VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová

2 SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, již od roku 2001 naše organizace OPIM vyvíjí vzdělávací a osvětové aktivity na podporu integrace menšin a podílí se na rozvoji lidských práv. Od té doby jsme umožnili cizincům, osobám se zdravotním postižením, etnickým, národnostním a náboženským menšinám a lidem s odlišnou sexuální orientací zapojit se do našich integračních programů v ČR i v zahraničí. Současně jsme proškolili řadu pracovníků neziskového sektoru, pedagogů, vzdělavatelů a vychovatelů v lidskoprávní oblasti a multikulturní výchově. Rok 2008 byl pro nás velmi hojným z hlediska rozšíření projektu Živá knihovna, který OPIM realizovala druhým rokem. Projekt oslovil další cílové skupiny, byl zpřístupněn i do jiných regionů a objevil se i v jiné formě, než v outdoorové. S projektem jsme zavítali do dalších škol v Praze a ve Středočeském kraji. Tím se nám podařilo zapojit děti a mládež, kteří tento druh mezikulturního dialogu neznají. Novinkou bylo vytvoření Živé knihovny on-line na našich webových stránkách, čímž jsme otevřeli internetovou komunikaci s lidmi z menšin a uživateli internetu a umožnili v rozhovorech pokračovat nebo dát prostor rozhovorům novým. Zapojili se tak lidé z různých regionů, pro které outdoorové akce nejsou přístupné. Školící kurzy o lidských právech a diskriminaci pro zaměstnance veřejné správy a pedagogy jsme realizovali v jarních měsících, jelikož od léta do konce roku jsme byli s projektem Živá knihovna zváni na řadu akcí. Obzvláště nás potěšily reakce lidí, kteří nás cíleně vyhledávají; buď zavítali na nějakou akci Živé knihovny, nebo o projektu jen slyšeli v médiích. OPIM tento rok pro projekt Živá knihovna získala nové dobrovolníky, partnery a občanská sdružení. Rozsáhlé PR aktivity tento projekt markantně zviditelnily a posílily o nové přímé i nepřímé beneficienty projektu. Tento rok jsme založili Klub přátel Živé knihovny. Členstvím chceme poskytnout jakousi formu zapojení příznivců OPIM a jejích činností a zajistit informovanost o akcích. Jednou z forem zabezpečení financování jsme zahájili veřejnou sbírku formou kasiček na jednorázových akcích a dlouhodobě na vytipovaných místech. Současně byla spuštěna kampaňová akce Tričkem na podporu OPIM. Nic z toho, co jsme v tomto roce uskutečnili a co se nám podařilo, by nebylo možné bez lidí, kteří se podíleli na práci v OPIM jako pracovníci, spolupracovníci, dobrovolníci, příznivci, uživatelé, partneři, nevládní neziskové organizace, nadace a individuální dárci. Všem, kteří se přímo či nepřímo podíleli na naší činnosti, děkujeme. Věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. M.A. Jana Tikalová Předsedkyně sdružení a statutární zástupkyně 2

3 O O R G A N II Z A C II P o s l á n í OPIM si klade za cíl šířit povědomí o lidských právech a pomáhat českým občanům a menšinám žijícím v ČR skrze vzdělávací a informační programy a společenské aktivity poznávat svá práva a umět se jich domoci. V i z e Vybudovat společnost, kde jsou fundamentální lidské hodnoty, jako jsou důstojnost, rovnost a spravedlnost zachovány, a kde se dodržují základní lidská práva a svobody. Č i n n o s t Hlavními programy jsou lidskoprávní školící kurzy na několika úrovních pro pedagogy, vzdělavatele a vychovatele, pracovníky neziskového sektoru a od roku 2007 také pro zaměstnance veřejné správy; dále pak osvětové a výchovné integrační programy proti předsudkům. M e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e V prosinci 2006 se organizace stala zakládajícím členem mezinárodní organizace tvořící síť kvalifikovaných školitelů a evropských lidskoprávních organizací s názvem HREYN (Human Rights Education Youth Network) se sídlem ve španělské Murcii. OPIM členem organizace nadále zůstává. Foto: Naďa Rehová 3

4 S T R U K T U R A O R G A N II Z A C E Výkonný orgán: Výbor Výbor OPIM o.s. ze dne 27. února 2008 Předsedkyně a statutární zástupkyně sdružení M.A. Jana Tikalová Místopředsedkyně Mgr. Lucie Jelínková Členka Výboru Mgr. Šárka Václavíková Členové sdružení MgA Jana Borovanová Miroslav Klusák Mgr. Zuzana Kubišová Kristýna Ostrčilíková Mgr. Jiří Procházka Ing. Kateřina Procházková Bc. (hons) Michaela Svatošová Jakub Šiler L i d é v O P I M : M.A. Jana Tikalová Organizační a programové řízení, Vedoucí projektu Živá knihovna Mgr. Lucie Jelínková Koordinátorka projektu Živá knihovna Mgr. Ivona Baklíková Projektová asistentka a administrativní pracovnice Ing. Pavla Kantnerová Public relations Ing. Naďa Rehová Stálá fotografka akcí Linda Luhanová Překlady a tlumočení Jan Šnajdr Aktualizace a webová prezentace, IT podpora Roman Martinek Mzdové účetnictví Markéta Fraitová Účetnictví Foto: Naďa Rehová S p o l u p r a c o v n í c i a d o b r o v o l n í c i : Adam Čížek, Anna Doová, Antonie Edrová, Barbora Večlová, Dan Janauer, Denisa Červenková, Emil Jíra, František Hylmar, Gabriela Fillerová, Tomáš Lanc, Jakub Šiler, Jan Šnajdr, Jana Al Oukla, Jana Blaťáková, Jana Borovanová, Jiří Beremov, Jitka Kolářová, Jiří Procházka, Johana Fajtová, Josef Boček, Kamila Trantová, Karel Lampa, Kristýna Ostrčilíková, Ladislav Goral, Ladislav Zikmund, Linda Luhanová, Ljubov Vondrušková, Magdaléna Ouřecká, Martin Orgoník, Martina Hrdličková, Michala Homolková, Michaela Svatošová, Marie Surová, Michal Šembera, Miroslav Klusák, Naďa Rehová, Pavlína Popelková, Petr Sádlo, Radka Tůmová, Soňa Margaryan, Šárka Bobková, Šárka Václavíková, Tadeáš Bayer, Vanda Kolečková, Veronika Charvátová, Yambi Mwesigwová, Zuzana Kubišová, Zuzana Masáková a Fedor Krajčík a studenti střední školy pro sluchově postižené PF UK. 4

5 P R O J E K T Y A Č II N N O S T V R O C E Vzdělávací programy PROJJEKT ŽIIVÁ KNIIHOVNA Od června roku 2007 OPIM realizuje projekt Živá knihovna s podtitulem Nesuď knihu podle obalu. Živá knihovna je projekt, který svojí metodologií poukazuje na předsudky a stereotypy, bojuje proti diskriminaci, rasismu, xenofobii a intoleranci. Otevírá prostor pro rozhovory s menšinami. Otevřeně se hovoří o předsudcích, o pocitu a zkušenostech být označován jiným a tím často podvědomě hodnocen jako méněcenným. Namísto knih vystupují lidé, kteří jsou diskriminováni na základě etnické příslušnosti, náboženství, národnosti, zdravotního stavu, sexuální orientace, životního stylu, profese, názorového přesvědčení či životních zkušeností. Na základě předsudků jsou tito lidé mnohdy ostatními vědomě i podvědomě řazeni do imaginárních škatulek, odsuzováni a nerespektováni. KNIHA nabízí rozhovor a odpovídá na otázky a tabuizovaná témata. ČTENÁŘI / ČTENÁŘKY jsou ti, kdo se chtějí dozvědět něco o životě menšin v naší společnosti v rámci přátelského rozhovoru. KNIHOVNÍCI / KNIHOVNICE jsou pomocníci Živé knihovny. Asistují, evidují "čtenáře" a pomáhají jim s výběrem "knih". Zásadní pravidlo Živé knihovny je chovat se k ostatním s plným respektem a v plné důstojnosti. Foto: Kachka Živá knihovna je apolitická a podporuje lidskou důstojnost a lidská práva. Důrazně se staví proti jakémukoliv násilí, netoleranci a nenávisti a v žádném případě nepodporuje zločiny proti lidskosti. V naší knihovně tedy nenajdete tituly Knih, které by nějakým způsobem stály proti mravním zásadám a fundamentálním hodnotám lidských práv. 5

6 VEŘEJJNÉ AKCE FF EE SS TT III VV AA LL YY AA PP RROG RR AAM YY PP RRO DD ĚĚ TT I AA M LL ÁÁ DD EE ŽŽ Živá knihovna byla otevřena na 7 festivalech a kulturních programech, každé akce se průměrně zúčastnilo 12 ( knih ), 3 pomocníci ( knihovníci ) a 2 asistenti lidem s postižením. Celkově se zapojilo 48 dobrovolníků 27 živých knih 11 knihovníků, 3 asistenti a 7 ostatních dobrovolníků, mezi nimi např. překladatelé a koordinátoři dětského koutku. Projekt navštívilo zhruba 500 lidí, z nichž je zaregistrováno 243 osob ( čtenářů ). Květen Evropský rok mezikulturního dialogu v Praze, 9.5. Prezentace Živé knihovny v rámci zahájení Evropského roku mezikulturního dialogu na Staroměstské náměstí. Bambiriáda v Praze, Živá knihovna, pod záštitou a ve spolupráci s MV ČR, byla otevřena na Střeleckém ostrově. Při této příležitosti byly předány ceny za nejlepší výkresy s výpovědí žáků I. stupně ZŠ Mikulova, kam jsme zavítali v březnu 2008 v rámci projektu Živá knihovna ve školách. Zúčastněné knihy : 4 Foto: Naďa Rehová Květen červen Festival Mezi ploty v Praze, Dvoudenní hudebně-divadelní festival v pražské Psychiatrické léčebně v Bohnicích. Živá knihovna poprvé otevřela dětský koutek pro rodiče s dětmi, kteří se zúčastnili. Zúčastněné knihy : 21 Červen Festival United Islands of Prague, Druhý ročník Živé knihovny proběhl na Janáčkově nábřeží u Střeleckého ostrova, kde jsme oslavili první narozeniny projektu. Zúčastněné knihy : 15 6

7 Srpen Festival Sázava fest v Kácově, 2.8. V odpoledních hodinách bylo možné "číst" několik "živých knih" v kamiónu kampaně "Pro rozmanitost. Proti diskriminaci", který putoval celý rok po deseti evropských městech. Zúčastněné knihy : 8 Září Festival LadronkaFest v Praze, Festival volného času, volnočasových a sportovních aktivit. Zúčastněné knihy : 8 Říjen Oslavy Pohody o.s. v Praze, Akce se uskutečnila na Střeleckém ostrově při oslavách občanského sdružení Pohoda o.s. pracující s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením. Zúčastněné knihy : 8 Listopad Bavme se společně, aneb interkulturní program pro kutnohorskou mládež, OPIM zorganizovala celodenní program pro mladé lidi v Kutné Hoře jako jednu z aktivit Evropského týdne mládeže. Studenti a jejich učitelé se mohli dozvědět o dobrovolnictví, mezinárodní spolupráci, neziskovém sektoru, shlédnout hru bezdomoveckého divadla či dokumentární filmy o lidských právech, poslechnout si koncertní vystoupení místní studentské kapely nebo besedovat s lidmi z menšin. Zúčastněné knihy : 5 Najdi se v Evropě, Kulturně divadelní akce pro školáky pořádaná NIDM a Českou národní agenturou Mládež v rámci Evropského týdne mládeže. Živá knihovna byla v rámci této akce otevřena pro 61 pražských studentů v klubu La Fabrika. Zúčastněné knihy : 14 7

8 ŠKOLY Jako jeden z nástrojů multikulturní výchovy ve školách jsme představili Živou knihovnu pro žáky ZŠ, studenty SŠ a VOŠ a jejich pedagogy. Dvoufázový modul byl zrealizován pro 10 tříd (2 třídy základní školy, 6 tříd střední školy a 2 třídy vyšší odborné školy) v 5 školách v Praze a ve středočeském kraji pro 188 dětí a mládež a pro 8 pedagogů. V rámci Živých knihoven se zapojilo průměrně 7 lidí z menšin. Zapojené školy: ZŠ Mikulova Praha, SPŠP a VOŠ Podskalská Praha, SPŠ Kutná Hora, Gymnázium Postupická Praha INI TT EERKU LL TTURN Í DIAI LLOG ON LL INI EE Počet oudoorových Živých knihoven markantně vzrůstal, a proto jsme se rozhodli vytvořit systém, který by zajišťoval kontinuitu a fungování projektu i mezi jednotlivými akcemi. OPIM poprvé spustila Živou knihovnu on-line pro uživatele internetu. Oslovujeme tak lidi ( čtenáře ), kteří se do projektu ještě nezapojili; ti, kteří se již zúčastnili a chtějí v rozhovorech pokračovat či je obnovit; ale i nové lidi z menšin ( knihy ). Na stránkách organizace je možné chatovat v předem určený den a hodinu nebo posílat průběžně otázky. Do projektu se zapojilo tento rok 14 lidí z menšin. Návštěvnost stránek po spuštění služby on-line v září vzrostla průměrná návštěvnost za toto období návštěv, 71,33% nových návštěv. 8

9 LIIDSKOPRÁVNÍÍ KURZY OPIM pokračovala v tradici pořádání školících kurzů o lidských právech, multikulturní výchově a diskriminaci. V tomto roce jsme se opět zaměřili na dvě cílové skupiny a inovovali jsme sérii celodenních školících kurzů s možností na ně navázat. Současně byly nabízené kurzy ušité na míru. Kurzy byly realizovány od 31.3 do Celkem proběhlo 5 kurzů a bylo proškoleno 23 zaměstnanců: Vzdělávacích institucí, tj. učitelé, pedagogové, výchovní poradci, vychovatelé, vedoucí a asistenti pedagogických pracovišť a Veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy. Obsah kurzů: lidská práva a výchova k lidským právům průřez historií, teorií a seznámení s důležitými právními dokumenty na ochranu lidských práv; zakotvování lidských práv do psaných dokumentů; přehled mechanismů na ochranu lidských práv (Veřejný ochránce práv, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku); diskriminace a příklady porušování lidských práv; antidiskriminační zákon; interkulturní výchova, stereotypy a předsudky; kontroverzní lidskoprávní témata doma i ve světě. Všechny kurzy jsou vedeny formou zážitkové pedagogiky. Pro učitele a vzdělavatele je součástí kurzů představení a získání manuálu pro výchovu mládeže k lidským právům Kompas (publikace Rady Evropy 2002, přeložena do češtiny 2006). O S T A T N ÍÍ OPIM se podílela na několika celostátních a mezinárodních projektech a kampaních. Další aktivity a rozšířená činnost mají za úkol zviditelnit programy OPIM a podpořit činnost organizace. Byl vytvořen Klub přátel Živé knihovny, zahájena veřejná sbírka na podporu projektu Živá knihovna a OPIM, kterou mohou lidé podpořit i další novou aktivitou Tričkem na podporu. 9

10 VEŘEJJNÁ SBÍÍRKA Sbírka je vyhlášena za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu Živé knihovny a OPIM, konkrétně na zajištění: aktivit, kterými občanské sdružení OPIM zprostředkovává veřejnosti neformální setkání a dialog s lidmi, kterým jsou připisovány nejrůznější předsudky podle jejich etnické příslušnosti, sexuální orientace, náboženství, profese, zdravotního stavu, životního stylu, názorového přesvědčení či životních zkušeností. dalších činností a aktivit občanského sdružení OPIM, které svou činností přispívá k šíření povědomí o lidských právech a pomáhá českým občanům a menšinám žijícím v České republice prostřednictvím vzdělávacích a informačních programů a společenských aktivit poznávat svá práva a umět se jich domoci. Sbírka byla schválena Magistrátem hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/292867/2008, zahájena 31. května 2008 s platností do 31. prosince Forma sbírky je shromaždováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu - Č.ú.: /0300, ČSOB, a.s. nebo pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků. V prosinci byla jedna z pokladniček trvale umístěna v klubu La Casa Blů v Kozí ulici v Praze. KLUB PŘÁTEL ŽIIVÉ KNIIHOVNY V tomto roce byl založen Klub přátel Živé knihovny. Jeho členem se může stát každý, kdo považuje Živou knihovnu za užitečnou a smysluplnou aktivitu a zajímá ho, jak se projekt vyvíjí a inovuje. Členům nabízíme výhody, např. pravidelné zasílání informací o plánovaných Živých knihovnách, pravidelné informování o aktivitách a projektech OPIM, slevy na nákup propagačních materiálů OPIM (trička, tašky atp.). Členství v Živé knihovně bylo bezplatné. 10

11 TRIIČKEM NA PODPORU Jako další formou podpory našich programů a solidarity byla spuštěna kampaňová akce Tričkem na podporu. SPOLUPRÁCE NA PROJJEKTECH A KAMPANÍÍCH Oranžová stužka Česká republika Multikulturní centrum Praha. Snahou bylo oživit veřejnou debatu o problematice rasismu a upozornit na projevy rasové diskriminace v ČR. OPIM akci podpořila zejména propagací akce na školách. Evropský rok mezikulturního dialogu, Evropská kampaň Evropská unie vyhlásila rok 2008 Evropským rokem mezikulturního dialogu. Hlavním záměrem bylo zhodnotit přínosy evropské kulturní rozmanitosti a prozkoumat možnosti, které prolínání různých kultur skýtá. OPIM se zapojila do kampaně na národní úrovni. Pro rozmanitost. Proti diskriminaci, Evropská kampaň Informační kampaň iniciovala Evropská komise ve všech 27 členských státech EU s cílem posílit povědomí o diskriminaci a o existujících zákonech, určených k jejímu potírání, stejně jako s cílem propagovat přínosy rozmanitosti. OPIM se zúčastnila okružní jízdy kamionu Pro rozmanitost. Proti diskriminaci. v ČR, která se poté vydala do dalších, celkem deseti, členských států EU. Evropský týden mládeže, Celoevropská akce Do akce se zapojilo 31 evropských zemí, kteří realizují ve své zemi program Evropské komise Mládež v akci. OPIM se spolupodílela a program obohatila Živou knihovnou na kulturně divadelní akci pro školáky Najdi se v Evropě. Světový pochod za mír a nenásilí, mezinárodní akce OPIM se zapojila jako partnerská organizace Humanistického hnutí Praha do Prvního pochodu kolem světa, požadující ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem. Záměrem pochodu je dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupné snížení počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodních smluv o neútočení. Dále také dosáhnout toho, aby se vlády států zřekly války jako platného způsobu řešení konfliktů. 11

12 OHLAS V MÉDIIÍÍCH OPIM rozšířila svůj tým o odbornici na vztahy s veřejností, které byl předán veškerý PR management organizace. Již v loňském roce OPIM získala velký ohlas v médiích především z důvodu uvedení nového inovativního projektu Živá knihovna. Projektem však chceme oslovovat širokou veřejnost a jiné cílové skupiny, které se do projektu zapojí buď přímo na outdoorových akcích nebo formou on-line s využitím služby rozhovorů a chatů s lidmi z menšin na webových stránkách organizace. V PR aktivitách jsme ve spolupráci s odbornicí pokračovali. Na podzim jsme uskutečnili tiskovou konferenci k projektu Živá knihovna on-line a PR projektu proběhl formou inzerce v MHD, v tramvajových linkách v Praze. V tomto roce vyšlo celkem 8 článků v tisku a bylo naplánováno živé vysílání v pořadech České televize Sama doma a Reportéři ČT a v Odpolední zprávách televize Nova. Je libo půjčit si homosexuála? (MF Dnes, ) Bavme se společně. (Kutnohorské Listy, prosinec 2008) Na den živou knihou (Respekt, Jeden den v životě, listopad 2008) Nejsem žádný opilec ani žebrák! (Týden, listopad 2008) Rozkrývá témata, která jsou tabu. (MF Dnes, listopad 2008) Mezikulturní dialog v Kutné Hoře (Obzory Kutnohorska, ) Menšiny se promění v živou knihovnu (Kutnohorský deník, ) Živá knihovna na letošních festivalech (IKAROS.cz, květen 2008 čsl. 5/2) 12

13 H O S P O D A Ř E N ÍÍ O R G A N II Z A C E 1.1. Příjmy od odběratelů služeb celkem ,- Kč 1.2. Příspěvky od orgánů samosprávy Ministerstvo kultury 80000,- Kč 1.3. Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. Nadace Vodafone ,- Kč Rada Evropy ,- Kč (6000 Euro) Holandská ambasáda ,- Kč ČNA Mládež 89214,- Kč 1.4. Příjmy z členských příspěvků 2500, Kč 1.5. Další příjmy Sbírka 2 371,- Kč Celkové výdaje v kalendářním roce ,- Kč 13

14 Hospodaření OPIM, o.s. organizace na podporu integrace menšin Výpis z účetní závěrky v Kč k AKTIVA Pokladna Bankovní účet Dodavatelé Příjmy příštích období Celkem PASIVA Dodavatelé Zaměstnanci Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Výdaje příštích období Výnosy příštích období Základní jmění Hospodářský výsledek Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Celkem Stav 598,00 Kč ,49 Kč 3000,00 Kč 17843,00 Kč ,49 Kč Stav 4681,00 Kč 21095,00 Kč 2880,00 Kč 8889,00 Kč 93814,00 Kč 33442,57 Kč 70213,24 Kč -4737,32 Kč ,49 Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady Dary poskytnuté příspěvky Celkem VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Úroky Přijaté dary Přijaté členské příspěvky Dotace a granty Celkem Stav 56456,40 Kč 10371,00 Kč 2920,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5350,00 Kč 2764,44 Kč 15887,00 Kč ,84 Kč Stav ,00 Kč 539,38 Kč 92525,70 Kč 2500,00 Kč ,00 Kč ,08 Kč Hospodářský výsledek ,24 Kč 14

15 P A R T N E Ř II A P O D Ě K O V Á N ÍÍ Hlavní partneři a podpora Veřejné akce Česká národní agentura Mládež (Program EK), Ministerstvo kultury ČR, NedomYsleno s.r.o. (Mezi ploty), Ostrovy s.r.o. (United Islands of Prague), Pohoda o.s., Pleon Impact Kampaň Pro rozmanitost. Proti diskriminaci. (SázavaFest) Školy Nadace Preciosa, Nadace Vodafone Česká republika, Gymnázium Postupická. Interkulturní dialog on-line Evropský fond mládeže Rady Evropy, Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. Další partneři: Berkat o.s., Člověk v tísni o.p.s., Diakonie ČCE, Ganyma, Dům národnostních menšin, Gender Studies, Islámské centrum Praha, Ježek a čížek, Mateřská škola Masná, Městská policie Praha, Pohoda o.s., Pražská organizace vozíčkářů, Rosvo, Střední škola pro sluchově postižené PF UK, Svoboda zvířat a Ukrajinská iniciativa. Poděkování patří zejména všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na činnosti organizace v průběhu celého roku. OPIM vyjadřuje zvláštní poděkování nadacím, partnerským organizacím a občanským sdružením, které nás v tomto roce podpořili. OPIM obzvláště projevuje díky všem dobrovolníkům v projektu Živá knihovna, kteří v projektu pomáhali s osobní asistencí, zejména Fedorovi Krajčíkovi ze Střední školy pro sluchově postižené PF UK a pí. Fajtové. 15

16 K O N T A K T Y SSí ííddl lloo oorrggaanni iizzaaccee: : U starého hřbitova 6, Praha 1 KKoorreessppoonnddeennččnní íí aaddrreessaa aa kkaanncceel lláářř OPPI IM: : Dlouhá 16, Praha 1 Tel obecné dotazy projekt Živá knihovna lidskoprávní vzdělávací programy Registrace u MV ČR: pod č.j.: /1-1/ /01-R. Nové stanovy OPIM o.s. schváleny MV ČR dne Registrace veřejné sbírky u MHMP, dne s platností do pod č.j. S-MHMP/292867/2008 IČ: / DIČ: CZ ČSOB - Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 18, Praha 1 Běžný účet čsl. účtu: /0300 IBAN: CZ Swift code: CEKOCZPP Veřejná sbírka čsl. účtu: /0300 (Živá knihovna & OPIM o.s.) 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2007 Foto: Petr Našic Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová

VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2007 Foto: Petr Našic Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OPIM o.s., 2007 Foto: Petr Našic Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, již od roku 2001 naše organizace OPIM vyvíjí vzdělávací a osvětové aktivity na podporu

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 OPIM o.s. Organizace na podporu integrace menšin 1 Obsah Obsah... 2 Základní informace o organizaci... 3 Souhrn Aktivit OPIM o.s. v roce 2005... 4 I. Školící kurzy... 4 1. Rozvoj školících

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice

EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, CZ-110 00 Praha 1, T/F: 222 211 799 www.ekscr.cz office@ecgnet.cz

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 2 SLOVO ŘEDITELKY Rok 2012 byl pro GLE o.p.s. rokem úspěšným. Od ledna jsme začali poskytovat služby v nových kancelářích v Praze 2, které jsou dobře dostupné pro všechny

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ Iniciativa Brno kulturní vznikla na podzim roku 2011. Iniciativa sdružuje jednotlivce z neziskových kulturních, uměleckých a vzdělávacích organizací v Brně.

Více

Společně k bezpečí o. s.

Společně k bezpečí o. s. Společně k bezpečí o. s. Zpráva o činnosti za rok 2008 1 Základní údaje o Společně k bezpečí o.s. Úplný název: Právní forma: Společně k bezpečí o.s. občanské sdružení Oficiální adresa: Holandská 2437 272

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 slovo úvodem Vážené příznivkyně a vážení příznivci Tradičního loutkového divadla Zvoneček, rok 2007 byl druhým rokem působení Zvonečku jako občanského sdružení a je možné konstatovat,

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 0 Metodika 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2013 1.4 Aktivity 2 Oblast Sociální

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání občanského sdružení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizační struktura sdružení Valná hromada Rada sdružení Revizor účtu Výkonný tým

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Rok 2009 byl pro GLE o.p.s. v Praze velmi úspěšným rokem. Spustili jsme náš první velký projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení a přijali jsme výborný

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Stručné informace současná situace

Stručné informace současná situace Prezentace projektu Stručné informace současná situace Město Hořovice registruje 6.850 obyvatel z toho, přibližně 18 % tvoří děti od 0 13 let. To znamená 1 233 dětí. Dále se do spádové oblasti Hořovic

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s.

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva CHIPOMOCI.info o.p.s. za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Financování sportu z programů EU

Financování sportu z programů EU Financování sportu z programů EU Financování sportu v období 2007-2014 Specializovaný program podpory sportu z fondů EU neexistoval (pouze Přípravné akce ) Financování na národní úrovni Financování sportu

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 Liga otevřených mužů, o. s. (LOM) CO JE LOM LOM je nezisková organizace pro muže, která vznikla v roce 2006. LOM chce, aby čeští muži vzali život do

Více

VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Obsah: Úvodní slovo Lidé ve Vítej o.p.s. v roce 2007 Vítej o.p.s. v roce 2007 Sponzoři a donátoři Finanční zpráva Výrok auditora Kontakt

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011 Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociiállníí fiirma prospěšná nejjen lliidem se zdravotníím postiiženíím Vyyttvváářří ímee pprraaccoovvní í ppřří íleežži ittoosstti i pprroo lil iddi i,, jjeejji icchžž žži ivvoott

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze Pragensia v knihovně a ve škole (Spolupráce Městské knihovny v Praze a Přírodní školy) Inforum 2009 Eva Měřínská Projekt HISPRA www.mlp.cz/digi donátor: Norské fondy 4 hlavní cíle:

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více