role Prahy a ekonomika města Úspěšné a respektované město

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "role Prahy a ekonomika města Úspěšné a respektované město"

Transkript

1 role Prahy Úspěšné a respektované město Praha usiluje o to, aby se stala úspěšným, konkurenceschopným a respektovaným městem s prosperující ekonomikou, zajišťující dobré existenční podmínky svým obyvatelům, přitažlivost pro návštěvníky, prosperitu podnikatelské sféře i zdroje potřebné k realizaci veřejných projektů. a ekonomika města K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem a s obyvateli města: rozvíjet Prahu jako významné středoevropské město a hlavní město České republiky, jako ambiciózní, progresivní a respektované politické, hospodářské, turistické, kulturní a společenské centrum, využívat a rozvíjet potenciál Prahy k vytvoření konkurenceschopné ekonomiky, přinášející prospěch jejím obyvatelům i celému státu, nabízet Prahu jako místo, kde je cestovní ruch významným rozvojovým pólem se stále se lepšícími službami pro své návštěvníky, usilovat o citlivý ekonomický rozvoj, zejména o zachování a podporu jedinečnosti Prahy a o takové rozložení aktivit na jejím území, které bude respektovat potřeby a možnosti jednotlivých částí města, zajišťovat ve městě podmínky otevřeného trhu pro tuzemské i zahraniční investory a pracovníky a představovat Prahu jako místo s dobrou adresou pro solidní podnikatele a mezinárodní instituce. 24

2 Pořadí evropských měst podle atraktivnosti podmínek k umístění firmy (r. 1999) Londýn Paříž Frankfurt n. M. Amsterodam Brusel Barcelona Madrid Curych Milán Mnichov Berlín Dublin Lisabon Manchester Ženeva Düsseldorf Glasgow Stockholm Hamburk Lyon Praha Kodaň Vídeň Řím Budapešť Varšava Helsinky Athény Oslo Moskva body Praha významné město střední Evropy Zdroj: Healey & Baker Od počátku devadesátých let jsou na evropském kontinentu postupně odstraňovány bariéry ve vztazích mezi státy, regiony i městy evropského východu a západu, navršené během desítek uplynulých let. Při začleňování České republiky do nově formovaného geopolitického prostoru Evropy má hlavní město Praha mimořádnou úlohu. V rámci České republiky dominuje Praha jako hlavní transakční centrum země. Přitahuje mezinárodní kontakty a aktivity, je uzlovým bodem, v němž jsou nadnárodní vztahy zprostředkovány celému území státu. Je významná při šíření nových poznatků a hraje klíčovou roli při vytváření a udržování české identity. Rozvoj těchto přirozených funkcí hlavního města je v zájmu celé české společnosti. Praha se musí více prosadit i v evropském systému velkých měst. V uplynulém desetiletí ne vždy dostatečně využila svého polohového, kulturního a politického potenciálu, zatímco jiná města např. Vídeň nebo Budapešť svých příležitostí využila lépe. Praha však má i dnes šanci uplatnit se mezi metropolemi střední Evropy. Komunikací s nimi musí nalézt vhodný prostor pro využití svých specifik a předností. Svoji strategii rozvoje staví město na výhodné poloze, kulturní tradici, poměrně vzdělaném a flexibilním obyvatelstvu, ale zejména na své jedinečnosti a kráse. Praha může nabídnout hodnoty, které jsou jak v evropském, tak i světovém měřítku mimořádné a neopakovatelné. Výjimečnost architektonického a duchovního bohatství města s tradicí prolínání kultur dávají Praze příležitost uplatnit se i v silné konkurenci globalizovaného světa. Plné využití těchto předností je však podmíněno odstraněním některých současných překážek a omezení daných např. neúplnou dopravní a technickou infrastrukturou, dosud průměrnou úrovní komunikačního a informačního propojení, nepřipraveností obyvatel na větší otevřenost města, či špatnou pověstí některých pražských služeb. Praha má nezastupitelnou a mnohostrannou roli v probíhajících evropských integračních procesech. Připravovaný vstup České republiky do Evropské unie je velkou příležitostí nejen pro český stát, ale i jeho hlavní město Prahu. Tato šance je však časově omezená a vyžaduje důkladnou, ale i rychlou přípravu. Proto byly programy integrace Prahy do evropských struktur zařazeny mezi klíčové priority strategického plánu. Hlavní město a regionální centrum Praha je politicko-hospodářským a společenským centrem státu a je jeho prvořadým reprezentantem. Hlavní město poskytuje sídlo a všechny služby orgánům státní správy, významným institucím a firmám s celostátní působností a je připraveno vytvářet příznivé podmínky pro umístění nových domácích a mezinárodních institucí a aktivit, které přinesou efekt nejen městu, ale i celé České republice. Praha je především hlavním městem republiky, centrem pražského regionu i bydlištěm více než milionu obyvatel. Je součástí sociálně ekonomické a sídelní struktury země se svým dílem odpovědnosti. Chce být oporou při proměně České republiky v moderní demokratický stát a být důvěryhodným partnerem ostatním částem země. Praha přikládá zvláštní význam svým vztahům k sousednímu Středočeskému kraji. Nejbližší regionální zázemí hlavního města zahrnuje nejhodnotnější přírodní partie středních Čech, často zařazené do územních systémů ekologické stability, i vodohospodářsky významné plochy (hlavní zdroje pitné vody pro Prahu). Toto území slouží dopravním stavbám důležitým jak pro Prahu, tak i celou Českou republiku, nadřazeným energetickým systémům a rekreačním účelům s mimořádným počtem chat a chalup. Významné ekonomické aktivity jsou soustředěny především do koridorů hlavních komunikací železničních tratí s pravidelnou příměstskou dopravou a podél silničních radiál. Praha je pro okolní region významným zdrojem pracovních příležitostí, vzdělávání, kultury, nakupování i dalších aktivit. 25

3 Praha ve středních Čechách R10 významná střední centra ostatní střední centra významná nižší centra území hl. m. Prahy kontaktní území hranice pražského regionu hranice středních Čech hranice okresů dálnice, rychlostí komunikace hlavní rozvojové plochy 1 Hostivice 2 Rudná 3 dolní Poberouní 4 Dolní Břežany Zvole 5 Jesenice 6 Průhonice Modletice 7 Jirny Šestajovice 8 Zdiby Klecany 9 Úžice 10 Tuchoměřice Kněževes 11 Unhošť R6 Rakovník D5 R7 Příbram D8 Mělník Kralupy n. V. Neratovice 9 Slaný Brandýs n. L. - - St. Boleslav Lysá n. L. Kladno 8 Čelákovice Č. Brod 2 Beroun 5 6 Říčany 3 4 Benešov Vlašim Sedlčany R4 R3 Mladá Boleslav Nymburk Poděbrady D11 Kolín Kutná Hora Čáslav D1 Část Středočeského kraje přímo sousedící s Prahou se stala místem intenzivního rozvoje a i do budoucna lze očekávat, že bude vystavena tlaku na přeměnu volných ploch na nové zastavěné území. Při křižovatkách radiálních dálničních tras za hranicí Prahy došlo k prudkému rozvoji komerčně industriálních zón s vyšším rizikem vzniku investičních torz. Rozvoj regionálního zázemí města zásadním způsobem ovlivňuje prostorovou a funkční strukturu, existující krajinné a sídelní hodnoty, ekonomiku, municipální prosperitu i atraktivitu nejen Prahy, ale i celého Středočeského kraje. Kvalita a dynamika dalšího vývoje v tomto prostoru budou proto záviset na tom, do jaké míry se podaří koordinovat rozvojové záměry Prahy a Středočeského kraje a realizovat společná investiční řešení. To vyžaduje podstatné zlepšení vzájemné spolupráce. Konkurenceschopnost a prosperita Ekonomická základna Prahy tradičně zaujímá významné a svou strukturou specifické postavení v hospodářství země. V Praze se vytváří více než 20 % hrubého domácího produktu ČR a na území města se realizuje přibližně pětina všech investic v České republice. Převážná část pražské ekonomiky prošla restrukturalizační přeměnou. Soukromý sektor se postupně adaptuje v nových podmínkách tržního hospodářství. Rozvoj stávajících ekonomických aktivit i snahy o získání nových investorů by měly směřovat k potvrzení úlohy Prahy jako inovačního centra státu. Hlavní město Praha proto musí využít všech existujících faktorů prosperity, být v čele prosazování záměrů další fáze ekonomické transformace a usilovat o odstranění bariér racionálního prostorového rozvoje. K naplnění této úlohy města by měly přispět rozsáhlé kapacity pražských vysokých škol, vědy a výzkumu i dosud ne zcela využitý potenciál kvalifikovaných pracovních sil. Konkurenceschopnost Prahy musí být založena na spolupráci veřejného a soukromého sektoru, na motivujícím soutěžení domácích a zahraničních investorů a na rovnosti podmínek k podnikání. 26

4 Dobrá adresa pro podnikání Ve vlastnických vztazích a manažerských strukturách pražské ekonomiky se stále více prosazují zahraniční subjekty, jejichž činnost přesahuje středoevropský prostor. Do ekonomiky se tak promítly silné pozitivní stránky města poloha Prahy ve středu Evropy i obnova její prestiže. Rychlá a zatím poměrně nekonfliktní ekonomická transformace se odrazila i v současném dobrém ratingovém hodnocení Prahy (stupeň A-). Správa města hodlá i v budoucnu napomáhat růstu konkurenceschopnosti pražské ekonomiky např. zainvestováním vhodných městských pozemků. Zvýšená pozornost bude věnována zejména perspektivním výrobním oborům přinášejícím nové technologie. Další růst atraktivity Prahy pro podnikatele je spojen s cílevědomým vytvářením partnerství veřejné a soukromé sféry při řízení, plánování a financování chodu a výstavby města. zemědělství průmysl elektřina, voda, plyn stavebnictví obchod, opravy pohostinství, ubytování doprava, spoje peněžnictví, pojišťovnictví služby podnikům školství, zdravotnictví ostatní služby 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Podíl Prahy na výkonech odvětví ČR (účetní přidaná hodnota, rok 1997) Zaměstnanost podle sektorů 10 % 20 % 30 % 40 % Zdroj: ČSÚ služby stavebnictví průmysl zemědělství Zdroj: ČSÚ Od tradiční výroby ke službám a novým technologiím Charakteristickým znakem vývoje ekonomické základny Prahy je dlouhodobé posilování obslužné sféry a pokles podílu výrobních odvětví. Víceméně stabilizovaná sektorová struktura Prahy je již srovnatelná se západoevropskými městy. V daleko větší míře než doposud však bude nutno přihlížet ke specifickým potřebám malého a středního podnikání a rozvíjet systém jeho podpory. V průmyslu pokračuje restrukturalizace; výběr oborů a výrobních programů směřuje k zabezpečení růstu efektivnosti i konkurenceschopnosti. Investování do nových technologií a aplikací know-how je značné, v řadě firem ale stále nedostatečné. Podniky uvolňují nadbytečné pracovní síly. Stavebnictví přizpůsobilo své kapacity nové poptávce, a tím se stává účinným stabilizujícím prvkem ekonomiky města. Výrazně se posilují kapacity obchodu se zaměřením na velkoprodej a oborovou kompletaci obchodní sítě. V Praze se prosadily obchodní řetězce, staví se velká komerční centra s nadregionální působností. Stále silný je investorský zájem o ubytovací kapacity, nové hotely rychlým tempem zvyšují nabídku v chybějících typech ubytování. Výrazným prvkem pražské ekonomiky je cestovní ruch. Nabídka návštěvnických aktivit se rozšiřuje; postupně se odstraňuje nižší kvalita a malá nabídka některých služeb. Velká koncentrace návštěvníků v části centra města však vytváří problémy spojené s lokálním přetížením. Výnosy z cestovního ruchu v Praze tvoří téměř polovinu celostátních příjmů plynoucích z této oblasti, přínos pro Prahu je však velmi omezený. V odvětví služeb podnikům probíhá konkurenční boj a vytváří se silné stabilizované jádro za účasti zahraničních firem; posilují poradenské služby (právní, účetní, reklama, marketing, public relations ). Nedokončena je transformace v peněžnictví a v oblasti mezinárodního finančního trhu se nenaplnila některá očekávání z počátku devadesátých let. I když trvá poptávka na zlepšujícím se trhu nemovitostí, mimořádným tempem roste i nabídka. Existuje tak riziko, že některé kapacity nebudou dokončeny. Problémem zůstává nedostatečné využívání vědy a výzkumu a propojení s produkční (aplikační) základnou. Vznik technologických parků a inkubačních center pro malé a střední podniky je v počátcích. Spolupráce vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí s Prahou při řešení jejích konkrétních problémů je zatím málo rozvinuta. Správa města však deklaruje svoji vůli spoluvytvářet v Praze podmínky pro rozvoj průmyslu vědění. Trh práce Praha je v rámci České republiky nejrozsáhlejším regionálním trhem práce. Podíl hlavního města na republikové zaměstnanosti v devadesátých letech mírně vzrostl a činí 15 %, počet pracovníků se pohybuje přes 770 tisíc. K tomuto počtu přispívá i zhruba 50 tisíc cizinců a 100 tisíc dojíždějících osob. 27

5 Základní bilance zdrojů (nabídka) pracovních sil (v tis. osob) zdroje /I 2010/II počet obyvatel z toho v produktivním věku v tom zaměstnaných mimo to nezaměstnaní počet pracujících v poproduktivním věku zahraniční pracovníci saldo dojížďky a vyjížďky zdroje celkem Varianta 2010/I základní varianta s omezeným přírůstkem zahraničních pracovníků trvale bydlících v Praze Varianta 2010/II varianta s výraznějším nárůstem cizinců s trvalým pobytem (počet zahraničních pracovníků s krátkodobým/dlouhodobým pracovním pobytem je totožný s variantou I) Poznámky: rok 2010 = prognóza Útvaru rozvoje hl. m. Prahy zahraniční pracovníci = zahraniční osoby s krátkodobým a dlouhodobým (ročním) pracovním povolením Minimální pokles osob v produktivním věku je důsledkem zvýšené věkové hranice pro odchod do důchodu, jejíž naplnění končí rokem Po roce 2010 se očekává rychlé snížení této zdrojové položky. Mimořádnou hodnotou pražského trhu práce je jeho kapacita a pestrost poptávky. Uplatnění tu nachází široká škála profesí. Velké množství pracovníků má vysokou kvalifikaci. Široká nabídka pracovních příležitostí byla důvodem dosavadní nízké míry nezaměstnanosti. V posledním období je však tempo růstu nezaměstnanosti srovnatelné s průměrem republiky (míra nezaměstnanosti se pohybuje již kolem 4 %, tj. více než 20 tisíc osob evidovaných úřady práce). Současný pokles nabízených volných míst vnáší na trh práce nezbytnou konkurenci a potřebnou individuální iniciativu občanů. I když pražská ekonomika má předpoklady udržet přijatelnou míru nezaměstnanosti, je nezbytné již dnes zahájit přípravu vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti za účasti veřejného sektoru i podnikatelské sféry. Demografický vývoj města naznačuje pro příštích let stabilitu vnitřních zdrojů zaměstnanosti. Celková nabídka pracovních sil však může být významně ovlivněna otevřením trhu práce v rámci Evropy i v celosvětovém měřítku. Přílivu zahraničních pracovníků musí být věnována potřebná pozornost. Rozvoj, který městu neškodí Programování rozvoje Prahy musí vycházet z určení dlouhodobých vztahů mezi prospěchem hospodářského růstu a jeho důsledky pro obyvatele města i město samotné. Princip udržitelnosti je třeba prosadit v rozhodování jako prioritní. Proces restrukturalizace pražského průmyslu vedl k uzavření řady nevyhovujících výrob a ke snížení jejich nepříznivých dopadů na životní prostředí. Některé opouštěné a nevyužívané provozní prostory se však stávají ve městě problémem. Zvláštní pozornost bude správa města věnovat především novému využití průmyslových areálů a větších provozoven. Rozvoj ekonomických aktivit v Praze by měl být založen na skutečné potřebě, limitován únosností a kapacitou jednotlivých lokalit, částí města i Prahy jako celku. Ekonomické subjekty působící v Praze by měly nejen přispět k vytvoření zdrojů pro uskutečnění záměrů přechodu na polycentrickou strukturu města, ale měly by se stát i nositeli její realizace. Budoucí ekonomický rozvoj Prahy by měl vždy zohledňovat potřebu snížit zatížení prostředí města, ale i hledat a volit zdrojově méně náročná řešení. Výdaje rozpočtů hl. m. Prahy (v miliardách Kč) investiční neinvestiční Dobře hospodařící město Možnosti rozvoje Prahy jsou a budou ovlivňovány vlastním městským a v nemalé míře i státním rozpočtem. Hlavní břemeno zajištění současné i budoucí konkurenceschopnosti Prahy, zejména úrovně nabídky veřejných statků a základních podmínek pro podnikání, však nese město. Přestože v Praze sídlí převážná většina státních institucí a ústředních orgánů, účast státu na rozvoji hlavního města tomu není úměrná. Příjmy městského rozpočtu jsou v Praze nejvyšší ze všech statutárních měst České republiky, a to jak v absolutním vyjádření, tak i v přepočtu na jednoho obyvatele. Protože však více než 75 % připadá na daně a poplatky, je příjmová část městského rozpočtu výrazně závislá na státních přerozdělovacích procesech (daňová soustava, rozpočtová pravidla) s malou vazbou na příjmy podnikatelských subjektů realizované na území města, zejména na příjmy z cestovního ruchu. Problémem také zůstává nízký podíl příjmů z organizací zřizovaných městem. Výdajová stránka je určena především rozsahem nutných nároků dopravy, které budou dlouhodobě představovat více než 50 % výdajů města. Roste objem výdajů do technické infrastruktury a životního prostředí. Městské části zhruba 60 % svých prostředků vkládají do školství. V současnosti je již významná část výdajů především při užití cizích zdrojů sestavena na základě schválených strategických priorit města a konkrétních programů. Nutnost zabezpečit investičně náročné rozestavěné akce především dopravního charakteru a výrazné omezení investičních dotací ze státního rozpočtu na počátku druhé poloviny devadesátých let vedly město k rozhodnutí využít k financování Zdroj: MHMP finanční odbor 28

6 Příjmy rozpočtů hl. m. Prahy (v miliardách Kč) těchto akcí ve větší míře cizích zdrojů. Dobré ratingové hodnocení Prahy (stupeň A-) spolu s celkově značnou silou městské ekonomiky i předchozí nízkou zadlužeností města vytvořily důvěryhodné prostředí pro zapojení zahraničních institucí do financování rozvoje města. Tato účast se realizuje formou emise obligací, půjčky od Evropské investiční banky a syndikovaného úvěru. Zadluženost města proto v posledních 2 letech výrazně vzrostla a v roce 1999 celkově dosáhla přibližně 11,7 miliard Kč, což činí téměř 30 % zadluženosti všech obcí v ČR. Roční výdaje na splácení úvěrů včetně úroků dosáhly cca 17 % ročních příjmů města. Přesto zůstane zadluženost Prahy v období let v reálných mezích dluhové kapacity městského rozpočtu podle modelu, který pro Prahu zpracovaly renomované finanční instituce. Z rozpočtu města je však nutno vytvořit účinný nástroj s iniciační funkcí, a to jak ve vztahu ke státním výdajům a výdajům soukromého sektoru, tak i k různým zahraničním zdrojům, včetně dotačních zdrojů Evropské unie. To předpokládá existenci komplexní finanční, majetkové a kapitálové politiky města i odpovídajících kontrolních mechanismů. Město proto hodlá připravit střednědobý i dlouhodobý výhled svého rozpočtu, zejména v oblasti investic a využívat všech vhodných forem zdrojového krytí. daňové městské hospodářství ostatní dotace státního rozpočtu mimorozpočtové Zdroj: finanční odbor MHMP Strategické cíle E 1 E 1.1 E 1.2 E 2 E 2.1 E 2.2 E 3 E 3.1 E 3.2 E 3.3 E 3.4 E 3.5 Zajištění role Prahy jako respektovaného hlavního města státu a dobrého souseda Zvýraznění pozice Prahy jako hlavního města státu a zdroje hrdosti celého národa Dobré a rovnocenné vztahy s regionálním zázemím města Rozvoj Prahy jako významného města nově formované Evropy Příprava města na vstup do XXI. století, prosazení Prahy na trhu evropských metropolí Zachování a využití jedinečnosti Prahy Využití potenciálu města k zabezpečení jeho konkurenceschopné ekonomiky a prosperity Urychlení restrukturalizace, zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky Praha jako inovační a iniciační centrum republiky Zlepšení profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí Nová kvalita partnerství veřejného a soukromého sektoru Zabezpečení vzniku a fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce 29 E 4 E 4.1 E 4.2 E 5 E 5.1 E 5.2 E 5.3 E 5.4 Zajištění ekonomických aktivit odpovídajících možnostem a potřebám území města; podpora individuality Prahy a principu udržitelnosti Respektování historického a urbánního dědictví, kapacity lokálního prostředí a zamýšleného dlouhodobého vývoje území Rovnováha mezi rozvojem cestovního ruchu a jeho vlivem na městské prostředí Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů města Optimální využívání současného i nově získaného majetku města a existujících finančních zdrojů Vyrovnané hospodaření města ve střednědobém časovém horizontu 4 6 let při optimálním využití cizích zdrojů na velké investice Vyjasnění vztahu rozpočtu města a státu a dalších veřejných rozpočtů ke specifickým funkcím města, dosažení vyšší daňové autonomie města Posílení finančních prostředků hlavního města privátními zdroji na principech partnerství

7 E 1 Zajištění role Prahy jako respektovaného hlavního města státu a dobrého souseda Úloha Prahy jako hlavního města republiky, centra okolního regionu není z úrovně centra státu v řadě aspektů dostatečně respektována ani doceněna. Proto jedním ze stěžejních záměrů městské správy je založit vztahy k ostatním částem státu na principech důvěry a rovnosti tak, aby byl obnoven pozitivní vztah všech občanů státu vůči svému hlavnímu městu. Na druhé straně Praha, chce-li se stát skutečně inovativním a dynamickým centrem a akcelerátorem ekonomického, sociálního a duchovního rozvoje v celé zemi, musí plně využít existujících možností. Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 1.1 Zvýraznění pozice Prahy jako hlavního města státu a zdroje hrdosti celého národa S centrálními orgány vymezit specifické činnosti a nároky související s úlohou hlavního města a významného reprezentanta země, prosadit jejich respektování a finanční zajištění. Vytvořit důvěryhodný vztah s ostatními oblastmi státu a přispět k obnovení pozitivního vztahu všech občanů státu ke svému hlavnímu městu. Prezentovat Prahu jako město přebírající významný díl společné odpovědnosti. E 1.2 Dobré a rovnocenné vztahy s regionálním zázemím města V rámci přípravy a realizace nového správního uspořádání státu navázat plnohodnotný kontakt s politickou reprezentací a správou Středočeského kraje. Vytvořit meziregionální společné pracoviště. Koordinovat rozvojové záměry na území města a v jeho okolí. Sestavit program založený na konsenzu, ve kterém bude hlavní pozornost věnována bydlení, politice zaměstnanosti, dopravě, technické vybavenosti, rekreaci, ale také zdravotnictví, školství a kapacitám obchodních center. Cílevědomě vytvářet ekonomicky a sociálně dostatečně silný a propojený prostor. Společně připravovat stěžejní projekty s potenciální finanční účastí Evropské unie. E 2 Rozvoj Prahy jako významného města nově formované Evropy Praha má dobré předpoklady k napojení na evropský systém měst, jehož rozvoj může být založen jak na společném programování vývoje, koordinaci a dělbě práce, tak i symbiotické soutěži velkých měst středoevropského prostoru. Rychlá aktivace a kultivace těchto předností města a důrazná prezentace schopnosti Prahy jich optimálně využít a spolupráce s dalšími městy, především s metropolemi nejbližší části střední Evropy (Budapešť, Vídeň a další), jsou podmínkou úspěchu v této soutěži. Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 2.1 Příprava města na vstup do XXI. století, prosazení Prahy na trhu evropských metropolí Iniciovat zásadní rozhodnutí centrálních orgánů o pozici města v europrostoru a spoluúčasti státu při jejím naplňování. Rozvinout Program prezentace Prahy v integračních strukturách Evropy. Vytvořit z Prahy jednu z kontinentálních křižovatek dopravních tras a globálního toku informací (např. projekty Praha centrum světové historické, kulturní a architektonické informace, Praha informační uzel Východ-Západ, napojení na kontinentální železniční a dálniční síť, křižovatka leteckých tras). Připravit program oživení a rozvinutí vztahů s partnerskými městy. Koordinovat rozvojové záměry s významnými městy střední Evropy. E 2.2 Zachování a využití jedinečnosti Prahy Projekty městského marketingu opřít o nabídku Prahy jako krásného, jedinečného a atraktivního města, ale i města dynamického a schopného. Vytvářet a nabízet nové příležitosti, posílit dobré jméno města projekt Praha město otevřených bran. 30

8 Využít prestiže a dobré polohy Prahy v Evropě, podepřené nabídkou odpovídajících investic do obslužné infrastruktury, jako vhodného prostoru pro umístění sídla mezinárodních institucí a hostitele významných mezinárodních událostí. Čelit iluzi o dlouhodobé a samočinné atraktivitě města. E 3 Využití potenciálu města k zabezpečení jeho konkurenceschopné ekonomiky a prosperity Strategický cíl vychází z předpokladu urychleného dokončení restrukturalizace jako hlavního faktoru zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky města. Postupně by měla být naplňována úloha Prahy jako inovačního a iniciačního centra republiky, a to při plném využití nadprůměrného kvalifikačního potenciálu jeho obyvatel a rozsáhlé základny vědy a výzkumu. Za podpory veřejného sektoru soukromému je třeba zajišťovat neprodleně podmínky pro růst high-tech produkčních a vývojových kapacit a konkurenceschopných výrobků. Významné je i další zlepšování pověsti Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí, motivujícího stávající podnikatelské subjekty a vytvářející atraktivní prostor pro činnost nových investorů a podnikatelů. Praha se musí stát územím s evropskou standardní úrovní volného pohybu osob, kapitálu, pracovních sil, zboží a informací. Jako nutná podmínka úspěšné realizace budou vytvořeny odpovídající institucionální struktury (Regionální rozvojová agentura). Kapacity vědy, výzkumu a inovačních aplikací Březiněves počet pracovišť Akademie věd ČR počet výzkumných pracovišť vysokých škol počet výzkumných ústavů vědecko-technický park (VTP) inovační potenciál území (dle počtu subjektů inovačních firem) Zdroj: Asociace inovačního podnikání ČR Zličín Přední Kopanina Řepy Praha 13 Řeporyje Nebušice Praha 6 Slivenec Velká Chuchle Lochkov Lipence Radotín Suchdol Praha 12 Dolní Chabry Ďáblice Praha 11 Čakovice Lysolaje Vinoř Praha 8 Letňany Troja Kbely Satalice Praha 7 Praha 9 Horní Počernice Praha 14 Praha 1 Praha 3 Dolní Počernice Klánovice Praha 2 Praha 5 Praha 10 Štěrboholy Běchovice Újezd nad Lesy Dolní Dubeč Měcholupy Koloděje Praha 4 Praha 15 Zbraslav Libuš Kunratice Újezd Šeberov Petrovice Křeslice Uhříněves Královice Benice Nedvězí Kolovraty Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 3.1 Urychlení restrukturalizace, zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky Při programování rozvoje využívat příznivé vlivy globalizace; současně se však soustředit na omezení působení nepříznivých aspektů tohoto procesu. Hospodářskou politikou města (koordinující mimo jiné investiční, majetkovou a pozemkovou politiku) usnadnit a posílit rozvoj oborů ekonomiky města se silným současným i budoucím růstovým potenciálem. 31

9 Vypracovat Komplexní ekonomickou rozvojovou strategii se střednědobým horizontem. Zvláštní pozornost věnovat cestovnímu ruchu jako nosnému prvku ekonomického rozvoje. Za účasti města jako koordinátora připravit komplexní střednědobý program aktivit turismu, realizovat nově koncipované aktivity (projekt Město pro všechny generace atd.). E 3.2 Praha jako inovační a iniciační centrum republiky Zvýšit využití intelektu, zručnosti a kvalifikace pracovníků na území Prahy především na vysokých školách, v ústavech AV ČR a dalších kapacitách vědního průmyslu jako nosného faktoru ekonomické síly města a jako opory tvůrčího přístupu k řešení jeho potřeb i potřeb celého státu (např. projekt Věda a výzkum pomáhají městu ). Zřizovat a rozvíjet vědecko-technologická a aplikační pracoviště (např. Pražský technologický park, Biotechnologických park v Krči, ČVUT Dejvice) lokálně a funkčně napojované na přírodovědní a technické obory pražského vysokého školství a ostatní pražskou vědu a výzkum. Zvláštní pozornost věnovat dynamickému prostředí malých a středních podniků. E 3.3 Zlepšení profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí Jednat otevřeně, vstřícně a profesionálně s potenciálními investory a podnikateli (pražská rozvojová agentura, projekt jedny dveře ). Posílit podnikatelskou atraktivitu Prahy udržením, případně zlepšením ratingového hodnocení města. Využít této dobré bonity při zabezpečení kvalitní propagace a marketingu města (program Praha atraktivní adresa pro podnikání ). Napomáhat vytváření podmínek pro rozvoj drobného a středního podnikání (podnikatelské inkubátory, poradenské centrum aj.). Zpracovat důvěryhodnou a komplexní celopražskou integrovanou výstavní a veletržní politiku (programy Praha kongresové město, Veletržní Praha ). E 3.4 Nová kvalita partnerství veřejného a soukromého sektoru Vypracovat průhledný systém komunikace veřejného a soukromého sektoru, účinný systém informovanosti o rozvojových záměrech města, územně technických podmínkách a procesních pravidlech (program Město hledá svého partnera apod.). Zkvalitnit soutěže na městské investiční projekty, včetně mezinárodní účasti ( Katalog městských projektů atd.). Připravit a realizovat program partnerství mezi správou města a institucemi zastupujícími podnikatelskou sféru (hospodářská komora, podnikatelské svazy apod.). E 3.5 Zabezpečení vzniku a fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce Podporovat vznik nových pracovních příležitostí ve vazbě na situaci trhu práce za spolupráce státní správy, samosprávy, soukromého a nevládního sektoru (programy aktivní politiky zaměstnanosti). Ovlivňovat přípravu občanů pro výkon povolání. Napomáhat vzniku pracovních příležitostí v sektorech města, kde chybějí, především uvnitř velkých obytných areálů nebo v jejich blízkosti. V této souvislosti pod - porovat malé a střední podnikání. Zvláštní pozornost věnovat vzniku a udržení pracovních příležitostí pro skupiny obyvatel se zvýšenou mírou ohrožení nezaměstnaností (mladiství, absolventi škol, zdravotně postižení, sociálně nepřizpůsobiví apod.). Přizpůsobit rozsah a strukturu zaměstnávání zahraničních pracovníků situaci na trhu práce, při respektování mezinárodních závazků. E 4 Zajištění ekonomických aktivit odpovídajících možnostem a potřebám území města; podpora individuality města a principu udržitelnosti Rozvoj ekonomických aktivit se musí stát součástí cílevědomého ovlivňování budoucnosti města. Je nezbytné hledat co nejvhodnější poměr mezi urbánními, 32

10 ekologickými a ekonomickými hledisky lokalizace a provozu. Město bude usilovat o vytvoření příznivého, navzájem se podporujícího vztahu mezi hospodářskými činnostmi, obyvatelstvem a prostředím. Vedle materiálních důsledků ekonomického vývoje budou v zájmu dosažení harmonického a citlivého vývoje posuzovány i sociální aspekty a respektován princip udržitelnosti. Správa města bude věnovat zvýšenou pozornost urbánní devastaci způsobené nevyužitím, resp. nevhodným využitím uvolněných rozsáhlých průmyslových areálů a provozů. Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 4.1 Respektování historického a urbánního dědictví, kapacity lokálního prostředí a zamýšleného dlouhodobého funkčního vývoje území Při umísťování ekonomických aktivit nedopustit nenávratné zneužití území. Vyme zit dostatečné územní rezervy pro nové investice. Sledovat efektivnější využití ploch. Neprodleně vyjasnit vlastnické vztahy k pozemkům. Sestavit pořadí naplňování rozhodujících velkoplošných areálů a zón z časových, věcných i územních hledisek jejich výstavby, investiční náročnosti i návratnosti a případné účasti městského rozpočtu (se zvláštní pozorností k celopražsky koncipovanému programu Regenerace sídlišť ). Nepodléhat gigantismu zakládáním kapacit a pořádáním akcí, které odporují proporcím města. E 4.2 Rovnováha mezi rozvojem cestovního ruchu a jeho vlivem na městské prostředí Nové aktivity městské turistiky rozvinout na širším území Prahy. Omezit komercionalizaci historického jádra města a devastaci genia loci. Propojit řešení aktivit turismu s programem Ochrana kulturně-historického dědictví. Využívat tradic a image města (např. programy Praha magická i mystická ). E 5 Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů města Rozhodující podíl na zajištění rozvoje Prahy má město a jeho rozpočet, který nepřímo dotuje i některé celostátní funkce, aniž by získával odpovídající náhrady. Je nezbytné vyřešit vztahy mezi veřejnými rozpočty na jednotlivých stupních. Pozornost správy města a městských částí se zaměří na zvýšení transparentnosti a efektivity využívání městských financí a majetku a na zlepšení veřejné kontroly. To je nezbytné zejména v souvislosti s využíváním zahraničních zdrojů nutných k zajištění některých velkých investic a snahou udržet zadluženost města na reálné úrovni. Městské finance a majetek budou využívány jako stěžejní nástroj pro podporu společných investičních aktivit města a soukromého sektoru a v neposlední řadě i jako předpoklad získání finančních prostředků ze zahraničních zdrojů (Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Světová banka a fondy Evropské unie). Vybrané aktivity a principy realizace cílů E 5.1 Optimální využívání současného i nově získaného majetku města a existujících finančních zdrojů Průběžně aktualizovat evidenci městského majetku, který kromě zabezpečení veřejných služeb je třeba aktivněji využívat k získání větších výnosů. Trvale vyčleňovat finanční prostředky na získávání nemovitého majetku, zejména pozemků, pro další rozvoj města. Odstranit, případně snížit ztrátovost městských podniků a zvážit, které městské rozpočtové a příspěvkové organizace by bylo účelné přeměnit na obchodní organizace s kapitálovou účastí města, případně vybrané veřejné služby privatizovat. Tuto transformaci však vždy měřit jak ekonomickým, tak veřejně prospěšným efektem. Zajistit dokončení převodů státního majetku potřebného pro funkce města do vlastnictví hlavního města Prahy, včetně dohledání historického majetku Prahy. 33

11 E 5.2 Vyrovnané hospodaření města ve střednědobém časovém horizontu 4 6 let při optimálním využití cizích zdrojů na velké investice Zajišťovat a kontrolovat odpovídající úroveň zadluženosti města na základě stanovené strategie úvěrové politiky a přijaté koncepce dluhové služby. Vypracovat dlouhodobý plán rozhodujících investičních akcí města, podřídit alokaci investic prioritám, zkvalitnit procedury vyhodnocování (zejména finančního a kapacitního) rozvojových projektů a vytvořit jednotný systém posuzování investic a kontroly jejich realizace. Zpracovat ( klouzavý ) rozpočtový a kapitálový projekt finančního hospodaření města na střednědobý časový úsek. E 5.3 Vyjasnění vztahu rozpočtu města a státu a dalších veřejných rozpočtů ke specifickým funkcím města, dosažení vyšší daňové autonomie města Dořešit vztahy městského a státního rozpočtu v návaznosti na celostátní aktivity a reprezentační roli hlavního města, prosadit finanční náhrady městu za ušlou daň z nemovitostí ve vlastnictví státu. Přednostně využívat finanční prostředky města k částečnému financování veřejných projektů, kde je finanční účast města podmínkou pro získání prostředků z fondů EU a z jiných zahraničních zdrojů. Iniciovat legislativní změny ke zvýšení příjmů z místních poplatků jejich transformaci do místních daní a rozšíření jejich možností, prosadit zvýšení přímých výnosů z cestovního ruchu pro rozpočet města. E 5.4 Posílení finančních prostředků města privátními zdroji na principech partnerství veřejné a soukromé sféry Využít fondů města (běžných i investičních) k přitažení financí z jiných sfér veřejného sektoru, z nevládních organizací a soukromého sektoru k zajištění veřejných služeb a dalších projektů. Při hledání zdrojů preferovat služby a projekty s vícenásobným efektem. Urychleně dokončit ověření aplikace projektového financování investic, příp. zajistit odpovídající podmínky a zahájit využití této formy financování. Vypracovat soubor stabilních podpůrných finančních i nefinančních nástrojů k získání nových investorů a partnerů města. 34

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE 1 STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE Diskusní setkání, 24. 5. 2012 VÝSLEDKY SLDB Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu ČR Obydlené byty celkem ve vlastním domě v osobním vlastnictví

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014 stanovil finanční vztah

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy 3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k 31.12. z celku RU 01 1 106 311,1 1 052 195,3

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář Inteligentní specializace regionální inovační strategie pro Prahu Praha, 10. prosince 2012 Co je inteligentní (smart) specializace?

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

a výzva Praha má příležitost aktivně ovlivnit svoji budoucnost tím, že vypracuje,

a výzva Praha má příležitost aktivně ovlivnit svoji budoucnost tím, že vypracuje, příležitost a výzva Praha má příležitost aktivně ovlivnit svoji budoucnost tím, že vypracuje, přijme a postupně uskuteční promyšlený dlouhodobý program změn, směřujících k naplnění strategické vize ambiciózního,

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více