VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Diplomová práce"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Diplomová práce Návrh a realizace autonomního robotu pro kategorii IEEE Micromouse Diplomant: Tomáš Paseka Vedoucí práce: Ing. Tomáš Marada, Ph.D. Brno, květen 2006

2 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na návrh řídicího softwaru pro autonomního robota třídy IEEE Micromouse. Jejím cílem je navrhnout a ve vhodném programovacím jazyce implementovat řídící software pro jednotlivé moduly robotu, kterými jsou modul hlavního CPU, modul senzorů a modul motorů. Práce se zabývá řízením krokových motorů a odometrií robotu s diferenciálním podvozkem. Dále měřením vzdálenosti pomocí senzorů pracujících na principu odrazu infračerveného světla. Práce se také zabývá návrhem a realizací strategie na prohledávání a mapování bludiště a nalezením optimální cesty bludištěm. Všechny navržené algoritmy byly realizovaný v programovacím jazyce C. -2-

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Návrh a realizace autonomního robotu pro kategorii IEEE Micromouse vypracoval samostatně bez cizí pomoci, na základě rad a pokynů vedoucího diplomové práce. Vycházel jsem přitom ze svých znalostí, odborných konzultací a literárních zdrojů.... Tomáš Paseka -3-

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi byli nápomocni při tvorbě diplomové práce. Především bych rád poděkoval vedoucímu diplomové práce Ing. Tomáši Maradovi Ph.D. za odbornou pomoc a cenné rady. Dále bych rád poděkoval svým přátelům a především rodině za všestrannou podporu po celou dobu mého studia. -4-

5 1 Obsah 2 Úvod Cíle práce O micromouse Pravidla soutěže Současný stav problematiky ve světě Robot Edgar B Robot Maisie Robot MITEE Robot MITEE Danger Mouse AIRAT Používané typy robotů v soutěži Micromouse Robot s diferenciálním podvozkem (differential drive) Robot se synchronním podvozkem (synchro drive) Robot s tříkolovým uspořádáním (tricykle drive) Robot s Ackermanovým podvozkem (Ackerman steering nebo kingpin steering) Podvozky se všesměrovými koly Robot vyvíjený na UAI FSI VUT v Brně Popis architektury Komunikace mezi moduly Popis paketu Realizace komunikace pro mikrokontroléry ATMega Popis struktury CommInfo Odesílání paketu Přijímání paketu Timeout komunikace Synchronizace Odlišnosti v implementaci pro procesory s dvěma periferiemi USART Realizace komunikace pro PC Popis třídy CSerialPort a CSerialBuffer Popis třídy CSerialPortMM a CPaket Modul Senzoriky Vlastnosti senzoru GP2D Zapojení senzoru GP2D Software modulu senzorů Měření napětí Převod napětí na vzdálenost Popis všech paketů modulu Testovací software na PC Modul Motoru

6 8.1 Hardware motoru Odometrie manévrů modulu Akcelerace motorů Ujetí požadované vzdálenosti Otočení na místě o zadaný úhel Zatáčka o 90 během jízdy Software modulu Řízení krokových motorů Výpočet nové rychlosti a nastavení Output Compare registru Hlídání ujeté vzdálenosti Řízení jízdy zatáčkou Popis všech paketů modulu Testovací software modulu pro PC Modul hlavního CPU Hardware Software Základní myšlenka softwaru Hlavní řídící proměnné modulu Základní funkce programu Hlídání okamžiku začátku startu do zatáčky Měření napájení Regulace směru jízdy Mapování bludiště Řízení jízdy Prohledávání bludiště Nalezení optimální cesty Řízení naplánované jízdy bludištěm Popis všech paketů modulu Usart Usart Testovací software na PC Závěr...83 Použitá literatůra...84 Seznam příloh

7 2 Úvod Diplomová je zaměřena na návrh a realizaci autonomního robotu pro kategorii IEEE Micromouse, který je vyvíjený na Ústavu automatice a informatiky FSI VUT v Brně, pro ověřování metod umělé inteligence. Při jeho návrhu byl kladen důraz na univerzální a jednoduchou konstrukci a také na nejnižší cenu. Robot je složen z několika samostatných modulů, a to z modulu hlavního CPU, modulu senzorů a modulu motorů. Práce se zabývá návrhem a realizací komunikace mezi jednotlivými moduly. Dále se zabývá návrhem řídícího softwaru pro každý modul, odometrií robotu s diferenciálním podvozkem a řízením krokových motorů. Dále se zabývá měřením vzdálenosti pomocí senzorů pracujících na principu odrazu infračerveného světla. Další část práce je zaměřena na návrh algoritmů prohledávání a mapování bludiště a nalezení optimální cesty v bludišti. Všechny algoritmy jsou realizovány v programovacím jazyce C a jejich funkčnost je experimentálně ověřena v bludišti. 2.1 Cíle práce Tato práce si klade za cíl: Ověřit funkčnost a případně navrhnout úpravy hardwarové části robotu. Navrhnout a realizovat komunikaci mezi jednotlivými části robotu. Navrhnout a realizovat software pro modul senzorů. Navrhnout a realizovat software pro modul motorů. Navrhnout a realizovat software pro modul hlavního CPU. 2.2 O micromouse Micromouse je soutěž autonomních robotů, která probíhá od roku Princip soutěže spočívá v prozkoumání bludiště a nalezení optimální trasy ze startovního bodu do středu bludiště, v nejkratším možném čase. Provedení bludiště i robotu stanovují pravidla soutěže, která jsou popsána níže. -7-

8 2.3 Pravidla soutěže Tato kapitola vychází z [8]. Soutěžní úloha Navrhnout a sestrojit mikropočítačem řízený autonomní robot, který dokáže projet bludištěm v co nejkratším čase. Bludiště Bludiště se skládá ze sítě základních čtverců o velikosti 18 x 18 cm, maximální rozměr bludiště je omezen na 16 x 16 základních čtverců. Stěny bludiště jsou 5 cm vysoké a 1,2 cm tlusté a mají povolenou odchylku ±5%. Z toho plyne, že chodbičky bludiště jsou 16,8 cm široké. Vnější stěna uzavírá celé bludiště. Stěny bludiště jsou z boku bílé, horní strana stěn je červená. Podlaha bludiště je ze dřeva nebo z podobného materiálu, natřená matnou černou barvou. Povrch bočních stěn bludiště by měl odrážet infračervené světlo a povrch podlahy by ho naopak měl pohlcovat. Start se nachází v jednom ze čtyřech rohů bludiště. Ve středu bludiště je otevřená část, tvořená čtyřmi základními čtverci. Tento centrální čtverec je cílem, vchod do tohoto čtverce je jen jeden. Je možné, že do cíle povede více než jedna cesta. V bludišti se dá použit pravidlo pravé respektive levé ruky, oba směry nemusí být rovnocenné. Zároveň to ale není nejkratší cesta do cíle. Záměrem tohoto zjednodušení je umožnit účast i začátečníkům, kteří se obvykle potřebují více soustředit na konstrukci robotu než na algoritmus. Celkové rozměry bludiště musí být dodržené s přesností 5% nebo 2 mm, vždy menší z obou hodnot. Spoje na podlaze nesmí vytvářet schůdky větší než 1 mm. Změna sklonu nesmí být větší než 4 stupně. Mezery mezi souvisejícími stěnami jsou menší než 2 mm. Robot - myš Myš musí být autonomní. Nesmí používat zdroj energie, který využívá spalovací proces. Délka a šířka nesmí překročit 25 cm. Pokud myš mění v průběhu jízdy svoje rozměry, v žádném okamžiku nesmí překročit 25 x 25 cm, výška není omezená. Myš nesmí během cesty bludištěm nic odhodit ani ztratit. Myš nesmí skákat, překračovat nebo lozit po stěnách. Také nesmí žádnou svou činností poškodit bludiště. -8-

9 Senzorika Na typ a počet senzorů nejsou kladeny žádné speciální omezení, pokud neporušují jiná pravidla. Soutěžící nesmí použít žádné vnější pomůcky pro zlepšení navigace (nálepky, značky, zrcadla). Elektronika Žádná část robotu nesmí pracovat s napětím vyšším než 24V. Celková spotřeba by neměla překročit víc než 20A. Vyjímky z tohoto pravidla povoluje porota. Klimatické podmínky Soutěž probíhá v běžných klimatických podmínkách (T = K, p = kPa, 0-90%RH). Není možné předem zaručit úroveň osvětlení, ale před každou soutěží je vyhrazený čas, který soutěžící může využít na optimální nastavení citlivosti snímačů. Hodnocení Základní úlohou je dojet ze startovního čtverce do cílového. Tuto cestu nazveme pokus a čas, který zabere nazveme čas pokusu. Cesta zpět z cílového čtverce do startovního se nepovažuje za pokus. Měří se i celkový čas strávený v bludišti, který je pro každého soutěžícího omezený na 10 minut. Pokud bude myš v průběhu jízdy vyžadovat zásah soutěžícího, bude to považováno za dotknutí. Soutěžní čas myši v jednom pokusu se vypočítá jako součet času pokusu, 1/30 času stráveného v bludišti a třísekundové penalizace za jakékoliv dotknutí. Hodnotí se pouze nejkratší soutěžní čas ze všech pokusů, který daná myš dosáhne. Když myš dosáhne středu bludiště (cíl), může ji soutěžící zdvihnout a restartovat, nebo se může samostatně vrátit na start. Zdvihnutí je samozřejmě považováno za dotknutí a soutěžící dostane tří sekundovou penalizaci. Po dosáhnutí cíle může myš pokračovat ve zkoumání bludiště a hledat optimální cestu. Soutěžící nesmí mít při aktivaci myši možnost volit ani ovlivnit strategii. Po odkrytí bludiště ani při restartu nesmí vložit myši žádnou informaci. Čas pokusu bude naměřený od okamžiku, kdy myš opustí startovní čtverec, po okamžik, kdy vjede do cílového čtverce. Celkový čas bludiště bude měřený od okamžiku aktivování myši. Myš se nemusí začít okamžitě po aktivaci pohybovat, ale musí být položená do startovního čtverce a připravená na pokus. Pokud se myš vrátí na start bez dosáhnutí cíle, tento pokus se zastaví a po opakovaném startu začne měření dalšího pokusu. -9-

10 Čas potřebný na průzkum bludiště bude měřený buď ručně organizátorem, nebo infračervenými senzory na startu a v cíli. Infračervený paprsek bude vodorovný, na hranici mezi prvním a druhým čtvercem a při vchodu do cílového čtverce cca 10 mm nad podlahou. Pokud myš přestane správně fungovat, může soutěžící požádat porotu o možnost zrušit pokus a restartovat myš, ne však v případě že myš udělala špatný obrat, nebo se vydala špatnou cestou. Pokud soutěžící v průběhu soutěže vymění libovolnou část myši (baterie, EPROM, atd.), nebo provede jinou podstatnou úpravu, musí vymazat všechny informace o bludišti, které myš do té doby získala. Malé úpravy (např. nastavení citlivosti snímačů) jsou povolené pod dohledem poroty. Úpravy rychlosti nebo strategie jsou bez vymazání informaci o bludišti zakázané. Žádná část myši s výjimkou baterií nesmí být použita na jinou myš. Například pokud je použito jedno šasi a dva různé řídící obvody, potom se považují za jednu myš a nesmí překročit 10 minutový čas bludiště. Před výměnou řídící jednotky je nutno vymazat paměť. Myš nesmí být v průběhu soutěže odlehčována, např. odstraněním nepotřebných senzorů po prozkoumání bludiště. Mezi dokončeným pokusem a startem dalšího pokusu musí myš zůstat alespoň 1 sekundu na startovním čtverci. Během této sekundy nesmí robot zakrývat infrasenzor pro měření času pokusu. Hodnocení Vítězem se stane robot s nejnižším dosaženým soutěžním časem. Pokud v průběhu soutěže nedosáhne žádná myš cíle, porota určí vítěze na základě celkové úspěšnosti, např. jak blízko k cíli se podařilo dostat, nebo jestli byl pohyb v bludišti koordinovaný nebo náhodný apod. Diskvalifikace Všeobecně platí, že při každém porušení předpisů je robot vyloučený ze soutěže. To platí zejména v těchto situacích: nebezpečné chování poškození dráhy

11 Bezpečnost Robot musí dodržovat tři zákony robotiky: 1. Robot nesmí ublížit člověku, nebo svojí nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. 2. Robot musí poslechnout příkaz člověka, s vyjímkou pokud je příkaz v rozporu s prvním zákonem. 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, s vyjímkou rozporu s prvním a druhým zákonem

12 3 Současný stav problematiky ve světě Tato kapitola vychází z [9] a [10]. 3.1 Robot Edgar B Edgar je mikromyš postavená Petem Harrisonem. Myš má klasický dvoukolový podvozek, který je poháněný dvojicí krokových motorů, které jsou řízeny relativně výkoným procesorem 80C196. V současné době je myš vybavena třemi detektory pro měření vzdálenosti, které jsou umístěny po jednom na každé straně Obr. 3.1: Robot Edgar a jeden vpředu. Senzory jsou schopny detekovat zeď v rozmezí 2 13cm. Senzory jsou závislé na odrazu aktuálního povrchu a proto musí byt zkalibrované pro každé bludiště. 3.2 Robot Maisie Obr. 3.3: Robot Maisie Obr. 3.2: Robot Maisie Masie je robot, kterého postavil C. Kanesalingham z Univerzity of East London. Masie je od počátku velmi úspěšným robotem v soutěži, který nevyniká vysokými rychlostmi, ale vysokou spolehlivostí. Masie je založena na diferenciálním podvozku, který je osazen dvěma krokovými motory. Pro spolehlivou detekci zdí, autor vybavil myš šesti infračervenými snímači, které jsou umístěný po dvou na každém z bočních ramen a dvě vpředu a dvěma mikrospínači pro

13 detekci kolizí. Velkou zvláštností je použití olověné baterie, která je umístěna vzadu nad motory, díky niž robot vyniká velkou hmotností. Během soutěže Masie jednoduše jezdí podél zdí, dokud se nedostane do středu bludiště. Tím často poráží své podstatně sofistikovanější soupeře, kteří se často ztratí nebo uváznou. 3.3 Robot MITEE 7 MITEE 7 je robot kterého postavil Dave Otten's z Massachusetts a Institute Tony Caloggero of Technology. Podvozek robotu je tvořen čtyřmi poháněnými a zároveň řiditelnými koly, konstrukce je dobře vidět na Obr Toto řešení je poněkud složitější než diferenciální nebo tříkolové uspořádání, ale přináší sebou několik výhod. Při akceleraci Obr. 3.4: MITEE 7 je váha robotu přenášena na zadní nápravu, to u dvoukolového uspořádání vede k odlehčení nápravy a tím k možnému prokluzu, u čtyřkolového uspořádání se všemi hnanými koly je možnost prokluzu minimální. Další výhodou je natáčení všech čtyř kol, díky němuž je myš schopna projíždět zatáčky o velmi malém poloměru poměrně vysokou rychlostí. Robot je vybaven osmi DC motory, čtyři slouží k pohonu kol a zbylé čtyři k jejich natáčení. Pro orientaci v bludišti jsou použity infračervené senzory pro měření vzdálenosti v každém směru. 3.4 Robot MITEE 8 MITEE 8 je další robot vyvinutý na Massachusetts Institute of Technology stejnými autory jako MITEE 7, ale na rozdíl od svého předchůdce má klasické dvoukolové diferenciální uspořádání. Myš je poháněna dvěma DC motory Obr. 3.5: MITEE

14 se šesti 225mAh NiCd akumulátory, díky ním je hmotnost myši jen 200g. Pro určování polohy v bludišti je myš vybavena infračervenými senzory pro měření vzdálenosti. Na spodní straně je umístěn inkrementální čítač, který je spojený s koly robotu a vytváří tak zpětnou vazbu pro řízení motorů. 3.5 Danger Mouse DangerMouse je robot, kterého postavil Finbarr Mc Carthy student University of Limerick. Podvozek má klasické dvoukolové uspořádání a pro pohon jsou použity dva krokové motory typu H546, které jsou použity u komerční mikromyši AIRAT. Pro řízení motorů je použito obvodů ULN5804. Pro orientaci v bludišti je myš vybavena infračervenými snímači QRB1134 od firmy Obr. 3.6: DangerMouse Fairchild Semiconductor, které jsou umístěny na dvojici ramen, vždy čtyři senzory na jednom rameni. Další senzor je umístěn vpředu, pro měření vzdálenosti ke zdi. Myš je osazena procesorem Analog Devices ADuC AIRAT 2 Robot AIRAT 2 je komerčně prodávaná mikromyš, velice pokročilé konstrukce. Robot je navržen jako nástroj pro výzkum metod umělé inteligence. Myš má standardizované rozměry, které stanovil Institute of Electricial and Electronic Engineers (IEEE). Robot je postaven na diferenciálním podvozku, který je vyroben z hliníku a je poháněn dvojicí krokových motorů typu H546. Obr. 3.7: Robot AIRAT 2 Myš je vybavena procesorem AT89C51 od firmy Atmel, který běží na frekvenci 22,11MHz, procesor disponuje 16KB flash paměti. Pro orientaci v bludišti myš používá šest infračervených senzorů, dva směřují dopředu, dva do stran pod úhlem 90 a dva také do stran, ale pod úhlem 45. Senzory umístěné pod úhlem 45 umožňují spolehlivou jízdu

15 diagonálním směrem. Pro komunikaci s uživatelem je myš vybavena LCD displayem a třemi ovládacími tlačítky. K robotu je dodáváno CD se simulačním programem, jak pro simulování různých operací myši tak pro simulování jízdy bludištěm

16 4 Používané typy robotů v soutěži Micromouse Tato kapitola vychází z [3] a [11] I když pravidla soutěže přímo neurčují typ podvozku robotů, v soutěži se používají výhradně kolové podvozky. Je to především díky jejich snadné mechanické konstrukci, snadného řízení a tím pádem finančně nejméně náročné. Z tohoto důvodu se dále budu zabývat pouze kolovými podvozky. 4.1 Robot s diferenciálním podvozkem (differential drive) Jedná se patrně o nejjednodušší a nejpoužívanější typ podvozku pro mobilní roboty, který je často používán u malých a levných strojů. Je to asi nejoblíbenější řešení u amatérů a nadšenců, především díky jednoduché konstrukci a snadnému řízení. Schématické uspořádání je dobře vidět na obrázku Obr. 4.1 Jak je vidět na Obr. 4.1 podvozek obsahuje dvě aktivní kola s jedním stupněm volnosti. Jako pohon jsou nejčastěji používány malé stejnosměrné motory s enkodéry Obr. 4.1: Schématický nákres diferenciálního podvozku či krokové motory. mechanické Při konstrukci nesmí být opomenuty opěrné body, nejčastěji třecí elementy nebo kola s jedním čí lépe se dvěma stupni volnosti. Mezi největší výhody diferenciálního podvozku patří kromě jednoduché a robustní konstrukce a nízké ceny také velmi jednoduchá a přesná odometrie pro navigaci robotu. Tato výhoda je často používána i u poměrně sofistikovaných robotů, kde je však odometrie doplňována nějakou další metodou bez chyby s integračním charakterem. Další velkou výhodou tohoto podvozku je velmi dobrá manévrovatelnost. Robot s diferenciálním podvozkem je schopen otočit se na místě, tato vlastnost bývá ještě posílena tím, že roboty s diferenciálním Obr. 4.2: Model diferenciálního podvozkem mívají válcovitý tvar, což eliminuje možnost robotu uvíznutí robotu v rozích místnosti a podobně

17 Odometrie robotu s diferenciálním podvozkem Základem řízení diferenciálního robotu je rozdíl rychlosti jednotlivých kol. Pokud se obě kola otáčí stejnou rychlostí a stejným směrem, robot jede rovně a naopak, pokud se kola otáčí opačným směrem, robot se otáčí na místě kolem středu nápravy, tzv. referenční bod. Pokud je rozdíl rychlostí kol nenulový a obě nápravy se točí stejným směrem, robot se pohybuje po kružnici, jejíž poloměr je dán poměrem rychlostí obou kol. Vše je popsáno následujícími rovnicemi. Poloměr kružnice zatáčky je dán Rov. 4.1, kde je R poloměr zatáčky [m], b rozchod robotu [m], vl rychlost levého kola [m/s], vr rychlost pravého kola [m/s]. b v l v r R= 2 v l v r Rov. 4.1 Úhel natočení robotu je dán Rov. 4.2, kde je φ úhel natočení robotu [rad], Δsl dráha ujetá levým kolem [m], Δsr dráha ujetá pravým kolem [m]. = s l s r 2 Rov. 4.2 Dráha ujetá robotem je popsána Rov. 4.3, kde je s ujetá dráha [m], sl dráha ujetá levým kolem, sr dráha ujetá pravým kolem [m]. s= sl s r 2 Rov. 4.3 Rychlost referenčního bodu je vyjádřena rovnicí Rov. 4.4, kde je vref rychlost referenčního bodu [m/s], vl rychlost levého kola [m/s], vr rychlost pravého kola [m/s]. v ref = v l v r 2 Rov Robot se synchronním podvozkem (synchro drive) U synchronního podvozku má každé kolo dva stupně volnosti. Typická konfigurace tohoto podvozku obsahuje tři kola uspořádaná do tvaru rovnostranného trojúhelníku. Tvar robotu bývá obvykle válcový, uspořádání je znázorněno na Obr Všechna kola se vždy otáčí stejným směrem a stejnou rychlostí a míří také vždy na stejnou stranu

18 Synchronizace pohybů jednotlivých kol lze dosáhnout buď elektronicky pomocí vhodně navrženého senzoricko-regulačního systému, nebo častěji pomocí vhodného mechanického Pochopitelnou nevýhodou v uspořádání podvozku. případě elektronické synchronizace je potřeba dvou motorů na každé kolo. Při mechanickém provázání pohybů kol je sice složitější Obr. 4.3: Schématický nákres synchronního podvozku mechanická konstrukce, postačí však pouze dva motory pro libovolný počet kol. Odometrie se synchronním podvozkem Odometrie robotu se synchronním podvozkem je velice jednoduchá, protože natočení všech kol je stejné, je i stejná jejich ujetá vzdálenost, vše je popsáno rovnicemi Rov. 4.5 a Rov. 4.6, kde je βi úhel natočení i-tého kola [ ], Δβ změna orientace [ ], Δd i vzdálenost uhetá i-tým kolem [m], Δd celková ujetá vzdálenost[m]. 1= 2= 3= Rov. 4.5 d 1= d 2= d 3= d Rov Robot s tříkolovým uspořádáním (tricykle drive) U tohoto podvozku jsou zpravidla hnaná zadní kola a přední kolo je motoricky pouze natáčené, zatímco ve směru pohybu je obvykle pasivně odvalováno. Výhodou podvozku je jednoduché řízení, opět ovládáme jedním motorem směr pohybu a druhým motorem rychlost jízdy. Typické uspořádání je znázorněno na Obr. 4.4 Tento podvozek je již možno používat v těžším Obr. 4.4: Schématický nákres tříkolového podvozku terénu a navíc umožňuje použití poměrně jednoduché odometrie. Je však nutné počítat s poměrně značnou chybou odometrického měření v případě pohybu v terénu, nárůst chyby způsobí i použití nafukovacích pneumatik. Další nevýhodou tříkolového podvozku je, že není možná rotace na místě, jako u předchozích typů. Hrozí tedy uvíznutí robotu v úzkých a komplikovaných prostorách, rovněž autonomní řízení v takových prostorách představuje komplikovanou úlohu

19 Odometrie robotu s tříkolovým uspořádáním V závislosti na natočení řiditelného kolečka se tříkolka pohybuje buď po přímce nebo po kružnici, pro zjištění pozice je třeba dvou údajů orientace řiditelného kolečka a jeho ujetá vzdálenost. Nechť je referenčním bodem střed nápravy pevných kol. Předpokládáme-li nenulové natočení řídícího kolečka a tedy pohyb po kružnici, bude střed této kružnice ležet na ose hnaných kol, jak je vidět na Obr. Obr. 4.5: Model tříkolového podvozku 4.5. Poloměr kružnice je dán rovnicí Rov. 4.7, kde je R poloměr kružnice [m], l vzdálenost náprav [m], ω -úhel natočení řídícího kolečka [ ]. R= l tan Rov. 4.7 Úhel, který tříkolka urazí po kružnici, a který bude zároveň odpovídat i změně její orientace, se spočte podle Rov. 4.8, kde je φ změna orientace [ ], df vzdálenost ujetá řiditelným kolečkem [m], ω úhel natočení řídicího kolečka [ ], R poloměr zatáčky [m]. = df cos R Rov. 4.8 Změna pozice referenčního bodu je dána Rov. 4.9, kde je dx změna pozice v ose x [m], dy změna pozice v ose y [m], φ změna orientace [ ]. dx= R R cos, dy =R sin Rov Robot s Ackermanovým podvozkem (Ackerman steering nebo kingpin steering) Jde o typ známý z automobilů. V robotice bývá nejčastější uspořádání, kdy jsou hnaná pouze zadní kola a přední jsou natáčena každé jiným úhlem, protože každé kolo opisuje kružnici o jiném poloměru. Schématický nákres je na Obr Je možno použít i podvozek se stejně natáčenými koly, je však nutno počítat s většími prokluzy při zatáčení. Problémy se objeví zejména při vyšších rychlostech robotu

20 Ackermanův podvozek bývá používán zejména u větších vozidel u kterých se předpokládá činnost na běžných silnicích s požadovanou velkou nosností nebo činnost v těžším terénu. I zde je možno použít odometrii, v praxi však její použití nebývá příliš běžné. Nevýhodou tohoto podvozku je nemožnost otáčky na místě. Odometrie robotu s Ackermanovým podvozkem Pokud má být střed otáčení dobře definován (tj. Obr. 4.6: Schématický nákres žádné kolečko nebude ve smyku), je nutné, aby vnitřní Ackermanova podvozku kolo zatáčelo více než vnější. Úhly natočení kol popisují rovnice Rov pro vnější kola a Rov pro vnitřní kolo, kde je βin úhel natočení vnitřního kola [ ], βout úhel natočení vnějšího kola [ ], R poloměr zatáčky [m], l vzdálenost náprav [m], b rozchod robotu [m]. l R Rov l R b Rov tan out = tan in = Pokud nahradíme přední kola tzv. virtuálním kolem, můžeme použít odometrii pro tříkolový podvozek. Virtuální kolo je umístěno ve středu přední nápravy (viz Obr. 4.7), jeho úhel natočení je závislý na natočení kol přední nápravy a spočte se podle rovnice Rov. 4.12, kde je βvr úhel natočení virtuálního kola [ ], βin úhel natočení vnitřního kola [ ], Obr. 4.7: Model Ackermanova řízení βout úhel natočení vnějšího kola [ ], b rozchod robotu [m], l vzdálenost náprav [m]. cotan vr =cotan out b b =cotan in 2 l 2 l Rov. 4.12

21 4.5 Podvozky se všesměrovými koly Obr. 4.9: Všesměrové kolo Obr. 4.8: Schéma robotu s všesměrovými koly Jako alternativa k běžně používaným kolům vznikla tzv. všesměrová či složená kola, která umožňují pohyb ve dvou osách. Při vhodném použití takovýchto kol, je možno zkonstruovat tzv. všesměrové mobilní platformy. Všesměrová kola jsou v zásadě běžná kola, která mají na svém obvodu řadu pasivních válečků (viz Obr. 4.9). Kdyby byly dané válečky zablokovány chovalo by se takové kolo jako běžné kolo s jedním stupněm volnosti. Kdyby byla naopak zablokovaná hlavní osa kola, kolo by se mohlo pohybovat pouze v kolmém směru. Kombinací těchto mechanizmů a vhodným uspořádáním podvozku vzhledem k danému typu kol, je možno dosáhnout libovolného pohybu podvozku, tj. podvozek se může pohybovat jedním libovolným směrem a libovolně rotovat, případně vykonávat oba tyto pohyby současně. Každé kolo je poháněno jedním motorem, ale celkově je nutné použít alespoň tři motory. Jde o obecný princip chceme-li při pohybu měnit tři prostorové souřadnice, potřebujeme k tomu alespoň tři zdroje pohybu. Odometrie podvozku s všesměrovými koly Obr. 4.10: Model všesměrového podvozku Informace potřebné k výpočtu změny pozice obsahují jednotlivé enkodéry a vzdálenost kol od středu robotu. Potom změnu pozice lze vypočítat ze soustavy rovnic Rov. 4.13, kde je di ujetá vzdálenost i-tého kola [m], dx změna polohy v ose x, dy změna polohy v ose y, φ -změna úhlu natočení robotu [ ], R vzdálenost kola od středu robotu [m]

22 d 1=d x R d 2= d x sin 30 d y cos 30 R d 3 = d x sin 30 d y cos 30 R Rov Analogicky lze spočítat rychlost pole soustavy rovnic Rov. 4.14, kde je vi rychlost i-tého kola [m], vx změna rychlosti v ose x, vy změna rychlosti v ose y, φ - změna úhlu natočení robotu [ ], R vzdálenost kola od středu robotu [m]. v 1=v x R v 2 = v x sin 30 v y cos 30 R v 3= v x sin 30 v y cos 30 R Rov. 4.14

23 5 Robot vyvíjený na UAI FSI VUT v Brně Jak již bylo popsáno výše, robot slouží k ověřování metod umělé inteligence. Robot je navržen tak, aby ho bylo možno použít v soutěži kategorie IEEE Micromouse, případně po výměně desky senzorů v kategorii Path-Follower. Při návrhu robotu byl největší důraz kladem na univerzální a jednoduchou konstrukci a co nejnižší cenu. Obr. 5.2: Pohled na robot zepředu Obr. 5.1: Pohled na robot zezadu 5.1 Popis architektury Robot je postaven na diferenciálním podvozku, pro pohon je použita dvojice krokových motorů. Změna směru pohybu je realizována různou rychlostí otáčení kol. Aby se robot nepřevrátil, je vybaven dvěma kulovými podpěrami. Základní technické parametry robotu jsou v Tab 5.1. Parametr Hodnota Podvozek Diferenciální Dvě hnaná kola Dvě podpěry Pohon 2x krokový motor TEAC KP39HM2-025 Senzory 3x senzor SHARP GP2D120 Napájení 4x akumulátor LiIon CGR18650/4,2V Komunikace 2x RS323/TTL/38400Bd Délka 130mm Šiřka 105mm Výška 80mm Rozteč kol 95mm

24 Parametr Hodnota Hmotnost 990g Tab 5.1: Základní technické parametry robotu Řídící systém se skládá z jednotlivých modulů, které spolu komunikují po společné sběrnici. Díky tomuto řešení lze snadno modifikovat robot pro danou úlohu. V současné době je robot vybaven třemi základními moduly a to modul hlavního CPU, modul senzoriky, modul řízení motorů, dále je možno připojit modul displeje a tlačítek, pro zobrazování informací a nastavování parametrů robotu. Do budoucna se plánuje ještě modul bezdrátového přenosu dat mezi robotem a PC, pro ověřování algoritmů umělé inteligence, které vyžadují výkonnější CPU. Blokové schéma robotu je na Obr. 5.3 Moduly používají mikrokontroléry ATMega od firmy Atmel. Jedná se o procesory s osmi bitovou architekturou, které mohou pracovat v rozsahu frekvencí 1-16MHz. Tyto mikrokontroléry jsou dobrým kompromisem mezi výkonem a cenou, jsou k dostání v mnoha provedeních, které se liší velikostí programové paměti a počtem periferií. Proto je možné zvolit vždy optimální procesor pro daný modul. Obr. 5.3: Blokové schéma robotu Napájení všech modulů je zajištěno čtyřmi články LiIon CGR18650/4,2V zapojených sériově, výsledné napětí je tedy cca. 16,8V. Napětí z baterií je přímo připojeno do modulu hlavního CPU, který ho ještě stabilizuje na napětí 3V a 5V a rozvádí do ostatních modulů pomocí jednotného konektoru

25 6 Komunikace mezi moduly Komunikace mezi moduly je založena na posílání paketů pomocí rozhraní USART, které obsahují procesory ATMega (viz [5] a [6]). Jedná se o rozhraní pro sériový přenos dat. Toto rozhraní lze snadno připojit na port RS232. Pro připojení stačí pouze napěťový převodník, který převádí 5V logiku na 12V. Architektura jednotlivých modulů je typu master/slave. Modul hlavního CPU je typu master a všechny ostatní moduly (modul senzoriky, modul řízení motorů a modul tlačítek a displeje) jsou typu slave. Drobnou nevýhodou této architektury může být fakt, že moduly typu slave spolu nemohou komunikovat přímo, ale veškerá komunikace musí nejprve směřovat do modulu master a teprve odtud do modulu slave. To může neúměrně vytěžovat linku i CPU mastera. Protože ale většina komunikace v našem případě probíhá jen mezi mastrem (modul hlavního CPU) a slavem (ostatní moduly), je pro náš případ vyhovující. 6.1 Popis paketu Pakety jsou složeny ze čtyř hlavních částí: startovní byty hlavička data CRC součet Jsou použity dva startovní byty, jako rozumný kompromis mezi pravděpodobností výskytu a jejich velikostí. Hlavička obsahuje adresu příjemce, adresu odesílatele, velikost přenášených dat a typ dat. Každá z těchto informací má velikost 1 byt, tudíž hlavička má celkem 4 byty. Za hlavičkou již přímo následují posílaná data. Konec paketu uzavírá kontrolní součet o velikosti 2 byty, slouží k odhalení případné chyby v paketu. Schéma paketu je na Obr. 6.1 Obr. 6.1: Schéma paketu

Diplomová práce. Plánování cesty robota ve spojitém prostředí

Diplomová práce. Plánování cesty robota ve spojitém prostředí Diplomová práce Plánování cesty robota ve spojitém prostředí vypracoval: Michal Šíma vedoucí práce: RNDr. Jiří Dvořák, CSc. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Strana

Více

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Šachový automat s využitím manipulátoru Katana Diplomová práce Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, Csc. Bc. Marcel Vytečka Brno 2013 Rád

Více

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ učební text Petr Kočí Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.. Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Název:

Více

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2010 Petr Špika

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2010 Petr Špika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce 2010 Petr Špika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Monitorování polohy pohybujícího

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 6 Martin Řehák České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická Katedra: mikroelektroniky Školní rok: 4/5 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student:

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Ekonomická informatika

Ekonomická informatika Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ekonomická informatika Vypracované okruhy ke SBZ Brno 2004 2 Obsah Okruh 1 Teoretické základy informatiky Obecná teorie systémů.

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ Diplomová práce Automatizovaný měřicí systém 2005 Jiří Javůrek Anotace Náplní této práce je vytvoření automatizovaného měřicího systému

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky. Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce předmětu A3B99RO Roboti

Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky. Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce předmětu A3B99RO Roboti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití robota LEGO MINDSTORMS při výuce předmětu A3B99RO Roboti Praha, 2010 Autor: Dan Martinec Prohlášení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Uživatelské rozhraní sériového portu v Excelu Jan Veselý Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VZDĚLÁVACÍ ÚLOHY PRO VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ NA SŠ POMOCÍ SYSTÉMU LEGO MINDSTORMS NXT A ROBOTC DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc.

Více

Monolitické počítače

Monolitické počítače Monolitické počítače Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Monolitické počítače Jak ze

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

STAVOVÝ FIREWALL V FPGA

STAVOVÝ FIREWALL V FPGA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS STAVOVÝ FIREWALL

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových systémů Bakalářská práce Návrh diskového pole pomocí flashdisků Jakub Pavčo Vedoucí

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Název: Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Autor: Mgr. Monika Halšková, RNDr. Libor Koníček, PhD. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 79 Určeno pro projekt: Nové přístupy k využití

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

PLÁNOVÁNÍ TRASY ROBOTA POMOCÍ VORONÉHO

PLÁNOVÁNÍ TRASY ROBOTA POMOCÍ VORONÉHO MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY PLÁNOVÁNÍ TRASY ROBOTA POMOCÍ VORONÉHO DIAGRAMŮ A DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ VÝPOČETNÍ GEOMETRIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ING. PETR ŠVEC 2006 Prohlášení Prohlašuji, že diplomová

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 26-41-M/01 Elektrotechnika Výpočetní a komunikační technika MATURITNÍ PRÁCE

Více

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Nástroj pro podporu obchodování na Forexu Diplomová práce Bc. Roman Komůrka Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více