F-KV-PCSU1000. Digitální USB osciloskop pro PC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F-KV-PCSU1000. Digitální USB osciloskop pro PC"

Transkript

1 F-KV-PCSU1000 Digitální USB osciloskop pro PC 1. Úvod Tento návod poskytuje základní informace o zacházení s digitálním USB osciloskopem PCSU1000, který se dá využívat jako: digitální paměťový osciloskop FFT spektrální analyzér 1.1 Bezpečnostní instrukce!! POZOR! Zemnící body přístroje jsou vzájemně propojeny a připojeny ke zemnícímu vodič PC. Maximální povolené napětí mezi hrotem sondy a zemí je 30V stříd. nebo ss. Dříve, než začnete měřit, ujistěte se, že měřený obvod je galvanicky oddělen od síťového střídavého napětí! Pokud tomu tak není, použijte bezpečnostní oddělovací transformátor. Před započetím měření je z bezpečnostních důvodů nutné vědět několik základních informací o přístroji. Bezpečná zařízení jsou: Přístroje napájené bateriemi Zařízení napájené transformátorem nebo adaptérem Nikdy neměřte: v zařízení připojené přímo k elektrorozvodné síti. v zařízení obsahující části, které jsou připojené přímo k elektrorozvodné síti. Pokud je třeba měřit na takovýchto zařízeních, použijte oddělovací transformátor. Mějte na paměti, že zemnící vývody obou kanálů jsou vzájemně propojeny a připojeny k zemnícímu vodiči PC! 1.2 Režim 1GS/s převzorkování Vzorkovací frekvence 1GS/s se používá na rozsazích 0,2μs/dílek, 0,1μs/dílek, 0,05μs/dílek a 0,02μs/dílek. Aby bylo zobrazení průběhu stabilní, musí být spouštění zapnuto (ON). Tento režim lze použít pouze pro periodicky se opakující signál. Tento pracovní režim se jmenuje "nesouvisle prokládané vzorkování", někdy také "vzorkování v ekvivalentním čase" nebo "nesouvislé opakované vzorkování". V tomto režimu přístroj používá náhodné spouštění ke shromáždění dat, ze kterých vykreslí průběh opakujícího se signálu. 1

2 1.3 Ovládání Režim spektrálního analyzéru FREQ.RANGE Nastavení frekvenčního rozsahu displeje. Aby mohl být sledován signál v plném rozsahu, použijte posuv zobrazení X-POSITION. LOG/LIN Lineární nebo logaritmické zobrazení frekvence. ZOOM x1, x2, x4, x8 Možnost rozšíření zobrazení X1, X2, X4 nebo X8. Režim osciloskopu VOLTS/DIV Zvolená hodnota určuje napětí špička-špička na dílek doporučené pro plné zobrazení průběhu. Big Screen Zobrazení velkého vlnového průběhu se separátní lištou tlačítek. Do normálního režimu se navraťte stiskem tlačítka "Normal Screen". Pozn: Toto zobrazení je funkční pouze v režimu osciloskopu a spektrálního analyzéru. Coupling AC: Vstupní signál je kapacitně připojen do vstupu zesilovače/děliče. Je měřena/zobrazena pouze střídavá složka. GND: Vstupní signál je přerušen a vstup zesilovače/děliče je propojen se zemí. Tuto pozici používejte pro nastavení referenčního bodu displeje. DC: Vstupní signál je přímo připojen do vstupu zesilovače/děliče. Je měřena/zobrazena střídavá i stejnosměrná složka. Probe x1/x10 Tato tlačítka použijte k přizpůsobení zobrazení vzhledem k použité sondě. CH1 On, CH2 On Tlačítka zapínají/vypínají zobrazení jednotlivých stop. Pokud chcete provádět kurzorové měření napětí průběhu v kanálu 2, vypněte kanál 1. Autoset Automatické nastavení Voltu/dílek, času/dílek a úrovně spouštění, pomocí kterého dosáhnete stabilního zobrazení vlnového průběhu v použitelné velikosti. Ke spuštění dojde, pokud je amplituda vlny na obrazovce větší než 0,5 dílku. Aby tato funkce správně pracovala, měl by se signál periodicky opakovat: amplituda 5mV~100V, frekvence nad 50Hz, pracovní cyklus vyšší než 10%. 2

3 Persist (viz obr. na str.4 v orig. návodu) Pokud je toto tlačítko sepnuto, přístroj zobrazuje na obrazovce mnoho průběhů signálu. Zachycené průběhy se hromadí a překrývají, dokud není tlačítko rozepnuté. Pomocí tohoto tlačítka lze snadno analyzovat nejhorší případy odchylek signálu, jako je např jitter nebo šumy. Funkci lze též použít k vyhledávání chyb v digitálním signálu a zachytit chybné jevy, i když nastanou pouze jednou. Tato funkce též usnadňuje porovnávání známých a neznámých křivek. Kliknutím na tlačítko "Single" se zobrazí několik průběhů na jedné obrazovce. TIME/DIV Nastavení času, který má být zobrazen na jednom dílku obrazovky Nastavením jiného času je možno zvětšovat nebo zmenšovat zobrazený průběh. TRIGGER On/Off Přepínání režimu volného běhu a režimu spouštění TRIGGER Level Nastavení úrovně signálu, při které je spuštěno zobrazování Referenční značka spouštění je zobrazena u horizontální linie na levé straně obrazovky. TRIGGER Channel Volba zdroje spouštěcího signálu (Ch1, Ch2 nebo externí) TRIGGER Edge Volba spouštěcího sklonu Šipka nahoru: Ke spuštění dojde, když spouštěcí signál protne spouštěcí úroveň pozitivním směrem. Šipka dolů: Ke spuštění dojde, když spouštěcí signál protne spouštěcí úroveň negativním směrem. > < Vynuluje referenční bod spouštění na ose X. Referenční značka spouštění je zobrazena u vertikální linie na spodní straně obrazovky. RUN Volba režimu opakované aktualizace zobrazení. Dalším stisknutím tlačítka se zachytí zobrazený průběh. SINGLE Pokud je tlačítko stisknuto a je dosaženo spouštěcí úrovně, zobrazený průběh se aktualizuje pouze jednou. X-POSITION SCROLLBAR (pod zobrazeným průběhem) Posunuje zobrazený průběh horizontálně po obrazovce. Referenční značka spouštění je zobrazena u vertikální linie na spodní straně obrazovky. S/L Volba lineární (L) nebo sinusové (x)/x (S) interpolace. Lineární interpolace propojuje datové body přímkami. Sinusová k propojení používá křivky. Tato vyhlazenější interpolace 3

4 umožňuje lepší zobrazení průběhu na nejvyšších sinusových frekvencích. Lineární interpolace je lepší pro krokové signály. Volba S/L pracuje pouze při nastavení čas/dílek v hodnotě 0,2 a 0,1 μs. Pozn: Sinusová interpolace může mít za následek nekorektní zobrazení signálu špička-špička na frekvencích přes 5MHz. 1GS/s Vzorkovací frekvence 1GS/s se používá na rozsazích 0,2μs/dílek, 0,1μs/dílek, 0,05μs/dílek a 0,02μs/dílek. CH1 + CH2 CH1 - CH2 XY Plot INV. CH2 Toto tlačítko je zobrazeno pouze v matematickém režimu. Přepíná mezi matematickým a normálním režimem. Tip: K jemnému nastavení úrovně spouštění a pozice na ose Y použijte scrollovací kolečko myši. 1.4 Propojení Připojte osciloskop do USB portu počítače. Pro volbu analyzátoru sítě připojte k LPT1, LPT2 nebo LPT3 funkční generátor PCG10 nebo K8016. Ke zvolení adresy portu LPT pro funkční generátor klikněte v menu Nastavení na Nastavení hardwaru nebo jej zvolte ze startovacího okna programu Pc-Lab Odstraňování problémů Spektrální analyzér nepracuje V počítači není matematický koprocesor. Na obrazovce se nezobrazuje průběh signálu Neprobíhá komunikace mezi přístrojem a PC (zkontrolujte, zdali je komunikační kabel zapojen do portu USB) Pokud je kabel správně zapojen, ukončete program. Rozpojte a znovu zapojte kabel do konektorů a znovu spusťte program Pc-Lab2000. Tlačítko RUN není zapnuto Příslušný kanál je vypnutý (OFF) Je špatně nastavena časová základna Spouštění je zapnuto, nastavte jej do OFF Volba vstupního propojení je nastavena na GND Je špatně nastavena pozice v ose Y Amplituda vstupního signálu je příliš velká, nastavte správně Volt/dílek Pokud nic z výše uvedených tipů nepomůže, připojte přístroj k jinému PC nebo jinému USB portu. Pozn: Před odpojením USB kabelu ukončete program. 4

5 1.6 Zobrazení parametrů průběhu Pokud je v menu zvolena možnost "waveform parameters", program automaticky spočítá různé parametry napětí a času zobrazovaného signálu, jako např. stejnosměrný průměr, amplitudu, čas náběhu, apod... Tyto parametry jsou zobrazovány ve zvláštním okně. K určení parametrů, které chcete zobrazovat použijte zatrhávací rámečky. Volbu zobrazovaných parametrů lze provádět i při zobrazení zachyceného průběhu. Také lze znovu vyvolat dříve uložené průběhy a provádět na nich tato měření. Pozn: Pokud prohlížíte znovu vyvolaný průběh, neměňte nastavení přístroje. Zeleně označené parametry (High, Low, Amplitude, Rise time a Fall time) jsou používány výhradně pro pulsní průběhy. Aby byly průběhy správně zobrazovány, musí mít hodnou úroveň. Příliš slabé signály jsou zkresleny šumem, což má za následek nepřesné zobrazení. Příliš silné signály jsou zkresleny limitací. Indikace chyb:?? Nastalo zkreslení limitací??? Signál obsahuje příliš málo nebo příliš mnoho cyklů, nebo je amplituda signálu příliš malá. Stejná indikace je při příliš zašumělém signálu nebo kolísání frekvence signálu. Parametry napětí (viz obr. na str.7 v orig. návodu) DC mean Aritmetický průměr celého průběhu Max Největší pozitivní hodnota napětí (rozdíl mezi nulou a nejvyšší hodnotou) Min Největší negativní hodnota napětí (rozdíl mezi nulou a nejnižší hodnotou) Peak-to-Peak Napětí špička-špička (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou) High Statistická maximální hodnota zaznamenaná pro všechny cykly signálu Low Statistická minimální hodnota zaznamenaná pro všechny cykly signálu Amplitude Napěťový rozdíl mezi hodnotami "High" a "Low" AC RMS Pravdivá efektivní hodnota střídavé složky signálu (vypočítaná a převedená na napětí) 5

6 AC dbv Měřený signál (pouze střídavý) je převáděn na dbv (0dB=1V). AC dbm Měřený signál (pouze střídavý) je převáděn na dbm (0dB=0,775V). AC+DC RMS Pravdivá efektivní hodnota celého signálu (ss+stříd.) (vypočítaná a převedená na napětí) AC dbv Měřený signál (ss+stříd.) je převáděn na dbv (0dB=1V). AC dbm Měřený signál (ss+stříd.) je převáděn na dbm (0dB=0,775V). Parametry času (viz obr. na str.8 v orig. návodu) Duty Cycle Poměr (vyjádřen v %) průměrného pozitivního pulsu k průměrné periodě signálu. Časové intervaly jsou určeny střední referenční úrovní. Pracovní cyklus = (šířka pozitivního pulsu)/perioda x 100% Positive Width Průměrná šíře pozitivního pulsu v průběhu Časové intervaly jsou určeny střední referenční úrovní. Střední referenční úroveň je bod uprostřed vysoké a nízké úrovně signálu. Negative Width Průměrná šíře negativního pulsu v průběhu Časové intervaly jsou určeny střední referenční úrovní. Rise Time Čas, za který hrana signálu zvýší úroveň z nízké referenční úrovně na vysokou referenční úroveň. Nízká referenční úroveň je 10% a vysoká referenční úroveň je 90% amplitudy pulsu. Fall Time Čas, za který hrana signálu sníží úroveň z vysoké referenční úrovně na nízkou referenční úroveň. Nízká referenční úroveň je 10% a vysoká referenční úroveň je 90% amplitudy pulsu. Period Časový interval mezi dvěmi následujícími protnutími střední referenční úrovně signálem o stejném sklonu. Frequency Inverzní hodnota periody signálu 6

7 Phase Úhel fáze mezi signály v kanálu 1 a 2 Při měření fáze musí být frekvence signálů v obou kanálech stejná. Měření fáze je časově náročný proces. U pomalejších PC se sníží frekvence aktualizace zobrazení. 1.7 Přidání komentáře do signálového okna Z důvodů vysvětlivek a dokumentace lze ke každému měření přidat komentář. Tento text bude uložen společně se zobrazeným průběhem do souboru na disku PC. Zadání textu: 1.) Klikněte pravým tlačítkem myši do signálového okna 2.) Otevře se textové okno, napište svůj komentář. 3.) Klikněte na "Add Text on Screen" nebo "Remove", čímž napsaný text odstraníte. 4.) Pravým kliknutím do okna umístěte text na požadované místo. 5.) Klikněte na "Close". Pokud chcete mít text průhledný s pozadím, zatrhněte "Transparent text". Text bude mít stejnou barvu jako vertikální časové/frekvenční značky. 2. Menu 2.1 Menu FILE Pozn: Při prvním spuštění programu se vytvoří výchozí adresář \DATA. Open Image Otevře uložený soubor s průběhem a zobrazí jej. Open DSO data Otevře a zobrazí údaje o průběhu uložená v textovém formátu pomocí možnosti "Save DSO Data". Save Image Uloží průběh do souboru formátu *.BMP. Save DSO Data Uloží údaje o průběhu do textového formátu. Jsou uložena všechna zachycená data (4096 bodů/kanál). Save FFT Data Uloží FFT data do textového formátu. Je uložena pouze část dat, která je zobrazena na obrazovce (250 bodů). Save Settings Uloží nastavení osciloskopu, spektrálního analyzéru a záznamníku přechodových jevů do souboru. Do souboru je uloženo také nastavení funkčního generátoru (frekvence, amplituda, ss ofset, a pracovní cyklus). 7

8 Recall Settings Zavede do přístroje dříve uložené nastavení. Print Barevný tisk obrázku Uložené obrázky lze editovat. Print Setup Volba a nastavení tiskárny před tiskem. Dostupné volby záleží na používané tiskárně. Exit Ukončení programu Calibrate & Exit Zkalibruje přístroj, uloží kalibrační hodnoty do souboru WinDSO.INI a ukončí program. Tuto volbu je třeba provést pokud je nový osciloskop zapnutý po dobu cca 1hod. Jsou provedeny následující procesy: 1.) Jemné nastavení pozice na ose Y (ofset) na různých Volt/dílek a čas/dílek rozsazích. 2.) Nastavení označení stop (levá strana obrazovky), aby odpovídala GND úrovni stopy. 3.) Nastavení značky spouštěcí úrovně, aby odpovídala spouštěcí úrovni. 2.2 Menu EDIT Copy Zkopíruje obraz do schránky Windows. Paste Vloží obraz ze schránky do obrazovky. 2.3 Menu OPTIONS FFT Window Nastaví funkce okna spektrální analýzy pomocí zúženého vstupního signálu před výpočtem FFT. Spektrální analyzér podporuje 6 různých FFT oken: 1. Pravoúhlé 2. Bartlett 3. Hamming 4. Hanning 5. Blackman 6. Plochý povrch Jako výchozí je při startu zvoleno okno Hamming Je běžnou praxí před výpočtem FFT (fast Fourier Transformation) zúžit původní signál. Tím se redukují jakékoliv nespojitosti na okrajích signálu. Děje se tak znásobením signálu vhodnou funkcí okna. Volbou zužovacího okna je možno dosáhnout vhodného kompromisu mezi hlavními a vedlejšími částmi spektra. Nežádoucí spektrální rozptyl lze redukovat pomocí zužovacího okna. Pro tento účel bylo vytvořeno mnoho různých oken. 8

9 Volba vhodného okna závisí na charakteru signálu nebo dat a na typu informace, která má být ze spektra extrahována. Obecně má dobré FFT okno úzkou hlavní část spektra, aby se předešlo lokálnímu rozšíření spektra a nízkou úroveň vedlejší části, aby se redukoval rozptyl ve vzdálených částech spektra. V některých případech může být nejlepší nezasahovat do dat - použít pravoúhlé FFT okno. Například pokud signál obsahuje blízké složky o zhruba stejné amplitudě, poskytne nejlepší možnosti rozlišení pravoúhlé FFT okno. Pokud jsou amplitudy naopak velmi rozdílné, použité okno s nízkou úrovní vedlejší části omezí nežádoucí spektrální rozptyl v pásmu hlavní části spektra a mělo by snadněji detekovat tuto zúženou část. Porovnání funkce různých oken: typ okna charakteristika použití Pravoúhlé úzká hlavní část spektra pomalý rolloff širokopásmový nepravidelný signál (bílý šum) blízké sinusové signály Bartlett úzká hlavní část spektra rychlý rolloff Hamming dobré rozlišení spektra blízké sinusové signály Hanning Blackman Plochý povrch Volby FFT úzká hlavní část spektra vysoká maximální úroveň vedlejší části spektra dobré rozlišní frekvence redukovaný nežádoucí spektrální rozptyl rychlý rolloff široká hlavní část spektra rychlý rolloff dobrá přesnost rozlišení amplitudy široká hlavní část spektra špatné rozlišní frekvence větší nežádoucí spektrální rozptyl úzkopásmové nepravidelné signály Sinusové průběhy nebo kombinace sinusových signálů Sinusové průběhy s požadavkem na vysoké rozlišní amplitudy Maximum V režimu RUN je zobrazena maximální hodnota každé frekvence. Tuto volbu lze použít pro záznam úrovní signálů jako v závislosti na frekvenci (Bodeho diagram). Pomocí kalkulační tabulky lze zobrazit křivku frekvenční odezvy včetně označení frekvencí. Kalkulační tabulku lze uložit pomocí volby "Save FFT Data" v menu "FILE". RMS Average Používá se pro redukci kolísání signálu. Průměrování efektivní hodnoty umožňuje vynikající kalkulaci skutečného signálu a úrovně šumů ve vstupním signálu. Vector Average Používá se pro redukci nepravidelných nebo nesouvisejících šumů v synchronním signálu, který chcete zobrazit. Průměrování vektoru vyžaduje spouštění - zvolte "Trigger ON". Sledovaný signál musí být periodický a také fázově synchronní se spouštěním. Průměrování vektoru snižuje hranici šumu nepravidelných signálů, od okamžiku, kdy nejsou fázově koherentní mezi jednotlivými časovými záznamy. Pokud nedojde ke spuštění, signál se nepřičte ve fázi a místo toho se náhodně vymaže. 9

10 Hardware Setup Zvolte LPT port, do kterého je připojen hardware. Režimy 1. Osciloskop je připojen do USB portu. 2. Demonstrační režim (není potřeba žádný hardware) Volba adresy LPT portu, do kterého je připojen funkční generátor PCG10 nebo K8016 (378/278/3BC) Adresu zjistíte ve Správci zařízení systému Windows: 1.) V Ovládacích panelech klikněte na ikonu "System" a poté na záložku "Správce zařízení". 2.) Klikněte na znaménko plus vedle "Portů". 3.) Dvojklikněte na "Paralelní port" (LPTx). 4.) Pro zjištění vstupní a výstupní adresy klikněte na "Prostředky". Volba komunikační rychlosti LPT portu pro funkční generátor Normální Používá se ve většině případů. Pomalá Tuto rychlost zvolte, pokud je signál funkčního generátoru porušený. Colors Volba barev displeje Zvolte barvy pro různé položky v zobrazení průběhu. Pro změnu barvy určité položky klikněte na příslušné tlačítko. Otevře se dialogové okno, ve kterém lze zvolit novou barvu. Kompletní volbu barev lze provádět pouze, pokud je pro monitor použito barevné nastavení TRUE COLOR (24bit). Při použití jiného nastavení je výběr barev omezen. Kliknutím na "Bright Screen" nebo "Black Screen" se všechny nastavené barvy resetují do výchozího nastavení. Trigger Options Potlačení šumu Tuto možnost použijte, pokud chcete získat stabilní zobrazení zašuměného signálu. Tato volba je umožněna pouze v režimu RUN a pouze v režimu vzorkování v reálném čase. 2.4 Menu VIEW RMS Value Zobrazení skutečné efektivní střídavé hodnoty signálu. Je-li zvolena tato možnost, zobrazuje se na displeji skutečná efektivní střídavá hodnota signálu. Pokud je kanál 1 zapnutý, zobrazuje se skutečná efektivní střídavá hodnota kanálu 1. Pokud je kanál 1 vypnutý, zobrazuje se skutečná efektivní střídavá hodnota kanálu 2. 10

11 dbm Value Zobrazení hodnoty signálu v dbm. Sample Rate V horní části displeje se zobrazuje vzorkovací frekvence. Je-li zvolena tato možnost, zobrazuje se na displeji hodnota střídavé složky signálu v dbm. Pokud je kanál 1 zapnutý, zobrazuje se dbm hodnota kanálu 1. Pokud je kanál 1 vypnutý, zobrazuje se dbm hodnota kanálu 2. dbm hodnota: 0dB = 1mW se zátěží 600Ω (0,775V rms) Waveform Parameters Program automaticky vypočítává různé napěťové a časové parametry signálu, jako např. stejnosměrný průměr, amplitudu, čas náběhu, atd... Tyto parametry jsou zobrazovány v odděleném okně. K výběru parametrů. které chcete zobrazovat, použijte zatržítka. Markers Zobrazení značek na displeji. Bright Grid Zesvětlí signálovou mřížku na displeji. Dot Join On: Off: Body dat průběhu jsou pospojovány linkami. Jsou zobrazeny pouze body dat průběhu. Značky v režimu osciloskopu Dvě horizontální značky pro měření napětí. Je zobrazen napěťový rozdíl a absolutní hodnoty napětí (v závorkách). Dvě vertikální značky pro měření času a frekvence. Pozn: Při použití obou kanálů je preferováno zobrazení napěťových značek pro kanál 1. Značky v režimu spektrálního analyzéru Funkce značek pro absolutní a relativní měření napětí. Lze měřit absolutní hodnotu napětí v dbv nebo rozdíl napětí v db. Lze měřit úroveň šumu pomocí značky "Spectral Density". Jedna vertikální značka pro měření frekvence. Přemísťování značek 1.) Umístěte ukazatel myši na přerušovanou linku značky. 2.) Stiskněte a držte levé tlačítko myši. Linka je nyní nepřerušovaná. 3.) Umístěte značku do požadované pozice. 11

12 db Termín db nebo Decibel je relativní jednotka používaná pro popis rozdílů výkonu nebo napětí. Rovnice pro výpočet hodnoty v db na základě poměru dvou napětí V2 a V1 je: db = 20 log10 V2/V1 dbv Hodnota dbv je určena vzhledem k 1Voltu. dbv je absolutní hodnota napětí. Vyjadřuje napětí jako relativní poměr vzhledem k 1V. Rovnice pro výpočet napětí v dbv je: dbv = 20 log10 V Rovnice pro výpočet napětí ve V z hodnoty dbv je: V = 10^dBV/20 dbm Jednotka úrovně signálu v elektrickém obvodu vyjádřená v decibelech vzhledem k 1mW. V obvodu s impedancí 600Ω je hodnota 0dB ekvivalentní napětí 0,775Vef. Zobrazená hodnota dbm na displeji: 0dBm = 1mW na 600Ω (0,775Vef.) 2.5 Spektrální hustota Značku "Spectral Density" lze použít při měření hustoty nepravidelných nebo šumících signálů jelikož při měření šumících signálů bere v úvahu frekvenční šíři a použitou funkci FFT okna spektrálního analyzéru. Výstup značky "Spectral Density" je automaticky normalizován na 1Hz. Zobrazená jednotka je : dbv/ Hz Pozn: Značku "Spectral Density" nelze používat při měření diskrétních složek spektra, protože by došlo k zavádějícím výsledkům měření úrovně. Spektrální hustota je prostá velikost spektra normalizovaná do šířky pásma 1Hz. Toto měření aproximuje, jako by spektrum vypadalo, kdyby byla každá složka spektra na všech frekvencích kusem o šířce 1Hz. Při měření širokopásmových signálů jako např. šumů se amplituda spektra mění se změnou frekvence. To je způsobeno tím, že se mění šíře FFT a frekvence mají jinou šíři pásma. Značka "Spectral Density" normalizuje všechna měření na šířku pásma 1Hz a tím se spektrum šumu stane nezávislým na změně frekvence. Tímto je umožněno měření s porovnáním různých změn. Pokud je povaha šumu gaussovská, může být amplituda šumu v jiných šířkách pásma aproximována převodem měření spektrální hustoty s odmocninou šířky pásma šumu. 12

13 Příklad viz obr. na str.14 orig. návodu. (zobrazení pásmově omezeného šumového signálu) Spektrálním analyzérem lze měřit spektrální hustotu tohoto šumového signálu. Zvolte následující nastavení v menu: Options/FFT Options/ RMS Average View/Markers (FFT) f & Spectral Density dbv/sqrt(hz) Viz obr. na str.15 orig. návodu. (zobrazení spektra pásmově omezeného šumového signálu) Analýza šumu v doméně frekvence znázorňuje amplitudu šumu jako funkci frekvence. Pomocí značky "Spectral Density" a značky frekvence lze z displeje spektrálního analyzéru odečítat napětí spektrální hustoty (VSdBV) a šířku pásma šumu (BN). VSdBV = -54,86dBV/ Hz BN = 6kHz Napřed převeďte napětí spektrální hustoty na V/ Hz. Použijte následující výpočet: VS = 10^-54,86/20 = 0,0018V/ Hz Toto je velikost spektra normalizovaná do šířky pásma 1Hz. Napěťovou hodnotu šumu v celém pásmu lze spočítat znásobením této hodnoty odmocninou ze šířky pásma. V případě šířky pásma 6kHz je celkové výstupní napětí šumu: Vef = VS BN Vef = 0,0018V/ Hz * 6000Hz = 0,319V (viz hodnota Vef v zobrazení vlnového průběhu na osciloskopu) 2.6 Menu MATH Zobrazuje se výsledek matematické operace se signály v kanálu 1 a 2. Lze volit z těchto funkcí: CH1+CH2 CH1-CH2 XY zobrazení Inverze CH2 XY zobrazení: data CH1 se zobrazují na ose Y data CH2 se zobrazují na ose X Mezi režimem MATH a normálním režimem se přepíná příslušným tlačítkem. 13

14 2.7 Menu HELP Contents Zobrazení obsahu souboru s nápovědou Installig Windows NT driver Pokyny pro uživatele systému Windows NT4/2000/XP. About Zobrazení informací o verzi programu 3. Přenos dat 3.1 Získání dat pro různé aplikace Instalační balíček programu Pc-Lab2000 obsahuje dynamickou knihovnu DSOLink.DLL, která je nainstalována do systémové složky System32. Tato knihovna umožňuje psaní vlastních aplikací v Excelu, Visual Basicu, Delphi nebo v jiných 32bitových vývojových prostředí pro Windows, které podporují přístup k DLL. DLL poskytuje přímý přístup k datům v reálném čase a informace o nastavení osciloskopu. Úplné vzorové programy jsou umístěny na VELSOFT CD. Lze je použít jako výchozí bod při tvorbě vlastních aplikací. Pozn: Dříve než spustíte následující vzorové programy: Software osciloskopu musí být spuštěn, musí být stisknuto tlačítko RUN nebo SINGLE a na displeji zobrazena stopa. Popis procedur knihovny DSOLink.DLL viz str.17 v orig. návodu. Spuštění DSOLink v Delphi, Visual Basicu a Borland C++ viz str v orig. návodu. Pozn: Pokud není knihovna importu dat kompatibilní s vaší verzí Borland C++, lze vytvořit knihovnu importu dat spuštěním IMPLIB v DLL (viz str.19 v orig. návodu). 3.2 Získání dat pro Microsoft Excel Instalační balíček programu Pc-Lab2000 obsahuje dynamickou knihovnu DSOLink.DLL, která je nainstalována do systémové složky System32. Tato knihovna umožňuje psaní vlastních aplikací v Excelu, Visual Basicu, Delphi nebo v jiných 32bitových vývojových prostředí pro Windows, které podporují přístup k DLL. Přenos dat průběhu do kalkulační tabulky Excelu Příklad makra pro Excel ukazuje, jak shromáždit data přímo z PC osciloskopu Velleman bez potřeby dalšího software. 1.) Spusťte Microsoft Excel a vytvořte nový dokument. 2.) Zvolte Zobrazit/Panely nástrojů a zvolte Formuláře. Otevře se panel s formuláři. 14

15 3.) Vytvořte tlačítko. Na panelu Formuláře klikněte na tlačítko "Tlačítko". Ukazatel myši se změní na křížek. Pomocí myši vytvořte obdélník v místě, kde chcete mít umístěno tlačítko. Poté co pustíte tlačítko myši, zobrazí se dialogové okno "Přiřadit makro" (viz obr. na str.20 v orig. návodu). 4.) Zadejte název makra "Načíst vše" a klikněte na tlačítko Nové. Otevře se okno editace Microsoft Visual Basic. V něm je vytvořena instrukce "Načíst vše". 5.) Nahraďte výchozí text v editačním okně textem ze str v orig návodu (Option Explicit...End Sub) 6.) Stisknutím Alt+F11 se vraťte zpět do Excelu. 7.) Do sloupce A vepište text z tabulky na str.21 v orig návodu. 8.) Spusťte program pro osciloskop PCSU1000, PCS500, PCS100 nebo K8031 a klikněte na tlačítko RUN nebo SINGLE 9.) Klikněte na tlačítko v tabulce Excelu. Spustí se vytvořené makro a data popsaná ve sloupci A se zobrazí ve sloupci B a C. Řádky 4~4099 obsahují získaná data v přepočtu A/D převodníku (0~255) - pro PCSU1000 a PCS500. Řádky 4~4083 obsahují získaná data v přepočtu A/D převodníku (0~255) - pro PCS100 a K8031. Bod spouštění pro PCSU1000 a PCS500 je v řádku 1030 a pro PCS100 a K8031 v řádku 4. První tři řádky obsahují nastavení osciloskopu, zbytek obsahuje nezpracovaná data v přepočtu A/D převodníku (0~255). Pomocí hodnot Sample Rate, Full Scale a GND Level je možno pro další analýzu rekonstruovat data průběhu na technické jednotky (např. Volty a sekundy). (viz obr. na str.22 v orig. návodu) Pc-Lab2000SE Tento program vás uvádí do světa měření pomocí produktů Velleman K tomu, abyste si udělali obrázek o programu není třeba žádný hardware, lze spustit v demo režimu. Software slouží k provozu s měřícími přístroji Velleman: PCS500, dvoukanálový paměťový digitální osciloskop, spektrální analyzér a záznamník přechodových jevů PCS100/K8031, jednokanálový paměťový digitální osciloskop, spektrální analyzér a záznamník přechodových jevů PCG10/K8016, PC generátor funkcí PCS10/K8047, čtyřkanálový záznamník/měřicí ústředna PCSU1000, dvoukanálový PC USB paměťový digitální osciloskop, spektrální analyzér a záznamník přechodových jevů Speciální vlastnost: Při použití osciloskopu a generátoru na stejném počítači lze pomocí programu vytvářet Bodeho diagramy. 15

16 Nastavení hardwaru (než budete pokračovat, ukončete všechny programy) Připojte přístroj k volnému USB portu. Podle instrukcí na monitoru nainstalujte ovladače. Pokud WindowsXP žádají o aktualizaci, zvolte "Aktualizovat později". Nainstalujte ovladač z daného umístění, poté procházejte CD a zvolte složku "D:\PCSU1000_driver" a klikněte na "Další". Pokud WindowsXP nahlásí, že daný ovladač není podepsán, zvolte "Pokračovat v instalaci". Po nainstalování lze zkontrolovat korektnost instalace ve Správci zařízení. Mezi zařízeními USB by mělo být zařízení "PCSU 1000 oscilloscope". Podrobnější informace naleznete na přiloženém CD. Instalace Pc-Lab2000SE Minimální požadavky na systém: IBM kompatibilní PC se systémem Windows98SE/ME/2000/XP/Vista Grafická karta VGA (min 800x600, doporučená 1024x768) 10MB volného místa na pevném disku Myš Mechanika CD nebo CD/DVD Volný USB port (1.1 nebo 2.0) Pokud se po vložení CD do mechaniky automaticky nespustí "Setup", procházejte CD a spusťte "SETUP.EXE". Zvolte "Install Pc-Lab2000SE". Průvodce instalací vás bude během celé instalace instruovat. Automaticky se vytvoří ikony se zástupci a soubory s nápovědou. POZN: K úspěšnému dokončení instalace je třeba mít práva pro místního administrátora, kontaktujte svého správce sítě. Viz též soubor "ReadME" v instalační složce. Spuštění programu Lokalizujte zástupce pro Pc-Lab2000SE (Start/Programy...). Program spusťte kliknutím na ikonu "Pc-Lab2000SE". Vyberte hardware "PCSU1000". Klikněte na OK, nebo zvolte demo režim. Program automaticky spustí modul osciloskopu (viz obr. na str.8 v orig. návodu). Pokud chcete změnit nastavení: Klikněte na menu OPTIONS a zvolte HARDWARE SETUP. POZN: Skutečné zobrazení na displeji může být jiné než jaké je zobrazeno v návodu. 16

17 Modul osciloskopu (viz obr. na str.8 v orig. návodu) Modul osciloskopu poskytuje velmi dobře vybavený a snadno ovladatelný digitální paměťový osciloskop. Použití: Připojte měřený obvod na vstup osciloskopu (pozor na maximální vstupní povolenou hodnotu!). Měření začněte s vypnutým spouštěním (TRIGGER OFF) (6). Klikněte na tlačítko RUN (7). Zvolte požadovaný kanál a nastavte podle potřeby Volty/dílek, nebo klikněte na AUTO SET (2). Toto automatické nastavení nelze použít v režimu 1GHz. Zvolte požadovanou časovou základnu (čas/dílek) (8). Povolení spouštění: Zvolte kanál (5). Zvolte spouštěcí sklon (4). Nastavte spouštění na ON (6). Nastavte spouštěcí úroveň pomocí ovladače (3) Značka spouštění se zobrazuje na levé straně signálního pole (1) Modul spektrálního analyzéru (viz obr. na str.9 v orig. návodu) Spektrální analyzér umožňuje vizualizaci frekvenčního spektra signálu pomocí FFT analýzy. Použití: Připojte měřený obvod na vstup osciloskopu (pozor na maximální vstupní povolenou hodnotu!). Nejdříve sledujte signál v okně osciloskopu (viz výše). Zkontrolujte, zdali signál nepřekračuje maximální limit zobrazení. Spusťte spektrální analyzér. Klikněte na RUN (1). Zvolte vhodný frekvenční rozsah. Ujistěte se, že nastavení zachytí v signálu všechny změny, které potřebujete sledovat (3). V případě potřeby nastavte požadovaný kanál a zvolte požadované nastavení Volt/dílek (2). Modul záznamníku přechodových jevů (viz obr. na str v orig. návodu) Záznamník přechodových jevů umožňuje zaznamenávat příležitostné jevy a také procesy s pomalými změnami (např. dobíjení baterií, změny teploty, přechodné poruchové stavy). Automatické ukládání dat umožňuje záznam po dobu více než jednoho roku! 17

18 Použití: Připojte měřený obvod na vstup osciloskopu. Zvolte požadovaný kanál a nastavte Volt/dílek (1). Zvolte časovou základnu (3). Stisknutím RUN (2) Spusťte záznam. Dalším stisknutím RUN se přeruší měření, nebo lze kliknutím na tlačítko "Single" provést jednorázové měření. Pokud chcete provádět nepřetržité měření s automatickým ukládáním na pevný disk, zvolte v menu FILE možnost "AutoSave Data". Pozn: Během měření se na displeji mohou zobrazovat odlišné výsledky než jsou skutečné aktuálně měřené hodnoty. Pokud je nastavena příliš pomalá časová základna, nebudou zaznamenány jevy, které se vyskytnou mezi dvěma nabráními vzorku. Podrobnější informace naleznete na přiloženém instalačním CD! 18

PC USB osciloskop a generátor VELLEMAN PCSU200

PC USB osciloskop a generátor VELLEMAN PCSU200 PC USB osciloskop a generátor VELLEMAN PCSU200 Přední strana Zadní strana Pro více informací o tomto výrobku se podívejte na www.velleman.eu Vítejte v softwaru PC-LAB200 Jednotka PCSU200 je kompletní miniaturní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 05 30

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 05 30 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 12 05 30 2 ÚVOD Dbejte prosím na to, že je paměťový osciloskop provozuschopný teprve po instalaci a spuštění softwaru. Toto je signalizováno rozsvícením diod ON -LED

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Záruka a Bezpečnostní Informace. 3 Postup použití 3 Specifikace a Vlastnosti. 4 Prohlídka Předního Panelu. 5 Nabíjení baterie.. 5 Použití osciloskopu 5 Zkrácené menu a Rozšířené

Více

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM 2011 Výrobce Prodej a servis Ing. David Převorovský DYNON INSTRUMENTS Woodinville, WA 98072, USA www.dynoninstruments.com Na břevnovské pláni 67, 169 00, Praha

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Rychlý průvodce AXS-100

Rychlý průvodce AXS-100 Rychlý průvodce AXS-100 Kontrola konektoru sondou Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Spuštění kontroly 1. Připojte sondu k reflektometru (pokud je nutné, použijte redukci). 2. Stiskněte

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Osciloskop dvoukanálový 64MHz F-KV-PCS64. Manuál

Osciloskop dvoukanálový 64MHz F-KV-PCS64. Manuál Osciloskop dvoukanálový 64MHz F-KV-PCS64 Manuál Úvod PCS64i je osciloskop s digitálním úložištěm, využívající IBM kompatibilní počítač a jeho monitor pro zobrazení tvarů vln. Všechny standardní funkce

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz) NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/07 Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

GREE Text Parser. GREE Diagnostický program - manuál

GREE Text Parser. GREE Diagnostický program - manuál GREE Text Parser GREE Diagnostický program - manuál 1. Popis programu 1.1 Diagnostické nástroje aplikace 1.2 Vlastnosti programu Obsah 2. Hardwarové elektro propojení 2.1 Popis propojení 2.2 Způsoby zapojení

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření FW 03.07 BETA Ref: 18022005 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Indikace slabých napájecích článků... 3 Odkazy...

Více

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Popis Funkcí.... 4 2. Specifikace.. 4 3. Názvy

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

HC-HDS1022M. Ruční digitální osciloskop a multimetr. Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části:

HC-HDS1022M. Ruční digitální osciloskop a multimetr. Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: HC-HDS1022M Ruční digitální osciloskop a multimetr 1. Kontrola při vybalení Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: č. popis standardní volitelné 1 osciloskop 2

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DDS-3X25 USB GENERÁTOR FUNKCÍ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DDS-3X25 USB GENERÁTOR FUNKCÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL DDS-3X25 USB GENERÁTOR FUNKCÍ 1. ÚVOD Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup GENERÁTORU FUNKCÍ DDS-3X25. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.15 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

HLADINA ZVUKU. Před uvedením tohoto přístroje si přečtěte velmi pečlivě tento provozní manuál Obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace.

HLADINA ZVUKU. Před uvedením tohoto přístroje si přečtěte velmi pečlivě tento provozní manuál Obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. HLADINA ZVUKU Před uvedením tohoto přístroje si přečtěte velmi pečlivě tento provozní manuál Obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. (1) Obsah Strana 1. Bezpečnostní informace. 3 2. Popis Funkcí.

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB

Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB KERN DBS-A02

Více

CCTV Tester Uživatelský manuál ver. 2.2.1.0 Požadavky na systém

CCTV Tester Uživatelský manuál ver. 2.2.1.0 Požadavky na systém 1/9 CCTV Tester Uživatelský manuál ver. 2.2.1.0 Požadavky na systém - Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - Volný port USB -.NET Framework 3.5 2/9 CCTV Tester - popis připojení HW 1.) Připojte CCTV tester

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Uživatelský manuál. Aplikace A4300-Loader

Uživatelský manuál. Aplikace A4300-Loader Uživatelský manuál Aplikace A4300-Loader Aplikace: Nahrání firmware do přístroje A4300 Diagnostické funkce Vlastnosti: Komunikace přes rozhraní RS232 Ref: 09032007 KM Obsah Připojení přístroje A4300 k

Více

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Vlastnosti: Kompatibilní s HomePlug 1.0 Turbo Kompatibilní se specifikací IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX ANSI/IEEE

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Série XDS Digitální osciloskopy Uživatelský manuál - XDS3102A - XDS3102 - XDS3202A - XDS3202 - XDS3302

Série XDS Digitální osciloskopy Uživatelský manuál - XDS3102A - XDS3102 - XDS3202A - XDS3202 - XDS3302 Série XDS Digitální osciloskopy Uživatelský manuál - XDS3102A - XDS3102 - XDS3202A - XDS3202 - XDS3302 Záruka Na tento výrobek platí záruka po dobu dvou let od data zakoupení. Pro uplatnění záruky je potřeba

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více