Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK"

Transkript

1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího řízení Část II. zadávací dokumentace technická specifikace Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 2. veřejné zakázky Přílohy č. 1 a 2 Nezávazné vzory čestných prohlášení

2 Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího řízení Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VZ ), na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem o VZ. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v oznámení o zakázce a v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. 1. Údaje o zadavateli Zadavatel: Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo nám.3/5, Brno Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje IČ: Kontaktní osoba: Ing. Alena Havlíčková Tel.: Předmět veřejné zakázky 2.1. Zadavatel je investorem projektu Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje (dále jen projekt ) reg. Číslo 5.1 PP04/014, který má sloužit jako sdílená výzkumně vývojová platforma pro odvětví obráběcích strojů a strojírenské výrobní techniky a technologie a pro průmyslová odvětví s nimi související. Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů ES, Operační program Podnikání a inovace, prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, program podpory Prosperita 2 (dále jen OPPI ) a ze státního rozpočtu ČR Účelem veřejné zakázky je uspokojení potřeb zadavatele spočívajících ve vybavení Kompetenčního centra Kuřim vhodným zařízením pro zkušebnictví a měření v oblasti geometrie obráběcích strojů Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zkušebnictví a měření v oblasti geometrie obráběcích strojů, která jsou blíže specifikována v části II. této zadávací dokumentace technické podmínky, (dále jen předmět koupě ), a to včetně: - jeho instalace (tzn. zejména nastěhování, usazení na místo, připojení), oživení, předvedení funkčnosti, - dodání návodu na obsluhu předmětu koupě v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD, 2

3 - dodání ostatní technické dokumentace k zařízení v českém nebo anglickém jazyce na CD a případně také v písemné podobě, - likvidace obalů a odpadů Předmětem veřejné zakázky je dále zaškolení obsluhy takovým způsobem, aby obsluha byla schopna samostatně užívat dodávané zařízenív rozsahu všech definovaných funkcionalit a provádět jeho běžnou údržbu včetně uživatelského nastavení (dále jen školení ). Specifikace školení pro každou část veřejné zakázky je uvedena v čl. III.9 části III. této zadávací dokumentace obchodní podmínky Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí nevýhradní licence, která je blíže specifikována v čl. XI. obchodních podmínek, které tvoří část III. této zadávací dokumentace Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí aktualizace software a k ní příslušné technické podpory v průběhu 2 let od předání a převzetí předmětu koupě a provedení kalibrace dodávaných zařízení 1x za 2 roky po dobu 2 let od předání a převzetí dodávaných zařízení V případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Kód CPV: hlavní Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení vedlejší Kontrolní a zkušební přístroje Průmyslové lasery Optické přístroje 3. Části veřejné zakázky Veřejná zakázka je rozdělena na níže uvedené části ve smyslu ustanovení 98 zákona o VZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Nabídky do každé části veřejné zakázky budou hodnotící komisí hodnoceny zvlášť a v souladu s tím bude i každá část veřejné zakázky samostatně zadána. Požadavky uvedené v zadávací dokumentaci jsou pro všechny části veřejné zakázky shodné, pokud není v ustanoveních níže stanoveno jinak. Předmětem ČÁSTI 1 veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie, která jsou blíže specifikována v části II. zadávací dokumentace technické podmínky, a to zařízení skupiny č. 1 (Digitální diferenciální libely s bezdrátovým přenosem dat vč. SW a příslušenství) a skupiny č. 2 (Systém pro měření geometrické přesnosti obráběcích strojů, přesnosti najetí polohy a opakovatelnosti lineárních i rotačních os včetně sw. a příslušenství), a to včetně souvisejících plnění uvedených v čl. 2.3 až 2.6 této části zadávací dokumentace. Předmětem ČÁSTI 2 veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie, která jsou blíže specifikována v části II. této zadávací dokumentace technické podmínky, a to zařízení skupiny č. 3 (Systém pro měření pracovní 3

4 prostorové přesnosti, geometrie strojů a nosných soustav strojů vč. SW a příslušenství), a to včetně souvisejících plnění uvedených v čl. 2.3 až 2.6 této části zadávací dokumentace. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota ČÁSTI 1 veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH a předpokládaná hodnota ČÁSTI 2 veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 5. Doba plnění Zařízení budou dodána do 2 měsíců od odeslání výzvy zadavatele k jejich dodání dodavateli, avšak nejpozději do Zadavatel není oprávněn odeslat tuto výzvu dříve než Předmět plnění veřejné zakázky uvedený v čl. 2.4 této zadávací dokumentace (školení) bude dodavatelem poskytnut nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí příslušného zařízení. 6. Místo plnění Místem plnění veřejné zakázky je budova Kompetenčního centra Kuřim na adrese Blanenská 1288, Kuřim, Česká republika. 7. Kvalifikace 7.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci Požadavky na kvalifikaci uchazeče jsou stanoveny v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU (dále jen oznámení o zakázce ). Požadavky zde uvedené pouze podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů zveřejněné v oznámení o zakázce Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace v tomto zadávacím řízení se ve smyslu ustanovení 50 odst. 1 zákona o VZ rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů, c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, d) splnění technických kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady: Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení 53 odst. 1 písm. a) h) a j) - k) zákona o VZ. Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) - h) a j) - k) zákona o VZ se prokazují listinami uvedenými v 53 odst. 3 zákona o VZ a splňujícími požadavky podle ustanovení 57 zákona o VZ. Pro prokázání splnění těch z výše zmíněných kvalifikačních předpokladů, které se podle zákona o VZ prokazují předložením čestného prohlášení, lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. 4

5 Zadavatel upozorňuje, že doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů musí v souladu s ustanovením 52 odst. 1 zákona o VZ prokazovat splnění kvalifikace uchazečem ve lhůtě pro podání nabídek, tzn. že tyto doklady musí být vyhotoveny nejpozději ke dni , přičemž však nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Totéž se vztahuje i na stáří dokladů předkládaných uchazečem dodatečně v rámci případného doplňování informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace při postupu podle ustanovení 59 odst. 4 zákona o VZ. V opačném případě bude uchazeč v souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona o VZ vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu neprokázání splnění požadované kvalifikace Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona o VZ. Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 54 písm. a) a b) zákona o VZ se prokazují listinami uvedenými v 54 zákona o VZ a splňujícími požadavky podle ustanovení 57 zákona o VZ. Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 54 písm. b) zákona o VZ se rozumí předložení dokladu o oprávnění provozovat živnost v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor činnosti Velkoobchod a maloobchod či jeho ekvivalent Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázku podepsané oprávněnou osobou dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona o VZ. Pro prokázání splnění výše zmíněného kvalifikačního předpokladu lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. e) zákona o VZ Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) zákona o VZ se prokazují seznamem významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž přílohou seznamu musí být: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečněném plnění dodavatele není-li současně možné osvědčení dle písm. b) tohoto odstavce od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 5

6 Uchazeč v rámci prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu doloží: pro ČÁST 1 veřejné zakázky údaje o minimálně 1 významné dodávce, přičemž významnou dodávkou se rozumí řádně a včas realizovaná dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie strojů ve finančním objemu minimálně 1 milion Kč bez DPH za každou takovouto dodávku; pro ČÁST 2 veřejné zakázky údaje o minimálně 1 významné dodávce, přičemž významnou dodávkou se rozumí řádně a včas realizovaná dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie strojů ve finančním objemu minimálně 2 miliony Kč bez DPH za každou takovouto dodávku. Podává-li uchazeč nabídku na ČÁST 1 a zároveň i na ČÁST 2 veřejné zakázky, může prokázat splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu pro obě části veřejné zakázky i týmiž významnými dodávkami, pokud splňují minimální úroveň kvalifikačního předpokladu požadovanou zadavatelem pro každou z těchto částí veřejné zakázky Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) zákona o VZ se prokazují předložením osvědčení o odborné kvalifikaci osob odpovědných za provedení zaškolení obsluhy dodávaných zařízení. Z osvědčení musí vyplývat, že certifikované osoby jsou osobami schopnými provádět školení obsluhy pro všechna zařízení v rámci příslušné skupiny zařízení specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace. Osvědčení musí být vydána výrobci těchto zařízení nebo osobou proškolenou výrobcem zařízení k obsluze zařízení. Uchazeč v rámci prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu doloží: pro ČÁST 1 veřejné zakázky osvědčení pro nejméně 1 osobu pro zařízení skupiny č.1 specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace a osvědčení pro nejméně 1 osobu pro zařízení skupiny č.2 specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace, přičemž se může jednat o tutéž osobu. pro ČÁST 2 veřejné zakázky osvědčení pro nejméně 1 osobu pro zařízení skupiny č.3 specifikované v části II. zadávací dokumentace technická specifikace. Podává li uchazeč nabídku na ČÁST 1 a zároveň i na ČÁST 2 veřejné zakázky, může prokázat splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu pro obě části veřejné zakázky toutéž osobou. Uchazeči doloží k uvedeným osvědčením čestná prohlášení o postavení příslušných odborně kvalifikovaných fyzických osob vůči uchazeči; z čestného prohlášení musí vyplývat závazek odborně kvalifikované osoby zabezpečit pro uchazeče výkon odborné činnosti; v případě, že příslušná odborně kvalifikovaná fyzická osoba není sama uchazečem nebo není vůči uchazeči v pracovním či obdobném poměru, bude vztah mezi touto odborně kvalifikovanou fyzickou osobou a uchazečem posuzován jako subdodávka. 6

7 7.7. Doklady k prokazování kvalifikace Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. Je- li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, v případě podpisu čestného prohlášení osobou oprávněnou jednat za uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí nabídky. Zadavatel může požadovat před podpisem smlouvy dle 57 odst. 1 zákona o VZ originály nebo ověřené kopie dokladů předložených uchazečem k prokázání splnění kvalifikace Prokazování splnění kvalifikace Při prokazování splnění kvalifikace postupují uchazeči v souladu se zákonem o VZ. Při prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů nebo při společné nabídce několika dodavatelů postupují uchazeči v souladu se zákonem o VZ (zejména 51 zákona o VZ). Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých) získaných při prokazovaní splnění kvalifikace budou použity kurzy České národní banky platné k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. 8. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány pro každou část veřejné zakázky zvlášť v části III. zadávací dokumentace-obchodní podmínky a jsou pro dodavatele při zpracování nabídky závazné. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, k provádění jiných změn není uchazeč oprávněn. 9. Platební podmínky Platební podmínky jsou blíže specifikovány v části III. této zadávací dokumentace-obchodní podmínky. 10. Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 11. Zpracování nabídkové ceny Nabídkovou cenou je cena za splnění celého předmětu smlouvy dle čl. V.1 obchodních podmínek část III. této zadávací dokumentace bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena bude zpracována jako cena se započtením veškerých nákladů uchazeče na splnění předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek, rizik a zisku uchazeče. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých. Předpokládaná hodnota pro ČÁST 1 veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení 13 a násl. zákona o VZ činí ,- Kč bez DPH. Nabídková cena uchazeče nesmí tuto předpokládanou hodnotu překračovat o více jak 2 % (50.000,- Kč); v opačném případě bude nabídka uchazeče hodnotící komisí v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona o VZ vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Předpokládaná hodnota pro ČÁST 2 veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení 13 a násl. zákona o VZ činí ,- Kč bez DPH. 7

8 Nabídková cena uchazeče nesmí tuto předpokládanou hodnotu překračovat o více jak 2 % ( ,- Kč) ; v opačném případě bude nabídka uchazeče hodnotící komisí v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona o VZ vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Další informace týkající se nabídkové ceny jsou uvedeny v obchodních podmínkách část III. této zadávací dokumentace. 12. Pokyny pro zpracování nabídky Uchazeči nabídku podají v písemné listinné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky a částí (či částmi) veřejné zakázky, na kterou podává dodavatel nabídku, tj. Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK - ČÁST 1 (nebo ČÁST 2, nebo ČÁST 1 a ČÁST 2), a bude na ní uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby obálku s nabídkou označili slovem NEOTEVÍRAT a na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej uchazeč používá, a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel dále doporučuje uchazečům, aby všechny části nabídky spojili v jeden celek, takto zpracovanou nabídku zajistili proti manipulaci a všechny listy nabídky očíslovali v ucelené vzestupné číselné řadě počínaje číslem 1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat: návrh na uzavření smlouvy o dodávce včetně příloh zpracovaný podle obchodních podmínek obsažených v části III. této zadávací dokumentace - obchodní podmínky na část veřejné zakázky, příp. obě části veřejné zakázky, na které podává uchazeč nabídku, podepsaný uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče vztahující se k příslušné části nebo částem, na které podává uchazeč nabídku; v případě, že uchazeč podává nabídku na obě části veřejné zakázky, postačí předložit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pouze jednou; doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče (např. plná moc), pokud právní úkony za uchazeče činí jiná osoba než uchazeč nebo doklad o oprávnění osoby jednat jménem uchazeče - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán; informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně; seznam statutárních orgánů nebo členů orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, podepsaný uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, jestliže má dodavatel formu akciové společnosti, podepsaný uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; 8

9 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, podepsaný uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; další dokumenty, je-li to požadováno zákonem o VZ nebo zadávacími podmínkami. 13. Lhůta pro podání nabídek Konec lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku dle zadávacích podmínek této veřejné zakázky je stanoven v oznámení o zakázce, a to na ve 10 hodin. Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 14. Místo a způsob podání nabídek Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor investic, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ Osobně se nabídka podává zadavateli na podatelnu v sídle zadavatele na adrese Brno, Žerotínovo nám. 3/5, nebo přímo na Odbor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č. dveří 123, a to v pracovních dnech a pracovní době Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 15. Otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek s nabídkami proběhne v termínu stanoveném v oznámení o zakázce, a to dne ve hodin v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře a zadavatel oznámí uchazeči, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jsou oprávněny účastnit se otevírání obálek s nabídkami maximálně dvě osoby. Uchazeč se může účastnit otevírání obálek prostřednictvím osoby oprávněné jednat jeho jménem nebo může být zastoupen zástupcem. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče se prokáže průkazem totožnosti a v případě právnických osob zapsaných od obchodního rejstříku aktuálním (ne starším 3 měsíců) výpisem uchazeče z obchodního rejstříku. Zástupce uchazeče se prokáže svým průkazem totožnosti, v případě právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku aktuálním (ne starším 3 měsíců) výpisem uchazeče z obchodního rejstříku, a plnou mocí podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče. 16. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami zadávací lhůta Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty, která činí 210 dnů. Tato lhůta začne běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek; pro běh zadávací lhůty platí ustanovení zákona o VZ. 17. Způsob hodnocení nabídek Zadavatel stanovil pro hodnocení obou částí veřejné zakázky v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. b) zákona o VZ základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena. 9

10 18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem a) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). b) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. c) Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. d) Nabídky nebudou uchazečům vráceny. e) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku za podmínek stanovených v ust. 84 zákona o VZ. f) Zadavatel nepožaduje složení jistoty. 10

11 Část II. zadávací dokumentace technická specifikace V část II. zadávací dokumentace - technická specifikace jsou dodávaná zařízení rozdělena dle jednotlivých částí veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby každé dodávané zařízení splňovalo specifikaci přehledně zpracovanou v tabulce včetně popisu/specifikace řešení dodávaného zařízení. ČÁST 1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Technická specifikace předmětu koupě pro ČÁST 1 veřejné zakázky je rozdělena do 2 skupin zařízení, přičemž všechna zařízení se vztahují ke zkušebnictví a měření v oblasti geometrie. Skupina č. 1 - Digitální diferenciální libely s bezdrátovým přenosem dat vč. SW a příslušenství (sada 2 ks) Popis/ specifikace řešení: Skupina č. 1 zahrnuje dodávku nového zařízení pro měření sklonu, které se skládá ze sady 2 ks diferenciálních elektronických libel, digitální zobrazovací jednotky a základního příslušenství, a které je primárně určené k měření přímosti, kolmosti, rovinnosti a rovnoběžnosti rovinných a válcovitých ploch. Dodávka bude realizována včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Specifikace připojení na sítě - el. napětí sítě 230 V. Dodavatel prokáže splnění technických parametrů po instalaci na místo plnění kalibračními listy zařízení a demonstrací funkčnosti dodaného zařízení. Zařízení musí splňovat parametry uvedené v níže uvedené tabulce. Tabulka A - Digitální diferenciální libely s bezdrátovým přenosem dat vč. SW a příslušenství (2 ks) Komponent Popis Požadovaná hodnota Diferenciální libela Rozlišení Min. 1 µm ustavení /m Rozlišení úhlového měření Měřící rozsah Rychlost ustavení naměřené hodnoty Délka základny Bezdrátový přenos dat Odečítání naměřených dat jak přímo z přístroje, tak z vyhodnocovací jednotky Komunikace přes Bluetooth Bateriové napájení Min. 0,2 Arcsec Min. ± 20 mm/m Max.3 sec. Min. 160 mm 11

12 Software 1 pro vyhodnocení úchylek tvaru Software 2 pro vyhodnocení geometrie obráběcích strojů Měření přímosti, rovinnosti, kolmosti, rovnoběžnosti rovinných ploch Měření přímosti, rovnoběžnosti, Min. průměr 40 mm až 110 mm kolmosti hřídelí Délka připojovacího kabelu mezi Min. 2 m přijímací jednotkou a PC Přímost, rovinnost, kolmost, rovnoběžnost Vodicí plochy, rotační osy, rotace částí stroje, kružnice, částečné plochy Skupina č. 2 - Systém pro měření geometrické přesnosti obráběcích strojů, přesnosti najetí polohy a opakovatelnosti lineárních i rotačních os včetně sw. a příslušenství Popis/ specifikace řešení: Skupina č. 2 zahrnuje dodávku laserového interferometru vč. základního příslušenství a příslušenství pro měření přesnosti najetí polohy a opakovatelnosti rotačních os a zařízení pro expertní diagnostiku příčin nepřesností obráběcích strojů systému. Lineární měření musí být založena na plně interferometrickém principu využívajícím laserového záření ve viditelné oblasti spektra s vysokou stabilitou. Diagnostická měření musí využívat kromě interferometrického principu i princip měření odchylek kruhové interpolace s pomocí indukčnostního nebo kapacitního čidla s bezdrátovým přenosem signálu a vyhodnocením expertním software s automatizovanou diagnostikou příčin zjištěných nepřesností. Dodávka bude realizována včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Specifikace připojení na sítě - el. napětí sítě 230 V Dodavatel prokáže splnění technických parametrů po instalaci na místo plnění kalibračními listy zařízení a demonstrací funkčnosti dodaného zařízení. Zařízení musí splňovat parametry uvedené v níže uvedené tabulce. Software 1 a 2 Min. anglický jazyk, plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Příslušenství Kufry pro přepravu komponent z důvodu ochrany proti poškození při úschově i přepravě. Tabulka B - Laserový interferometr vč. základního příslušenství (1 ks) Komponent Popis Požadovaná hodnota Laserový interferometr Rozlišení Přesnost měření polohy s kompenzací podmínek vlivu prostředí v celém rozsahu pracovních podmínek systému, minimálně od 0⁰C do 40⁰C 12 Max. 2 nm Max ±0,5µm.m -1

13 Příslušenství pro lineární měření Software pro sběr a vyhodnocení dat Rozsah měření Zvýšení rozsahu při měření polohy Mobilní systém 0 30 m Min 60m Hmotnost laserové hlavice a jednotky Max 3 kg kompenzace Měření dynamického chování strojů do Min 4m.s-1 rychlosti Dynamická měření s nastavitelnou vzorkovací Do 50 khz frekvencí Kompenzační jednotka pro automatickou kompenzaci podmínek prostředí (včetně čidel tlaku, vlhkosti, teploty vzduchu a dvou čidel teploty materiálu), která je přímo napájená z měřícího PC bez použití adaptéru. Musí být HW a SW kompatibilní s dodávaným laserovým interferometrem Prvky pro snadné seřízení a upevnění na stroji (seřizovací optika s dvěma optickými klíny pro jednoduché nastavení směru chodu svazku) Měření os pod úhlem 90 stupňů Měření přímosti s krokem min. 150 mm Měření přímočarosti (1-30m) Měření přesnosti polohy a opakovatelnosti najetí pro lineární pohyby Měření úhlového natočení Měření přímočarosti přes pravý úhel Měření dynamických veličin (1-30m) Min. anglický jazyk a, plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Moduly pro měření přesnosti najetí polohy Moduly pro měření opakovatelnosti Modul pro měření přímosti i přímočarosti výškoměrnou metodou Modul pro měření přímosti i přímočarosti úhloměrnou metodou Měření kolmosti, rovnoběžnosti, dynamické měření polohy, rychlosti a zrychlení Automatizovaný i ruční sběr dat Ruční zadání podmínek prostředí Sběr dat do souboru zpracovatelného tabulkovým kalkulátorem Vyhodnocovacím algoritmem alespoň s výpočtem podle norem ISO (1997), 13

14 VDI 3441, VDI 2617 a ASME B5.54 Příslušenství Stativ na uchycení laserové hlavice Příslušenství pro měření přesnosti a najetí do polohy opakovatelnosti rotačních os a Základna pro uchycení laserové hlavice na stativ a justáž směru laserového svazku Montážní sada pro upevnění optických prvků na stroj včetně magnetických základen Přenosný kufr pro přepravu kompletní sestavy laserového interferometru a stativu Musí být HW a SW kompatibilní s dodávaným laserovým interferometrem Přesnost měření Rozsah měření Úhlová rychlost pro požadovaný rozsah měření Automatické snímání dat na základě pohybu stroje Vestavěná optika nebo optika ze sestavy laserového interferometru Montáž horizontálně, vertikálně i vzhůru nohama Bezdrátový přenos dat při měření rotačních os Min ± 1 úhlová vteřina Min 20 ot. Min 8 ot/min Software pro sběr a vyhodnocení dat Příslušenství Anglický jazyk a pokud je dostupná česká mutace, plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Kufry pro přepravu komponent z důvodu proti poškození při úschově i přepravě. Příslušenství pro montáž 14

15 Tabulka C - Zařízení pro expertní diagnostiku příčin nepřesností obráběcích strojů (1 ks) Komponent Popis Požadovaná hodnota Zařízení pro expertní diagnostiku příčin nepřesností obráběcích strojů Přesnost snímače při 20 C Přesnost expertního systému při 20 C Rozlišení snímače Průměr testů Rozsah měření snímačem Rychlost snímání hodnot Měření ve 3 rovinách na jedno upnutí ±1 µm a lepší ± 1,5 µm a lepší 0,15 µm a lepší Min 200 mm Min. ± 1 mm Min. 800 s -1 Možnost měření svislých soustruhů Bezdrátový přenos Využití principu měření kruhové interpolace Kalibrátor přístroje Software k měření, vyhodnocení a určení příčin nepřesností Expertní software Min. anglický jazyk plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Příslušenství Přenosný kufr 15

16 ČÁST 2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Technická specifikace předmětu koupě pro ČÁST 2 veřejné zakázky zahrnuje jednu skupinu zařízení, která se vztahují ke zkušebnictví a měření v oblasti geometrie. Skupina č. 3 - Systém pro měření pracovní prostorové přesnosti, geometrie strojů a nosných soustav strojů vč. SW a příslušenství Popis/ specifikace řešení Princip měření prostorové přesnosti obráběcích a měřících strojů je založen na základě použití laserového interferometru měřením jeho vlnové délky. Měřicí laserový paprsek automaticky sleduje pohybující se reflektor. Tato metoda nevyžaduje žádné speciální přesné nastavovací polohy, další návazné kalibrace nástrojů a měřidel. Po provedení měření jsou pomocí software vyhodnoceny výsledky geometrických chyb, a jsou připraveny korekce do řídicího systému stroje. Skupina č. 3 zahrnuje nový mobilní 3D měřicí systém - laserový tracker, který využívá laserový paprsek k tomu, aby přesně měřil polohu a prováděl inspekci ve sférickém definovaném měřicím rozsahu. Základ laserového trackeru tvoří vysílací a přijímací zařízení, které je doplněno o další potřebné příslušenství k provedení celkového měření. Laserový tracker odměřuje velmi přesně, pomocí laserového interferometru a úhlových snímačů polohu optického člena - reflektoru v 3D prostoru. Měřící rozsah (prostor) je kulového tvaru. Zařízení je takto možné použít na verifikaci, kalibraci, ustavení, polohování jednotlivých komponentů, ověření 3D přesnosti geometrie strojů v režimu 3 stupňů volnosti, odměřované v prostoru pomocí kulového reflektoru. Je potřeba zabezpečit režim práce laserového trackeru stacionární (při každém měření stroj zastaví), jakož i dynamický (stroj se pohybuje kontinuálně a měření se vykonávají za pohybu). Při verifikaci a kalibraci geometrie strojů se osadí do stroje kulový širokoúhlý reflektor a využije se software určený na kalibraci strojů. Měřící stroj zvládá kalibrace strojů střední a velké velikosti (nad 7m). Součástí dodávky bude také 3D software, který bude sloužit pro polohování strojů a rozměrovou inspekci jednotlivých částí strojů, polotovaru i obrobku. Dodávka bude realizována včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Specifikace připojení na sítě el. napětí sítě 230 V. Dodavatel prokáže splnění technických parametrů po instalaci na místo plnění kalibračními listy zařízení a demonstrací funkčnosti dodaného přístroje. Zařízení musí splňovat parametry uvedené v níže uvedené tabulce. Tabulka D - Systém pro měření pracovní prostorové přesnosti, geometrie strojů a nosných soustav strojů (1 ks) Komponent Popis Požadovaná hodnota Laserový tracker: Kombinovaný optický 3D měřící systém, (jednobodové měření: 3 stupně volnosti, 6 stupňů volnosti) On-line měření, (umožňuje online inspekci) 16 Ano

17 Kulový reflektor Nivel digitální vodováha Verifikační kalibrační software 3D software a Systém umožňuje verifikaci, kalibraci, ustavení, polohování jednotlivých komponentů a obrobků, ověření 3D přesnosti geometrie strojů v režimu 3 stupňů volnosti i 6 stupňů volnosti Čas od spuštění po měření celého systému Okamžité měření bez nutnosti jakýchkoli kalibrací Integrovaná funkce automatického vyhledání reflektoru. Práce v dynamickém režimu se vzorkovací frekvencí min. 800Hz Povolená odchylka centrování optiky Povolená tvarová odchylka Nejistota měření kompletního systému v celém rozsahu Maximum Permissible Error (dále jen MPE ) laser trackeru Nejistota měření v rozsahu 2,5x5x10m (MPE): Integrovatelná k laser trackeru Měření vůči vodorovné rovině Monitorování stability trackeru v průběhu měření Pro měření a vyhodnocování přesnosti délky na základě měření vlnové délky Pro měření a vyhodnocování přesnosti rotačních os vč. kompenzace chyb Pro vyhodnocování výsledků geometrické přesnosti obráběcích strojů Pro vyhodnocování výsledků geometrické přesnosti obráběcích a měřících strojů dle požadavku norem VDI 2617, ISO 230 a ISO Rozhraní G-Kodů pro komunikaci s řídícími systémy obráběcích strojů Výstupní formát pro kompenzaci prostorových chyb řídících systému Siemens a Heidenhain Zpracování dat v univerzálním formátu (PTB) Rozhraní pro laser tracker i laser tracer Min. anglický jazyk, plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Komunikace a on-line měření s laserovým trackerem a nastavení jejich parametrů 17 Max. 8 min. Max ±0,006 mm Max ±0,0015 mm Max U xyz = ±15 µm + 6 µm/m Max U xyz = ±10 µm + 5 µm/m

18 Možnost inspekce naměřených dat s výkresovou dokumentací anebo s CAD daty (široká Škála vyrovnání naměřených dat, vytváření geometrických prvků, vyhodnocení pomocí: porovnávací body, rozměry geometrických prvků, GD&T analýzy, rovinnost, pozice, rovnoběžnost, kolmost, souosost, házení, kruhovitost, válcovitost, kuželovitost atd., vyhodnocení vzdáleností, úhlů, poloměrů v 3D prostoru a ve směru jednotlivých os souřadnicového systému) Správa pozic měřícího zařízení Bezdrátová vzdálená kontrola měření, vizualizace softwaru, součástí dodávky musí být příslušný komunikátor Virtuální montáž Statistická kontrola procesu výpočet statistických parametrů ze série měřených dat a možnost jejich vložení do protokolu Částečná nebo úplná automatizace inspekčního procesu tvorba maker Tvorba protokolů: možnost úplné a libovolné konfigurace vzhledu protokolu, možnost přidání obrázků ze souboru (loga společnosti apod.), možnost využití automatických textů (automatické číslování stran, automatický datum a čas, apod.), export protokolu do PDF a HTML formátu, možnost tvorby šablony protokolu pro pozdější využití Export měřených dat, tabulek a obrázků přímo do MS Excel a MS Word Teplotní kompenzace automatická teplotní kompenzace měřených dat na základě zvoleného materiálu nebo parametrů tepelní roztažnosti materiálu a aktuální teploty při měření 18 Bezplatný a volně šiřitelný prohlížeč pro interaktivní prohlížení naměřených dat Min. anglický jazyk plně funkční na PC s Win XP i Win 7 Sonda Pracuje na baterie bez použití kabelů Pracovní rozsah sondy - průměr Min 17 m Horizontální rozsah pohybu Min 360 Vertikální rozsah pohybu Min ±40 Schopný měření v jakékoli poloze vevnitř měřícího rozsahu zařízení a při libovolném natočení (například otočený hrotem

19 Příslušenství K celému systému nahoru při měření aplikace nad hlavou). Hmotnost se standardním hrotem a baterií Max 700 g Světelná a akustická signalizace správné, limitní anebo nesprávné činnosti a světelná signalizace stavu baterie. Programovatelné tlačítka pro komunikaci s měřícím softwarem a řízení měření. Min. tlačítko pro sběr dat, potvrzení měření, krok zpět. Podpora široké škály standardních hrotů a prodloužení. Sada standartních hrotů a prodloužení musí obsahovat min. 3 délky prodloužení v rozsahu mm a min. 3 průměry doteků (hrotů) od 0 8mm. Dvě polohy upevnění hrotu: pro horizontální a pro vertikální aplikace dotykový snímač s paměťovým čipem pro automatické rozeznání hrotů Výměna hrotů také v průběhu měření, bez nutnosti jakékoli kalibrace Podpora dynamického měření Nejistota měření 3D bodu (MPE): Do 7 m maxu 3D = 100 µm Nad 7 m max U 3D = 30 µm + 10 µm/m Nejistota měření prostorové vzdálenosti Do 8,5 m max U L = ±60 µm (MPE): Nad 8,5 m maxu L = ±7 µm/m nad 8,5 m Kufry pro přepravu komponent z důvodu proti poškození při úschově i přepravě. 19

20 Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky ČÁST 1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu. S m l o u v a o d o d á v c e d i g i t á l n í c h l i b e l a l a s e r o v é h o i n t e r f e r o m e t r u podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany 1. Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ: DIČ: CZ zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje Bankovní spojení: Komerční banka, a. s Číslo účtu: /0100 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Šrom, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje Telefon: Fax: (dále jen kupující ) obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského /Městského soudu v (Pokyny pro uchazeče: doplnit označení příslušného soudu), v odd.. vl.. nebo - fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u... pod č.j..(pokyny pro uchazeče: v případě fyzických osob zapsaných pouze do 20

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

KROMERIZSKA NEMOCNICE

KROMERIZSKA NEMOCNICE KROMERIZSKA NEMOCNICE akciová společnost Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČCZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Zadávací dokumentace VZ-02/2012/RM Nákup gastrotechnologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku v rámci ostatní zakázky malého rozsahu zveřejněno dne 9.10.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele byl

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika - Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: ČSAD Havířov a.s. Havířov-Podlesí, Těšínská 1297/2b, PSČ 736 01 IČ: 451 92 081 Veřejná zakázka: Dodávka autobusů pro ČSAD Havířov a.s. v letech 2015-2016 otevřené zadávací řízení na

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

M OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: MĚSTO ROUSÍNOV SUŠILOVO NÁMĚSTÍ 84/56, 683 01 ROUSÍNOV IČ:00292281 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Ke zjednodušenému

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více