Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT II. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT II. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr"

Transkript

1 MANAGEMENT II - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: tel:

2 1. ORGANIZOVÁNÍ - patří do manažerských funkcí sekvenčních (viz Marketing I zimní semestr) - = vymezení vzájemných vztahů lidí - zahrnuje tyto činnosti: vytvoření organizačního řádu vytvoření popisu pracovních funkcí zařazení pracovníků do funkcí základní pojmy:! formální organizační struktura viz organizační řád a popis pracovních funkcí! neformální organizační struktura = na základě sociálních kontaktů mezi lidmi (pracovníky) = vztahy mezi lidmi; např. sport, sebevzdělávání! organizační jednotka = podnik, závod bez ohledu na velikost nebo postavení! útvar obecné označení určitého organizačního celku v rámci organizační jednotky! dílna produkční organizační útvar většinou je samostatný (např. lakovna, zkušebna )! provoz také produkční útvar, ale sestává se z více dílen slučitelného charakteru výroby! divize ekonomicky samostatné celky - uzavřený okruh základních funkcí (relativně samostatné)! oddělení ucelená agenda k jednomu předmětu výroby (např.plánování, mzdy, statistika ) závod! provoz! dílna! pracoviště úsek! odbor! oddělení! skupina! funkční místo! kompetence oprávněnost přijímat určitá rozhodnutí! pravomoc souhrn moci a práv, která jsou přidělena určitému pracovníkovi (pracovní funkci)! odpovědnost závazek pracovníka plnit určité úkoly (musí být přesně vymezeny)! delegování přenesení úkolů a pravomocí na nižší stupeň řízení! participace spolurozhodování = podílení se na rozhodování - většinou je nějaký motivační důvod - výhoda: mobilizuje větší počet lidí k tomu danému úkolu, motivace motivuje lidi k jejich přispění na řešení problému stojí o jejich názory! centralizace odpovědnost je koncentrována ve vrcholovém vedení organizace - říká se jí vertikální organizace (např. armáda)! decentralizace = rozšíření pravomocí k rozhodování v rámci organizační struktury - říká se jí horizontální organizace - např. římsko-katolická církev má relativně málo stupňů řízení - výhody decentralizace: ulehčuje rozhodování vrcholovým manažerům aktivizuje manažery na nižších úrovních napomáhá k adaptaci při měnících se podmínkách umožňuje větší volnost při rozhodování - nevýhody decentralizace: znesnadňuje používání jednotné taktiky náročné na koordinování (těch) decentralizovaných jednotek náročnost na školení vedoucích pracovníků může být ovlivňováno (omezováno) nepřiměřenými kontrolními mechanismy - 2 -

3 1.1. ORGANIZAČNÍ DOKUMENTY = předpisy, které stanovují pracovní procesy, vztahy a povinnosti mezi těmi procesy - dělí se na: 1. organizační dokumenty STATUTÁRNÍ 2. organizační dokumenty PRECESNÍ 3. INDIVIDUÁLNÍ ŘÍDÍCÍ dokumenty 4. OSTATNÍ PÍSEMNÉ dokumenty PRO ŘÍZENÍ ad 1) organizační dokumenty STATUTÁRNÍ - např. organizační řád podniku schvalují ho orgány zastupující zájmy vlastníka, musí v něm být označeno, co je: obligatorní = povinné fakultativní = výběrové explikativní = vysvětlující - dále tam je: identifikace podniku poslání a působnost podniku působení vrcholového vedení práva a činnosti chování závěrečné ustanovení ad 2) organizační dokumenty PRECESNÍ - patří sem různé organizační normy (směrnice) a pokyny - např. zmetkové řízení, archivní řád, spisovný řád ad 3) INDIVIDUÁLNÍ ŘÍDÍCÍ dokumenty - patří sem: příkaz ředitele (např. závažné úkoly s časovým omezením) - dále pak: vyhláška (např. celozávodní dovolená) ad 4) OSTATNÍ PÍSEMNÉ dokumenty PRO ŘÍZENÍ - patří sem: zápis z porady vedení podniku - nebo: zápisy z porad ostatních poradních orgánů požadavky na tyto dokumenty: - srozumitelnost - věcnost - relativní stabilita - časové omezení - vzájemná provázanost = aby se navzájem nevylučovaly 1.2. VYTVÁŘENÍ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK - vytváří se zpravidla podle určitých pravidel: " podle jednoduchých čísel " podle času " podle podnikových funkcí " podle území nebo oblasti " podle zákazníků " podle procesu nebo zařízení " podle výrobků - 3 -

4 ad a) podle jednoduchých čísel - nejstarší a nejpoužívanější metoda při organizování založená na vyčlenění do skupin osob podle stejné povinnosti a jsou podřízení jediné osobě - např. v římské legii vládl 10 vojákům desátník a 10 desátníkům setník - v průběhu doby význam klesal a později se to rozdělovalo podle dovedností ad 2) podle času - jde o seskupování činnosti na základě času, kde z důvodů ekonomických, technologických, organizačních a jiných není možná jiná varianta - např. nemocnice - výhody: " výrobní zařízení pracující nepřetržitě (které nezahálí), nechají se zde využít brigády studentů, kteří odpoledne pracují - nevýhody: " během noční směny nemusí být dokonalé vedení " příplatky za noční (větší náklady) " komunikační problémy (návaznost s ostatními podniky v noci) ad 3) podle podnikových funkcí - organizační jednotky se vytváří na základě typické podnikové činnosti - např. (viz schéma) ředitel personální útvar asistent sekretariát obchod vývoj výroba EKO výzkum trhu strojní vývoj plán výroby finance market. plánování propagace konstrukce balení a expedice automatizace výroby rozpočty nákladové účetnictví prodej řízení jakosti mzdové účetnictví - výhody: - nevýhody: " logický obraz základních funkcí " udržuje výkonnost a prestiž funkcí " zjednodušuje školení " přílišná specializace " za zisk zodpovídá vrcholový management " menší koordinace mezi funkcemi ad 4) podle území nebo oblasti - jde o teritoriální utváření organizačních jednotek - často se používá pro prodej a výrobu - výhody: " důraz na lokální trhy " lepší výcvik běžných manažerů " lepší komunikace s lokálními zájemci - nevýhody: " potřeba více všestranných manažerů " obtížnější kontrola vrcholového managementu - 4 -

5 ad) podle území nebo oblasti ředitel marketing personál zásobování finance západní oblast jihozápadní oblast centrální oblast jihovýchodní oblast východní oblast personál vývoj výroba EKO obchod ad 5) podle zákazníků - typické hlavně u bankovních institucí - výhody: " důraz na potřeby zákazníka " rozvoj odborníků v dané oblasti - nevýhody: " obtížná koordinace vzhledem k protichůdným požadavkům zákazníků " zákaznické skupiny nemusí být dobře identifikovatelné " velké x malé podniky ad) podle zákazníků guvernér služby pro podniky hypotéční služby služby pro obyvatelstvo služby pro zemědělce služby pro instituce ad 6) podle procesu nebo zařízení - podniky seskupují činnosti vzhledem k nějaké technologii - např. divize měřidel, divize nástrojů ad 7) podle výrobků - seskupování činností a společností, které vyrábějí několik výrobkových řad výrobků 1.3. ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ MANAGEMENTU O p t i m á l n í r o z p ě t í ř í z e n í horní úroveň 4-8 lidí dolní úroveň 8-15 lidí Rozpětí řízení (managementu) závisí na: 1) vedoucím - jeho kvalitách, pravomocích, jasném vymezení úkolů pro podřízené, stylu řízení, schopnosti komunikace s podřízenými 2) podřízených - kvalitě, disciplinovanosti, motivaci 3) podniku (organizaci) - charakteru úkolů, které jsou řešeny, strategii firmy, úrovni top-managementu, úrovni technických prostředků, které podnik využívá, úrovní štábních útvarů 4) ostatních vnějších podmínkách - 5 -

6 organizace s úzkým rozpětím managementu výhody: nevýhody: - vedoucí má více času na řízení - lepší vztahy mezi nadřízenými a podřízenými - nižší nároky na vedoucího - (úplné) nevyužití vedoucího - tendence vedoucího se angažovat do práce podřízených - velký počet organizačních úrovní! vyšší náklady - malá pružnost organizace s širokým rozpětím managementu výhody: nevýhody: - vedoucí musí delegovat pravomoce (rozdělovat úlohy), již není tedy možné, aby za vše odpovídal sám - musí být k dispozici jasná taktika - snížení počtu stupňů - podporuje se iniciativa podřízených - roste kvalifikace podřízených, jejich samostatnost - zrychlení rozhodovacích procesů - vedoucí má méně času na podřízené! může ztratit přehled - může dojít k přetížení vedoucího - vyžaduje to kvalitní manažery 1.4. VYTVÁŘENÍ ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR FORMÁLNÍ organizační struktura - vytvořená podle organizačních schémat - je dána platnými předpisy - každý zaměstnanec má své místo NEFORMÁLNÍ organizační struktura - neformální vztahy mezi pracovníky - např. různé společenské akce, zájezdy 1) LINIOVÁ organizační struktura 2) FUNKČNÍ (FUNKCIONÁLNÍ) organizační struktura 3) LINIOVĚ ŠTÁBNÍ organizační struktura 4) DIVIZNÍ (DIVIZIONÁLNÍ) organizační struktura 5) PRUŽNÉ organizační struktury - 6 -

7 LINIOVÁ organizační struktura - vyznačuje se jedním odpovědným vedoucím a jednoznačnými vazbami mezi podřízenými a nadřízenými vedoucí podřízený A podřízený B podřízený C podřízený D výhody: nevýhody: - podřízený nedostává protichůdné příkazy - vedoucí odpovídá za svou činnost - každý vedoucí musí mít komplexní znalosti o řízení - vedoucí je často přetížen - chybí zde specializovaní odborníci FUNKČNÍ (FUNKCIONÁLNÍ) organizační strukt. - vedoucí je vybaven pravomocí a odpovědností za jeho příslušnou specializovanou funkci - nerozšířila se, protože je nevýhodou křížení příkazů od různých vedoucích na různých úrovních vedoucí pro funkci 1 vedoucí pro funkci 2 podřízený A podřízený B podřízený C podřízený D výhody: nevýhody: - odborná specializace vedoucích pracovníků - zkrácení komunikační cesty - křížení příkazů - konflikty mezi specialisty - oslabení disciplíny LINIOVĚ ŠTÁBNÍ organizační struktura vedoucí (ředitel podniku) štáb podřízený A (ředitel závodu) podřízený B podřízený C podřízený D štáb vedoucí provozu A vedoucí provozu B vedoucí provozu C vedoucí provozu D štáb vedoucí dílny A (mistr) vedoucí dílny B vedoucí dílny C vedoucí dílny D - 7 -

8 liniová složka = komplexní řízení daného útvaru štábní složky se podílejí na vlastním řízení pouze zprostředkovaně, nemají všeobecné právo rozhodovat Vyšší štábní útvary metodicky usměrňují štábní, popř. liniové útvary nižší! - hodí se pro složitější celky - čerpá z LINIOVÉ organizační struktury a chce převzít její přednosti, což jsou hlavně jasné pravomoce - využívá hlavní klad FUNKČNÍCH organizačních struktur, kterým je specializace vedoucích pracovníků a v důsledku toho jejich vysoká odbornost DIVIZNÍ (DIVIZIONÁLNÍ) organizační strukt. Divize = autonomní organizační jednotky - vznikají prvotním rozdělením velké firmy podle věcného principu, tj. podle výrobků, služeb, území, zákazníků - jsou komplexně vybavené - mají velkou míru autonomie Jednotlivé divize jsou s centrálou spojeny pouze společnou obchodně podnikatelskou koncepcí a finančními vztahy. vrcholové vedení (prezident společnosti) domácí divize výrobku A domácí divize výrobku B domácí divize výrobku C domácí divize výrobku D nevýhody: - divize o zisku volně nerozhodují - divize nejsou právními subjekty, nemají vlastní vztah s bankou, finančním úřadem - velký počet funkcí (stejných v každé divizi) úsek země 1 úsek země PRUŽNÉ organizační struktury - vyplývá z náročnosti současných úkolů! hledat vhodné změny v organizaci - jsou dočasné a účelové - zdokonalují stávající organizační struktury - výsledky čas rozpočet - řešení v projektovém řízení a v pružných organizačních strukturách 1) PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ - stanovení cíle a určení nejvhodnější cesty jak cíle dosáhnout, včetně určení: " materiálních " energetických " finančních " pracovních zdrojů - 8 -

9 2) PRUŽNÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY - reakce na složitost řešených úkolů, proměnlivost ekonomické reality - mají podobu: " struktury s koordinátorem " maticové struktury " čisté projektové struktury struktury s koordinátorem - jde o zdokonalení obyčejně liniově štábního uspořádání tato struktura se doplní o pracovníka, který má výlučně v pravomoci koordinaci činností, které vykonávají pracovníci různých útvarů maticová struktura (nejznámější) - vytváří ji vedoucí projektu jmenovaný vrcholovým vedením. Ten si určí z ostatních útvarů nejhodnější spolupracovníky - v jedné firmě existuje: " linie funkčních útvarů fce marketingu, vývoje, výroby, financování atd. " linie projektová odpovídá za realizaci jedné či více věcných akcí - uplatňuje se zde týmová práce - po vyřešení jednorázových projektů se pracovníci vrací pod plnou podřízenost svých původních útvarů vrcholový vedoucí (vedoucí projektu) členění podle objektů (výrobků) výrobek A výrobek B výrobek C členění podle funkcí (odborných útvarů) konstrukce technologie výroba odbyt výhody: nevýhody: - rychlá reakce na požadavky okolí - v rámci týmu se pracovníci seznámí s jinými profesemi - člen týmu je podřízen svému kmenovému nadřízenému a také vedoucímu projektu - zavedení maticové struktury je nákladné čisté projektové struktury - v případě, kdy je třeba řešit náročnější projekt a k jeho řešení se vyplatí uvolnit několik pracovníků - v existující organizaci se vytváří projektová složka, někdy jsou přizváni k řešení problému specialisté - vedoucí projektu má plnou pravomoc a zodpovědnost za realizaci projektu - 9 -

10 2. VEDENÍ LIDÍ - schopnost vést, usměrňovat, motivovat, stimulovat lidi pro plnění úkolů - schopnost vést a ovlivňovat lidi je založena na: - moc založená na donucení - moc založená na odměňování - moc legitimní pověření funkcí - moc expertní (odborná) spojená s konkrétní osobou, ne funkcí Manažerská teorie a praxe rozlišuje pojmy: řízení x tvůrčí vedení! Nositelem řízení je manažer vyjadřuje určitou pozici v organizaci! Představitelem tvůrčího vedení (leadershipu) je vůdce lídr. Lídři mají velkou sebedůvěru, cílevědomost, sebekontrolu Vedení lidí vyjadřuje určitou:! způsobilost manažera! autoritu, charisma - nejde o vrozený talent, lze se jí naučit, zdokonalit - vedoucí jde podřízeným vždy příkladem! dobrým i špatným!!! - slova a činy manažerů se mají shodovat - vedoucí nemá ztratit kontakt s podřízenými, má přispívat k plnění jejich úkolů přístupy k vůdcovství - vznikla řada teorií a různé modely vůdců - manažerská síť! mřížka chování manažera, definuje 4 extrémní styly vedení zájem o lidi a potřeby člověka [1,9] [9,9] [5,5] [1,1] [9,1] zájem o výrobu [1,1] lhostejný typ ochuzený management (nejhorší) [1,9] sousedský typ management zájmové organizace (take hodně špatný typ) [9,1] autokratický typ autokratický management (nic moc) [9,9] týmový typ týmový management (velmi dobrý typ) [5,5] kompromisní typ organizátorský mamagement (velmi dobrý typ) 2.1. STYL VEDENÍ LIDÍ 1) AUTOKRATICKÝ OKRUH - vedoucí není nakloněn tomu, aby podřízení diskutovali - velká vůle nadřízeného a) autokratický styl - uplatňování vůle vedoucího bez ohledu na názory podřízených b) autoritativní styl - vlivnost na základě obecně uznávané autority c) diktátorský styl - likviduje jakýkoliv nesouhlas

11 2) DEMOKRATISKÝ OKRUH - oboustranná aktivní komunikace (podřízený -vedoucí) - podřízený respektuje rozhodnutí vedoucího - stále přetrvává autorita vedoucího a) demokratický styl - nejlepší styl b) participační styl - navíc je zde ještě podíl řízení 3) LIBERÁLNÍ OKRUH - bezkonfliktní přístup vedoucího k podřízeným - ústupnost před požadavky vedoucího a) liberální styl b) pasivní styl - vedoucí neplní ani svoji formální stránku funkce - není to moc vhodný styl (jedině např. v uměleckých a reklamních odděleních, kde je potřebná velká volnost zaměstnanců) 2.2. MOTIVACE - vnitřní proces utváření cílů, postojů a chování člověka - motivaci ovlivňují: - vnější kritéria daná okolím (společenské a právní normy ) - vnitřní kritéria daná člověkem (osobní cíle, životní zkušenosti ) motiv - vnitřní pohnutka, impuls pro jednání člověka stimul - představuje vnější pobídku, která má určitý motiv podnítit nebo utlumit - má žádoucí účinek jenom tehdy, když je v souladu s motivačním profilem člověka Manažerské motivace využívá dnes všechny dostupné teorie a postupy, je vždy považována za tvůrčí čin. manipulace - projev snahy přímo svým jednáním ovlivnit podřízené motivační nástroje - 2 druhy: 1) přímé nástroje řízení opírají se o direktivní příkazy, směrnice, pokyny 2) nepřímé nástroje řízení dělí se dále na: a) ekonomické např. mzdy, odměny, podíly b) mimoekonomické např. pochvaly, uznání moderní přístupy k vedení lidí nezbytné předpoklady pro výkon práce pracovníka: 1) ze strany organizace je nutné zajistit: a) organizačně pracovní předpoklady - např. instrukce, dispozice, vymezit úkoly, pravomoce, zaškolit b) technické předpoklady - např. vybavit pracoviště, zajistit materiál, energii, pracovní a ochranné pomůcky

12 2) nové formy práce: - jak zabránit monotónnosti práce na výrobní lince a) rotace pracovníků - systematická změna pracovníků b) obohacená pracoviště - pracovník sám provádí kontrolu výrobku (sebekontrola), důvod ekonomicko-sociální c) (polo)autonomní skupina - skupina si volí svého vedoucího ve skupině a rozhoduje o volbě pracovních metod 3) vzdělávací programy - např. školení SOCIÁLNÍ KONFLIKTY - na každém pracovišti vznikají určité sociální konflikty - vedoucí by je měl umět řešit kontrola se dělí podle místa:! přímá (fyzická inventura)! nepřímá (zprávy, výkazy) podle času:! předběžná (plán odpovídá cílům)! průběžná (kontrola na dispečinku)! následná (kolaudace stavby, audit) podle rozsahu:! komplexní! dílčí podle subjektu:! vnější (státní orgány)! vnitřní Kontrolovat můžeme např.: 2.3. KONTROLA " zařízení " lidi " jakost " dokumentaci, doklady " výsledky " pracovní podmínky " efektivnost inovací no prostě téměř cokoliv Podstatou kontroly je posouzení reality, srovnání skutečného stavu se stavem žádoucím kritické kontrolní body a standardy Standardy v procesu kontroly jsou kritéria hodnot parametrů, které musí produkt nebo meziprodukt splňovat. Je mnoho druhů standardů, mezi nejlepší patří verifikovatelné (=ověřitelné) parametry

13 1) FYZICKÉ STANDARDY - provozní úroveň, kde se spotřebovává materiál, pracovní síla - mohou vyjadřovat kvalitu i kvantitu 2) NÁKLADOVÉ STANDARDY - peněžní měřítka, užití na provozní úrovni - např. přímé a nepřímé náklady 3) KAPITÁLOVÉ STANDARDY - odvozeny od aplikace peněžních měřítek na fyzické položky - např. investovaný kapitál 4) PŘÍJMOVÉ STANDARDY - vztahují se k prodeji 5) NEKVANTIFIKOVATELNÉ STANDARDY - obtížně stanovitelné standardy, kdy nelze určit fyzická nebo peněžní měřítka 6) CÍLE JAKO KONTROLNÍ BODY 7) STRATEGICKÉ PLÁNY JAKO KONTROLNÍ BODY PRO STRATEGICKOU KONTROLU postup kontroly START sběr informací vlastní hodnocení ANO vyhovuje částečně NE KONEC korigující opatření nové rozhodnutí kontrola realizace KONEC V pořádku? ANO NE KONEC 1) SBĚR INFORMACÍ a. primární - z terénu b. sekundární - evidence zásob, účetnictví, statistika 2) OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI ZÍSKANÝCH INFORMACÍ - formální náležitosti dokumentu, podpisová oprávnění, úplnost údajů 3) HODNOCENÍ KONTROLNÍCH PROCESŮ - oceňování významu podle kvantity, kvality, prosazování záměrů a skutečnosti

14 1) KONTROLA JAKO ZPĚTNÁ VAZBA kontrola jako systém regulace 2) KONTROLA JAKO REGULACE V REÁLNÉM ČASE - shromažďování informací o tom, co se děje v reálném čase - např. online rezervace letenek, vstupenek..., čárové kódy u pokladen atd. 3) KONTROLA S DOPŘEDNOU VAZBOU - pro efektivní kontrolu je třeba systém, který včas řekne, jaká korektivní opatření se mají přijmout, aby nedošlo k problémům - nejčastěji používané kontroly s dopřednou vazbou jsou prognózy ÚČINNOST KONTROLY - vztah vynaložených prostředků a výsledků kontroly - špatná kontrola je taková, která je: " jednostranná " nadměrná " formální " kontrolní vakuum (= není žádná kontrola) - spojení mezi lidmi v procesu 2.4. KOMUNIKACE odesílatel inf. transfer inf. médium (prostředek vysílání) příjemce sdělení a reakce zpětná vazba KOMUNIKACE se dělí na! ústní komunikace! písemná komunikace! neverbální komunikace INFORMAČNÍ komunikační kanály 1) komunikace SHORA - DOLŮ (např. pracovní příkazy) 2) komunikace ZDOLA NAHORU (např. předání hlášení) 3) komunikace HORIZONTÁLNÍ (např. mezi jednotlivými útvary na stejné úrovni) 4) komunikace ŠTÁBNÍ (např. štáb informuje o dané skutečnosti) OFICIÁLNÍ (FORMÁLNÍ) komunikační kanály - na základě platné organizačně řídící struktury NEOFICIÁLNÍ (NEFORMÁLNÍ) komunikační kanály - z náhodných osobních kontaktů - tok informací se vytváří neorganizovaně - zjistí se názor lidí a ten se poté použije k vysvětlení oficiálních informací VNĚJŠÍ komunikační kanály - jde o kanály mimo podnik - např. média rozhlas, televize, pošta, telefon VNITŘNÍ komunikační kanály - v podniku význam komunikace - k překonání neurčitosti slouží informace (předání informace) - množství informací ovlivní stupeň odstranění neurčitostí

15 3. PERSONÁLNÍ MANAGEMENT (řízení lidských zdrojů) - popisuje hlavně činnost personálního oddělení (odborů)! ty vznikají jen ve větších podnicích, v malých podnicích tuto činnost vykonává vedoucí. - na jednoho personalistu připadá zhruba 100 pracovníků - proces, ve kterém se přijímají rozhodnutí v oblasti zaměstnaneckých vztahů CÍLE PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU: 1. společenský cíl z požadavků společnosti (zákony ) 2. organizační cíl realizace úkolů organizace 3. finanční cíl vhodný výběr a rozmístění pracovníků 4. osobní cíl prostor pro pracovníky, podporu jejich rozvoje ZÁKLADNÍ CÍLE, KE KTERÝM PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ SMĚŘUJE:! prosperita podniku! dobré sociální klima! spokojení pracovníci ORGANIZACE PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ - u velkých podniků - výhodou je specializace profesí (psycholog, právník, bezpečnost práce ) FUNKCE PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU: - specifikace požadavků na funkční místo - zajišťování vztahů mezi vedením a odbory - organizace služeb pro zaměstnance (závodní doktor, podnikový právník ) - plánování personální činnosti - nábor pracovníků - výběr pracovníků - výcvik a školení - hodnocení pracovního výkonu - odměňování - ochrana při práci, podmínky práce - sociální péče VLIVY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ PODNÍTILY VZNIK PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU: - historické vlivy - vlivy technologie (automatizace! rekvalifikace pracovníků) - ekonomické vlivy - demografické vlivy - vlivy ze strany vlády (zákoník práce, předpisy bezpečnosti práce, minimální mzdy ) - vlivy odborů (podmínky ohledně přání pracovníků mzdy, prac. Podmínky) - podniková kultura 3.1. PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 1. plánování potřeby pracovníků - analýza současného stavu, odhad odchodů 2. plánování pokrytí potřeby pracovníků - tzv. PERSONÁLNÍ MARKETING 3. plánování personálních nákladů - vyhledávání, získávání (výběr), odchod zaměstnanců 4. plánování osobního a profesionálního růstu a rozvoje - rozvojové a kariérové plány, plány nástupnictví, klíčoví pracovníci

16 3.2. METODY PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1) odborné předpovědi 2) předpovědi provedené podle zohlednění minulých tendencí 3) ostatní metody matematické modelování, hodnotová analýza základní úkol: Mít ve správný čas na správném místě dostatek schopných, perspektivních a ochotných lidí, kteří se vyplatí zdroje personálního plánování 1) EXTERNÍ - Český Statistický Úřad obyvatelstvo, (ne)zaměstnanost, mzdy - Ministerstvo Práce a Sociálních Věcí Úřad práce - Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy informace o studentech - SLEPT analýza vyhodnocení prostředí (viz níže) 2) INTERNÍ (firemní data) - firemní strategie - personální strategie - personální audit - fluktuace, horizontální a vertikální mobilita, nemocnost vysvětlení několika pojmů:! Fluktuace - změna pracovních pozicí (míst) v podniku - nemá být moc vysoká, ale neměla by být ani moc nízká (nulová)! Personální audit - zkoumá rozbor prostředí - je to vlastně KONTROLA - např. jestli je dodržována personální politika, fluktuace atd. Zdroje pro personální plánování jsou tzv. tvrdá a měkká data. TVRDÁ data informace o tom, co se již stalo, jsou upřesňována měkkými daty MĚKKÁ data to jsou spíš odhady, úsudky SLEPT analýza S Sociální prostředí např. minimální mzda, podpora nezaměstnanosti L Legislativa např. hranice odchodu do důchodu E Ekonomické prostředí P Politické prostředí např. zřízení ve společnosti T Technické prostředí např. inovační cykly 3.3. VYHLEDÁVÁNÍ A ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ - nejpoužívanějším prostředkem je inzerce (tisk, rádio, www ) - další prostředky: personální agentury, Úřad práce, školy

17 nábor nových pracovníků Vyhledávají se uchazeči. Výsledkem je velké množství uchazečů, z nichž si podnik vybere. - při náboru platí omezení: - zásady daného podniku zvyklosti a podniková kultura - metody zaměstnávání doba určitá, neurčitá - metody odměňování CESTY PŘI HLEDÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ:! inzerce! doporučení stávajících zaměstnanců! příchozí uchazeči a pisatelé! Úřady práce! soukromé umisťovací agentury (dostane od zaměstnavatelů objednávku na zaměstnance, jejich práci platí zaměstnavatel nebo uchazeč o práci)! profesionální vyhledávací firmy (vyhledávají na základě požadavků podniků specialisty mohou být i zaměstnanci v jiných podnicích)! vojenské útvary! den otevřených dveří! Internet! bývalí zaměstnanci výběr pracovníků výběr zaměstnanců = srovnání kandidátů podle vybraných kritérií. Používá se výběrové řízení. Úkolem je přijmout toho nejschopnějšího! OBSAH FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ O ZAMĚSTNÁNÍ:! osobní data! charakter zaměstnání! vzdělání a schopnosti! údaje o praxi! členství v zájmových organizacích a spolcích, zásluhy, vyznamenání! doporučení! podpis uchazeče VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ POSTUPUJE V KROCÍCH! Výběrem je proces srovnávání jednotlivých kandidátů podle zvolených kritérií. Tato kritéria souvisí s popisem práce, požadavky na vzdělání, praxí Je také třeba se vyhnout diskriminaci! 1. první přijetí - vylučují se evidentně nevhodní uchazeči 2. testy - psychologické - znalosti a dovednosti - pracovní výkon (zručnost) - pravdomluvnosti - postoj k práci - zdravotní 3. přijímací pohovor - nejrozšířenější metoda Nepřipravený pohovor otázky jsou vytvářeny v průběhu pohovoru, může vést k opomenutí důležitých poznání o schopnostech uchazeče Připravený pohovor soustava předem připravených otázek Kombinovaný pohovor

18 Chyby tazatele: - kladeny sugestivní otázky - osobní předsudky tazatele - dominantní projev Chyby dotazovaného: - přílišné mluvení - nepřipravenost na pohovor - vychloubání se 4. posouzení a doplnění doporučení a kontrola údajů v dotazníku 5. pohovor s budoucím přímým nadřízeným 6. předvedení práce v reálné podobě (kandidát pozná charakter práce) 7. sdělení výsledků orientace nového pracovníka Nového pracovníka je nutno seznámit s firmou, okruhem činností, koncovým produktem, organizační strukturou, filosofií podniku, způsoby komunikace, se spolupracovníky, nadřízenými důležitá je také seznámení s: podmínky dovolené a službami pro zaměstnance bezpečností práce a ochraně při práci disciplinárními předpisy mzdovými pravidly, výplatními dny Podniky si pro tyto účely zpracovávají příručky pro zaměstnance. CHYBY PŘI ZAŘAZENÍ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE (ADAPTAČNÍM PROCESU): - přesycení informacemi - pověřování ze začátku jen podřadnými úkoly - pověřování ze začátku úkoly, kde se očekává neúspěch Je vhodné přidělit novému pracovníkovi po určitou dobu poradce (patrona). Adaptace je nejúčinnější prostředek proti fluktuaci! odborná příprava a rozvoj pracovníka - vychází se z potřeb podniku a změn ve vnějším prostředí POSTUP ODBORNÉ PŘÍPRAVY - podnik zvažuje: - objem nákladů - obsah programu - výběr a schopnosti posluchačů - vhodnost zařízení pro výuku - výběr účetních metod MOŽNOSTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY A ROZVOJE 1. při zaměstnání - výuka práce - střídání práce - předávání zkušeností a vedení pracovníků 2. mimo zaměstnání - přednášky, videoprogramy - názorná příprava (cvičné pracoviště) - hraní úloh, modelové chování - řešení případných studií - simulace Do programu rozvoje pracovníka je třeba zahrnout všechny pracovníky a je třeba vést evidenci!

19 3.4. HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ A JEJICH VÝKONU VYUŽITÍ PRACOVNÍHO HODNOCENÍ: - zlepšení výkonu pracovníka - určení odměny - rozhodování o pracovním zařazení - stanovení potřeby odborné přípravy - odhalování nedostatků při výběrovém řízení - identifikace vnějších vlivů Kritéria hodnocení závisí na profesi, účelu hodnocení HODNOCENÍ: plnění pracovních úkolů chování v pracovním procesu i mimo něj (iniciativy ) osobních charakterových rysů, čestnosti, svědomitosti HODNOCENÍ KVALITATIVNÍ - chování, jednání přímý styk se zákazníkem HODNOCENÍ VÝKONNOSTNÍ - pracovní výsledky normy metody hodnocení zaměření na: a) minulost - hodnotí se práce, která již byla vykonána metoda klíčové události = zaznamenává se případ výjimečně dobrého a výjimečně špatného chování b) budoucnost - zaměstnanec + nadřízený! budoucí pracovní cíle, sebehodnocení do budoucnosti 3.5. PODNIK A ODBORY - příčinou vzniku odborů jsou některé nespravedlivé aktivity podniku vůči jeho zaměstnancům - např.: diskriminace při přijímání do zaměstnání porušování bezpečnosti práce pozdní vyplácení mezd výše a způsob odměňování odmítání topmanagementu hovořit se zaměstnanci - výhodou odborů pro zaměstnance je: kolektivní moc pomoc při hledání zaměstnání řešení problémů (viz výše) - hlavním úkolem odborové organizace je zastupovat zájmy zaměstnanců při jednání s vedením význam odborů na celostátní úrovni Odborové svazy jsou účastníky jednání Rady pro sociální dialog = TRIPARTITY = jednání vlády, odborů a zástupců zaměstnanců - řeší zde otázky: zaměstnanosti (v EU je považována za přijatelnou cca 5procentní nezaměstnanost) mezd sociální otázky atd

20 TRIPARTITA stát zaměstnanci zastoupení odbory podnikatelé zast. podnik. svazy proces kolektivního vyjednávání - úkolem odborů v podniku a zároveň výsledkem kolektivního vyjednávání je sestavení kolektivní smlouvy - fáze kolektivního vyjednávání: 1. příprava na vyjednávání odbory zjistí požadavky a zaměstnavatel své možnosti 2. vyjednávání mělo by probíhat 2-3 měsíce před vypršením dosavadní kolektivní smlouvy 3. sestavení kolektivní smlouvy může se zde objevit např.: mzdová úroveň valorizace sociální výhody postup při stávce placená volna disciplinární patření 4. přijetí a plnění kolektivní smlouvy Kolektivní smlouva je smlouvou mezi odbory a zaměstnavatelem pojištění kromě zákonného pojištění, které se rozděluje následovně zákonné pojištění{ 34 % 13 % 8 % zaměstnanec sociální pojištění { 26 % podnik (zaměstnavatel) 4,5 % zaměstnanec zdravotní pojištění { 9 % podnik (zaměstnavatel) platí zaměstnavatel (podnik) za své zaměstnance různé typy pojištění, např.: " zdravotní (při)pojištění(např. pojištění zraku) " skupinové právní pojištění " důchodové připojištění " dodatková dovolená " odměna za zdraví (že zaměstnanec není příliš často nemocný) " odstupné

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Personální informační systém (PIS)

Personální informační systém (PIS) Personální informační systém (PIS) Personální informační systém je komplex programů, jehož úkolem je softwarová podpora procesu řízení lidských zdrojů a podpora pro certifikaci na ISO 9001 ISO 9001 Certifikace

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Příklad dobré praxe VI

Příklad dobré praxe VI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VI pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více