VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE BAKALÁ SKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAN P IBYL Ing. TEREZA BE KOVSKÁ BRNO 2015

2

3

4 Abstrakt Téma bakalá ské práce je rodinný dvojd m. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. St echa je ešena jako dvoupláš ová plochá. Vstup do domu je na severní stran. V p ízemí je zádve í, odkud je p ístup do technické místnosti, WC a obytné ásti, která se skládá z obývacího pokoje kuchyn s jídelnou, ze které je výstup na terasu. Schodišt do druhého podlaží se nachází v obývacím pokoji. Ve druhém podlaží jsou z centrální chodby p ístupné tyto místnosti: ložnice, koupelna s WC, dva d tské pokoje, komora a šatna. Jde o zd nou stavbu z keramických tvarovek s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. St ešní krytina je z asfaltových pás. Klí ová slova Rodinný dvojd m, dvoupodlažní, doupláš ová plochá st echa, kontaktní zateplovací systém. Abstract The Bachelor thesis topic is semi-detached house. The building is designed as a twostorey, without a basement. The roof is solved as double-shell flat. The entrance is on the north side. On the ground floor is a vestibule, where there is access to the utility room, toilet and living area, which consists of a living room, kitchen with dining room from which is exit to the terrace. Staircase to the second floor is in the living room. On the second floor they are accessible from the central hall of these rooms: a bedroom, a bathroom with a toilet, two children's bedrooms, lumber-room and dressing room. It is a brick building from ceramic fittings with contact thermal insulation system ETICS. The roof is made of asphalt strips. Keywords Semi-detached house, two-storey, double-shell flat roof, contact thermal insulation system. 4

5 Bibliografická citace VŠKP Jan P ibyl Rodinný dvojd m. Brno, s., 194 s. p íl. Bakalá ská práce. Vysoké u ení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Tereza Be kovská 5

6

7 Pod kování: Tímto bych cht l pod kovat své vedoucí bakalá ské práce Ing. Tereze Be kovské za as strávený konzultacemi mého projektu. Tato bakalá ská práce byla zpracována s využitím infrastruktury Centra AdMaS. V Brn dne podpis autora Jan P ibyl 7

8 Obsah 1. Úvod 2. Vlastní text práce A. Pr vodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 3. Záv r 4. Seznam použitých zdroj 5. Seznam zkratek a symbol 6. Seznam p íloh 8

9 1. Úvod Cílem mé bakalá ské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby rodinného dvojdomu. Jedná se o novostavbu pro bydlení 4 osob. Objekt je ešen jako dvoupodlažní nepodsklepený s dvoupláš ovou plochou st echou. V prvním podlaží se nachází denní zóna zahrnující obývací pokoj a kuchy s jídelnou. Dále je zde zádve í, wc a technická místnost. Ve druhém podlaží je klidová zóna obsahující ložnici, koupelnu, dva d tské pokoje, komoru a šatnu. Stavba je navržena z keramických tvarovek KMB PROFIBLOK 300 s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stropní konstrukce je skládaná z keramických nosník a vložek ze systému KMB MIAKO. St ešní konstrukce je ešena jako dvoupláš ová plochá st echa s prov trávanou vzduchovou mezerou, kde nosnou konstrukci tvo í jednoduchý krov z vaznic a krokví. Okna jsou navržena d evohliníková pro jejich minimální údržbu a specifický vzhled. ást obvodového plášt je obložena d ev ným obkladem z mod ínu. Objekt je situován na okraji m sta Pacov, sm r Pelh imov. Bakalá ská práce je len na na p ípravné a studijní práce, situa ní výkresy, architektonicko-stavební ešení, stavebn konstruk ní ešení, požárn bezpe nostní ešení a stavební fyziku. 9

10 VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE A PR VDONÍ ZPRÁVA BAKALÁ SKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAN P IBYL Ing. TEREZA BE KOVSKÁ BRNO

11 A Pr vodní zpráva A.1 Identifika ní údaje A.1.1 Údaje o stavb a) název stavby: Rodinný dvojd m, b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ): Pacov, Pošenská ulice, katastrální území Pacov [717215], p /34, c) p edm t projektové dokumentace: výkresová dokumentace pro provedení stavby Novostavba rodinného dvojdomu. A.1.2 Údaje o stavebníkovi: a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo P ibyl Luboš, Sídlišt Míru 1057, Pacov b) jméno, p íjmení, obchodní firma, I, bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo viz a) c) obchodní firma nebo název, I, bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba), viz a) A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I, bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I, bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba): Jan P ibyl b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, s vyzna eným oborem, pop ípad specializací jeho autorizace: viz a) 11

12 c) jména a p íjmení projektant jednotlivých ástí projektové dokumentace v etn ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, s vyzna eným oborem, pop ípad specializací jejich autorizace: viz a) A.2 Seznam vstupních podklad a) základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejich základ byla stavba povolena (ozna ení stavebního ú adu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opat ení): b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základ byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby: Projektová dokumentace stavby byla zpracována podle dokumentace pro žádost o stavební povolení. c) další podklady: Katastrální mapa Pacova, výsledky geologického pr zkumu, vyjád ení majitel okolních pozemk, vyjád ení majitel sítí, požadavky investora. A.3 Ú daje o území a) rozsah ešeného území: Jedná se o parcelu. 1930/34, která je nezastav ná a je v majetku investora. b) údaje o ochran území podle právních p edpis (památková rezervace, památková zóna, zvlášt chrán né území, záplavové území apod.): V míst stavby se nenachází území chrán né podle jiných právních p edpis. c) údaje o odtokových pom rech: Odtokové pom ry stavbou nebudou narušeny. d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad nebyl-li vydán územní souhlas: Bylo vydáno územní rozhodnutí. 12

13 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad s regula ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p ípad stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn plánovací dokumentací: Žádné údaje územního rozhodnutí nebyly porušeny. f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území: Vše je v souladu s územním plánem m sta Pacov. g) údaje o spln ní požadavk dot ených orgán : Všechny požadavky dot ených orgán byly spln ny. h) seznam výjimek a úlevových ešení: Žádné výjimky nebyly ud leny. i) seznam souvisejících a podmi ujících investic Nejsou žádné podmi ující investice. j) seznam pozemk a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru nemovitostí): Pozemky s parcelními ísly: : 1930/32 : 1930/34 : 1930/40 : 1930/1 A.4 Údaje o stavb a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby: Novostavba rodinného domu. b) ú el užívání stavby: Rodinný d m pro bydlení. c) trvalá nebo do asná stavba: Jedná se o trvalou stavbu. d) údaje o ochran stavby podle jiných právních p edpis (kulturní památka apod.): Stavba není nijak chrán na podle jiných právních p edpis. 13

14 e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických požadavk zabezpe ujících bezbariérové užívání stavby: Projektová dokumentace spl uje dané požadavky. f) údaje o spln ní požadavk dot ených orgán a požadavk vyplývajících z jiných právních p edpis : Byly spln ny požadavky dot ených orgán a požadavky vyplívající z jiných právních p edpis. g) seznam výjimek a úlevových ešení: Žádné výjimky nebyly ud leny. h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et funk ních jednotek a jejich velikost, po et uživatel / pracovník apod.): po et bytových jednotek: 1 zastav ná plocha RD: 95 m 2 obestav ný prostor: 617 m 3 užitná plocha: 145 m 2 projektováno na 4 uživatele. i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, t ída energetické náro nosti budov apod.): Deš ová voda bude zadržována v akumula ní nádrži a p ebytek odveden do vsakovací jímky, energetická t ída budovy B - úsporná. j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy): P edpokládaný termín zahájení je však 07/2015. Veškeré stavební práce budou provedeny v jedné etap, p edpokládaný termín dokon ení je 08/2016. k) orienta ní náklady stavby: ,- K A.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení SO 02 objekt RD SO 04 vodovodní p ípojka 14

15 SO 06 p ípojka nízkého nap tí SO 08 p ípojka plynu SO 10 p ípojka kanalizace SO 12 kryté stání SO 13 oplocení SO 15 vsakovací jímka s akumula ní nádrží SO 17 prostor pro komunální odpad 15

16 VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA BAKALÁ SKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAN P IBYL Ing. TEREZA BE KOVSKÁ BRNO

17 B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku: Pozemek p /34 je územním plánem m sta Pacov ur en k trvalé zástavb rodinným domem. Je mírn svažitý a trvale zarostlý travinami bez ke a strom. Pod zeleným pásem ve vlastnictví m sta leží IS. b) vý et a záv ry provedených pr zkum a rozbor (geologický pr zkum, hydrogeologický pr zkum, stavebn historický pr zkum apod.: Z geologického pr zkumu provedeného specializovanou firmou vyplývá, že jsou zde p íhodné podmínky pro zakládání staveb. Tato firma též provedla hydrogeologický pr zkum, z n jž vyplynulo, že nehrozí nebezpe í vysoké hladiny podzemní vody a m ení radonu, které stanovilo nízký radonový index. P esto bude jako izolace proti radonu použita hydroizolace spodní stavby. Historický pr zkum neobjevil žádná historická nalezišt. c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma: Na pozemku se nevyskytují žádná ochranná pásma. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: Pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném podobném území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území: Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Ochrana okolí bude zajišt na zat íd ním vzniklých odpad dle vyhlášky. 381/2001 Sb. a jejich následným odvozem na skládku. Stavba má pouze zanedbatelný vliv na odtokové pom ry území. f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin: Jedná se o pozemek bez zástavby, tudíž nebudou provád ny ani sanace ani demolice. Na pozemku se nevyskytují žádné stromy ani ke e a tak odpadá kácení d evin. g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé): Pozemek je územním plánem m sta Pacov ur en pro trvalou zástavbu, tudíž nebudou provád ny zábory zem d lského p dního fondu ani lesa. 17

18 h) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu): P íjezdová komunikace je již vybudována, p ípojky IS jsou zhotoveny na hranice pozemku (p ípadn do revizní a vodom rné šachty). i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice: Pozemek pro výstavbu je bez stavebních objekt a vzrostlé zelen. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 B.2.2 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek: stavba pro bydlení 4 osob po et bytových jednotek: 1 zastav ná plocha RD: 95 m 2 obestav ný prostor: 617 m 3 užitná plocha: 145 m 2 Celkové urbanistické a architektonické ešení: a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení: Objekt je umíst n v p ední ásti pozemku. U objektu je plánována výsadba trávníku a to na ásti pozemku, která nebude kryta stavbou. Naplánováno je též umíst ní podzemní nádrže na deš ovou vodu a na ni napojené vsakovací jímky viz. Výkres situace. b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení: Jedná se o rodinný dvoupatrový d m s pultovou st echou. Povlaková krytina bude z SBS modifikovaných asfaltových pás typu S, fasádní úprava omítkou bílé a šedé barvy, v míst nadezdívky d ev ný obklad. Okna budou d evohliníková. Vstup do domu je na severní stran. V p ízemí je zádve í, odkud je p ístup do technické místnosti, WC a obytné ásti, která se skládá z obývacího pokoje kuchyn s jídelnou, ze které je výstup na terasu. Schodišt do druhého podlaží se nachází v obývacím pokoji. Ve druhém podlaží jsou z centrální chodby p ístupné tyto místnosti: ložnice, koupelna s WC, d tský pokoj, d tský pokoj, komora a šatna. B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby: Stavba bude stav na klasickým zp sobem od spodu. B hem celé výstavby budou dodržovány technologické postupy uvedené výrobcem daného materiálu, aby se zamezilo jeho znehodnocení a následnému znehodnocení celé stavby. 18

19 B.2.4 B.2.5 B.2.6 Bezbariérové užívání stavby: Jedná se o objekt rodinného domu, nejde tedy o stavbu s ve ejným p ístupem osob. Opat ení a úpravy pro užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky 398/2009 sb. nejsou v rámci této dokumentace navrhována. Bezpe nost p i užívání stavby: P i užívání stavby musí být respektovány veškeré provozní p edpisy, na ízení a obecné bezpe nostní p edpisy týkající se užívání instalovaných spot ebi. Dále je stavebník (uživatel) povinen zajistit pravidelnou údržbu veškerých za ízení a provád ní revizí nap íklad išt ní komín, okap apod. Základní charakteristika objekt : a) stavební ešení: Jedná se o jednoduchou dvoupodlažní stavbu. Objekt je založen na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou zd né z KMB profiblok 300 na tepeln izola ní maltu KMB profimix TM 501. Vodorovné konstrukce jsou skládané z keramických nosník a vložek a následn zmonolitn né betonem s kari sítí. St ešní konstrukce je dvoupláš ová, s nosnou ástí tvo enou krovem skládajícího se z vaznic uložených na zdech p ípadn d ev ných sloupcích a krokví. b) konstruk ní a materiálové ešení: Konstruk ní systém domu je tvo en konstruk ním zd ným systémem s obvodovými a st edními nosnými st nami. Obvodový pláš je vyzdívaný z keramických tvarovek KMB profiblok 300 na tepeln izola ní maltu profimix TM 501 a zateplený certifikovaným systémem ETICS s izolantem z EPS 70 F. Objekt je zast ešen dvoupláš ovou plochou st echou, tvo enou d ev nými krokvemi a vaznicemi. St ešní krytina z SBS modifikovaných asfaltových pás typu S. Stropní konstrukce skládaná z keramických nosník a vložek miako a zmonolitn ná betonem vyztuženým kari sítí. Okna a d evohliníková, vstupní dve e d evo-hliníkové. Venkovní omítky fasádní zatírané. Vnit ní omítky vápenné štukové. Vn jší zpevn né plochy p ed rodinným domem jsou betonové dlážd né ze zámkových dlažeb, bezprašné. c) mechanická odolnost a stabilita: Jedná se o stavbu nového rodinného domu. D m je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený. Konstruk ní systém domu vyzdívaný st nový systém s obvodovými a st edními nosnými st nami. Nosné prvky objektu SO 02 jsou posouzeny statikem a p ípadné ásti vykresleny ve stavební ásti dokumentace. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení: a) technické ešení: Objekt není ur en k výrob, žádná technická ešení nejsou pot eba. 19

20 b) vý et technických a technologických za ízení: Objekt není ur en k výrob žádná technická ani technologická za ízení se v objektu nevyskytují. B.2.8 B.2.9 Požárn bezpe nostní ešení: Viz samostatná ást. Zásady hospoda ení s energiemi: a) kritéria tepeln technického hodnocení: Stavba je v souladu s p edpisy a normami týkajícími se úspor energií a ochrany tepla. Požadovaný sou initel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí byl dodržen. Skladby byly posouzeny dle SN : Z1: 2012 Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky b) energetická náro nost stavby: Energetická náro nost je doložena pr kazem energetické náro nosti budovy, který je sou ástí projektové dokumentace. c) posouzení využití alternativních zdroj energií: Je možno navrhnout tepelné erpadlo. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí. Zásady ešení parametr stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): Místnosti budou v trány okny, p ípadn PVC trubkou nad st ešní konstrukci. Vytáp ní je zajišt no centrálním systémem. Zdrojem tepla je plynový kotel umíst ný v technické místnosti. V tšina místností má zajišt no p ímé osv tlení okny. P íprava TUV bude probíhat v akumula ní nádrži. Splašky budou odvedeny kanaliza ní p ípojkou do obecní kanalizace. Komunální odpad bude vyvážen každý týden v den ur ený obecním ú adem. B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí: a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží: Ochrana bude zajišt na spodní izolací stavby z asfaltových pás. b) ochrana p ed bludnými proudy: Bude provedena dodržením bezpe nostního pásma a uzemn ním okolí stavby. 20

21 c) ochrana p ed technickou seizmicitou: Není nutná, nebo se v blízkosti stavby nep edpokládá žádná velká technická innost. d) ochrana p ed hlukem: Budova se nenachází v hlu né oblasti a všechny její konstrukce spl ují požadavky na nepr zvu nost dané normou, není tudíž nutná dodate ná ochrana proti hluku. e) protipovod ová opat ení: Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, žádná protipovod ová opat ení nebyla ešena. B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury: Sou ástí stavby jsou i p ípojky k jednotlivým IS, jejichž umíst ní je patrné z výkresu situace. Pouze deš ová voda bude svedena do plastové jímky umíst né v zadní ásti pozemku, jak je z ejmé z výkresu situace. b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky: El. P ípojka je provedena zemním kabelem CYKY 4Bx10 mm 2 délky 3,5 m k p ípojkové elektrom rné sk íni z ízené na hranici pozemku a 5 m od sk ín do hlavního rozvad e objektu. Vodovodní p ípojka je navržena z potrubí HDPE 100 SDR 11 DN 32mm délky 3,0m do typové vodom rné šachty. Od vodom rné šachty je vedeno potrubí neve ejné vodovodní p ípojky HDPE 100 SDR 11 DN 32 mm délky 5 m do objektu. Splašková kanalizace je z PVC KG DN 150 mm celkové délky 28,5 m. Na trase bude provedena typová revizní kanaliza ní šachta. B.4 Dopravní ešení a) popis dopravního ešení: Pozemek je p ístupný ze stávající komunikace na p /2. Jedná se o komunikaci III. t ídy vedoucí z Pacova na Pelh imov. Nachází se severn od pozemku. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: bude vyhotoven vjezd na pozemek pomocí sníženého obrubníku. Viz situace, výkres C3. 21

22 c) doprava v klidu: Sou ástí stavby je kryté stání pro jeden osobní automobil. d) p ší a cyklistické stezky: Stavba ne eší žádné p ší ani cyklistické stezky. B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy: ernozem ze skyvky ornice bude rozvezena po pozemku. Zemina vykopaná p i budování základ bude využita na terénní úpravy. b) použité vegeta ní prvky: Bude použit trávník. c) biotechnická opat ení: Jako biotechnické opat ení proti vznikání cizí zv e složí oplocení pozemku. B.6 Popis vliv stavby na životní prost edí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da: Stavba nemá žádný zásadní vliv na životní prost edí. b) vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom, ochrana rostlin a živo ich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin : Stavba nemá žádné negativní ú inky na okolní krajinu. c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000: Stavba nezasahuje do žádné soustavy chrán ných území Natura d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA: Pro daný objekt není stanovisko EIA nutné. e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních p edpis : Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpe nostní pásma, omezení i podmínky. B.7 Ochrana obyvatelstva Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou žádné speciální požadavky. 22

23 B.8 Zásady organizace výstavby a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní: Pot eby a spot eby hmot a médií jsou zaznamenány v položkovém rozpo tu, budou zajišt ny pomocí vznikajících p ípojek IS nebo nákladní dopravou. b) odvodn ní staveništ : Staveništ bude odvodn no pouze v dob provád ní zemních prací a to pomocí rigol a studní s erpadly. c) napojení staveništ na stávající dopravní infrastrukturu: Staveništ je p ístupné po stávající komunikaci par /2. Napojení na vodovodní p ípojku je ve vodom rné šacht nacházející se v severní ásti pozemku. Napojení staveništ na NN je ešeno z elektrom rné sk ín na hranici pozemku. d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky: Pro za ízení staveništ bude využito stávajícího pozemku parc /34, který je ve vlastnictví investora. Pro meziskládku materiálu bude využito stávajících okolních ploch parc /34. P ístup po dobu provád ní stavby je z místní komunikace. Pro pot eby stavby bude využito nových p ípojek vody a elektrické energie rodinného domu vybudovaných v p edstihu. Pro výstavbu není nutno žádat o povolení k uzav ení komunikace. Použití t žkých mechanism ani práce v no ních hodinách se nep edpokládá. P ístupová komunikace k objektu bude udržována v istot a po ádku. Realizací rodinného domu nedojde ke zhoršení dopad provozu na okolní zástavbu. e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin: Okolní stavby nebudou ohroženy asanací, demolicí ani kácením d evin. f) maximální zábory pro staveništ (do asné / trvalé): Do asn bude zabrána par /1 p i budování p ípojek. g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí p i výstavb, jejich likvidace: Stavební odpad bude skladován ve velkoobjemových kontejnerech zajišt ných proti jeho unikání a následn po napln ní kontejneru nebo dokon ení prací odvezen na skládku. Po celou dobu p epravy bude kontejner opat en plachtou. 23

24 h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin: Viz. B.5 této zprávy. i) ochrana životního prost edí p i výstavb : Stavba nijak výrazn neohrožuje životní prost edí a to ani po dobu výstavby. j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis : Zákoník práce zákon. 65/1965 Sb.,(úplné zn ní zákon. 126/1994 Sb.) Na ízení vlády.108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a n které další zákony Zákon NR.133/1985 Sb., o požární ochran, ve zn ní zákona. 425/1990 Sb.,.40/1994 Sb.,.203/1994 Sb. a. 163/1998 Sb. Vyhláška ÚBP a BÚ. 50/1978 Sb., o odborné zp sobilosti v elektrotechnice, dopln ná vyhl.. 98/1982 Sb. Zákon. 50/1976 Sb. - stavební zákon, ve zn ní zákona. 103/1990 Sb., zákona NR.425/1990 Sb., zákona. 262/1992 Sb.,.43/1994 Sb.,.19/1997 Sb. a.83/1998 Sb. Vyhláška ÚBP a BÚ.19/1979 Sb., dopln ná vyhl..552/1990 Sb., kterou se ur ují vyhrazená zdvihací za ízení a stanoví n které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti Vyhláška ÚBP a BÚ.20/1979 Sb., dopln ná vyhl..553/1990 Sb., kterou se ur ují vyhrazená elektrická za ízení a stanoví n které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti Vyhláška ÚBP.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce a technických za ízení, ve zn ní vyhl.. 324/1990 Sb. a vyhl.. 207/1991 Sb. vyhláška FMV. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve zn ní vyhl.. 24/1990 Sb.,. 533/1992 Sb.,. 619/1992 Sb.,. 123/1993 Sb., zákona. 12/1997 Sb., vyhl.. 223/1997 Sb. Vyhláška ÚBP a BÚ. 324/1990 Sb., o bezpe nosti páce a technických za ízení p i stavebních pracích Vyhláška MPSV. 204/1994 Sb., ve zn ní vyhl.. 279/1998 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prost edk Vyhláška MV. 21/1996 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona NR o požární ochran Zákon. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n a dopln ní n kterých zákon Na ízení vlády.178/2001 Sb. podmínky ochrany zdraví zam stnanc p i práci k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb: Objekt není ur en k dlouhodobému pobytu osob s t lesným postižením. l) zásady pro dopravn inženýrské opat ení: Ne eší se. 24

25 m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb apod.): P i dodržení technologií výstavby daných materiál není zapot ebí stanovovat speciální podmínky výstavby. n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny: Zahájení stavby 07/2015 Dokon ení stavby 08/2016 Díl í termíny dle harmonogramu výstavby. 25

26 3. Záv r Cílem mé bakalá ské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby rodinného dvojdomu. V úvodu mé práce jsem provedl studii dispozi ního a architektonického ešení a zvolil vhodnou konstruk ní soustavu. Následn jsem zpracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby v etn návrhu skladeb a n kterých detail. P i návrhu skladeb bylo postupováno dle platných vyhlášek a norem zohled ujících p edevším ší ení tepla konstrukcí, akustické požadavky a požadavky požární ochrany. Dále jsem zpracoval zprávu požární ochrany a posouzení skladeb a celého objektu z hlediska stavební fyziky. Sou ástí mé bakalá ské práce je seminární práce na téma dvoupláš ové ploché st echy. V pr b hu zpracování mé práce nedošlo k žádným výrazným zm nám oproti p vodnímu návrhu. P i zpracování této práce jsem si vyzkoušel aplikaci získaných v domostí b hem studia v praxi. 26

27 4. Seznam použitých zdroj Normy, zákony a vyhlášky SN Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkres stavební ásti. eský normaliza ní institut, ervenec 2004 SN Požární bezpe nost staveb: Spole ná ustanovení. Praha: Ú ad pro technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2009 SN Požární bezpe nost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Ú ad pro technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, kv ten 2009 SN Požární bezpe nost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Ú ad pro technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, zá í 2010 SN Požární bezpe nost staveb: Zásobování požární vodou. Praha: Ú ad pro technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, erven 2003 SN Tepelná ochrana budov. Praha: eský normaliza ní institut, erven 2005 Zákon. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) Zákon. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí Zákon. 133/1985 Sb. o požární ochran Vyhláška. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve zn ní pozd jších p edpis (vyhlášky. 268/2011 Sb.) Vyhláška. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Vyhláška. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška. 499/2006 Sb. ve zn ní novely.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb Mapové podklady Webové stránky

28 5. Seznam zkratek a symbol. íslo.p. íslo popisné tl. tlouš ka vyhl. vyhláška 1NP první nadzemní podlaží 2NP druhé nadzemní podlaží BpV Balt po vyrovnání (výškový systém) BOZP bezpe nost a ochrana zdraví p i práci SN eská státní norma EPS p nový polystyren HI hydroizolace PD projektová dokumentace PÚ požární úsek RD rodinný d m RŠ revizní šachta S-JTSK jednotná trigonometrická sí katastrální (sou adný systém) SO stavební objekt SPB stupe požární bezpe nosti TI tepelná izolace XPS extrudovaný polystyren ŽB železobeton Sou initel tepelné vodivosti U Sou initel prostupu tepla R Tepelný odpor U w Sou initel prostupu tepla oknem U g Sou initel prostupu tepla sklem R w,n Vážená stavební nepr zvu nost L w,n Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kro ejového zvuku K Korekce f Rsi,N Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit ního povrchu f Rsi,cr Kritický teplotní faktor vnit ního povrchu ai Návrhová teplota vnit ního vzduchu i Návrhová vnit ní teplota e Venkovní návrhová teplota v zimním období im P evažující vnit ní teplota v otopném období i Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu v zimním období U N Požadovaná hodnota sou initele prostupu tepla. U em Pr m rný sou initel prostupu tepla U em,n Požadovaná hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla H T M rná ztráta prostupem b j Teplotních reduk ní initel A / V Objemový faktor tvaru budovy 28

29 6. Seznam p íloh P iloha. 1 ípravné a studijní práce C3 Koordina ní situace, M 1:200 C4 Katastrální situace, M 1:1000 D P dorys 1.NP, M 1:75 D P dorys 2.NP, M 1:75 D P dorys st echy, M 1:75 D ez A-A, M 1:75 D Pohledy, M 1:100 D Skladba stropu 1.NP, M 1:75 D Skladba stropu 2.NP, M 1:75 Seminární práce dvoupláš ová plochá st echa Výpo et základových konstrukcí P íloha. 2 C Situa ní výkresy C.3 - Koordina ní situa ní výkres P íloha. 3 D.1.1 Architektonicko-stavební ešení D P dorys 1.NP, M 1:50 D P dorys 2.NP, M 1:50 D Základy, M 1:50 D ez, M 1:50 D Pohledy, M 1:100 D Pohled na st echu, M 1:50 D Osazení do terénu, M 1:50 Skladby konstrukcí Výpis prvk P íloha. 4 D.1.2 Stavebn konstruk ní ešení D Výkres skladby stropu nad 1.NP, M 1:50 D Výkres skladby stropu nad 2.NP, M 1:50 D Výkres krovu, M 1:50 D Detail. 1, M 1:5 D Detail. 2, M 1:5 D Detail. 3, M 1:5 D Detail. 4, M 1:5 D Detail. 5, M 1:5 D Detail. 6, M 1:5 P íloha. 5 D.1.3 Požárn bezpe nostní ešení Zpráva požární bezpe nosti D Situa ní výkres požární ochrany Výpo ty P íloha. 6 Stavební fyzika Zpráva tepeln technické posouzení P ílohy: P íloha. 1 výpo et P íloha. 2 Protokol k energetickému štítku obálky budovy 29

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J.

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval J.PIPA kontroloval ING. SEDLÁK investor : M STO HUMPOLEC, HORNÍ NÁM STÍ 300 akce ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI Pod P íkopem

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. P íloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY - STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům David Fretschner Plzeň, 2013

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 8372-309/2011 o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc.. 1244, 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku:

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 þ.j. 137Ex 10295/09 Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dĥm þp. 146, Trutnov, ul. Boženy NČmcové kraj: Královéhradecký, obec: Trutnov,

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více