoucí dílny D - 7 -

8 liniová složka = komplexní řízení daného útvaru štábní složky se podílejí na vlastním řízení pouze zprostředkovaně, nemají všeobecné právo rozhodovat Vyšší štábní útvary metodicky usměrňují štábní, popř. liniové útvary nižší! - hodí se pro složitější celky - čerpá z LINIOVÉ organizační struktury a chce převzít její přednosti, což jsou hlavně jasné pravomoce - využívá hlavní klad FUNKČNÍCH organizačních struktur, kterým je specializace vedoucích pracovníků a v důsledku toho jejich vysoká odbornost DIVIZNÍ (DIVIZIONÁLNÍ) organizační strukt. Divize = autonomní organizační jednotky - vznikají prvotním rozdělením velké firmy podle věcného principu, tj. podle výrobků, služeb, území, zákazníků - jsou komplexně vybavené - mají velkou míru autonomie Jednotlivé divize jsou s centrálou spojeny pouze společnou obchodně podnikatelskou koncepcí a finančními vztahy. vrcholové vedení (prezident společnosti) domácí divize výrobku A domácí divize výrobku B domácí divize výrobku C domácí divize výrobku D nevýhody: - divize o zisku volně nerozhodují - divize nejsou právními subjekty, nemají vlastní vztah s bankou, finančním úřadem - velký počet funkcí (stejných v každé divizi) úsek země 1 úsek země PRUŽNÉ organizační struktury - vyplývá z náročnosti současných úkolů! hledat vhodné změny v organizaci - jsou dočasné a účelové - zdokonalují stávající organizační struktury - výsledky čas rozpočet - řešení v projektovém řízení a v pružných organizačních strukturách 1) PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ - stanovení cíle a určení nejvhodnější cesty jak cíle dosáhnout, včetně určení: " materiálních " energetických " finančních " pracovních zdrojů - 8 -

9 2) PRUŽNÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY - reakce na složitost řešených úkolů, proměnlivost ekonomické reality - mají podobu: " struktury s koordinátorem " maticové struktury " čisté projektové struktury struktury s koordinátorem - jde o zdokonalení obyčejně liniově štábního uspořádání tato struktura se doplní o pracovníka, který má výlučně v pravomoci koordinaci činností, které vykonávají pracovníci různých útvarů maticová struktura (nejznámější) - vytváří ji vedoucí projektu jmenovaný vrcholovým vedením. Ten si určí z ostatních útvarů nejhodnější spolupracovníky - v jedné firmě existuje: " linie funkčních útvarů fce marketingu, vývoje, výroby, financování atd. " linie projektová odpovídá za realizaci jedné či více věcných akcí - uplatňuje se zde týmová práce - po vyřešení jednorázových projektů se pracovníci vrací pod plnou podřízenost svých původních útvarů vrcholový vedoucí (vedoucí projektu) členění podle objektů (výrobků) výrobek A výrobek B výrobek C členění podle funkcí (odborných útvarů) konstrukce technologie výroba odbyt výhody: nevýhody: - rychlá reakce na požadavky okolí - v rámci týmu se pracovníci seznámí s jinými profesemi - člen týmu je podřízen svému kmenovému nadřízenému a také vedoucímu projektu - zavedení maticové struktury je nákladné čisté projektové struktury - v případě, kdy je třeba řešit náročnější projekt a k jeho řešení se vyplatí uvolnit několik pracovníků - v existující organizaci se vytváří projektová složka, někdy jsou přizváni k řešení problému specialisté - vedoucí projektu má plnou pravomoc a zodpovědnost za realizaci projektu - 9 -

10 2. VEDENÍ LIDÍ - schopnost vést, usměrňovat, motivovat, stimulovat lidi pro plnění úkolů - schopnost vést a ovlivňovat lidi je založena na: - moc založená na donucení - moc založená na odměňování - moc legitimní pověření funkcí - moc expertní (odborná) spojená s konkrétní osobou, ne funkcí Manažerská teorie a praxe rozlišuje pojmy: řízení x tvůrčí vedení! Nositelem řízení je manažer vyjadřuje určitou pozici v organizaci! Představitelem tvůrčího vedení (leadershipu) je vůdce lídr. Lídři mají velkou sebedůvěru, cílevědomost, sebekontrolu Vedení lidí vyjadřuje určitou:! způsobilost manažera! autoritu, charisma - nejde o vrozený talent, lze se jí naučit, zdokonalit - vedoucí jde podřízeným vždy příkladem! dobrým i špatným!!! - slova a činy manažerů se mají shodovat - vedoucí nemá ztratit kontakt s podřízenými, má přispívat k plnění jejich úkolů přístupy k vůdcovství - vznikla řada teorií a různé modely vůdců - manažerská síť! mřížka chování manažera, definuje 4 extrémní styly vedení zájem o lidi a potřeby člověka [1,9] [9,9] [5,5] [1,1] [9,1] zájem o výrobu [1,1] lhostejný typ ochuzený management (nejhorší) [1,9] sousedský typ management zájmové organizace (take hodně špatný typ) [9,1] autokratický typ autokratický management (nic moc) [9,9] týmový typ týmový management (velmi dobrý typ) [5,5] kompromisní typ organizátorský mamagement (velmi dobrý typ) 2.1. STYL VEDENÍ LIDÍ 1) AUTOKRATICKÝ OKRUH - vedoucí není nakloněn tomu, aby podřízení diskutovali - velká vůle nadřízeného a) autokratický styl - uplatňování vůle vedoucího bez ohledu na názory podřízených b) autoritativní styl - vlivnost na základě obecně uznávané autority c) diktátorský styl - likviduje jakýkoliv nesouhlas

11 2) DEMOKRATISKÝ OKRUH - oboustranná aktivní komunikace (podřízený -vedoucí) - podřízený respektuje rozhodnutí vedoucího - stále přetrvává autorita vedoucího a) demokratický styl - nejlepší styl b) participační styl - navíc je zde ještě podíl řízení 3) LIBERÁLNÍ OKRUH - bezkonfliktní přístup vedoucího k podřízeným - ústupnost před požadavky vedoucího a) liberální styl b) pasivní styl - vedoucí neplní ani svoji formální stránku funkce - není to moc vhodný styl (jedině např. v uměleckých a reklamních odděleních, kde je potřebná velká volnost zaměstnanců) 2.2. MOTIVACE - vnitřní proces utváření cílů, postojů a chování člověka - motivaci ovlivňují: - vnější kritéria daná okolím (společenské a právní normy ) - vnitřní kritéria daná člověkem (osobní cíle, životní zkušenosti ) motiv - vnitřní pohnutka, impuls pro jednání člověka stimul - představuje vnější pobídku, která má určitý motiv podnítit nebo utlumit - má žádoucí účinek jenom tehdy, když je v souladu s motivačním profilem člověka Manažerské motivace využívá dnes všechny dostupné teorie a postupy, je vždy považována za tvůrčí čin. manipulace - projev snahy přímo svým jednáním ovlivnit podřízené motivační nástroje - 2 druhy: 1) přímé nástroje řízení opírají se o direktivní příkazy, směrnice, pokyny 2) nepřímé nástroje řízení dělí se dále na: a) ekonomické např. mzdy, odměny, podíly b) mimoekonomické např. pochvaly, uznání moderní přístupy k vedení lidí nezbytné předpoklady pro výkon práce pracovníka: 1) ze strany organizace je nutné zajistit: a) organizačně pracovní předpoklady - např. instrukce, dispozice, vymezit úkoly, pravomoce, zaškolit b) technické předpoklady - např. vybavit pracoviště, zajistit materiál, energii, pracovní a ochranné pomůcky

12 2) nové formy práce: - jak zabránit monotónnosti práce na výrobní lince a) rotace pracovníků - systematická změna pracovníků b) obohacená pracoviště - pracovník sám provádí kontrolu výrobku (sebekontrola), důvod ekonomicko-sociální c) (polo)autonomní skupina - skupina si volí svého vedoucího ve skupině a rozhoduje o volbě pracovních metod 3) vzdělávací programy - např. školení SOCIÁLNÍ KONFLIKTY - na každém pracovišti vznikají určité sociální konflikty - vedoucí by je měl umět řešit kontrola se dělí podle místa:! přímá (fyzická inventura)! nepřímá (zprávy, výkazy) podle času:! předběžná (plán odpovídá cílům)! průběžná (kontrola na dispečinku)! následná (kolaudace stavby, audit) podle rozsahu:! komplexní! dílčí podle subjektu:! vnější (státní orgány)! vnitřní Kontrolovat můžeme např.: 2.3. KONTROLA " zařízení " lidi " jakost " dokumentaci, doklady " výsledky " pracovní podmínky " efektivnost inovací no prostě téměř cokoliv Podstatou kontroly je posouzení reality, srovnání skutečného stavu se stavem žádoucím kritické kontrolní body a standardy Standardy v procesu kontroly jsou kritéria hodnot parametrů, které musí produkt nebo meziprodukt splňovat. Je mnoho druhů standardů, mezi nejlepší patří verifikovatelné (=ověřitelné) parametry

13 1) FYZICKÉ STANDARDY - provozní úroveň, kde se spotřebovává materiál, pracovní síla - mohou vyjadřovat kvalitu i kvantitu 2) NÁKLADOVÉ STANDARDY - peněžní měřítka, užití na provozní úrovni - např. přímé a nepřímé náklady 3) KAPITÁLOVÉ STANDARDY - odvozeny od aplikace peněžních měřítek na fyzické položky - např. investovaný kapitál 4) PŘÍJMOVÉ STANDARDY - vztahují se k prodeji 5) NEKVANTIFIKOVATELNÉ STANDARDY - obtížně stanovitelné standardy, kdy nelze určit fyzická nebo peněžní měřítka 6) CÍLE JAKO KONTROLNÍ BODY 7) STRATEGICKÉ PLÁNY JAKO KONTROLNÍ BODY PRO STRATEGICKOU KONTROLU postup kontroly START sběr informací vlastní hodnocení ANO vyhovuje částečně NE KONEC korigující opatření nové rozhodnutí kontrola realizace KONEC V pořádku? ANO NE KONEC 1) SBĚR INFORMACÍ a. primární - z terénu b. sekundární - evidence zásob, účetnictví, statistika 2) OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI ZÍSKANÝCH INFORMACÍ - formální náležitosti dokumentu, podpisová oprávnění, úplnost údajů 3) HODNOCENÍ KONTROLNÍCH PROCESŮ - oceňování významu podle kvantity, kvality, prosazování záměrů a skutečnosti

14 1) KONTROLA JAKO ZPĚTNÁ VAZBA kontrola jako systém regulace 2) KONTROLA JAKO REGULACE V REÁLNÉM ČASE - shromažďování informací o tom, co se děje v reálném čase - např. online rezervace letenek, vstupenek..., čárové kódy u pokladen atd. 3) KONTROLA S DOPŘEDNOU VAZBOU - pro efektivní kontrolu je třeba systém, který včas řekne, jaká korektivní opatření se mají přijmout, aby nedošlo k problémům - nejčastěji používané kontroly s dopřednou vazbou jsou prognózy ÚČINNOST KONTROLY - vztah vynaložených prostředků a výsledků kontroly - špatná kontrola je taková, která je: " jednostranná " nadměrná " formální " kontrolní vakuum (= není žádná kontrola) - spojení mezi lidmi v procesu 2.4. KOMUNIKACE odesílatel inf. transfer inf. médium (prostředek vysílání) příjemce sdělení a reakce zpětná vazba KOMUNIKACE se dělí na! ústní komunikace! písemná komunikace! neverbální komunikace INFORMAČNÍ komunikační kanály 1) komunikace SHORA - DOLŮ (např. pracovní příkazy) 2) komunikace ZDOLA NAHORU (např. předání hlášení) 3) komunikace HORIZONTÁLNÍ (např. mezi jednotlivými útvary na stejné úrovni) 4) komunikace ŠTÁBNÍ (např. štáb informuje o dané skutečnosti) OFICIÁLNÍ (FORMÁLNÍ) komunikační kanály - na základě platné organizačně řídící struktury NEOFICIÁLNÍ (NEFORMÁLNÍ) komunikační kanály - z náhodných osobních kontaktů - tok informací se vytváří neorganizovaně - zjistí se názor lidí a ten se poté použije k vysvětlení oficiálních informací VNĚJŠÍ komunikační kanály - jde o kanály mimo podnik - např. média rozhlas, televize, pošta, telefon VNITŘNÍ komunikační kanály - v podniku význam komunikace - k překonání neurčitosti slouží informace (předání informace) - množství informací ovlivní stupeň odstranění neurčitostí

15 3. PERSONÁLNÍ MANAGEMENT (řízení lidských zdrojů) - popisuje hlavně činnost personálního oddělení (odborů)! ty vznikají jen ve větších podnicích, v malých podnicích tuto činnost vykonává vedoucí. - na jednoho personalistu připadá zhruba 100 pracovníků - proces, ve kterém se přijímají rozhodnutí v oblasti zaměstnaneckých vztahů CÍLE PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU: 1. společenský cíl z požadavků společnosti (zákony ) 2. organizační cíl realizace úkolů organizace 3. finanční cíl vhodný výběr a rozmístění pracovníků 4. osobní cíl prostor pro pracovníky, podporu jejich rozvoje ZÁKLADNÍ CÍLE, KE KTERÝM PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ SMĚŘUJE:! prosperita podniku! dobré sociální klima! spokojení pracovníci ORGANIZACE PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ - u velkých podniků - výhodou je specializace profesí (psycholog, právník, bezpečnost práce ) FUNKCE PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU: - specifikace požadavků na funkční místo - zajišťování vztahů mezi vedením a odbory - organizace služeb pro zaměstnance (závodní doktor, podnikový právník ) - plánování personální činnosti - nábor pracovníků - výběr pracovníků - výcvik a školení - hodnocení pracovního výkonu - odměňování - ochrana při práci, podmínky práce - sociální péče VLIVY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ PODNÍTILY VZNIK PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU: - historické vlivy - vlivy technologie (automatizace! rekvalifikace pracovníků) - ekonomické vlivy - demografické vlivy - vlivy ze strany vlády (zákoník práce, předpisy bezpečnosti práce, minimální mzdy ) - vlivy odborů (podmínky ohledně přání pracovníků mzdy, prac. Podmínky) - podniková kultura 3.1. PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 1. plánování potřeby pracovníků - analýza současného stavu, odhad odchodů 2. plánování pokrytí potřeby pracovníků - tzv. PERSONÁLNÍ MARKETING 3. plánování personálních nákladů - vyhledávání, získávání (výběr), odchod zaměstnanců 4. plánování osobního a profesionálního růstu a rozvoje - rozvojové a kariérové plány, plány nástupnictví, klíčoví pracovníci

16 3.2. METODY PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1) odborné předpovědi 2) předpovědi provedené podle zohlednění minulých tendencí 3) ostatní metody matematické modelování, hodnotová analýza základní úkol: Mít ve správný čas na správném místě dostatek schopných, perspektivních a ochotných lidí, kteří se vyplatí zdroje personálního plánování 1) EXTERNÍ - Český Statistický Úřad obyvatelstvo, (ne)zaměstnanost, mzdy - Ministerstvo Práce a Sociálních Věcí Úřad práce - Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy informace o studentech - SLEPT analýza vyhodnocení prostředí (viz níže) 2) INTERNÍ (firemní data) - firemní strategie - personální strategie - personální audit - fluktuace, horizontální a vertikální mobilita, nemocnost vysvětlení několika pojmů:! Fluktuace - změna pracovních pozicí (míst) v podniku - nemá být moc vysoká, ale neměla by být ani moc nízká (nulová)! Personální audit - zkoumá rozbor prostředí - je to vlastně KONTROLA - např. jestli je dodržována personální politika, fluktuace atd. Zdroje pro personální plánování jsou tzv. tvrdá a měkká data. TVRDÁ data informace o tom, co se již stalo, jsou upřesňována měkkými daty MĚKKÁ data to jsou spíš odhady, úsudky SLEPT analýza S Sociální prostředí např. minimální mzda, podpora nezaměstnanosti L Legislativa např. hranice odchodu do důchodu E Ekonomické prostředí P Politické prostředí např. zřízení ve společnosti T Technické prostředí např. inovační cykly 3.3. VYHLEDÁVÁNÍ A ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ - nejpoužívanějším prostředkem je inzerce (tisk, rádio, www ) - další prostředky: personální agentury, Úřad práce, školy

17 nábor nových pracovníků Vyhledávají se uchazeči. Výsledkem je velké množství uchazečů, z nichž si podnik vybere. - při náboru platí omezení: - zásady daného podniku zvyklosti a podniková kultura - metody zaměstnávání doba určitá, neurčitá - metody odměňování CESTY PŘI HLEDÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ:! inzerce! doporučení stávajících zaměstnanců! příchozí uchazeči a pisatelé! Úřady práce! soukromé umisťovací agentury (dostane od zaměstnavatelů objednávku na zaměstnance, jejich práci platí zaměstnavatel nebo uchazeč o práci)! profesionální vyhledávací firmy (vyhledávají na základě požadavků podniků specialisty mohou být i zaměstnanci v jiných podnicích)! vojenské útvary! den otevřených dveří! Internet! bývalí zaměstnanci výběr pracovníků výběr zaměstnanců = srovnání kandidátů podle vybraných kritérií. Používá se výběrové řízení. Úkolem je přijmout toho nejschopnějšího! OBSAH FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ O ZAMĚSTNÁNÍ:! osobní data! charakter zaměstnání! vzdělání a schopnosti! údaje o praxi! členství v zájmových organizacích a spolcích, zásluhy, vyznamenání! doporučení! podpis uchazeče VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ POSTUPUJE V KROCÍCH! Výběrem je proces srovnávání jednotlivých kandidátů podle zvolených kritérií. Tato kritéria souvisí s popisem práce, požadavky na vzdělání, praxí Je také třeba se vyhnout diskriminaci! 1. první přijetí - vylučují se evidentně nevhodní uchazeči 2. testy - psychologické - znalosti a dovednosti - pracovní výkon (zručnost) - pravdomluvnosti - postoj k práci - zdravotní 3. přijímací pohovor - nejrozšířenější metoda Nepřipravený pohovor otázky jsou vytvářeny v průběhu pohovoru, může vést k opomenutí důležitých poznání o schopnostech uchazeče Připravený pohovor soustava předem připravených otázek Kombinovaný pohovor

18 Chyby tazatele: - kladeny sugestivní otázky - osobní předsudky tazatele - dominantní projev Chyby dotazovaného: - přílišné mluvení - nepřipravenost na pohovor - vychloubání se 4. posouzení a doplnění doporučení a kontrola údajů v dotazníku 5. pohovor s budoucím přímým nadřízeným 6. předvedení práce v reálné podobě (kandidát pozná charakter práce) 7. sdělení výsledků orientace nového pracovníka Nového pracovníka je nutno seznámit s firmou, okruhem činností, koncovým produktem, organizační strukturou, filosofií podniku, způsoby komunikace, se spolupracovníky, nadřízenými důležitá je také seznámení s: podmínky dovolené a službami pro zaměstnance bezpečností práce a ochraně při práci disciplinárními předpisy mzdovými pravidly, výplatními dny Podniky si pro tyto účely zpracovávají příručky pro zaměstnance. CHYBY PŘI ZAŘAZENÍ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE (ADAPTAČNÍM PROCESU): - přesycení informacemi - pověřování ze začátku jen podřadnými úkoly - pověřování ze začátku úkoly, kde se očekává neúspěch Je vhodné přidělit novému pracovníkovi po určitou dobu poradce (patrona). Adaptace je nejúčinnější prostředek proti fluktuaci! odborná příprava a rozvoj pracovníka - vychází se z potřeb podniku a změn ve vnějším prostředí POSTUP ODBORNÉ PŘÍPRAVY - podnik zvažuje: - objem nákladů - obsah programu - výběr a schopnosti posluchačů - vhodnost zařízení pro výuku - výběr účetních metod MOŽNOSTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY A ROZVOJE 1. při zaměstnání - výuka práce - střídání práce - předávání zkušeností a vedení pracovníků 2. mimo zaměstnání - přednášky, videoprogramy - názorná příprava (cvičné pracoviště) - hraní úloh, modelové chování - řešení případných studií - simulace Do programu rozvoje pracovníka je třeba zahrnout všechny pracovníky a je třeba vést evidenci!

19 3.4. HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ A JEJICH VÝKONU VYUŽITÍ PRACOVNÍHO HODNOCENÍ: - zlepšení výkonu pracovníka - určení odměny - rozhodování o pracovním zařazení - stanovení potřeby odborné přípravy - odhalování nedostatků při výběrovém řízení - identifikace vnějších vlivů Kritéria hodnocení závisí na profesi, účelu hodnocení HODNOCENÍ: plnění pracovních úkolů chování v pracovním procesu i mimo něj (iniciativy ) osobních charakterových rysů, čestnosti, svědomitosti HODNOCENÍ KVALITATIVNÍ - chování, jednání přímý styk se zákazníkem HODNOCENÍ VÝKONNOSTNÍ - pracovní výsledky normy metody hodnocení zaměření na: a) minulost - hodnotí se práce, která již byla vykonána metoda klíčové události = zaznamenává se případ výjimečně dobrého a výjimečně špatného chování b) budoucnost - zaměstnanec + nadřízený! budoucí pracovní cíle, sebehodnocení do budoucnosti 3.5. PODNIK A ODBORY - příčinou vzniku odborů jsou některé nespravedlivé aktivity podniku vůči jeho zaměstnancům - např.: diskriminace při přijímání do zaměstnání porušování bezpečnosti práce pozdní vyplácení mezd výše a způsob odměňování odmítání topmanagementu hovořit se zaměstnanci - výhodou odborů pro zaměstnance je: kolektivní moc pomoc při hledání zaměstnání řešení problémů (viz výše) - hlavním úkolem odborové organizace je zastupovat zájmy zaměstnanců při jednání s vedením význam odborů na celostátní úrovni Odborové svazy jsou účastníky jednání Rady pro sociální dialog = TRIPARTITY = jednání vlády, odborů a zástupců zaměstnanců - řeší zde otázky: zaměstnanosti (v EU je považována za přijatelnou cca 5procentní nezaměstnanost) mezd sociální otázky atd

20 TRIPARTITA stát zaměstnanci zastoupení odbory podnikatelé zast. podnik. svazy proces kolektivního vyjednávání - úkolem odborů v podniku a zároveň výsledkem kolektivního vyjednávání je sestavení kolektivní smlouvy - fáze kolektivního vyjednávání: 1. příprava na vyjednávání odbory zjistí požadavky a zaměstnavatel své možnosti 2. vyjednávání mělo by probíhat 2-3 měsíce před vypršením dosavadní kolektivní smlouvy 3. sestavení kolektivní smlouvy může se zde objevit např.: mzdová úroveň valorizace sociální výhody postup při stávce placená volna disciplinární patření 4. přijetí a plnění kolektivní smlouvy Kolektivní smlouva je smlouvou mezi odbory a zaměstnavatelem pojištění kromě zákonného pojištění, které se rozděluje následovně zákonné pojištění{ 34 % 13 % 8 % zaměstnanec sociální pojištění { 26 % podnik (zaměstnavatel) 4,5 % zaměstnanec zdravotní pojištění { 9 % podnik (zaměstnavatel) platí zaměstnavatel (podnik) za své zaměstnance různé typy pojištění, např.: " zdravotní (při)pojištění(např. pojištění zraku) " skupinové právní pojištění " důchodové připojištění " dodatková dovolená " odměna za zdraví (že zaměstnanec není příliš často nemocný) " odstupné

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Ing. Vlasáková 2 Existují 3 nebo 4

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova:

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova: ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující organizační strukturu 5. Příloha - příklady Management - Organizování 1 1. ORGANIZACE

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PS 2015/2016 TRANSFORMACE PROCESNÍ STRUKTURY DO STRUKTURY ÚTVAROVÉ Ladislav Blaţek Dělba práce Rozpětí řízení Dělba pravomoci Faktory ovlivňující organizační strukturu 1

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI 1. Komunikace v podniku + problémy 2. Osobnost manažera a podřízeného 3. Pracovní komunikace 4. Pracovní porady 5. Komunikace v týmu 1) Komunikace v podniku Co ji ovlivňuje???

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Test B pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013

Test B pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 Test B pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 1. Nástrojem strategického plánování v oblasti lidských zdrojů v organizaci je: a) personální plán, b) plán odměňování,

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Management Kontrola- cvičení

Management Kontrola- cvičení Management Kontrola- cvičení Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_VEDENÍ LIDÍ I_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

Organizování. Kontrola

Organizování. Kontrola 18) Manažerské činnosti Funkce managementu: základní, průběžné a podpůrné. Plánování, druhy plánů. Organizování, typy organizačních struktur, formální a neformální organizační struktury. Rozhodování a

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více