Realizace interního auditu v hotelu. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace interního auditu v hotelu. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o."

Transkript

1 Realizace interního auditu v hotelu Diplomová práce Bc. Zdeněk Roučka Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Implamation of internal audit Bc. Zdeněk Roučka The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing Martina Beránek Date of Submission: Date of Defense: Praha 2013

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma realizace interního auditu zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejnění své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o... Zdeněk Roučka V Praze dne 5. června 2013

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěl předně poděkovat své vedoucí práce Ing. Martině Beranek za odborné rady a oporu, při vypracovávání této práce. Neméně děkuji Martinovy Černickému (Assistant Financial Controller z Hotelu Radisson Blu Alcron), Jitce Liborové (Chief Accountant z Hotelu Kempinski) a všem ostatním respondentům, kteří mě poskytli cenné informace pro vypracování analýzy.

5 Abstrakt Roučka Zdeněk, Realizace interního auditu v hotelu, diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Praha, 6. června 2013, 66 stran. V této práci se pokusím analýzou potvrdit svou hypotézu o minimální realizaci interního auditu v pražských hotelech. Jako cíl své práce jsem si zvolil obecně definovat cíle a přínosy interního auditu, zhodnotit realizaci interního auditu ve vybraných pražských hotelech určené velikosti, zjistit bariéry a následně poskytnout návod, jakým způsobem je možné implementovat interní audit v kterémkoliv hotelu. Pro analýzu jsem si vybral vzorek 30 pražských hotelů, ve čtyř a pěti hvězdičkové třídě. Vzhledem k cílům a charteru analýzy jsem si jako analytické metody zvolil osobní rozhovory, dotazník a studium interních dokumentů. Výsledky analýzy potvrdily moji hypotézu a označili za největší bariéry implementace systému interního auditu příliš malou velikost hotelu a vysoké náklady na implementaci. Během analýzy jsem také zjistil, že hotelový manažeři mají minimální podvědomí o technikách a přínosech interního auditu. Navrhl jsem dvě řešení implementace interního auditu pro samostatné hotely a jedno řešení pro hotelové řetězce. Součástí mého návrhu byla i implementaci mezinárodních profesních standardů interního auditu do oblasti hotelnictví. Závěrem této práce je, že interní audit je v oblasti českého hotelnictví teprve v počátečním stádiu a že bude třeba ještě dlouhé cesty, než dosáhne kvality, jakou v oblasti interního auditu disponují výrobní podniky, finanční instituce nebo oblast státní správy. Klíčová slova: interní audit, hotelnictví, pražské hotely, vnitřní kontrola, kvalita služeb

6 Abstract Roučka Zdeněk, Implamation of internal audit, master s dissertation The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Prague 6 th of June, 66 pages. In this dissertation, I will try to confirm their analysis of the hypothesis of a minimal using of an internal audit in Prague hotels. As the objective of this work I have chosen to define the general objectives and benefits of internal audit to assess the implementation of internal audit in selected hotels in Prague specified size, determine barriers and subsequently provide guidance on how to implement an internal audit at any hotel.for the analysis I chose a sample of 30 hotels in Prague, in four and five star class. Given the objectives and charter analysis, I like the analytical method chosen personal interviews, questionnaires and review of internal documents. The analysis results confirmed my hypothesis and declared it the biggest barriers to the implementation of the internal audit system size too small at a high cost of implementation. During the analysis, I also found that hotel managers have little awareness of the techniques and benefits of internal audit. I suggested two solutions to the implementation of internal audit for independent hotels and one solution for hotel chains. Part of my project was the implementation of international professional standards of internal auditing in the hotel industry. The conclusion of this work is that the internal audit is in Czech hospitality early stage and that it will take a long journey to reach the quality that the internal audit have production companies, financial institutions or the state administration Keywords: internal audit, hospitanty, prague hotels, internal controlling, quality of services

7 Obsah Úvod Teoretická část Interní audit Historie interního auditu Interní audit jako pojem Typy interního auditu Standardy interního auditu Postavení interního auditu v České republice Český institut interních auditorů Univerzita interního auditu Interní auditor Etika interního auditora Audit finanční situace Ukazatele rentability Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele kapitálového trhu Interní manažerský audit Outsourcing interního auditu Argumenty ve prospěch outsourcingu Argumenty proti outsourcingu Control Self-Assessment Interní audit a Podvod Analytická část... 25

8 2.1 Kritéria pro výběr hotelů Analýza jednotlivých hotelů Hodnocení analýzy Neznalost interního auditu Bariéry implementace interního auditu Rozpočtová bariéra Velikost hotelu Postavení interního auditu v hotelnictví Negativní vnímání interního auditu Skrytá hrozba Návrhová část Systém interního auditu pro hotel Zvyšování podvědomí o interním auditu Implementace nejdůležitějších mezinárodních standardů Implementace standardu 1000 Účel, pravomoci a odpovědnost Implementace standardu 1100 Nezávislost a objektivita Implementace standardu 1200 Odbornost a náležitá profesní péče Implementace standardu 1300 Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu Implementace standardu 2000 Řízení interního auditu Implementace standardu 2100 Charakter práce Závěr... 61

9 Úvod Mým původním záměrem bylo provést interní audit jednoho hotelu, tudíž jsem se v první řadě pokusil získat informace o používaných metodách a postupech. Navštívil jsem proto několik hotelů. V hotelech jsem byl obeznámen s tím, že interní audit nerealizují nebo jen v okrajové míře. Nabil jsem díky tomu dojmu, že interní audit není v hotelnictví využíván a pokud ano, pak jen jako prázdný pojem, bez jakýchkoliv náležitostí, které tomuto důležitému nástroji patří. Díky této hypotéze jsem ve spolupráci se svým garantem změnil prvotní zaměření diplomové práce. Interní audit byl v minulosti nejvíce využíván ve státní správě a v bankovnictví. V současné době se jedná o dynamicky se rozvíjející obor, který dávno překročil hranice výše uvedených sektorů a čím dál více společností projevuje zájem o implementaci. Jedním z důvodů je sílicí konkurenční prostředí. Ani hotelnictví by nemělo být výjimkou. Proto jsem si jako cíl své práce zvolil obecně definovat cíle a přínosy interního auditu, zhodnotit realizaci interního auditu ve vybraných pražských hotelech určené velikosti, zjistit bariéry a následně poskytnout návod, jakým způsobem je možné implementovat interní audit v kterémkoliv hotelu. V první části své diplomové práce, ve které definuji interní audit a popisuji jeho očekávané cíle a přínosy v oblasti hotelnictví, vycházím zejména ze zahraničních pramenů, které jsou postaveny na letitých zkušenostech. V této části shrnu ty nejdůležitější informace týkající se historie, typů a standardů interního auditu. Dále se budu věnovat postavení interního auditu v České republice a podrobněji rozeberu typy interního auditu, které se budou nejčastěji vyskytovat v analytické části práce. V analytické části jsem se zaměřil na analýzu realizaci interního auditu v jednotlivých hotelech. Na základě čtyř definovaných kritérií jsem vybral vzorek 30 hotelů. Tyto hotely jsem opakovaně oslovoval, dokud jsem nezískal dostatek informací pro svou analýzu. Informace jsem získával pomocí dotazníku, který jsem rozesílal mailem, v některých 1

10 případech jsem vedl řízené rozhovory s odpovědným zaměstnancem daného hotelu. Informace jsem čerpal i z interní dokumentace hotelů. V druhé části práce uvedu a zdůvodním kritéria, která jsem si zvolil pro výběr svého vzorku. Obsahově nejrozsáhlejší bude samotná analýza. V závěru zhodnotím analýzu a budu se věnovat jednotlivým výsledkům, ze kterých se pokusím definovat problémy, které brání realizaci interního auditu v analyzovaných hotelech. V poslední části diplomové práce se budu věnovat jednotlivým problémům vydefinovaným v předešlé části. Pokusím se na každý reagovat a navrhnout adekvátní řešení tak aby bylo možno implementovat interní audit do jakéhokoli hotelu. Nejvíce informací pro svoji práci jsem čerpal z knih a publikací, které mi poskytla knihovna Institutu interních auditorů. Jako metody své analýzy jsem použil především dotazníkové šetření, osobní rozhovory a analýzu interních dokumentů. 2

11 1 Teoretická část 1.1 Interní audit Historie interního auditu Historie auditu sahá až do dalekého starověku, kdy šla ruku v ruce s účetnictvím. Z počátku sloužila tato metoda pouze pro zaznamenávání počtů a stavů majetku. Později se úkoly rozdělily a účetnictví se využívalo k evidování majetku a audit místo toho sloužil spíše k jeho ochraně. V latině je základním významem slova audit slyšení, poslouchání, dozvídání se. Lze přijmout vysvětlení, že ve starém Římě byli auditoři těmi osobami, které informovaly senát o výši státního majetku. Jiný význam slova auditor je spojen rovněž s vyšetřováním určitých událostí, ale soudního charakteru, neboť auditoři byli původně vojenští soudci, členové vyššího soudního dvora. V moderní angličtině audit znamená revizi, kontrolu účtů. Audit představuje synonymum pro objektivitu, účinnost a nástroj zkvalitňování řízení. (Dvořáček, 2000, s. 1) Největší rozvoj auditu bylo jeho ustanovení zákonnou povinností v Anglii. Jednalo se o zákon o akciových společnostech, v rámci kterého měli akcionáři provádět prověrku rozvahy společnosti. Mohli se však nechat zastoupit externími auditory. Interní audit má naproti tomu pouze krátkou historii, která čítá přibližně 50 let. Přesto je to velice dynamický obor, který urazil během své existence dlouhou cestu. Před druhou světovou válkou podnikatelé zjistili, že je třeba začít kontrolovat všechny činnosti podniku kvůli větší složitosti ekonomických jevů, častějšímu delegování úkolů a pravomocí, vzdalování dceřiných společností od mateřských a vývoje komunikace., Kvůli zvětšování podniků se vedení může zabývat jen těmi nejdůležitějšími úkoly. Tudíž můžeme říci, že již před druhou světovou válkou začínal interní audit nabývat podobu, kterou má i dnes. Neznamená to však, že by se interní audit nevyvíjel, spíš naopak - 3

12 progrese interního auditu je přímo úměrná vývoji trhu. Důkazem vývoje oboru je bezesporu i založení oborového sdružení. V roce 1941 byl v New Yorku založen Institut interních auditorů (IIA), jehož sídlo je dnes v Altmonte Springs na Floridě a k němuž v současné době patří interní auditoři většiny evropských a severoamerických zemí, dále Spojených států a Kanady. Do činnosti Institutu jsou zapojeni i auditoři z Asie, Afriky a Austrálie; v roce 2002 měl členů ve 141 zemích. Institut zaměřuje svou pozornost na odborné školení interních auditorů, na profilování a rozvoj interní auditorské činnosti a na vypracování norem a pravidel, které by zaručovaly správné vykonávání této činnosti při současném poskytování záruk efektivnosti a dodržování etických pravidel. Již v roce 1947 zavedl tento Institut v rámci požadavků na interní auditory také doložku, která umožňovala zahnout i zkoušku z jiných činností než finančních a účetních. Tím začíná výrazný posun v požadavcích na odborné kvality interních auditorů a zároveň dochází ke vzdalování se od účetnictví a finančního hospodaření podniku, jež se pak stávají doménou externí auditorské činnosti. (Dvořáček, 2000, s. 2) Otázkou zůstává, co všechno přinese 21. století. Právě nové milénium by mohlo interní audit zakotvit do více profesí. Trendy, které zatím ovlivňují interní audit, jsou hlavně vzrůstající konkurenční boj a s tím spojena cenová válka doprovázená drastickým snižováním nákladů. V dnešní době také panuje velká investiční nejistota, proto investoři požadují více informací, než tomu bylo dříve. Mezi ty hlavní patří detailní informace o celkovém stavu společnosti a možnosti expanze a rozvoje Interní audit jako pojem Interní audit musí být nezávislá činnost, která pouze hodnotí a navrhuje řešení. Pomáhá organizaci v inovaci systému řízení a veškerých procesů. Hlavním úkolem je předkládat návrhy, které povedou ke snížení nákladů, zvýšení výnosů a zjednodušení a zefektivnění činností. Vlastní řešení je v rukou managementu. 4

13 Hlavní obsah interního auditu bych shrnul do několika bodů, které ukazují jak důležitý interní audit je: Provádět neustálou analýzu podniku a navrhovat vedení vhodná doporučení a opatření ke zlepšení činnosti (Tureček, 2004, s. 45) Ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému podniku Kontrolovat správné plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení podniku Sledovat a revidovat provádění kontrol na všech úsecích činnosti podniku a ve všech jeho strukturách a systémech Informovat vedení o všech nepravidelnostech nebo anomáliích s doporučením jak je odstranit Vyhodnocovat a zabezpečovat aby všechny zdroje, materiální i lidské byly adekvátně využívány pro dosažení nejlepších výsledků Věnovat zvláštní pozornost vývojovým tendencím, novým metodám a systémům řízení (Tureček, 2004, s. 45) Mezi služby, poskytované interním auditem, řadíme zejména: Finanční audit Prevence a odhalování podvodu Vnitřní účetní kontrolu Audit kontraktů (investoři, dodavatelé, odběratelé) Audit souladů (harmonie) podnikové politiky a postupů se zákony, vyhláškami a nejrůznějšími nařízeními Audit operací Audit produktivity Audit podniku 5

14 Audit managementu Audit jakosti Audit ekologický Audit personálního rozvoje Audit vnějších podnikových vztahů Typy interního auditu Typologie interního auditu dle Turečka: Audit finanční situace se týká zhodnocení současné finanční situace podniku a perspektivy jejího rozvoje. V tomto případě se nehodnotí jenom správnost účetních výkazů, ale také efektivnost auditované organizace. Vychází se z účetních výkazů a výsledky jsou určeny jak organizaci, tak i externím zájemcům Audit jakosti (Podle ČSN ISO 8402) je systematické a nezávislé zkoumání s cílem stanovit, zda činnost v oblasti jakosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry, zda se realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení cílů. Ekologický audit zahrnuje soustavné, dokumentované, pravidelné a objektivní vyhodnocení účinnosti organizace z hlediska ochrany životního prostředí. Informační audit má analyzovat především informační funkce a informační systémy. Informační funkce zahrnují analýzu organizace, bezpečnosti a oddělenosti funkcí a vedení od procesu zpracování dat. Informační systémy se analyzují zejména z hlediska adekvátnosti zabezpečení cílům organizace. 6

15 Forenzní audit Je zaměřen především proti hospodářské kriminalitě. Tento typ služeb nabízejí v současné době především externí auditorské firmy za účelem šetření zpronevěry, nalezení a znovuzískání majetku, z pověření vlád a správních orgánů, zkoumání původu finančních aktiv a obchodních kontaktů, zpracování pojistných nároků atd. (2004, s. 46) 1.2 Standardy interního auditu Standard 1000 Účel, pravomoc a odpovědnost Účel, pravomoc a odpovědnost interního auditu musí být formálně definována ve statutu interního auditu, v souladu s Definicí interního auditu, Etickým kodexem a se Standardy. Vedoucí interního auditu musí statut pravidelně revidovat a předkládat vyššímu vedení a orgánům společnosti ke schválení. (Jain, 2013, s. 8) Standard 1100 Nezávislost a objektivita Útvar interního auditu musí být nezávislý a interní auditoři musí být při výkonu své práce objektivní. Standard 1200 Odbornost a náležitá profesní péče Audity musí být prováděny odborně a s náležitou profesní péčí. Standard 1300 Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu Vedoucí interního auditu musí vypracovat a pravidelně aktualizovat program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu Program pro zabezpečení a zvyšování kvality musí zahrnovat jak interní, tak externí hodnocení 7

16 1321 Vedoucí interního auditu může deklarovat, že činnost interního auditu je v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu pouze, pokud výsledky programu pro zabezpečení a zvyšování kvality tuto deklaraci podporují. Standard 2000 řízení interního auditu Vedoucí interního auditu řídit výkon interní audit tak, aby interní audit přinášel společnosti přidanou hodnotu. Interpretace tohoto standartu dále specifikuje, že činnost interního auditu je efektně řízena pokud: - výsledky interního auditu dosahují účelu a plní odpovědnosti stanovené ve statutu interního auditu - výkon interního auditu je realizován v souladu s Definicí interního auditu a se Standardy - jednotlivci, účastnící se výkonu interního auditu, prokazují soulad s Etickým kodexem a se Standardy (Jain, 2013, s. 10) Standard 2100 charakter práce Útvar interního auditu musí systematicky a metodicky hodnotit procesy řízení a správy společnosti, řízení rizik a řídicí a kontrolní procesy a přispívat k jejich zdokonalování. Standard 2200 Plánování zakázky Interní auditoři musí vytvořit a zdokumentovat program každé zakázky, včetně jejich cílů, rozsahu, načasování a alokace zdrojů. Standard 2300 Realizace zakázky Za účelem splnění cílů zakázky musí interní auditoři identifikovat, analyzovat, hodnotit a dokumentovat dostatečné informace. Standard 2340 Nad zakázkami musí být prováděn dostatečný dohled tak, aby bylo zaručeno, že jsou splněny jejich cíle, je zajištěna jejich odpovídající kvalita a že se zaměstnanci rozvíjejí. 8

17 Standard 2400 Předání výsledků Interní auditoři musí předávat informace týkající se výsledků zakázky. Standard 2500 Monitorování Vedoucí interního auditu musí zavést a udržovat systém, který umožní sledovat, jak se s výsledkem předanými vedení dále nakládá. Standard 2600 Rozhodnutí o přijetí rizika vedením společnosti Pokud se vedoucí interního auditu domnívá, že vedení společnosti přijalo takový stupeň zbytkového rizika, který by mohl být pro tuto společnost nepřijatelný, musí s vedením tuto skutečnost projednat. Pokud se nepodaří dosáhnout rozhodnutí ohledně zbytkového rizika, musí vedoucí interního auditu předat tuto záležitost k vyřešení orgánům společnosti. (Jain, 2013, s. 15) 1.3 Postavení interního auditu v České republice V České Republice je situace o něco složitější - dokonce ani v dnešní době nemá převážná část manažerů základní představu o interním auditu. Nejvíce využívají interní audit bankovní instituce a jednotlivé odbory statní správy. Stejně tak velké dceřiné společnosti nadnárodních korporací mají v organizační struktuře pevně zakotveno oddělení interního auditu. V hotelnictví je to však pouze začátek. Přestože se ve školách učí, že interní audit je v tomto oboru důležitou a využívanou složkou kontroly, pravdou je opak. Největší podpora interního auditu pro českou republiku je ČIIA neboli Český institut interních auditorů. 9

18 1.3.1 Český institut interních auditorů ČIIA je občanské sdružení které vzniklo v České republice v roce Vzniklo za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v ČR. V současné době má skoro 1000 členů především z oblasti bankovních a finančních služeb, průmyslu a veřejné správy. Stejně jako u mezinárodního institutu interních auditorů patří mezi hlavní úkoly vzdělávání interních auditorů, také pomáhá zájemcům s přípravným studiem k získání diplomu CIA (Certifikovaný interní auditor). Mezi další hlavní úkoly patří poradenská činnost v oblasti zavádění interního auditu do podniku. Nabízí širokou škálu jednodenních vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na otázky zřizování a působení útvarů auditu, zvyšování odborné úrovně auditorů, bezpečnosti informací, řídicí systémy, bezpečnost IT, účetnictví, daňové zákony, apod. Složení zkoušky k získání mezinárodnímu titulu CIA (Certified Internal Auditor), který je osvědčením o odborné kvalifikaci pro oblast zásad a praktického uplatnění interního auditu a slouží zároveň jako nejvýznamnější mezinárodní uznání pro interní auditory. Nabízí možnost zapojit se do programu IIA k získání certifikátu CIA a vstoupit tak do řad držitelů CIA po celém světě a na vlastní kůži si vyzkoušet, jak rozdílné možnosti může získání certifikátu CIA znamenat Nabízí dlouhodobý systém vzdělávání zaměřený na rozvoj profese interního auditu. Školení zahrnuje 320 hodin výuky v 8 týdenních cyklech po dobu dvou let. Každý cyklus zahrnuje témata sestavená ze čtyř částí zkoušek CIA. Veřejné a státní správě nabízí velké množství akreditovaných jednodenních kurzů. Také akreditovaný Základní kurs a Atestační kurs. Základní kurz probíhá v rámci jednotného systému přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a audit a je uznán MŠMT jako rekvalifikační pro profesi interního auditora ve veřejné správě. ČIIA pořádá setkání interních auditorů, zvláště za účelem výměny informací a zkušeností. Stejně tak zprostředkovává setkání s odborníky ze zahraničí. 10

19 Vydává odborné publikace o interním auditu a standardů pro profesní praxi. Deleguje vybrané interní auditory z ČR do pracovních orgánů mezinárodních institucí pro oblast interního auditu Vydává odborný čtvrtletník Interní auditor, který informuje o nejnovějších trendech v oblasti interního auditu na celosvětové úrovni Vede také obsáhlou knihovnu publikací o interním auditu, která je zdarma přístupná všem členům ČIIA i studentům vysokých škol, kteří se o interní audit zajímají Univerzita interního auditu Je to nový komplexní vzdělávací projekt Českého institutu interních auditorů. Pokrývá nejen celý proces interního auditu, od plánování až po řízení auditního útvaru, ale i znalosti z podnikatelského prostředí, právního rámce nebo vedení lidí. Univerzity je propojení teorie interního auditu s reálnými ukázkami, jak tyto principy uplatnit v praxi. Lektoři působící v rámci této Univerzity jsou špičkoví specialisté a zkušení šéfové útvarů interního auditu ve velkých společnostech. Díky tomu se ve výuce zaměřují na realizovatelnost a zkušenosti prověřené dlouholetou praxí. Samotný styl výuky je velice interaktivní. Nedílnou součástí jsou diskuze, workshopy a praktické tréninky, které pomáhají studentům lépe vstřebat nabyté informace. Univerzita interního auditu je rozdělena do tří stupňů junior, senior a manažer. V každém z těchto stupňů jsou témata typická pro příslušný stupeň. Dohromady poskytuje univerzální pohled na interní audit. Celý program se skládá z pěti týdenních bloků, které jsou jednotlivě rozděleny do pěti čtvrtletí. Hlavním důvodem a náplní vzniku této univerzity je snaha Českého institutu interních auditorů o špičkovou přípravu na certifikaci CIA. Není proto překvapení, že jsou do programu zařazena veškerá témata nutná pro absolvování certifikace CIA v její nejnovější 11

20 podobě. Není to však produkt specificky navržený pro certifikaci CIA. Univerzita má daleko širší záběr díky svému zaměření na praktickou část interního auditu a také na jeho metodologii. Univerzita je určena pro každého vážného zájemce o interní audit. Je třeba však říci, že největší užitek z této edukace bude mít ten, kdo se již určitou dobu v oblasti interního auditu pohybuje a zná Standardy pro profesní praxi interního auditu. 1.4 Interní auditor Interní auditor by se měl v prvé řadě vyznačovat svou neutralitou v rámci celého podniku. Měl by být naprosto nezávislí vůči všem procesům a všem jednotkám uvnitř společnosti. V každém případě se vyplatí si interního auditora dobře vybírat, jelikož bude mít přístup k nejcitlivějším informacím firmy. Jako základní předpoklad je většinou požadováno vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického zaměření. Auditor by se samozřejmě měl neustále vzdělávat ve svém oboru, to V České republice zajišťuje právě ČIIA (Český institut interních auditorů). Můžeme tedy říct, že by interní auditor měl být členem tohoto sdružení, abychom měli jistotu, že takovým kontinuálním vzděláváním prochází. Pro tuto pozici jsou neméně důležité i charakterové vlastnosti Auditor by měl být: Asertivní Empatický Měl by být obrněný velkou trpělivostí Měl by umět vyslechnout všechny názory a pak teprve z toho tvořit závěry Sympatický Komunikativní Měl by mít vyjednávací schopnosti 12

21 Čestný a objektivní Měl by umět získat a udržet si důvěru Současní interní auditoři jsou mnohem více než jen finanční analytikové. Musí diverzifikovat svou činnost a být inovativní. Musí rozšifrovat a zdokonalovat svou kvalifikaci, mít neustálý přehled o rizikách, která mohou ohrozit organizaci, a o trendech ve své profesi. Jsou dobrými mysliteli. Pro efektivní plnění svých úkolů musí pozorně naslouchat, efektivně mluvit a jasně psát. Intení auditoři, kteří jsou uznáváni managementem jako odborníci na manažerskou kontrolu a riziko, jsou základem budoucího úspěchu organizace. (Dvořáček, 2000, s. 70) Etika interního auditora Stejně důležité jako standardy pro praxi je i etický kodex, který se vztahuje na každého auditora, ale i na celé auditorské společnosti. Etický kodex můžeme rozdělit na dvě části, a to na principy a pravidla. Principy etického kodexu Integrita je propojení auditora s organizací, největší přínos integrity je důvěra, která je auditorovi dávána organizací. Objektivita musí být patrná v každém úkonu, který auditor provádí. Již při sběru dat je třeba myslet na cíl auditu a nikdy se vlastními cíly nebo jinými podměty nenechat ovlivnit při vyhodnocování. Důvěrnost je vlastnost, které si auditoři nejvíce cení, je naprosto nezbytná při sběru dat. Zároveň však také zavazuje nabyté informace použít pouze k vypracování auditu a k ničemu jinému. Kompetentností se každý auditor zavazuje je má dostatečné znalosti, schopnosti a zkušenosti pro vykonání interního auditu. Etická pravidla jednání 13

22 Interní auditor musí plnit své povinnosti odpovědně, čestně, objektivně a řádně Interní auditor musí pro udržení důvěry řídicích pracovníků podniku projevovat věrnost ve všech záležitostech, jež se týkají jeho nadřízených nebo těch, jimž poskytuje své služby. Žádným způsobem nesmí spolupracovat na jakékoliv ilegální nebo nezákonné činnosti Interní auditor se vědomě nesmí zapojit do aktivit, které diskreditují profesi interního auditu Interní auditor se nesmí věnovat jiné práci nebo činnosti, jež by byla v rozporu se zájmy podniku nebo by mu zabránila vykonávat objektivně a odpovědně jeho povinnosti Interní auditor nesmí přijmout úplatky nebo dárky od žádného zaměstnance nebo klienta, které by mohli ovlivnit jeho profesionální úsudek Interní auditor musí být diskrétní při používání informací získaných během své činnosti. Nebude využívat důvěrných informací, aby získal výhody osobního rázu nebo takového druhu, jež by mohly poškodit prestiž a dobrý chod podniku Interní auditor musí při vyjadřování určitého názoru dbát na to, aby získal dostatečné důkazy pro doložení svého tvrzení. Ve své auditorské zprávě musí předložit všechny údaje a zjištěná fakta, jež by mohla zkreslit zprávu nebo skrýt ilegální praktiky, pokud by nebyla citována Interní auditor musí vyvíjet trvalou snahu o maximální svých schopností a efektivnosti své práce Při výkonu svého povolání si interní auditor musí být neustále vědom své povinnosti udržovat vysokou úroveň kompetentnosti, morální bezúhonnosti a důstojnosti, kterou by měl mít každý interní auditor. 14

23 1.5 Audit finanční situace Audit finanční situace je jedním ze základních pilířů interního auditu. Jeho cílem je zhodnotit stávající finanční situaci a na základě analýz určit její vývoj. Pro vypracování auditu se využívají informace a údaje z účetních výkazů. Na první pohled se může zdát, že se jedná o kontrolu účetnictví, ale v tomto případě se spíše jedná o zhodnocení efektivnosti. Interní audit pro vykreslení finanční situace podniku používá poměrové ukazatele Ukazatele rentability Je všeobecně známé, že na prvním místě jde podniku o maximalizaci tržní hodnoty podniku. Ale hned na druhém místě se nachází zisk! Ukazatel rentability nebo také ziskovosti je tak jedním z nejdůležitějších ukazatelů. Nevýhodou těchto ukazatelů je však fakt, že hodnotí hospodaření podniku jako takového, nehodnotí výkonnost společnosti z pohledu vlastníka (investora vlastního kapitálu). Mezi ukazatele rentability patří: Rentabilita celkového kapitálu zisk / vlastní kapitál + cizí kapitál Rentabilita vlastního kapitálu zisk / vlastní kapitál Rentabilita dlouhodobého kapitálu zisk / vlastní kapitál + dlouhodobý Rentabilita tržeb zisk / tržby Rentabilita nákladů 15

24 zisk / provozní náklady Ukazatele zadluženosti Ukazatele zadluženosti nám vykreslují jak je podnik závislý na cizích zdrojích. V některých odborných publikacích je tento ukazatel interpretován jako úvěrového zatížení firmy nebo ukazatel dlouhodobé finanční stability. Zadlužení však není nutně negativní ukazatel, naopak majitelé v dnešní době dávají přednost cizímu kapitálu, protože je výrazně levnější než vlastní. Mezi ukazatele zadluženosti patří: Koeficient samofinancování vlastní kapitál / celková aktiva Celková zadluženost cizí kapitál / celková aktiva Poměr vlastního a cizího kapitálu vlastní kapitál / cizí kapitál Poměr dlouhodobého cizího kapitálu dlouhodobý cizí kapitál / pasiva celkem Poměr provozního zisku a cizího kapitálu provozní zisk / cizí kapitál Úrokové zatížení nákladové úroky / čistý zisk + nákladové úroky Zatížení fixními platbami 16

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Organizační směrnice č. 4: 2011

Organizační směrnice č. 4: 2011 Organizační směrnice č. 4: 2011 Požadavky týkající se průběžného profesního vzdělávání pro všechny druhy certifikačních programů Účel Tento dokument obsahuje povinné požadavky týkající se průběžného profesního

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje

INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje PRVNÍ ROČNÍK Můj nástup do pozice IA od 1.1.2003 Půl roku existence Útvaru IA (2002) u krajského úřadu Snaha smysluplně položit základy pro práci IA metodická

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Kontrolní systém a audit banky

Kontrolní systém a audit banky doc.ing.božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Kontrolní systém a audit banky Činnost každé banky si vyžaduje kontrolu, která se provádí externě /centrální bankou a vnějším auditem/ a interně

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR AUDITNÍ POLITIKA A AUDITORSKÉ STANDARDY ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr (EÚD) provádí své audity v rámci plnění svých úkolů a povinností podle mandátu, který mu stanoví Smlouva

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě

POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě 1 POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě Ministerstvo financí (dále jen MF ) vydává na základě 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě

Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě Výsledky úvodního benchmarkingu činnosti interního auditu ve veřejné správě Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě Duben 2014 Liberec Úvodní benchmarking činnosti interního auditu ve veřejné

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Jak se české banky připravují na BASEL III

Jak se české banky připravují na BASEL III Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více