Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13"

Transkript

1 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z Vý běrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo Svaz tělesně postižený ch v Č R, o.s. obvodní Praha 4 SNN v Č R Centrum denních služeb Svaz neslyšících a nedoslý chavý ch v Č R, základní v Praze - Modř anech Č eská unie neslyšících, oblastní Praha 5. APPN, o.s. název cíl použití fin. Podpora aktivit Uspořádánírekondičního zaměřený ch na výjezdu rehabilitace, kondiční fyzioterapeutic integraci zdravotně cvič ení, masáž e zlepš ení ké služby postižený ch osob fyzického, potažmo psychického doprava Rekondiční pobyt stavu Nábytek do kancelář e + mzdy Pobytový kurz odezírání pro sluchově postižené dospělé Provoz centra sociálních služeb pro neslyšící a osoby se sluchový m postižením Agentura pro neslyšící Pomocísociálně aktivizačních služeb, poradenství, tlumočení zprostředkovat co nejvíce lidem s postižením sluchu kontakt se společenským prostředím. Napomáhajíodstranit sociální izolaci, provádíosvětovou č innost a bourá komunikač ní bariéry. Zlepšeníschopnosti odezíránía komunikace pro sluchově postižené Pomocísociálně aktivizačních a tlumoč nických služeb pro osoby se sluchovým postižením zlepšit jejich podmínky v integraci do majoritníspolečnosti Klienti mohou využívat služeb odborného sociálního poradenství, sociálnírehabilitace a nonstop on-line tlumočení. Materiálové vybavení, topení, plyn, internet tlumočení, OON na DPP , , , , , , , ,- OON , , ,- 0,- teplo, a pojistné ke mzdám Mzdové, odvody na pojištění , , ,- 0, , ,- 0,- 0,- Tlumočení, internet, topenía plyn, OON 1

2 6. Raná péče EDA, o.p.s. 7. Diakonie Č CE stř edisko Ratolest v Praze Dílny tvoř ivosti název cíl použití fin. Mater. nákl., cestovné Ve formě terénnípráce zajistit zaměstnanců, službu sociálníprevence rané Raná péče pro rodiny péč e 4 konkrétním rodinám dětí dětí se zrakový m a s těž kým zrakovým a právní, kombinovaný m kombinovaným postižením ekonom., postižením na území s bydlištěm na územímč Praha supervize, Prahy 12 12, případně zajistit kapacitu pro odborné přijetídalších klientů z MČ konzultace, Praha 12. hrubé mzdy Raná péče v Diakonii Č CE stř edisko Ratolest v Praze 10 Sociální a pracovní rehabilitace příprava na samostatný a aktivní život Formou poradenství s praktickými návody, provázením rodiny a podporou v krizi jsou služby nabízeny Mzdové rodičům a jejich dítěti s mentálním pohybovým nebo hrubé mzdy, kombinovaným postižením. Na pojistné ke územíprahy 12 poskytuje terénní mzdám preventivníslužby rané péč e 2 rodinám a 1 rodina bude přijata v lednu Poskytovánísociálně aktivizačních služeb a služeb sociálně terapeutické dílny osobám s poškozením nebo poraněním mozku jejich aktivnízapojenído společnosti, samostatněníse a sníženíjejich závislosti na sociálním systému. Ostatníslužby energie, - hrubé mzdy, pojistné ke mzdám , , , ,- MHD pro poradkyně, ekonomické služby a vedení účetnictví, supervize a odborné konzultace, , ,- 0, ,- Mzdové , , , ,- Nájemné, 2

3 Škola SPMP Modrý klíč Společnost E / Czech Epilepsy Association, o.s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Stř ední Č echy, o.s. Hewer občanské sdružení název cíl použití fin. mater. nákl. tonery, papíry, drogerie, Provoz denního a týdenního pedagogické stacionáře a odlehčovacích Škola SPMP Modrý pomůcky, služeb osobám s mentálním klíč zdr.materiál, postižením a kombinovanými údržba budov, vadami ve věku od 3 do 59 let kuchyň ský materiál, odběr vody Podpora dětí, dospělý ch s epilepsií a jejich blízký ch Poskytování komplexních sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra žijícími na území MČ Praha 12 a jejich rodinám Osobní asistence pro občany MČ Praha 12 Podpora integrace občanů s epilepsiíformou poradenství, terapie a společných programů a pobytů. Poskytovánísociálních služeb lidem s autismem odborné sociálníporadenství, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odlehčovacíslužby, raná péč e, sociálnírehabilitace, domov se zvláš tním režimem. Zajištěníodborné, kvalitnía dostupné terénnísluž by osobní asistence pro občany z cílových skupin s bydlištěm na územímč Praha 12 po 24 hodin denně. Mat. vybavení, kanc.potřeby, nemateriál.nákl ady energie, opravy a udržování, poštovné, tisk, inzerce, daně, nákl. pohonné hmoty (terénníslužby v domácnostech), hrubé mzdy Mzdové, hrubé mzdy , , , , , , , , , , , ,- Mzdové , , , ,- Mzdové 3

4 POHODA-společnost pro normální život lidí s postižením Občanské sdružení TŘ I Hospicové občanské sdružení Cesta domů 16. ELPIDA, o.p.s. název cíl použití fin. Nemateriálové Zajištěníterénníodlehč ovací, Odlehčovací služby služby pro 2 klienty s mentálním obyvatelů m Městské a kombinovaným postižením na účetnictví, části Praha 12 Praze 12. HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE V Č ERČ ANECH Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů Poradenství pro seniory z Prahy 12 v Centru Elpida Poskytovánípaliativnípéč e 5 klientům s trv. bydlištěm na Praze 12 v rámci terénní odlehčovacípéč e 24 hodin denně. Poskytováníodborného sociálního poradenstvílidem pečujícím o umírajícího Poskytováníporadenství, terapie, trávenívolného času a vzdělávánípro seniory a zdravotně postižené Léky, zdr.materiál, hygienické potřeby, literatura, nádobí mater. nákl., administrativní zajištění služby, údržba, energie, cestovné, nájem, školení, kurzy, Materiálové, energie, poštovné, právníslužby, hrubé mzdy, pojistné , ,- 0, , , ,- 0, ,- Materiálové , , , , , ,- 0,- 0,- 4

5 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižený ch dětí v Č R, o.s. Klub Hornomlý nská Dětské krizové centrum, o.s. 19. Proxima Sociale, o.s. název cíl použití fin. Podpora rozvoje dětíse Centrum zdravotním postiž ením a ulehč ení Mzdové FILIPOVKA rodičům s trvalým bydlištěm na Odlehčovací služba územímč Prahy 12 a jejich hrubé mzdy, pro děti se zdravotním podpora v nepřetržité a náročné pojistné ke postižením z MČ péč i o děti se zdravotním mzdám Praha 12 postižením Cesta z pekla syn CAN Komplexní, interdisciplinární péče pro děti tý rané, sexuálnězneužívané a děti v závažný ch životních situacích a jejich rodiny Občanská poradna Proxima Sociale, o.s. Poskytováníodborné psychosociálnípomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětítýraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytováníodborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích Zajištěníbezplatného poradenství obyvatelům místníkomunity v oblastech sociální problematiky, pracovně a občansko-právnívztahy, bydlení, problematika rodiny a mezilidských vztahů, ochrana spotřebitele apod. Materiálové kancelář ské potřeby, nemateriálové energie, opravy, cestovné, právnía ekon.služby mater. nákl. tonery, papíry, pohonné hmoty, odb.lit., úklid, hygiena, energie teplo, TUV, opravy, účetní a právníslužby, grafika, supervize, hrubé mzdy , , , , , , , , , , , ,- 5

6 20. Proxima Sociale, o.s. 21. Proxima Sociale, o.s. 22. Proxima Sociale, o.s. název cíl použití fin. mater. nákl.- potraviny, kanc.potřeby, Poskytnutíkomplexnípomoci energie, teplo, těhotným ženám a matkám TUV, opravy, s dětmi, které se ocitly v obtížn é cestovné, Azylový byt Proxima životnísituaci spojené se ztrátou právní Sociale, o.s. či selháním bezpečného a ekon. služby, životního prostoru, domova nebo supervize, bytu, a na řešenítéto situace propagace, samy nestačí hrubé mzdy, pojistné Terénní programy v Praze 12 a 9 Krizová pomoc Proxima Sociale, o.s. Poskytovánípomoci mladým lidem v obtížn é životnísituaci formou terénnípráce v jejich přirozeném prostředí přiměřeným způsobem, který je pro rizikovou mládež přijatelný a zároveň plnínároky laické i odborné veřejnosti a zakázku zadavatele Poskytnutípomoci, podpory a provázeníosobám v průběhu krize, minimalizovat dopady krize a navázat na dalšízdroje pomoci ve formě ambulantníi pobytové mater. nákl., opravy a udržování, ostatníspoje, právnía ekonom., bankovnípopl., osobnínákl., mater. nákl., opravy a udržování, ostatníspoje, právnía ekonom., osobnínákl , , , , , , , , , , , ,- 6

7 Lata Programy pro ohroženou mládež Občanské sdružení Smíš ek název cíl použití fin. Poskytnutíodborné podpory a pomocímetod sociálnípráce v individuálnírovině, zprostředkovat vrstevnickou Ve dvou se to lépe podporu vyškoleným táhne dobrovolníkem a nabídkou školenía kurzy, dalších navazujících služeb osobní snižujících rizika sociálního selhánía vyloučení Aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poskytováníterénních a ambulantních služeb rodinám s předškolními dětmi ze znevýhodněného prostředí, příprava dětína vstup do ZŠ a eliminace sociálního vyloučení Materiálové, nemateriálové, služby právnía ekonom.služby, osobní , , , , , ,- 0, ,- 25. Lačhe Č have Služby pro rodiny v Praze 12 Provoz otevřeného klubu pro rodiny s dětmi sociálně aktivizačníslužby Domino hrubé mzdy, OON na DPP , , , ,- 26. Magdaléna, o.p.s. Doléčovací centrum Magdaléna Poskytováníslužeb doléč ovacího centra v Praze 4 6 klientům s anamnézou závislosti na návykových látkách z MČ Praha 12 a jiných MČ a ze Středočeského kraje mater.nákl., energie (el.,plyn), , ,- 0, ,- 7

8 Stř edisko prevence a léčby drogový ch závislostí DROP IN, o.p.s. Stř edisko prevence a léčby drogový ch závislostí DROP IN, o.p.s. název cíl použití fin. Spolupráce s OSPOD Praha 12 a intenzivnípráce s rodinami ohroženými drogovým problémem matek, které mají školení Integrace rodiny v anamnéze užitínávykové látky; a kurzy, ambulantní léčba edukace matek, odborné sociální poradenstvía léč ba matek a rodičů ohrožených drogami; práce s pěstouny dětí, které byly ohroženy drogami TPSA Drop in o.p.s. Poskytováníslužeb harm reduction na otevřené a uzavřené drogové scéně v hl.m. Praze injekčním uživatelům nelegálních drog mater.nákl., , , , , , , , ,- Celkem ,19, , , ,- Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyněstarosty 8

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO

ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ CH SLUŽEB PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 zadavatel: ÚMČ Praha 12 zpracovali: Dagmar a Jan Špatenkovi 2014 Obsah: Analýza kapacit a dostupnosti místní sítě sociálních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Vážení obyvatelé Prahy 13, dostává se Vám do rukou katalog s aktualizovaným přehledem sociálních a doprovodných služeb. Od jeho prvního vydání

Více

Příspěvek na pronájem tělocvičny + nákup sportovního vybavení Podpora činnosti - provoz a sportovní vybavení 94 000 50 000 45 000

Příspěvek na pronájem tělocvičny + nákup sportovního vybavení Podpora činnosti - provoz a sportovní vybavení 94 000 50 000 45 000 Příloha č. 1 - Udělení grantů městské části Praha 7 na podporu projektů realizovaných ve II. pololetí roku 2014 dle Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0076/14-Z z jednání č.3, ze dne 16.06.2014 Udělení

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Identifikátor služby. Osobní asistence Čtyřlístek. Acorus - krizová pomoc. Informační servis www. alfabet - pro rodiče dětí se ZP a nejen pro ně

Identifikátor služby. Osobní asistence Čtyřlístek. Acorus - krizová pomoc. Informační servis www. alfabet - pro rodiče dětí se ZP a nejen pro ně Název Kraj Přidělená dotace A DOMA OS 27053679 1408443 ACORUS, o.s. 67365256 3009554 Osobní asistence Čtyřlístek Acorus - krizová pomoc Praha 500 000 Praha 455 000 ACORUS, o.s. 67365256 3301272 Acorus

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol

Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol Bydlení Rodina s dětmi Děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Stáří Katalog sociálních a návazných služeb 2012 / 2013 Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

ÚVODNÍ SLOVO KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ÚVODNÍ SLOVO KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚVODNÍ SLOVO Vážení a milí spoluobčané, přinášíme Vám první tištěnou podobu tolik očekávaného Katalogu sociálních služeb, které působí na naší městské části. Je výsledkem prvního bilancování výsledků komunitní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích - 1 - OBSAH 1. Sociální služby pro pro seniory a zdravotně postižené 3 2. Sociální služby pro rodiny s dětmi. 12 3. Sociální

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod,

Více

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Udržení

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více