]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU"

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 19 PROGRAM MAGNETIC DESIGN TOOL FIRMY SIEMENS Program Magnetic Design Tool nabízí pohodlný pøístup k informacím o dostupných feritových materiálech firmy Siemens Matsushita a jejich integraci do procesu digitálního návrhu Parametry, na kterých je návrhový program založen, jako napø hysterezní køivka, výkonová ztráta, poèáteèní permeabilita, maximální permeabilita a komplexní permeabilita jsou získány na základì mìøení vyrábìných feritových materiálù Tyto parametry mohou být graficky zpracovány a porovnány s parametry ostatními Vytvoøené grafy lze vytisknout nebo pøenést do jiných aplikací MS Windows pomocí schránky Jednoduchý editor nabízí možnost tvorby poznámek pøi návrhu a práci s programem Magnetic Design Tool Podprogramy Editor Editor nabízí možnost tvorby poznámek pøi návrhu a práci s programem Magnetic Design Tool Souèasnì mùže být otevøeno i nìkolik editorových oken Funkènost a použití editoru je velmi podobné ostatním produktùm systému Windows jako napø Notepad Material form (vlastnosti magnetických materiálù) Tento podprogram v závislosti na zvoleném materiálu graficky zobrazí: a) hysterezní køivku, b) závislost poèáteèní permeability na teplotì, c) závislost výkonové ztráty na frekvenci, magnetické indukci a teplotì, d) závislost maximální permeability na magnetické indukci, e) závislost komplexní permeability na frekvenci Core form (vlastnosti magnetických jader) Tento podprogram v závislosti na zvoleném materiálu a typu jádra slouží k: a) vyjádøení efektivní peremeability, b) urèení pøenosového výkonu P trans, c) zobrazení tabulky s digitálnì namìøenými údaji µ a = f(b), µ i = f(t), µ = f(f), µ = f(f), d) prohlížení namìøených hodnot, použitelných v programu a jejich pøenesení do ostatních aplikací napø do Excelu, e) provedení následujících výpoètù: - A L jako funkce tlouš ky vzduchové mezery, - velikost vzduchové mezery jako funkce hodnoty A l, 204 Alexandr Krejèiøík: Napájecí zdroje III - BEN technická literatura

3 - indukènost cívky L jako funkce hodnoty A L, - intenzitu magnetického pole H jako funkce proudu cívkou I, - napìtí na cívce U jako funkce magnetické indukce B, frekvence f, a poètu závitù N cívky Core Advanced (další parametry jader) Tento podprogram v závislosti na zvoleném materiálu a typu jádra slouží k: a) Zobrazení reverzní permeability a reverzní indukènosti jako funkce stejnosmìrného proudu cívkou I DC nebo intenzity stejnosmìrného magnetického pole v magnetickém materiálu H DC b) Vypoèítání potøebné tlouš ky vzduchové mezery, hodnoty A L a poètu závitù N pro maximální zmìnu permeability dµ rev [%] a maximální výkonový rozdíl dw [%] vzhledem k danému jádru a materiálu c) Zobrazení pomìru stejnosmìrného (DC) a støídavého (AC) odporu cívky vzhledem k frekvenci pro dané jádro a jeho materiál Graph Control (Okno tvorba grafù) V oknì programu Graph Control se definují parametry pøíslušných grafù, které je možno tisknout nebo pøenést pomocí clipboardu do ostatních aplikací Toto okno mùže být otevøeno z podprogramu, který podporuje grafické zobrazení Spuštìní programu Spus te program poklepáním na ikonu Ferrite Magnetics ve skupinì Data Book Library a následnì kliknìte na tlaèítko OK na úvodní obrazovce Program bude spuštìn s prázdným otevøeným oknem editoru Opuštìní programu Vyberte nabídku Exit z roletového menu File Program bude ukonèen 19 1 Editor Obr 19 1 Titulní okno po otevøení Editoru Alexandr Krejèiøík: Napájecí zdroje III - BEN technická literatura 205

4 Po spuštìní programu se automaticky otevøe prázdné okno editoru Roletová menu File, Edit a Window umožòují pøístup k funkcím editoru Nejèastìji používané a tedy nejdùležitìjší funkce lze pøímo vybrat pomocí kliknutí na pøíslušné tlaèítko pøímo na nástrojové lištì Nástrojová lišta Následující obrázky zobrazují veškeré funkce editoru, které jsou dosažitelné pomocí nástrojové lišty ]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU RWHY twh[lvwxmtftvrxeru Obr 19 2 Nástrojová lišta programu Roletová menu File menu New Open Save Save As Print Close Window Exit Edit Menu Cut Copy otevøe nový textový soubor otevøe existující textový soubor uloží aktuální textový soubor umožní uložení textového souboru pod zvolitelným jménem vytiskne aktuální textový soubor na standardní Windows tiskárnì zavøe aktuální textový soubor Pokud soubor nebyl uložen, zobrazí se bezpeènostní hláška nabízející uložení programu ukonèí program pøesune vybraný text do clipboardu (schránky) zkopíruje vybraný text do clipboardu 206 Alexandr Krejèiøík: Napájecí zdroje III - BEN technická literatura

5 Paste na pozici kurzoru vloží text z clipboardu Delete smaže oznaèený text Delete Line smaže øádku, na které je nastaven kurzor Select All vybere veškerý text Windows Menu Cascade, Tile H, Tile V, Arrange Icons, Minimize all Windows Tato menu slouží k nastavení aktálního obrazovkového okna editoru Pokud je otevøeno více oken, pomocí tohoto menu se mùže nastavit jako aktivní kterýkoliv ze souborù, bìžících na pozadí 19 2 Základy obsluhy programu Obr 19 3 Okno Material Form pro zvolený materiál K10 Základní operaèní procedury a pøiøazení tlaèítek je stejné pro podprogramy Material Form, Core Form a Core Asdvanced Z tohoto dùvodu jsou všechny popsány spoleènì Výbìr materiálu a jádra Pro výbìr požadovaného materiálu a jádra je urèeno roletové menu Vybrané mohou být pouze ty materiály a ta jádra, pro které program mùže provést výše zmínìné výpoèty Alexandr Krejèiøík: Napájecí zdroje III - BEN technická literatura 207

6 Naètení grafù (Graph Reader) Nastavte kurzor myši do bodu mìøené køivky na obrazovce a kliknìte levým tlaèítkem Odeètená hodnota z grafu se zobrazí v oknì Graph Reader Editace grafù (Graph Control) Po ukáním na tlaèítko Graph Control, ve kterém je možno volit typ grafu se pøíslušný graf zobrazí a je možno ho vytisknout na tiskárnì nebo jej pøenést do jiné aplikace Windows pomocí clipboardu Výstup grafù (Graph Output) Okno slouží pro výstup grafù Vybráním rùzných materiálù nebo jader mohou být grafy superponovány a tedy snadno porovnávány Vstupní pole (Input Fields) Vstupní data pro kalkulace se zadávají do bíle oznaèených oken Ukonèení vstupu dat se provede klávesou Enter Výstupní pole (Output Fields) Výstupní pole jsou oznaèena šedì Slouží pro zobrazování výsledkù výpoètù èi namìøených hodnot, ale nemohou být modifikována 19 3 Hysterezní smyèka (Hysteresis Loop) Zvláštní vlastností feromagnetických a ferimagnetických materiálù je, že samovolná magnetizace v nich existuje až do teploty pro každý materiál specifické, do tzv Curieova bodu Elementární atomové magnety jsou do této teploty uspoøádány do paralelních linií v mikroskopicky malých oblastech Tyto takzvané Weissovy domény jsou pøirozenì orientovány tak rùznorodì z hlediska jejich natoèení, že není znatelný žádný celkový vnìjší magnetický efekt Toto se však zmìní, pokud feromagnetické tìleso vložíme do magnetického pole a magnetická indukce (plošná hustota magnetického toku) B jako funkce intenzity magnetického pole H je mìøena pomocí testovací cívky Postupujeme-li od B = 0 i H = 0 získáme takzvanou køivku prvotní magnetizace Pro nízké hodnoty intenzity magnetického pole se pøíznivì, vhodnì orientované domény vzhledem k orientaci magnetického pole rozrostou na úkor jinak orientovaných domén (èástice se magneticky zorientují) Pøi vyšších intenzitách pole se domény otáèí (pøevrací), to je ta nejstrmìjší èást hysterezní smyèky Nakonec jsou magnetické momenty pøesunuty ze svých pozic daných krystalickou møížkou do pozic ve smìru vnìjšího magnetického pole, dokud se nedostanou do stavu saturace, tedy dokud se všechny elementární magnety materiálu nenatoèí do smìru pole Pokud dojde opìtovnému poklesu H je už køivka B velice odlišná Tímto se získá tzv hysterezní køivka 208 Alexandr Krejèiøík: Napájecí zdroje III - BEN technická literatura

7 Základní parametry hysterezní køivky Køivka prvotní magnetizace Køivka prvotní magnetizace popisuje vztah B = µ r µ 0 H pro první magnetizaci, pøed níž následuje kompletní demagnetizace Spojením koncových bodù všech podsmyèek od H = 0 do H = H max získáme køivku prvotní magnetizace Saturaèní magnetizace B S Saturaèní magnetizace B S je definována jako maximální hodnota magnetické indukce, dosažitelná pro daný materiál (pro velmi vysokou intenzitu magnetického pole), nad hodnotu B S již dále není možné zvyšovat B(H) dalším zvyšováním H Mikroskopicky vysvìtleno to znamená, že pøi B = B S jsou veškeré elementární magnety již nasmìrovány ve smìru pole Technicky je B S definována jako magnetická indukce pøi intenzitì magnetického pole H = 1200 [A/m] Jak ukazují pøíslušné magnetizaèní køivky, hodnota B(H) pro H vìtší než 1200 [A/m] již pøibližnì zùstává konstantní (platí pro všechny ferity s velkou permeabilitou µ > 100 [ ]) Remanentní magnetická indukce B R (H) Remanentní magnetická indukce (zbytková magnetizace) je velikost stupnì zbytkové magnetizace feritu po pøebìhnutí hysterezní køivky Pokud je magnetické pole H redukováno na nulu, ferit si stále uchovává urèitou nenulovou magnetickou indukci, závislou na materiálu Intenzita koercitivního pole (koercitivní síla) H c Magnetická indukce B [T] mùže být redukována na nulu pokud je pøipojeno opaènì orientované pole o velikosti koercitivní intenzity H c Demagnetizovaný stav mùže být kdykoliv obnoven: a) Vložením materiálu do støídavého magnetického pole se souèasným poklesem amplitudy intenzity magnetického pole H na nulu b) Pøekroèením Curierovy teploty daného materiálu T c Program znázoròuje hysterezní smyèku v rozsahu teplot od 25 [ C] do 100 [ C] pro veškeré dostupné materiály firmy Siemens-Matsushita, které jsou zahrnuty v databázi Pro kterýkoliv bod grafu je možné odeèíst hodnoty B a H Postup a) kliknìte na tlaèítko Material Form v hlavním oknì, otevøe se okno Material Form, vyberte Hysteresis, b) zvolte požadovaný materiál, c) zvolte požadovanou teplotu Alexandr Krejèiøík: Napájecí zdroje III - BEN technická literatura 209

8 Zobrazí se hysterezní køivka podle obr 19 3 a následnì kliknìte na bod grafu, pro který chcete odeèíst hodnoty B a H Hodnoty se zobrazí v oknì Graph Reader 19 4 Poèáteèní permeabilita Poèáteèní permeabilita µ i jako funkce teploty T mùže být zobrazena pro všechny dostupné feritové materiály firmy Siemens-Matsushita, které jsou v databázi programu Hodnoty µ i = f(t) lze z grafu odeèíst pro všechny body køivky Z dùvodù možnosti porovnání více køivek program nabízí opìt možnost zobrazení více køivek do jednoho grafu Postup a) Stisknìte tlaèítko Material Form na hlavní obrazovce a otevøe se okno Material Form b) Vyberte µ i jako funkci teploty T c) Vyberte požadovaný materiál, zobrazí se poèáteèní permeabilita jako funkce teploty d) Kliknìte na mìøicí body køivky, pro které chcete odeèíst hodnoty µ i pøi dané teplotì Tyto hodnoty se zobrazí v oknì Graph Reader Støední hodnoty µ i Program rovnìž nabízí možnost výpoètu støední hodnoty µ i pomocí lineární interpolace z namìøených bodù podle následujícího postupu: a) Do vstupního pole zadejte teplotu T [ C] b) Vypoètená hodnota µ i pro daný materiál se zobrazí ve výstupním poli Obr 19 4 Graf poèáteèní permeability pro nìkolik rùzných materiálù 210 Alexandr Krejèiøík: Napájecí zdroje III - BEN technická literatura

9 Obr 19 5 Volby grafù ve volbì Ztráty (Power Los) 19 5 Výkonové ztráty Pro všechny dostupné výkonové materiály lze výkonovou ztrátu vyjádøit volbou souøadnic grafù a jejich parametrù (obr 19 5) jako: a) Výkon na jednotku objemu P/V [W/m 3 ] v závislosti na teplotì T [ C] pøi dané frekvenci f [khz] a magnetické indukci B [mt] - obr 19 6 b) Výkon na jednotku objemu P/V [W/m 3 ] v závislosti na magnetické indukci B [mt] pøi dané teplotì T [ C] a frekvenci f [khz] - obr 19 7 c) Výkon na jednotku objemu P/V [W/m 3 ] v závislosti na frekvenci f [khz] pøi dané teplotì T [ C] a magnetické indukci B [mt] Obdobnì lze konstruovat i další funkce, kdy je ztrátový výkon vztažen na jednotku hmotnosti materiálu: a) Výkon na jednotku hmotnosti P/m [W/kg] v závislosti na teplotì T [ C] pøi dané frekvenci f [khz] a magnetické indukci B [mt] b) Výkon na jednotku hmotnosti P/m [W/kg] v závislosti na magnetické indukci B [mt] pøi dané teplotì T [ C] a frekvenci f [khz] c) Výkon na jednotku hmotnosti P/m [W/kg] v závislosti na frekvenci f [khz] pøi dané teplotì T [ C] a magnetické indukci B [mt] Nakonec lze konstruovat i další funkce, kdy je ztrátový faktor B f [mt khz] vykreslen opìt v závislosti na všech tøech velièinách: a) Ztrátový faktor B f [mt khz] v závislosti na teplotì T [ C] pøi dané frekvenci f [khz] a magnetické indukci B [mt] b) Ztrátový faktor B f [mt khz] v závislosti na magnetické indukci B [mt] pøi dané teplotì T [ C] a frekvenci f [khz] c) Ztrátový faktor B f [mt khz] v závislosti na frekvenci f [khz] pøi dané teplotì T [ C] a magnetické indukci B [mt] - obr 19 9 Alexandr Krejèiøík: Napájecí zdroje III - BEN technická literatura 211

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4 Návod pro GMV Selector Verze 5.4 OBSAH Základní požadavky pro instalaci...3 Pøedstavení GMV Selectoru...4 Rozhraní a menu...5 Kurz povelù...9 Výbìr chlazení/topení...9 Konfigurace elektrického propojení...21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Vladimír P. Polách Univerzita Palackého v Olomouci 2008 1 T E Č R 1. vydání Vladimír P. Polách, 2008 ISBN 978-80-244-2063-9 2 OBSAH 1 DTP, pre-press a ti jiní 5

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více