Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VRŠOVICKÁ 65, PRAHA 10 Zpráva o řešení projektu Výzkumu a vývoje v roce 2007 Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice Evidenční označení projektu: SP/2e1/153/07 Příjemce: Česká geologická služba Řešitel: RNDr. Renáta Kadlecová Autoři : RNDr. Renáta Kadlecová a kol. Odborný garant za MŽP: RNDr. Martin Hrubeš Prosinec

2 Řešitelé: 1. Česká geologická služba RNDr. Renáta Kadlecová RNDr. Zuzana Krejčí CSc. RNDr. Jaroslav Aichler CSc. RNDr. Jiří Burda Ing. Lucie Kondrová Ing. Martina Fifernová Mgr. Eva Kryštofová Richard Binko Milena Janušková Hana Kratochvílová 2. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. Podbabská 30/2582, Praha 6, Česká geologická služba Geofond Kostelní 26, Praha 7, RNDr. Hana Prchalová Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. Mgr. Gabriela Hofmannová Ing. Marie Šnajberková Ing. Anna Hrabánková Ing. Miroslav Olmer RNDr. Dana Čápová 4. Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 17, Praha 4 Komořany, RNDr. Eva Novotná Pg. Dagmar Pavlíková Ing. Václav Sosna Ing.M.Kněžek,CSc. 5. Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Boční II č.p.1401, Praha 4, David Uličný, RNDr., CSc. RNDr. Lenka Špičáková, PhD. 2

3 Seznam použitých zkratek BRIDGE ČGS ČGS-Geofond ČHMÚ ČR EHS ES EU GFÚ AV ČR ISPA MZe MŽP SR VÚV T.G.M. WFD Background Criteria for the Identification of Groundwater Tresholds Česká geologická služba Česká geologická služba - Geofond Český hydrometeorologický ústav Česká republika Evropské hospodářské společenství evropské společenství Evropská unie Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky Instrument for Structural Policies for Pre-accession. Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí směrnice Rady EU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Rámcová směrnice pro vodní politiku EU (z angl. Water Framework Directive) Rusek, Skalička Posouzení možnosti odběru vody z pískovny jako zdroje technologické vody pro stavbu tepelné elektrárny ve Skal 3

4 OBSAH 1. ÚVOD OBSAH PRACÍ ETAPY DÚ Cíle etapy Webové stránky projektu a Výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy Vyhodnocení z hlediska obsahového i z hlediska jejich dostupnosti, získání relevantních podkladů včetně podkladů významných z pohledu vývoje a uchování kvalitních zdrojů podzemních vod Návrh metodiky aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického...18 DÚ Cíle etapy Testování možností využití databáze ČGS - ČGS - Geofondu pro konstrukci hranic v prostředí s rozdílnou průtočností Zahájení tvorby metodiky agregace dat z GEOČR50 v rámci hydrogeologických struktur na území ČR pro pokryvné útvary na území ČR s rozdělením na propustné a nepropustné pokryvné útvary Zahájení tvorby metodiky tvorby liniových...42 hydrogeologických hranic...42 DÚ Cíle etapy Výběr ukazatelů, pro které se budou stanovovat prahové hodnoty Návrh metodiky stanovení přirozeného pozadí na základě postupů z mezinárodního projektu BRIDGE Návrh typologie hydrogeologických struktur/kolektorů pro potřeby stanovení přirozeného pozadí Sběr dat, potřebných pro etapu NÁVAZNOST NA JINÉ PROJEKTY ZÁVĚR...61 VÝBĚR Z POUŽITÉ LITERATURY...63 Příloha I Approach to assess Natural Background Levels..64 Příloha II General metodology for deriving the treshold values

5 1. Úvod Etapová zpráva 2007 za projekt SP/2e1/153/07 Zákonitosti interakce systému vodahornina-krajina a její využití při ochraně vod v České republice je v zásadě úvodní etapou celého projektu už s ohledem na její délku. Kromě řady administrativních prací byly provedeny základní analýzy dat dostupných na jednotlivých spoluřešitelských pracovištích České geologické službě, ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M., v.v.i., v České geologické službě Geofondu, Českém hydrometeorologickém ústavu, Geofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i a i v hydrogeologických firmách např. Aquatest a.s., Geotest a.s., Progeo s.r.o., které se v minulosti podílely na regionálních hydrogeologických průzkumech či se dlouhodobě zabývají tvorbou a verifikací matematických modelů řešících optimalizaci jímání podzemní vody ve vodohospodářsky významných oblastech. Výstupem etapy projektu 2007 jsou funkční webové stránky projektu na adrese a metodika vyhodnocení režimů podzemních vod. K dosažení cílů je projekt rozdělen na dílčí úkoly: DÚ01 Analýza a aktualizace informací o ovlivnění podzemní vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického včetně studia geologického vývoje vybraných oblastí s významnými zdroji podzemních vod DÚ02 DÚ03 Tvorba hydrogeologické informační vrstvy Metodika a uplatnění metodiky aplikovaného využití hydrogeologické informační vrstvy Práce v DÚ01 jsou směřovány 1. ke snadné a rychlé komunikaci mezi spoluřešitelskými organizacemi 2. ke shromáždění a vytvoření dostatečných podkladů včetně již existujících např. GEOČR50, DIBAVODu, atd. či v rámci matematických modelů, které lze snadno interpolovat do GISového prostředí a které bude možné použít při tvorbě živé hydrogeologické informační vrstvy. DÚ02 se svou náplní již věnovuje vlastní tvorbě hydrogeologické informační vrstvy. Ta zahrnuje hydrogeologické vektorovou vrstvu ČR a atributové tabulky k jednotlivým polygonům, které budou obsahovat základní přírodní charakteristiky. Hydrogeologická vektorová vrstva vznikne zjednodušením vrstvy GEOČR50, jejím průnikem s vrstvami DIBAVODu (rozvodnice, linií toků atd.) a zahrnutím topografie a statistického vyhodnocení hydraulických parametrů v rámci jednotlivých hydrogeologických struktur. Hydrogeologická informační vrstva bude ve významných pánevních strukturách pokud to budou data umožňovat, konstruována prostorově minimálně v pseudo 3D, aby bylo možno lépe vyjádřit charakteristiky superponovaných kolektorů. Práce na úkolech DÚ01 a 02 se vzájemně prolínají a doplňují a jsou koncipovány jako základní či aplikovaný výzkum včetně tvorby obecných metodik, zatímco DÚ 03 svou náplní Zpracování metod a nástrojů pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR a dosažení environmentálních cílů v jakosti vody je zaměřen na splnění požadavku implementace evropské legislativy, respektive Směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršením stavu v ČR a Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES. Výsledky z DÚ03 budou začleněny do hydrogeologické informační vrstvy, vytvořené v DÚ 02 a hydrologického informačního systému. 5

6 Řešení projektu je tedy zaměřeno jednak na metodické postupy tvorby hydrogeologické informační vrstvy včetně výběru vhodných dat pro její konstrukci a přírodní charakteristiky hydrogeologických prostředí včetně bilančních hodnocení, dále pro stanovení limitů ukazatelů dobrého chemického a kvantitativního stavu podzemních vod a jejich aplikace na všechny hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod v ČR a na vytvoření internetové aplikace s údaji týkajícími se podzemních vod pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR. Při posuzování výsledků za etapu 2007 je nutno vzít v úvahu, že projekt byl zahájen v září 2007 a zpráva se předkládá v listopadu 2007, že se tedy jedná o výsledky řešení za relativně krátké časové období a že práce ve skutečnosti musí probíhat až do konce kalendářního roku. Předpokládané výstupy roku 2007 Typ výsledku - skupina typ výsledku - jednotlivě Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, specializovaná mapa s odborným obsahem: uplatněná metodika autorizovaný software - internetové aplikace výčet nová metodika vyvinutá v rámci řešení projektu pro aktualizaci informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického, v rámci projektu inovovaná metodika agregace dat z GEOČR50 v rámci hydrogeologických struktur na území ČR pro pokryvné útvary na území ČR s rozdělením na propustné a nepropustné pokryvné útvary obecné uplatnění www prezentace projektu a jeho průběžných výsledků, mimo jiné zajišťující komunikaci řešitele, spoluřešitelů a zadavatele vytvořeno pro projekt, bude průběžně doplňováno 2. Obsah prací etapy 2007 DÚ01 Cíle etapy Příprava webové stránky projektu Výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy v ČGS Výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy v externích organizacích (ČGS Geofond ČGS - Geofond, ČHMÚ či VÚV TGM) Vyhodnocení z hlediska obsahového i z hlediska jejich dostupnosti, získání relevantních podkladů včetně podkladů významných z pohledu vývoje a uchování kvalitních zdrojů podzemních vod 6

7 01.5. Návrh metodiky aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického Webové stránky projektu Pro potřeby projektu byly založeny webové stránky (obr.1), které slouží především: pro propagaci projektu a jeho cílů veřejnosti (volný přístup) pro řešitele jako hlavní zdroj informací, úložiště projektových dokumentů a diskusní fórum (pouze autorizovaný přístup) Webové stránky jsou na Informačním portálu České geologické služby (www.geology.cz) a jsou volně přístupné pro veřejnost přes zkrácenou adresu (obr.2). Stránky projektu jsou budovány na platformě Oracle Aplication Server 10g (dále jen Oracle AS), který současně tvoří základ informačního systému v ČGS. Oracle AS je robustní a propracované prostředí, ve kterém se pomocí specifických nástrojů buduje libovolná struktura webové presentace. Stránky jsou řešeny s pomocí kombinace html šablony a portálové šablony s využitím kaskádových stylů, využívajících při tom všechny výhody řešení aplikačního serveru Oracle AS, tj. snadné rozšiřování struktury stránek s využitím šablon, široké spektrum možnosti publikování textů (rich text editor) i položek (soubory doc, xls, pdf, zip,.), indexování a fultextové vyhledávání publikovaného obsahu apod. Systém obsahuje vlastní autorizační procesy založené na standardu LDAP, pomocí kterých lze přesně nastavovat přístupová práva k obsahu. Pro vysokou bezpečnost přenášených dat přes HTTP protokol nechybí podpora šifrované verze protokolu (HTTPS), která se v našem případě používá při přenosu důvěrných dat jako jsou přihlašovací či odhlašovací procesy. Dále se šifruje veškerý přenos dat při editaci osobních údajů. Pro zajištění maximální dostupnosti je celý IS monitorován (24x7) a pravidelně zálohován. Vytvořené zálohovací sady jsou pravidelně testovány. Úvodní stránka je dále členěna na podstránky: Aktuality Projekt Řešitelé Harmonogram Odkazy Kontakty Interní info Mapa stránek Pomocná stránka Vyhledávání 7

8 Úvodní okno projektových webových stránek projektu (www.geology.cz/vav-hydrocr50). Obr. 1 Okno veřejně přístupné stránky Projekt, přinášející základní informace a dokumenty projektu VaV. 8

9 Obr.2 Stránky obsahují rovněž stránku vyhledávání, umožňující fultextové a položkové prohledávání jejich obsahu. Provoz na projektových stránkách je vedle nástrojů aplikačního serveru AS Oracle Portal monitorován též s pomocí nástroje Google Analytics, který díky skriptu umístěnému do šablony stránek monitoruje četnost a charakter přístupů na tyto www stránky. Pro spolupráci a management projektu slouží oblast Interní info, kam mají přístup pouze řešitelé projektu obr. 3 (skupina uživatelů vav_hydrocr50 Informačního portálu ČGS po zalogování typu SSO - Single-Sign-On). K dispozici je zde jednoduché diskusní fórum, kde mohou všichni řešitelé zanechávat komentáře, připomínky a náměty, a dále pak neveřejná projektová dokumentace. Obr.3 Okno Interní info webových stránek projektu, které jsou přístupny pouze autorizovaným řešitelům a Výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy Tabulka č. 1 podává přehled o relevantních datových zdrojích vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy včetně přírodních charakteristik u jednotlivým polygonům. 9

10 U analyzovaných datových zdrojů byly sledovány základní informace (měřítko, vlastník, název) a řada dalších charakteristik datového zdroje jako např.: datový formát, zpracování, pokrytost území. Metadatotový popis zdrojů je součástí metadatových katalogů jednotlivých vlastnických organizací. Metadatové popisy jsou založeny na normě ISO a jsou veřejně dostupné na stránkách Cenie na adarese Tab. 1 Seznam datových zdrojů využitelných pro konstrukci digitální hydrogeologické mapy Popis vrstvy Typ Pokrytí Zdroj Přístup Vektory geologické mapy 1: vektor celá republika ČGS ArcGIS desktop, mapový server ČGS Vektory geologické mapy 1: vektor nové geologické mapování do roku 2007 ČGS ArcGIS desktop Vektory geologické mapy 1: Vektory geologické mapy 1: Analýzy povrchových vod vektor celá republika (verze 2007) vektor celá republika (stará verze) vektor celá republika (Dr. Majer) ČGS ČGS ČGS ArcGIS desktop, mapový server ČGS ArcGIS desktop, mapový server ČGS ArcGIS desktop, mapový server ČGS celá republika ČGS, ArcGIS desktop, mapový Hydrogeologické rajony vektor VÚV server ČGS Skládky ČGS vektor do roku 2000 ČGS ArcGIS desktop, mapový server ČGS Analýzy litogeochemie vektor celá republika ČGS ArcGIS desktop Rastrové ekvivalenty geologických map 1: Rastrové ekvivalenty geologických map 1: Rastrové ekvivalenty geologických map 1: Rastrové ekvivalenty hydrogeologických map 1: Rastrové ekvivalenty hydrogeologických map 1: rastr cca 200 mapových listů ČGS ArcGIS desktop rastr celá republika ČGS ArcGIS desktop rastr celá republika ČGS ArcGIS desktop rastr celá republika ČGS ArcGIS desktop rastr celá republika ČGS ArcGIS desktop Vodohospodářské mapy 1: vektor celá republika VÚV ArcGIS desktop Topografická vektorová sada vektor celá republika ArcData ArcČR500 (1: ) včetně anotací Praha Topografické rastrové ekvivalenty rastr 1: (polohopis, popisky, vodstvo, vrstevnice) Topografické rastrové ekvivalenty rastr 1: (polohopis, popisky, vodstvo, vrstevnice) Digitální model reliéfu s 60 m rozlišením celá republika (ČÚZAK) Pokrytí - nové geologické mapování vektor Celorepublikové pokrytí s širokým přeshraničním pokryvem Detailní model reliéfu s krokem 2,5 m vektor celá republika ČÚZAK ČÚZAK ČGS -na základě SRTM dat ČGS -na základě SRTM dat Hydrogeologická data vektor celá republika ČGS - Geofond ArcGIS desktop ArcGIS desktop 10

11 Důležitým závěrem, který vyplynul ze zhodnocení všech přístupných a obecně použitelných datových zdrojů bylo určení společného topografického podkladu, který bude tvořit základní podklad jak pro vstupní data po celé období zpracování (v případě digitálních vstupů), tak bude podkladem datových vrstev ve výsledném informačním systému. Jedná se o rastrový ekvivalent topografických map 1: v souřadném systému S-JTSK, Křovákově zobrazení Vyhodnocení z hlediska obsahového i z hlediska jejich dostupnosti, získání relevantních podkladů včetně podkladů významných z pohledu vývoje a uchování kvalitních zdrojů podzemních vod Datové zdroje uvedené v tab. 1 jsou pro ČGS dostupné a lze je využít pro konstrukci bezešvé hydrogeologické vektorové digitální mapy. K základním vektorovým datům patří geologické mapy v měřítku 1: GEOČR50, které pokrývají celé území ČR. Původní předlohou těchto map jsou tištěné mapy, ve kterých je zobrazen vedle předkvartérních hornin i pokryv kvartérních sedimentů. Pro konstrukci rajonů byla využívána GEOČR50-Verze 3, pro kterou je charakteristická harmonizace geologického obsahu po jednotlivých geologických jednotkách, nikoliv po mapových listech, jak tomu bylo ve verzi 2. Jedná se tedy o mapu bezešvou opatřenou jednotnou geologickou legendou pro celé území ČR. Společná geologická legenda ČR obsahuje čtyři základní okruhy informací o geologické jednotce: litologický popis, chronostratigrafické členění, litostratigrafické členění, regionální členění. Významnou roli bude rovněž hrát nová verze geologické mapy v měřítku 1: , která se bude uplatňovat zejména jako jeden z podkladových zdrojů při doplňování informací po odkrytí základní geologické mapy 1: Data digitální rastrová - tento typ dat je soustředěn v digitálním archivu ČGS. Jedná se o rastrové ekvivalenty tištěných map, které jsou rektifikovány do souřadného systému S- JTSK a jsou připraveny tak, aby byly přístupné pro všechny zpracovatelské subjekty. Jsou to především hydrogeologické mapy v měřítku 1: pokrývající celé území ČR. Jejich edice byla zpracována v období 1985 až Hydrogeologická vrstva charakterizuje zobrazené prostředí z kvantitativního a částečně i kvalitativního hlediska. Koncepce zmiňované vrstvy prosazuje explicitní znázornění hydrogeologických poměrů pouze s implicitním vyjádřením hydrogeologicky významných prvků a základních rysů dynamiky podzemních vod za současného kvantitativního vyjádření některých hydrogeologických vlastností. Hydrogeologická vrstva obsahuje základní typy a charakter hydrogeologického prostředí, které jsou odvozovány z geologické vrstvy. Dále obsahuje indexy označující stratigrafickou příslušnost hydrogeologického prostředí nebo jeho převládající litologický typ. V pánevních zvodněných systémech jsou zjednodušeně vyjádřeny prostorové hydrogeologické prvky (superpozice kolektorů a izolátorů). Tyto mapy však nezohledňují přirozené hydrogeologické celky, protože na nich prezentovaná statisticky zpracovaná hydrogeologická data jsou vztažena k jednotlivým mapovým listům. 11

12 Dada ČGS-Geofondu (hydrogeologická databáze) včetně jejich dostupnosti Jedna ze základních vstupních databází, která bude použita při tvorbě vrstvy hydraulických parametrů horninového prostředí, bude databáze ČGS-Geofondu (hydrogeologická databáze) s cca objekty. Vrstva obsahující hydraulické parametry bude sestavena na základě výpočtů hydraulických parametrů podle Jetela (1973) a jejich následného statistického hodnocení právě z převážné části dat v hydrogeologické databáze ČGS-Geofondu (ne všechny objekty v hydrogeologické databází obsahují informace z hydrodynamických zkoušek, ale lze ze zkušeností předpokládat, že cca 70-80% dat bude použitelných). Výše uvedená databáze obsahuje kromě základních informací o hydrogeologických objektech i informace o hydrodynamických zkouškách na objektech, informace o hladině podzemní vody z doby hloubení objektu (GDO, HYD). Bohužel databáze Hydrogeologické databázi neobsahuje informace o výstroji a těsnění vrtů, které zejména v pánevních strukturách se superponovanými kolektory, neumožňuje snadné dělení objektů podle typů testovaných kolektorů. I když databáze obsahuje otevřené úseky, resp. úseky perforované, neznamená to, že skutečně vrt testuje pouze kolektor v místech otevřeného úseku vrtu. Proto bude nutné v další fázi řešení projektu výše uvedený problém řešit a databázi doplnit. V etapě 2007 byla po vzájemné komunikaci mezi ČGS a ČGS Geofondem provedena analýza a dokumentace systému GDO a souvisejících subsystémů (GEO, HYD, KAR, HMD) z hlediska posouzení potřeby změn datového modelu a způsobu budoucího využití jednotlivých částí informačního systému. Mezi ČGS a ČGS-Geofondem byl diskutován obsah souboru účelových atributů, které budou přičleněny k již existujícímu modelu a způsob integrace. Hlavní důraz byl kladen na posouzení využitelných technologií pro zabezpečení požadované funkčnosti. Základem HW a SW architektury jsou na obou stranách databázové servery ORACLE 10g. Nad těmito servery běží aplikační a webové servery, které jsou na straně ČGS rovněž na platformě ORACLE. Na straně ČGS-Geofondu jsou na platformě NET a PHP (obr. 4). Možné přístupy k řešení poskytování dat Na základě výše popsané architektury jsou možné dva přístupy: Systém centrální databáze data jsou ukládána do centrální databáze a dávkově aktualizována. Vyhledání a konsolidace dat bude probíhat pouze na jedné straně (ČGS-Geofond) v rámci stávajícího technologického vybavení. Systém předpokládá uživatelské napojení vnitřního uživatele ČGS do datového serveru ORACLE v ČGS Geofond přes aplikační server ČGS Geofond. Toto řešení není podporováno zejména ze strany požadavků bezpečnosti systému. Systém distribuovaný data zůstanou v původních databázích a uživatel do nich bude nahlížet přes webové rozhraní poskytující export uživatelem vybraných dat. Toto řešení umožňuje uživateli ČGS zpracovávat data v lokálním GIS prostředí. Zpět do databáze ČGS Geofond budou pak vrácena pouze rozšířená atributová data k vybraným objektům zájmu. 12

13 Obr. 4 Stávající architektura prostředí Data státní pozorovací sítě podzemních vod ČHMÚ Projekt zejména jeho DÚ03 počítá s využitím režimních pozorování podzemních vod, neboť jedním z požadavků Evropské unie je hodnocení kvantitativního a kvalitativního stavu vodních útvarů na území ČR. Pozorování režimu podzemních vod je nezbytné nejen z hlediska dopadů jejich využívání na ekologické systémy ve vztahu podzemní povrchová vody, ale i z hlediska přirozeného poklesu přírodních zdrojů v důsledku zvyšujících se teplot a změn rozložení srážek. Tak například podzemní voda tvoří v ročním průměru 32 % odtoku Labe na naší státní hranici. V hydrogeologických rajonech s malou akumulační potencí je to přibližně 15 % (např. Cidlina), v regionech s velkou akumulační potencí je to až kolem 60 % průměrného ročního průtoku (např. Metuje v Polické pánvi, Ploučnice). Malá a značná část i středně velkých průtoků je tedy tvořena podzemní složkou odtoku, resp. základním odtokem. Podzemní vody tedy stabilizují odtoky z území.výrazný pokles přírodních zdrojů podzemní vody by se velmi negativně projevil především na vodnosti toků 4. a 3. řádu v oblasti malých průtoků. Podle výsledků řešení dopadu prognózovaných klimatických změn by se velikost základního odtoku zmenšila o %, podle hydrogeologického typu povodí. V těch nejnepříznivějších podmínkách by základní odtok v minimech zanikl úplně. 13

14 Základním ukazatelem režimu podzemních vod je stav jejich hladiny. Již současný stav metodiky hodnocení hydrologického režimu umožňuje vyčlenit podíl podzemních vod v odtoku z území, který lze v dlouhodobějším měřítku ztotožnit s přírodními zdroji. Proto lze režim hodnotit i kvantitativně. Postup není principielně náročný, vyžaduje však souměřitelné a kvalitní údaje o podzemních i povrchových vodách. Celoplošná pozorovací síť mělkých zvodní vznikla postupně v letech Postupně se rozšiřovala o převážně přebírané objekty k pozorování hlubších zvodní. Ty však namnoze nebyly konstruovány pro účel dlouhodobého pozorování režimu podzemních vod, některé se stávaly časem méně objektivními. Situace by se měla podstatně zlepšit od roku 2008, kdy budou k dispozici nové pozorovací objekty budované jako pozorovací a moderně vybavené. Nicméně možnost jejich plného zařazení do sítě vyžádá několikaletou řadu pozorování. Proto se první fáze snahy o zkvalitnění výsledků v základní pozorovací síti zaměřila na vyhodnocení režimu mělkých zvodní, kde jsou dostatečně dlouhé řady pozorování. Řešitelé ČHMÚ připravili metodiku hodnocení režimu podzemních vod, která bude testována v dalším roce řešení projektu (viz kap. DÚ01.5.) Další data, kterými ČHMÚ disponuje jsou časové řady vývoje chemického složení podzemních vod pořízená v rámci státní pozorovací sítě mělkých a hlubokých podzemních vod. Geofyzikální data Prostorové rozmístění kolektorových a izolátorských horninových celků ve výplni pánve je funkcí (1) tektono-sedimentárního vývoje pánve během jejího vyplňování a (2) postsedimentární deformace. Faciální charakter, rozmístění a prostorové tvary těchto těles pak určují jejich primární povahu z hydrogeologického hlediska, která je následně silně modifikována během další deformace a eroze pánevní výplně v postsedimentární etapě. V první fázi řešení půjde o rekonstruovat pánevní výplň z hlediska synsedimentárních procesů metodou geneticko-stratigrafické analýzy, v druhé fázi pak na základě znalosti současné strukturní stavby pánve zasadit sestrojený obraz stratigrafické stavby do současného strukturního kontextu. V návrhu projektu předpokládaná geologická část projektu pokryje celý rozsah české křídové pánve, cca km 2. V rámci této pánve bude soustředěna pozornost do oblastí s významnými hydrogeologickými areály: např. sz. část pánve (tzv. lužický a jizerský vývoj) a jv. část (tzv. orlicko-žďárský vývoj). K řešení tektonosedimentárního vývoje pánve v zájmových regionech je použita metoda geneticko-stratigrafické analýzy s využitím rozsáhlé sítě stávajících i nově karotovaných vrtů a návazných výchozů. Tato metoda vychází z identifikace chronostratigrafických ploch a jejich korelací formou stratigrafických korelačních řezů (obr. 5). Po doplnění nově získanými daty z vrtů pozorovací sítě ČHMÚ revidované korelační řezy poskytnou podklad pro geologické řezy a strukturní mapy. Na základě těchto řezů budou v další fázi projektu sestrojeny izopachové mapy hydrogeologicky významných jednotek resp. sedimentárních těles, dále mapy stratoizohyps nejvýznačnějšího chronostratigrafického horizontu - báze turonu a báze cenomanu. V další fázi budou zpracovány geologické řezy, jež využijí těchto stratigrafických řezů, které budou podle zjištěného strukturního plánu transformovány do současné topografické pozice. Principy interpretace litofacií a významných hraničních ploch v písčitých sedimentárních systémech a následné sekvenčně stratigrafické analýzy jsou popsány v pilotní studii Uličný & Laurin (2000), s příklady z cenomanu a turonu české křídy. Genetické sekvence jsou sedimentární tělesa oddělená navzájem tzv. plochami maximální transgrese (MTS, maximum transgressive surfaces, viz Helland-Hansen & Martinsen, 1996). V případě dostatečného litofaciálního kontrastu jako např. v jizerském souvrství v sekvencích TUR 4 a 5 - na obr. 5c lze tyto plochy definovat relativně snadno podle maximálních hodnot křivek přirozené radioaktivity (GR). Jak ale ukazují obr. 5a a 5c, v případě výrazně písčitých facií v sekvencích TUR 2 a 3 s výraznou litologickou amalgamací na severozápadě pánve, 14

15 Obr. 5 Příklady vymezení transgresních ploch v turonu české křídové pánve, v oblasti s dominancí pískovců (a, Úštěcko) a v oblasti s vyváženým podílem pískovců a jemnozrnných facií (b, Turnovsko). Korelace výchozů se sousedními vrty ukazuje využití karotážních dat pro detailní korelaci. Křivky souhrnné gama-aktivity převzaty z diplomové práce Šplíchala (2002). Obr. 5c je příkladem vyčlenění genetických stratigrafických sekvencí v typickém vrtu z jižního okolí Děčína - J a jejich srovnání s litostratigrafickým schématem ve smyslu Čecha et al. (1980). Rozlišení genetických sekvencí je několikanásobně detailnější než rozlišení standardního litostratigrafického schématu. Členění sekvencí je definováno na základě regionální prostorové korelace. Zdroj ilustrací (a) a (b): Uličný, Laurin and Čech (předloženo, 2007). 15

16 definice MTS na jediném profilu de facto není možná a je nutné interpretaci založit na zhodnocení 2D až 3D obrazu změn litofacií. Přesnost stratigrafické korelace je tedy u geneticko-stratigrafické analýzy přímo závislá na prostorové hustotě vrtných dat. V cenomanu existují dosud nepublikovaná korelační schémata v centrální a východní části pánve (Uličný et al., 2004). Od r do r probíhá řešení grantového projektu GAČR zaměřeného na cenoman v západní části pánve (hl. řešitel L. Špičáková), a pro řešení tohoto projektu VaV není relevantní plné využití detailní genetické stratigrafie cenomanu. Pro turon a spodní coniak je v současné době pro západní část české křídové pánve (zhruba na západ od linie Kolín Hořice) vypracováno korelační schéma, vyčleňující 8 genetických sekvencí (obr. 2c; Laurin & Uličný, 2004; Uličný, Laurin & Čech, předloženo). Korekce a detailní úpravy tohoto schématu nadále pokračují, spolu s pokračující akvizicí dat zejména z regionů dosud málo pokrytých digitalizovanými karotážními daty. V etapě 2007 se práce soustředily na inventarizaci vrtů (1) vedených v ČHMÚ jako objekty stávající pozorovací sítě a (2) nově vrtaných od roku V době psaní této zprávy probíhá zpracování nově získaných dat do digitálních formátů, takže nebylo možné získat data z větší části vrtů pozorovací sítě ČHMÚ. Na základě komunikace s řešitelem a zástupci ČHMÚ předpokládáme, že k akvizici hlavní části dat dojde v prvním polovině roku Výsledky inventarizace stavu vrtných dat Ze strany ČHMÚ byla předána tabulka vrtů vedených jako hluboké ze stávající pozorovací sítě. Do české křídové pánve jich spadá 160, většina z těchto vrtů již je v databázi GFÚ AVČR. Probíhá dohledávání případných zachovaných karotážních dat (primárně přirozená radioaktivita a zdánlivý měrný odpor měřené před vystrojením) u několika objektů situovaných v klíčových oblastech, kde je nedostatek karotovaných vrtů pro detailní korelaci (např. HJ 31 Zimoř, vedený v síti ČHMÚ jakovp s lokalizací Vysoká-Chodeč, LO-4 Radvanec a další). Toto dohledávání je časově náročné a proto bude pokračovat i v roce U 50 objektů jde o revizní karotáž zaměřenou na kontrolu stavu vrtu. U vrtů starších než 30 let došlo často k vícenásobným změnám identifikátorů v databázi tj. lokalizací a čísel jednotlivých vrtů, což místy komplikuje ověřování duplicit. U vrtů, k nimž byla získána dosud neevidovaná data litologické popisy a/nebo karotážní křivky, probíhá zpracování informací včetně ruční digitalizace archivních karotážních dat a zpracování grafických kolonek litologie (vrty řady Lo-4, HSP-3, KP). Jiná situace je u vrtů nově hloubených a měřených jako součást sítě ISPA/FS (podle předané tabulky z ČHMÚ jde zatím o 104 vrtů realizovaných v regionu české křídové pánve). Jejich přesná lokalizace dosud většinou nebyla možná, jelikož nově realizované vrty dosud nejsou zaměřeny. V některých případech je lokalita identifikována tak, že lze odhadnout pozici vrtu podle identifikace staršího vrtu, v jehož sousedství je nový realizován (např. HV 1006 Mikuleč) případně u lokality známé pozicí staršího hlubokého vrtu (Habřina, Ptýrov apod.). Lze předpokládat, že u všech vrtů z této skupiny, s výjimkou vrtů aktuálně hloubených, by tedy měla být k dispozici karotážní data ve formátu STG (pro software gdbase). Bohužel ČHMÚ nedisponuje karotážními daty v tomto formátu. Firma Aquatest, realizující karotážní měření, předává podle smlouvy data ve formátu PDF, tedy karotážní křivky naskenované a vhodné jen k prohlížení, nikoli k další analytické práci. Je vhodné poznamenat, že karotážní data jsou ve formátu STG pořizována primárně a teprve pak do PDF převáděna. Další zdroje dat Další zdroje dat představují karotážní měření v hlubokých vrtech pánví a matematické modely sestavené pro významná jímací území např. v ústecké synklinále, polické pánvi, jihočeských pánvích (obr.6,7), Řepínském důlu, Káraným, Plzeńská pánev atd. Výše uvedená data jsou dostupná v Aquatest a.s., Geotest a.s., Progeo s.r.o., atd. Data z matematických modelů, prostorově vymezujících modelová území včetně litologických 16

17 hranic lze transformovat do formátu vyhovujícímu prostředí ARCVIEW a získané hranice adaptovat na GEO ČR50. Obr. 6 Izolinie báze budějovické pánve (dle Milický a kol. 2006) 17

18 Obr. 7 Báze předpokládaný tvar podloží s. části třeboňské pánve (Milický a kol. 2005) Návrh metodiky aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického Práce na aktualizaci informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického se v etapě 2007 zaměřili na propojení a způsob aktualizace databáze ČGS-Geofond ČGS a na zpracování metodiky vyhodnocení režimů podzemních vod a normalizaci naměřených údajů v ČHMÚ, neboť tato data jsou jeden ze zásadních podkladů pro průběžné hodnocení bilance podzemních vod na území ČR Metodika poskytování dat z databáze ČGS - Geofond Metodika vyhodnocení režimů podzemních vod a normalizace naměřených údajů Metodika poskytování dat z databáze ČGS Geofond V rámci řešení projektu byla zvolena varianta distribuovaný systém, kdy data zůstanou v původních databázích ČGS- Geofond a uživatel do nich bude nahlížet přes webové rozhraní poskytující export uživatelem vybraných dat. Toto řešení umožňuje uživateli ČGS zpracovávat data v lokálním GIS prostředí, neboť pro tvorbu hydrogeologické informační 18

19 vrstvy je třeba stávající data ČGS-Geofond přetřídit podle vybraných kritérií a vybraná data statisticky zpracovat na základě vlastností vybraných souborů. Zpět do databáze ČGS Geofond budou pak vrácena pouze rozšířená atributová data k vybraným objektům zájmu. Další realizace projektu předpokládá vytvoření webových služeb, pomocí kterých bude: pro tok dat ve směru z ČGS-Geofond k uživateli ČGS autorizovat uživatele přistupujícího k systému GDO, HYD v CRD ČGS- Geofondu položit dotaz na vybraná data do systému GDO, HYD připravit data pro distribuci k uživateli ČGS download exportovaných dat pro tok dat ve směru od uživatele ČGS do databáze ČGS-Geofond autorizovat uživatele přistupujícího k systému GDO, HYD v CRD ČGS Geofondu příprava pro distribuci dat od uživatele ČGS směrem do ČGS-Geofond upload rozšířených atributů zpracovaných dat do databáze ČGS-Geofond Obr. 8 Současný datový model systému GDO - HYD Metodika vyhodnocení režimů podzemních vod, volba srovnávacího období, výběr statistických veličin a normalizace naměřených údajů Pozorování režimu podzemních vod je tedy nezbytné nejen z hlediska dopadů jejich využívání na ekologické systémy ve vztahu podzemní povrchová vody, ale i z hlediska přirozeného poklesu přírodních zdrojů v důsledku zvyšujících se teplot a změn rozložení 19

20 srážek. Domníváme se, že tento druhý důvod hodnověrného hodnocení režimu podzemních vod bude převažujícím. Základním ukazatelem režimu podzemních vod je stav jejich hladiny. Již současný stav metodiky hodnocení hydrologického režimu umožňuje vyčlenit podíl podzemních vod v odtoku z území, který lze v dlouhodobějším měřítku ztotožnit s přírodními zdroji. Proto lze režim hodnotit i kvantitativně. Postup není principielně náročný, vyžaduje však souměřitelné a kvalitní údaje o podzemních i povrchových vodách. Celoplošná pozorovací síť mělkých zvodní vznikla postupně v letech Postupně se rozšiřovala o převážně přebírané objekty k pozorování hlubších zvodní. Ty však namnoze nebyly konstruovány pro účel dlouhodobého pozorování režimu podzemních vod, některé se stávaly časem méně objektivními. Situace by se měla podstatně zlepšit od roku 2008, kdy budou k dispozici nové pozorovací objekty budované jako pozorovací a moderně vybavené. Nicméně možnost jejich plného zařazení do sítě vyžádá několikaletou řadu pozorování. Proto jsme se v prvé fázi snahy o zkvalitnění výsledků v základní pozorovací síti zaměřili na vyhodnocení režimu mělkých zvodní, kde jsou dostatečně dlouhé řady pozorování. Systém sběru a zpracování operativních dat Pro záruku jednotné úrovně zpracování byl zpracován a v letošním roce sestaven - program výpočet referenčních charakteristik za období , - program pro pravidelné měsíční vyhodnocování aktuálního stavu podzemních vod. Pro řádné fungování programů a výpočtů statistik bylo třeba provést očištění a doplnění časových řad objektů sítě podzemních vod ČHMÚ. Jednalo se o doplnění chybějících hodnot pomocí lineární regrese a lineární interpolace, opravy hrubých chyb pozorovatelů a očištění řad od hodnot ovlivněných lidskou činností ( např. čerpací zkoušky, apod.). Pro výpočty referenčních statistik budou použity pouze řady s kompletním nebo alespoň doplněným měřením ve stanoveném třicetiletí Tyto očištěné a opravené řady byly nazvány varianta 3 ( pro časové řady s týdenní četností měření) a varianta 4 ( pro řady s denní četností měření). Takto vzniklé řady jsou uloženy v databázi samostatně. Srovnávací třicetiletí bylo stanoveno na základě obdobného třicetiletí, které funguje u časových řad povrchových vod. Srovnávací třicetiletí bude platné pouze pro objekty mělké sítě ČHMÚ. Pro hlubinné objekty, jejichž síť vznikala až v 90. letech minulého století, bylo stanoveno srovnávací období Je to jediné možné období, které bude sloužit k porovnání naměřených hodnot. Delší časové řady na hlubinných objektech existují pouze výjimečně, a proto bylo navrženo toto období. U hlubinné sítě se bude jednat o první ucelené zpracování a vyhodnocení. Poté by mělo dojít k potvrzení.tohoto srovnávacího období, popřípadě navržení nového. Jako základními statistickými ukazateli byly stanoveny měsíční a roční normály, tj. průměr, medián, směrodatná odchylka, šikmost, tabulka kvantilů = čára překročení, tabulka extrémů. Tyto ukazatele jsou počítány výhradně z řady měsíčních mediánů. Vzhledem k jeho zaměření na bilancování režimu je to oprávněný předpoklad tím spíše, že hlavní pozornost je věnována podnormálním stavům. V dlouhodobém režimním hodnocení tak nehrají krátkodobé vzestupy hladiny významnější roli. Pro porovnání objektů podzemních vod mezi sebou v ploše se pří zpracování dat ukázalo nutné stanovit relativních (bezrozměrných) statistiky tak, aby je bylo možno zakreslit do map. Proto byla zavedena měsíční směrodatná proměnná (jeden měsíc), měsíční proměnná (rok), normalizované časová řada. Tyto statistiky nám umožní objekty a skupiny objektů mezi sebou porovnávat a řádně vyhodnocovat. Tyto bezrozměrné statistiky byly definovány takto : Měsíční směrodatná proměnná (jeden měsíc) vznikne odečtením dlouhodobého měsíčního průměru od měsíčního mediánu a následným vydělením tohoto rozdílu 20

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. Spolupráce Vědecké instituce:

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík Přehledná situace Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem Hg rajón 4232 - Ústecká

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY Posudek číslo: 37 Datum: 23. květen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 974986, Y = 756542 katastrální území: Neštěmice obec: Ústí nad Labem Ústecký

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Jiří Šíma, AQUATEST a.s. Zpracovatelé a součinnost AQUATEST a.s. ARCDATA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách

Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Ing. Eva Soukalová, CSc. Nové Město na Moravě 2. 3. dubna 25 Obsah přednášky Pozorovací síť podzemních

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod RNDr. Svatopluk Šeda OHGS s.r.o. Při posuzování rizikových činností patří mezi klíčové úlohy hydrogeologů definovat místo výskytu vodárensky

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev

Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Eva Novotná ČHMÚ, oddělení podzemních vod, Na Šabatce 17, Praha novotna@chmi.cz, tel. 244032350 Abstrakt : Referát seznamuje s problematikou

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj RADON V PODLOŽÍ Posudek číslo: 130 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh V Směrnice Ministerstva životního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Interaktivní webová aplikace Komplexní Rn informace pro administrativní jednotky

Interaktivní webová aplikace Komplexní Rn informace pro administrativní jednotky Interaktivní webová aplikace Komplexní Rn informace pro administrativní jednotky DRO Poprad 2014 Jaroslav Slovák 1, Eva Pravdová 1, Ivan Barnet 2 1 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 2 Česká geologická

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí odbor environmentálních rizik a ekologických škod Seminář Podpora a propagace OPŢP oblasti podpory 4.2 Odstraňování

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Implementace povodňové směrnice v ČR Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Transpozice a implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Středa 16. září 2015 PARKHOTEL Praha Kvalita a spolehlivost dat rezidenčního trhu Současná situace Data shromažďovaná

Více

QA0220 - Podíl endoskopických polypektomií při kolonoskopii

QA0220 - Podíl endoskopických polypektomií při kolonoskopii QA0220 - Podíl endoskopických polypektomií při kolonoskopii DOKUMENTACE K HODNOCENÍ UKAZATELE Obsah: 1. Base ukazatele... 2 2. Návrh ukazatele... 2 2.1. Identifikace a zařazení ukazatele dle vlastností...

Více

PŘEHLED STUDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ

PŘEHLED STUDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ Ochrana před povodněmi na horní Opavě Příloha 1 Přehled studií a koncepčních podkladů Příloha 1 PŘEHLED STDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ S1 Vodohospodářská studie ochranných nádrží Nové Heřminovy na Opavě

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006 Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 6 V období zvýšených a povodňových průtoků bylo ve dnech 27. 3. 11. 4. 6 na

Více

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 1. 2. dubna

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy

Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy RNDr. Jiří Slovák Zástupce ředitele pro vývoj vedoucí oddělení přípravy HÚ Správa úložišť

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více