Realizace interního auditu v hotelu. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace interního auditu v hotelu. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o."

Transkript

1 Realizace interního auditu v hotelu Diplomová práce Bc. Zdeněk Roučka Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Implamation of internal audit Bc. Zdeněk Roučka The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing Martina Beránek Date of Submission: Date of Defense: Praha 2013

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma realizace interního auditu zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejnění své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o... Zdeněk Roučka V Praze dne 5. června 2013

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěl předně poděkovat své vedoucí práce Ing. Martině Beranek za odborné rady a oporu, při vypracovávání této práce. Neméně děkuji Martinovy Černickému (Assistant Financial Controller z Hotelu Radisson Blu Alcron), Jitce Liborové (Chief Accountant z Hotelu Kempinski) a všem ostatním respondentům, kteří mě poskytli cenné informace pro vypracování analýzy.

5 Abstrakt Roučka Zdeněk, Realizace interního auditu v hotelu, diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Praha, 6. června 2013, 66 stran. V této práci se pokusím analýzou potvrdit svou hypotézu o minimální realizaci interního auditu v pražských hotelech. Jako cíl své práce jsem si zvolil obecně definovat cíle a přínosy interního auditu, zhodnotit realizaci interního auditu ve vybraných pražských hotelech určené velikosti, zjistit bariéry a následně poskytnout návod, jakým způsobem je možné implementovat interní audit v kterémkoliv hotelu. Pro analýzu jsem si vybral vzorek 30 pražských hotelů, ve čtyř a pěti hvězdičkové třídě. Vzhledem k cílům a charteru analýzy jsem si jako analytické metody zvolil osobní rozhovory, dotazník a studium interních dokumentů. Výsledky analýzy potvrdily moji hypotézu a označili za největší bariéry implementace systému interního auditu příliš malou velikost hotelu a vysoké náklady na implementaci. Během analýzy jsem také zjistil, že hotelový manažeři mají minimální podvědomí o technikách a přínosech interního auditu. Navrhl jsem dvě řešení implementace interního auditu pro samostatné hotely a jedno řešení pro hotelové řetězce. Součástí mého návrhu byla i implementaci mezinárodních profesních standardů interního auditu do oblasti hotelnictví. Závěrem této práce je, že interní audit je v oblasti českého hotelnictví teprve v počátečním stádiu a že bude třeba ještě dlouhé cesty, než dosáhne kvality, jakou v oblasti interního auditu disponují výrobní podniky, finanční instituce nebo oblast státní správy. Klíčová slova: interní audit, hotelnictví, pražské hotely, vnitřní kontrola, kvalita služeb

6 Abstract Roučka Zdeněk, Implamation of internal audit, master s dissertation The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Prague 6 th of June, 66 pages. In this dissertation, I will try to confirm their analysis of the hypothesis of a minimal using of an internal audit in Prague hotels. As the objective of this work I have chosen to define the general objectives and benefits of internal audit to assess the implementation of internal audit in selected hotels in Prague specified size, determine barriers and subsequently provide guidance on how to implement an internal audit at any hotel.for the analysis I chose a sample of 30 hotels in Prague, in four and five star class. Given the objectives and charter analysis, I like the analytical method chosen personal interviews, questionnaires and review of internal documents. The analysis results confirmed my hypothesis and declared it the biggest barriers to the implementation of the internal audit system size too small at a high cost of implementation. During the analysis, I also found that hotel managers have little awareness of the techniques and benefits of internal audit. I suggested two solutions to the implementation of internal audit for independent hotels and one solution for hotel chains. Part of my project was the implementation of international professional standards of internal auditing in the hotel industry. The conclusion of this work is that the internal audit is in Czech hospitality early stage and that it will take a long journey to reach the quality that the internal audit have production companies, financial institutions or the state administration Keywords: internal audit, hospitanty, prague hotels, internal controlling, quality of services

7 Obsah Úvod Teoretická část Interní audit Historie interního auditu Interní audit jako pojem Typy interního auditu Standardy interního auditu Postavení interního auditu v České republice Český institut interních auditorů Univerzita interního auditu Interní auditor Etika interního auditora Audit finanční situace Ukazatele rentability Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele kapitálového trhu Interní manažerský audit Outsourcing interního auditu Argumenty ve prospěch outsourcingu Argumenty proti outsourcingu Control Self-Assessment Interní audit a Podvod Analytická část... 25

8 2.1 Kritéria pro výběr hotelů Analýza jednotlivých hotelů Hodnocení analýzy Neznalost interního auditu Bariéry implementace interního auditu Rozpočtová bariéra Velikost hotelu Postavení interního auditu v hotelnictví Negativní vnímání interního auditu Skrytá hrozba Návrhová část Systém interního auditu pro hotel Zvyšování podvědomí o interním auditu Implementace nejdůležitějších mezinárodních standardů Implementace standardu 1000 Účel, pravomoci a odpovědnost Implementace standardu 1100 Nezávislost a objektivita Implementace standardu 1200 Odbornost a náležitá profesní péče Implementace standardu 1300 Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu Implementace standardu 2000 Řízení interního auditu Implementace standardu 2100 Charakter práce Závěr... 61

9 Úvod Mým původním záměrem bylo provést interní audit jednoho hotelu, tudíž jsem se v první řadě pokusil získat informace o používaných metodách a postupech. Navštívil jsem proto několik hotelů. V hotelech jsem byl obeznámen s tím, že interní audit nerealizují nebo jen v okrajové míře. Nabil jsem díky tomu dojmu, že interní audit není v hotelnictví využíván a pokud ano, pak jen jako prázdný pojem, bez jakýchkoliv náležitostí, které tomuto důležitému nástroji patří. Díky této hypotéze jsem ve spolupráci se svým garantem změnil prvotní zaměření diplomové práce. Interní audit byl v minulosti nejvíce využíván ve státní správě a v bankovnictví. V současné době se jedná o dynamicky se rozvíjející obor, který dávno překročil hranice výše uvedených sektorů a čím dál více společností projevuje zájem o implementaci. Jedním z důvodů je sílicí konkurenční prostředí. Ani hotelnictví by nemělo být výjimkou. Proto jsem si jako cíl své práce zvolil obecně definovat cíle a přínosy interního auditu, zhodnotit realizaci interního auditu ve vybraných pražských hotelech určené velikosti, zjistit bariéry a následně poskytnout návod, jakým způsobem je možné implementovat interní audit v kterémkoliv hotelu. V první části své diplomové práce, ve které definuji interní audit a popisuji jeho očekávané cíle a přínosy v oblasti hotelnictví, vycházím zejména ze zahraničních pramenů, které jsou postaveny na letitých zkušenostech. V této části shrnu ty nejdůležitější informace týkající se historie, typů a standardů interního auditu. Dále se budu věnovat postavení interního auditu v České republice a podrobněji rozeberu typy interního auditu, které se budou nejčastěji vyskytovat v analytické části práce. V analytické části jsem se zaměřil na analýzu realizaci interního auditu v jednotlivých hotelech. Na základě čtyř definovaných kritérií jsem vybral vzorek 30 hotelů. Tyto hotely jsem opakovaně oslovoval, dokud jsem nezískal dostatek informací pro svou analýzu. Informace jsem získával pomocí dotazníku, který jsem rozesílal mailem, v některých 1

10 případech jsem vedl řízené rozhovory s odpovědným zaměstnancem daného hotelu. Informace jsem čerpal i z interní dokumentace hotelů. V druhé části práce uvedu a zdůvodním kritéria, která jsem si zvolil pro výběr svého vzorku. Obsahově nejrozsáhlejší bude samotná analýza. V závěru zhodnotím analýzu a budu se věnovat jednotlivým výsledkům, ze kterých se pokusím definovat problémy, které brání realizaci interního auditu v analyzovaných hotelech. V poslední části diplomové práce se budu věnovat jednotlivým problémům vydefinovaným v předešlé části. Pokusím se na každý reagovat a navrhnout adekvátní řešení tak aby bylo možno implementovat interní audit do jakéhokoli hotelu. Nejvíce informací pro svoji práci jsem čerpal z knih a publikací, které mi poskytla knihovna Institutu interních auditorů. Jako metody své analýzy jsem použil především dotazníkové šetření, osobní rozhovory a analýzu interních dokumentů. 2

11 1 Teoretická část 1.1 Interní audit Historie interního auditu Historie auditu sahá až do dalekého starověku, kdy šla ruku v ruce s účetnictvím. Z počátku sloužila tato metoda pouze pro zaznamenávání počtů a stavů majetku. Později se úkoly rozdělily a účetnictví se využívalo k evidování majetku a audit místo toho sloužil spíše k jeho ochraně. V latině je základním významem slova audit slyšení, poslouchání, dozvídání se. Lze přijmout vysvětlení, že ve starém Římě byli auditoři těmi osobami, které informovaly senát o výši státního majetku. Jiný význam slova auditor je spojen rovněž s vyšetřováním určitých událostí, ale soudního charakteru, neboť auditoři byli původně vojenští soudci, členové vyššího soudního dvora. V moderní angličtině audit znamená revizi, kontrolu účtů. Audit představuje synonymum pro objektivitu, účinnost a nástroj zkvalitňování řízení. (Dvořáček, 2000, s. 1) Největší rozvoj auditu bylo jeho ustanovení zákonnou povinností v Anglii. Jednalo se o zákon o akciových společnostech, v rámci kterého měli akcionáři provádět prověrku rozvahy společnosti. Mohli se však nechat zastoupit externími auditory. Interní audit má naproti tomu pouze krátkou historii, která čítá přibližně 50 let. Přesto je to velice dynamický obor, který urazil během své existence dlouhou cestu. Před druhou světovou válkou podnikatelé zjistili, že je třeba začít kontrolovat všechny činnosti podniku kvůli větší složitosti ekonomických jevů, častějšímu delegování úkolů a pravomocí, vzdalování dceřiných společností od mateřských a vývoje komunikace., Kvůli zvětšování podniků se vedení může zabývat jen těmi nejdůležitějšími úkoly. Tudíž můžeme říci, že již před druhou světovou válkou začínal interní audit nabývat podobu, kterou má i dnes. Neznamená to však, že by se interní audit nevyvíjel, spíš naopak - 3

12 progrese interního auditu je přímo úměrná vývoji trhu. Důkazem vývoje oboru je bezesporu i založení oborového sdružení. V roce 1941 byl v New Yorku založen Institut interních auditorů (IIA), jehož sídlo je dnes v Altmonte Springs na Floridě a k němuž v současné době patří interní auditoři většiny evropských a severoamerických zemí, dále Spojených států a Kanady. Do činnosti Institutu jsou zapojeni i auditoři z Asie, Afriky a Austrálie; v roce 2002 měl členů ve 141 zemích. Institut zaměřuje svou pozornost na odborné školení interních auditorů, na profilování a rozvoj interní auditorské činnosti a na vypracování norem a pravidel, které by zaručovaly správné vykonávání této činnosti při současném poskytování záruk efektivnosti a dodržování etických pravidel. Již v roce 1947 zavedl tento Institut v rámci požadavků na interní auditory také doložku, která umožňovala zahnout i zkoušku z jiných činností než finančních a účetních. Tím začíná výrazný posun v požadavcích na odborné kvality interních auditorů a zároveň dochází ke vzdalování se od účetnictví a finančního hospodaření podniku, jež se pak stávají doménou externí auditorské činnosti. (Dvořáček, 2000, s. 2) Otázkou zůstává, co všechno přinese 21. století. Právě nové milénium by mohlo interní audit zakotvit do více profesí. Trendy, které zatím ovlivňují interní audit, jsou hlavně vzrůstající konkurenční boj a s tím spojena cenová válka doprovázená drastickým snižováním nákladů. V dnešní době také panuje velká investiční nejistota, proto investoři požadují více informací, než tomu bylo dříve. Mezi ty hlavní patří detailní informace o celkovém stavu společnosti a možnosti expanze a rozvoje Interní audit jako pojem Interní audit musí být nezávislá činnost, která pouze hodnotí a navrhuje řešení. Pomáhá organizaci v inovaci systému řízení a veškerých procesů. Hlavním úkolem je předkládat návrhy, které povedou ke snížení nákladů, zvýšení výnosů a zjednodušení a zefektivnění činností. Vlastní řešení je v rukou managementu. 4

13 Hlavní obsah interního auditu bych shrnul do několika bodů, které ukazují jak důležitý interní audit je: Provádět neustálou analýzu podniku a navrhovat vedení vhodná doporučení a opatření ke zlepšení činnosti (Tureček, 2004, s. 45) Ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému podniku Kontrolovat správné plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení podniku Sledovat a revidovat provádění kontrol na všech úsecích činnosti podniku a ve všech jeho strukturách a systémech Informovat vedení o všech nepravidelnostech nebo anomáliích s doporučením jak je odstranit Vyhodnocovat a zabezpečovat aby všechny zdroje, materiální i lidské byly adekvátně využívány pro dosažení nejlepších výsledků Věnovat zvláštní pozornost vývojovým tendencím, novým metodám a systémům řízení (Tureček, 2004, s. 45) Mezi služby, poskytované interním auditem, řadíme zejména: Finanční audit Prevence a odhalování podvodu Vnitřní účetní kontrolu Audit kontraktů (investoři, dodavatelé, odběratelé) Audit souladů (harmonie) podnikové politiky a postupů se zákony, vyhláškami a nejrůznějšími nařízeními Audit operací Audit produktivity Audit podniku 5

14 Audit managementu Audit jakosti Audit ekologický Audit personálního rozvoje Audit vnějších podnikových vztahů Typy interního auditu Typologie interního auditu dle Turečka: Audit finanční situace se týká zhodnocení současné finanční situace podniku a perspektivy jejího rozvoje. V tomto případě se nehodnotí jenom správnost účetních výkazů, ale také efektivnost auditované organizace. Vychází se z účetních výkazů a výsledky jsou určeny jak organizaci, tak i externím zájemcům Audit jakosti (Podle ČSN ISO 8402) je systematické a nezávislé zkoumání s cílem stanovit, zda činnost v oblasti jakosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry, zda se realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení cílů. Ekologický audit zahrnuje soustavné, dokumentované, pravidelné a objektivní vyhodnocení účinnosti organizace z hlediska ochrany životního prostředí. Informační audit má analyzovat především informační funkce a informační systémy. Informační funkce zahrnují analýzu organizace, bezpečnosti a oddělenosti funkcí a vedení od procesu zpracování dat. Informační systémy se analyzují zejména z hlediska adekvátnosti zabezpečení cílům organizace. 6

15 Forenzní audit Je zaměřen především proti hospodářské kriminalitě. Tento typ služeb nabízejí v současné době především externí auditorské firmy za účelem šetření zpronevěry, nalezení a znovuzískání majetku, z pověření vlád a správních orgánů, zkoumání původu finančních aktiv a obchodních kontaktů, zpracování pojistných nároků atd. (2004, s. 46) 1.2 Standardy interního auditu Standard 1000 Účel, pravomoc a odpovědnost Účel, pravomoc a odpovědnost interního auditu musí být formálně definována ve statutu interního auditu, v souladu s Definicí interního auditu, Etickým kodexem a se Standardy. Vedoucí interního auditu musí statut pravidelně revidovat a předkládat vyššímu vedení a orgánům společnosti ke schválení. (Jain, 2013, s. 8) Standard 1100 Nezávislost a objektivita Útvar interního auditu musí být nezávislý a interní auditoři musí být při výkonu své práce objektivní. Standard 1200 Odbornost a náležitá profesní péče Audity musí být prováděny odborně a s náležitou profesní péčí. Standard 1300 Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu Vedoucí interního auditu musí vypracovat a pravidelně aktualizovat program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu Program pro zabezpečení a zvyšování kvality musí zahrnovat jak interní, tak externí hodnocení 7

16 1321 Vedoucí interního auditu může deklarovat, že činnost interního auditu je v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu pouze, pokud výsledky programu pro zabezpečení a zvyšování kvality tuto deklaraci podporují. Standard 2000 řízení interního auditu Vedoucí interního auditu řídit výkon interní audit tak, aby interní audit přinášel společnosti přidanou hodnotu. Interpretace tohoto standartu dále specifikuje, že činnost interního auditu je efektně řízena pokud: - výsledky interního auditu dosahují účelu a plní odpovědnosti stanovené ve statutu interního auditu - výkon interního auditu je realizován v souladu s Definicí interního auditu a se Standardy - jednotlivci, účastnící se výkonu interního auditu, prokazují soulad s Etickým kodexem a se Standardy (Jain, 2013, s. 10) Standard 2100 charakter práce Útvar interního auditu musí systematicky a metodicky hodnotit procesy řízení a správy společnosti, řízení rizik a řídicí a kontrolní procesy a přispívat k jejich zdokonalování. Standard 2200 Plánování zakázky Interní auditoři musí vytvořit a zdokumentovat program každé zakázky, včetně jejich cílů, rozsahu, načasování a alokace zdrojů. Standard 2300 Realizace zakázky Za účelem splnění cílů zakázky musí interní auditoři identifikovat, analyzovat, hodnotit a dokumentovat dostatečné informace. Standard 2340 Nad zakázkami musí být prováděn dostatečný dohled tak, aby bylo zaručeno, že jsou splněny jejich cíle, je zajištěna jejich odpovídající kvalita a že se zaměstnanci rozvíjejí. 8

17 Standard 2400 Předání výsledků Interní auditoři musí předávat informace týkající se výsledků zakázky. Standard 2500 Monitorování Vedoucí interního auditu musí zavést a udržovat systém, který umožní sledovat, jak se s výsledkem předanými vedení dále nakládá. Standard 2600 Rozhodnutí o přijetí rizika vedením společnosti Pokud se vedoucí interního auditu domnívá, že vedení společnosti přijalo takový stupeň zbytkového rizika, který by mohl být pro tuto společnost nepřijatelný, musí s vedením tuto skutečnost projednat. Pokud se nepodaří dosáhnout rozhodnutí ohledně zbytkového rizika, musí vedoucí interního auditu předat tuto záležitost k vyřešení orgánům společnosti. (Jain, 2013, s. 15) 1.3 Postavení interního auditu v České republice V České Republice je situace o něco složitější - dokonce ani v dnešní době nemá převážná část manažerů základní představu o interním auditu. Nejvíce využívají interní audit bankovní instituce a jednotlivé odbory statní správy. Stejně tak velké dceřiné společnosti nadnárodních korporací mají v organizační struktuře pevně zakotveno oddělení interního auditu. V hotelnictví je to však pouze začátek. Přestože se ve školách učí, že interní audit je v tomto oboru důležitou a využívanou složkou kontroly, pravdou je opak. Největší podpora interního auditu pro českou republiku je ČIIA neboli Český institut interních auditorů. 9

18 1.3.1 Český institut interních auditorů ČIIA je občanské sdružení které vzniklo v České republice v roce Vzniklo za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v ČR. V současné době má skoro 1000 členů především z oblasti bankovních a finančních služeb, průmyslu a veřejné správy. Stejně jako u mezinárodního institutu interních auditorů patří mezi hlavní úkoly vzdělávání interních auditorů, také pomáhá zájemcům s přípravným studiem k získání diplomu CIA (Certifikovaný interní auditor). Mezi další hlavní úkoly patří poradenská činnost v oblasti zavádění interního auditu do podniku. Nabízí širokou škálu jednodenních vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na otázky zřizování a působení útvarů auditu, zvyšování odborné úrovně auditorů, bezpečnosti informací, řídicí systémy, bezpečnost IT, účetnictví, daňové zákony, apod. Složení zkoušky k získání mezinárodnímu titulu CIA (Certified Internal Auditor), který je osvědčením o odborné kvalifikaci pro oblast zásad a praktického uplatnění interního auditu a slouží zároveň jako nejvýznamnější mezinárodní uznání pro interní auditory. Nabízí možnost zapojit se do programu IIA k získání certifikátu CIA a vstoupit tak do řad držitelů CIA po celém světě a na vlastní kůži si vyzkoušet, jak rozdílné možnosti může získání certifikátu CIA znamenat Nabízí dlouhodobý systém vzdělávání zaměřený na rozvoj profese interního auditu. Školení zahrnuje 320 hodin výuky v 8 týdenních cyklech po dobu dvou let. Každý cyklus zahrnuje témata sestavená ze čtyř částí zkoušek CIA. Veřejné a státní správě nabízí velké množství akreditovaných jednodenních kurzů. Také akreditovaný Základní kurs a Atestační kurs. Základní kurz probíhá v rámci jednotného systému přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a audit a je uznán MŠMT jako rekvalifikační pro profesi interního auditora ve veřejné správě. ČIIA pořádá setkání interních auditorů, zvláště za účelem výměny informací a zkušeností. Stejně tak zprostředkovává setkání s odborníky ze zahraničí. 10

19 Vydává odborné publikace o interním auditu a standardů pro profesní praxi. Deleguje vybrané interní auditory z ČR do pracovních orgánů mezinárodních institucí pro oblast interního auditu Vydává odborný čtvrtletník Interní auditor, který informuje o nejnovějších trendech v oblasti interního auditu na celosvětové úrovni Vede také obsáhlou knihovnu publikací o interním auditu, která je zdarma přístupná všem členům ČIIA i studentům vysokých škol, kteří se o interní audit zajímají Univerzita interního auditu Je to nový komplexní vzdělávací projekt Českého institutu interních auditorů. Pokrývá nejen celý proces interního auditu, od plánování až po řízení auditního útvaru, ale i znalosti z podnikatelského prostředí, právního rámce nebo vedení lidí. Univerzity je propojení teorie interního auditu s reálnými ukázkami, jak tyto principy uplatnit v praxi. Lektoři působící v rámci této Univerzity jsou špičkoví specialisté a zkušení šéfové útvarů interního auditu ve velkých společnostech. Díky tomu se ve výuce zaměřují na realizovatelnost a zkušenosti prověřené dlouholetou praxí. Samotný styl výuky je velice interaktivní. Nedílnou součástí jsou diskuze, workshopy a praktické tréninky, které pomáhají studentům lépe vstřebat nabyté informace. Univerzita interního auditu je rozdělena do tří stupňů junior, senior a manažer. V každém z těchto stupňů jsou témata typická pro příslušný stupeň. Dohromady poskytuje univerzální pohled na interní audit. Celý program se skládá z pěti týdenních bloků, které jsou jednotlivě rozděleny do pěti čtvrtletí. Hlavním důvodem a náplní vzniku této univerzity je snaha Českého institutu interních auditorů o špičkovou přípravu na certifikaci CIA. Není proto překvapení, že jsou do programu zařazena veškerá témata nutná pro absolvování certifikace CIA v její nejnovější 11

20 podobě. Není to však produkt specificky navržený pro certifikaci CIA. Univerzita má daleko širší záběr díky svému zaměření na praktickou část interního auditu a také na jeho metodologii. Univerzita je určena pro každého vážného zájemce o interní audit. Je třeba však říci, že největší užitek z této edukace bude mít ten, kdo se již určitou dobu v oblasti interního auditu pohybuje a zná Standardy pro profesní praxi interního auditu. 1.4 Interní auditor Interní auditor by se měl v prvé řadě vyznačovat svou neutralitou v rámci celého podniku. Měl by být naprosto nezávislí vůči všem procesům a všem jednotkám uvnitř společnosti. V každém případě se vyplatí si interního auditora dobře vybírat, jelikož bude mít přístup k nejcitlivějším informacím firmy. Jako základní předpoklad je většinou požadováno vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického zaměření. Auditor by se samozřejmě měl neustále vzdělávat ve svém oboru, to V České republice zajišťuje právě ČIIA (Český institut interních auditorů). Můžeme tedy říct, že by interní auditor měl být členem tohoto sdružení, abychom měli jistotu, že takovým kontinuálním vzděláváním prochází. Pro tuto pozici jsou neméně důležité i charakterové vlastnosti Auditor by měl být: Asertivní Empatický Měl by být obrněný velkou trpělivostí Měl by umět vyslechnout všechny názory a pak teprve z toho tvořit závěry Sympatický Komunikativní Měl by mít vyjednávací schopnosti 12

21 Čestný a objektivní Měl by umět získat a udržet si důvěru Současní interní auditoři jsou mnohem více než jen finanční analytikové. Musí diverzifikovat svou činnost a být inovativní. Musí rozšifrovat a zdokonalovat svou kvalifikaci, mít neustálý přehled o rizikách, která mohou ohrozit organizaci, a o trendech ve své profesi. Jsou dobrými mysliteli. Pro efektivní plnění svých úkolů musí pozorně naslouchat, efektivně mluvit a jasně psát. Intení auditoři, kteří jsou uznáváni managementem jako odborníci na manažerskou kontrolu a riziko, jsou základem budoucího úspěchu organizace. (Dvořáček, 2000, s. 70) Etika interního auditora Stejně důležité jako standardy pro praxi je i etický kodex, který se vztahuje na každého auditora, ale i na celé auditorské společnosti. Etický kodex můžeme rozdělit na dvě části, a to na principy a pravidla. Principy etického kodexu Integrita je propojení auditora s organizací, největší přínos integrity je důvěra, která je auditorovi dávána organizací. Objektivita musí být patrná v každém úkonu, který auditor provádí. Již při sběru dat je třeba myslet na cíl auditu a nikdy se vlastními cíly nebo jinými podměty nenechat ovlivnit při vyhodnocování. Důvěrnost je vlastnost, které si auditoři nejvíce cení, je naprosto nezbytná při sběru dat. Zároveň však také zavazuje nabyté informace použít pouze k vypracování auditu a k ničemu jinému. Kompetentností se každý auditor zavazuje je má dostatečné znalosti, schopnosti a zkušenosti pro vykonání interního auditu. Etická pravidla jednání 13

22 Interní auditor musí plnit své povinnosti odpovědně, čestně, objektivně a řádně Interní auditor musí pro udržení důvěry řídicích pracovníků podniku projevovat věrnost ve všech záležitostech, jež se týkají jeho nadřízených nebo těch, jimž poskytuje své služby. Žádným způsobem nesmí spolupracovat na jakékoliv ilegální nebo nezákonné činnosti Interní auditor se vědomě nesmí zapojit do aktivit, které diskreditují profesi interního auditu Interní auditor se nesmí věnovat jiné práci nebo činnosti, jež by byla v rozporu se zájmy podniku nebo by mu zabránila vykonávat objektivně a odpovědně jeho povinnosti Interní auditor nesmí přijmout úplatky nebo dárky od žádného zaměstnance nebo klienta, které by mohli ovlivnit jeho profesionální úsudek Interní auditor musí být diskrétní při používání informací získaných během své činnosti. Nebude využívat důvěrných informací, aby získal výhody osobního rázu nebo takového druhu, jež by mohly poškodit prestiž a dobrý chod podniku Interní auditor musí při vyjadřování určitého názoru dbát na to, aby získal dostatečné důkazy pro doložení svého tvrzení. Ve své auditorské zprávě musí předložit všechny údaje a zjištěná fakta, jež by mohla zkreslit zprávu nebo skrýt ilegální praktiky, pokud by nebyla citována Interní auditor musí vyvíjet trvalou snahu o maximální svých schopností a efektivnosti své práce Při výkonu svého povolání si interní auditor musí být neustále vědom své povinnosti udržovat vysokou úroveň kompetentnosti, morální bezúhonnosti a důstojnosti, kterou by měl mít každý interní auditor. 14

23 1.5 Audit finanční situace Audit finanční situace je jedním ze základních pilířů interního auditu. Jeho cílem je zhodnotit stávající finanční situaci a na základě analýz určit její vývoj. Pro vypracování auditu se využívají informace a údaje z účetních výkazů. Na první pohled se může zdát, že se jedná o kontrolu účetnictví, ale v tomto případě se spíše jedná o zhodnocení efektivnosti. Interní audit pro vykreslení finanční situace podniku používá poměrové ukazatele Ukazatele rentability Je všeobecně známé, že na prvním místě jde podniku o maximalizaci tržní hodnoty podniku. Ale hned na druhém místě se nachází zisk! Ukazatel rentability nebo také ziskovosti je tak jedním z nejdůležitějších ukazatelů. Nevýhodou těchto ukazatelů je však fakt, že hodnotí hospodaření podniku jako takového, nehodnotí výkonnost společnosti z pohledu vlastníka (investora vlastního kapitálu). Mezi ukazatele rentability patří: Rentabilita celkového kapitálu zisk / vlastní kapitál + cizí kapitál Rentabilita vlastního kapitálu zisk / vlastní kapitál Rentabilita dlouhodobého kapitálu zisk / vlastní kapitál + dlouhodobý Rentabilita tržeb zisk / tržby Rentabilita nákladů 15

24 zisk / provozní náklady Ukazatele zadluženosti Ukazatele zadluženosti nám vykreslují jak je podnik závislý na cizích zdrojích. V některých odborných publikacích je tento ukazatel interpretován jako úvěrového zatížení firmy nebo ukazatel dlouhodobé finanční stability. Zadlužení však není nutně negativní ukazatel, naopak majitelé v dnešní době dávají přednost cizímu kapitálu, protože je výrazně levnější než vlastní. Mezi ukazatele zadluženosti patří: Koeficient samofinancování vlastní kapitál / celková aktiva Celková zadluženost cizí kapitál / celková aktiva Poměr vlastního a cizího kapitálu vlastní kapitál / cizí kapitál Poměr dlouhodobého cizího kapitálu dlouhodobý cizí kapitál / pasiva celkem Poměr provozního zisku a cizího kapitálu provozní zisk / cizí kapitál Úrokové zatížení nákladové úroky / čistý zisk + nákladové úroky Zatížení fixními platbami 16

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti

Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti Diplomová práce Bc. Monika Doležalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra Hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Diplomová práce Bc. Veronika Sokolová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: VŠH MHL Management hotelnictví

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie

Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. Autor: Bc. Kristýna Štěpánková Brno

Více

Účetnictví malých a středních podniků

Účetnictví malých a středních podniků Účetnictví malých a středních podniků Bakalářská práce Eva Šmatláková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing.

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vliv ISO norem na výkonnost společnosti nejen z pohledu financí Influence of the ISO Standards on Efficiency of the Company not only in

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce 2014 Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce Margaritta

Více

Personální činnost ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy. Adam Koryčánek

Personální činnost ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy. Adam Koryčánek Personální činnost ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy Adam Koryčánek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Téma této bakalářské práce zní analýza personální činnosti ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více