role Prahy a ekonomika města Úspěšné a respektované město

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "role Prahy a ekonomika města Úspěšné a respektované město"

Transkript

1 role Prahy Úspěšné a respektované město Praha usiluje o to, aby se stala úspěšným, konkurenceschopným a respektovaným městem s prosperující ekonomikou, zajišťující dobré existenční podmínky svým obyvatelům, přitažlivost pro návštěvníky, prosperitu podnikatelské sféře i zdroje potřebné k realizaci veřejných projektů. a ekonomika města K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a s obyvateli města: rozvíjet Prahu jako významné středoevropské město a hlavní město České republiky, jako ambiciózní, progresivní a respektované politické, hospodářské, turistické, kulturní a společenské centrum, využívat a rozvíjet potenciál Prahy k vytvoření konkurenceschopné ekonomiky, přinášející prospěch jejím obyvatelům i celému státu, nabízet Prahu jako místo, kde je cestovní ruch významným rozvojovým pólem se stále se lepšícími službami pro své návštěvníky, usilovat o citlivý ekonomický rozvoj, zejména o zachování a podporu jedinečnosti Prahy a o takové rozložení aktivit na jejím území, které bude respektovat potřeby a možnosti jednotlivých částí města, zajišťovat ve městě podmínky otevřeného trhu pro tuzemské i zahraniční investory a pracovníky a představovat Prahu jako místo s dobrou adresou pro solidní podnikatele a mezinárodní instituce. 24

2 Pořadí evropských měst podle atraktivnosti podmínek k umístění firmy (r. 1999) Londýn Paříž Frankfurt n. M. Amsterodam Brusel Barcelona Madrid Curych Milán Mnichov Berlín Dublin Lisabon Manchester Ženeva Düsseldorf Glasgow Stockholm Hamburk Lyon Praha Kodaň Vídeň Řím Budapešť Varšava Helsinky Athény Oslo Moskva body Praha významné město střední Evropy Zdroj: Healey & Baker Od počátku devadesátých let jsou na evropském kontinentu postupně odstraňovány bariéry ve vztazích mezi státy, regiony i městy evropského východu a západu, navršené během desítek uplynulých let. Při začleňování České republiky do nově formovaného geopolitického prostoru Evropy má hlavní město Praha mimořádnou úlohu. V rámci České republiky dominuje Praha jako hlavní transakční centrum země. Přitahuje mezinárodní kontakty a aktivity, je uzlovým bodem, v němž jsou nadnárodní vztahy zprostředkovány celému území státu. Je významná při šíření nových poznatků a hraje klíčovou roli při vytváření a udržování české identity. Rozvoj těchto přirozených funkcí hlavního města je v zájmu celé české společnosti. Praha se musí více prosadit i v evropském systému velkých měst. V uplynulém desetiletí ne vždy dostatečně využila svého polohového, kulturního a politického potenciálu, zatímco jiná města např. Vídeň nebo Budapešť svých příležitostí využila lépe. Praha však má i dnes šanci uplatnit se mezi metropolemi střední Evropy. Komunikací s nimi musí nalézt vhodný prostor pro využití svých specifik a předností. Svoji strategii rozvoje staví město na výhodné poloze, kulturní tradici, poměrně vzdělaném a flexibilním obyvatelstvu, ale zejména na své jedinečnosti a kráse. Praha může nabídnout hodnoty, které jsou jak v evropském, tak i světovém měřítku mimořádné a neopakovatelné. Výjimečnost architektonického a duchovního bohatství města s tradicí prolínání kultur dávají Praze příležitost uplatnit se i v silné konkurenci globalizovaného světa. Plné využití těchto předností je však podmíněno odstraněním některých současných překážek a omezení daných např. neúplnou dopravní a technickou infrastrukturou, dosud průměrnou úrovní komunikačního a informačního propojení, nepřipraveností obyvatel na větší otevřenost města, či špatnou pověstí některých pražských služeb. Praha má nezastupitelnou a mnohostrannou roli v probíhajících evropských integračních procesech. Připravovaný vstup České republiky do Evropské unie je velkou příležitostí nejen pro český stát, ale i jeho hlavní město Prahu. Tato šance je však časově omezená a vyžaduje důkladnou, ale i rychlou přípravu. Proto byly programy integrace Prahy do evropských struktur zařazeny mezi klíčové priority strategického plánu. Hlavní město a regionální centrum Praha je politicko-hospodářským a společenským centrem státu a je jeho prvořadým reprezentantem. Hlavní město poskytuje sídlo a všechny služby orgánům státní správy, významným institucím a firmám s celostátní působností a je připraveno vytvářet příznivé podmínky pro umístění nových domácích a mezinárodních institucí a aktivit, které přinesou efekt nejen městu, ale i celé České republice. Praha je především hlavním městem republiky, centrem pražského regionu i bydlištěm více než milionu obyvatel. Je součástí sociálně ekonomické a sídelní struktury země se svým dílem odpovědnosti. Chce být oporou při proměně České republiky v moderní demokratický stát a být důvěryhodným partnerem ostatním částem země. Praha přikládá zvláštní význam svým vztahům k sousednímu Středočeskému kraji. Nejbližší regionální zázemí hlavního města zahrnuje nejhodnotnější přírodní partie středních Čech, často zařazené do územních systémů ekologické stability, i vodohospodářsky významné plochy (hlavní zdroje pitné vody pro Prahu). Toto území slouží dopravním stavbám důležitým jak pro Prahu, tak i celou Českou republiku, nadřazeným energetickým systémům a rekreačním účelům s mimořádným počtem chat a chalup. Významné ekonomické aktivity jsou soustředěny především do koridorů hlavních komunikací železničních tratí s pravidelnou příměstskou dopravou a podél silničních radiál. Praha je pro okolní region významným zdrojem pracovních příležitostí, vzdělávání, kultury, nakupování i dalších aktivit. 25

3 Praha ve středních Čechách R10 významná střední centra ostatní střední centra významná nižší centra území hl. m. Prahy kontaktní území hranice pražského regionu hranice středních Čech hranice okresů dálnice, rychlostí komunikace hlavní rozvojové plochy 1 Hostivice 2 Rudná 3 dolní Poberouní 4 Dolní Břežany Zvole 5 Jesenice 6 Průhonice Modletice 7 Jirny Šestajovice 8 Zdiby Klecany 9 Úžice 10 Tuchoměřice Kněževes 11 Unhošť R6 Rakovník D5 R7 Příbram D8 Mělník Kralupy n. V. Neratovice 9 Slaný Brandýs n. L. - - St. Boleslav Lysá n. L. Kladno 8 Čelákovice Č. Brod 2 Beroun 5 6 Říčany 3 4 Benešov Vlašim Sedlčany R4 R3 Mladá Boleslav Nymburk Poděbrady D11 Kolín Kutná Hora Čáslav D1 Část Středočeského kraje přímo sousedící s Prahou se stala místem intenzivního rozvoje a i do budoucna lze očekávat, že bude vystavena tlaku na přeměnu volných ploch na nové zastavěné území. Při křižovatkách radiálních dálničních tras za hranicí Prahy došlo k prudkému rozvoji komerčně industriálních zón s vyšším rizikem vzniku investičních torz. Rozvoj regionálního zázemí města zásadním způsobem ovlivňuje prostorovou a funkční strukturu, existující krajinné a sídelní hodnoty, ekonomiku, municipální prosperitu i atraktivitu nejen Prahy, ale i celého Středočeského kraje. Kvalita a dynamika dalšího vývoje v tomto prostoru budou proto záviset na tom, do jaké míry se podaří koordinovat rozvojové záměry Prahy a Středočeského kraje a realizovat společná investiční řešení. To vyžaduje podstatné zlepšení vzájemné spolupráce. Konkurenceschopnost a prosperita Ekonomická základna Prahy tradičně zaujímá významné a svou strukturou specifické postavení v hospodářství země. V Praze se vytváří více než 20 % hrubého domácího produktu ČR a na území města se realizuje přibližně pětina všech investic v České republice. Převážná část pražské ekonomiky prošla restrukturalizační přeměnou. Soukromý sektor se postupně adaptuje v nových podmínkách tržního hospodářství. Rozvoj stávajících ekonomických aktivit i snahy o získání nových investorů by měly směřovat k potvrzení úlohy Prahy jako inovačního centra státu. Hlavní město Praha proto musí využít všech existujících faktorů prosperity, být v čele prosazování záměrů další fáze ekonomické transformace a usilovat o odstranění bariér racionálního prostorového rozvoje. K naplnění této úlohy města by měly přispět rozsáhlé kapacity pražských vysokých škol, vědy a výzkumu i dosud ne zcela využitý potenciál kvalifikovaných pracovních sil. Konkurenceschopnost Prahy musí být založena na spolupráci veřejného a soukromého sektoru, na motivujícím soutěžení domácích a zahraničních investorů a na rovnosti podmínek k podnikání. 26

4 Dobrá adresa pro podnikání Ve vlastnických vztazích a manažerských strukturách pražské ekonomiky se stále více prosazují zahraniční subjekty, jejichž činnost přesahuje středoevropský prostor. Do ekonomiky se tak promítly silné pozitivní stránky města poloha Prahy ve středu Evropy i obnova její prestiže. Rychlá a zatím poměrně nekonfliktní ekonomická transformace se odrazila i v současném dobrém ratingovém hodnocení Prahy (stupeň A-). Správa města hodlá i v budoucnu napomáhat růstu konkurenceschopnosti pražské ekonomiky např. zainvestováním vhodných městských pozemků. Zvýšená pozornost bude věnována zejména perspektivním výrobním oborům přinášejícím nové technologie. Další růst atraktivity Prahy pro podnikatele je spojen s cílevědomým vytvářením partnerství veřejné a soukromé sféry při řízení, plánování a financování chodu a výstavby města. zemědělství průmysl elektřina, voda, plyn stavebnictví obchod, opravy pohostinství, ubytování doprava, spoje peněžnictví, pojišťovnictví služby podnikům školství, zdravotnictví ostatní služby 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Podíl Prahy na výkonech odvětví ČR (účetní přidaná hodnota, rok 1997) Zaměstnanost podle sektorů 10 % 20 % 30 % 40 % Zdroj: ČSÚ služby stavebnictví průmysl zemědělství Zdroj: ČSÚ Od tradiční výroby ke službám a novým technologiím Charakteristickým znakem vývoje ekonomické základny Prahy je dlouhodobé posilování obslužné sféry a pokles podílu výrobních odvětví. Víceméně stabilizovaná sektorová struktura Prahy je již srovnatelná se západoevropskými městy. V daleko větší míře než doposud však bude nutno přihlížet ke specifickým potřebám malého a středního podnikání a rozvíjet systém jeho podpory. V průmyslu pokračuje restrukturalizace; výběr oborů a výrobních programů směřuje k zabezpečení růstu efektivnosti i konkurenceschopnosti. Investování do nových technologií a aplikací know-how je značné, v řadě firem ale stále nedostatečné. Podniky uvolňují nadbytečné pracovní síly. Stavebnictví přizpůsobilo své kapacity nové poptávce, a tím se stává účinným stabilizujícím prvkem ekonomiky města. Výrazně se posilují kapacity obchodu se zaměřením na velkoprodej a oborovou kompletaci obchodní sítě. V Praze se prosadily obchodní řetězce, staví se velká komerční centra s nadregionální působností. Stále silný je investorský zájem o ubytovací kapacity, nové hotely rychlým tempem zvyšují nabídku v chybějících typech ubytování. Výrazným prvkem pražské ekonomiky je cestovní ruch. Nabídka návštěvnických aktivit se rozšiřuje; postupně se odstraňuje nižší kvalita a malá nabídka některých služeb. Velká koncentrace návštěvníků v části centra města však vytváří problémy spojené s lokálním přetížením. Výnosy z cestovního ruchu v Praze tvoří téměř polovinu celostátních příjmů plynoucích z této oblasti, přínos pro Prahu je však velmi omezený. V odvětví služeb podnikům probíhá konkurenční boj a vytváří se silné stabilizované jádro za účasti zahraničních firem; posilují poradenské služby (právní, účetní, reklama, marketing, public relations ). Nedokončena je transformace v peněžnictví a v oblasti mezinárodního finančního trhu se nenaplnila některá očekávání z počátku devadesátých let. I když trvá poptávka na zlepšujícím se trhu nemovitostí, mimořádným tempem roste i nabídka. Existuje tak riziko, že některé kapacity nebudou dokončeny. Problémem zůstává nedostatečné využívání vědy a výzkumu a propojení s produkční (aplikační) základnou. Vznik technologických parků a inkubačních center pro malé a střední podniky je v počátcích. Spolupráce vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí s Prahou při řešení jejích konkrétních problémů je zatím málo rozvinuta. Správa města však deklaruje svoji vůli spoluvytvářet v Praze podmínky pro rozvoj průmyslu vědění. Trh práce Praha je v rámci České republiky nejrozsáhlejším regionálním trhem práce. Podíl hlavního města na republikové zaměstnanosti v devadesátých letech mírně vzrostl a činí 15 %, počet pracovníků se pohybuje přes 770 tisíc. K tomuto počtu přispívá i zhruba 50 tisíc cizinců a 100 tisíc dojíždějících osob. 27

5 Základní bilance zdrojů (nabídka) pracovních sil (v tis. osob) zdroje /I 2010/II počet obyvatel z toho v produktivním věku v tom zaměstnaných mimo to nezaměstnaní počet pracujících v poproduktivním věku zahraniční pracovníci saldo dojížďky a vyjížďky zdroje celkem Varianta 2010/I základní varianta s omezeným přírůstkem zahraničních pracovníků trvale bydlících v Praze Varianta 2010/II varianta s výraznějším nárůstem cizinců s trvalým pobytem (počet zahraničních pracovníků s krátkodobým/dlouhodobým pracovním pobytem je totožný s variantou I) Poznámky: rok 2010 = prognóza Útvaru rozvoje hl. m. Prahy zahraniční pracovníci = zahraniční osoby s krátkodobým a dlouhodobým (ročním) pracovním povolením Minimální pokles osob v produktivním věku je důsledkem zvýšené věkové hranice pro odchod do důchodu, jejíž naplnění končí rokem Po roce 2010 se očekává rychlé snížení této zdrojové položky. Mimořádnou hodnotou pražského trhu práce je jeho kapacita a pestrost poptávky. Uplatnění tu nachází široká škála profesí. Velké množství pracovníků má vysokou kvalifikaci. Široká nabídka pracovních příležitostí byla důvodem dosavadní nízké míry nezaměstnanosti. V posledním období je však tempo růstu nezaměstnanosti srovnatelné s průměrem republiky (míra nezaměstnanosti se pohybuje již kolem 4 %, tj. více než 20 tisíc osob evidovaných úřady práce). Současný pokles nabízených volných míst vnáší na trh práce nezbytnou konkurenci a potřebnou individuální iniciativu občanů. I když pražská ekonomika má předpoklady udržet přijatelnou míru nezaměstnanosti, je nezbytné již dnes zahájit přípravu vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti za účasti veřejného sektoru i podnikatelské sféry. Demografický vývoj města naznačuje pro příštích let stabilitu vnitřních zdrojů zaměstnanosti. Celková nabídka pracovních sil však může být významně ovlivněna otevřením trhu práce v rámci Evropy i v celosvětovém měřítku. Přílivu zahraničních pracovníků musí být věnována potřebná pozornost. Rozvoj, který městu neškodí Programování rozvoje Prahy musí vycházet z určení dlouhodobých vztahů mezi prospěchem hospodářského růstu a jeho důsledky pro obyvatele města i město samotné. Princip udržitelnosti je třeba prosadit v rozhodování jako prioritní. Proces restrukturalizace pražského průmyslu vedl k uzavření řady nevyhovujících výrob a ke snížení jejich nepříznivých dopadů na životní prostředí. Některé opouštěné a nevyužívané provozní prostory se však stávají ve městě problémem. Zvláštní pozornost bude správa města věnovat především novému využití průmyslových areálů a větších provozoven. Rozvoj ekonomických aktivit v Praze by měl být založen na skutečné potřebě, limitován únosností a kapacitou jednotlivých lokalit, částí města i Prahy jako celku. Ekonomické subjekty působící v Praze by měly nejen přispět k vytvoření zdrojů pro uskutečnění záměrů přechodu na polycentrickou strukturu města, ale měly by se stát i nositeli její realizace. Budoucí ekonomický rozvoj Prahy by měl vždy zohledňovat potřebu snížit zatížení prostředí města, ale i hledat a volit zdrojově méně náročná řešení. Výdaje rozpočtů hl. m. Prahy (v miliardách Kč) investiční neinvestiční Dobře hospodařící město Možnosti rozvoje Prahy jsou a budou ovlivňovány vlastním městským a v nemalé míře i státním rozpočtem. Hlavní břemeno zajištění současné i budoucí konkurenceschopnosti Prahy, zejména úrovně nabídky veřejných statků a základních podmínek pro podnikání, však nese město. Přestože v Praze sídlí převážná většina státních institucí a ústředních orgánů, účast státu na rozvoji hlavního města tomu není úměrná. Příjmy městského rozpočtu jsou v Praze nejvyšší ze všech statutárních měst České republiky, a to jak v absolutním vyjádření, tak i v přepočtu na jednoho obyvatele. Protože však více než 75 % připadá na daně a poplatky, je příjmová část městského rozpočtu výrazně závislá na státních přerozdělovacích procesech (daňová soustava, rozpočtová pravidla) s malou vazbou na příjmy podnikatelských subjektů realizované na území města, zejména na příjmy z cestovního ruchu. Problémem také zůstává nízký podíl příjmů z organizací zřizovaných městem. Výdajová stránka je určena především rozsahem nutných nároků dopravy, které budou dlouhodobě představovat více než 50 % výdajů města. Roste objem výdajů do technické infrastruktury a životního prostředí. Městské části zhruba 60 % svých prostředků vkládají do školství. V současnosti je již významná část výdajů především při užití cizích zdrojů sestavena na základě schválených strategických priorit města a konkrétních programů. Nutnost zabezpečit investičně náročné rozestavěné akce především dopravního charakteru a výrazné omezení investičních dotací ze státního rozpočtu na počátku druhé poloviny devadesátých let vedly město k rozhodnutí využít k financování Zdroj: MHMP finanční odbor 28

6 Příjmy rozpočtů hl. m. Prahy (v miliardách Kč) těchto akcí ve větší míře cizích zdrojů. Dobré ratingové hodnocení Prahy (stupeň A-) spolu s celkově značnou silou městské ekonomiky i předchozí nízkou zadlužeností města vytvořily důvěryhodné prostředí pro zapojení zahraničních institucí do financování rozvoje města. Tato účast se realizuje formou emise obligací, půjčky od Evropské investiční banky a syndikovaného úvěru. Zadluženost města proto v posledních 2 letech výrazně vzrostla a v roce 1999 celkově dosáhla přibližně 11,7 miliard Kč, což činí téměř 30 % zadluženosti všech obcí v ČR. Roční výdaje na splácení úvěrů včetně úroků dosáhly cca 17 % ročních příjmů města. Přesto zůstane zadluženost Prahy v období let v reálných mezích dluhové kapacity městského rozpočtu podle modelu, který pro Prahu zpracovaly renomované finanční instituce. Z rozpočtu města je však nutno vytvořit účinný nástroj s iniciační funkcí, a to jak ve vztahu ke státním výdajům a výdajům soukromého sektoru, tak i k různým zahraničním zdrojům, včetně dotačních zdrojů Evropské unie. To předpokládá existenci komplexní finanční, majetkové a kapitálové politiky města i odpovídajících kontrolních mechanismů. Město proto hodlá připravit střednědobý i dlouhodobý výhled svého rozpočtu, zejména v oblasti investic a využívat všech vhodných forem zdrojového krytí. daňové městské hospodářství ostatní dotace státního rozpočtu mimorozpočtové Zdroj: finanční odbor MHMP Strategické cíle E 1 E 1.1 E 1.2 E 2 E 2.1 E 2.2 E 3 E 3.1 E 3.2 E 3.3 E 3.4 E 3.5 Zajištění role Prahy jako respektovaného hlavního města státu a dobrého souseda Zvýraznění pozice Prahy jako hlavního města státu a zdroje hrdosti celého národa Dobré a rovnocenné vztahy s regionálním zázemím města Rozvoj Prahy jako významného města nově formované Evropy Příprava města na vstup do XXI. století, prosazení Prahy na trhu evropských metropolí Zachování a využití jedinečnosti Prahy Využití potenciálu města k zabezpečení jeho konkurenceschopné ekonomiky a prosperity Urychlení restrukturalizace, zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky Praha jako inovační a iniciační centrum republiky Zlepšení profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí Nová kvalita partnerství veřejného a soukromého sektoru Zabezpečení vzniku a fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce 29 E 4 E 4.1 E 4.2 E 5 E 5.1 E 5.2 E 5.3 E 5.4 Zajištění ekonomických aktivit odpovídajících možnostem a potřebám území města; podpora individuality Prahy a principu udržitelnosti Respektování historického a urbánního dědictví, kapacity lokálního prostředí a zamýšleného dlouhodobého vývoje území Rovnováha mezi rozvojem cestovního ruchu a jeho vlivem na městské prostředí Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů města Optimální využívání současného i nově získaného majetku města a existujících finančních zdrojů Vyrovnané hospodaření města ve střednědobém časovém horizontu 4 6 let při optimálním využití cizích zdrojů na velké investice Vyjasnění vztahu rozpočtu města a státu a dalších veřejných rozpočtů ke specifickým funkcím města, dosažení vyšší daňové autonomie města Posílení finančních prostředků hlavního města privátními zdroji na principech partnerství

7 E 1 Zajištění role Prahy jako respektovaného hlavního města státu a dobrého souseda Úloha Prahy jako hlavního města republiky, centra okolního regionu není z úrovně centra státu v řadě aspektů dostatečně respektována ani doceněna. Proto jedním ze stěžejních záměrů městské správy je založit vztahy k ostatním částem státu na principech důvěry a rovnosti tak, aby byl obnoven pozitivní vztah všech občanů státu vůči svému hlavnímu městu. Na druhé straně Praha, chce-li se stát skutečně inovativním a dynamickým centrem a akcelerátorem ekonomického, sociálního a duchovního rozvoje v celé zemi, musí plně využít existujících možností. Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 1.1 Zvýraznění pozice Prahy jako hlavního města státu a zdroje hrdosti celého národa S centrálními orgány vymezit specifické činnosti a nároky související s úlohou hlavního města a významného reprezentanta země, prosadit jejich respektování a finanční zajištění. Vytvořit důvěryhodný vztah s ostatními oblastmi státu a přispět k obnovení pozitivního vztahu všech občanů státu ke svému hlavnímu městu. Prezentovat Prahu jako město přebírající významný díl společné odpovědnosti. E 1.2 Dobré a rovnocenné vztahy s regionálním zázemím města V rámci přípravy a realizace nového správního uspořádání státu navázat plnohodnotný kontakt s politickou reprezentací a správou Středočeského kraje. Vytvořit meziregionální společné pracoviště. Koordinovat rozvojové záměry na území města a v jeho okolí. Sestavit program založený na konsenzu, ve kterém bude hlavní pozornost věnována bydlení, politice zaměstnanosti, dopravě, technické vybavenosti, rekreaci, ale také zdravotnictví, školství a kapacitám obchodních center. Cílevědomě vytvářet ekonomicky a sociálně dostatečně silný a propojený prostor. Společně připravovat stěžejní projekty s potenciální finanční účastí Evropské unie. E 2 Rozvoj Prahy jako významného města nově formované Evropy Praha má dobré předpoklady k napojení na evropský systém měst, jehož rozvoj může být založen jak na společném programování vývoje, koordinaci a dělbě práce, tak i symbiotické soutěži velkých měst středoevropského prostoru. Rychlá aktivace a kultivace těchto předností města a důrazná prezentace schopnosti Prahy jich optimálně využít a spolupráce s dalšími městy, především s metropolemi nejbližší části střední Evropy (Budapešť, Vídeň a další), jsou podmínkou úspěchu v této soutěži. Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 2.1 Příprava města na vstup do XXI. století, prosazení Prahy na trhu evropských metropolí Iniciovat zásadní rozhodnutí centrálních orgánů o pozici města v europrostoru a spoluúčasti státu při jejím naplňování. Rozvinout Program prezentace Prahy v integračních strukturách Evropy. Vytvořit z Prahy jednu z kontinentálních křižovatek dopravních tras a globálního toku informací (např. projekty Praha centrum světové historické, kulturní a architektonické informace, Praha informační uzel Východ-Západ, napojení na kontinentální železniční a dálniční síť, křižovatka leteckých tras). Připravit program oživení a rozvinutí vztahů s partnerskými městy. Koordinovat rozvojové záměry s významnými městy střední Evropy. E 2.2 Zachování a využití jedinečnosti Prahy Projekty městského marketingu opřít o nabídku Prahy jako krásného, jedinečného a atraktivního města, ale i města dynamického a schopného. Vytvářet a nabízet nové příležitosti, posílit dobré jméno města projekt Praha město otevřených bran. 30

8 Využít prestiže a dobré polohy Prahy v Evropě, podepřené nabídkou odpovídajících investic do obslužné infrastruktury, jako vhodného prostoru pro umístění sídla mezinárodních institucí a hostitele významných mezinárodních událostí. Čelit iluzi o dlouhodobé a samočinné atraktivitě města. E 3 Využití potenciálu města k zabezpečení jeho konkurenceschopné ekonomiky a prosperity Strategický cíl vychází z předpokladu urychleného dokončení restrukturalizace jako hlavního faktoru zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky města. Postupně by měla být naplňována úloha Prahy jako inovačního a iniciačního centra republiky, a to při plném využití nadprůměrného kvalifikačního potenciálu jeho obyvatel a rozsáhlé základny vědy a výzkumu. Za podpory veřejného sektoru soukromému je třeba zajišťovat neprodleně podmínky pro růst high-tech produkčních a vývojových kapacit a konkurenceschopných výrobků. Významné je i další zlepšování pověsti Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí, motivujícího stávající podnikatelské subjekty a vytvářející atraktivní prostor pro činnost nových investorů a podnikatelů. Praha se musí stát územím s evropskou standardní úrovní volného pohybu osob, kapitálu, pracovních sil, zboží a informací. Jako nutná podmínka úspěšné realizace budou vytvořeny odpovídající institucionální struktury (Regionální rozvojová agentura). Kapacity vědy, výzkumu a inovačních aplikací Březiněves počet pracovišť Akademie věd ČR počet výzkumných pracovišť vysokých škol počet výzkumných ústavů vědecko-technický park (VTP) inovační potenciál území (dle počtu subjektů inovačních firem) Zdroj: Asociace inovačního podnikání ČR Zličín Přední Kopanina Řepy Praha 13 Řeporyje Nebušice Praha 6 Slivenec Velká Chuchle Lochkov Lipence Radotín Suchdol Praha 12 Dolní Chabry Ďáblice Praha 11 Čakovice Lysolaje Vinoř Praha 8 Letňany Troja Kbely Satalice Praha 7 Praha 9 Horní Počernice Praha 14 Praha 1 Praha 3 Dolní Počernice Klánovice Praha 2 Praha 5 Praha 10 Štěrboholy Běchovice Újezd nad Lesy Dolní Dubeč Měcholupy Koloděje Praha 4 Praha 15 Zbraslav Libuš Kunratice Újezd Šeberov Petrovice Křeslice Uhříněves Královice Benice Nedvězí Kolovraty Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 3.1 Urychlení restrukturalizace, zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky Při programování rozvoje využívat příznivé vlivy globalizace; současně se však soustředit na omezení působení nepříznivých aspektů tohoto procesu. Hospodářskou politikou města (koordinující mimo jiné investiční, majetkovou a pozemkovou politiku) usnadnit a posílit rozvoj oborů ekonomiky města se silným současným i budoucím růstovým potenciálem. 31

9 Vypracovat Komplexní ekonomickou rozvojovou strategii se střednědobým horizontem. Zvláštní pozornost věnovat cestovnímu ruchu jako nosnému prvku ekonomického rozvoje. Za účasti města jako koordinátora připravit komplexní střednědobý program aktivit turismu, realizovat nově koncipované aktivity (projekt Město pro všechny generace atd.). E 3.2 Praha jako inovační a iniciační centrum republiky Zvýšit využití intelektu, zručnosti a kvalifikace pracovníků na území Prahy především na vysokých školách, v ústavech AV ČR a dalších kapacitách vědního průmyslu jako nosného faktoru ekonomické síly města a jako opory tvůrčího přístupu k řešení jeho potřeb i potřeb celého státu (např. projekt Věda a výzkum pomáhají městu ). Zřizovat a rozvíjet vědecko-technologická a aplikační pracoviště (např. Pražský technologický park, Biotechnologických park v Krči, ČVUT Dejvice) lokálně a funkčně napojované na přírodovědní a technické obory pražského vysokého školství a ostatní pražskou vědu a výzkum. Zvláštní pozornost věnovat dynamickému prostředí malých a středních podniků. E 3.3 Zlepšení profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí Jednat otevřeně, vstřícně a profesionálně s potenciálními investory a podnikateli (pražská rozvojová agentura, projekt jedny dveře ). Posílit podnikatelskou atraktivitu Prahy udržením, případně zlepšením ratingového hodnocení města. Využít této dobré bonity při zabezpečení kvalitní propagace a marketingu města (program Praha atraktivní adresa pro podnikání ). Napomáhat vytváření podmínek pro rozvoj drobného a středního podnikání (podnikatelské inkubátory, poradenské centrum aj.). Zpracovat důvěryhodnou a komplexní celopražskou integrovanou výstavní a veletržní politiku (programy Praha kongresové město, Veletržní Praha ). E 3.4 Nová kvalita partnerství veřejného a soukromého sektoru Vypracovat průhledný systém komunikace veřejného a soukromého sektoru, účinný systém informovanosti o rozvojových záměrech města, územně technických podmínkách a procesních pravidlech (program Město hledá svého partnera apod.). Zkvalitnit soutěže na městské investiční projekty, včetně mezinárodní účasti ( Katalog městských projektů atd.). Připravit a realizovat program partnerství mezi správou města a institucemi zastupujícími podnikatelskou sféru (hospodářská komora, podnikatelské svazy apod.). E 3.5 Zabezpečení vzniku a fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce Podporovat vznik nových pracovních příležitostí ve vazbě na situaci trhu práce za spolupráce státní správy, samosprávy, soukromého a nevládního sektoru (programy aktivní politiky zaměstnanosti). Ovlivňovat přípravu občanů pro výkon povolání. Napomáhat vzniku pracovních příležitostí v sektorech města, kde chybějí, především uvnitř velkých obytných areálů nebo v jejich blízkosti. V této souvislosti pod - porovat malé a střední podnikání. Zvláštní pozornost věnovat vzniku a udržení pracovních příležitostí pro skupiny obyvatel se zvýšenou mírou ohrožení nezaměstnaností (mladiství, absolventi škol, zdravotně postižení, sociálně nepřizpůsobiví apod.). Přizpůsobit rozsah a strukturu zaměstnávání zahraničních pracovníků situaci na trhu práce, při respektování mezinárodních závazků. E 4 Zajištění ekonomických aktivit odpovídajících možnostem a potřebám území města; podpora individuality města a principu udržitelnosti Rozvoj ekonomických aktivit se musí stát součástí cílevědomého ovlivňování budoucnosti města. Je nezbytné hledat co nejvhodnější poměr mezi urbánními, 32

10 ekologickými a ekonomickými hledisky lokalizace a provozu. Město bude usilovat o vytvoření příznivého, navzájem se podporujícího vztahu mezi hospodářskými činnostmi, obyvatelstvem a prostředím. Vedle materiálních důsledků ekonomického vývoje budou v zájmu dosažení harmonického a citlivého vývoje posuzovány i sociální aspekty a respektován princip udržitelnosti. Správa města bude věnovat zvýšenou pozornost urbánní devastaci způsobené nevyužitím, resp. nevhodným využitím uvolněných rozsáhlých průmyslových areálů a provozů. Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 4.1 Respektování historického a urbánního dědictví, kapacity lokálního prostředí a zamýšleného dlouhodobého funkčního vývoje území Při umísťování ekonomických aktivit nedopustit nenávratné zneužití území. Vyme zit dostatečné územní rezervy pro nové investice. Sledovat efektivnější využití ploch. Neprodleně vyjasnit vlastnické vztahy k pozemkům. Sestavit pořadí naplňování rozhodujících velkoplošných areálů a zón z časových, věcných i územních hledisek jejich výstavby, investiční náročnosti i návratnosti a případné účasti městského rozpočtu (se zvláštní pozorností k celopražsky koncipovanému programu Regenerace sídlišť ). Nepodléhat gigantismu zakládáním kapacit a pořádáním akcí, které odporují proporcím města. E 4.2 Rovnováha mezi rozvojem cestovního ruchu a jeho vlivem na městské prostředí Nové aktivity městské turistiky rozvinout na širším území Prahy. Omezit komercionalizaci historického jádra města a devastaci genia loci. Propojit řešení aktivit turismu s programem Ochrana kulturně-historického dědictví. Využívat tradic a image města (např. programy Praha magická i mystická ). E 5 Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů města Rozhodující podíl na zajištění rozvoje Prahy má město a jeho rozpočet, který nepřímo dotuje i některé celostátní funkce, aniž by získával odpovídající náhrady. Je nezbytné vyřešit vztahy mezi veřejnými rozpočty na jednotlivých stupních. Pozornost správy města a městských částí se zaměří na zvýšení transparentnosti a efektivity využívání městských financí a majetku a na zlepšení veřejné kontroly. To je nezbytné zejména v souvislosti s využíváním zahraničních zdrojů nutných k zajištění některých velkých investic a snahou udržet zadluženost města na reálné úrovni. Městské finance a majetek budou využívány jako stěžejní nástroj pro podporu společných investičních aktivit města a soukromého sektoru a v neposlední řadě i jako předpoklad získání finančních prostředků ze zahraničních zdrojů (Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Světová banka a fondy Evropské unie). Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 5.1 Optimální využívání současného i nově získaného majetku města a existujících finančních zdrojů Průběžně aktualizovat evidenci městského majetku, který kromě zabezpečení veřejných služeb je třeba aktivněji využívat k získání větších výnosů. Trvale vyčleňovat finanční prostředky na získávání nemovitého majetku, zejména pozemků, pro další rozvoj města. Odstranit, případně snížit ztrátovost městských podniků a zvážit, které městské rozpočtové a příspěvkové organizace by bylo účelné přeměnit na obchodní organizace s kapitálovou účastí města, případně vybrané veřejné služby privatizovat. Tuto transformaci však vždy měřit jak ekonomickým, tak veřejně prospěšným efektem. Zajistit dokončení převodů státního majetku potřebného pro funkce města do vlastnictví hlavního města Prahy, včetně dohledání historického majetku Prahy. 33

11 E 5.2 Vyrovnané hospodaření města ve střednědobém časovém horizontu 4 6 let při optimálním využití cizích zdrojů na velké investice Zajišťovat a kontrolovat odpovídající úroveň zadluženosti města na základě stanovené strategie úvěrové politiky a přijaté koncepce dluhové služby. Vypracovat dlouhodobý plán rozhodujících investičních akcí města, podřídit alokaci investic prioritám, zkvalitnit procedury vyhodnocování (zejména finančního a kapacitního) rozvojových projektů a vytvořit jednotný systém posuzování investic a kontroly jejich realizace. Zpracovat ( klouzavý ) rozpočtový a kapitálový projekt finančního hospodaření města na střednědobý časový úsek. E 5.3 Vyjasnění vztahu rozpočtu města a státu a dalších veřejných rozpočtů ke specifickým funkcím města, dosažení vyšší daňové autonomie města Dořešit vztahy městského a státního rozpočtu v návaznosti na celostátní aktivity a reprezentační roli hlavního města, prosadit finanční náhrady městu za ušlou daň z nemovitostí ve vlastnictví státu. Přednostně využívat finanční prostředky města k částečnému financování veřejných projektů, kde je finanční účast města podmínkou pro získání prostředků z fondů EU a z jiných zahraničních zdrojů. Iniciovat legislativní změny ke zvýšení příjmů z místních poplatků jejich transformaci do místních daní a rozšíření jejich možností, prosadit zvýšení přímých výnosů z cestovního ruchu pro rozpočet města. E 5.4 Posílení finančních prostředků města privátními zdroji na principech partnerství veřejné a soukromé sféry Využít fondů města (běžných i investičních) k přitažení financí z jiných sfér veřejného sektoru, z nevládních organizací a soukromého sektoru k zajištění veřejných služeb a dalších projektů. Při hledání zdrojů preferovat služby a projekty s vícenásobným efektem. Urychleně dokončit ověření aplikace projektového financování investic, příp. zajistit odpovídající podmínky a zahájit využití této formy financování. Vypracovat soubor stabilních podpůrných finančních i nefinančních nástrojů k získání nových investorů a partnerů města. 34

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města.

prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města. prostorový rozvoj Od Prahy monocentrické k polycentrické Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru města. K naplnění této strategické vize bude městská správa

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

(společný záběr, vztahy)

(společný záběr, vztahy) Regionalistika a regionální rozvoj (společný záběr, vztahy) Program rozvoje regionu lze zpracovat v následující struktuře: A. Analýzy Regionální rozvoj zahrnuje územní aspekty, otázky ekonomické, - region

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI

KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI Ing. Jiří Mejstřík Praha, prosinec 2013 Kde v Praze bydlí cizinci Autor : Ing. Jiří Mejstřík, tel.: 236 005 676, e-mail: mejstrik@ipr.praha.eu Mgr. Michal Němec technická spolupráce

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více