Obsah 1) Podstata podniku a podnikání Podnikání a podnik Právní úprava podnikání ) Okolí podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2."

Transkript

1 Obsah 1) Podstata podniku a podnikání Podnikání a podnik Právní úprava podnikání ) Okolí podniku Prvky okolí podniku ) Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace VF Spotřeba VF N podniku Výsledek činnosti výnosy a zisk Efektivnost ) Cíle podniku a jeho funkce Primární cíl podniku max. zisku a tržní ceny akcií Primární cíl max. hodnoty podniku a tzv. shareholder value Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku PRIMÁRNÍ CÍL MAXIMÁLNÍ SHAREHOLDER VALUE DRUHY CÍLŮ FUNKCE (ČINNOSTI) PODNIKU ) Typologie podniků Členění podniků v ČR podle hlediska právní formy Podniky podle sektorů Podniky podle velikosti Podniky podle typu výroby Sdružení podniků ) Život podniku Založení podniku Růst podniku Krize podniku + sanace Zánik podniku Zrušení a zánik Likvidace podniku Konkurs a vyrovnání ) Majetková a kapitálová výstavba podniku Majetek podniku a jeho finanční krytí, rozvaha podniku Majetková struktura podniku Kapitálová struktura Oceňování majetku a firmy ) Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat JAK SE POSTUPUJE PŘI TVORBĚ ORG.STRUKTURY CO JE VÝSLEDKEM ORGANIZOVÁNÍ OVLIVŇUJÍ ORGANIZACI PRÁVNÍ PŘEDPISY? ) Podnikové řízení Obsah řízení a jeho fáze Nositelé řídících rozhodnutí Strategické řízení Taktické a operativní řízení Funkční struktura plánování podniku Podnikatelský plán ) Výrobní činnosti podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby ) Nákup Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní mg mix... 37

2 12.3 Aktivity mg nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu ) Odbyt (marketing) Odbyt a marketing, prodej zboží a služeb Obchodní plán Marketingové techniky Organizace mg v podniku ) Personální práce Obsah a cíle personální práce v podniku Organizace personální práce Plánování pracovníků Získávání a výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky a sociální péče Mzdový systém fy Hodnocení práce Mzdové formy ) Financování podniku Financování podniku a úkoly finančního mngmt Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé financování) Cash flow: Finanční analýza hodnocení finanční výkonnosti podniku Finanční plánování ) Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Metody (ukazatele) hodnocení efektivnosti investic Srovnání investičních variant Investiční riziko Portfolio ) Podnikové účetnictví Finanční účetnictví a výkazy Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví Kalkulace náklady Rozpočetnictví Podniková statistika a rozbor ) Specifika výrobních podniků Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnické podniky Zemědělství Lesnictví

3 18.8 Stavebnictví ) Bankovní podniky Banka jako specifický podnik Struktura bankovního systému Bankovní produkty Základní principy řízení banky ) Podniky infrastruktury Význam a zvláštnosti podniků infrastruktury Doprava Pošta Telekomunikace ) Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu Obchod a obchodní podniky Specifikace zahraničního obchodu Nástroje státu v oblasti zahraniční obchodní politiky Podniky cestovního ruchu Specifika činností v obchodní firmě Ekonomika obchodních podniků ) Drobné podniky a živnosti Význam malých a středních podniků Právní úprava drobného podnikání Klasifikace drobných podniků a živností Drobné podnikání a vlastnictví Drobné podnikání a právní fy podniku Zdroje kapitálu v drobném podnikání Výhody (přednosti) malých podniků Řídící a personální činnost malých podniků Výhody a nevýhody provozování vl. podniku Nevýhody a rizika malých a středních podniků Důvody neúspěšnosti malých podniků Podpora drobného podnikání Drobné podniky a místní státní správa ) Podniky s mezinárodní účastí Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti Joint ventures (podniky se zahraniční majetkovou účastí) Nadnárodní podniky ) Podnikání ve zdravotnictví Specifika zdravotních služeb Specifika podnikání ve zdravotnictví Ekonomika a management zdravotnických zařízení ) Ekonomika sportu Pojem sport Institucionální klasifikace sportu Institucionální rámec sportu Makroek. model toků statků a finančních toků ve sportu v ČR Podíl sportu na HDP a výdajích Více zdrojové financování sportu, tvorba peněžního fondu Specifika ekonomiky českého sport. klubu a základní právní rámec

4 1) Podstata podniku a podnikání 1.1 Podnikání a podnik Rysy podnikání : snaha o dosažení zisku jako přebytku V nad N (zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků centrum pozornosti je zákazník a jeho zájmy snaha o minimalizaci rizika vkládá se do podniku kapitál vlastní x vypůjčený snaha podniku ke zhodnocení kapitálu především vlastního výrazem zhodnocování kapitálu je zvyšování hodnoty firmy (ale ta může růst i jinak, např. zlepšujícím se postavením firmy na trhu) Pojetí podniku : dominantním cílem podniku je dosahovat zisku na základě uspokojování koupěschopné poptávky (jednostranná zisková orientace je spíše krátkodobější) dominantním cílem podniku je uspokojovat koupěschopnou poptávku a oprávněné požadavky okolí, sloužit a tím dosahovat zisku společenské poslání podniku by nemělo být ziskem zamlženo 1.2 Právní úprava podnikání Podnikání : upraveno OBCHZ => soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku!!! Podnikatelem může být: 1. osoba zapsaná v OR 2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (ŽO) 3. osoba, která podniká na základě jiného než ŽO podle zvláštních předpisů 4. FO, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu Podnik : instituce vzniklá k výkonu pod. činnosti institucionalizované podnikání soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání, k podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží nebo mají sloužit k výkonu podniku Manažer člověk, který vykonává základní manažerské fce, k nimž podle většiny autorů patří plánování, organizování, výběr a vedení lidí a kontrola Vůdčí osobnost (lídr) člověk, který umí získávat a ovlivňovat lidi, aby se snažili dobrovolně a s nadšením o dosažení skupinových cílů autorita lídrů nespočívá v jejich formálním postavení, ale je dána silou jejich myšlenek a charismatem jejich osobnosti Obchodní majetek : soubor majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží mu (nebo mají sloužit) k jeho podnikání Podstata podnikání 1. účel podnikání - v jaké oblasti podnikat, jaké potřeby, skupiny zákazníků, zdroje, předpoklady, zkušenosti 2. cíl podnikání zhodnocení vloženého kapitálu dílčí cíle proniknout na trh, přežít... 4

5 2) Okolí podniku vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku a čím je podnik ovlivňován vliv okolí je zpravidla silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je omezená 2.1 Prvky okolí podniku Geografické předurčuje jeho logistiku Sociální - kompromis mezi ekonomickou realitou a sociální odpovědností//sociálně-tržní ekonomika Politické různá politická linie, malá (obecní úřady) x velká politika Právní vytvářejí rámec prakticky pro všechny podnikové činnosti Ekonomické podnik ovlivněn celkovou hospodářskou situací země a její dynamikou (dostupnost VF, daňová zátěž, hospodářský růst, měnový a devizový vývoj) + zákazník, odběratel, dodavatel, banky Ekologické bariéra a zároveň šance Technologické technologický pokrok Etické geograficky podmíněno Kulturně-historické vytváří se mnoho let jednotlivá okolí nepůsobí vedle sebe, ale vzájemně se prolínají je v nich třeba vidět příležitosti a ten kdo je umí využít, má konkurenční výhodu Význam státu: stát ovlivňuje podstatnou část okolí podniku (liberalizmus x central. ekonomika), ponechává si to, co nemůže zabezpečit trh -> lobbování (malé hranice mezi lobbováním a korupcí) Nutnost poznávání okolí: podnik se musí o okolí (dynamiku) zajímat, poznávat a umět odhadnout budoucí vývoj: 10 megatrendů J. Naisbitta (odhad vývoje) 5

6 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie 4.1 Výrobní faktory a jejich klasifikace každá činnost, která tvoří hodnotu je výrobou výroba = zahrnuje všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním výrobků a služeb, tj. statků pro konečného spotřebitele Předpoklad výroby: 3 výrobní faktory : práce a půda (původní VF) kapitál (VF odvozený) členění výrobních faktorů podle Wöheho: dispozitivní (řídící) faktor výkonná práce dlouhodobý hmotný majetek elementární materiály výrobní f. 1) dispozitivní faktor = řídící práce - zajišťuje optimální kombinaci všech ostatních faktorů, stanovit cíle podniku a způsoby jejich dosažení, bez tohoto VF nemohou být ostatní VF účelně a hospodárně využívány Management > provádí řadu činností: plánování, tvoření organizace, rozdělení úkolů, koordinace, kontrola 2) výkonná práce = lidská energie, duševní schopnosti vynakládané prac. silou cenou práce = MZDY a další osobní náklady a) mzdové náklady tvoří HRUBÁ MZDA ( tj. součet zákl. mzdy, přesčasové mzdy a příplatky za práci ve ztížených podmínkách) b) vedlejší mzdové náklady = plac.dovolená, placené dny prac. neschopnosti Produktivita práce = množství outputu připadající na 1 člověka 3) investiční hmotný majetek soubor věcných prostředků, které slouží podniku delší dobu (pozemky, stroje, ), rozlišujeme u nich: a) technickou životnost je dána způsobilostí plnit technický účel produkovat technicky nezávadné statky b) ekonomickou životnost schopností zajistit potřebnou hospodárnost vyrábět statky s náklady, které jsou schopny konkurence tyto prostředky ztrácí svou užitnou hodnotu i tržní hodnotu vyjádřením snižování hodnoty jsou odpisy ( funkce nákladová a střádací) Další náklady spojené s hmotným majetkem: kalkulační úroky z VK, pojištění majetku, majetkové daně Výrobní kapacita charakteristika výr. hmot. majetku = potenciální schopnost výrobní jednotky( dílna, stroje) produkovat statky dlouhodobý hmotný majetek + výkonná práce = potenciální výrobní faktory 4) materiál ( z něj vznikají finální výrobky) - suroviny, zákl. materiál, součástky, obaly + energie Suroviny přírodní látky v původním stavu Základní materiál částečně zpracovaný a stává se zákl. substancí výrobku Pomocné materiály pomáhají ke vzniku výrobku, ale netvoří hl. látkovou substanci Provozní látky nevchází do výroby, ale pomáhají u vzniku výrobku (palivo) PRINCIP HOSPODÁRNOSTI snaha o dosahování nejvyšších výsledků s co nejnižšími N 6

7 4.2 Kombinace VF účelně spojit a kombinovat VF do efektivně fungující jednotky je úkolem mngmt (dispozitivního faktoru) podle převažujícího VF můžeme rozlišit výroby: investičně (kapitálově) náročné elektrárenství, těžební průmysl, významný podíl mají odpisy pracovně náročné optický průmysl, v N dominují mzdové náklady materiálově náročné - potravinářství, dominují N na spotřebu materiálu 4.3 Spotřeba VF N podniku Náklady podniku : Peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů (pojetí nákladů ve finančním účetnictví) Ekonomické pojetí nákladů charakterizuje to, co bylo skutečně obětováno, např. úroky z vlastního kapitálu, ušlá mzda podnikatele a jiné oportunitní náklady Ekonomický zisk rozdíl ceny (výnosů) a ekonomických nákladů Náklady příštích období v běžném období jsou uskutečněny výdaje na výrobky, které se budou vyrábět v příštích obdobích Výdaje příštích období výrobky jsou zhotoveny v BO, ale vyvolají N v příštích obdobích Odlišujeme peněžní výdaje představují úbytek peněžních fondů Třídění nákladů : podle druhů, podle účelu, podle závislosti nákladů na změnách objemu výroby, podle původu spotřebovaných vstupů, podle činnosti atd. o Druhové třídění nákladů: vychází z výrobních faktorů - Základní nákladové druhy: 1. spotřeba materiálu, energie a externích služeb, 2. osobní N (mzdy, platy, provize..), 3. odpisy ne/hmotného dlouhodobého majetku, 4. finanční N (nákladové úroky) o Účelové třídění nákladů: střediska místně vymezené části podniků, které evidují náklady, za něž jsou odpovědny, nebo o výnosy, i zisk 1) Třídění N podle útvarů sledování N podle středisek, jednicové N (lze je přímo připočítat určitému nákladovému středisku), režijní N střediska ( nelze je připočítat přímo), rozlišujeme režijní N materiálové, výrobní, správní a odbytové. Přehledem N je rozpočet 2) Třídění nákladů podle výkonů (kalkulační třídění N) umožňuje zjišťování N ( i zisku) podle jednotlivých výrobků. Dvě základní skupiny nákladů jednicové (přímé) N lze je přiřadit jednotlivým druhům výrobků (např. výrobní mat., výrobní mzdy), režijní (nepřímé) N jsou společně vynakládány na více druhů výrobků nebo na chod celého útvaru (všechny ostatní N) - Kalkulace nákladů písemný přehled o jedn. položkách N a jejich úhrnu na kalkulační jednici (kalkulační jednice je určitý výkon, např. výrobek/služba, vymezená měřící jednotkou, např. jednotkou množství 1 kus, hmotnosti 1 kg, času 1 min. ). Tyto výkony jsou označovány jako nositelé nákladů. - Všeobecný kalkulační vzorec přehled jednotlivých položek nákladů (není závazný) Účelové třídění nákladů zachycuje příčinný vztah mezi N a účelem jejich vynakládání (výrobky) o Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby: - Variabilní náklady mění se se změnami objemu výroby, pod/nad/proporcionálně, - Fixní N nemění se s objemem výroby, mění se až při změně výrobní kapacity ( skokem) --> v delším časovém horizontu jsou všechny náklady variabilní - Nákladová fce vztah nákladů a objemu produkce N = F + n *q - Degrese nákladů s rostoucím objemem výroby jednotkové N klesají, neboť FN se rozpouštějí do stále většího objemu produkce - Účinnostní forma hospodárnosti rozšiřováním výroby v rámci neměnných FN se snižují jedn. N - Úspornostní forma hospodárnosti racionalizací výroby dochází ke snižování jednotkových VN 3) Náklady podle původu spotřebovaných vstupů : - Prvotní (externí) náklady z okolí podniku - Druhotné (interní) náklady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů 4) Náklady podle podnikových fcí : - Náklady na pořízení 7

8 - Náklady na skladování - Náklady na výrobu - Náklady na správu - Náklady na odbyt 5) Další kategorie nákladů : - Přírůstkové náklady N vyvolané přírůstkem objemu výroby. Jejich zvláštní formou jsou N marginální přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem výroby o jednu jednotku - Maximální zisk se dosáhne při takovém objemu produkce, kdy se marginální tržby rovnají marginálním nákladům - Utopené náklady nejsou ovlivněny rozhodováním - Oportunitní ( alternativní ) náklady hodnota, která musí být obětována, když zdroje nejsou použity na nejlepší možnou alternativu, říká se jim také náklady ušlých příležitostí, používají se v manažerském rozhodování - Ve výkazu zisků a ztrát se náklady třídí na provozní, finanční a mimořádné 4.4 Výsledek činnosti výnosy a zisk výsledkem činnosti podniku jsou výrobky a služby -> jejich peněžním vyjádřením jsou výnosy podniku (bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu) hlavními výnosy výrobního podniku jsou TRŽBY T = p* q Rozdíl mezi výnosy a náklady podniku za určité období o Výnosy > náklady = zisk o Výnosy < náklady = ztráta Zisk: o základní motiv podnikání, o hlavní kriterium pro rozhodování, o hlavní zdroj samofinancování Ekonomický Z = V N -> základ pro podnikatelská rozhodování, základem ukazatele EVA Účetní zisk zjistíme z výkazu zisků a ztrát (provozní zisk, Z z finančních operací a mimořádný zisk) Provozní zisk = provozní výnosy provozní náklady Zisk roste s růstem výnosů a se snižováním nákladů, Z = T N => Z = pq (F + nq) Analýza bodu zvratu = analýza nákladů, objemu a zisku Bod zvratu - objem výroby, při kterém se T rovnají celkovým N, podnik už není ztrátový, ale ještě nedosahuje zisku Příspěvek na úhradu FN a Z rozdíl mezi cenou a VN náklady na jednotku objemu výroby, je to částka peněz, která zůstane z ceny výrobku po uhrazení jeho VN Hrubé rozpětí méně přesný ukazatel, rozdíl mezi cenou a jednicovými N Má-li podnik dosáhnout zisku, musí překročit bod zvratu Je-li stanoven požadovaný objem zisku, pak nový objem výroby vypočítáme jako : q = (F + Z)/ (p b) vzorec pro výpočet BZ zvratu se Z pro podnik, který vyrábí různorodý výrobní sortiment Q = (F + Z )/(1 h)... h = podíl VN připadajících na 1 Kč tržeb Q v Kč 4.5 Efektivnost Vyrábí-li podnik výrobky uspokojující potřeby trhu s max.využitím všech VF, přičemž VF jsou v optimálním množství a v optimální proporci => vyrábí efektivně Efektivnost = výstup (output) / vstup (input) Měřítko efektivnost = hodnota výstupu / hodnota vstupu Za výstup můžeme považovat výnosy, za hodnotu vstupu můžeme považovat náklady Ukazatel haléřové nákladovosti = náklady / výnosy, podíl N připadajících na 1 peněžní jednotku výnosů Hospodárnost je často ztotožňována s efektivností 8

9 Ekonomická efektivnost = schopnost výrobního závodu vyrábět za nižších jednotkových N na rozdíl od technické efektivnosti, což je schopnost výrobní jednotky, např. stroje, vyrábět výrobek vysoké kvality bez ohledu na výrobní náklady Hospodárnost = skutečné náklady / náklady při optimální kombinací výrobních faktorů Ukazatel využití kapitálu ( aktiv ) = výnosy / kapitál, charakterizuje rychlost obratu kapitálu, je jedním z ukazatelů při finančním hodnocení podniku Ukazatele rentability: o rentabilita nákladů = zisk / náklady o rentabilita výnosů (rentabilita obratu) = zisk / obrat o rentabilita celkového kapitálu = zisk / celkový kapitál, ROA (výnosnost aktiv) o rentabilita vlastního kapitálu = zisk / vlastní kapitál, ROE (výnosnost vlastního jmění) o rentabilita je považována za další princip hospodářského jednání v tržní ekonomice, ukazuje, jak se kapitál za určité období zúročil o vyšší hospodárnost zvyšuje rentabilitu o rentabilita je kromě hospodárnosti ovlivňována i tržními podmínkami ( cenami vstupů, mírou rizika, ) => základní kritérium efektivnosti je rentabilita vlastního kapitálu (ROE), efektivně hospodaří ty podniky, které zvětšují bohatství svých vlastníků. - manažeři rozhodují na základě ekonomických nákladů a zisku - zákl. nástroji řízení N jsou normy, limity, kalkulace a rozpočty - výsledkem činnosti podniku jsou výkony, jejichž oceněním jsou výnosy 9

10 5) Cíle podniku a jeho funkce 5.1 Primární cíl podniku max. zisku a tržní ceny akcií primárním cílem podniku je maximalizace zisku zákl. ukazatelem byl v minulosti celkový Z, později ROI (výnosnost investic), ROE (výnosnost vlastního jmění) manažeři by se spíše měli zajímat o výši zisku připadající na 1 akcii, než na celkovém zisku podniku -> měli by se zaměřit nejen na podíl zisku připadající na 1 akcii, ale na růst bohatství v čase vyjádřený růstem ceny jedné akcie další činitel, který ovlivní rozhodování manažerů je vliv rizika čím vyšší je riziko, tím vyšší je požadovaný výnos riziko podniku je závislé i na způsobu financování vlastním kapitálem cizím kapitálem, dluhem -> čím vyšší dluh, tím vyšší i riziko podnikání zisk patřící akcionářům může být vyplacen: ve formě peněz = dividenda nebo zadržen a použit na investice = reinvestice (zvyšuje hodnotu akcií) akcionáři chtějí jak trvalý proud dividend, tak i růst tržní ceny svých akcií dividendová politika rozhodnutí o tom, kolik z běžných výnosů bude vyplaceno ve formě dividend a kolik bude zadrženo a reinvestováno měla by být taková, aby plnila primární cíl podniku -> růst ceny akcií růst ceny akcií závisí na těchto faktorech: projektovaném výnosu /zisku/ na akcii časovém rozložení toku výnosů rizikovosti projektovaných výnosů míře použití dluhů dividendové politice protože došlo k rozporu mezi teoretiky a praktiky ohledně ROE -> řešení ukazatele MVA a EVA SHRNUTÍ od statické max. celkového Z se postupně přecházelo k poměrným ukazatelům, k max. zisku na jednu akcii, k tržní ceně akcie, k zahrnutí rizika do rozhodování a k určité dynamizaci, dynamizace se projevila především v hodnocení investičních projektů (metoda ČSH) nebo při stanovení hodnoty firmy (metoda diskontovaného volného cash flax DFCF) dnes převládá v teorii i v praxi cíl podnikání maximalizace hodnoty pro akcionáře, tzv. shareholder value 5.2 Primární cíl max. hodnoty podniku a tzv. shareholder value hodnota podniku v souvislosti s cílem podniku rozumíme jako hodnotou současnou hodnotu očekávaných budoucích čistých cash flow když CF = zisk, potom současná hodnota PV je hodnota očekávaných budoucích zisků diskontovaných k současnosti pomocí vhodné diskontní míry diskontování = přepočet budoucích hodnot na hodnoty současné Z 1 Z 2 Z n n Z t PV = = (1+i) 1 (1+i) 2 (1+i) n t=1 (1+i) t Z je očekávaný budoucí zisk v roce t takto vyjádřený primární cíl podniku je možno považovat za obecný cíl podnikání konkrétní podobu takto stanovený cíl podniku získat v tzv. metodě diskontovaných CFs 10

11 5.3 Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku 1) Velká společnost (korporaci) - vlastní akcionáři, neřídí ji, ale její řízení svěřují placeným manažerům - akcionáři volí na valné hromadě představenstvo, a to jmenuje top manažery ředitele - dochází k oddělení vlastnictví od řízení a vzniká tak problém řešení vztahů mezi vlastníky, statutárními orgány, TOP managementem a ostatními zájmovými skupinami - řešením těchto vztahů se zabývá corporate governance (správa a řízení společnosti) - rozhodovací pravomoc mají v rukou manažeři - dva hlavní důvody, proč by měli manažeři sledovat obecný cíl podniku: 1. je-li zisk malý nebo klesá, je nízká nebo klesá cena akcií ( nebezpečí, že jiná společnost akcie skoupí) 2. akcionáři přidávají část svých akcií manažerům, kteří se tím stávají akcionáři, a primární cíl vlastníků = zvyšování hodnoty firmy se stává i jejich bezprostředním cílem - manažeři jsou zodpovědni i za blaho a prospěch svých zamců, obce... -> mají tedy odpovědnost i sociální ta vyžaduje zvýšené N (nebezpečí ztráty konkurenční schopnosti) - manažeři musí vzít v úvahu i cíle ostatních skupin tzv. zájmových skupin (stakeholders) zaměstnanci, zákazníci, dodavateli, - výjimečné postavení mezi stakeholdery má vlastník ten vytvořil podnikatelský záměr a realizoval jej, do podniku vložil kapitál a chce jej zvětšit - z výsledků hospodaření musí nejprve uspokojit ostatní stakeholdery teprve to, co zbude = zisk mu patří Výnos < zisk, který získá jinde nepodařilo se mi zhodnotit dostatečně kapitál Výnos > zisk, který získá jinde vyšší hodnocení přínosů stakeholderů základem je tedy maximalizace hodnoty pro vlastníky, tj. maximalizace shareholder value tento cíl je nejvýstižněji vyjádření v ukazatelích MVA a EVA Závěr: manažeři uskutečňují primární cíl podnikání maximalizaci hodnoty podniku - za existence řady sociálních a jiných vedlejších omezení a za existence cílů dalších zájmových skupin (shareholderů) -> tento cíl je shodný s maximalizací shareholder valut (hodnoty majetku vlastníků (akcionářů), vyjádřenou ukazateli MVA a EVA. 2) Malá firma: - liší se od velkých firem formou vlastnictví, způsobem a úrovní svého řízení, možností přístupu ke kapitálovým zdrojům - malé firmy zpravidla vlastní jednotlivci (vlastník malé firmy je mnohem těsněji spjat se svou firmou) -> veškerý svůj kapitál investuje do své fy a na své firmě je obvykle s celou svou rodinou životně závislý Vlastník malé firmy - uskutečňuje obvykle jeden investiční projekt - má ztížený přístup k úvěrům a na kapitálové trhy - hlavním způsobem financování jejich růstu je zadržování zisků - v malé firmě je vlastnictví spojeno s řízením - vlastník malé firmy je plně zainteresován na růstu její hodnoty - převládají jiné cíle : být svým pánem, mít trvalou práci, udržet a pokračovat v rodinné tradici 5.4 PRIMÁRNÍ CÍL MAXIMÁLNÍ SHAREHOLDER VALUE (ukazatele MVA a EVA) S globalizací vzrostl význam mezinárodních investorů jsou vystaveni většímu tlaku a to se projevilo i posílením tlaku na shareholder value, tj. na zvyšování hodnoty pro akcionáře, jehož výsledkem byl vznik nových ukazatelů MVA a EVA MVA a EVA vznikl v konzultační firmě STERN STEWART MANAGEMENT SERVIS v NY v roce

12 jsou založeny na tom, že skutečnými náklady podniku jsou ekonomické náklady, nikoli náklady účetní, jež předpokládají, že akcionáři poskytují svůj kapitál bezplatně UKAZATEL MVA ( Market Value Added tržní přidaná hodnota) - je rozdíl mezi tržní hodnotou a invest. kapitálem(rozdíl mezi částkou, která by akcionáři a ost. investoři získali prodejnu svých akcií a dluhopisů a hodnotou,kterou do fy vložili - MVA = tržní hodnota podniku obchodní kapitál - je-li kladná, pracují manažeři dobře, je-li záporná, špatné, investovanou hodnotu snižují - Ukazuje kolik peněz investorovi do podniku vložili a kolik peněz mohou získat zpět prodejem svých akcií na burze - Používá se pro meziroční měření změny hodnoty MVA = (Ps Pp) * n Ps = prodejní cena akcie Pp = nákupní cena akcie n = počet akcií - nevýhoda: dá se zjistit jen u podniků, jejíž akcie jsou obchodovány na burze podobným ukazatelem TSR (celková výnosnost pro akcionáře) bere v úvahu i trvalý tok peněz (divident) plynoucí z vlastnictví akcií TSR = (Ps Pp) * n + d (i j) d (i j) suma divident vyplacených v období i j UKAZATEL EVA (Economic Value Added ekonomická přidaná hodnota) rozdíl mezi provoz. HV (ziskem) podniku po zdanění (tzv. NOPAT) a jeho N na kapitál EVA = EBIT * (1 t) C * WACC EVA = NOPAT C * WACC EBIT provozní zisk před úroky a zdaněním, t míra zdanění zisku C dlouhodobě investovaný kapitál, NOPAT čistý provozní zisk po zdanění WACC náklady na kapitál vyjádřené diskontní mírou provozní zisk po zdanění musí být vyšší, než jsou náklady na kapitál CÍLEM PODNIKÁNÍ JE TEDY VYTVÁŘENÍ EVA 5.5 DRUHY CÍLŮ Třídění cílů podniku podle: - Pořadí jejich významů (hierarchie) - Velikosti (rozsahu) cíle - Časového hlediska - Vztahu mezi cíli - Podle obsahu cíle 1/ PODLE VÝZNAMU - Vrcholové (primární) - Podřazené (dílčí) Wöhe mezi obě skupiny zařazuje ještě tzv. mezicíle ty jsou prostředkem k dosažení primárního cíle, k dosažení mezicílů pak slouží cíle podřazené za plnění všech cílů by měli být odpovědni konkrétní pracovníci a stupně jejich dosahování by měl být měřitelný mezicíle, resp.podřazenými cíli mohou být např. zvýšení obrathu prodejem nového výrobku, proniknutím na nové trhy, provedení reengineeringu 12

13 pro stanovení podřadných cílů můžeme využít i matematického rozkladu vrcholového ukazatele Z = V N ; V = p*q 2/ PODLE VELIKOSTI CÍLE - Omezené jde o dosažení hodnoty předem dané (uspokojující) - Neomezené jde o dosažení maximální hodnoty 3/ PODLE ČASOVÉHO HLEDISKA 1. Dlouhodobé - delší než 1, respektive 3 roky - jsou komplexnější a za jejich dosažení jsou odpovědni top manažeři 2. Krátkodobé - do 1, někdy do 3 roků - by měly zajistit dosažení dlouhodobých - jsou více operativní - za jejich dosažení odpovědni i manažeři nižších stupňů řízení Wöhe ještě rozlišuje cíle: Vztažené k určitému okamžiku stavové cíle Vztažené k určitému období intervalové cíle Statické Dynamické podle toho, zda berou v úvahu průběh ukazatele v čase Trvalé = primární cíl podniku Přechodné např. zvýšení pokladní hotovosti 4/ PODLE VZTAHŮ MEZI CÍLI - komplementární dosahování 1 cíle vede k dosahování cíle druhého (např. snižování nákladů obvykle vede k zvyšování zisku) - konkurenční vyšší plnění jednoho cíle vede k nižšímu plnění druhého cíle (intenzivnější reklama zvyšuje náklady) - protikladné cíle dosažení jednoho cíle vylučuje dosažení druhého cíle - indiferentní cíle plnění jednoho cíle nemá vliv na plnění ostatních cílů 5/ PODLE JEJICH OBSAHU podle toho, čeho se týkají a. ekonomické - výkonné obrat, podíl na trhu - finanční celkový kapitál, vlastní kapitál, cizí kapitál, finanční investice - výsledkové výnosy, náklady, zisk, cash flow b.technické - se zaměřují na vývoj a zavedení nových výrobků, na technickou stránku vyráběných výrobků, na rozvoj technologií c.sociální - jsou orientovány na okolí podniku (vytváření pracovních příležitostí v obci a regionu, ochrana ŽP, placení daní) cíle v podniku tvoří soustavu, která má podobu hierarchické pyramidy: na jejím topu je primární cíl podniku, za jehož prosazení a plnění je odpovědno vedení podniku 13

14 primární cíl je konkretizován v podřazených cílech nebo i mezicílech, v podnicích organizovaných podle funkcí v CÍLECH FUNKČNÍCH OBLASTÍ, v podnicích organizovaných podle výrobkových divizí v CÍLECH DIVIZÍ dílčí cíle nesmí být v rozporu s cíli nadřazenými takovýto systém řízení podniku MANGEMENT PODLE CÍLŮ (MBO) -> zahrnuje stanovení cílů na top úrovni a určení manažerů, kteří jsou za jejich splnění odpovědni, postupné rozpracování cílů pro liniové manažery, podněcování pracovníků ke ztotožnění s cíli --> cílem je zvyšování výkonnosti a efektivnosti fy 5.6 FUNKCE (ČINNOSTI) PODNIKU Činnost se liší podle: - charakter podniku - odvětví - velikostí - podle vlastnictví - podle právní formy -základní funkcí podniku je přeměnit vstupy na výstupy (u výrob. podniku přeměnit suroviny, energii, práci za pomocí strojů na výrobky, u banky přeměnit volné peníze v kapitál) Výrobní podniky zajišťují tyto podnikové funkce: - prodejní (odbytová) - zásobovací PRIMÁRNÍ fce - výrobní (provozní) - personální - investiční - finanční PODPŮRNÉ fce - vědeckotechnickou - správu PRODEJNÍ FUNKCE Úkolem je realizace na trhu výrobky Zahrnuje řadu činností výzkum trhu, stanovení nabízeného sortimentu výrobků, stanovení cen, slev, vlastní prodej, propagace a reklama -> někdy označujeme jako mg VÝROBNÍ FUNKCE Zahrnují se do ní všechny podnikové funkce zásobování včetně obstarání personálu, hmotného majetku, kapitálu, odbyt, správa ( nejširší pojetí) Nejužší pojetí výroba zahrnuje pouze zhotovování výrobků u nevýrobních podniků označujeme jako provozní fce ZÁSOBOVACÍ FUNKCE V širším pojetí do zásobování zahrnujeme pořízení surovin, materiálů, dlouhodobého hmotného majetku, peněžního kapitálu, pracovních sil, služeb V užším pojetí do zásobování zahrnujeme pouze pořízení surovin, materiálů, součástí včetně jejich dopravy, příjmů, skladování a předávání do výroby PERSONÁLNÍ FCE úkolem je zajistit pracovníky VF zahrnuje:nábor,výběr pracovníků,zvyšování kvalifikace, vytváření systému zainteresovatnosti INVESTIČNÍ FUNKCE Úkolem je zajistit pro podnik všechen potřebný dlouhodobý majetek tj. pozemek, budovy, stroje a zařízení, dopravní prostředky, nedlouhodobý hmotný majetek FINANČNÍ FUNKCE Úkolem je obstarávání finančních prostředků má zajistit finanční rovnováhu podniku vč. optimální kapitálové struktury VĚDECKOTECHNICKÁ FUNKCE 14

15 Zaměřena především na aplikovaný výzkum, vývoj a realizaci nových nebo inovovaných výrobků a technologií Ve strojírenství je hlavním představitelem vědecko-technické funkce, technická příprava výroba, zahrnující konstrukční, technologickou a organizační přípravu výroby SPRÁVA (někdy nazývána všeobecná správa či všeob. administrativa) Zahrnuje činnosti převážné administrativní, které zajišťují chod celého podniku Organizace, plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení, controlling, vnitřní audit 15

16 6) Typologie podniků Členění podniků - lze vysledovat mnoho hledisek (vlastnictví, velikost, činnost, právní forma, struktura S, D...) 6.1 Členění podniků v ČR podle hlediska právní formy vlastnické podniky podnik jednotlivce a osobní spol.(není odtržení vlastnictví od řízení) manažerské podniky a.s. (oddělení řízení a vlastnictví) 1) podniky jednotlivce je vlastněn 1 osobou výhody: k jeho založení stačí i menší kapitál a jeho regulace ze strany státu je minimální nevýhody: obtížný přístup ke kapitálu, neomezené ručení za dluhy, omezená životnost podniku životem majitele obvykle mají podniky jednotlivce formu živnosti = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku živnost může provozovat FO nebo PO, kt. splňuje všeobecné podmínky pro založení živnosti (plnoletost, způsobilost k práv.úkonům, bezúhonnost, bezdušnost, odbornost) z hlediska odborné způsobilosti jsou živnosti děleny na: a) koncesované se mohou vykonávat jen na základě koncese (stát.přivolení) (taxikář) b) ohlašovací živnost je třeba jen ohlásit na ŽÚ, není třeba povolení řemeslné vyučení v oboru a praxí (autoopravář, hodinářství) vázané odborná způsobilost je stanovena pro každou živnost samostatně (elektrikář) volné odborná způsobilost není stanovena - podle předmětu podnikání jsou živnosti děleny na : obchodní výrobní poskytující služby 2) osobní společnosti vytvořeny a vlastněny 2 a více osobami, které se děli o zisky a společně jsou odpovědné za ztráty osobně se zúčastňují podnikání překonávají kapitálovou nedostatečnost podniku jednotlivce i jeho omezenost kvalifikační a) veřejná obchodní společnost - je společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem - firma musí obsahovat označení veřejná obchodní společnost i ve zkratkách - ručí společně a nerozdílně veškerým svým majetkem (osobní společnost) - vkládají ne/peněžité vklady a zapisuje se do OR b) komanditní společnost - je společnost, v níž 1 nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR (komanditisté) a 1 nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementáři) - postavení komplementářů se blíží v.o.s., postavení komanditistů se blíží společníků s.r.o. - komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti - je-li komplementářem PO, vykonává práva a povinnosti její statutární orgán - komanditní společnost je přechodnou formou ke s.r.o. 3) kapitálové společnosti kapitálová účast společníků, nikoli jejich osobní účast na podnikání nebo řízení společnosti ručí za závazky společnosti jen do výše svého vkladu a) společnost s ručením omezeným = je spol. jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti - spol. odpovídá za své závazky veškerým svým majetkem, společníci jen do výše svého vkladu - všechny peněžité vklady se musejí splatit do 5 let!!! - minimální vklad činí ,- min.výše základ.kapitálu ,- 16

17 - společnost může založit 1-50 společníků - nejvyšší orgán: VH. statutární orgán: jednatel/é, volena případně dozorčí rada b) akciová společnost = společnost, v níž je zákl. kapitál rozdělen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě a společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem - akcionáři neručí - výhody: snadné přesuny vlastnictví (obchod s akciemi) - nevýhody: obtížnější založení, kontrola ze strany státu, dvojí zdanění příjmů - akcie: CP s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka: - podílet se na řízení společnosti - podílet se na jejím zisku - podílet se na likvidačním zůstatku při likvidaci společnosti akcie se dělí na: akcie s jmenovitou hodnotou a podílové akcie (u nás neexistují) akcie se dělí podle rozsahu práv na: o kmenové /společné/ akcie o prioritní (přednostní) akcie přednostní nárok na dividendu o zaměstnanecké mají zainteresovat zamce na prosperitě společnosti akce se dělí podle převoditelnosti práv: o akcie na jméno o akcie na majitele akcie se obchodují na burze za tržní cenu 4) družstva = organizace vlastněná a provozovaná společností osob, jejímž cílem není vytvářet zisk, ale dávat užitek svým členům - družstva spotřební, nákupní, úvěrová, výrobní, záložny - společenstvo neuzavřeného (nejméně 5 anebo 2 PO) počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů - základní jmění tvoří vklady členů, členové neručí za závazky družstva - orgány družstva: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise 5) veřejné (státní) podniky - organizace, kt. zajišťují některé důležité služby (např. železniční, vodní doprava, správa silnic,pošta,tv) nebo zajišťují výrobu a těžbu některých důležitých statků (uhlí, elektřina) - tato sféra může být a v některých státech skutečně je zcela zajištěna soukromými podniky - tyto činnosti jsou zajišťovány neziskovými organizacemi rozpočtové org.- školy, soudy, financovány přes rozpočet příspěvkové org. divadla, knihovny, financovány vl. činností, dofinancování SR občanská sdružení spolky, hnutí, financovány dary, čl. příspěvky nadace zakládány pro účelově pro dosahování a podporu obecně prospěšných cílů - cílem není zpravidla maximalizace zisku, ale jenom úhrada provozních nákladů 6.2 Podniky podle sektorů sektor = část národního hospodářství, do níž je národní hospodářství podle určitého hlediska rozčleněno sektory: veřejný, soukromý, smíšený nebo primární, sekundární, terciální 3 hlavní sektory: zemědělství zemědělství, rybolov, lesní hospodářství průmyslu těžební a zprac., výrobu a distribuci el. energie, plny, vody, stavebnictví služeb obchod, peněžnictví, doprava, skladování, školství 6.3 Podniky podle velikosti kritériem třídění je: počet zamců, velikost obratu, velikost kapitálu nebo zisku dělí se na mikropodniky, malé, střední, velké v ČR se používá kombinované kritérium: počet zamců + výše obratu 17

18 6.4 Podniky podle typu výroby týká se jen podniků výrobních klasifikace podle Zwacha, hl. typy produkčních forem: o výroba hromadná po dlouhou dobu pouze jeden druh výrobku (elektrárna, lihovar) o v. vázaná kromě hlavního vyrábí i sdružené či vedlejší výrobky (plyn a koks) o v. druhová 1 druh výrobku ale v různých rozměrech, váze (cihelny) o v. sériová ve skupinách výrobků, kt. najednou procházejí výrob. procesem (konfekce) o v. plynulá nepřetržitý sled časově stejných prac. úkonů o výroba kusová různé druhy v malém množství či jednotlivě, na zakázku P. Drucker rozlišuje tyto základní typy výroby: o výroba na zakázku o vázaná (pevná) hromadná výroba o pružná (flexibilní) hromadná výroba o plynulá (proudová) výroba 6.5 Sdružení podniků sdružení přichází v úvahu, je-li naplněna podstata zvýšení hodnoty podniku, musím posoudit riziko a jaká bude budoucí hodnota podniku kooperace -> forma spolupráce, dobrovolné sdružení podniků právně samostatných a autonomních: 1) Zájmové sdružení a pracovní společenství dobrovolná sdružení podniků nebo pracovníků, které podporují a prosazují zájmy svých členů, organizují jejich spolupráci, poskytují jim různé služby 2) Konsorcium dočasné nebo příležitostné sdruž. podnikatelů k uskutečnění urč. podnikatelského záměru, na kt. by jedn. podnikatel kapitálově nestačil či by byl pro něj příliš rizikový 3) společný podnik 4) kartel 5) Trust sdružení dvou nebo více podnikatelů, z nichž žádný nemá rozhodující vliv. U nás je typický pro podniky se zahraniční kapitál. účastí. Představitelem je tzv. Joint Ventures spojení k uskutečnění specifického cílu, podnik je řízen mngmt vytvořeným z mateřských podniků. Zakázaná forma. Skupina výrobců nebo obchodníků stejného oboru, kteří vytvářejí spojenou prodejní organizaci, často nazývanou syndikát, jejímž cílem je odstranit vzájemnou konkurenci a zvýšit tak zisk. Obsahem může být stanovení cen, rozdělení teritorií, kvotace objemu výroby apod. Zakázaná forma. Hanlivé označení pro velký podnik s monopolním postavením avšak také druh investiční společnosti 6) franchising Poskytovatel franchisy (franchisor) poskytuje příjemci franchisy používat své obch. jméno, značku, logo nebo jinou charakteristiku. Příjemce franchisy přitom neztrácí svou samostatnost, podniká pod svým jménem a na vl.riziko. Přináší výhody oběma smluvním stranám. Příjemci franchisy umožňuje mnohem větší růst, než kdyby se o rozvoj pokoušel sám, mateřská org.mu poskytuje know-how a přitom příjemce zůstává svým pánem. Poskytovateli šetří počáteční kapitál, provozní N (mzdy, získává další příjmy např. vstupní poplatek atd.) Příkladem je McDonald s, OBI, Family Frost, atd. koncentrace -> Podnik ztrácí buď hospodářskou samostatnost, nebo právní subjektivitu. Koncentrace výroby, koncentrace výrobní a věcná, koncentrace organizační. Fúze, koncern, holding. Výsledkem koncentrace je trvalé kapitálové spojení právně samost. podniků, nebo ztráta pr. subjektivity původních podniků a vznik nového právního subjektu. 1) koncern - Sdružení právně samostatných podniků (plná právní subjektivita) podřízené jednotnému velení na základě strategie. Sám koncern právní subjektivitu nemá. 18

19 2) holdingová společnost Jde o firmu, která drží velký balík akcií jiných společností (plná pr.subjektivita) a tím je v podstatě ovládá. Holdingová spol. je často nazývaná mateřská spol., ovládané spol. se označují jako dceřiné spol. Optimalizace holdingu synergický efekt. 3) fúze - splynutí, dobrovolné spojení dvou nebo více podniků do podniku jediného. Splynutím buď všechny podniky zanikají a vzniká nový, nebo jeden podnik existuje dále a ostatní do něj vplynou. Nepřátelské převzetí přes odpor mngmtu přebírané firmy. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schvaluje fúze, sleduje zejména to, jestli fúze nevede ke vzniku monopolu 30% podílu na trhu). Má smysl, když hodnota budoucí firmy je vyšší než součet hodnot fúzovaných firem snížený o náklady fúze. horizontální fúze 2 podniky stejné výrobní fáze a odvětví efekt plynoucí z výroby ve velkém rozsahu vertikální fúze podniky různých výrobních fází na sebe navazujících lepší koordinace a plánování výroby konglomerátní fúze podniky bez jakéhokoli vzájemného vztahu a. důvody fúze: synergický efekt, existence volných peněz, přesun ztráty z přebíraného podniku do nové a tím daň. výhoda, rozšíření trhů 4) nadnárodní společnosti a. výsledek mezinárodního obchodu, společného podnikání, atd. b. tvoří provázaný systém operující v mnoha zemích c. některé formy spojení označovány jako strategické aliance mezinárodní spolupráce podniků s cílem využít specifických předností jedn. partnerů 19

20 7) Život podniku podnikání: proces získávání kapitálu a jeho investování v životu podniku lze vysledovat následující základní fáze, které jsou odrazem vlivu okolí podniku (makrooekonomické prostředí, odvětví a obor podnikání) a využitím vlastních dispozic: založení růst stabilizace krize zánik ne každý podnik projde všemi etapami, tyto etapy jsou ovlivněny: makroekonomickým prostředím, příslušnosti k odvětví, konkurencí, státní regulací a výkonností podniku 7.1 Založení podniku - na počátku existence podniku je nutné rozhodnout co - jaké výrobky/služby budu vyrábět - k zahájení výroby nutno vytvořit předpoklady: 1) věcné předpoklady podnikatelské činnosti: zajištění pracovních sil vytvoření dostatečné majetkové báze pořízení materiálu pro plynulost výroby 2) řídící předpoklady podnikatelské činnosti: vytvoření top managementu zajištění výkonu zákl. fcí mngmtu = vytyčení cílů, plánování, rozhodování, realizace, kontrola vytvoření nástrojů řízení vymezení dělby pravomoci a odpovědnosti vytvoření adekvátní organizační struktury kontrola - zakladatelský projekt = řeší komplexně co vyrábět, jaké jsou příležitosti na trhu, jak vyrábět, jaké zařízení, řeší otázky: - reálnosti, dostupnosti zdrojů - výsledkem je info pro podnikatele, zda daný projekt realizovat - zakladatelský projekt, jehož součástí je i zakladatelský rozpočet slouží nejen pro vlastníka, ale tvoří také informační bázi k tomu, aby podnikatel získal další investory - úspěšný zakladatelský projekt by měl obsahovat: Δ vymezení cílů podniku Δ specifikace trhu, na kt. vstupujeme (velikost, podíl, konkurence, limity a bariéry) Δ výhody, kt. náš produkt přinese, čím se liší od konkurence Δ způsob založení podniku Δ dlouhodobější výhled a určit fin.cíle Δ rozpočet zdrojů a potřeb (rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow, ) Δ daňové zatížení (DPH, spotřební daň, daň z příjmu, ) Δ pojištění podniku (majetkové, osob, ) Δ životní prostředí (vliv projektu na přírodu) Δ reference o osobě zakladatele Rizika při přípravě podnikatelských projektů: doba životnosti podnikatelského projetu (kratší doba životnosti, menší míra rizika) zapojení cizího kapitálu do podnikání (čím víc, tím větší riziko) pružnost projektu (čím vyšší stupeň specializace, tím vyšší riziko) diverzifikace podnikatelského projektu (koncentrace na 1 výrobek, vyšší riziko) citlivost projektu na změnu vnějších parametrů (čím vyšší míra citlivosti, vyšší riziko) postupná realizace projektu: etapová příprava a realizace projektu snižuje riziko 20

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví Podniky podle velikosti Kritéria třídění: - Počet zaměstnanců (nejpoužívanější) - Velikost obratu - Velikost kapitálu -

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Typologie podniků Přednáška č. 2 27. září 2011 Osnova přednášky 1. Podniky dle právní formy 2. Podniky dle hospodářských sektorů a hospodářských odvětví 3. Podniky dle velikosti 4. Podniky dle převládajícího

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Stabilizace Krize Růst Zánik Založen ení,, vznik Čas Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, krize a zánik Jsou odrazem - vývoje makroekonomického

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš Badal Ekonomika lesního hospodářství MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku:

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku: TASE 8. přednp ednáška Podnik a jeho funkce, sdružov ování podniků v tržním segmentech Základní pojmy - opakování Podnikání je vymezeno obchodním m zákonz koníkemkem Živnostenské podnikání je vymezeno

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více