Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK"

Transkript

1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího řízení Část II. zadávací dokumentace technická specifikace Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 2. veřejné zakázky Přílohy č. 1 a 2 Nezávazné vzory čestných prohlášení

2 Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího řízení Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VZ ), na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem o VZ. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v oznámení o zakázce a v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. 1. Údaje o zadavateli Zadavatel: Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo nám.3/5, Brno Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje IČ: Kontaktní osoba: Ing. Alena Havlíčková Tel.: Předmět veřejné zakázky 2.1. Zadavatel je investorem projektu Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje (dále jen projekt ) reg. Číslo 5.1 PP04/014, který má sloužit jako sdílená výzkumně vývojová platforma pro odvětví obráběcích strojů a strojírenské výrobní techniky a technologie a pro průmyslová odvětví s nimi související. Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů ES, Operační program Podnikání a inovace, prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, program podpory Prosperita 2 (dále jen OPPI ) a ze státního rozpočtu ČR Účelem veřejné zakázky je uspokojení potřeb zadavatele spočívajících ve vybavení Kompetenčního centra Kuřim vhodným zařízením pro zkušebnictví a měření v oblasti geometrie obráběcích strojů Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zkušebnictví a měření v oblasti geometrie obráběcích strojů, která jsou blíže specifikována v části II. této zadávací dokumentace technické podmínky, (dále jen předmět koupě ), a to včetně: - jeho instalace (tzn. zejména nastěhování, usazení na místo, připojení), oživení, předvedení funkčnosti, - dodání návodu na obsluhu předmětu koupě v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD, 2

3 - dodání ostatní technické dokumentace k zařízení v českém nebo anglickém jazyce na CD a případně také v písemné podobě, - likvidace obalů a odpadů Předmětem veřejné zakázky je dále zaškolení obsluhy takovým způsobem, aby obsluha byla schopna samostatně užívat dodávané zařízenív rozsahu všech definovaných funkcionalit a provádět jeho běžnou údržbu včetně uživatelského nastavení (dále jen školení ). Specifikace školení pro každou část veřejné zakázky je uvedena v čl. III.9 části III. této zadávací dokumentace obchodní podmínky Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí nevýhradní licence, která je blíže specifikována v čl. XI. obchodních podmínek, které tvoří část III. této zadávací dokumentace Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí aktualizace software a k ní příslušné technické podpory v průběhu 2 let od předání a převzetí předmětu koupě a provedení kalibrace dodávaných zařízení 1x za 2 roky po dobu 2 let od předání a převzetí dodávaných zařízení V případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Kód CPV: hlavní Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení vedlejší Kontrolní a zkušební přístroje Průmyslové lasery Optické přístroje 3. Části veřejné zakázky Veřejná zakázka je rozdělena na níže uvedené části ve smyslu ustanovení 98 zákona o VZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Nabídky do každé části veřejné zakázky budou hodnotící komisí hodnoceny zvlášť a v souladu s tím bude i každá část veřejné zakázky samostatně zadána. Požadavky uvedené v zadávací dokumentaci jsou pro všechny části veřejné zakázky shodné, pokud není v ustanoveních níže stanoveno jinak. Předmětem ČÁSTI 1 veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie, která jsou blíže specifikována v části II. zadávací dokumentace technické podmínky, a to zařízení skupiny č. 1 (Digitální diferenciální libely s bezdrátovým přenosem dat vč. SW a příslušenství) a skupiny č. 2 (Systém pro měření geometrické přesnosti obráběcích strojů, přesnosti najetí polohy a opakovatelnosti lineárních i rotačních os včetně sw. a příslušenství), a to včetně souvisejících plnění uvedených v čl. 2.3 až 2.6 této části zadávací dokumentace. Předmětem ČÁSTI 2 veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie, která jsou blíže specifikována v části II. této zadávací dokumentace technické podmínky, a to zařízení skupiny č. 3 (Systém pro měření pracovní 3

4 prostorové přesnosti, geometrie strojů a nosných soustav strojů vč. SW a příslušenství), a to včetně souvisejících plnění uvedených v čl. 2.3 až 2.6 této části zadávací dokumentace. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota ČÁSTI 1 veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH a předpokládaná hodnota ČÁSTI 2 veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 5. Doba plnění Zařízení budou dodána do 2 měsíců od odeslání výzvy zadavatele k jejich dodání dodavateli, avšak nejpozději do Zadavatel není oprávněn odeslat tuto výzvu dříve než Předmět plnění veřejné zakázky uvedený v čl. 2.4 této zadávací dokumentace (školení) bude dodavatelem poskytnut nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí příslušného zařízení. 6. Místo plnění Místem plnění veřejné zakázky je budova Kompetenčního centra Kuřim na adrese Blanenská 1288, Kuřim, Česká republika. 7. Kvalifikace 7.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci Požadavky na kvalifikaci uchazeče jsou stanoveny v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU (dále jen oznámení o zakázce ). Požadavky zde uvedené pouze podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů zveřejněné v oznámení o zakázce Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace v tomto zadávacím řízení se ve smyslu ustanovení 50 odst. 1 zákona o VZ rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů, c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, d) splnění technických kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady: Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení 53 odst. 1 písm. a) h) a j) - k) zákona o VZ. Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) - h) a j) - k) zákona o VZ se prokazují listinami uvedenými v 53 odst. 3 zákona o VZ a splňujícími požadavky podle ustanovení 57 zákona o VZ. Pro prokázání splnění těch z výše zmíněných kvalifikačních předpokladů, které se podle zákona o VZ prokazují předložením čestného prohlášení, lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. 4

5 Zadavatel upozorňuje, že doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů musí v souladu s ustanovením 52 odst. 1 zákona o VZ prokazovat splnění kvalifikace uchazečem ve lhůtě pro podání nabídek, tzn. že tyto doklady musí být vyhotoveny nejpozději ke dni , přičemž však nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Totéž se vztahuje i na stáří dokladů předkládaných uchazečem dodatečně v rámci případného doplňování informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace při postupu podle ustanovení 59 odst. 4 zákona o VZ. V opačném případě bude uchazeč v souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona o VZ vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu neprokázání splnění požadované kvalifikace Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona o VZ. Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona o VZ se prokazují listinami uvedenými v 54 zákona o VZ a splňujícími požadavky podle ustanovení 57 zákona o VZ. Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 54 písm. b) zákona o VZ se rozumí předložení dokladu o oprávnění provozovat živnost v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor činnosti Velkoobchod a maloobchod či jeho ekvivalent Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázku podepsané oprávněnou osobou dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona o VZ. Pro prokázání splnění výše zmíněného kvalifikačního předpokladu lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. e) zákona o VZ Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) zákona o VZ se prokazují seznamem významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž přílohou seznamu musí být: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečněném plnění dodavatele není-li současně možné osvědčení dle písm. b) tohoto odstavce od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 5

6 Uchazeč v rámci prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu doloží: pro ČÁST 1 veřejné zakázky údaje o minimálně 1 významné dodávce, přičemž významnou dodávkou se rozumí řádně a včas realizovaná dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie strojů ve finančním objemu minimálně 1 milion Kč bez DPH za každou takovouto dodávku; pro ČÁST 2 veřejné zakázky údaje o minimálně 1 významné dodávce, přičemž významnou dodávkou se rozumí řádně a včas realizovaná dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie strojů ve finančním objemu minimálně 2 miliony Kč bez DPH za každou takovouto dodávku. Podává-li uchazeč nabídku na ČÁST 1 a zároveň i na ČÁST 2 veřejné zakázky, může prokázat splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu pro obě části veřejné zakázky i týmiž významnými dodávkami, pokud splňují minimální úroveň kvalifikačního předpokladu požadovanou zadavatelem pro každou z těchto částí veřejné zakázky Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) zákona o VZ se prokazují předložením osvědčení o odborné kvalifikaci osob odpovědných za provedení zaškolení obsluhy dodávaných zařízení. Z osvědčení musí vyplývat, že certifikované osoby jsou osobami schopnými provádět školení obsluhy pro všechna zařízení v rámci příslušné skupiny zařízení specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace. Osvědčení musí být vydána výrobci těchto zařízení nebo osobou proškolenou výrobcem zařízení k obsluze zařízení. Uchazeč v rámci prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu doloží: pro ČÁST 1 veřejné zakázky osvědčení pro nejméně 1 osobu pro zařízení skupiny č.1 specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace a osvědčení pro nejméně 1 osobu pro zařízení skupiny č.2 specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace, přičemž se může jednat o tutéž osobu. pro ČÁST 2 veřejné zakázky osvědčení pro nejméně 1 osobu pro zařízení skupiny č.3 specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace. Podává li uchazeč nabídku na ČÁST 1 a zároveň i na ČÁST 2 veřejné zakázky, může prokázat splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu pro obě části veřejné zakázky toutéž osobou. Uchazeči doloží k uvedeným osvědčením čestná prohlášení o postavení příslušných odborně kvalifikovaných fyzických osob vůči uchazeči; z čestného prohlášení musí vyplývat závazek odborně kvalifikované osoby zabezpečit pro uchazeče výkon odborné činnosti; v případě, že příslušná odborně kvalifikovaná fyzická osoba není sama uchazečem nebo není vůči uchazeči v pracovním či obdobném poměru, bude vztah mezi touto odborně kvalifikovanou fyzickou osobou a uchazečem posuzován jako subdodávka. 6

7 7.7. Doklady k prokazování kvalifikace Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. Je- li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, v případě podpisu čestného prohlášení osobou oprávněnou jednat za uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí nabídky. Zadavatel může požadovat před podpisem smlouvy dle 57 odst. 1 zákona o VZ originály nebo ověřené kopie dokladů předložených uchazečem k prokázání splnění kvalifikace Prokazování splnění kvalifikace Při prokazování splnění kvalifikace postupují uchazeči v souladu se zákonem o VZ. Při prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů nebo při společné nabídce několika dodavatelů postupují uchazeči v souladu se zákonem o VZ (zejména 51 zákona o VZ). Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých) získaných při prokazovaní splnění kvalifikace budou použity kurzy České národní banky platné k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. 8. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány pro každou část veřejné zakázky zvlášť v části III. zadávací dokumentace-obchodní podmínky a jsou pro dodavatele při zpracování nabídky závazné. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, k provádění jiných změn není uchazeč oprávněn. 9. Platební podmínky Platební podmínky jsou blíže specifikovány v části III. této zadávací dokumentace-obchodní podmínky. 10. Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 11. Zpracování nabídkové ceny Nabídkovou cenou je cena za splnění celého předmětu smlouvy dle čl. V.1 obchodních podmínek část III. této zadávací dokumentace bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena bude zpracována jako cena se započtením veškerých nákladů uchazeče na splnění předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek, rizik a zisku uchazeče. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých. Předpokládaná hodnota pro ČÁST 1 veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení 13 a násl. zákona o VZ činí ,- Kč bez DPH. Nabídková cena uchazeče nesmí tuto předpokládanou hodnotu překračovat o více jak 2 % (50.000,- Kč); v opačném případě bude nabídka uchazeče hodnotící komisí v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona o VZ vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Předpokládaná hodnota pro ČÁST 2 veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení 13 a násl. zákona o VZ činí ,- Kč bez DPH. 7

8 Nabídková cena uchazeče nesmí tuto předpokládanou hodnotu překračovat o více jak 2 % ( ,- Kč) ; v opačném případě bude nabídka uchazeče hodnotící komisí v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona o VZ vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Další informace týkající se nabídkové ceny jsou uvedeny v obchodních podmínkách část III. této zadávací dokumentace. 12. Pokyny pro zpracování nabídky Uchazeči nabídku podají v písemné listinné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky a částí (či částmi) veřejné zakázky, na kterou podává dodavatel nabídku, tj. Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK - ČÁST 1 (nebo ČÁST 2, nebo ČÁST 1 a ČÁST 2), a bude na ní uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby obálku s nabídkou označili slovem NEOTEVÍRAT a na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej uchazeč používá, a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel dále doporučuje uchazečům, aby všechny části nabídky spojili v jeden celek, takto zpracovanou nabídku zajistili proti manipulaci a všechny listy nabídky očíslovali v ucelené vzestupné číselné řadě počínaje číslem 1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat: návrh na uzavření smlouvy o dodávce včetně příloh zpracovaný podle obchodních podmínek obsažených v části III. této zadávací dokumentace - obchodní podmínky na část veřejné zakázky, příp. obě části veřejné zakázky, na které podává uchazeč nabídku, podepsaný uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče vztahující se k příslušné části nebo částem, na které podává uchazeč nabídku; v případě, že uchazeč podává nabídku na obě části veřejné zakázky, postačí předložit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pouze jednou; doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče (např. plná moc), pokud právní úkony za uchazeče činí jiná osoba než uchazeč nebo doklad o oprávnění osoby jednat jménem uchazeče - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán; informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně; seznam statutárních orgánů nebo členů orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, podepsaný uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, jestliže má dodavatel formu akciové společnosti, podepsaný uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; 8

9 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, podepsaný uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; další dokumenty, je-li to požadováno zákonem o VZ nebo zadávacími podmínkami. 13. Lhůta pro podání nabídek Konec lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku dle zadávacích podmínek této veřejné zakázky je stanoven v oznámení o zakázce, a to na ve 10 hodin. Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 14. Místo a způsob podání nabídek Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor investic, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ Osobně se nabídka podává zadavateli na podatelnu v sídle zadavatele na adrese Brno, Žerotínovo nám. 3/5, nebo přímo na Odbor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č. dveří 123, a to v pracovních dnech a pracovní době Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 15. Otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek s nabídkami proběhne v termínu stanoveném v oznámení o zakázce, a to dne ve hodin v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře a zadavatel oznámí uchazeči, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jsou oprávněny účastnit se otevírání obálek s nabídkami maximálně dvě osoby. Uchazeč se může účastnit otevírání obálek prostřednictvím osoby oprávněné jednat jeho jménem nebo může být zastoupen zástupcem. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče se prokáže průkazem totožnosti a v případě právnických osob zapsaných od obchodního rejstříku aktuálním (ne starším 3 měsíců) výpisem uchazeče z obchodního rejstříku. Zástupce uchazeče se prokáže svým průkazem totožnosti, v případě právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku aktuálním (ne starším 3 měsíců) výpisem uchazeče z obchodního rejstříku, a plnou mocí podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče. 16. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami zadávací lhůta Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty, která činí 210 dnů. Tato lhůta začne běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek; pro běh zadávací lhůty platí ustanovení zákona o VZ. 17. Způsob hodnocení nabídek Zadavatel stanovil pro hodnocení obou částí veřejné zakázky v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. b) zákona o VZ základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena. 9

10 18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem a) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). b) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. c) Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. d) Nabídky nebudou uchazečům vráceny. e) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku za podmínek stanovených v ust. 84 zákona o VZ. f) Zadavatel nepožaduje složení jistoty. 10

11 Část II. zadávací dokumentace technická specifikace V část II. zadávací dokumentace - technická specifikace jsou dodávaná zařízení rozdělena dle jednotlivých částí veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby každé dodávané zařízení splňovalo specifikaci přehledně zpracovanou v tabulce včetně popisu/specifikace řešení dodávaného zařízení. ČÁST 1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Technická specifikace předmětu koupě pro ČÁST 1 veřejné zakázky je rozdělena do 2 skupin zařízení, přičemž všechna zařízení se vztahují ke zkušebnictví a měření v oblasti geometrie. Skupina č. 1 - Digitální diferenciální libely s bezdrátovým přenosem dat vč. SW a příslušenství (sada 2 ks) Popis/ specifikace řešení: Skupina č. 1 zahrnuje dodávku nového zařízení pro měření sklonu, které se skládá ze sady 2 ks diferenciálních elektronických libel, digitální zobrazovací jednotky a základního příslušenství, a které je primárně určené k měření přímosti, kolmosti, rovinnosti a rovnoběžnosti rovinných a válcovitých ploch. Dodávka bude realizována včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Specifikace připojení na sítě - el. napětí sítě 230 V. Dodavatel prokáže splnění technických parametrů po instalaci na místo plnění kalibračními listy zařízení a demonstrací funkčnosti dodaného zařízení. Zařízení musí splňovat parametry uvedené v níže uvedené tabulce. Tabulka A - Digitální diferenciální libely s bezdrátovým přenosem dat vč. SW a příslušenství (2 ks) Komponent Popis Požadovaná hodnota Diferenciální libela Rozlišení Min. 1 µm ustavení /m Rozlišení úhlového měření Měřící rozsah Rychlost ustavení naměřené hodnoty Délka základny Bezdrátový přenos dat Odečítání naměřených dat jak přímo z přístroje, tak z vyhodnocovací jednotky Komunikace přes Bluetooth Bateriové napájení Min. 0,2 Arcsec Min. ± 20 mm/m Max.3 sec. Min. 160 mm 11

12 Software 1 pro vyhodnocení úchylek tvaru Software 2 pro vyhodnocení geometrie obráběcích strojů Měření přímosti, rovinnosti, kolmosti, rovnoběžnosti rovinných ploch Měření přímosti, rovnoběžnosti, Min. průměr 40 mm až 110 mm kolmosti hřídelí Délka připojovacího kabelu mezi Min. 2 m přijímací jednotkou a PC Přímost, rovinnost, kolmost, rovnoběžnost Vodicí plochy, rotační osy, rotace částí stroje, kružnice, částečné plochy Skupina č. 2 - Systém pro měření geometrické přesnosti obráběcích strojů, přesnosti najetí polohy a opakovatelnosti lineárních i rotačních os včetně sw. a příslušenství Popis/ specifikace řešení: Skupina č. 2 zahrnuje dodávku laserového interferometru vč. základního příslušenství a příslušenství pro měření přesnosti najetí polohy a opakovatelnosti rotačních os a zařízení pro expertní diagnostiku příčin nepřesností obráběcích strojů systému. Lineární měření musí být založena na plně interferometrickém principu využívajícím laserového záření ve viditelné oblasti spektra s vysokou stabilitou. Diagnostická měření musí využívat kromě interferometrického principu i princip měření odchylek kruhové interpolace s pomocí indukčnostního nebo kapacitního čidla s bezdrátovým přenosem signálu a vyhodnocením expertním software s automatizovanou diagnostikou příčin zjištěných nepřesností. Dodávka bude realizována včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Specifikace připojení na sítě - el. napětí sítě 230 V Dodavatel prokáže splnění technických parametrů po instalaci na místo plnění kalibračními listy zařízení a demonstrací funkčnosti dodaného zařízení. Zařízení musí splňovat parametry uvedené v níže uvedené tabulce. Software 1 a 2 Min. anglický jazyk, plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Příslušenství Kufry pro přepravu komponent z důvodu ochrany proti poškození při úschově i přepravě. Tabulka B - Laserový interferometr vč. základního příslušenství (1 ks) Komponent Popis Požadovaná hodnota Laserový interferometr Rozlišení Přesnost měření polohy s kompenzací podmínek vlivu prostředí v celém rozsahu pracovních podmínek systému, minimálně od 0⁰C do 40⁰C 12 Max. 2 nm Max ±0,5µm.m -1

13 Příslušenství pro lineární měření Software pro sběr a vyhodnocení dat Rozsah měření Zvýšení rozsahu při měření polohy Mobilní systém 0 30 m Min 60m Hmotnost laserové hlavice a jednotky Max 3 kg kompenzace Měření dynamického chování strojů do Min 4m.s-1 rychlosti Dynamická měření s nastavitelnou vzorkovací Do 50 khz frekvencí Kompenzační jednotka pro automatickou kompenzaci podmínek prostředí (včetně čidel tlaku, vlhkosti, teploty vzduchu a dvou čidel teploty materiálu), která je přímo napájená z měřícího PC bez použití adaptéru. Musí být HW a SW kompatibilní s dodávaným laserovým interferometrem Prvky pro snadné seřízení a upevnění na stroji (seřizovací optika s dvěma optickými klíny pro jednoduché nastavení směru chodu svazku) Měření os pod úhlem 90 stupňů Měření přímosti s krokem min. 150 mm Měření přímočarosti (1-30m) Měření přesnosti polohy a opakovatelnosti najetí pro lineární pohyby Měření úhlového natočení Měření přímočarosti přes pravý úhel Měření dynamických veličin (1-30m) Min. anglický jazyk a, plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Moduly pro měření přesnosti najetí polohy Moduly pro měření opakovatelnosti Modul pro měření přímosti i přímočarosti výškoměrnou metodou Modul pro měření přímosti i přímočarosti úhloměrnou metodou Měření kolmosti, rovnoběžnosti, dynamické měření polohy, rychlosti a zrychlení Automatizovaný i ruční sběr dat Ruční zadání podmínek prostředí Sběr dat do souboru zpracovatelného tabulkovým kalkulátorem Vyhodnocovacím algoritmem alespoň s výpočtem podle norem ISO (1997), 13

14 VDI 3441, VDI 2617 a ASME B5.54 Příslušenství Stativ na uchycení laserové hlavice Příslušenství pro měření přesnosti a najetí do polohy opakovatelnosti rotačních os a Základna pro uchycení laserové hlavice na stativ a justáž směru laserového svazku Montážní sada pro upevnění optických prvků na stroj včetně magnetických základen Přenosný kufr pro přepravu kompletní sestavy laserového interferometru a stativu Musí být HW a SW kompatibilní s dodávaným laserovým interferometrem Přesnost měření Rozsah měření Úhlová rychlost pro požadovaný rozsah měření Automatické snímání dat na základě pohybu stroje Vestavěná optika nebo optika ze sestavy laserového interferometru Montáž horizontálně, vertikálně i vzhůru nohama Bezdrátový přenos dat při měření rotačních os Min ± 1 úhlová vteřina Min 20 ot. Min 8 ot/min Software pro sběr a vyhodnocení dat Příslušenství Anglický jazyk a pokud je dostupná česká mutace, plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Kufry pro přepravu komponent z důvodu proti poškození při úschově i přepravě. Příslušenství pro montáž 14

15 Tabulka C - Zařízení pro expertní diagnostiku příčin nepřesností obráběcích strojů (1 ks) Komponent Popis Požadovaná hodnota Zařízení pro expertní diagnostiku příčin nepřesností obráběcích strojů Přesnost snímače při 20 C Přesnost expertního systému při 20 C Rozlišení snímače Průměr testů Rozsah měření snímačem Rychlost snímání hodnot Měření ve 3 rovinách na jedno upnutí ±1 µm a lepší ± 1,5 µm a lepší 0,15 µm a lepší Min 200 mm Min. ± 1 mm Min. 800 s -1 Možnost měření svislých soustruhů Bezdrátový přenos Využití principu měření kruhové interpolace Kalibrátor přístroje Software k měření, vyhodnocení a určení příčin nepřesností Expertní software Min. anglický jazyk plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Příslušenství Přenosný kufr 15

16 ČÁST 2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Technická specifikace předmětu koupě pro ČÁST 2 veřejné zakázky zahrnuje jednu skupinu zařízení, která se vztahují ke zkušebnictví a měření v oblasti geometrie. Skupina č. 3 - Systém pro měření pracovní prostorové přesnosti, geometrie strojů a nosných soustav strojů vč. SW a příslušenství Popis/ specifikace řešení Princip měření prostorové přesnosti obráběcích a měřících strojů je založen na základě použití laserového interferometru měřením jeho vlnové délky. Měřicí laserový paprsek automaticky sleduje pohybující se reflektor. Tato metoda nevyžaduje žádné speciální přesné nastavovací polohy, další návazné kalibrace nástrojů a měřidel. Po provedení měření jsou pomocí software vyhodnoceny výsledky geometrických chyb, a jsou připraveny korekce do řídicího systému stroje. Skupina č. 3 zahrnuje nový mobilní 3D měřicí systém - laserový tracker, který využívá laserový paprsek k tomu, aby přesně měřil polohu a prováděl inspekci ve sférickém definovaném měřicím rozsahu. Základ laserového trackeru tvoří vysílací a přijímací zařízení, které je doplněno o další potřebné příslušenství k provedení celkového měření. Laserový tracker odměřuje velmi přesně, pomocí laserového interferometru a úhlových snímačů polohu optického člena - reflektoru v 3D prostoru. Měřící rozsah (prostor) je kulového tvaru. Zařízení je takto možné použít na verifikaci, kalibraci, ustavení, polohování jednotlivých komponentů, ověření 3D přesnosti geometrie strojů v režimu 3 stupňů volnosti, odměřované v prostoru pomocí kulového reflektoru. Je potřeba zabezpečit režim práce laserového trackeru stacionární (při každém měření stroj zastaví), jakož i dynamický (stroj se pohybuje kontinuálně a měření se vykonávají za pohybu). Při verifikaci a kalibraci geometrie strojů se osadí do stroje kulový širokoúhlý reflektor a využije se software určený na kalibraci strojů. Měřící stroj zvládá kalibrace strojů střední a velké velikosti (nad 7m). Součástí dodávky bude také 3D software, který bude sloužit pro polohování strojů a rozměrovou inspekci jednotlivých částí strojů, polotovaru i obrobku. Dodávka bude realizována včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Specifikace připojení na sítě el. napětí sítě 230 V. Dodavatel prokáže splnění technických parametrů po instalaci na místo plnění kalibračními listy zařízení a demonstrací funkčnosti dodaného přístroje. Zařízení musí splňovat parametry uvedené v níže uvedené tabulce. Tabulka D - Systém pro měření pracovní prostorové přesnosti, geometrie strojů a nosných soustav strojů (1 ks) Komponent Popis Požadovaná hodnota Laserový tracker: Kombinovaný optický 3D měřící systém, (jednobodové měření: 3 stupně volnosti, 6 stupňů volnosti) On-line měření, (umožňuje online inspekci) 16 Ano

17 Kulový reflektor Nivel digitální vodováha Verifikační kalibrační software 3D software a Systém umožňuje verifikaci, kalibraci, ustavení, polohování jednotlivých komponentů a obrobků, ověření 3D přesnosti geometrie strojů v režimu 3 stupňů volnosti i 6 stupňů volnosti Čas od spuštění po měření celého systému Okamžité měření bez nutnosti jakýchkoli kalibrací Integrovaná funkce automatického vyhledání reflektoru. Práce v dynamickém režimu se vzorkovací frekvencí min. 800Hz Povolená odchylka centrování optiky Povolená tvarová odchylka Nejistota měření kompletního systému v celém rozsahu Maximum Permissible Error (dále jen MPE ) laser trackeru Nejistota měření v rozsahu 2,5x5x10m (MPE): Integrovatelná k laser trackeru Měření vůči vodorovné rovině Monitorování stability trackeru v průběhu měření Pro měření a vyhodnocování přesnosti délky na základě měření vlnové délky Pro měření a vyhodnocování přesnosti rotačních os vč. kompenzace chyb Pro vyhodnocování výsledků geometrické přesnosti obráběcích strojů Pro vyhodnocování výsledků geometrické přesnosti obráběcích a měřících strojů dle požadavku norem VDI 2617, ISO 230 a ISO Rozhraní G-Kodů pro komunikaci s řídícími systémy obráběcích strojů Výstupní formát pro kompenzaci prostorových chyb řídících systému Siemens a Heidenhain Zpracování dat v univerzálním formátu (PTB) Rozhraní pro laser tracker i laser tracer Min. anglický jazyk, plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Komunikace a on-line měření s laserovým trackerem a nastavení jejich parametrů 17 Max. 8 min. Max ±0,006 mm Max ±0,0015 mm Max U xyz = ±15 µm + 6 µm/m Max U xyz = ±10 µm + 5 µm/m

18 Možnost inspekce naměřených dat s výkresovou dokumentací anebo s CAD daty (široká Škála vyrovnání naměřených dat, vytváření geometrických prvků, vyhodnocení pomocí: porovnávací body, rozměry geometrických prvků, GD&T analýzy, rovinnost, pozice, rovnoběžnost, kolmost, souosost, házení, kruhovitost, válcovitost, kuželovitost atd., vyhodnocení vzdáleností, úhlů, poloměrů v 3D prostoru a ve směru jednotlivých os souřadnicového systému) Správa pozic měřícího zařízení Bezdrátová vzdálená kontrola měření, vizualizace softwaru, součástí dodávky musí být příslušný komunikátor Virtuální montáž Statistická kontrola procesu výpočet statistických parametrů ze série měřených dat a možnost jejich vložení do protokolu Částečná nebo úplná automatizace inspekčního procesu tvorba maker Tvorba protokolů: možnost úplné a libovolné konfigurace vzhledu protokolu, možnost přidání obrázků ze souboru (loga společnosti apod.), možnost využití automatických textů (automatické číslování stran, automatický datum a čas, apod.), export protokolu do PDF a HTML formátu, možnost tvorby šablony protokolu pro pozdější využití Export měřených dat, tabulek a obrázků přímo do MS Excel a MS Word Teplotní kompenzace automatická teplotní kompenzace měřených dat na základě zvoleného materiálu nebo parametrů tepelní roztažnosti materiálu a aktuální teploty při měření 18 Bezplatný a volně šiřitelný prohlížeč pro interaktivní prohlížení naměřených dat Min. anglický jazyk plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Sonda Pracuje na baterie bez použití kabelů Pracovní rozsah sondy - průměr Min 17 m Horizontální rozsah pohybu Min 360 Vertikální rozsah pohybu Min ±40 Schopný měření v jakékoli poloze vevnitř měřícího rozsahu zařízení a při libovolném natočení (například otočený hrotem

19 Příslušenství K celému systému nahoru při měření aplikace nad hlavou). Hmotnost se standardním hrotem a baterií Max 700 g Světelná a akustická signalizace správné, limitní anebo nesprávné činnosti a světelná signalizace stavu baterie. Programovatelné tlačítka pro komunikaci s měřícím softwarem a řízení měření. Min. tlačítko pro sběr dat, potvrzení měření, krok zpět. Podpora široké škály standardních hrotů a prodloužení. Sada standartních hrotů a prodloužení musí obsahovat min. 3 délky prodloužení v rozsahu mm a min. 3 průměry doteků (hrotů) od 0 8mm. Dvě polohy upevnění hrotu: pro horizontální a pro vertikální aplikace dotykový snímač s paměťovým čipem pro automatické rozeznání hrotů Výměna hrotů také v průběhu měření, bez nutnosti jakékoli kalibrace Podpora dynamického měření Nejistota měření 3D bodu (MPE): Do 7 m maxu 3D = 100 µm Nad 7 m max U 3D = 30 µm + 10 µm/m Nejistota měření prostorové vzdálenosti Do 8,5 m max U L = ±60 µm (MPE): Nad 8,5 m maxu L = ±7 µm/m nad 8,5 m Kufry pro přepravu komponent z důvodu proti poškození při úschově i přepravě. 19

20 Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky ČÁST 1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu. S m l o u v a o d o d á v c e d i g i t á l n í c h l i b e l a l a s e r o v é h o i n t e r f e r o m e t r u podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany 1. Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ: DIČ: CZ zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje Bankovní spojení: Komerční banka, a. s Číslo účtu: /0100 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Šrom, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje Telefon: Fax: (dále jen kupující ) obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského /Městského soudu v (Pokyny pro uchazeče: doplnit označení příslušného soudu), v odd.. vl.. nebo - fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u... pod č.j..(pokyny pro uchazeče: v případě fyzických osob zapsaných pouze do 20

Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího řízení

Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího řízení Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie - Kompetenční centrum Kuřim

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie - Kompetenční centrum Kuřim Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie - Kompetenční centrum Kuřim Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího řízení Část II. zadávací dokumentace

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Profesní vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Profesní vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Profesní vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb zadávané v otevřeném řízení podle ustanovení 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zajištění

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.034 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Kontaktní osoba: Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Č. j.: SFZP 054634/2013 Číslo zakázky: 14/2013 Datum: 17.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup multifunkčního

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy

2.2.2015. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace. Sídlo zadavatele: Hovorany 594, 696 12 Ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/827992 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07./1.3.00/51.0026 Učíme digitálně Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR18/2015 na akci: Studiové mikrofony Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Studiové mikrofony Č.j.: MR18/2015 2. ZADAVATEL Sídlo zadavatele:

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

14. 11. 2014. Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

14. 11. 2014. Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka kancelářského

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

3. Místo plnění : Místem plnění je pozemek parc. č. parc. č. 360, 363/1, 363/2 v k.ú. Dolní Benešov.

3. Místo plnění : Místem plnění je pozemek parc. č. parc. č. 360, 363/1, 363/2 v k.ú. Dolní Benešov. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na stavební práce Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Kontaktní osoba Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Kontaktní osoba Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220 Z ADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE V ÝKONNÉ PRACOVNÍ STANICE A NOTEBOOKY I. V EŘEJNÝ ZADAVATEL Jméno Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO 67179843 Kontaktní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona: I. Údaje o zadavateli

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, starosta 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

veřejná zakázka na stavební práce

veřejná zakázka na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zadavatel: Veřejná zakázka dle svého

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a montáž nábytku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Název akce: Zpracování projektové dokumentace " Rekonstrukce objektu, dvorní přístavba a půdní vestavba Identifikační údaje zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více