Obsah 1) Podstata podniku a podnikání Podnikání a podnik Právní úprava podnikání ) Okolí podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2."

Transkript

1 Obsah 1) Podstata podniku a podnikání Podnikání a podnik Právní úprava podnikání ) Okolí podniku Prvky okolí podniku ) Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace VF Spotřeba VF N podniku Výsledek činnosti výnosy a zisk Efektivnost ) Cíle podniku a jeho funkce Primární cíl podniku max. zisku a tržní ceny akcií Primární cíl max. hodnoty podniku a tzv. shareholder value Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku PRIMÁRNÍ CÍL MAXIMÁLNÍ SHAREHOLDER VALUE DRUHY CÍLŮ FUNKCE (ČINNOSTI) PODNIKU ) Typologie podniků Členění podniků v ČR podle hlediska právní formy Podniky podle sektorů Podniky podle velikosti Podniky podle typu výroby Sdružení podniků ) Život podniku Založení podniku Růst podniku Krize podniku + sanace Zánik podniku Zrušení a zánik Likvidace podniku Konkurs a vyrovnání ) Majetková a kapitálová výstavba podniku Majetek podniku a jeho finanční krytí, rozvaha podniku Majetková struktura podniku Kapitálová struktura Oceňování majetku a firmy ) Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat JAK SE POSTUPUJE PŘI TVORBĚ ORG.STRUKTURY CO JE VÝSLEDKEM ORGANIZOVÁNÍ OVLIVŇUJÍ ORGANIZACI PRÁVNÍ PŘEDPISY? ) Podnikové řízení Obsah řízení a jeho fáze Nositelé řídících rozhodnutí Strategické řízení Taktické a operativní řízení Funkční struktura plánování podniku Podnikatelský plán ) Výrobní činnosti podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby ) Nákup Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní mg mix... 37

2 12.3 Aktivity mg nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu ) Odbyt (marketing) Odbyt a marketing, prodej zboží a služeb Obchodní plán Marketingové techniky Organizace mg v podniku ) Personální práce Obsah a cíle personální práce v podniku Organizace personální práce Plánování pracovníků Získávání a výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky a sociální péče Mzdový systém fy Hodnocení práce Mzdové formy ) Financování podniku Financování podniku a úkoly finančního mngmt Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé financování) Cash flow: Finanční analýza hodnocení finanční výkonnosti podniku Finanční plánování ) Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Metody (ukazatele) hodnocení efektivnosti investic Srovnání investičních variant Investiční riziko Portfolio ) Podnikové účetnictví Finanční účetnictví a výkazy Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví Kalkulace náklady Rozpočetnictví Podniková statistika a rozbor ) Specifika výrobních podniků Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnické podniky Zemědělství Lesnictví

3 18.8 Stavebnictví ) Bankovní podniky Banka jako specifický podnik Struktura bankovního systému Bankovní produkty Základní principy řízení banky ) Podniky infrastruktury Význam a zvláštnosti podniků infrastruktury Doprava Pošta Telekomunikace ) Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu Obchod a obchodní podniky Specifikace zahraničního obchodu Nástroje státu v oblasti zahraniční obchodní politiky Podniky cestovního ruchu Specifika činností v obchodní firmě Ekonomika obchodních podniků ) Drobné podniky a živnosti Význam malých a středních podniků Právní úprava drobného podnikání Klasifikace drobných podniků a živností Drobné podnikání a vlastnictví Drobné podnikání a právní fy podniku Zdroje kapitálu v drobném podnikání Výhody (přednosti) malých podniků Řídící a personální činnost malých podniků Výhody a nevýhody provozování vl. podniku Nevýhody a rizika malých a středních podniků Důvody neúspěšnosti malých podniků Podpora drobného podnikání Drobné podniky a místní státní správa ) Podniky s mezinárodní účastí Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti Joint ventures (podniky se zahraniční majetkovou účastí) Nadnárodní podniky ) Podnikání ve zdravotnictví Specifika zdravotních služeb Specifika podnikání ve zdravotnictví Ekonomika a management zdravotnických zařízení ) Ekonomika sportu Pojem sport Institucionální klasifikace sportu Institucionální rámec sportu Makroek. model toků statků a finančních toků ve sportu v ČR Podíl sportu na HDP a výdajích Více zdrojové financování sportu, tvorba peněžního fondu Specifika ekonomiky českého sport. klubu a základní právní rámec

4 1) Podstata podniku a podnikání 1.1 Podnikání a podnik Rysy podnikání : snaha o dosažení zisku jako přebytku V nad N (zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků centrum pozornosti je zákazník a jeho zájmy snaha o minimalizaci rizika vkládá se do podniku kapitál vlastní x vypůjčený snaha podniku ke zhodnocení kapitálu především vlastního výrazem zhodnocování kapitálu je zvyšování hodnoty firmy (ale ta může růst i jinak, např. zlepšujícím se postavením firmy na trhu) Pojetí podniku : dominantním cílem podniku je dosahovat zisku na základě uspokojování koupěschopné poptávky (jednostranná zisková orientace je spíše krátkodobější) dominantním cílem podniku je uspokojovat koupěschopnou poptávku a oprávněné požadavky okolí, sloužit a tím dosahovat zisku společenské poslání podniku by nemělo být ziskem zamlženo 1.2 Právní úprava podnikání Podnikání : upraveno OBCHZ => soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku!!! Podnikatelem může být: 1. osoba zapsaná v OR 2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (ŽO) 3. osoba, která podniká na základě jiného než ŽO podle zvláštních předpisů 4. FO, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu Podnik : instituce vzniklá k výkonu pod. činnosti institucionalizované podnikání soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání, k podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží nebo mají sloužit k výkonu podniku Manažer člověk, který vykonává základní manažerské fce, k nimž podle většiny autorů patří plánování, organizování, výběr a vedení lidí a kontrola Vůdčí osobnost (lídr) člověk, který umí získávat a ovlivňovat lidi, aby se snažili dobrovolně a s nadšením o dosažení skupinových cílů autorita lídrů nespočívá v jejich formálním postavení, ale je dána silou jejich myšlenek a charismatem jejich osobnosti Obchodní majetek : soubor majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží mu (nebo mají sloužit) k jeho podnikání Podstata podnikání 1. účel podnikání - v jaké oblasti podnikat, jaké potřeby, skupiny zákazníků, zdroje, předpoklady, zkušenosti 2. cíl podnikání zhodnocení vloženého kapitálu dílčí cíle proniknout na trh, přežít... 4

5 2) Okolí podniku vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku a čím je podnik ovlivňován vliv okolí je zpravidla silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je omezená 2.1 Prvky okolí podniku Geografické předurčuje jeho logistiku Sociální - kompromis mezi ekonomickou realitou a sociální odpovědností//sociálně-tržní ekonomika Politické různá politická linie, malá (obecní úřady) x velká politika Právní vytvářejí rámec prakticky pro všechny podnikové činnosti Ekonomické podnik ovlivněn celkovou hospodářskou situací země a její dynamikou (dostupnost VF, daňová zátěž, hospodářský růst, měnový a devizový vývoj) + zákazník, odběratel, dodavatel, banky Ekologické bariéra a zároveň šance Technologické technologický pokrok Etické geograficky podmíněno Kulturně-historické vytváří se mnoho let jednotlivá okolí nepůsobí vedle sebe, ale vzájemně se prolínají je v nich třeba vidět příležitosti a ten kdo je umí využít, má konkurenční výhodu Význam státu: stát ovlivňuje podstatnou část okolí podniku (liberalizmus x central. ekonomika), ponechává si to, co nemůže zabezpečit trh -> lobbování (malé hranice mezi lobbováním a korupcí) Nutnost poznávání okolí: podnik se musí o okolí (dynamiku) zajímat, poznávat a umět odhadnout budoucí vývoj: 10 megatrendů J. Naisbitta (odhad vývoje) 5

6 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie 4.1 Výrobní faktory a jejich klasifikace každá činnost, která tvoří hodnotu je výrobou výroba = zahrnuje všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním výrobků a služeb, tj. statků pro konečného spotřebitele Předpoklad výroby: 3 výrobní faktory : práce a půda (původní VF) kapitál (VF odvozený) členění výrobních faktorů podle Wöheho: dispozitivní (řídící) faktor výkonná práce dlouhodobý hmotný majetek elementární materiály výrobní f. 1) dispozitivní faktor = řídící práce - zajišťuje optimální kombinaci všech ostatních faktorů, stanovit cíle podniku a způsoby jejich dosažení, bez tohoto VF nemohou být ostatní VF účelně a hospodárně využívány Management > provádí řadu činností: plánování, tvoření organizace, rozdělení úkolů, koordinace, kontrola 2) výkonná práce = lidská energie, duševní schopnosti vynakládané prac. silou cenou práce = MZDY a další osobní náklady a) mzdové náklady tvoří HRUBÁ MZDA ( tj. součet zákl. mzdy, přesčasové mzdy a příplatky za práci ve ztížených podmínkách) b) vedlejší mzdové náklady = plac.dovolená, placené dny prac. neschopnosti Produktivita práce = množství outputu připadající na 1 člověka 3) investiční hmotný majetek soubor věcných prostředků, které slouží podniku delší dobu (pozemky, stroje, ), rozlišujeme u nich: a) technickou životnost je dána způsobilostí plnit technický účel produkovat technicky nezávadné statky b) ekonomickou životnost schopností zajistit potřebnou hospodárnost vyrábět statky s náklady, které jsou schopny konkurence tyto prostředky ztrácí svou užitnou hodnotu i tržní hodnotu vyjádřením snižování hodnoty jsou odpisy ( funkce nákladová a střádací) Další náklady spojené s hmotným majetkem: kalkulační úroky z VK, pojištění majetku, majetkové daně Výrobní kapacita charakteristika výr. hmot. majetku = potenciální schopnost výrobní jednotky( dílna, stroje) produkovat statky dlouhodobý hmotný majetek + výkonná práce = potenciální výrobní faktory 4) materiál ( z něj vznikají finální výrobky) - suroviny, zákl. materiál, součástky, obaly + energie Suroviny přírodní látky v původním stavu Základní materiál částečně zpracovaný a stává se zákl. substancí výrobku Pomocné materiály pomáhají ke vzniku výrobku, ale netvoří hl. látkovou substanci Provozní látky nevchází do výroby, ale pomáhají u vzniku výrobku (palivo) PRINCIP HOSPODÁRNOSTI snaha o dosahování nejvyšších výsledků s co nejnižšími N 6

7 4.2 Kombinace VF účelně spojit a kombinovat VF do efektivně fungující jednotky je úkolem mngmt (dispozitivního faktoru) podle převažujícího VF můžeme rozlišit výroby: investičně (kapitálově) náročné elektrárenství, těžební průmysl, významný podíl mají odpisy pracovně náročné optický průmysl, v N dominují mzdové náklady materiálově náročné - potravinářství, dominují N na spotřebu materiálu 4.3 Spotřeba VF N podniku Náklady podniku : Peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů (pojetí nákladů ve finančním účetnictví) Ekonomické pojetí nákladů charakterizuje to, co bylo skutečně obětováno, např. úroky z vlastního kapitálu, ušlá mzda podnikatele a jiné oportunitní náklady Ekonomický zisk rozdíl ceny (výnosů) a ekonomických nákladů Náklady příštích období v běžném období jsou uskutečněny výdaje na výrobky, které se budou vyrábět v příštích obdobích Výdaje příštích období výrobky jsou zhotoveny v BO, ale vyvolají N v příštích obdobích Odlišujeme peněžní výdaje představují úbytek peněžních fondů Třídění nákladů : podle druhů, podle účelu, podle závislosti nákladů na změnách objemu výroby, podle původu spotřebovaných vstupů, podle činnosti atd. o Druhové třídění nákladů: vychází z výrobních faktorů - Základní nákladové druhy: 1. spotřeba materiálu, energie a externích služeb, 2. osobní N (mzdy, platy, provize..), 3. odpisy ne/hmotného dlouhodobého majetku, 4. finanční N (nákladové úroky) o Účelové třídění nákladů: střediska místně vymezené části podniků, které evidují náklady, za něž jsou odpovědny, nebo o výnosy, i zisk 1) Třídění N podle útvarů sledování N podle středisek, jednicové N (lze je přímo připočítat určitému nákladovému středisku), režijní N střediska ( nelze je připočítat přímo), rozlišujeme režijní N materiálové, výrobní, správní a odbytové. Přehledem N je rozpočet 2) Třídění nákladů podle výkonů (kalkulační třídění N) umožňuje zjišťování N ( i zisku) podle jednotlivých výrobků. Dvě základní skupiny nákladů jednicové (přímé) N lze je přiřadit jednotlivým druhům výrobků (např. výrobní mat., výrobní mzdy), režijní (nepřímé) N jsou společně vynakládány na více druhů výrobků nebo na chod celého útvaru (všechny ostatní N) - Kalkulace nákladů písemný přehled o jedn. položkách N a jejich úhrnu na kalkulační jednici (kalkulační jednice je určitý výkon, např. výrobek/služba, vymezená měřící jednotkou, např. jednotkou množství 1 kus, hmotnosti 1 kg, času 1 min. ). Tyto výkony jsou označovány jako nositelé nákladů. - Všeobecný kalkulační vzorec přehled jednotlivých položek nákladů (není závazný) Účelové třídění nákladů zachycuje příčinný vztah mezi N a účelem jejich vynakládání (výrobky) o Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby: - Variabilní náklady mění se se změnami objemu výroby, pod/nad/proporcionálně, - Fixní N nemění se s objemem výroby, mění se až při změně výrobní kapacity ( skokem) --> v delším časovém horizontu jsou všechny náklady variabilní - Nákladová fce vztah nákladů a objemu produkce N = F + n *q - Degrese nákladů s rostoucím objemem výroby jednotkové N klesají, neboť FN se rozpouštějí do stále většího objemu produkce - Účinnostní forma hospodárnosti rozšiřováním výroby v rámci neměnných FN se snižují jedn. N - Úspornostní forma hospodárnosti racionalizací výroby dochází ke snižování jednotkových VN 3) Náklady podle původu spotřebovaných vstupů : - Prvotní (externí) náklady z okolí podniku - Druhotné (interní) náklady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů 4) Náklady podle podnikových fcí : - Náklady na pořízení 7

8 - Náklady na skladování - Náklady na výrobu - Náklady na správu - Náklady na odbyt 5) Další kategorie nákladů : - Přírůstkové náklady N vyvolané přírůstkem objemu výroby. Jejich zvláštní formou jsou N marginální přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem výroby o jednu jednotku - Maximální zisk se dosáhne při takovém objemu produkce, kdy se marginální tržby rovnají marginálním nákladům - Utopené náklady nejsou ovlivněny rozhodováním - Oportunitní ( alternativní ) náklady hodnota, která musí být obětována, když zdroje nejsou použity na nejlepší možnou alternativu, říká se jim také náklady ušlých příležitostí, používají se v manažerském rozhodování - Ve výkazu zisků a ztrát se náklady třídí na provozní, finanční a mimořádné 4.4 Výsledek činnosti výnosy a zisk výsledkem činnosti podniku jsou výrobky a služby -> jejich peněžním vyjádřením jsou výnosy podniku (bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu) hlavními výnosy výrobního podniku jsou TRŽBY T = p* q Rozdíl mezi výnosy a náklady podniku za určité období o Výnosy > náklady = zisk o Výnosy < náklady = ztráta Zisk: o základní motiv podnikání, o hlavní kriterium pro rozhodování, o hlavní zdroj samofinancování Ekonomický Z = V N -> základ pro podnikatelská rozhodování, základem ukazatele EVA Účetní zisk zjistíme z výkazu zisků a ztrát (provozní zisk, Z z finančních operací a mimořádný zisk) Provozní zisk = provozní výnosy provozní náklady Zisk roste s růstem výnosů a se snižováním nákladů, Z = T N => Z = pq (F + nq) Analýza bodu zvratu = analýza nákladů, objemu a zisku Bod zvratu - objem výroby, při kterém se T rovnají celkovým N, podnik už není ztrátový, ale ještě nedosahuje zisku Příspěvek na úhradu FN a Z rozdíl mezi cenou a VN náklady na jednotku objemu výroby, je to částka peněz, která zůstane z ceny výrobku po uhrazení jeho VN Hrubé rozpětí méně přesný ukazatel, rozdíl mezi cenou a jednicovými N Má-li podnik dosáhnout zisku, musí překročit bod zvratu Je-li stanoven požadovaný objem zisku, pak nový objem výroby vypočítáme jako : q = (F + Z)/ (p b) vzorec pro výpočet BZ zvratu se Z pro podnik, který vyrábí různorodý výrobní sortiment Q = (F + Z )/(1 h)... h = podíl VN připadajících na 1 Kč tržeb Q v Kč 4.5 Efektivnost Vyrábí-li podnik výrobky uspokojující potřeby trhu s max.využitím všech VF, přičemž VF jsou v optimálním množství a v optimální proporci => vyrábí efektivně Efektivnost = výstup (output) / vstup (input) Měřítko efektivnost = hodnota výstupu / hodnota vstupu Za výstup můžeme považovat výnosy, za hodnotu vstupu můžeme považovat náklady Ukazatel haléřové nákladovosti = náklady / výnosy, podíl N připadajících na 1 peněžní jednotku výnosů Hospodárnost je často ztotožňována s efektivností 8

9 Ekonomická efektivnost = schopnost výrobního závodu vyrábět za nižších jednotkových N na rozdíl od technické efektivnosti, což je schopnost výrobní jednotky, např. stroje, vyrábět výrobek vysoké kvality bez ohledu na výrobní náklady Hospodárnost = skutečné náklady / náklady při optimální kombinací výrobních faktorů Ukazatel využití kapitálu ( aktiv ) = výnosy / kapitál, charakterizuje rychlost obratu kapitálu, je jedním z ukazatelů při finančním hodnocení podniku Ukazatele rentability: o rentabilita nákladů = zisk / náklady o rentabilita výnosů (rentabilita obratu) = zisk / obrat o rentabilita celkového kapitálu = zisk / celkový kapitál, ROA (výnosnost aktiv) o rentabilita vlastního kapitálu = zisk / vlastní kapitál, ROE (výnosnost vlastního jmění) o rentabilita je považována za další princip hospodářského jednání v tržní ekonomice, ukazuje, jak se kapitál za určité období zúročil o vyšší hospodárnost zvyšuje rentabilitu o rentabilita je kromě hospodárnosti ovlivňována i tržními podmínkami ( cenami vstupů, mírou rizika, ) => základní kritérium efektivnosti je rentabilita vlastního kapitálu (ROE), efektivně hospodaří ty podniky, které zvětšují bohatství svých vlastníků. - manažeři rozhodují na základě ekonomických nákladů a zisku - zákl. nástroji řízení N jsou normy, limity, kalkulace a rozpočty - výsledkem činnosti podniku jsou výkony, jejichž oceněním jsou výnosy 9

10 5) Cíle podniku a jeho funkce 5.1 Primární cíl podniku max. zisku a tržní ceny akcií primárním cílem podniku je maximalizace zisku zákl. ukazatelem byl v minulosti celkový Z, později ROI (výnosnost investic), ROE (výnosnost vlastního jmění) manažeři by se spíše měli zajímat o výši zisku připadající na 1 akcii, než na celkovém zisku podniku -> měli by se zaměřit nejen na podíl zisku připadající na 1 akcii, ale na růst bohatství v čase vyjádřený růstem ceny jedné akcie další činitel, který ovlivní rozhodování manažerů je vliv rizika čím vyšší je riziko, tím vyšší je požadovaný výnos riziko podniku je závislé i na způsobu financování vlastním kapitálem cizím kapitálem, dluhem -> čím vyšší dluh, tím vyšší i riziko podnikání zisk patřící akcionářům může být vyplacen: ve formě peněz = dividenda nebo zadržen a použit na investice = reinvestice (zvyšuje hodnotu akcií) akcionáři chtějí jak trvalý proud dividend, tak i růst tržní ceny svých akcií dividendová politika rozhodnutí o tom, kolik z běžných výnosů bude vyplaceno ve formě dividend a kolik bude zadrženo a reinvestováno měla by být taková, aby plnila primární cíl podniku -> růst ceny akcií růst ceny akcií závisí na těchto faktorech: projektovaném výnosu /zisku/ na akcii časovém rozložení toku výnosů rizikovosti projektovaných výnosů míře použití dluhů dividendové politice protože došlo k rozporu mezi teoretiky a praktiky ohledně ROE -> řešení ukazatele MVA a EVA SHRNUTÍ od statické max. celkového Z se postupně přecházelo k poměrným ukazatelům, k max. zisku na jednu akcii, k tržní ceně akcie, k zahrnutí rizika do rozhodování a k určité dynamizaci, dynamizace se projevila především v hodnocení investičních projektů (metoda ČSH) nebo při stanovení hodnoty firmy (metoda diskontovaného volného cash flax DFCF) dnes převládá v teorii i v praxi cíl podnikání maximalizace hodnoty pro akcionáře, tzv. shareholder value 5.2 Primární cíl max. hodnoty podniku a tzv. shareholder value hodnota podniku v souvislosti s cílem podniku rozumíme jako hodnotou současnou hodnotu očekávaných budoucích čistých cash flow když CF = zisk, potom současná hodnota PV je hodnota očekávaných budoucích zisků diskontovaných k současnosti pomocí vhodné diskontní míry diskontování = přepočet budoucích hodnot na hodnoty současné Z 1 Z 2 Z n n Z t PV = = (1+i) 1 (1+i) 2 (1+i) n t=1 (1+i) t Z je očekávaný budoucí zisk v roce t takto vyjádřený primární cíl podniku je možno považovat za obecný cíl podnikání konkrétní podobu takto stanovený cíl podniku získat v tzv. metodě diskontovaných CFs 10

11 5.3 Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku 1) Velká společnost (korporaci) - vlastní akcionáři, neřídí ji, ale její řízení svěřují placeným manažerům - akcionáři volí na valné hromadě představenstvo, a to jmenuje top manažery ředitele - dochází k oddělení vlastnictví od řízení a vzniká tak problém řešení vztahů mezi vlastníky, statutárními orgány, TOP managementem a ostatními zájmovými skupinami - řešením těchto vztahů se zabývá corporate governance (správa a řízení společnosti) - rozhodovací pravomoc mají v rukou manažeři - dva hlavní důvody, proč by měli manažeři sledovat obecný cíl podniku: 1. je-li zisk malý nebo klesá, je nízká nebo klesá cena akcií ( nebezpečí, že jiná společnost akcie skoupí) 2. akcionáři přidávají část svých akcií manažerům, kteří se tím stávají akcionáři, a primární cíl vlastníků = zvyšování hodnoty firmy se stává i jejich bezprostředním cílem - manažeři jsou zodpovědni i za blaho a prospěch svých zamců, obce... -> mají tedy odpovědnost i sociální ta vyžaduje zvýšené N (nebezpečí ztráty konkurenční schopnosti) - manažeři musí vzít v úvahu i cíle ostatních skupin tzv. zájmových skupin (stakeholders) zaměstnanci, zákazníci, dodavateli, - výjimečné postavení mezi stakeholdery má vlastník ten vytvořil podnikatelský záměr a realizoval jej, do podniku vložil kapitál a chce jej zvětšit - z výsledků hospodaření musí nejprve uspokojit ostatní stakeholdery teprve to, co zbude = zisk mu patří Výnos < zisk, který získá jinde nepodařilo se mi zhodnotit dostatečně kapitál Výnos > zisk, který získá jinde vyšší hodnocení přínosů stakeholderů základem je tedy maximalizace hodnoty pro vlastníky, tj. maximalizace shareholder value tento cíl je nejvýstižněji vyjádření v ukazatelích MVA a EVA Závěr: manažeři uskutečňují primární cíl podnikání maximalizaci hodnoty podniku - za existence řady sociálních a jiných vedlejších omezení a za existence cílů dalších zájmových skupin (shareholderů) -> tento cíl je shodný s maximalizací shareholder valut (hodnoty majetku vlastníků (akcionářů), vyjádřenou ukazateli MVA a EVA. 2) Malá firma: - liší se od velkých firem formou vlastnictví, způsobem a úrovní svého řízení, možností přístupu ke kapitálovým zdrojům - malé firmy zpravidla vlastní jednotlivci (vlastník malé firmy je mnohem těsněji spjat se svou firmou) -> veškerý svůj kapitál investuje do své fy a na své firmě je obvykle s celou svou rodinou životně závislý Vlastník malé firmy - uskutečňuje obvykle jeden investiční projekt - má ztížený přístup k úvěrům a na kapitálové trhy - hlavním způsobem financování jejich růstu je zadržování zisků - v malé firmě je vlastnictví spojeno s řízením - vlastník malé firmy je plně zainteresován na růstu její hodnoty - převládají jiné cíle : být svým pánem, mít trvalou práci, udržet a pokračovat v rodinné tradici 5.4 PRIMÁRNÍ CÍL MAXIMÁLNÍ SHAREHOLDER VALUE (ukazatele MVA a EVA) S globalizací vzrostl význam mezinárodních investorů jsou vystaveni většímu tlaku a to se projevilo i posílením tlaku na shareholder value, tj. na zvyšování hodnoty pro akcionáře, jehož výsledkem byl vznik nových ukazatelů MVA a EVA MVA a EVA vznikl v konzultační firmě STERN STEWART MANAGEMENT SERVIS v NY v roce

12 jsou založeny na tom, že skutečnými náklady podniku jsou ekonomické náklady, nikoli náklady účetní, jež předpokládají, že akcionáři poskytují svůj kapitál bezplatně UKAZATEL MVA ( Market Value Added tržní přidaná hodnota) - je rozdíl mezi tržní hodnotou a invest. kapitálem(rozdíl mezi částkou, která by akcionáři a ost. investoři získali prodejnu svých akcií a dluhopisů a hodnotou,kterou do fy vložili - MVA = tržní hodnota podniku obchodní kapitál - je-li kladná, pracují manažeři dobře, je-li záporná, špatné, investovanou hodnotu snižují - Ukazuje kolik peněz investorovi do podniku vložili a kolik peněz mohou získat zpět prodejem svých akcií na burze - Používá se pro meziroční měření změny hodnoty MVA = (Ps Pp) * n Ps = prodejní cena akcie Pp = nákupní cena akcie n = počet akcií - nevýhoda: dá se zjistit jen u podniků, jejíž akcie jsou obchodovány na burze podobným ukazatelem TSR (celková výnosnost pro akcionáře) bere v úvahu i trvalý tok peněz (divident) plynoucí z vlastnictví akcií TSR = (Ps Pp) * n + d (i j) d (i j) suma divident vyplacených v období i j UKAZATEL EVA (Economic Value Added ekonomická přidaná hodnota) rozdíl mezi provoz. HV (ziskem) podniku po zdanění (tzv. NOPAT) a jeho N na kapitál EVA = EBIT * (1 t) C * WACC EVA = NOPAT C * WACC EBIT provozní zisk před úroky a zdaněním, t míra zdanění zisku C dlouhodobě investovaný kapitál, NOPAT čistý provozní zisk po zdanění WACC náklady na kapitál vyjádřené diskontní mírou provozní zisk po zdanění musí být vyšší, než jsou náklady na kapitál CÍLEM PODNIKÁNÍ JE TEDY VYTVÁŘENÍ EVA 5.5 DRUHY CÍLŮ Třídění cílů podniku podle: - Pořadí jejich významů (hierarchie) - Velikosti (rozsahu) cíle - Časového hlediska - Vztahu mezi cíli - Podle obsahu cíle 1/ PODLE VÝZNAMU - Vrcholové (primární) - Podřazené (dílčí) Wöhe mezi obě skupiny zařazuje ještě tzv. mezicíle ty jsou prostředkem k dosažení primárního cíle, k dosažení mezicílů pak slouží cíle podřazené za plnění všech cílů by měli být odpovědni konkrétní pracovníci a stupně jejich dosahování by měl být měřitelný mezicíle, resp.podřazenými cíli mohou být např. zvýšení obrathu prodejem nového výrobku, proniknutím na nové trhy, provedení reengineeringu 12

13 pro stanovení podřadných cílů můžeme využít i matematického rozkladu vrcholového ukazatele Z = V N ; V = p*q 2/ PODLE VELIKOSTI CÍLE - Omezené jde o dosažení hodnoty předem dané (uspokojující) - Neomezené jde o dosažení maximální hodnoty 3/ PODLE ČASOVÉHO HLEDISKA 1. Dlouhodobé - delší než 1, respektive 3 roky - jsou komplexnější a za jejich dosažení jsou odpovědni top manažeři 2. Krátkodobé - do 1, někdy do 3 roků - by měly zajistit dosažení dlouhodobých - jsou více operativní - za jejich dosažení odpovědni i manažeři nižších stupňů řízení Wöhe ještě rozlišuje cíle: Vztažené k určitému okamžiku stavové cíle Vztažené k určitému období intervalové cíle Statické Dynamické podle toho, zda berou v úvahu průběh ukazatele v čase Trvalé = primární cíl podniku Přechodné např. zvýšení pokladní hotovosti 4/ PODLE VZTAHŮ MEZI CÍLI - komplementární dosahování 1 cíle vede k dosahování cíle druhého (např. snižování nákladů obvykle vede k zvyšování zisku) - konkurenční vyšší plnění jednoho cíle vede k nižšímu plnění druhého cíle (intenzivnější reklama zvyšuje náklady) - protikladné cíle dosažení jednoho cíle vylučuje dosažení druhého cíle - indiferentní cíle plnění jednoho cíle nemá vliv na plnění ostatních cílů 5/ PODLE JEJICH OBSAHU podle toho, čeho se týkají a. ekonomické - výkonné obrat, podíl na trhu - finanční celkový kapitál, vlastní kapitál, cizí kapitál, finanční investice - výsledkové výnosy, náklady, zisk, cash flow b.technické - se zaměřují na vývoj a zavedení nových výrobků, na technickou stránku vyráběných výrobků, na rozvoj technologií c.sociální - jsou orientovány na okolí podniku (vytváření pracovních příležitostí v obci a regionu, ochrana ŽP, placení daní) cíle v podniku tvoří soustavu, která má podobu hierarchické pyramidy: na jejím topu je primární cíl podniku, za jehož prosazení a plnění je odpovědno vedení podniku 13

14 primární cíl je konkretizován v podřazených cílech nebo i mezicílech, v podnicích organizovaných podle funkcí v CÍLECH FUNKČNÍCH OBLASTÍ, v podnicích organizovaných podle výrobkových divizí v CÍLECH DIVIZÍ dílčí cíle nesmí být v rozporu s cíli nadřazenými takovýto systém řízení podniku MANGEMENT PODLE CÍLŮ (MBO) -> zahrnuje stanovení cílů na top úrovni a určení manažerů, kteří jsou za jejich splnění odpovědni, postupné rozpracování cílů pro liniové manažery, podněcování pracovníků ke ztotožnění s cíli --> cílem je zvyšování výkonnosti a efektivnosti fy 5.6 FUNKCE (ČINNOSTI) PODNIKU Činnost se liší podle: - charakter podniku - odvětví - velikostí - podle vlastnictví - podle právní formy -základní funkcí podniku je přeměnit vstupy na výstupy (u výrob. podniku přeměnit suroviny, energii, práci za pomocí strojů na výrobky, u banky přeměnit volné peníze v kapitál) Výrobní podniky zajišťují tyto podnikové funkce: - prodejní (odbytová) - zásobovací PRIMÁRNÍ fce - výrobní (provozní) - personální - investiční - finanční PODPŮRNÉ fce - vědeckotechnickou - správu PRODEJNÍ FUNKCE Úkolem je realizace na trhu výrobky Zahrnuje řadu činností výzkum trhu, stanovení nabízeného sortimentu výrobků, stanovení cen, slev, vlastní prodej, propagace a reklama -> někdy označujeme jako mg VÝROBNÍ FUNKCE Zahrnují se do ní všechny podnikové funkce zásobování včetně obstarání personálu, hmotného majetku, kapitálu, odbyt, správa ( nejširší pojetí) Nejužší pojetí výroba zahrnuje pouze zhotovování výrobků u nevýrobních podniků označujeme jako provozní fce ZÁSOBOVACÍ FUNKCE V širším pojetí do zásobování zahrnujeme pořízení surovin, materiálů, dlouhodobého hmotného majetku, peněžního kapitálu, pracovních sil, služeb V užším pojetí do zásobování zahrnujeme pouze pořízení surovin, materiálů, součástí včetně jejich dopravy, příjmů, skladování a předávání do výroby PERSONÁLNÍ FCE úkolem je zajistit pracovníky VF zahrnuje:nábor,výběr pracovníků,zvyšování kvalifikace, vytváření systému zainteresovatnosti INVESTIČNÍ FUNKCE Úkolem je zajistit pro podnik všechen potřebný dlouhodobý majetek tj. pozemek, budovy, stroje a zařízení, dopravní prostředky, nedlouhodobý hmotný majetek FINANČNÍ FUNKCE Úkolem je obstarávání finančních prostředků má zajistit finanční rovnováhu podniku vč. optimální kapitálové struktury VĚDECKOTECHNICKÁ FUNKCE 14

15 Zaměřena především na aplikovaný výzkum, vývoj a realizaci nových nebo inovovaných výrobků a technologií Ve strojírenství je hlavním představitelem vědecko-technické funkce, technická příprava výroba, zahrnující konstrukční, technologickou a organizační přípravu výroby SPRÁVA (někdy nazývána všeobecná správa či všeob. administrativa) Zahrnuje činnosti převážné administrativní, které zajišťují chod celého podniku Organizace, plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení, controlling, vnitřní audit 15

16 6) Typologie podniků Členění podniků - lze vysledovat mnoho hledisek (vlastnictví, velikost, činnost, právní forma, struktura S, D...) 6.1 Členění podniků v ČR podle hlediska právní formy vlastnické podniky podnik jednotlivce a osobní spol.(není odtržení vlastnictví od řízení) manažerské podniky a.s. (oddělení řízení a vlastnictví) 1) podniky jednotlivce je vlastněn 1 osobou výhody: k jeho založení stačí i menší kapitál a jeho regulace ze strany státu je minimální nevýhody: obtížný přístup ke kapitálu, neomezené ručení za dluhy, omezená životnost podniku životem majitele obvykle mají podniky jednotlivce formu živnosti = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku živnost může provozovat FO nebo PO, kt. splňuje všeobecné podmínky pro založení živnosti (plnoletost, způsobilost k práv.úkonům, bezúhonnost, bezdušnost, odbornost) z hlediska odborné způsobilosti jsou živnosti děleny na: a) koncesované se mohou vykonávat jen na základě koncese (stát.přivolení) (taxikář) b) ohlašovací živnost je třeba jen ohlásit na ŽÚ, není třeba povolení řemeslné vyučení v oboru a praxí (autoopravář, hodinářství) vázané odborná způsobilost je stanovena pro každou živnost samostatně (elektrikář) volné odborná způsobilost není stanovena - podle předmětu podnikání jsou živnosti děleny na : obchodní výrobní poskytující služby 2) osobní společnosti vytvořeny a vlastněny 2 a více osobami, které se děli o zisky a společně jsou odpovědné za ztráty osobně se zúčastňují podnikání překonávají kapitálovou nedostatečnost podniku jednotlivce i jeho omezenost kvalifikační a) veřejná obchodní společnost - je společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem - firma musí obsahovat označení veřejná obchodní společnost i ve zkratkách - ručí společně a nerozdílně veškerým svým majetkem (osobní společnost) - vkládají ne/peněžité vklady a zapisuje se do OR b) komanditní společnost - je společnost, v níž 1 nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR (komanditisté) a 1 nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementáři) - postavení komplementářů se blíží v.o.s., postavení komanditistů se blíží společníků s.r.o. - komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti - je-li komplementářem PO, vykonává práva a povinnosti její statutární orgán - komanditní společnost je přechodnou formou ke s.r.o. 3) kapitálové společnosti kapitálová účast společníků, nikoli jejich osobní účast na podnikání nebo řízení společnosti ručí za závazky společnosti jen do výše svého vkladu a) společnost s ručením omezeným = je spol. jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti - spol. odpovídá za své závazky veškerým svým majetkem, společníci jen do výše svého vkladu - všechny peněžité vklady se musejí splatit do 5 let!!! - minimální vklad činí ,- min.výše základ.kapitálu ,- 16

17 - společnost může založit 1-50 společníků - nejvyšší orgán: VH. statutární orgán: jednatel/é, volena případně dozorčí rada b) akciová společnost = společnost, v níž je zákl. kapitál rozdělen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě a společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem - akcionáři neručí - výhody: snadné přesuny vlastnictví (obchod s akciemi) - nevýhody: obtížnější založení, kontrola ze strany státu, dvojí zdanění příjmů - akcie: CP s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka: - podílet se na řízení společnosti - podílet se na jejím zisku - podílet se na likvidačním zůstatku při likvidaci společnosti akcie se dělí na: akcie s jmenovitou hodnotou a podílové akcie (u nás neexistují) akcie se dělí podle rozsahu práv na: o kmenové /společné/ akcie o prioritní (přednostní) akcie přednostní nárok na dividendu o zaměstnanecké mají zainteresovat zamce na prosperitě společnosti akce se dělí podle převoditelnosti práv: o akcie na jméno o akcie na majitele akcie se obchodují na burze za tržní cenu 4) družstva = organizace vlastněná a provozovaná společností osob, jejímž cílem není vytvářet zisk, ale dávat užitek svým členům - družstva spotřební, nákupní, úvěrová, výrobní, záložny - společenstvo neuzavřeného (nejméně 5 anebo 2 PO) počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů - základní jmění tvoří vklady členů, členové neručí za závazky družstva - orgány družstva: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise 5) veřejné (státní) podniky - organizace, kt. zajišťují některé důležité služby (např. železniční, vodní doprava, správa silnic,pošta,tv) nebo zajišťují výrobu a těžbu některých důležitých statků (uhlí, elektřina) - tato sféra může být a v některých státech skutečně je zcela zajištěna soukromými podniky - tyto činnosti jsou zajišťovány neziskovými organizacemi rozpočtové org.- školy, soudy, financovány přes rozpočet příspěvkové org. divadla, knihovny, financovány vl. činností, dofinancování SR občanská sdružení spolky, hnutí, financovány dary, čl. příspěvky nadace zakládány pro účelově pro dosahování a podporu obecně prospěšných cílů - cílem není zpravidla maximalizace zisku, ale jenom úhrada provozních nákladů 6.2 Podniky podle sektorů sektor = část národního hospodářství, do níž je národní hospodářství podle určitého hlediska rozčleněno sektory: veřejný, soukromý, smíšený nebo primární, sekundární, terciální 3 hlavní sektory: zemědělství zemědělství, rybolov, lesní hospodářství průmyslu těžební a zprac., výrobu a distribuci el. energie, plny, vody, stavebnictví služeb obchod, peněžnictví, doprava, skladování, školství 6.3 Podniky podle velikosti kritériem třídění je: počet zamců, velikost obratu, velikost kapitálu nebo zisku dělí se na mikropodniky, malé, střední, velké v ČR se používá kombinované kritérium: počet zamců + výše obratu 17

18 6.4 Podniky podle typu výroby týká se jen podniků výrobních klasifikace podle Zwacha, hl. typy produkčních forem: o výroba hromadná po dlouhou dobu pouze jeden druh výrobku (elektrárna, lihovar) o v. vázaná kromě hlavního vyrábí i sdružené či vedlejší výrobky (plyn a koks) o v. druhová 1 druh výrobku ale v různých rozměrech, váze (cihelny) o v. sériová ve skupinách výrobků, kt. najednou procházejí výrob. procesem (konfekce) o v. plynulá nepřetržitý sled časově stejných prac. úkonů o výroba kusová různé druhy v malém množství či jednotlivě, na zakázku P. Drucker rozlišuje tyto základní typy výroby: o výroba na zakázku o vázaná (pevná) hromadná výroba o pružná (flexibilní) hromadná výroba o plynulá (proudová) výroba 6.5 Sdružení podniků sdružení přichází v úvahu, je-li naplněna podstata zvýšení hodnoty podniku, musím posoudit riziko a jaká bude budoucí hodnota podniku kooperace -> forma spolupráce, dobrovolné sdružení podniků právně samostatných a autonomních: 1) Zájmové sdružení a pracovní společenství dobrovolná sdružení podniků nebo pracovníků, které podporují a prosazují zájmy svých členů, organizují jejich spolupráci, poskytují jim různé služby 2) Konsorcium dočasné nebo příležitostné sdruž. podnikatelů k uskutečnění urč. podnikatelského záměru, na kt. by jedn. podnikatel kapitálově nestačil či by byl pro něj příliš rizikový 3) společný podnik 4) kartel 5) Trust sdružení dvou nebo více podnikatelů, z nichž žádný nemá rozhodující vliv. U nás je typický pro podniky se zahraniční kapitál. účastí. Představitelem je tzv. Joint Ventures spojení k uskutečnění specifického cílu, podnik je řízen mngmt vytvořeným z mateřských podniků. Zakázaná forma. Skupina výrobců nebo obchodníků stejného oboru, kteří vytvářejí spojenou prodejní organizaci, často nazývanou syndikát, jejímž cílem je odstranit vzájemnou konkurenci a zvýšit tak zisk. Obsahem může být stanovení cen, rozdělení teritorií, kvotace objemu výroby apod. Zakázaná forma. Hanlivé označení pro velký podnik s monopolním postavením avšak také druh investiční společnosti 6) franchising Poskytovatel franchisy (franchisor) poskytuje příjemci franchisy používat své obch. jméno, značku, logo nebo jinou charakteristiku. Příjemce franchisy přitom neztrácí svou samostatnost, podniká pod svým jménem a na vl.riziko. Přináší výhody oběma smluvním stranám. Příjemci franchisy umožňuje mnohem větší růst, než kdyby se o rozvoj pokoušel sám, mateřská org.mu poskytuje know-how a přitom příjemce zůstává svým pánem. Poskytovateli šetří počáteční kapitál, provozní N (mzdy, získává další příjmy např. vstupní poplatek atd.) Příkladem je McDonald s, OBI, Family Frost, atd. koncentrace -> Podnik ztrácí buď hospodářskou samostatnost, nebo právní subjektivitu. Koncentrace výroby, koncentrace výrobní a věcná, koncentrace organizační. Fúze, koncern, holding. Výsledkem koncentrace je trvalé kapitálové spojení právně samost. podniků, nebo ztráta pr. subjektivity původních podniků a vznik nového právního subjektu. 1) koncern - Sdružení právně samostatných podniků (plná právní subjektivita) podřízené jednotnému velení na základě strategie. Sám koncern právní subjektivitu nemá. 18

19 2) holdingová společnost Jde o firmu, která drží velký balík akcií jiných společností (plná pr.subjektivita) a tím je v podstatě ovládá. Holdingová spol. je často nazývaná mateřská spol., ovládané spol. se označují jako dceřiné spol. Optimalizace holdingu synergický efekt. 3) fúze - splynutí, dobrovolné spojení dvou nebo více podniků do podniku jediného. Splynutím buď všechny podniky zanikají a vzniká nový, nebo jeden podnik existuje dále a ostatní do něj vplynou. Nepřátelské převzetí přes odpor mngmtu přebírané firmy. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schvaluje fúze, sleduje zejména to, jestli fúze nevede ke vzniku monopolu 30% podílu na trhu). Má smysl, když hodnota budoucí firmy je vyšší než součet hodnot fúzovaných firem snížený o náklady fúze. horizontální fúze 2 podniky stejné výrobní fáze a odvětví efekt plynoucí z výroby ve velkém rozsahu vertikální fúze podniky různých výrobních fází na sebe navazujících lepší koordinace a plánování výroby konglomerátní fúze podniky bez jakéhokoli vzájemného vztahu a. důvody fúze: synergický efekt, existence volných peněz, přesun ztráty z přebíraného podniku do nové a tím daň. výhoda, rozšíření trhů 4) nadnárodní společnosti a. výsledek mezinárodního obchodu, společného podnikání, atd. b. tvoří provázaný systém operující v mnoha zemích c. některé formy spojení označovány jako strategické aliance mezinárodní spolupráce podniků s cílem využít specifických předností jedn. partnerů 19

20 7) Život podniku podnikání: proces získávání kapitálu a jeho investování v životu podniku lze vysledovat následující základní fáze, které jsou odrazem vlivu okolí podniku (makrooekonomické prostředí, odvětví a obor podnikání) a využitím vlastních dispozic: založení růst stabilizace krize zánik ne každý podnik projde všemi etapami, tyto etapy jsou ovlivněny: makroekonomickým prostředím, příslušnosti k odvětví, konkurencí, státní regulací a výkonností podniku 7.1 Založení podniku - na počátku existence podniku je nutné rozhodnout co - jaké výrobky/služby budu vyrábět - k zahájení výroby nutno vytvořit předpoklady: 1) věcné předpoklady podnikatelské činnosti: zajištění pracovních sil vytvoření dostatečné majetkové báze pořízení materiálu pro plynulost výroby 2) řídící předpoklady podnikatelské činnosti: vytvoření top managementu zajištění výkonu zákl. fcí mngmtu = vytyčení cílů, plánování, rozhodování, realizace, kontrola vytvoření nástrojů řízení vymezení dělby pravomoci a odpovědnosti vytvoření adekvátní organizační struktury kontrola - zakladatelský projekt = řeší komplexně co vyrábět, jaké jsou příležitosti na trhu, jak vyrábět, jaké zařízení, řeší otázky: - reálnosti, dostupnosti zdrojů - výsledkem je info pro podnikatele, zda daný projekt realizovat - zakladatelský projekt, jehož součástí je i zakladatelský rozpočet slouží nejen pro vlastníka, ale tvoří také informační bázi k tomu, aby podnikatel získal další investory - úspěšný zakladatelský projekt by měl obsahovat: Δ vymezení cílů podniku Δ specifikace trhu, na kt. vstupujeme (velikost, podíl, konkurence, limity a bariéry) Δ výhody, kt. náš produkt přinese, čím se liší od konkurence Δ způsob založení podniku Δ dlouhodobější výhled a určit fin.cíle Δ rozpočet zdrojů a potřeb (rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow, ) Δ daňové zatížení (DPH, spotřební daň, daň z příjmu, ) Δ pojištění podniku (majetkové, osob, ) Δ životní prostředí (vliv projektu na přírodu) Δ reference o osobě zakladatele Rizika při přípravě podnikatelských projektů: doba životnosti podnikatelského projetu (kratší doba životnosti, menší míra rizika) zapojení cizího kapitálu do podnikání (čím víc, tím větší riziko) pružnost projektu (čím vyšší stupeň specializace, tím vyšší riziko) diverzifikace podnikatelského projektu (koncentrace na 1 výrobek, vyšší riziko) citlivost projektu na změnu vnějších parametrů (čím vyšší míra citlivosti, vyšší riziko) postupná realizace projektu: etapová příprava a realizace projektu snižuje riziko 20

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ PEK, VF, N,, ANALÝZA BODU ZVRATU, UKAZATELE RENTABILITY 6 3. NÁKLADY

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1 PODNIK 2 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 2 TYPOLOGIE PRÁVNÍ FORMY PODNIKU 3 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 9 SVTP ČR (SPOLEČNOST VĚDECKO-TECHNICKÝCH PARKŮ ČR) 9 PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Podniková ekonomika 1 Autor: doc. Ing. Jan Eisler, CSc., jan.eisler@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/31075

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více