Osnova přednášky. Programové prostředky řízení C#.NET technologie. Jmenný prostor System.Windows.Forms. Windows Forms

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova přednášky. Programové prostředky řízení C#.NET technologie. Jmenný prostor System.Windows.Forms. Windows Forms"

Transkript

1 Osnova přednášky Programové prostředky řízení C#.NET technologie Pavel Balda Západočeská univerzita v Plzni, FAV, KKY Windows Forms ASP.NET XML Webové služby ADO.NET 2 Windows Forms Windows Forms (formuláře) nová platforma pro vývoj aplikací založená na.net Frameworku (společná pro všechny jazyku CLR) Vhodné pro vývoj lokálních aplikací nebo jako lokální uživatelské rozhraní k distribuovaným aplikacím Spojují jednoduchost tvorby formulářů z dřívějšího Visual Basicu a výkonnost z knihovny MFC v C++ Založeny na událostním programování. Obslužné metody událostí se registrují formou delegátů Umožňují svázat ovládací prvky formulářů s datovými zdroji 3 Jmenný prostor System.Windows.Forms Třídy v System.Windows.Forms lze rozdělit do následujících kategorií Control, UserControl a Form Většina tříd v tomto jmenném prostoru je odvozena od třídy Control (ovládací prvek). Control implementuje společné chování všech ovládacích prvků, které lze vkládat do formulářů Form. Formuláře Form představují okna v aplikaci Ovládací prvky (Controls) umožňují vytvářet bohaté uživatelské prostředí Zadávání dat: TextBox, ComboBox,. Zobrazování dat: Label, ListView. Volání příkazů: Button, Komponenty (Components) nejsou odvozeny od třídy Control, ale poskytují též vizuální informaci Menu, MenuItem, ContextMenu, ToolTip, ErrorProvider, Help, HelpProvider, Obecná dialogová okna (Common Dialog Boxes) dávají aplikaci konzistentní uživatelské rozhraní s jinými aplikacemi Soubory: OpenFileDialog, SaveFileDialog, fonty: FontDialog, tisk: PageSetupDialog, PrintPreviewDialog, PrintDialog zprávy: MessageBox 4 1

2 WinForms Komponenty WinForms Ovládací prvky System.Object System.MarhalByRefObject System.ComponentModel.Component ColumnHeader DataGridTableStyle CommonDialog ErrorProvider ColorDialog HelpProvider FileDialog ImageList FontDialog Menu PageSetupDialog ContextMenu PrintDialog MainMenu DataGridColumnStyle MenuItem DataGridBoolColumn DataGridTextBoxColumn Mnoho dalšíchtříd NotifyIcon StatusBarPanel Timer ToolBarButton ToolTip Control Legenda: Třída jiného jmenného prostoru Abstraktní třída Konkrétní třída 5 Control ButtonBase Button CheckBox RadioButton DataGrid DateTimePicker GroupBox Label LinkLabel ListControl ComboBox ListBox CheckedListBox ListView MdiClient MonthCalendar PictureBox PrintReviewControl ProgressBar ScrollBar HScrollBar VScrollBar Legenda: Abstraktní třída Konkrétní třída ScrollableControl ContainerControl Form PrintPreviewDialog ThreadExceptionDialog PropertyGrid UpDownBase DomainUpDown NumericUpDown UserControl Panel TabPage Splitter StatusBar TabControl TextBoxBase RichTextBox TextBox DataGridTextBox ToolBar TrackBar TreeView 6 WinForms Příklad vytvoření aplikace File/New/Project/Visual C# Projects/Windows Application Návrh rozložení ovládacích prvků, v tomto případě následujících tříd System.Windows.Forms.Label System.Windows.Forms.TextBox System.Windows.Forms.Button System.Windows.Forms.Timer Umístěním ovládacích prvků se generují jejich deklarace: private System.Windows.Forms.Label SPLabel; private System.Windows.Forms.Label PVLabel; private System.Windows.Forms.Label MVLabel; private System.Windows.Forms.TextBox SP; private System.Windows.Forms.TextBox PV; private System.Windows.Forms.TextBox MV; private System.Windows.Forms.Button StartButton; private System.Windows.Forms.Timer timer1; WinForms Vlastnosti objektů Pro každý vložený objekt se nastavují jeho vlastnosti (Properties) Z grafického návrhu se automaticky vygeneruje funkce InitializeComponent() volaná v konstruktoru private void InitializeComponent() { this.components = new System.ComponentModel.Container(); this.timer1 = new Timer(this.components); this.splabel = new Label(); this.pvlabel = new Label(); this.mvlabel = new Label(); this.sp = new TextBox(); this.pv = new TextBox(); this.mv = new TextBox(); this.startbutton = new Button(); this.suspendlayout(); /* inicializace vlastností vytvořených objektů */ /* přidání všech ovlád. prvků do this.controls */ } Funkcezkácena a vypuštěna plně kvalifikovaná jména z System.Windows.Forms 7 8 2

3 WinForms Události objektů Při manipulaci, zpracovávají ovládací prvky zprávy, na jejichž základě vyvolávají události definované jako delegáty ve svých třídách Pro zachycení a zpracování zprávy se musí udělat: Vytvořit metodu třídy zachycující danou událost Založit novou instanci delegáta inicializového touto metodou Zaregistrovat delegáta u veřejné události ovládacího prvku Pro tlačítko StartButton je po dvojkliku na Click (obr. vpravo) vytvořena prázdná metoda private void Start_Click(object sender, System.EventArgs e) { } Do InitializeComponent() je přidáno this.startbutton.location = new System.Drawing.Point(176, 136); this.startbutton.name = "StartButton"; this.startbutton.size = new System.Drawing.Size(96, 32); this.startbutton.tabindex = 3; this.startbutton.text = "Start"; this.startbutton.click += new System.EventHandler(this.Start_Click); WinForms Formuláře Základním třídou pro vytváření aplikací Windows Forms je třída Form (formulář) Do něj lze umisťovat standardní ovládací prvky, např. menu, stavové řádky, nástrojové lišty a je kontejnerem pro ovládací prvky Podle typu aplikace může nabývat různých podob: Dialogové okno nejjednodušší typ (viz předchozí příklad) SDI (Single Document Interface) aplikace umožňuje v daný čas pracovat s jedním souborem (dokumentem). Příkladem je program Notepad MDI (Multiple Document Interface) aplikace pracuje současně s několika dokumenty. Příkladem je Word, Excel nebo vývojové prostředí Visual Studia.NET Explorer type aplikace podobná programu Windows Explorer; vlevo stromová struktura, vpravo detailní informace k vybrané položce 9 10 WinForms GDI+ (1/2) WinForms GDI+ (2/2) GDI+ (Graphics Device Interface) je výrazným rozšířením Win32 API funkcí GDI Jednotný přístup z celého.net Frameworku Jmenné prostory System.Drawing a System.Drawing.Drawing2D 2-D rozšíření Alfa-míchání (Alpha-blending) nastavení průhlednosti objektu od úplné (255) až po nulovou (0). Dostupné pro všechny primitivy GDI+ Anti-aliasing vyhlazování zubatých křivek využíváním různých odstínů pera Gradientní a texturové výplně přechod z jedné barvy do jiné, vyplnění opakující se texturou Kardinální spline křivky hladké napojení spline křivek procházejících množinou bodů s různým napětím křivky Měřítkovatelné regiony (scalable regions) možnost aplikace libovolné grafické transformace (např. rotace, posun, zvětšení) na regionyznámé z GDI Transformace definované pomocí transformační matice (třída Matrix). Každému objektu lze nastavit metodou Transform vytvořený objekt typu Matrix. Transformace je aplikována při každém vykreslení objektu A další rozšíření 11 Podpora práce s obrázky Nativní formáty zabudovaná podpora nejpoužívanějších typů obrázků, např..jpeg,.png,.gif,.bmp,.tiff,.exif a.icon Zpracování obrazu provádění typických operací jako změna jasu, kontrastu, vyvážení barev, rozmazání, rotace, oříznutí apod. Typografická podpora ClearType fonty a Anti-aliasing odstranění kostrbatosti znaků patrné zejména na LCD monitorech Textury a fonty texturami lze vyplňovat i plochy jednotlivých znaků Unicode plná podpora standardu Unicode

4 WinForms GDI+: Příklad Nejjednodušší příklad vykreslení úsečky přes formulář private void Form1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) { System.Drawing.Pen mypen = new System.Drawing.Pen(System.Drawing.Color.Red); System.Drawing.Graphics formgraphics = this.creategraphics(); formgraphics.drawline(mypen, 0, 0, 200, 200); mypen.dispose(); formgraphics.dispose(); } Metoda Form1_Paint() je obslužnámetoda události formuláře Paint() U grafických objektů je slušné je po skončení práce uvolnit zavoláním metody Dispose(). Jsou totiž náročné na systémové zdroje (resources). ASP.NET -Motivace Obecné schéma komunikace přes internet pomocí (původně) 1. Klient má požadavek na server 2. Klient vyšle požadavek na server (na zobrazení stránky s daným URL) 3. Server tento požadavek přijme a zpracuje 4. Server v odpovědi pošle požadovanou stránku 5. Klient stránku přijme a zobrazí ve svém prohlížeči Největší nevýhoda: Statické řešení. Postupně doplněno o: Skripty na straně klienta Java Script, VB Script, Skripty na straně serveru CGI (Common Gateway Interface), PHP, Dynamické generování stránek na straně serveru 1 Klient 5 Request Internet Response Server Web Server *.htm ASP.NET Začlenění do IIS Jmenný prostor System.Web ASP.NET je technologie vytváření webových aplikací spolupracujících s webovým serverem firmy Microsoft - IIS Aplikace vytvořené v ASP.NET běží v řízeném kódu pod.net Frameworkem a lze je vytvářet ve všech jazycích v CLR. Požadavek vyslaný klientem je zpracován v IIS a je filtrován pomocí rozšíření IIS ASP.NET ISAPI (aspnet_isapi.dll). Pokud projde filtrem je zpracování předáno do.net, kde je vytvořena instance třídy HttpApplication, která dále posílá požadavky jednotlivým modulům s rozhraním IHttpModule, které mohou požadavky modifikovat Dále HttpApplication vytváří objekty tříd s rozhraním IHttpHandler a posílá jim požadavek ve formě HttpContext. Třída Page je jedním z handlerů Klient Request Internet Response Microsoft Internet Information Server (IIS) Server ASP.NET ISAPI ServerApp.DLL Application *.htm DB 15 Jmenný prostor System.Web obsahuje třídy a rozhraní pro komunikaci mezi prohlížečem a serverem HttpRequest obsahuje hodnoty vyslané klientem v požadavku na server (request) HttpResponse jsou v ní uložena data výstupu pro klienta HttpServerUtility poskytuje pomocné funkce pro zpracování požadavků na server Dále jsou obsaženy třídy pro Manipulaci s cookies Přenos souborů Výjimky protokolu Řízení výstupní cache Uchování stavu aplikace 16 4

5 WebForms WebForms HTML ovládací prvky Webové formuláře jsou programovatelné webové stránky Webové formuláře se skládají z Značek jazyka HTML Kódu zpracovávaného na straně serveru Serverových ovládacích prvků (Server Side Controls) Serverové ovládací prvky Mají vlastnost runat="server" <asp:textbox id="jmeno" runat="server"></asp:textbox> Na straně serveru jsou reprezentovány instancemi tříd V okamžiku posílání formuláře klientovi na požadavek jsou do odpovědi převedeny na HTML značky Převod závisí na typu prohlížeče klienta!!! Snadná programová manipulace, nastavování vlastností, zpracování událostí podobné jako ve WinForms Pamatují si svůj stav mezi jednotlivými požadavky na stránku Oddělení serverového kódu od obsahu stránky třída Page Serverový kód lze psát v jakémkoliv jazyku CLR, nejčastěji v C# I HTML ovládací prvky s runat="server" jsou reprezentovány třídami 17 System.Object System.Web.UI.Control HtmlControl HtmlInputControl HtmlInputButton HtmlInputCheckBox HtmlInputFile HtmlInputHidden HtmlInputImage HtmlInputRadioButton HtmlInputText System.Web.UI.HtmlControls HtmlContainerControl HtmlImage HtmlAnchor HtmlButton HtmlForm HtmlGenericControl HtmlSelect HtmlTable Legenda: HtmlTableCell Třída jiného jmenného prostoru HtmlTableRow Abstraktní třída HtmlTextArea Konkrétní třída 18 WebForms ASP.NET ovládací prvky Webové služby System.Object System.Web.UI.WebControls System.Web.UI.Control Repeater WebControl Button CheckBox RadioButton HyperLink Image ImageButton Label LinkButton Panel Table TextBox AdRotator Calendar ValidationSummary BaseValidator CompareValidator CustomValidator RangeValidator RegularExpressionValidator RequiredFieldValidator BaseDataList DataGrid DataList ListControl CheckBoxList DropDownList ListBox RadioButtonList TableCell TableHeaderCell TableRow 19 Komponentový přístup pro Web přes standardní protokoly jako a SMTP Data jsou přenášena ve formátu XML (extensible Markup Language) nebo SOAP (SimpleObject Access Protocol) Spojení mezi Webovou službou a jejím konzumentem (klientem) je volné a je založeno na asynchronním zpracování zpráv Webové služby samy poskytují popis svých funkcí (datové typy, návratové hodnoty, ) Klient nemusí znát popis rozhraní, ale může si ho zjistit Data jsou přenášena způsobem nezávislým na platformě, pomocí XML XML je základním stavebním kamenem na platformě.net Webové služby se nekopírují a neinstalují na lokální počítač. Proto se nabízejí otázky: Existuje někde služba, kterou potřebuji? Kde? Jak se se službou komunikuje a jaké funkce nabízí? Jakým způsobem službu vyvolat a jak předávat a získávat data? 20 5

6 Webové služby - Zveřejnění Základní operace s Webovými službami: Publikování služby. Po naprogramování je třeba dát službu ve známost na internetu. Existují dvě specifikace: Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) podobné jako vyhledávací služby některých webových portálů specializované na publikování a vyhledávání web služeb SOAP Discovery (Disco) vytváří seznam služeb dostupných na webovém serveru nebo serverech Popis služby. Víme-li, kde se služba nachází, zajímá nás, jak se s ní komunikuje. Web Service Description Language (WSDL) popisuje gramatiku XML pro popis služby. Obsahuje popis všech metod a jejich parametrů dané služby. Na jeho základě generují nástroje Visual Studia.NET tzv. Proxy třídu používanou klientskými aplikacemi pro komunikaci s web službou. Přenosové protokoly. Používají se již existující internetové protokoly, S nebo SMTP. Pro tyto protokoly jsou otevřeny TCP/IP porty ve všech firewallech. Pro volání metod a předání dat lze využívat i SOAP. 21 ADO.NET Přístup k datům uloženým zejména v databázích Zcela přepracovaná verze ADO (ActiveX Data Object) pro platformu.net Podporuje provádění transakcí na odpojených datech Není udržováno trvalé spojení aplikace s databází Práce na kopiích dat, po opětném připojení se databáze aktualizuje provedenými změnami Silná podpora XML se stala součástí ADO.NET Architektura sestává ze dvou skupin tříd: datové komponenty a zprostředkovávací komponenty (managed provider components) Datové komponenty nesou data, získaná z různých zdrojů, včetně relací Třídy, DataTable, DataRow, DataColumn, DataRelation Managed provider komponenty zprostředkovávají styk s datovým zdrojem Základními funkcemi jsou operace Select, Update, Insert a Delete DataAdapter třída, umožňující propojení datových komponent se skutečným zdrojem dat DataReader, Command a Connection 22 ADO.NET - Architektura ADO.NET - Komponenty pro odpojená řešení Komponenty pro odpojená řešení Datové Komponenty DataRelationCollection DataTableCollection Command Command Command Command Connection DataAdapter DataReader Command Connection Managed Provider Komponenty DataRelation ConstraintCollection DataTable DataRowCollection DataColumnCollection Databáze, soubory Datové sklady 23 Constraint DataRow 24 6

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Software602 Form Filler

Software602 Form Filler Software602 Form Filler Verze 4 Průvodce instalací, instalací s parametry a spuštěním s parametry Vytvořeno dne: 1.9.2009 Aktualizováno: 31.1.2012 Verze: 4 2012 Software602, a.s. Obsah 1. Průvodce instalací

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Pavel Burian Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více