Realizace interního auditu v hotelu. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace interního auditu v hotelu. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o."

Transkript

1 Realizace interního auditu v hotelu Diplomová práce Bc. Zdeněk Roučka Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Implamation of internal audit Bc. Zdeněk Roučka The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing Martina Beránek Date of Submission: Date of Defense: Praha 2013

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma realizace interního auditu zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejnění své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o... Zdeněk Roučka V Praze dne 5. června 2013

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěl předně poděkovat své vedoucí práce Ing. Martině Beranek za odborné rady a oporu, při vypracovávání této práce. Neméně děkuji Martinovy Černickému (Assistant Financial Controller z Hotelu Radisson Blu Alcron), Jitce Liborové (Chief Accountant z Hotelu Kempinski) a všem ostatním respondentům, kteří mě poskytli cenné informace pro vypracování analýzy.

5 Abstrakt Roučka Zdeněk, Realizace interního auditu v hotelu, diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Praha, 6. června 2013, 66 stran. V této práci se pokusím analýzou potvrdit svou hypotézu o minimální realizaci interního auditu v pražských hotelech. Jako cíl své práce jsem si zvolil obecně definovat cíle a přínosy interního auditu, zhodnotit realizaci interního auditu ve vybraných pražských hotelech určené velikosti, zjistit bariéry a následně poskytnout návod, jakým způsobem je možné implementovat interní audit v kterémkoliv hotelu. Pro analýzu jsem si vybral vzorek 30 pražských hotelů, ve čtyř a pěti hvězdičkové třídě. Vzhledem k cílům a charteru analýzy jsem si jako analytické metody zvolil osobní rozhovory, dotazník a studium interních dokumentů. Výsledky analýzy potvrdily moji hypotézu a označili za největší bariéry implementace systému interního auditu příliš malou velikost hotelu a vysoké náklady na implementaci. Během analýzy jsem také zjistil, že hotelový manažeři mají minimální podvědomí o technikách a přínosech interního auditu. Navrhl jsem dvě řešení implementace interního auditu pro samostatné hotely a jedno řešení pro hotelové řetězce. Součástí mého návrhu byla i implementaci mezinárodních profesních standardů interního auditu do oblasti hotelnictví. Závěrem této práce je, že interní audit je v oblasti českého hotelnictví teprve v počátečním stádiu a že bude třeba ještě dlouhé cesty, než dosáhne kvality, jakou v oblasti interního auditu disponují výrobní podniky, finanční instituce nebo oblast státní správy. Klíčová slova: interní audit, hotelnictví, pražské hotely, vnitřní kontrola, kvalita služeb

6 Abstract Roučka Zdeněk, Implamation of internal audit, master s dissertation The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Prague 6 th of June, 66 pages. In this dissertation, I will try to confirm their analysis of the hypothesis of a minimal using of an internal audit in Prague hotels. As the objective of this work I have chosen to define the general objectives and benefits of internal audit to assess the implementation of internal audit in selected hotels in Prague specified size, determine barriers and subsequently provide guidance on how to implement an internal audit at any hotel.for the analysis I chose a sample of 30 hotels in Prague, in four and five star class. Given the objectives and charter analysis, I like the analytical method chosen personal interviews, questionnaires and review of internal documents. The analysis results confirmed my hypothesis and declared it the biggest barriers to the implementation of the internal audit system size too small at a high cost of implementation. During the analysis, I also found that hotel managers have little awareness of the techniques and benefits of internal audit. I suggested two solutions to the implementation of internal audit for independent hotels and one solution for hotel chains. Part of my project was the implementation of international professional standards of internal auditing in the hotel industry. The conclusion of this work is that the internal audit is in Czech hospitality early stage and that it will take a long journey to reach the quality that the internal audit have production companies, financial institutions or the state administration Keywords: internal audit, hospitanty, prague hotels, internal controlling, quality of services

7 Obsah Úvod Teoretická část Interní audit Historie interního auditu Interní audit jako pojem Typy interního auditu Standardy interního auditu Postavení interního auditu v České republice Český institut interních auditorů Univerzita interního auditu Interní auditor Etika interního auditora Audit finanční situace Ukazatele rentability Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele kapitálového trhu Interní manažerský audit Outsourcing interního auditu Argumenty ve prospěch outsourcingu Argumenty proti outsourcingu Control Self-Assessment Interní audit a Podvod Analytická část... 25

8 2.1 Kritéria pro výběr hotelů Analýza jednotlivých hotelů Hodnocení analýzy Neznalost interního auditu Bariéry implementace interního auditu Rozpočtová bariéra Velikost hotelu Postavení interního auditu v hotelnictví Negativní vnímání interního auditu Skrytá hrozba Návrhová část Systém interního auditu pro hotel Zvyšování podvědomí o interním auditu Implementace nejdůležitějších mezinárodních standardů Implementace standardu 1000 Účel, pravomoci a odpovědnost Implementace standardu 1100 Nezávislost a objektivita Implementace standardu 1200 Odbornost a náležitá profesní péče Implementace standardu 1300 Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu Implementace standardu 2000 Řízení interního auditu Implementace standardu 2100 Charakter práce Závěr... 61

9 Úvod Mým původním záměrem bylo provést interní audit jednoho hotelu, tudíž jsem se v první řadě pokusil získat informace o používaných metodách a postupech. Navštívil jsem proto několik hotelů. V hotelech jsem byl obeznámen s tím, že interní audit nerealizují nebo jen v okrajové míře. Nabil jsem díky tomu dojmu, že interní audit není v hotelnictví využíván a pokud ano, pak jen jako prázdný pojem, bez jakýchkoliv náležitostí, které tomuto důležitému nástroji patří. Díky této hypotéze jsem ve spolupráci se svým garantem změnil prvotní zaměření diplomové práce. Interní audit byl v minulosti nejvíce využíván ve státní správě a v bankovnictví. V současné době se jedná o dynamicky se rozvíjející obor, který dávno překročil hranice výše uvedených sektorů a čím dál více společností projevuje zájem o implementaci. Jedním z důvodů je sílicí konkurenční prostředí. Ani hotelnictví by nemělo být výjimkou. Proto jsem si jako cíl své práce zvolil obecně definovat cíle a přínosy interního auditu, zhodnotit realizaci interního auditu ve vybraných pražských hotelech určené velikosti, zjistit bariéry a následně poskytnout návod, jakým způsobem je možné implementovat interní audit v kterémkoliv hotelu. V první části své diplomové práce, ve které definuji interní audit a popisuji jeho očekávané cíle a přínosy v oblasti hotelnictví, vycházím zejména ze zahraničních pramenů, které jsou postaveny na letitých zkušenostech. V této části shrnu ty nejdůležitější informace týkající se historie, typů a standardů interního auditu. Dále se budu věnovat postavení interního auditu v České republice a podrobněji rozeberu typy interního auditu, které se budou nejčastěji vyskytovat v analytické části práce. V analytické části jsem se zaměřil na analýzu realizaci interního auditu v jednotlivých hotelech. Na základě čtyř definovaných kritérií jsem vybral vzorek 30 hotelů. Tyto hotely jsem opakovaně oslovoval, dokud jsem nezískal dostatek informací pro svou analýzu. Informace jsem získával pomocí dotazníku, který jsem rozesílal mailem, v některých 1

10 případech jsem vedl řízené rozhovory s odpovědným zaměstnancem daného hotelu. Informace jsem čerpal i z interní dokumentace hotelů. V druhé části práce uvedu a zdůvodním kritéria, která jsem si zvolil pro výběr svého vzorku. Obsahově nejrozsáhlejší bude samotná analýza. V závěru zhodnotím analýzu a budu se věnovat jednotlivým výsledkům, ze kterých se pokusím definovat problémy, které brání realizaci interního auditu v analyzovaných hotelech. V poslední části diplomové práce se budu věnovat jednotlivým problémům vydefinovaným v předešlé části. Pokusím se na každý reagovat a navrhnout adekvátní řešení tak aby bylo možno implementovat interní audit do jakéhokoli hotelu. Nejvíce informací pro svoji práci jsem čerpal z knih a publikací, které mi poskytla knihovna Institutu interních auditorů. Jako metody své analýzy jsem použil především dotazníkové šetření, osobní rozhovory a analýzu interních dokumentů. 2

11 1 Teoretická část 1.1 Interní audit Historie interního auditu Historie auditu sahá až do dalekého starověku, kdy šla ruku v ruce s účetnictvím. Z počátku sloužila tato metoda pouze pro zaznamenávání počtů a stavů majetku. Později se úkoly rozdělily a účetnictví se využívalo k evidování majetku a audit místo toho sloužil spíše k jeho ochraně. V latině je základním významem slova audit slyšení, poslouchání, dozvídání se. Lze přijmout vysvětlení, že ve starém Římě byli auditoři těmi osobami, které informovaly senát o výši státního majetku. Jiný význam slova auditor je spojen rovněž s vyšetřováním určitých událostí, ale soudního charakteru, neboť auditoři byli původně vojenští soudci, členové vyššího soudního dvora. V moderní angličtině audit znamená revizi, kontrolu účtů. Audit představuje synonymum pro objektivitu, účinnost a nástroj zkvalitňování řízení. (Dvořáček, 2000, s. 1) Největší rozvoj auditu bylo jeho ustanovení zákonnou povinností v Anglii. Jednalo se o zákon o akciových společnostech, v rámci kterého měli akcionáři provádět prověrku rozvahy společnosti. Mohli se však nechat zastoupit externími auditory. Interní audit má naproti tomu pouze krátkou historii, která čítá přibližně 50 let. Přesto je to velice dynamický obor, který urazil během své existence dlouhou cestu. Před druhou světovou válkou podnikatelé zjistili, že je třeba začít kontrolovat všechny činnosti podniku kvůli větší složitosti ekonomických jevů, častějšímu delegování úkolů a pravomocí, vzdalování dceřiných společností od mateřských a vývoje komunikace., Kvůli zvětšování podniků se vedení může zabývat jen těmi nejdůležitějšími úkoly. Tudíž můžeme říci, že již před druhou světovou válkou začínal interní audit nabývat podobu, kterou má i dnes. Neznamená to však, že by se interní audit nevyvíjel, spíš naopak - 3

12 progrese interního auditu je přímo úměrná vývoji trhu. Důkazem vývoje oboru je bezesporu i založení oborového sdružení. V roce 1941 byl v New Yorku založen Institut interních auditorů (IIA), jehož sídlo je dnes v Altmonte Springs na Floridě a k němuž v současné době patří interní auditoři většiny evropských a severoamerických zemí, dále Spojených států a Kanady. Do činnosti Institutu jsou zapojeni i auditoři z Asie, Afriky a Austrálie; v roce 2002 měl členů ve 141 zemích. Institut zaměřuje svou pozornost na odborné školení interních auditorů, na profilování a rozvoj interní auditorské činnosti a na vypracování norem a pravidel, které by zaručovaly správné vykonávání této činnosti při současném poskytování záruk efektivnosti a dodržování etických pravidel. Již v roce 1947 zavedl tento Institut v rámci požadavků na interní auditory také doložku, která umožňovala zahnout i zkoušku z jiných činností než finančních a účetních. Tím začíná výrazný posun v požadavcích na odborné kvality interních auditorů a zároveň dochází ke vzdalování se od účetnictví a finančního hospodaření podniku, jež se pak stávají doménou externí auditorské činnosti. (Dvořáček, 2000, s. 2) Otázkou zůstává, co všechno přinese 21. století. Právě nové milénium by mohlo interní audit zakotvit do více profesí. Trendy, které zatím ovlivňují interní audit, jsou hlavně vzrůstající konkurenční boj a s tím spojena cenová válka doprovázená drastickým snižováním nákladů. V dnešní době také panuje velká investiční nejistota, proto investoři požadují více informací, než tomu bylo dříve. Mezi ty hlavní patří detailní informace o celkovém stavu společnosti a možnosti expanze a rozvoje Interní audit jako pojem Interní audit musí být nezávislá činnost, která pouze hodnotí a navrhuje řešení. Pomáhá organizaci v inovaci systému řízení a veškerých procesů. Hlavním úkolem je předkládat návrhy, které povedou ke snížení nákladů, zvýšení výnosů a zjednodušení a zefektivnění činností. Vlastní řešení je v rukou managementu. 4

13 Hlavní obsah interního auditu bych shrnul do několika bodů, které ukazují jak důležitý interní audit je: Provádět neustálou analýzu podniku a navrhovat vedení vhodná doporučení a opatření ke zlepšení činnosti (Tureček, 2004, s. 45) Ověřovat spolehlivost a vhodnost informačního systému podniku Kontrolovat správné plnění politiky rozvoje, norem a pokynů vedení podniku Sledovat a revidovat provádění kontrol na všech úsecích činnosti podniku a ve všech jeho strukturách a systémech Informovat vedení o všech nepravidelnostech nebo anomáliích s doporučením jak je odstranit Vyhodnocovat a zabezpečovat aby všechny zdroje, materiální i lidské byly adekvátně využívány pro dosažení nejlepších výsledků Věnovat zvláštní pozornost vývojovým tendencím, novým metodám a systémům řízení (Tureček, 2004, s. 45) Mezi služby, poskytované interním auditem, řadíme zejména: Finanční audit Prevence a odhalování podvodu Vnitřní účetní kontrolu Audit kontraktů (investoři, dodavatelé, odběratelé) Audit souladů (harmonie) podnikové politiky a postupů se zákony, vyhláškami a nejrůznějšími nařízeními Audit operací Audit produktivity Audit podniku 5

14 Audit managementu Audit jakosti Audit ekologický Audit personálního rozvoje Audit vnějších podnikových vztahů Typy interního auditu Typologie interního auditu dle Turečka: Audit finanční situace se týká zhodnocení současné finanční situace podniku a perspektivy jejího rozvoje. V tomto případě se nehodnotí jenom správnost účetních výkazů, ale také efektivnost auditované organizace. Vychází se z účetních výkazů a výsledky jsou určeny jak organizaci, tak i externím zájemcům Audit jakosti (Podle ČSN ISO 8402) je systematické a nezávislé zkoumání s cílem stanovit, zda činnost v oblasti jakosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry, zda se realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení cílů. Ekologický audit zahrnuje soustavné, dokumentované, pravidelné a objektivní vyhodnocení účinnosti organizace z hlediska ochrany životního prostředí. Informační audit má analyzovat především informační funkce a informační systémy. Informační funkce zahrnují analýzu organizace, bezpečnosti a oddělenosti funkcí a vedení od procesu zpracování dat. Informační systémy se analyzují zejména z hlediska adekvátnosti zabezpečení cílům organizace. 6

15 Forenzní audit Je zaměřen především proti hospodářské kriminalitě. Tento typ služeb nabízejí v současné době především externí auditorské firmy za účelem šetření zpronevěry, nalezení a znovuzískání majetku, z pověření vlád a správních orgánů, zkoumání původu finančních aktiv a obchodních kontaktů, zpracování pojistných nároků atd. (2004, s. 46) 1.2 Standardy interního auditu Standard 1000 Účel, pravomoc a odpovědnost Účel, pravomoc a odpovědnost interního auditu musí být formálně definována ve statutu interního auditu, v souladu s Definicí interního auditu, Etickým kodexem a se Standardy. Vedoucí interního auditu musí statut pravidelně revidovat a předkládat vyššímu vedení a orgánům společnosti ke schválení. (Jain, 2013, s. 8) Standard 1100 Nezávislost a objektivita Útvar interního auditu musí být nezávislý a interní auditoři musí být při výkonu své práce objektivní. Standard 1200 Odbornost a náležitá profesní péče Audity musí být prováděny odborně a s náležitou profesní péčí. Standard 1300 Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu Vedoucí interního auditu musí vypracovat a pravidelně aktualizovat program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu Program pro zabezpečení a zvyšování kvality musí zahrnovat jak interní, tak externí hodnocení 7

16 1321 Vedoucí interního auditu může deklarovat, že činnost interního auditu je v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu pouze, pokud výsledky programu pro zabezpečení a zvyšování kvality tuto deklaraci podporují. Standard 2000 řízení interního auditu Vedoucí interního auditu řídit výkon interní audit tak, aby interní audit přinášel společnosti přidanou hodnotu. Interpretace tohoto standartu dále specifikuje, že činnost interního auditu je efektně řízena pokud: - výsledky interního auditu dosahují účelu a plní odpovědnosti stanovené ve statutu interního auditu - výkon interního auditu je realizován v souladu s Definicí interního auditu a se Standardy - jednotlivci, účastnící se výkonu interního auditu, prokazují soulad s Etickým kodexem a se Standardy (Jain, 2013, s. 10) Standard 2100 charakter práce Útvar interního auditu musí systematicky a metodicky hodnotit procesy řízení a správy společnosti, řízení rizik a řídicí a kontrolní procesy a přispívat k jejich zdokonalování. Standard 2200 Plánování zakázky Interní auditoři musí vytvořit a zdokumentovat program každé zakázky, včetně jejich cílů, rozsahu, načasování a alokace zdrojů. Standard 2300 Realizace zakázky Za účelem splnění cílů zakázky musí interní auditoři identifikovat, analyzovat, hodnotit a dokumentovat dostatečné informace. Standard 2340 Nad zakázkami musí být prováděn dostatečný dohled tak, aby bylo zaručeno, že jsou splněny jejich cíle, je zajištěna jejich odpovídající kvalita a že se zaměstnanci rozvíjejí. 8

17 Standard 2400 Předání výsledků Interní auditoři musí předávat informace týkající se výsledků zakázky. Standard 2500 Monitorování Vedoucí interního auditu musí zavést a udržovat systém, který umožní sledovat, jak se s výsledkem předanými vedení dále nakládá. Standard 2600 Rozhodnutí o přijetí rizika vedením společnosti Pokud se vedoucí interního auditu domnívá, že vedení společnosti přijalo takový stupeň zbytkového rizika, který by mohl být pro tuto společnost nepřijatelný, musí s vedením tuto skutečnost projednat. Pokud se nepodaří dosáhnout rozhodnutí ohledně zbytkového rizika, musí vedoucí interního auditu předat tuto záležitost k vyřešení orgánům společnosti. (Jain, 2013, s. 15) 1.3 Postavení interního auditu v České republice V České Republice je situace o něco složitější - dokonce ani v dnešní době nemá převážná část manažerů základní představu o interním auditu. Nejvíce využívají interní audit bankovní instituce a jednotlivé odbory statní správy. Stejně tak velké dceřiné společnosti nadnárodních korporací mají v organizační struktuře pevně zakotveno oddělení interního auditu. V hotelnictví je to však pouze začátek. Přestože se ve školách učí, že interní audit je v tomto oboru důležitou a využívanou složkou kontroly, pravdou je opak. Největší podpora interního auditu pro českou republiku je ČIIA neboli Český institut interních auditorů. 9

18 1.3.1 Český institut interních auditorů ČIIA je občanské sdružení které vzniklo v České republice v roce Vzniklo za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v ČR. V současné době má skoro 1000 členů především z oblasti bankovních a finančních služeb, průmyslu a veřejné správy. Stejně jako u mezinárodního institutu interních auditorů patří mezi hlavní úkoly vzdělávání interních auditorů, také pomáhá zájemcům s přípravným studiem k získání diplomu CIA (Certifikovaný interní auditor). Mezi další hlavní úkoly patří poradenská činnost v oblasti zavádění interního auditu do podniku. Nabízí širokou škálu jednodenních vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na otázky zřizování a působení útvarů auditu, zvyšování odborné úrovně auditorů, bezpečnosti informací, řídicí systémy, bezpečnost IT, účetnictví, daňové zákony, apod. Složení zkoušky k získání mezinárodnímu titulu CIA (Certified Internal Auditor), který je osvědčením o odborné kvalifikaci pro oblast zásad a praktického uplatnění interního auditu a slouží zároveň jako nejvýznamnější mezinárodní uznání pro interní auditory. Nabízí možnost zapojit se do programu IIA k získání certifikátu CIA a vstoupit tak do řad držitelů CIA po celém světě a na vlastní kůži si vyzkoušet, jak rozdílné možnosti může získání certifikátu CIA znamenat Nabízí dlouhodobý systém vzdělávání zaměřený na rozvoj profese interního auditu. Školení zahrnuje 320 hodin výuky v 8 týdenních cyklech po dobu dvou let. Každý cyklus zahrnuje témata sestavená ze čtyř částí zkoušek CIA. Veřejné a státní správě nabízí velké množství akreditovaných jednodenních kurzů. Také akreditovaný Základní kurs a Atestační kurs. Základní kurz probíhá v rámci jednotného systému přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a audit a je uznán MŠMT jako rekvalifikační pro profesi interního auditora ve veřejné správě. ČIIA pořádá setkání interních auditorů, zvláště za účelem výměny informací a zkušeností. Stejně tak zprostředkovává setkání s odborníky ze zahraničí. 10

19 Vydává odborné publikace o interním auditu a standardů pro profesní praxi. Deleguje vybrané interní auditory z ČR do pracovních orgánů mezinárodních institucí pro oblast interního auditu Vydává odborný čtvrtletník Interní auditor, který informuje o nejnovějších trendech v oblasti interního auditu na celosvětové úrovni Vede také obsáhlou knihovnu publikací o interním auditu, která je zdarma přístupná všem členům ČIIA i studentům vysokých škol, kteří se o interní audit zajímají Univerzita interního auditu Je to nový komplexní vzdělávací projekt Českého institutu interních auditorů. Pokrývá nejen celý proces interního auditu, od plánování až po řízení auditního útvaru, ale i znalosti z podnikatelského prostředí, právního rámce nebo vedení lidí. Univerzity je propojení teorie interního auditu s reálnými ukázkami, jak tyto principy uplatnit v praxi. Lektoři působící v rámci této Univerzity jsou špičkoví specialisté a zkušení šéfové útvarů interního auditu ve velkých společnostech. Díky tomu se ve výuce zaměřují na realizovatelnost a zkušenosti prověřené dlouholetou praxí. Samotný styl výuky je velice interaktivní. Nedílnou součástí jsou diskuze, workshopy a praktické tréninky, které pomáhají studentům lépe vstřebat nabyté informace. Univerzita interního auditu je rozdělena do tří stupňů junior, senior a manažer. V každém z těchto stupňů jsou témata typická pro příslušný stupeň. Dohromady poskytuje univerzální pohled na interní audit. Celý program se skládá z pěti týdenních bloků, které jsou jednotlivě rozděleny do pěti čtvrtletí. Hlavním důvodem a náplní vzniku této univerzity je snaha Českého institutu interních auditorů o špičkovou přípravu na certifikaci CIA. Není proto překvapení, že jsou do programu zařazena veškerá témata nutná pro absolvování certifikace CIA v její nejnovější 11

20 podobě. Není to však produkt specificky navržený pro certifikaci CIA. Univerzita má daleko širší záběr díky svému zaměření na praktickou část interního auditu a také na jeho metodologii. Univerzita je určena pro každého vážného zájemce o interní audit. Je třeba však říci, že největší užitek z této edukace bude mít ten, kdo se již určitou dobu v oblasti interního auditu pohybuje a zná Standardy pro profesní praxi interního auditu. 1.4 Interní auditor Interní auditor by se měl v prvé řadě vyznačovat svou neutralitou v rámci celého podniku. Měl by být naprosto nezávislí vůči všem procesům a všem jednotkám uvnitř společnosti. V každém případě se vyplatí si interního auditora dobře vybírat, jelikož bude mít přístup k nejcitlivějším informacím firmy. Jako základní předpoklad je většinou požadováno vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického zaměření. Auditor by se samozřejmě měl neustále vzdělávat ve svém oboru, to V České republice zajišťuje právě ČIIA (Český institut interních auditorů). Můžeme tedy říct, že by interní auditor měl být členem tohoto sdružení, abychom měli jistotu, že takovým kontinuálním vzděláváním prochází. Pro tuto pozici jsou neméně důležité i charakterové vlastnosti Auditor by měl být: Asertivní Empatický Měl by být obrněný velkou trpělivostí Měl by umět vyslechnout všechny názory a pak teprve z toho tvořit závěry Sympatický Komunikativní Měl by mít vyjednávací schopnosti 12

21 Čestný a objektivní Měl by umět získat a udržet si důvěru Současní interní auditoři jsou mnohem více než jen finanční analytikové. Musí diverzifikovat svou činnost a být inovativní. Musí rozšifrovat a zdokonalovat svou kvalifikaci, mít neustálý přehled o rizikách, která mohou ohrozit organizaci, a o trendech ve své profesi. Jsou dobrými mysliteli. Pro efektivní plnění svých úkolů musí pozorně naslouchat, efektivně mluvit a jasně psát. Intení auditoři, kteří jsou uznáváni managementem jako odborníci na manažerskou kontrolu a riziko, jsou základem budoucího úspěchu organizace. (Dvořáček, 2000, s. 70) Etika interního auditora Stejně důležité jako standardy pro praxi je i etický kodex, který se vztahuje na každého auditora, ale i na celé auditorské společnosti. Etický kodex můžeme rozdělit na dvě části, a to na principy a pravidla. Principy etického kodexu Integrita je propojení auditora s organizací, největší přínos integrity je důvěra, která je auditorovi dávána organizací. Objektivita musí být patrná v každém úkonu, který auditor provádí. Již při sběru dat je třeba myslet na cíl auditu a nikdy se vlastními cíly nebo jinými podměty nenechat ovlivnit při vyhodnocování. Důvěrnost je vlastnost, které si auditoři nejvíce cení, je naprosto nezbytná při sběru dat. Zároveň však také zavazuje nabyté informace použít pouze k vypracování auditu a k ničemu jinému. Kompetentností se každý auditor zavazuje je má dostatečné znalosti, schopnosti a zkušenosti pro vykonání interního auditu. Etická pravidla jednání 13

22 Interní auditor musí plnit své povinnosti odpovědně, čestně, objektivně a řádně Interní auditor musí pro udržení důvěry řídicích pracovníků podniku projevovat věrnost ve všech záležitostech, jež se týkají jeho nadřízených nebo těch, jimž poskytuje své služby. Žádným způsobem nesmí spolupracovat na jakékoliv ilegální nebo nezákonné činnosti Interní auditor se vědomě nesmí zapojit do aktivit, které diskreditují profesi interního auditu Interní auditor se nesmí věnovat jiné práci nebo činnosti, jež by byla v rozporu se zájmy podniku nebo by mu zabránila vykonávat objektivně a odpovědně jeho povinnosti Interní auditor nesmí přijmout úplatky nebo dárky od žádného zaměstnance nebo klienta, které by mohli ovlivnit jeho profesionální úsudek Interní auditor musí být diskrétní při používání informací získaných během své činnosti. Nebude využívat důvěrných informací, aby získal výhody osobního rázu nebo takového druhu, jež by mohly poškodit prestiž a dobrý chod podniku Interní auditor musí při vyjadřování určitého názoru dbát na to, aby získal dostatečné důkazy pro doložení svého tvrzení. Ve své auditorské zprávě musí předložit všechny údaje a zjištěná fakta, jež by mohla zkreslit zprávu nebo skrýt ilegální praktiky, pokud by nebyla citována Interní auditor musí vyvíjet trvalou snahu o maximální svých schopností a efektivnosti své práce Při výkonu svého povolání si interní auditor musí být neustále vědom své povinnosti udržovat vysokou úroveň kompetentnosti, morální bezúhonnosti a důstojnosti, kterou by měl mít každý interní auditor. 14

23 1.5 Audit finanční situace Audit finanční situace je jedním ze základních pilířů interního auditu. Jeho cílem je zhodnotit stávající finanční situaci a na základě analýz určit její vývoj. Pro vypracování auditu se využívají informace a údaje z účetních výkazů. Na první pohled se může zdát, že se jedná o kontrolu účetnictví, ale v tomto případě se spíše jedná o zhodnocení efektivnosti. Interní audit pro vykreslení finanční situace podniku používá poměrové ukazatele Ukazatele rentability Je všeobecně známé, že na prvním místě jde podniku o maximalizaci tržní hodnoty podniku. Ale hned na druhém místě se nachází zisk! Ukazatel rentability nebo také ziskovosti je tak jedním z nejdůležitějších ukazatelů. Nevýhodou těchto ukazatelů je však fakt, že hodnotí hospodaření podniku jako takového, nehodnotí výkonnost společnosti z pohledu vlastníka (investora vlastního kapitálu). Mezi ukazatele rentability patří: Rentabilita celkového kapitálu zisk / vlastní kapitál + cizí kapitál Rentabilita vlastního kapitálu zisk / vlastní kapitál Rentabilita dlouhodobého kapitálu zisk / vlastní kapitál + dlouhodobý Rentabilita tržeb zisk / tržby Rentabilita nákladů 15

24 zisk / provozní náklady Ukazatele zadluženosti Ukazatele zadluženosti nám vykreslují jak je podnik závislý na cizích zdrojích. V některých odborných publikacích je tento ukazatel interpretován jako úvěrového zatížení firmy nebo ukazatel dlouhodobé finanční stability. Zadlužení však není nutně negativní ukazatel, naopak majitelé v dnešní době dávají přednost cizímu kapitálu, protože je výrazně levnější než vlastní. Mezi ukazatele zadluženosti patří: Koeficient samofinancování vlastní kapitál / celková aktiva Celková zadluženost cizí kapitál / celková aktiva Poměr vlastního a cizího kapitálu vlastní kapitál / cizí kapitál Poměr dlouhodobého cizího kapitálu dlouhodobý cizí kapitál / pasiva celkem Poměr provozního zisku a cizího kapitálu provozní zisk / cizí kapitál Úrokové zatížení nákladové úroky / čistý zisk + nákladové úroky Zatížení fixními platbami 16

Léto Interní audit historie, význam, funkce. Ing. Petr Mach. Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844)

Léto Interní audit historie, význam, funkce. Ing. Petr Mach. Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844) Léto 2014 Interní audit historie, význam, funkce Ing. Petr Mach 1. Historie interního auditu 2. Význam a funkce interního auditu 2 Novodobá historie auditu: Velká Británie Companies Act(1844) Bylo stanoveno,

Více

Interní audit a jeho úloha

Interní audit a jeho úloha Interní audit a jeho úloha Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vývoj interního auditu S rostoucí velikostí podniků dochází ke zvýšenému riziku omylů a podvodů důvod pro ověřování správnosti účetnictví vedle

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA Hodnocení kvality IA Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA 10. 11. říjen 2012 Josef Medek, CIA, CISA Obsah Východiska / Požadavky - Standardy Program pro zabezpečení a zvyšování kvality Praktické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

Postupy interního auditu

Postupy interního auditu Postupy interního auditu Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Cíl interního auditu Interní audit je mechanismus pro nezávislé přezkoumávání chodu společnosti z pověření jejího vedení Hlavní cíl interního auditu

Více

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky GLOSÁŘ POJMŮ 1 Tento Glosář pojmů zahrnuje definice v přeformulovaných a revidovaných mezinárodních auditorských standardech (ISAs), které jsou obsaženy v této části Příručky. V případě termínů, které

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad v systému kontroly ve veřejné správě Institucionální zajištění kontroly Parlament ČR systém finanční kontroly systém

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR 11.4.2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Ing. Eva Klímová vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

STANDARDY PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU

STANDARDY PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU STANDARDY PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU 2000 Řízení interního auditu Vedoucí útvaru interního auditu musí účinně řídit výkon interního auditu tak, aby interní audit přinášel společnosti přidanou hodnotu.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Význam zavedení vnitřního auditu pro zefektivnění využívání veřejných finančních zdrojů v rezortu Ministerstva obrany Slovenské republiky

Význam zavedení vnitřního auditu pro zefektivnění využívání veřejných finančních zdrojů v rezortu Ministerstva obrany Slovenské republiky Ing. Soňa Jirásková Význam zavedení vnitřního auditu pro zefektivnění využívání veřejných finančních zdrojů v rezortu Ministerstva obrany Slovenské republiky Vnitřní audit je nezávislá, objektivní, posuzovací

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a DSO podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb.,o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí nadace 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více

Akční plán Svazu účetních

Akční plán Svazu účetních ÚVOD K AKČNÍMU PLÁNU V akčním plánu reagují členové a přidružení členové IFACu na záležitosti identifikované v rámci svých odpovědí na dotazník IFACu ohledně dodržování členských povinností. Tento dotazník

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

SCHÉMA CERTIFIKAČNÍHO AUDITU. dle Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol

SCHÉMA CERTIFIKAČNÍHO AUDITU. dle Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol SCHÉMA CERTIFIKAČNÍHO AUDITU dle Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol Před auditem Posuzovaná instituce poskytne auditoru soubor dokumentace nejméně 2 týdny před datem

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Řenče za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení. 1 Anotace předmětu Kontrola a audit v pojišťovnách Předmět spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu a odpovědnost auditora, chování

Více