NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte ne to, i když tento produkt předáte další osobě. Uschovejte prosím tento návod k obsluze k pozdějšímu nahlédnutí!

2 OBSAH Strana: Úvod...2 Účel použití...2 Bezpečnostní upozornění...3 Rozsah dodávky...4 Jednotlivý popis hardware...5 Jednotlivý popis softwaru...5 Instalace...5 Připojení hardwaru...5 Instalace ovladačů hardwaru...5 Instalace měřicího softwaru...6 Uvedení do provozu...6 Měřicí software...6 DSO Provoz...6 FFT-provoz...10 Připojení měřicích vedení...11 Odstranění poruch...12 Údržba...13 Technické údaje / specifikace ÚVOD S Voltcraft splníte nejen jako náročný kutil, rovněž jako profesionální uživatel i náročné úkoly. Voltcraft vám nabízí spolehlivou technologii za mimořádně výhodných cenových/výkonových podmínek.. ÚČEL POUŽITÍ USB-připojení / použití na IBM-kompatibilních PC od provozního systému Windows - 98 SE s USB-přípoji a CD-ROM-diskovou jednotkou. Proudové napájení se provádí přes USB-rozhraní (od V1.1).

3 Měření signálů střídavého a stejnosměrného napětí až po max. 35 ef. V s frekvencí max. 5 MHz (20 MS/s = měřicích bodů/sekundu). Zobrazení ve funkci spektrálního analyzéru (FFT- rychlá Fourierova transformace) Varianty spouštění AUTO, NORM, SINGLE nebo externě. Digitální dvoukanálový paměťový osciloskop, který je obsluhován/nastavován příslušným softwarem přes IBM-kompatibilní počítače. Auto-Setup-funkce automaticky přizpůsobuje časovou bázi a vstupní zesilovač na přiléhající měřicí signál. Linie kurzoru s indikací hodnot k měření amplitudy nebo frekvence. Veškeré průběhy signálů mohou být uloženy a snímány. Měřicí systém se používá univerzálně jak v amatérské oblasti, tak i v profesionální (nikoliv v průmyslu) nebo školní oblasti atd.. Není přípustné měření ve vlhkých místnostech nebo v exteriéru, příp. za nepříznivých podmínek prostředí. Nepříznivé podmínky prostředí jsou: - mokro nebo příliš vysoká vlhkost vzduchu, - prach a hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla, - silné vibrace, - silná magnetická pole, jako jsou v blízkosti strojů nebo reproduktorů, - statická elektřina (pole a výboje). Jiné použití, než jaké bylo v předchozím textu popsáno, vede k poškození tohoto produktu, navíc je to spojeno s nebezpečím jako je např. elektrický zkrat, požár, elektrický úder apod. Bezpodmínečně je třeba dodržovat bezpečnostní upozornění! BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před uvedením do provozu si prosím přečtěte kompletní návod k obsluze, obsahuje důležitá upozornění ke správnému provozu. U škod, které vzniknou nedodržením tohoto návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku. Za následné škody nepřebíráme žádné ručení. Za škody na zdraví a věcech osob, které budou způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržením bezpečnostních upozornění, nepřebíráme žádnou odpovědnost. V takových případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku Tento přístroj opustil výrobní závod v bezpečnostně-technickém bezchybném stavu. Aby se tento stav zachoval a zajistil se bezpečný provoz, musí uživatel respektovat bezpečnostní upozornění a varovné poznámky ("Pozor!" a "Upozornění!"), které jsou obsaženy v tomto návodu k obsluze. Následující symboly je třeba respektovat: 3 = Upozornění! Přečtěte si návod k obsluze! = Tento přístroj je CE-testován a splňuje tím požadované směrnice. Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktu. Obraťte se na odborníka, máte-li pochybnosti o způsobu práce, bezpečnosti nebo připojení přístroje. Dbejte také bezpečnostních upozornění a návodů k obsluze ostatních přístrojů, které jsou na přístroj připojeny, jakož i jednotlivých kapitol tohoto návodu.

4 Přístroj nenáleží do dětských rukou. Není žádnou hračkou. 4 Buďte obzvlášť opatrní při zacházení s napětím nad 25 V střídavého napětí (AC) popř. nad 35 V stejnosměrného napětí (DC). Již při těchto napětí můžete při dotyku elektrického vedení utrpět životu nebezpečný elektrický úder. Uveďte přístroj do provozu jen tehdy, když je kryt bezpečně uzavřen a přišroubován. Nepřikládejte na měřicí vstupy nikdy síťové napětí. Tím se může přístroj zničit. A vy můžete být vystaveni životu nebezpečné situaci. Bezpodmínečně dbejte max. vstupních veličin! a galvanického oddělení měřicích signálů od síťového napětí (potenciálu). Z bezpečnostních důvodů používejte k měření jen izolovaná měřicí vedení, jednostranná nebo oboustranná s příslušným BNC-konektorem popř. měřicími hlavami. Aby se zamezilo elektrickému úderu, dbejte na to, abyste se během měření přímo i nepřímo - nedotýkali měřicích hrotů a měřených přípojů (měřicí body). Nepracujte s měřicím přístrojem v místnostech za nepříznivých podmínek prostředí, v nebo při kterých se vyskytují nebo se mohou vyskytovat hořlavé plyny, páry nebo prachy. Zamezte provozu v bezprostřední blízkosti - silných magnetických polí (reproduktory, magnety) - elektromagnetických polí (transformátorů, motorů, cívek, relé, člunků, elektromagnetů apod.) - elektrostatických polí (náboje/výboje) - vysílacích antén nebo HF-generátorů, radarových zařízení. Tím by mohla být zkreslena hodnota měření. V průmyslových zařízeních musí být dodržovány bezpečnostní předpisy Asociace průmyslových profesních sdružení pro elektrická zařízení a provozní prostředky! Nikdy nezapínejte přístroj hned poté, když byl přenesen z chladné do teplé místnosti. Kondenzát, který přitom vzniká může za nepříznivých okolností váš přístroj zničit. Ponechejte přístroj nezapojen dojít na pokojovou teplotu. Když se předpokládá, že již není možný bezpečný provoz, potom je třeba přístroj odstavit z provozu a zajistit proti neúmyslnému provozu. Předpokládá se, že již není možný bezpečný provoz, když: přístroj vykazuje znatelná poškození, přístroj již nepracuje a je po delším uskladnění za nepříznivých podmínek nebo po těžkém transportním zatížení. Dbejte také bezpečnostních upozornění v jednotlivých kapitolách popř. v návodech k obsluze připojených přístrojů. ROZSAH DODÁVKY DSO220U osciloskop USB-přípojný kabel DSO-Software-CD Návod k obsluze

5 JEDNOTLIVÝ POPIS HARDWARE 5 A Kalibrační výstup, 1KHz B USB-přípojná zdířka C BNC-měřicí zdířka kanál 1 D BNC- měřicí zdířka kanál 2 E Externí spouštěcí vstup JEDNOTLIVÝ POPIS SOFTWARU 1. Systémové menu Soubory (Print, Save, Load, Exit) Help (menu nápovědy s angl. texty ke všem funkcím) 2. Nastavení časové báze (vodorovně vychylování X) 3. Nastavení spouštění 4. Nastavení děliče napětí (svislé vychylování) a volba spojení kanál 2 5. Přepínač pro X-Y-provoz popř. sčítané zobrazení signálu 6. Nastavení děliče napětí (svislé vychylování) a volba spojení kanál 1 7. Zobrazení šířky svazku (šířka měřicího bodu) 8. Auto-Setup; automaticky nastaví nejlepší X- a Y- parametry 9. Rozsah indikace různých měřicích údajů 10. DSO-nastavení (identické s bodem 13) 11. Informační lišta 12. Vlevo na monitoru osciloskopu; seřizovací lišta nulový bod kanál 1 a 2. Vpravo na monitoru osciloskopu; seřizovací lišta pro vertikální bod spouštění. 13. DSO-nastavení; funkce počínaje zleva: Open, Save, Print, Run, Stop/Hold, Zoom x10, Grid ON/OFF, Cursor ON, Trace ON, Linear, Line/Dot, Cursor OFF, FFT (spektrální analyzér), Auto-Setup, Output Excel- Report, zkouška 1:1, zkouška 10:1 INSTALACE Připojení hardwaru Zapněte váš počítač a spusťte provozní systém. Spojte přiložený USB-přípojný kabel s volným USB-portem na vašem počítači a nakonec s DSO220U na USB-portu (B). Instalace ovladačů hardwaru Provozní systém rozezná nový hardware a spustí "Hardwarové-asistenty". Následujte pokynů na monitoru až se objeví možnost nastavení "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen" (Hledání nejlepšího ovladače pro přístroj). Zvolte "Weiter" (dále) a potom "Durchsuchen" (prohledat). Vložte přiložené CD-Rom do vaší diskové jednotky a zvolte ve vstupním menu příslušná písmena diskové jednotky a adresář "Driver". Stiskněte vstupní pole "OK" a následujte další pokyny na monitoru. Systém bude po provedené instalaci nově spuštěn, aby se aktualizovala nová nastavení.

6 Instalace měřicího softwaru 6 Vložte přiložené softwarové CD do diskové jednotky a zavřete ji. Režim Autostart automaticky spustí instalaci měřicího softwaru. Pokud toto nenastane automaticky, potom spusťte program "setup.exe" dvojitým kliknutím jednoduše manuálně v Exploreru vašeho provozního systému, na diskové jednotce vloženého CD-ROMu. Spustí se instalace softwaru. Následujte prosím další pokyny na monitoru. V programovém manažeru spouštěcího menu je založen nový adresář "DIGITAL OSC". UVEDENÍ DO PROVOZU V následujících podkapitolách jsou popsány druhy provozu DSO a FFT s potřebnými upozorněním pro nastavení. Předtím ovšem ještě všeobecná upozornění: - Zobrazitelná frekvence nesmí překročit 5 MHz pro Kanál. - Rychlost snímání digitálního paměťového osciloskopu činí 20 MS/s (totiž: 20 Mega- Samples za sekundu). Pro čisté zobrazení signálu je zapotřebí 4 snímání (5 MHz krát 4 snímání/ Samples = 20 MS/s). - Menu nápovědy "HELP" obsahuje pomocný text ke všem prvkům nastavení v anglickém jazyce. - Na DSO220U se nacházejí jen BNC-měřicí zdířky pro kanál 1 (=CH1), kanál 2 (=CH2), externí spouštěcí vstup (=EXT.) a kalibrační výstup (CAL.). Všechna nastavení na DSO se provádějí přes dodaný software na počítači. Měřicí software Spusťte počítač a vytvořte před startem softwaru USB-spojení mezi počítačem a DSO220U. Spusťte ve spouštěcím menu adresář "DIGITAL OSC" program "dso220u". Objeví se spouštěcí zobrazovací jednotka měřicího softwaru a instaluje DSO (slyšitelný cvakavý zvuk). Klikněte jednou na spouštěcí obraz. Software je nyní připraveno ke spuštění. DSO PROVOZ Popis obslužných/nastavovacích prvků a funkce popř. význam stejných v hlavním oknu (s monitorem osciloskopu (13)). Symbol Open Pokud jsou k dispozici již uložené křivky/měřicí texty, může být kliknutím myši otevřen paměťový soubor. Soubory uloženého souboru potom budou na monitoru osciloskopu zobrazeny. Symbol Save Když má být uložen aktuální signální průběh, otevřete kliknutím myši na tento symbol okno "graph and config save". Nyní můžete váš měřicí signál uložit buď do existujícího adresáře nebo založit nový adresář a opatřit jej příslušným názvem souboru. Symbol Print Když je instalována příslušná tiskárna, bude kliknutím na toto tlačítko spuštěn tiskový proces.

7 Symbol Start Kliknutím myši na tento symbol je spuštěn proces měření. 7 Symbol Stop a Hold Kliknutím myši na tento symbol se zastaví a zmrazí proces měření. Symbol MAGx10 Tato funkce zvětší horizontální zobrazení o faktor 10. Proces měření je dočasně zastaven. Symbol GRID On/Off (Grid = raster) Kliknutím myši na tento symbol můžete nechat zmizet nebo zobrazit rastrové linie (rastrová mříž). Symbol Cursor ON Funkce nitkového kříže je aktivována. Při odkliknutí jednoho bodu na monitoru osciloskopu se objeví zelený nitkový kříž. Když kliknete s kurzorem myši na (+) maximum amplitudy (=horní špička sinusové křivky), budou aktivovány obrysové linie (kurzor) k určení amplitudy a frekvence. Zelený nitkový kříž se objeví na zvoleném bodu. Vytáhněte nyní kliknutím myši (podržet stisknuté tlačítko myši) "puntíkovaný" nitkový kříž a přeneste jej ke druhému požadovanému bodu vašeho měřicího signálu (popř. negativní maximum amplitudy). Mezi horní a spodní vodorovnou linií se nachází amplituda (=p-p-potenciál napětí (špičkašpička) měřicího signálu. S levou a pravou svislou linií je určena perioda kmitu popř. převrácená hodnota = frekvence měřicího signálu. Zachycené údaje (v poli mezi zelenými liniemi, souřadnicové kříže diagonální) budou digitálně zobrazeny přímo na monitoru osciloskopu (11 a 9). Symbol Trace On Vyhledávací funkce linií bude aktivována. Při odkliknutí jednoho bodu na monitoru osciloskopu se objeví zelená kolmá linie ke zjištění určitých napěťových hodnot. Symbol Linear Snímání měřicího signálu (Linear = měkký přechod, Sampling = stupňová forma). Klikněte jednou na tento symbol, máte-li vzorkované snímání, klikněte znovu na symbol, máte lineární snímání. Symbol LINE nebo DOT Kliknutím myši na tento symbol se změní zobrazení průběhu signálu: Související linie (Line) nebo jednotlivé zobrazení bodu (Dot). Symbol Cursor_Trace OFF Kliknutím myši na tento symbol se vypne kurzor a funkce Trace. Symbol FFT Kliknutím myši na tento symbol se zobrazovací jednotka DSO přemění na zobrazovací jednotku FFT, tzn. z DSO bude spektrální analyzér do 10 MHz. Klikněte na symbol znovu a dospějete opět do režimu DSO.

8 Symbol Auto-Setup Když odklikněte tento symbol, spustí se automatický Setup, tzn. že veškeré parametry (nastavení jako volty/div, časová báze, spuštěn atd.) budou optimálně přizpůsobeny na přiložený měřicí signál. Symbol Output Excel Report Ukládání naměřených dat se provádí ve formátu Excel. Symbol Probe 1:1 (zkouška 1:1) Je-li na snímací hlavě děliče kmitočtu spínač v pozici "1:1", potom musíte kliknutím myši toto tlačítko odkliknout. Indikace naměřené hodnoty se potom provádí v reálných hodnotách aniž by se musel provádět přepočet. Symbol Probe 10:1 (zkouška 10:1) Je-li na snímací hlavě děliče kmitočtu spínač v pozici "10:1", potom musíte kliknutím myši toto tlačítko odkliknout. Indikace naměřené hodnoty se potom provádí v reálných hodnotách aniž by se musel provádět přepočet. U chybného nastavení snímací hlavy může být podhodnocena výše příchozího napětí. 8 Systémové symboly V řádku nad nastavením snímací hlavy (1:1/10:1) jsou umístěna 3 malá pole. Zleva doprava znamenají: - Symbol pro zavření DSO-okna, bez ukončení programu. - Symbol pro zobrazení celého obrazu. - Symbol pro zavření DSO-okna s programovým ukončením, podobně jako "EXIT". Y-odchylka Na levém okraji zobrazovací jednotky kanálu 1 (vně) a kanálu 2 (uvnitř). Nastavte vstupy CH1 a CH2 na GND. Kliknutím myši na šipkové symboly a se stisknutým tlačítkem myši přetáhněte příslušný elektronový paprsek na požadovanou pozici. Funkce se dobře používá, když mají být překryty dva kanály. Popis obslužných/nastavovacích prvků a funkce popř. význam těch samých v okně Control (1). X-tlačítko K opuštění programu File-tlačítko Když odklikněte toto pole otevře se vám submenu s následujícími funkcemi: Print = tisk, Save = uložení, Load = zavádění programu a Exit = opuštění programu. Help-tlačítko Kliknutím myši na tento symbol se vyvolá menu nápovědy (Help). Dalším kliknutím myši na "Help" bude monitor počítače vyplněn oknem s nápovědou. Pomocná nastavení/menu nápovědy jsou v němčině, obsah nápovědy popsán v angličtině. V Souboru nápovědy, kterou je možno také po kapitolách vytisknout, jsou obsažena veškerá nastavení (hard- a software), technické údaje a popisy funkcí atd.

9 Okno menu nápovědy může být zavřeno kliknutím na pole "Datei" a potom na ikonu "Beenden". Pole HORIZONTAL (2) s režimem nastavení: Hori Display, START, STOP, MAGx10, Time- Base. a) Hori Display Kliknutím myši na toto okno zvolíte mezi automatickým spouštěním, "normálním" spouštěním a jednotlivým spouštěním (jednotlivý signál). U automatického spouštění "Auto" je na monitoru vždy viditelný paprsek i tehdy, když nepřiléhá žádný vstupní signál. Od frekvence do ca. 30 Hz bude automaticky spouštěno. Nastavení NORM (manuální způsob spouštění) musí být zvoleno (odkliknuto), když příchozí signál vykazuje frekvenci 30 Hz nebo nižší. Pokud nepřiléhá žádný signál, potom také není viditelný žádný paprsek. U signálů pod 30 Hz musí být vstupní vazba (DC/AC/GND) nastavena na DC. U SINGLE-spouštění (=Single-"Shot" =jednorázové přizpůsobení obrazovky), nastane indikace obrazovky, když je dosažena úroveň spouštění, popř. když kliknete na tlačítko START. Každým kliknutím myši na tlačítko se objeví tzv. jednotlivý signál. B ude psán paprsek, Obsah obrazovky dočasně pozastaven, až do dalšího kliknutí myši. b) Pole START Kliknutím myši na toto tlačítko se spouští měření v jednorázovém provozu popř. průběžné měření v AUTO- nebo NORM-provozu. c) Pole STOP Kliknutím myši na toto pole se zastaví měření. d) MAGx10 Tato funkce zvětšuje horizontální zobrazení o faktor 10. Proces měření je zastaven. e) Časová báze (čas/div) Časová báze může být zadána, nastavena přímo přes roletové okno s pevnými časovými hodnotami nebo otočným kolečkem, které je obsluhováno kurzorem myši. Pole TRIGGER (3) s režimem nastavení: SOURCE, PRE TRIG a Slope. a) Source Zde se provádí nastavení spouštěcího zdroje. Poloha CH1 V této poloze spínače je použit spouštěcí signál kanálu 1. Poloha CH2 V této poloze spínače je použit spouštěcí signál kanálu 2. Nebo Poloha EXT Když zvolíte tuto polohu spínače, potom budou signály, které jsou napájeny do EXT-TRIG- IN-zdířky, použity jako spouštěcí signál. Zohledněte parametry EXT-spouštěcího vstupu! Max. 5 MHz, max. 600 mef.v! 9

10 b) Pre Trig Kliknutím myši zde může být nastaven spouštěcí náběh (0% / 25% / 50% / 75%). c) Slope Kliknutím myši zde může být zvolen spouštěcí bod nasazení. "+" (pozitivní) znamená bod nasazení na náběžné hraně měřicího signálu, "-" (negativní) znamená bod nasazení na klesající hraně. 10 Svislé vychylování (4, 5, 6) s režimem nastavení: režim zobrazení, vazba, svislé vychylování (V/DIV) a) Režim zobrazení CH1 Bude zobrazen jen kanál 1. CH2 Bude zobrazen jen kanál 2. CH1 a CH2 Dvoukanálové zobrazení (duální režim). ADD X-Y CH1 a CH2 budou zobrazeny sčítaně. X-Y znamená, kanál 1 funguje jako X-vstup, Kanál 2 jako Y-vstup. Tím je umožněno zobrazení tzv. Lissajousových obrazců. b) "Spínač" / pole pro způsob vazby vstupního signálu k vertikálnímu zesilovači kanálu 1 CH1 nebo kanálu 2 CH2. V poloze DC nastává přímá vazba měřicího signálu na vstup zesilovače signálu. V každém případě je zapotřebí DC u měřicích signálů s frekvencí 30 Hz nebo nižší. V poloze AC bude mezi vstupem zesilovače a připojovací zdířkou zapojen kondenzátor, který odblokuje část stejnosměrného napětí měřicího signálu. V poloze GND bude vstup zesilovače přiložen na kostru. Popis prvků obsluhy/nastavení a funkce popř. význam těch samých v datovém oknu (7-10). POINT SAMPLING (7) Tato funkce redukuje počet bodů šířky signálu; toto je zejména užitečné u překrývaných signálů, jelikož je zde možné redukovat paprsek na střední hodnotu. AUTO SET (8) Toto pole je identické se symbolem "Auto" v hlavním oknu. Když tento symbol odklikněte, bude spuštěn automatický Setup, tzn. že budou veškeré parametry (nastavení jako volty/div, řasové báze, spouštěče atd.) optimálně přizpůsobeny na přiložený měřicí signál. Data-Display (9) Zde budou zobrazeny podstatné měřicí údaje (např. data kurzoru). Funkční menu (10) Tyto funkce jsou identické s funkcemi v hlavním okně (grafické symboly (1)). FFT-PROVOZ Obsluha seřizovacích prvků je téměř srovnatelná s obsluhou provozního způsobu DSO. Rozdíly se vyskytují v následující funkci: Když kliknete kurzorem myši na maximum amplitudy (=horní špička sinusové křivky), budou aktivovány obrysové linie (kurzor) k určení frekvence (u FFT-měření není možné žádné měření amplitudy).zelený souřadnicový kříž se objeví na zvoleném bodu. Zachycené údaje (frekvence) budou digitálně zobrazeny přímo na monitoru osciloskopu.

11 Ke stanovení frekvence nejsou ale bezpodmínečně nutné tyto kurzorové linie. Když nejedete jenom s kurzorem myši na špičky (nebo hroty) měřicího signálu, nastane rovněž indikace frekvence. Kurzor myši je možno v tomto případě srovnat s "popisovačem". Zobrazitelná oblast (celá šířka monitoru) zahrnuje 10 MHz. Časovou bázi je možno však nastavit max. na 50 µs/div. Měřitelná frekvence měřicího signálu se tím vymezuje na 10 MHz. Připojení měřicích vedení Nikdy neprovozujte měřicí systém popř. PC v otevřeném stavu.!životu nebezpečné! Kostra (monitor) na BNC-zdířkách měřicího přístroje je vodivě spojen s ochranným vodičem PC (prostřednictvím připojení). Existují tři druhy signálních vedení, které mohou být připojeny na DSO: Jednoduché měřicí vedení (izolovaný drát), Odstíněné měřicí vedení (koaxiální kabel); z jedné strany otevřený se dvěma krokodýlkovýma svorkami, na druhé straně BNC-konektor Nebo snímací hlava (1:1 nebo1:10). Jednoduché vedení by mohlo stačit pro vysokou úroveň signálu s nepatrnou impedancí, jako u TTL-zapojení. Tento způsob Signálního napájení však není příliš často používaný kvůli nepříjemným zkreslením při nízké úrovni. Nepříjemná zkreslení proto, protože toto jednoduché vedení není odstíněno. Když mají být na osciloskop připojeny zdroje signálu s BNC-výstupy, je proto normálně použit koaxiální kabel ke spojení. Tato vedení jsou odstíněná, tzn. vnitřní vedení, vedoucí signál, je odstíněno pletivem z měděných nebo pozinkovaných měděných vodičů proti rušivým signálům zvenčí. Tento "štít" je spojen s kostrou napájecího zdroje popř. osciloskopu. Když mají být měřeny signály na konstrukčních součástkách nebo modulech zapojení (s rel. Vysokým napětím), tak se proto použijí snímací hlavy. Tyto existují v různých provedeních. Nejčastěji používané snímací hlavy mají spínač, který umožňuje přepnout na 10:1 dělení (=kalibrovací poloha).v této poloze spínače je zobrazena ca. 1/10 amplitudy přiléhajícího měřicího signálu. Příklad: Zobrazená hodnota = 5 mvpp, snímací hlava v poloze 10:1 skutečná hodnota = 50 mvpp Max. Vstupní veličiny nesmějí být překročeny. Měřicí signály musí být galvanicky odděleny od sítě přes bezpečnostní transformátor. Kostra (štít) na BNC-zdířkách DSO je vodivě spojena s ochranným vodičem PC (prostřednictvím připojení). Pokud je neznámý odpor zdroje popř. kapacita vedení přímého kabelového spojení mezi měřeným objektem a osciloskopem, především při vysokých frekvencích, použijte 10:1- snímací hlavu s nepatrnou kapacitou. Možností, jak udržet u koaxiálních vedení nízkou chybu měření při vysokých frekvencí, je použití vnitřního izolačního odpor (terminátor). Impedance tohoto odporu, který je připojen přímo na osciloskopu, by měl souhlasit s impedancí signálního zdroje popř. vedení. Příklad: Výstupní odpor generátoru kmitočtu = 50 Ω, Odpor vedení použitého koaxiálního vedení = 50 Ω, ==> hodnota odporu vnitřního izolačního odporu = 50 Ω. 11

12 Pro potlačení vysokého podílu bručivého napětí při vašem měření, spojte vždy kostru měřeného obvodu ("-" nebo kryt) s kostrou osciloskopu (přes odstíněné vedení s BNCzdířkou Y- vstupu (INPUT)). Ujistěte se, že zapojení v/na kterém provádíte vaše měření, je galvanicky odděleno bezpečnostním transformátorem od sítě. Nikdy nespojujte vstupy / výstupy (BNC) přímo se sítí, s rámy, na které přiléhá napětí a se zapojeními, které jsou provozována bez transformátorů (galvanické oddělení od vstupu a výstupu). Pozor! Životu nebezpečné při doteku! Nikdy nepřekročujte max. vstupní veličiny, jelikož jinak vznikne ohrožení života vlivem poškození měřicího přístroje. Kalibrovací připojení (A) DSO220U umožňuje na kalibrovacím připojení (CAL. (A)) justování snímací hlavy. Toto je zapotřebí, když se zvolí poměr snímání 10:1. Toto kalibrovací připojení poskytuje k dispozici pravoúhlý signál s frekvencí 2 khz a amplitudou 2Vpp. ODSTRANĚNÍ PORUCH S DSO220U jste získali produkt, který byl konstruován podle nejnovějšího stavu techniky a je provozně bezpečný. Přesto může dojít k problémům nebo poruchám. Proto bychom vám zde chtěli popsat, jak můžete možné poruchy sami odstranit: 12 Bezpodmínečně dbejte bezpečnostních upozornění! Problém Není viditelný žádný signál Odečtené napětí neodpovídá skutečnému napětí Měřicí signál není uložen Řešení Na DSO 220U byl připojen chybný vstup. Konektory (BNC-konektor) jsou uvolněny. Kanál, přicházející do úvahy, není zapojen. TIME/Div-nastavení "chybné"; aktivujte Auto Setup. Spouštěcí zdroj se nachází na jiném kanálu. Spouštěcí režim se nachází na pozici NORM. Vstupní vazba (vertikální) se nachází v pozici GND. Y-pozice (vlevo vedle stínítka osciloskopu) chybně nastavena. Vstup přemodulován, signál přizpůsobit s nastavením VOLTS/Div. Zkušební předvolba měřicího software (1:1 / 10:1) nesouhlasí s nastavením snímací hlavy. Rozšíření názvů souborů bylo chybně uvedeno: *.dso Jiné opravy, než jaké byly v předchozím textu popsány, musí být prováděny výhradně autorizovaným odborníkem. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní upozornění! Při otevírání ochranných krytů nebo vyjímání dílů, s výjimkou, kdy je to možné provést rukou, mohou být obnaženy díly pod napětím. Také mohou být pod napětím přípojná místa. Před justováním, údržbou, opravou nebo před výměnou dílů nebo modulů, musí být přístroj odpojen od všech zdrojů napětí a měřicích obvodů, pokud je zapotřebí otevření přístroje. Pokud je potom nezbytné justování, údržba nebo oprava na

13 otevřeném přístroji pod napětím, smí být toto provedeno pouze odborníkem, který je seznámen s nebezpečím popř. příslušnými předpisy, které s tím souvisejí. Kondenzátory mohou být v přístroji ještě nabity, i když byl přístroj odpojen od všech zdrojů napětí a měřicích obvodů. ÚDRŽBA PC-osciloskop DSO220U, až na příležitostné čištění s čistou, bezvlasou, antistatickou, suchou čistící textilií, nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění nepoužívejte žádné abrazivní nebo chemické prostředky nebo benzíny, alkohol nebo podobně. Tím se může povrch přístroje narušit. Kromě toho jsou tyto páry zdraví škodlivé a explozivní. K čištění nepoužívejte také ostrohranné nástroje, šroubováky nebo ocelové kartáče apod. TECHNICKÉ ÚDAJE / SPECIFIKACE 13 Osciloskop Časová základna Vstupní citlivost Spouštěcí zdroj Spouštěcí hrana = Slope Spouštěcí úroveň Dot-interpolace Hloubka uložení Vertikální režim X-Y-režim Auto-Setup FFT-funkce Počet kanálů Spektrální šířka pásma Obecně Měřicí vstupy Vstupní impedance Max. vstupní napětí Vstupní vazba Kolmé rozlišení Vertikální šířka pásma Přesnost Horizontální způsob provozu Software Proudové napájení Pracovní teplota Rel. Vlhkost vzduchu < 80%, Kostra Rozměry (DxŠxV) 50 ns až 0,5 s/div (=division = rastr) ve 22 krocích 50 mv až 5 V/div v 7 stupních v poloze 1:1 (snímací hlava) 500 mv až 50 V/div v 7 stupních v poloze 10:1 Kanál 1 = CH1 nebo kanál 2 = CH2 nebo externě Pozitivní (náběžná hrana) nebo negativní (klesající hrana) automaticky Lineární nebo stupňovitá forma 32 kb/kanál CH1, CH2, Dual, ADD ano ano (30Hz až 5 MHz, 35Vpp max.) 2 10 MHz dva oddělené kanály CH 1 a CH 2 1 mω/ 50 pf 35V efektivní DC-AC-GND 8 bit 5 MHz ± 3% Auto, Norm, Single Windows 98 SE, ME, NT, 2000, XP USB-Bus-Powered, ze sběrnice USB 0 C až +40 C, nekondenzující ca. 335 g (bez příslušenství) ca. 190 x 100 x 40 mm Systémové předpoklady IBM-kompatibilní PC min. 486, Pentium nebo kompatibilní s min. 640 kb RAM, VGA, CD-ROM, USB V1.1, 40 MB volná paměť pevného disku, Win 98 SE nebo vyšší.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz) NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/07 Obj. č.: 12 18 87 (DSO-2090 USB, 40 MHz) Obj. č.: 12 18 88 (DSO-2150 USB, 60 MHz) Obj. č.: 12 18 90 (DSO-2250 USB, 100 MHz) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 05 30

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 05 30 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 12 05 30 2 ÚVOD Dbejte prosím na to, že je paměťový osciloskop provozuschopný teprve po instalaci a spuštění softwaru. Toto je signalizováno rozsvícením diod ON -LED

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 05 06 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

PC USB osciloskop a generátor VELLEMAN PCSU200

PC USB osciloskop a generátor VELLEMAN PCSU200 PC USB osciloskop a generátor VELLEMAN PCSU200 Přední strana Zadní strana Pro více informací o tomto výrobku se podívejte na www.velleman.eu Vítejte v softwaru PC-LAB200 Jednotka PCSU200 je kompletní miniaturní

Více

Stereofonní radiová sluchátka

Stereofonní radiová sluchátka Stereofonní radiová sluchátka Obj. č.: 35 01 15 Tento návod k obsluze náleží k produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k zacházení. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

Napájecí zdroj Typ 5311.0

Napájecí zdroj Typ 5311.0 NÁVOD K OBSLUZE Napájecí zdroj Typ 5311.0 Obj. č.: 51 77 90 Přečtěte si pečlivě před prvním použitím napájecího zdroje tento návod k obsluze. Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu, zaniká nárok na

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Záruka a Bezpečnostní Informace. 3 Postup použití 3 Specifikace a Vlastnosti. 4 Prohlídka Předního Panelu. 5 Nabíjení baterie.. 5 Použití osciloskopu 5 Zkrácené menu a Rozšířené

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. : 125319

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. : 125319 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. : 125319 Tento návod patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a manipulaci. Dbejte na to, i když výrobek předáváte třetí straně. Návod proto pečlivě

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00 NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1 Obj. č.: 12 77 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy.

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Solární ultrazvukový plašič ptáků

Solární ultrazvukový plašič ptáků www.mojenakupy.cz Solární ultrazvukový plašič ptáků Objednací číslo: GX-04 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste zakoupil produkt, který byl konstruován dle současné nejmodernější techniky. Aby se zachoval

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM 2011 Výrobce Prodej a servis Ing. David Převorovský DYNON INSTRUMENTS Woodinville, WA 98072, USA www.dynoninstruments.com Na břevnovské pláni 67, 169 00, Praha

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 01/04 Obj. č.: 67 13 05 OBSAH Strana: Úvod... 2 Účel použití... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Vložení/výměna osvětlovacího prostředku... 4 Instalace a připojení... 4 Zapnutí/vypnutí...

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Dvoukanálový osciloskop Voltcraft 632-2

Dvoukanálový osciloskop Voltcraft 632-2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/02 Dvoukanálový osciloskop Voltcraft 632-2 Obj. č.: 12 08 22 Profesionální dvoukanálový osciloskop pro použití v servisech, laboratořích, pro vyučování i hobby. Na pravoúhlé značkové

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.15 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kamera DOME černobílá Kamera DOME barevná

NÁVOD K OBSLUZE. Kamera DOME černobílá Kamera DOME barevná NÁVOD K OBSLUZE Kamera DOME černobílá Kamera DOME barevná Obj.č. 750341, Obj.č. 750342 Tento Návod k obsluze patří pouze k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění o uvedení přístroje do provozu a

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 04/03 Obj. č.: 12 19 00 OBSAH Strana: Úvod... 2 Účel použití... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Přípojné a obslužné prvky... 4 Popis produktu... 5 Rozsah dodávky... 5 Uvedení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 07 40

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 07 40 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 07 40 Tento procesor Vám umožní perfektní kontrolu video signálů až ze 4 barevných videokamer a vytvoří Vám například na obrazovce televizoru 9 různých zobrazení (čtyřobrazové

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DDS-3X25 USB GENERÁTOR FUNKCÍ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DDS-3X25 USB GENERÁTOR FUNKCÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL DDS-3X25 USB GENERÁTOR FUNKCÍ 1. ÚVOD Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup GENERÁTORU FUNKCÍ DDS-3X25. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 62 35 64 2 OBSAH Strana: Účel použití...2 Vlastnosti...2 Rozsah dodávky...2 bezpečnostní upozornění...2 Připojení a uvedení do provozu...3 IR-obsluha...4

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

HLADINA ZVUKU. Před uvedením tohoto přístroje si přečtěte velmi pečlivě tento provozní manuál Obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace.

HLADINA ZVUKU. Před uvedením tohoto přístroje si přečtěte velmi pečlivě tento provozní manuál Obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. HLADINA ZVUKU Před uvedením tohoto přístroje si přečtěte velmi pečlivě tento provozní manuál Obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. (1) Obsah Strana 1. Bezpečnostní informace. 3 2. Popis Funkcí.

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Televés 5327 domovní programovatelný zesilovač Avant 3, 4x vstup / 1x výstup 47-862MHz

Televés 5327 domovní programovatelný zesilovač Avant 3, 4x vstup / 1x výstup 47-862MHz Televés 5327 domovní programovatelný zesilovač Avant 3, 4x vstup / 1x výstup 47-862MHz Bezpečnostní pokyny: - Zajistěte řádné větrání přístroje, nezakrývejte ventilační otvory přístroje, okolní teplota

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

MINIKAMERA. Obj.č.: 750 268

MINIKAMERA. Obj.č.: 750 268 1 NÁVOD K OBSLUZE MINIKAMERA Obj.č.: 750 268 1. ÚVOD Vážený zákazníku, děkujeme Vám za koupi hodnotné mini-kamery. S tímto systémem jste obdržel výrobek, který je vyroben podle současného stavu techniky.tento

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Popis Funkcí.... 4 2. Specifikace.. 4 3. Názvy

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

CCTV Tester Uživatelský manuál ver. 2.2.1.0 Požadavky na systém

CCTV Tester Uživatelský manuál ver. 2.2.1.0 Požadavky na systém 1/9 CCTV Tester Uživatelský manuál ver. 2.2.1.0 Požadavky na systém - Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - Volný port USB -.NET Framework 3.5 2/9 CCTV Tester - popis připojení HW 1.) Připojte CCTV tester

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz

HC-6504/6506. Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz HC-6504/6506 Čtyřstopý osciloskop 40/60MHz 1. Úvod Děkujeme, že jste zakoupil tento osciloskop. Aby vám dlouho sloužil ke spokojenosti, prostudujte před prvním použitím pečlivě tento návod. Po prostudování

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze R216A Návod k obsluze USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x Děkujeme Vám za zakoupení našeho USB digitálního mikroskopu, je to pomůcka tenkého typu a může být používána v rozdílných prostředích, včetně:

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt NÁVOD K OBSLUZE Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt Obj. č.: 12 09 66 Pro provádění nejpřesnějších měření teploty kapalin (s ponorným čidlem) jakož i vzduchu a plynů. Kvalitní pouzdro z nárazuvzdorné

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 62 62 45 OBSAH Strana: Účel použití... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Popis funkce... 3 Instalace... 3 Uvedení do provozu... 5 Manipulace... 5 Údržba... 5 Odstranění

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 03/04 Obj. č.: 22 66 92 Elektrický model letadla "Cessna" 540 mm Elektrický model letadla "J-3 Cub" 540 mm Elektrický model letadla "PA-12" 540 mm Elektrický model letadla

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více