VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE BAKALÁ SKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAN P IBYL Ing. TEREZA BE KOVSKÁ BRNO 2015

2

3

4 Abstrakt Téma bakalá ské práce je rodinný dvojd m. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. St echa je ešena jako dvoupláš ová plochá. Vstup do domu je na severní stran. V p ízemí je zádve í, odkud je p ístup do technické místnosti, WC a obytné ásti, která se skládá z obývacího pokoje kuchyn s jídelnou, ze které je výstup na terasu. Schodišt do druhého podlaží se nachází v obývacím pokoji. Ve druhém podlaží jsou z centrální chodby p ístupné tyto místnosti: ložnice, koupelna s WC, dva d tské pokoje, komora a šatna. Jde o zd nou stavbu z keramických tvarovek s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. St ešní krytina je z asfaltových pás. Klí ová slova Rodinný dvojd m, dvoupodlažní, doupláš ová plochá st echa, kontaktní zateplovací systém. Abstract The Bachelor thesis topic is semi-detached house. The building is designed as a twostorey, without a basement. The roof is solved as double-shell flat. The entrance is on the north side. On the ground floor is a vestibule, where there is access to the utility room, toilet and living area, which consists of a living room, kitchen with dining room from which is exit to the terrace. Staircase to the second floor is in the living room. On the second floor they are accessible from the central hall of these rooms: a bedroom, a bathroom with a toilet, two children's bedrooms, lumber-room and dressing room. It is a brick building from ceramic fittings with contact thermal insulation system ETICS. The roof is made of asphalt strips. Keywords Semi-detached house, two-storey, double-shell flat roof, contact thermal insulation system. 4

5 Bibliografická citace VŠKP Jan P ibyl Rodinný dvojd m. Brno, s., 194 s. p íl. Bakalá ská práce. Vysoké u ení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Tereza Be kovská 5

6

7 Pod kování: Tímto bych cht l pod kovat své vedoucí bakalá ské práce Ing. Tereze Be kovské za as strávený konzultacemi mého projektu. Tato bakalá ská práce byla zpracována s využitím infrastruktury Centra AdMaS. V Brn dne podpis autora Jan P ibyl 7

8 Obsah 1. Úvod 2. Vlastní text práce A. Pr vodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 3. Záv r 4. Seznam použitých zdroj 5. Seznam zkratek a symbol 6. Seznam p íloh 8

9 1. Úvod Cílem mé bakalá ské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby rodinného dvojdomu. Jedná se o novostavbu pro bydlení 4 osob. Objekt je ešen jako dvoupodlažní nepodsklepený s dvoupláš ovou plochou st echou. V prvním podlaží se nachází denní zóna zahrnující obývací pokoj a kuchy s jídelnou. Dále je zde zádve í, wc a technická místnost. Ve druhém podlaží je klidová zóna obsahující ložnici, koupelnu, dva d tské pokoje, komoru a šatnu. Stavba je navržena z keramických tvarovek KMB PROFIBLOK 300 s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stropní konstrukce je skládaná z keramických nosník a vložek ze systému KMB MIAKO. St ešní konstrukce je ešena jako dvoupláš ová plochá st echa s prov trávanou vzduchovou mezerou, kde nosnou konstrukci tvo í jednoduchý krov z vaznic a krokví. Okna jsou navržena d evohliníková pro jejich minimální údržbu a specifický vzhled. ást obvodového plášt je obložena d ev ným obkladem z mod ínu. Objekt je situován na okraji m sta Pacov, sm r Pelh imov. Bakalá ská práce je len na na p ípravné a studijní práce, situa ní výkresy, architektonicko-stavební ešení, stavebn konstruk ní ešení, požárn bezpe nostní ešení a stavební fyziku. 9

10 VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE A PR VDONÍ ZPRÁVA BAKALÁ SKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAN P IBYL Ing. TEREZA BE KOVSKÁ BRNO

11 A Pr vodní zpráva A.1 Identifika ní údaje A.1.1 Údaje o stavb a) název stavby: Rodinný dvojd m, b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ): Pacov, Pošenská ulice, katastrální území Pacov [717215], p /34, c) p edm t projektové dokumentace: výkresová dokumentace pro provedení stavby Novostavba rodinného dvojdomu. A.1.2 Údaje o stavebníkovi: a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo P ibyl Luboš, Sídlišt Míru 1057, Pacov b) jméno, p íjmení, obchodní firma, I, bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo viz a) c) obchodní firma nebo název, I, bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba), viz a) A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I, bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I, bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba): Jan P ibyl b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, s vyzna eným oborem, pop ípad specializací jeho autorizace: viz a) 11

12 c) jména a p íjmení projektant jednotlivých ástí projektové dokumentace v etn ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, s vyzna eným oborem, pop ípad specializací jejich autorizace: viz a) A.2 Seznam vstupních podklad a) základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejich základ byla stavba povolena (ozna ení stavebního ú adu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opat ení): b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základ byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby: Projektová dokumentace stavby byla zpracována podle dokumentace pro žádost o stavební povolení. c) další podklady: Katastrální mapa Pacova, výsledky geologického pr zkumu, vyjád ení majitel okolních pozemk, vyjád ení majitel sítí, požadavky investora. A.3 Ú daje o území a) rozsah ešeného území: Jedná se o parcelu. 1930/34, která je nezastav ná a je v majetku investora. b) údaje o ochran území podle právních p edpis (památková rezervace, památková zóna, zvlášt chrán né území, záplavové území apod.): V míst stavby se nenachází území chrán né podle jiných právních p edpis. c) údaje o odtokových pom rech: Odtokové pom ry stavbou nebudou narušeny. d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad nebyl-li vydán územní souhlas: Bylo vydáno územní rozhodnutí. 12

13 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad s regula ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p ípad stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn plánovací dokumentací: Žádné údaje územního rozhodnutí nebyly porušeny. f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území: Vše je v souladu s územním plánem m sta Pacov. g) údaje o spln ní požadavk dot ených orgán : Všechny požadavky dot ených orgán byly spln ny. h) seznam výjimek a úlevových ešení: Žádné výjimky nebyly ud leny. i) seznam souvisejících a podmi ujících investic Nejsou žádné podmi ující investice. j) seznam pozemk a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru nemovitostí): Pozemky s parcelními ísly: : 1930/32 : 1930/34 : 1930/40 : 1930/1 A.4 Údaje o stavb a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby: Novostavba rodinného domu. b) ú el užívání stavby: Rodinný d m pro bydlení. c) trvalá nebo do asná stavba: Jedná se o trvalou stavbu. d) údaje o ochran stavby podle jiných právních p edpis (kulturní památka apod.): Stavba není nijak chrán na podle jiných právních p edpis. 13

14 e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických požadavk zabezpe ujících bezbariérové užívání stavby: Projektová dokumentace spl uje dané požadavky. f) údaje o spln ní požadavk dot ených orgán a požadavk vyplývajících z jiných právních p edpis : Byly spln ny požadavky dot ených orgán a požadavky vyplívající z jiných právních p edpis. g) seznam výjimek a úlevových ešení: Žádné výjimky nebyly ud leny. h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et funk ních jednotek a jejich velikost, po et uživatel / pracovník apod.): po et bytových jednotek: 1 zastav ná plocha RD: 95 m 2 obestav ný prostor: 617 m 3 užitná plocha: 145 m 2 projektováno na 4 uživatele. i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, t ída energetické náro nosti budov apod.): Deš ová voda bude zadržována v akumula ní nádrži a p ebytek odveden do vsakovací jímky, energetická t ída budovy B - úsporná. j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy): P edpokládaný termín zahájení je však 07/2015. Veškeré stavební práce budou provedeny v jedné etap, p edpokládaný termín dokon ení je 08/2016. k) orienta ní náklady stavby: ,- K A.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení SO 02 objekt RD SO 04 vodovodní p ípojka 14

15 SO 06 p ípojka nízkého nap tí SO 08 p ípojka plynu SO 10 p ípojka kanalizace SO 12 kryté stání SO 13 oplocení SO 15 vsakovací jímka s akumula ní nádrží SO 17 prostor pro komunální odpad 15

16 VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA BAKALÁ SKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAN P IBYL Ing. TEREZA BE KOVSKÁ BRNO

17 B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku: Pozemek p /34 je územním plánem m sta Pacov ur en k trvalé zástavb rodinným domem. Je mírn svažitý a trvale zarostlý travinami bez ke a strom. Pod zeleným pásem ve vlastnictví m sta leží IS. b) vý et a záv ry provedených pr zkum a rozbor (geologický pr zkum, hydrogeologický pr zkum, stavebn historický pr zkum apod.: Z geologického pr zkumu provedeného specializovanou firmou vyplývá, že jsou zde p íhodné podmínky pro zakládání staveb. Tato firma též provedla hydrogeologický pr zkum, z n jž vyplynulo, že nehrozí nebezpe í vysoké hladiny podzemní vody a m ení radonu, které stanovilo nízký radonový index. P esto bude jako izolace proti radonu použita hydroizolace spodní stavby. Historický pr zkum neobjevil žádná historická nalezišt. c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma: Na pozemku se nevyskytují žádná ochranná pásma. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: Pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném podobném území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území: Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Ochrana okolí bude zajišt na zat íd ním vzniklých odpad dle vyhlášky. 381/2001 Sb. a jejich následným odvozem na skládku. Stavba má pouze zanedbatelný vliv na odtokové pom ry území. f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin: Jedná se o pozemek bez zástavby, tudíž nebudou provád ny ani sanace ani demolice. Na pozemku se nevyskytují žádné stromy ani ke e a tak odpadá kácení d evin. g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé): Pozemek je územním plánem m sta Pacov ur en pro trvalou zástavbu, tudíž nebudou provád ny zábory zem d lského p dního fondu ani lesa. 17

18 h) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu): P íjezdová komunikace je již vybudována, p ípojky IS jsou zhotoveny na hranice pozemku (p ípadn do revizní a vodom rné šachty). i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice: Pozemek pro výstavbu je bez stavebních objekt a vzrostlé zelen. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 B.2.2 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek: stavba pro bydlení 4 osob po et bytových jednotek: 1 zastav ná plocha RD: 95 m 2 obestav ný prostor: 617 m 3 užitná plocha: 145 m 2 Celkové urbanistické a architektonické ešení: a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení: Objekt je umíst n v p ední ásti pozemku. U objektu je plánována výsadba trávníku a to na ásti pozemku, která nebude kryta stavbou. Naplánováno je též umíst ní podzemní nádrže na deš ovou vodu a na ni napojené vsakovací jímky viz. Výkres situace. b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení: Jedná se o rodinný dvoupatrový d m s pultovou st echou. Povlaková krytina bude z SBS modifikovaných asfaltových pás typu S, fasádní úprava omítkou bílé a šedé barvy, v míst nadezdívky d ev ný obklad. Okna budou d evohliníková. Vstup do domu je na severní stran. V p ízemí je zádve í, odkud je p ístup do technické místnosti, WC a obytné ásti, která se skládá z obývacího pokoje kuchyn s jídelnou, ze které je výstup na terasu. Schodišt do druhého podlaží se nachází v obývacím pokoji. Ve druhém podlaží jsou z centrální chodby p ístupné tyto místnosti: ložnice, koupelna s WC, d tský pokoj, d tský pokoj, komora a šatna. B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby: Stavba bude stav na klasickým zp sobem od spodu. B hem celé výstavby budou dodržovány technologické postupy uvedené výrobcem daného materiálu, aby se zamezilo jeho znehodnocení a následnému znehodnocení celé stavby. 18

19 B.2.4 B.2.5 B.2.6 Bezbariérové užívání stavby: Jedná se o objekt rodinného domu, nejde tedy o stavbu s ve ejným p ístupem osob. Opat ení a úpravy pro užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky 398/2009 sb. nejsou v rámci této dokumentace navrhována. Bezpe nost p i užívání stavby: P i užívání stavby musí být respektovány veškeré provozní p edpisy, na ízení a obecné bezpe nostní p edpisy týkající se užívání instalovaných spot ebi. Dále je stavebník (uživatel) povinen zajistit pravidelnou údržbu veškerých za ízení a provád ní revizí nap íklad išt ní komín, okap apod. Základní charakteristika objekt : a) stavební ešení: Jedná se o jednoduchou dvoupodlažní stavbu. Objekt je založen na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou zd né z KMB profiblok 300 na tepeln izola ní maltu KMB profimix TM 501. Vodorovné konstrukce jsou skládané z keramických nosník a vložek a následn zmonolitn né betonem s kari sítí. St ešní konstrukce je dvoupláš ová, s nosnou ástí tvo enou krovem skládajícího se z vaznic uložených na zdech p ípadn d ev ných sloupcích a krokví. b) konstruk ní a materiálové ešení: Konstruk ní systém domu je tvo en konstruk ním zd ným systémem s obvodovými a st edními nosnými st nami. Obvodový pláš je vyzdívaný z keramických tvarovek KMB profiblok 300 na tepeln izola ní maltu profimix TM 501 a zateplený certifikovaným systémem ETICS s izolantem z EPS 70 F. Objekt je zast ešen dvoupláš ovou plochou st echou, tvo enou d ev nými krokvemi a vaznicemi. St ešní krytina z SBS modifikovaných asfaltových pás typu S. Stropní konstrukce skládaná z keramických nosník a vložek miako a zmonolitn ná betonem vyztuženým kari sítí. Okna a d evohliníková, vstupní dve e d evo-hliníkové. Venkovní omítky fasádní zatírané. Vnit ní omítky vápenné štukové. Vn jší zpevn né plochy p ed rodinným domem jsou betonové dlážd né ze zámkových dlažeb, bezprašné. c) mechanická odolnost a stabilita: Jedná se o stavbu nového rodinného domu. D m je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený. Konstruk ní systém domu vyzdívaný st nový systém s obvodovými a st edními nosnými st nami. Nosné prvky objektu SO 02 jsou posouzeny statikem a p ípadné ásti vykresleny ve stavební ásti dokumentace. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení: a) technické ešení: Objekt není ur en k výrob, žádná technická ešení nejsou pot eba. 19

20 b) vý et technických a technologických za ízení: Objekt není ur en k výrob žádná technická ani technologická za ízení se v objektu nevyskytují. B.2.8 B.2.9 Požárn bezpe nostní ešení: Viz samostatná ást. Zásady hospoda ení s energiemi: a) kritéria tepeln technického hodnocení: Stavba je v souladu s p edpisy a normami týkajícími se úspor energií a ochrany tepla. Požadovaný sou initel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí byl dodržen. Skladby byly posouzeny dle SN : Z1: 2012 Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky b) energetická náro nost stavby: Energetická náro nost je doložena pr kazem energetické náro nosti budovy, který je sou ástí projektové dokumentace. c) posouzení využití alternativních zdroj energií: Je možno navrhnout tepelné erpadlo. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí. Zásady ešení parametr stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): Místnosti budou v trány okny, p ípadn PVC trubkou nad st ešní konstrukci. Vytáp ní je zajišt no centrálním systémem. Zdrojem tepla je plynový kotel umíst ný v technické místnosti. V tšina místností má zajišt no p ímé osv tlení okny. P íprava TUV bude probíhat v akumula ní nádrži. Splašky budou odvedeny kanaliza ní p ípojkou do obecní kanalizace. Komunální odpad bude vyvážen každý týden v den ur ený obecním ú adem. B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí: a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží: Ochrana bude zajišt na spodní izolací stavby z asfaltových pás. b) ochrana p ed bludnými proudy: Bude provedena dodržením bezpe nostního pásma a uzemn ním okolí stavby. 20

21 c) ochrana p ed technickou seizmicitou: Není nutná, nebo se v blízkosti stavby nep edpokládá žádná velká technická innost. d) ochrana p ed hlukem: Budova se nenachází v hlu né oblasti a všechny její konstrukce spl ují požadavky na nepr zvu nost dané normou, není tudíž nutná dodate ná ochrana proti hluku. e) protipovod ová opat ení: Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, žádná protipovod ová opat ení nebyla ešena. B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury: Sou ástí stavby jsou i p ípojky k jednotlivým IS, jejichž umíst ní je patrné z výkresu situace. Pouze deš ová voda bude svedena do plastové jímky umíst né v zadní ásti pozemku, jak je z ejmé z výkresu situace. b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky: El. P ípojka je provedena zemním kabelem CYKY 4Bx10 mm 2 délky 3,5 m k p ípojkové elektrom rné sk íni z ízené na hranici pozemku a 5 m od sk ín do hlavního rozvad e objektu. Vodovodní p ípojka je navržena z potrubí HDPE 100 SDR 11 DN 32mm délky 3,0m do typové vodom rné šachty. Od vodom rné šachty je vedeno potrubí neve ejné vodovodní p ípojky HDPE 100 SDR 11 DN 32 mm délky 5 m do objektu. Splašková kanalizace je z PVC KG DN 150 mm celkové délky 28,5 m. Na trase bude provedena typová revizní kanaliza ní šachta. B.4 Dopravní ešení a) popis dopravního ešení: Pozemek je p ístupný ze stávající komunikace na p /2. Jedná se o komunikaci III. t ídy vedoucí z Pacova na Pelh imov. Nachází se severn od pozemku. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: bude vyhotoven vjezd na pozemek pomocí sníženého obrubníku. Viz situace, výkres C3. 21

22 c) doprava v klidu: Sou ástí stavby je kryté stání pro jeden osobní automobil. d) p ší a cyklistické stezky: Stavba ne eší žádné p ší ani cyklistické stezky. B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy: ernozem ze skyvky ornice bude rozvezena po pozemku. Zemina vykopaná p i budování základ bude využita na terénní úpravy. b) použité vegeta ní prvky: Bude použit trávník. c) biotechnická opat ení: Jako biotechnické opat ení proti vznikání cizí zv e složí oplocení pozemku. B.6 Popis vliv stavby na životní prost edí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da: Stavba nemá žádný zásadní vliv na životní prost edí. b) vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom, ochrana rostlin a živo ich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin : Stavba nemá žádné negativní ú inky na okolní krajinu. c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000: Stavba nezasahuje do žádné soustavy chrán ných území Natura d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA: Pro daný objekt není stanovisko EIA nutné. e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních p edpis : Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpe nostní pásma, omezení i podmínky. B.7 Ochrana obyvatelstva Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou žádné speciální požadavky. 22

23 B.8 Zásady organizace výstavby a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní: Pot eby a spot eby hmot a médií jsou zaznamenány v položkovém rozpo tu, budou zajišt ny pomocí vznikajících p ípojek IS nebo nákladní dopravou. b) odvodn ní staveništ : Staveništ bude odvodn no pouze v dob provád ní zemních prací a to pomocí rigol a studní s erpadly. c) napojení staveništ na stávající dopravní infrastrukturu: Staveništ je p ístupné po stávající komunikaci par /2. Napojení na vodovodní p ípojku je ve vodom rné šacht nacházející se v severní ásti pozemku. Napojení staveništ na NN je ešeno z elektrom rné sk ín na hranici pozemku. d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky: Pro za ízení staveništ bude využito stávajícího pozemku parc /34, který je ve vlastnictví investora. Pro meziskládku materiálu bude využito stávajících okolních ploch parc /34. P ístup po dobu provád ní stavby je z místní komunikace. Pro pot eby stavby bude využito nových p ípojek vody a elektrické energie rodinného domu vybudovaných v p edstihu. Pro výstavbu není nutno žádat o povolení k uzav ení komunikace. Použití t žkých mechanism ani práce v no ních hodinách se nep edpokládá. P ístupová komunikace k objektu bude udržována v istot a po ádku. Realizací rodinného domu nedojde ke zhoršení dopad provozu na okolní zástavbu. e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin: Okolní stavby nebudou ohroženy asanací, demolicí ani kácením d evin. f) maximální zábory pro staveništ (do asné / trvalé): Do asn bude zabrána par /1 p i budování p ípojek. g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí p i výstavb, jejich likvidace: Stavební odpad bude skladován ve velkoobjemových kontejnerech zajišt ných proti jeho unikání a následn po napln ní kontejneru nebo dokon ení prací odvezen na skládku. Po celou dobu p epravy bude kontejner opat en plachtou. 23

24 h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin: Viz. B.5 této zprávy. i) ochrana životního prost edí p i výstavb : Stavba nijak výrazn neohrožuje životní prost edí a to ani po dobu výstavby. j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis : Zákoník práce zákon. 65/1965 Sb.,(úplné zn ní zákon. 126/1994 Sb.) Na ízení vlády.108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a n které další zákony Zákon NR.133/1985 Sb., o požární ochran, ve zn ní zákona. 425/1990 Sb.,.40/1994 Sb.,.203/1994 Sb. a. 163/1998 Sb. Vyhláška ÚBP a BÚ. 50/1978 Sb., o odborné zp sobilosti v elektrotechnice, dopln ná vyhl.. 98/1982 Sb. Zákon. 50/1976 Sb. - stavební zákon, ve zn ní zákona. 103/1990 Sb., zákona NR.425/1990 Sb., zákona. 262/1992 Sb.,.43/1994 Sb.,.19/1997 Sb. a.83/1998 Sb. Vyhláška ÚBP a BÚ.19/1979 Sb., dopln ná vyhl..552/1990 Sb., kterou se ur ují vyhrazená zdvihací za ízení a stanoví n které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti Vyhláška ÚBP a BÚ.20/1979 Sb., dopln ná vyhl..553/1990 Sb., kterou se ur ují vyhrazená elektrická za ízení a stanoví n které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti Vyhláška ÚBP.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce a technických za ízení, ve zn ní vyhl.. 324/1990 Sb. a vyhl.. 207/1991 Sb. vyhláška FMV. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve zn ní vyhl.. 24/1990 Sb.,. 533/1992 Sb.,. 619/1992 Sb.,. 123/1993 Sb., zákona. 12/1997 Sb., vyhl.. 223/1997 Sb. Vyhláška ÚBP a BÚ. 324/1990 Sb., o bezpe nosti páce a technických za ízení p i stavebních pracích Vyhláška MPSV. 204/1994 Sb., ve zn ní vyhl.. 279/1998 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prost edk Vyhláška MV. 21/1996 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona NR o požární ochran Zákon. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n a dopln ní n kterých zákon Na ízení vlády.178/2001 Sb. podmínky ochrany zdraví zam stnanc p i práci k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb: Objekt není ur en k dlouhodobému pobytu osob s t lesným postižením. l) zásady pro dopravn inženýrské opat ení: Ne eší se. 24

25 m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb apod.): P i dodržení technologií výstavby daných materiál není zapot ebí stanovovat speciální podmínky výstavby. n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny: Zahájení stavby 07/2015 Dokon ení stavby 08/2016 Díl í termíny dle harmonogramu výstavby. 25

26 3. Záv r Cílem mé bakalá ské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby rodinného dvojdomu. V úvodu mé práce jsem provedl studii dispozi ního a architektonického ešení a zvolil vhodnou konstruk ní soustavu. Následn jsem zpracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby v etn návrhu skladeb a n kterých detail. P i návrhu skladeb bylo postupováno dle platných vyhlášek a norem zohled ujících p edevším ší ení tepla konstrukcí, akustické požadavky a požadavky požární ochrany. Dále jsem zpracoval zprávu požární ochrany a posouzení skladeb a celého objektu z hlediska stavební fyziky. Sou ástí mé bakalá ské práce je seminární práce na téma dvoupláš ové ploché st echy. V pr b hu zpracování mé práce nedošlo k žádným výrazným zm nám oproti p vodnímu návrhu. P i zpracování této práce jsem si vyzkoušel aplikaci získaných v domostí b hem studia v praxi. 26

27 4. Seznam použitých zdroj Normy, zákony a vyhlášky SN Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkres stavební ásti. eský normaliza ní institut, ervenec 2004 SN Požární bezpe nost staveb: Spole ná ustanovení. Praha: Ú ad pro technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2009 SN Požární bezpe nost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Ú ad pro technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, kv ten 2009 SN Požární bezpe nost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Ú ad pro technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, zá í 2010 SN Požární bezpe nost staveb: Zásobování požární vodou. Praha: Ú ad pro technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, erven 2003 SN Tepelná ochrana budov. Praha: eský normaliza ní institut, erven 2005 Zákon. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) Zákon. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí Zákon. 133/1985 Sb. o požární ochran Vyhláška. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve zn ní pozd jších p edpis (vyhlášky. 268/2011 Sb.) Vyhláška. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Vyhláška. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška. 499/2006 Sb. ve zn ní novely.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb Mapové podklady Webové stránky

28 5. Seznam zkratek a symbol. íslo.p. íslo popisné tl. tlouš ka vyhl. vyhláška 1NP první nadzemní podlaží 2NP druhé nadzemní podlaží BpV Balt po vyrovnání (výškový systém) BOZP bezpe nost a ochrana zdraví p i práci SN eská státní norma EPS p nový polystyren HI hydroizolace PD projektová dokumentace PÚ požární úsek RD rodinný d m RŠ revizní šachta S-JTSK jednotná trigonometrická sí katastrální (sou adný systém) SO stavební objekt SPB stupe požární bezpe nosti TI tepelná izolace XPS extrudovaný polystyren ŽB železobeton Sou initel tepelné vodivosti U Sou initel prostupu tepla R Tepelný odpor U w Sou initel prostupu tepla oknem U g Sou initel prostupu tepla sklem R w,n Vážená stavební nepr zvu nost L w,n Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kro ejového zvuku K Korekce f Rsi,N Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit ního povrchu f Rsi,cr Kritický teplotní faktor vnit ního povrchu ai Návrhová teplota vnit ního vzduchu i Návrhová vnit ní teplota e Venkovní návrhová teplota v zimním období im P evažující vnit ní teplota v otopném období i Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu v zimním období U N Požadovaná hodnota sou initele prostupu tepla. U em Pr m rný sou initel prostupu tepla U em,n Požadovaná hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla H T M rná ztráta prostupem b j Teplotních reduk ní initel A / V Objemový faktor tvaru budovy 28

29 6. Seznam p íloh P iloha. 1 ípravné a studijní práce C3 Koordina ní situace, M 1:200 C4 Katastrální situace, M 1:1000 D P dorys 1.NP, M 1:75 D P dorys 2.NP, M 1:75 D P dorys st echy, M 1:75 D ez A-A, M 1:75 D Pohledy, M 1:100 D Skladba stropu 1.NP, M 1:75 D Skladba stropu 2.NP, M 1:75 Seminární práce dvoupláš ová plochá st echa Výpo et základových konstrukcí P íloha. 2 C Situa ní výkresy C.3 - Koordina ní situa ní výkres P íloha. 3 D.1.1 Architektonicko-stavební ešení D P dorys 1.NP, M 1:50 D P dorys 2.NP, M 1:50 D Základy, M 1:50 D ez, M 1:50 D Pohledy, M 1:100 D Pohled na st echu, M 1:50 D Osazení do terénu, M 1:50 Skladby konstrukcí Výpis prvk P íloha. 4 D.1.2 Stavebn konstruk ní ešení D Výkres skladby stropu nad 1.NP, M 1:50 D Výkres skladby stropu nad 2.NP, M 1:50 D Výkres krovu, M 1:50 D Detail. 1, M 1:5 D Detail. 2, M 1:5 D Detail. 3, M 1:5 D Detail. 4, M 1:5 D Detail. 5, M 1:5 D Detail. 6, M 1:5 P íloha. 5 D.1.3 Požárn bezpe nostní ešení Zpráva požární bezpe nosti D Situa ní výkres požární ochrany Výpo ty P íloha. 6 Stavební fyzika Zpráva tepeln technické posouzení P ílohy: P íloha. 1 výpo et P íloha. 2 Protokol k energetickému štítku obálky budovy 29

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI A. Objekt : kostel Narození Panny Marie v Lidmani Místo stavby: k. ú. LIDMAŇ, st. 35, parc. č. 1143/4, 1143/1, 1110/1 Okres : Kraj : Stavebník: Stupeň:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1. Sněžné 55 592 03 Sněžné

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1. Sněžné 55 592 03 Sněžné PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HIP: APOLO CZ

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

A) Průvodní zpráva ( dle vyhl. č. 62/2013Sb)

A) Průvodní zpráva ( dle vyhl. č. 62/2013Sb) A) Průvodní zpráva ( dle vyhl. č. 62/2013Sb) A.1. Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Wolkerova v Bílovci b) místo stavby ( adresa, čísla popisná,

Více

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah: A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah: A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje

Více

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470)

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) A Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby A. Průvodní zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / A Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729 738 01 Frýdek

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE B. Souhrnná technická zpráva strana : 01 INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval : Ing. Tomáš Grapl. PRINTES ATELIER s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva strana :

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

Protipovod ová opat ení O B S A H. 1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU...2 1.1 Poloha stavby...2

Protipovod ová opat ení O B S A H. 1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU...2 1.1 Poloha stavby...2 Pöyry Environment a.s. SRPEN 2011 Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích C.1. Dokumentace pro územní ízení Q 100 B. PR VODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro územní ízení Objednatel:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69 Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o."

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o. PROPOS Slabyhoud Sokolská 3720, Chomutov PO ÁRNÍ ZPRÁVA K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o." Chomutov, kv ten 2005 Vypracoval: Ing. P. Slabyhoud Sokolská 3720 Chomutov

Více

Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník.

Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník. Akce: Objekt: Investor: Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník. Budova na st. p. č. 704, kat. území Rudník

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

A. Průvodní zpráva. A.1 Identifikační údaje

A. Průvodní zpráva. A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby OIP Ostrava rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku. stupeň: Dokumentace pro provádění stavby dle Příl. č. 6, Vyhl. č. 499/2006

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú.

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú. Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ BEC SKALKA ČV A STKVÁ SÍŤ DPS A. Průvodní zpráva 1/10 bsah: A.1 Identifikační údaje... 4 A.1.1 Údaje o stavbě... 4 a) název stavby... 4 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

Family house with wine shop, basement, saddle roof with skylight, terrace, commercial rooms, flat.

Family house with wine shop, basement, saddle roof with skylight, terrace, commercial rooms, flat. ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Bakalářská práce řeší návrh Rodinného domu s prodejnou vín v Kravařích ve Slezsku. Budova má přibližně obdélníkový tvar. Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Dům má

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BYTOVÝ DŮM DOMESTIC BUILDING FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BYTOVÝ DŮM DOMESTIC BUILDING FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES BYTOVÝ DŮM DOMESTIC BUILDING BAKALÁŘSKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 15 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OHLÁŠENÍ ODSTRAN NÍ podle ustanovení 128 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256 Ing. LEMENDA TOMÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Vodovod nad kostelem Místo stavby: město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378,

Více

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

A. P r v o d n í z p r á v a

A. P r v o d n í z p r á v a A. P r v o d n í z p r á v a a) Identifika ní údaje stavby,stavebníka a zpracovatele dokumentace stavby Název akce: 2. MŠ K.Vary, o.p., Vilová 1/346 realizace opat ení EA zateplení obvodového plášt Místo

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186 . OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 A.1. Identifikační údaje... 1 A.1.1 Údaje o stavbě... 1 a) název stavby... 1 b) místo stavby... 1 c) předmět dokumentace... 1 A.1.2 Údaje o stavebníkovy... 1 A.1.3 Údaje

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice

Více

RODINNÝ DŮM S PROJEKČNÍ KANCELÁŘÍ V HORNÍCH BOJANOVICÍCH DETACHED HOUSE WITH DESING OFFICE IN HORNÍ BOJANOVICE

RODINNÝ DŮM S PROJEKČNÍ KANCELÁŘÍ V HORNÍCH BOJANOVICÍCH DETACHED HOUSE WITH DESING OFFICE IN HORNÍ BOJANOVICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROJEKČNÍ KANCELÁŘÍ

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

M stský ú ad Starý Plzenec

M stský ú ad Starý Plzenec M stský ú ad Starý Plzenec odbor výstavby Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec Spis. zn.: 3501/2012/M ÚSP/OV/Hos.j.: 3501/2012/M ÚSP-11 Starý Plzenec 11.03.2013 Vy izuje: Hosnedlová Libuše E-mail: hosnedlova@staryplzenec.cz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S RELAXAČNÍM CENTREM

Více

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Označení stavby: Sportovní areál ZŠ Černošice Místo stavby: pozemeky č. 2657/20; 2657/31; 2657/17; 2657/21; 2666 kat. území Černošice, v majetku

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6 INVESTOR : Obec Sádek Sádek 116

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 14 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NOVOSTAVBA ŘADOVÝCH GARÁŽÍ V OBCI KLENTNICE, parc. č. 234 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE podklad pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Datum: Vypracoval: 10.03.2014 Ing. Roman Bravenec

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba Objekt : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : SO 005 Vedlejší

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SUHRÁ TECHICKÁ ZPRÁVA Akce: prava stávající autobusové zastávky s čekárnou v obci Sběř okres Jičín, k.ú. Sběř Vypracoval: Ing. Tomáš Janča Datum: říjen 2013 1. PPIS ÚZEMÍ STAVBY Charakteristika stavebního

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES NÍZKOPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBA LOW-RISE

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ D M U FARMY FAMILY HOUSE AT THE FARM FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ D M U FARMY FAMILY HOUSE AT THE FARM FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ D M U FARMY FAMILY HOUSE AT

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

A Průvodní zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velkopavlovická, Brno - Vinohrady)

A Průvodní zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velkopavlovická, Brno - Vinohrady) A Průvodní zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velkopavlovická, Brno - Vinohrady) Investor: Obsah: Zpracovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Vinohrady Velkopavlovická

Více

RODINNÝ DVOJDŮM, HORNÍ BEČVA

RODINNÝ DVOJDŮM, HORNÍ BEČVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJDŮM, HORNÍ BEČVA SEMI-DETACHED

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Název akce: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA zřízení nových učeben rozdělením stávající učebny č.104 Habrmanova čp.130, HRADEC KRÁLOVÉ 2 Investor : Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové Zak. číslo:

Více