Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Žižkova 3, Nový Jičín , tel: , IČO: Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012 Dne: Zpracoval: Mgr. Jiří Novák ředitel PPP Nový Jičín

2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE II. ZÁKLADNÍ KONCEPCE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI PPP A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ IV. CÍLOVÁ POPULACE POČTY ŽÁKŮ.4 V. KONKRÉTNÍ ČINNOST SUMÁŘ POŽADAVKŮ A PROVEDENÝCH VÝKONŮ S KOMENTÁŘEM V. A. Přehled přijatých a vyřízených žádostí o spolupráci z hlediska dominantních důvodů.6 V. B. Přehled výkonů odborné činnosti v r. 2011/2012 z hlediska jejího odborného zaměření..6 V. C. Přehled provedených kontrol IVP... 6 VI. VÝCHOVNÉ A STUDIJNÍ PORADENSTVÍ..7 VII. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLÁCH.7 VII. A. Rozsah činností v oblasti prevence a jejich personální zajištění... 7 VII. B. Metodická činnost v oblasti prevence VII. C. Metodické a informační materiály VII. D. Intervenční činnost ke konkrétním projevům rizikového chování VII. C. Další odborné aktivity v oblasti prevence...9 VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY VIII. A. Grantový projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VIII. B. Aktivity v oblasti poradenské péče o mimořádně kognitivně nadané děti ve školním roce 2011/ VIII. C. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů VIII. D. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13 IX. PREZENTACE PPP NA VEŘEJNOSTI X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK X. A. Výnosy X. B. Náklady. 15 X. C. Čerpání finančních prostředků v rámci projektů a dotací..17 X. D. Doplňková činnost. 19 X. E. Výsledek hospodaření 19 XI. VÝSLEDKY INSPEKCE XII. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ

3 Výroční zpráva o činnosti PPP Nový Jičín za školní rok 2011/2012 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE a) Název zařízení: Pedagogicko- psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (dle zřizovací listiny) b) Sídlo: Žižkova 3, Nový Jičín Právní forma: IČ: Zřizovatel: školské zařízení příspěvková organizace Moravskoslezský kraj (zřizovací listina č. ZL/176/2001 aktualizovaná usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2398 ze dne 5. září 2012) c) Ředitel zařízení: Mgr. Jiří Novák d) Odloučená pracoviště: 1. Příkopní 301, Bílovec Štefánikova 1163, Kopřivnice Pedagogicko-psychologická poradna (dále již PPP) v Novém Jičíně je legislativně vymezena jako školské účelové zařízení s právní subjektivitou, hospodařící jako příspěvková organizace. Součástí jsou dvě odloučená pracoviště, a to v Bílovci (zřízeno v r. 2002) a v Kopřivnici (zřízeno v r. 2004). Komplexní pedagogicko psychologická péče na hlavním i dvou odloučených pracovištích je zajišťována 5 dní v týdnu odbornými pracovníky s odborností speciální pedagog a psycholog. Regionální působnost PPP odpovídá z hlediska předchozího zemského členění okresu Nový Jičín. Od je zřizovatelem Moravskoslezský kraj. PPP zajišťuje odbornou psychologickou, speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského, respektive vyššího odborného studia. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská pomoc rodičům dětí a metodická podpora učitelům mateřských, základních a středních škol z regionu Nový Jičín. II. ZÁKLADNÍ KONCEPCE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Těžištěm činností PPP N. Jičín je poskytování služeb, souvisejících především se zdravým psychickým a školním vývojem dětí a mládeže. V předškolním období jsou zaměřeny aktivity PPP především na diagnostickou a intervenční péči v případě obtíží v oblasti psychomotorického, sociálního a kognitivního vývoje dětí. Předškolní péče vrcholí posuzováním dětí z hlediska vyzrálosti pro jejich zaškolení. V průběhu základní školní docházky je činnost poradny zaměřena významnou měrou na včasnou diagnostiku a nápravu výukových obtíží a poruch učení u školní populace. Tato 2

4 diagnosticko - intervenční činnost je provázena aktivní metodickou spoluprací odborných pracovníků PPP s učiteli žáků, u kterých byly zjištěny specifické vzdělávací potřeby, a to ve formě skupinových metodických schůzek, individuálních konzultací a zpřístupňování podpůrných metodických materiálů. V návaznosti na výukové potíže, případně na jiné problémy ve výchově a zdravém psychickém vývoji (např. u dětí s problematickým osobnostním a sociálním vývojem) zabezpečuje PPP také terapeutické a poradenské služby. Dalším podstatným zaměřením činnosti PPP je metodická činnost v oblasti prevence rizikového chování ve školách. Tuto činnost vykonává okresní metodik preventivních aktivit, který zajišťuje metodickou, informativní i přímou konzultační pomoc školním metodikům prevence při plánování jejich primárních preventivních aktivit ve školách i při jejich přímé intervenční činnosti v případě již zjištěného výskytu projevů rizikového chování. III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI PPP A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ. V druhém pololetí školního roku 2011/2012 došlo v celkovém součtu ke snížení počtu odborných pracovníků s odborností speciální pedagog, a to o 0,4 pracovního úvazku. V závěru školního roku byl zvýšen úvazek metodika preventivních aktivit (OMPA) z úvazku 0,5 na úvazek celý. V počtu odborných pracovníků s odborností psycholog došlo v závěru školního roku ke snížení o 0,5 pracovního úvazku. Jeden pracovník je v tabulce vzhledem ke svému kompletnímu VŠ vzdělání v obou odbornostech (spec. pedagog / psycholog) i obojímu pracovnímu zařazení započítáván z hlediska pracovních úvazků jako půl psycholog a půl speciální pedagog. * Poznámka: Fyzický počet pracovníků je zde vyjádřen dle metodiky UIV pro zpracovávání výkazu Z tj.: pokud jeden pracovník pracuje částmi úvazku ve dvou pracovních pozicích (např. spec. pedagog a psycholog), počítá se v každém jako fyzická osoba. Pokud bychom ale počítali zaměstnané fyzické osoby bez ohledu na tuto metodiku, pak je v PPP NJ zaměstnáno interně fakticky celkem 14 zaměstnanců a externě (dohodou o prac. činnosti) 1 pracovník. Z uvedených 14 interně zaměstnaných fyzických osob je jeden pracovník na dvou různých pracovních pozicích (psycholog/speciální pedagog) a jedna odborná pracovnice zajišťuje současně v rámci vedlejšího pracovního poměru úklid na malém odloučeném pracovišti. Vzdělávání: Přehled změn v přepočtu pracovních úvazků/pracovníků - srovnání stavu na konci šk. roku 2010/2011 a šk. roku 2011/2012 Odbornost Šk.rok 2010/2011 Šk.rok 2011/2012 Psycholog 6,0/7 (z toho 1 ve fci.řeď.) 5,5/6 (z toho 1 ve fci. řeď.) Speciální pedagog 4,9/6 4,5/5 Metodik prevence soc.patol. jevů 0,5/1 1,0/1 Sociální pracovnice 1,0/1 1,0/1 THP hospodářka 1,0/1 1,0/1 Uklízečka 1,0/3 0,6/2 Celkem interních zaměstnanců 14,4/19 *viz.poznámka 13,6/16 * viz. poznámka Externí pracovník domovník 0,33/1 0,33 /1 Odborní pracovníci PPP N. Jičín jsou plně kvalifikovaní z hlediska jejich odborné způsobilosti dle platné školské legislativy. Vzhledem k rozsáhlé vzdělávací aktivitě v průběhu let , která probíhala v rámci realizace projektu Podpora kvalitou poradenství a také s ohledem na silně krácené prostředky poskytované státem v rozpočtové kapitole určené pro vzdělávání pro rok 2011/2012, byly vzdělávací aktivity tohoto školního roku spíše omezené. Do dlouhodobého vzdělávání nebyl zapojen žádný z odborných pracovníků poradny. Dílčí vzdělávací kursy menšího rozsahu absolvovali pracovníci PPP ve smyslu prohlubování jejich kvalifikace převážně krátkodobými kursy a semináři. Jednalo se o problematiku rozvoje kognitivních schopností (metoda FIE), 3

5 problematiku diagnostiky kognitivních schopností a problematiku poradenství pro výchovné problémy a rizikové projevy chování. Ředitel organizace se zúčastnil aktualizujícího semináře k právním předpisům a krátkého vzdělávacího kursu k specifikům školského managementu, který byl organizačně zajištěn KVIC N. Jičín a finančně byl zajištěn v rámci projektu OP VK. IV. CÍLOVÁ POPULACE POČTY ŽÁKŮ V okrese Nový Jičín bylo statisticky zjištěno Krajským úřadem MS kraje pro školní rok 2011/ potenciálních klientů (tedy dětí, žáků a studentů celkem, kterým může PPP z hlediska standardů poradenské činnosti, jak jsou specifikovány platnou legislativou, poskytovat poradenské služby). Ve srovnání s předchozím školním rokem došlo k poklesu v tomto statistickém ukazateli o 364 potenciálních klientů (v loni bylo ). Za školní rok 2011/2012 byly v PPP Nový Jičín poskytnuty služby celkem dětem a dospívajícím. V předchozím školním roce to bylo dětí - v tomto výkonově - statistickém parametru nedošlo tedy k poklesu, ale k mírnému nárůstu. Srovnání vývoje výše uvedených dvou statistických údajů ilustruje konkrétně tu skutečnost, že nelze vždy reálnou vytíženost PPP jednoznačně postihnout pouze součtem potenciálních klientů. Vliv na vytíženost poradny mají také populační vlny (obecně předškolní děti před nástupem do škol a na prvním stupni vyžadují větší a častější péči, než děti starší) a silně také rozsah úkolů stanovený legislativou, který se také v průběhu let vyvíjí a má tendenci navyšovat rozsah obligatorních úkolů a činností pro poradenská zařízení. Strukturu klientů PPP z hlediska typu školy, do které docházeli v době podání a vyřizování jejich žádosti ukazuje následující tabulka Poznámka: mezi děti z mateřských škol byly v rámci této přehledové tabulky přiřazeny i předškolní děti, které MŠ nenavštěvovaly, ale věkově k této skupině náleží těchto dětí bylo celkem 43 Komentář: Při srovnání s předchozími lety došlo k mírnému poměrnému navýšení klientů v předškolním věku (souvisí se legislativními změnami k posuzování školní zralosti komentář k tomu viz. níže u statistik důvodů žádostí) a ze škol středních (zde nárůst souvisí s legislativně nově zavedeným postupem k vydáváním posudků pro maturitní zkoušky). 4

6 V. KONKRÉTNÍ ČINNOST SUMÁŘ POŽADAVKŮ A PROVEDENÝCH VÝKONŮ S KOMENTÁŘEM V. A. Přehled přijatých a vyřízených žádostí o spolupráci z hlediska dominantních důvodů: Celkem bylo vyřízeno v sledovaném školním roce žádostí. Poznámka: Odlišný počet přijatých žádostí za sledovaný rok (2058) a celkového počtu klientů za stejné období (1928) je dán skutečností, že určitá malá část klientů (v uplynulém roce cca 4%) může mít během školního roku podány i dvě žádosti (náročnější případy, kdy je nutné provést kontrolu ještě v závěru šk. roku apod.). Druhým intervenujícím faktorem je skutečnost, že v případě činnosti v oblasti prevence soc. nežádoucích jevů jsou také některé žádosti na činnost okresního metodika prevence vzneseny školou (požadavky na metodické intervence apod.) ty pak nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu individuálnímu klientovi. Komentář: Z uvedených typů žádostí o spolupráci jednoznačně vyplývají priority, které jsou kladeny na činnost poradny ze strany klientů a školních institucí. Z hlediska frekvence hlavních důvodů žádostí je to diagnostika a odborná péče u specifických poruch učení a jiných příčin výukových obtíží a dále pak posuzování školní zralosti u předškoláků. Ve srovnání s předchozím školním rokem došlo v rozložení počtu žádostí podle jejich dominantních důvodů k následujícím změnám: U požadavků na vyšetřování školní zralosti došlo k výraznému nárůstu počtu žádostí (cca o 44%), a to po původně klesajícím trendu, který se projevoval v letech Zde lze předpokládat kromě vlivu populační vlny silnějších ročníků také negativní průmět změn ve školském zákoně k této problematice, které byly zavedeny novelou od roku V souvislosti s celkově se snižujícím počtem dětí v ZŠ může naopak souviset mírné snížení počtu žádostí vztažených k výukovým obtížím (pokles asi o 7%). Relativní pokles žádostí o poradenství ve volbě další studijní cesty souvisí s omezením nabídky poradny, která byla v minulém roce nadstandardně poskytována v rámci realizace projektu (jde tedy víceméně o pokles na úroveň předchozích let). Celkový počet vyřizovaných žádostí však zůstává v součtu ve srovnání s minulým rokem de facto nezměněn (došlo k poklesu o 22 žádostí - tedy cca o 1%), a to i přesto, že došlo v průběhu roku k personálnímu oslabení o 0,4 pracovního úvazku odborných pracovníků. 5

7 V. B. Přehled výkonů odborné činnosti v r. 2011/2012 z hlediska jejího odborného zaměření. Přehled činnosti poradny z hlediska typu poskytnutých služeb a počtu setkání, či úkonů v rámci dané služby shrnuje následující tabulka: Celkem bylo v sledovaném roce evidováno odborných intervencí. Komentář: Při srovnání s předchozími lety nedošlo k výrazné změně v struktuře ani rozsahu jednotlivých činností. Mírné změny (jako mírný nárůst u diagnostiky a mírný pokles poradensko terapeutické intervence) korespondují s již výše uvedenými menšími personálními změnami ve sledovaném školním roce. Nejvýraznější tak i u této statistiky zůstává nárůst v oblasti posuzování školní zralosti a ten byl již výše komentován u nárůstu počtu žádostí pro tuto problematiku. V. C. Přehled provedených kontrol IVP: Kontroly IVP dle 6 Vyhlášce č. 73/2005 Sb. (specifická metodicko kontrolní činnost proto je uváděna zvlášť): 6

8 Komentář k tabulce Kontroly IVP: Po roce 2005/2006 nová školská legislativa vyvolala zvýšenou poptávku po kontrolních vyšetřeních, a to především u starších žáků druhého stupně s diagnózou VPU. Komplikovanější správní úkony spojené s integrací žáků motivovaly školy ke snaze omezit počet těchto žáků oproti předchozímu legislativnímu období. Kalendářní roky 2005 a 2006 byly proto také poznamenány vlnou zvýšených požadavků na kontrolní diagnostiku. Ve školním roce 2006/2007 již došlo k určitému zklidnění a začal se projevovat snížený počet žáků integrovaných s podporou IVP (tedy důsledek předchozí kontrolní diagnostiky a nově nastavených kritérií systému). Tuto skutečnost dokládá zřetelně meziroční snížení počtu žáků s IVP viz. tabulka výše. Výše popsaný trend byl ze strany PPP N. Jičín systémově podporován jako trend k zefektivnění integrační péče o žáky s nejvýraznějšími specifickými obtížemi v učení. Jeho součástí bylo včasné vyřazování starších žáků druhého stupně z často již neefektivní nápravné péče (porucha bývá v tomto období obvykle již do značné míry kompenzovaná, dospívající děti v tomto věku již ve většině případů nejsou motivovány k provádění další nápravy, což provází také omezený rejstřík reedukační nabídky pro starší žáky náprava pak bývá v důsledku toho často spíše formální nebo mívá ráz doučování, což není jejím cílem). U těchto žáků (vyřazených z tvrdých integračních opatření) zůstává obvykle doporučeno individuální zohlednění v souladu s jejich přetrvávajícími obtížemi a individuálními vzdělávacími potřebami (v souladu se školským zákonem). Díky tomuto přístupu není systém péče o integrované žáky zbytečně zatěžován neúměrnou byrokracií (správní řízení apod.) a již neefektivními pedagogickými opatřeními. Počty žáků, kteří byli vyučováni dle IVP klesly výrazně především mezi školními roky 2005/2006 a 2007/2008. V roce 2008/2009 se tento trend zastavil a došlo k lehkému nárůstu počtu kontrolovaných IVP i počtu žáků, kterým jsou IVP ve školách zpracovávány. V následujících školních letech až do r. 2010/2011 bylo možno sledovat již jen mírně klesající trend v obou sledovaných parametrech. Tento pokles v sledovaném roce 2011/2012 již ale dále nepokračoval a došlo dokonce nepatrnému navýšení (cca 2%). Pro případnou interpretaci tohoto jevu bude nutné vyčkat do dalších let, zatím se nejedná o nic nápadného a jednoznačněji zdůvodnitelného. VI. VÝCHOVNÉ A STUDIJNÍ PORADENSTVÍ Ve školním roce 2011/2012 se na řešení konkrétních případů z oblasti výchovného poradenství podíleli jednotliví odborní pracovníci poradny, a to dle své odbornosti a svých obvodů. Nikdo z odborných pracovníků nebyl tedy pověřen jako ústřední metodik výchovného poradenství. Tato praxe byla ověřena v předchozích letech a ukázala se jako nejpřijatelnější, a to jak vzhledem k personálním možnostem PPP, tak i vzhledem k současným potřebám škol. Nadále je využívána funkce metodika poradenství pro studijní a profesní orientaci, která byla v naší poradně zřízena ve školním roce 2003/2004. Tento pracovník s odborností psycholog má na starosti organizaci provádění vyšetření studijních orientací a metodickou pomoc v oblasti volby další studijní cesty a profesní kariéry s výchovnými poradci všech škol a s příslušným oddělením úřadu práce. Společné metodické schůzky s výchovnými poradci ZŠ, které probíhají pravidelně po zahájení školního roku zajišťuje ředitel PPP s podporou zástupce speciálních pedagogů PPP N. Jičín. VII. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLÁCH VII. A. Rozsah činností v oblasti prevence a jejich personální zajištění: Pedagogicko-psychologická poradna prostřednictvím metodika prevence zajišťuje specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti její působnosti. Metodik prevence PPP zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školním metodikům prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady a poskytuje jim individuální odborné konzultace. Na žádost školy a 7

9 školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování. Ve školním roce 2011/2012 byl ověřován model, kdy metodik prevence PPP tuto funkci vykonával na 0, 5 pracovního úvazku a na 0, 5 úvazku vykonával funkci psychologa. Z hlediska náplně práce metodika prevence se jeví takto zkrácený úvazek značně limitující v možnostech poskytovat školám pomoc v řešení rizikových forem chování a proto byl v závěru školního roku opuštěn a metodik prevence přešel opět do režimu plného pracovního úvazku. VII. B. Metodická činnost: V průběhu školního roku 2011/2012 proběhlo pravidelné skupinové setkání školních metodiků prevence a metodika prevence PPP. Účastníci setkání byli informováni o aktualizované verzi Metodického doporučení k primární prevenci MŠMT č.j / a o uskutečněném školení učitelů v metodice prevence užívání návykových látek Unplugged. Metodik prevence PPP účastníky setkání dále seznámil se svými poznatky, které se týkají projevů školní šikany a s nimi souvisejícími psychickými obrannými mechanismy, které obvykle znesnadňují úspěšné šetření a řešení tohoto problémového jevu. Metodici prevence ze základních škol s druhým stupněm a ze středních škol byli seznámení s programem Centra vzdělávání a dialogu ICEJ. Jedná se o besedy o antisemitismu a holocaustu společně vedené odborně proškolenými lektory a pamětníky přeživšími holocaust, kteří vyprávějí mladé generaci svůj životní příběh. Setkání se zúčastnili také pamětníci těchto událostí a učitelům ukázali, s jakými informacemi žáky na školách seznamují. V rámci tohoto skupinového metodického setkání byli účastníci seznámeni také pozvanými pracovníky policie s projekty Preventivně informační skupiny Policie ČR Nový Jičín. Všechny informace ze setkání obdrželi preventisté škol následně také formou zápisu ze setkání elektronickou poštou. V průběhu školního roku spoluorganizoval metodik prevence PPP také čtyři skupinová setkání školních psychologů, která byla zaměřená na prevenci rizikových forem chování. Metodik prevence PPP seznámil školní psychology (obdobně jako školní metodiky prevence) se svými poznatky týkajících se školní šikany a psychických obranných mechanismů. Ostatní příspěvky vedli zúčastnění školní psychologové a své kolegy seznámili s prožitkovými aktivitami pro práci s růstovou skupinou či třídním kolektivem a s vedením adaptačního kurzu pro žáky. Součástí setkání bylo i řešení aktuálních případů školních psychologů, které se týkaly prevence rizikových forem chování. Tato kazuistická část proběhla formou balintovské skupiny. Metodik prevence PPP připravil pro pedagogy nový vzdělávací seminář s názvem Efektivní řešení problémů ve škole v souvislosti se zneužíváním návykových látek. V průběhu školního roku 2011/2012 se jej zúčastnily pedagogické kolektivy 4 základních škol. Dále metodik prevence také pokračoval ve vzdělávání pedagogů v problematice školního šikanování, které poskytuje již několik let formou seminářů pro kolektivy školních sboroven. V únoru 2012 publikoval metodik prevence v celostátně distribuovaném časopise Prevence článek Školní šikana z pohledu našich obranných mechanismů. Tento materiál byl opět zaslán také všem školním metodikům prevence v okrese Nový Jičín. VII. C. Metodické a informační materiály: V průběhu školního roku byly školním metodikům prevence předány či zaslány tyto informace týkající se prevence rizikového chování: Nabídka přednášek a besed Preventivně informační skupiny Policie ČR. Informace o seminářích pro učitele Elektronická šikana a jak ji řešit a Kybergrooming aneb jak chránit děti před zneužitím. Informace o vzdělávacích seminářích Minimalizace šikany v oblasti řešení šikany a kyberšikany. Informace o preventivně informačním projektu Policie ČR s názvem Tvoje správná volba, který je zaměřený na snižování trestné činnosti v oblasti zneužívání návykových látek. Cílovou skupinou projektu jsou děti čtvrtých tříd základních škol ve věku 9 až 10 let. 8

10 Informace o soutěži Požární ochrana očima dětí, jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Informace o dotačním programu Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013. Informace o možnosti zdarma absolvovat proškolení s názvem Unplugged v metodice prevence užívání návykových látek. Příručka pro školy: Když se stane neštěstí, kterou vydal Psychosociální intervenční tým Hasičského záchranného sboru ČR. Příručka připravuje zaměstnance škol na mimořádné události. Aktuální verze Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / i se všemi přílohami, které obsahují návrhy řešení jednotlivých forem rizikového chování. Informace o spuštění webu prevence-info.cz, kde by mely být uveřejňovány informace k problematice prevence rizikového chování. Informace o zřízení nového poradenského místa společnosti Renarkon v Novém Jičíně. Informace o online programu zaměřeném na prevenci poruch příjmu potravy PRO-YOUTH. Nabídka účasti na vzdělávacím kurzu Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe, jehož pořadatelem byla Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze. Kurzy se konaly v Praze a Brně. Informace o semináři k dotačnímu řízení na rok 2013, který pořádal KÚ Moravskoslezského kraje ve spolupráci s MŠMT 29. květena Informace o aktuálních možnostech absolvování studia k výkonu specializovaných činností školního metodika prevence. Jednalo se o nabídky o.s. Resocia Domaželice, Centra nové naděje Frýdek-Místek a Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Na web PPP Nový Jičín byl umístěn odkaz na dokument České televize Pološero: Šikana. V tomto velmi kvalitním dokumentu vypovídají o svých zkušenostech lidé, kteří se s šikanou na školách osobně setkali. VII. D. Intervenční činnost ke konkrétním projevům rizikového chování: Metodik prevence PPP ve školním roce 2011/2012 spolupracoval se zákonnými zástupci dětí a se školními metodiky prevence na řešení těchto forem rizikového chování: Narušené vztahy v třídním kolektivu Agresivita Šikanování Zneužívání návykových látek Krizová intervence v třídním kolektivu po tragickém úmrtí spolužáka Většinu problémů se podařilo vyřešit formou metodických konzultací s příslušnými školními metodiky prevence, kteří již pak následně na jejich základě prováděli ve spolupráci s dalšími pedagogy dané školy řešení konkrétních problémů. V případech školního násilí a šikanování se osvědčila i taková spolupráce se školami, kdy učitelé provedli ve škole opatření dle dohody s metodikem prevence PPP a ten zároveň s některými žáky pracoval individuálně poradensky v PPP. VII. E. Další odborné a metodické aktivity: Ve dnech 3. a 4. října 2011 se metodik prevence PPP zúčastnil jako jeden z pořadatelů IV. Krajské konference k prevenci rizikového chování v Malenovicích. Na základě zkušeností z dlouhodobě probíhající spolupráce s policií ČR ve vztahu k šetření vážnějších projevů šikany a současně v reakci na projevený zájem ze strany Územního ředitelství Policie ČR provedl metodik prevence seminář k odborným psychosociálním a školským specifikům této problematiky pro policisty, kteří se věnují problematice mládeže a prevence 9

11 Ve dnech 7. a 8. listopadu 2011 se metodik prevence PPP jako přednášející zúčastnil VIII. mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování v Praze s příspěvkem Školní šikana z pohledu našich obranných mechanismů. Metodik prevence PPP se zúčastnil pracovního jednání lektorů preventivního programu Unplugged, jehož garantem je Centrum adiktologie 1. LF UK v Praze. V březnu se metodik prevence PPP zúčastnil jednání Školské komise v Novém Jičíně a Komise prevence kriminality a protidrogové prevence města Kopřivnice s řediteli škol. Školní metodici prevence a všechny obce s rozšířenou působností v okrese Nový Jičín byli metodikem prevence PPP upozorněni na aktivity scientologů v oblasti prevence na školách. Byli upozorněni na to, že jejich sdružení podává ve svých materiálech o zneužívání návykových látek řadu vědecky nepodložených tvrzení a bylo jim proto doporučeno nevyužít jejich nabídky. V průběhu školního roku se metodik prevence zúčastnil tří společných pracovních porad krajského školského koordinátora prevence a metodiků prevence PPP v Moravskoslezském kraji. Počet služeb poskytnutých metodikem prevence PPP Typ poskytnuté služby Počet kontaktů Konzultace s rodiči telefonicky 8 Konzultace s rodiči osobně 5 Metodická konzultace 89 Metodická schůzka skupinová 12 Poradensko-terapeutická intervence 6 Konzultace jiné odborné pracoviště, spolupracující instituce 22 Přednáška 9 Celkem 151 Důvody poskytnutých služeb nebo metodické činnosti Oblast prevence rizikového chování Počet případů Šikana a násilí 37 Zneužívání návykových látek 27 Vzdělávání pro konkrétní školy 12 Metodické konzultace k Minimálním preventivním programům 6 Konzultace se spolupracujícími institucemi (Policie ČR, OSPOD atd.) 6 Skupinové setkání školních metodiků prevence 4 Skupinové setkání školních psychologů 4 Skupinové setkání metodiků prevence PPP s kraj.šk. koordinátorem prevence 3 Narušené vztahy v třídním kolektivu (jiné případy než šikana) 3 Účast na jednání komise prevence kriminality a školské komise MÚ 2 Deprivační projevy 4 Proškolení nových školních metodiků prevence 2 Spolupráce s rodiči žáka 2 Ostatní (jiná informační činnost, vandalismus, projevy extremismu, ) 14 Celkem

12 VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY VIII. A. Grantový projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: VIII. A. 1 Základní identifikační údaje: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zkrácený název projektu: CZ.1.07/1.2.10/ Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje Podpora kvalitou poradenství Název a číslo globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, CZ.1.07/ Název a číslo oblasti podpory: Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.2 Oficiálním realizátorem projektu je Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín Partnery projektu byly všechny pedagogicko psychologické poradny MS kraje - tedy: PPP Bruntál, PPP Frýdek - Místek, PPP Karviná, PPP Opava, PPP Ostrava. Na řízení a organizaci projektu úzce a aktivně spolupracovali ředitelé všech šesti zmíněných poraden MS kraje. VIII. A. 2. Cíle projektu: Projekt měl za cíl systémově rozvinout a modernizovat poradenské služby všech šesti pedagogicko-psychologických poraden v Moravskoslezském kraji, a to za účelem podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílovou skupinu tvořili žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání a jako poskytovatelé služeb také poradenští pracovníci pedagogicko-psychologických poraden MS kraje. Z výstupů tohoto projektu mělo profitovat dle plánu projektu dětí klientů pedagogicko-psychologických poraden v celém MS kraji. Prohloubení odborné kvalifikace mělo získat v rámci projektu zhruba 80 pracovníků pedagogicko-psychologických poraden MS kraje. VIII. A. 3. Výstupy z realizace projektu: Projekt byl úspěšně a v plánovaném termínu organizačně a také administrativně dokončen a to včetně schválení závěrečné monitorovací zprávy a ekonomického vypořádání rozpočtu projektu. Byly úspěšně ukončeny všechny plánované výcviky pracovníků poraden MS kraje a nově nabyté dovednosti a metodiky začaly být plně využívány v poradenské diagnostické i intervenční práci V rámci projektu bylo proškoleno v pěti nových poradenských metodách celkem 137 pracovníků pedagogicko - psychologických poraden Moravskoslezského kraje (počítáno dle metodiky pro projekty OP VK). Přičemž z hlediska fyzického počtu osob - pracovníků PPP - se zúčastnilo alespoň jednoho vzdělávacího modulu celkem 90 pracovníků z 6 Pedagogicko psychologických poraden MS kraje a z toho 47 pracovníků se zúčastnilo v průběhu projektu dvou nebo více nezávislých 11

13 vzdělávacích modulů. Z tohoto celkového počtu bylo 6 pracovníků z PPP Bruntál, 13 z PPP Frýdek Místek, 20 z PPP Karviná, 12 z PPP Nový Jičín, 18 z PPP Opava a 21 z PPP Ostrava. Novými metodami bylo nakonec v průběhu trvání projektu podpořeno individuálně klientů a skupinově klientů pedagogicko - psychologických poraden MS kraje. VIII. B. Aktivity v oblasti poradenské péče o mimořádně kognitivně nadané děti ve školním roce 20011/2012: VIII. B. 1. Projekty v oblasti mimořádně nadaných: PPP N. Jičín je již od r zapojena do projektu MŠMT, v realizaci NÚV Praha oddělení rovných příležitostí ve vzdělávání (dříve IPPP ČR). Konkrétně se jedná o účast v pracovní skupině psychologů při NÚV Praha regionálních koordinátorů péče o mimořádně nadané děti v PPP. Pracovní setkání koordinátorů se konají 4x ročně. Pro pracovní skupinu je na NÚV organizováno také odborné vzdělávání ve specifických diagnostických metodách a intervenčních postupech. V rámci Koncepce péče o mimořádně nadané žáky pro období schválené ze strany MŠMT bude pokračovat také činnost této pracovní skupiny psychologů. Koncepce péče o nadané žáky je dostupná na adrese: ane_2009_13.pdf VIII. B. 2. Děti s diagnostikovaným mimořádným nadáním v PPP: Ve školním roce 2011/2012 byla v naší PPP poskytnuta poradenská podpora 30 dětem s diagnostikovaným mimořádným kognitivním nadáním (3 dětem z MŠ, 20 žákům 1. stupně ZŠ, 5 žákům 2. stupně ZŠ nebo z víceletého gymnázia a 2 žákům SŠ) při celkovém počtu 76 realizovaných poradenských setkání/služeb (tj. vyšetření, poradenské a metodické konzultace). Žádosti o diagnostické a poradenské služby ze strany rodičů a škol jsou řešeny průběžně v celém školním roce. V indikovaných případech jsou ze strany PPP formulovány návrhy na úpravy vzdělávání těchto dětí, včetně návrhů na vzdělávání dle IVP a IVP s akcelerací. Tyto děti jsou v PPP dále sledovány. Již od května 2010 se uskutečňují setkání podpůrné rodičovské skupiny mimořádně nadaných dětí pod vedením psychologů PPP. Ve školním roce 2011/12 se dále konalo celkem 9 setkání rodičovské skupiny a mimořádně nadaných dětí. Rodiče si na těchto setkáních předávají aktuální informace o školních i zájmových aktivitách vhodných pro nadané děti, v řízených diskusích probíhá sdělování výchovných zkušeností a zkušeností s řešením problémových situací souvisejících se vzděláváním nadaných dětí. Ve stejném čase se setkávají také děti, které se věnují deskovým a logickým hrám, při čemž se podporují také jejich sociální kompetence - např. schopnost komunikace a kooperace. Základní informace k tématu nadaných dětí pro pedagogy i rodičovskou veřejnost jsou zpřístupněné na webovém portálu naší poradny. Text má preventivně-informační i metodický význam, obsahuje také seznam dostupné literatury a webové odkazy k tématu. Průběžně jsou rodičům nadaných dětí, kteří projeví v rámci poradenské služby v PPP zájem, rozesílány em také aktuální informace týkající se podpory nadaných dětí ve výchově, vzdělávání a volnočasových aktivitách (např. tipy na zajímavé akce, soutěže, konference, publikace). VIII. C. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Naše organizace se nezapojila v sledovaném roce do žádného rozvojového a mezinárodního programu. 12

14 VIII. D. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Naše organizace se nezapojila v sledovaném roce do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. IX. PREZENTACE PPP NA VEŘEJNOSTI PPP N. Jičín využívá k prezentaci informací o své činnosti především svých webových stránek Na těchto www stránkách podává naše PPP ve strukturované podobě informace uložené legislativou a také potřebné kontaktní údaje, metodické materiály, odkazy na legislativu, odborné články, praktické informace pro rodiče, kteří se chystají se svým dítětem na svou první návštěvu v PPP, materiály a texty pro oblast prevence sociálně nežádoucích jevů atd. V řadě případů jsou zde poskytovány odborné informace v nadstandardně podrobném zpracování. Dále stránky slouží k rychlému předávání informací školám tedy především jejich vedení, výchovným poradcům a metodikům prevence. Pro tyto účely slouží část stránek nazvaná aktuality, kde jsou průběžně vystavovány důležité texty a výzvy, které jsou současně rozesílány i elektronickou poštou. Dále PPP N. Jičín spolupracuje s místním tiskem (Region) a s městskými novinami (Nový Jičín, Kopřivnice, Bílovec) a obzvláště u témat, kdy je potřeba oslovit širší veřejnost, jako tomu bylo například u problematiky školních odkladů, sama iniciuje zveřejnění informativních článků. 13

15 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2011 Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: X. A. Výnosy Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele: přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) ,00 Kč, v tom: o prostředky na platy ,00 Kč o OON ,00 Kč o zákonné odvody ,00 Kč o FKSP ,00 Kč o ONIV náhrady ,00 Kč o přímý ONIV ,00 Kč program Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 (ÚZ 33015) ,00 Kč, v tom: o prostředky na platy nepedagogové ,00 Kč o zákonné odvody ,00 Kč o FKSP 600,00 Kč program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. pro rok 2011 (ÚZ 33027) ,00 Kč, v tom: o prostředky na platy pedagogové ,00 Kč o zákonné odvody + FKSP ,00 Kč provozní náklady (ÚZ 0) ,00 Kč účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205) ,00 Kč grantový projekt OP VK Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje (ÚZ 33006) ,24 Kč Další výnosy: dotace Města Kopřivnice na provoz odloučeného pracoviště (ÚZ 2) ,00 Kč grantový projekt OP VK Rovná šance partner (ÚZ 33006) 5.672,57 Kč úroky ČSOB k projektovým účtům (ÚZ 33006) 216,86 Kč výnosy z vlastní činnosti (ÚZ 5) ,42 Kč doplňková činnost ,00 Kč Další závazné ukazatele stanovené naší organizaci zřizovatelem: odvod do rozpočtu kraje 1.000,00 Kč výsledek hospodaření 0,00 K 14

16 Rozbor příjmů z vlastní činnosti: Porovnání příjmů z vlastní činnosti za rok 2010 a 2011 celkem: rok 2010 rok 2011 Zúčtování fondů investiční fond 0,00 Kč ,00 Kč Jiné ostatní výnosy (grantový projekt partner) 3.623,93 Kč 5.672,57 Kč Ostatní příjmy z minulých let (dohadné položky) ,99 Kč ,03 Kč Úroky bankovních účtů 4.844,35 Kč 4.701,25 Kč v tom: běžný účet 4.549,42 Kč 4.484,39 Kč běžný účet OP VK příjemce 280,86 Kč 210,43 Kč běžný účet OP VK partner 14,07 Kč 6,43 Kč Ostatní výnosy (odvoz sběru papíru) 75,00 Kč 140,00 Kč Náhrady škod od pojišťoven ,00 Kč 0,00 Kč Ostatní náhrady (náhrada od zaměstnance) 53,00 Kč 0,00 Kč Součet ,27 Kč ,85 Kč Komentář k tabulce č. 1 PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: Výrazné snížení výnosů o cca 568 tisíc je způsobeno končícím grantovým projektem a menší potřebou finančních prostředků na jeho financování. Zároveň byla v roce 2010 poskytnuta mimořádná dotace ve výši ,00 Kč na aktualizování testových sad o obměnu počítačů. V porovnání příjmů z vlastní činnosti došlo k mírnému zvýšení ve vztahu k roku Zvýšení bylo způsobeno použitím investičního fondu k financování oprav a modernizace budovy PPP v roce 2011 ( ,00 Kč) a naopak čerpáním finančních prostředků od pojišťoven formou náhrady škod, které byly použity k opravám v roce 2010 ( ,00 Kč). X. B. Náklady X.B.1. PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ: Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši ,00 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. V průběhu roku došlo k úspoře u orientačního ukazatele FKSP (289,52 Kč) a přímý ONIV - přímý (825,48 Kč). Úspora v celkové výši 1.115,00 Kč byla použita na navýšení položek zákonné odvody a přímý ONIV - náhrady. Úspora v celkové výši 1.115,00 Kč byla použita na navýšení položek zákonné odvody ve výši 1.067,00 Kč a přímý ONIV - náhrady ve výši 48,00 Kč. Analýza čerpání přímého ONIVu a srovnání s čerpáním v roce 2010: rok 2010: rok 2011: Cestovné ,00 Kč ,00 Kč Služby ,00 Kč 357,08 Kč v tom: Vzdělávání v rámci DVPP ,00 Kč 0,00 Kč Vzdělávání mimo DVPP 7.500,00 Kč 357,08 Kč Zákonné sociální pojistné ,16 Kč ,24 Kč Stravování zaměstnanců 8.458,00 Kč 2.378,00 Kč Závodní preventivní péče 2.977,88 Kč 0,00 Kč Osobní ochranné pracovní pomůcky 877,90 Kč 1.352,20 Kč Součet ,94 Kč ,52 Kč 15

17 Hodnocení: Ve srovnání s čerpáním prostředků v předchozím roce 2010 došlo opět k výraznému snížení poskytnutých prostředků na přímý ONIV a s tím souvisí i snížení v oblasti nákupu služeb i zákonných sociálních nákladů. Tyto byly hrazeny v rámci možností z provozních prostředků. X.B 2. PROVOZNÍ NÁKLADY: Zřizovatelem byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel na provozní náklady ve výši ,00 Kč. Z vlastních zdrojů bylo vyčerpáno na provozní náklady ,42 Kč. Analýza čerpání provozních nákladů a srovnání s čerpáním v roce 2010: rok 2010: rok 2011: Spotřeba materiálu ,73 Kč ,13 Kč v tom: knihy 5.018,00 Kč 5.045,00 Kč odborné tiskoviny 6.841,00 Kč 6.880,40 Kč materiál pro výuku 90,00 Kč 2.732,40 Kč učební pomůcky 0,00 Kč 2.177,00 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,80 Kč ,20 Kč PHM 9.609,85 Kč 7.188,43 Kč kancelářské potřeby ,88 Kč ,50 Kč čistící a desinfekční prostředky 8.510,10 Kč ,30 Kč vybavení lékárniček 249,00 Kč 417,00 Kč ostatní materiál 8.192,10 Kč 4.446,90 Kč Spotřeba energie ,06 Kč ,57 Kč Opravy a udržování ,40 Kč ,50 Kč Náklady na reprezentaci 241,00 Kč 269,00 Kč Služby ,10 Kč ,15 Kč v tom: poštovné ,60 Kč ,00 Kč internet ,00 Kč ,60 Kč telefonní poplatky ,58 Kč ,13 Kč vzdělávání 0,00 Kč ,92 Kč nájemné 100,00 Kč 100,00 Kč konzultační služby ,00 Kč ,00 Kč zpracování dat (účetnictví a mzdy) ,00 Kč ,80 Kč programové vybavení ,00 Kč 5.676,00 Kč přepravné 4.016,40 Kč 5.782,60 Kč odvoz odpadů ,00 Kč ,00 Kč revize ,10 Kč ,90 Kč nákup ostatních služeb ,62 Kč ,00 Kč služby SW firem ,80 Kč ,00 Kč Zákonné sociální pojištění a náklady 714,62 Kč 3.562,00 Kč Jiné daně a poplatky 2.496,00 Kč 1.258,00 Kč Smluvní pokuty 0,00 Kč 424,87 Kč Technické zhodnocení ,30 Kč 9.080,00 Kč Pojištění majetku ,20 Kč 0,00 Kč Odpisy dlouhodobého majetku 129,00 Kč 0,00 Kč Služby peněžních ústavů 5.943,00 Kč 6.252,00 Kč Součet ,41 Kč ,22 Kč 16

18 Hodnocení: Ze srovnání je patrné snížení nákladů u položky spotřeba materiálu, především u nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku. Rozdíl mezi lety 2010 a 2011 u této položky je způsoben skutečností, že v roce 2010 bylo doplněno v souvislosti s mimořádnou dotační akcí Aktualizace testových sad a obměna počítačů technické vybavení (počítače). Ke zvýšení nákladů došlo u spotřeby energií a u oprav a udržování. Toto zvýšení odpovídá u energií přirozenému růstu cen a u oprav a udržování potřebám budovy a majetku, kterou má PPP ve správě. Úspor se podařilo dosáhnout změnou poskytovatelů, technologií a organizačními změnami u telefonních služeb. Částka 428,80 Kč v položce smluvní pokuty se týká plateb u T-Mobilu, kde došlo od novou Rámcovou smlouvou MS kraje k zvýhodnění tarifů oproti předchozí Rámcové smlouvě. V důsledku toho kleslo u jednoho telefonního čísla, užívaného naší organizací, reálné měsíční finanční čerpání pod původně nasmlouvanou výši měsíčních plateb (s ohledem na dřívější nákup dotovaného telefonu). Rozdíl byl tedy měsíčně dle smlouvy na toto tel. číslo ze strany poskytovatele služeb zúčtováván. V ostatních provozních nákladech již nedošlo ve srovnání s předchozím rokem 2010 k relevantním rozdílům. Náklady odpovídají s ohledem na vývoj cen výši čerpání nákladů v minulých letech. Nedošlo ani k žádným odlišnostem v účelu použití finančních prostředků. X. C. Čerpání finančních prostředků v rámci projektů a dotací: X.C.1. GRANTOVÝ PROJEKT OP VK PODPORA KVALITOU PORADENSTVÍ: Dne byla mezi naší organizací a Moravskoslezským krajem uzavřena Smlouva o financování grantového projektu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové částce ,80 Kč. Zřizovatelem byl naší organizaci pro rok 2011 stanoven závazný ukazatel na grantový projekt OP VK Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje ve výši ,24 Kč. V roce 2011 bylo vyčerpáno ,27 Kč ze závazného ukazatele a částka 210,43 Kč, kterou jsme obdrželi od ČSOB Nový Jičín jako úrok běžného účtu. Analýza čerpání účelových prostředků na grantový projekt OP VK roce 2011: rok 2010 rok 2011 Spotřeba materiálu ,20 Kč 0,00 Kč v tom: materiál pro výuku ,00 Kč 0,00 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Kč 0,00 Kč kancelářské potřeby 937,20 Kč 0,00 Kč ostatní materiál 499,00 Kč 0,00 Kč Opravy a udržování 0,00 Kč 5.257,00 Kč Cestovné ,00 Kč ,00 Kč Služby ,60 Kč ,70 Kč v tom: poštovné 271,00 Kč 356,00 Kč internet ,60 Kč 5.368,50Kč vzdělávání 0,00 Kč ,00 Kč zpracování dat (mzdové účetnictví) 2.550,00 Kč 2.074,20 Kč ostatní služby 75,00 Kč 0,00 Kč stravné, ubytování ,00 Kč ,00 Kč publicita 5.200,00 Kč 6.000,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč ,00 Kč Služby peněžních ústavů 1.467,00 Kč 1.284,00 Kč Součet ,80 Kč ,70 Kč 17

19 Hodnocení: Čerpání těchto prostředků proběhlo dle plánovaného rozpočtu projektu a soustředilo se na pořádání vzdělávacích výcviků pro pracovníky pedagogicko-psychologických poraden Moravskoslezského kraje. Grantový projekt byl ke dni ukončen. Po předložení závěrečné monitorovací zprávy a porovnání celkových nákladů a poskytnutých finančních prostředků ze strany Moravskoslezského kraje a ČSOB Nový Jičín byla částka ,56 Kč předmětem vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Dne byla nevyčerpaná část dotace v hodnotě ,56 vrácena na poskytovatelem určené číslo jeho bankovního účtu. X.C 2. GRANTOVÝ PROJEKT ROVNÁ ŠANCE: Od ZŠ Odry, Komenského obdržela naše organizace v roce 2008 finanční zálohu na grantový projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovná šance. Na tomto projektu se podílí naše organizace jako partner s finanční účastí ve výši ,00 Kč. Z této částky bylo v roce 2011 použito 5.672,57 Kč. Dále byla vyčerpána částka ve výši 6,43 Kč, kterou jsme obdrželi od ČSOB Nový Jičín jako úrok běžného účtu. Analýza čerpání účelových prostředků na grantový projekt OP VK Rovná šance v roce 2011 rok 2010 rok 2011 Cestovné 50,00 Kč 0,00 Kč Mzdové náklady 2.310,00 Kč 4.620,00 Kč Služby peněžních ústavů 1.278,00 Kč 1.059,00 Kč Součet 3.638,00 Kč 5.679,00 Kč Hodnocení: Čerpání finančních prostředků proběhlo v souladu s plánovaným rozpočtem projektu a potřebami příjemce dotace. Grantový projekt byl ke dni ukončen. Ke dni byla předložena závěrečná monitorovací zpráva prostřednictvím příjemce. Zůstatek přijaté zálohy ve výši 1.091,08 Kč bude v roce 2012 (po schválení závěrečné monitorovací zprávy ze strany Moravskoslezského kraje) vrácen na účet ZŠ Odry, Komenského. X.C.3. NÁKLADY HRAZENÉ DOTACÍ MĚSTA KOPŘIVNICE: Dotaci ve výši ,00 Kč poskytlo Město Kopřivnice na úhradu nákladů, které vznikly Pedagogicko-psychologické poradně v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Husova (teplo, elektrickou energii, vodné, stočné, internet a ostatní režijní náklady) a v nebytových prostorách nemovitosti č. p na ul. Štefánikova (nájem, služby spojené s užíváním nebytového prostoru teplo, teplá voda, elektrická energie, paušál za užívání společných prostor a výtahu, vodné, stočné, kontrola výtahu, správa objektu, úklid společných prostor, likvidace odpadu, nájem telefonní linky a hovorné, úklid kanceláře, poplatky za internet) v souvislosti s provozem odloučeného pracoviště v Kopřivnici v roce Získání této dotace je vázáno každým rokem na zažádání a projednání této dotace s vedením města Kopřivnice a na obhájení jeho účelnosti před radou a zastupitelstvem tohoto města. Zmíněny jsou výše dvě adresy téhož odloučeného pracoviště, protože toto odloučené pracoviště se v průběhu roku (říjen 2011) přestěhovalo. 18

20 Analýza čerpání nákladů hrazených jinou dotací a srovnání s čerpáním v roce 2010: rok 2010: rok 2011: Spotřeba energie ,00 Kč ,35 Kč Internet 3.600,00 Kč 4.360,00 Kč Ostatní služby 2.400,00 Kč ,65 Kč Součet ,00 Kč ,00 Kč Hodnocení: Po přestěhování odloučeného pracoviště do budovy Městského úřadu Kopřivnice ke dni došlo k rozšíření použití dotace. Celkem bylo za pracoviště v Kopřivnici (na ulici Husova i Štefánikova) uhrazeno ,65 Kč. Za období byly uhrazeny zálohy za teplo, elektrickou energii a úklid společných prostor v celkové výši ,- Kč, jejich vyúčtování předpokládáme v průběhu roku Dotace byla vyčerpána ve výši ,- Kč. Částka 4.909,65 Kč byla hrazena z vlastních prostředků organizace. V roce 2012 je očekávána dotace Města Kopřivnice ve výši ,00 Kč. X. D. Doplňková činnost: Od má Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně ve zřizovací listině vymezenu doplňkovou činnost pronájem majetku. V roce 2011 pronajímala PPP dvě bytové jednotky v budově Pedagogicko-psychologické poradny. Celkové příjmy z doplňkové činnosti v roce 2011 činily ,00 Kč. Přehled vynaložených nákladů a srovnání s rokem 2010: rok 2010: rok 2011: Spotřeba materiálu 8.500,00 Kč 0,00 Kč Spotřeba energie srážková voda 2.682,40 Kč 2.858,80 Kč Opravy a udržování 8.324,40 Kč ,30 Kč Služby revize 2.358,80 Kč 814,10 Kč Odpisy 1.332,00 Kč 1.337,00 Kč Součet ,60 Kč ,20 Kč Poměr členění nákladů provoz: doplňková činnost činí 75,08 : 24,92 dle plochy, kterou oba byty zaujímají v celé budově, kterou má PPP ve své správě. V tomto poměru byly rozpočítány náklady na odpisy a srážkovou vodu. V roce 2012 je očekáván příjem ve výši ,00 Kč. X. E. Výsledek hospodaření: Celkové náklady v hlavní činnosti za rok 2011: Celkové výnosy v hlavní činnosti za rok 2011: Výsledek hospodaření v hlavní činnosti za rok 2011 činí: ,92 Kč ,12 Kč - 187,80 Kč 19

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace OBSAH A. Charakteristika zařízení... 4 A.1. Údaje o školském zařízení... 4 A.2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012 Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV škol. rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Obsah Úvod... 3 1 Demografický popis kraje... 3 1.1 Demografická situace a vývoj...

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno - INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno Identifikátor školy:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2010 Ing.

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL 97/10 L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL 97/10 L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIL 97/10 L Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více