Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji"

Transkript

1 Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji byl podpořen z prostředků Evropské unie.

2 Obsah Seznam tabulek... 3 Seznam grafů Průmyslový a podnikatelský potenciál Ústeckého kraje Úvod Ústecký kraj v ČR a EU vnější benchmarking Makroekonomický vývoj Trh práce Postavení Ústeckého kraje ve srovnání se Saskem a vybranými kraji Česka Struktura a specializace ekonomiky Ústeckého kraje Strukturální charakteristiky hospodářství Restrukturalizace průmyslu v Ústeckém a Moravskoslezském kraji Internacionalizace ekonomiky Inovace a rozvoj znalostní ekonomiky Souhrnná inovační výkonnost, inovační vstupy a výstupy Lidské zdroje pro rozvoj znalostní ekonomiky Inovační a VaV infrastruktura Průzkum specifických potřeb VaV vybraných podnikatelských subjektů Výběr firem Rozhovory Stručné závěry z rozhovorů Výsledky průzkumu podrobně Základní informace o firmách Důvody lokalizace firmy v regionu Postavení firmy v hodnotovém řetězci Konkurenční výhoda Zákazníci a trhy Výzkum, vývoj, inovace Zaměstnanci Nástroje veřejné správy na podporu VaV Spolupráce se SRN a Saskem Závěry a doporučení Berman Group

3 Seznam tabulek Tabulka 1 HDP na obyvatele v krajích ČR a Saska v porovnání s národním průměrem, Tabulka 2 HDP na obyvatele v PPP (EU27=100), Tabulka 3 Regionální HDP a jeho dílčí složky, Tabulka 4 Struktura čistého disponibilního důchodu domácností (ČDDD) v krajích ČR, Tabulka 5 Obecná míra nezaměstnanosti v krajích ČR a v Sasku, Tabulka 6 Aktuální vývoj registrované míry nezaměstnanosti, říjen 2010 září Tabulka 7 Nejvýznamnější exportní položky v Ústeckém kraji (SITC3), podíl na celkovém exportu v %, Tabulka 8 Nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu v Sasku, podíl na celkové zaměstnanosti ve ZP, Tabulka 9 Lokalizační kvocienty zaměstnanosti ve vybraných průmyslových odvětví v MSK a ULK, Tabulka 10 PZI do rozvíjejících se odvětví zpracovatelského průmyslu v ULK a MSK, Tabulka 11 Investice zahraničních investorů podpořené CzechInvestem v Ústeckém a Jihomoravském kraji podle oboru působení, Tabulka 12 Zaměstnanci ve VaV a výzkumníci v Ústeckém kraji (přepočtené osoby FTE) Tabulka 13 Patentové přihlášky podané přihlašovateli z ČR, Tabulka 14 Přehled firem podle pozice v hodnotovém řetězci a podle významu inovací pro konkurenceschopnost (četnost firem podle kombinace kategorií) Seznam grafů Graf 1 HDP na obyvatele podle vybraných krajů (ČR=100), Graf 2 Dlouhodobá nezaměstnanost jako podíl v celkové nezaměstnanosti (v %), Graf 3 Vývoj registrované míry nezaměstnanosti, čtvrtletně 10/ /2012 (průměr ČR=100). 12 Graf 4 Diamant socioekonomického postavení a jeho změny ve srovnávaných regionech Graf 5 Diamant socioekonomického postavení Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje, 2010 (ČR=100) Graf 6 Diamant změny socioekonomického postavení Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje, mezi roky (ČR=100) Graf 7 Struktura tvorby hrubé přidané hodnoty podle hlavních hospodářských sektorů, Graf 8 Změna sektorové struktury HPH mezi roky 2002 a 2010, v procentních bodech Graf 9 Pozice hlavních ekonomických odvětví v Ústeckém kraji podle produktivity a LQ HPH, Graf 10 Struktura zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu, ČR a Ústecký kraj, Graf 11 Srovnání dynamiky základních makroekonomických ukazatelů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, rok 1995= Graf 12 Vývoj zaměstnanosti ve vybraných dílčích odvětvích průmyslu v Ústeckém kraji, podíl na celkové zaměstnanosti v průmyslu v kraji (v %), Graf 13 Vývoj zaměstnanosti ve vybraných dílčích odvětvích průmyslu v Moravskoslezském kraji, podíl na celkové zaměstnanosti v průmyslu v kraji (v %), Graf 14 Vývoj tvorby HPH v průmyslových odvětvích v ULK, , podíl v % Graf 15 Vývoj tvorby HPH v průmyslových odvětvích v MSK, , podíl v % Berman Group

4 Graf 16 Vývoj zaměstnanosti v nově rozvíjejících se odvětvích ZP v Ústeckém kraji (podíl na celkové zaměstnanosti v průmyslu v %), Graf 17 Vývoj zaměstnanosti v nově se rozvíjejících odvětvích ZP v Moravskoslezském kraji (podíl na celkové zaměstnanosti v průmyslu v %), Graf 18 Stav PZI na obyvatele v krajích Česka (v Kč), Graf 19 Zahraniční firmy v Ústeckém a Jihomoravském kraji podle pozice zapojení do GPS, tržby v mil. Kč v roce Graf 20 Struktura zaměstnanců ve VaV podle pracovní činnosti (na 10 tis. obyvatel), Graf 21 Výdaje na VaV v % HDP podle sektorů provádění v roce 2011, změna v celkových výdajích mezi roky Graf 22 Podíl podniků s produktovou inovací na podílu všech podniků v šetření (v %), Graf 23 Tržby za inovované produkty (v mil. Kč) podle míry jejich novosti u firem v rámci inovačního šetření, Graf 24 Struktura patentových přihlášek subjektů v ČR podle jejich sektoru působení, Graf 25 Podíl VŠ vzdělaných na zaměstnanosti v národním hospodářství krajů (%), Graf 26 Podíl odborných pracovních míst (%) na zaměstnanosti v národním hospodářství, Graf 27 Změna celkové a odborné zaměstnanosti v krajích mezi roky , v % Graf 28 Okresy sídla firmy Graf 29 Obory podnikání Graf 30 Velikostní struktura dle obratu (v Kč) Graf 31 Velikostní struktura dle zaměstnanosti 45 Graf 32 Vývoj obratu firem dle oborů v klíčových letech Graf 33 Roční obrat firem (mil. Kč) na zaměstnance dle oborů v r Graf 34 Vlastnictví firem Graf 35 Vývoj technologického zaměření firmy a využití původního know-how Graf 36 Důvody pro lokalizaci firem v Ústeckém kraji (v %) Graf 37 Snahy firem o změnu postavení na trhu minulý vývoj nebo v současnosti zahájený (v %) 51 Graf 38 Teritoriální rozložení přímé konkurence dotazovaných firem (v %) Graf 39 Teritoriální struktura tržeb Graf 40 Vývoj exportu mezi lety 2011 a 2009 dle oborů Graf 41 Význam inovací pro konkurenceschopnost firmy, intenzita a motivy inovací (v %) Graf 42 Srovnání původu inovací u zahraničních firem (v % ze všech firem ve vzorku) Graf 43 Charakter organizace VaV ve firmách (v %) Graf 44 Formy spolupráce firem na VaV s jinými subjekty výzkumnými či vývojovými organizacemi (v %) Graf 45 Podíl VŠ zaměstnanců (v %) dle oborů v r Graf 46 Průměrná mzda ve firmách vývoj podle let, firmy celkem Graf 47 Průměrná mzda ve firmách podle vlastnictví a podle oborů Graf 48 Podíl respondentů poptávajících konkrétní nástroj veřejné podpory Berman Group

5 Seznam zkratek ČDDD Čisté disponibilní důchody domácností ČNB Česká národní banka ČSÚ Český statistický úřad DB Direktionsbezirk GPS Globální produkční sítě HDP Hrubý domácí produkt HPH Hrubá přidaná hodnota ICT Informační a komunikační technologie MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností ORP Obec s rozšířenou působností PPP Purchasing power parity (parita kupní síly) PZI Přímé zahraniční investice SF EU Strukturální fondy Evropské unie THFK Tvorba hrubého fixního kapitálu UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně VaV Výzkum a vývoj VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická VŠPS Výběrové šetření pracovních sil Berman Group

6 1 Průmyslový a podnikatelský potenciál Ústeckého kraje 1.1 Úvod Ústecký kraj se nachází v severozápadní části Česka, spolu s Karlovarským krajem tvoří region NUTS 2 Severozápad. Kraj sousedí kromě Karlovarského kraje ještě se spolkovou zemí Sasko, s kterou má nejdelší hranici, dále s Libereckým, Středočeským a v malé části také s Plzeňským krajem. V kraji žije 827 tis. obyvatel (údaj k ), což představuje 8 % obyvatel Česka. Rozloha kraje je km 2 (6,8 % ČR) a kraj tak dosahuje nadprůměrné hustoty zalidnění 131 obyvatel/km 2. Jednotlivé části Ústeckého kraje mají velmi odlišné charakteristiky. Okresy Louny a Litoměřice jsou typické venkovským charakterem osídlení a vyšším významem zemědělství. Pánevní oblasti v okolí měst Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem mají vysoký stupeň urbanizace a rozvoje průmyslu. Specifický je okres Děčín, který kombinuje vlastnosti obou odlišných oblastí a zahrnuje také periferní region Šluknovsko, který je postižený hospodářskými a sociálními problémy. Předkládaná analýza socioekonomického vývoje a rozvojového potenciálu Ústeckého kraje se zaměřuje na porovnání základních aspektů makroekonomického vývoje v Ústeckém kraji a v ostatních regionech ČR a sousedním Sasku. Cílem je popis aktuálního stavu a vývoj pozice kraje v čase. Prostřednictvím analýzy strukturálních charakteristik krajského hospodářství lze identifikovat klíčové ekonomické obory / aktivity, které tvoří nosnou kostru regionálního hospodářství a jejich proměnu ve fázi restrukturalizace v posledních 20 letech. Podrobně bude sledována také míra internacionalizace krajského hospodářství a povaha zapojení firem na území kraje do globálních produkčních sítí (GPS). Pozornost bude upřena zejména na zpracovatelský průmysl jako hlavní zdroj ekonomického růstu Ústeckého kraje i Česka. Poslední část analýzy se zaměřuje na inovační výkonnost krajské ekonomiky a výzkumné a vývojové aktivity místních podniků a institucí. Hodnocen bude jak uplynulý vývoj, tak budoucí potenciál rozvoje inovací a VaV aktivit v regionálním hospodářství. Berman Group

7 1.2 Ústecký kraj v ČR a EU vnější benchmarking Cílem této kapitoly je pomocí metody tzv. regionálního benchmarkingu identifikovat pozici Ústeckého kraje v rámci EU 27, v porovnání s Českem a jeho kraji a sousedním Saskem. Pro porovnání budou použita základní makroekonomická data (HDP, HPH, nezaměstnanost, produktivita práce) Makroekonomický vývoj Ekonomická výkonnost Ústeckého kraje prodělala v porovnání s ostatními regiony Česka specifický vývoj. Rychlý propad v druhé polovině 90. let vyvolaný především rozpadem a restrukturalizací původního socialistického hospodářství a průmyslu, který byl strmější např. než v Karlovarském kraji, byl vystřídán obdobím průměrného růstu v letech 2002 až Zcela odlišný vývoj proběhl v roce 2009, kdy na rozdíl od většiny regionů zaznamenal Ústecký kraj absolutní i relativní hospodářský růst. Pravděpodobných příčin je několik a blíže budou rozebrány v dalších částech analýzy. Tabulka 1 HDP na obyvatele v krajích ČR a Saska v porovnání s národním průměrem, ČR=100 SRN= Hlavní město Praha 208,7 210,0 210,4 214,1 216,1 213,2 216,0 214,8 Jihomoravský kraj 91,3 90,3 91,0 91,7 94,2 94,6 93,6 92,9 Plzeňský kraj 97,0 94,7 95,2 92,6 85,4 86,5 88,4 89,0 Středočeský kraj 93,6 91,0 93,8 93,2 92,5 89,6 87,9 88,2 Moravskoslezský kraj 81,5 84,9 83,2 83,8 85,3 82,2 84,3 86,9 Královéhradecký kraj 88,8 87,0 84,8 85,1 85,0 86,9 87,4 86,2 Zlínský kraj 79,7 80,6 81,3 81,3 84,9 86,0 83,6 84,5 Jihočeský kraj 89,8 90,6 90,3 86,5 83,6 85,8 85,0 84,4 Kraj Vysočina 82,2 83,7 83,7 83,9 80,3 82,2 80,8 82,1 Pardubický kraj 83,7 82,0 83,6 83,8 81,4 81,1 80,8 81,1 Ústecký kraj 82,7 82,2 81,9 80,5 80,1 83,8 81,1 80,0 Olomoucký kraj 78,2 75,2 73,8 74,0 74,6 75,5 76,0 76,5 Liberecký kraj 79,9 83,0 81,3 77,3 75,0 74,7 75,8 76,2 Karlovarský kraj 80,2 78,0 74,7 74,1 71,5 74,2 72,0 70,8 Sasko 74,2 73,6 74,5 74,8 72,7 73,8 72,9 73,1 DB Chemnitz 69,5 69,4 71,0 71,6 71,5 72,4 DB Dresden 77,8 76,7 76,1 76,5 75,7 76,9 není k dispozici DB Leipzig 75,6 75,4 77,4 77,1 77,3 79,5 Zdroj: ČSÚ regionální účty, Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Länder (VGRdL) Berman Group

8 Graf 1 HDP na obyvatele podle vybraných krajů (ČR=100), ČR ČR bez Prahy Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ regionální účty Ústecký kraj patří svou ekonomickou výkonností (měřenou HDP) mezi průměrně bohaté kraje v ČR. Oproti národnímu průměru, který je silně ovlivněn Prahou, dosahuje dlouhodobě zhruba 80 %. Vůči sousedním krajům Libereckému a Karlovarskému je jeho růst od roku 2005 dynamičtější. Pozitivní vývoj v roce 2009 je ale následován ekonomickým poklesem v posledních dvou letech, který je srovnatelný pouze s hospodářsky nejslabším Karlovarským krajem. To může být varovným signálem pro vývoj ekonomiky v dalších letech. Tabulka 2 HDP na obyvatele v PPP (EU27=100), Region změna v p.b. Hlavní město Praha 156,3 159,2 161,8 170,9 175,1 175,5 172,3 16 Jihomoravský kraj 68,4 68, ,1 76,3 77,7 74,5 6,1 Středočeský kraj 70, ,1 74,4 74,9 73,6 71,6 1,5 Královéhradecký kraj 66,5 65,9 65,2 67,9 68,8 71,4 68,5 2 Jihočeský kraj 67,3 68,7 69,4 69,1 67,7 70,7 68 0,7 Plzeňský kraj 72,6 71,8 73,2 73,9 69,2 71,3 68-4,6 Zlínský kraj 59,7 61,1 62,5 64,9 68,8 70,6 66,8 7,1 Ústecký kraj 62 62, ,3 64, ,4 4,4 Moravskoslezský kraj 61 64, ,9 69,1 67,6 65,9 4,9 Kraj Vysočina 61,6 63,4 64, ,6 64,9 3,3 Pardubický kraj 62,7 62,2 64,3 66, ,4 62,9 0,2 Olomoucký kraj 58, , ,5 61,9 60,1 1,5 Liberecký kraj 59,8 62,9 62,5 61,7 60,8 61,2 59,5-0,3 Karlovarský kraj 60,1 59,1 57,4 59, ,8 57,6-2,5 Německo Sasko DB Chemnitz není k DB Dresden dispozici DB Leipzig Zdroj: ČSÚ regionální účty, Eurostat Berman Group

9 Sousední spolková země Sasko dosahuje zhruba 75 % ekonomické výkonnosti SRN, obdobně jako všechny nové spolkové země (kromě Berlína), přičemž u nich nedochází k dohánění tempa ekonomického růstu. Na rozdíl od některých hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionů v ČR (Karlovarský, Liberecký ale i Ústecký kraj) však Sasko v dlouhodobém pohledu udržuje tempo růstu blízké národnímu průměru a nedochází k prohlubování divergenčních trendů. Ve vnitřní struktuře Saska patří k rozvinutějším regiony Leipzig a Dresden, nejslabší je naopak průmyslovější Chemnitz, který však spolu s regionem Leipzig dosahuje větší růstové dynamiky. Sasko v porovnání s Ústeckým krajem zaostává více za průměrnou národní ekonomickou výkonností 1, jeho rozvinutost ve vztahu k průměru EU27 (měřeno HDP v PPP) je ale zhruba o 20 % vyšší. Většina českých regionů se stejně jako Ústecký kraj v posledních 8 letech přibližuje úrovni ekonomického rozvoje EU. Tento trend se ale v letech 2010 a 2011 obrátil a ČR i většina krajů kvůli pokračující ekonomické recesi na průměr EU ztrácí. HDP je základním ukazatelem využívaným pro hodnocení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti, na druhé straně je však vždy třeba mít na paměti faktory, které mohou tento ukazatel významně ovlivnit a snížit tak svým způsobem jeho vypovídací schopnost jako ukazatele ekonomické vyspělosti a životní úrovně obyvatel jednotlivých regionů. Výše regionálního HDP je ovlivněna například rozdílnou produktivitou realizovaných hospodářských aktivit. Významný je však také podíl obyvatel zapojených do tvorby ekonomické produkce. Ten může být zvýšen kladným saldem dojížďky za prací, a to nejenom z jiných oblastí Česka, ale také ze zahraničí. V následující analýze je tedy ukazatel HDP na obyvatele srovnán podle těchto faktorů, které mají významný dopad na celkové disparity regionálního HDP na obyvatele. Tabulka 3 Regionální HDP a jeho dílčí složky, 2010 Region HDP (ČR=100) Produktivita (ČR=100) Míra ekonomické aktivity Dojížďka v zaměstnanosti (%) Zahraniční pracovníci v % Hlavní město Praha 216,5 191,6 62,2 19,7 13,3 Jihomoravský kraj 93,6 94,2 58,1 0,1 6,1 Středočeský kraj 89,9 87,2 59,7-11,9 6,7 Královéhradecký kraj 86,1 87,3 57,5-0,6 4,5 Jihočeský kraj 85,5 84,4 58-2,0 3,4 Plzeňský kraj 85,4 82,9 59-2,1 7,4 Zlínský kraj 84 87,2 56,8-0,4 2,6 Ústecký kraj 83,4 89,5 57,5-2,8 3,8 Moravskoslezský kraj 82,8 88,1 56,7-1,6 3,2 Kraj Vysočina 81,5 81,9 58,1-3,4 2,4 Pardubický kraj 79 80,7 57,5-2,9 4,7 Olomoucký kraj 75,5 80,8 55,7-1,4 2,0 Liberecký kraj 74,8 75,8 58-2,7 5,4 Karlovarský kraj 72,3 71,6 61,7-0,5 6,3 Poznámka: Produktivita HPH na zaměstnanou osobu (dle VŠPS) Zdroj: ČSÚ regionální účty, VŠPS, Cizinci v ČR HDP Ústeckého kraje významně posiluje vysoká produktivita práce, která dosahuje 3. nejvyšších hodnot po Praze a Jihomoravském kraji. Příčinou je odvětvové zaměření zpracovatelského průmyslu 1 Tato disbalance je ale dána nesrovnatelnými rozvojovými podmínkami mezi západní a východní částí SRN. V rámci východních spolkových zemí jsou meziregionální rozdíly v ekonomické výkonnosti menší než v ČR. Dominance Berlína je nižší než v případě Prahy v ČR Berman Group

10 v kraji, v kterém mají významný podíl kapitálově náročná odvětví s vysokou produktivitou (počítanou jako HPH/zaměstnanou osobu) nadprůměrná produktivita těchto odvětví spočívá především ve vysoké výrobní automatizaci a menšímu využívání pracovní síly a také rychle rostoucích cenách koncových produktů, kterými jsou převážně suroviny a komodity sloužící k dalšímu zpracování. Je to především obor NACE 19, výroba rafinovaných ropných produktů, který měl v roce 2010 v ČR (regionální data nejsou dostupná) nejvyšší produktivitu práce tis. Kč/zaměstnance (průměr zpracovatelského průmyslu je 692,6 tis. Kč/zam.). Dalším oborem je NACE 20 výroba chemických látek a přípravků, které je vůbec nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím v Ústeckém kraji jeho produktivita dosahuje zhruba dvojnásobku celkové průměru zpracovatelského průmyslu. HDP kraje naopak oslabuje relativně vysoký podíl osob vyjíždějících za prací mimo kraj, což souvisí s vysokou nezaměstnaností a malým počtem volných pracovních míst v kraji a dobrou dostupností Prahy zejména pro obyvatele střední (Ústecko, Teplicko, Litoměřicko) a jižní (Lounsko, Mostecko, Chomutovsko) části kraje. Negativně na regionální HDP působí také nízká míra ekonomické aktivity kvůli nadprůměrně zastoupené mladé složce populace, která ještě nevstoupila mezi pracovní sílu a kvůli odchodu silnějších starších ročníků z trhu práce. Velmi nízká je míra ekonomické aktivity žen, která je druhá nejnižší mezi kraji Česka. Tabulka 4 Struktura čistého disponibilního důchodu domácností (ČDDD) v krajích ČR, Region Hlavní město Praha 134,5 132,6 134,7 132,2 129,6 128,3 132,8 131,3-3,2 Středočeský kraj 108,4 106,8 107,1 107,3 106,1 107,7 109,0 108,6 0,2 Plzeňský kraj 100,1 99,8 98,2 99,1 98,9 98,2 98,3 98,6-1,5 Jihomoravský kraj 97,8 98,0 95,8 98,2 98,6 98,5 98,7 97,0-0,8 Jihočeský kraj 96,7 96,8 97,9 96,4 97,6 96,1 94,3 95,1-1,6 Kraj Vysočina 93,9 93,8 94,2 95,0 95,6 94,9 94,3 94,7 0,8 Královéhradecký kraj 96,3 97,7 97,4 96,9 97,6 98,5 95,6 94,4-1,9 Liberecký kraj 95,2 94,7 94,3 93,5 92,5 93,5 94,4 94,0-1,2 Zlínský kraj 93,0 94,2 96,9 96,7 95,3 93,8 92,2 93,5 0,5 Pardubický kraj 94,0 95,4 94,4 94,8 94,7 94,9 91,9 93,0-1,0 Moravskoslezský kraj 88,6 90,8 89,0 90,1 92,6 91,6 90,9 92,7 4,1 Olomoucký kraj 91,9 90,8 91,6 92,1 92,2 92,2 89,5 90,6-1,3 Karlovarský kraj 92,3 91,3 90,4 89,5 88,2 90,5 90,0 90,2-2,1 Ústecký kraj 88,8 88,7 89,4 87,7 88,4 89,9 89,7 89,8 1,0 Zdroj: ČSÚ regionální účty změna v p.b. ČDDD je alternativním způsobem měření vyspělosti regionů. Zohledňuje zejména příjmy domácností (i sociální dávky a důchody) a oproti HDP více vypovídá o blahobytu a materiálním bohatství domácností v regionu. Pozice Ústeckého kraje je podle hodnot disponibilního důchodu horší než v případě HDP, byť rozdíly mezi kraji jsou mnohem menší. Relativně vyšší tvorba HDP se v Ústeckém kraji nepromítá do jeho užití pomocí disponibilních důchodů domácností. Příčinou jsou nejpravděpodobněji nižší ekonomická aktivita obyvatel a vyšší podíl nezaměstnaných, což působí na snížení ČDDD. Obdobně působí na předstih HDP před ČDDD v kraji vyšší koncentrace provozních přebytků firem, která posiluje tvorbu HDP a také vyšší míra investic v kraji, která je dána vysokým podílem průmyslu v regionálním hospodářství a investičně náročnými odvětvími jako je těžba, energetika a chemický průmysl. Příznivý je ale vývoj v čase, kdy nedochází k další divergenci a ČDDD se mírně přibližuje národnímu průměru. Berman Group

11 1.2.2 Trh práce Problémy na trhu práce v Ústeckém kraji jsou dlouhodobé a vychází především ze zděděné hospodářské struktury a její restrukturalizace v posledních 20 letech. Míra nezaměstnanosti se stále drží vysoko nad průměrem ČR, i když dochází k jejímu postupnému snižování. Tempo jejího snižování je ale pomalejší než např. v obdobně strukturálně postiženém Moravskoslezském kraji. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je ve správních obvodech ORP Rumburk, Varnsdorf, Litvínov a Most. Tabulka 5 Obecná míra nezaměstnanosti v krajích ČR a v Sasku, Region změna v p.b. Hlavní město Praha 3,9 3,5 2,8 2,4 1,9 3,1 3,8 3,6-0,3 Středočeský kraj 5,4 5,2 4,5 3,4 2,6 4,4 5,2 5,1-0,3 Plzeňský kraj 5,8 5,1 4,6 3,7 3,6 6,3 5,9 5,2-0,6 Jihočeský kraj 5,7 5 5,1 3,3 2,6 4,3 5,3 5,5-0,2 Pardubický kraj 7 5,6 5,5 4,4 3,6 6,4 7,2 5,6-1,4 Kraj Vysočina 6,8 6,8 5,3 4,6 3,3 5,7 6,9 6,4-0,4 Královéhradecký kraj 6,6 4,8 5,4 4,2 3,9 7,7 6,9 7,1 0,5 Liberecký kraj 6,4 6,5 7,7 6,1 4,6 7,8 7 7,2 0,8 Jihomoravský kraj 8,3 8,1 8 5,4 4,4 6,8 7,7 7,5-0,8 Olomoucký kraj ,2 6,3 5,9 7,6 9,1 7,6-4,4 Zlínský kraj 7,4 9,4 7 5,5 3,8 7,3 8,5 7,6 0,2 Karlovarský kraj 9,4 10,9 10,2 8,2 7,6 10,9 10,8 8,5-0,9 Moravskoslezský kraj 14,5 13,9 12 8,5 7,4 9,7 10,2 9,3-5,2 Ústecký kraj 14,5 14,5 13,7 9,9 7,9 10,1 11,2 9,9-4,6 Německo 10,5 11,3 10,3 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9-4,6 Sasko 19,4 18,7 16,6 14,4 12,9 12,4 11,3 9,4-10,0 DB Chemnitz 19,5 17,8 16,2 13,6 12,1 12,3 11,4 8,7-10,8 DB Dresden 18,7 18,3 16,2 13,3 12,3 12,0 10,4 8,8-9,9 DB Leipzig 20,1 20,5 17,9 17,2 14,7 13,2 12,4 11,3-8,8 Pozn.: míra nezaměstnanosti dle mezinárodně platné definice ILO, odlišné od metodiky MPSV Zdroj: ČSÚ, Eurostat Graf 2 Dlouhodobá nezaměstnanost jako podíl v celkové nezaměstnanosti (v %), EU 27 Česko Ústecký Moravskoslezský Karlovarský Sasko Zdroj: ČSÚ, Eurostat Berman Group

12 Situace na trhu práce není tak příznivá, jak by mohla napovídat data o ekonomické výkonnosti, které řadí Ústecký kraj k průměru ČR. Vysoký je také podíl dlouhodobé nezaměstnanosti, který se sice postupně daří snižovat (skokové snížení v r bylo dáno rapidním nárůstem aktuální nezaměstnanosti), stále je ale déle než rok bez práce 40 % nezaměstnaných. V saských regionech byla nezaměstnanost ještě kolem roku 2005 velkým problémem kombinace stabilního ekonomického růstu, aktivní politiky zaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst přinesla během osmi let její razantní snížení o 10 p.b. Je zde ale vyšší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti, který se na rozdíl od celkové nezaměstnanosti příliš nesnižuje a ukazuje na to, že velký podíl obyvatel se aktivně nezapojuje na trhu práce. Tabulka 6 Aktuální vývoj registrované míry nezaměstnanosti, říjen 2010 září 2012 Region X. 10 I. 11 IV. 11 VII. 11 X. 11 I. 12 IV. 12 VII. 12 IX. 12 změna v p.b. Praha 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,4 0,4 Středočeský 6,9 7,9 7,0 6,9 6,6 7,4 6,9 6,8 7,0 0,1 Jihočeský 6,8 8,9 7,4 6,8 6,4 8,3 7,3 7,0 7,0 0,3 Plzeňský 7,1 8,4 7,1 6,7 6,3 7,4 6,5 6,4 6,3-0,8 Karlovarský 10,2 11,7 10,3 9,7 9,4 10,4 9,9 10,0 10,1-0,2 Ústecký 12,8 14,1 13,0 12,5 12,3 13,6 13,2 13,1 13,2 0,4 Liberecký 9,8 10,5 9,8 9,4 9,1 9,9 9,5 9,6 9,6-0,2 Královéhradecký 7,0 8,4 7,2 6,9 6,6 8,0 7,4 7,1 7,4 0,4 Pardubický 8,2 10,1 8,3 7,7 7,3 9,0 7,9 7,6 7,7-0,5 Vysočina 8,7 11,0 9,0 8,5 8,1 10,0 8,7 8,4 8,5-0,2 Jihomoravský 9,4 10,9 9,6 9,2 8,8 10,3 9,5 9,3 9,4 0,0 Olomoucký 10,6 13,0 11,3 10,4 10,0 11,9 10,8 10,1 10,3-0,3 Zlínsky 9,6 10,9 9,5 8,9 8,5 9,7 9,1 8,8 9,1-0,5 Moravskoslezský 11,4 12,5 11,4 10,9 10,5 11,7 11,2 11,1 11,4 0,0 Celkem ČR 8,5 9,7 8,6 8,2 7,9 9,1 8,4 8,3 8,4-0,1 Zdroj: MPSV Graf 3 Vývoj registrované míry nezaměstnanosti, čtvrtletně 10/ /2012 (průměr ČR=100) X.2010 I.2011 IV.2011 VII X.2011 I IV.2012 VII IX ČR Ústecký Karlovarský Liberecký Zdroj: MPSV Data o registrované míře nezaměstnanosti (MPSV) jsou prakticky jedinými aktuálními daty o vývoji regionální ekonomiky. Rozdíly mezi kraji jsou v období posledních dvou let minimální, mírně poklesla nezaměstnanost v krajích, jejichž ekonomika se v období krize rychle a více propadla Plzeňský a Berman Group

13 Pardubický, což značí jejich opětovné posilování a také v krajích, kterým se v poslední době ekonomicky daří Zlínský. Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji vykazuje v období posledních dvou let vysoké sezónní vlivy a mírně se oproti průměru ČR zvyšuje. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v ORP Most, nejrychleji roste v posledním roce v obvodu Chomutov a Ústí n/l Postavení Ústeckého kraje ve srovnání se Saskem a vybranými kraji Česka Následující podkapitola umožní v graficky přehledné podobě porovnat postavení Ústeckého kraje s okolními saskými a českými regiony v základních aspektech konkurenceschopnosti a makroekonomického vývoje. Graf 4 Diamant socioekonomického postavení a jeho změny ve srovnávaných regionech průměr Ústecký kraj Sasko Chemnitz Dresden Leipzig Regionální HDP/obyvatele v PPS (2009, EU27=100) 2 Míra nezaměstnanosti (2010, EU27=100) 3 Podíl zpracovatelského průmyslu na hrubé přidané hodnotě (2009, EU27=100) 4 Produktivita práce HPH/zaměstnance (2009, EU27=100) 5 Změna regionálního HDP/obyvatele v PPS (2009, EU27=100) 6 Změna míry nezaměstnanosti (2010, EU27=100) 7 Změna podílu zpracovatelského průmyslu na hrubé přidané hodnotě (2009, EU27=100) 8 Změna produktivity práce HPH/zaměstnance (2009, EU27=100) Zdroj: Eurostat, VGRdL, ČSÚ regionální účty, ECB Graf porovnává stav ekonomiky v Ústeckém kraji a sousedních saských regionech v roce 2009 (2010) i vývojovou dynamiku mezi roky 2004 a 2009 (2010) s ohledem na vývoj v EU jako celku. Celkové tempo ekonomického růstu je v Ústeckém kraji mírně vyšší než v saských regionech je srovnatelné s růstem v regionu Leipzig, ale vyšší než v regionech Chemnitz a zejména Dresden. Z podrobnějšího srovnání je patrné, že nejvíce je stav ekonomiky i její dynamika odlišná v Ústeckém kraji a v regionu Leipzig. Celkově pak německé regiony vykazují oproti Ústeckému kraji mírně větší dynamiku pozitivních změn, i přestože výchozí úroveň jejich ekonomické rozvinutosti byla vyšší. Berman Group

14 Podle dosaženého HDP/obyvatele zaostává Ústecký kraj výrazněji za průměrem EU (dosahuje pouze 66,4 %) ale i saskými regiony. Z pohledu vývojové dynamiky však roste Ústecký kraj i saské regiony (s výjimkou Dresden) rychleji než je průměr EU a dochází tak k jejich konvergenci. Největší rozdíly oproti průměru EU vykazují srovnávané regiony v míře nezaměstnanosti její úroveň je ve všech mírně nadprůměrná, ale v dlouhodobém pohledu má silně klesající tendenci, zejména ve všech saských regionech, kde došlo v předchozích 7 letech k více než 50% poklesu pokles tu byl dokonce rychlejší než v celém Německu. Zpracovatelský průmysl je v porovnání s EU nadprůměrně rozvinutý v Ústeckém kraji a v saských regionech Chemnitz a Dresden, naopak region Leipzig je méně průmyslový a je orientován spíše na služby. Paradoxně u něj však došlo k nejvyššímu nárůstu podílu zpracovatelského průmyslu na HPH. Největší rozdíly panují mezi regiony v úrovni produktivity práce. Ústecký kraj dosahuje pouze 50 % průměru EU, zatímco saské regiony téměř 90 %. Ústecký kraj mírně znevýhodňuje metodika produktivita je počítaná z HPH (nikoliv z celkové hodnoty produkce, jak ji počítá např. Eurostat), proto je odstup průmyslového Ústecka za Saskem i EU vyšší. I přesto ČR a její regiony výrazně zaostávají v produktivitě práce za Německem a EU. Ústecký kraj se díky vyššímu tempu růstu produktivity přibližuje úrovni EU i Saska, kde roste produktivita mírně podprůměrným tempem. Graf 5 Diamant socioekonomického postavení Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje, 2010 (ČR=100) Graf 6 Diamant změny socioekonomického postavení Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje, mezi roky (ČR=100) ČR ULK KVK LBK ČR ULK KVK LBK HDP na obyvatele 2010 (ČR=100) 2 Míra nezaměstnanosti 2011 (ČR=100) 3 Čistý disponibilní důchod domácností 2010 (ČR=100) 4 THFK průměr za roky (ČR=100) 5 Podíl zpracovatel. průmyslu na HPH 2010 (ČR=100) 6 Exportní výkonnost na obyvatele 2010 (ČR=100) 1 Změna HDP na obyvatele (ČR=100) 2 Změna míry nezaměstnanosti (ČR=100) 3 Změna ČDDD (ČR=100) 4 Změna výše investic / (ČR=100) 5 Změna podílu ZP na HPH (ČR=100) 6 Změna exportu na obyvatele (ČR=100) Zdroj: ČSÚ regionální účty 2011, data exportu Další porovnání na základě makroekonomických indikátorů a základních aspektů konkurenceschopnosti je provedeno mezi trojicí severočeských krajů Ústeckým, Karlovarským, které společně Berman Group

15 tvoří region soudržnosti Severovýchod a krajem Libereckým. Jejich společným znakem je kromě polohy v severní části ČR u hranic s Německem, také historicky nekompaktní osídlení, raný průmyslový rozvoj, který byl v případě Ústeckého a Karlovarského kraje ještě uměle posílen v období socialismu a z toho vyplývající stále silné postavení průmyslu a jeho rigidní struktura. Společnou charakteristikou všech tří krajů je rovněž vysoká míra urbanizace, která se váže na výše uvedené aspekty hospodářského rozvoje. Z uvedeného porovnání vybraných regionů lze usoudit, že ekonomická výkonnost řadí Ústecký kraj mezi Liberecký a Karlovarský, přičemž vývojová dynamika základních aspektů regionální konkurenceschopnosti dosahuje v případě Ústeckého kraje největších pozitivních změn. Ačkoliv souhrnná ekonomická výkonnost měřená HDP řadí všechny tři regiony do podprůměru v Česku, Ústecký kraj se svou dynamikou zejména v posledních 2 letech řadí k nejlepším. Největší rozdíly panují v míře nezaměstnanosti v Ústeckém kraji dochází dlouhodobě k jejímu snižování, v Karlovarském stagnuje na nadprůměrné úrovni. V Libereckém kraji však nebyl nárůst nezaměstnanosti z roku 2009 následován poklesem, ale spíše stagnací, což svědčí při obdobném růstu HDP a dobré výkonnosti zpracovatelského průmyslu o závažných problémech na regionálním trhu práce. Vysoká investiční aktivita v Ústeckém kraji odpovídá výraznému podílu odvětví těžby a energetiky v krajském hospodářství tvoří dlouhodobě 12 15% podíl na HPH i tržbách v kraji, v posledních 3 letech v souvislosti s krizí, která neměla na tyto obory tak velký dopad, se tento podíl ještě zvýšil. Tomu odpovídá i menší podíl zpracovatelského průmyslu na tvorbě HPH v Ústeckém kraji pokud však k němu přičteme těžbu i energetiku, dostaneme obdobnou hodnotu jako v případě kraje Libereckého. Exportní výkonnost všech tří krajů je podprůměrná, navíc roste pomalejším tempem než v ostatních krajích Česka. To zřejmě souvisí s povahou průmyslových aktivit v Ústeckém a Libereckém kraji, které jsou zaměřeny více na domácí trh a také některými výrazně exportně orientovanými kraji (STC, PLZ, PAK), které táhnou celkovou intenzitu vývozu v ČR nahoru. Berman Group

16 1.3 Struktura a specializace ekonomiky Ústeckého kraje Struktura hospodářství Ústeckého kraje je velmi specifická a odlišná od národního průměru zejména vysokým podílem těžby a energetiky, který dohromady tvoří více než 16 % HPH a dlouhodobě neklesá, naopak v období krize a poklesu ekonomické výkonnosti dokonce roste a během posledních 8 let se jeho podíl zvýšil o více než 4 %. V Ústeckém kraji tak je lokalizována více než čtvrtina těžebního průmyslu a téměř pětina energetiky z celého Česka Strukturální charakteristiky hospodářství Graf 7 Struktura tvorby hrubé přidané hodnoty podle hlavních hospodářských sektorů, 2010 ČR Ústecký kraj 0% 20% 40% 60% 80% 100% zemědělství a lesnictví stavebnictví, zásobování vodou, odpady služby těžba a energetika zpracovatelský průmysl Zdroj: ČSÚ regionální účty Graf 8 Změna sektorové struktury HPH mezi roky 2002 a 2010, v procentních bodech Ústecký kraj ČR -4 zemědělství a lesnictví těžba a energetika stavebnictví, zásobování vodou, odpady zpracovatelský průmysl služby Zdroj: ČSÚ regionální účty Tato orientace, která vychází historicky z přírodního bohatství a byla za socialismu uměle podporována, neumožnila větší rozvinutí zpracovatelského průmyslu, který tvořil v roce 2010 pouze 21,7 % HPH v krajském hospodářství, což je podprůměrná hodnota v porovnání s ČR (bez započtení Prahy), kde zpracovatelský průmysl tvoří 28,9 % HPH. Propad zpracovatelského průmyslu byl v Ústeckém kraji mezi roky značný, podíl na celkové vytvořené HPH se snížil o 7 p. b., i v absolutní hodnotě došlo k poklesu téměř o 12 mld. Kč. Ústecký kraj byl ale paradoxně jediným regionem v ČR, kde během období krize nedošlo k poklesu celkové vytvořené HPH. Výpadek ve zpracovatelském průmyslu byl kompletně nahrazen zvýšenou produkcí jiných odvětví, především Berman Group

17 sektorem výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, těžbou a stavebnictvím (podrobněji v dalším textu). Graf 9 Pozice hlavních ekonomických odvětví v Ústeckém kraji podle produktivity a LQ HPH, ,4 D A Zemědělství, lesnictví a rybářství B Těžba a dobývání Produktivita (ČR=1) 1,2 1,0 0,8 0,6 K J I A C L M G N P O H Q F E B C Zpracovatelský průmysl D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla E Zásobování vodou; odpady F Stavebnictví G Velkoobchod a maloobchod H Doprava a skladování I Ubytování, stravování a pohostinství J Informační a komunikační činnosti 0,4 K Peněžnictví a pojišťovnictví L Činnosti v oblasti nemovitostí 0,2 M Profesní, vědecké a technické činnosti N Administrativní a podpůrné činnosti 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Lq hrubé přidané hodnoty O Veřejná správa a obrana; soc. zabezpečení P Vzdělávání Q Zdravotní a sociální péče Zdroj: ČSÚ regionální účty a VŠPS Graf 9 jednoznačně potvrzuje specializaci krajského hospodářství v odvětvích těžby, energetiky, v oblasti zásobování vodou a činnostech souvisejících s odpady a ve stavebnictví. Také produktivita v těchto oborech (kromě stavebnictví) je vyšší než průměr v ČR. Zpracovatelský průmysl jako nejvýznamnější odvětví podle tvorby HPH i zaměstnanosti dosahuje v kraji nízké produktivity. Příznivě se vyvíjí progresivní odvětví informačních a komunikačních technologií, kde dochází v posledních šesti letech k relativnímu i absolutnímu růstu tvorby HPH, který je doprovázen i vzrůstajícím počtem zaměstnanců a nadprůměrnou produktivitou. Celkově však ve struktuře služeb v kraji převažují veřejné služby nad komerčními. Podrobná data o vývoji zaměstnanosti a tržeb v dílčím členění zpracovatelského průmyslu jsou dostupná pouze za subjekty s více než 100 zaměstnanci se sídlem v kraji, a proto jsou následující výsledky pouze hrubým obrazem specializace zpracovatelského průmyslu pro jeho přesnější analýzu je potřeba pracovat s daty za individuální subjekty. Navíc v roce 2009 došlo ke změně publikovaných dat místo dříve požívaného členění OKEČ jsou data o zpracovatelském průmyslu rozdělena podle mezinárodně platného členění NACE, které je podrobnější než OKEČ. Každý rok se také mění počet subjektů v jednotlivých kategoriích zpracovatelského průmyslu (kvůli omezení na subjekty s min. 100 zaměstnanci). Proto nemusí být vývojové porovnání na základě těchto dat absolutně přesné, pro zachycení základních trendů však postačí. Berman Group

18 Graf 10 Struktura zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu, ČR a Ústecký kraj, % Opravy a instalace strojů a zařízení 90% Ostatní zpracovatelský průmysl Výroba nábytku 80% Automotive Výroba ostatních dopravních prostředků Výroba motorových vozidel 70% Strojírenství Výroba strojů a zařízení j. n. Výroba elektrických zařízení Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů 60% Výroba kovových a kovodělných výrobků Výroba základních kovů, hutnictví 50% Výroba ost. nekovových minerálních výrobků Výroba pryžových a plastových výrobků 40% 30% Sklo, keramika, porcelán Výroba farmaceutických výrobků přípravků Výroba chemických látek a přípravků Tisk a rozmnožování nahraných nosičů Výroba papíru a výrobků z papíru Zpracování dřeva 20% Chemie Výroba usní a souvisejících výrobků Výroba oděvů 10% Výroba textilií Výroba nápojů 0% Ústecký kraj ČR Výroba potravinářských výrobků Nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu v Ústeckém kraji NACE ZP Podíl na zaměstnanosti v % Lq zaměstnanosti 29 Výroba motorových vozidel 12,9 0,68 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 12,3 2,28 20 Výroba chemických látek a přípravků 11,9 4,16 28 Výroba strojů a zařízení 11,2 1,04 27 Výroba elektrických zařízení 9,8 1,12 Pozn.: zahrnuty pouze podniky s více než 100 zaměstnanci se sídlem v kraji Zdroj: ČSÚ statistická ročenka 2011 Nejvýznamnějším odvětvím zpracovatelského průmyslu v Ústeckém kraji je automobilový průmysl (podobně jako zhruba v polovině krajů ČR), jeho koncentrace v regionu je ale v porovnání s Českem nižší. Naopak výrazně je kraji koncentrován chemický průmysl (zejména díky rafinérii v Záluží a chemickému zpracovatelskému průmyslu v Ústí nad Labem a Lovosicích), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků především sklářství a výroba stavebních hmot. Nadprůměrně je v kraji koncentrován také papírenský průmysl, který ale tvoří menší podíl na krajském zpracovatelském průmyslu. Všechna tato odvětví patří mezi energeticky nejnáročnější průmyslové obory, což se projevuje na vyšších rizicích negativního vlivu na životní prostředí i snižující se konkurenceschopností. Významnými odvětvími jsou v krajské ekonomice také strojírenství a elektrotechnický průmysl. Celkově zpracovatelskému průmyslu v Ústeckém kraji chybí hlavní hnací odvětví, které má většina ostatních regionů ČR. V kraji tímto oborem není dílčí odvětví Berman Group

19 zpracovatelského průmyslu, ale sektor těžby a energetiky oba obory mají vyšší zaměstnanost než jakékoliv jiné průmyslové odvětví a dohromady tvoří pouze o 5 % méně HPH v regionální ekonomice než celý zpracovatelský průmysl. Tabulka 7 Nejvýznamnější exportní položky v Ústeckém kraji (SITC3), podíl na celkovém exportu v %, SITC Název změna v p.b. 334 Oleje ropné, oleje z nerostů živičných, odpadní oleje 5,61 4,42 4,33 4,66 8,42 2, Díly a příslušenství vozidel motorových 3,30 3,35 6,34 6,62 7,43 4, Sklo 8,47 6,56 6,52 6,94 6,08-2, Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný 8,52 6,04 4,77 4,74 4,16-4, Roury, trubky, profily duté, fitinky železné, ocelové 1,16 4,46 5,55 4,27 4,00 2, Papír a lepenka 5,40 4,08 4,35 3,43 3,83-1, Polymery etylénu v prvotní formě 3,17 4,75 3,90 3,60 3,72 0, Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly 0,01 0,12 0,90 2,19 3,13 3, Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.) 3,54 4,90 3,93 4,05 2,91-0, Polyacetáty, polyetery a pryskyřice epoxidové 1,06 1,92 2,74 2,35 2,61 1, Hmoty plastické ostatní v prvotních formách 1,25 1,85 1,31 1,56 2,23 0, Prostředky k rozvodu elektrické energie jn. 2,19 4,78 2,63 1,79 2,09-0,10 Zdroj: ČSÚ data exportu Podrobná data o exportu na SITC3 potvrzují předchozí zjištění o specializaci krajské ekonomiky. Ve vývozu tvoří největší podíl produkty chemického průmyslu, automotive, elektrotechnického a sklářského průmyslu. Export v souhrnnějším členění SITC2 opět ukazuje, že v kraji chybí nějaké dominantní odvětví nejvýznamnější skupina Elektrických zařízení a spotřebičů (SITC 77) tvoří pouze 11 % celkové hodnoty exportu, což je mezi kraji v ČR nejnižší číslo. Vzájemné porovnání klíčových specializací ve zpracovatelském průmyslu Saska a Ústeckého kraje může být přínosné pro potenciální vzájemnou spolupráci firem např. v oblasti VaV i pro pochopení společných těsných exportních vazeb (zboží z ČR tvoří 14% podíl na saském dovozu, z toho nezanedbatelná část pravděpodobně pochází z Ústeckého kraje). Tabulka 8 Nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu v Sasku, podíl na celkové zaměstnanosti ve ZP, 2009 Odvětví Sasko Chemnitz Dresden Leipzig Výroba kovových a kovodělných výrobků 15,3 20,6 12,6 7,8 Výroba strojů a zařízení 14,9 13,9 16,2 14,5 Výroba motorových vozidel 10,4 16,2 2,4 13,2 Výroba potravinářských výrobků 7,1 5,0 7,3 12,0 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů 5,9 2,9 10,8 2,8 Výroba elektrických zařízení 5,2 5,9 4,7 4,4 Výroba pryžových a plastových výrobků 4,8 3,8 6,6 3,7 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 4,8 2,6 6,1 7,7 Zdroj: Eurostat Ústecký kraj byl se Saskem historicky hospodářsky spjat (severní Čechy byly první oblastí, kam pronikla průmyslová revoluce právě ze Saska), což se projevuje i na podobné struktuře průmyslu. Sice již menší, ale stále významný podíl tvoří v hospodářství Saska výroba skla a porcelánu (zejména v regionu Leipzig a Dresden) a textilní průmysl (Chemnitz). Ve struktuře ale dominují strojírenství, Berman Group

20 kovodělný průmysl a automotive zajímavé jsou značné rozdíly mezi jednotlivými saskými kraji, které odpovídají odlišným regionálním hospodářským specializacím. Obecně platí, že v regionu Chemnitz převažují spíše tradiční, těžší průmyslové obory, v Drážďanech sofistikovanější strojírenství a výroba elektroniky, v Lipsku pak lehčí, moderní formy průmyslu a také služby Restrukturalizace průmyslu v Ústeckém a Moravskoslezském kraji Průmysl v Ústeckém kraji a zejména jeho těžké formy koncentrované v pánevní oblasti (těžba, energetika, chemie) byly v období socialismu uměle podporovány. Vedle toho v různých částech kraje existovaly dlouhodobě se vyvíjející specializace ve výrobě skla, textilu a keramiky. Po roce 1989 dochází k postupné restrukturalizaci průmyslu a rozvoji jeho nových forem. Restrukturalizace byla a je sycena především vysokou energetickou náročností stávajících oborů, negativními vlivy na ŽP a zvýšenou konkurencí ze strany zemí s nižšími výrobními náklady. Katalyzátorem pro tyto procesy jsou především přicházející PZI. Graf 11 Srovnání dynamiky základních makroekonomických ukazatelů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, rok 1995= ULK HDP MSK HDP ULK nezaměstnanost MSK nezaměstnanost Zdroj: ČSÚ regionální účty Tato podkapitola porovnává průběh restrukturalizace průmyslu v posledních 15 letech v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, které jsou si v mnohých aspektech podobné. Cílem je zodpovědět tyto otázky: Jak rychle a v jaké míře dochází k restrukturalizaci průmyslu útlumu starých průmyslových odvětví a rozvoji nových forem? Jaká nová odvětví zpracovatelského průmyslu jsou v obou regionech rozvíjena? Jak se mění v průběhu restrukturalizace význam průmyslu v hospodářství kraje? Jako stará, tradiční průmyslová odvětví byla identifikována: Ústecký kraj: těžba a dobývání, energetika, chemický průmysl, výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (sklo, keramika, porcelán, stavební hmoty), hutnictví a kovodělný průmysl Berman Group

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji résumé připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkumu trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Průzkum prostředí pro inovační podnikání v Olomouckém kraji

Průzkum prostředí pro inovační podnikání v Olomouckém kraji PŘÍLOHA 1 Průzkum prostředí pro inovační podnikání v Olomouckém kraji zpracovatel KVĚTEN 2011 OBSAH I Souhrn zjištěných skutečností... 3 I.1 Metodické poznámky k průběhu terénního průzkumu... 5 II Hospodářský

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Závěrečná zpráva připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ Popis regionu Dominantní postavení v rámci ČR Praha je jednoznačným

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Finanční analýza podnikové sféry

Finanční analýza podnikové sféry Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červen 214 Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví za rok 213 1 O B S A H... STRANA 1. ÚVOD... 5 2. NEFINANČNÍ

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Resumé připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu Propojení

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009 All Stars Pořadí Název firmy ŠKODA AUTO a.s. ČEZ, a. s. STUDENT AGENCY, s.r.o. Kofola a.s. 5. Zentiva, a.s. 6. Komerční banka, a.s. 7. Plzeňský Prazdroj, a. s. 8. 9. 10. Česká pojišťovna a.s. Skanska CS

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami. PhDr. Jana Vongreyová

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami. PhDr. Jana Vongreyová Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 2 OBSAH 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 2.1. Předmět analýzy a cíle šetření... 4 2.2. Metodologie...

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č.1 ČÁST B: ANALÝZY 6 PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ www.riskhk.cz 1 OBSAH B ANALÝZY ŠESTI PROGRESÍVNÍCH

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Setkání regionálních rad RLZ

Setkání regionálních rad RLZ Setkání regionálních rad RLZ Beroun, 30.3.2005 PŘÍKLADY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Klastry a spolupráce kraje se s zaměstnavateli Regionální informační systém pro rozvoj lidských zdrojů Marek Gavenda (gavenda@rpic-vip),

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

CENTRUM EKONOM I CKÝCH STUDI Í VŠEM. Strukturální analýza české ekonomiky. Marek Rojíček. Working Paper CES VŠEM N o 3/2007

CENTRUM EKONOM I CKÝCH STUDI Í VŠEM. Strukturální analýza české ekonomiky. Marek Rojíček. Working Paper CES VŠEM N o 3/2007 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOM I CKÝCH STUDI Í VŠEM Strukturální analýza české ekonomiky Working Paper CES VŠEM N o 3/2007 Marek Rojíček V Y S O K Á Š K O

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Horní Rakousko z ekonomického pohledu

Horní Rakousko z ekonomického pohledu Velvyslanectví České republiky v Rakousku Obchodně-ekonomický úsek Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien tel.: +431 899 580, fax: +431 894 1200 email: vienna@embassy.mzv.cz www.tschechischerepublik.at Horní

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA 1 ANALYTICKÁ ČÁST

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA 1 ANALYTICKÁ ČÁST REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA 1 ANALYTICKÁ ČÁST Zpracoval: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz Email: info@cep-rra.cz

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více