Publikováno na webu MU Brno. Zadání pro zpracování úkolu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikováno na webu MU Brno. Zadání pro zpracování úkolu:"

Transkript

1 Publikováno na webu MU Brno Zadání pro zpracování úkolu: Na konkrétním příkladě učiva ukázat, jak se změnily strategie učení, popsat metodický postup výuky a poukázat na rozvoj klíčových kompetencí žáka dříve a nyní Anotace: Ve své práci ukazuji na dvojím zpracování jednoho tématu z učiva fyziky na druhém stupni základní školy jaké změny pro mne přinesla práce na tvorbě ŠVP. Jako téma jsem si vybrala Pohyb a rychlost. V textu je popis metodického postupu výuky, který jsem realizovala po většinu své pedagogické praxe,tzn. více než 20 let. Během tvorby ŠVP a hlavně při práci s dětmi jsem si uvědomila, že je nutné ustoupit od tradičních postupů ve výuce fyziky a zvolit si takové metody a formy práce, které budou pro žáky podnětné, více zaměřené na jejich vlastní činnost, na postup z hlediska žáka aktivnější. Dalším důvodem změny pojetí výuky je potřeba plánovitě rozvíjet u žáků klíčové kompetence, formulované v RVP ZV. Domnívám se, že bez změn metod a forem výuky a způsobu hodnocení žáků, tedy jiných strategií učení, se nedají některé klíčové kompetence při výuce naplňovat. Autor: Mgr. Hana Tesařová, učitelka M-F, ZŠ Lysice

2 Úvod (komentář k mé práci) Jsem typická absolventka vysoké školy a didaktice fyziky jsme se seznámili s jasnou strukturou vyučovací hodiny : cíl hodiny název probíraného učiva opakování látky z minulé hodiny (ústní zkoušení žáků u tabule, kontrola domácí úlohy z minulé hodiny) nová látka formy a metody podle dostupné didaktiky: o výklad učitele, experiment učitele o frontální pokusy žáků podle jednotného návodu učitele s jednotnými soupravami o řešení daných úkolů žák ve spolupráci s učitelem, řešení příkladů na tabuli vzorové řešení učitele o důraz na znalosti, schopnost žáka aplikovat znalosti na jednoduché modelové situace o informace sdělené, přejímané žákem, ověřené předem stanovenými nejlepšími metodami o předepsané laboratorní úlohy (vepisování do předepsaného protokolu) o standardní práce s učebnicí (mimochodem velmi dobrými Kolářová R. a kolektiv) souhrnné opakování nové látky (učitel klade otázky, žáci odpovídají závěr hodiny a zadání domácího úkolu na příští hodinu Učitel je ten, kdo řídí hodinu, má jasný cíl, je jedna cesta a tou vede všechny žáky, žáci ho následují bez ohledu na to, jestli je tato cesta pro žáka schůdná. Výhody této práce : jasně daná struktura hodiny hlavně pro začínajícího učitele jasně dané učivo a jeho časové rozložení ve školním roce vhodné a velmi dobré učebnice a cvičebnice pro jednotlivé ročníky jednotný program pro všechny základní školy jednotný postup pro všechny žáky: o jasně stanovená pravidla pro hodnocení žáků o srovnatelné výsledky učení o srovnatelné znalosti žáků jasně dané návody v metodikách, které vytvořili odborníci a zkušení pedagogové Klíčové kompetence : důraz na znalostech malý důraz na praktické dovednosti Náhled na výuku vycházel z předpokladu, že všichni žáci jsou schopni naučit se všechno.

3 Z jednoduchého dotazníkového šetření mezi mými kolegy vyplývá, že fyzika patří mezi nejméně oblíbené vyučovací předměty. Z dotazníků vybírám tyto ilustrující odpovědi : Jsem fyzikou naprosto nezasažena. Nevím jak jsem ji přežila. Fyzika, a to je co? Jsem si vědoma, že fyzika skutečně patří mezi jeden z nejobtížnějších předmětů a to zejména proto, že má velmi těsné sepjetí s matematikou. Změny, jak je vidím já Učím již více jak 20 let a proto mohu zodpovědně říci, že dnešní děti jsou jiné než byli jejich rodiče. S rozvojem sdělovacích prostředků, rozhlasu, televize, knih, především encyklopedií, ale zejména zpřístupnění nepřeberného množství informací na internetu, se výrazně změnila role školy a hlavně učitele, který byl ten, co poskytoval informace, ten, který věděl, protože studoval a byl ve svém oboru dobrý. Role učitele se ale v současné společnosti výrazně změnila. Dnešní žák má mnohdy mnohem lepší a hlubší informace v dané oblasti, protože mu jsou dostupné a jeho přirozená zvídavost ho vede k jejich hledání. Já osobně si čím dál tím více uvědomuji, že v první řadě učím žáky a ne učivo. Již delší dobu se zabývám myšlenkou, že pro život člověka není důležité, zda umím vzorec pro vztlakovou sílu či odcitovat správné znění Pascalova zákona, ale že se umím dívat kolem sebe a že během dalších let někde pod tíhou starostí a problémů běžného života neztratím tu krásnou touhu zjistit, jak věci fungují a nepřestanu hledat odpovědi na otázky Proč je nebe modré? Proč je na podzim červené listí? Učit se bude jen ten, kdo bude mít zájem, tedy motivovaný žák. A fyzika je právě ten předmět, který to nabízí. Je přeci báječné, když si žáci mohou v hodinách hrát, kde mohou ukázat, co umí, předvést svoje schopnosti a dovednosti. Dnes už jednoznačně víme a respektujeme, že každý žák je jiný, má jiné předpoklady pro vzdělávání a jiné schopnosti. Každý z nás dospělých je jiný a každá vyučovací hodina je jiná. Jak se tedy změnila struktura hodiny : 1. Nelze si jasně a jednoznačně stanovit cíl hodiny (učitel si stanoví cíl hodiny a strategie, ví, čeho chce dané vyučovací hodině dosáhnout, co chce žákům sdělit, ale během hodiny se objeví další problémy, které je třeba řešit) 2. Je nutné aktivně zapojit všechny žáky do výuky 3. Každé dítě musí mít možnost se vyjádřit, jeho názor budeme brát do úvahy a musíme si být všichni vědomi, že dělat chyba je přirozené 4. V hodinách fyziky budeme používat přirozený (dětem srozumitelný jazyk) 5. Nejprve řešíme jednoduché příklady z praxe, teprve až žáci pochopí tyto záležitosti, postupně přecházíme k zevšeobecňování.

4 Téma : Pohyb a rychlost (dříve) Cíl: seznámit žáky s pojmem rychlost, naučit je použít tento pojem pro výpočty v jednoduchých praktických úlohách Metodický postup: Ukázka výuky tématu rychlosti podle klasických metod Žák má probráno učivo : klid a pohyb tělesa Cíl hodiny : Rychlost rovnoměrného pohybu Motivační pokus : (předvádí učitel na demonstračním stole) pohyb autíčka z demonstrační sady po desce stolu pomůcky :autíčko, metronom, šipky k označení jednotlivých úseků dráhy pokus provádí učitel, na desce stolu lze při nácviku vhodně demontovat rovnoměrný pohyb pokud škola vlastní je vhodné zařadit pokus s jednoduchým dopravníkovým pásem řemenice poháněná elektromotorem (hodně lze nastavit různé rychlosti otáčení, tím demonstrujeme různé rychlosti pohybu) učitel vyznačí jednotlivé úseky dráhy v jednotce času se žáky vyvodí závěr, že rychlost je přímo úměrná dráze a nepřímo úměrná době pohybu (závěr provedeme z opakovaného měření) lze použít i jako frontální pokus se stejnými pomůckami, stejný postup pro všechny, stejný výstup z měření Doba trvání je minut Práce s učebnicí a zápis do sešitu 5-10 minut využití definičního vztahu pro řešení fyzikálních příkladů 15 minut převody jednotek Zadání domácího úkolu zadání příkladů pro výpočet rychlosti ze zadané dráhy a času, převody jednotek (m/s na km/h a opačně) Výhody tohoto typu výuky: viz výše v textu snadné hodnocení znalostí žáky, jednotná klasifikace pro všechny o žák umí spočítat rychlost rovnoměrného pohybu o žák umí rozlišit pohyby podle rychlosti (rovnoměrný, nerovnoměrný) o žák umí převádět jednotky délky, času a rychlosti využívá znalosti z fyziky v matematice (úlohy o pohybu) Nevýhody tohoto typu výuky: sdělená informace se snadno zapomíná a bývá mnoha žáky nepochopena pod značkami fyzikálních veličin nevidí žák konkrétní pojmy, učí se to zpaměti, nepřemýšlí, co s touto znalostí dále, kde ji lze použít i mimo fyziku, nehledá, jak danou dovednost využít v praxi, jak zjistit dané údaje pro příklad v praxi

5 (pak klidně běhají žirafy po savaně rychlostí dvou machů, protože jim to tak vyšlo na kalkulačce a dřevěná hračka jezdí po školní chodbě rychlostí 600 km/h) fyzika je víceméně aplikovaná matematika žák se dívá, naslouchá, zapojuje se do společné práce pod vedením učitele přijímá dané postupy (ale mnohdy jim vůbec nerozumí a v lepším případě se je naučí nazpaměť) učí se podle návodu a navrženého řešení, chybí samostatná práce Jak vidím změny já (schéma hodiny, metody a formy práce) Motivační rozhovor pohodlně se posaď a na jednu minutu se zamysli nad tím, co se ti vybaví, když se řekne : rychlost každý má možnost říct, co ho zrovna napadne (žáci uvádějí slova: auto, raketa, rychlý jak blesk, pomalý jako šnek, závody, běh, přestávka(rychle utekla), kůň, gepard, závody se psem... později píšeme do sešitu : Piš v bodech, co víš nebo umíš napsat o rychlosti nejprve píšeme na tabuli, co si žáci napsali do sešitu, postupně se dopracujeme ke sjednocení pojmů: Co víme o rychlosti : o spojena s pohybem tělesa o jednotka km/h (povolená rychlost, dopravní předpisy a značky) o pomalejší rychlejší jde porovnat, měřit tachometr, computer na kole (měření rychlosti dopravních prostředků) o na zvířata či při vlastním běhu nemám měřidlo rychlost je fyzikální veličina, půjde tedy také spočítat JAK? o závody v tělocviku běh na 60 metrů máme tabulku výsledků (časů) při jejich běhu (ochotně zapůjčí tělocvikáři), posuzujeme kdo byl nejrychlejší, kdo nejpomalejší, jak to můžeme zhodnotit první v cíli o pokud sami nedoplní podmínku stejné dráhy, jdeme na chodbu a nechám běžet toho nejrychlejšího celou délku chodby a toho nejpomalejšího jen krátký úsek jiný vítěz proč? bez měření žáci sami dojdou na podmínku stejné dráhy o na konci hodiny připravujeme laboratorní úlohu na téma Dodržování povolené rychlosti v obci Lysice : zjištění povolené rychlosti v obci (zdroje rodiče, internet) jak bez policejního radaru zjistíme, zda řidiči dodržují předepsanou rychlost v obci (práce v týmu skupina si naplánuje strategii, dohodnou se na společném postupu, návodu na zpracování dat) zpracování dat grafem (proč nejpřehlednější) náměty pro další zpracování dat získaných při laboratorní práci (řidiči x řidičky, barva aut, typ apod.) tři pracovní dny mají žáci na přípravu, konzultaci s učitelem, není nutná, pokud skupina ví, převážně zadaný úkol zvládají, konzultují mezi sebou

6 během přípravy odpovídám na dotazy, nenabízím hotová řešení, pouze napovídám, jak asi by šlo daný problém řešit 2. hodina Další hodinu pracujeme v terénu. Přecházíme na rovný a přehledný úsek za sokolovnou v Lysicích, kde lze maximálně snížit riziko hrozící v běžném silničním provozu. Po obou stranách silnice jsou široké chodníky a úsek je přehledný i pro řidiče. před vlastním měření si se žáky dohodneme pravidla chování a zajištění bezpečnosti své vlastní i dalších členů své skupiny. každá skupina pracuje samostatně podle své vlastní strategie a dohodnutého postupu do jejich vlastní práce nezasahuji, jen v případě dotazu se strany žáků (v této fázi práce se ptají jen velmi málo, všechny problému řeší samostatně, volí to nejvhodnější pro svoji práci) není důležitá forma zápisu, zpracování dat skupina se musí ve svém zápisu vyznat a vyvodit daný závěr a vytvořit a vyhodnotit data v grafu Poznámky při práci v terénu (z pohledu žáků): nejen muži, ale hlavně ženy jezdily v daném úseku rychleji převažují červená auta řidiči začali zpomalovat, jakmile nás uviděli, proto žáci nastavili během měření další podmínky dráhu 100 metrů si rozdělili na dva 50 metrové úseky a měřili tři různé časy, po výpočtu jasně doložili, že řidiči druhou část dráhy jeli podstatně pomaleji zpracování protokolu podle domluvy v jednotlivých skupinách prováděli žáci doma

7 3. hodina Společné závěry z laboratorní práce : každá skupina presentovala velmi stručně společné závěry z měření (mají k dispozici pět minut na vystoupení podle předem dohodnutého schématu) vysvětlili, jak počítali a měřili dodržují řidiči podle našich měření povolenou rychlost v obci? (jak různé skupiny, porovnání výsledků z předchozích ročníků) zpracování grafů co z nich vyčtu a jak závěry z měření Po presentaci ujasníme pojmy : rychlost, jakou měří policejní radar jakou rychlost jsme zjišťovali my s jakým pohybem jsme se při měřeních setkávali doplníme zápis k danému tématu podle diktátu dětí Při tvorbě zápisu respektujeme nápady dětí, učitel opravuje ve spolupráci se žáky jen závažné chyby, tolerujeme nepřesnosti ve vyjádření, výpočty provádíme nejprve úsudkem, cenné je chápání pojmů rychlost, dráha a čas pro praktické využití v dalších činnostech (v praxi, v matematice, v zeměpise) Zadáváme nepovinný domácí úkol či téma dlouhodobého projektu : Dokážeš sestavit zadání slovních úloh s klíčem k řešení na téma rychlost (údaje používané v úlohách musí být doložené) K tomuto tématu patří ještě jedna laboratorní úloha, kterou zadáváme po třech následujících hodinách a je zadána pouze jako téma : Určení rychlosti tělesa. Tato úloha je celá v režii dětí, mají prostor v jedné vyučovací hodině (asi 20 minut času)

8 vytvořit pracovní týmy (po třech nebo čtyřech dětech), dohodnout strategii a postup měření, mohou své postupy konzultovat se mnou, ale většinou se přijdou zeptat pouze na to, zda jim půjčím pásmo a tělocvikáři nám zapůjčí stopky. Laboratorní úlohu provedou ve škole v následující vyučovací hodině, sestavený protokol o měření odevzdávají následující hodinu. Rozvoj klíčových kompetencí při výuce: Během přípravy a následného ověřování našeho ŠVP jsme pochopili, že učivo není prostředek k osvojení vhodných výstupů, které se propojují a na jejichž základě má docházet u žáka ke komplexnímu využívání získaných dovedností, schopností a postojů na úrovni klíčových kompetencí. Pojem klíčové kompetence jsme nejprve zaváděli do výuky velmi obtížně, ale dnes víme, že tvoří základ pro další vzdělávání žáka a jeho uplatnění ve společnosti a v životě. S klíčovými kompetencemi dnes již umíme pracovat plánovitě a systematicky. Ve výuce fyziky se uplatňuje ve velké míře rozvíjení těchto klíčových kompetencí: k učení, k řešení problému, pracovní, sociální a personální a komunikativní. Dřívějšími postupy, popsanými výše, rozvíjeny být nemohly a nebyly. Naopak všechny kompetence se nám novými přístupy k výuce daří rozvíjet, některé dokonce na kvalitativně vyšší úrovni. Kompetence k učení - vést žáky k tomu, aby uváděli věci do souvislostí, propojovali do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvářeli komplexnější pohled zejména na přírodní jevy. - vést žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívat získané vědomosti a dovednosti

9 k objevování různých variant řešení problémů a využívat je efektivně ve svém dalším studiu - podporovat u žáků snahu vytrvale hledat konečné řešení problému, nenechat se odradit případným nezdarem - nabízet žákům možnost samostatně, či ve spolupráci s ostatními žáky systematicky pozorovat různé fyzikální objekty, procesy i jejich vlastnosti a měřit různé fyzikální vlastnosti objektů - vést žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování a měření zpracovávali, vyhodnocovali a dále používali pro vlastní učení - vést žáky v diskusích k vyslovení hypotézy o fyzikální podstatě studovaných jevů či jejich průběhu, ověřovat různými prostředky jejich pravdivost a využívat získané zkušenosti k dalšímu poznávání okolního světa Kompetence sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - ujasní si ve skupině úkol (prostuduje s ostatními zadání, ujistí se o porozumění u sebe i u druhých ) - rozdělí si části úkolu a role a přijme zodpovědnost za jejich plnění - stanoví si časy pro splnění úkolů (harmonogram práce) - spolupodílí se na tvorbě pravidel pro práci v týmu, dodržuje je a dodržování těchto pravidel dokáže zhodnotit, chápe důležitost pozitivně formulovaných pravidel - plní své úkoly a roli a dotahuje je do konce, rozpozná, že úkol (jeho část) je hotov - dodržuje termíny a dohodnutá pravidla, při porušení pravidel spolupráce si je vědom následků pro sebe i pro celou skupinu - při potížích se svou částí práce se snaží najít příčiny, účinně hledá pomoc; při závažných potížích celé skupiny zastavuje práci a hledá, kde v dosavadním postupu došlo k chybě. Přijímá a zapracovává připomínky druhých a poskytuje druhým své návrhy a připomínky - reflektuje práci svého týmu, skupiny a dokáže vyhodnotit její práci - sebehodnotí vlastní podíl na práci z jednoduchých hledisek nebo s pomocí modelu, pracovního listu - posuzuje zapojení jednotlivců do společné práce z jednoduchých hledisek - pod vedením učitele posuzuje s druhými, co by se příště mělo dělat stejně a co jinak - při spolupráci v nově vzniklé skupině lidí formuluje s ostatními pravidla spolupráce a dodržuje je; případně i bez upozornění počítá s tím, že při spolupráci budou platit jistá běžná pravidla - rozpozná a pro sebe navrhne roli, která odpovídá jeho přirozenosti (stylu učení, typu inteligence ), je ochoten vyzkoušet si různé role ve skupině - pojmenuje to, co mu v jeho roli není přirozené, co mu nevyhovuje, snaží se však se svojí rolí vyrovnat, popřípadě hledá pomoc u ostatních ve skupině - identifikuje ve své roli to, co je důležité pro práci celé skupiny a přednostně dbá o zvládnutí; konzultuje s druhými, jak nejvhodněji zpracovat svůj díl práce, zjišťuje, čím může pomoci druhým

10 - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - vyslovuje své ocenění nápadů a práce druhých, povzbuzuje je a tak vytváří přívětivé klima, v němž i on sám dostává kladnou zpětnou vazbu - dbá, aby každý mohl přispět k společné práci a nikdo se necítil vyčleněn, aby všichni měli stejně dostupnou komunikaci s každým členem týmu, ovlivňuje chování tak, aby se každý cítil potřebný a užitečný - neodmítá spolupráci kvůli svým předsudkům nebo pocitům - při nezdaru nebo potížích neshazuje vinu na druhé, k příčinám nezdaru se dostává společným rozborem postupu nebo podmínek - raduje se z úspěchu celé skupiny - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - rozpozná téma a cíl diskuse, odliší nápady a otázky, které k jádru věci nepatří (pozná, který jeho nápad do diskuse patří a nepatří). Poukáže na problémy v diskusi: odklon od tématu, pořadí kroků, omyl v pochopení myšlenky, rozpory při řešení úkolu atp. - povzbuzuje skupinu k produkování dalších nápadů, názorů, návrhů, iniciativně, přichází s vlastními nápady. - snaží se do debaty zapojit i žáky, kteří se dosud nezúčastnili - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - neuplatňuje se na úkor spolupracujících spolužáků - nemá zábrany stát za svým názorem, má odvahu vystoupit, vybočit z davu, hájit vlastní názor vhodnou argumentací i proti většině, vždy však slušnou formou Kompetence k řešení problémů : v hodinách fyziky je žák veden k - tomu, že samostatně provádí pozorování a experimentování, získané výsledky žák porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - tomu, že vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nacházet jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechat se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - vést žáky k samostatnému řešení problémů; k volbě vhodných způsobů řešení; při řešení problémů žák využívá logické, matematické a empirické postupy - hledat, navrhovat a používat další metody, informace a poznatky, které přispívají k řešení daného problému v případě, že dosavadní poznatky a metody nevedou k cíli - vést žáky k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a k rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví svého i ostatních

11 Kompetence komunikativní - vést žáky k zvládnutí přesného a stručného vyjadřování užíváním fyzikálního jazyka včetně symboliky (označení fyzikálních veličin a jejich jednotek) - nabízet žákům dostatek možností k porozumění textů, obrazových materiálů, modelů a pokusů souvisejících s fyzikálními jevy - vést žáky k týmové práci, žáci jsou si vědomi zodpovědnosti za výsledek skupinové (párové) práce, hodnotí výsledky skupinové práce a formulují své uspokojení z práce v hodině - vést žáky k diskusi o výsledcích skupinové práce ve skupině i ve třídě - vést žáky k využívání informačních prostředků pro své studium, práci ve škole a komunikaci s okolím, k používání komunikačních technologií k dorozumění (telefon, internet, , chat) Kompetence pracovní - vést žáky k zvládnutí práce s různými materiály, jejich využití při plnění různých úkolů - vést žáky k bezpečnému a účinnému používání různých materiálů, nástrojů a vybavení laboratoře či dílny - vést žáky k dodržování řádu školní laboratoře s ohledem na bezpečnost práce a ochrany zdraví - vést žáky k vhodnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti - vést žáky k využívání znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí povolání Závěr: V posledních letech vyučuji učivo Pohyb a rychlost jiným způsobem, než tomu bylo po celou dobu své pedagogické praxe. Postupně se společně s dětmi dopracováváme k výše uvedeným změnám. Žáci jsou pro mne velkou inspirací a pomocníky. RVP ZV formuluje tzv. klíčové kompetence žáků, které představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro budoucí život každého člověka. Původními metodami mnohé kompetence rozvíjet nešly a škola má povinnost, tyto klíčové kompetence u žáků plánovitě rozvíjet. Je zřejmé, že bez změn v pojetí vyučování to není možné. Tato práce má být inspirací pro učitele, pro které není RVP a tvorba ŠVP jen nesmyslnou prácí navíc a je pro ně příležitostí zamýšlet se nad naší prací mnohem s větším respektem k tomu nejdůležitějšímu ve vzdělávacím procesu k našemu žákovi.

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Násobilka, její vyvození a procvičování dříve a nyní

Násobilka, její vyvození a procvičování dříve a nyní Násobilka, její vyvození a procvičování dříve a nyní Anotace: Ve své práci uvádím dvojí zpracování jednoho tématu z učiva matematiky na prvním stupni základní školy. Jako téma jsem si vybrala násobilku,její

Více

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy: ZŠ Proseč IZO: 102 142

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - 1 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 3 2.1.Charakteristika školy 3 2.2.Charakteristika ŠVP 4 2.3.Výchovné a vzdělávací strategie 5 2.4. Začlenění průřezových témat 11 3.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu NAŽIVO+ Verze 2 Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou Lidická 9, Horka nad Moravou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Verze 1-24. 8.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa Výchovné a vzdělávací strategie Společné působení všech učitelů a zaměstnanců školy orientujeme především na: 1. změnu klimatu vnitřního prostředí školy, tj. změnit role učitelů a žáků z rolí nadřazenosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY Školní vzdělávací program vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu do podmínek

Více

KUK komunikace - učení - kooperace

KUK komunikace - učení - kooperace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KUK komunikace - učení - kooperace ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE Předškolní 420/5, Praha Kunratice, 148 00 Tel.: 261097211, e-mail: skola@zskunratice.cz, web:

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více