Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Městys Štěpánov nad Svratkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Městys Štěpánov nad Svratkou"

Transkript

1 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33305/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou se sídlem Štěpánov nad Svratkou 23, Štěpánov nad Svratkou, IČO: za rok 2014 Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14. října 2014 podle 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne 4. listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání a 25. května 2015 jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse v souladu s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 25. května Místo provedení přezkoumání: Městys Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou Štěpánov nad Svratkou Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Helena Vaníčková, DiS. pověření číslo 594/14 - kontrolor: Hana Sobotková pověření číslo 591/14 Podklady předložily: PaedDr. Šárka Kunčíková - starostka Iveta Dufková, Ing. - účetní Jaroslava Jurková - úředník Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. tel.: , fax: , Internet: IČO: , ID datové schránky: ksab3eu

2 A. Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou byly využity následující písemnosti: Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od do Závěrečný účet - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2013 zveřejněna na úřední desce i elektronicky od do , Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2013 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od do a schválen zastupitelstvem městyse dne Stanovení závazných ukazatelů zřízené organizaci - ze dne schváleny zastupitelstvem městyse dne pro Základní školu a Mateřskou školu Štěpánov nad Svratkou na rok 2014 Rozpočtová opatření - č. 1/2014, č. 2/2014, č. 3/2014, č. 4/2014, č. 6/2014 a č. 7/2014 schválena radou městyse na základě pověření zastupitelstva městyse ze dne a č. 5/2014 a č. 8/2014 schválena zastupitelstvem městyse dne a Rozpočtový výhled - platný pro roky 2014 až 2016, schválen zastupitelstvem městyse dne Schválený rozpočet - na rok 2014 schválen zastupitelstvem obce dne Účetní doklady - bankovní výpisy č č. 008 (od do ) Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2014 Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům k ( a ) Příloha rozvahy - k Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2014, schválené zastupitelstvem městyse dne Evidence poplatků - k Rozvaha - k Výkaz zisku a ztráty - k Pokladní doklady - č č. 319 (od do ) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k Kniha došlých faktur - k Pokladní kniha - k Kniha odeslaných faktur - k Smlouvy o věcných břemenech - smlouva o zřízení věcného břemene ze dne , právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení, schválena zastupitelstvem městyse dne , vklad na katastr nemovitostí dne , Smlouva č. NM /001 ze dne , právo vstupu a vjezdu na pozemek s umístěním distribuční soustavy, schválena zastupitelstvem městyse dne , vklad na katastr nemovitostí dne Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - ke kupním smlouvám uzavřeným dne a Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Vyúčtování výdajů na volby do Evropského parlamentu ČR ze dne UZ Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, převod) - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům uzavřená dne , schválena zastupitelstvem městyse dne , vklad práva na katastr nemovitostí dne Kupní smlouva ze dne , nákup pozemků, schválena zastupitelstvem městyse dne , vklad práva na katastr nemovitostí dne

3 Kupní smlouva ze dne , prodej pozemků, schválena zastupitelstvem městyse dne , vklad práva na katastr nemovitostí dne Kupní smlouva ze dne , prodej pozemků, schválena zastupitelstvem městyse dne , vklad práva na právní účinky vkladu Kupní smlouva ze dne , nákup pozemků, schválena zastupitelstvem městyse dne , vklad práva na katastr nemovitostí dne Kupní smlouva a smlouva o zániku věcného břemene ze dne , schválena zastupitelstvem městyse dne , vklad práva na katastr nemovitostí dne Kupní smlouva ze dne , nákup pozemků, schválena zastupitelstvem městyse , vklad práva na katastr nemovitostí dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne , , a Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne , , , , a Účetní závěrky - účetní závěrka městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2013 schválena zastupitelstvem městyse dne , účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Štěpánov nad Svratkou za rok 2013 schválena radou městyse dne Zápisy z jednání výbor - Finanční výbor - ze dne Kontrolní výbor - ze dne Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor - ze dne Kontrolní výbor - ze dne Rozpočtový výhled - předložen na roky 2016 až 2018 schválen zastupitelstvem městyse dne Rozpočtová opatření - č. 9/ č. 12/2014 schválena radou městyse dne , , a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k Rozvaha - k Výkaz zisku a ztráty - k Hlavní kniha - k Pokladní kniha - předložena za měsíc říjen 2014 Kniha došlých faktur - k Kniha odeslaných faktur - k Rozvaha zřízených příspěvkových organizací - k Inventurní soupisy majetku a závazků - k Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2014 Evidence majetku - k evidence vedena v PC Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům č č. 184 (od do ) Pokladní doklady - č č (od do ) Faktury - zálohová faktura č ze dne a faktura č ze dne na akci "Sanace vnitřního zdiva budovy OÚ" Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům k ( a ) Smlouva o převodu majetku (převod) - Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR ze dne převod základnové radiostanice GM 300 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - č. ZZ ze dne "Sanace vnitřního zdiva budovy OÚ", poskytnuta neinvestiční dotace ve výši ,- Kč. Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - úpravy závazných ukazatelů Základní školy a Mateřské školy Štěpánov nad Svratkou schválené radou městyse dne a a zastupitelstvem městyse dne a Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2014, schválené zastupitelstvem městyse dne

4 Příloha rozvahy - k Smlouvy o dílo - č ze dne "Sanace vnitřního zdiva budovy OÚ" Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne , , a Výsledky kontrol zřízených organizací - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Štěpánov nad Svratkou ze dne Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne , , , a C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou za rok 2014 n e b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y. II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 0,02 % Podíl závazků na rozpočtu 1,51 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 % Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 4,07 % Ukazatel dluhové služby 0 % Podíl provozního salda k běžným příjmům 19,06 % Komentář: Zůstatek dlouhodobých závazků k vedených na účtu Ostatní dlouhodobé závazky byl 3 000,- Kč. Štěpánov nad Svratkou 25.května

5 - 5 -

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Jasenice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Jasenice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 19172/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jasenice se sídlem Jasenice 50, 675 71 Náměšť

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: I Č. j.: KUJI 17132/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice se sídlem Dolní Heřmanice

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO 47367105 za rok 2013

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO 47367105 za rok 2013 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: Č. j.: KUJI 25338/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 24877/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice se sídlem Chlum-Korouhvice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezná

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezná Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 23170/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezná se sídlem Mezná 40,39301 Pelhřimov,

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T. Zásobování vodou Okříšky

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T. Zásobování vodou Okříšky Zásobování vodou Okříšky dobrovolný svazek obcí Jihlavská 1, 675 21 Okříšky Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Zásobování vodou Okříšky Z A R O K 2 0 1 3 Předkládá: Ing. Josef Kula, předseda svazku Zpracovala:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2015 Elektronický podpis - 11.2.2016 KUMSX01LLTS3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 27.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2015 Elektronický podpis - 23.2.2016 KUMSX01LNLC5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh IČO : 48428311 Při hospodaření s finančními prostředky Svazku obcí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malčín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malčín Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: J Č. j.: KUJI 21985/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malčín se sídlem Malčín 21, 58291 Světlá nad

Více

Zápis č. 5 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 12. 10. 2015

Zápis č. 5 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 12. 10. 2015 Zápis č. 5 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 12. 10. 2015 Přítomni: Linda Libertinová, ing. Jitka Menclová, ing. Luděk Zámyslický. Omluveni: Jiří Kratochvíl, ing. Jiří Janouškovec.

Více

Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608

Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608 Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608 Závěrečný účet obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Zpracovala:

Více

Závěrečný účet za rok 2014. Obec Bílichov

Závěrečný účet za rok 2014. Obec Bílichov Závěrečný účet za rok 2014 Obec Bílichov zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno: 10.6.2015 Sejmuto: 25.6.2015

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krmelín, IČ 00296848 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krmelín, IČ 00296848 za rok 2015 Elektronický podpis - 26.2.2016 KUMSX01M13VH Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 27.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy, IČ: 75114194 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy, IČ: 75114194 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSX01GTI1G Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 13.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krasíkov, IČ: 00485535 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krasíkov, IČ: 00485535 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad r rnancru oooor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krasíkov, IČ: 00485535 za rok 2013 Přezkoumání - 26.9.2013 7.5.2014 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež, IČ 00576913 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež, IČ 00576913 za rok 2015 Elektronický podpis - 16.3.2016 KUMSX01M7HUQ Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KUTROVICE. IČ: 00640506 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KUTROVICE. IČ: 00640506 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 112915/2011/KUSK 000983/2012/KUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KUTROVICE IČ: 00640506 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KUTROVICE. IČ: 00640506 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KUTROVICE. IČ: 00640506 za rok 2012 .. Krajsk" úřad Středočeského Zborovská 11 15021 Praha 5 kraje SpZn: Čj.: SZ 08498112012/KUSK 180622/2012/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KUTROVICE IČ: 00640506 za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Životice, IČ 00635570 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Životice, IČ 00635570 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAWX Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valšov, IČ 00576034 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valšov, IČ 00576034 za rok 2015 Elektronický podpis - 19.3.2016 KUMSX01MDLL1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.8.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tetov, IČ: 00580546 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tetov, IČ: 00580546 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tetov, IČ: 00580546 za rok Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov ř a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecni ú d V a l d l k o v Došlodne. ~r2--,:f:-:;-.~2-r:" _~_'k_._ C.). t/.ť//i ( Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 8685/2014 KO Zpráva

Více

Obec Štědrá. Zřizovací listina

Obec Štědrá. Zřizovací listina Obec Štědrá Zřizovací listina Usnesením zastupitelstva obce č.j. 33/02/01 ze dne 9. 9. 2002 Obec Štědrá zřizuje s účinností od 1. 1. 2003 v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 V Písku dne: 04.05.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor \ Příloha č. 2 z: ~ (J~.g/.;?p 1R// /:Q PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy, IČ: 60891068 za rok 2011

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 08. 04. 2015 Věc: Odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a další odměny Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Semechnice, IČ: 00275361 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014 U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu s ch v a l u j e Program 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Průtah obcí schválení zadávací

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 72545691 název Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín -

Více

OBEC Bříza, 413 01 Roudnice nad Labem IČO:263 419 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015

OBEC Bříza, 413 01 Roudnice nad Labem IČO:263 419 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 OBEC Bříza, 413 01 Roudnice nad Labem IČO:263 419 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 7029/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné se sídlem Rybné 51, 58827 Jamné u Jihlavy,

Více

Závěrečný účet obce Klíny za rok 2015

Závěrečný účet obce Klíny za rok 2015 Závěrečný účet obce Klíny za rok 2015 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněná platných předpisů Údaje o organizaci: Název: Adresa: Obec Klíny

Více

LOUŇOVICE. Ič: 00240435 za rok 2013

LOUŇOVICE. Ič: 00240435 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 015033/2013/KUSK Čj.: 000502120 14/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LOUŇOVICE Ič: 00240435 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jakubov u Moravských Budějovic

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jakubov u Moravských Budějovic I Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: j Č. j.: KUJI 3893/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jakubov u Moravských Budějovic se sídlem Jakubov

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 20.08.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ZŠ E. Beneše NÁVRH USNESENÍ

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 21402/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Dobrovolný

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDf:LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 22448/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec ÚSilné,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Kolín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Kolín Název dobrovolného svazku obcí: Dobrovolný svazek obcí Vodohospodářské sdružení Kolín Havelcova 70, Kolín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KOLAJE. IČ: 00239259 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KOLAJE. IČ: 00239259 za rok 2013 Krajsk" úřad Středočeského I : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.:.. SZ 076086/2013/KUSK 00048112014/KUSK kraje Stejnopis č..t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KOLAJE IČ: 00239259 za

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

U S N E S E N Í. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09

U S N E S E N Í. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09 Ing. Miroslav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Rynoltice, IČ 00263168 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Rynoltice, IČ 00263168 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0173/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Rynoltice, IČ 00263168 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29. 4. 2014 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tisová, IČO: 00573809 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tisová, IČO: 00573809 za rok 2015 KRAJSKÝ úřad PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY ---r- Škreupova 18, 306 13 Plzeň Čj: EK/2550115 Výtisk Č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MIKROREGION RADBUZA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MIKROREGION RADBUZA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin.

Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Program zasedání zastupitelstva obce:

Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č.3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2014 místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice začátek jednání: 17:00 hodin konec jednání: 21:00 přítomni: p. Vladimír

Více

12. 06. 2015. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2014 12. 06. 2015. Název obce: NESVAČILY. Nesvačily č.p. 2, 267 27 Liteň IČ: 00509787

12. 06. 2015. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2014 12. 06. 2015. Název obce: NESVAČILY. Nesvačily č.p. 2, 267 27 Liteň IČ: 00509787 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2014 Název obce: Adresa: NESVAČILY Nesvačily č.p. 2, 267 27 Liteň IČ: 00509787 V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 sestavený ke dni 31.12.2015 v Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 sestavený ke dni 31.12.2015 v Kč OBEC KOCHÁNKY 294 74 Předměřice nad Jizerou IČO:00238040 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 sestavený ke dni 31.12.2015 v Kč obce Kochánky na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 8.1.2015 v celkové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 27.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení NÁVRH USNESENÍ Rada města k žádosti Úřadu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9QT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

"Podřipsko",svazek obcí Závěrečný účet za rok 2015

Podřipsko,svazek obcí Závěrečný účet za rok 2015 "Podřipsko",svazek obcí Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 3.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma "Podřipsko",svazek obcí Karlovo náměstí 21 41301 Roudnice nad Labem 71234772

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

Více

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 11:47:08 Název účetní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2012 (par. 17 a par. 39 zák. č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1) HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU V ROCE 2012 Počáteční stav na bankovním

Více

Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Batňovice Adresa : 542 37 Batňovice č.p.4 Směrnici zpracoval: Vladimíra Pátková Směrnici schválilo : Zastupitelstvo obce Batňovice

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 1 Tisk: 24.3.2016 13:15:52. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 1 Tisk: 24.3.2016 13:15:52. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 13:53:16 Název ní jednotky: Sídlo: Dubějovická 269 257 63 Trhový Štěpánov Právní forma: územně samosprávný celek Předmět

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Cecemínsko Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 17.2.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Cecemínsko Dřísy 27714 Dřísy IČ Právní forma 71199845 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 326971107 E-mail

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 279099 Název: Městys Kunvald AKTIVA CELKEM 102 375

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 30090/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012 Přezkoumání

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Václav Vala (Kam.), Karolína Ortová,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí VODA - svazek obcí, IČ: 63730880 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí VODA - svazek obcí, IČ: 63730880 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9YP Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov

OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov Č.j. : XXXXX NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zbinohy, X.X.2010 Zastupitelstvo obce Zbinohy, jako věcně příslušný správní orgán podle 6 odst. 6 písm.a) zákona

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světí, IČ: 00653462 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ktová, IČ00580821, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ktová, IČ00580821, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0092/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ktová, IČ00580821, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Ktová za rok 2014 ve smyslu

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572306 Název: Obec Bukovec 15 AKTIVA CELKEM 18

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 1049/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 158 ze dne 22.12.2015 Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Mateřská škola Štítná nad Vláří, okres Zlín; IČO 71005595; Záhumenní 460, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k

Více

Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. SpZn. Vyřizuje/linka V Brně JMK 73070/2006 S-JMK 73070/2006/OKH Svitáková/1506 7.6.

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z 13. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 24.06. 2016 od

Více

Závěrečný účet. Počet obyvatel k 31.12.2009: 207 osob

Závěrečný účet. Počet obyvatel k 31.12.2009: 207 osob Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Orlické Záhoří na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016 Rekonstrukce objektu čp. 1219 v Sezimově Ústí na Městskou knihovnu výběr dodavatele (mat. č. 220/2016) Usnesení č. 223/2016 zprávu z

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce '" '" '" HRIMEZDICE. IČ: 00242268 za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ' ' ' HRIMEZDICE. IČ: 00242268 za rok 2009 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_097970/2009/KUSK 004826/2010/KUSK Stejnopis Č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce '" '" '" HRIMEZDICE IČ: 00242268 za rok 2009 Přezkoumání 26.l1.2009

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 213

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Krajský úřad Olomouckého Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/63271/2009/KR-K/7346 Č.J.: KUOK 1024/2010

Krajský úřad Olomouckého Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/63271/2009/KR-K/7346 Č.J.: KUOK 1024/2010 Krajský úřad Olomouckého Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/63271/2009/KR-K/7346 Č.J.: KUOK 1024/2010 kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Město Horažďovice. 21. zasedání zastupitelstva města. konané dne 23. 6. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 21. zasedání zastupitelstva města. konané dne 23. 6. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zpráva č. 240/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jankovice UH, IČ: 00542369 za rok 2015

Zpráva č. 240/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jankovice UH, IČ: 00542369 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Jankovice Jankovice 15 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 12. února 2016 Věra Burešová KUZL 19028/2015 KUSP

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

. Zborovská 11 15021 Praha5

. Zborovská 11 15021 Praha5 Krajsk" úřad Středočeského krai e. Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ_097714/20IlIKUSK 00248712012/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKY IČ: 75132206

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Plandry

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Plandry Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 21528/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Plandry se sídlem Plandry 30, 588 41 Vyskytná

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Zelenecká Lhota; IČO 00271829; Zelenecká Lhota 8, 507 23 Zelenecká Lhota Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

Adresa příslušného úřadu: ČÁST A

Adresa příslušného úřadu: ČÁST A Adresa příslušného úřadu: Obecní úřad Štěpánov Stavební úřad Horní 444/7, Štěpánov u Olomouce tel. 585 387 267, 725 862 122 e-mail: stavebni@stepv.cz Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM podle ustvení

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 60252774 Název: Dětský domov,jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 16

Více