NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE"

Transkript

1 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte ne to, i když tento produkt předáte další osobě. Uschovejte prosím tento návod k obsluze k pozdějšímu nahlédnutí!

2 OBSAH Strana: Úvod...2 Účel použití...2 Bezpečnostní upozornění...3 Rozsah dodávky...4 Jednotlivý popis hardware...5 Jednotlivý popis softwaru...5 Instalace...5 Připojení hardwaru...5 Instalace ovladačů hardwaru...5 Instalace měřicího softwaru...6 Uvedení do provozu...6 Měřicí software...6 DSO Provoz...6 FFT-provoz...10 Připojení měřicích vedení...11 Odstranění poruch...12 Údržba...13 Technické údaje / specifikace ÚVOD S Voltcraft splníte nejen jako náročný kutil, rovněž jako profesionální uživatel i náročné úkoly. Voltcraft vám nabízí spolehlivou technologii za mimořádně výhodných cenových/výkonových podmínek.. ÚČEL POUŽITÍ USB-připojení / použití na IBM-kompatibilních PC od provozního systému Windows - 98 SE s USB-přípoji a CD-ROM-diskovou jednotkou. Proudové napájení se provádí přes USB-rozhraní (od V1.1).

3 Měření signálů střídavého a stejnosměrného napětí až po max. 35 ef. V s frekvencí max. 5 MHz (20 MS/s = měřicích bodů/sekundu). Zobrazení ve funkci spektrálního analyzéru (FFT- rychlá Fourierova transformace) Varianty spouštění AUTO, NORM, SINGLE nebo externě. Digitální dvoukanálový paměťový osciloskop, který je obsluhován/nastavován příslušným softwarem přes IBM-kompatibilní počítače. Auto-Setup-funkce automaticky přizpůsobuje časovou bázi a vstupní zesilovač na přiléhající měřicí signál. Linie kurzoru s indikací hodnot k měření amplitudy nebo frekvence. Veškeré průběhy signálů mohou být uloženy a snímány. Měřicí systém se používá univerzálně jak v amatérské oblasti, tak i v profesionální (nikoliv v průmyslu) nebo školní oblasti atd.. Není přípustné měření ve vlhkých místnostech nebo v exteriéru, příp. za nepříznivých podmínek prostředí. Nepříznivé podmínky prostředí jsou: - mokro nebo příliš vysoká vlhkost vzduchu, - prach a hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla, - silné vibrace, - silná magnetická pole, jako jsou v blízkosti strojů nebo reproduktorů, - statická elektřina (pole a výboje). Jiné použití, než jaké bylo v předchozím textu popsáno, vede k poškození tohoto produktu, navíc je to spojeno s nebezpečím jako je např. elektrický zkrat, požár, elektrický úder apod. Bezpodmínečně je třeba dodržovat bezpečnostní upozornění! BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před uvedením do provozu si prosím přečtěte kompletní návod k obsluze, obsahuje důležitá upozornění ke správnému provozu. U škod, které vzniknou nedodržením tohoto návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku. Za následné škody nepřebíráme žádné ručení. Za škody na zdraví a věcech osob, které budou způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržením bezpečnostních upozornění, nepřebíráme žádnou odpovědnost. V takových případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku Tento přístroj opustil výrobní závod v bezpečnostně-technickém bezchybném stavu. Aby se tento stav zachoval a zajistil se bezpečný provoz, musí uživatel respektovat bezpečnostní upozornění a varovné poznámky ("Pozor!" a "Upozornění!"), které jsou obsaženy v tomto návodu k obsluze. Následující symboly je třeba respektovat: 3 = Upozornění! Přečtěte si návod k obsluze! = Tento přístroj je CE-testován a splňuje tím požadované směrnice. Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktu. Obraťte se na odborníka, máte-li pochybnosti o způsobu práce, bezpečnosti nebo připojení přístroje. Dbejte také bezpečnostních upozornění a návodů k obsluze ostatních přístrojů, které jsou na přístroj připojeny, jakož i jednotlivých kapitol tohoto návodu.

4 Přístroj nenáleží do dětských rukou. Není žádnou hračkou. 4 Buďte obzvlášť opatrní při zacházení s napětím nad 25 V střídavého napětí (AC) popř. nad 35 V stejnosměrného napětí (DC). Již při těchto napětí můžete při dotyku elektrického vedení utrpět životu nebezpečný elektrický úder. Uveďte přístroj do provozu jen tehdy, když je kryt bezpečně uzavřen a přišroubován. Nepřikládejte na měřicí vstupy nikdy síťové napětí. Tím se může přístroj zničit. A vy můžete být vystaveni životu nebezpečné situaci. Bezpodmínečně dbejte max. vstupních veličin! a galvanického oddělení měřicích signálů od síťového napětí (potenciálu). Z bezpečnostních důvodů používejte k měření jen izolovaná měřicí vedení, jednostranná nebo oboustranná s příslušným BNC-konektorem popř. měřicími hlavami. Aby se zamezilo elektrickému úderu, dbejte na to, abyste se během měření přímo i nepřímo - nedotýkali měřicích hrotů a měřených přípojů (měřicí body). Nepracujte s měřicím přístrojem v místnostech za nepříznivých podmínek prostředí, v nebo při kterých se vyskytují nebo se mohou vyskytovat hořlavé plyny, páry nebo prachy. Zamezte provozu v bezprostřední blízkosti - silných magnetických polí (reproduktory, magnety) - elektromagnetických polí (transformátorů, motorů, cívek, relé, člunků, elektromagnetů apod.) - elektrostatických polí (náboje/výboje) - vysílacích antén nebo HF-generátorů, radarových zařízení. Tím by mohla být zkreslena hodnota měření. V průmyslových zařízeních musí být dodržovány bezpečnostní předpisy Asociace průmyslových profesních sdružení pro elektrická zařízení a provozní prostředky! Nikdy nezapínejte přístroj hned poté, když byl přenesen z chladné do teplé místnosti. Kondenzát, který přitom vzniká může za nepříznivých okolností váš přístroj zničit. Ponechejte přístroj nezapojen dojít na pokojovou teplotu. Když se předpokládá, že již není možný bezpečný provoz, potom je třeba přístroj odstavit z provozu a zajistit proti neúmyslnému provozu. Předpokládá se, že již není možný bezpečný provoz, když: přístroj vykazuje znatelná poškození, přístroj již nepracuje a je po delším uskladnění za nepříznivých podmínek nebo po těžkém transportním zatížení. Dbejte také bezpečnostních upozornění v jednotlivých kapitolách popř. v návodech k obsluze připojených přístrojů. ROZSAH DODÁVKY DSO220U osciloskop USB-přípojný kabel DSO-Software-CD Návod k obsluze

5 JEDNOTLIVÝ POPIS HARDWARE 5 A Kalibrační výstup, 1KHz B USB-přípojná zdířka C BNC-měřicí zdířka kanál 1 D BNC- měřicí zdířka kanál 2 E Externí spouštěcí vstup JEDNOTLIVÝ POPIS SOFTWARU 1. Systémové menu Soubory (Print, Save, Load, Exit) Help (menu nápovědy s angl. texty ke všem funkcím) 2. Nastavení časové báze (vodorovně vychylování X) 3. Nastavení spouštění 4. Nastavení děliče napětí (svislé vychylování) a volba spojení kanál 2 5. Přepínač pro X-Y-provoz popř. sčítané zobrazení signálu 6. Nastavení děliče napětí (svislé vychylování) a volba spojení kanál 1 7. Zobrazení šířky svazku (šířka měřicího bodu) 8. Auto-Setup; automaticky nastaví nejlepší X- a Y- parametry 9. Rozsah indikace různých měřicích údajů 10. DSO-nastavení (identické s bodem 13) 11. Informační lišta 12. Vlevo na monitoru osciloskopu; seřizovací lišta nulový bod kanál 1 a 2. Vpravo na monitoru osciloskopu; seřizovací lišta pro vertikální bod spouštění. 13. DSO-nastavení; funkce počínaje zleva: Open, Save, Print, Run, Stop/Hold, Zoom x10, Grid ON/OFF, Cursor ON, Trace ON, Linear, Line/Dot, Cursor OFF, FFT (spektrální analyzér), Auto-Setup, Output Excel- Report, zkouška 1:1, zkouška 10:1 INSTALACE Připojení hardwaru Zapněte váš počítač a spusťte provozní systém. Spojte přiložený USB-přípojný kabel s volným USB-portem na vašem počítači a nakonec s DSO220U na USB-portu (B). Instalace ovladačů hardwaru Provozní systém rozezná nový hardware a spustí "Hardwarové-asistenty". Následujte pokynů na monitoru až se objeví možnost nastavení "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen" (Hledání nejlepšího ovladače pro přístroj). Zvolte "Weiter" (dále) a potom "Durchsuchen" (prohledat). Vložte přiložené CD-Rom do vaší diskové jednotky a zvolte ve vstupním menu příslušná písmena diskové jednotky a adresář "Driver". Stiskněte vstupní pole "OK" a následujte další pokyny na monitoru. Systém bude po provedené instalaci nově spuštěn, aby se aktualizovala nová nastavení.

6 Instalace měřicího softwaru 6 Vložte přiložené softwarové CD do diskové jednotky a zavřete ji. Režim Autostart automaticky spustí instalaci měřicího softwaru. Pokud toto nenastane automaticky, potom spusťte program "setup.exe" dvojitým kliknutím jednoduše manuálně v Exploreru vašeho provozního systému, na diskové jednotce vloženého CD-ROMu. Spustí se instalace softwaru. Následujte prosím další pokyny na monitoru. V programovém manažeru spouštěcího menu je založen nový adresář "DIGITAL OSC". UVEDENÍ DO PROVOZU V následujících podkapitolách jsou popsány druhy provozu DSO a FFT s potřebnými upozorněním pro nastavení. Předtím ovšem ještě všeobecná upozornění: - Zobrazitelná frekvence nesmí překročit 5 MHz pro Kanál. - Rychlost snímání digitálního paměťového osciloskopu činí 20 MS/s (totiž: 20 Mega- Samples za sekundu). Pro čisté zobrazení signálu je zapotřebí 4 snímání (5 MHz krát 4 snímání/ Samples = 20 MS/s). - Menu nápovědy "HELP" obsahuje pomocný text ke všem prvkům nastavení v anglickém jazyce. - Na DSO220U se nacházejí jen BNC-měřicí zdířky pro kanál 1 (=CH1), kanál 2 (=CH2), externí spouštěcí vstup (=EXT.) a kalibrační výstup (CAL.). Všechna nastavení na DSO se provádějí přes dodaný software na počítači. Měřicí software Spusťte počítač a vytvořte před startem softwaru USB-spojení mezi počítačem a DSO220U. Spusťte ve spouštěcím menu adresář "DIGITAL OSC" program "dso220u". Objeví se spouštěcí zobrazovací jednotka měřicího softwaru a instaluje DSO (slyšitelný cvakavý zvuk). Klikněte jednou na spouštěcí obraz. Software je nyní připraveno ke spuštění. DSO PROVOZ Popis obslužných/nastavovacích prvků a funkce popř. význam stejných v hlavním oknu (s monitorem osciloskopu (13)). Symbol Open Pokud jsou k dispozici již uložené křivky/měřicí texty, může být kliknutím myši otevřen paměťový soubor. Soubory uloženého souboru potom budou na monitoru osciloskopu zobrazeny. Symbol Save Když má být uložen aktuální signální průběh, otevřete kliknutím myši na tento symbol okno "graph and config save". Nyní můžete váš měřicí signál uložit buď do existujícího adresáře nebo založit nový adresář a opatřit jej příslušným názvem souboru. Symbol Print Když je instalována příslušná tiskárna, bude kliknutím na toto tlačítko spuštěn tiskový proces.

7 Symbol Start Kliknutím myši na tento symbol je spuštěn proces měření. 7 Symbol Stop a Hold Kliknutím myši na tento symbol se zastaví a zmrazí proces měření. Symbol MAGx10 Tato funkce zvětší horizontální zobrazení o faktor 10. Proces měření je dočasně zastaven. Symbol GRID On/Off (Grid = raster) Kliknutím myši na tento symbol můžete nechat zmizet nebo zobrazit rastrové linie (rastrová mříž). Symbol Cursor ON Funkce nitkového kříže je aktivována. Při odkliknutí jednoho bodu na monitoru osciloskopu se objeví zelený nitkový kříž. Když kliknete s kurzorem myši na (+) maximum amplitudy (=horní špička sinusové křivky), budou aktivovány obrysové linie (kurzor) k určení amplitudy a frekvence. Zelený nitkový kříž se objeví na zvoleném bodu. Vytáhněte nyní kliknutím myši (podržet stisknuté tlačítko myši) "puntíkovaný" nitkový kříž a přeneste jej ke druhému požadovanému bodu vašeho měřicího signálu (popř. negativní maximum amplitudy). Mezi horní a spodní vodorovnou linií se nachází amplituda (=p-p-potenciál napětí (špičkašpička) měřicího signálu. S levou a pravou svislou linií je určena perioda kmitu popř. převrácená hodnota = frekvence měřicího signálu. Zachycené údaje (v poli mezi zelenými liniemi, souřadnicové kříže diagonální) budou digitálně zobrazeny přímo na monitoru osciloskopu (11 a 9). Symbol Trace On Vyhledávací funkce linií bude aktivována. Při odkliknutí jednoho bodu na monitoru osciloskopu se objeví zelená kolmá linie ke zjištění určitých napěťových hodnot. Symbol Linear Snímání měřicího signálu (Linear = měkký přechod, Sampling = stupňová forma). Klikněte jednou na tento symbol, máte-li vzorkované snímání, klikněte znovu na symbol, máte lineární snímání. Symbol LINE nebo DOT Kliknutím myši na tento symbol se změní zobrazení průběhu signálu: Související linie (Line) nebo jednotlivé zobrazení bodu (Dot). Symbol Cursor_Trace OFF Kliknutím myši na tento symbol se vypne kurzor a funkce Trace. Symbol FFT Kliknutím myši na tento symbol se zobrazovací jednotka DSO přemění na zobrazovací jednotku FFT, tzn. z DSO bude spektrální analyzér do 10 MHz. Klikněte na symbol znovu a dospějete opět do režimu DSO.

8 Symbol Auto-Setup Když odklikněte tento symbol, spustí se automatický Setup, tzn. že veškeré parametry (nastavení jako volty/div, časová báze, spuštěn atd.) budou optimálně přizpůsobeny na přiložený měřicí signál. Symbol Output Excel Report Ukládání naměřených dat se provádí ve formátu Excel. Symbol Probe 1:1 (zkouška 1:1) Je-li na snímací hlavě děliče kmitočtu spínač v pozici "1:1", potom musíte kliknutím myši toto tlačítko odkliknout. Indikace naměřené hodnoty se potom provádí v reálných hodnotách aniž by se musel provádět přepočet. Symbol Probe 10:1 (zkouška 10:1) Je-li na snímací hlavě děliče kmitočtu spínač v pozici "10:1", potom musíte kliknutím myši toto tlačítko odkliknout. Indikace naměřené hodnoty se potom provádí v reálných hodnotách aniž by se musel provádět přepočet. U chybného nastavení snímací hlavy může být podhodnocena výše příchozího napětí. 8 Systémové symboly V řádku nad nastavením snímací hlavy (1:1/10:1) jsou umístěna 3 malá pole. Zleva doprava znamenají: - Symbol pro zavření DSO-okna, bez ukončení programu. - Symbol pro zobrazení celého obrazu. - Symbol pro zavření DSO-okna s programovým ukončením, podobně jako "EXIT". Y-odchylka Na levém okraji zobrazovací jednotky kanálu 1 (vně) a kanálu 2 (uvnitř). Nastavte vstupy CH1 a CH2 na GND. Kliknutím myši na šipkové symboly a se stisknutým tlačítkem myši přetáhněte příslušný elektronový paprsek na požadovanou pozici. Funkce se dobře používá, když mají být překryty dva kanály. Popis obslužných/nastavovacích prvků a funkce popř. význam těch samých v okně Control (1). X-tlačítko K opuštění programu File-tlačítko Když odklikněte toto pole otevře se vám submenu s následujícími funkcemi: Print = tisk, Save = uložení, Load = zavádění programu a Exit = opuštění programu. Help-tlačítko Kliknutím myši na tento symbol se vyvolá menu nápovědy (Help). Dalším kliknutím myši na "Help" bude monitor počítače vyplněn oknem s nápovědou. Pomocná nastavení/menu nápovědy jsou v němčině, obsah nápovědy popsán v angličtině. V Souboru nápovědy, kterou je možno také po kapitolách vytisknout, jsou obsažena veškerá nastavení (hard- a software), technické údaje a popisy funkcí atd.

9 Okno menu nápovědy může být zavřeno kliknutím na pole "Datei" a potom na ikonu "Beenden". Pole HORIZONTAL (2) s režimem nastavení: Hori Display, START, STOP, MAGx10, Time- Base. a) Hori Display Kliknutím myši na toto okno zvolíte mezi automatickým spouštěním, "normálním" spouštěním a jednotlivým spouštěním (jednotlivý signál). U automatického spouštění "Auto" je na monitoru vždy viditelný paprsek i tehdy, když nepřiléhá žádný vstupní signál. Od frekvence do ca. 30 Hz bude automaticky spouštěno. Nastavení NORM (manuální způsob spouštění) musí být zvoleno (odkliknuto), když příchozí signál vykazuje frekvenci 30 Hz nebo nižší. Pokud nepřiléhá žádný signál, potom také není viditelný žádný paprsek. U signálů pod 30 Hz musí být vstupní vazba (DC/AC/GND) nastavena na DC. U SINGLE-spouštění (=Single-"Shot" =jednorázové přizpůsobení obrazovky), nastane indikace obrazovky, když je dosažena úroveň spouštění, popř. když kliknete na tlačítko START. Každým kliknutím myši na tlačítko se objeví tzv. jednotlivý signál. B ude psán paprsek, Obsah obrazovky dočasně pozastaven, až do dalšího kliknutí myši. b) Pole START Kliknutím myši na toto tlačítko se spouští měření v jednorázovém provozu popř. průběžné měření v AUTO- nebo NORM-provozu. c) Pole STOP Kliknutím myši na toto pole se zastaví měření. d) MAGx10 Tato funkce zvětšuje horizontální zobrazení o faktor 10. Proces měření je zastaven. e) Časová báze (čas/div) Časová báze může být zadána, nastavena přímo přes roletové okno s pevnými časovými hodnotami nebo otočným kolečkem, které je obsluhováno kurzorem myši. Pole TRIGGER (3) s režimem nastavení: SOURCE, PRE TRIG a Slope. a) Source Zde se provádí nastavení spouštěcího zdroje. Poloha CH1 V této poloze spínače je použit spouštěcí signál kanálu 1. Poloha CH2 V této poloze spínače je použit spouštěcí signál kanálu 2. Nebo Poloha EXT Když zvolíte tuto polohu spínače, potom budou signály, které jsou napájeny do EXT-TRIG- IN-zdířky, použity jako spouštěcí signál. Zohledněte parametry EXT-spouštěcího vstupu! Max. 5 MHz, max. 600 mef.v! 9

10 b) Pre Trig Kliknutím myši zde může být nastaven spouštěcí náběh (0% / 25% / 50% / 75%). c) Slope Kliknutím myši zde může být zvolen spouštěcí bod nasazení. "+" (pozitivní) znamená bod nasazení na náběžné hraně měřicího signálu, "-" (negativní) znamená bod nasazení na klesající hraně. 10 Svislé vychylování (4, 5, 6) s režimem nastavení: režim zobrazení, vazba, svislé vychylování (V/DIV) a) Režim zobrazení CH1 Bude zobrazen jen kanál 1. CH2 Bude zobrazen jen kanál 2. CH1 a CH2 Dvoukanálové zobrazení (duální režim). ADD X-Y CH1 a CH2 budou zobrazeny sčítaně. X-Y znamená, kanál 1 funguje jako X-vstup, Kanál 2 jako Y-vstup. Tím je umožněno zobrazení tzv. Lissajousových obrazců. b) "Spínač" / pole pro způsob vazby vstupního signálu k vertikálnímu zesilovači kanálu 1 CH1 nebo kanálu 2 CH2. V poloze DC nastává přímá vazba měřicího signálu na vstup zesilovače signálu. V každém případě je zapotřebí DC u měřicích signálů s frekvencí 30 Hz nebo nižší. V poloze AC bude mezi vstupem zesilovače a připojovací zdířkou zapojen kondenzátor, který odblokuje část stejnosměrného napětí měřicího signálu. V poloze GND bude vstup zesilovače přiložen na kostru. Popis prvků obsluhy/nastavení a funkce popř. význam těch samých v datovém oknu (7-10). POINT SAMPLING (7) Tato funkce redukuje počet bodů šířky signálu; toto je zejména užitečné u překrývaných signálů, jelikož je zde možné redukovat paprsek na střední hodnotu. AUTO SET (8) Toto pole je identické se symbolem "Auto" v hlavním oknu. Když tento symbol odklikněte, bude spuštěn automatický Setup, tzn. že budou veškeré parametry (nastavení jako volty/div, řasové báze, spouštěče atd.) optimálně přizpůsobeny na přiložený měřicí signál. Data-Display (9) Zde budou zobrazeny podstatné měřicí údaje (např. data kurzoru). Funkční menu (10) Tyto funkce jsou identické s funkcemi v hlavním okně (grafické symboly (1)). FFT-PROVOZ Obsluha seřizovacích prvků je téměř srovnatelná s obsluhou provozního způsobu DSO. Rozdíly se vyskytují v následující funkci: Když kliknete kurzorem myši na maximum amplitudy (=horní špička sinusové křivky), budou aktivovány obrysové linie (kurzor) k určení frekvence (u FFT-měření není možné žádné měření amplitudy).zelený souřadnicový kříž se objeví na zvoleném bodu. Zachycené údaje (frekvence) budou digitálně zobrazeny přímo na monitoru osciloskopu.

11 Ke stanovení frekvence nejsou ale bezpodmínečně nutné tyto kurzorové linie. Když nejedete jenom s kurzorem myši na špičky (nebo hroty) měřicího signálu, nastane rovněž indikace frekvence. Kurzor myši je možno v tomto případě srovnat s "popisovačem". Zobrazitelná oblast (celá šířka monitoru) zahrnuje 10 MHz. Časovou bázi je možno však nastavit max. na 50 µs/div. Měřitelná frekvence měřicího signálu se tím vymezuje na 10 MHz. Připojení měřicích vedení Nikdy neprovozujte měřicí systém popř. PC v otevřeném stavu.!životu nebezpečné! Kostra (monitor) na BNC-zdířkách měřicího přístroje je vodivě spojen s ochranným vodičem PC (prostřednictvím připojení). Existují tři druhy signálních vedení, které mohou být připojeny na DSO: Jednoduché měřicí vedení (izolovaný drát), Odstíněné měřicí vedení (koaxiální kabel); z jedné strany otevřený se dvěma krokodýlkovýma svorkami, na druhé straně BNC-konektor Nebo snímací hlava (1:1 nebo1:10). Jednoduché vedení by mohlo stačit pro vysokou úroveň signálu s nepatrnou impedancí, jako u TTL-zapojení. Tento způsob Signálního napájení však není příliš často používaný kvůli nepříjemným zkreslením při nízké úrovni. Nepříjemná zkreslení proto, protože toto jednoduché vedení není odstíněno. Když mají být na osciloskop připojeny zdroje signálu s BNC-výstupy, je proto normálně použit koaxiální kabel ke spojení. Tato vedení jsou odstíněná, tzn. vnitřní vedení, vedoucí signál, je odstíněno pletivem z měděných nebo pozinkovaných měděných vodičů proti rušivým signálům zvenčí. Tento "štít" je spojen s kostrou napájecího zdroje popř. osciloskopu. Když mají být měřeny signály na konstrukčních součástkách nebo modulech zapojení (s rel. Vysokým napětím), tak se proto použijí snímací hlavy. Tyto existují v různých provedeních. Nejčastěji používané snímací hlavy mají spínač, který umožňuje přepnout na 10:1 dělení (=kalibrovací poloha).v této poloze spínače je zobrazena ca. 1/10 amplitudy přiléhajícího měřicího signálu. Příklad: Zobrazená hodnota = 5 mvpp, snímací hlava v poloze 10:1 skutečná hodnota = 50 mvpp Max. Vstupní veličiny nesmějí být překročeny. Měřicí signály musí být galvanicky odděleny od sítě přes bezpečnostní transformátor. Kostra (štít) na BNC-zdířkách DSO je vodivě spojena s ochranným vodičem PC (prostřednictvím připojení). Pokud je neznámý odpor zdroje popř. kapacita vedení přímého kabelového spojení mezi měřeným objektem a osciloskopem, především při vysokých frekvencích, použijte 10:1- snímací hlavu s nepatrnou kapacitou. Možností, jak udržet u koaxiálních vedení nízkou chybu měření při vysokých frekvencí, je použití vnitřního izolačního odpor (terminátor). Impedance tohoto odporu, který je připojen přímo na osciloskopu, by měl souhlasit s impedancí signálního zdroje popř. vedení. Příklad: Výstupní odpor generátoru kmitočtu = 50 Ω, Odpor vedení použitého koaxiálního vedení = 50 Ω, ==> hodnota odporu vnitřního izolačního odporu = 50 Ω. 11

12 Pro potlačení vysokého podílu bručivého napětí při vašem měření, spojte vždy kostru měřeného obvodu ("-" nebo kryt) s kostrou osciloskopu (přes odstíněné vedení s BNCzdířkou Y- vstupu (INPUT)). Ujistěte se, že zapojení v/na kterém provádíte vaše měření, je galvanicky odděleno bezpečnostním transformátorem od sítě. Nikdy nespojujte vstupy / výstupy (BNC) přímo se sítí, s rámy, na které přiléhá napětí a se zapojeními, které jsou provozována bez transformátorů (galvanické oddělení od vstupu a výstupu). Pozor! Životu nebezpečné při doteku! Nikdy nepřekročujte max. vstupní veličiny, jelikož jinak vznikne ohrožení života vlivem poškození měřicího přístroje. Kalibrovací připojení (A) DSO220U umožňuje na kalibrovacím připojení (CAL. (A)) justování snímací hlavy. Toto je zapotřebí, když se zvolí poměr snímání 10:1. Toto kalibrovací připojení poskytuje k dispozici pravoúhlý signál s frekvencí 2 khz a amplitudou 2Vpp. ODSTRANĚNÍ PORUCH S DSO220U jste získali produkt, který byl konstruován podle nejnovějšího stavu techniky a je provozně bezpečný. Přesto může dojít k problémům nebo poruchám. Proto bychom vám zde chtěli popsat, jak můžete možné poruchy sami odstranit: 12 Bezpodmínečně dbejte bezpečnostních upozornění! Problém Není viditelný žádný signál Odečtené napětí neodpovídá skutečnému napětí Měřicí signál není uložen Řešení Na DSO 220U byl připojen chybný vstup. Konektory (BNC-konektor) jsou uvolněny. Kanál, přicházející do úvahy, není zapojen. TIME/Div-nastavení "chybné"; aktivujte Auto Setup. Spouštěcí zdroj se nachází na jiném kanálu. Spouštěcí režim se nachází na pozici NORM. Vstupní vazba (vertikální) se nachází v pozici GND. Y-pozice (vlevo vedle stínítka osciloskopu) chybně nastavena. Vstup přemodulován, signál přizpůsobit s nastavením VOLTS/Div. Zkušební předvolba měřicího software (1:1 / 10:1) nesouhlasí s nastavením snímací hlavy. Rozšíření názvů souborů bylo chybně uvedeno: *.dso Jiné opravy, než jaké byly v předchozím textu popsány, musí být prováděny výhradně autorizovaným odborníkem. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní upozornění! Při otevírání ochranných krytů nebo vyjímání dílů, s výjimkou, kdy je to možné provést rukou, mohou být obnaženy díly pod napětím. Také mohou být pod napětím přípojná místa. Před justováním, údržbou, opravou nebo před výměnou dílů nebo modulů, musí být přístroj odpojen od všech zdrojů napětí a měřicích obvodů, pokud je zapotřebí otevření přístroje. Pokud je potom nezbytné justování, údržba nebo oprava na

13 otevřeném přístroji pod napětím, smí být toto provedeno pouze odborníkem, který je seznámen s nebezpečím popř. příslušnými předpisy, které s tím souvisejí. Kondenzátory mohou být v přístroji ještě nabity, i když byl přístroj odpojen od všech zdrojů napětí a měřicích obvodů. ÚDRŽBA PC-osciloskop DSO220U, až na příležitostné čištění s čistou, bezvlasou, antistatickou, suchou čistící textilií, nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění nepoužívejte žádné abrazivní nebo chemické prostředky nebo benzíny, alkohol nebo podobně. Tím se může povrch přístroje narušit. Kromě toho jsou tyto páry zdraví škodlivé a explozivní. K čištění nepoužívejte také ostrohranné nástroje, šroubováky nebo ocelové kartáče apod. TECHNICKÉ ÚDAJE / SPECIFIKACE 13 Osciloskop Časová základna Vstupní citlivost Spouštěcí zdroj Spouštěcí hrana = Slope Spouštěcí úroveň Dot-interpolace Hloubka uložení Vertikální režim X-Y-režim Auto-Setup FFT-funkce Počet kanálů Spektrální šířka pásma Obecně Měřicí vstupy Vstupní impedance Max. vstupní napětí Vstupní vazba Kolmé rozlišení Vertikální šířka pásma Přesnost Horizontální způsob provozu Software Proudové napájení Pracovní teplota Rel. Vlhkost vzduchu < 80%, Kostra Rozměry (DxŠxV) 50 ns až 0,5 s/div (=division = rastr) ve 22 krocích 50 mv až 5 V/div v 7 stupních v poloze 1:1 (snímací hlava) 500 mv až 50 V/div v 7 stupních v poloze 10:1 Kanál 1 = CH1 nebo kanál 2 = CH2 nebo externě Pozitivní (náběžná hrana) nebo negativní (klesající hrana) automaticky Lineární nebo stupňovitá forma 32 kb/kanál CH1, CH2, Dual, ADD ano ano (30Hz až 5 MHz, 35Vpp max.) 2 10 MHz dva oddělené kanály CH 1 a CH 2 1 mω/ 50 pf 35V efektivní DC-AC-GND 8 bit 5 MHz ± 3% Auto, Norm, Single Windows 98 SE, ME, NT, 2000, XP USB-Bus-Powered, ze sběrnice USB 0 C až +40 C, nekondenzující ca. 335 g (bez příslušenství) ca. 190 x 100 x 40 mm Systémové předpoklady IBM-kompatibilní PC min. 486, Pentium nebo kompatibilní s min. 640 kb RAM, VGA, CD-ROM, USB V1.1, 40 MB volná paměť pevného disku, Win 98 SE nebo vyšší.

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 11 80

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 12 11 80 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 12 11 80 OBSAH Strana: Doplňky vybavení... 2 Bezpečnostní upozornění... 4 Označení... 5 Funkce... 5 Příprava... 7 Síťová přípojka... 8 Systémové předpoklady... 8 Instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.: 930 286

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.: 930 286 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Obj. č.: 930 286 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY 2 Vážený zákazníku, Velice děkujeme za vaší objednávku produktu Biker Set Pocket Comm One. Prosím dbejte na to, že je VOX-nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

2 kanálový osciloskop MOS-620CH. HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz R203 R203

2 kanálový osciloskop MOS-620CH. HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz R203 R203 16 1 2 kanálový osciloskop MOS-620CH HADEX spol. s r.o., Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz 2-kanálový osciloskop NÁVOD K POUŽITÍ 2 15 5.2 Čištění K čištění osciloskopu používejte měkkou tkaninu navlhčenou

Více

Zvukoměr SL322. Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte.

Zvukoměr SL322. Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte. Zvukoměr SL322 Návod k použití Před použitím přístroje pečlivě pročtěte. 1 Obsah I. Bezpečnostní pokyny Provozní podmínky Údržba a čištění Bezpečnostní symboly II. Obecný popis III. Technické parametry

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

Návod k obsluze. METRAport 40S 3-349-412-14 5/2.14. Digitální mutimetr

Návod k obsluze. METRAport 40S 3-349-412-14 5/2.14. Digitální mutimetr Návod k obsluze METRAport 40S Digitální mutimetr 3-349-412-14 5/2.14 1 3 13 12 11 10 9 8 7 2 3 4 5 6 4 5 6 Ovládací prvky 1 LCD displej 2 Víčko přihrádky na baterie 3 Připojovací zdířka ma, A pro přímé

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U DVR xx04le-l návod k obsluze Obsah Důležité bezpečnostní pokyny a varování 5 1. Vlastnosti a specifikace 6 1.1 Přehled 6 1.2 Vlastnosti 7 1.3 Vlastnosti 8 2. Přehled a ovládání

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

QUANTIEN Measurement System

QUANTIEN Measurement System QUANTIEN Measurement System 4283 QUANTIEN Úvod do návodu k použití Tento návod k použití obsahuje pokyny pro používání operátorem i technické informace zahrnující pokyny k instalaci a údržbě. Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

USB-6008/6009. Uživatelská příručka

USB-6008/6009. Uživatelská příručka USB-6008/6009 Uživatelská příručka Leden 2006 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze

Obsah. testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak. Návod k obsluze testo 635 Měřicí přístroj pro vlhkost, teplotu, rosný bod a absolutní tlak Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny2 1 Bezpečnostní pokyny 4 2 Použití5 3 Popis výrobku6 31 Displej a ovládací prvky 6 32

Více

Programování PLC Simatic S7-300

Programování PLC Simatic S7-300 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Školní 101 Programování PLC Simatic S7-300 Zpracovali: Jan Kafka Petr Tesař 2005-1 - Obsah: Strana 1. Úvodní slovo... 4 Používaný hardware.

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více