Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna

2 Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ ÚDAJE 7 2 CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ČNZP V ROCE ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Správní rada Dozorčí rada Rozhodčí orgán Další orgány zdravotní pojišťovny zřízené v souvislosti s dalšími činnostmi 10 4 ČINNOST ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Organizační struktura ČNZP k se zaměřením na změny v roce Organizační struktura ČNZP k Účast ČNZP v jiných společnostech Informační systém Transformace provozu ČNZP na bezpapírovou kancelář Zvýšení informační bezpečnosti Elektronická komunikace Implementace systémů umělé inteligence Ostatní oblasti rozvoje IS Naplnění cílů rozvoje IS Kontrola a kontrolní systém Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních zjištění (s výjimkou kontrol MZ, MF, které tvoří samostatnou kapitolu materiálu pro jednání vlády při hodnocení VZ 2006) a přijatá opatření k jejich odstranění Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků, zaměření činnosti vnitřního auditora včetně popisu začlenění daného útvaru v rámci organizační struktury Popis systému provádění kontrol výběru pojistného Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále a hlavní důvody těchto uskutečněných odpisů v r Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů formou zasílání přehledů" podle 25 zákona č. 592/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, a postup jejich zpracování na zdravotní pojišťovně Zdravotní politika a revizní činnost Zdravotní politika Revizní činnost - kontroly poskytovatelů zdravotní péče, celkový efekt z kontrol provedených v roce Pohledávky Smluvní politika, síť smluvních zdravotnických zařízení a její parametry Smluvní zdravotnická zařízení Výběrová řízení Působení Vyhlášky č. 290/2006 Sb., o rámcových smlouvách Zdravotní péče poskytovaná pojištěncům a hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění 26 1

3 Obsah Zdravotní péče poskytovaná pojištěncům a hrazená nad rámec veřejného zdravotního pojištění z jiných fondů zdravotních pojišťoven Čerpaná z fondu prevence Hrazená z jiných zdrojů 28 5 TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ZFZP - Základní fond zdravotního pojištění Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce Náklady na léčení cizinců v ČR na základě uzavřených všech typů smluv, jejichž úhrady zúčtovává ZP prostřednictvím CMÚ Odvod ze ZFZP do Zajišťovacího fondu (ZF) PF - Provozní fond zdravotní pojišťovny FRM - Fond reprodukce majetku zdravotní pojišťovny SF - Sociální fond zdravotní pojišťovny RF - Rezervní fond zdravotní pojišťovny Fprev - Fond prevence zdravotní pojišťovny Ostatní zdaňovaná činnost zdravotní pojišťovny Doplňující údaje podle specifik zdravotní pojišťovny (např. specifické fondy VoZP ČR, HZP) 52 6 SOUHRNNÝ PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ O ČINNOSTI ČNZP Stav pohledávek a závazků zdravotní pojišťovny, a to jak ve lhůtě, tak i po lhůtě splatnosti, návrh opatření k jejich vyrovnání či snížení Plnění podmínek splátkových kalendářů u jednotlivých druhů úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí Pojištěnci 55 7 PLNĚNÍ PODMÍNEK USTANOVENÍ 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 57 8 ZÁVĚR Porovnání výše příjmů z pojistného po přerozdělování proti výdajům na zdravotní péči ze ZFZP Změna stavu závazků vůči ZZ, a to jak ve lhůtě, tak i po lhůtě splatnosti Průměrný denní výdaj na zdravotní péči Počet dnů reprezentujících závazky ve lhůtě splatnosti Počet dnů reprezentujících závazky po lhůtě splatnosti Vliv vyhlášky č. 290/2006 Sb. na výši závazků vůči ZZ Porovnání zůstatku bankovního účtu ZFZP se zůstatky nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí vztažených k ZFZP Naplnění běžného účtu RF ve výši minimálního zůstatku v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 59 2

4 Obsah 8.5 Příděly do ostatních fondů Porovnání stavu finančních prostředků ZFZP na počátku a konci hodnoceného období Stav pohledávek po lhůtě splatnosti za plátci pojistného Stav pohledávek za ZZ po lhůtě splatnosti Stav závazků vůči ZZ po lhůtě splatnosti Vnitřní opatření ke konsolidaci hospodaření přijímaná v průběhu roku Další specifické postupy ZP, které ovlivnily hospodaření se ZFZP v roce PŘÍLOHY Účetní závěrka včetně přílohy pro zdravotní pojišťovny Auditorská zpráva k účetní závěrce Auditorská zpráva k výroční zprávě Stanoviska Správní a Dozorčí rady k výroční zprávě nad rámec povinnosti vyplývající ze zákona pro všechny činné zdravotní pojišťovny Stanovisko Dozorčí rady ČNZP Stanovisko Správní rady ČNZP Způsob a forma zveřejnění VZ Předkladatel 72 3

5 Použité zkratky a legislativní normy Použité zkratky ARS Automatizovaný revizní systém ATC Anatomicko terapeutické skupiny léčiv BÚ Běžný účet CMÚ Centrum mezistátních úhrad CP Cenné papíry ČKA Česká konsolidační agentura ČNZP Česká národní zdravotní pojišťovna ČNB Česká národní banka DR Dozorčí rada DRG Platba za diagnostické skupiny (Diagnosis Related Group) EU Evropská unie FM Fond majetku Fprev Fond prevence FRM Fond reprodukce majetku HVLP Hromadně vyráběné léčivé přípravky HW Hardware (technické vybavení) IS Informační systém IT Informační technologie IVLP Individuálně vyráběné léčivé přípravky KOB, s. p. ú. Konsolidační banka Praha LDN Léčebna pro dlouhodobě nemocné LSPP Lékařská služba první pomoci LZZ Lůžková zdravotnická zařízení MF Ministerstvo financí MZ Ministerstvo zdravotnictví NRC Národní referenční centrum (organizace zdravotních pojišťoven a poskytovatelů) OBZP Osoby bez zdanitelných příjmů oč. skut. Očekávaná skutečnost OLÚ Odborné léčebné ústavy OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné OZdČ Ostatní zdaňovaná činnost PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR PF Provozní fond PKI Public key infrastructure, bezpečná metoda pro výměnu informací s využitím certifikátů Portál ečnzp Internetová aplikace umožňující partnerům ČNZP zabezpečenou elektronickou komunikaci s ČNZP RF Rezervní fond RO Rozhodčí orgán SF Sociální fond SW Software (programové vybavení) SZÚ Státní závěrečný účet SR Správní rada SZP ČR Svaz zdravotních pojišťoven České republiky TISS Therapeutic Intervention Scoring Systém způsob stanovení závažnosti zdravotního stavu a potřeby intenzivní péče u pacienta VPN Virtual private network virtuální privátní síť způsob zabezpečeného propojení pracovišť ČNZP prostřednictvím sítě Internet VŘ Výběrové řízení v. z. p. Veřejné zdravotní pojištění VZ Výroční zpráva WAN Wide Area Network rozsáhlá počítačová síť 4

6 Použité zkratky a legislativní normy ZF ZFZP ZPP ZULP ZUM ZZ ZZS Zajišťovací fond Základní fond zdravotního pojištění Zdravotně pojistný plán Zvlášť účtované léčebné přípravky Zvlášť účtovaný materiál Zdravotnická zařízení Záchranná zdravotní služba 5

7 Použité zkratky a legislativní normy Citované zákony a vyhlášky 387 / 2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb., a vyhlášky č.368/2006 Sb. 386 / 2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů 368 / 2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb. 101 / 2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí / 2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely 550 / 2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí / 2005 Sb. Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely 493 / 2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 416 / 2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., a zákona č. 123/2003 Sb. 438 / 2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 500 / 2004 Sb. Zákon, kterým se vydává správní řád 644 / 2004 Sb. Vyhláška o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu 656 / 2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu 418 / 2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu 475 / 2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny 503 / 2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny 320 / 2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 106 / 1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 134 / 1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 48 / 1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 56 / 1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek 280 / 1992 Sb. Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 586 / 1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů 592 / 1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 328 / 1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání 552 / 1991 Sb. Zákon České národní rady o státní kontrole 563 / 1991 Sb. Zákon o účetnictví 6

8 Vstupní údaje 1 Vstupní údaje Obchodní jméno: Česká národní zdravotní pojišťovna Sídlo: Ječná 39, Praha 2 IČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s / 0800 Zřizovatel: Zakladatelské subjekty (žadatelé o založení): Datum vzniku: Předseda Správní rady: Předseda Dozorčí rady: Předseda Rozhodčího orgánu: ČNZP byla zřízena rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j. 23/18443/94 ze dne 23. června 1994 ke dni 24. června NEALKO OLOMOUC, a.s.; PLZEŇSKÉ PIVOVARY, a.s.; ČSAD KLÍČOV, a.s.; CEMENTÁRNY A VÁPENKY PRACHOVICE, a.s.; KAZETO PŘEROV, a.s.; KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, a.s.; KOVOPROJEKTA BRNO, a.s.; KINOS KF, a.s.; ČEPRO MSTĚNICE, a.s.; ČSAD, s.p. TERMINÁL HOSTIVAŘ; POZEMNÍ STAVBY PŘEROV; LUČEBNÍ ZÁVODY KOLÍN, a.s.; SERVIS CANIS SANKOT DAVID; KARLOVARSKÝ PORCELÁN, a.s.; PIVOVAR VELKÉ POPOVICE, a.s.; PEKÁRNA PECUD ŽANDOV; HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘSKÉ ZÁVODY, a.s.; ATAS ELEKTROMOTORY NÁCHOD, a.s.; PEKÁRNA ŽATEC, a.s.; EUROWEST, spol.s.r.o.; PEKÁRNA LIBEREC, a.s.; PVT, a.s.; INŽENÝRSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY, a.s.; JIZERSKÉ PEKÁRNY, a.s.; ČESKÁ NÁRODNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST LITOMĚŘICE; ČESKÁ NÁRODNÍ LEASINGOVÁ SPOLEČNOST, a.s.; INTERCONEX, a.s.; KERAMOPROJEKT, a.s. 1. září 1994 byla ČNZP zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze (oddíl A, vložka 9706). Václav Jáchim Lydie Ellederová Jaroslav Průcha Statutární zástupce: Ředitel MUDr. Jiří Bek Praha 5 - Jinonice, Souběžná I/34, PSČ telefon: fax:

9 Charakteristika vývoje a hospodaření ČNZP v roce Charakteristika vývoje a hospodaření ČNZP v roce 2006 Rok 2006 byl pro celý systém veřejného zdravotního pojištění a tedy i pro ČNZP rokem výjimečným jak v oblasti příjmů, tak i výdajů veřejného zdravotního pojištění. Opakovaným navýšením plateb za státem hrazené pojištěnce v průběhu roku se zvýšily příjmy do celého systému. Od druhého čtvrtletí bylo zavedeno stoprocentní přerozdělování pojistného, které změnilo výši příjmů z pojistného u jednotlivých zdravotních pojišťoven. Struktura kmene pojištěnců ČNZP de facto kopíruje sociodemografickou strukturu obyvatel České republiky a proto nebyly dopady zavedení stoprocentního přerozdělování pojistného na ČNZP negativní. Na výdaje veřejného zdravotního pojištění v roce 2006 měly zásadní vliv změny v legislativě. Nový seznam výkonů výrazně navýšil cenu práce lékařů. Tzv. úhradové vyhlášky zavedly pro zdravotnická zařízení regulační omezení na vlastní péči, na rozsah předepisované péče a léčiv. Lékové vyhlášky snížily cenovou hladinu léků. Výše uvedené kroky samozřejmě významně ovlivnily chování lékařů v roce Došlo ke zpomalení tempa růstu výdajů, především v oblasti výdajů na léčiva. Na tomto zpomalení se podílely jak pozitivní, tak i negativní faktory. Jednalo se o kombinaci žádoucího omezení zbytné péče, záměnu drahé péče za její efektivní variantu, ale bohužel i o nepřijatelné odkládání potřebné péče a preskripce. V roce 2007 lze tedy očekávat uskutečnění odložené zdravotní péče a zároveň tlak na zvyšování cen pro další období. Z výsledků předkládané výroční zprávy by se mohlo zdát, že čísla jsou příznivá a mohlo by to svádět k přehnaně optimistickým závěrům. Dlouholeté zkušenosti ČNZP však radí k opatrnosti, protože v systému veřejného zdravotního pojištění se důsledky některých opatření a kroků projevují v mnohem delší periodě, než je dvanáct měsíců. I v roce 2006 se projevil rozvojový potenciál ČNZP a v souladu se zdravotně pojistným plánem byly realizovány další kroky v projektech bezpapírová kancelář a při zavádění nových principů projektového řízení, což se projevilo v oblasti rozvoje progresivní elektronické komunikace zejména s pojištěnci a plátci pojistného. Společně s flexibilní sítí regionálních pracovišť nabízející optimální podmínky pro přístup k informacím a službám pro všechny naše klienty a partnery to vedlo ke spokojenosti pojištěnců a partnerů ČNZP. Podpora zdraví a zdravého životního stylu trvale patří k prioritám ČNZP. Proto jsme i v roce 2006 kladli velký důraz na diferencovaný přístup ke klientům a respektovali jsme jejich svobodné a plně odpovědné rozhodování při výběru nabízených preventivních programů, vytvořených v souladu s potřebami a zájmy pojištěnců. Nejreprezentativnějším z nich je už pět let úspěšně fungující, specifický preventivní program Bonus Plus. Podíl jeho aktivních účastníků v roce 2006 dosáhl více než čtvrtiny celkového počtu pojištěnců ČNZP. Tento poměrně velmi vysoký zájem je potvrzením správnosti filosofie, kterou ve vztahu k pojištěncům uplatňuje ČNZP po celou dobu své existence. Výsledky ČNZP v roce 2006, které jsou obsahem následujících kapitol této výroční zprávy, dokumentují v plném rozsahu, že ČNZP postavila svůj zdravotně pojistný plán na rok 2006 reálně. Zakomponovala do něj i nástroje např. v oblasti kontroly výběru pojistného, vynakládání prostředků na úhradu poskytnuté zdravotní péče a účelného využití provozních prostředků, jež pomohly již v zárodku eliminovat rizika jeho plnění. Mohu s uspokojením konstatovat, že zaměstnanci ČNZP se s úkoly zdravotně pojistného plánu úspěšně vyrovnali. Potvrdili tak, že ČNZP disponuje týmem zkušených a fundovaných odborníků, kteří dokáží adekvátně reagovat na současné i budoucí, stále komplikovanější úkoly. MUDr. Jiří Bek 8

10 Orgány zdravotní pojišťovny 3 Orgány zdravotní pojišťovny 3.1 Správní rada Členové Správní rady ČNZP v roce 2006: Václav Jáchim za zaměstnavatele po celý rok 2006 předseda Ing. Jiří Fabián za zaměstnavatele do JUDr. Vladimír Buťa za zaměstnavatele do Ing. Miroslav Zámečník za zaměstnavatele od Ing. Vladimír Kuba za zaměstnavatele od Kateřina Faltejsková, MBA za zaměstnavatele od Ing. Eva Kopřivová za zaměstnavatele od Ing. Karel Burda za pojištěnce po celý rok 2006 Jaroslav Průcha za pojištěnce do Ludvík Krajči za pojištěnce do Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. za pojištěnce od Ing. Mojmír Kašprišin za pojištěnce od Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. za pojištěnce od Květuše Maříková zástupce státu po celý rok 2006 Bc. Radko Česenek zástupce státu do MUDr. Michal Sojka zástupce státu do Ing. Marie Nikoličová člen jmenovaný vládou od MUDr. Vlastislav Kaplan člen jmenovaný vládou od Dozorčí rada Členové Dozorčí rady ČNZP po celý rok 2006: Lydie Ellederová za zaměstnavatele předseda Ing. Josef Urbánek za zaměstnavatele Růžena Krásová za pojištěnce Petr Šereda za pojištěnce Ing. Květuše Srnová zástupce státu 3.3 Rozhodčí orgán Rozhodčí orgán ČNZP pracoval v roce 2006 v následujícím složení: Jaroslav Průcha zástupce správní rady předseda Václav Jáchim zástupce správní rady JUDr. Vladimír Buťa zástupce správní rady Ing. René Pechar zástupce MZ Ing. Pavel Maštálka zástupce MF Mgr. Milena Němečková zástupce MPSV Lydie Ellederová zástupce dozorčí rady Petr Šereda zástupce dozorčí rady Růžena Krásová zástupce dozorčí rady Ing. Pavel Kolář zástupce ČNZP 9

11 Orgány zdravotní pojišťovny 3.4 Další orgány zdravotní pojišťovny zřízené v souvislosti s dalšími činnostmi Rozhodčí komise ČNZP pracovala v roce 2006 v následujícím složení: Ing. Zdeněk Hamouz Ing. Pavel Kolář Silvie Stloukalová 10

12 Činnost zdravotní pojišťovny 4 Činnost zdravotní pojišťovny 4.1 Organizační struktura ČNZP k se zaměřením na změny v roce 2006 Na území celé ČR má ČNZP celkem 44 poboček, které poskytují komplexní služby pojištěncům, poskytovatelům zdravotní péče a zaměstnavatelům a zajišťují přístup k informacím a službám pro klienty a partnery ČNZP. Kompetence poboček jsou stanoveny tak, aby mohly zastupovat zájmy pojišťovny při komunikaci se státní správou a samosprávou v oblasti zdravotnictví a vytvářet předpoklady pro plnění úkolů ČNZP v regionech. Ústředí ČNZP je členěno na úsek ředitele, zdravotní úsek, obchodní úsek, ekonomický úsek, úsek informatiky a provozní úsek. Odborné úseky mají relativně velký podíl pravomocí v rozhodování a odpovědnosti za výsledky jimi zabezpečovaných činností. V průběhu roku 2006 nedošlo ke změně organizační struktury ČNZP Organizační struktura ČNZP k Úsek ředitele je tvořen: sekretariátem ředitele právním oddělením personálním oddělením oddělením analýz a statistiky Zdravotní úsek se člení na: oddělení smluvních vztahů oddělení revizních činností oddělení ekonomicko provozní Obchodní úsek se člení na: oddělení správy a kontroly výběru pojistného oddělení vnějších vztahů a marketingu Ekonomický úsek se člení na: oddělení vnitřní správy oddělení PAM a účtárnu Úsek informatiky se člení na: oddělení správy informačních systémů oddělení rozvoje informačních systémů Provozní úsek se člení na: oddělení koordinace provozních činností oddělení pobočkové sítě Útvar interního auditu Účast ČNZP v jiných společnostech Česká národní zdravotní pojišťovna nemá žádné majetkové účasti u žádných právnických osob. ČNZP se i v roce 2006 aktivně podílela na činnosti Centra mezistátních úhrad, Národního referenčního centra a Svazu zdravotních pojišťoven ČR. CMÚ bylo založeno formou sdružení všemi zdravotními pojišťovnami, které na něj delegovaly vybrané činnosti. NRC bylo zřízeno všemi zdravotními pojišťovnami ve spolupráci se Sdružením soukromých nemocnic a slouží především 11

13 Činnost zdravotní pojišťovny k zavádění a rozvoji nástrojů posuzování kvality a efektivity lůžkové péče. SZP ČR, sdružující zaměstnanecké pojišťovny, slouží především k výměně zkušeností jednotlivých členů, sbližování názorů na důležité otázky veřejného zdravotního pojištění a prezentaci zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven doma i v zahraničí. 12

14 Činnost zdravotní pojišťovny 4.2 Informační systém V roce 2006 zaměřila ČNZP své síly v oblasti rozvoje informačního systému zejména do oblasti transformace provozu ČNZP na tzv. bezpapírovou kancelář a dalšího zvýšení informační bezpečnosti (včetně prvků tzv. vysoké dostupnosti). Kromě těchto stěžejních projektů došlo k výraznému rozvoji IS ČNZP i v dalších oblastech tak, jak je uvedeno níže Transformace provozu ČNZP na bezpapírovou kancelář ČNZP se již před časem rozhodla transformovat svůj provoz na tzv. bezpapírovou kancelář. Minimalizace oběhu papírových dokumentů a jeho transformace do elektronické podoby přitom umožňuje podstatným způsobem zefektivňovat interní procesy firmy. Základní stavební kameny tohoto systému jsou: Digitalizace digitalizovaný (nascanovaný) dokument je dostupný v kterémkoli okamžiku libovolnému pracovišti v rámci provozu ČNZP. Tím odpadají transakční náklady na jeho dopravu a zrychluje se proces vyřizování požadavků klientů a partnerů ČNZP. Workflow řízení oběhu práce v rámci pracovních procesů informačním systémem minimalizuje riziko omylu nebo opomenutí a dává vedoucím pracovníkům do ruky nástroj pro efektivnější kontrolu práce svých podřízených. Vedoucí pracovníci následně mohou navrhovat optimalizaci těchto procesů. Home-office dostupnost dokumentů odkudkoli, zkušenost ČNZP s informačními technologiemi a zavádění systémů podpory řízení oběhu práce umožňují ČNZP zavádět velmi efektivní a progresivní pracovní postup, kterým je tzv. home-office (tedy práce z domova). Zaměstnanec, který při zachování veškerých bezpečnostních pravidel pracuje doma, snižuje některé provozní náklady ČNZP (např. na kancelář, elektřinu, apod.). ČNZP tím navíc leckdy nepřichází o kvalifikované zaměstnance, kteří mohou zůstat alespoň částečně v pracovním procesu i v době, kdy nemohou z různých důvodu dojíždět denně do zaměstnání (například ženy na mateřské dovolené). Zároveň tak ČNZP může nabídnout zaměstnání kvalifikovaným pracovníkům, kteří obtížně hledají uplatnění pro svůj zdravotní handicap. Nezávislost na místě výkonu práce ČNZP dosud v určitých oblastech svého provozu těžila z výhody centralizace činností, protože se tak zrychlovala komunikace a snižovaly transakční náklady. Díky dostupnosti dokumentů odkudkoli se ale otevírá možnost alokace odborných pracovníků i do regionů mimo Prahu. Tím může dojít jednak ke snížení některých provozních nákladů a jednak se tak odborníci mohou více přiblížit partnerům a klientům v regionu a lépe tak reagovat na místní požadavky. V roce 2006 se ČNZP podařilo nové technologické postupy zavést do rutinního provozu ve většině klíčových oblastí své činnosti. Tento trend bude nadále pokračovat a elektronický archiv dokumentů by se měl v následujícím období transformovat na tzv. zaručený elektronický archiv. V takovém systému by pak díky platné legislativě a moderním technologickým postupům měla být elektronická kopie dokumentu povýšena na úroveň originálu a to i pro případnou potřebu soudu Zvýšení informační bezpečnosti Hlavní změnou, kterou ČNZP v roce 2006 v oblasti zvyšování informační bezpečnosti zahájila, je zavádění principu tzv. vysoké dostupnosti. Co chápeme pod pojmem vysoká dostupnost (anglicky high availability ) v prostředí ČNZP: Informační systém ČNZP je páteří nejen celého vnitřního provozu pojišťovny, ale rovněž komunikace s jejími partnery a klienty. V případě výpadku některé z klíčových součástí informačního systému by tak mohla být značná část pracovních procesů ČNZP paralyzována, což může mít nejen ekonomické dopady, ale rovněž dopady na komfort klientů a partnerů a tím i na dobré jméno ČNZP. Z toho důvodu se ČNZP rozhodla transformovat svůj informační systém do takové podoby, ve které budou veškeré klíčové součásti zdvojené takovým způsobem, aby byl v případě výpadku kterýkoli klíčový prvek automaticky nahrazen záložním. Náklady, které jsou s vybudováním takto zabezpečeného informačního systému spojené, jsou přitom mnohem menší, než potenciální promarněné náklady spojené s případným neplánovaným výpadkem informačního systému. 13

15 Činnost zdravotní pojišťovny Další prvky bezpečnosti: Paralelně s transformací informačního systému do prostředí vysoké dostupnosti ČNZP i v roce 2006 pracovala na dalším zdokonalování bezpečnostních prvků, které mají zamezit ztrátě nebo úniku citlivých dat. Na konci roku 2006 pak ČNZP zahájila přípravné práce pro zavedení PKI ( public key infrastructure bezpečná metoda pro výměnu informací s využitím certifikátů) do vnitřních procesů firmy. Všichni zaměstnanci budou postupně vybaveni hardwarovými klíči, pomocí kterých se budou přihlašovat do informačního systému. V roce 2006 proběhlo úspěšné pilotní testování a definitivní zavedení by mělo proběhnout v roce Elektronická komunikace ČNZP je již od roku 2000 leaderem v oblasti elektronické (resp. internetové) komunikace zdravotní pojišťovny se svými partnery a klienty. Projekt ečnzp, který byl následně transformován do projektu Portál ZP, dnes pokrývá drtivou většinu komunikačních požadavků zdravotnických zařízení a zaměstnavatelů. V roce 2006 se ČNZP zaměřila v této oblasti především na rozvoj služeb pro pojištěnce a plátce pojistného. Pomocí zabezpečené internetové komunikace si tak mohou klienti on-line zkontrolovat výdaje zdravotní pojišťovny na jimi čerpanou zdravotní péči, díky internetové podobě záznamové knížky Bonus Plus pak mají přehled o preventivní péči a v neposlední řadě mají on-line přístup k přehledům plateb a veškerým odeslaným hlášením. Spektrum služeb, které ČNZP prostřednictvím elektronické komunikace dnes nabízí, tak pokrývá drtivou většinu komunikačních potřeb svých partnerů. Nicméně i nadále bude ČNZP pokračovat ve zvyšování komfortu a zjednodušování komunikace Implementace systémů umělé inteligence Pojem umělé inteligence není v oblasti informačních technologií nic nového. Prvky umělé inteligence (neuronové sítě apod.) nás dnes provází na každém kroku aniž o tom víme. Jsou součástí řídících jednotek automobilů, automatických praček a dalších běžných zařízení. Zavádění umělé inteligence do oblasti zdravotního pojištění v České republice je ovšem prvek zcela nový. ČNZP dnes disponuje kvalitními odborníky na strategické oblasti činnosti zdravotní pojišťovny. Tito odborníci mají vysoké znalosti a schopnosti, ale jejich časová kapacita je samozřejmě limitována. Vhodně implementovaný informační systém obsahující prvky umělé inteligence by se měl být schopen od těchto odborníků učit a aplikovat tak jejich myšlenkové pochody na podstatně větším množství případů a situací za mnohem kratší čas. ČNZP v roce 2006 zahájila přípravné práce na takzvaném Integrovaném revizním a kontrolním systému. Jedná se o první aplikaci prvků umělé inteligence nejen v ČNZP, ale pokud je nám známo, tak i v oblasti českého zdravotního pojištění Ostatní oblasti rozvoje IS Kromě výše uvedených oblastí, zaměřila ČNZP v roce 2006 své vývojové kapacity zejména na: rozvoj manažerského informačního systému zefektivňování nástrojů podpory kontroly výběru pojistného Naplnění cílů rozvoje IS Cíle rozvoje informačního systému ČNZP stanovené zdravotně pojistným plánem byly v roce 2006 naplněny. ČNZP pokročila v transformaci svého provozu na bezpapírovou kancelář do fáze rutinního provozu a zahájila přípravné práce pro implementaci tzv. zaručeného elektronického archivu, který by měl povýšit elektronickou kopii dokumentu na úroveň originálu. Bezpečnost a dostupnost informačního systému ČNZP byla v roce 2006 opět zvýšena. Kromě výše uvedeného ČNZP implementovala ve svém informačním systému řadu dalších progresivních změn, čímž se opět potvrdil fakt, že má ČNZP pravděpodobně nejvyšší potenciál rozvoje informačního systému ze všech českých zdravotních pojišťoven. 14

16 Činnost zdravotní pojišťovny 4.3 Kontrola a kontrolní systém V této kapitole jsou popsány jak kontroly prováděné vnějšími kontrolními orgány, tak kontroly vnitřní s výjimkou kontroly poskytovatelů zdravotní péče, která je součástí kapitoly Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních zjištění (s výjimkou kontrol MZ, MF, které tvoří samostatnou kapitolu materiálu pro jednání vlády při hodnocení VZ 2006) a přijatá opatření k jejich odstranění V roce 2006 proběhla v ČNZP pravidelná kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období až Kontrolou, kterou prováděla Pražská správa sociálního zabezpečení, bylo konstatováno, že ČNZP postupovala v souladu s příslušnými právními normami. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné závady v plnění povinností, žádná opatření k nápravě nebyla uložena Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků, zaměření činnosti vnitřního auditora včetně popisu začlenění daného útvaru v rámci organizační struktury Činnost interního auditu ČNZP byla v roce 2006 zaměřena na provádění auditů na základě ročního plánu interního auditu v ČNZP a dále pak na metodickou činnost při vytváření základních dokumentů, nezbytných pro fungování interního auditu v ČNZP. Počátkem roku 2007 byla splněna povinnost stanovená platnými právními předpisy České republiky. Zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na jeho základě vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ukládá ČNZP povinnost odevzdat do roční zprávu o výsledcích finančních kontrol. Tato povinnost byla splněna a schválená roční zpráva o výsledcích finančních kontrol v ČNZP za rok 2006 byla odeslána. V souladu s ročním plánem interního auditu proběhlo v roce 2006 v ČNZP celkem pět auditů. Jednalo se o audity: 1/ Audit vedení mzdového účetnictví v ČNZP, 2/ Audit zpracování osobních údajů v personálních činnostech ČNZP, 3/ Audit změn správního řádu v rámci procesu správy a kontroly výběru pojistného v ČNZP, 4/ Audit cenových ujednání v ČNZP, 5/ Audit vnitřního kontrolního systému v ČNZP. Audit č. 1/2006 Audit vedení mzdového účetnictví v ČNZP. Cílem auditu bylo ověření, zda vedení mzdového účetnictví v ČNZP je v souladu s platnou legislativou a s vnitřními předpisy ČNZP. Audit se zaměřil na plnění povinností, které se týkají vedení mzdového účetnictví v období od do Audit č. 2/ Audit zpracování osobních údajů v personálních činnostech ČNZP. Cílem auditu bylo ověření, zda zpracování osobních údajů v personálních činnostech ČNZP probíhá v souladu s platnou legislativou a s vnitřními předpisy ČNZP. Audit zpracovával období od do Audit č. 3/2006 Audit zapracování změn správního řádu v rámci procesu správy a kontroly výběru pojistného v ČNZP. Tento audit se konal jako reakce na účinnost nového správního řádu zákon č. 500/2004 Sb. k Cílem auditu bylo ověřit, zda došlo k adaptaci ČNZP na změny, které s sebou přinesl nový správní řád. Audit č. 4/ Audit cenových ujednání v ČNZP. Cílem auditu bylo ověřit, zda uzavírání cenových ujednání v ČNZP je v souladu s platnými právními předpisy. Audit se zaměřil na plnění povinností, které se týkají cenových ujednání mezi ČNZP a poskytovateli zdravotní péče v období od do Z hlediska cenových ujednání mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotní pojišťovnou bylo první pololetí roku 2006 velice komplikované. Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 s účinností od 1. ledna V průběhu pololetí ( ) Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku č. 101/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí Audit pokryl všechny segmenty poskytovatelů zdravotní péče, kterým ČNZP hradí poskytnutou 15

17 Činnost zdravotní pojišťovny zdravotní péči. Audit sledoval kromě 1. pololetí roku 2006, které je hlavní oblastí auditu i roky 2001 až 2005 (dle externí kontroly MZ ČR) a 2. pololetí roku Audit č. 5/2006 Audit vnitřního kontrolního systému v ČNZP. Cílem auditu bylo prověření vnitřních předpisů v ČNZP. Vnitřní kontrolní systém se řídí pravidly provádění kontrol v jednotlivých oblastech, která jsou podrobně popsána ve vnitřních směrnicích ČNZP. Postavení a působnost vedoucích a ostatních zaměstnanců v ČNZP je vymezena tak, aby bylo zajištěno fungování kontroly a interního auditu. Řídící kontrola poskytuje řediteli ČNZP spolehlivé a včasné informace pro řízení. ČNZP používá spolehlivý systém pro účetnictví, v němž jsou zaznamenávány všechny relevantní transakce a údaje o nich. Kontroly prováděné automatickým kontrolním systémem jsou popsány v příslušné projektové dokumentaci daného software. Audity nebyla nalezena žádná závažná zjištění. Případné drobné nesrovnalosti byly průběžně odstraněny během trvání auditu a proto nebylo třeba přijímat opatření k odstranění nedostatků Popis systému provádění kontrol výběru pojistného Postup provádění kontrol výběru pojistného upravuje interní metodika ČNZP. Fyzická kontrola probíhá u plátce a představuje hloubkovou prověrku všech podkladů prokazujících správnost výpočtu a výše odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Fyzické kontroly jsou využívány především v případě plátců pojistného, u kterých na základě vlastních analýz ČNZP detekovala zvýšenou pravděpodobnost dluhu na pojistném či penále. Tento typ kontroly je časově, personálně a finančně náročný. Korespondenční kontrola je porovnáním obsahu dokladů na výzvu předložených plátcem v písemné nebo elektronické podobě, vztahujících se k platbám pojistného, proti údajům v centrální databázi ČNZP. Případné existující rozdíly jsou řešeny a v odůvodněných případech je zahájeno správní řízení, směřující k úhradě prokázaného dlužného pojistného či penále. Pokud nelze problémy vyřešit korespondenční kontrolou, přistupuje ČNZP k fyzické kontrole přímo u plátce. Korespondenční kontrola je efektivním nástrojem kontroly výběru pojistného. Kontrola správnosti a úplnosti vyhodnocuje podklady, vztahující se k uskutečněným platbám pojistného a k oznamovacím povinnostem plátců, automatizovaně získané z Informačního systému ČNZP. Výsledkem je potvrzení správnosti nebo realizace dalších kroků směřujících k nápravě. Tato kontrola vždy předchází každé korespondenční či fyzické kontrole. Záznamy o výsledcích provedených kontrol jsou uloženy v Informačním systému ČNZP v rámci příslušných agend. Výsledky mají strukturovanou podobu umožňující rychlé vyhledávání. Požadavek ukládání výsledků kontrol v elektronické podobě vyplývá z nutnosti umožnění přístupu k těmto výsledkům z kteréhokoli pracoviště ČNZP Celkové dosažené výsledky z příjmů pojistného po lhůtě splatnosti včetně příslušenství (tj. pokut, penále a přirážek) za rok 2006 V roce 2006 došlo k dalšímu navýšení pohledávek vůči plátcům pojistného po lhůtě splatnosti. Bylo ukončeno více než fyzických a korespondenčních kontrol, kterými bylo zjištěno dlužné pojistné po lhůtě splatnosti ve výši tis. Kč a vyměřeno penále ve výši tis. Kč. Tato hodnota je již snížena o částku penále prominutou Rozhodčím orgánem ČNZP v souladu s jeho pravomocemi a částku prominutou Rozhodčí komisí ČNZP v souladu s jejími pravomocemi. Kontrolní činností zaměřenou na zajištění náhrady škody bylo v roce 2006 předepsáno k úhradě celkem tis. Kč. Interní tabulka Vývoj pohledávek po lhůtě splatnosti v roce 2006 Pojistné Penále Náhrady škod Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Pohledávky k Předpis v roce Zaplaceno v roce Odpis pohledávek v roce Zaokrouhlovací rozdíl Pohledávky k

18 Činnost zdravotní pojišťovny Rozhodnutí Rozhodčího orgánu ČNZP a Rozhodčí komise ČNZP spojená se snížením tvrdosti zákona Do sféry kontrolní činnosti zdravotní pojišťovny náleží i posuzování žádostí o snížení tvrdosti zákona. Rozhodčí orgán ČNZP rozhodoval na základě 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o žádostech o odstranění tvrdosti zákona v případě vyměření penále k dlužnému pojistnému, jehož výše přesahovala ,- Kč. V roce 2006 bylo Rozhodčímu orgánu ČNZP postoupeno k rozhodnutí 217 případů. Celková částka penále k posouzení činila tis. Kč. Z této částky Rozhodčí orgán ČNZP rozhodl o odstranění tvrdosti zákona ve výši tis. Kč. Rozhodčí komise ČNZP rozhodovala o žádostech o odstranění tvrdosti zákona v případě vyměření penále k dlužnému pojistnému, jejichž výše nepřesahovala ,- Kč. Rozhodčí komisí bylo v roce 2006 posouzeno 883 případů v celkové výši penále tis. Kč, Rozhodčí komise ČNZP prominula tis. Kč. Převážně se jednalo o prominutí penále z důvodu placení pojistného do jiné zdravotní pojišťovny, případně z důvodu sociální situace žadatele Vyhodnocení účinnosti využívání předpisů dlužného pojistného výkazy nedoplatků v porovnání s vystavováním platebních výměrů. ČNZP při předepisování dlužného pojistného využívá výhradně institut správního řízení a rozhoduje platebními výměry. Možnost předepisování dlužného pojistného výkazem nedoplatků, který umožňuje 53 a následující z.č. 48/1997 Sb., tedy nevyužívá. Za stávající situace je sporné, zda výhody využití institutu výkazu nedoplatků jsou schopny vyrovnat zvýšené náklady na zajištění této činnosti Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále a hlavní důvody těchto uskutečněných odpisů v r Interní tabulka Výše odepsaných pohledávek Odepsáno k Odpis pohledávek v roce 2006 Odepsáno k tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odepsané pojistné Odepsané penále Celkem V roce 2006 ČNZP odepsala dlužné pojistné ve výši tis. Kč a dlužné penále ve výši tis. Kč. U všech případů se jednalo o nedobytné pohledávky ve smyslu 26 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto pohledávky byly odepsány z důvodu ukončení konkurzu u daných firem, případně z důvodu ukončení činnosti firmy. Celková výše odepsaných pohledávek evidovaných na podrozvahových účtech k je tis. Kč, z této částky je odepsané dlužné pojistné tis. Kč a odepsané penále tis. Kč Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů formou zasílání přehledů" podle 25 zákona č. 592/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, a postup jejich zpracování na zdravotní pojišťovně. V roce 2006 přetrvávala vysoká náročnost zpracování dokladů předávaných zaměstnavateli, především z důvodů nejednotnosti a nestrukturovanosti papírově předávaných přehledů. ČNZP proto umožňuje zaměstnavatelům předávat tyto doklady v elektronické podobě zabezpečenou elektronickou cestou v jednotném datovém rozhraní. V takto získaných dokladech jsou zcela odstraněny chyby z pořízení dokladu, významně snížena náročnost procesu zpracování. Tím dochází ke snížení nákladů na zpracování a výraznému zrychlení celého procesu. Pro zaměstnavatele je nejvýznamnějším pozitivním dopadem zpětná vazba, daná možností on-line kontroly předaných informací, evidovaných v IS ČNZP. Kontrola plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů je součástí kontroly správnosti a úplnosti popsané v kapitole

19 Činnost zdravotní pojišťovny 4.4 Zdravotní politika a revizní činnost Zabezpečení kvalitní, dostupné a efektivní zdravotní péče pro pojištěnce v rozsahu, který odpovídá disponibilním prostředkům ve veřejném zdravotním pojištění, je zásadním posláním zdravotní politiky ČNZP ČNZP realizuje svou zdravotní politiku mimo jiné i aktivním přístupem k dohodovacím řízením, jak k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, k hodnotám bodu a výši úhrad za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění tak i k rámcovým smlouvám. Aktivní účast ČNZP při výběrových řízeních k zařazení zdravotnických zařízení do smluvní sítě měla za cíl zajistit a zkvalitnit zdravotní péči, s důrazem na individuální posouzení potřeby její dostupnosti a kvality v dané lokalitě. Celoplošnou síť zdravotnických zařízení má ČNZP zajištěnou již řadu let. Proto smluvní politika v souladu s průběžně probíhajícími výběrovými řízeními významně nerozšířila smluvní síť a v roce 2006 nedocházelo v síti smluvních zdravotnických zařízení ČNZP k výrazným kvantitativním změnám Zdravotní politika Mechanismy úhrad používané v jednotlivých segmentech zdravotní péče v 1. a 2. pololetí 2006, včetně uplatněných regulačních mechanismů ČNZP se v konstrukci individuálních smluvních vztahů řídila platnými právními předpisy, pro oblast stanovení mechanismů a výše úhrad pak použila především: Vyhlášku č. 493/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vyhlášku č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2006 Vyhlášku č. 101/2006 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2006 Úhrady pro první pololetí 2006 byly stanoveny v souladu s vyhláškou č. 550/2005 Sb. Vzhledem k novelizaci vyhlášky č. 550/2005 Sb., vyhláškou č. 101/2006 Sb., platnou od připravila ČNZP v průběhu prvního pololetí 2006 změny v cenových ujednáních, která byla uzavírána v souladu s vyhláškou č. 550/2005 Sb. Změny byly realizovány formou dodatků ke stávajícím ujednáním a měnily je jen v případě, kdy původní ujednání byla v rozporu s novelizovaným zněním, respektive pokud neobsahovala novelizovaným zněním řešenou problematiku. Po legislativních změnách nebylo MZ zmocněno pro období druhého pololetí 2006 vydat věstník ani vyhlášku, kterou by byly upraveny výše úhrad. Přestože byly uzavřeny v dohodovacím řízení na druhé pololetí 2006 dohody ve třech segmentech péče, stal se jejich obsah nezávazným. S ohledem na uzavřená cenová ujednání pro první pololetí roku 2006, která obsahovala prolongační ustanovení byly prodlouženy způsoby a výše úhrad, včetně regulačních mechanismů z prvního pololetí 2006 i na druhé pololetí Zároveň v souladu s výkladem MZ a na základě rozhodnutí Správní rady ČNZP byl zvýšený výběr pojistného proti ZPP na rok 2006 použit i ke zmírnění dopadů regulačních opatření na preskripci a indukovanou péči, případně na vlastní péči zdravotnického zařízení. Zmírnění byla uplatněna v těch případech, kdy byly objemy péče zvýšené v závislosti na zdravotním stavu a potřebách pacientů. Všechny způsoby úhrady byly v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. Praktičtí lékaři diferencovaná kapitačně-výkonová úhrada výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Ambulantní specialisté výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. 18

20 Činnost zdravotní pojišťovny Komplement paušální sazba výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Radiodiagnostika paušální sazba výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Hemodialýza výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Fyzioterapie výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Domácí péče výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Stomatologie ceník stomatologických výkonů Zdravotnická záchranná služba výkonová úhrada Doprava raněných, nemocných a rodiček výkonová úhrada regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. Lékařská služba první pomoci výkonová úhrada Zdravotnická zařízení poskytující akutní lůžkovou péči paušální sazba výkonová varianta regulační omezení dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., resp. dle vyhlášky č. 550/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.101/2006 Sb. 19

Výroční zpráva ČNZP. za rok 2008. Česká národní zdravotní pojišťovna. Kód a název zdravotní pojišťovny

Výroční zpráva ČNZP. za rok 2008. Česká národní zdravotní pojišťovna. Kód a název zdravotní pojišťovny Výroční zpráva ČNZP za rok 2008 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: reditelstvi@cnzp.cz http://www.cnzp.cz Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ ÚDAJE 7 2 CHARAKTERISTIKA VÝVOJE

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2008

Zdravotně pojistný plán na rok 2008 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: reditelstvi@cnzp.cz http://www.cnzp.cz

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1 Výroční zpráva za rok 2005 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2005...5 3. Orgány zdravotní pojišťovny...7 3.1 Správní rada ZPŠ...7

Více

OBSAH. strana. VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ČR ZA ROK 2005-2 -

OBSAH. strana. VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ČR ZA ROK 2005-2 - OBSAH strana 1. Vstupní údaje 6 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2005 7 3. Orgány zdravotní pojišťovny 7 3.1 Správní rada 7 3.2 Dozorčí rada 8 3.3 Rozhodčí orgán 9 3.4

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2015

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2015 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2015 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 listopad 2014 OBSAH: strana 1. ÚVOD...

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2009

Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Předkládá: Ing. František Beránek generální ředitel VoZP ČR OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 4 1.1. Základní

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v. z.

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 285 08/36 Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

Zdravotně pojistný plán

Zdravotně pojistný plán NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2010 Schváleno Správní radou OZP 22. 10. 2009 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální

Více

ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů...

ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů... 5 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 240 04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Kontrolní akce

Více

Ozvy nemocnic v roce 2015?!

Ozvy nemocnic v roce 2015?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma PERRIGO, CZ & SK Operations Tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL Ozvy nemocnic v roce 2015?!...aneb finanční tlak na komory nemocničních srdcí! ÚV

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Věstník NKÚ, kontrolní závěry 23 08/04 Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2004) Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR Duben 2014 Obsah Obsah... 2 Zkratky související s textovou částí a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 337 04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrola

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2010

Zdravotně pojistný plán na rok 2010 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2010 Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Výroční zpráva Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví za rok 2005 Schváleno Správní radou OZP dne 27. dubna 2006 Předkládá: Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální ředitel

Více

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami.

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. 2. Omezení pohybu pojištěnců mezi pojišťovnami Změna pojišťovny

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Datum provedení oprav: 3. července 2013 (K úpravě došlo na základě ověření správnosti výroční zprávy 2003 Datum provedení oprav:a

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2014 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2014 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2014 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008 Obsah 1. Úvod...2 2. Obecná část...5 3. Pojištěnci...10 4. Základní fond zdravotního pojištění...12 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2008...12 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...21 4.3 Čerpání, výdaje

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2011 V Praze dne 25. března 2011

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2011 V Praze dne 25. března 2011 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2011 Číslo: 2 V Praze dne 25. března 2011 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více