Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VRŠOVICKÁ 65, PRAHA 10 Zpráva o řešení projektu Výzkumu a vývoje v roce 2007 Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice Evidenční označení projektu: SP/2e1/153/07 Příjemce: Česká geologická služba Řešitel: RNDr. Renáta Kadlecová Autoři : RNDr. Renáta Kadlecová a kol. Odborný garant za MŽP: RNDr. Martin Hrubeš Prosinec

2 Řešitelé: 1. Česká geologická služba RNDr. Renáta Kadlecová RNDr. Zuzana Krejčí CSc. RNDr. Jaroslav Aichler CSc. RNDr. Jiří Burda Ing. Lucie Kondrová Ing. Martina Fifernová Mgr. Eva Kryštofová Richard Binko Milena Janušková Hana Kratochvílová 2. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. Podbabská 30/2582, Praha 6, Česká geologická služba Geofond Kostelní 26, Praha 7, RNDr. Hana Prchalová Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. Mgr. Gabriela Hofmannová Ing. Marie Šnajberková Ing. Anna Hrabánková Ing. Miroslav Olmer RNDr. Dana Čápová 4. Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 17, Praha 4 Komořany, RNDr. Eva Novotná Pg. Dagmar Pavlíková Ing. Václav Sosna Ing.M.Kněžek,CSc. 5. Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Boční II č.p.1401, Praha 4, David Uličný, RNDr., CSc. RNDr. Lenka Špičáková, PhD. 2

3 Seznam použitých zkratek BRIDGE ČGS ČGS-Geofond ČHMÚ ČR EHS ES EU GFÚ AV ČR ISPA MZe MŽP SR VÚV T.G.M. WFD Background Criteria for the Identification of Groundwater Tresholds Česká geologická služba Česká geologická služba - Geofond Český hydrometeorologický ústav Česká republika Evropské hospodářské společenství evropské společenství Evropská unie Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky Instrument for Structural Policies for Pre-accession. Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí směrnice Rady EU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Rámcová směrnice pro vodní politiku EU (z angl. Water Framework Directive) Rusek, Skalička Posouzení možnosti odběru vody z pískovny jako zdroje technologické vody pro stavbu tepelné elektrárny ve Skal 3

4 OBSAH 1. ÚVOD OBSAH PRACÍ ETAPY DÚ Cíle etapy Webové stránky projektu a Výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy Vyhodnocení z hlediska obsahového i z hlediska jejich dostupnosti, získání relevantních podkladů včetně podkladů významných z pohledu vývoje a uchování kvalitních zdrojů podzemních vod Návrh metodiky aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického...18 DÚ Cíle etapy Testování možností využití databáze ČGS - ČGS - Geofondu pro konstrukci hranic v prostředí s rozdílnou průtočností Zahájení tvorby metodiky agregace dat z GEOČR50 v rámci hydrogeologických struktur na území ČR pro pokryvné útvary na území ČR s rozdělením na propustné a nepropustné pokryvné útvary Zahájení tvorby metodiky tvorby liniových...42 hydrogeologických hranic...42 DÚ Cíle etapy Výběr ukazatelů, pro které se budou stanovovat prahové hodnoty Návrh metodiky stanovení přirozeného pozadí na základě postupů z mezinárodního projektu BRIDGE Návrh typologie hydrogeologických struktur/kolektorů pro potřeby stanovení přirozeného pozadí Sběr dat, potřebných pro etapu NÁVAZNOST NA JINÉ PROJEKTY ZÁVĚR...61 VÝBĚR Z POUŽITÉ LITERATURY...63 Příloha I Approach to assess Natural Background Levels..64 Příloha II General metodology for deriving the treshold values

5 1. Úvod Etapová zpráva 2007 za projekt SP/2e1/153/07 Zákonitosti interakce systému vodahornina-krajina a její využití při ochraně vod v České republice je v zásadě úvodní etapou celého projektu už s ohledem na její délku. Kromě řady administrativních prací byly provedeny základní analýzy dat dostupných na jednotlivých spoluřešitelských pracovištích České geologické službě, ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M., v.v.i., v České geologické službě Geofondu, Českém hydrometeorologickém ústavu, Geofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i a i v hydrogeologických firmách např. Aquatest a.s., Geotest a.s., Progeo s.r.o., které se v minulosti podílely na regionálních hydrogeologických průzkumech či se dlouhodobě zabývají tvorbou a verifikací matematických modelů řešících optimalizaci jímání podzemní vody ve vodohospodářsky významných oblastech. Výstupem etapy projektu 2007 jsou funkční webové stránky projektu na adrese a metodika vyhodnocení režimů podzemních vod. K dosažení cílů je projekt rozdělen na dílčí úkoly: DÚ01 Analýza a aktualizace informací o ovlivnění podzemní vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického včetně studia geologického vývoje vybraných oblastí s významnými zdroji podzemních vod DÚ02 DÚ03 Tvorba hydrogeologické informační vrstvy Metodika a uplatnění metodiky aplikovaného využití hydrogeologické informační vrstvy Práce v DÚ01 jsou směřovány 1. ke snadné a rychlé komunikaci mezi spoluřešitelskými organizacemi 2. ke shromáždění a vytvoření dostatečných podkladů včetně již existujících např. GEOČR50, DIBAVODu, atd. či v rámci matematických modelů, které lze snadno interpolovat do GISového prostředí a které bude možné použít při tvorbě živé hydrogeologické informační vrstvy. DÚ02 se svou náplní již věnovuje vlastní tvorbě hydrogeologické informační vrstvy. Ta zahrnuje hydrogeologické vektorovou vrstvu ČR a atributové tabulky k jednotlivým polygonům, které budou obsahovat základní přírodní charakteristiky. Hydrogeologická vektorová vrstva vznikne zjednodušením vrstvy GEOČR50, jejím průnikem s vrstvami DIBAVODu (rozvodnice, linií toků atd.) a zahrnutím topografie a statistického vyhodnocení hydraulických parametrů v rámci jednotlivých hydrogeologických struktur. Hydrogeologická informační vrstva bude ve významných pánevních strukturách pokud to budou data umožňovat, konstruována prostorově minimálně v pseudo 3D, aby bylo možno lépe vyjádřit charakteristiky superponovaných kolektorů. Práce na úkolech DÚ01 a 02 se vzájemně prolínají a doplňují a jsou koncipovány jako základní či aplikovaný výzkum včetně tvorby obecných metodik, zatímco DÚ 03 svou náplní Zpracování metod a nástrojů pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR a dosažení environmentálních cílů v jakosti vody je zaměřen na splnění požadavku implementace evropské legislativy, respektive Směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršením stavu v ČR a Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES. Výsledky z DÚ03 budou začleněny do hydrogeologické informační vrstvy, vytvořené v DÚ 02 a hydrologického informačního systému. 5

6 Řešení projektu je tedy zaměřeno jednak na metodické postupy tvorby hydrogeologické informační vrstvy včetně výběru vhodných dat pro její konstrukci a přírodní charakteristiky hydrogeologických prostředí včetně bilančních hodnocení, dále pro stanovení limitů ukazatelů dobrého chemického a kvantitativního stavu podzemních vod a jejich aplikace na všechny hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod v ČR a na vytvoření internetové aplikace s údaji týkajícími se podzemních vod pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR. Při posuzování výsledků za etapu 2007 je nutno vzít v úvahu, že projekt byl zahájen v září 2007 a zpráva se předkládá v listopadu 2007, že se tedy jedná o výsledky řešení za relativně krátké časové období a že práce ve skutečnosti musí probíhat až do konce kalendářního roku. Předpokládané výstupy roku 2007 Typ výsledku - skupina typ výsledku - jednotlivě Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný vzor, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, specializovaná mapa s odborným obsahem: uplatněná metodika autorizovaný software - internetové aplikace výčet nová metodika vyvinutá v rámci řešení projektu pro aktualizaci informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického, v rámci projektu inovovaná metodika agregace dat z GEOČR50 v rámci hydrogeologických struktur na území ČR pro pokryvné útvary na území ČR s rozdělením na propustné a nepropustné pokryvné útvary obecné uplatnění www prezentace projektu a jeho průběžných výsledků, mimo jiné zajišťující komunikaci řešitele, spoluřešitelů a zadavatele vytvořeno pro projekt, bude průběžně doplňováno 2. Obsah prací etapy 2007 DÚ01 Cíle etapy Příprava webové stránky projektu Výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy v ČGS Výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy v externích organizacích (ČGS Geofond ČGS - Geofond, ČHMÚ či VÚV TGM) Vyhodnocení z hlediska obsahového i z hlediska jejich dostupnosti, získání relevantních podkladů včetně podkladů významných z pohledu vývoje a uchování kvalitních zdrojů podzemních vod 6

7 01.5. Návrh metodiky aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického Webové stránky projektu Pro potřeby projektu byly založeny webové stránky (obr.1), které slouží především: pro propagaci projektu a jeho cílů veřejnosti (volný přístup) pro řešitele jako hlavní zdroj informací, úložiště projektových dokumentů a diskusní fórum (pouze autorizovaný přístup) Webové stránky jsou na Informačním portálu České geologické služby (www.geology.cz) a jsou volně přístupné pro veřejnost přes zkrácenou adresu (obr.2). Stránky projektu jsou budovány na platformě Oracle Aplication Server 10g (dále jen Oracle AS), který současně tvoří základ informačního systému v ČGS. Oracle AS je robustní a propracované prostředí, ve kterém se pomocí specifických nástrojů buduje libovolná struktura webové presentace. Stránky jsou řešeny s pomocí kombinace html šablony a portálové šablony s využitím kaskádových stylů, využívajících při tom všechny výhody řešení aplikačního serveru Oracle AS, tj. snadné rozšiřování struktury stránek s využitím šablon, široké spektrum možnosti publikování textů (rich text editor) i položek (soubory doc, xls, pdf, zip,.), indexování a fultextové vyhledávání publikovaného obsahu apod. Systém obsahuje vlastní autorizační procesy založené na standardu LDAP, pomocí kterých lze přesně nastavovat přístupová práva k obsahu. Pro vysokou bezpečnost přenášených dat přes HTTP protokol nechybí podpora šifrované verze protokolu (HTTPS), která se v našem případě používá při přenosu důvěrných dat jako jsou přihlašovací či odhlašovací procesy. Dále se šifruje veškerý přenos dat při editaci osobních údajů. Pro zajištění maximální dostupnosti je celý IS monitorován (24x7) a pravidelně zálohován. Vytvořené zálohovací sady jsou pravidelně testovány. Úvodní stránka je dále členěna na podstránky: Aktuality Projekt Řešitelé Harmonogram Odkazy Kontakty Interní info Mapa stránek Pomocná stránka Vyhledávání 7

8 Úvodní okno projektových webových stránek projektu (www.geology.cz/vav-hydrocr50). Obr. 1 Okno veřejně přístupné stránky Projekt, přinášející základní informace a dokumenty projektu VaV. 8

9 Obr.2 Stránky obsahují rovněž stránku vyhledávání, umožňující fultextové a položkové prohledávání jejich obsahu. Provoz na projektových stránkách je vedle nástrojů aplikačního serveru AS Oracle Portal monitorován též s pomocí nástroje Google Analytics, který díky skriptu umístěnému do šablony stránek monitoruje četnost a charakter přístupů na tyto www stránky. Pro spolupráci a management projektu slouží oblast Interní info, kam mají přístup pouze řešitelé projektu obr. 3 (skupina uživatelů vav_hydrocr50 Informačního portálu ČGS po zalogování typu SSO - Single-Sign-On). K dispozici je zde jednoduché diskusní fórum, kde mohou všichni řešitelé zanechávat komentáře, připomínky a náměty, a dále pak neveřejná projektová dokumentace. Obr.3 Okno Interní info webových stránek projektu, které jsou přístupny pouze autorizovaným řešitelům a Výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy Tabulka č. 1 podává přehled o relevantních datových zdrojích vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy včetně přírodních charakteristik u jednotlivým polygonům. 9

10 U analyzovaných datových zdrojů byly sledovány základní informace (měřítko, vlastník, název) a řada dalších charakteristik datového zdroje jako např.: datový formát, zpracování, pokrytost území. Metadatotový popis zdrojů je součástí metadatových katalogů jednotlivých vlastnických organizací. Metadatové popisy jsou založeny na normě ISO a jsou veřejně dostupné na stránkách Cenie na adarese Tab. 1 Seznam datových zdrojů využitelných pro konstrukci digitální hydrogeologické mapy Popis vrstvy Typ Pokrytí Zdroj Přístup Vektory geologické mapy 1: vektor celá republika ČGS ArcGIS desktop, mapový server ČGS Vektory geologické mapy 1: vektor nové geologické mapování do roku 2007 ČGS ArcGIS desktop Vektory geologické mapy 1: Vektory geologické mapy 1: Analýzy povrchových vod vektor celá republika (verze 2007) vektor celá republika (stará verze) vektor celá republika (Dr. Majer) ČGS ČGS ČGS ArcGIS desktop, mapový server ČGS ArcGIS desktop, mapový server ČGS ArcGIS desktop, mapový server ČGS celá republika ČGS, ArcGIS desktop, mapový Hydrogeologické rajony vektor VÚV server ČGS Skládky ČGS vektor do roku 2000 ČGS ArcGIS desktop, mapový server ČGS Analýzy litogeochemie vektor celá republika ČGS ArcGIS desktop Rastrové ekvivalenty geologických map 1: Rastrové ekvivalenty geologických map 1: Rastrové ekvivalenty geologických map 1: Rastrové ekvivalenty hydrogeologických map 1: Rastrové ekvivalenty hydrogeologických map 1: rastr cca 200 mapových listů ČGS ArcGIS desktop rastr celá republika ČGS ArcGIS desktop rastr celá republika ČGS ArcGIS desktop rastr celá republika ČGS ArcGIS desktop rastr celá republika ČGS ArcGIS desktop Vodohospodářské mapy 1: vektor celá republika VÚV ArcGIS desktop Topografická vektorová sada vektor celá republika ArcData ArcČR500 (1: ) včetně anotací Praha Topografické rastrové ekvivalenty rastr 1: (polohopis, popisky, vodstvo, vrstevnice) Topografické rastrové ekvivalenty rastr 1: (polohopis, popisky, vodstvo, vrstevnice) Digitální model reliéfu s 60 m rozlišením celá republika (ČÚZAK) Pokrytí - nové geologické mapování vektor Celorepublikové pokrytí s širokým přeshraničním pokryvem Detailní model reliéfu s krokem 2,5 m vektor celá republika ČÚZAK ČÚZAK ČGS -na základě SRTM dat ČGS -na základě SRTM dat Hydrogeologická data vektor celá republika ČGS - Geofond ArcGIS desktop ArcGIS desktop 10

11 Důležitým závěrem, který vyplynul ze zhodnocení všech přístupných a obecně použitelných datových zdrojů bylo určení společného topografického podkladu, který bude tvořit základní podklad jak pro vstupní data po celé období zpracování (v případě digitálních vstupů), tak bude podkladem datových vrstev ve výsledném informačním systému. Jedná se o rastrový ekvivalent topografických map 1: v souřadném systému S-JTSK, Křovákově zobrazení Vyhodnocení z hlediska obsahového i z hlediska jejich dostupnosti, získání relevantních podkladů včetně podkladů významných z pohledu vývoje a uchování kvalitních zdrojů podzemních vod Datové zdroje uvedené v tab. 1 jsou pro ČGS dostupné a lze je využít pro konstrukci bezešvé hydrogeologické vektorové digitální mapy. K základním vektorovým datům patří geologické mapy v měřítku 1: GEOČR50, které pokrývají celé území ČR. Původní předlohou těchto map jsou tištěné mapy, ve kterých je zobrazen vedle předkvartérních hornin i pokryv kvartérních sedimentů. Pro konstrukci rajonů byla využívána GEOČR50-Verze 3, pro kterou je charakteristická harmonizace geologického obsahu po jednotlivých geologických jednotkách, nikoliv po mapových listech, jak tomu bylo ve verzi 2. Jedná se tedy o mapu bezešvou opatřenou jednotnou geologickou legendou pro celé území ČR. Společná geologická legenda ČR obsahuje čtyři základní okruhy informací o geologické jednotce: litologický popis, chronostratigrafické členění, litostratigrafické členění, regionální členění. Významnou roli bude rovněž hrát nová verze geologické mapy v měřítku 1: , která se bude uplatňovat zejména jako jeden z podkladových zdrojů při doplňování informací po odkrytí základní geologické mapy 1: Data digitální rastrová - tento typ dat je soustředěn v digitálním archivu ČGS. Jedná se o rastrové ekvivalenty tištěných map, které jsou rektifikovány do souřadného systému S- JTSK a jsou připraveny tak, aby byly přístupné pro všechny zpracovatelské subjekty. Jsou to především hydrogeologické mapy v měřítku 1: pokrývající celé území ČR. Jejich edice byla zpracována v období 1985 až Hydrogeologická vrstva charakterizuje zobrazené prostředí z kvantitativního a částečně i kvalitativního hlediska. Koncepce zmiňované vrstvy prosazuje explicitní znázornění hydrogeologických poměrů pouze s implicitním vyjádřením hydrogeologicky významných prvků a základních rysů dynamiky podzemních vod za současného kvantitativního vyjádření některých hydrogeologických vlastností. Hydrogeologická vrstva obsahuje základní typy a charakter hydrogeologického prostředí, které jsou odvozovány z geologické vrstvy. Dále obsahuje indexy označující stratigrafickou příslušnost hydrogeologického prostředí nebo jeho převládající litologický typ. V pánevních zvodněných systémech jsou zjednodušeně vyjádřeny prostorové hydrogeologické prvky (superpozice kolektorů a izolátorů). Tyto mapy však nezohledňují přirozené hydrogeologické celky, protože na nich prezentovaná statisticky zpracovaná hydrogeologická data jsou vztažena k jednotlivým mapovým listům. 11

12 Dada ČGS-Geofondu (hydrogeologická databáze) včetně jejich dostupnosti Jedna ze základních vstupních databází, která bude použita při tvorbě vrstvy hydraulických parametrů horninového prostředí, bude databáze ČGS-Geofondu (hydrogeologická databáze) s cca objekty. Vrstva obsahující hydraulické parametry bude sestavena na základě výpočtů hydraulických parametrů podle Jetela (1973) a jejich následného statistického hodnocení právě z převážné části dat v hydrogeologické databáze ČGS-Geofondu (ne všechny objekty v hydrogeologické databází obsahují informace z hydrodynamických zkoušek, ale lze ze zkušeností předpokládat, že cca 70-80% dat bude použitelných). Výše uvedená databáze obsahuje kromě základních informací o hydrogeologických objektech i informace o hydrodynamických zkouškách na objektech, informace o hladině podzemní vody z doby hloubení objektu (GDO, HYD). Bohužel databáze Hydrogeologické databázi neobsahuje informace o výstroji a těsnění vrtů, které zejména v pánevních strukturách se superponovanými kolektory, neumožňuje snadné dělení objektů podle typů testovaných kolektorů. I když databáze obsahuje otevřené úseky, resp. úseky perforované, neznamená to, že skutečně vrt testuje pouze kolektor v místech otevřeného úseku vrtu. Proto bude nutné v další fázi řešení projektu výše uvedený problém řešit a databázi doplnit. V etapě 2007 byla po vzájemné komunikaci mezi ČGS a ČGS Geofondem provedena analýza a dokumentace systému GDO a souvisejících subsystémů (GEO, HYD, KAR, HMD) z hlediska posouzení potřeby změn datového modelu a způsobu budoucího využití jednotlivých částí informačního systému. Mezi ČGS a ČGS-Geofondem byl diskutován obsah souboru účelových atributů, které budou přičleněny k již existujícímu modelu a způsob integrace. Hlavní důraz byl kladen na posouzení využitelných technologií pro zabezpečení požadované funkčnosti. Základem HW a SW architektury jsou na obou stranách databázové servery ORACLE 10g. Nad těmito servery běží aplikační a webové servery, které jsou na straně ČGS rovněž na platformě ORACLE. Na straně ČGS-Geofondu jsou na platformě NET a PHP (obr. 4). Možné přístupy k řešení poskytování dat Na základě výše popsané architektury jsou možné dva přístupy: Systém centrální databáze data jsou ukládána do centrální databáze a dávkově aktualizována. Vyhledání a konsolidace dat bude probíhat pouze na jedné straně (ČGS-Geofond) v rámci stávajícího technologického vybavení. Systém předpokládá uživatelské napojení vnitřního uživatele ČGS do datového serveru ORACLE v ČGS Geofond přes aplikační server ČGS Geofond. Toto řešení není podporováno zejména ze strany požadavků bezpečnosti systému. Systém distribuovaný data zůstanou v původních databázích a uživatel do nich bude nahlížet přes webové rozhraní poskytující export uživatelem vybraných dat. Toto řešení umožňuje uživateli ČGS zpracovávat data v lokálním GIS prostředí. Zpět do databáze ČGS Geofond budou pak vrácena pouze rozšířená atributová data k vybraným objektům zájmu. 12

13 Obr. 4 Stávající architektura prostředí Data státní pozorovací sítě podzemních vod ČHMÚ Projekt zejména jeho DÚ03 počítá s využitím režimních pozorování podzemních vod, neboť jedním z požadavků Evropské unie je hodnocení kvantitativního a kvalitativního stavu vodních útvarů na území ČR. Pozorování režimu podzemních vod je nezbytné nejen z hlediska dopadů jejich využívání na ekologické systémy ve vztahu podzemní povrchová vody, ale i z hlediska přirozeného poklesu přírodních zdrojů v důsledku zvyšujících se teplot a změn rozložení srážek. Tak například podzemní voda tvoří v ročním průměru 32 % odtoku Labe na naší státní hranici. V hydrogeologických rajonech s malou akumulační potencí je to přibližně 15 % (např. Cidlina), v regionech s velkou akumulační potencí je to až kolem 60 % průměrného ročního průtoku (např. Metuje v Polické pánvi, Ploučnice). Malá a značná část i středně velkých průtoků je tedy tvořena podzemní složkou odtoku, resp. základním odtokem. Podzemní vody tedy stabilizují odtoky z území.výrazný pokles přírodních zdrojů podzemní vody by se velmi negativně projevil především na vodnosti toků 4. a 3. řádu v oblasti malých průtoků. Podle výsledků řešení dopadu prognózovaných klimatických změn by se velikost základního odtoku zmenšila o %, podle hydrogeologického typu povodí. V těch nejnepříznivějších podmínkách by základní odtok v minimech zanikl úplně. 13

14 Základním ukazatelem režimu podzemních vod je stav jejich hladiny. Již současný stav metodiky hodnocení hydrologického režimu umožňuje vyčlenit podíl podzemních vod v odtoku z území, který lze v dlouhodobějším měřítku ztotožnit s přírodními zdroji. Proto lze režim hodnotit i kvantitativně. Postup není principielně náročný, vyžaduje však souměřitelné a kvalitní údaje o podzemních i povrchových vodách. Celoplošná pozorovací síť mělkých zvodní vznikla postupně v letech Postupně se rozšiřovala o převážně přebírané objekty k pozorování hlubších zvodní. Ty však namnoze nebyly konstruovány pro účel dlouhodobého pozorování režimu podzemních vod, některé se stávaly časem méně objektivními. Situace by se měla podstatně zlepšit od roku 2008, kdy budou k dispozici nové pozorovací objekty budované jako pozorovací a moderně vybavené. Nicméně možnost jejich plného zařazení do sítě vyžádá několikaletou řadu pozorování. Proto se první fáze snahy o zkvalitnění výsledků v základní pozorovací síti zaměřila na vyhodnocení režimu mělkých zvodní, kde jsou dostatečně dlouhé řady pozorování. Řešitelé ČHMÚ připravili metodiku hodnocení režimu podzemních vod, která bude testována v dalším roce řešení projektu (viz kap. DÚ01.5.) Další data, kterými ČHMÚ disponuje jsou časové řady vývoje chemického složení podzemních vod pořízená v rámci státní pozorovací sítě mělkých a hlubokých podzemních vod. Geofyzikální data Prostorové rozmístění kolektorových a izolátorských horninových celků ve výplni pánve je funkcí (1) tektono-sedimentárního vývoje pánve během jejího vyplňování a (2) postsedimentární deformace. Faciální charakter, rozmístění a prostorové tvary těchto těles pak určují jejich primární povahu z hydrogeologického hlediska, která je následně silně modifikována během další deformace a eroze pánevní výplně v postsedimentární etapě. V první fázi řešení půjde o rekonstruovat pánevní výplň z hlediska synsedimentárních procesů metodou geneticko-stratigrafické analýzy, v druhé fázi pak na základě znalosti současné strukturní stavby pánve zasadit sestrojený obraz stratigrafické stavby do současného strukturního kontextu. V návrhu projektu předpokládaná geologická část projektu pokryje celý rozsah české křídové pánve, cca km 2. V rámci této pánve bude soustředěna pozornost do oblastí s významnými hydrogeologickými areály: např. sz. část pánve (tzv. lužický a jizerský vývoj) a jv. část (tzv. orlicko-žďárský vývoj). K řešení tektonosedimentárního vývoje pánve v zájmových regionech je použita metoda geneticko-stratigrafické analýzy s využitím rozsáhlé sítě stávajících i nově karotovaných vrtů a návazných výchozů. Tato metoda vychází z identifikace chronostratigrafických ploch a jejich korelací formou stratigrafických korelačních řezů (obr. 5). Po doplnění nově získanými daty z vrtů pozorovací sítě ČHMÚ revidované korelační řezy poskytnou podklad pro geologické řezy a strukturní mapy. Na základě těchto řezů budou v další fázi projektu sestrojeny izopachové mapy hydrogeologicky významných jednotek resp. sedimentárních těles, dále mapy stratoizohyps nejvýznačnějšího chronostratigrafického horizontu - báze turonu a báze cenomanu. V další fázi budou zpracovány geologické řezy, jež využijí těchto stratigrafických řezů, které budou podle zjištěného strukturního plánu transformovány do současné topografické pozice. Principy interpretace litofacií a významných hraničních ploch v písčitých sedimentárních systémech a následné sekvenčně stratigrafické analýzy jsou popsány v pilotní studii Uličný & Laurin (2000), s příklady z cenomanu a turonu české křídy. Genetické sekvence jsou sedimentární tělesa oddělená navzájem tzv. plochami maximální transgrese (MTS, maximum transgressive surfaces, viz Helland-Hansen & Martinsen, 1996). V případě dostatečného litofaciálního kontrastu jako např. v jizerském souvrství v sekvencích TUR 4 a 5 - na obr. 5c lze tyto plochy definovat relativně snadno podle maximálních hodnot křivek přirozené radioaktivity (GR). Jak ale ukazují obr. 5a a 5c, v případě výrazně písčitých facií v sekvencích TUR 2 a 3 s výraznou litologickou amalgamací na severozápadě pánve, 14

15 Obr. 5 Příklady vymezení transgresních ploch v turonu české křídové pánve, v oblasti s dominancí pískovců (a, Úštěcko) a v oblasti s vyváženým podílem pískovců a jemnozrnných facií (b, Turnovsko). Korelace výchozů se sousedními vrty ukazuje využití karotážních dat pro detailní korelaci. Křivky souhrnné gama-aktivity převzaty z diplomové práce Šplíchala (2002). Obr. 5c je příkladem vyčlenění genetických stratigrafických sekvencí v typickém vrtu z jižního okolí Děčína - J a jejich srovnání s litostratigrafickým schématem ve smyslu Čecha et al. (1980). Rozlišení genetických sekvencí je několikanásobně detailnější než rozlišení standardního litostratigrafického schématu. Členění sekvencí je definováno na základě regionální prostorové korelace. Zdroj ilustrací (a) a (b): Uličný, Laurin and Čech (předloženo, 2007). 15

16 definice MTS na jediném profilu de facto není možná a je nutné interpretaci založit na zhodnocení 2D až 3D obrazu změn litofacií. Přesnost stratigrafické korelace je tedy u geneticko-stratigrafické analýzy přímo závislá na prostorové hustotě vrtných dat. V cenomanu existují dosud nepublikovaná korelační schémata v centrální a východní části pánve (Uličný et al., 2004). Od r do r probíhá řešení grantového projektu GAČR zaměřeného na cenoman v západní části pánve (hl. řešitel L. Špičáková), a pro řešení tohoto projektu VaV není relevantní plné využití detailní genetické stratigrafie cenomanu. Pro turon a spodní coniak je v současné době pro západní část české křídové pánve (zhruba na západ od linie Kolín Hořice) vypracováno korelační schéma, vyčleňující 8 genetických sekvencí (obr. 2c; Laurin & Uličný, 2004; Uličný, Laurin & Čech, předloženo). Korekce a detailní úpravy tohoto schématu nadále pokračují, spolu s pokračující akvizicí dat zejména z regionů dosud málo pokrytých digitalizovanými karotážními daty. V etapě 2007 se práce soustředily na inventarizaci vrtů (1) vedených v ČHMÚ jako objekty stávající pozorovací sítě a (2) nově vrtaných od roku V době psaní této zprávy probíhá zpracování nově získaných dat do digitálních formátů, takže nebylo možné získat data z větší části vrtů pozorovací sítě ČHMÚ. Na základě komunikace s řešitelem a zástupci ČHMÚ předpokládáme, že k akvizici hlavní části dat dojde v prvním polovině roku Výsledky inventarizace stavu vrtných dat Ze strany ČHMÚ byla předána tabulka vrtů vedených jako hluboké ze stávající pozorovací sítě. Do české křídové pánve jich spadá 160, většina z těchto vrtů již je v databázi GFÚ AVČR. Probíhá dohledávání případných zachovaných karotážních dat (primárně přirozená radioaktivita a zdánlivý měrný odpor měřené před vystrojením) u několika objektů situovaných v klíčových oblastech, kde je nedostatek karotovaných vrtů pro detailní korelaci (např. HJ 31 Zimoř, vedený v síti ČHMÚ jakovp s lokalizací Vysoká-Chodeč, LO-4 Radvanec a další). Toto dohledávání je časově náročné a proto bude pokračovat i v roce U 50 objektů jde o revizní karotáž zaměřenou na kontrolu stavu vrtu. U vrtů starších než 30 let došlo často k vícenásobným změnám identifikátorů v databázi tj. lokalizací a čísel jednotlivých vrtů, což místy komplikuje ověřování duplicit. U vrtů, k nimž byla získána dosud neevidovaná data litologické popisy a/nebo karotážní křivky, probíhá zpracování informací včetně ruční digitalizace archivních karotážních dat a zpracování grafických kolonek litologie (vrty řady Lo-4, HSP-3, KP). Jiná situace je u vrtů nově hloubených a měřených jako součást sítě ISPA/FS (podle předané tabulky z ČHMÚ jde zatím o 104 vrtů realizovaných v regionu české křídové pánve). Jejich přesná lokalizace dosud většinou nebyla možná, jelikož nově realizované vrty dosud nejsou zaměřeny. V některých případech je lokalita identifikována tak, že lze odhadnout pozici vrtu podle identifikace staršího vrtu, v jehož sousedství je nový realizován (např. HV 1006 Mikuleč) případně u lokality známé pozicí staršího hlubokého vrtu (Habřina, Ptýrov apod.). Lze předpokládat, že u všech vrtů z této skupiny, s výjimkou vrtů aktuálně hloubených, by tedy měla být k dispozici karotážní data ve formátu STG (pro software gdbase). Bohužel ČHMÚ nedisponuje karotážními daty v tomto formátu. Firma Aquatest, realizující karotážní měření, předává podle smlouvy data ve formátu PDF, tedy karotážní křivky naskenované a vhodné jen k prohlížení, nikoli k další analytické práci. Je vhodné poznamenat, že karotážní data jsou ve formátu STG pořizována primárně a teprve pak do PDF převáděna. Další zdroje dat Další zdroje dat představují karotážní měření v hlubokých vrtech pánví a matematické modely sestavené pro významná jímací území např. v ústecké synklinále, polické pánvi, jihočeských pánvích (obr.6,7), Řepínském důlu, Káraným, Plzeńská pánev atd. Výše uvedená data jsou dostupná v Aquatest a.s., Geotest a.s., Progeo s.r.o., atd. Data z matematických modelů, prostorově vymezujících modelová území včetně litologických 16

17 hranic lze transformovat do formátu vyhovujícímu prostředí ARCVIEW a získané hranice adaptovat na GEO ČR50. Obr. 6 Izolinie báze budějovické pánve (dle Milický a kol. 2006) 17

18 Obr. 7 Báze předpokládaný tvar podloží s. části třeboňské pánve (Milický a kol. 2005) Návrh metodiky aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického Práce na aktualizaci informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického se v etapě 2007 zaměřili na propojení a způsob aktualizace databáze ČGS-Geofond ČGS a na zpracování metodiky vyhodnocení režimů podzemních vod a normalizaci naměřených údajů v ČHMÚ, neboť tato data jsou jeden ze zásadních podkladů pro průběžné hodnocení bilance podzemních vod na území ČR Metodika poskytování dat z databáze ČGS - Geofond Metodika vyhodnocení režimů podzemních vod a normalizace naměřených údajů Metodika poskytování dat z databáze ČGS Geofond V rámci řešení projektu byla zvolena varianta distribuovaný systém, kdy data zůstanou v původních databázích ČGS- Geofond a uživatel do nich bude nahlížet přes webové rozhraní poskytující export uživatelem vybraných dat. Toto řešení umožňuje uživateli ČGS zpracovávat data v lokálním GIS prostředí, neboť pro tvorbu hydrogeologické informační 18

19 vrstvy je třeba stávající data ČGS-Geofond přetřídit podle vybraných kritérií a vybraná data statisticky zpracovat na základě vlastností vybraných souborů. Zpět do databáze ČGS Geofond budou pak vrácena pouze rozšířená atributová data k vybraným objektům zájmu. Další realizace projektu předpokládá vytvoření webových služeb, pomocí kterých bude: pro tok dat ve směru z ČGS-Geofond k uživateli ČGS autorizovat uživatele přistupujícího k systému GDO, HYD v CRD ČGS- Geofondu položit dotaz na vybraná data do systému GDO, HYD připravit data pro distribuci k uživateli ČGS download exportovaných dat pro tok dat ve směru od uživatele ČGS do databáze ČGS-Geofond autorizovat uživatele přistupujícího k systému GDO, HYD v CRD ČGS Geofondu příprava pro distribuci dat od uživatele ČGS směrem do ČGS-Geofond upload rozšířených atributů zpracovaných dat do databáze ČGS-Geofond Obr. 8 Současný datový model systému GDO - HYD Metodika vyhodnocení režimů podzemních vod, volba srovnávacího období, výběr statistických veličin a normalizace naměřených údajů Pozorování režimu podzemních vod je tedy nezbytné nejen z hlediska dopadů jejich využívání na ekologické systémy ve vztahu podzemní povrchová vody, ale i z hlediska přirozeného poklesu přírodních zdrojů v důsledku zvyšujících se teplot a změn rozložení 19

20 srážek. Domníváme se, že tento druhý důvod hodnověrného hodnocení režimu podzemních vod bude převažujícím. Základním ukazatelem režimu podzemních vod je stav jejich hladiny. Již současný stav metodiky hodnocení hydrologického režimu umožňuje vyčlenit podíl podzemních vod v odtoku z území, který lze v dlouhodobějším měřítku ztotožnit s přírodními zdroji. Proto lze režim hodnotit i kvantitativně. Postup není principielně náročný, vyžaduje však souměřitelné a kvalitní údaje o podzemních i povrchových vodách. Celoplošná pozorovací síť mělkých zvodní vznikla postupně v letech Postupně se rozšiřovala o převážně přebírané objekty k pozorování hlubších zvodní. Ty však namnoze nebyly konstruovány pro účel dlouhodobého pozorování režimu podzemních vod, některé se stávaly časem méně objektivními. Situace by se měla podstatně zlepšit od roku 2008, kdy budou k dispozici nové pozorovací objekty budované jako pozorovací a moderně vybavené. Nicméně možnost jejich plného zařazení do sítě vyžádá několikaletou řadu pozorování. Proto jsme se v prvé fázi snahy o zkvalitnění výsledků v základní pozorovací síti zaměřili na vyhodnocení režimu mělkých zvodní, kde jsou dostatečně dlouhé řady pozorování. Systém sběru a zpracování operativních dat Pro záruku jednotné úrovně zpracování byl zpracován a v letošním roce sestaven - program výpočet referenčních charakteristik za období , - program pro pravidelné měsíční vyhodnocování aktuálního stavu podzemních vod. Pro řádné fungování programů a výpočtů statistik bylo třeba provést očištění a doplnění časových řad objektů sítě podzemních vod ČHMÚ. Jednalo se o doplnění chybějících hodnot pomocí lineární regrese a lineární interpolace, opravy hrubých chyb pozorovatelů a očištění řad od hodnot ovlivněných lidskou činností ( např. čerpací zkoušky, apod.). Pro výpočty referenčních statistik budou použity pouze řady s kompletním nebo alespoň doplněným měřením ve stanoveném třicetiletí Tyto očištěné a opravené řady byly nazvány varianta 3 ( pro časové řady s týdenní četností měření) a varianta 4 ( pro řady s denní četností měření). Takto vzniklé řady jsou uloženy v databázi samostatně. Srovnávací třicetiletí bylo stanoveno na základě obdobného třicetiletí, které funguje u časových řad povrchových vod. Srovnávací třicetiletí bude platné pouze pro objekty mělké sítě ČHMÚ. Pro hlubinné objekty, jejichž síť vznikala až v 90. letech minulého století, bylo stanoveno srovnávací období Je to jediné možné období, které bude sloužit k porovnání naměřených hodnot. Delší časové řady na hlubinných objektech existují pouze výjimečně, a proto bylo navrženo toto období. U hlubinné sítě se bude jednat o první ucelené zpracování a vyhodnocení. Poté by mělo dojít k potvrzení.tohoto srovnávacího období, popřípadě navržení nového. Jako základními statistickými ukazateli byly stanoveny měsíční a roční normály, tj. průměr, medián, směrodatná odchylka, šikmost, tabulka kvantilů = čára překročení, tabulka extrémů. Tyto ukazatele jsou počítány výhradně z řady měsíčních mediánů. Vzhledem k jeho zaměření na bilancování režimu je to oprávněný předpoklad tím spíše, že hlavní pozornost je věnována podnormálním stavům. V dlouhodobém režimním hodnocení tak nehrají krátkodobé vzestupy hladiny významnější roli. Pro porovnání objektů podzemních vod mezi sebou v ploše se pří zpracování dat ukázalo nutné stanovit relativních (bezrozměrných) statistiky tak, aby je bylo možno zakreslit do map. Proto byla zavedena měsíční směrodatná proměnná (jeden měsíc), měsíční proměnná (rok), normalizované časová řada. Tyto statistiky nám umožní objekty a skupiny objektů mezi sebou porovnávat a řádně vyhodnocovat. Tyto bezrozměrné statistiky byly definovány takto : Měsíční směrodatná proměnná (jeden měsíc) vznikne odečtením dlouhodobého měsíčního průměru od měsíčního mediánu a následným vydělením tohoto rozdílu 20

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. Spolupráce Vědecké instituce:

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

VÝSLEDKY GEOLOGICKÝCH A VRTNÝCH PRACÍ. Stanislav Čech

VÝSLEDKY GEOLOGICKÝCH A VRTNÝCH PRACÍ. Stanislav Čech VÝSLEDKY GEOLOGICKÝCH A VRTNÝCH PRACÍ Stanislav Čech ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV ČKP je jednou z největších sedimentárních pánví českého masivu a zároveň jedním z nejvýznamnějších rezervoárů podzemních vod v ČR

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016?

Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? Máme se dál obávat sucha i v roce 2016? V našich geografických podmínkách nelze spolehlivě predikovat vznik sucha v horizontu několika týdnů či měsíců. To, zda hrozí sucho i v roce 2016, bude dáno vývojem

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík Přehledná situace Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem Hg rajón 4232 - Ústecká

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY Posudek číslo: 37 Datum: 23. květen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 974986, Y = 756542 katastrální území: Neštěmice obec: Ústí nad Labem Ústecký

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji Jiří Michna hydogeologie, GEOtest, a.s. Součástí projektu Rebilance zásob podzemních vod byly v rámci aktivity 4

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Z znam workshopu k projektu QJ Program workshopu: 4. Diskuse. s metodice. H

Z znam workshopu k projektu QJ Program workshopu: 4. Diskuse. s metodice. H Z znam workshopu k projektu QJ1220346 P 17. 12. 2014 v P V Praze P. Program workshopu: 1. P ( dostupnost) 2. P 3. U 4. Diskuse P P V VÚV TGM P j ) s metodice. H P dokumentace)bude VÚV TGM v.v.i., http://heis.vuv.cz/projekty/emisevoda

Více

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Jiří Šíma, AQUATEST a.s. Zpracovatelé a součinnost AQUATEST a.s. ARCDATA

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách

Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Ing. Eva Soukalová, CSc. Nové Město na Moravě 2. 3. dubna 25 Obsah přednášky Pozorovací síť podzemních

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

ZRANITELNOST PODZEMNÍ VODY

ZRANITELNOST PODZEMNÍ VODY ZRANITELNOST PODZEMNÍ VODY Posudek číslo: 31 Datum: 23. květen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 974695, Y = 756746 katastrální území: Neštěmice obec: Ústí nad Labem Ústecký

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Královédvorská synklinála

Královédvorská synklinála Modelové hodnocení proudění podzemní vody v hydrogeologickém rajonu 4240 Královédvorská synklinála Ing. Jan Baier Ing. Jan Uhlík Ph.D. Témata prezentace: Metodika modelového hodnocení postup prací a cíle

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová. Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku

Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová. Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, Jarmila Skybová Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku Úvod - Na základě novely vodního zákona č. 150/2010 Sb. bylo MŽP pověřeno připravit nařízení

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997 3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2 a červenci 1997 3.1. Hodnocení plošných srážek Analýza rozložení i množství příčinných srážek pro povodně v srpnu 2 a v červenci

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie 25.11.2015 Informační systém veřejné správy VODA Aktuální informace stavy a

Více

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod RNDr. Svatopluk Šeda OHGS s.r.o. Při posuzování rizikových činností patří mezi klíčové úlohy hydrogeologů definovat místo výskytu vodárensky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 15. prosince 2013 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil Všeobecně : Příloha je zpracována podle směrnice SŽDC č. 69, čl. 16.2, při

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev

Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Abstrakt : Klíčová slova: 1. Budějovická pánev Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích Eva Novotná ČHMÚ, oddělení podzemních vod, Na Šabatce 17, Praha novotna@chmi.cz, tel. 244032350 Abstrakt : Referát seznamuje s problematikou

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol.

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. 1 Záměr rozšíření a prohloubení těžby na dole Turów o cca 100 m a do těsné

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více