VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová

2 SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, již od roku 2001 naše organizace OPIM vyvíjí vzdělávací a osvětové aktivity na podporu integrace menšin a podílí se na rozvoji lidských práv. Od té doby jsme umožnili cizincům, osobám se zdravotním postižením, etnickým, národnostním a náboženským menšinám a lidem s odlišnou sexuální orientací zapojit se do našich integračních programů v ČR i v zahraničí. Současně jsme proškolili řadu pracovníků neziskového sektoru, pedagogů, vzdělavatelů a vychovatelů v lidskoprávní oblasti a multikulturní výchově. Rok 2008 byl pro nás velmi hojným z hlediska rozšíření projektu Živá knihovna, který OPIM realizovala druhým rokem. Projekt oslovil další cílové skupiny, byl zpřístupněn i do jiných regionů a objevil se i v jiné formě, než v outdoorové. S projektem jsme zavítali do dalších škol v Praze a ve Středočeském kraji. Tím se nám podařilo zapojit děti a mládež, kteří tento druh mezikulturního dialogu neznají. Novinkou bylo vytvoření Živé knihovny on-line na našich webových stránkách, čímž jsme otevřeli internetovou komunikaci s lidmi z menšin a uživateli internetu a umožnili v rozhovorech pokračovat nebo dát prostor rozhovorům novým. Zapojili se tak lidé z různých regionů, pro které outdoorové akce nejsou přístupné. Školící kurzy o lidských právech a diskriminaci pro zaměstnance veřejné správy a pedagogy jsme realizovali v jarních měsících, jelikož od léta do konce roku jsme byli s projektem Živá knihovna zváni na řadu akcí. Obzvláště nás potěšily reakce lidí, kteří nás cíleně vyhledávají; buď zavítali na nějakou akci Živé knihovny, nebo o projektu jen slyšeli v médiích. OPIM tento rok pro projekt Živá knihovna získala nové dobrovolníky, partnery a občanská sdružení. Rozsáhlé PR aktivity tento projekt markantně zviditelnily a posílily o nové přímé i nepřímé beneficienty projektu. Tento rok jsme založili Klub přátel Živé knihovny. Členstvím chceme poskytnout jakousi formu zapojení příznivců OPIM a jejích činností a zajistit informovanost o akcích. Jednou z forem zabezpečení financování jsme zahájili veřejnou sbírku formou kasiček na jednorázových akcích a dlouhodobě na vytipovaných místech. Současně byla spuštěna kampaňová akce Tričkem na podporu OPIM. Nic z toho, co jsme v tomto roce uskutečnili a co se nám podařilo, by nebylo možné bez lidí, kteří se podíleli na práci v OPIM jako pracovníci, spolupracovníci, dobrovolníci, příznivci, uživatelé, partneři, nevládní neziskové organizace, nadace a individuální dárci. Všem, kteří se přímo či nepřímo podíleli na naší činnosti, děkujeme. Věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. M.A. Jana Tikalová Předsedkyně sdružení a statutární zástupkyně 2

3 O O R G A N II Z A C II P o s l á n í OPIM si klade za cíl šířit povědomí o lidských právech a pomáhat českým občanům a menšinám žijícím v ČR skrze vzdělávací a informační programy a společenské aktivity poznávat svá práva a umět se jich domoci. V i z e Vybudovat společnost, kde jsou fundamentální lidské hodnoty, jako jsou důstojnost, rovnost a spravedlnost zachovány, a kde se dodržují základní lidská práva a svobody. Č i n n o s t Hlavními programy jsou lidskoprávní školící kurzy na několika úrovních pro pedagogy, vzdělavatele a vychovatele, pracovníky neziskového sektoru a od roku 2007 také pro zaměstnance veřejné správy; dále pak osvětové a výchovné integrační programy proti předsudkům. M e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e V prosinci 2006 se organizace stala zakládajícím členem mezinárodní organizace tvořící síť kvalifikovaných školitelů a evropských lidskoprávních organizací s názvem HREYN (Human Rights Education Youth Network) se sídlem ve španělské Murcii. OPIM členem organizace nadále zůstává. Foto: Naďa Rehová 3

4 S T R U K T U R A O R G A N II Z A C E Výkonný orgán: Výbor Výbor OPIM o.s. ze dne 27. února 2008 Předsedkyně a statutární zástupkyně sdružení M.A. Jana Tikalová Místopředsedkyně Mgr. Lucie Jelínková Členka Výboru Mgr. Šárka Václavíková Členové sdružení MgA Jana Borovanová Miroslav Klusák Mgr. Zuzana Kubišová Kristýna Ostrčilíková Mgr. Jiří Procházka Ing. Kateřina Procházková Bc. (hons) Michaela Svatošová Jakub Šiler L i d é v O P I M : M.A. Jana Tikalová Organizační a programové řízení, Vedoucí projektu Živá knihovna Mgr. Lucie Jelínková Koordinátorka projektu Živá knihovna Mgr. Ivona Baklíková Projektová asistentka a administrativní pracovnice Ing. Pavla Kantnerová Public relations Ing. Naďa Rehová Stálá fotografka akcí Linda Luhanová Překlady a tlumočení Jan Šnajdr Aktualizace a webová prezentace, IT podpora Roman Martinek Mzdové účetnictví Markéta Fraitová Účetnictví Foto: Naďa Rehová S p o l u p r a c o v n í c i a d o b r o v o l n í c i : Adam Čížek, Anna Doová, Antonie Edrová, Barbora Večlová, Dan Janauer, Denisa Červenková, Emil Jíra, František Hylmar, Gabriela Fillerová, Tomáš Lanc, Jakub Šiler, Jan Šnajdr, Jana Al Oukla, Jana Blaťáková, Jana Borovanová, Jiří Beremov, Jitka Kolářová, Jiří Procházka, Johana Fajtová, Josef Boček, Kamila Trantová, Karel Lampa, Kristýna Ostrčilíková, Ladislav Goral, Ladislav Zikmund, Linda Luhanová, Ljubov Vondrušková, Magdaléna Ouřecká, Martin Orgoník, Martina Hrdličková, Michala Homolková, Michaela Svatošová, Marie Surová, Michal Šembera, Miroslav Klusák, Naďa Rehová, Pavlína Popelková, Petr Sádlo, Radka Tůmová, Soňa Margaryan, Šárka Bobková, Šárka Václavíková, Tadeáš Bayer, Vanda Kolečková, Veronika Charvátová, Yambi Mwesigwová, Zuzana Kubišová, Zuzana Masáková a Fedor Krajčík a studenti střední školy pro sluchově postižené PF UK. 4

5 P R O J E K T Y A Č II N N O S T V R O C E Vzdělávací programy PROJJEKT ŽIIVÁ KNIIHOVNA Od června roku 2007 OPIM realizuje projekt Živá knihovna s podtitulem Nesuď knihu podle obalu. Živá knihovna je projekt, který svojí metodologií poukazuje na předsudky a stereotypy, bojuje proti diskriminaci, rasismu, xenofobii a intoleranci. Otevírá prostor pro rozhovory s menšinami. Otevřeně se hovoří o předsudcích, o pocitu a zkušenostech být označován jiným a tím často podvědomě hodnocen jako méněcenným. Namísto knih vystupují lidé, kteří jsou diskriminováni na základě etnické příslušnosti, náboženství, národnosti, zdravotního stavu, sexuální orientace, životního stylu, profese, názorového přesvědčení či životních zkušeností. Na základě předsudků jsou tito lidé mnohdy ostatními vědomě i podvědomě řazeni do imaginárních škatulek, odsuzováni a nerespektováni. KNIHA nabízí rozhovor a odpovídá na otázky a tabuizovaná témata. ČTENÁŘI / ČTENÁŘKY jsou ti, kdo se chtějí dozvědět něco o životě menšin v naší společnosti v rámci přátelského rozhovoru. KNIHOVNÍCI / KNIHOVNICE jsou pomocníci Živé knihovny. Asistují, evidují "čtenáře" a pomáhají jim s výběrem "knih". Zásadní pravidlo Živé knihovny je chovat se k ostatním s plným respektem a v plné důstojnosti. Foto: Kachka Živá knihovna je apolitická a podporuje lidskou důstojnost a lidská práva. Důrazně se staví proti jakémukoliv násilí, netoleranci a nenávisti a v žádném případě nepodporuje zločiny proti lidskosti. V naší knihovně tedy nenajdete tituly Knih, které by nějakým způsobem stály proti mravním zásadám a fundamentálním hodnotám lidských práv. 5

6 VEŘEJJNÉ AKCE FF EE SS TT III VV AA LL YY AA PP RROG RR AAM YY PP RRO DD ĚĚ TT I AA M LL ÁÁ DD EE ŽŽ Živá knihovna byla otevřena na 7 festivalech a kulturních programech, každé akce se průměrně zúčastnilo 12 ( knih ), 3 pomocníci ( knihovníci ) a 2 asistenti lidem s postižením. Celkově se zapojilo 48 dobrovolníků 27 živých knih 11 knihovníků, 3 asistenti a 7 ostatních dobrovolníků, mezi nimi např. překladatelé a koordinátoři dětského koutku. Projekt navštívilo zhruba 500 lidí, z nichž je zaregistrováno 243 osob ( čtenářů ). Květen Evropský rok mezikulturního dialogu v Praze, 9.5. Prezentace Živé knihovny v rámci zahájení Evropského roku mezikulturního dialogu na Staroměstské náměstí. Bambiriáda v Praze, Živá knihovna, pod záštitou a ve spolupráci s MV ČR, byla otevřena na Střeleckém ostrově. Při této příležitosti byly předány ceny za nejlepší výkresy s výpovědí žáků I. stupně ZŠ Mikulova, kam jsme zavítali v březnu 2008 v rámci projektu Živá knihovna ve školách. Zúčastněné knihy : 4 Foto: Naďa Rehová Květen červen Festival Mezi ploty v Praze, Dvoudenní hudebně-divadelní festival v pražské Psychiatrické léčebně v Bohnicích. Živá knihovna poprvé otevřela dětský koutek pro rodiče s dětmi, kteří se zúčastnili. Zúčastněné knihy : 21 Červen Festival United Islands of Prague, Druhý ročník Živé knihovny proběhl na Janáčkově nábřeží u Střeleckého ostrova, kde jsme oslavili první narozeniny projektu. Zúčastněné knihy : 15 6

7 Srpen Festival Sázava fest v Kácově, 2.8. V odpoledních hodinách bylo možné "číst" několik "živých knih" v kamiónu kampaně "Pro rozmanitost. Proti diskriminaci", který putoval celý rok po deseti evropských městech. Zúčastněné knihy : 8 Září Festival LadronkaFest v Praze, Festival volného času, volnočasových a sportovních aktivit. Zúčastněné knihy : 8 Říjen Oslavy Pohody o.s. v Praze, Akce se uskutečnila na Střeleckém ostrově při oslavách občanského sdružení Pohoda o.s. pracující s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením. Zúčastněné knihy : 8 Listopad Bavme se společně, aneb interkulturní program pro kutnohorskou mládež, OPIM zorganizovala celodenní program pro mladé lidi v Kutné Hoře jako jednu z aktivit Evropského týdne mládeže. Studenti a jejich učitelé se mohli dozvědět o dobrovolnictví, mezinárodní spolupráci, neziskovém sektoru, shlédnout hru bezdomoveckého divadla či dokumentární filmy o lidských právech, poslechnout si koncertní vystoupení místní studentské kapely nebo besedovat s lidmi z menšin. Zúčastněné knihy : 5 Najdi se v Evropě, Kulturně divadelní akce pro školáky pořádaná NIDM a Českou národní agenturou Mládež v rámci Evropského týdne mládeže. Živá knihovna byla v rámci této akce otevřena pro 61 pražských studentů v klubu La Fabrika. Zúčastněné knihy : 14 7

8 ŠKOLY Jako jeden z nástrojů multikulturní výchovy ve školách jsme představili Živou knihovnu pro žáky ZŠ, studenty SŠ a VOŠ a jejich pedagogy. Dvoufázový modul byl zrealizován pro 10 tříd (2 třídy základní školy, 6 tříd střední školy a 2 třídy vyšší odborné školy) v 5 školách v Praze a ve středočeském kraji pro 188 dětí a mládež a pro 8 pedagogů. V rámci Živých knihoven se zapojilo průměrně 7 lidí z menšin. Zapojené školy: ZŠ Mikulova Praha, SPŠP a VOŠ Podskalská Praha, SPŠ Kutná Hora, Gymnázium Postupická Praha INI TT EERKU LL TTURN Í DIAI LLOG ON LL INI EE Počet oudoorových Živých knihoven markantně vzrůstal, a proto jsme se rozhodli vytvořit systém, který by zajišťoval kontinuitu a fungování projektu i mezi jednotlivými akcemi. OPIM poprvé spustila Živou knihovnu on-line pro uživatele internetu. Oslovujeme tak lidi ( čtenáře ), kteří se do projektu ještě nezapojili; ti, kteří se již zúčastnili a chtějí v rozhovorech pokračovat či je obnovit; ale i nové lidi z menšin ( knihy ). Na stránkách organizace je možné chatovat v předem určený den a hodinu nebo posílat průběžně otázky. Do projektu se zapojilo tento rok 14 lidí z menšin. Návštěvnost stránek po spuštění služby on-line v září vzrostla průměrná návštěvnost za toto období návštěv, 71,33% nových návštěv. 8

9 LIIDSKOPRÁVNÍÍ KURZY OPIM pokračovala v tradici pořádání školících kurzů o lidských právech, multikulturní výchově a diskriminaci. V tomto roce jsme se opět zaměřili na dvě cílové skupiny a inovovali jsme sérii celodenních školících kurzů s možností na ně navázat. Současně byly nabízené kurzy ušité na míru. Kurzy byly realizovány od 31.3 do Celkem proběhlo 5 kurzů a bylo proškoleno 23 zaměstnanců: Vzdělávacích institucí, tj. učitelé, pedagogové, výchovní poradci, vychovatelé, vedoucí a asistenti pedagogických pracovišť a Veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy. Obsah kurzů: lidská práva a výchova k lidským právům průřez historií, teorií a seznámení s důležitými právními dokumenty na ochranu lidských práv; zakotvování lidských práv do psaných dokumentů; přehled mechanismů na ochranu lidských práv (Veřejný ochránce práv, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku); diskriminace a příklady porušování lidských práv; antidiskriminační zákon; interkulturní výchova, stereotypy a předsudky; kontroverzní lidskoprávní témata doma i ve světě. Všechny kurzy jsou vedeny formou zážitkové pedagogiky. Pro učitele a vzdělavatele je součástí kurzů představení a získání manuálu pro výchovu mládeže k lidským právům Kompas (publikace Rady Evropy 2002, přeložena do češtiny 2006). O S T A T N ÍÍ OPIM se podílela na několika celostátních a mezinárodních projektech a kampaních. Další aktivity a rozšířená činnost mají za úkol zviditelnit programy OPIM a podpořit činnost organizace. Byl vytvořen Klub přátel Živé knihovny, zahájena veřejná sbírka na podporu projektu Živá knihovna a OPIM, kterou mohou lidé podpořit i další novou aktivitou Tričkem na podporu. 9

10 VEŘEJJNÁ SBÍÍRKA Sbírka je vyhlášena za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu Živé knihovny a OPIM, konkrétně na zajištění: aktivit, kterými občanské sdružení OPIM zprostředkovává veřejnosti neformální setkání a dialog s lidmi, kterým jsou připisovány nejrůznější předsudky podle jejich etnické příslušnosti, sexuální orientace, náboženství, profese, zdravotního stavu, životního stylu, názorového přesvědčení či životních zkušeností. dalších činností a aktivit občanského sdružení OPIM, které svou činností přispívá k šíření povědomí o lidských právech a pomáhá českým občanům a menšinám žijícím v České republice prostřednictvím vzdělávacích a informačních programů a společenských aktivit poznávat svá práva a umět se jich domoci. Sbírka byla schválena Magistrátem hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/292867/2008, zahájena 31. května 2008 s platností do 31. prosince Forma sbírky je shromaždováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu - Č.ú.: /0300, ČSOB, a.s. nebo pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků. V prosinci byla jedna z pokladniček trvale umístěna v klubu La Casa Blů v Kozí ulici v Praze. KLUB PŘÁTEL ŽIIVÉ KNIIHOVNY V tomto roce byl založen Klub přátel Živé knihovny. Jeho členem se může stát každý, kdo považuje Živou knihovnu za užitečnou a smysluplnou aktivitu a zajímá ho, jak se projekt vyvíjí a inovuje. Členům nabízíme výhody, např. pravidelné zasílání informací o plánovaných Živých knihovnách, pravidelné informování o aktivitách a projektech OPIM, slevy na nákup propagačních materiálů OPIM (trička, tašky atp.). Členství v Živé knihovně bylo bezplatné. 10

11 TRIIČKEM NA PODPORU Jako další formou podpory našich programů a solidarity byla spuštěna kampaňová akce Tričkem na podporu. SPOLUPRÁCE NA PROJJEKTECH A KAMPANÍÍCH Oranžová stužka Česká republika Multikulturní centrum Praha. Snahou bylo oživit veřejnou debatu o problematice rasismu a upozornit na projevy rasové diskriminace v ČR. OPIM akci podpořila zejména propagací akce na školách. Evropský rok mezikulturního dialogu, Evropská kampaň Evropská unie vyhlásila rok 2008 Evropským rokem mezikulturního dialogu. Hlavním záměrem bylo zhodnotit přínosy evropské kulturní rozmanitosti a prozkoumat možnosti, které prolínání různých kultur skýtá. OPIM se zapojila do kampaně na národní úrovni. Pro rozmanitost. Proti diskriminaci, Evropská kampaň Informační kampaň iniciovala Evropská komise ve všech 27 členských státech EU s cílem posílit povědomí o diskriminaci a o existujících zákonech, určených k jejímu potírání, stejně jako s cílem propagovat přínosy rozmanitosti. OPIM se zúčastnila okružní jízdy kamionu Pro rozmanitost. Proti diskriminaci. v ČR, která se poté vydala do dalších, celkem deseti, členských států EU. Evropský týden mládeže, Celoevropská akce Do akce se zapojilo 31 evropských zemí, kteří realizují ve své zemi program Evropské komise Mládež v akci. OPIM se spolupodílela a program obohatila Živou knihovnou na kulturně divadelní akci pro školáky Najdi se v Evropě. Světový pochod za mír a nenásilí, mezinárodní akce OPIM se zapojila jako partnerská organizace Humanistického hnutí Praha do Prvního pochodu kolem světa, požadující ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem. Záměrem pochodu je dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupné snížení počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodních smluv o neútočení. Dále také dosáhnout toho, aby se vlády států zřekly války jako platného způsobu řešení konfliktů. 11

12 OHLAS V MÉDIIÍÍCH OPIM rozšířila svůj tým o odbornici na vztahy s veřejností, které byl předán veškerý PR management organizace. Již v loňském roce OPIM získala velký ohlas v médiích především z důvodu uvedení nového inovativního projektu Živá knihovna. Projektem však chceme oslovovat širokou veřejnost a jiné cílové skupiny, které se do projektu zapojí buď přímo na outdoorových akcích nebo formou on-line s využitím služby rozhovorů a chatů s lidmi z menšin na webových stránkách organizace. V PR aktivitách jsme ve spolupráci s odbornicí pokračovali. Na podzim jsme uskutečnili tiskovou konferenci k projektu Živá knihovna on-line a PR projektu proběhl formou inzerce v MHD, v tramvajových linkách v Praze. V tomto roce vyšlo celkem 8 článků v tisku a bylo naplánováno živé vysílání v pořadech České televize Sama doma a Reportéři ČT a v Odpolední zprávách televize Nova. Je libo půjčit si homosexuála? (MF Dnes, ) Bavme se společně. (Kutnohorské Listy, prosinec 2008) Na den živou knihou (Respekt, Jeden den v životě, listopad 2008) Nejsem žádný opilec ani žebrák! (Týden, listopad 2008) Rozkrývá témata, která jsou tabu. (MF Dnes, listopad 2008) Mezikulturní dialog v Kutné Hoře (Obzory Kutnohorska, ) Menšiny se promění v živou knihovnu (Kutnohorský deník, ) Živá knihovna na letošních festivalech (IKAROS.cz, květen 2008 čsl. 5/2) 12

13 H O S P O D A Ř E N ÍÍ O R G A N II Z A C E 1.1. Příjmy od odběratelů služeb celkem ,- Kč 1.2. Příspěvky od orgánů samosprávy Ministerstvo kultury 80000,- Kč 1.3. Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. Nadace Vodafone ,- Kč Rada Evropy ,- Kč (6000 Euro) Holandská ambasáda ,- Kč ČNA Mládež 89214,- Kč 1.4. Příjmy z členských příspěvků 2500, Kč 1.5. Další příjmy Sbírka 2 371,- Kč Celkové výdaje v kalendářním roce ,- Kč 13

14 Hospodaření OPIM, o.s. organizace na podporu integrace menšin Výpis z účetní závěrky v Kč k AKTIVA Pokladna Bankovní účet Dodavatelé Příjmy příštích období Celkem PASIVA Dodavatelé Zaměstnanci Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Výdaje příštích období Výnosy příštích období Základní jmění Hospodářský výsledek Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Celkem Stav 598,00 Kč ,49 Kč 3000,00 Kč 17843,00 Kč ,49 Kč Stav 4681,00 Kč 21095,00 Kč 2880,00 Kč 8889,00 Kč 93814,00 Kč 33442,57 Kč 70213,24 Kč -4737,32 Kč ,49 Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady Dary poskytnuté příspěvky Celkem VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Úroky Přijaté dary Přijaté členské příspěvky Dotace a granty Celkem Stav 56456,40 Kč 10371,00 Kč 2920,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5350,00 Kč 2764,44 Kč 15887,00 Kč ,84 Kč Stav ,00 Kč 539,38 Kč 92525,70 Kč 2500,00 Kč ,00 Kč ,08 Kč Hospodářský výsledek ,24 Kč 14

15 P A R T N E Ř II A P O D Ě K O V Á N ÍÍ Hlavní partneři a podpora Veřejné akce Česká národní agentura Mládež (Program EK), Ministerstvo kultury ČR, NedomYsleno s.r.o. (Mezi ploty), Ostrovy s.r.o. (United Islands of Prague), Pohoda o.s., Pleon Impact Kampaň Pro rozmanitost. Proti diskriminaci. (SázavaFest) Školy Nadace Preciosa, Nadace Vodafone Česká republika, Gymnázium Postupická. Interkulturní dialog on-line Evropský fond mládeže Rady Evropy, Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. Další partneři: Berkat o.s., Člověk v tísni o.p.s., Diakonie ČCE, Ganyma, Dům národnostních menšin, Gender Studies, Islámské centrum Praha, Ježek a čížek, Mateřská škola Masná, Městská policie Praha, Pohoda o.s., Pražská organizace vozíčkářů, Rosvo, Střední škola pro sluchově postižené PF UK, Svoboda zvířat a Ukrajinská iniciativa. Poděkování patří zejména všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na činnosti organizace v průběhu celého roku. OPIM vyjadřuje zvláštní poděkování nadacím, partnerským organizacím a občanským sdružením, které nás v tomto roce podpořili. OPIM obzvláště projevuje díky všem dobrovolníkům v projektu Živá knihovna, kteří v projektu pomáhali s osobní asistencí, zejména Fedorovi Krajčíkovi ze Střední školy pro sluchově postižené PF UK a pí. Fajtové. 15

16 K O N T A K T Y SSí ííddl lloo oorrggaanni iizzaaccee: : U starého hřbitova 6, Praha 1 KKoorreessppoonnddeennččnní íí aaddrreessaa aa kkaanncceel lláářř OPPI IM: : Dlouhá 16, Praha 1 Tel obecné dotazy projekt Živá knihovna lidskoprávní vzdělávací programy Registrace u MV ČR: pod č.j.: /1-1/ /01-R. Nové stanovy OPIM o.s. schváleny MV ČR dne Registrace veřejné sbírky u MHMP, dne s platností do pod č.j. S-MHMP/292867/2008 IČ: / DIČ: CZ ČSOB - Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 18, Praha 1 Běžný účet čsl. účtu: /0300 IBAN: CZ Swift code: CEKOCZPP Veřejná sbírka čsl. účtu: /0300 (Živá knihovna & OPIM o.s.) 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2009 Redakce: Pavla Kantnerová, Jana Tikalová

VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2009 Redakce: Pavla Kantnerová, Jana Tikalová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OPIM o.s., 2009 Redakce: Pavla Kantnerová, Jana Tikalová 1 SLOVO ÚVODEM Váţení přátelé, jiţ od roku 2001 naše organizace OPIM vyvíjí vzdělávací a osvětové aktivity na podporu integrace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2007 Foto: Petr Našic Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová

VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2007 Foto: Petr Našic Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OPIM o.s., 2007 Foto: Petr Našic Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, již od roku 2001 naše organizace OPIM vyvíjí vzdělávací a osvětové aktivity na podporu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Obsah Obsah... 2 Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio 2011 zpráva Občanské sdružení Madio vydává pravidelně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2011. Madio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho základního cíle:

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

č. ú. 172763004/0300 Externí spolupracovníci: Mgr. Martina Holcová M.A. Petra Kunčíková Jitka Valdová Předsedkyně OPIM M.A.

č. ú. 172763004/0300 Externí spolupracovníci: Mgr. Martina Holcová M.A. Petra Kunčíková Jitka Valdová Předsedkyně OPIM M.A. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA 2006 OPIIM o..s.. Orrganiizace na podporru iinttegrrace menšiin 1 OBSAH OBBSSAH... 2 ZZÁKKLLADNÍ Í INFFORRMACCEE I O ORRGANI IZZACCI I... 3 SSOUHRRN AKKTTI IVITT OPPI IM O..SS.. V RROCCEE

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2010 Slovo ředitele Rok 2010 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti. Bohužel útlum postihl nyní i naši internetovou činnost a naše internetové portály

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v ý r o č n í z p r á v a 2014 POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. HUMANITAS PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Jezdecký klub Ranč Loučka Na Nivě 1, 66602 Předklášteří, tel.. 603 183355, IČO : 27001652, e-mail : http:/www.rancloucka.cz Charakteristika sdružení Jezdecký klub Ranč Loučka

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání

Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání Výroční zpráva 2012 Společnost Iris, o.p.s. byla registrována 25. ledna 2001. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Posláním Iris, o.p.s. je osvěta a vzdělávání

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013

Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013 Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013 Zpracovala: Ing. Pavlína Syslová Datum: 28.5.2014 Úvod Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají Stanovy. Cílem

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva 2010. Úvodem

Výroční zpráva 2010. Úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/5500, IČ: 27280411 Úvodem

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více