Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK"

Transkript

1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího řízení Část II. zadávací dokumentace technická specifikace Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 2. veřejné zakázky Přílohy č. 1 a 2 Nezávazné vzory čestných prohlášení

2 Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího řízení Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VZ ), na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem o VZ. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v oznámení o zakázce a v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. 1. Údaje o zadavateli Zadavatel: Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo nám.3/5, Brno Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje IČ: Kontaktní osoba: Ing. Alena Havlíčková Tel.: Předmět veřejné zakázky 2.1. Zadavatel je investorem projektu Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje (dále jen projekt ) reg. Číslo 5.1 PP04/014, který má sloužit jako sdílená výzkumně vývojová platforma pro odvětví obráběcích strojů a strojírenské výrobní techniky a technologie a pro průmyslová odvětví s nimi související. Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů ES, Operační program Podnikání a inovace, prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, program podpory Prosperita 2 (dále jen OPPI ) a ze státního rozpočtu ČR Účelem veřejné zakázky je uspokojení potřeb zadavatele spočívajících ve vybavení Kompetenčního centra Kuřim vhodným zařízením pro zkušebnictví a měření v oblasti geometrie obráběcích strojů Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zkušebnictví a měření v oblasti geometrie obráběcích strojů, která jsou blíže specifikována v části II. této zadávací dokumentace technické podmínky, (dále jen předmět koupě ), a to včetně: - jeho instalace (tzn. zejména nastěhování, usazení na místo, připojení), oživení, předvedení funkčnosti, - dodání návodu na obsluhu předmětu koupě v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD, 2

3 - dodání ostatní technické dokumentace k zařízení v českém nebo anglickém jazyce na CD a případně také v písemné podobě, - likvidace obalů a odpadů Předmětem veřejné zakázky je dále zaškolení obsluhy takovým způsobem, aby obsluha byla schopna samostatně užívat dodávané zařízenív rozsahu všech definovaných funkcionalit a provádět jeho běžnou údržbu včetně uživatelského nastavení (dále jen školení ). Specifikace školení pro každou část veřejné zakázky je uvedena v čl. III.9 části III. této zadávací dokumentace obchodní podmínky Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí nevýhradní licence, která je blíže specifikována v čl. XI. obchodních podmínek, které tvoří část III. této zadávací dokumentace Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí aktualizace software a k ní příslušné technické podpory v průběhu 2 let od předání a převzetí předmětu koupě a provedení kalibrace dodávaných zařízení 1x za 2 roky po dobu 2 let od předání a převzetí dodávaných zařízení V případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Kód CPV: hlavní Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení vedlejší Kontrolní a zkušební přístroje Průmyslové lasery Optické přístroje 3. Části veřejné zakázky Veřejná zakázka je rozdělena na níže uvedené části ve smyslu ustanovení 98 zákona o VZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Nabídky do každé části veřejné zakázky budou hodnotící komisí hodnoceny zvlášť a v souladu s tím bude i každá část veřejné zakázky samostatně zadána. Požadavky uvedené v zadávací dokumentaci jsou pro všechny části veřejné zakázky shodné, pokud není v ustanoveních níže stanoveno jinak. Předmětem ČÁSTI 1 veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie, která jsou blíže specifikována v části II. zadávací dokumentace technické podmínky, a to zařízení skupiny č. 1 (Digitální diferenciální libely s bezdrátovým přenosem dat vč. SW a příslušenství) a skupiny č. 2 (Systém pro měření geometrické přesnosti obráběcích strojů, přesnosti najetí polohy a opakovatelnosti lineárních i rotačních os včetně sw. a příslušenství), a to včetně souvisejících plnění uvedených v čl. 2.3 až 2.6 této části zadávací dokumentace. Předmětem ČÁSTI 2 veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie, která jsou blíže specifikována v části II. této zadávací dokumentace technické podmínky, a to zařízení skupiny č. 3 (Systém pro měření pracovní 3

4 prostorové přesnosti, geometrie strojů a nosných soustav strojů vč. SW a příslušenství), a to včetně souvisejících plnění uvedených v čl. 2.3 až 2.6 této části zadávací dokumentace. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota ČÁSTI 1 veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH a předpokládaná hodnota ČÁSTI 2 veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 5. Doba plnění Zařízení budou dodána do 2 měsíců od odeslání výzvy zadavatele k jejich dodání dodavateli, avšak nejpozději do Zadavatel není oprávněn odeslat tuto výzvu dříve než Předmět plnění veřejné zakázky uvedený v čl. 2.4 této zadávací dokumentace (školení) bude dodavatelem poskytnut nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí příslušného zařízení. 6. Místo plnění Místem plnění veřejné zakázky je budova Kompetenčního centra Kuřim na adrese Blanenská 1288, Kuřim, Česká republika. 7. Kvalifikace 7.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci Požadavky na kvalifikaci uchazeče jsou stanoveny v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU (dále jen oznámení o zakázce ). Požadavky zde uvedené pouze podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů zveřejněné v oznámení o zakázce Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace v tomto zadávacím řízení se ve smyslu ustanovení 50 odst. 1 zákona o VZ rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů, c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, d) splnění technických kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady: Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení 53 odst. 1 písm. a) h) a j) - k) zákona o VZ. Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) - h) a j) - k) zákona o VZ se prokazují listinami uvedenými v 53 odst. 3 zákona o VZ a splňujícími požadavky podle ustanovení 57 zákona o VZ. Pro prokázání splnění těch z výše zmíněných kvalifikačních předpokladů, které se podle zákona o VZ prokazují předložením čestného prohlášení, lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. 4

5 Zadavatel upozorňuje, že doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů musí v souladu s ustanovením 52 odst. 1 zákona o VZ prokazovat splnění kvalifikace uchazečem ve lhůtě pro podání nabídek, tzn. že tyto doklady musí být vyhotoveny nejpozději ke dni , přičemž však nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Totéž se vztahuje i na stáří dokladů předkládaných uchazečem dodatečně v rámci případného doplňování informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace při postupu podle ustanovení 59 odst. 4 zákona o VZ. V opačném případě bude uchazeč v souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona o VZ vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu neprokázání splnění požadované kvalifikace Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona o VZ. Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona o VZ se prokazují listinami uvedenými v 54 zákona o VZ a splňujícími požadavky podle ustanovení 57 zákona o VZ. Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 54 písm. b) zákona o VZ se rozumí předložení dokladu o oprávnění provozovat živnost v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor činnosti Velkoobchod a maloobchod či jeho ekvivalent Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázku podepsané oprávněnou osobou dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona o VZ. Pro prokázání splnění výše zmíněného kvalifikačního předpokladu lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. e) zákona o VZ Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) zákona o VZ se prokazují seznamem významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž přílohou seznamu musí být: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečněném plnění dodavatele není-li současně možné osvědčení dle písm. b) tohoto odstavce od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 5

6 Uchazeč v rámci prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu doloží: pro ČÁST 1 veřejné zakázky údaje o minimálně 1 významné dodávce, přičemž významnou dodávkou se rozumí řádně a včas realizovaná dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie strojů ve finančním objemu minimálně 1 milion Kč bez DPH za každou takovouto dodávku; pro ČÁST 2 veřejné zakázky údaje o minimálně 1 významné dodávce, přičemž významnou dodávkou se rozumí řádně a včas realizovaná dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie strojů ve finančním objemu minimálně 2 miliony Kč bez DPH za každou takovouto dodávku. Podává-li uchazeč nabídku na ČÁST 1 a zároveň i na ČÁST 2 veřejné zakázky, může prokázat splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu pro obě části veřejné zakázky i týmiž významnými dodávkami, pokud splňují minimální úroveň kvalifikačního předpokladu požadovanou zadavatelem pro každou z těchto částí veřejné zakázky Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) zákona o VZ se prokazují předložením osvědčení o odborné kvalifikaci osob odpovědných za provedení zaškolení obsluhy dodávaných zařízení. Z osvědčení musí vyplývat, že certifikované osoby jsou osobami schopnými provádět školení obsluhy pro všechna zařízení v rámci příslušné skupiny zařízení specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace. Osvědčení musí být vydána výrobci těchto zařízení nebo osobou proškolenou výrobcem zařízení k obsluze zařízení. Uchazeč v rámci prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu doloží: pro ČÁST 1 veřejné zakázky osvědčení pro nejméně 1 osobu pro zařízení skupiny č.1 specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace a osvědčení pro nejméně 1 osobu pro zařízení skupiny č.2 specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace, přičemž se může jednat o tutéž osobu. pro ČÁST 2 veřejné zakázky osvědčení pro nejméně 1 osobu pro zařízení skupiny č.3 specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace. Podává li uchazeč nabídku na ČÁST 1 a zároveň i na ČÁST 2 veřejné zakázky, může prokázat splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu pro obě části veřejné zakázky toutéž osobou. Uchazeči doloží k uvedeným osvědčením čestná prohlášení o postavení příslušných odborně kvalifikovaných fyzických osob vůči uchazeči; z čestného prohlášení musí vyplývat závazek odborně kvalifikované osoby zabezpečit pro uchazeče výkon odborné činnosti; v případě, že příslušná odborně kvalifikovaná fyzická osoba není sama uchazečem nebo není vůči uchazeči v pracovním či obdobném poměru, bude vztah mezi touto odborně kvalifikovanou fyzickou osobou a uchazečem posuzován jako subdodávka. 6

7 7.7. Doklady k prokazování kvalifikace Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. Je- li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, v případě podpisu čestného prohlášení osobou oprávněnou jednat za uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí nabídky. Zadavatel může požadovat před podpisem smlouvy dle 57 odst. 1 zákona o VZ originály nebo ověřené kopie dokladů předložených uchazečem k prokázání splnění kvalifikace Prokazování splnění kvalifikace Při prokazování splnění kvalifikace postupují uchazeči v souladu se zákonem o VZ. Při prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů nebo při společné nabídce několika dodavatelů postupují uchazeči v souladu se zákonem o VZ (zejména 51 zákona o VZ). Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých) získaných při prokazovaní splnění kvalifikace budou použity kurzy České národní banky platné k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. 8. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány pro každou část veřejné zakázky zvlášť v části III. zadávací dokumentace-obchodní podmínky a jsou pro dodavatele při zpracování nabídky závazné. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, k provádění jiných změn není uchazeč oprávněn. 9. Platební podmínky Platební podmínky jsou blíže specifikovány v části III. této zadávací dokumentace-obchodní podmínky. 10. Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 11. Zpracování nabídkové ceny Nabídkovou cenou je cena za splnění celého předmětu smlouvy dle čl. V.1 obchodních podmínek část III. této zadávací dokumentace bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena bude zpracována jako cena se započtením veškerých nákladů uchazeče na splnění předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek, rizik a zisku uchazeče. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých. Předpokládaná hodnota pro ČÁST 1 veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení 13 a násl. zákona o VZ činí ,- Kč bez DPH. Nabídková cena uchazeče nesmí tuto předpokládanou hodnotu překračovat o více jak 2 % (50.000,- Kč); v opačném případě bude nabídka uchazeče hodnotící komisí v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona o VZ vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Předpokládaná hodnota pro ČÁST 2 veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení 13 a násl. zákona o VZ činí ,- Kč bez DPH. 7

8 Nabídková cena uchazeče nesmí tuto předpokládanou hodnotu překračovat o více jak 2 % ( ,- Kč) ; v opačném případě bude nabídka uchazeče hodnotící komisí v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona o VZ vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Další informace týkající se nabídkové ceny jsou uvedeny v obchodních podmínkách část III. této zadávací dokumentace. 12. Pokyny pro zpracování nabídky Uchazeči nabídku podají v písemné listinné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky a částí (či částmi) veřejné zakázky, na kterou podává dodavatel nabídku, tj. Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK - ČÁST 1 (nebo ČÁST 2, nebo ČÁST 1 a ČÁST 2), a bude na ní uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby obálku s nabídkou označili slovem NEOTEVÍRAT a na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej uchazeč používá, a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel dále doporučuje uchazečům, aby všechny části nabídky spojili v jeden celek, takto zpracovanou nabídku zajistili proti manipulaci a všechny listy nabídky očíslovali v ucelené vzestupné číselné řadě počínaje číslem 1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat: návrh na uzavření smlouvy o dodávce včetně příloh zpracovaný podle obchodních podmínek obsažených v části III. této zadávací dokumentace - obchodní podmínky na část veřejné zakázky, příp. obě části veřejné zakázky, na které podává uchazeč nabídku, podepsaný uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče vztahující se k příslušné části nebo částem, na které podává uchazeč nabídku; v případě, že uchazeč podává nabídku na obě části veřejné zakázky, postačí předložit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pouze jednou; doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče (např. plná moc), pokud právní úkony za uchazeče činí jiná osoba než uchazeč nebo doklad o oprávnění osoby jednat jménem uchazeče - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán; informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně; seznam statutárních orgánů nebo členů orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, podepsaný uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, jestliže má dodavatel formu akciové společnosti, podepsaný uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; 8

9 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, podepsaný uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; další dokumenty, je-li to požadováno zákonem o VZ nebo zadávacími podmínkami. 13. Lhůta pro podání nabídek Konec lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku dle zadávacích podmínek této veřejné zakázky je stanoven v oznámení o zakázce, a to na ve 10 hodin. Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 14. Místo a způsob podání nabídek Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor investic, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ Osobně se nabídka podává zadavateli na podatelnu v sídle zadavatele na adrese Brno, Žerotínovo nám. 3/5, nebo přímo na Odbor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č. dveří 123, a to v pracovních dnech a pracovní době Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 15. Otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek s nabídkami proběhne v termínu stanoveném v oznámení o zakázce, a to dne ve hodin v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře a zadavatel oznámí uchazeči, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jsou oprávněny účastnit se otevírání obálek s nabídkami maximálně dvě osoby. Uchazeč se může účastnit otevírání obálek prostřednictvím osoby oprávněné jednat jeho jménem nebo může být zastoupen zástupcem. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče se prokáže průkazem totožnosti a v případě právnických osob zapsaných od obchodního rejstříku aktuálním (ne starším 3 měsíců) výpisem uchazeče z obchodního rejstříku. Zástupce uchazeče se prokáže svým průkazem totožnosti, v případě právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku aktuálním (ne starším 3 měsíců) výpisem uchazeče z obchodního rejstříku, a plnou mocí podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče. 16. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami zadávací lhůta Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty, která činí 210 dnů. Tato lhůta začne běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek; pro běh zadávací lhůty platí ustanovení zákona o VZ. 17. Způsob hodnocení nabídek Zadavatel stanovil pro hodnocení obou částí veřejné zakázky v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. b) zákona o VZ základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena. 9

10 18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem a) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). b) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. c) Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. d) Nabídky nebudou uchazečům vráceny. e) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku za podmínek stanovených v ust. 84 zákona o VZ. f) Zadavatel nepožaduje složení jistoty. 10

11 Část II. zadávací dokumentace technická specifikace V část II. zadávací dokumentace - technická specifikace jsou dodávaná zařízení rozdělena dle jednotlivých částí veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby každé dodávané zařízení splňovalo specifikaci přehledně zpracovanou v tabulce včetně popisu/specifikace řešení dodávaného zařízení. ČÁST 1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Technická specifikace předmětu koupě pro ČÁST 1 veřejné zakázky je rozdělena do 2 skupin zařízení, přičemž všechna zařízení se vztahují ke zkušebnictví a měření v oblasti geometrie. Skupina č. 1 - Digitální diferenciální libely s bezdrátovým přenosem dat vč. SW a příslušenství (sada 2 ks) Popis/ specifikace řešení: Skupina č. 1 zahrnuje dodávku nového zařízení pro měření sklonu, které se skládá ze sady 2 ks diferenciálních elektronických libel, digitální zobrazovací jednotky a základního příslušenství, a které je primárně určené k měření přímosti, kolmosti, rovinnosti a rovnoběžnosti rovinných a válcovitých ploch. Dodávka bude realizována včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Specifikace připojení na sítě - el. napětí sítě 230 V. Dodavatel prokáže splnění technických parametrů po instalaci na místo plnění kalibračními listy zařízení a demonstrací funkčnosti dodaného zařízení. Zařízení musí splňovat parametry uvedené v níže uvedené tabulce. Tabulka A - Digitální diferenciální libely s bezdrátovým přenosem dat vč. SW a příslušenství (2 ks) Komponent Popis Požadovaná hodnota Diferenciální libela Rozlišení Min. 1 µm ustavení /m Rozlišení úhlového měření Měřící rozsah Rychlost ustavení naměřené hodnoty Délka základny Bezdrátový přenos dat Odečítání naměřených dat jak přímo z přístroje, tak z vyhodnocovací jednotky Komunikace přes Bluetooth Bateriové napájení Min. 0,2 Arcsec Min. ± 20 mm/m Max.3 sec. Min. 160 mm 11

12 Software 1 pro vyhodnocení úchylek tvaru Software 2 pro vyhodnocení geometrie obráběcích strojů Měření přímosti, rovinnosti, kolmosti, rovnoběžnosti rovinných ploch Měření přímosti, rovnoběžnosti, Min. průměr 40 mm až 110 mm kolmosti hřídelí Délka připojovacího kabelu mezi Min. 2 m přijímací jednotkou a PC Přímost, rovinnost, kolmost, rovnoběžnost Vodicí plochy, rotační osy, rotace částí stroje, kružnice, částečné plochy Skupina č. 2 - Systém pro měření geometrické přesnosti obráběcích strojů, přesnosti najetí polohy a opakovatelnosti lineárních i rotačních os včetně sw. a příslušenství Popis/ specifikace řešení: Skupina č. 2 zahrnuje dodávku laserového interferometru vč. základního příslušenství a příslušenství pro měření přesnosti najetí polohy a opakovatelnosti rotačních os a zařízení pro expertní diagnostiku příčin nepřesností obráběcích strojů systému. Lineární měření musí být založena na plně interferometrickém principu využívajícím laserového záření ve viditelné oblasti spektra s vysokou stabilitou. Diagnostická měření musí využívat kromě interferometrického principu i princip měření odchylek kruhové interpolace s pomocí indukčnostního nebo kapacitního čidla s bezdrátovým přenosem signálu a vyhodnocením expertním software s automatizovanou diagnostikou příčin zjištěných nepřesností. Dodávka bude realizována včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Specifikace připojení na sítě - el. napětí sítě 230 V Dodavatel prokáže splnění technických parametrů po instalaci na místo plnění kalibračními listy zařízení a demonstrací funkčnosti dodaného zařízení. Zařízení musí splňovat parametry uvedené v níže uvedené tabulce. Software 1 a 2 Min. anglický jazyk, plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Příslušenství Kufry pro přepravu komponent z důvodu ochrany proti poškození při úschově i přepravě. Tabulka B - Laserový interferometr vč. základního příslušenství (1 ks) Komponent Popis Požadovaná hodnota Laserový interferometr Rozlišení Přesnost měření polohy s kompenzací podmínek vlivu prostředí v celém rozsahu pracovních podmínek systému, minimálně od 0⁰C do 40⁰C 12 Max. 2 nm Max ±0,5µm.m -1

13 Příslušenství pro lineární měření Software pro sběr a vyhodnocení dat Rozsah měření Zvýšení rozsahu při měření polohy Mobilní systém 0 30 m Min 60m Hmotnost laserové hlavice a jednotky Max 3 kg kompenzace Měření dynamického chování strojů do Min 4m.s-1 rychlosti Dynamická měření s nastavitelnou vzorkovací Do 50 khz frekvencí Kompenzační jednotka pro automatickou kompenzaci podmínek prostředí (včetně čidel tlaku, vlhkosti, teploty vzduchu a dvou čidel teploty materiálu), která je přímo napájená z měřícího PC bez použití adaptéru. Musí být HW a SW kompatibilní s dodávaným laserovým interferometrem Prvky pro snadné seřízení a upevnění na stroji (seřizovací optika s dvěma optickými klíny pro jednoduché nastavení směru chodu svazku) Měření os pod úhlem 90 stupňů Měření přímosti s krokem min. 150 mm Měření přímočarosti (1-30m) Měření přesnosti polohy a opakovatelnosti najetí pro lineární pohyby Měření úhlového natočení Měření přímočarosti přes pravý úhel Měření dynamických veličin (1-30m) Min. anglický jazyk a, plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Moduly pro měření přesnosti najetí polohy Moduly pro měření opakovatelnosti Modul pro měření přímosti i přímočarosti výškoměrnou metodou Modul pro měření přímosti i přímočarosti úhloměrnou metodou Měření kolmosti, rovnoběžnosti, dynamické měření polohy, rychlosti a zrychlení Automatizovaný i ruční sběr dat Ruční zadání podmínek prostředí Sběr dat do souboru zpracovatelného tabulkovým kalkulátorem Vyhodnocovacím algoritmem alespoň s výpočtem podle norem ISO (1997), 13

14 VDI 3441, VDI 2617 a ASME B5.54 Příslušenství Stativ na uchycení laserové hlavice Příslušenství pro měření přesnosti a najetí do polohy opakovatelnosti rotačních os a Základna pro uchycení laserové hlavice na stativ a justáž směru laserového svazku Montážní sada pro upevnění optických prvků na stroj včetně magnetických základen Přenosný kufr pro přepravu kompletní sestavy laserového interferometru a stativu Musí být HW a SW kompatibilní s dodávaným laserovým interferometrem Přesnost měření Rozsah měření Úhlová rychlost pro požadovaný rozsah měření Automatické snímání dat na základě pohybu stroje Vestavěná optika nebo optika ze sestavy laserového interferometru Montáž horizontálně, vertikálně i vzhůru nohama Bezdrátový přenos dat při měření rotačních os Min ± 1 úhlová vteřina Min 20 ot. Min 8 ot/min Software pro sběr a vyhodnocení dat Příslušenství Anglický jazyk a pokud je dostupná česká mutace, plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Kufry pro přepravu komponent z důvodu proti poškození při úschově i přepravě. Příslušenství pro montáž 14

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word) Signer: key: Public 2013.08.27 14:27:17 CN=Mgr. Miloslav Holek, O=ABRI, s. r. o. [IČ 61679763] OU=1 serialnumber=14 ab eb ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: CNC stroj Číslo zakázky: VZ/2014/2/020 Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice Krajského úřadu Zlínského kraje SM/25/03/13 Zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č. j. KrÚ 58801/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822 vyhlašuje

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více