role Prahy a ekonomika města Úspěšné a respektované město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "role Prahy a ekonomika města Úspěšné a respektované město"

Transkript

1 role Prahy Úspěšné a respektované město Praha usiluje o to, aby se stala úspěšným, konkurenceschopným a respektovaným městem s prosperující ekonomikou, zajišťující dobré existenční podmínky svým obyvatelům, přitažlivost pro návštěvníky, prosperitu podnikatelské sféře i zdroje potřebné k realizaci veřejných projektů. a ekonomika města K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a s obyvateli města: rozvíjet Prahu jako významné středoevropské město a hlavní město České republiky, jako ambiciózní, progresivní a respektované politické, hospodářské, turistické, kulturní a společenské centrum, využívat a rozvíjet potenciál Prahy k vytvoření konkurenceschopné ekonomiky, přinášející prospěch jejím obyvatelům i celému státu, nabízet Prahu jako místo, kde je cestovní ruch významným rozvojovým pólem se stále se lepšícími službami pro své návštěvníky, usilovat o citlivý ekonomický rozvoj, zejména o zachování a podporu jedinečnosti Prahy a o takové rozložení aktivit na jejím území, které bude respektovat potřeby a možnosti jednotlivých částí města, zajišťovat ve městě podmínky otevřeného trhu pro tuzemské i zahraniční investory a pracovníky a představovat Prahu jako místo s dobrou adresou pro solidní podnikatele a mezinárodní instituce. 24

2 Pořadí evropských měst podle atraktivnosti podmínek k umístění firmy (r. 1999) Londýn Paříž Frankfurt n. M. Amsterodam Brusel Barcelona Madrid Curych Milán Mnichov Berlín Dublin Lisabon Manchester Ženeva Düsseldorf Glasgow Stockholm Hamburk Lyon Praha Kodaň Vídeň Řím Budapešť Varšava Helsinky Athény Oslo Moskva body Praha významné město střední Evropy Zdroj: Healey & Baker Od počátku devadesátých let jsou na evropském kontinentu postupně odstraňovány bariéry ve vztazích mezi státy, regiony i městy evropského východu a západu, navršené během desítek uplynulých let. Při začleňování České republiky do nově formovaného geopolitického prostoru Evropy má hlavní město Praha mimořádnou úlohu. V rámci České republiky dominuje Praha jako hlavní transakční centrum země. Přitahuje mezinárodní kontakty a aktivity, je uzlovým bodem, v němž jsou nadnárodní vztahy zprostředkovány celému území státu. Je významná při šíření nových poznatků a hraje klíčovou roli při vytváření a udržování české identity. Rozvoj těchto přirozených funkcí hlavního města je v zájmu celé české společnosti. Praha se musí více prosadit i v evropském systému velkých měst. V uplynulém desetiletí ne vždy dostatečně využila svého polohového, kulturního a politického potenciálu, zatímco jiná města např. Vídeň nebo Budapešť svých příležitostí využila lépe. Praha však má i dnes šanci uplatnit se mezi metropolemi střední Evropy. Komunikací s nimi musí nalézt vhodný prostor pro využití svých specifik a předností. Svoji strategii rozvoje staví město na výhodné poloze, kulturní tradici, poměrně vzdělaném a flexibilním obyvatelstvu, ale zejména na své jedinečnosti a kráse. Praha může nabídnout hodnoty, které jsou jak v evropském, tak i světovém měřítku mimořádné a neopakovatelné. Výjimečnost architektonického a duchovního bohatství města s tradicí prolínání kultur dávají Praze příležitost uplatnit se i v silné konkurenci globalizovaného světa. Plné využití těchto předností je však podmíněno odstraněním některých současných překážek a omezení daných např. neúplnou dopravní a technickou infrastrukturou, dosud průměrnou úrovní komunikačního a informačního propojení, nepřipraveností obyvatel na větší otevřenost města, či špatnou pověstí některých pražských služeb. Praha má nezastupitelnou a mnohostrannou roli v probíhajících evropských integračních procesech. Připravovaný vstup České republiky do Evropské unie je velkou příležitostí nejen pro český stát, ale i jeho hlavní město Prahu. Tato šance je však časově omezená a vyžaduje důkladnou, ale i rychlou přípravu. Proto byly programy integrace Prahy do evropských struktur zařazeny mezi klíčové priority strategického plánu. Hlavní město a regionální centrum Praha je politicko-hospodářským a společenským centrem státu a je jeho prvořadým reprezentantem. Hlavní město poskytuje sídlo a všechny služby orgánům státní správy, významným institucím a firmám s celostátní působností a je připraveno vytvářet příznivé podmínky pro umístění nových domácích a mezinárodních institucí a aktivit, které přinesou efekt nejen městu, ale i celé České republice. Praha je především hlavním městem republiky, centrem pražského regionu i bydlištěm více než milionu obyvatel. Je součástí sociálně ekonomické a sídelní struktury země se svým dílem odpovědnosti. Chce být oporou při proměně České republiky v moderní demokratický stát a být důvěryhodným partnerem ostatním částem země. Praha přikládá zvláštní význam svým vztahům k sousednímu Středočeskému kraji. Nejbližší regionální zázemí hlavního města zahrnuje nejhodnotnější přírodní partie středních Čech, často zařazené do územních systémů ekologické stability, i vodohospodářsky významné plochy (hlavní zdroje pitné vody pro Prahu). Toto území slouží dopravním stavbám důležitým jak pro Prahu, tak i celou Českou republiku, nadřazeným energetickým systémům a rekreačním účelům s mimořádným počtem chat a chalup. Významné ekonomické aktivity jsou soustředěny především do koridorů hlavních komunikací železničních tratí s pravidelnou příměstskou dopravou a podél silničních radiál. Praha je pro okolní region významným zdrojem pracovních příležitostí, vzdělávání, kultury, nakupování i dalších aktivit. 25

3 Praha ve středních Čechách R10 významná střední centra ostatní střední centra významná nižší centra území hl. m. Prahy kontaktní území hranice pražského regionu hranice středních Čech hranice okresů dálnice, rychlostí komunikace hlavní rozvojové plochy 1 Hostivice 2 Rudná 3 dolní Poberouní 4 Dolní Břežany Zvole 5 Jesenice 6 Průhonice Modletice 7 Jirny Šestajovice 8 Zdiby Klecany 9 Úžice 10 Tuchoměřice Kněževes 11 Unhošť R6 Rakovník D5 R7 Příbram D8 Mělník Kralupy n. V. Neratovice 9 Slaný Brandýs n. L. - - St. Boleslav Lysá n. L. Kladno 8 Čelákovice Č. Brod 2 Beroun 5 6 Říčany 3 4 Benešov Vlašim Sedlčany R4 R3 Mladá Boleslav Nymburk Poděbrady D11 Kolín Kutná Hora Čáslav D1 Část Středočeského kraje přímo sousedící s Prahou se stala místem intenzivního rozvoje a i do budoucna lze očekávat, že bude vystavena tlaku na přeměnu volných ploch na nové zastavěné území. Při křižovatkách radiálních dálničních tras za hranicí Prahy došlo k prudkému rozvoji komerčně industriálních zón s vyšším rizikem vzniku investičních torz. Rozvoj regionálního zázemí města zásadním způsobem ovlivňuje prostorovou a funkční strukturu, existující krajinné a sídelní hodnoty, ekonomiku, municipální prosperitu i atraktivitu nejen Prahy, ale i celého Středočeského kraje. Kvalita a dynamika dalšího vývoje v tomto prostoru budou proto záviset na tom, do jaké míry se podaří koordinovat rozvojové záměry Prahy a Středočeského kraje a realizovat společná investiční řešení. To vyžaduje podstatné zlepšení vzájemné spolupráce. Konkurenceschopnost a prosperita Ekonomická základna Prahy tradičně zaujímá významné a svou strukturou specifické postavení v hospodářství země. V Praze se vytváří více než 20 % hrubého domácího produktu ČR a na území města se realizuje přibližně pětina všech investic v České republice. Převážná část pražské ekonomiky prošla restrukturalizační přeměnou. Soukromý sektor se postupně adaptuje v nových podmínkách tržního hospodářství. Rozvoj stávajících ekonomických aktivit i snahy o získání nových investorů by měly směřovat k potvrzení úlohy Prahy jako inovačního centra státu. Hlavní město Praha proto musí využít všech existujících faktorů prosperity, být v čele prosazování záměrů další fáze ekonomické transformace a usilovat o odstranění bariér racionálního prostorového rozvoje. K naplnění této úlohy města by měly přispět rozsáhlé kapacity pražských vysokých škol, vědy a výzkumu i dosud ne zcela využitý potenciál kvalifikovaných pracovních sil. Konkurenceschopnost Prahy musí být založena na spolupráci veřejného a soukromého sektoru, na motivujícím soutěžení domácích a zahraničních investorů a na rovnosti podmínek k podnikání. 26

4 Dobrá adresa pro podnikání Ve vlastnických vztazích a manažerských strukturách pražské ekonomiky se stále více prosazují zahraniční subjekty, jejichž činnost přesahuje středoevropský prostor. Do ekonomiky se tak promítly silné pozitivní stránky města poloha Prahy ve středu Evropy i obnova její prestiže. Rychlá a zatím poměrně nekonfliktní ekonomická transformace se odrazila i v současném dobrém ratingovém hodnocení Prahy (stupeň A-). Správa města hodlá i v budoucnu napomáhat růstu konkurenceschopnosti pražské ekonomiky např. zainvestováním vhodných městských pozemků. Zvýšená pozornost bude věnována zejména perspektivním výrobním oborům přinášejícím nové technologie. Další růst atraktivity Prahy pro podnikatele je spojen s cílevědomým vytvářením partnerství veřejné a soukromé sféry při řízení, plánování a financování chodu a výstavby města. zemědělství průmysl elektřina, voda, plyn stavebnictví obchod, opravy pohostinství, ubytování doprava, spoje peněžnictví, pojišťovnictví služby podnikům školství, zdravotnictví ostatní služby 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Podíl Prahy na výkonech odvětví ČR (účetní přidaná hodnota, rok 1997) Zaměstnanost podle sektorů 10 % 20 % 30 % 40 % Zdroj: ČSÚ služby stavebnictví průmysl zemědělství Zdroj: ČSÚ Od tradiční výroby ke službám a novým technologiím Charakteristickým znakem vývoje ekonomické základny Prahy je dlouhodobé posilování obslužné sféry a pokles podílu výrobních odvětví. Víceméně stabilizovaná sektorová struktura Prahy je již srovnatelná se západoevropskými městy. V daleko větší míře než doposud však bude nutno přihlížet ke specifickým potřebám malého a středního podnikání a rozvíjet systém jeho podpory. V průmyslu pokračuje restrukturalizace; výběr oborů a výrobních programů směřuje k zabezpečení růstu efektivnosti i konkurenceschopnosti. Investování do nových technologií a aplikací know-how je značné, v řadě firem ale stále nedostatečné. Podniky uvolňují nadbytečné pracovní síly. Stavebnictví přizpůsobilo své kapacity nové poptávce, a tím se stává účinným stabilizujícím prvkem ekonomiky města. Výrazně se posilují kapacity obchodu se zaměřením na velkoprodej a oborovou kompletaci obchodní sítě. V Praze se prosadily obchodní řetězce, staví se velká komerční centra s nadregionální působností. Stále silný je investorský zájem o ubytovací kapacity, nové hotely rychlým tempem zvyšují nabídku v chybějících typech ubytování. Výrazným prvkem pražské ekonomiky je cestovní ruch. Nabídka návštěvnických aktivit se rozšiřuje; postupně se odstraňuje nižší kvalita a malá nabídka některých služeb. Velká koncentrace návštěvníků v části centra města však vytváří problémy spojené s lokálním přetížením. Výnosy z cestovního ruchu v Praze tvoří téměř polovinu celostátních příjmů plynoucích z této oblasti, přínos pro Prahu je však velmi omezený. V odvětví služeb podnikům probíhá konkurenční boj a vytváří se silné stabilizované jádro za účasti zahraničních firem; posilují poradenské služby (právní, účetní, reklama, marketing, public relations ). Nedokončena je transformace v peněžnictví a v oblasti mezinárodního finančního trhu se nenaplnila některá očekávání z počátku devadesátých let. I když trvá poptávka na zlepšujícím se trhu nemovitostí, mimořádným tempem roste i nabídka. Existuje tak riziko, že některé kapacity nebudou dokončeny. Problémem zůstává nedostatečné využívání vědy a výzkumu a propojení s produkční (aplikační) základnou. Vznik technologických parků a inkubačních center pro malé a střední podniky je v počátcích. Spolupráce vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí s Prahou při řešení jejích konkrétních problémů je zatím málo rozvinuta. Správa města však deklaruje svoji vůli spoluvytvářet v Praze podmínky pro rozvoj průmyslu vědění. Trh práce Praha je v rámci České republiky nejrozsáhlejším regionálním trhem práce. Podíl hlavního města na republikové zaměstnanosti v devadesátých letech mírně vzrostl a činí 15 %, počet pracovníků se pohybuje přes 770 tisíc. K tomuto počtu přispívá i zhruba 50 tisíc cizinců a 100 tisíc dojíždějících osob. 27

5 Základní bilance zdrojů (nabídka) pracovních sil (v tis. osob) zdroje /I 2010/II počet obyvatel z toho v produktivním věku v tom zaměstnaných mimo to nezaměstnaní počet pracujících v poproduktivním věku zahraniční pracovníci saldo dojížďky a vyjížďky zdroje celkem Varianta 2010/I základní varianta s omezeným přírůstkem zahraničních pracovníků trvale bydlících v Praze Varianta 2010/II varianta s výraznějším nárůstem cizinců s trvalým pobytem (počet zahraničních pracovníků s krátkodobým/dlouhodobým pracovním pobytem je totožný s variantou I) Poznámky: rok 2010 = prognóza Útvaru rozvoje hl. m. Prahy zahraniční pracovníci = zahraniční osoby s krátkodobým a dlouhodobým (ročním) pracovním povolením Minimální pokles osob v produktivním věku je důsledkem zvýšené věkové hranice pro odchod do důchodu, jejíž naplnění končí rokem Po roce 2010 se očekává rychlé snížení této zdrojové položky. Mimořádnou hodnotou pražského trhu práce je jeho kapacita a pestrost poptávky. Uplatnění tu nachází široká škála profesí. Velké množství pracovníků má vysokou kvalifikaci. Široká nabídka pracovních příležitostí byla důvodem dosavadní nízké míry nezaměstnanosti. V posledním období je však tempo růstu nezaměstnanosti srovnatelné s průměrem republiky (míra nezaměstnanosti se pohybuje již kolem 4 %, tj. více než 20 tisíc osob evidovaných úřady práce). Současný pokles nabízených volných míst vnáší na trh práce nezbytnou konkurenci a potřebnou individuální iniciativu občanů. I když pražská ekonomika má předpoklady udržet přijatelnou míru nezaměstnanosti, je nezbytné již dnes zahájit přípravu vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti za účasti veřejného sektoru i podnikatelské sféry. Demografický vývoj města naznačuje pro příštích let stabilitu vnitřních zdrojů zaměstnanosti. Celková nabídka pracovních sil však může být významně ovlivněna otevřením trhu práce v rámci Evropy i v celosvětovém měřítku. Přílivu zahraničních pracovníků musí být věnována potřebná pozornost. Rozvoj, který městu neškodí Programování rozvoje Prahy musí vycházet z určení dlouhodobých vztahů mezi prospěchem hospodářského růstu a jeho důsledky pro obyvatele města i město samotné. Princip udržitelnosti je třeba prosadit v rozhodování jako prioritní. Proces restrukturalizace pražského průmyslu vedl k uzavření řady nevyhovujících výrob a ke snížení jejich nepříznivých dopadů na životní prostředí. Některé opouštěné a nevyužívané provozní prostory se však stávají ve městě problémem. Zvláštní pozornost bude správa města věnovat především novému využití průmyslových areálů a větších provozoven. Rozvoj ekonomických aktivit v Praze by měl být založen na skutečné potřebě, limitován únosností a kapacitou jednotlivých lokalit, částí města i Prahy jako celku. Ekonomické subjekty působící v Praze by měly nejen přispět k vytvoření zdrojů pro uskutečnění záměrů přechodu na polycentrickou strukturu města, ale měly by se stát i nositeli její realizace. Budoucí ekonomický rozvoj Prahy by měl vždy zohledňovat potřebu snížit zatížení prostředí města, ale i hledat a volit zdrojově méně náročná řešení. Výdaje rozpočtů hl. m. Prahy (v miliardách Kč) investiční neinvestiční Dobře hospodařící město Možnosti rozvoje Prahy jsou a budou ovlivňovány vlastním městským a v nemalé míře i státním rozpočtem. Hlavní břemeno zajištění současné i budoucí konkurenceschopnosti Prahy, zejména úrovně nabídky veřejných statků a základních podmínek pro podnikání, však nese město. Přestože v Praze sídlí převážná většina státních institucí a ústředních orgánů, účast státu na rozvoji hlavního města tomu není úměrná. Příjmy městského rozpočtu jsou v Praze nejvyšší ze všech statutárních měst České republiky, a to jak v absolutním vyjádření, tak i v přepočtu na jednoho obyvatele. Protože však více než 75 % připadá na daně a poplatky, je příjmová část městského rozpočtu výrazně závislá na státních přerozdělovacích procesech (daňová soustava, rozpočtová pravidla) s malou vazbou na příjmy podnikatelských subjektů realizované na území města, zejména na příjmy z cestovního ruchu. Problémem také zůstává nízký podíl příjmů z organizací zřizovaných městem. Výdajová stránka je určena především rozsahem nutných nároků dopravy, které budou dlouhodobě představovat více než 50 % výdajů města. Roste objem výdajů do technické infrastruktury a životního prostředí. Městské části zhruba 60 % svých prostředků vkládají do školství. V současnosti je již významná část výdajů především při užití cizích zdrojů sestavena na základě schválených strategických priorit města a konkrétních programů. Nutnost zabezpečit investičně náročné rozestavěné akce především dopravního charakteru a výrazné omezení investičních dotací ze státního rozpočtu na počátku druhé poloviny devadesátých let vedly město k rozhodnutí využít k financování Zdroj: MHMP finanční odbor 28

6 Příjmy rozpočtů hl. m. Prahy (v miliardách Kč) těchto akcí ve větší míře cizích zdrojů. Dobré ratingové hodnocení Prahy (stupeň A-) spolu s celkově značnou silou městské ekonomiky i předchozí nízkou zadlužeností města vytvořily důvěryhodné prostředí pro zapojení zahraničních institucí do financování rozvoje města. Tato účast se realizuje formou emise obligací, půjčky od Evropské investiční banky a syndikovaného úvěru. Zadluženost města proto v posledních 2 letech výrazně vzrostla a v roce 1999 celkově dosáhla přibližně 11,7 miliard Kč, což činí téměř 30 % zadluženosti všech obcí v ČR. Roční výdaje na splácení úvěrů včetně úroků dosáhly cca 17 % ročních příjmů města. Přesto zůstane zadluženost Prahy v období let v reálných mezích dluhové kapacity městského rozpočtu podle modelu, který pro Prahu zpracovaly renomované finanční instituce. Z rozpočtu města je však nutno vytvořit účinný nástroj s iniciační funkcí, a to jak ve vztahu ke státním výdajům a výdajům soukromého sektoru, tak i k různým zahraničním zdrojům, včetně dotačních zdrojů Evropské unie. To předpokládá existenci komplexní finanční, majetkové a kapitálové politiky města i odpovídajících kontrolních mechanismů. Město proto hodlá připravit střednědobý i dlouhodobý výhled svého rozpočtu, zejména v oblasti investic a využívat všech vhodných forem zdrojového krytí. daňové městské hospodářství ostatní dotace státního rozpočtu mimorozpočtové Zdroj: finanční odbor MHMP Strategické cíle E 1 E 1.1 E 1.2 E 2 E 2.1 E 2.2 E 3 E 3.1 E 3.2 E 3.3 E 3.4 E 3.5 Zajištění role Prahy jako respektovaného hlavního města státu a dobrého souseda Zvýraznění pozice Prahy jako hlavního města státu a zdroje hrdosti celého národa Dobré a rovnocenné vztahy s regionálním zázemím města Rozvoj Prahy jako významného města nově formované Evropy Příprava města na vstup do XXI. století, prosazení Prahy na trhu evropských metropolí Zachování a využití jedinečnosti Prahy Využití potenciálu města k zabezpečení jeho konkurenceschopné ekonomiky a prosperity Urychlení restrukturalizace, zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky Praha jako inovační a iniciační centrum republiky Zlepšení profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí Nová kvalita partnerství veřejného a soukromého sektoru Zabezpečení vzniku a fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce 29 E 4 E 4.1 E 4.2 E 5 E 5.1 E 5.2 E 5.3 E 5.4 Zajištění ekonomických aktivit odpovídajících možnostem a potřebám území města; podpora individuality Prahy a principu udržitelnosti Respektování historického a urbánního dědictví, kapacity lokálního prostředí a zamýšleného dlouhodobého vývoje území Rovnováha mezi rozvojem cestovního ruchu a jeho vlivem na městské prostředí Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů města Optimální využívání současného i nově získaného majetku města a existujících finančních zdrojů Vyrovnané hospodaření města ve střednědobém časovém horizontu 4 6 let při optimálním využití cizích zdrojů na velké investice Vyjasnění vztahu rozpočtu města a státu a dalších veřejných rozpočtů ke specifickým funkcím města, dosažení vyšší daňové autonomie města Posílení finančních prostředků hlavního města privátními zdroji na principech partnerství

7 E 1 Zajištění role Prahy jako respektovaného hlavního města státu a dobrého souseda Úloha Prahy jako hlavního města republiky, centra okolního regionu není z úrovně centra státu v řadě aspektů dostatečně respektována ani doceněna. Proto jedním ze stěžejních záměrů městské správy je založit vztahy k ostatním částem státu na principech důvěry a rovnosti tak, aby byl obnoven pozitivní vztah všech občanů státu vůči svému hlavnímu městu. Na druhé straně Praha, chce-li se stát skutečně inovativním a dynamickým centrem a akcelerátorem ekonomického, sociálního a duchovního rozvoje v celé zemi, musí plně využít existujících možností. Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 1.1 Zvýraznění pozice Prahy jako hlavního města státu a zdroje hrdosti celého národa S centrálními orgány vymezit specifické činnosti a nároky související s úlohou hlavního města a významného reprezentanta země, prosadit jejich respektování a finanční zajištění. Vytvořit důvěryhodný vztah s ostatními oblastmi státu a přispět k obnovení pozitivního vztahu všech občanů státu ke svému hlavnímu městu. Prezentovat Prahu jako město přebírající významný díl společné odpovědnosti. E 1.2 Dobré a rovnocenné vztahy s regionálním zázemím města V rámci přípravy a realizace nového správního uspořádání státu navázat plnohodnotný kontakt s politickou reprezentací a správou Středočeského kraje. Vytvořit meziregionální společné pracoviště. Koordinovat rozvojové záměry na území města a v jeho okolí. Sestavit program založený na konsenzu, ve kterém bude hlavní pozornost věnována bydlení, politice zaměstnanosti, dopravě, technické vybavenosti, rekreaci, ale také zdravotnictví, školství a kapacitám obchodních center. Cílevědomě vytvářet ekonomicky a sociálně dostatečně silný a propojený prostor. Společně připravovat stěžejní projekty s potenciální finanční účastí Evropské unie. E 2 Rozvoj Prahy jako významného města nově formované Evropy Praha má dobré předpoklady k napojení na evropský systém měst, jehož rozvoj může být založen jak na společném programování vývoje, koordinaci a dělbě práce, tak i symbiotické soutěži velkých měst středoevropského prostoru. Rychlá aktivace a kultivace těchto předností města a důrazná prezentace schopnosti Prahy jich optimálně využít a spolupráce s dalšími městy, především s metropolemi nejbližší části střední Evropy (Budapešť, Vídeň a další), jsou podmínkou úspěchu v této soutěži. Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 2.1 Příprava města na vstup do XXI. století, prosazení Prahy na trhu evropských metropolí Iniciovat zásadní rozhodnutí centrálních orgánů o pozici města v europrostoru a spoluúčasti státu při jejím naplňování. Rozvinout Program prezentace Prahy v integračních strukturách Evropy. Vytvořit z Prahy jednu z kontinentálních křižovatek dopravních tras a globálního toku informací (např. projekty Praha centrum světové historické, kulturní a architektonické informace, Praha informační uzel Východ-Západ, napojení na kontinentální železniční a dálniční síť, křižovatka leteckých tras). Připravit program oživení a rozvinutí vztahů s partnerskými městy. Koordinovat rozvojové záměry s významnými městy střední Evropy. E 2.2 Zachování a využití jedinečnosti Prahy Projekty městského marketingu opřít o nabídku Prahy jako krásného, jedinečného a atraktivního města, ale i města dynamického a schopného. Vytvářet a nabízet nové příležitosti, posílit dobré jméno města projekt Praha město otevřených bran. 30

8 Využít prestiže a dobré polohy Prahy v Evropě, podepřené nabídkou odpovídajících investic do obslužné infrastruktury, jako vhodného prostoru pro umístění sídla mezinárodních institucí a hostitele významných mezinárodních událostí. Čelit iluzi o dlouhodobé a samočinné atraktivitě města. E 3 Využití potenciálu města k zabezpečení jeho konkurenceschopné ekonomiky a prosperity Strategický cíl vychází z předpokladu urychleného dokončení restrukturalizace jako hlavního faktoru zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky města. Postupně by měla být naplňována úloha Prahy jako inovačního a iniciačního centra republiky, a to při plném využití nadprůměrného kvalifikačního potenciálu jeho obyvatel a rozsáhlé základny vědy a výzkumu. Za podpory veřejného sektoru soukromému je třeba zajišťovat neprodleně podmínky pro růst high-tech produkčních a vývojových kapacit a konkurenceschopných výrobků. Významné je i další zlepšování pověsti Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí, motivujícího stávající podnikatelské subjekty a vytvářející atraktivní prostor pro činnost nových investorů a podnikatelů. Praha se musí stát územím s evropskou standardní úrovní volného pohybu osob, kapitálu, pracovních sil, zboží a informací. Jako nutná podmínka úspěšné realizace budou vytvořeny odpovídající institucionální struktury (Regionální rozvojová agentura). Kapacity vědy, výzkumu a inovačních aplikací Březiněves počet pracovišť Akademie věd ČR počet výzkumných pracovišť vysokých škol počet výzkumných ústavů vědecko-technický park (VTP) inovační potenciál území (dle počtu subjektů inovačních firem) Zdroj: Asociace inovačního podnikání ČR Zličín Přední Kopanina Řepy Praha 13 Řeporyje Nebušice Praha 6 Slivenec Velká Chuchle Lochkov Lipence Radotín Suchdol Praha 12 Dolní Chabry Ďáblice Praha 11 Čakovice Lysolaje Vinoř Praha 8 Letňany Troja Kbely Satalice Praha 7 Praha 9 Horní Počernice Praha 14 Praha 1 Praha 3 Dolní Počernice Klánovice Praha 2 Praha 5 Praha 10 Štěrboholy Běchovice Újezd nad Lesy Dolní Dubeč Měcholupy Koloděje Praha 4 Praha 15 Zbraslav Libuš Kunratice Újezd Šeberov Petrovice Křeslice Uhříněves Královice Benice Nedvězí Kolovraty Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 3.1 Urychlení restrukturalizace, zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky Při programování rozvoje využívat příznivé vlivy globalizace; současně se však soustředit na omezení působení nepříznivých aspektů tohoto procesu. Hospodářskou politikou města (koordinující mimo jiné investiční, majetkovou a pozemkovou politiku) usnadnit a posílit rozvoj oborů ekonomiky města se silným současným i budoucím růstovým potenciálem. 31

9 Vypracovat Komplexní ekonomickou rozvojovou strategii se střednědobým horizontem. Zvláštní pozornost věnovat cestovnímu ruchu jako nosnému prvku ekonomického rozvoje. Za účasti města jako koordinátora připravit komplexní střednědobý program aktivit turismu, realizovat nově koncipované aktivity (projekt Město pro všechny generace atd.). E 3.2 Praha jako inovační a iniciační centrum republiky Zvýšit využití intelektu, zručnosti a kvalifikace pracovníků na území Prahy především na vysokých školách, v ústavech AV ČR a dalších kapacitách vědního průmyslu jako nosného faktoru ekonomické síly města a jako opory tvůrčího přístupu k řešení jeho potřeb i potřeb celého státu (např. projekt Věda a výzkum pomáhají městu ). Zřizovat a rozvíjet vědecko-technologická a aplikační pracoviště (např. Pražský technologický park, Biotechnologických park v Krči, ČVUT Dejvice) lokálně a funkčně napojované na přírodovědní a technické obory pražského vysokého školství a ostatní pražskou vědu a výzkum. Zvláštní pozornost věnovat dynamickému prostředí malých a středních podniků. E 3.3 Zlepšení profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí Jednat otevřeně, vstřícně a profesionálně s potenciálními investory a podnikateli (pražská rozvojová agentura, projekt jedny dveře ). Posílit podnikatelskou atraktivitu Prahy udržením, případně zlepšením ratingového hodnocení města. Využít této dobré bonity při zabezpečení kvalitní propagace a marketingu města (program Praha atraktivní adresa pro podnikání ). Napomáhat vytváření podmínek pro rozvoj drobného a středního podnikání (podnikatelské inkubátory, poradenské centrum aj.). Zpracovat důvěryhodnou a komplexní celopražskou integrovanou výstavní a veletržní politiku (programy Praha kongresové město, Veletržní Praha ). E 3.4 Nová kvalita partnerství veřejného a soukromého sektoru Vypracovat průhledný systém komunikace veřejného a soukromého sektoru, účinný systém informovanosti o rozvojových záměrech města, územně technických podmínkách a procesních pravidlech (program Město hledá svého partnera apod.). Zkvalitnit soutěže na městské investiční projekty, včetně mezinárodní účasti ( Katalog městských projektů atd.). Připravit a realizovat program partnerství mezi správou města a institucemi zastupujícími podnikatelskou sféru (hospodářská komora, podnikatelské svazy apod.). E 3.5 Zabezpečení vzniku a fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce Podporovat vznik nových pracovních příležitostí ve vazbě na situaci trhu práce za spolupráce státní správy, samosprávy, soukromého a nevládního sektoru (programy aktivní politiky zaměstnanosti). Ovlivňovat přípravu občanů pro výkon povolání. Napomáhat vzniku pracovních příležitostí v sektorech města, kde chybějí, především uvnitř velkých obytných areálů nebo v jejich blízkosti. V této souvislosti pod - porovat malé a střední podnikání. Zvláštní pozornost věnovat vzniku a udržení pracovních příležitostí pro skupiny obyvatel se zvýšenou mírou ohrožení nezaměstnaností (mladiství, absolventi škol, zdravotně postižení, sociálně nepřizpůsobiví apod.). Přizpůsobit rozsah a strukturu zaměstnávání zahraničních pracovníků situaci na trhu práce, při respektování mezinárodních závazků. E 4 Zajištění ekonomických aktivit odpovídajících možnostem a potřebám území města; podpora individuality města a principu udržitelnosti Rozvoj ekonomických aktivit se musí stát součástí cílevědomého ovlivňování budoucnosti města. Je nezbytné hledat co nejvhodnější poměr mezi urbánními, 32

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

2 SOUČASNÝ STAV A TRENDY VÝVOJE ÚZEMÍ HL. M. PRAHY A JEHO HLAVNÍCH FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ

2 SOUČASNÝ STAV A TRENDY VÝVOJE ÚZEMÍ HL. M. PRAHY A JEHO HLAVNÍCH FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Praha vnější vztahy 2.1 2 SOUČASNÝ STAV A TRENDY VÝVOJE ÚZEMÍ HL. M. PRAHY A JEHO HLAVNÍCH FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ 2.1 PRAHA VNĚJŠÍ VZTAHY Praha v Evropě Praha leží z geografického pohledu téměř ve středu evropského

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 Ev.č.: Počet listů:21 Počet příloh:2/4 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 - Boleradice 2013-1 Obsah: Úvodní slovo zastupitelstva 3 Potřeba a charakter strategického plánu 3 Metodika

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha /

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha / Hodnoty a problémy IPR PRaha uap Praha / 2014 Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2014 00 / pořizovatel Odbor stavební a územního plánu MHMP Jungmannova 29/35, Praha 1 zpracovatel Institut plánování

Více

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více