Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna

2 Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ ÚDAJE 7 2 CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ČNZP V ROCE ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Správní rada Dozorčí rada Rozhodčí orgán Další orgány zdravotní pojišťovny zřízené v souvislosti s dalšími činnostmi 10 4 ČINNOST ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Organizační struktura ČNZP k se zaměřením na změny v roce Organizační struktura ČNZP k Účast ČNZP v jiných společnostech Informační systém Transformace provozu ČNZP na bezpapírovou kancelář Zvýšení informační bezpečnosti Elektronická komunikace Implementace systémů umělé inteligence Ostatní oblasti rozvoje IS Naplnění cílů rozvoje IS Kontrola a kontrolní systém Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních zjištění (s výjimkou kontrol MZ, MF, které tvoří samostatnou kapitolu materiálu pro jednání vlády při hodnocení VZ 2006) a přijatá opatření k jejich odstranění Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků, zaměření činnosti vnitřního auditora včetně popisu začlenění daného útvaru v rámci organizační struktury Popis systému provádění kontrol výběru pojistného Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále a hlavní důvody těchto uskutečněných odpisů v r Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů formou zasílání přehledů" podle 25 zákona č. 592/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, a postup jejich zpracování na zdravotní pojišťovně Zdravotní politika a revizní činnost Zdravotní politika Revizní činnost - kontroly poskytovatelů zdravotní péče, celkový efekt z kontrol provedených v roce Pohledávky Smluvní politika, síť smluvních zdravotnických zařízení a její parametry Smluvní zdravotnická zařízení Výběrová řízení Působení Vyhlášky č. 290/2006 Sb., o rámcových smlouvách Zdravotní péče poskytovaná pojištěncům a hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění 26 1

3 Obsah Zdravotní péče poskytovaná pojištěncům a hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění z jiných fondů zdravotních pojišťoven Čerpaná z fondu prevence Hrazená z jiných zdrojů 28 5 TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ZFZP - Základní fond zdravotního pojištění Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce Náklady na léčení cizinců v ČR na základě uzavřených všech typů smluv, jejichž úhrady zúčtovává ZP prostřednictvím CMÚ Odvod ze ZFZP do Zajišťovacího fondu (ZF) PF - Provozní fond zdravotní pojišťovny FRM - Fond reprodukce majetku zdravotní pojišťovny SF - Sociální fond zdravotní pojišťovny RF - Rezervní fond zdravotní pojišťovny Fprev - Fond prevence zdravotní pojišťovny Ostatní zdaňovaná činnost zdravotní pojišťovny Doplňující údaje podle specifik zdravotní pojišťovny (např. specifické fondy VoZP ČR, HZP) 52 6 SOUHRNNÝ PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ O ČINNOSTI ČNZP Stav pohledávek a závazků zdravotní pojišťovny, a to jak ve lhůtě, tak i po lhůtě splatnosti, návrh opatření k jejich vyrovnání či snížení Plnění podmínek splátkových kalendářů u jednotlivých druhů úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí Pojištěnci 55 7 PLNĚNÍ PODMÍNEK USTANOVENÍ 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 57 8 ZÁVĚR Porovnání výše příjmů z pojistného po přerozdělování proti výdajům na zdravotní péči ze ZFZP Změna stavu závazků vůči ZZ, a to jak ve lhůtě, tak i po lhůtě splatnosti Průměrný denní výdaj na zdravotní péči Počet dnů reprezentujících závazky ve lhůtě splatnosti Počet dnů reprezentujících závazky po lhůtě splatnosti Vliv vyhlášky č. 290/2006 Sb. na výši závazků vůči ZZ Porovnání zůstatku bankovního účtu ZFZP se zůstatky nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí vztažených k ZFZP Naplnění běžného účtu RF ve výši minimálního zůstatku v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 59 2

4 Obsah 8.5 Příděly do ostatních fondů Porovnání stavu finančních prostředků ZFZP na počátku a konci hodnoceného období Stav pohledávek po lhůtě splatnosti za plátci pojistného Stav pohledávek za ZZ po lhůtě splatnosti Stav závazků vůči ZZ po lhůtě splatnosti Vnitřní opatření ke konsolidaci hospodaření přijímaná v průběhu roku Další specifické postupy ZP, které ovlivnily hospodaření se ZFZP v roce PŘÍLOHY Účetní závěrka včetně přílohy pro zdravotní pojišťovny Auditorská zpráva k účetní závěrce Auditorská zpráva k výroční zprávě Stanoviska Správní a Dozorčí rady k výroční zprávě nad rámec povinnosti vyplývající ze zákona pro všechny činné zdravotní pojišťovny Stanovisko Dozorčí rady ČNZP Stanovisko Správní rady ČNZP Způsob a forma zveřejnění VZ Předkladatel 72 3

5 Použité zkratky a legislativní normy Použité zkratky ARS Automatizovaný revizní systém ATC Anatomicko terapeutické skupiny léčiv BÚ Běžný účet CMÚ Centrum mezistátních úhrad CP Cenné papíry ČKA Česká konsolidační agentura ČNZP Česká národní zdravotní pojišťovna ČNB Česká národní banka DR Dozorčí rada DRG Platba za diagnostické skupiny (Diagnosis Related Group) EU Evropská unie FM Fond majetku Fprev Fond prevence FRM Fond reprodukce majetku HVLP Hromadně vyráběné léčivé přípravky HW Hardware (technické vybavení) IS Informační systém IT Informační technologie IVLP Individuálně vyráběné léčivé přípravky KOB, s. p. ú. Konsolidační banka Praha LDN Léčebna pro dlouhodobě nemocné LSPP Lékařská služba první pomoci LZZ Lůžková zdravotnická zařízení MF Ministerstvo financí MZ Ministerstvo zdravotnictví NRC Národní referenční centrum (organizace zdravotních pojišťoven a poskytovatelů) OBZP Osoby bez zdanitelných příjmů oč. skut. Očekávaná skutečnost OLÚ Odborné léčebné ústavy OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné OZdČ Ostatní zdaňovaná činnost PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR PF Provozní fond PKI Public key infrastructure, bezpečná metoda pro výměnu informací s využitím certifikátů Portál ečnzp Internetová aplikace umožňující partnerům ČNZP zabezpečenou elektronickou komunikaci s ČNZP RF Rezervní fond RO Rozhodčí orgán SF Sociální fond SW Software (programové vybavení) SZÚ Státní závěrečný účet SR Správní rada SZP ČR Svaz zdravotních pojišťoven České republiky TISS Therapeutic Intervention Scoring Systém způsob stanovení závažnosti zdravotního stavu a potřeby intenzivní péče u pacienta VPN Virtual private network virtuální privátní síť způsob zabezpečeného propojení pracovišť ČNZP prostřednictvím sítě Internet VŘ Výběrové řízení v. z. p. Veřejné zdravotní pojištění VZ Výroční zpráva WAN Wide Area Network rozsáhlá počítačová síť 4

6 Použité zkratky a legislativní normy ZF ZFZP ZPP ZULP ZUM ZZ ZZS Zajišťovací fond Základní fond zdravotního pojištění Zdravotně pojistný plán Zvlášť účtované léčebné přípravky Zvlášť účtovaný materiál Zdravotnická zařízení Záchranná zdravotní služba 5

7 Použité zkratky a legislativní normy Citované zákony a vyhlášky 387 / 2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb., a vyhlášky č.368/2006 Sb. 386 / 2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů 368 / 2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb. 101 / 2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí / 2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely 550 / 2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí / 2005 Sb. Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely 493 / 2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 416 / 2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., a zákona č. 123/2003 Sb. 438 / 2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 500 / 2004 Sb. Zákon, kterým se vydává správní řád 644 / 2004 Sb. Vyhláška o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu 656 / 2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu 418 / 2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu 475 / 2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny 503 / 2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny 320 / 2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 106 / 1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 134 / 1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 48 / 1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 56 / 1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek 280 / 1992 Sb. Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 586 / 1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů 592 / 1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 328 / 1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání 552 / 1991 Sb. Zákon České národní rady o státní kontrole 563 / 1991 Sb. Zákon o účetnictví 6

8 Vstupní údaje 1 Vstupní údaje Obchodní jméno: Česká národní zdravotní pojišťovna Sídlo: Ječná 39, Praha 2 IČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s / 0800 Zřizovatel: Zakladatelské subjekty (žadatelé o založení): Datum vzniku: Předseda Správní rady: Předseda Dozorčí rady: Předseda Rozhodčího orgánu: ČNZP byla zřízena rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j. 23/18443/94 ze dne 23. června 1994 ke dni 24. června NEALKO OLOMOUC, a.s.; PLZEŇSKÉ PIVOVARY, a.s.; ČSAD KLÍČOV, a.s.; CEMENTÁRNY A VÁPENKY PRACHOVICE, a.s.; KAZETO PŘEROV, a.s.; KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, a.s.; KOVOPROJEKTA BRNO, a.s.; KINOS KF, a.s.; ČEPRO MSTĚNICE, a.s.; ČSAD, s.p. TERMINÁL HOSTIVAŘ; POZEMNÍ STAVBY PŘEROV; LUČEBNÍ ZÁVODY KOLÍN, a.s.; SERVIS CANIS SANKOT DAVID; KARLOVARSKÝ PORCELÁN, a.s.; PIVOVAR VELKÉ POPOVICE, a.s.; PEKÁRNA PECUD ŽANDOV; HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘSKÉ ZÁVODY, a.s.; ATAS ELEKTROMOTORY NÁCHOD, a.s.; PEKÁRNA ŽATEC, a.s.; EUROWEST, spol.s.r.o.; PEKÁRNA LIBEREC, a.s.; PVT, a.s.; INŽENÝRSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY, a.s.; JIZERSKÉ PEKÁRNY, a.s.; ČESKÁ NÁRODNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST LITOMĚŘICE; ČESKÁ NÁRODNÍ LEASINGOVÁ SPOLEČNOST, a.s.; INTERCONEX, a.s.; KERAMOPROJEKT, a.s. 1. září 1994 byla ČNZP zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze (oddíl A, vložka 9706). Václav Jáchim Lydie Ellederová Jaroslav Průcha Statutární zástupce: Ředitel MUDr. Jiří Bek Praha 5 - Jinonice, Souběžná I/34, PSČ telefon: fax:

9 Charakteristika vývoje a hospodaření ČNZP v roce Charakteristika vývoje a hospodaření ČNZP v roce 2006 Rok 2006 byl pro celý systém veřejného zdravotního pojištění a tedy i pro ČNZP rokem výjimečným jak v oblasti příjmů, tak i výdajů veřejného zdravotního pojištění. Opakovaným navýšením plateb za státem hrazené pojištěnce v průběhu roku se zvýšily příjmy do celého systému. Od druhého čtvrtletí bylo zavedeno stoprocentní přerozdělování pojistného, které změnilo výši příjmů z pojistného u jednotlivých zdravotních pojišťoven. Struktura kmene pojištěnců ČNZP de facto kopíruje sociodemografickou strukturu obyvatel České republiky a proto nebyly dopady zavedení stoprocentního přerozdělování pojistného na ČNZP negativní. Na výdaje veřejného zdravotního pojištění v roce 2006 měly zásadní vliv změny v legislativě. Nový seznam výkonů výrazně navýšil cenu práce lékařů. Tzv. úhradové vyhlášky zavedly pro zdravotnická zařízení regulační omezení na vlastní péči, na rozsah předepisované péče a léčiv. Lékové vyhlášky snížily cenovou hladinu léků. Výše uvedené kroky samozřejmě významně ovlivnily chování lékařů v roce Došlo ke zpomalení tempa růstu výdajů, především v oblasti výdajů na léčiva. Na tomto zpomalení se podílely jak pozitivní, tak i negativní faktory. Jednalo se o kombinaci žádoucího omezení zbytné péče, záměnu drahé péče za její efektivní variantu, ale bohužel i o nepřijatelné odkládání potřebné péče a preskripce. V roce 2007 lze tedy očekávat uskutečnění odložené zdravotní péče a zároveň tlak na zvyšování cen pro další období. Z výsledků předkládané výroční zprávy by se mohlo zdát, že čísla jsou příznivá a mohlo by to svádět k přehnaně optimistickým závěrům. Dlouholeté zkušenosti ČNZP však radí k opatrnosti, protože v systému veřejného zdravotního pojištění se důsledky některých opatření a kroků projevují v mnohem delší periodě, než je dvanáct měsíců. I v roce 2006 se projevil rozvojový potenciál ČNZP a v souladu se zdravotně pojistným plánem byly realizovány další kroky v projektech bezpapírová kancelář a při zavádění nových principů projektového řízení, což se projevilo v oblasti rozvoje progresivní elektronické komunikace zejména s pojištěnci a plátci pojistného. Společně s flexibilní sítí regionálních pracovišť nabízející optimální podmínky pro přístup k informacím a službám pro všechny naše klienty a partnery to vedlo ke spokojenosti pojištěnců a partnerů ČNZP. Podpora zdraví a zdravého životního stylu trvale patří k prioritám ČNZP. Proto jsme i v roce 2006 kladli velký důraz na diferencovaný přístup ke klientům a respektovali jsme jejich svobodné a plně odpovědné rozhodování při výběru nabízených preventivních programů, vytvořených v souladu s potřebami a zájmy pojištěnců. Nejreprezentativnějším z nich je už pět let úspěšně fungující, specifický preventivní program Bonus Plus. Podíl jeho aktivních účastníků v roce 2006 dosáhl více než čtvrtiny celkového počtu pojištěnců ČNZP. Tento poměrně velmi vysoký zájem je potvrzením správnosti filosofie, kterou ve vztahu k pojištěncům uplatňuje ČNZP po celou dobu své existence. Výsledky ČNZP v roce 2006, které jsou obsahem následujících kapitol této výroční zprávy, dokumentují v plném rozsahu, že ČNZP postavila svůj zdravotně pojistný plán na rok 2006 reálně. Zakomponovala do něj i nástroje např. v oblasti kontroly výběru pojistného, vynakládání prostředků na úhradu poskytnuté zdravotní péče a účelného využití provozních prostředků, jež pomohly již v zárodku eliminovat rizika jeho plnění. Mohu s uspokojením konstatovat, že zaměstnanci ČNZP se s úkoly zdravotně pojistného plánu úspěšně vyrovnali. Potvrdili tak, že ČNZP disponuje týmem zkušených a fundovaných odborníků, kteří dokáží adekvátně reagovat na současné i budoucí, stále komplikovanější úkoly. MUDr. Jiří Bek 8

10 Orgány zdravotní pojišťovny 3 Orgány zdravotní pojišťovny 3.1 Správní rada Členové Správní rady ČNZP v roce 2006: Václav Jáchim za zaměstnavatele po celý rok 2006 předseda Ing. Jiří Fabián za zaměstnavatele do JUDr. Vladimír Buťa za zaměstnavatele do Ing. Miroslav Zámečník za zaměstnavatele od Ing. Vladimír Kuba za zaměstnavatele od Kateřina Faltejsková, MBA za zaměstnavatele od Ing. Eva Kopřivová za zaměstnavatele od Ing. Karel Burda za pojištěnce po celý rok 2006 Jaroslav Průcha za pojištěnce do Ludvík Krajči za pojištěnce do Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. za pojištěnce od Ing. Mojmír Kašprišin za pojištěnce od Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. za pojištěnce od Květuše Maříková zástupce státu po celý rok 2006 Bc. Radko Česenek zástupce státu do MUDr. Michal Sojka zástupce státu do Ing. Marie Nikoličová člen jmenovaný vládou od MUDr. Vlastislav Kaplan člen jmenovaný vládou od Dozorčí rada Členové Dozorčí rady ČNZP po celý rok 2006: Lydie Ellederová za zaměstnavatele předseda Ing. Josef Urbánek za zaměstnavatele Růžena Krásová za pojištěnce Petr Šereda za pojištěnce Ing. Květuše Srnová zástupce státu 3.3 Rozhodčí orgán Rozhodčí orgán ČNZP pracoval v roce 2006 v následujícím složení: Jaroslav Průcha zástupce správní rady předseda Václav Jáchim zástupce správní rady JUDr. Vladimír Buťa zástupce správní rady Ing. René Pechar zástupce MZ Ing. Pavel Maštálka zástupce MF Mgr. Milena Němečková zástupce MPSV Lydie Ellederová zástupce dozorčí rady Petr Šereda zástupce dozorčí rady Růžena Krásová zástupce dozorčí rady Ing. Pavel Kolář zástupce ČNZP 9

11 Orgány zdravotní pojišťovny 3.4 Další orgány zdravotní pojišťovny zřízené v souvislosti s dalšími činnostmi Rozhodčí komise ČNZP pracovala v roce 2006 v následujícím složení: Ing. Zdeněk Hamouz Ing. Pavel Kolář Silvie Stloukalová 10

12 Činnost zdravotní pojišťovny 4 Činnost zdravotní pojišťovny 4.1 Organizační struktura ČNZP k se zaměřením na změny v roce 2006 Na území celé ČR má ČNZP celkem 44 poboček, které poskytují komplexní služby pojištěncům, poskytovatelům zdravotní péče a zaměstnavatelům a zajišťují přístup k informacím a službám pro klienty a partnery ČNZP. Kompetence poboček jsou stanoveny tak, aby mohly zastupovat zájmy pojišťovny při komunikaci se státní správou a samosprávou v oblasti zdravotnictví a vytvářet předpoklady pro plnění úkolů ČNZP v regionech. Ústředí ČNZP je členěno na úsek ředitele, zdravotní úsek, obchodní úsek, ekonomický úsek, úsek informatiky a provozní úsek. Odborné úseky mají relativně velký podíl pravomocí v rozhodování a odpovědnosti za výsledky jimi zabezpečovaných činností. V průběhu roku 2006 nedošlo ke změně organizační struktury ČNZP Organizační struktura ČNZP k Úsek ředitele je tvořen: sekretariátem ředitele právním oddělením personálním oddělením oddělením analýz a statistiky Zdravotní úsek se člení na: oddělení smluvních vztahů oddělení revizních činností oddělení ekonomicko provozní Obchodní úsek se člení na: oddělení správy a kontroly výběru pojistného oddělení vnějších vztahů a marketingu Ekonomický úsek se člení na: oddělení vnitřní správy oddělení PAM a účtárnu Úsek informatiky se člení na: oddělení správy informačních systémů oddělení rozvoje informačních systémů Provozní úsek se člení na: oddělení koordinace provozních činností oddělení pobočkové sítě Útvar interního auditu Účast ČNZP v jiných společnostech Česká národní zdravotní pojišťovna nemá žádné majetkové účasti u žádných právnických osob. ČNZP se i v roce 2006 aktivně podílela na činnosti Centra mezistátních úhrad, Národního referenčního centra a Svazu zdravotních pojišťoven ČR. CMÚ bylo založeno formou sdružení všemi zdravotními pojišťovnami, které na něj delegovaly vybrané činnosti. NRC bylo zřízeno všemi zdravotními pojišťovnami ve spolupráci se Sdružením soukromých nemocnic a slouží především 11

13 Činnost zdravotní pojišťovny k zavádění a rozvoji nástrojů posuzování kvality a efektivity lůžkové péče. SZP ČR, sdružující zaměstnanecké pojišťovny, slouží především k výměně zkušeností jednotlivých členů, sbližování názorů na důležité otázky veřejného zdravotního pojištění a prezentaci zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven doma i v zahraničí. 12

14 Činnost zdravotní pojišťovny 4.2 Informační systém V roce 2006 zaměřila ČNZP své síly v oblasti rozvoje informačního systému zejména do oblasti transformace provozu ČNZP na tzv. bezpapírovou kancelář a dalšího zvýšení informační bezpečnosti (včetně prvků tzv. vysoké dostupnosti). Kromě těchto stěžejních projektů došlo k výraznému rozvoji IS ČNZP i v dalších oblastech tak, jak je uvedeno níže Transformace provozu ČNZP na bezpapírovou kancelář ČNZP se již před časem rozhodla transformovat svůj provoz na tzv. bezpapírovou kancelář. Minimalizace oběhu papírových dokumentů a jeho transformace do elektronické podoby přitom umožňuje podstatným způsobem zefektivňovat interní procesy firmy. Základní stavební kameny tohoto systému jsou: Digitalizace digitalizovaný (nascanovaný) dokument je dostupný v kterémkoli okamžiku libovolnému pracovišti v rámci provozu ČNZP. Tím odpadají transakční náklady na jeho dopravu a zrychluje se proces vyřizování požadavků klientů a partnerů ČNZP. Workflow řízení oběhu práce v rámci pracovních procesů informačním systémem minimalizuje riziko omylu nebo opomenutí a dává vedoucím pracovníkům do ruky nástroj pro efektivnější kontrolu práce svých podřízených. Vedoucí pracovníci následně mohou navrhovat optimalizaci těchto procesů. Home-office dostupnost dokumentů odkudkoli, zkušenost ČNZP s informačními technologiemi a zavádění systémů podpory řízení oběhu práce umožňují ČNZP zavádět velmi efektivní a progresivní pracovní postup, kterým je tzv. home-office (tedy práce z domova). Zaměstnanec, který při zachování veškerých bezpečnostních pravidel pracuje doma, snižuje některé provozní náklady ČNZP (např. na kancelář, elektřinu, apod.). ČNZP tím navíc leckdy nepřichází o kvalifikované zaměstnance, kteří mohou zůstat alespoň částečně v pracovním procesu i v době, kdy nemohou z různých důvodu dojíždět denně do zaměstnání (například ženy na mateřské dovolené). Zároveň tak ČNZP může nabídnout zaměstnání kvalifikovaným pracovníkům, kteří obtížně hledají uplatnění pro svůj zdravotní handicap. Nezávislost na místě výkonu práce ČNZP dosud v určitých oblastech svého provozu těžila z výhody centralizace činností, protože se tak zrychlovala komunikace a snižovaly transakční náklady. Díky dostupnosti dokumentů odkudkoli se ale otevírá možnost alokace odborných pracovníků i do regionů mimo Prahu. Tím může dojít jednak ke snížení některých provozních nákladů a jednak se tak odborníci mohou více přiblížit partnerům a klientům v regionu a lépe tak reagovat na místní požadavky. V roce 2006 se ČNZP podařilo nové technologické postupy zavést do rutinního provozu ve většině klíčových oblastí své činnosti. Tento trend bude nadále pokračovat a elektronický archiv dokumentů by se měl v následujícím období transformovat na tzv. zaručený elektronický archiv. V takovém systému by pak díky platné legislativě a moderním technologickým postupům měla být elektronická kopie dokumentu povýšena na úroveň originálu a to i pro případnou potřebu soudu Zvýšení informační bezpečnosti Hlavní změnou, kterou ČNZP v roce 2006 v oblasti zvyšování informační bezpečnosti zahájila, je zavádění principu tzv. vysoké dostupnosti. Co chápeme pod pojmem vysoká dostupnost (anglicky high availability ) v prostředí ČNZP: Informační systém ČNZP je páteří nejen celého vnitřního provozu pojišťovny, ale rovněž komunikace s jejími partnery a klienty. V případě výpadku některé z klíčových součástí informačního systému by tak mohla být značná část pracovních procesů ČNZP paralyzována, což může mít nejen ekonomické dopady, ale rovněž dopady na komfort klientů a partnerů a tím i na dobré jméno ČNZP. Z toho důvodu se ČNZP rozhodla transformovat svůj informační systém do takové podoby, ve které budou veškeré klíčové součásti zdvojené takovým způsobem, aby byl v případě výpadku kterýkoli klíčový prvek automaticky nahrazen záložním. Náklady, které jsou s vybudováním takto zabezpečeného informačního systému spojené, jsou přitom mnohem menší, než potenciální promarněné náklady spojené s případným neplánovaným výpadkem informačního systému. 13

15 Činnost zdravotní pojišťovny Další prvky bezpečnosti: Paralelně s transformací informačního systému do prostředí vysoké dostupnosti ČNZP i v roce 2006 pracovala na dalším zdokonalování bezpečnostních prvků, které mají zamezit ztrátě nebo úniku citlivých dat. Na konci roku 2006 pak ČNZP zahájila přípravné práce pro zavedení PKI ( public key infrastructure bezpečná metoda pro výměnu informací s využitím certifikátů) do vnitřních procesů firmy. Všichni zaměstnanci budou postupně vybaveni hardwarovými klíči, pomocí kterých se budou přihlašovat do informačního systému. V roce 2006 proběhlo úspěšné pilotní testování a definitivní zavedení by mělo proběhnout v roce Elektronická komunikace ČNZP je již od roku 2000 leaderem v oblasti elektronické (resp. internetové) komunikace zdravotní pojišťovny se svými partnery a klienty. Projekt ečnzp, který byl následně transformován do projektu Portál ZP, dnes pokrývá drtivou většinu komunikačních požadavků zdravotnických zařízení a zaměstnavatelů. V roce 2006 se ČNZP zaměřila v této oblasti především na rozvoj služeb pro pojištěnce a plátce pojistného. Pomocí zabezpečené internetové komunikace si tak mohou klienti on-line zkontrolovat výdaje zdravotní pojišťovny na jimi čerpanou zdravotní péči, díky internetové podobě záznamové knížky Bonus Plus pak mají přehled o preventivní péči a v neposlední řadě mají on-line přístup k přehledům plateb a veškerým odeslaným hlášením. Spektrum služeb, které ČNZP prostřednictvím elektronické komunikace dnes nabízí, tak pokrývá drtivou většinu komunikačních potřeb svých partnerů. Nicméně i nadále bude ČNZP pokračovat ve zvyšování komfortu a zjednodušování komunikace Implementace systémů umělé inteligence Pojem umělé inteligence není v oblasti informačních technologií nic nového. Prvky umělé inteligence (neuronové sítě apod.) nás dnes provází na každém kroku aniž o tom víme. Jsou součástí řídících jednotek automobilů, automatických praček a dalších běžných zařízení. Zavádění umělé inteligence do oblasti zdravotního pojištění v České republice je ovšem prvek zcela nový. ČNZP dnes disponuje kvalitními odborníky na strategické oblasti činnosti zdravotní pojišťovny. Tito odborníci mají vysoké znalosti a schopnosti, ale jejich časová kapacita je samozřejmě limitována. Vhodně implementovaný informační systém obsahující prvky umělé inteligence by se měl být schopen od těchto odborníků učit a aplikovat tak jejich myšlenkové pochody na podstatně větším množství případů a situací za mnohem kratší čas. ČNZP v roce 2006 zahájila přípravné práce na takzvaném Integrovaném revizním a kontrolním systému. Jedná se o první aplikaci prvků umělé inteligence nejen v ČNZP, ale pokud je nám známo, tak i v oblasti českého zdravotního pojištění Ostatní oblasti rozvoje IS Kromě výše uvedených oblastí, zaměřila ČNZP v roce 2006 své vývojové kapacity zejména na: rozvoj manažerského informačního systému zefektivňování nástrojů podpory kontroly výběru pojistného Naplnění cílů rozvoje IS Cíle rozvoje informačního systému ČNZP stanovené zdravotně pojistným plánem byly v roce 2006 naplněny. ČNZP pokročila v transformaci svého provozu na bezpapírovou kancelář do fáze rutinního provozu a zahájila přípravné práce pro implementaci tzv. zaručeného elektronického archivu, který by měl povýšit elektronickou kopii dokumentu na úroveň originálu. Bezpečnost a dostupnost informačního systému ČNZP byla v roce 2006 opět zvýšena. Kromě výše uvedeného ČNZP implementovala ve svém informačním systému řadu dalších progresivních změn, čímž se opět potvrdil fakt, že má ČNZP pravděpodobně nejvyšší potenciál rozvoje informačního systému ze všech českých zdravotních pojišťoven. 14

16 Činnost zdravotní pojišťovny 4.3 Kontrola a kontrolní systém V této kapitole jsou popsány jak kontroly prováděné vnějšími kontrolními orgány, tak kontroly vnitřní s výjimkou kontroly poskytovatelů zdravotní péče, která je součástí kapitoly Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních zjištění (s výjimkou kontrol MZ, MF, které tvoří samostatnou kapitolu materiálu pro jednání vlády při hodnocení VZ 2006) a přijatá opatření k jejich odstranění V roce 2006 proběhla v ČNZP pravidelná kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období až Kontrolou, kterou prováděla Pražská správa sociálního zabezpečení, bylo konstatováno, že ČNZP postupovala v souladu s příslušnými právními normami. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné závady v plnění povinností, žádná opatření k nápravě nebyla uložena Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků, zaměření činnosti vnitřního auditora včetně popisu začlenění daného útvaru v rámci organizační struktury Činnost interního auditu ČNZP byla v roce 2006 zaměřena na provádění auditů na základě ročního plánu interního auditu v ČNZP a dále pak na metodickou činnost při vytváření základních dokumentů, nezbytných pro fungování interního auditu v ČNZP. Počátkem roku 2007 byla splněna povinnost stanovená platnými právními předpisy České republiky. Zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na jeho základě vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ukládá ČNZP povinnost odevzdat do roční zprávu o výsledcích finančních kontrol. Tato povinnost byla splněna a schválená roční zpráva o výsledcích finančních kontrol v ČNZP za rok 2006 byla odeslána. V souladu s ročním plánem interního auditu proběhlo v roce 2006 v ČNZP celkem pět auditů. Jednalo se o audity: 1/ Audit vedení mzdového účetnictví v ČNZP, 2/ Audit zpracování osobních údajů v personálních činnostech ČNZP, 3/ Audit změn správního řádu v rámci procesu správy a kontroly výběru pojistného v ČNZP, 4/ Audit cenových ujednání v ČNZP, 5/ Audit vnitřního kontrolního systému v ČNZP. Audit č. 1/2006 Audit vedení mzdového účetnictví v ČNZP. Cílem auditu bylo ověření, zda vedení mzdového účetnictví v ČNZP je v souladu s platnou legislativou a s vnitřními předpisy ČNZP. Audit se zaměřil na plnění povinností, které se týkají vedení mzdového účetnictví v období od do Audit č. 2/ Audit zpracování osobních údajů v personálních činnostech ČNZP. Cílem auditu bylo ověření, zda zpracování osobních údajů v personálních činnostech ČNZP probíhá v souladu s platnou legislativou a s vnitřními předpisy ČNZP. Audit zpracovával období od do Audit č. 3/2006 Audit zapracování změn správního řádu v rámci procesu správy a kontroly výběru pojistného v ČNZP. Tento audit se konal jako reakce na účinnost nového správního řádu zákon č. 500/2004 Sb. k Cílem auditu bylo ověřit, zda došlo k adaptaci ČNZP na změny, které s sebou přinesl nový správní řád. Audit č. 4/ Audit cenových ujednání v ČNZP. Cílem auditu bylo ověřit, zda uzavírání cenových ujednání v ČNZP je v souladu s platnými právními předpisy. Audit se zaměřil na plnění povinností, které se týkají cenových ujednání mezi ČNZP a poskytovateli zdravotní péče v období od do Z hlediska cenových ujednání mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotní pojišťovnou bylo první pololetí roku 2006 velice komplikované. Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 s účinností od 1. ledna V průběhu pololetí ( ) Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku č. 101/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí Audit pokryl všechny segmenty poskytovatelů zdravotní péče, kterým ČNZP hradí poskytnutou 15

17 Činnost zdravotní pojišťovny zdravotní péči. Audit sledoval kromě 1. pololetí roku 2006, které je hlavní oblastí auditu i roky 2001 až 2005 (dle externí kontroly MZ ČR) a 2. pololetí roku Audit č. 5/2006 Audit vnitřního kontrolního systému v ČNZP. Cílem auditu bylo prověření vnitřních předpisů v ČNZP. Vnitřní kontrolní systém se řídí pravidly provádění kontrol v jednotlivých oblastech, která jsou podrobně popsána ve vnitřních směrnicích ČNZP. Postavení a působnost vedoucích a ostatních zaměstnanců v ČNZP je vymezena tak, aby bylo zajištěno fungování kontroly a interního auditu. Řídící kontrola poskytuje řediteli ČNZP spolehlivé a včasné informace pro řízení. ČNZP používá spolehlivý systém pro účetnictví, v němž jsou zaznamenávány všechny relevantní transakce a údaje o nich. Kontroly prováděné automatickým kontrolním systémem jsou popsány v příslušné projektové dokumentaci daného software. Audity nebyla nalezena žádná závažná zjištění. Případné drobné nesrovnalosti byly průběžně odstraněny během trvání auditu a proto nebylo třeba přijímat opatření k odstranění nedostatků Popis systému provádění kontrol výběru pojistného Postup provádění kontrol výběru pojistného upravuje interní metodika ČNZP. Fyzická kontrola probíhá u plátce a představuje hloubkovou prověrku všech podkladů prokazujících správnost výpočtu a výše odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Fyzické kontroly jsou využívány především v případě plátců pojistného, u kterých na základě vlastních analýz ČNZP detekovala zvýšenou pravděpodobnost dluhu na pojistném či penále. Tento typ kontroly je časově, personálně a finančně náročný. Korespondenční kontrola je porovnáním obsahu dokladů na výzvu předložených plátcem v písemné nebo elektronické podobě, vztahujících se k platbám pojistného, proti údajům v centrální databázi ČNZP. Případné existující rozdíly jsou řešeny a v odůvodněných případech je zahájeno správní řízení, směřující k úhradě prokázaného dlužného pojistného či penále. Pokud nelze problémy vyřešit korespondenční kontrolou, přistupuje ČNZP k fyzické kontrole přímo u plátce. Korespondenční kontrola je efektivním nástrojem kontroly výběru pojistného. Kontrola správnosti a úplnosti vyhodnocuje podklady, vztahující se k uskutečněným platbám pojistného a k oznamovacím povinnostem plátců, automatizovaně získané z Informačního systému ČNZP. Výsledkem je potvrzení správnosti nebo realizace dalších kroků směřujících k nápravě. Tato kontrola vždy předchází každé korespondenční či fyzické kontrole. Záznamy o výsledcích provedených kontrol jsou uloženy v Informačním systému ČNZP v rámci příslušných agend. Výsledky mají strukturovanou podobu umožňující rychlé vyhledávání. Požadavek ukládání výsledků kontrol v elektronické podobě vyplývá z nutnosti umožnění přístupu k těmto výsledkům z kteréhokoli pracoviště ČNZP Celkové dosažené výsledky z příjmů pojistného po lhůtě splatnosti včetně příslušenství (tj. pokut, penále a přirážek) za rok 2006 V roce 2006 došlo k dalšímu navýšení pohledávek vůči plátcům pojistného po lhůtě splatnosti. Bylo ukončeno více než fyzických a korespondenčních kontrol, kterými bylo zjištěno dlužné pojistné po lhůtě splatnosti ve výši tis. Kč a vyměřeno penále ve výši tis. Kč. Tato hodnota je již snížena o částku penále prominutou Rozhodčím orgánem ČNZP v souladu s jeho pravomocemi a částku prominutou Rozhodčí komisí ČNZP v souladu s jejími pravomocemi. Kontrolní činností zaměřenou na zajištění náhrady škody bylo v roce 2006 předepsáno k úhradě celkem tis. Kč. Interní tabulka Vývoj pohledávek po lhůtě splatnosti v roce 2006 Pojistné Penále Náhrady škod Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pohledávky k Předpis v roce Zaplaceno v roce Odpis pohledávek v roce Zaokrouhlovací rozdíl Pohledávky k

18 Činnost zdravotní pojišťovny Rozhodnutí Rozhodčího orgánu ČNZP a Rozhodčí komise ČNZP spojená se snížením tvrdosti zákona Do sféry kontrolní činnosti zdravotní pojišťovny náleží i posuzování žádostí o snížení tvrdosti zákona. Rozhodčí orgán ČNZP rozhodoval na základě 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o žádostech o odstranění tvrdosti zákona v případě vyměření penále k dlužnému pojistnému, jehož výše přesahovala ,- Kč. V roce 2006 bylo Rozhodčímu orgánu ČNZP postoupeno k rozhodnutí 217 případů. Celková částka penále k posouzení činila tis. Kč. Z této částky Rozhodčí orgán ČNZP rozhodl o odstranění tvrdosti zákona ve výši tis. Kč. Rozhodčí komise ČNZP rozhodovala o žádostech o odstranění tvrdosti zákona v případě vyměření penále k dlužnému pojistnému, jejichž výše nepřesahovala ,- Kč. Rozhodčí komisí bylo v roce 2006 posouzeno 883 případů v celkové výši penále tis. Kč, Rozhodčí komise ČNZP prominula tis. Kč. Převážně se jednalo o prominutí penále z důvodu placení pojistného do jiné zdravotní pojišťovny, případně z důvodu sociální situace žadatele Vyhodnocení účinnosti využívání předpisů dlužného pojistného výkazy nedoplatků v porovnání s vystavováním platebních výměrů. ČNZP při předepisování dlužného pojistného využívá výhradně institut správního řízení a rozhoduje platebními výměry. Možnost předepisování dlužného pojistného výkazem nedoplatků, který umožňuje 53 a následující z.č. 48/1997 Sb., tedy nevyužívá. Za stávající situace je sporné, zda výhody využití institutu výkazu nedoplatků jsou schopny vyrovnat zvýšené náklady na zajištění této činnosti Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále a hlavní důvody těchto uskutečněných odpisů v r Interní tabulka Výše odepsaných pohledávek Odepsáno k Odpis pohledávek v roce 2006 Odepsáno k tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odepsané pojistné Odepsané penále Celkem V roce 2006 ČNZP odepsala dlužné pojistné ve výši tis. Kč a dlužné penále ve výši tis. Kč. U všech případů se jednalo o nedobytné pohledávky ve smyslu 26 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto pohledávky byly odepsány z důvodu ukončení konkurzu u daných firem, případně z důvodu ukončení činnosti firmy. Celková výše odepsaných pohledávek evidovaných na podrozvahových účtech k je tis. Kč, z této částky je odepsané dlužné pojistné tis. Kč a odepsané penále tis. Kč Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů formou zasílání přehledů" podle 25 zákona č. 592/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, a postup jejich zpracování na zdravotní pojišťovně. V roce 2006 přetrvávala vysoká náročnost zpracování dokladů předávaných zaměstnavateli, především z důvodů nejednotnosti a nestrukturovanosti papírově předávaných přehledů. ČNZP proto umožňuje zaměstnavatelům předávat tyto doklady v elektronické podobě zabezpečenou elektronickou cestou v jednotném datovém rozhraní. V takto získaných dokladech jsou zcela odstraněny chyby z pořízení dokladu, významně snížena náročnost procesu zpracování. Tím dochází ke snížení nákladů na zpracování a výraznému zrychlení celého procesu. Pro zaměstnavatele je nejvýznamnějším pozitivním dopadem zpětná vazba, daná možností on-line kontroly předaných informací, evidovaných v IS ČNZP. Kontrola plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů je součástí kontroly správnosti a úplnosti popsané v kapitole

19 Činnost zdravotní pojišťovny 4.4 Zdravotní politika a revizní činnost Zabezpečení kvalitní, dostupné a efektivní zdravotní péče pro pojištěnce v rozsahu, který odpovídá disponibilním prostředkům ve veřejném zdravotním pojištění, je zásadním posláním zdravotní politiky ČNZP ČNZP realizuje svou zdravotní politiku mimo jiné i aktivním přístupem k dohodovacím řízením, jak k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, k hodnotám bodu a výši úhrad za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění tak i k rámcovým smlouvám. Aktivní účast ČNZP při výběrových řízeních k zařazení zdravotnických zařízení do smluvní sítě měla za cíl zajistit a zkvalitnit zdravotní péči, s důrazem na individuální posouzení potřeby její dostupnosti a kvality v dané lokalitě. Celoplošnou síť zdravotnických zařízení má ČNZP zajištěnou již řadu let. Proto smluvní politika v souladu s průběžně probíhajícími výběrovými řízeními významně nerozšířila smluvní síť a v roce 2006 nedocházelo v síti smluvních zdravotnických zařízení ČNZP k výrazným kvantitativním změnám Zdravotní politika Mechanismy úhrad používané v jednotlivých segmentech zdravotní péče v 1. a 2. pololetí 2006, včetně uplatněných regulačních mechanismů ČNZP se v konstrukci individuálních smluvních vztahů řídila platnými právními předpisy, pro oblast stanovení mechanismů a výše úhrad pak použila především: Vyhlášku č. 493/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vyhlášku č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2006 Vyhlášku č. 101/2006 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2006 Úhrady pro první pololetí 2006 byly stanoveny v souladu s vyhláškou č. 550/2005 Sb. Vzhledem k novelizaci vyhlášky č. 550/2005 Sb., vyhláškou č. 101/2006 Sb., platnou od připravila ČNZP v průběhu prvního pololetí 2006 změny v cenových ujednáních, která byla uzavírána v souladu s vyhláškou č. 550/2005 Sb. Změny byly realizovány formou dodatků ke stávajícím ujednáním a měnily je jen v případě, kdy původní ujednání byla v rozporu s novelizovaným zněním, respektive pokud neobsahovala novelizovaným zněním řešenou problematiku. Po legislativních změnách nebylo MZ zmocněno pro období druhého pololetí 2006 vydat věstník ani vyhlášku, kterou by byly upraveny výše úhrad. Přestože byly uzavřeny v dohodovacím řízení na druhé pololetí 2006 dohody ve třech segmentech péče, stal se jejich obsah nezávazným. S ohledem na uzavřená cenová ujednání pro první pololetí roku 2006, která obsahovala prolongační ustanovení byly prodlouženy způsoby a výše úhrad, včetně regulačních mechanismů z prvního pololetí 2006 i na druhé pololetí Zároveň v souladu s výkladem MZ a na základě rozhodnutí Správní rady ČNZP byl zvýšený výběr pojistného proti ZPP na rok 2006 použit i ke zmírnění dopadů regulačních opatření na preskripci a indukovanou péči, případně na vlastní péči zdravotnického zařízení. Zmírnění byla uplatněna v těch případech, kdy byly objemy péče zvýšené v závislosti na zdravotním stavu a potřebách pacientů. Všechny způsoby úhrady byly v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. Praktičtí lékaři diferencovaná kapitačně-výkonová úhrada výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Ambulantní specialisté výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. 18

20 Činnost zdravotní pojišťovny Komplement paušální sazba výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Radiodiagnostika paušální sazba výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Hemodialýza výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Fyzioterapie výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Domácí péče výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Stomatologie ceník stomatologických výkonů Zdravotnická záchranná služba výkonová úhrada Doprava raněných, nemocných a rodiček výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Lékařská služba první pomoci výkonová úhrada Zdravotnická zařízení poskytující akutní lůžkovou péči paušální sazba výkonová varianta regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. 19

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Výroční zpráva ČNZP. za rok 2008. Česká národní zdravotní pojišťovna. Kód a název zdravotní pojišťovny

Výroční zpráva ČNZP. za rok 2008. Česká národní zdravotní pojišťovna. Kód a název zdravotní pojišťovny Výroční zpráva ČNZP za rok 2008 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: reditelstvi@cnzp.cz http://www.cnzp.cz Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ ÚDAJE 7 2 CHARAKTERISTIKA VÝVOJE

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Vedle státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a dalších složek veřejných financí jsou jejich součástí i prostředky systému veřejného zdravotního

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2007

Zdravotně pojistný plán na rok 2007 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna Obsah 1. ÚVOD 7 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v.z.p. ) jsou nedílnou součástí veřejných financí. Hodnocení vývoje systému v.z.p.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Skutečnosti zjištěné při kontrole

Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce Hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona na veřejné zdravotní pojištění Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Zdravotní pojišťovny

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2008

Zdravotně pojistný plán na rok 2008 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: reditelstvi@cnzp.cz http://www.cnzp.cz

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 OBSAH Top 10 opatření Zefektivnění financování zdravotnictví Léky a zdravotnické prostředky Reálná konkurence pojišťoven a poskytovatelů

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Jednací řád smírčího jednání.

Jednací řád smírčího jednání. Jednací řád smírčího jednání V souladu s vyhláškou č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, se vydává Jednací řád smírčího jednání. Článek I. Předmět smírčího jednání 1. Předmětem smírčího

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 1

Odůvodnění veřejné zakázky 1 Příloha č. II k Návrhu na realizaci zadávacího řízení Odůvodnění veřejné zakázky 1 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Plánovaný cíl nebo očekávaný budoucí stav po splnění smlouvy na veřejnou zakázku,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora 2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora OBSAH Audit účetní závěrky ZP Přístup k auditu Rizikové oblasti 1 Audit účetní závěrky ZP Cíl

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více