VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OPIM o.s., 2008 Foto: Naďa Rehová Foto: Kachka Redakce: Jana Tikalová

2 SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, již od roku 2001 naše organizace OPIM vyvíjí vzdělávací a osvětové aktivity na podporu integrace menšin a podílí se na rozvoji lidských práv. Od té doby jsme umožnili cizincům, osobám se zdravotním postižením, etnickým, národnostním a náboženským menšinám a lidem s odlišnou sexuální orientací zapojit se do našich integračních programů v ČR i v zahraničí. Současně jsme proškolili řadu pracovníků neziskového sektoru, pedagogů, vzdělavatelů a vychovatelů v lidskoprávní oblasti a multikulturní výchově. Rok 2008 byl pro nás velmi hojným z hlediska rozšíření projektu Živá knihovna, který OPIM realizovala druhým rokem. Projekt oslovil další cílové skupiny, byl zpřístupněn i do jiných regionů a objevil se i v jiné formě, než v outdoorové. S projektem jsme zavítali do dalších škol v Praze a ve Středočeském kraji. Tím se nám podařilo zapojit děti a mládež, kteří tento druh mezikulturního dialogu neznají. Novinkou bylo vytvoření Živé knihovny on-line na našich webových stránkách, čímž jsme otevřeli internetovou komunikaci s lidmi z menšin a uživateli internetu a umožnili v rozhovorech pokračovat nebo dát prostor rozhovorům novým. Zapojili se tak lidé z různých regionů, pro které outdoorové akce nejsou přístupné. Školící kurzy o lidských právech a diskriminaci pro zaměstnance veřejné správy a pedagogy jsme realizovali v jarních měsících, jelikož od léta do konce roku jsme byli s projektem Živá knihovna zváni na řadu akcí. Obzvláště nás potěšily reakce lidí, kteří nás cíleně vyhledávají; buď zavítali na nějakou akci Živé knihovny, nebo o projektu jen slyšeli v médiích. OPIM tento rok pro projekt Živá knihovna získala nové dobrovolníky, partnery a občanská sdružení. Rozsáhlé PR aktivity tento projekt markantně zviditelnily a posílily o nové přímé i nepřímé beneficienty projektu. Tento rok jsme založili Klub přátel Živé knihovny. Členstvím chceme poskytnout jakousi formu zapojení příznivců OPIM a jejích činností a zajistit informovanost o akcích. Jednou z forem zabezpečení financování jsme zahájili veřejnou sbírku formou kasiček na jednorázových akcích a dlouhodobě na vytipovaných místech. Současně byla spuštěna kampaňová akce Tričkem na podporu OPIM. Nic z toho, co jsme v tomto roce uskutečnili a co se nám podařilo, by nebylo možné bez lidí, kteří se podíleli na práci v OPIM jako pracovníci, spolupracovníci, dobrovolníci, příznivci, uživatelé, partneři, nevládní neziskové organizace, nadace a individuální dárci. Všem, kteří se přímo či nepřímo podíleli na naší činnosti, děkujeme. Věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. M.A. Jana Tikalová Předsedkyně sdružení a statutární zástupkyně 2

3 O O R G A N II Z A C II P o s l á n í OPIM si klade za cíl šířit povědomí o lidských právech a pomáhat českým občanům a menšinám žijícím v ČR skrze vzdělávací a informační programy a společenské aktivity poznávat svá práva a umět se jich domoci. V i z e Vybudovat společnost, kde jsou fundamentální lidské hodnoty, jako jsou důstojnost, rovnost a spravedlnost zachovány, a kde se dodržují základní lidská práva a svobody. Č i n n o s t Hlavními programy jsou lidskoprávní školící kurzy na několika úrovních pro pedagogy, vzdělavatele a vychovatele, pracovníky neziskového sektoru a od roku 2007 také pro zaměstnance veřejné správy; dále pak osvětové a výchovné integrační programy proti předsudkům. M e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e V prosinci 2006 se organizace stala zakládajícím členem mezinárodní organizace tvořící síť kvalifikovaných školitelů a evropských lidskoprávních organizací s názvem HREYN (Human Rights Education Youth Network) se sídlem ve španělské Murcii. OPIM členem organizace nadále zůstává. Foto: Naďa Rehová 3

4 S T R U K T U R A O R G A N II Z A C E Výkonný orgán: Výbor Výbor OPIM o.s. ze dne 27. února 2008 Předsedkyně a statutární zástupkyně sdružení M.A. Jana Tikalová Místopředsedkyně Mgr. Lucie Jelínková Členka Výboru Mgr. Šárka Václavíková Členové sdružení MgA Jana Borovanová Miroslav Klusák Mgr. Zuzana Kubišová Kristýna Ostrčilíková Mgr. Jiří Procházka Ing. Kateřina Procházková Bc. (hons) Michaela Svatošová Jakub Šiler L i d é v O P I M : M.A. Jana Tikalová Organizační a programové řízení, Vedoucí projektu Živá knihovna Mgr. Lucie Jelínková Koordinátorka projektu Živá knihovna Mgr. Ivona Baklíková Projektová asistentka a administrativní pracovnice Ing. Pavla Kantnerová Public relations Ing. Naďa Rehová Stálá fotografka akcí Linda Luhanová Překlady a tlumočení Jan Šnajdr Aktualizace a webová prezentace, IT podpora Roman Martinek Mzdové účetnictví Markéta Fraitová Účetnictví Foto: Naďa Rehová S p o l u p r a c o v n í c i a d o b r o v o l n í c i : Adam Čížek, Anna Doová, Antonie Edrová, Barbora Večlová, Dan Janauer, Denisa Červenková, Emil Jíra, František Hylmar, Gabriela Fillerová, Tomáš Lanc, Jakub Šiler, Jan Šnajdr, Jana Al Oukla, Jana Blaťáková, Jana Borovanová, Jiří Beremov, Jitka Kolářová, Jiří Procházka, Johana Fajtová, Josef Boček, Kamila Trantová, Karel Lampa, Kristýna Ostrčilíková, Ladislav Goral, Ladislav Zikmund, Linda Luhanová, Ljubov Vondrušková, Magdaléna Ouřecká, Martin Orgoník, Martina Hrdličková, Michala Homolková, Michaela Svatošová, Marie Surová, Michal Šembera, Miroslav Klusák, Naďa Rehová, Pavlína Popelková, Petr Sádlo, Radka Tůmová, Soňa Margaryan, Šárka Bobková, Šárka Václavíková, Tadeáš Bayer, Vanda Kolečková, Veronika Charvátová, Yambi Mwesigwová, Zuzana Kubišová, Zuzana Masáková a Fedor Krajčík a studenti střední školy pro sluchově postižené PF UK. 4

5 P R O J E K T Y A Č II N N O S T V R O C E Vzdělávací programy PROJJEKT ŽIIVÁ KNIIHOVNA Od června roku 2007 OPIM realizuje projekt Živá knihovna s podtitulem Nesuď knihu podle obalu. Živá knihovna je projekt, který svojí metodologií poukazuje na předsudky a stereotypy, bojuje proti diskriminaci, rasismu, xenofobii a intoleranci. Otevírá prostor pro rozhovory s menšinami. Otevřeně se hovoří o předsudcích, o pocitu a zkušenostech být označován jiným a tím často podvědomě hodnocen jako méněcenným. Namísto knih vystupují lidé, kteří jsou diskriminováni na základě etnické příslušnosti, náboženství, národnosti, zdravotního stavu, sexuální orientace, životního stylu, profese, názorového přesvědčení či životních zkušeností. Na základě předsudků jsou tito lidé mnohdy ostatními vědomě i podvědomě řazeni do imaginárních škatulek, odsuzováni a nerespektováni. KNIHA nabízí rozhovor a odpovídá na otázky a tabuizovaná témata. ČTENÁŘI / ČTENÁŘKY jsou ti, kdo se chtějí dozvědět něco o životě menšin v naší společnosti v rámci přátelského rozhovoru. KNIHOVNÍCI / KNIHOVNICE jsou pomocníci Živé knihovny. Asistují, evidují "čtenáře" a pomáhají jim s výběrem "knih". Zásadní pravidlo Živé knihovny je chovat se k ostatním s plným respektem a v plné důstojnosti. Foto: Kachka Živá knihovna je apolitická a podporuje lidskou důstojnost a lidská práva. Důrazně se staví proti jakémukoliv násilí, netoleranci a nenávisti a v žádném případě nepodporuje zločiny proti lidskosti. V naší knihovně tedy nenajdete tituly Knih, které by nějakým způsobem stály proti mravním zásadám a fundamentálním hodnotám lidských práv. 5

6 VEŘEJJNÉ AKCE FF EE SS TT III VV AA LL YY AA PP RROG RR AAM YY PP RRO DD ĚĚ TT I AA M LL ÁÁ DD EE ŽŽ Živá knihovna byla otevřena na 7 festivalech a kulturních programech, každé akce se průměrně zúčastnilo 12 ( knih ), 3 pomocníci ( knihovníci ) a 2 asistenti lidem s postižením. Celkově se zapojilo 48 dobrovolníků 27 živých knih 11 knihovníků, 3 asistenti a 7 ostatních dobrovolníků, mezi nimi např. překladatelé a koordinátoři dětského koutku. Projekt navštívilo zhruba 500 lidí, z nichž je zaregistrováno 243 osob ( čtenářů ). Květen Evropský rok mezikulturního dialogu v Praze, 9.5. Prezentace Živé knihovny v rámci zahájení Evropského roku mezikulturního dialogu na Staroměstské náměstí. Bambiriáda v Praze, Živá knihovna, pod záštitou a ve spolupráci s MV ČR, byla otevřena na Střeleckém ostrově. Při této příležitosti byly předány ceny za nejlepší výkresy s výpovědí žáků I. stupně ZŠ Mikulova, kam jsme zavítali v březnu 2008 v rámci projektu Živá knihovna ve školách. Zúčastněné knihy : 4 Foto: Naďa Rehová Květen červen Festival Mezi ploty v Praze, Dvoudenní hudebně-divadelní festival v pražské Psychiatrické léčebně v Bohnicích. Živá knihovna poprvé otevřela dětský koutek pro rodiče s dětmi, kteří se zúčastnili. Zúčastněné knihy : 21 Červen Festival United Islands of Prague, Druhý ročník Živé knihovny proběhl na Janáčkově nábřeží u Střeleckého ostrova, kde jsme oslavili první narozeniny projektu. Zúčastněné knihy : 15 6

7 Srpen Festival Sázava fest v Kácově, 2.8. V odpoledních hodinách bylo možné "číst" několik "živých knih" v kamiónu kampaně "Pro rozmanitost. Proti diskriminaci", který putoval celý rok po deseti evropských městech. Zúčastněné knihy : 8 Září Festival LadronkaFest v Praze, Festival volného času, volnočasových a sportovních aktivit. Zúčastněné knihy : 8 Říjen Oslavy Pohody o.s. v Praze, Akce se uskutečnila na Střeleckém ostrově při oslavách občanského sdružení Pohoda o.s. pracující s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením. Zúčastněné knihy : 8 Listopad Bavme se společně, aneb interkulturní program pro kutnohorskou mládež, OPIM zorganizovala celodenní program pro mladé lidi v Kutné Hoře jako jednu z aktivit Evropského týdne mládeže. Studenti a jejich učitelé se mohli dozvědět o dobrovolnictví, mezinárodní spolupráci, neziskovém sektoru, shlédnout hru bezdomoveckého divadla či dokumentární filmy o lidských právech, poslechnout si koncertní vystoupení místní studentské kapely nebo besedovat s lidmi z menšin. Zúčastněné knihy : 5 Najdi se v Evropě, Kulturně divadelní akce pro školáky pořádaná NIDM a Českou národní agenturou Mládež v rámci Evropského týdne mládeže. Živá knihovna byla v rámci této akce otevřena pro 61 pražských studentů v klubu La Fabrika. Zúčastněné knihy : 14 7

8 ŠKOLY Jako jeden z nástrojů multikulturní výchovy ve školách jsme představili Živou knihovnu pro žáky ZŠ, studenty SŠ a VOŠ a jejich pedagogy. Dvoufázový modul byl zrealizován pro 10 tříd (2 třídy základní školy, 6 tříd střední školy a 2 třídy vyšší odborné školy) v 5 školách v Praze a ve středočeském kraji pro 188 dětí a mládež a pro 8 pedagogů. V rámci Živých knihoven se zapojilo průměrně 7 lidí z menšin. Zapojené školy: ZŠ Mikulova Praha, SPŠP a VOŠ Podskalská Praha, SPŠ Kutná Hora, Gymnázium Postupická Praha INI TT EERKU LL TTURN Í DIAI LLOG ON LL INI EE Počet oudoorových Živých knihoven markantně vzrůstal, a proto jsme se rozhodli vytvořit systém, který by zajišťoval kontinuitu a fungování projektu i mezi jednotlivými akcemi. OPIM poprvé spustila Živou knihovnu on-line pro uživatele internetu. Oslovujeme tak lidi ( čtenáře ), kteří se do projektu ještě nezapojili; ti, kteří se již zúčastnili a chtějí v rozhovorech pokračovat či je obnovit; ale i nové lidi z menšin ( knihy ). Na stránkách organizace je možné chatovat v předem určený den a hodinu nebo posílat průběžně otázky. Do projektu se zapojilo tento rok 14 lidí z menšin. Návštěvnost stránek po spuštění služby on-line v září vzrostla průměrná návštěvnost za toto období návštěv, 71,33% nových návštěv. 8

9 LIIDSKOPRÁVNÍÍ KURZY OPIM pokračovala v tradici pořádání školících kurzů o lidských právech, multikulturní výchově a diskriminaci. V tomto roce jsme se opět zaměřili na dvě cílové skupiny a inovovali jsme sérii celodenních školících kurzů s možností na ně navázat. Současně byly nabízené kurzy ušité na míru. Kurzy byly realizovány od 31.3 do Celkem proběhlo 5 kurzů a bylo proškoleno 23 zaměstnanců: Vzdělávacích institucí, tj. učitelé, pedagogové, výchovní poradci, vychovatelé, vedoucí a asistenti pedagogických pracovišť a Veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy. Obsah kurzů: lidská práva a výchova k lidským právům průřez historií, teorií a seznámení s důležitými právními dokumenty na ochranu lidských práv; zakotvování lidských práv do psaných dokumentů; přehled mechanismů na ochranu lidských práv (Veřejný ochránce práv, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku); diskriminace a příklady porušování lidských práv; antidiskriminační zákon; interkulturní výchova, stereotypy a předsudky; kontroverzní lidskoprávní témata doma i ve světě. Všechny kurzy jsou vedeny formou zážitkové pedagogiky. Pro učitele a vzdělavatele je součástí kurzů představení a získání manuálu pro výchovu mládeže k lidským právům Kompas (publikace Rady Evropy 2002, přeložena do češtiny 2006). O S T A T N ÍÍ OPIM se podílela na několika celostátních a mezinárodních projektech a kampaních. Další aktivity a rozšířená činnost mají za úkol zviditelnit programy OPIM a podpořit činnost organizace. Byl vytvořen Klub přátel Živé knihovny, zahájena veřejná sbírka na podporu projektu Živá knihovna a OPIM, kterou mohou lidé podpořit i další novou aktivitou Tričkem na podporu. 9

10 VEŘEJJNÁ SBÍÍRKA Sbírka je vyhlášena za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu Živé knihovny a OPIM, konkrétně na zajištění: aktivit, kterými občanské sdružení OPIM zprostředkovává veřejnosti neformální setkání a dialog s lidmi, kterým jsou připisovány nejrůznější předsudky podle jejich etnické příslušnosti, sexuální orientace, náboženství, profese, zdravotního stavu, životního stylu, názorového přesvědčení či životních zkušeností. dalších činností a aktivit občanského sdružení OPIM, které svou činností přispívá k šíření povědomí o lidských právech a pomáhá českým občanům a menšinám žijícím v České republice prostřednictvím vzdělávacích a informačních programů a společenských aktivit poznávat svá práva a umět se jich domoci. Sbírka byla schválena Magistrátem hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/292867/2008, zahájena 31. května 2008 s platností do 31. prosince Forma sbírky je shromaždováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu - Č.ú.: /0300, ČSOB, a.s. nebo pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků. V prosinci byla jedna z pokladniček trvale umístěna v klubu La Casa Blů v Kozí ulici v Praze. KLUB PŘÁTEL ŽIIVÉ KNIIHOVNY V tomto roce byl založen Klub přátel Živé knihovny. Jeho členem se může stát každý, kdo považuje Živou knihovnu za užitečnou a smysluplnou aktivitu a zajímá ho, jak se projekt vyvíjí a inovuje. Členům nabízíme výhody, např. pravidelné zasílání informací o plánovaných Živých knihovnách, pravidelné informování o aktivitách a projektech OPIM, slevy na nákup propagačních materiálů OPIM (trička, tašky atp.). Členství v Živé knihovně bylo bezplatné. 10

11 TRIIČKEM NA PODPORU Jako další formou podpory našich programů a solidarity byla spuštěna kampaňová akce Tričkem na podporu. SPOLUPRÁCE NA PROJJEKTECH A KAMPANÍÍCH Oranžová stužka Česká republika Multikulturní centrum Praha. Snahou bylo oživit veřejnou debatu o problematice rasismu a upozornit na projevy rasové diskriminace v ČR. OPIM akci podpořila zejména propagací akce na školách. Evropský rok mezikulturního dialogu, Evropská kampaň Evropská unie vyhlásila rok 2008 Evropským rokem mezikulturního dialogu. Hlavním záměrem bylo zhodnotit přínosy evropské kulturní rozmanitosti a prozkoumat možnosti, které prolínání různých kultur skýtá. OPIM se zapojila do kampaně na národní úrovni. Pro rozmanitost. Proti diskriminaci, Evropská kampaň Informační kampaň iniciovala Evropská komise ve všech 27 členských státech EU s cílem posílit povědomí o diskriminaci a o existujících zákonech, určených k jejímu potírání, stejně jako s cílem propagovat přínosy rozmanitosti. OPIM se zúčastnila okružní jízdy kamionu Pro rozmanitost. Proti diskriminaci. v ČR, která se poté vydala do dalších, celkem deseti, členských států EU. Evropský týden mládeže, Celoevropská akce Do akce se zapojilo 31 evropských zemí, kteří realizují ve své zemi program Evropské komise Mládež v akci. OPIM se spolupodílela a program obohatila Živou knihovnou na kulturně divadelní akci pro školáky Najdi se v Evropě. Světový pochod za mír a nenásilí, mezinárodní akce OPIM se zapojila jako partnerská organizace Humanistického hnutí Praha do Prvního pochodu kolem světa, požadující ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem. Záměrem pochodu je dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupné snížení počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodních smluv o neútočení. Dále také dosáhnout toho, aby se vlády států zřekly války jako platného způsobu řešení konfliktů. 11

12 OHLAS V MÉDIIÍÍCH OPIM rozšířila svůj tým o odbornici na vztahy s veřejností, které byl předán veškerý PR management organizace. Již v loňském roce OPIM získala velký ohlas v médiích především z důvodu uvedení nového inovativního projektu Živá knihovna. Projektem však chceme oslovovat širokou veřejnost a jiné cílové skupiny, které se do projektu zapojí buď přímo na outdoorových akcích nebo formou on-line s využitím služby rozhovorů a chatů s lidmi z menšin na webových stránkách organizace. V PR aktivitách jsme ve spolupráci s odbornicí pokračovali. Na podzim jsme uskutečnili tiskovou konferenci k projektu Živá knihovna on-line a PR projektu proběhl formou inzerce v MHD, v tramvajových linkách v Praze. V tomto roce vyšlo celkem 8 článků v tisku a bylo naplánováno živé vysílání v pořadech České televize Sama doma a Reportéři ČT a v Odpolední zprávách televize Nova. Je libo půjčit si homosexuála? (MF Dnes, ) Bavme se společně. (Kutnohorské Listy, prosinec 2008) Na den živou knihou (Respekt, Jeden den v životě, listopad 2008) Nejsem žádný opilec ani žebrák! (Týden, listopad 2008) Rozkrývá témata, která jsou tabu. (MF Dnes, listopad 2008) Mezikulturní dialog v Kutné Hoře (Obzory Kutnohorska, ) Menšiny se promění v živou knihovnu (Kutnohorský deník, ) Živá knihovna na letošních festivalech (IKAROS.cz, květen 2008 čsl. 5/2) 12

13 H O S P O D A Ř E N ÍÍ O R G A N II Z A C E 1.1. Příjmy od odběratelů služeb celkem ,- Kč 1.2. Příspěvky od orgánů samosprávy Ministerstvo kultury 80000,- Kč 1.3. Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. Nadace Vodafone ,- Kč Rada Evropy ,- Kč (6000 Euro) Holandská ambasáda ,- Kč ČNA Mládež 89214,- Kč 1.4. Příjmy z členských příspěvků 2500, Kč 1.5. Další příjmy Sbírka 2 371,- Kč Celkové výdaje v kalendářním roce ,- Kč 13

14 Hospodaření OPIM, o.s. organizace na podporu integrace menšin Výpis z účetní závěrky v Kč k AKTIVA Pokladna Bankovní účet Dodavatelé Příjmy příštích období Celkem PASIVA Dodavatelé Zaměstnanci Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Výdaje příštích období Výnosy příštích období Základní jmění Hospodářský výsledek Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Celkem Stav 598,00 Kč ,49 Kč 3000,00 Kč 17843,00 Kč ,49 Kč Stav 4681,00 Kč 21095,00 Kč 2880,00 Kč 8889,00 Kč 93814,00 Kč 33442,57 Kč 70213,24 Kč -4737,32 Kč ,49 Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady Dary poskytnuté příspěvky Celkem VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Úroky Přijaté dary Přijaté členské příspěvky Dotace a granty Celkem Stav 56456,40 Kč 10371,00 Kč 2920,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5350,00 Kč 2764,44 Kč 15887,00 Kč ,84 Kč Stav ,00 Kč 539,38 Kč 92525,70 Kč 2500,00 Kč ,00 Kč ,08 Kč Hospodářský výsledek ,24 Kč 14

15 P A R T N E Ř II A P O D Ě K O V Á N ÍÍ Hlavní partneři a podpora Veřejné akce Česká národní agentura Mládež (Program EK), Ministerstvo kultury ČR, NedomYsleno s.r.o. (Mezi ploty), Ostrovy s.r.o. (United Islands of Prague), Pohoda o.s., Pleon Impact Kampaň Pro rozmanitost. Proti diskriminaci. (SázavaFest) Školy Nadace Preciosa, Nadace Vodafone Česká republika, Gymnázium Postupická. Interkulturní dialog on-line Evropský fond mládeže Rady Evropy, Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. Další partneři: Berkat o.s., Člověk v tísni o.p.s., Diakonie ČCE, Ganyma, Dům národnostních menšin, Gender Studies, Islámské centrum Praha, Ježek a čížek, Mateřská škola Masná, Městská policie Praha, Pohoda o.s., Pražská organizace vozíčkářů, Rosvo, Střední škola pro sluchově postižené PF UK, Svoboda zvířat a Ukrajinská iniciativa. Poděkování patří zejména všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na činnosti organizace v průběhu celého roku. OPIM vyjadřuje zvláštní poděkování nadacím, partnerským organizacím a občanským sdružením, které nás v tomto roce podpořili. OPIM obzvláště projevuje díky všem dobrovolníkům v projektu Živá knihovna, kteří v projektu pomáhali s osobní asistencí, zejména Fedorovi Krajčíkovi ze Střední školy pro sluchově postižené PF UK a pí. Fajtové. 15

16 K O N T A K T Y SSí ííddl lloo oorrggaanni iizzaaccee: : U starého hřbitova 6, Praha 1 KKoorreessppoonnddeennččnní íí aaddrreessaa aa kkaanncceel lláářř OPPI IM: : Dlouhá 16, Praha 1 Tel obecné dotazy projekt Živá knihovna lidskoprávní vzdělávací programy Registrace u MV ČR: pod č.j.: /1-1/ /01-R. Nové stanovy OPIM o.s. schváleny MV ČR dne Registrace veřejné sbírky u MHMP, dne s platností do pod č.j. S-MHMP/292867/2008 IČ: / DIČ: CZ ČSOB - Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 18, Praha 1 Běžný účet čsl. účtu: /0300 IBAN: CZ Swift code: CEKOCZPP Veřejná sbírka čsl. účtu: /0300 (Živá knihovna & OPIM o.s.) 16

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají Pomáháme těm, kteří pomáhají v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 1 2 ICN výroční zpráva 2005 Ú v o d n í s l o v o Čtrnáctý rok fungování ICN rok 2005 byl pro celou organizaci velkou zkouškou. Právě v tomto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DUBEN 2015 1 Milí čtenáři, do rukou se vám dostává 16. výroční zpráva České rady dětí a mládeže. I v roce 2014 jsme uspořádali s našimi partnery již 16. ročník

Více

Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí

Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí Výroční zpráva 2013 Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí Obsah 1) Poslání Společnosti...3 2) Historie Společnosti... 4 3) Lidé ve Společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POUŽIJ MOZEK NÁŠ MOZEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POUŽIJ MOZEK NÁŠ MOZEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POUŽIJ MOZEK NÁŠ MOZEK OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 NEZISKOVKY.CZ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 ŘEDITEL...6 Správní rada... 6 Dozorčí rada... 7 Zaměstnanci... 7 Externí spolupracovníci...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SIMI 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA SIMI 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA SIMI 2012 CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO....... 4 KDO JSME A CO DĚLÁME...... 6 ČLENSTVÍ A PARTNERSTVÍ...... 8 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE...... 10 ÚSPĚCHY V ROCE 2012...... 12 PORADENSTVÍ....... 16 Sdružení

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBSAH KDO JSME 3 PŘEHLED BENEFICIENTŮ 32 SLOVO ÚVODEM 4 FINANČNÍ ZPRÁVA 33 AKTIVITY ZA ROK 2007 5 NÁŠ TÝM 34 Světový romský festival Khamoro 2007 6 ČLENSKÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012

Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012 Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012 Obsah Úvodní slovo... Kdo jsme a co děláme... Komunitní aktivity... Programy pro mladší děti... ClubIn... Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi... Multikulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

Výroční zpráva 2004. Multikulturní centrum Praha

Výroční zpráva 2004. Multikulturní centrum Praha Výroční zpráva 2004 Multikulturní centrum Praha POSLÁNÍM MULTIKULTURNÍHO CENTRA PRAHA JE UKAZOVAT, ŽE SOUŽITÍ RŮZNÝCH KULTUR V ČESKÉ REPUBLICE JE MOŽNÉ A VŠESTRANNĚ OBOHACUJÍCÍ Multikulturní výchova a

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O NÁS... 4 HISTORIE... 5 ČINNOST ORGANIZACE 2014... 8 Poradenská činnost... 8 Monitoring násilí z nenávisti a vzdělávání...

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více