F-KV-PCSU1000. Digitální USB osciloskop pro PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F-KV-PCSU1000. Digitální USB osciloskop pro PC"

Transkript

1 F-KV-PCSU1000 Digitální USB osciloskop pro PC 1. Úvod Tento návod poskytuje základní informace o zacházení s digitálním USB osciloskopem PCSU1000, který se dá využívat jako: digitální paměťový osciloskop FFT spektrální analyzér 1.1 Bezpečnostní instrukce!! POZOR! Zemnící body přístroje jsou vzájemně propojeny a připojeny ke zemnícímu vodič PC. Maximální povolené napětí mezi hrotem sondy a zemí je 30V stříd. nebo ss. Dříve, než začnete měřit, ujistěte se, že měřený obvod je galvanicky oddělen od síťového střídavého napětí! Pokud tomu tak není, použijte bezpečnostní oddělovací transformátor. Před započetím měření je z bezpečnostních důvodů nutné vědět několik základních informací o přístroji. Bezpečná zařízení jsou: Přístroje napájené bateriemi Zařízení napájené transformátorem nebo adaptérem Nikdy neměřte: v zařízení připojené přímo k elektrorozvodné síti. v zařízení obsahující části, které jsou připojené přímo k elektrorozvodné síti. Pokud je třeba měřit na takovýchto zařízeních, použijte oddělovací transformátor. Mějte na paměti, že zemnící vývody obou kanálů jsou vzájemně propojeny a připojeny k zemnícímu vodiči PC! 1.2 Režim 1GS/s převzorkování Vzorkovací frekvence 1GS/s se používá na rozsazích 0,2μs/dílek, 0,1μs/dílek, 0,05μs/dílek a 0,02μs/dílek. Aby bylo zobrazení průběhu stabilní, musí být spouštění zapnuto (ON). Tento režim lze použít pouze pro periodicky se opakující signál. Tento pracovní režim se jmenuje "nesouvisle prokládané vzorkování", někdy také "vzorkování v ekvivalentním čase" nebo "nesouvislé opakované vzorkování". V tomto režimu přístroj používá náhodné spouštění ke shromáždění dat, ze kterých vykreslí průběh opakujícího se signálu. 1

2 1.3 Ovládání Režim spektrálního analyzéru FREQ.RANGE Nastavení frekvenčního rozsahu displeje. Aby mohl být sledován signál v plném rozsahu, použijte posuv zobrazení X-POSITION. LOG/LIN Lineární nebo logaritmické zobrazení frekvence. ZOOM x1, x2, x4, x8 Možnost rozšíření zobrazení X1, X2, X4 nebo X8. Režim osciloskopu VOLTS/DIV Zvolená hodnota určuje napětí špička-špička na dílek doporučené pro plné zobrazení průběhu. Big Screen Zobrazení velkého vlnového průběhu se separátní lištou tlačítek. Do normálního režimu se navraťte stiskem tlačítka "Normal Screen". Pozn: Toto zobrazení je funkční pouze v režimu osciloskopu a spektrálního analyzéru. Coupling AC: Vstupní signál je kapacitně připojen do vstupu zesilovače/děliče. Je měřena/zobrazena pouze střídavá složka. GND: Vstupní signál je přerušen a vstup zesilovače/děliče je propojen se zemí. Tuto pozici používejte pro nastavení referenčního bodu displeje. DC: Vstupní signál je přímo připojen do vstupu zesilovače/děliče. Je měřena/zobrazena střídavá i stejnosměrná složka. Probe x1/x10 Tato tlačítka použijte k přizpůsobení zobrazení vzhledem k použité sondě. CH1 On, CH2 On Tlačítka zapínají/vypínají zobrazení jednotlivých stop. Pokud chcete provádět kurzorové měření napětí průběhu v kanálu 2, vypněte kanál 1. Autoset Automatické nastavení Voltu/dílek, času/dílek a úrovně spouštění, pomocí kterého dosáhnete stabilního zobrazení vlnového průběhu v použitelné velikosti. Ke spuštění dojde, pokud je amplituda vlny na obrazovce větší než 0,5 dílku. Aby tato funkce správně pracovala, měl by se signál periodicky opakovat: amplituda 5mV~100V, frekvence nad 50Hz, pracovní cyklus vyšší než 10%. 2

3 Persist (viz obr. na str.4 v orig. návodu) Pokud je toto tlačítko sepnuto, přístroj zobrazuje na obrazovce mnoho průběhů signálu. Zachycené průběhy se hromadí a překrývají, dokud není tlačítko rozepnuté. Pomocí tohoto tlačítka lze snadno analyzovat nejhorší případy odchylek signálu, jako je např jitter nebo šumy. Funkci lze též použít k vyhledávání chyb v digitálním signálu a zachytit chybné jevy, i když nastanou pouze jednou. Tato funkce též usnadňuje porovnávání známých a neznámých křivek. Kliknutím na tlačítko "Single" se zobrazí několik průběhů na jedné obrazovce. TIME/DIV Nastavení času, který má být zobrazen na jednom dílku obrazovky Nastavením jiného času je možno zvětšovat nebo zmenšovat zobrazený průběh. TRIGGER On/Off Přepínání režimu volného běhu a režimu spouštění TRIGGER Level Nastavení úrovně signálu, při které je spuštěno zobrazování Referenční značka spouštění je zobrazena u horizontální linie na levé straně obrazovky. TRIGGER Channel Volba zdroje spouštěcího signálu (Ch1, Ch2 nebo externí) TRIGGER Edge Volba spouštěcího sklonu Šipka nahoru: Ke spuštění dojde, když spouštěcí signál protne spouštěcí úroveň pozitivním směrem. Šipka dolů: Ke spuštění dojde, když spouštěcí signál protne spouštěcí úroveň negativním směrem. > < Vynuluje referenční bod spouštění na ose X. Referenční značka spouštění je zobrazena u vertikální linie na spodní straně obrazovky. RUN Volba režimu opakované aktualizace zobrazení. Dalším stisknutím tlačítka se zachytí zobrazený průběh. SINGLE Pokud je tlačítko stisknuto a je dosaženo spouštěcí úrovně, zobrazený průběh se aktualizuje pouze jednou. X-POSITION SCROLLBAR (pod zobrazeným průběhem) Posunuje zobrazený průběh horizontálně po obrazovce. Referenční značka spouštění je zobrazena u vertikální linie na spodní straně obrazovky. S/L Volba lineární (L) nebo sinusové (x)/x (S) interpolace. Lineární interpolace propojuje datové body přímkami. Sinusová k propojení používá křivky. Tato vyhlazenější interpolace 3

4 umožňuje lepší zobrazení průběhu na nejvyšších sinusových frekvencích. Lineární interpolace je lepší pro krokové signály. Volba S/L pracuje pouze při nastavení čas/dílek v hodnotě 0,2 a 0,1 μs. Pozn: Sinusová interpolace může mít za následek nekorektní zobrazení signálu špička-špička na frekvencích přes 5MHz. 1GS/s Vzorkovací frekvence 1GS/s se používá na rozsazích 0,2μs/dílek, 0,1μs/dílek, 0,05μs/dílek a 0,02μs/dílek. CH1 + CH2 CH1 - CH2 XY Plot INV. CH2 Toto tlačítko je zobrazeno pouze v matematickém režimu. Přepíná mezi matematickým a normálním režimem. Tip: K jemnému nastavení úrovně spouštění a pozice na ose Y použijte scrollovací kolečko myši. 1.4 Propojení Připojte osciloskop do USB portu počítače. Pro volbu analyzátoru sítě připojte k LPT1, LPT2 nebo LPT3 funkční generátor PCG10 nebo K8016. Ke zvolení adresy portu LPT pro funkční generátor klikněte v menu Nastavení na Nastavení hardwaru nebo jej zvolte ze startovacího okna programu Pc-Lab Odstraňování problémů Spektrální analyzér nepracuje V počítači není matematický koprocesor. Na obrazovce se nezobrazuje průběh signálu Neprobíhá komunikace mezi přístrojem a PC (zkontrolujte, zdali je komunikační kabel zapojen do portu USB) Pokud je kabel správně zapojen, ukončete program. Rozpojte a znovu zapojte kabel do konektorů a znovu spusťte program Pc-Lab2000. Tlačítko RUN není zapnuto Příslušný kanál je vypnutý (OFF) Je špatně nastavena časová základna Spouštění je zapnuto, nastavte jej do OFF Volba vstupního propojení je nastavena na GND Je špatně nastavena pozice v ose Y Amplituda vstupního signálu je příliš velká, nastavte správně Volt/dílek Pokud nic z výše uvedených tipů nepomůže, připojte přístroj k jinému PC nebo jinému USB portu. Pozn: Před odpojením USB kabelu ukončete program. 4

5 1.6 Zobrazení parametrů průběhu Pokud je v menu zvolena možnost "waveform parameters", program automaticky spočítá různé parametry napětí a času zobrazovaného signálu, jako např. stejnosměrný průměr, amplitudu, čas náběhu, apod... Tyto parametry jsou zobrazovány ve zvláštním okně. K určení parametrů, které chcete zobrazovat použijte zatrhávací rámečky. Volbu zobrazovaných parametrů lze provádět i při zobrazení zachyceného průběhu. Také lze znovu vyvolat dříve uložené průběhy a provádět na nich tato měření. Pozn: Pokud prohlížíte znovu vyvolaný průběh, neměňte nastavení přístroje. Zeleně označené parametry (High, Low, Amplitude, Rise time a Fall time) jsou používány výhradně pro pulsní průběhy. Aby byly průběhy správně zobrazovány, musí mít hodnou úroveň. Příliš slabé signály jsou zkresleny šumem, což má za následek nepřesné zobrazení. Příliš silné signály jsou zkresleny limitací. Indikace chyb:?? Nastalo zkreslení limitací??? Signál obsahuje příliš málo nebo příliš mnoho cyklů, nebo je amplituda signálu příliš malá. Stejná indikace je při příliš zašumělém signálu nebo kolísání frekvence signálu. Parametry napětí (viz obr. na str.7 v orig. návodu) DC mean Aritmetický průměr celého průběhu Max Největší pozitivní hodnota napětí (rozdíl mezi nulou a nejvyšší hodnotou) Min Největší negativní hodnota napětí (rozdíl mezi nulou a nejnižší hodnotou) Peak-to-Peak Napětí špička-špička (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou) High Statistická maximální hodnota zaznamenaná pro všechny cykly signálu Low Statistická minimální hodnota zaznamenaná pro všechny cykly signálu Amplitude Napěťový rozdíl mezi hodnotami "High" a "Low" AC RMS Pravdivá efektivní hodnota střídavé složky signálu (vypočítaná a převedená na napětí) 5

6 AC dbv Měřený signál (pouze střídavý) je převáděn na dbv (0dB=1V). AC dbm Měřený signál (pouze střídavý) je převáděn na dbm (0dB=0,775V). AC+DC RMS Pravdivá efektivní hodnota celého signálu (ss+stříd.) (vypočítaná a převedená na napětí) AC dbv Měřený signál (ss+stříd.) je převáděn na dbv (0dB=1V). AC dbm Měřený signál (ss+stříd.) je převáděn na dbm (0dB=0,775V). Parametry času (viz obr. na str.8 v orig. návodu) Duty Cycle Poměr (vyjádřen v %) průměrného pozitivního pulsu k průměrné periodě signálu. Časové intervaly jsou určeny střední referenční úrovní. Pracovní cyklus = (šířka pozitivního pulsu)/perioda x 100% Positive Width Průměrná šíře pozitivního pulsu v průběhu Časové intervaly jsou určeny střední referenční úrovní. Střední referenční úroveň je bod uprostřed vysoké a nízké úrovně signálu. Negative Width Průměrná šíře negativního pulsu v průběhu Časové intervaly jsou určeny střední referenční úrovní. Rise Time Čas, za který hrana signálu zvýší úroveň z nízké referenční úrovně na vysokou referenční úroveň. Nízká referenční úroveň je 10% a vysoká referenční úroveň je 90% amplitudy pulsu. Fall Time Čas, za který hrana signálu sníží úroveň z vysoké referenční úrovně na nízkou referenční úroveň. Nízká referenční úroveň je 10% a vysoká referenční úroveň je 90% amplitudy pulsu. Period Časový interval mezi dvěmi následujícími protnutími střední referenční úrovně signálem o stejném sklonu. Frequency Inverzní hodnota periody signálu 6

7 Phase Úhel fáze mezi signály v kanálu 1 a 2 Při měření fáze musí být frekvence signálů v obou kanálech stejná. Měření fáze je časově náročný proces. U pomalejších PC se sníží frekvence aktualizace zobrazení. 1.7 Přidání komentáře do signálového okna Z důvodů vysvětlivek a dokumentace lze ke každému měření přidat komentář. Tento text bude uložen společně se zobrazeným průběhem do souboru na disku PC. Zadání textu: 1.) Klikněte pravým tlačítkem myši do signálového okna 2.) Otevře se textové okno, napište svůj komentář. 3.) Klikněte na "Add Text on Screen" nebo "Remove", čímž napsaný text odstraníte. 4.) Pravým kliknutím do okna umístěte text na požadované místo. 5.) Klikněte na "Close". Pokud chcete mít text průhledný s pozadím, zatrhněte "Transparent text". Text bude mít stejnou barvu jako vertikální časové/frekvenční značky. 2. Menu 2.1 Menu FILE Pozn: Při prvním spuštění programu se vytvoří výchozí adresář \DATA. Open Image Otevře uložený soubor s průběhem a zobrazí jej. Open DSO data Otevře a zobrazí údaje o průběhu uložená v textovém formátu pomocí možnosti "Save DSO Data". Save Image Uloží průběh do souboru formátu *.BMP. Save DSO Data Uloží údaje o průběhu do textového formátu. Jsou uložena všechna zachycená data (4096 bodů/kanál). Save FFT Data Uloží FFT data do textového formátu. Je uložena pouze část dat, která je zobrazena na obrazovce (250 bodů). Save Settings Uloží nastavení osciloskopu, spektrálního analyzéru a záznamníku přechodových jevů do souboru. Do souboru je uloženo také nastavení funkčního generátoru (frekvence, amplituda, ss ofset, a pracovní cyklus). 7

8 Recall Settings Zavede do přístroje dříve uložené nastavení. Print Barevný tisk obrázku Uložené obrázky lze editovat. Print Setup Volba a nastavení tiskárny před tiskem. Dostupné volby záleží na používané tiskárně. Exit Ukončení programu Calibrate & Exit Zkalibruje přístroj, uloží kalibrační hodnoty do souboru WinDSO.INI a ukončí program. Tuto volbu je třeba provést pokud je nový osciloskop zapnutý po dobu cca 1hod. Jsou provedeny následující procesy: 1.) Jemné nastavení pozice na ose Y (ofset) na různých Volt/dílek a čas/dílek rozsazích. 2.) Nastavení označení stop (levá strana obrazovky), aby odpovídala GND úrovni stopy. 3.) Nastavení značky spouštěcí úrovně, aby odpovídala spouštěcí úrovni. 2.2 Menu EDIT Copy Zkopíruje obraz do schránky Windows. Paste Vloží obraz ze schránky do obrazovky. 2.3 Menu OPTIONS FFT Window Nastaví funkce okna spektrální analýzy pomocí zúženého vstupního signálu před výpočtem FFT. Spektrální analyzér podporuje 6 různých FFT oken: 1. Pravoúhlé 2. Bartlett 3. Hamming 4. Hanning 5. Blackman 6. Plochý povrch Jako výchozí je při startu zvoleno okno Hamming Je běžnou praxí před výpočtem FFT (fast Fourier Transformation) zúžit původní signál. Tím se redukují jakékoliv nespojitosti na okrajích signálu. Děje se tak znásobením signálu vhodnou funkcí okna. Volbou zužovacího okna je možno dosáhnout vhodného kompromisu mezi hlavními a vedlejšími částmi spektra. Nežádoucí spektrální rozptyl lze redukovat pomocí zužovacího okna. Pro tento účel bylo vytvořeno mnoho různých oken. 8

9 Volba vhodného okna závisí na charakteru signálu nebo dat a na typu informace, která má být ze spektra extrahována. Obecně má dobré FFT okno úzkou hlavní část spektra, aby se předešlo lokálnímu rozšíření spektra a nízkou úroveň vedlejší části, aby se redukoval rozptyl ve vzdálených částech spektra. V některých případech může být nejlepší nezasahovat do dat - použít pravoúhlé FFT okno. Například pokud signál obsahuje blízké složky o zhruba stejné amplitudě, poskytne nejlepší možnosti rozlišení pravoúhlé FFT okno. Pokud jsou amplitudy naopak velmi rozdílné, použité okno s nízkou úrovní vedlejší části omezí nežádoucí spektrální rozptyl v pásmu hlavní části spektra a mělo by snadněji detekovat tuto zúženou část. Porovnání funkce různých oken: typ okna charakteristika použití Pravoúhlé úzká hlavní část spektra pomalý rolloff širokopásmový nepravidelný signál (bílý šum) blízké sinusové signály Bartlett úzká hlavní část spektra rychlý rolloff Hamming dobré rozlišení spektra blízké sinusové signály Hanning Blackman Plochý povrch Volby FFT úzká hlavní část spektra vysoká maximální úroveň vedlejší části spektra dobré rozlišní frekvence redukovaný nežádoucí spektrální rozptyl rychlý rolloff široká hlavní část spektra rychlý rolloff dobrá přesnost rozlišení amplitudy široká hlavní část spektra špatné rozlišní frekvence větší nežádoucí spektrální rozptyl úzkopásmové nepravidelné signály Sinusové průběhy nebo kombinace sinusových signálů Sinusové průběhy s požadavkem na vysoké rozlišní amplitudy Maximum V režimu RUN je zobrazena maximální hodnota každé frekvence. Tuto volbu lze použít pro záznam úrovní signálů jako v závislosti na frekvenci (Bodeho diagram). Pomocí kalkulační tabulky lze zobrazit křivku frekvenční odezvy včetně označení frekvencí. Kalkulační tabulku lze uložit pomocí volby "Save FFT Data" v menu "FILE". RMS Average Používá se pro redukci kolísání signálu. Průměrování efektivní hodnoty umožňuje vynikající kalkulaci skutečného signálu a úrovně šumů ve vstupním signálu. Vector Average Používá se pro redukci nepravidelných nebo nesouvisejících šumů v synchronním signálu, který chcete zobrazit. Průměrování vektoru vyžaduje spouštění - zvolte "Trigger ON". Sledovaný signál musí být periodický a také fázově synchronní se spouštěním. Průměrování vektoru snižuje hranici šumu nepravidelných signálů, od okamžiku, kdy nejsou fázově koherentní mezi jednotlivými časovými záznamy. Pokud nedojde ke spuštění, signál se nepřičte ve fázi a místo toho se náhodně vymaže. 9

10 Hardware Setup Zvolte LPT port, do kterého je připojen hardware. Režimy 1. Osciloskop je připojen do USB portu. 2. Demonstrační režim (není potřeba žádný hardware) Volba adresy LPT portu, do kterého je připojen funkční generátor PCG10 nebo K8016 (378/278/3BC) Adresu zjistíte ve Správci zařízení systému Windows: 1.) V Ovládacích panelech klikněte na ikonu "System" a poté na záložku "Správce zařízení". 2.) Klikněte na znaménko plus vedle "Portů". 3.) Dvojklikněte na "Paralelní port" (LPTx). 4.) Pro zjištění vstupní a výstupní adresy klikněte na "Prostředky". Volba komunikační rychlosti LPT portu pro funkční generátor Normální Používá se ve většině případů. Pomalá Tuto rychlost zvolte, pokud je signál funkčního generátoru porušený. Colors Volba barev displeje Zvolte barvy pro různé položky v zobrazení průběhu. Pro změnu barvy určité položky klikněte na příslušné tlačítko. Otevře se dialogové okno, ve kterém lze zvolit novou barvu. Kompletní volbu barev lze provádět pouze, pokud je pro monitor použito barevné nastavení TRUE COLOR (24bit). Při použití jiného nastavení je výběr barev omezen. Kliknutím na "Bright Screen" nebo "Black Screen" se všechny nastavené barvy resetují do výchozího nastavení. Trigger Options Potlačení šumu Tuto možnost použijte, pokud chcete získat stabilní zobrazení zašuměného signálu. Tato volba je umožněna pouze v režimu RUN a pouze v režimu vzorkování v reálném čase. 2.4 Menu VIEW RMS Value Zobrazení skutečné efektivní střídavé hodnoty signálu. Je-li zvolena tato možnost, zobrazuje se na displeji skutečná efektivní střídavá hodnota signálu. Pokud je kanál 1 zapnutý, zobrazuje se skutečná efektivní střídavá hodnota kanálu 1. Pokud je kanál 1 vypnutý, zobrazuje se skutečná efektivní střídavá hodnota kanálu 2. 10

11 dbm Value Zobrazení hodnoty signálu v dbm. Sample Rate V horní části displeje se zobrazuje vzorkovací frekvence. Je-li zvolena tato možnost, zobrazuje se na displeji hodnota střídavé složky signálu v dbm. Pokud je kanál 1 zapnutý, zobrazuje se dbm hodnota kanálu 1. Pokud je kanál 1 vypnutý, zobrazuje se dbm hodnota kanálu 2. dbm hodnota: 0dB = 1mW se zátěží 600Ω (0,775V rms) Waveform Parameters Program automaticky vypočítává různé napěťové a časové parametry signálu, jako např. stejnosměrný průměr, amplitudu, čas náběhu, atd... Tyto parametry jsou zobrazovány v odděleném okně. K výběru parametrů. které chcete zobrazovat, použijte zatržítka. Markers Zobrazení značek na displeji. Bright Grid Zesvětlí signálovou mřížku na displeji. Dot Join On: Off: Body dat průběhu jsou pospojovány linkami. Jsou zobrazeny pouze body dat průběhu. Značky v režimu osciloskopu Dvě horizontální značky pro měření napětí. Je zobrazen napěťový rozdíl a absolutní hodnoty napětí (v závorkách). Dvě vertikální značky pro měření času a frekvence. Pozn: Při použití obou kanálů je preferováno zobrazení napěťových značek pro kanál 1. Značky v režimu spektrálního analyzéru Funkce značek pro absolutní a relativní měření napětí. Lze měřit absolutní hodnotu napětí v dbv nebo rozdíl napětí v db. Lze měřit úroveň šumu pomocí značky "Spectral Density". Jedna vertikální značka pro měření frekvence. Přemísťování značek 1.) Umístěte ukazatel myši na přerušovanou linku značky. 2.) Stiskněte a držte levé tlačítko myši. Linka je nyní nepřerušovaná. 3.) Umístěte značku do požadované pozice. 11

12 db Termín db nebo Decibel je relativní jednotka používaná pro popis rozdílů výkonu nebo napětí. Rovnice pro výpočet hodnoty v db na základě poměru dvou napětí V2 a V1 je: db = 20 log10 V2/V1 dbv Hodnota dbv je určena vzhledem k 1Voltu. dbv je absolutní hodnota napětí. Vyjadřuje napětí jako relativní poměr vzhledem k 1V. Rovnice pro výpočet napětí v dbv je: dbv = 20 log10 V Rovnice pro výpočet napětí ve V z hodnoty dbv je: V = 10^dBV/20 dbm Jednotka úrovně signálu v elektrickém obvodu vyjádřená v decibelech vzhledem k 1mW. V obvodu s impedancí 600Ω je hodnota 0dB ekvivalentní napětí 0,775Vef. Zobrazená hodnota dbm na displeji: 0dBm = 1mW na 600Ω (0,775Vef.) 2.5 Spektrální hustota Značku "Spectral Density" lze použít při měření hustoty nepravidelných nebo šumících signálů jelikož při měření šumících signálů bere v úvahu frekvenční šíři a použitou funkci FFT okna spektrálního analyzéru. Výstup značky "Spectral Density" je automaticky normalizován na 1Hz. Zobrazená jednotka je : dbv/ Hz Pozn: Značku "Spectral Density" nelze používat při měření diskrétních složek spektra, protože by došlo k zavádějícím výsledkům měření úrovně. Spektrální hustota je prostá velikost spektra normalizovaná do šířky pásma 1Hz. Toto měření aproximuje, jako by spektrum vypadalo, kdyby byla každá složka spektra na všech frekvencích kusem o šířce 1Hz. Při měření širokopásmových signálů jako např. šumů se amplituda spektra mění se změnou frekvence. To je způsobeno tím, že se mění šíře FFT a frekvence mají jinou šíři pásma. Značka "Spectral Density" normalizuje všechna měření na šířku pásma 1Hz a tím se spektrum šumu stane nezávislým na změně frekvence. Tímto je umožněno měření s porovnáním různých změn. Pokud je povaha šumu gaussovská, může být amplituda šumu v jiných šířkách pásma aproximována převodem měření spektrální hustoty s odmocninou šířky pásma šumu. 12

13 Příklad viz obr. na str.14 orig. návodu. (zobrazení pásmově omezeného šumového signálu) Spektrálním analyzérem lze měřit spektrální hustotu tohoto šumového signálu. Zvolte následující nastavení v menu: Options/FFT Options/ RMS Average View/Markers (FFT) f & Spectral Density dbv/sqrt(hz) Viz obr. na str.15 orig. návodu. (zobrazení spektra pásmově omezeného šumového signálu) Analýza šumu v doméně frekvence znázorňuje amplitudu šumu jako funkci frekvence. Pomocí značky "Spectral Density" a značky frekvence lze z displeje spektrálního analyzéru odečítat napětí spektrální hustoty (VSdBV) a šířku pásma šumu (BN). VSdBV = -54,86dBV/ Hz BN = 6kHz Napřed převeďte napětí spektrální hustoty na V/ Hz. Použijte následující výpočet: VS = 10^-54,86/20 = 0,0018V/ Hz Toto je velikost spektra normalizovaná do šířky pásma 1Hz. Napěťovou hodnotu šumu v celém pásmu lze spočítat znásobením této hodnoty odmocninou ze šířky pásma. V případě šířky pásma 6kHz je celkové výstupní napětí šumu: Vef = VS BN Vef = 0,0018V/ Hz * 6000Hz = 0,319V (viz hodnota Vef v zobrazení vlnového průběhu na osciloskopu) 2.6 Menu MATH Zobrazuje se výsledek matematické operace se signály v kanálu 1 a 2. Lze volit z těchto funkcí: CH1+CH2 CH1-CH2 XY zobrazení Inverze CH2 XY zobrazení: data CH1 se zobrazují na ose Y data CH2 se zobrazují na ose X Mezi režimem MATH a normálním režimem se přepíná příslušným tlačítkem. 13

14 2.7 Menu HELP Contents Zobrazení obsahu souboru s nápovědou Installig Windows NT driver Pokyny pro uživatele systému Windows NT4/2000/XP. About Zobrazení informací o verzi programu 3. Přenos dat 3.1 Získání dat pro různé aplikace Instalační balíček programu Pc-Lab2000 obsahuje dynamickou knihovnu DSOLink.DLL, která je nainstalována do systémové složky System32. Tato knihovna umožňuje psaní vlastních aplikací v Excelu, Visual Basicu, Delphi nebo v jiných 32bitových vývojových prostředí pro Windows, které podporují přístup k DLL. DLL poskytuje přímý přístup k datům v reálném čase a informace o nastavení osciloskopu. Úplné vzorové programy jsou umístěny na VELSOFT CD. Lze je použít jako výchozí bod při tvorbě vlastních aplikací. Pozn: Dříve než spustíte následující vzorové programy: Software osciloskopu musí být spuštěn, musí být stisknuto tlačítko RUN nebo SINGLE a na displeji zobrazena stopa. Popis procedur knihovny DSOLink.DLL viz str.17 v orig. návodu. Spuštění DSOLink v Delphi, Visual Basicu a Borland C++ viz str v orig. návodu. Pozn: Pokud není knihovna importu dat kompatibilní s vaší verzí Borland C++, lze vytvořit knihovnu importu dat spuštěním IMPLIB v DLL (viz str.19 v orig. návodu). 3.2 Získání dat pro Microsoft Excel Instalační balíček programu Pc-Lab2000 obsahuje dynamickou knihovnu DSOLink.DLL, která je nainstalována do systémové složky System32. Tato knihovna umožňuje psaní vlastních aplikací v Excelu, Visual Basicu, Delphi nebo v jiných 32bitových vývojových prostředí pro Windows, které podporují přístup k DLL. Přenos dat průběhu do kalkulační tabulky Excelu Příklad makra pro Excel ukazuje, jak shromáždit data přímo z PC osciloskopu Velleman bez potřeby dalšího software. 1.) Spusťte Microsoft Excel a vytvořte nový dokument. 2.) Zvolte Zobrazit/Panely nástrojů a zvolte Formuláře. Otevře se panel s formuláři. 14

15 3.) Vytvořte tlačítko. Na panelu Formuláře klikněte na tlačítko "Tlačítko". Ukazatel myši se změní na křížek. Pomocí myši vytvořte obdélník v místě, kde chcete mít umístěno tlačítko. Poté co pustíte tlačítko myši, zobrazí se dialogové okno "Přiřadit makro" (viz obr. na str.20 v orig. návodu). 4.) Zadejte název makra "Načíst vše" a klikněte na tlačítko Nové. Otevře se okno editace Microsoft Visual Basic. V něm je vytvořena instrukce "Načíst vše". 5.) Nahraďte výchozí text v editačním okně textem ze str v orig návodu (Option Explicit...End Sub) 6.) Stisknutím Alt+F11 se vraťte zpět do Excelu. 7.) Do sloupce A vepište text z tabulky na str.21 v orig návodu. 8.) Spusťte program pro osciloskop PCSU1000, PCS500, PCS100 nebo K8031 a klikněte na tlačítko RUN nebo SINGLE 9.) Klikněte na tlačítko v tabulce Excelu. Spustí se vytvořené makro a data popsaná ve sloupci A se zobrazí ve sloupci B a C. Řádky 4~4099 obsahují získaná data v přepočtu A/D převodníku (0~255) - pro PCSU1000 a PCS500. Řádky 4~4083 obsahují získaná data v přepočtu A/D převodníku (0~255) - pro PCS100 a K8031. Bod spouštění pro PCSU1000 a PCS500 je v řádku 1030 a pro PCS100 a K8031 v řádku 4. První tři řádky obsahují nastavení osciloskopu, zbytek obsahuje nezpracovaná data v přepočtu A/D převodníku (0~255). Pomocí hodnot Sample Rate, Full Scale a GND Level je možno pro další analýzu rekonstruovat data průběhu na technické jednotky (např. Volty a sekundy). (viz obr. na str.22 v orig. návodu) Pc-Lab2000SE Tento program vás uvádí do světa měření pomocí produktů Velleman K tomu, abyste si udělali obrázek o programu není třeba žádný hardware, lze spustit v demo režimu. Software slouží k provozu s měřícími přístroji Velleman: PCS500, dvoukanálový paměťový digitální osciloskop, spektrální analyzér a záznamník přechodových jevů PCS100/K8031, jednokanálový paměťový digitální osciloskop, spektrální analyzér a záznamník přechodových jevů PCG10/K8016, PC generátor funkcí PCS10/K8047, čtyřkanálový záznamník/měřicí ústředna PCSU1000, dvoukanálový PC USB paměťový digitální osciloskop, spektrální analyzér a záznamník přechodových jevů Speciální vlastnost: Při použití osciloskopu a generátoru na stejném počítači lze pomocí programu vytvářet Bodeho diagramy. 15

16 Nastavení hardwaru (než budete pokračovat, ukončete všechny programy) Připojte přístroj k volnému USB portu. Podle instrukcí na monitoru nainstalujte ovladače. Pokud WindowsXP žádají o aktualizaci, zvolte "Aktualizovat později". Nainstalujte ovladač z daného umístění, poté procházejte CD a zvolte složku "D:\PCSU1000_driver" a klikněte na "Další". Pokud WindowsXP nahlásí, že daný ovladač není podepsán, zvolte "Pokračovat v instalaci". Po nainstalování lze zkontrolovat korektnost instalace ve Správci zařízení. Mezi zařízeními USB by mělo být zařízení "PCSU 1000 oscilloscope". Podrobnější informace naleznete na přiloženém CD. Instalace Pc-Lab2000SE Minimální požadavky na systém: IBM kompatibilní PC se systémem Windows98SE/ME/2000/XP/Vista Grafická karta VGA (min 800x600, doporučená 1024x768) 10MB volného místa na pevném disku Myš Mechanika CD nebo CD/DVD Volný USB port (1.1 nebo 2.0) Pokud se po vložení CD do mechaniky automaticky nespustí "Setup", procházejte CD a spusťte "SETUP.EXE". Zvolte "Install Pc-Lab2000SE". Průvodce instalací vás bude během celé instalace instruovat. Automaticky se vytvoří ikony se zástupci a soubory s nápovědou. POZN: K úspěšnému dokončení instalace je třeba mít práva pro místního administrátora, kontaktujte svého správce sítě. Viz též soubor "ReadME" v instalační složce. Spuštění programu Lokalizujte zástupce pro Pc-Lab2000SE (Start/Programy...). Program spusťte kliknutím na ikonu "Pc-Lab2000SE". Vyberte hardware "PCSU1000". Klikněte na OK, nebo zvolte demo režim. Program automaticky spustí modul osciloskopu (viz obr. na str.8 v orig. návodu). Pokud chcete změnit nastavení: Klikněte na menu OPTIONS a zvolte HARDWARE SETUP. POZN: Skutečné zobrazení na displeji může být jiné než jaké je zobrazeno v návodu. 16

17 Modul osciloskopu (viz obr. na str.8 v orig. návodu) Modul osciloskopu poskytuje velmi dobře vybavený a snadno ovladatelný digitální paměťový osciloskop. Použití: Připojte měřený obvod na vstup osciloskopu (pozor na maximální vstupní povolenou hodnotu!). Měření začněte s vypnutým spouštěním (TRIGGER OFF) (6). Klikněte na tlačítko RUN (7). Zvolte požadovaný kanál a nastavte podle potřeby Volty/dílek, nebo klikněte na AUTO SET (2). Toto automatické nastavení nelze použít v režimu 1GHz. Zvolte požadovanou časovou základnu (čas/dílek) (8). Povolení spouštění: Zvolte kanál (5). Zvolte spouštěcí sklon (4). Nastavte spouštění na ON (6). Nastavte spouštěcí úroveň pomocí ovladače (3) Značka spouštění se zobrazuje na levé straně signálního pole (1) Modul spektrálního analyzéru (viz obr. na str.9 v orig. návodu) Spektrální analyzér umožňuje vizualizaci frekvenčního spektra signálu pomocí FFT analýzy. Použití: Připojte měřený obvod na vstup osciloskopu (pozor na maximální vstupní povolenou hodnotu!). Nejdříve sledujte signál v okně osciloskopu (viz výše). Zkontrolujte, zdali signál nepřekračuje maximální limit zobrazení. Spusťte spektrální analyzér. Klikněte na RUN (1). Zvolte vhodný frekvenční rozsah. Ujistěte se, že nastavení zachytí v signálu všechny změny, které potřebujete sledovat (3). V případě potřeby nastavte požadovaný kanál a zvolte požadované nastavení Volt/dílek (2). Modul záznamníku přechodových jevů (viz obr. na str v orig. návodu) Záznamník přechodových jevů umožňuje zaznamenávat příležitostné jevy a také procesy s pomalými změnami (např. dobíjení baterií, změny teploty, přechodné poruchové stavy). Automatické ukládání dat umožňuje záznam po dobu více než jednoho roku! 17

18 Použití: Připojte měřený obvod na vstup osciloskopu. Zvolte požadovaný kanál a nastavte Volt/dílek (1). Zvolte časovou základnu (3). Stisknutím RUN (2) Spusťte záznam. Dalším stisknutím RUN se přeruší měření, nebo lze kliknutím na tlačítko "Single" provést jednorázové měření. Pokud chcete provádět nepřetržité měření s automatickým ukládáním na pevný disk, zvolte v menu FILE možnost "AutoSave Data". Pozn: Během měření se na displeji mohou zobrazovat odlišné výsledky než jsou skutečné aktuálně měřené hodnoty. Pokud je nastavena příliš pomalá časová základna, nebudou zaznamenány jevy, které se vyskytnou mezi dvěma nabráními vzorku. Podrobnější informace naleznete na přiloženém instalačním CD! 18

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DDS-3X25 USB GENERÁTOR FUNKCÍ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DDS-3X25 USB GENERÁTOR FUNKCÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL DDS-3X25 USB GENERÁTOR FUNKCÍ 1. ÚVOD Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup GENERÁTORU FUNKCÍ DDS-3X25. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Úvod Ing. L. Harwot, CSc. Osciloskop zobrazuje na stínítku obrazovky (CRT) nebo LC displeji v časové (amplituda/čas)

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

Datalogger pro měření vibrací

Datalogger pro měření vibrací Datalogger pro měření vibrací 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní informace v tomto návodu. Používejte přístroj pouze podle Specifikací v tomto návodu:

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes User Guide V1.4 For TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes obsah Kapitola 1. Úvod 1.1 Přehled... 1 1.2 Vlastnosti... 1 Specifikace 1.3 zařízení... 3 1.4 Systémové požadavky... 3 Kapitola 2. Instalace

Více

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze R216A Návod k obsluze USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x Děkujeme Vám za zakoupení našeho USB digitálního mikroskopu, je to pomůcka tenkého typu a může být používána v rozdílných prostředích, včetně:

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Digitální Osciloskop. S Možností Ukládání Dat. Komunikační & Ovládací. Software. Uživatelský Manuál a Postup Instalace

Digitální Osciloskop. S Možností Ukládání Dat. Komunikační & Ovládací. Software. Uživatelský Manuál a Postup Instalace Dokument No. SYSC-0-100108 Leden 2010 Digitální Osciloskop S Možností Ukládání Dat Komunikační & Ovládací Software Uživatelský Manuál a Postup Instalace Strana 1 z 27 Obsah Kapitola 1 Instalace Digitálního

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE. Octavus OCTAVUS BERA. Rychlý průvodce. Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01

OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE. Octavus OCTAVUS BERA. Rychlý průvodce. Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01 OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE OCTAVUS BERA Octavus Rychlý průvodce Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01 OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE Přestože jsou informace v tomto návodu důkladně kontrolovány,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1

ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1 ELA, spol. s r.o. --- Stručný manuál k programu Smart, verze 5.2.0.23 --- 1/2007 1 INSTALACE PROGRAMU Program Smart je dodáván na instalačním CD. Při instalaci je do nabídky Start systému Windows zařazena

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems)

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014 nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) generi biotech OBSAH 1. Nastavení nového teplotního

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

B2B GROW SYSTEM Postup instalace

B2B GROW SYSTEM Postup instalace B2B GROW SYSTEM Postup instalace GemPC USB-SL ComfortChip SecureStore I.CA certifikáty Komerční certifikát Kvalifikovaný certifikát Povolení ActiveX Instalace knihovny capicom OBSAH Instalace čtečky GemPC

Více

Herní klávesnice-návod k použití

Herní klávesnice-návod k použití Herní klávesnice-návod k použití Systémové požadavky: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 PC s vestavěným USB Portem (1.1/2.0) jednotka CD-ROM 50 mb volného místa na pevném disku Instalace: Nejprve připojte

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

8.3 Popis dialogových oken

8.3 Popis dialogových oken 8.3 Popis dialogových oken Pro přehled jsou na následující ilustraci 8.1 vyobrazena všechna dialogová okna. Jedná se o nemodální dialogy, proto je lze mít otevřené současně. Pouze dále popisovaný dialog

Více